11.09.2013 Views

Bekijk hier de Alter van juni 2013 - Altrecht

Bekijk hier de Alter van juni 2013 - Altrecht

Bekijk hier de Alter van juni 2013 - Altrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Alter</strong><br />

Gratis magazine over geestelijke gezondheid<br />

Thema<br />

Beweeg je QuickFit!<br />

Henk Nijman over<br />

voeding en agressie<br />

altrecht geestelijke gezondheidszorg<br />

+<br />

+<br />

Leefstijl op af<strong>de</strong>ling ABC<br />

<strong>2013</strong>-km<br />

Jaargang 14 - <strong>juni</strong> <strong>2013</strong><br />

Leefstijl<br />

+


[2] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

3 Kort<br />

4 Beweeg je QuickFit!<br />

6 On<strong>de</strong>rzoek op Roosenburg:<br />

Mogelijk verband tussen voeding en agressie?<br />

8 5 vragen aan… Ellen ten Napel:<br />

Structureel aandacht voor leefstijl bij af<strong>de</strong>ling ABC<br />

9 Column Geestelijke verzorging<br />

10 De leefstijl <strong>van</strong> tante Marie<br />

12 Wat betekent leefstijl voor jou?<br />

Inhoud<br />

14 Weer slapen zon<strong>de</strong>r medicatie<br />

15 E-health in <strong>de</strong> ggz<br />

16 Post<br />

18 Fictie: De test<br />

20 Broertjes en zusjes in <strong>de</strong> hoofdrol<br />

22 Nieuws<br />

24 Nieuws <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cliëntenraad<br />

Colofon:<br />

<strong>Alter</strong> is een uitgave <strong>van</strong> <strong>Altrecht</strong><br />

geestelijke gezondheidszorg<br />

Redactie:<br />

Marjolein Klaassen (hoofdredacteur)<br />

Sjef O<strong>de</strong>kerken (eindredactie)<br />

Bert Aben<br />

Tresy Ben<strong>de</strong>rs (on<strong>de</strong>rsteuner<br />

Cliëntenraad <strong>Altrecht</strong> Senior)<br />

Margriet Mannak (Familieraad)<br />

Saphira Metekohy<br />

Nanda Jansen<br />

Kendrick<br />

Youssef Abjij<br />

Ina Veenstra (<strong>Altrecht</strong> Willem Arntsz)<br />

Sterre <strong>de</strong> Jong<br />

Aan dit nummer werkten ver<strong>de</strong>r mee:<br />

Mariecken Groeneveld, Lauretta,<br />

Marc Rietveld en Carice <strong>de</strong> Wildt<br />

Redactieadres:<br />

Distelvlin<strong>de</strong>r 1<br />

3734 AA Den Dol<strong>de</strong>r<br />

Email: alter@altrecht.nl<br />

Telefoon: 030 225 62 07<br />

Fotografie:<br />

Dick Boes, e.a.<br />

Ontwerp en opmaak:<br />

Studio Langezaal, Odijk<br />

Drukwerk:<br />

Bergdrukkerij, Amersfoort<br />

Deadline:<br />

<strong>Alter</strong> nummer 3 verschijnt in oktober.<br />

De <strong>de</strong>adline voor dit nummer is<br />

2 september <strong>2013</strong>.<br />

Overname:<br />

Zon<strong>de</strong>r toestemming <strong>van</strong> <strong>de</strong> redactie<br />

mag niets uit dit nummer wor<strong>de</strong>n<br />

overgenomen<br />

Kopij:<br />

Wil je reageren op artikelen in <strong>Alter</strong>?<br />

Stuur je reactie naar: alter@altrecht.nl.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor<br />

reacties te weigeren, in te korten of<br />

naar een later moment te verschuiven.<br />

Volg ons op Twitter:<br />

twitter.com/altrecht<br />

Volg ons op Facebook:<br />

www.facebook.com/altrecht


Oproep familiecontactpersonen<br />

en familienieuwsbrief<br />

Familiecontactpersoon<br />

De Familieraad heeft in haar jaarplan <strong>de</strong> wens staan om beter <strong>van</strong> <strong>de</strong> situaties op <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>lingen op <strong>de</strong> hoogte te zijn. En dan vooral op welke wijze familie en an<strong>de</strong>re naasten betrokken<br />

wor<strong>de</strong>n. Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n: op welke wijze wordt het familiebeleid uitgevoerd? Om dit contact<br />

te kunnen on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n is <strong>de</strong> Familieraad op zoek naar familiele<strong>de</strong>n die als contactpersoon naar <strong>de</strong><br />

Familieraad zou<strong>de</strong>n willen optre<strong>de</strong>n. Wilt u <strong>hier</strong> meer over weten, neem dan contact op met<br />

mw. J. Keuning, tel. 06 - 22 20 19 66 of per mail: familieraad@altrecht.nl.<br />

Kort<br />

Een Crisiskaart<br />

geeft een veilig gevoel<br />

en meer rust<br />

Een crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje waarop uw wensen<br />

staan als u een crisis meemaakt, ernstig verward of angstig bent.<br />

Veel mensen hebben <strong>de</strong> ervaring dat het tij<strong>de</strong>ns een <strong>de</strong>rgelijke crisis<br />

moeilijk is om goe<strong>de</strong> hulp te krijgen.<br />

• Het is ondui<strong>de</strong>lijk welke mogelijkhe<strong>de</strong>n er zijn op zo’n moment<br />

• U krijgt <strong>de</strong> hulp moeilijk georganiseerd tij<strong>de</strong>ns een crisis<br />

• Uw (directe) omgeving weet niet hoe te han<strong>de</strong>len<br />

• Het is moeilijk om uw wensen goed over te brengen<br />

Met een crisiskaart regel je <strong>de</strong> zaken vooraf, op een moment dat u<br />

hel<strong>de</strong>r voor ogen heeft wat wel of niet wenselijk is in geval <strong>van</strong> crisis.<br />

Een groot voor<strong>de</strong>el is dat u daarmee invloed heeft op wat er gebeurt;<br />

u houdt zelf <strong>de</strong> regie.<br />

Het kaartje is niet groter dan een bankpas en is daardoor gemakkelijk<br />

mee te nemen. De kaart biedt onmid<strong>de</strong>llijk en dui<strong>de</strong>lijke informatie<br />

aan een ie<strong>de</strong>r aan wie hij getoond wordt en bevat een samenvatting<br />

<strong>van</strong> een uitgebrei<strong>de</strong>r crisisplan. Dit zorgt voor snelle en juiste hulp en<br />

bespaart een zoektocht naar informatie.<br />

FamilienieuwsbrieF<br />

Vanaf begin dit jaar zal een aantal<br />

keren per jaar een familienieuwsbrief<br />

wor<strong>de</strong>n gemaild naar familiele<strong>de</strong>n die<br />

hun mailadres hebben doorgegeven<br />

aan het secretariaat. Familiele<strong>de</strong>n die<br />

<strong>de</strong>ze nieuwsbrief willen ont<strong>van</strong>gen<br />

kunnen dit kenbaar maken op het<br />

mailadres: familieraad@altrecht.nl.<br />

Op dit kaartje staat kort en dui<strong>de</strong>lijk vermeld: persoonlijke gegevens,<br />

medicijngebruik, afspraken met hulpverleners/familiele<strong>de</strong>n/an<strong>de</strong>ren,<br />

gegevens <strong>van</strong> voornoem<strong>de</strong> contactpersonen, wensen en praktische<br />

informatie, zoals post, planten, huisdieren, betalingen, e.d.<br />

Meer informatie? Hiervoor kunt u contact opnemen met <strong>de</strong> consulent<br />

crisiskaart <strong>van</strong> het Steunpunt GGz Utrecht via telefoonnummer<br />

030 - 233 38 84 of 06 - 28 41 71 94.<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [3]


+<br />

[4] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

Achtergrond<br />

Beweeg je<br />

QuickFit!<br />

Een gezon<strong>de</strong> geest in een gezond lichaam. De cliëntenraad <strong>van</strong> <strong>Altrecht</strong> wil <strong>de</strong><br />

komen<strong>de</strong> jaren aandacht vragen voor <strong>de</strong> positieve effecten <strong>van</strong> sport en beweging<br />

op het herstel <strong>van</strong> patiënten. De mate <strong>van</strong> lichamelijke gezondheid beïnvloedt<br />

namelijk direct het welzijn en het zelfvertrouwen <strong>van</strong> <strong>de</strong> patiënt. Veel patiënten<br />

in <strong>de</strong> ggz en dus ook bij <strong>Altrecht</strong> kampen echter met een overgewicht en slechte<br />

conditie. On<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re medicijnen en weinig beweging dragen <strong>hier</strong>aan bij.<br />

Tekst: Mariecken Groeneveld en Tresy Ben<strong>de</strong>rs


Ellen, 47 jaar en patiënte <strong>van</strong> <strong>Altrecht</strong>, heeft veel baat bij sport<br />

en bewegen. Het zorgt voor activering en houdt bovendien<br />

haar gewicht op peil: “De meeste pillen die wij slikken maken<br />

ons passief. Als <strong>hier</strong> niet een klein duwtje tegenover staat dan<br />

krijg je mensen die op <strong>de</strong> bank blijven zitten en dit wel prima<br />

vin<strong>de</strong>n. Als ik niet sport, kom ik snel veel kilo’s aan door <strong>de</strong><br />

medicatie.“<br />

waar loop je tegenaan als het gaat<br />

om <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n voor jou om te<br />

bewegen?<br />

“Het is lastig om buiten <strong>Altrecht</strong> on<strong>de</strong>r begeleiding te sporten<br />

of te bewegen. Het ontbreekt aan kennis <strong>van</strong> problematiek<br />

met betrekking tot <strong>de</strong> medicatie. En dit is wel nodig om<br />

goe<strong>de</strong> begeleiding te kunnen bie<strong>de</strong>n. Ook voel ik me in een<br />

sportschool niet welkom met mijn psychische kwetsbaarheid.<br />

Er is min<strong>de</strong>r tolerantie dan je zou <strong>de</strong>nken. Naast het feit dat<br />

een sportschool heel duur is.”<br />

wat zou je altrecht willen meegeven op<br />

het gebied <strong>van</strong> sport en beweging?<br />

“Vraag patiënten naar hun leven vóór <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling.<br />

