22.09.2013 Views

KMo-management - KHLim

KMo-management - KHLim

KMo-management - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>KHLim</strong>-infodagen 2011<br />

• Zaterdag 26 feb.: 10 u. — 13 u.<br />

• Zaterdag 7 mei: 14 u. — 17 u.<br />

• Zaterdag 25 juni: 10 u. — 13 u.<br />

• Zaterdag 10 sept.: 10 u. — 13 u.<br />

<strong>KHLim</strong>-al-even-mee-dag<br />

• Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. — 16.00 u.<br />

• <strong>KHLim</strong> Lerarenopleiding<br />

(Bachelor Kleuteronderwijs + Lager Onderwijs)<br />

Hemelrijk 25<br />

3500 Hasselt<br />

T: 011 30 04 90 — F: 011 30 04 99 — E: infoler@khlim.be<br />

• <strong>KHLim</strong> Lerarenopleiding<br />

(Bachelor Secundair Onderwijs)<br />

Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, bus 4<br />

3590 Diepenbeek<br />

T: 011 56 15 70 — F: 011 56 15 79 — E: infobaso@khlim.be<br />

• <strong>KHLim</strong> Industriële Wetenschappen en Technologie<br />

Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, bus 3<br />

3590 Diepenbeek<br />

T: 011 23 07 90 — F: 011 23 07 99 — E: infoiwt@khlim.be<br />

• FI 2 <strong>KHLim</strong> + Xios<br />

Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, bus 3<br />

3590 Diepenbeek<br />

T: 011 23 07 90 — F: 011 23 07 99 — E: infofi2@khlim.be<br />

• <strong>KHLim</strong> Centrale Diensten<br />

Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, bus 1<br />

3590 Diepenbeek<br />

T: 011 23 07 70 of 0800 93 060 (gratis nummer) — F: 011 23 07 89<br />

E: informatie@khlim.be<br />

• <strong>KHLim</strong> Handelswetenschappen en Bedrijfskunde<br />

Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw B, bus 2<br />

3590 Diepenbeek<br />

T: 011 23 08 90 — F: 011 23 08 99 — E: infohb@khlim.be<br />

• <strong>KHLim</strong> Gezondheidszorg<br />

Oude Luikerbaan 79<br />

3500 Hasselt<br />

T: 011 28 82 60 — F: 011 28 82 69 — E: infogez@khlim.be<br />

• <strong>KHLim</strong> Sociaal-Agogisch werk<br />

Oude Luikerbaan 79<br />

3500 Hasselt<br />

T: 011 28 82 70 — F: 011 28 82 69 — E: infosaw@khlim.be<br />

• MAD-faculty <strong>KHLim</strong> + PHL<br />

C-mine 5<br />

3600 Genk (Winterslag)<br />

T: 089 30 08 50 — F: 089 30 08 59 — E: infomad@khlim.be<br />

Word de beste<br />

versie van jezelf<br />

Bedrijfsvertaler en -tolk<br />

Management Assistant<br />

Media<strong>management</strong><br />

Accountancy-fiscaliteit<br />

Financie- en verzekeringswezen<br />

KMO-<strong>management</strong><br />

Logistiek <strong>management</strong><br />

Marketing<br />

Rechtspraktijk<br />

Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 — 2012


Inhoud<br />

Wegwijs: 2 opleidingen 4<br />

HB — Vraag en antwoord 5<br />

oFFICe MAnAGeMenT 10<br />

BeDrIJFSVerTALer en -ToLK 12<br />

MAnAGeMenT ASSISTAnT 16<br />

MeDIAMAnAGeMenT 20<br />

BeDrIJFSMAnAGeMenT 24<br />

ACCounTAnCY-FISCALITeIT 26<br />

FInAnCIe- en VerZerInGSWeZen 30<br />

<strong>KMo</strong>-MAnAGeMenT 36<br />

LoGISTIeK MAnAGeMenT 40<br />

MArKeTInG 46<br />

reCHTSPrAKTIJK 52<br />

Flextraject 59<br />

Hoe word ik de beste versie van mezelf? 60<br />

Departement Handelswetenschappen<br />

en Bedrijfskunde<br />

KHLIM, CAMPuS DIePenBeeK, AGorALAAn GeBouW B, BuS 2, 3590 DIePenBeeK — T: 011 23 08 90 — F: 011 23 08 99 — e: infohb@khlim.be<br />

nu nog in blok P, M en n, maar …<br />

De <strong>KHLim</strong> bouwt op dit moment op de campus Diepenbeek<br />

een nieuw huis voor de meer dan 800 studenten Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.<br />

In september 2012 huizen we in!


Wegwijs<br />

We bieden je twee opleidingen aan<br />

Uniek in Limbug:<br />

enkel bij ons kan je kiezen<br />

voor Media<strong>management</strong>,<br />

KMO-<strong>management</strong>, Vastgoed<br />

of Milieucoördinator B !<br />

Opleiding Office Management<br />

• Bedrijfsvertaler en -tolk met major Vertalen of Tolken<br />

• Management Assistant<br />

• Media<strong>management</strong><br />

De eerste opleidingsfase is hier gemeenschappelijk, je kan vanaf de tweede fase dus nog alle kanten uit.<br />

Opleiding Bedrijfs<strong>management</strong><br />

• Accountancy-fiscaliteit met major Accountancy of Fiscaliteit<br />

• Financie- en verzekeringswezen met major Financiewezen of Vastgoed<br />

• KMO-<strong>management</strong><br />

• Logistiek <strong>management</strong><br />

• Marketing met major Sales <strong>management</strong> of Innovatief marketing<strong>management</strong><br />

• Rechtspraktrijk met major Recht, Milieucoördinator B of Vastgoed<br />

In de eerste opleidingsfase van deze zes afstudeerrichtingen zijn heel wat opleidingsonderdelen<br />

gemeenschappelijk zodat je eventueel nog een andere richting uit kan.<br />

Voor werkstudenten is er het Flextraject (Bedrijfs<strong>management</strong> in avondonderwijs).<br />

HB – Vraag en antwoord<br />

Wablief?<br />

Banaba Bachelor na Bachelor<br />

BM Bedrijfs<strong>management</strong><br />

HB Handelswetenschappen en Bedrijfskunde<br />

Dolod Deelopleidingsonderdeel<br />

<strong>KHLim</strong> Katholieke Hogeschool Limburg<br />

Major Specialisatie binnen een afstudeerrichting<br />

oM Office Management<br />

PBA Professionele bachelor<br />

olod Opleidingsonderdeel<br />

opleidingsfase Fase waarin je 60 studiepunten behaalt (vroeger: een studiejaar)<br />

SP Studiepunten<br />

SuB-SP Substudiepunten<br />

Waar ben ik eigenlijk ?<br />

De Katholieke Hogeschool Limburg behoort tot de Associatie KULeuven en is met acht departementen<br />

en ongeveer 6000 studenten de grootste in Limburg.<br />

Je studeert binnen drie jaar af in een gloednieuw gebouw dat momenteel wordt opgetrokken op campus<br />

Diepenbeek. Toch knap hoe de klassieke mediatheek wordt vervangen door een hip studielandschap …<br />

Vind ik later Wel een toffe job ?<br />

We hebben nauw contact met het werkveld dat degelijk opgeleid kaderpersoneel met een grondige<br />

economische vorming en talenkennis zoekt. En onze afgestudeerden beantwoorden perfect aan<br />

dit profiel. Elke afstudeerrichting biedt een specifieke, praktische combinatie van economische<br />

vorming, communicatie en ICT. We zorgen er ook voor dat je je ook als zelfstandige kan vestigen<br />

met je diploma Professionele Bachelor.<br />

Je vindt dus gegarandeerd de job van je leven! Onze beste referenties? De bedrijven die onze<br />

studenten na de stage aanwerven, onze oud-studenten zelf en de talloze ondernemingen in binnen-<br />

en buitenland die HB’ers tewerkstellen.<br />

boekhouden is toch ook Wel moeilijk, niet ?<br />

Voor wie nooit boekhouden heeft gehad en toch Bedrijfs<strong>management</strong> gaat studeren is er de<br />

stoomcursus boekhouden. Net zoals voor Duits vindt die plaats begin september.<br />

Wegwijs: 2 opleidingen<br />

5


krijg ik les Van een saaie prof ?<br />

ACTIeVe en praktijkgerichte werkvormen vormen de basis van ons onderwijs. Vanaf dag 1<br />

word je voorbereid op de nieuwe werkvormen waarbij je als student centraal staat. Je kan en moet<br />

meteen zelf actief aan de slag. Je leert functioneren in een groep die zelfstandig opdrachten uitwerkt<br />

waarbij creativiteit, teamgeest en verantwoordelijkheidszin centraal staan.<br />

Je werkt geregeld aan projecten waarin je kennis en vaardigheden uit verschillende hoeken zal<br />

integreren. De docenten zijn je coaches. Zo raak je gewapend om levenslang te leren en mee te<br />

evolueren met de maatschappij en de arbeidsmarkt. En daarvoor hoef je echt geen laptop aan<br />

te schaffen. Je hebt een aangepast studielandschap ter beschikking, uitgerust met internet,<br />

e-mailmogelijkheden, e-bronnen en zoveel meer.<br />

kan ik ook hulp krijgen Van andere studenten ?<br />

onZe docenten zijn niet alleen eenrichtingsdoorgeefluiken van kennis. Met het oog op de zich<br />

steeds sneller ontwikkelende informatiemaatschappij ziet HB haar docenten als managers van<br />

effectief leren.<br />

Peer Assisted Learning is een verdere stap in deze nieuwe aanpak. Met de hulp van ervaren<br />

studenten als tutor worden startende studenten in de eerste fase van hun studie begeleid. De tutoren<br />

zullen hun tutee op regelmatige tijdstippen informeren, motiveren en vakinhoudelijk ondersteunen.<br />

Alle tutoren krijgen een opleiding en worden gecoacht.<br />

heb ik ook iets in de pap te brokken op het departement ?<br />

De <strong>KHLim</strong> wil actief werken aan een participatiecultuur in haar departementen. De studenten<br />

worden via hun vertegenwoordigers betrokken in alle beslissingslagen van het schoolbeleid.<br />

De departementale studentenraad is de hoeksteen van deze studentenparticipatie. Inspraak vraagt<br />

inzet van zowel studenten als het beleid. Maar deze inzet wordt dan ook beloond met voordelen<br />

voor alle betrokkenen.<br />

Het doel is iedere student via zijn of haar studentenvertegenwoordiger een stem te geven in de<br />

werking van het departement. Zodat iedere student zich betrokken kan voelen bij onze school.<br />

Waarom duits in sommige afstudeerrichtingen ?<br />

GeZIen de geografische ligging van de hogeschool, in de nabijheid van de Duitse grens kiest HB<br />

resoluut voor het vak Duits. Als je er de werkaanbiedingen op naslaat, zal je merken dat het werkveld<br />

inderdaad vaak de kennis van het Duits als een belangrijk onderdeel van het profiel aangeeft.<br />

Voor wie nog geen of weinig Duits heeft gehad, voorzien we in de eerste helft van september<br />

vrijblijvend een stoomcursus Duits. Die geeft je op korte tijd een basisinzicht in de spraakkunst en<br />

helpt je om een basiswoordenschat te verwerven.<br />

ik Wil toch nog een andere taal leren …<br />

DAT kan. Je kunt twee uurtjes per week Spaans of Italiaans leren op vrijwillige basis. Je hoeft er<br />

geen andere lessen voor te missen of speciaal laat voor te blijven, de lessen worden immers zo<br />

goed mogelijk geïntegreerd in het lesrooster. Je hebt dan meteen een extra troef voor je verdere<br />

carrière.<br />

en hoe zit het met de examens ?<br />

onZe passie is jouw leerproces en goed leren wordt niet bevorderd door lange stresserende<br />

examenperiodes waarbij je dikke cursussen moet verwerken. Daarom werken we met blokken van<br />

zeven weken. In de eerste fase wordt het eerste blok afgesloten met proefexamens. Zo weet je<br />

meteen of je op de goede weg bent en als dat niet het geval is, helpen de docenten je een eind op<br />

weg. Daarna heb je om de zeven weken examens of projectverdedigingen. Voor de grotere<br />

opleidingsonderdelen bestaan ook deelexamens. Op die manier wordt de studielast gespreid over<br />

het hele academiejaar.<br />

kan ik af en toe ook eens oVer het muurtje kijken ?<br />

BIJ de <strong>KHLim</strong> zit je natuurlijk niet op een eiland. Je programma voorziet daarom geregeld gastcolleges,<br />

seminariedagen, bedrijfsbezoeken, studiereizen, werkbezoeken en culturele<br />

activiteiten. Zo nemen alle studenten van de tweede fase deel aan een internationale congresweek<br />

die je mee organiseert met de studenten van één van onze partnerscholen in het buitenland.<br />

allemaal goed en Wel, maar de Wereld is toch ruimer<br />

dan alleen de kerktoren Van mijn dorp ?<br />

De dienst internationalisering helpt je aan een buitenlandse ervaring via een erasmusstudieprogramma<br />

bij één van onze internationale partners of een buitenlandse stage. Bijna alles kan….<br />

