09.09.2013 Views

Postgraduaat Coachen van ontwikkelingsprocessen ... - KHLim

Postgraduaat Coachen van ontwikkelingsprocessen ... - KHLim

Postgraduaat Coachen van ontwikkelingsprocessen ... - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Postgraduaat</strong><br />

<strong>Coachen</strong> <strong>van</strong> <strong>ontwikkelingsprocessen</strong><br />

Studiegids 2013-2014


Inhoudsopgave<br />

1. Doelgroep 3<br />

2. Doel/opzet 3<br />

3. Beoogde competenties <strong>van</strong> de coach 4<br />

4. Vereiste voorkennis 5<br />

5. Opleidingsonderdelen 5<br />

6. Organisatie en achterliggende opleidingsvisie 7<br />

7. Opvolging, feedback en evaluatie 11<br />

8. Kwaliteitszorg 13<br />

9. Vrijstellingen en spreiding <strong>van</strong> de opleiding 14<br />

10. Administratieve en andere gegevens 15<br />

11. Literatuur over coaching 16<br />

2


1. Doelgroep<br />

Inwerkers <strong>van</strong> nieuwelingen (o.a. mentoren)<br />

Coaches <strong>van</strong> collega's<br />

Leidinggevenden met een coachingsopdracht<br />

Middenkaders (bijv. zorgverantwoordelijken, coördinatoren,...)<br />

Externe begeleiders, supervisoren, consultants<br />

2. Doel/opzet<br />

Coaching is “in”, althans in het bedrijfsleven. Maar ook in social profit organisaties en<br />

onderwijs hebben of krijgen medewerkers <strong>van</strong> de organisatie steeds vaker een functie of rol<br />

waarbij het coachen <strong>van</strong> collega's een essentieel onderdeel <strong>van</strong> de taak is.<br />

Coaching is het ondersteunen <strong>van</strong> ontwikkeling. Onder ontwikkeling verstaan we het proces<br />

<strong>van</strong> voortdurend antwoorden construeren op de kansen en de moeilijkheden die in een situatie<br />

vervat liggen.<br />

Dit veronderstelt o.m. kijken naar het eigen functioneren, besef ontwikkelen <strong>van</strong> wat er<br />

allemaal meespeelt in een situatie, het leren zien <strong>van</strong> andere perspectieven, het ontwikkelen<br />

<strong>van</strong> nieuwe of versterken <strong>van</strong> reeds aanwezige vaardigheden of attitudes….<br />

Een coach spreekt in een vertrouwelijke context én op een gestructureerde wijze met de<br />

coachee over diens werksituatie. Centraal in de gesprekken staan niet zozeer de problemen<br />

of de zoektocht naar wie of wat de problemen veroorzaakt. Wel wordt er gefocust op de<br />

kwaliteiten <strong>van</strong> de coachee , op wat er wél werkt, op wat het doel is en wat kleine stappen<br />

kunnen zijn om daar te geraken. Op deze wijze wordt energie vrijgemaakt om in de eigen<br />

werksituatie opnieuw speler of spelbepaler te worden in plaats <strong>van</strong> speelbal. De blik <strong>van</strong> de<br />

coach is dus oplossingsgericht en toekomstgericht. Een coach is m.a.w. meer bezig met de<br />

nog niet ontdekte kansen dan met het probleem.<br />

3


3. Beoogde competenties <strong>van</strong> de coach<br />

3.1 Duale afstemming<br />

De coach realiseert duale afstemming in het gesprek met de coachee. Dit betekent: de coach<br />

heeft besef <strong>van</strong> eigen voelen, denken, willen en handelen in het gesprek én heeft besef <strong>van</strong><br />

het voelen, denken, willen en handelen <strong>van</strong> de coachee.<br />

Besef <strong>van</strong> eigen voelen, denken, willen en handelen leidt tot een hoge mate <strong>van</strong><br />

‘aanwezigheid” <strong>van</strong> de coach in het gesprek. Besef <strong>van</strong> het voelen, denken, willen en<br />

handelen <strong>van</strong> de coachee verwijst naar empathie en acceptatie <strong>van</strong> de kant <strong>van</strong> de coach.<br />