Ik verloor mijn grip op mijn sportactiviteiten door <strong>de</strong><br />

behan<strong>de</strong>ling. Aandacht voor ‘vroegere’ activiteiten werkt juist<br />

herstel bevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>nd, je krijgt weer zelfvertrouwen als je iets<br />

terugkrijgt <strong>van</strong> je leven voor <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling. Hier zou meer<br />

naar gevraagd moeten wor<strong>de</strong>n. Sport en beweging zou beter<br />

geïntegreerd kunnen wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling. Maar ook<br />

begeleiding <strong>van</strong> een diëtiste is belangrijk.”<br />

Kendrick, projectlid Quick Fit, weet ook uit eigen ervaring hoe<br />

belangrijk sport en een gezon<strong>de</strong> leefstijl zijn voor herstel:<br />

“Ik had het geluk dat ik tij<strong>de</strong>ns een opname in het Willem<br />

Arntsz Huis kon <strong>de</strong>elnemen aan een sport- en bewegingsprogramma.<br />

Ik <strong>de</strong>ed altijd al aan sport en dit was voor mij<br />

een manier om structuur te brengen in mijn dag met een<br />

bezigheid die ik leuk vond. Het hielp me om weer in <strong>de</strong> realiteit<br />

te komen. Ik sport nog steeds veel. Het geeft me energie en<br />

een doel. Ik kan weer trots zijn op mezelf. Eigenlijk is het een<br />

soort medicijn.”<br />

“Ik verruil<strong>de</strong> een wereld <strong>van</strong> drugs, uitgaan, zien en gezien<br />

wor<strong>de</strong>n, voor een totaal an<strong>de</strong>re sociale kring. Wat ik zocht<br />

in drugs, bereik ik nu via sport. In mijn nieuwe leefstijl is<br />

structuur en regelmaat ook heel belangrijk voor mij. Ik heb<br />

alles in mijn smartphone gezet: opstaan, medicijnen innemen,<br />

sporten, eten, etc. ik probeer zoveel mogelijk zelf gezond te<br />

koken.”<br />

Kendrick is erg enthousiast over het project Quick Fit. Hij<br />

werkt graag mee aan het promoten <strong>van</strong> sport en een gezon<strong>de</strong><br />

leefstijl. “Bij mijn vrijwilligerswerk zie ik mensen die inactief<br />

zijn en rondhangen. De kans is groot dat ze in een kringetje<br />

blijven ronddraaien. Ik vind het een taak <strong>van</strong> <strong>Altrecht</strong> om<br />

samen met <strong>de</strong> patiënt <strong>hier</strong> actief iets aan te doen.”<br />

Kees Langerak, teampsychiater bij FACT Utrecht, vindt het<br />

een goe<strong>de</strong> zaak dat <strong>de</strong> cliëntenraad het project Quick Fit<br />

gestart is. Van diverse medicatie is bekend dat <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />

gepaard kan gaan met gewichtstoename. Aandacht voor<br />

het voedingspatroon en voldoen<strong>de</strong> beweging is dus cruciaal,<br />

net als voorlichting en uitleg over <strong>de</strong> bijwerkingen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

medicatie:<br />

“Een gezon<strong>de</strong> leefstijl draagt bij aan een betere (psychische)<br />

gezondheid, het herstelproces en aan het voorkomen <strong>van</strong><br />

terugkeren<strong>de</strong> psychische klachten. Overigens is het on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

aandacht brengen <strong>van</strong> dit on<strong>de</strong>rwerp alleen niet voldoen<strong>de</strong>.<br />

Er zullen daadwerkelijk interventies op dit gebied moeten<br />

plaatsvin<strong>de</strong>n. Zoals gezondheidsverbeteren<strong>de</strong> programma’s<br />

gericht op stoppen met roken, gezon<strong>de</strong> voeding en bovenal<br />

meer lichaamsbeweging.”<br />

“Screening en behan<strong>de</strong>ling op overgewicht en risicofactoren<br />

(metaboolsyndroom) zou een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el moeten zijn <strong>van</strong> het<br />

behan<strong>de</strong>lplan. Goe<strong>de</strong> samenwerking tussen behan<strong>de</strong>laar<br />

en huisarts is <strong>hier</strong>in noodzakelijk. De interventies moeten<br />

concreet uitgewerkt wor<strong>de</strong>n in behan<strong>de</strong>ldoelen. Me<strong>de</strong>werkers<br />

en <strong>de</strong> patiënt dragen samen zorg voor <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong><br />

gezon<strong>de</strong> leefadviezen, an<strong>de</strong>rs zullen veran<strong>de</strong>ringen te weinig<br />

of geen effect hebben.”<br />

“Binnen <strong>de</strong> FACT-teams Utrecht Noordwest en Utrecht<br />

Centrum is vorig jaar een pilot uitgevoerd gericht op screening<br />

en monitoring <strong>van</strong> patiënten met het metaboolsyndroom.<br />

Deze pilot was een succes en heeft geleid tot richtlijnen en<br />

handvatten die nu <strong>Altrecht</strong>breed ingevoerd wor<strong>de</strong>n.” [A]<br />

Het project QuickFit is inmid<strong>de</strong>ls<br />

gestart met een on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong><br />

huidige praktijk met betrekking tot<br />

beweging en sport bij een aantal<br />

af<strong>de</strong>lingen. In het najaar organiseert<br />

het project bewegingsactiviteiten om<br />

het on<strong>de</strong>rwerp meer on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht te brengen.<br />

Meer informatie vindt u op <strong>de</strong> facebookpagina <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

cliëntenraad of mail naar quickfit13@gmail.com.<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [5]


+<br />

[6] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

Tekst: Sjef O<strong>de</strong>kerken<br />

On<strong>de</strong>rzoekers<br />

Henk Nijman <strong>van</strong><br />

<strong>Altrecht</strong> Aventurijn<br />

en Ap Zaalberg <strong>van</strong><br />

het Ministerie <strong>van</strong><br />

Justitie voer<strong>de</strong>n twee<br />

grote on<strong>de</strong>rzoeken uit<br />

naar <strong>de</strong> relatie tussen<br />

voeding en agressie.<br />

Uit bei<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken<br />

kwam naar voren dat<br />

er mogelijk een verband<br />

bestaat tussen het<br />

innemen <strong>van</strong> bepaal<strong>de</strong><br />

voedingsstoffen in het<br />

eten en het vertonen<br />

<strong>van</strong> agressief gedrag.<br />

In 2006 en 2007 <strong>de</strong><strong>de</strong>n Henk en Ap een on<strong>de</strong>rzoek in<br />

acht Ne<strong>de</strong>rlandse ge<strong>van</strong>genissen. Hierbij kreeg <strong>de</strong> ene<br />

groep ge<strong>de</strong>tineer<strong>de</strong>n dagelijks voedingssupplementen<br />

met extra vitaminen, mineralen en bepaal<strong>de</strong> vetzuren<br />

en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re groep kreeg placebo’s, mid<strong>de</strong>len zon<strong>de</strong>r<br />

werkzame bestand<strong>de</strong>len. In dit on<strong>de</strong>rzoek kwam naar voren<br />

dat <strong>de</strong> ge<strong>van</strong>genisbewaar<strong>de</strong>rs bij <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>tineer<strong>de</strong>n die<br />

voedingssupplementen had<strong>de</strong>n geslikt min<strong>de</strong>r inci<strong>de</strong>nten<br />

zagen.<br />

opnieuw on<strong>de</strong>rzoek<br />

Recentelijk voer<strong>de</strong>n zij een vervolgon<strong>de</strong>rzoek (met een an<strong>de</strong>re<br />

opzet) uit op af<strong>de</strong>ling Roosenburg <strong>van</strong> <strong>Altrecht</strong>. Roosenburg<br />

is een forensisch psychiatrische af<strong>de</strong>ling waar inci<strong>de</strong>nten<br />

met agressie betrekkelijk veel voorkomen. Het on<strong>de</strong>rzoek<br />

vond plaats on<strong>de</strong>r 51 patiënten <strong>van</strong> <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling. Bij hen werd<br />

eenmalig bloed afgenomen. De bloedmonsters wer<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>rzocht op het vóórkomen <strong>van</strong> een aantal voedingsstoffen<br />

zoals vitaminen (on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re vitamine D en B6), mineralen<br />

(koper, zink, ijzer en magnesium) en vooral ook vetzuren.<br />

Deze laatste voedingsstoffen staan <strong>de</strong> laatste jaren sterk in<br />

<strong>de</strong> belangstelling, omdat bepaal<strong>de</strong> soorten, zoals Omega<br />

3-vetzuren, goed zou<strong>de</strong>n zijn voor <strong>de</strong> gezondheid.<br />

On<strong>de</strong>rzoek op Roosenburg<br />

Mogelijk<br />

verband<br />

tussen<br />

voeding<br />

en agressie?<br />

verband<br />

Henk Nijman: “Tegelijk met het afnemen <strong>van</strong> het bloed,<br />

hebben <strong>de</strong> patiënten een aantal vragenlijsten ingevuld over<br />

hun stemming, eventuele psychotische verschijnselen, over<br />

slaapgedrag en gevoelens <strong>van</strong> agressie en vijandigheid.<br />

Ook hebben we me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling een vragenlijst<br />

in laten vullen over het vóórkomen <strong>van</strong> agressief gedrag bij <strong>de</strong><br />

patiënten die <strong>de</strong>elnamen aan het on<strong>de</strong>rzoek. Toen alle gegevens<br />

binnen waren, hebben we <strong>de</strong> bloeduitslagen en antwoor<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> vragenlijsten met elkaar vergeleken. Het bleek dat een<br />

verband bestond tussen agressief/vijandig gedrag en <strong>de</strong><br />

hoeveelheid Omega 3-vetzuren - vooral het Omega 3-vetzuur<br />

DHA - die zich in het bloed bevon<strong>de</strong>n. Mensen met een grotere<br />

hoeveelheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vetzuren in het bloed, rapporteer<strong>de</strong>n iets<br />

min<strong>de</strong>r psychiatrische symptomen, maar ook min<strong>de</strong>r vijandige<br />

en agressieve gevoelens, en ook het personeel rapporteer<strong>de</strong><br />

min<strong>de</strong>r agressieve gedragingen voor <strong>de</strong>ze patiënten. Het zijn<br />

veelbeloven<strong>de</strong> resultaten, maar er is nog meer on<strong>de</strong>rzoek nodig<br />

om er in <strong>de</strong> praktijk gericht iets mee te kunnen doen.”<br />

vetzuren spelen mogelijk een rol<br />

“Oorspronkelijk was ik nogal sceptisch over dit soort mogelijke<br />

verban<strong>de</strong>n”, zo geeft Henk aan. “Maar <strong>de</strong> resultaten zijn zó