Wie de grens niet oversteekt, krijgt het buitenland op HB geserveerd. De internationale week waar je<br />

een docent uit Litouwen hoort vertellen over de economische toestand in zijn land en daarna djembé<br />

leert spelen of een docent een poging tot buikdansen ziet doen, de jaarlijkse congresweek die je<br />

samen met buitenlandse studenten organiseert en beleeft, een driedaagse met studenten uit twaalf<br />

verschillende landen,…<br />

kon ik maar tWee diploma’s tegelijk behalen…<br />

DAT kan. Voor de meeste afstudeerrichtingen kan je tijdens je laatste opleidingsfase terecht bij onze<br />

Luikse partner HeLMo. Je volgt het hele jaar les en doet stage bij onze Waalse buren. Jouw plaats<br />

op HB wordt opengesteld voor een student uit Luik. Op het eind van het academiejaar behaal je een<br />

dubbel diploma. Van een voorsprong op de arbeidsmarkt gesproken!<br />

Wegwijs: HB — Vraag en antwoord<br />

7


zal ik mijn draai Wel Vinden?<br />

en Wat als ik het eVen niet meer zie zitten ?<br />

noG voor de eerste lesdag is het ijs al gebroken. Je leert je klasgenoten kennen tijdens de<br />

onthaaldag en je vindt gegarandeerd al iemand met wie het klikt. Soms ontmoet je ook al “een<br />

ervaringsdeskundige” die er al een jaartje hoger onderwijs op heeft zitten en dat levert dan meestal<br />

indrukwekkende verhalen waar je als groentje met ongeloof naar luistert.<br />

Je leert ook al snel dat de drempel tussen jou en de vakdocenten erg laag is, voor eerstelijnshulp kan<br />

je altijd bij hen terecht. Zij organiseren geregeld monitoraten die je helpen de leerstof te verwerken en<br />

geven je feedback over je studieresultaten. Zo overlopen zij bijvoorbeeld samen met jou je examen.<br />

Daarnaast zijn er ook onze studiebegeleiders. Hun doel: je slaagkansen verhogen. Zij leren je alles<br />

over “leren leren” en examens afleggen in het hoger onderwijs. Ook voor individuele begeleiding kan<br />

je bij hen terecht. Zij zoeken samen met jou naar een oplossing voor je problemen.<br />

hoe pak ik dat leVenslang leren aan ?<br />

HeT bedrijfsleven evolueert inderdaad razendsnel. Daarom zorgen wij met Quadri ook voor een<br />

permanente vorming van onze oud-studenten door het inrichten van seminaries en studiedagen.<br />

Eén muisklik en je bent op de hoogte van wat we je allemaal te bieden hebben.<br />

mijn pa heeft het altijd oVer zijn studententijd<br />

(buiten de lessen dan Wel te Verstaan) …<br />

MerCATurA, de studentenclub van HB, ging een “fusie” aan met Netsilana, de club van de<br />

chemiestudenten van IWT en zorgt voor de studentikoze noot. De toon wordt elk jaar gezet met een<br />

heus festival, de <strong>KHLim</strong> OFF.<br />

Wegwijs: HB — Vraag en antwoord<br />

9


Opleiding<br />

office Management<br />

Word een GPS voor je collega’s en manager<br />

Nieuw<br />

eerST en VoorAL Door Je GronDIGe MeerTALIGe CoMMunICATIeVAArDIGHeID<br />

Als professionele bachelor OM zal je de meertalige schriftelijke en mondelinge communicatie voor<br />

je bedrijf of organisatie verzorgen. Daarom gaat de meeste tijd in je studie naar de beheersing van<br />

Nederlands, Frans, Engels en Duits, in een zakelijke context natuurlijk. Geen romans of gedichten,<br />

maar kranten, tijdschriften, nieuwsberichten, … leveren materiaal voor je studie.<br />

Niemand in België stelt die eerste drie talen in vraag: we leven in een tweetalig land en Engels is dé<br />

wereldtaal. Maar Duits? Een echte troef op de arbeidsmarkt, zeker in Limburg door de nabijheid van<br />

Duitsland en zijn ligging in de Euregio. Sla er de personeelsadvertenties maar eens op na! Nog nooit<br />

Duits gehad? Geen probleem: de stoomcursus Duits zet je meteen op het goede spoor.<br />

Wil je ook een basiskennis van Spaans of Italiaans? Dat kan, helemaal vrijblijvend, los van de<br />

verplichte lessen.<br />

VerVoLGenS Door Je ICT-KennIS<br />

Het hele Office-pakket, vertaalsoftware en e-tools leer je te beheersen, zodat je alles aankan: tekstverwerking,<br />

rekenblad, databanken, agendabeheer, presentaties… Samen met je beste vriend, je<br />

pc, stroomlijn je de inkomende en uitgaande informatie. Je baas en collega’s kunnen dus steeds<br />

een beroep op je doen om een up-to-date-bestand op het juiste moment tevoorschijn te toveren.<br />

Ten SLoTTe Door Je eConoMISCH-JurIDISCHe ACHTerGronD<br />

Natuurlijk is een professionele bachelor OM geen boekhouder of jurist, maar een gezonde portie<br />

economische en juridische basiskennis krijg je toch mee. Zo is een bedrijf geen blinde kaart voor je,<br />

maar vind je ook daar vlotjes je weg.<br />

SPeCIALISeren KAn<br />

Na de eerste gemeenschappelijke fase ontdek je al snel waar je sterk in bent en wat je interesseert:<br />

• Talen? Kies dan de afstudeerrichting Bedrijfsvertaler en –tolk.<br />

• organiseren en personeelszaken? Kies dan de afstudeerrichting Management Assistant.<br />

• Multimedia? Kies dan de afstudeerrichting Media<strong>management</strong>.<br />

Op de volgende bladzijden vind je meer informatie over de verschillende afstudeerrichtingen.<br />

oPLeIDInG oFFICe MAnAGeMenT:<br />

Bedrijfsvertaler en -tolk, Management Assistant & Media<strong>management</strong><br />

1ste fase SP Sub-SP<br />

TALEN 5<br />

Nederlands<br />

Hier timmer je aan je meertaligheid. In<br />

klaslokaal en talenpracticum verdiep je je in alle<br />

aspecten ervan: lezen, schrijven, spreken en<br />

4<br />

Frans luisteren, altijd in een zakelijke context.<br />

8<br />

Frans 7<br />

Vocabulaire & exercices 2000 1<br />

Frans communicatieve vaardigheden 3<br />

Engels 8<br />

Engels communicatieve vaardigheden 3<br />

Duits 8<br />

Duits communicatieve vaardigheden<br />

OFFICE MANAGEMENT<br />

3<br />

ICT-toepassingen<br />

10-vingerblind tikken, Word, Excel,<br />

3<br />

Nationale en internationale economie Powerpoint, Internet en webmail.<br />

6<br />

Inleiding tot het recht 4<br />

Financiële en handelstechnieken 4<br />

Management en organisatie<br />

POLYVALENTE VAARDIGHEDEN<br />

3<br />

<strong>KHLim</strong>-op 3<br />

Project hoofdvakken 2<br />

Academisch Nederlands 1<br />

TOTAAL 60<br />

Al na 7 weken hadden we volledig vrijblijvende proefexamens.<br />

Het 7-wekensysteem met telkens (deel-)examens leerde me regelmatig te<br />

werken en dat droeg zeker bij tot het succes van mijn studie !<br />

Tom, bedrijfstolk<br />

Opleiding office Management<br />

11


Opleiding Office Management<br />

Afstudeerrichting<br />

Bedrijfsvertaler en -tolk<br />

Van je persoonlijkheid je beroep maken<br />

WIe Je BenT<br />

Is meertaligheid je op het lijf geschreven? Verkeer je graag in internationaal gezelschap? Erger je je<br />

ook aan foute ondertitels of slecht vertaalde handleidingen? Lach je je een bult met de verschrikkelijke<br />

Engelse uitspraak van één of andere BV? Maak dan van je persoonlijkheid je beroep.<br />

WAT Je WorDT<br />

Je communiceert, vertaalt en tolkt in niet minder dan 4 talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits).<br />

Eventueel verdiep je je verder in Spaans of Italiaans. Bovendien word je via ondersteunende vakken<br />

voorbereid op een carrière in het internationale bedrijfsleven: een carrière zonder taalbarrières.<br />

Hoe Je DIT BereIKT<br />

STAP 1: fundamenten leggen<br />

Je bouwt verder op de taalvaardigheid die je al hebt. Je past die toe in een businesscontext: ICT,<br />

economische en juridische vorming bieden je hiervoor een stevig houvast.<br />

Het eerste jaar bedrijfsvertaler/-tolk is bovendien volledig parallel met de andere specialisaties<br />

Office Management, zodat je op het einde van deze fase nog altijd kan overschakelen.<br />

STAP 2: keuzes maken, specialiseren en toepassen<br />

Je leert aanvankelijk zowel vertalen als tolken. Zo krijg je een unieke voorbereiding op je specialisatie<br />

in het tweede semester.<br />

• Kies je voor de ‘Major Vertalen’ dan schrijf, herschrijf en vertaal je met behulp van de geëigende<br />

software commerciële en zakelijke teksten en documenten uit en naar de aangeboden talen.<br />

• Ben je assertief en vooral mondeling vaardig dan is de ‘Major Tolken’ eerder jouw ding. Stap<br />

voor stap leer je consecutief gesprekken, vergaderingen en rondleidingen omzetten van de ene<br />

naar de andere taal.<br />

Uiteraard word je tijdens je verdere opleiding ook getraind om meertalig te discussiëren, onderhandelen,<br />

telefoneren, presenteren en corresponderen.<br />

STAP 3: beroepspraktijk op eigen benen<br />

De eindfase van je opleiding verloopt volledig projectmatig. Samen met je teamgenoten vertaal en<br />

tolk je reële en gesimuleerde opdrachten. Uiteraard is er ook ruimte voor een Erasmusuitwisseling<br />

en/of meertalige of buitenlandse stage (8 à 10 weken).<br />

Ik was vast van plan om te kiezen voor vertalen. Dankzij de<br />

introductielessen en het advies van mijn docenten kreeg ik echter genoeg<br />

zelfvertrouwen om me aan de specialisatie tolken te wagen.<br />

AFSTuDeerrICHTInG BeDrIJFSVerTALer en -ToLK<br />

2de fase<br />

TALEN<br />

SP Sub-SP<br />

Zakelijke communicatie in het Nederlands 4<br />

Zakelijke communicatie en taalkunde Frans 4<br />

Zakelijke communicatie en taalkunde Engels 4<br />

Zakelijke communicatie en taalkunde Duits 4<br />

Anderstalige correspondentie 3<br />

Franstalige correspondentie 1<br />

Engelstalige correspondentie 1<br />

Duitstalige correspondentie<br />

OFFICE MANAGEMENT<br />

1<br />

ICT-toepassingen 3<br />

Recht 4<br />

Economisch recht 2<br />

Sociaal recht 2<br />

GEÏNTEGREERD PROJECT DE TRANSACTIE 5<br />

KRITISCHE REFLECTIE 5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

MAJOR bEDRIJFSVERTALEN SP Sub-SP<br />

Initiatie Frans vertalen en tolken, major vertalen 8<br />

Initiatie vertalen 2<br />

Initiatie tolken 2<br />

Major vertalen 4<br />

Initiatie Engels vertalen en tolken, major vertalen 8<br />

Initiatie vertalen 2<br />

Initiatie tolken 2<br />

Major vertalen 4<br />

Initiatie Duits vertalen en tolken, major vertalen 8<br />

Initiatie vertalen 2<br />

Initiatie tolken 2<br />

Major vertalen 4<br />

KEuZE VOOR ÉÉN VAN bEIDE MAJORS<br />

Aisha, bedrijfstolk<br />

MAJOR bEDRIJFSTOLKEN SP Sub-SP<br />

Initiatie Frans vertalen en tolken, major tolken 8<br />

Initiatie vertalen 2<br />

Initiatie tolken 2<br />

Major tolken 4<br />

Initiatie Engels vertalen en tolken, major tolken 8<br />

Initiatie vertalen 2<br />

Initiatie tolken 2<br />

Major tolken 4<br />

Initiatie Duits vertalen en tolken, major tolken 8<br />

Initiatie vertalen 2<br />

Initiatie tolken 2<br />

Major tolken 4<br />

SP Sub-SP<br />

TOTAAL 60<br />

Afstudeerrichting Bedrijfsvertaler en -tolk<br />

13


Dankzij de <strong>KHLim</strong> kon ik gelijktijdig een Nederlandstalig en<br />