De beweging die de coach maakt in het gesprek is volgend sturen en sturend volgen.<br />

3.2 Doelgerichtheid<br />

De coach werkt in de hand dat reliëf wordt aangebracht in het verhaal <strong>van</strong> de coachee <strong>van</strong>uit<br />

de vraag: waar is verbetering en/of groei aangewezen. Het aangewezen zijn <strong>van</strong> groei of<br />

verbetering verwijst naar morele standpunten. De focus in het gesprek kan zich situeren op<br />

het niveau <strong>van</strong> de concrete probleemsituatie of op het niveau <strong>van</strong> de ontwikkelingstaak waar<br />

deze pupil mee geconfronteerd wordt. De coach bewaakt de aangebrachte focus. Dit betekent<br />

dat de coach deze focus vasthoudt en tegelijkertijd het verschuiven <strong>van</strong> de focus als gevolg<br />

<strong>van</strong> de reflectie volgt.<br />

3.3 Stimuleren <strong>van</strong> besef en onderzoek<br />

De coach stimuleert het ontwikkelen <strong>van</strong> besef bij de coachee op het vlak <strong>van</strong> handelen,<br />

denken, voelen en willen, en op het vlak <strong>van</strong> de respectievelijke lagen in het ui-model <strong>van</strong><br />

Dilts en Bateson (omgeving-gedrag-vaardigheden-overtuigingen- identiteit- bezieling). De<br />

coach stimuleert de pupil om <strong>van</strong>uit verschillende gezichtspunten naar de situatie te kijken.<br />

3.4 Hanteren <strong>van</strong> de complexiteit en veelkantigheid <strong>van</strong> de<br />

situatie<br />

Deze competentie houdt in dat een coach goed kan kijken naar de<br />

context : Hoe wordt coaching opgevat binnen mijn organisatie? Welke<br />

betekenis krijgt/heeft het in het team? Welke plek kan het daar krijgen? Hoeveel ruimte krijg ik<br />

als coach,...? Ze vereist ook dat een coach goed kan kijken naar zijn/haar opdracht:<br />

Wat hoort wezenlijk bij de taak <strong>van</strong> coachen wat niet?<br />

Wat kan ik wel en wat kan ik niet doen binnen de mij toegemeten ruimte,… ?<br />

4


4. Vereiste voorkennis<br />

Er is geen specifieke voorkennis vereist om aan de opleiding te beginnen (basismodule).<br />

Van deelnemers wordt wel verwacht dat ze in de mogelijkheid zijn om in de werkcontext<br />

volwassenen te coachen.<br />

5. Opleidingsonderdelen<br />

Het programma omvat 4 opleidingsonderdelen:<br />

Een basismodule: de coach in relatie tot de taak<br />

Een verdiepingsmodule: de coach in relatie tot zichzelf<br />

Een intervisietraject<br />

Een keuzemodule<br />

Opleidingsonderdeel 1 (basismodule): de coach in relatie tot de taak<br />

10 sessies/ 6 studiepunten<br />

In dit opleidingsonderdeel komen gedurende 10 sessies basisinzichten en basisvaardigheden<br />

<strong>van</strong> coachen aan bod. Vertrekpunt is dus de taak <strong>van</strong> de coach.<br />

Thema's die daarbij o.a. behandeld worden :<br />

o opbouw <strong>van</strong> een coachingsgesprek<br />

o vaardigheden <strong>van</strong> een coach zoals:<br />

o duale afstemming realiseren tussen coach en coachee<br />

o doelgerichtheid installeren en onderhouden in het gesprek<br />

o stimuleren <strong>van</strong> de coachee tot verder onderzoek en besef <strong>van</strong> de totale<br />

situatie<br />

Opleidingsonderdeel 2 (verdiepingsmodule) : de coach in relatie tot<br />

zichzelf (én de weerslag daar<strong>van</strong> op zijn taak)<br />

15 sessies/ 8 studiepunten<br />

In het tweede opleidingsonderdeel wordt ingezoomd op de persoon <strong>van</strong> de coach. Coaching<br />

confronteert de coach immers ook altijd met eigen gevoelens, conflicten, kwaliteiten, irritaties<br />

en uitdagingen.<br />

5


Wie goed wil coachen dient dat instrument (de eigen persoon) dan ook goed in beeld te<br />

hebben zodat hij/zij het beter kan hanteren.<br />

Vertrekpunt <strong>van</strong> dit opleidingsonderdeel is dus de persoon <strong>van</strong> de coach. Tegelijkertijd<br />

wordt verder geïnvesteerd in trainen <strong>van</strong> de basisvaardigheden én het verbreden, verdiepen<br />

daar<strong>van</strong> (bijv. meer in de richting <strong>van</strong> kernreflectie).<br />