Henk Nijman<br />

opmerkelijk dat ik vind dat we <strong>hier</strong>mee ver<strong>de</strong>r moeten in <strong>de</strong><br />

praktijk. Vooraf had<strong>de</strong>n Ap en ik diverse aanwijzingen <strong>van</strong>uit<br />

an<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rzoeken dat (gezon<strong>de</strong>) vetzuren in <strong>de</strong> voeding een<br />

rol kunnen spelen bij vijandigheid en agressie. Daarom hebben<br />

we <strong>hier</strong> in ons laatste on<strong>de</strong>rzoek ook specifiek naar gekeken.<br />

Het lijkt erop dat Omega 3-vetzuren in<strong>de</strong>rdaad een bijdrage<br />

zou<strong>de</strong>n kunnen leveren aan het vermin<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> gevoelens<br />

<strong>van</strong> boosheid en ook aan het vermin<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> daadwerkelijk<br />

agressief gedrag.<br />

gezon<strong>de</strong> voeding belangrijk voor<br />

lichaam én geest<br />

Uit bei<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken zou voorzichtig geconclu<strong>de</strong>erd mogen<br />

wor<strong>de</strong>n dat gezon<strong>de</strong> voeding niet alleen essentieel is voor<br />

onze lichamelijke conditie, maar dus ook een belangrijke rol<br />

kan spelen in onze psychische toestand. Henk: “Het is goed om<br />

te letten op gezon<strong>de</strong> voeding, maar om effecten te bereiken,<br />

moet je wel voldoen<strong>de</strong> <strong>van</strong> die gezon<strong>de</strong> voedingsstoffen<br />

binnen krijgen, en dat is lang niet altijd eenvoudig. Zo zitten<br />

gezon<strong>de</strong> vetzuren bijvoorbeeld vooral in vis. En dat wordt door<br />

sommige patiënten maar weinig gegeten. Misschien moeten<br />

we daarom meer gaan werken met voedingssupplementen die<br />

je via tabletten en dranken binnen kunt krijgen.”<br />

vervolg<br />

Deze en an<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rzoeksresultaten hebben ertoe<br />

geleid dat <strong>Altrecht</strong> Aventurijn, het expertisecentrum voor<br />

agressiemanagement, een adviesraad heeft ingesteld<br />

die on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re gaat kijken wat er met <strong>de</strong> resultaten uit<br />

on<strong>de</strong>rzoeken in <strong>de</strong> praktijk gedaan kan wor<strong>de</strong>n. Henk: “Je kunt<br />

dan in dit geval <strong>de</strong>nken aan het nog vaker zelf gaan koken<br />

op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling, het geven <strong>van</strong> voorlichting aan <strong>de</strong> patiënten<br />

over gezon<strong>de</strong> voeding en misschien ook het verstrekken <strong>van</strong><br />

voedingssupplementen.”<br />

Ver<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek naar het verband tussen voeding en agressie<br />

staat hoog op het wensenlijstje <strong>van</strong> Henk. “We zou<strong>de</strong>n<br />

misschien <strong>de</strong> effecten <strong>van</strong> op maat gemaakte interventies<br />

binnen een on<strong>de</strong>rzoek kunnen bestu<strong>de</strong>ren bij patiënten<br />

die daaraan mee willen doen. Daar bedoel ik mee dat je<br />

specifieke voedingsstoffen aan patiënten zou geven die juist<br />

grote tekorten aan die voedingstoffen blijken te hebben, en<br />

dan per persoon gaat kijken of ze ook min<strong>de</strong>r psychiatrische<br />

klachten en gevoelens <strong>van</strong> boosheid ervaren. Hoewel dat heel<br />

ingewikkeld is, want er zijn natuurlijk veel meer factoren die<br />

<strong>van</strong> invloed zijn op het ontstaan <strong>van</strong> agressie.” [A]<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [7]


+<br />

[8] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

5 vragen aan...<br />

1:<br />

Ellen ten Napel<br />

Tekst: Ina Veenstra<br />

ABC heeft concreet<br />

beleid voor een gezon<strong>de</strong><br />

leefstijl ontwikkeld.<br />

Waarom hebben jullie<br />

dit gedaan?<br />

“We merkten dat <strong>de</strong> patiënten een gezon<strong>de</strong><br />

leefstijl belangrijk vin<strong>de</strong>n, maar daarbij aangaven<br />

dat het hen alleen niet lukte om gezon<strong>de</strong>r te<br />

leven. Ze had<strong>de</strong>n er geen geld voor of gaven aan<br />

daarbij steun nodig te hebben. Daarnaast speel<strong>de</strong><br />

dat er ook <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> politiek aandacht is voor een<br />

gezon<strong>de</strong> leefstijl met het oog op kostenbesparing<br />

in <strong>de</strong> gezondheidszorg.”<br />

2:<br />

Wat is er voor nodig om<br />

beleid voor een gezon<strong>de</strong><br />

leefstijl te ontwikkelen,<br />

te implementeren en<br />

uit te voeren?<br />

“Het Platform Leefstijl heeft in kaart gebracht<br />

wat ABC al <strong>de</strong>ed op het gebied <strong>van</strong> gezon<strong>de</strong><br />

leefstijl en heeft een visie en missie ontwikkeld.<br />

Om tot resultaten te komen moet je binnen <strong>de</strong><br />

hele af<strong>de</strong>ling draagvlak hebben. Dat hebben<br />

we bereikt door <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers geregeld te<br />

informeren over een gezon<strong>de</strong> leefstijl en zo<br />

bewustwording bij hen te kweken. Support <strong>van</strong><br />

het management is onontbeerlijk evenals een<br />

werkgroep waarin trekkers en een regisseur zitten<br />

die ontwikkelingen volgen en het levensgebied<br />

‘gezon<strong>de</strong> leefstijl’ op <strong>de</strong> agenda hou<strong>de</strong>n. En last<br />

but not least: <strong>de</strong> patiënten moeten het natuurlijk<br />

belangrijk vin<strong>de</strong>n en eraan willen werken. Bij ABC<br />

Structureel<br />

aandacht voor<br />

leefstijl bij<br />

af<strong>de</strong>ling ABC<br />

V.l.n.r: Aleece Roosen,<br />

Annelore <strong>van</strong> Heelsbergen,<br />

Steven Noorlan<strong>de</strong>r,<br />

leefstijlcoaches bij ABC,<br />

en Ellen ten Napel,<br />

teammanager kliniek met<br />

gezon<strong>de</strong> leefstijl als speciaal<br />

aandachtsgebied.


is het net zo normaal om het over een gezon<strong>de</strong> leefstijl te hebben<br />

als over het weer gaan volgen <strong>van</strong> een opleiding of zelfstandig<br />

gaan wonen. We passen wel op dat we daarbij niet doorslaan.<br />

Als je <strong>de</strong> jongeren er voortdurend op wijst werkt het averechts.”<br />

3:<br />

Wat doet ABC concreet<br />

om een gezon<strong>de</strong> leefstijl<br />

bij patiënten te bevor<strong>de</strong>ren?<br />

“De patiënten sporten altijd samen met een me<strong>de</strong>werker en<br />

het aanbod is uitgebreid met on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> hardloopgroep<br />

en boswan<strong>de</strong>lingen met een gids. We organiseren jaarlijks een<br />

leefstijlweek, met veel leuke activiteiten om dit on<strong>de</strong>rwerp nog<br />

eens extra on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht te brengen. Bij <strong>de</strong> avondmaaltijd is<br />

een gastvrouw aanwezig, zij zorgt ervoor dat er gezond gegeten<br />

wordt. Er komt ook een richtlijn voor voeding met do’s en don’t’s.<br />

We kunnen bijvoorbeeld besluiten dat er bij ABC geen mayonaise<br />

meer is. Zo voorkom je dat er ie<strong>de</strong>re maaltijd opnieuw discussie<br />

over kan ontstaan, het is gewoon voor ie<strong>de</strong>reen dui<strong>de</strong>lijk.<br />

Me<strong>de</strong>werkers mogen niet meer roken in het bijzijn <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

patiënten, <strong>de</strong> rookkamers in <strong>de</strong> kliniek zijn gesloten en er is een<br />

rookvrije zone in <strong>de</strong> tuin ingesteld. Dit beleid is met me<strong>de</strong>werkers<br />

en patiënten tot stand gekomen. En we hebben <strong>de</strong> pilot ‘Leefstijl in<br />

beeld’ ingevoerd.”<br />

4:<br />

Wat is ‘Leefstijl in beeld’?<br />

“Het is een uitdagend coachend instrument om over leefstijl in<br />

gesprek te komen. Aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> antwoor<strong>de</strong>n op vragen maak<br />

je inzichtelijk hoe iemands leefstijl is zon<strong>de</strong>r er een oor<strong>de</strong>el aan<br />

te verbin<strong>de</strong>n. Zo wordt dui<strong>de</strong>lijk waar <strong>de</strong> verbeterpunten liggen.<br />

Belangrijk is om niet te hoge doelen te stellen en te beginnen met<br />

één doel. Door vragen te stellen aan <strong>de</strong> patiënt komt je samen tot<br />

een leefstijlplan waarin je afspraken maakt over het te behalen<br />

doel. De regie ligt bij <strong>de</strong> patiënt.”<br />

5:<br />

Hoe reageren <strong>de</strong> patiënten op jullie<br />

aanbod voor een gezon<strong>de</strong> leefstijl?<br />

“Ze zijn erg geïnteresseerd. Door <strong>de</strong> medicatie komen ze soms flink<br />

aan. Niemand vindt dat leuk en het is slecht voor je gezondheid.<br />

Ze zijn er erg over te spreken dat me<strong>de</strong>werkers mee gaan sporten,<br />

ervaren het als heel stimulerend. Een aantal patiënten is het niet<br />

eens met het rookbeleid, dat komt in <strong>de</strong> evaluatie aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>.” [A]<br />