Franstalig diploma behalen. Tijdens mijn derde jaar vervolledigde ik<br />

mijn studies in Luik. Anderen gingen op Erasmus in Frankrijk en<br />

velen deden hun stage in het buitenland, tot in India toe. Een ideale<br />

voorbereiding op een internationale job!<br />

AFSTuDeerrICHTInG BeDrIJFSVerTALer en -ToLK — MAJor BeDrIJFSVerTALen / MAJor BeDrIJFSToLKen<br />

3de fase SP Sub-SP<br />

GEÏNTEGREERD PROJECT TALENSERVICEKANTOOR<br />

HANDELS- EN JuRIDISCHE ASPECTEN VAN HET TSK 7<br />

De startende onderneming 1<br />

Financiële administratie 2<br />

Marketing (tarifering, desktop publishing, copywriting) 3<br />

Data processing 1<br />

MEERTALIGE ZAKELIJKE COMMuNICATIE 4<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

PROJECTMATIG VERTALEN EN REDIGEREN SP Sub-SP<br />

Frans vertalen en redigeren 9<br />

Engels vertalen en redigeren 9<br />

Duits vertalen en redigeren 9<br />

Vergelijkend vertalen en redigeren 4<br />

STAGE 15<br />

KEuZE VOOR ÉÉN VAN bEIDE MAJORS<br />

PROJECTMATIG TOLKEN SP Sub-SP<br />

Frans tolken 9<br />

Engels tolken 9<br />

Duits tolken 9<br />

Vergelijkend vertalen en redigeren 4<br />

STAGE 15<br />

SP Sub-SP<br />

TOTAAL 60<br />

Geen enkele andere<br />

Kim, bedrijfsvertaler<br />

hogeschool in Limburg,<br />

Vlaams-Brabant of<br />

Antwerpen biedt<br />

deze keuze aan !<br />

Afstudeerrichting Bedrijfsvertaler en -tolk<br />

15


Opleiding Office Management<br />

Afstudeerrichting<br />

Management Assistant<br />

Manager zoekt personal assistent…<br />

eerSTe FASe: FunDAMenTen LeGGen<br />

Tijdens je eerste jaar bouw je verder op de taalvaardigheid die je al hebt. Je past die toe in een<br />

‘businesscontext’: ICT, economische en juridische vorming bieden je hiervoor een stevig houvast.<br />

Het eerste jaar is bovendien volledig parallel met de andere specialisaties Office Management, zodat<br />

je op het einde van deze fase nog altijd kan overschakelen.<br />

TWeeDe FASe: uITBreIDen, ToePASSen en VerFIJnen<br />

Dat doe je o.a. door:<br />

• je talen te gebruiken in discussies, telefoongesprekken, vergaderingen, verslagen, brieven,<br />

presentaties, …<br />

• in groepjes de transactie te bestuderen via levensechte documenten van bedrijven, de principes<br />

van Human Resources Management te leren en uit te proberen<br />

• ICT-oplossingen te zoeken voor secretariaatstaken, zakenreizen te boeken<br />

• een eerste stage-ervaring<br />

DerDe FASe: oP eIGen Benen<br />

Je neemt je leerproces in eigen handen. Zelfstandig én in team werk je aan vaak levensechte<br />

projecten: je eigen bureau oprichten met alles wat daarbij komt kijken, een evenement organiseren<br />

van A tot Z, op uitwisseling gaan met Franstalige studenten, het onthaal verzorgen op een interna-<br />

tionaal congres, … Met een langere stage in binnen- of buitenland krijg je je plaatje rond.<br />

De <strong>KHLim</strong> heeft ons goed opgeleid, zeker ook op vlak van ICT.<br />

We leerden niet alleen de softwareprogramma’s goed te gebruiken, maar ook<br />

ons uit de slag te trekken als iets niet direct voor de hand ligt.<br />

AFSTuDeerrICHTInG MAnAGeMenT ASSISTAnT<br />

2de fase<br />

TALEN<br />

SP Sub-SP<br />

Zakelijke communicatie in het Nederlands 4<br />

Frans 9<br />

Zakelijk Frans 6<br />

Communicatieve vaardigheden Frans 3<br />

Engels 9<br />

Zakelijk Engels 6<br />

Communicatieve vaardigheden Engels 3<br />

Duits 9<br />

Zakelijk Duits 3<br />

Communicatieve vaardigheden Duits<br />

MANAGEMENT ASSISTANCE<br />

6<br />

Verdieping van Word en Excel; e-mail en Outlook; opdrijven tiksnelheid.<br />

ICT-toepassingen 3<br />

E-tools 3<br />

Organisatie en onthaal<br />

Je wordt een professional in allerlei digitale kantoortoepassingen!<br />

3<br />

Human resources <strong>management</strong> 3<br />

Recht 4<br />

Economisch recht 2<br />

Sociaal recht Met je teamgenoten zoek je een bedrijf om mee samen te werken:<br />

je bestudeert een hele reeks levensechte handelsdocumenten.<br />

2<br />

GEÏNTEGREERD PROJECT DE TRANSACTIE 5<br />

STAGE 3<br />

KRITISCHE REFLECTIE<br />

Je loopt je eerste stage in het werkveld: één dag per week in blok 4!<br />

5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

TOTAAL 60<br />

Anneloes<br />

Tijdens de intensieve lessen in het taallabo heb ik heel veel bijgeleerd !<br />

Echt heel nuttig !<br />

Alessandra<br />

Afstudeerrichting Management Assistant<br />

17


Een ding is zeker: tijdens mijn opleiding ben ik zelfstandiger geworden<br />

en heb ik meer discipline gekregen: nauwkeurig werken, dingen op tijd<br />

afmaken en een goede planning maken kwamen goed van pas tijdens mijn<br />

buitenlandse stage!<br />

AFSTuDeerrICHTInG MAnAGeMenT ASSISTAnT<br />

3de fase SP Sub-SP<br />

TALEN<br />

Communicatieve vaardigheden Frans 7<br />

Communicatieve vaardigheden Engels 7<br />

Communicatieve vaardigheden Duits 7<br />

OPSTARTEN MANAGEMENT ASSISTANCE buREAu 7<br />

De startende onderneming 1<br />

Financiële administratie 2<br />

Marketing (webdesign, desktop publishing, copywriting) 2<br />

Organisatie Management Assistance Bureau 2<br />

EVENT MANAGEMENT EN PR 6<br />

Organisatie event en persberichten 5<br />

Data processing<br />

Je organiseert een levensecht evenement: een studietrip,<br />

een studentenuitwisseling, een vormingsdag, …<br />

1<br />

MEERTALIGE CORRESPONDENTIE 6<br />

Frans correspondentie 2<br />

Engelse correspondentie<br />

Handelsbrieven, maar ook brieven naar bijvoorbeeld<br />

Naamse studenten waar je op uitwisseling gaat!<br />

2<br />

Duitse correspondentie 2<br />

MEERTALIG COMMuNICATIEMANAGEMENT 5<br />

STAGE 12<br />

Godsdienstwetenschap<br />

Minstens acht weken stage, indien je wil zelfs in het buitenland!<br />

Studenten liepen al stage bij Ford, Procter & Gamble, Toyota,<br />

Het Modemuseum, maar ook op de Belgische ambassade in<br />

3<br />

TOTAAL Parijs, aan een Universiteit in Madrid, in een bedrijf in Chicago, …<br />

60 60<br />

Alessandra<br />

Op stage voltooide ik een taak volledig vooraleer ze voor te leggen<br />

aan mijn mentor. Vragen, twijfels of voorstellen die ik had, bespraken we<br />

tussendoor natuurlijk wel. Dezelfde manier waarop we in het derde jaar<br />

opdrachten moesten maken: zelfstandig werken en tijdens de spreekuren<br />

langskomen als er vragen zijn.<br />

Jens<br />

Afstudeerrichting Management Assistent<br />

19


Opleiding Office Management<br />

Afstudeerrichting<br />

Media<strong>management</strong><br />

Mediamanager in actie<br />

Nieuw<br />

een TYPISCHe DAG oP HeT SeCreTArIAAT VAn een MIDDeLGroTe orGAnISATIe:<br />

8.30 u.<br />

Je haalt de mails binnen die via de info@ van je organisatie binnenkomen. Er zitten ook enkele<br />

Facebookberichtjes bij. Een paar vragen naar info beantwoord je meteen. Je werkt ook snel de FAQ<br />

bij op de Facebookpagina.<br />

9.00 u.<br />

Op de website voeg je enkele nieuwe vacatures toe. Om de antwoorden snel te verwerken, ontwikkel<br />

je een elektronisch formulier dat de gegevens in een databank dropt.<br />

9.30 u.<br />

Voor het personeelsfeest moeten heel wat aspecten geregeld worden: de presentator moet een<br />

briefing krijgen, de bedrijfsfilm moet ondertiteld worden in het Frans, … De inhoud van de Powerpoint<br />

presentaties ligt al vast maar je moet de vormgeving nog onder de loep nemen en de animaties<br />

nog eens controleren. Ook de offertes voor de catering moet je nog vergelijken.<br />

10.30 u.<br />

Een overleg met de vijf afdelingshoofden. De nieuwe brochure moet dringend afgewerkt worden. Je<br />

hebt de teksten van de afdelingshoofden wat herschreven. Je hebt het fotomateriaal doorgenomen<br />

en een eerste selectie gemaakt.<br />

11.30 u.<br />

Je maakt de balans op van de klantennieuwsbrief die je gisteren naar 15.000 e-mail adressen hebt<br />

gestuurd. 35% heeft de nieuwsbrief binnen de 24 u. aangeklikt. Je maakt een rapportje op voor de<br />

afdelingshoofden over welke items door de lezers werden aangeklikt.<br />

13.00 u.<br />

In de maandelijkse chatsessie met de internationale gebruikersgroep — voertaal: Engels — modereer<br />

je de discussies tussen productontwikkelaars en jonge klanten. Nadien maak je een samenvatting<br />

voor de corporate blog.<br />

14.30 u.<br />

In de personeelskrant moet een bijdrage komen over een groep werknemers die onlangs op bezoek<br />

waren in China. Je neemt een interviewtje af en maakt enkele foto’s van de groep. Die foto’s bewerk<br />

je zodat het lijkt alsof de groep op de Chinese muur staat.<br />

15.30 u.<br />

Op de homepage van het intranet maak je een Flashanimatie met beelden van je collega’s tijdens<br />

de evacuatieoefening.<br />

16.30 u.<br />

De HRM-manager vraagt je advies over een foldertje dat hij wil laten maken omtrent een<br />

fitnessaanbod. Je rekent voor hem even de kost van een digitale print uit. Je suggereert om de<br />

campagne te ondersteunen met teasers via de interne beeldschermen.<br />

17.00 u.<br />

Op weg naar huis rij je nog even langs de drukker om de drukproeven van het jaarverslag na te kijken<br />

en je fiat te geven.<br />

WorD JIJ De GeKnIPTe VerSIe VAn De MeDIAMAnAGer In DeZe orGAnISATIe?<br />

Elke organisatie communiceert op tientallen manier met heel diverse doelgroepen. Allerlei middelen<br />

worden ingezet: intranet, website, presentaties, folders, catalogi, blogs, elektronische nieuwsbrieven,<br />

affiches, … Het dagelijks beheer van al deze media komt vaak terecht op de schouders van<br />

het secretariaat. Gelukkig loopt daar iemand rond die van aanpakken weet. De beste versie van de<br />

mediamanager (m/v).<br />

Je combineert een gedegen taalvaardigheid in verschillende vreemde talen met heel wat<br />

ICT-handigheid. Verder weet je als geen ander wanneer welke media kunnen ingezet worden voor<br />

de interne of externe communicatie. Je zorgt ervoor dat alle teksten en beelden prima zijn afgestemd<br />

op de doelgroep: klanten, surfers, buitenlandse gasten, medewerkers, bezoekersgroepen, …<br />