Dit betekent dat we in dit opleidingsonderdeel bezig zijn met :<br />

o eigen ervaringen analyseren en <strong>van</strong> daaruit leerpunten opnemen;<br />

o bewust worden <strong>van</strong> basispatronen in eigen optreden, sterke en<br />

zwakke plekken als begeleider <strong>van</strong> lerende collega’s<br />

o het voorgaande toetsen aan gepaste referentiekaders uit de opleiding<br />

o bewustworden <strong>van</strong> eigen mentale modellen (overtuigingen,<br />

identiteit, spiritualiteit (cfr. Bateson & Dilts)<br />

Opleidingsonderdeel 3: een intervisietraject<br />

3 sessies/ 4 studiepunten<br />

Samenkomst in groepen <strong>van</strong> 3 à 5 deelnemers waarbij werkervaring<br />

systematisch wordt besproken. Het intervisietraject wordt tijdens de<br />

contactdagen sterk aangestuurd maar zelfstandig uitgevoerd en mikt op de integratie <strong>van</strong><br />

inzichten, vaardigheden en beleving.Deze sessies worden ook benut als oefen- en<br />

experimenteerruimte in het coachen <strong>van</strong> elkaar.<br />

Opleidingsonderdeel 4: keuzemodule<br />

2 sessies (min.)/ 2 studiepunten<br />

Elke deelnemer volgt in de loop <strong>van</strong> de opleiding elders nog een vormingsaanbod <strong>van</strong><br />

minimum 2 halve dagen dat ondersteunend is voor het werk <strong>van</strong> een coach. De rele<strong>van</strong>tie <strong>van</strong><br />

dat aanbod wordt vooraf met de begeleiders besproken.<br />

6


6. Organisatie en achterliggende opleidingsvisie<br />

6.1 Achterliggende opleidingsvisie<br />

In dit postgraduaat wordt gewerkt <strong>van</strong>uit de idee dat leren en levend leren iets zeer<br />

organisch is. Geïnspireerd door de ideëen die Ruth Cohn hierrond ontwikkelde in haar<br />

‘Themagecentreerde Interactie’ wordt in deze opleiding dan ook niet alleen expliciet aandacht<br />

besteed aan de taak <strong>van</strong> de coach, maar ook aan de persoon <strong>van</strong> elke cursist, de interacties<br />

binnen de groep en de context waarin de hele opleiding zich afspeelt. Naast aandacht voor de<br />

inhoud, dus ook aandacht voor de processen.<br />

Dergelijke aanpak heeft o.m. tot gevolg dat opleidingsonderdelen wel in aparte modules<br />

worden aangeboden, maar ook telkens met mekaar worden verbonden.<br />

We streven dus naar een organische samenhang, zowel binnen de diverse<br />

opleidingsonderdelen als voor wat het postgraduaat in zijn geheel betreft.<br />

Om gedragsverandering in de eigen reële context te stimuleren wordt aanzienlijk ruimte<br />

gemaakt voor het bewerken <strong>van</strong> vragen <strong>van</strong> cursisten en wordt veelvuldig gebruik gemaakt<br />

<strong>van</strong> casusmateriaal dat cursisten zelf aanbrengen. Daarnaast wordt gerichte druk uitgeoefend<br />

om aan de slag te gaan met het geleerde in de eigen context door systematisch ‘huiswerk’ te<br />

geven en te bespreken en door de opdracht een veranderingstraject te realiseren.<br />