Tekst: Marc<br />

Leve je eigen<br />

leefstijl<br />

Ooit bracht ik een bezoekje aan <strong>de</strong><br />

schooldokter. Ik was een onzekere prepuber<br />

<strong>van</strong> het type nerd en in alle opzichten nogal<br />

houterig. Zij keek me misprijzend aan. Ze vond<br />

dat ik mijn neus uit <strong>de</strong> boeken moest halen en<br />

meer moest gaan bewegen. Met een gevoel<br />

alsof ik door een bus was aangere<strong>de</strong>n, staar<strong>de</strong><br />

ik haar aan. Zo sterk was mijn ego niet in die<br />

dagen.<br />

Column +<br />

Rietveld<br />

Geestelijk verzorger <strong>Altrecht</strong><br />

Veel dokters hebben het tegenwoordig over<br />

‘leefstijl’ en dan volgt een rits ge- en verbo<strong>de</strong>n:<br />

niet meer roken, veel bewegen, gezond<br />

eten, regelmatig slapen etc. Net als ooit die<br />

schooldokter en het irriteert me nog steeds.<br />

Waar bemoeien ze zich mee? En natuurlijk<br />

hebben zij - heel irritant - ook gewoon gelijk:<br />

mensen met een gezon<strong>de</strong> ‘leefstijl’ wor<strong>de</strong>n niet<br />

alleen ou<strong>de</strong>r, maar leven vooral ook veel langer<br />

gezond. En ja, dat wil ik natuurlijk ook wel.<br />

Maar dan wel graag op een manier die bij<br />

mij past, die mijn eigen ‘stijl’ is. Wie zijn eigen<br />

leefstijl heeft gevon<strong>de</strong>n, of die nu Bourgondisch<br />

of sober, stijlvol of rommelig is, die voelt zich<br />

thuis in zijn eigen leven.<br />

Zo’n stijl moet je daarom zelf ont<strong>de</strong>kken.<br />

Liefst te mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> mensen die belangrijk<br />

voor je zijn. Als je in verwarring bent, zoals ik<br />

zelf ooit bij die schooldokter, dan komt een<br />

nuchter advies niet echt binnen. Ook al is<br />

dat advies nog zo verstandig. Maar gelukkig<br />

zijn er meestal ook mensen die in jou durven<br />

vertrouwen. Vertrouwen dat je met wat tijd<br />

en aandacht zelf je eigen, unieke leefstijl zal<br />

vin<strong>de</strong>n. Of opnieuw zal vin<strong>de</strong>n, als dat nodig is,<br />

keer op keer. [A]<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [9]


[10] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

Tekst: Bert Aben<br />

De leefstijl<br />

<strong>van</strong><br />

tante Marie<br />

Ik hoop toch zeker wel 80 te wor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> prognoses zijn<br />

me thans welgezind. Ik ken immers veel tachtigers in mijn<br />

familie die opmerkelijk vitaal zijn en dat stemt me tevre<strong>de</strong>n.<br />

Een verschil is wel dat ik rond mijn 30e diverse psychoses en<br />

op m’n 51e een hartaanval heb beleefd en altijd medicatie zal<br />

moeten blijven gebruiken.<br />

Wat kan ik doen? Matig alcohol gebruiken, geen drugs,<br />

mijn gewicht in <strong>de</strong> gaten hou<strong>de</strong>n en mijn geest niet te veel<br />

prikkelen met spannen<strong>de</strong> zaken. Mooie voornemens maar<br />

wat is <strong>de</strong> werkelijkheid?<br />

Ou<strong>de</strong>ren werken vaak niet meer en eenmaal zittend achter<br />

<strong>de</strong> geraniums zakken ze nog wel eens weg in <strong>de</strong>pressies.<br />

Belangrijk om dit te voorkomen dus. Maar als het dan toch<br />

gebeurt, is het meestal wachten op het herstel.<br />

Nu ik <strong>de</strong> 50 ben gepasseerd, realiseer ik me dat ik <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

mid<strong>de</strong>lbare leeftijd naar <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rdom kijk. Kort gele<strong>de</strong>n is<br />

tante Marie <strong>van</strong> 89 begraven. Avon<strong>de</strong>n lang heb ik met haar<br />

gesproken over leefstijl. De gesprekken ontaard<strong>de</strong>n vaak<br />

in discussies die ik glansrijk verloor. Over leefstijl valt niet<br />

altijd te twisten. Ik moet overigens eerst nog maar eens<br />

zorgen dat ik 89 word en dan ook nog zo gezond.<br />

Ik noem haar dus tante Marie en na een rustperio<strong>de</strong> in het<br />

ziekenhuis, keer<strong>de</strong> ze op 86-jarige leeftijd weer terug naar haar<br />

eigen woning. Ze pakte haar leven weer op en reis<strong>de</strong> één à<br />

twee keer per jaar met <strong>de</strong> cruiseboot over <strong>de</strong> oceaan.<br />

En dan zei ik bezorgd: “Maar tante, hoe moet dat nou als je ziek<br />

wordt.” “Dan hebben ze daar een goeie ziekenboeg,” lachte ze.<br />

Deze winter maakte zij haar laatste kerstcruise.<br />

Bijna 90 jaar oud.<br />

Marie heeft veel gewan<strong>de</strong>ld. Ook hoogbejaard wan<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

ze soms meer dan 20 km per dag. Wan<strong>de</strong>len met een<br />

doel. Ze bezocht congressen en verga<strong>de</strong>ringen voor<br />

belangenbehartiging in <strong>de</strong> GGz. Ze vond het niet alleen zinvol<br />

om er heen te gaan, maar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re belangenbehartigers<br />

waren haar vrien<strong>de</strong>n. De verga<strong>de</strong>ringen maakten haar blij.<br />

Over gezondheid en leefstijl waren we het vaak oneens.<br />

Ik was niet blij dat ze vaak nachten door brei<strong>de</strong> en nauwelijks<br />

sliep. Zij was niet blij dat ik te veel at en <strong>de</strong> weegschaal ver<strong>de</strong>r<br />

doorzakte. Ik was niet blij dat ze ’s nachts in het donker


over straat liep. Zij vond dat ik veel te hard reed in <strong>de</strong> auto.<br />

Ik vond dat ze beter zelf kon rij<strong>de</strong>n, want ik begreep haar<br />

aanduidingen niet.<br />

Maar toen ik in oktober 2011 zelf een hartaanval kreeg, heb ik<br />

mijn verzet tegen haar soms onbegrijpelijke leefstijl gestaakt.<br />

Ik was immers zelf over mijn ongezon<strong>de</strong> leefstijl gestruikeld.<br />

Tante Marie presenteer<strong>de</strong> zich als belangenbehartiger<br />

voor patiënten en haar agenda was goed gevuld met<br />

verga<strong>de</strong>ringen. Nu zijn verga<strong>de</strong>ringen geen bezighe<strong>de</strong>n<br />

waar ie<strong>de</strong>reen <strong>van</strong> houdt. Ik <strong>de</strong>nk dan bijvoorbeeld aan <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>ren die het erg leuk vin<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> maaltijd gezamenlijk<br />

te berei<strong>de</strong>n op een ou<strong>de</strong>renaf<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> <strong>Altrecht</strong>. Met veel<br />

enthousiasme zien zij <strong>de</strong> gastvrouwen en vrijwilligers komen.<br />

Toen Marie in 2011 weer terugkeer<strong>de</strong> naar haar woning,<br />

schreef zij zich in bij een zorgcentrum. Het zorgcentrum bood<br />

haar een eigen kamer, een recreatiezaal en alle voorzieningen<br />

die handig zijn voor <strong>de</strong> verzorging. Maar Marie was gewend<br />

om overal zelf voor te zorgen en omdat ze nog erg mobiel was<br />

en eigenlijk het ou<strong>de</strong> ritme <strong>van</strong> alles zelf doen nog te pakken<br />

had, had ze er spijt <strong>van</strong> dat ze haar woning had opgezegd.<br />

Ze heeft diverse opties op woningen genomen, maar als ik dan<br />

vertel<strong>de</strong> dat ik ooit ook wel in dit zorgcentrum wil<strong>de</strong> wonen,<br />

bedacht ze zich, keek nog eens op haar spaarbankboekje en<br />

zocht dan een cruise uit.<br />

Marie is overle<strong>de</strong>n na thuiskomst <strong>van</strong> een reis naar Ma<strong>de</strong>ira, en<br />

haar kennen<strong>de</strong> zal ze ons vertellen dat <strong>de</strong>ze reis rechtstreeks<br />

overging in een reis naar het <strong>hier</strong>namaals. Het <strong>hier</strong>namaals<br />

waarover ze altijd sprak, schreef en zong. [A]<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [11]


+<br />

[12] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

Wat betekent<br />

leefstijl voor jou?<br />

Leefstijl… het zal voor ie<strong>de</strong>reen wat an<strong>de</strong>rs betekenen; een an<strong>de</strong>re inhoud hebben.<br />

Vandaar stel<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> vraag ‘Wat houdt voor jou persoonlijk een goe<strong>de</strong> leefstijl in?<br />

“Leefstijl is voor mij niet<br />

alleen maar gezond bezig<br />

zijn, maar keuzes maken.<br />

Ik kies er soms voor om<br />

juist wel dat patatje te<br />

eten, dat pilsje in <strong>de</strong> kroeg<br />

en zo mijn leven ook<br />

vooral leuk in te richten.<br />

Leefstijl is niet alleen maar<br />

gezond zijn, maar jezelf<br />

juist ook zo nu en dan<br />

vreselijk te verwennen<br />

met <strong>de</strong> ‘verbo<strong>de</strong>n vruchten<br />

<strong>de</strong>s levens’.”<br />

Laura<br />

“Zorg op tijd ook voor ontspanning voor jezelf en probeer<br />

wat afstand <strong>van</strong> <strong>de</strong> problemen <strong>van</strong> je naaste te nemen die<br />

psychisch ziek is. Je houdt het dan langer vol om hem of<br />

haar te helpen als het nodig is. Letterlijk ruimte en tijd voor<br />

jezelf. Dat is niet gemakkelijk, maar wel heel erg nodig.”<br />

Margriet Mannak<br />

De leefstijl is belangrijk voor het lichamelijk en geestelijk<br />

welbevin<strong>de</strong>n. Via <strong>de</strong> media komt er een vracht aan<br />

gezondheidstips op ons af. Maar het zijn voor mij juist <strong>de</strong><br />

persoonlijke tips die me bovenal raken. Ze zijn wel eens<br />

hard. Maar ik wimpel ze dan niet bij voorbaat af. Ik ben nu<br />

eenmaal niet die ezel die zijn voet maar eenmaal stoot.<br />

Bert Aben


Gezon<strong>de</strong> leefstijl?<br />

Ie<strong>de</strong>reen weet dat het leven vergankelijk is, maar daar <strong>de</strong>nken<br />

wij liever niet aan. De meeste mensen proberen ziektes te<br />

voorkomen en <strong>de</strong> dood uit te stellen door er een gezon<strong>de</strong><br />

levensstijl op na te hou<strong>de</strong>n. Ik probeer het ook, ondanks een<br />

aantal levenservaringen.<br />

1) Net als ie<strong>de</strong>reen, was ook mijn va<strong>de</strong>r bang voor <strong>de</strong> dood. In<br />