Afstudeerrichting Media<strong>management</strong><br />

21


AFSTuDeerrICHTInG MeDIAMAnAGeMenT AFSTuDeerrICHTInG MeDIAMAnAGeMenT<br />

2de fase SP Sub-SP<br />

TALEN<br />

Zakelijke communicatie in het Nederlands 4<br />

Frans 9<br />

Zakelijk Frans 6<br />

Communicatieve vaardigheden Frans 3<br />

Engels 9<br />

Zakelijk Engels 6<br />

Communicatieve vaardigheden Engels 3<br />

Duits 9<br />

Zakelijk Duits 3<br />

Communicatieve vaardigheden Duits<br />

MEDIAMANAGEMENT<br />

6<br />

ICT-toepassingen (offline) 3<br />

ICT-toepassingen (online) 3<br />

Tekst en Beeld 4<br />

Copywriting<br />

Je leert vlotte teksten te schrijven: geen fouten, geen<br />

overbodige woorden. Kort en krachtig. Maar je kan ook een<br />

2<br />

Digitale beeldbewerking<br />

beeld zo bewerken dat het perfect je woorden ondersteunt.<br />

En woord en beeld breng je samen in één geheel: een flyer of<br />

2<br />

Media<strong>management</strong> een brochure, een presentatie of een beeldscherm.<br />

3<br />

Juridische en organisatorische aspecten 3<br />

GEINTEGREERD PROJECT TEKST EN bEELD 5<br />

STAGE 3<br />

KRITISCHE REFLECTIE 5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

TOTAAL 60<br />

3de fase<br />

TALEN<br />

SP Sub-SP<br />

Communicatieve vaardigheden Frans 7<br />

Communicatieve vaardigheden Engels 7<br />

Communicatieve vaardigheden Duits<br />

MEDIAMANAGEMENT<br />

7<br />

ICT-toepassingen voor online media II 5<br />

Tekst en Beeld II 9<br />

Meertalig copywriting Specialisten geven workshops rond: drukwerkbegeleiding,<br />

websitebeheer, events, perscontacten, e-contactbeheer,<br />

6<br />

Desktoppublishing social media, huisstijl, onthaal, intranetopbouw, public<br />

3<br />

Media<strong>management</strong> II<br />

relations en reclame, crisiscommunicatie, enz.<br />

6<br />

Juridische en deontologische aspecten 4<br />

STAGE EN AFSTuDEERPROJECT<br />

Mag je foto’s van het internet plukken en in een<br />

brochure plaatsen? Moet je SABAM verwittigen voor<br />

12<br />

Godsdienstwetenschap<br />

een bedrijfsfeest? Mag je een leuke slogan van een<br />

concurrent gebruiken in je eigen campagne? Stof<br />

genoeg voor discussie over wat mag en niet mag.<br />

3<br />

TOTAAL 60<br />

Afstudeerrichting Media<strong>management</strong><br />

23


Opleiding<br />

Bedrijfs<strong>management</strong><br />

sta je te springen om het te maken in de bedrijfswereld? dan is de opleiding<br />

bedrijfs<strong>management</strong> echt iets voor jou!<br />

je krijgt een algemene, brede economische basis en mee en je kan kiezen voor<br />

diverse specialisaties (onze afstudeerrichtingen).<br />

Zit er een accountant of fiscalist in jou? Kijk dan snel op p. 26<br />

Zie je een toekomst in het bankwezen of de verzekeringssector wel zitten? Blader dan door naar p. 30<br />

Ben jij een all-rounder die een toekomst als <strong>KMo</strong>-manager tegemoet wil gaan? Snel naar p. 36<br />

Zie je jezelf aan de slag gaan als logistiek manager? Kijk dan even op p. 40<br />

Sta je te springen om het waar te maken als marketeer? Blader naar p. 46<br />

Wil je je verdiepen in het recht in al zijn facetten? Op naar p. 52<br />

nog verder specialiseren kan je in de diverse majors zoals vastgoed, milieu, … .<br />

Ook ’s avonds kan je komen studeren. Je leest er alles over op p. 59<br />

en daarna, voor de liefhebbers:<br />

Bachelor na bachelor Boekhoudkundige en Fiscale expertise<br />

Postgraduaat Milieucoördinator A (en overgangscursus)


Opleiding Bedrijfs<strong>management</strong><br />

Afstudeerrichting<br />

Accountancy-fiscaliteit<br />

boekhouder, accountant, fiscalist, belastingconsulent, een bedrijf oprichten, veel<br />

winst maken en weinig belastingen betalen … iets voor jou?<br />

correct boeken, invullen van aangiftes en geld beheren zijn enkele sleutelwoorden<br />

in accountancy-fiscaliteit. de juiste bedragen op de juiste plaats invullen, op tijd je<br />

documenten inleveren. alleen “specialisten” zijn daartoe in staat. maar … hoe word<br />

je zo iemand?<br />

eerSTe FASe: FunDAMenTen LeGGen<br />

Je verwerft eerst een algemene basis om te kunnen optreden in het economische leven. Daarvoor<br />

werk je aan je theoretische kennis, want vb. economie en recht wijzigen voortdurend. Je legt de<br />

basis voor zakelijke communicatie in meerdere talen. De pc heeft nog weinig geheimen<br />

voor je.<br />

TWeeDe FASe: uITBreIDen, ToePASSen en VerFIJnen<br />

Zo snel mogelijk toets je alles aan levensechte situaties. Samen met je docenten boek je facturen<br />

in, maak je berekeningen, stel je BTW-aangiftes op. Je berekent belastingen en vult aangiftes in,<br />

berekent budgetten en stelt contracten op … Je opleiding is een geïntegreerd geheel van kennis<br />

verwerven en het leren zoeken naar oplossingen.<br />

DerDe FASe: oP eIGen Benen<br />

Zelfstandig en in team werk je levensechte projecten uit. Zo leer je hoe je je later als<br />

zelfstandige kan vestigen of doe je ervaring op om later in team te werken in grote, ja, zelfs internationale<br />

kantoren. Want men is op zoek naar gemotiveerde gedreven kandidaten zoals jij, die geleerd<br />

hebben om zo snel mogelijk pasklare oplossingen aan te reiken voor moeilijke problemen.<br />

eVenTueLe VIerDe FASe: eXPerTISe uITBreIDen<br />

In de banaba Boekhoudkundige en fiscale expertise leg je je verder toe op het uitbouwen<br />

van je expertise. Je behandelt gedetailleerde cases en krijgt les van experten, o.a. van de grote<br />

boekhoudkantoren. Wanneer je afstudeert, krijg je volledige vrijstelling van het ingangsexamen bij de<br />

beroepsinstituten BIBF en IAB.<br />

’S AVonDS STuDeren<br />

Wil je een programma op maat? Dan is ons Flextraject echt iets voor jou (zie p. 59).<br />

AFSTuDeerrICHTInG ACCounTAnCY-FISCALITeIT<br />

Natuurlijk is een goede basis onontbeerlijk.<br />

Daarvoor kom ik juist naar de <strong>KHLim</strong>.<br />

1ste fase SP Sub-SP<br />

ALGEMEEN bOEKHOuDEN 7 7<br />

FISCALE VORMING 10<br />

BTW 6<br />

Inleiding tot de fiscaliteit 4<br />

JuRIDISCHE VORMING 7<br />

Rechtsbegrippen en burgerlijk recht 4<br />

Handels- en economisch recht 3<br />

ECONOMISCHE VORMING 10<br />

Nationale en internationale economie 6<br />

Bedrijfs<strong>management</strong> en bedrijfsfinanciering<br />

ALGEMENE VORMING<br />

4<br />

Beschrijvende statistiek 3<br />

Inleiding op het verzekeringswezen 4<br />

Toegepaste Informatica 4<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN 12<br />

Nederlands 3<br />

Frans 5<br />

Engels<br />

POLYVALENTE VAARDIGHEDEN<br />

4<br />

<strong>KHLim</strong>-op 3<br />

Project hoofdvakken 2<br />

Academisch Nederlands 1<br />

TOTAAL 60<br />

Tijdens mijn stage voelde ik meteen dat mijn kennis up-to-date was.<br />

Ik wist gewoon al heel veel. Mijn stagementor was best tevreden over mij. Ik<br />

kreeg dan ook een contract aangeboden om er te komen werken. Tof hé !<br />

Pieter<br />

Liesbeth<br />

Afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit<br />

27


Je weet al heel snel waar het om draait: alles juist weergeven<br />

via computerprogramma’s, een fiscaal geoptimaliseerde aangifte maken<br />

om zo weinig mogelijk belastingen te betalen.<br />

AFSTuDeerrICHTInG ACCounTAnCY-FISCALITeIT<br />

2de fase SP Sub-SP<br />

ALGEMEEN bOEKHOuDEN 6<br />

FISCALE VORMING 9<br />

Personenbelasting 5<br />

Vennootschapsrecht- en rechtspersonenbelasting 4<br />

JuRIDISCHE VORMING 6<br />

Vennootschapsrecht 3<br />

Sociaal recht 3<br />

FINANCIEEL bEHEER 8<br />

Financiële algebra 2<br />

Financiële analyse 6<br />

ALGEMENE VORMING<br />

Budgettering 3<br />

Interne controle en deontologie 7<br />

Toegepaste informatica 3<br />

GEÏNTEGREERDE PROJECTEN<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

4<br />

Nederlands 3<br />

Frans 3<br />

Engels 3<br />

KRITISCHE REFLECTIE 5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

TOTAAL 60<br />

Nu kan ik bedrijven splitsen, fusioneren … ’s Avonds kom ik mijn<br />

vrienden van vroeger tegen op seminaries. Tussen pot en pint helpen we<br />

mekaar moeilijke, actuele problemen op te lossen.<br />

Tom<br />

Dirk<br />

AFSTuDeerrICHTInG ACCounTAnCY-FISCALITeIT<br />

Uniek in Limburg:<br />

onze keuzemogelijkheden<br />

tussen de majors<br />

Accountancy en<br />

Fiscaliteit.<br />

3de fase – Major ACCOuNTANCY<br />

ACCOuNTANCY<br />

SP<br />

Personen- en vennootschapsbelasting 3<br />

Consolidatie en wetgeving<br />

ALGEMENE VORMING<br />

6<br />

Kostprijscalculatie en analytisch exploitatieboekhouden 4<br />

Sociaal recht 3<br />

Toegepaste informatica<br />

GEÏNTEGREERDE PROJECTEN<br />

3<br />

Project accountancy 5<br />

Project (kostprijsberekening, boekhouden, btw, personenbelasting) 9<br />

Project (venootschapsbelasting, personenbelasting, venootschapsrecht, boekhouden)<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

4<br />

Nederlands 3<br />

Frans 3<br />

Engels 3<br />

STAGE 11<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

3de fase – Major FISCALITEIT<br />

FISCALITEIT<br />

SP<br />

Personenbelasting 3<br />

Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting<br />

ALGEMENE VORMING<br />

3<br />

Kostprijscalculatie en analytisch exploitatieboekhouden 4<br />

Sociaal recht 3<br />

Toegepaste informatica<br />

GEÏNTEGREERDE PROJECTEN<br />

3<br />

Project fiscale cluster 6<br />

Project (kostprijsberekening, boekhouden, btw, personenbelasting) 9<br />

Project (venootschapsbelasting, personenbelasting, venootschapsrecht, boekhouden)<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

5<br />

Nederlands 3<br />

Frans 3<br />

Engels 3<br />

STAGE 12<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

Afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit<br />

29


Opleiding Bedrijfs<strong>management</strong><br />

Afstudeerrichting<br />

Financie- en verzekeringswezen<br />

Money makes the world go round<br />

Zit er een bankier of makelaar in jou? Doe de test:<br />

• Je gaat zorgvuldig na hoe je je bromfiets het beste verzekert.<br />

• Je informeert hoe je je zuurverdiende centen het beste belegt. Je kijkt stiekem al eens<br />

naar de beursberichtenpagina in de krant.<br />

• Je hebt een zwak voor leegstaande panden en zou niets liever willen dan die kopen en<br />

verkopen. Tv-programma’s over huizen kopen wil je voor geen geld missen.<br />

• Je kient nu al uit welke bank je de beste voorwaarden geeft voor je autofinanciering.<br />

Herken je jezelf hierin? neem dan eens een kijkje in het studieprogramma Financie- en<br />

verzekeringswezen.<br />

eerSTe FASe: FunDAMenTen LeGGen<br />

Je begint met de basiswetgeving van het verzekeren: welke verzekeringen zijn verplicht, welke niet? …<br />