Dit opleidingsmodel gaat er ook <strong>van</strong> uit dat cursisten leren <strong>van</strong> mekaar. Daarom wordt er in de<br />

opleiding veel gewerkt met interactieve werkvormen.<br />

Vermits deze opleiding wil doorwerken tot op het niveau <strong>van</strong> gedragsverandering is<br />

verwerkingstijd essentieel. Daartoe wordt er ruimte gecreëerd binnen de sessies en buiten de<br />

sessies (via huiswerk).<br />

Diepgaande verwerking wordt ook in de hand gewerkt door de opleiding te spreiden in de tijd.<br />

Last but not least : het is onze ambitie dat de cursisten niet alleen leren <strong>van</strong> wat er gezegd<br />

wordt, maar ook <strong>van</strong> hoe er gewerkt wordt binnen de opleiding. De begeleiders willen dus<br />

model staan voor gedrag dat ze <strong>van</strong> coaches verwachten t.o.v. hun coachees.<br />

6.2 Organisatie en werkwijze<br />

De structuur <strong>van</strong> de opleiding beoogt bovenstaande opleidingsidee maximaal te<br />

ondersteunen.<br />

De 10 sessies <strong>van</strong> ‘opleidingsonderdeel 1’ zijn gebundeld in vijf vormingsdagen met telkens<br />

ongeveer een maand tussentijd voor verwerking in de eigen werkcontext. In deze<br />

vormingsdagen wordt zeer nadrukkelijk gewerkt met actieve en interactieve werkvormen. De<br />

ervaring <strong>van</strong> de deelnemers als coach én als coachee is belangrijk leermateriaal.<br />

7


Na elke vormingsdag krijgen de deelnemers een opdracht, een uitnodiging om met het<br />

geleerde aan de slag te gaan in de eigen praktijk. De ervaringen met dit ‘huiswerk’ worden in<br />

de volgende vormingsdag gedeeld.<br />

‘Opleidingsonderdeel 2’ is gebundeld in drie tweedaagsen in residentieel verband. Dat helpt<br />

om goed gefocust een thema aan te snijden en uit te diepen, maar ook om de processen,<br />

waar<strong>van</strong> boven sprake, hun werk te laten doen.<br />

Ook hier krijgen de cursisten na elke vormingstweedaagse een opdracht om met het geleerde<br />

aan de slag te gaan. In de laatste tweedaagse wordt bovendien ruimte gemaakt voor evaluatie<br />

en vooruitblik.<br />

Het intervisietraject (opleidingsonderdeel 3) zorgt voor verwerking en integratie doorheen het<br />

tweede deel <strong>van</strong> de opleiding. Op de eerste tweedaagse worden intervisiegroepen gevormd<br />

<strong>van</strong> 3 tot 5 personen, zorgvuldig samengesteld aan de hand <strong>van</strong> een aantal criteria . Het<br />

proces tijdens de intervisiesessies wordt aangestuurd en opgevolgd in de contactsessies <strong>van</strong><br />

opleidingsonderdeel 2.<br />

‘Opleidingsonderdeel 4‘ (keuzetraject) is een verbreding <strong>van</strong> de opleiding in functie <strong>van</strong> het<br />

persoonlijke ontwikkelingstraject <strong>van</strong> iedere deelnemer en wordt elders gevolgd. Keuze en<br />