1997 spuug<strong>de</strong> hij wat bloed op en moest naar het ziekenhuis.<br />

Het bleek een kleinigheid, gewoon een ontsteking aan <strong>de</strong><br />

luchtwegenvertakkingen; maar hij schrok zich zo rot, dat hij<br />

sinds die dag niet meer gerookt heeft. Gewoon cold turkey!<br />

Hij was een matige roker, maar toch vond hij het beter om te<br />

stoppen “voor <strong>de</strong> zekerheid”. Vier jaar daarna wil<strong>de</strong> ik hem<br />

op een avond welterusten zeggen… ik vond hem dood op<br />

<strong>de</strong> bank, hij was gewoon in slaap gevallen. Een hele mooie<br />

manier om te overlij<strong>de</strong>n, maar een vreselijke klap voor<br />

<strong>de</strong>genen die achterblijven.<br />

2) Mijn va<strong>de</strong>r was re<strong>de</strong>lijk jong, maar een jonge leeftijd is geen<br />

garantie voor gezondheid, of voor een lang leven. Twee<br />

jaar na dit verlies ben ik verhuisd naar Ne<strong>de</strong>rland, klaar om<br />

zelfstandig te leven, alles rooskleurig voor mij:<br />

ik was vierentwintig en gezond! Toch kreeg ik een psychose,<br />

plotseling was ik <strong>de</strong> voorvechter <strong>van</strong> alle nare dingen die<br />

alleen in films bestaan.<br />

Net als een lichamelijke ziekte, kan een psychose ook bij ie<strong>de</strong>reen<br />

voorkomen, op elke leeftijd. Men hoeft alleen <strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong><br />

genen te hebben, met een paar traumatische ervaringen daarbij.<br />

“Lekker op <strong>de</strong> fiets naar je werk en naar <strong>de</strong><br />

winkels, ook als het regent of hard waait.<br />

Natuurlijk baal je als je wéér tegen <strong>de</strong> wind<br />

in trapt en kletsnat wordt, maar het geeft je<br />

energie en achteraf een goed gevoel dat je<br />

niet in <strong>de</strong> auto bent gestapt.”<br />

Ina Veenstra<br />

Tekst: Lauretta<br />

Column +<br />

Tij<strong>de</strong>ns mijn psychose werd ik geconfronteerd met <strong>de</strong> angst dat<br />

ik nooit meer zou genezen. Een keer vertel<strong>de</strong> een jonge arts mij<br />

laconiek, zon<strong>de</strong>r ver<strong>de</strong>r uitleg: een psychische ziekte is nooit te<br />

genezen. Ik schrok, en alle rampscenario’s speel<strong>de</strong>n in mijn hoofd:<br />

zou ik voor altijd gek blijven?<br />

Daarna on<strong>de</strong>rvond ik dat men ook stabiel kan wor<strong>de</strong>n, tevens<br />

kan men leren met een ziekte om te gaan, ook door mid<strong>de</strong>l<br />

<strong>van</strong> een gezon<strong>de</strong> levensstijl. Kostbare informatie! Ik was<br />

absoluut klaar met artsen in opleiding, tot <strong>de</strong> dag dat mijn<br />

zoon is geboren: een bevalling is zo’n natuurlijk gebeuren, dat<br />

er geen gynaecoloog bij aanwezig hoeft te zijn, zolang er geen<br />

complicaties optre<strong>de</strong>n. De psychiater is wel gekomen en zag dat<br />

het goed met mij ging.<br />

Ik probeer <strong>de</strong> negatieve gedachten te on<strong>de</strong>rdrukken: nare dingen<br />

overkomen ie<strong>de</strong>reen; en ik heb een re<strong>de</strong>lijk gezon<strong>de</strong> levensstijl.<br />

Maar sinds bij een <strong>de</strong>rtigjarige collega, die ook moe<strong>de</strong>r is en ook<br />

gezond leeft, een zeldzame vorm <strong>van</strong> kanker is geconstateerd,<br />

speelt er veel in mijn hoofd. Ik ben niet meer zo bang voor mijn<br />

eigen dood, sinds <strong>de</strong> geboorte <strong>van</strong> mijn kind. Maar net als ie<strong>de</strong>re<br />

ou<strong>de</strong>r, ben ik wel bang om hem alleen te laten. [A]<br />

Lauretta blogt regelmatig<br />

samen met vele an<strong>de</strong>ren<br />

op onze website.<br />

Zie www.altrecht.nl/blogs<br />

“Leefstijl begint met <strong>de</strong> wil om te<br />

veran<strong>de</strong>ren, daarna het daadwerkelijk<br />

uitvoeren <strong>van</strong> je voornemen en<br />

dan doorzetten. En dat laatste is het<br />

moeilijkste. Daar moet je on<strong>de</strong>rsteuning<br />

bij hebben, een stok achter <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur.”<br />

Piet <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Veer, cliëntenraad<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [13]


+<br />

[14] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

Weer slapen<br />

zon<strong>de</strong>r medicatie<br />

Tekst: Bert Aben<br />

Slapen <strong>de</strong>ed ik<br />

eigenlijk altijd<br />

als een roosje.<br />

De dagen waren<br />

stevig gevuld met<br />

werken op het<br />

accountantskantoor<br />

en ’s-avonds <strong>de</strong><br />

studie. Maar toen,<br />

op mijn 31e, raakte<br />

ik uit balans en<br />

kreeg grote angsten<br />

dat mijn leven in<br />

puin zou liggen.<br />

De ziekteverschijnselen <strong>van</strong> manische <strong>de</strong>pressiviteit waren<br />

in mijn leven gekomen. Dit ging gepaard met een fors<br />

slaapgebrek. Samen met mijn vrouw heb ik hulp gezocht bij<br />

<strong>de</strong> geestelijke gezondheidszorg (ggz) en daar ben ik door een<br />

moeilijke perio<strong>de</strong> heen geloodst. Na 22 jaar on<strong>de</strong>rhoud ik nog<br />

steeds een contact met een psychiater. We spreken elkaar één<br />

keer per kwartaal.<br />

balans<br />

Eenmaal in behan<strong>de</strong>ling kreeg ik slaapmedicatie om weer<br />

voldoen<strong>de</strong> te kunnen slapen. Ik kreeg, na 14 maan<strong>de</strong>n<br />

ziekenhuisopname, mijn leven weer re<strong>de</strong>lijk op <strong>de</strong> rit.<br />

De angstgevoelens waren nog niet geheel verdwenen,<br />

maar het gebruik <strong>van</strong> slaapmedicatie zorg<strong>de</strong> ervoor dat<br />

ik re<strong>de</strong>lijk in balans bleef. Ik ben vrijwilliger gewor<strong>de</strong>n als<br />

belangenbehartiger in <strong>de</strong> ggz en daar heb ik veel mensen<br />

ontmoet die slaapmedicatie gebruiken.<br />

wat helpt jou?<br />

Het is voor ie<strong>de</strong>reen belangrijk om uit te vin<strong>de</strong>n wat jou helpt<br />

om het slapen op or<strong>de</strong> te brengen. Voor veel mensen die ik heb<br />

ontmoet was spanning <strong>de</strong> ‘trigger’ voor slaapgebrek.<br />

Als je spanning niet goed kunt verdragen, dan moet je<br />

zorgen dat <strong>de</strong> spanning naar een behapbaar niveau wordt<br />

afgebouwd. In mijn situatie dus rustig vrijwilligerswerk in<br />

plaats <strong>van</strong> te veel en te stressvol werk. En wat blijkt: Ik slik<br />

soms 4 tot 5 maan<strong>de</strong>n geen slaapmedicatie. En als ik dan<br />

wel een pil slik, is daar ook dui<strong>de</strong>lijk een re<strong>de</strong>n voor aan te<br />

wijzen. Dan heb ik bijvoorbeeld op het late uur een spannen<strong>de</strong><br />

uitzending op televisie gezien.<br />

Maar meestal slaap ik gewoon als een roosje… [A]<br />

Indigo heeft cursussen voor mensen die problemen hebben met<br />

slapen. Zie: www.indigo.nl on<strong>de</strong>r ‘Cursussen en trainingen’.


Laura maakt gebruik <strong>van</strong> e-health,<br />

hulp en on<strong>de</strong>rsteuning via het internet.<br />

Zij beschrijft wat dit haar oplevert.<br />

Tekst: Laura<br />

E-health in <strong>de</strong> ggz<br />

De computer is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el gewor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> ons dagelijks leven.<br />

Dit stukje tik ik op mijn laptop, mijn belastingaangifte doe<br />

ik via het internet en ook vriendschappen zijn steeds meer<br />

online dan offline. Een nieuwe lief<strong>de</strong> vind ik op een datingsite,<br />

dus waarom zou ook een behan<strong>de</strong>ling bij <strong>Altrecht</strong> niet via het<br />

digitale web kunnen?<br />

De mogelijkhe<strong>de</strong>n via e-health zijn theoretisch oneindig.<br />

Het is bijvoorbeeld mogelijk om bij <strong>de</strong>pressieve klachten<br />

iemand een app te geven waarin hij of zij dagelijks zijn<br />

stemming kan monitoren. Het is mogelijk om digitale<br />

bestan<strong>de</strong>n met ontspanningsoefeningen te geven, afspraken<br />

te maken, je dossier in te zien, eigenlijk kan in theorie<br />

(en vaak ook al in <strong>de</strong> praktijk) alles via het internet.<br />

toverwoord<br />

E-health klinkt nog als een toverwoord. Sommigen zeggen<br />

zelfs dat het echte gesprekken helemaal kan ver<strong>van</strong>gen.<br />

Dat werkt natuurlijk lang niet altijd zo, maar extra<br />

on<strong>de</strong>rsteuning via internet is voor mij wel steeds normaler<br />

gewor<strong>de</strong>n. Voor mijn behan<strong>de</strong>ling kan ik namelijk te allen<br />

tij<strong>de</strong> situaties beschrijven waarin ik het moeilijk heb en op<br />

die manier feedback krijgen of ik het nou goed of iets min<strong>de</strong>r<br />

goed heb gedaan. Een nogal belangrijke aanvulling op mijn<br />

gesprekken binnen <strong>Altrecht</strong>.<br />

Ik heb behan<strong>de</strong>lingen gehad zon<strong>de</strong>r en met e-health.<br />