Je zet je eerste stappen in de financiële wereld: het spaarboekje ken je wel, maar welke andere<br />

producten verkoopt een bank zoal? … Je algemene economische kennis werk je bij, want die<br />

economie staat niet stil. Je legt de basis voor zakelijke communicatie in meerdere talen. Bovendien<br />

heeft de pc nog weinig geheimen voor je.<br />

TWeeDe FASe: uITBreIDen, ToePASSen en VerFIJnen<br />

Je blijft nog ‘dicht bij huis’: welke financiële en verzekeringsproducten bestaan er voor personen en<br />

gezinnen? Je vergelijkt ze aan de hand van levensechte polissen en offertes om later je cliënten zo<br />

goed mogelijk te kunnen adviseren. Vermogensplanning komt aan bod in de vorm van een project:<br />

zorg ervoor dat je cliënt op beide oren kan slapen omdat alles in verband met zijn vermogen, zijn<br />

kinderen, zijn huis of zijn onderneming voortaan goed geregeld is.<br />

Je loopt een eerste stage in een makelaarskantoor. Je eerste ‘verzekeringstechnische’ uitwisseling<br />

met Franstalige studenten vindt plaats.<br />

DerDe FASe: oP eIGen Benen<br />

Je blik verruimt zich en richt zich op bedrijven: de financiële en verzekeringsproducten voor het<br />

bedrijf bestudeer je zelfstandig en in team aan de hand van de verzekeringsportefeuille en de financiële<br />

doorlichting van een bestaand bedrijf. Kan het levensechter?<br />

Je kiest voor<br />

de major Financiewezen …<br />

Je bent nu klaar voor een langere stage bij een verzekeringsmaatschappij of een bank. Aan het einde<br />

van je opleiding kan je dienstverlening op maat bieden!<br />

… of de major Vastgoed<br />

Nieuw<br />

Op tv ziet het er geweldig uit: huizen kopen en verkopen. Ook doen steeds meer mensen een<br />

beroep op vastgoedkantoren. Er lopen echter heel wat beunhazen rond! Om een goed vastgoedmakelaar<br />

te zijn, moet je beslagen op het ijs komen: je moet juridisch onderlegd zijn, commerciële<br />

feeling en sociale vaardigheden hebben en de grote concurrentie aankunnen.<br />

In deze major krijg je een realistische kijk op het beroep ‘makelaar’, elk opleidingsonderdeel belicht<br />

een bepaald domein in de vastgoedsector (financieel, fiscaal, juridisch, commercieel). Door deze<br />

major kan je makkelijker toetreden tot het beschermd beroep. Dan ben je een erkend vastgoedmakelaar,<br />

een specialist in immobiliën.<br />

Deze major Vastgoed organiseren we samen met de afstudeerrichting Rechtspraktijk.<br />

Ik heb een heel afwisselende job: van<br />

het verkopen van een autoverzekering tot het<br />

afhandelen van een schadedossier.<br />

Sanne<br />

Afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen<br />

31


Het leuke aan mijn job is dat ik met cijfers bezig ben<br />

en veel contact heb met collega’s en cliënten.<br />

AFSTuDeerrICHTInG FInAnCIe- en VerZeKerInGSWeZen AFSTuDeerrICHTInG FInAnCIe- en VerZeKerInGSWeZen<br />

1ste fase SP Sub-SP<br />

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN<br />

Bank- en financiewezen 7<br />

Verzekeringswezen<br />

ALGEMENE VORMING<br />

4<br />

Algemeen boekhouden 7<br />

Inleiding fiscaliteit 3<br />

Beschrijvende statistiek 3<br />

Toegepaste informatica 4<br />

JuRIDISCHE VORMING 7<br />

Rechtsbegrippen en burgerlijk recht 4<br />

Handels- en economisch recht 3<br />

ECONOMISCHE VORMING 10<br />

Nationale en internationale economie 6<br />

Bedrijfs<strong>management</strong> en bedrijfsfinanciering 4<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN 12<br />

Nederlands 3<br />

Frans 5<br />

Engels<br />

POLYVALENTE VAARDIGHEDEN<br />

4<br />

<strong>KHLim</strong>-op 3<br />

Project hoofdvakken 2<br />

Academisch Nederlands 1<br />

TOTAAL 60<br />

Kim<br />

Dankzij mijn opleiding mocht ik al vlug kredietdossiers afhandelen.<br />

2de fase<br />

MAJOR FINANCIEWEZEN<br />

SP Sub-SP<br />

Gezinskredieten 7<br />

Beleggingen<br />

VERZEKERINGSWEZEN<br />

7<br />

Stage bij een verzekeringstussenpersoon 4<br />

Gezinsverzekeringen<br />

Je loopt je eerste stage!<br />

8<br />

Zaakverzekeringen 4<br />

Aansprakelijkheidsverzekeringen 4<br />

Persoonsverzekeringen 4<br />

PROJECT VERMOGENSPLANNING<br />

ALGEMENE VORMING<br />

Hoeveel is je leven waard?<br />

4<br />

Financiële algebra 4<br />

Fiscaal recht 4<br />

Toegepaste informatica<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

3<br />

Nederlands 3<br />

Frans 4<br />

Engels 3<br />

KRITISCHE REFLECTIE 5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

TOTAAL 60 60<br />

Tom<br />

Afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen<br />

33


AFSTuDeerrICHTInG FInAnCIe- en VerZeKerInGSWeZen<br />

3de fase – Major FINANCIEWEZEN SP<br />

FINANCIEWEZEN<br />

Bedrijfsfinanciën en risicoanalyse 9<br />

Project Bedrijfsfinanciën 5<br />

Project Beleggen<br />

VERZEKERINGSWEZEN<br />

3<br />

Bedrijfsverzekeringen 5<br />

Project Bedrijfsverzekeringen<br />

ALGEMENE VORMING<br />

5<br />

Psychologie en techniek van de verkoop 3<br />

Sociaal recht 3<br />

Toegepaste informatica<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

3<br />

Nederlands 3<br />

Frans 3<br />

Engels 3<br />

STAGE in een financiële instelling 12<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

AFSTuDeerrICHTInG FInAnCIe- en VerZeKerInGSWeZen<br />

3de fase – Major VASTGOED<br />

VASTGOED<br />

SP Sub-SP<br />

De vastgoedwereld in de praktijk 3<br />

Onroerende goederen en recht 5<br />

Project Vastgoed 3<br />

Bouwkundige en technische aspecten<br />

FINANCIEWEZEN<br />

2<br />

Bedrijfsfinanciën en risicoanalyse<br />

VERZEKERINGSWEZEN<br />

9<br />

Bedrijfsverzekeringen 5<br />

Project Bedrijfsverzekeringen<br />

ALGEMENE VORMING<br />

5<br />

Psychologie en techniek van de verkoop 3<br />

Sociaal recht 3<br />

Toegepaste informatica<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

3<br />

Nederlands 3<br />

Frans 3<br />

Engels 3<br />

STAGE in een immobiliënkantoor 12<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60


Nieuw<br />

Opleiding Bedrijfs<strong>management</strong><br />

Afstudeerrichting<br />

<strong>KMo</strong>-<strong>management</strong><br />

ben jij zo iemand die in de lagere school al eindjes kleurkrijt verkocht en in de<br />

middelbare school een handeltje in strafregels had opgezet? Wat cru misschien,<br />

maar dan zit er zeker een ondernemer in je. tijd om met de groten te gaan meespelen<br />

nu en een succesvolle zaak op te zetten.<br />

natuurlijk ken je de verhalen van beginnende ondernemingen die nauwelijks van de<br />

grond gekomen zijn en al failliet gaan. dat zal jou niet overkomen. daarom zoek je<br />

naar een goede scholing die je de broodnodige bagage meegeeft om te slagen.<br />

‘kmo-<strong>management</strong>’ heet die opleiding en ze is breed opgezet: van het opstarten van<br />

de kmo (kleine of middelgrote onderneming), over het uitbouwen ervan, tot het zorgen<br />

voor een opvolger of het ontbinden ervan: alles zal je leren te beheren. daartoe heb je<br />

kennis nodig uit vele domeinen: marketing, personeelsbeleid, financiën, logistiek …<br />

natuurlijk blijft het niet bij theorie alleen, je ondernemingslust zal aangemoedigd<br />

worden door interactie met de praktijk: via lesgevers die zelf met beide voeten in de<br />

kmo-wereld staan, via projecten, via stages …<br />

Word jij de nieuwe Bill Gates?<br />

eerSTe FASe: FunDAMenTen LeGGen<br />

Eerst verwerf je een algemene economische basis, nodig om een KMO te kunnen runnen. Daarnaast<br />

krijg je ook een inleiding in marketing, personeelsbeleid en btw. En ja, je communiceert na een jaar al<br />

vlotjes in het Nederlands, Frans en Engels. Je verwerft zelfs een basiskennis Duits. Bovendien heeft<br />

de pc nog weinig geheimen voor je.<br />

TWeeDe FASe: uITBreIDen, ToePASSen en VerFIJnen<br />

Om een KMO echt te kunnen managen, moet je van vele markten thuis zijn. Je moet in orde zijn met<br />

de fiscale wetgeving en de nodige verzekeringen hebben; je moet weten hoe de logistieke stromen<br />

lopen en natuurlijk moet je je producten of diensten kunnen verkopen, daar is niet alleen techniek<br />

voor nodig, het is ook een oefening in de psychologie.<br />

In een project leer je op een heel praktische manier hoe je een eenmanszaak kan omvormen tot een<br />

onderneming.<br />

DerDe FASe: oP eIGen Benen<br />

Uniek in<br />

Limburg !<br />

Je gaat nog een stap verder en gaat nu een KMO doorlichten. Het is daarbij de bedoeling de KMO<br />

te optimaliseren en haar grenzen te verleggen. Een belangrijke oefening om van jou een succesvolle<br />

ondernemer te maken.<br />

Je bent nu helemaal klaar voor een langere stage in een KMO!<br />

AFSTuDeerrICHTInG <strong>KMo</strong>-MAnAGeMenT<br />

1ste fase<br />

KMO-MANAGEMENT<br />

SP Sub-SP<br />

Inleiding marketing 4<br />

BTW 6<br />

Human Resources Management 3<br />

JuRIDISCHE VORMING 7<br />

Rechtsbegrippen en burgerlijk recht 4<br />

Handels- en economisch recht<br />

ALGEMENE VORMING<br />

3<br />

Nationale en internationale economie 6<br />

Algemeen boekhouden 7<br />

Beschrijvende statistiek 3<br />

Toegepaste informatica 4<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN 12<br />

Nederlands 3<br />

Frans 5<br />

Engels 4<br />

Duits<br />

POLYVALENTE VAARDIGHEDEN<br />

5<br />

<strong>KHLim</strong>-op 3<br />

Project hoofdvakken 2<br />

Academisch Nederlands 1<br />

TOTAAL 60<br />

Afstudeerrichting <strong>KMo</strong>-<strong>management</strong><br />

37


AFSTuDeerrICHTInG <strong>KMo</strong>-MAnAGeMenT<br />

2de fase SP Sub-SP<br />

KMO-MANAGEMENT<br />

Marketing van de KMO 4<br />

Psychologie en techniek van de verkoop 3<br />

Inleiding logistiek, voorraadbeheer 4<br />

Inleiding verzekeringen 4<br />

Personen- en vennootschapsbelasting 5<br />

Project of stage KMO: van éénmanszaak naar onderneming (fin. plan,<br />

vennootschapsvormen, vennootschapsboekhouden)<br />

ALGEMENE VORMING<br />

9<br />

Budgettering, kostprijs en prijsbeleid 5<br />

Toegepaste informatica / vakspecifieke software 6<br />

Toegepaste informatica 3<br />

Navision 1<br />

Webbuilding en digitale beeldvorming<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