plaaning daar<strong>van</strong> gebeuren in overleg met de begeleiders.<br />

5.3 Concrete organisatie postgraduaat cyclus 2013-2014<br />

Opleidingsonderdeel 1 : De coach in relatie tot de taak<br />

Vijf vormingsdagen/10 sessies (telkens <strong>van</strong> 9u30-16u30)<br />

Reeks 5 :<br />

24 september 2013<br />

22 oktober 2013<br />

19 november 2013<br />

10 december 2013<br />

7 januari 2014<br />

o<br />

Begeleiding : Monique D'hertefelt & Jacky Ieven<br />

o Locatie:<br />

Campus Diepenbeek<br />

Onderzoekscentrum <strong>KHLim</strong><br />

Wetenschapspark 21<br />

3590 Diepenbeek<br />

011/30 04 70<br />

8


Opleidingsonderdeel 2 : De coach in relatie tot zichzelf<br />

Reeks 3 :<br />

3 tweedaagsen in residentieel verband:<br />

maandag 20 januari 2014 (9u30) tot en met dinsdag 21 januari<br />

2014 (16u30)<br />

maandag 10 maart 2014 (9u30) tot en met dinsdag 11 maart 2014<br />

(16u30)<br />

maandag 19 mei 2014 (9u30) tot en met dinsdag 2à mei 2014<br />

(16u30)<br />

o Begeleiding : Monique D'hertefelt & Jacky Ieven<br />

o Locatie:<br />

Kasteel Mariagaarde<br />

Kasteelstraat 10<br />

3840 Hoepertingen<br />

Tel 012/74 11 31<br />

www.kasteel-mariagaarde.be<br />

Opleidingsonderdeel 3 : Het intervisietraject<br />

De intervisiebijeenkomsten zijn sessies <strong>van</strong> 3 uur, waar<strong>van</strong> locatie en tijdstip in overleg tussen<br />

de deelnemers <strong>van</strong> de intervisiegroep worden vastgelegd.<br />

Opleidingsonderdeel 4 : Keuzemodule<br />

De keuzemodule wordt door de deelnemers zelf vastgelegd.<br />

9


7. Opvolging, feedback en evaluatie<br />

7.1 Tijdens de opleiding<br />

Er wordt gedurende de ganse opleiding en op verschillende manieren<br />

aandacht besteed aan opvolging, feedback en evaluatie.<br />

Om te beginnen krijgen de cursisten tijdens de sessies geregeld feedback op hun rapportage<br />

over het ‘huiswerk’, hun individueel functioneren en het functioneren <strong>van</strong> de groep. Deze<br />

feedback komt zowel <strong>van</strong> collega-cursisten als <strong>van</strong> de begeleiders.<br />

7.2 Op het einde <strong>van</strong> de opleiding<br />

Gezien de aard <strong>van</strong> de competenties die we beogen en gezien de opleidingsvisie waar we<br />

voor kiezen, werken we met een geïntegreerde evaluatieopdracht. De cursisten dienen een<br />

verbetertraject in hun praktijk te ontwikkelen gebaseerd op de principes <strong>van</strong> actie-onderzoek:<br />

vrije keuze <strong>van</strong> een vertrekpunt<br />

analyse <strong>van</strong> het vertrekpunt<br />

systematisch formuleren en toetsen <strong>van</strong> hypothesen<br />

integratie <strong>van</strong> rele<strong>van</strong>te gegevens uit de literatuur<br />

rapportering <strong>van</strong> het traject en de resultaten er<strong>van</strong>. Deze rapportering bevat o.m. een<br />

video-opname <strong>van</strong> een aaneensluitend coachingsgesprek <strong>van</strong> 30’.<br />

Het realiseren <strong>van</strong> dit verbetertraject wordt aangestuurd tijdens de contact-<br />

momenten <strong>van</strong> het tweede opleidingsonderdeel en opgevolgd tijdens de intervisiemomenten.<br />

De beoordeling <strong>van</strong> dit werk gebeurt in het licht <strong>van</strong> de respectievelijke opleidingsonderdelen:<br />

De coach in relatie tot de taak<br />

De competenties die hier centraal staan zijn:<br />

o Duale afstemming<br />

o Doelgerichtheid<br />

o Stimuleren <strong>van</strong> besef en onderzoek<br />

o Hanteren <strong>van</strong> de complexiteit en veelkantigheid <strong>van</strong> de situatie<br />

Zoals boven aangehaald krijgen de cursisen de opdracht om een video-opname te maken<br />

<strong>van</strong> een aaneensluitend coachingsgesprek <strong>van</strong> 30’. Het doel <strong>van</strong> het gesprek is het leren<br />

<strong>van</strong> de coachee te stimuleren. Als men in deze eerste opname reeds kan aantonen dat men<br />

het leerproces <strong>van</strong> de coachee kan stimuleren, is men geslaagd voor dit opleidingsonderdeel.<br />

10


Als deze eerste opname niet voldeed, krijgen de cursisten individueel feedback a.d.h.v. hun<br />

video-opname en maken vervolgens een tweede video-opname. Vanaf dan wordt<br />

bovenstaande procedure herhaald.<br />

Elke cursist krijgt maximaal 3 keer de gelegenheid en video-opname binnen te leveren.<br />