Het voor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> extra digitale on<strong>de</strong>rsteuning is vooral<br />

dat ik niet ‘vergeet’ dat ik in behan<strong>de</strong>ling ben. Dat gebeur<strong>de</strong><br />

eer<strong>de</strong>r namelijk wel. Ik ging om <strong>de</strong> week naar <strong>Altrecht</strong> voor<br />

een gesprek, moest daar in drie kwartier alles proberen te<br />

bespreken wat er aan <strong>de</strong> hand was, ging weer naar huis en<br />

twee weken later begon het rie<strong>de</strong>ltje weer opnieuw.<br />

Nu is het absoluut an<strong>de</strong>rs. Ik kan altijd online via een<br />

handig formulier in ie<strong>de</strong>r geval zelf reflecteren op iets<br />

wat er is gebeurd. Het is voor mij ook een soort twee<strong>de</strong><br />

natuur gewor<strong>de</strong>n. Het zorgt er ook voor dat veel dingen al<br />

zijn opgelost voor mijn eerstvolgen<strong>de</strong> afspraak, zodat die<br />

uitein<strong>de</strong>lijk zinvoller wordt. E-health is vooral een aanvulling<br />

op mijn behan<strong>de</strong>ling, maar kan voor mij nog niet offline<br />

behan<strong>de</strong>ling ver<strong>van</strong>gen. [A]<br />

Meer informatie over e-health vindt u op onze website:<br />

www.altrecht.nl.<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [15]


Vraag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand<br />

Post<br />

Feest<br />

Drie weken gele<strong>de</strong>n had mijn uitgever een voorjaarsaanbieding.<br />

Ik kon mijn eigen boekjes inkopen voor <strong>de</strong><br />

helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> prijs. Ik heb er een flink aantal besteld.<br />

Eén <strong>van</strong> <strong>de</strong> kasten heb ik er voor ingeruimd. Maar ik heb<br />

er ook flink wat uitge<strong>de</strong>eld. Van een vriend <strong>van</strong> me in<br />

Maastricht kreeg ik <strong>de</strong>rtig adressen. Ik heb die adressen<br />

gebruikt om er gratis een boekje naar toe te sturen.<br />

Ik kreeg vijftien brieven en briefkaarten terug. Het was<br />

erg leuk om <strong>de</strong> post te lezen. Weer eens wat an<strong>de</strong>rs dan<br />

een brief <strong>van</strong> het ziekenfonds en <strong>de</strong> belasting.<br />

Ik heb alle mensen mijn eerste verhalenbun<strong>de</strong>l<br />

toegestuurd: ‘Voor wie niet slapen kan’, een bun<strong>de</strong>l met<br />

vijftig korte verhalen. Ze von<strong>de</strong>n het prachtig. Het boekje<br />

was keurig verpakt in een luchtkussenenvelop. Het viel<br />

me op hoe leuk mensen het vin<strong>de</strong>n om aardige post te<br />

ont<strong>van</strong>gen. Dwars tegen <strong>de</strong> verdrukking <strong>van</strong> Rutte c.s.<br />

iets aardigs doen, spreekt <strong>de</strong> mensen enorm aan. Ik kan<br />

het u aanra<strong>de</strong>n, stuur mensen een ca<strong>de</strong>autje. Van een<br />

vriend die ik een boekje had gestuurd, kreeg ik in een<br />

luchtkussenenvelop twee repen chocola<strong>de</strong> toegestuurd.<br />

Echt humor.<br />

[16] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

Elke maand stelt <strong>de</strong> cliëntenraad een<br />

vraag aan (ex)cliënten. In maart is <strong>de</strong><br />

eerste vraag gelanceerd, zoals je in <strong>de</strong><br />

vorige <strong>Alter</strong> hebt kunnen lezen.<br />

De resultaten <strong>hier</strong><strong>van</strong> zijn verwerkt en<br />

kun je terug kijken op www.altrecht.nl ><br />

cliëntenra<strong>de</strong>n > projecten > vraag <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> maand. Ook kun je ons mailen<br />

om <strong>de</strong> resultaten op te vragen:<br />

vraag<strong>van</strong><strong>de</strong>maand@altrecht.nl.<br />

waarom <strong>de</strong> vraag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand?<br />

Wij als cliëntenraad willen graag<br />

meer inzicht in wat er leeft on<strong>de</strong>r cliënten.<br />

Waar zijn jullie tevre<strong>de</strong>n over, wat kan beter? Door <strong>de</strong> resultaten<br />

bekend te maken binnen <strong>Altrecht</strong> stimuleren we binnen <strong>de</strong> organisatie<br />

het gesprek over mogelijke verbeteringen in <strong>de</strong> manier <strong>van</strong> werken.<br />

doe je ook met ons mee?<br />

Wij zijn benieuwd naar jullie reacties en meningen!<br />

Antwoor<strong>de</strong>n/aanmeldingen maar ook vragen of opmerkingen<br />

kun je mailen naar: vraag<strong>van</strong><strong>de</strong>maand@altrecht.nl of kijk op onze<br />

Facebookpagina: www.facebook.com/ClientenraadVan<strong>Altrecht</strong>.<br />

Wilt u ook gratis mijn eerste boekje ont<strong>van</strong>gen, stuur dan een kaartje of een briefje<br />

naar mijn adres. Zet daarop uw naam, adres en postco<strong>de</strong>. Dan komt het in or<strong>de</strong>:<br />

Jan Wouters<br />

Swellengrebel<br />

Burg. Fockema Andreaelaan 100<br />

3582 KV Utrecht<br />

Van 10 oktober tot 28 november exposeert Jan Wouters zijn schil<strong>de</strong>rijen in het<br />

Domhuis in <strong>de</strong> Domkerk.<br />

Eén <strong>van</strong> <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rijen <strong>van</strong> Jan Wouters


Theetuin op eigen benen<br />

Vanaf 1 maart <strong>2013</strong> staat De Theetuin in Zeist op eigen benen.<br />

Om dat te vieren werd er op 27 januari een feest gegeven en afscheid<br />

genomen <strong>van</strong> projectcoördinator Eline <strong>van</strong> Ditmarsch. Me<strong>de</strong> door<br />

haar begeleiding groei<strong>de</strong>n <strong>de</strong> vrijwilligers in een half jaar tijd tot een<br />

uitstekend team, dat De Theetuin zelfstandig draaien<strong>de</strong> houdt. Hubert<br />

Rosenbaum <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliëntenraad bezocht het feest en maakte een kort<br />

verslag:<br />

“Woensdagavond was het dan zover, het afscheidsfeestje <strong>van</strong> Eline.<br />

Annabelle en ik waren er mooi om half 7 en er waren al een aantal<br />

mensen aanwezig, voornamelijk <strong>Altrecht</strong>me<strong>de</strong>werkers. Maar het<br />

liep daarna goed vol met patiënten. Na een tijdje wer<strong>de</strong>n er twee<br />

Stichting Zelfbeschadiging<br />

start gespreksgroep <strong>2013</strong><br />

gedichten door Gerrit voorgelezen. Daarna vertel<strong>de</strong> Ankie nog een<br />

mooi stukje over De Theetuin en over Eline. Alle vrijwilligers kregen<br />

een bloemetje en Annabelle en ik hebben vervolgens <strong>de</strong> boeken<br />

‘Herstel Bestaat’ uitge<strong>de</strong>eld. De sfeer was erg gezellig en <strong>de</strong> hapjes en<br />

drankjes waren lekker.”<br />

De Theetuin is een gezellige ontmoetingsplek waar patiënten <strong>van</strong><br />

<strong>Altrecht</strong> en hun bezoek terecht kunnen voor een kopje koffie of thee,<br />

een frisdrankje en iets lekkers erbij. De Theetuin is open op woensdagen<br />

don<strong>de</strong>rdagavond <strong>van</strong> 18.30 uur tot 20.30 uur.<br />

Kom eens langs. Het team <strong>van</strong> De Theetuin heet u <strong>van</strong> harte welkom!<br />

De Lan<strong>de</strong>lijke Stichting Zelfbeschadiging start in het najaar <strong>van</strong> <strong>2013</strong> een gespreksgroep voor lotgenoten <strong>van</strong>af 18 jaar of ou<strong>de</strong>r.<br />

De <strong>de</strong>elname is voor mensen die leven met zelfbeschadiging en samen met ervarings<strong>de</strong>skundige me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> <strong>de</strong> LSZ herkenning,<br />

begrip en ervaringen willen <strong>de</strong>len. Meer informatie op <strong>de</strong> website: www.zelfbeschadiging.nl.<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [17]


Fictie<br />

[18] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

De test<br />

Tekst: Carice <strong>de</strong> Wildt


Op zaterdagavond staat Carolina <strong>de</strong> Vries voor <strong>de</strong> spiegel.<br />

Ze draagt haar gou<strong>de</strong>n, korte jurkje waarin haar lange, slanke<br />

benen zo mooi uitkomen. Vanmiddag heeft ze nog heerlijk<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> snelbruiner gelegen en een paar melanotan-injecties<br />

gezet waardoor het bruinen nog sneller gaat. Ze draagt haar<br />

lange, zwarte nepwimpers en afgelopen week is ze weer bij <strong>de</strong><br />

kapper geweest om extra extensions te laten zetten.<br />

Haar va<strong>de</strong>r heeft er een keer een opmerking over gemaakt.<br />

Met dat gou<strong>de</strong>n jurkje zou Carolina <strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong> types<br />

aantrekken. Haar moe<strong>de</strong>r had wel eens met tranen in haar<br />

ogen gevraagd waarom haar dochter zich met zoveel nepheid<br />

omhul<strong>de</strong>. Ze had een prachtige donkere huid <strong>van</strong> zichzelf.<br />

Schitterend zwart haar en mooie, lange wimpers. Carolina had<br />

gelukkig niet gezegd wat ze er al zo lang uit wil<strong>de</strong> flappen.<br />

Zij waren haar echte ou<strong>de</strong>rs niet. Waar bemoei<strong>de</strong>n zij zich<br />

eigenlijk mee en zij voel<strong>de</strong> zichzelf zo mooier. Maar haar<br />

adoptieou<strong>de</strong>rs betaal<strong>de</strong>n alles voor haar en Carolina vond het<br />

wel makkelijk dat ze dat ook bleven doen. Zo’n baantje op <strong>de</strong><br />

zaterdag was niets voor haar.<br />

Op <strong>de</strong> party’s, waar Carolina wekelijks naartoe ging, danste ze<br />