2<br />

Nederlands 3<br />

Frans 4<br />

Engels 4<br />

Duits 4<br />

KRITISCHE REFLECTIE 5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

TOTAAL 60<br />

Natuurlijk is een goede basis onontbeerlijk. Dat heeft men op de <strong>KHLim</strong><br />

goed begrepen. Ik ben mijn docenten daar dan ook erg dankbaar voor.<br />

AFSTuDeerrICHTInG <strong>KMo</strong>-MAnAGeMenT<br />

3de fase<br />

KMO-MANAGEMENT<br />

SP Sub-SP<br />

Algemeen <strong>management</strong> 5<br />

Financieel <strong>management</strong> 5<br />

Waardebepaling van de onderneming 3<br />

Project:<br />

Optimalisatie en internationalisering van de KMO, de succesvolle KMO<br />

8<br />

Fiscaliteit van de onderneming<br />

ALGEMENE VORMING<br />

4<br />

Sociaal recht 3<br />

Toegepaste informatica / logistieke software 4<br />

Toegepaste informatica 3<br />

Navision<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

1<br />

Nederlands 3<br />

Frans 4<br />

Engels 3<br />

Duits 3<br />

STAGE 12<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

Pieter<br />

Afstudeerrichting <strong>KMo</strong>-<strong>management</strong><br />

39


Opleiding Bedrijfs<strong>management</strong><br />

Afstudeerrichting<br />

Logistiek <strong>management</strong><br />

Hoezo … logistiek ?<br />

daar sta je dan: voor een nieuwe gsm kun je kiezen uit wel honderd verschillende<br />

modellen. en uit nog eens zoveel kleuren. en uit nog eens zoveel toebehoren …<br />

al eens nagedacht over hoe die toestellen in je winkel geraken? of waarom ze er<br />

morgen zullen zijn als ze vandaag op zijn? of waarom ze evenveel kosten als een<br />

tijdje geleden, terwijl ze ondertussen véél beter zijn?<br />

“alles in de wereld is logistiek”, zei iemand me onlangs. “het inkopen van grondstoffen,<br />

het sturen van de voorraad, het plannen van de productie, het organiseren<br />

van het vervoer … stuk voor stuk noodzakelijk opdat jij en ik ons morgen kunnen<br />

kleden, kunnen eten, slapen, of bellen met de nieuwste gsm …”<br />

Iets voor jou?<br />

Beheersen en optimaliseren, twee sleutelwoorden in de logistiek. De juiste dingen op de juiste plaats,<br />

op het juiste tijdstip! Alleen een team, lees: ‘ketting’ met betrouwbare schakels is daartoe in staat.<br />

Maar, … hoe word je zo’n betrouwbare schakel?<br />

eerSTe FASe: FunDAMenTen LeGGen<br />

Je verwerft de theoretische aspecten van het logistieke proces. Ook je algemene kennis werk je bij,<br />

want de economie staat niet stil. En ja, je communiceert na één jaartje al vlotjes in meerdere talen en<br />

de pc heeft nog weinig geheimen voor je.<br />

TWeeDe FASe: uITBreIDen, ToePASSen en VerFIJnen<br />

Zo snel mogelijk toets je alles aan levensechte situaties. Vakken zijn thema’s geworden en docenten<br />

begeleiders. Je opleiding is een geïntegreerd geheel van kennis verwerven en het leren zoeken naar<br />

oplossingen.<br />

DerDe FASe: oP eIGen Benen<br />

Als groep werk je ondertussen in een moderne leeromgeving. Samen met, of zelfs in bedrijven in<br />

binnen- en buitenland, vind je de dingen die essentieel zijn om straks zelfstandig te functioneren.<br />

Want men is op zoek naar mensen zoals jij, die geleerd hebben om vragen te beantwoorden nog<br />

vóór ze gesteld worden …<br />

Projecten …<br />

Dispatcher<br />

Inkoper<br />

Controller<br />

Traffic Planner<br />

“De leerstof wordt aangeboden in projecten. Dat zijn geen vakken meer, maar geïntegreerde onderdelen<br />

die samen één geheel vormen. Zoals de supply chain zelf eigenlijk!” (Semra, afgestudeerd in<br />

2007)<br />

Limburg logistieke hotspot!<br />

Productieplanner<br />

Inventory Manager<br />

Supply Chain Manager<br />

Logistiek Manager<br />

Customer Service Medewerker<br />

Warehouse Manager<br />

“In de Limburgovereenkomst wordt logistiek naar voor geschoven als een speerpuntsector voor<br />

Limburg. Deze provincie heeft onweerlegbare troeven als logistieke regio: centrale ligging, trimodale<br />

infrastructuur, beschikbare ruimte, ... Die troeven ook valoriseren vergt vooreerst een consistent en<br />

eenduidig regionaal beleid.” (Bron: Studie Vlaams Instituut voor de Logistiek, 2007)<br />

“… Met deze studie van Logistieke Poort Limburg is aangetoond dat logistiek een sector is met veel<br />

toekomst voor de provincie Limburg. Indien de provincie resoluut kiest voor logistiek, dan kunnen<br />

er in de volgende 10 jaar tot meer dan 30.000 banen gecreëerd worden.” (Bron: Studie Vlaams<br />

Instituut voor de Logistiek, 2007)<br />

Supply Chain Managment zei u … ?<br />

Nog nooit van gehoord vóór ik aan mijn studies<br />

‘Logistiek Management’ begon. Maar nu ik aan<br />

het werk ben, merk ik het des te meer: logistiek<br />

is één lange keten van processen<br />

met een waaier van beroepen.<br />

En het is managen, elke dag opnieuw!<br />

expediteur<br />

Wim<br />

Afstudeerrichting Logistiek <strong>management</strong><br />

41


Ik voelde tijdens mijn stage dat het niet stuk kon.<br />

Ik wist gewoon al heel veel. Mijn stagementor hoefde alleen nog<br />

maar wat bij te sturen. Geeft best een goed gevoel hoor!<br />

AFSTuDeerrICHTInG LoGISTIeK MAnAGeMenT<br />

1ste fase SP Sub-SP<br />

LOGISTIEKE VORMING<br />

Inleiding tot de logistiek 6<br />

Project Materiaalbeheer 3<br />

Inleiding tot de marketing 4<br />

JuRIDISCHE VORMING 7<br />

Rechtsbegrippen en burgerlijk recht 4<br />

Handels- en economisch recht<br />

ALGEMENE VORMING<br />

3<br />

Nationale en internationale economie 6<br />

Algemeen boekhouden 7<br />

Beschrijvende statistiek 3<br />

Toegepaste informatica 4<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN 12<br />

Nederlands 3<br />

Frans 5<br />

Engels 4<br />

Duits<br />

POLYVALENTE VAARDIGHEDEN<br />

5<br />

<strong>KHLim</strong>-op 3<br />

Project hoofdvakken 2<br />

Academisch Nederlands 1<br />

TOTAAL 60<br />

Elke<br />

Als student van de tweede fase maakte ik een tocht van Barcelona naar<br />

Rome op een cruise-ferry. Indrukwekkend als je ziet welke inspanningen men<br />

doet om alternatieve vervoerswijzen te promoten.<br />

AFSTuDeerrICHTInG LoGISTIeK MAnAGeMenT<br />

2de fase<br />

LOGISTIEKE VORMING<br />

Themablok 1: Inbound Logistiek<br />

SP Sub-SP<br />

Productieorganisatie en voorraadbeheer 5<br />

Productieorganisatie 3<br />

Voorraadbeheer 2<br />

Project Inbound Logistiek<br />

Themablok 2: Outbound Logistiek<br />

6<br />

Nationaal en internationaal vervoer 6<br />

Project Outbound Logistiek<br />

ALGEMENE VORMING<br />

6<br />

Bedrijfsbeleid 5<br />

Toegepaste informatica/ logistieke software 6<br />

Toegepaste informatica 3<br />

Navision<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

3<br />

Nederlands 3<br />

Frans 4<br />

Engels 4<br />

Duits 5<br />

Spaans 5<br />

KRITISCHE REFLECTIE 5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

TOTAAL 60<br />

Lynn<br />

Afstudeerrichting Logistiek <strong>management</strong><br />

43


Je weet al heel snel waar je mee bezig bent<br />

en waar het allemaal voor dient. Bovendien is alles mooi<br />

rond thema’s georganiseerd.<br />

3de fase SP Sub-SP<br />

LOGISTIEKE VORMING<br />

Themablok 1: Project Warehousing 7<br />

Themablok 2: Project Expeditie 7<br />

Themablok 3: Project Transport<br />

ALGEMENE VORMING<br />

7<br />

Sociaal recht 3<br />

Toegepaste informatica / logistieke software 4<br />

Toegepaste informatica 3<br />

Navision<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

1<br />

Nederlands 3<br />

Frans 4<br />

Engels 3<br />

Duits 3<br />

Spaans 4<br />

STAGE 12<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

Bert<br />

Afstudeerrichting Logistiek Management<br />

45


Opleiding Bedrijfs<strong>management</strong><br />

Afstudeerrichting<br />

Marketing<br />

Zit er een marketeer in jou?<br />

apple, starbucks, nespresso, lady gaga, diesel, … sterke merkartikels en marktgerichte<br />

bedrijven en personen maken het verschil in het leven!<br />

Wil jij ook weten waarom bepaalde producten floppen terwijl andere producten sterke<br />

merkartikels worden en zelfs evolueren naar love brands?<br />

Wil je zelf de handen uit de mouwen steken en succesvolle producten en diensten<br />

lanceren?<br />

Wil je meewerken aan de uitbouw van een klantgericht bedrijf waar de klant centraal<br />

staat?<br />

Stapsgewijs maken we van jou een<br />

marketeer !<br />

eerSTe FASe: De BASIS<br />

Eerst en vooral leer je bedrijfseconomisch denken en handelen. Als marketeer moet je immers beslissingen<br />

nemen die bedrijfseconomisch onderbouwd zijn. Daarnaast leer je marktgericht denken en<br />

handelen en werk je aan je talenkennis om je vlot uit te drukken. De pc is je GPS.<br />

TWeeDe FASe: KennIS uITBreIDen, ToePASSen en VerFIJnen<br />

Je leert je creatieve ideeën de vrije loop te laten, een verkoopsgesprek te voeren, een marktonderzoek<br />

te organiseren en persoonlijke relaties met de klanten te onderhouden. Je talenkennis wordt<br />

continu bijgeschaafd. Je werkt in een team aan een concrete marktonderzoeksopdracht en organiseert<br />

een evenement. Dit stimuleert je teamspirit en laat je leren vanuit authentieke problemen. Een<br />

garantie voor een beter leerproces. Docenten begeleiden de opdracht en sturen het leerproces.<br />

DerDe FASe: oP eIGen Benen<br />

Zelfstandig en in team werk je aan levensechte opdrachten. Je start een fictief marketingbureau<br />

en wordt geconfronteerd met reële marketingproblemen van bedrijven waarvoor je bureau een<br />

oplossing uitwerkt.<br />

In de specialisatie Sales <strong>management</strong> leer je je beter te wapenen tijdens onderhandelingen en de<br />

verkooporganisatie te managen.<br />

In de specialisatie Innovatief marketing <strong>management</strong> leer je marktuitdagingen op een creatieve<br />

manier op te lossen.<br />

Je sluit je studies af met een stage waarin je geconfronteerd wordt met een probleem of uitdaging in<br />

een (bedrijfs)organisatie waarover je nadenkt en een voorstel tot oplossing aanbiedt.<br />

AFSTuDeerrICHTInG MArKeTInG<br />

Praktijkopdrachten maken het grote verschil.<br />

1ste fase<br />

MARKETING<br />

SP Sub-SP<br />

Inleiding marketing 8<br />

Reclame en consumentengedrag 5<br />

JuRIDISCHE VORMING 7<br />

Rechtsbegrippen en burgerlijk recht 4<br />

Handels- en economisch recht<br />

ALGEMENE VORMING<br />

3<br />

Nationale en internationale economie 6<br />

Algemeen boekhouden 7<br />

Beschrijvende statistiek 3<br />

Toegepaste informatica 4<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN 12<br />

Nederlands 3<br />

Frans 5<br />

Engels 4<br />

Duits<br />

POLYVALENTE VAARDIGHEDEN<br />

5<br />

<strong>KHLim</strong>-op 3<br />

Project hoofdvakken 2<br />

Academisch Nederlands 1<br />

TOTAAL 60<br />

Nick<br />

Afstudeerrichting Marketing<br />

47


AFSTuDeerrICHTInG MArKeTInG AFSTuDeerrICHTInG MArKeTInG<br />

2de fase SP Sub-SP<br />

MARKETING 6<br />

Marketingbeleid 4<br />

Industriële marketing 2<br />

Supply Chain Management 3<br />

Psychologie en techniek van de verkoop 3<br />

Marktonderzoek 5<br />

Direct marketing 3<br />

ALGEMENE VORMING<br />

Bedrijfsbeleid 5<br />

Toegepaste informatica 6<br />

Probleemoplossend werken met rekenblad 3<br />

Webbuilding en digitale beeldvorming 2<br />

SPSS 1<br />

MARKETINGPROJECTEN<br />

Je werkt aan een concrete marktonderzoeks-<br />

9<br />

Marktonderzoek opdracht en organiseert een evenement<br />

4<br />

Organisatie evenement 4<br />

Creatieve denktechnieken<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

1<br />

Nederlands 3<br />

Frans 4<br />

Engels 4<br />

Duits 4<br />

KRITISCHE REFLECTIE 5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

TOTAAL 60<br />

Uniek in Limburg:<br />

in je derde fase kan je<br />

bij ons kiezen voor<br />

Sales <strong>management</strong> of<br />

Innovatief marketing<br />

<strong>management</strong>.<br />

3de fase – Major SALES MANAGEMENT SP Sub-SP<br />

PROJECT OPSTARTEN VAN EEN MARKETINGbuREAu 9<br />

Business plan 4<br />

Sociaal recht 2<br />

Ontwikkelen van marketingcommunicatietools 3<br />

CuSTOMER RELATIONS MANAGEMENT 7<br />

Internetmarketing 3<br />

Toegepaste informatica 3<br />

Frans en ICT 1<br />

PROJECT MARKETINGPLANNING 5<br />

Marketingplan 4<br />

Duits project marketingbureau 1<br />

PROJECT INTERNATIONALE MARKETING 5<br />

Internationale marketing 4<br />

De lancering van een product/merkartikel op een Engelstalige markt 1<br />

PROJECT MARKETING VAN INDuSTRIËLE PRODuCTEN EN DIENSTEN<br />

MAJOR SALES MANAGEMENT<br />

4<br />

Sales Management en onderhandelen 5<br />

Sales <strong>management</strong> 4<br />

Onderhandelen 1<br />

Beursverkopen en telemarketing 3<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN NEDERLANDS, FRANS, ENGELS, DuITS 4<br />