De coach in relatie tot zichzelf<br />

De rapportering <strong>van</strong> het verbetertraject dient een analyse te bevattten <strong>van</strong> de ervaringen met<br />

als focus ‘ik als coach’ waarin de eigen mentale modellen, de vaardigheden en kennis en het<br />

concrete gedrag onder de loep worden genomen.<br />

Men is geslaagd voor dit opleidingsonderdeel als uit de verschillende opdrachten blijkt dat de<br />

cursist contact kan maken met zichzelf, dat op een of andere manier kan uiten/verwoorden en<br />

er voor zichzelf stappen aan kan verbinden die hem of haar vooruit helpen.<br />

Tijdens de laatste tweedaagse <strong>van</strong> de opleiding hebben evaluatie en feedback een centrale<br />

plaats. Er wordt teruggeblikt op de opleiding en de eigen ontwikkeling daarin. Op basis <strong>van</strong><br />

door de cursisten ontwikkelde evaluatiecriteria en de competenties <strong>van</strong> de coach (zie 3.1)<br />

doen de cursisten aan zelfevaluatie en peerevaluatie. Daarnaast geven de begeleiders aan<br />

alle cursisten feedback t.a.v. de competenties. Deze feedback is gebaseerd op het<br />

functioneren <strong>van</strong> de cursisten tijdens de sessies en de rapportering <strong>van</strong> het verbetertrajec<br />

Het intervisietraject<br />

Voor het intervisietraject wordt geen aparte evaluatie voorzien. Regelmatige en betrokken<br />

aanwezigheid tijdens de intervisiesessies volstaan om te slagen voor dit opleidingsonderdeel.<br />

De keuzemodule<br />

De deelnemers tonen in een schriftelijk verslag aan hoe ze het aanbod <strong>van</strong> de keuzemodule<br />

integreren in hun coachingspraktijk.<br />

11


8. Kwaliteitszorg<br />

Er wordt op verschillende manieren aan kwaliteitszorg gewerkt :<br />

Bij de ontwikkeling en de uitvoering <strong>van</strong> het postgraduaat<br />

Ontwikkeling gebeurt altijd met meerdere vormers, uitvoering steeds per twee.<br />

Dit garandeert dat de opleiding al <strong>van</strong> bij de conceptie <strong>van</strong>uit verschillende referentiekaders<br />

bekeken wordt en dat er tijdens de uitvoering zowel naar het proces als naar de inhoud<br />

aandacht kan gaan.<br />

Draaiboeken worden dan ook steeds aangepast aan de specificiteit <strong>van</strong> iedere<br />

deelnemersgroep.<br />

Het verzorgen <strong>van</strong> de sessies met twee begeleiders confronteert de deelnemers ook met<br />

verschillende begeleidingsstijlen, hetgeen erg belangrijk is in een opleiding die pretendeert<br />

ook in het begeleiden zelf model te staan voor deelnemers.<br />

Het postgraduaat wordt gegeven door begeleiders die opleiding hebben genoten in het werken<br />

met de methode <strong>van</strong> themagecentreerde interactie, die een getuigschrift behaald hebben in<br />

het begeleiden <strong>van</strong> groepssupervisie en die als deelnemer <strong>van</strong> intervisiegroepen hun eigen<br />

werk voortdurend bevragen en laten bevragen. Daarnaast heeft elke begeleider eigen<br />

expertise mee i.c. Gestaltbenadering en –therapie en ruime ervaring met het begeleiden <strong>van</strong><br />

groepen in het kader <strong>van</strong> opleiding.<br />

Bevraging <strong>van</strong> de deelnemers op het einde <strong>van</strong> de opleiding<br />

Tijdens de laatste tweedaagse blikken de deelnemers zelf ook terug op de opleiding en maken<br />

een sterkte-zwakte analyse. Die wordt door de begeleiders mee opgenomen in de bijsturing<br />

<strong>van</strong> iedere volgende cyclus <strong>van</strong> het postgraduaat.<br />

Overleg tussen opleiders<br />

Er is geregeld overleg tussen de inhoud en vormgeving <strong>van</strong> het postgraduaat.<br />