<strong>de</strong> sterren <strong>van</strong> <strong>de</strong> hemel. Zelfs haar beste vriendinnen keken<br />

dan jaloers toe. ‘Tja, Columbiaans bloed’, zei ze dan lachend.<br />

Vervolgens moest ze <strong>de</strong> jongens <strong>van</strong> zich af slaan.<br />

Niemand geloof<strong>de</strong> dat Carolina net zestien was. Ze genoot<br />

<strong>van</strong> alle aandacht. Maar als ze ’s nachts weer op haar kamer in<br />

het ou<strong>de</strong>rlijk huis lag, huil<strong>de</strong> ze omdat ze zich intens leeg en<br />

verdrietig voel<strong>de</strong>.<br />

Maar die zaterdagavond kon Carolina <strong>de</strong> Vries er niet inkomen.<br />

Ze voel<strong>de</strong> zich kotsmisselijk terwijl ze alleen nog maar water<br />

op had. Haar vriendinnen kletsten met twee jongens.<br />

Één er<strong>van</strong> zocht oogcontact. Carolina draai<strong>de</strong> met haar lege<br />

glas. Normaal gesproken zou ze groeien <strong>van</strong> alle aandacht die<br />

ze kreeg.<br />

Carolina was net op tijd om haar maaginhoud in het toilet<br />

te legen. Draaiend stond ze even later voor <strong>de</strong> spiegel. Haar<br />

make-up uitgelopen en haar lange haar plakte in haar gezicht.<br />

Het gou<strong>de</strong>n jurkje maakte haar ineens flets en lelijk.<br />

‘Heb jij een tampon voor mij?’, hoor<strong>de</strong> ze ineens een meisje<br />

zeggen. Carolina keek haar verdwaasd aan. Hoe lang was ze in<br />

hemelsnaam niet meer ongesteld geweest?<br />

Marijke en Carmen ston<strong>de</strong>n ineens bezorgd naast haar.<br />

* Dit is een fictief verhaal. Dat betekent dat gelijkenis met bestaan<strong>de</strong> personen of situaties op louter toeval berust.<br />

Carolina wil<strong>de</strong> naar huis en wel meteen. Ze stuur<strong>de</strong> haar va<strong>de</strong>r<br />

een Whatsapp dat hij moest komen.<br />

De zondag bracht Carolina door in haar bed. Ze wil<strong>de</strong> niemand<br />

spreken en al helemaal niet gezien wor<strong>de</strong>n. Ze voel<strong>de</strong> zich lelijk<br />

en onzeker. Ze durf<strong>de</strong> haar ou<strong>de</strong>rs niet te vertellen waar ze<br />

bang voor was. Één keer had ze onveilige seks gehad. Ze had<br />

zich een slet gevoeld toen ze <strong>van</strong> het toilet afkwam. ‘Je hebt<br />

het toch niet echt met hém gedaan?’, wil<strong>de</strong> Marijke weten.<br />

Maar Carolina had dat gedaan wat ze altijd had verafschuwd.<br />

Dronken seks met een anonieme jongen op het damestoilet.<br />

Dit was nu al minstens acht zaterdagen terug.<br />

Carolina leg<strong>de</strong> een hand op haar buik. Als het echt zo was dat<br />

er een klein wezentje in haar groei<strong>de</strong>, zou ze haar levensstijl<br />

drastisch moeten veran<strong>de</strong>ren. Geen feesten meer die doorgaan<br />

totdat het dag wordt, geen dronken avon<strong>de</strong>n met vriendinnen<br />

en het geld dat haar adoptieou<strong>de</strong>rs nu gebruiken voor zonnen,<br />

injecties, valse wimpers en extensions, moet naar <strong>de</strong> baby.<br />

Bij <strong>de</strong> gedachte dat het kindje twee mollige armpjes om haar<br />

nek legt en zij het hoofdje kust, wordt Carolina helemaal warm<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> lief<strong>de</strong> die haar overspoelt. Deze week gaat ze testen.<br />

Zij wil goedmaken wat haar biologische ou<strong>de</strong>rs bij haar<br />

nalieten. Een paar dagen later durf<strong>de</strong> Carolina te testen.<br />

Op <strong>de</strong> badkamer plaste ze over het staafje en met trillen<strong>de</strong><br />

han<strong>de</strong>n wachtte ze. Ze hoopte op dat extra streepje. Ze zou<br />

haar baby zoveel lief<strong>de</strong> kunnen geven. Met het hart in haar<br />

keel, zag Carolina haar droom werkelijkheid wor<strong>de</strong>n. Ze kreeg<br />

een kindje.<br />

‘Ik beloof jullie dat ik mijn levensstijl ga veran<strong>de</strong>ren’, zei<br />

Carolina diezelf<strong>de</strong> avond tegen haar gechoqueer<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs.<br />

Haar moe<strong>de</strong>r leek in <strong>de</strong> afgelopen tien minuten vijftien jaar<br />

ou<strong>de</strong>r te zijn gewor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> groeven in het gezicht <strong>van</strong> haar<br />

va<strong>de</strong>r waren dieper.<br />

‘Ik ga voor dit kindje zorgen. Ik ben veran<strong>de</strong>rd. Echt waar’,<br />

dram<strong>de</strong> Carolina door.<br />

‘Maar meisje’, begon haar moe<strong>de</strong>r.<br />

‘Dan niet!’, gil<strong>de</strong> Carolina ineens. ‘Ik laat het wel weghalen<br />

of ik sta het af ter adoptie!’<br />

Stampvoetend vloog ze <strong>de</strong> trap op. Op haar slaapkamer<br />

pakte ze haar nieuwe iPad en Googel<strong>de</strong> op het zoekwoord<br />

‘abortuskliniek’.<br />

Dat zou ze leren. [A]<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [19]


+<br />

[20] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

Marjolein Rijken (gezondheidszorgpsycholoog) en Marie-<br />

Jeanne Sc<strong>hier</strong> (systeemtherapeut) zijn bei<strong>de</strong>n werkzaam bij<br />

Rintveld en organiseren <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> brusjesgroep aldaar.<br />

Een middag waarin broers, zussen en vriendinnen <strong>van</strong> <strong>de</strong> jonge<br />

patiënten welkom zijn voor informatie, maar vooral ook voor al<br />

hun vragen.<br />

De brusjesgroep wordt georganiseerd voor <strong>de</strong> broers en<br />

zussen en vriendinnen <strong>van</strong> patiënten binnen Rintveld tussen<br />

<strong>de</strong> 12 en 18 jaar. Hierbij maakt het niet uit op welke af<strong>de</strong>ling<br />

ze zitten, zowel <strong>de</strong> ambulante, interne als <strong>de</strong>eltijdpatiënten<br />

kunnen <strong>hier</strong>aan meedoen. Dit is overigens buiten <strong>de</strong> reguliere<br />

gezinstherapie die wordt gegeven.<br />

boos en bang<br />

Bij <strong>de</strong> brusjesgroep wordt standaard begonnen met een korte<br />

inleiding en daarna staat <strong>de</strong> middag vooral in het teken <strong>van</strong><br />

vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> familie. “Vaak wordt gevraagd of een broertje<br />

of zusje het ook kan krijgen, maar ook of ze er wat <strong>van</strong> mogen<br />

zeggen in het gezin,” aldus Sc<strong>hier</strong>. “Er komen bij <strong>de</strong> broers<br />

en zussen veel emoties om <strong>de</strong> hoek kijken. Ze zijn vaak boos<br />

Als een pubermeisje anorexia krijgt,<br />

is zij natuurlijk het zieke kind. Toch is<br />

ze lang niet <strong>de</strong> enige in het gezin die<br />

last heeft <strong>van</strong> <strong>de</strong> stoornis, ook voor<br />

broertjes en zusjes en zelfs vriendinnen<br />

kan het een lastige situatie zijn.<br />

“Een eetstoornis merk je thuis zes keer<br />

per dag.” Een dubbelinterview over<br />

broertjes, zusjes en vriendinnen bij<br />

<strong>Altrecht</strong> Eetstoornissen Rintveld.<br />

Marie-Jeanne Sc<strong>hier</strong> (links)<br />

en Marjolein Rijken<br />

Broertjes<br />

& zusjes in<br />

<strong>de</strong> hoofdrol<br />

of bang.” Het is overigens niet zo dat <strong>de</strong> informatie die <strong>de</strong><br />

therapeuten krijgen meteen wordt ingezet bij <strong>de</strong> therapie voor<br />

<strong>de</strong> patiënt. Sc<strong>hier</strong>: “In principe gebruiken we <strong>de</strong> gegevens niet,<br />

tenzij er bijvoorbeeld een noodkreet wordt gegeven. Hoe dan<br />

ook vragen we altijd toestemming <strong>van</strong> het broertje of zusje<br />

om <strong>de</strong> informatie te gebruiken.”<br />

Rijken vult aan: “We merken dat het voor <strong>de</strong> broers en zussen<br />

vooral fijn is om lotgenotencontact te hebben. Het is heel<br />

indrukwekkend om te zien hoe er wordt meegeleefd en<br />

meegele<strong>de</strong>n. Broers en zussen hebben soms <strong>de</strong> neiging om<br />

ou<strong>de</strong>rs te ontlasten; er is namelijk een ziek kind in het gezin.<br />

Dit is heel begrijpelijk, maar uitein<strong>de</strong>lijk helpt het niet echt.<br />

Ook zien broers en zussen soms haarscherp dat een <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>rs meegezogen wordt in <strong>de</strong> stoornis. Een ou<strong>de</strong>r probeert<br />

door toegeeflijk te zijn, het kind te helpen. Vaak zijn ou<strong>de</strong>rs bang<br />

voor boosheid of an<strong>de</strong>re heftige emoties rondom het eten.”<br />

“Ook horen we vaak dat het contact in het gezin wordt gemist.<br />

Iemand met een eetstoornis is niet goed bereikbaar, omdat<br />

<strong>de</strong> patiënt juist heel erg met zijn eetprobleem bezig is, of het


eetprobleem neemt het kind bijna volledig in beslag. En heel<br />

soms wordt een noodkreet gegeven door een broertje of zusje<br />

dat thuis een onhoudbare situatie is ontstaan. Dat is voor ons<br />

heel nuttige informatie. Noodkreten nemen we heel serieus.”<br />

vriendinnen die verra<strong>de</strong>n?<br />

Ook vriendinnen <strong>van</strong> patiënten zijn welkom bij <strong>de</strong> brusjesgroep.<br />