STAGE 15<br />

Godsdienstwetenschap<br />

Je loopt een stage van 10 tot 12 weken<br />

3<br />

TOTAAL 60<br />

De organisatie van ons evenement Pillowfezz liet ons toe de<br />

marketingtheorie onmiddellijk in de praktijk om te zetten.<br />

Het wereldrecord kussenvechten hebben we niet gehaald<br />

maar de goede sfeer en ambiance maakten veel goed.<br />

Evy<br />

Afstudeerrichting Marketing<br />

49


AFSTuDeerrICHTInG MArKeTInG<br />

3de fase – Major INNOVATIEF MARKETING MANAGEMENT SP Sub-SP<br />

PROJECT OPSTARTEN VAN EEN MARKETINGbuREAu 9<br />

Business plan 4<br />

Sociaal recht 2<br />

Ontwikkelen van marketingcommunicatietools 3<br />

CuSTOMER RELATIONS MANAGEMENT 7<br />

Internetmarketing 3<br />

Toegepaste informatica 3<br />

Frans en ICT 1<br />

PROJECT MARKETINGPLANNING 5<br />

Marketingplan 4<br />

Duits project marketingbureau 1<br />

PROJECT INTERNATIONALE MARKETING 5<br />

Internationale marketing 4<br />

De lancering van een product/merkartikel op een Engelstalige markt 1<br />

PROJECT MARKETING VAN INDuSTRIËLE PRODuCTEN EN DIENSTEN 4<br />

MAJOR INNOVATIEF MARKETING MANAGEMENT<br />

Innovatief marketing <strong>management</strong> 4<br />

Creativiteitstechnieken 4<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN NEDERLANDS, FRANS, ENGELS, DuITS 4<br />

STAGE<br />

Je loopt een stage van 10 tot 12 weken<br />

15<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

Afstudeerrichting Marketing<br />

51


Opleiding Bedrijfs<strong>management</strong><br />

Afstudeerrichting<br />

rechtspraktijk<br />

… meer dan regeltjes alleen ?<br />

ooit een boete voor te snel rijden gekregen? een schadevergoeding omdat je van<br />

gsm-operator veranderde? een boze brief van je kotbaas omdat je de huur te laat<br />

betaalde? dan weet je het nu wel ... dagelijks worden we geconfronteerd met “het<br />

recht” of we het nu willen of niet. allerlei regels bepalen wat we mogen, moeten<br />

of niet mogen. die regels zijn een must om zelfs de meest primitieve samenleving<br />

geordend te laten verlopen.<br />

om klaarheid te scheppen in dit complexe geheel van rechtsregels, is er dan ook een<br />

grote vraag naar mensen met een ruime en praktische kennis van het recht, mensen<br />

die opkomen voor de rechten van anderen en hen helpen door duidelijk te maken<br />

waar het op staat ….<br />

Iets voor jou ?<br />

eerSTe FASe: FunDAMenTen LeGGen<br />

Je leert om juridische hulp hoofd- en bijzaken te onderscheiden en een kritische analyse te maken<br />

van een probleem. Het beheersen van juridische terminologie is hierbij natuurlijk onontbeerlijk. Er<br />

wordt ook heel wat aandacht besteed aan je communicatieve vaardigheden zodat je vlot overweg<br />

kan met het juridische jargon.<br />

TWeeDe FASe: uITBreIDen, ToePASSen en VerFIJnen<br />

Analytisch denken, de juiste rechtsvraag formuleren en van daaruit een praktisch bruikbaar advies<br />

formuleren is een vaardigheid die je al ‘doende’ leert … Een levensecht verhaal, verwerkt in een<br />

project en een weekje ‘het leven zoals het is … achter de schermen van de rechtbank, de advocaat<br />

of de notaris’ scherpen je kritische geest aan … je kan hierbij steeds rekenen op de feedback van<br />

vakdocenten, zelf professionals in de juridische wereld ...<br />

DerDe FASe: oP eIGen Benen<br />

Je kiest voor de major Recht …<br />

Je theoretische bagage wordt nog voortdurend aangevuld maar toch sta je nu al stevig genoeg in je<br />

schoenen om zelf op pad te gaan. Je kiest heel bewust een stageplaats in een juridische omgeving<br />

die je prikkelt om nog meer te leren … Maar ook: samen met je team verdedig je de belangen van<br />

een familie of een onderneming en argumenteer je met docenten over de strategische keuzes die je<br />

maakt. Je bent nu klaar om je plaats in het beroepsveld te veroveren … of je kennis nog verder uit te<br />

breiden en vlot door te schakelen naar een master Rechten of Criminologie …<br />

Ik werk sinds oktober 2006 op de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg<br />

in Hasselt. Dankzij mijn boeiende studies aan de <strong>KHLim</strong> en mijn interessante stage<br />

ben ik hier terechtgekomen. Met een stevige koffer vol juridische kennis<br />

ben ik erin gevlogen … werken op de rechtbank is echt niet saai,<br />

elke dag opnieuw beleef je hier sterke verhalen !<br />

Of de major Milieu …<br />

Je wil een realistische bedrijfseconomische kijk krijgen op de snel veranderende invloed van de<br />

mens op het milieu? Je wil het aanspreekpunt worden voor interne milieuzorg in bedrijven of bij de<br />

overheid?<br />

Dan volg je in het derde jaar de major Milieu. Samen met deze major verwerf je het getuigschrift Milieucoördinator<br />

B dat decretaal verplicht is om de spilfiguur te worden in milieuzaken. De inhoud van<br />

deze major sluit nauw aan bij deze decretale bepalingen: je bent administratief inzetbaar (rapporten<br />

opstellen, vergunningen aanvragen … ), kan met de overheid communiceren en hebt interesse voor<br />

de milieuproblematiek, milieu<strong>management</strong> en milieu-economie (knipperlicht voor kosten-baten) en<br />

uiteraard de milieuwetgeving. De milieucoördinator heeft een dus brede functie: hij/zij moet o.m.<br />

de milieuwetgeving op de voet volgen, tekortkomingen rapporteren, voorstellen doen om deze te<br />

verhelpen, advies verstrekken over investeringen die vanuit milieu-oogpunt van belang zijn, jaarlijks<br />

een verslag opmaken enz. …<br />

Deze major laat je ook toe om nadien de overgangscursus ‘Milieucoördinator A’ van het eerste<br />

niveau te behalen.<br />

Of de major Vastgoed …<br />

Nieuw<br />

Op tv ziet het er geweldig uit: huizen kopen en verkopen. Ook doen steeds meer mensen een<br />

beroep op vastgoedkantoren. Er lopen echter heel wat beunhazen rond! Om een goed vastgoedmakelaar<br />

te zijn, moet je beslagen op het ijs komen: je moet juridisch onderlegd zijn, commerciële<br />

feeling en sociale vaardigheden hebben en de grote concurrentie aankunnen.<br />

In deze major krijg je een realistische kijk op het beroep makelaar, elk opleidingsonderdeel belicht<br />

een bepaald domein in de vastgoedsector (financieel, fiscaal, juridisch, commercieel). Door deze<br />

major kan je makkelijker toetreden tot het beschermd beroep. Dan ben je een erkend vastgoedmakelaar,<br />

een specialist in immobiliën.<br />

Deze major vastgoed organiseren we samen met de afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen.<br />

Ann<br />

Afstudeerrichting rechtspraktijk<br />

53


AFSTuDeerrICHTInG reCHTSPrAKTIJK<br />

1ste fase SP Sub-SP<br />

JuRIDISCHE VORMING<br />

Personen- en familierecht 4<br />

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 4<br />

Staatsrecht 3<br />

Administratief recht 3<br />

Methodiek van het recht 4<br />

ECONOMISCHE VORMING 10<br />

Nationale en internationale economie 6<br />

Bedrijfs<strong>management</strong> en -financiën<br />

ALGEMENE VORMING<br />

4<br />

Algemeen boekhouden 7<br />

Beschrijvende statistiek 3<br />

Inleiding fiscaliteit 3<br />

Toegepaste informatica 4<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN 12<br />

Nederlands 3<br />

Frans 5<br />

Engels<br />

POLYVALENTE VAARDIGHEDEN<br />

4<br />

<strong>KHLim</strong>-op 3<br />

Project hoofdvakken 2<br />

Academisch Nederlands 1<br />

TOTAAL 60<br />

Ik ben bij een Genkse notaris aan de slag gegaan. De job is<br />

heel boeiend en gevarieerd. Ik krijg te maken met de diverse rechtstakken:<br />

burgerlijk recht, vennootschapsrecht, registratie- en successierecht,<br />

gerechtelijk recht … Ik leer ook nog elke dag bij, b.v. hoe best omgaan<br />

met klanten, of netelige telefoons afhandelen<br />

AFSTuDeerrICHTInG reCHTSPrAKTIJK<br />

2de fase<br />

JuRIDISCHE VORMING<br />

SP Sub-SP<br />

Verzekeringsrecht : inleiding 3<br />

Verbintenissen- en zakenrecht 5<br />

Bijzondere overeenkomsten 4<br />

Gerechtelijk privaatrecht 5<br />

Milieurecht 4<br />

Sociaal recht 3<br />

Vennootschapsrecht 4<br />

Inleefstage 5<br />

ALGEMENE VORMING<br />

Een kennismakingstocht langsheen juridische beroepen:<br />

advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, vrederechter, …<br />

Toegepaste informatica 3<br />

PROJECT 9<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

Start je eigen onderneming en maak strategische keuzes<br />

Nederlands 3<br />

Frans 4<br />

Engels 3<br />

KRITISCHE REFLECTIE 5<br />

Filosofie 3<br />

Ethiek 2<br />

TOTAAL 60<br />

Daniëlle<br />

Afstudeerrichting rechtspraktijk<br />

55


AFSTuDeerrICHTInG reCHTSPrAKTIJK<br />

3de fase – Major RECHT SP<br />

JuRIDISCHE VORMING<br />

Europees recht 4<br />

Handelsrecht 4<br />

Sociaal recht 5<br />

Strafrecht, strafvordering en criminologie 3<br />

Verzekeringsrecht: verdieping<br />

ALGEMENE VORMING<br />

4<br />

Toegepaste informatica 3<br />

PROJECT<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

Verdedig de financiële en juridische<br />

belangen van een familiebedrijf<br />

13<br />

Nederlands 3<br />

Frans 3<br />

Engels 3<br />

STAGE 12<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

3de fase – Major VASTGOED<br />

VASTGOED<br />

SP Sub-SP<br />

De vastgoedwereld in de praktijk 3<br />

Onroerende goederen en recht 5<br />

Project Vastgoed 3<br />

Bouwkundige en technische aspecten<br />

JuRIDISCHE VORMING<br />

2<br />

Sociaal recht 5<br />

Handelsrecht 4<br />

Verzekeringsrecht<br />

ALGEMENE VORMING<br />

4<br />

Toegepaste informatica 3<br />

PROJECT<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

12<br />

Nederlands 3<br />

Frans 3<br />

Engels 3<br />

STAGE in een immobiliënkantoor 12<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