12


9. Vrijstellingen en spreiding <strong>van</strong> de opleiding<br />

Kandidaat-deelnemers die elders een coachingsopleiding hebben genoten of binnen hun werk<br />

de basisvaardigheden hebben ontwikkeld kunnen vrijstelling krijgen <strong>van</strong> opleidingsonderdeel 1<br />

“de coach in relatie tot de taak” én/of <strong>van</strong> de keuzemodule. De beslissing daarover valt na een<br />

gesprek met de begeleiders, waarin de verworven competenties of kwalificaties worden<br />

aangetoond.<br />

Om toegelaten te worden tot de verdiepingsmodule dienen deelnemers die meer dan één<br />

vormingsdag <strong>van</strong> de basismodule missen, een ver<strong>van</strong>gopdracht te vervullen die bedoeld is om<br />

het gemiste opleidingsdeel te verwerken.<br />

De opleiding kan over meerdere kalenderjaren (maximum 3) worden gespreid.<br />

10. Administratieve en andere gegevens<br />

10.1 Begeleiders<br />

Monique D’hertefelt Jacky Ieven<br />

Koppeleikenstraat 68A Nethestraat 56<br />

3370 Kerkom 3941 Eksel<br />

0476/98 21 59 0487/59 10 77<br />

monique.dhertefelt@khlim.be jacky.ieven@khlim.be<br />

13


10.2 Secretariaat<br />

Voor uw inschrijvingen, betalingen (opleidingscheques worden aanvaard),<br />

e.d. kunt u terecht bij :<br />

Tom Beckers (= secretariaat <strong>van</strong> <strong>KHLim</strong>-QUADRI)<br />

Tel. : 011/30 02 44 (rechtstreeks) of<br />

011/30 04 90 (via onthaal campus Hemelrijk)<br />

Mail: tom.beckers@khlim.be<br />

Voor inhoudelijke vragen over de opleiding neemt u rechtstreeks contact op met de<br />

begeleiders<br />

11. Literatuur over coaching<br />

Berg, I. & Szabò, P. (2006) Oplossingsgericht coachen. Zaltbommel:Thema<br />

Bosman, L., Detrez, C. & Gombeir, D. (2002), Coach zijn <strong>van</strong> beginnende (en andere)<br />

leraren. Mechelen: Plantyn.<br />

Brouwer,C. (2003), Onorthodoxe interventies bij coachen. De kunst <strong>van</strong> het ontregelen.<br />

Soest: Uitgeverij Nelissen<br />

Clement , J. (2008). Inspirerend coachen. De kunst <strong>van</strong> dynamisch en uitdagend<br />

communiceren. Leuven: LannooCampus<br />

Dilts, R. (2008) <strong>Coachen</strong> <strong>van</strong>uit een veelzijdig perspectief. Middelie: Andromeda<br />

Haneberg, L. (2006), Coaching basics. Alexandria: ASTD Press<br />

Hendriksen, J. (2007), Tools voor de coach. Oefeningen ter ondersteuning <strong>van</strong> het<br />

coachingsproces. Amsterdam: Boom Nelissen<br />

Korthagen, F. & Lagerwerf, B., (2008). Leren <strong>van</strong> binnenuit. Onderwijsontwikkeling in<br />

een nieuwe tijd. Soest: Uitgeverij Nelissen.<br />

Orem,S., Binkert,J. & Clancy, A. (2007), Appreciative coaching. A positive process for<br />

change. San Francisco: Jossey-Bass<br />

Schein, E. (2011), Procesadvisering. Over de ondersteunende rol <strong>van</strong> de adviseur en<br />

het opbouwen <strong>van</strong> samenwerking tussen adviseur en cliënt. Den Haag: Sdu Uitgevers<br />

Van Beek, M. & Tijmes, I., (2006) Leren coachen. Basisboek. Theorie en methode.<br />

Soest: Nelissen.<br />

14


Whitmore, J. & Whitmore, J. (2010, 10de dr.), Succesvol coachen. Amsterdam: Boom<br />

Nelissen<br />

Wollants, G., Missiaen, C. & Leys, C. (Eds.), (2006), Ervaringsgerichte begeleiding <strong>van</strong><br />

A tot Z, Turnhout, Faculteit voor mens en samenleving<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!