AFSTuDeerrICHTInG reCHTSPrAKTIJK<br />

3de fase – Major MILIEu<br />

MILIEuKuNDIGE VORMING<br />

SP Sub-SP<br />

Milieurecht 3<br />

Milieuproblematiek 5<br />

Milieufiscaliteit 4<br />

Milieuheffingen en -subsidies 2<br />

Kosten- en batenanalyse 2<br />

Milieuzorg 4<br />

Milieu<strong>management</strong> 2<br />

Communicatie in een organisatie<br />

JuRIDISCHE VORMING<br />

2<br />

Sociaal recht 5<br />

Strafrecht, strafvordering en criminologie<br />

ALGEMENE VORMING<br />

3<br />

Toegepaste informatica 3<br />

PROJECT<br />

COMMuNICATIEVE VAARDIGHEDEN<br />

9<br />

Nederlands 3<br />

Frans 3<br />

Engels 3<br />

STAGE 12<br />

Godsdienstwetenschap 3<br />

TOTAAL 60<br />

Volg de major Milieu en<br />

krijg samen met je<br />

diploma het getuigschrift<br />

Milieucoördinator B,<br />

erkend door het departement<br />

Leefmilieu, Natuur<br />

en Energie van de<br />

Vlaamse Overheid.<br />

Afstudeerrichting rechtspraktijk<br />

57


Flextraject<br />

Ook ’s avonds kan je komen studeren<br />

Misschien is studeren tussen 8 en 5 voor jou niet mogelijk? Je werkt, of wil werken, je moet trainen,<br />

je gezondheid laat zo’n volle dag niet toe … Er kunnen veel redenen zijn. Wij proberen dan samen<br />

met jou een oplossing te vinden. Niet alleen kan je deeltijds studeren, je kan de opleiding Bedrijfs<strong>management</strong><br />

ook in avondonderwijs volgen.<br />

Het principe is eenvoudig: de belangrijkste vakken van de opleiding kan je ook volgen tussen<br />

18 u. en 21 u. Dat opent vele mogelijkheden: je kan alle studiepunten van je opleiding in avondonderwijs<br />

opnemen, maar je kan ook combineren met opleidingsonderdelen overdag. Je maakt samen<br />

met ons een individueel programma op, precies op jouw maat. Je hoeft ook niet elke avond te<br />

komen, je kiest gewoon zoveel opleidingsonderdelen als je in die tijd aankunt. En ook als je in maar<br />

één opleidingsonderdeel interesse hebt, ben je welkom met een creditcontract.<br />

Wie al een graduaat behaalde in het volwassenenonderwijs kan trouwens in een verkort traject het<br />

bachelordiploma behalen.<br />

Ook voor de ‘gewone’ student biedt<br />

dit mogelijkheden !<br />

Doordat je opleidingsonderdelen ook ’s avonds kan volgen, kan je overlappingen in het dagonderwijs<br />

opvangen. Wie inschrijft voor een volledige fase van 60 studiepunten heeft hier natuurlijk geen<br />

boodschap aan, maar wie opleidingsonderdelen uit verschillende fasen combineert, wel. Bovendien<br />

is ook de combinatie met een studentenbaan hierdoor veel makkelijker.<br />

Kan je dan elke afstudeerrichting zo volgen? Ja en neen: doordat er in de eerste fase nogal wat<br />

gemeenschappelijke opleidingsonderdelen in het programma staan, kan je elke afstudeerrichting<br />

starten in avondonderwijs. Als dat allemaal goed gaat, zal je het daaropvolgende jaar sommige<br />

specifieke opleidingsonderdelen van je afstudeerrichting misschien wel overdag moeten volgen.<br />

Tenzij je zoveel vrienden of collega’s meebrengt, dat alles ’s avonds geprogrammeerd wordt…<br />

De concrete planning vind je op www.khlim.be. Heb je interesse, maak dan zeker eens een afspraak<br />

met één van de opleidingscoördinatoren Bedrijfs<strong>management</strong> (marlies.gyselaers@khlim.be en<br />

jos.goyens@khlim.be).<br />

Flextraject<br />

59


Hoe word ik<br />

de beste versie van mezelf ?<br />

Adres<br />

departement handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw B, bus 2<br />

3590 Diepenbeek<br />

T: 011 23 08 90 — F: 011 23 08 99 — E: infohb@khlim.be<br />

Hoe kom ik op de campus ?<br />

openbaar vervoer<br />

Streekbussen tussen Hasselt en Diepenbeek<br />

• Lijn 45: (Hasselt - Campus Diepenbeek - Genk - Maaseik - Maastricht) biedt een vlotte service:<br />

Vanuit Hasselt-Station vertrekt elke 15 minuten een bus naar de campus vanaf 7.10 u. tot 20.10 u.<br />

Deze bus stopt 6 minuten later op het Dusartplein en bereikt de campus na 15 minuten. Vanuit de<br />

campus naar Hasselt vertrekt deze streekbus om de 15 minuten vanaf 7.34 u. tot 19.49 u.<br />

• Lijn 36: Hasselt - Genk via Lutselus<br />

• Lijn 11: Sneldienst<br />

• Lijn 20a: Hasselt - Bilzen -Maastricht/Lanaken-Rekem<br />

Het traject tussen Hasselt en Diepenbeek is gratis op vertoon<br />

van de studentenkaart.<br />

Streekbussen tussen Genk en Diepenbeek<br />

• Lijn 45: vanuit Genk Station richting Diepenbeek vertrekt om<br />

de 15 minuten vanaf 7.17 u. tot 19.41 u. Vanuit de campus<br />

om de 15 minuten vanaf 7.25 u. tot 20.25 u.<br />

• Lijn 36: Genk - Hasselt via Lutselus<br />

Dit traject is niet gratis.<br />

Met de wagen<br />

Op de grote ring rond Hasselt rij je tot aan het Provinciehuis /<br />

Ethias Arena. Je neemt daar richting Genk (Universiteitslaan).<br />

Je ziet nu zeker richtingaanwijzers van de Universitaire Campus.<br />

Je laat het Provinciehuis en Kinepolis rechts liggen en rijdt<br />

nog 1,5 km tot op de universitaire campus in Diepenbeek. Wij<br />

promoten carpooling voor wie met de wagen komt. Kijk daarvoor<br />

op de website: www.khlim.be<br />

Start academiejaar<br />

• Introductiedagen: vanaf woensdag 14 september zijn er<br />

introductiedagen voor de nieuwe eerstejaarsstudenten.<br />

• Stoomcursussen: vanaf 1 september.<br />

<strong>KHLim</strong>-infodagen 2011<br />

• Zaterdag 26 feb.: 10 u. — 13 u.<br />

• Zaterdag 7 mei: 14 u. — 17 u.<br />

• Zaterdag 25 juni: 10 u. — 13 u.<br />

• Zaterdag 10 sept.: 10 u. — 13 u.<br />

<strong>KHLim</strong>-al-even-mee-dag<br />

Woensdag 11 mei: 13.30 u. — 16.00 u.<br />

Studiepunten — credits — leerkrediet<br />

In deze brochure vind je bij elk opleidingsonderdeel (‘vak’) het<br />

aantal studiepunten. Eén studiepunt betekent ongeveer 25<br />

tot 30 uren studietijd: lessen en practica volgen, notities structureren,<br />

opdrachten uitvoeren, opzoekwerk, feedback van<br />

lesgevers, blokken, examens afleggen, … Een opleidingsfase<br />

(‘jaar’) omvat doorgaans 60 studiepunten. Een ‘normstudent’<br />

investeert dus 1500 tot 1800 uur per jaar aan zijn studie.<br />

Telkens je een 10/20 behaalt voor een opleidingsonderdeel<br />

verwerf je een credit. Vakken waar je geen 10/20 behaalt, kan je<br />

hernemen. Een opleidingsonderdeel met een 8 of 9 kan je onder<br />

strikte voorwaarden laten ‘tolereren’: je doet het niet over, maar<br />

je krijgt er dan ook geen credit voor. Alle details vind je terug in<br />

het OER: het Onderwijs- en Examenreglement (zie website).<br />

Het leerkrediet is een rugzak van 140 studiepunten die je krijgt<br />

van de overheid om te studeren. Elk jaar zet je er daar een deel<br />

van in, meestal 60. Als je credits behaalt, krijg je dat leerkrediet<br />

terug, de eerst 60 zelfs dubbel!<br />

eCTS (European Credit Transfer System) is een systeem om<br />

vakken die je in het buitenland aflegt, te laten erkennen voor je<br />

diploma hier of omgekeerd.<br />

eVC-eVK is een systeem om opgedane ervaring of behaalde<br />

kwalificaties te erkennen zodat je van vrijstellingen kan<br />

genieten.<br />

Alle vakkentabellen in deze brochure zijn onder voorbehoud van<br />

wijzigingen.<br />

Hoe word ik de beste versie van mezelf ?<br />

61


Hoe word ik<br />

de beste versie van mezelf ?<br />

Student = iemand die studeert ?<br />

Student ben je ook buiten de lesuren. De dienst Studentenvoorzieningen (Stuvoor) wil ervoor<br />

zorgen dat je al jouw talenten maximaal kunt ontwikkelen. Stuvoor is actief op een aantal gebieden:<br />

Cultuur — Sport — Huisvesting — Jobdienst — Studentencafetaria’s & -restaurant — Vervoer —<br />

Financiële studieondersteuning — Psychosociale begeleiding<br />

Diversiteitsbeleid<br />

De <strong>KHLim</strong> maakt graag werk van een diversiteitsbeleid. Iedere student is voor ons een unieke<br />

persoonlijkheid: iedere student moet de beste versie van zichzelf kunnen worden.<br />

• Wat als je door een functiebeperking wordt belemmerd in je mogelijkheden?<br />

• Heb je een andere culturele of religieuze achtergrond, spreek je een andere thuistaal of kom je uit<br />

een ander land?<br />

• Kom je misschien in aanmerking voor een topsportstatuut?<br />

Op www.khlim.be vind je als toekomstige student meer uitleg over het diversiteitsbeleid, topsportstatuut<br />

en functiebeperkingen.<br />

Hogeschool of unief?<br />

De <strong>KHLim</strong> is partner in de Associatie K.u.Leuven. Dit is een samenwerkingsverband van 12<br />

hogescholen met de K.U.Leuven. Zij bundelen hun krachten voor kwalitatief onderwijs en onderzoek.<br />

Wil je er meer over weten? Surf naar www.associatie.kuleuven.be<br />

<strong>KHLim</strong> QuADrI<br />

Naast onderwijs zorgt de hogeschool ook voor onderzoek en dienstverlening. De <strong>KHLim</strong> bundelt<br />

heel wat expertise in speerpunten die — in opdracht van bedrijven en organisaties — toegepast<br />

onderzoek uitvoeren. Daarnaast biedt de <strong>KHLim</strong> een grote waaier aan bijscholingen, postgraduaten,<br />

seminaries en studiedagen. <strong>KHLim</strong> QUADRI staat voor quality driven.<br />

Zie www.khlimquadri.be<br />

<strong>KHLim</strong> neXT<br />

<strong>KHLim</strong> NEXT zijn aangepaste bacheloropleidingen voor volwassenen en studenten die werken<br />

en studeren combineren. Vraag de aparte brochure aan voor trajecten in: Lerarenopleiding<br />

(secundair / lager / kleuter), Verpleegkunde, Orthopedagogie, Bedrijfs<strong>management</strong>.<br />

Inschrijvingen<br />

Alle inschrijvingen voor de <strong>KHLim</strong> vinden plaats op de campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw<br />

B, 3590 Diepenbeek. De inschrijvingen starten einde juni. Raadpleeg de website voor de exacte<br />

data en uren.<br />

Gelieve mee te brengen:<br />

• je identiteitskaart<br />

• je diploma secundair onderwijs<br />

• voor wie niet rechtstreeks uit het secundair komt: een attest van de gevolgde studies of van<br />

tewerkstelling<br />

• voor de berekening van eventuele studietoelage of verlaagd studiegeld: aanslagbiljet personenbelasting<br />

van het inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010)<br />

Inschrijvingsgeld<br />

Studiegeld voor een basisopleiding (60 studiepunten) per academiejaar (cijfers voor academiejaar<br />

2010-2011, de studiegelden voor 2011-2012 worden door de minister vastgelegd in het voorjaar<br />

2011):<br />

• Niet-beursstudent: 564,30 euro<br />

• Bijna-beursstudent: 331,50 euro<br />

• Beursstudent: 100,00 euro<br />

Studiegelden voor deeltijdse trajecten, postgraduaten en dergelijke: zie www.khlim.be<br />

extra kosten?<br />

Het studiegeld omvat niet de kosten voor studiemateriaal (cursussen, boeken, kopieën, uitrusting,<br />

specifieke kledij, …).<br />

Toelatingsvoorwaarden<br />

• Voor een bachelor: diploma secundair onderwijs.<br />

• Voor andere toelatingsvoorwaarden: zie www.khlim.be<br />

Hoe word ik de beste versie van mezelf ?<br />

63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!