Volgens Rijken nemen <strong>de</strong>ze een speciale plek in bij<br />

meisjes met anorexia. “De vriendinnen ont<strong>de</strong>kken vaak dat<br />

een meisje ziek is. Zij zien bijvoorbeeld dat een meisje haar<br />

brood op school niet meer opeet. Er ontstaat dan vaak een<br />

gewetensconflict, ze willen graag trouw zijn aan hun vriendin,<br />

maar on<strong>de</strong>rtussen willen ze haar ook helpen. Ook zien we dat<br />

het meisje in eerste instantie boos is op haar vriendinnen,<br />

omdat het voelt als verraad, maar dit draait gelukkig wel bij.<br />

Vriendinnen zijn hoe dan ook heel belangrijk in het leven <strong>van</strong><br />

pubermeisjes.” Volgens Sc<strong>hier</strong> hebben vriendinnen nog een<br />

an<strong>de</strong>re functie: “Zeker als <strong>de</strong> meisjes ambulant behan<strong>de</strong>ld<br />

wor<strong>de</strong>n, en dus weer gewoon naar school gaan, zijn ze vaak<br />

een grote steun en betrekken ze <strong>de</strong> patiënt weer bij leuke<br />

dingen.”<br />

De behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> anorexia bij <strong>Altrecht</strong> bestaat grofweg uit<br />

twee <strong>de</strong>len. In het eerste <strong>de</strong>el gaat het vooral om lichamelijk<br />

gezond te wor<strong>de</strong>n. Meisjes hebben vaak flink on<strong>de</strong>rgewicht<br />

als ze binnenkomen. Rijken: “We zien ook veel verschil tussen<br />

broers en zussen <strong>van</strong> patiënten die in die eerste fase zitten en<br />

broers en zussen <strong>van</strong> patiënten die al ver<strong>de</strong>r zijn.” De twee<strong>de</strong><br />

fase gaat ook om bijkomen<strong>de</strong> problemen zoals een negatief<br />

zelfbeeld of onzekerheid in sociale contacten. “We merken dat,<br />

hoe beter het lichamelijk gaat, hoe meer ruimte er is voor dit<br />

soort thema’s. Het meisje oogt weer gezond, maar is het juist<br />

nog niet. Dat leggen we heel goed uit aan broertjes en zusjes.”<br />

“Broers en zussen horen er juist in dat twee<strong>de</strong> <strong>de</strong>el heel erg<br />

bij,” vult Sc<strong>hier</strong> aan. [A]<br />

De brusjesgroep wordt drie keer<br />

per jaar georganiseerd op Rintveld.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.altrecht.nl/rintveld.<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [21]


Nieuws<br />

[22] <strong>Alter</strong> 2 | 13<br />

Preventie <strong>van</strong> somatische gezondheidsrisico’s<br />

en -problemen binnen <strong>Altrecht</strong><br />

Psychiatrische patiënten, vooral zij die langdurig in zorg<br />

zijn, lopen meer risico op het krijgen <strong>van</strong> gezondheidsproblemen.<br />

Dat komt in veel gevallen door een ongezon<strong>de</strong><br />

leefstijl of een langdurig gebruik <strong>van</strong> psychofarmaca.<br />

<strong>Altrecht</strong> neemt verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor haar<br />

patiënten door beleid uit te voeren dat speciaal gericht<br />

is op het voorkómen <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze gezondheidsproblemen.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls zijn op <strong>de</strong> meeste af<strong>de</strong>lingen zogenaam<strong>de</strong><br />

aandachtsfunctionarissen metaboolsyndroom*<br />

benoemd. Deze me<strong>de</strong>werkers zorgen ervoor dat een<br />

goe<strong>de</strong> somatische zorg op hun af<strong>de</strong>lingen steeds on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> aandacht blijft. Die somatische zorg bestaat voor<br />

het grootste <strong>de</strong>el uit monitoring <strong>van</strong> risicofactoren en<br />

leefstijlverbetering.<br />

De lan<strong>de</strong>lijke antistigma-campagne mist een essentieel<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el als niet ook on<strong>de</strong>rzocht wordt hoe professionals in <strong>de</strong><br />

ggz het stigma onbewust in stand hou<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong> internationale<br />

literatuur is toenemen<strong>de</strong> aandacht voor <strong>de</strong> noodzaak om naast<br />

stigma in <strong>de</strong> samenleving, media en werk ook ‘provi<strong>de</strong>r-stigma’<br />

te durven benoemen.<br />

Ik pleit ervoor om een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke anti-stigmagel<strong>de</strong>n<br />

te reserveren voor een experiment binnen 1 of 2 instellingen<br />

om het eigen aan<strong>de</strong>el in het in stand hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> stigma tot<br />

on<strong>de</strong>rwerp te nemen. Vaak is er sprake <strong>van</strong> onbewust han<strong>de</strong>len<br />

en een goe<strong>de</strong> intentie, maar soms ervaart <strong>de</strong> patiënt dit als<br />

herstelon<strong>de</strong>rmijnend. Hoe kunnen we daar als ggz greep op<br />

krijgen en <strong>hier</strong> veran<strong>de</strong>ring in brengen?<br />

Tot nog toe zijn <strong>de</strong> plannen <strong>van</strong> <strong>de</strong> stichting ‘Samen Sterk Tegen<br />

Stigma’ enthousiasmerend, maar richten zich te eenzijdig op<br />

wat je als individu in <strong>de</strong> ggz kan doen. Dat is een kwetsbare<br />

positie. Wat zou het sterk zijn als binnen een instelling<br />

alle geledingen, ook het management, prioriteit geeft aan<br />

antistigma-beleid. Zodat het individu functioneert in een<br />

netwerk <strong>van</strong> gelijkgestem<strong>de</strong> collega’s die elkaar versterken.<br />

commissie somatische zorg<br />

De Commissie Somatische Zorg, die bestaat uit<br />

psychiaters, me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> <strong>de</strong> medische dienst, een<br />

apotheker, een verpleegkundig specialist en een geriater,<br />

bewaakt <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> somatische zorg binnen<br />

<strong>Altrecht</strong> en adviseert <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Bestuur. Ook formuleert<br />

<strong>de</strong>ze commissie normen voor <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

somatische zorg en zorgt ervoor dat <strong>de</strong>ze actueel blijven.<br />

Meer informatie over <strong>de</strong> somatische zorg<br />

binnen <strong>Altrecht</strong> vindt u op onze website:<br />

www.altrecht.nl > Cliënt en familie > Somatische zorg.<br />

* Het metaboolsyndroom is een combinatie <strong>van</strong> vier vaak voorkomen<strong>de</strong><br />

aandoeningen, te weten een hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd<br />

cholesterol en overgewicht (Bron: wikipedia).<br />

Spiegeljuwelen: over stigma in <strong>de</strong> GGZ<br />

Samen met on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Saxion Hogeschool, <strong>de</strong> Universiteit<br />

<strong>van</strong> Humanistiek en ervarings<strong>de</strong>skundigen hebben we een<br />

eerste projectvoorstel uitgewerkt, genaamd ‘Spiegeljuwelen’.<br />

In dit project willen we een jaar lang via events, trainingen,<br />

creativiteit en lezingen een traject starten om ons bewust<br />

te wor<strong>de</strong>n hoe we als ggz zelf ook bijdragen aan stigma, hoe<br />

dat herstel kan belemmeren en wat we zelf kunnen doen om<br />

<strong>hier</strong> veran<strong>de</strong>ring in te brengen. Niet op een beschuldigen<strong>de</strong><br />

toon, maar via creatieve, inspireren<strong>de</strong> activiteiten binnen alle<br />

divisies <strong>van</strong> een instelling. Met een nulmeting vooraf en een<br />

effectmeting achteraf. Zodat succesvolle ervaringen kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n herhaald in an<strong>de</strong>re instellingen. Het kan het effect <strong>van</strong><br />

herstelon<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> zorg vergroten en een internationale<br />

primeur opleveren.<br />

Welke pionieren<strong>de</strong> instelling wil met ons <strong>hier</strong>in ver<strong>de</strong>r<br />

mee<strong>de</strong>nken voor 2014 of 2015? Belangstelling? Neem dan<br />

contact op met Sonja Nijon via stichting@zelfbeschadiging.nl<br />

Sonja Nijon, me<strong>de</strong>oprichter Lan<strong>de</strong>lijke Stichting<br />

Zelfbeschadiging en projectleiding www.metmijallesgoed.nl.


Begeleid reizen:<br />

laagdrempelige en<br />

betaalbare vakanties<br />

‘Begeleid reizen’ is een cliëntgestuurd initiatief met een glimlach.<br />

Wij organiseren laagdrempelige en betaalbare vakanties en hebben<br />

voor ie<strong>de</strong>r wat wils. Bij alle vakantie is begeleiding aanwezig.<br />

Ie<strong>de</strong>reen met een CIZ-indicatie groep kan mee. We verwachten<br />

dat je zelfredzaam bent en een handje meehelpt.<br />

meer inFormatie:<br />

Begeleid reizen: 06 - 46 27 44 93 of 030 - 695 92 93;<br />

bereikbaar: maandag t/m don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> 10.00-15.00 uur<br />

en vrijdag <strong>van</strong> 10.00-12.30 uur.<br />

E-mail: begeleidreizen@gmail.com; l.meijer@kwintes.nl<br />

<strong>Alter</strong> 2 | 13 [23]<br />

✄<br />

Antwoordkaart<br />

Wilt u <strong>Alter</strong> gratis op uw thuisadres ont<strong>van</strong>gen of heeft u een<br />

vraag/reactie? Mail dan naar alter@altrecht.nl met uw naam<br />

en adresgegevens, of doe <strong>de</strong>ze antwoordkaart op <strong>de</strong> post.<br />

Naam:<br />

Adres:<br />

Postco<strong>de</strong>:<br />

Plaats:<br />

Ik wil <strong>Alter</strong> gratis op mijn thuisadres ont<strong>van</strong>gen<br />

Ik heb een vraag/een reactie op <strong>Alter</strong>:


+<br />

Nieuws <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cliëntenraad<br />

Ben jij het<br />

ontbreken<strong>de</strong><br />

puzzelstukje?<br />

<strong>Altrecht</strong>, redactie <strong>Alter</strong><br />

Af<strong>de</strong>ling Marketing en Communicatie<br />

Antwoordnummer 4606<br />

3720 ZC DEN DOLDER<br />

[ Postzegel niet nodig ]<br />

De cliëntenraad<br />

<strong>van</strong> <strong>Altrecht</strong><br />

zoekt<br />

nieuwe le<strong>de</strong>n<br />

we zijn op zoek naar:<br />

1. Raadsle<strong>de</strong>n, die in <strong>de</strong> cliëntenra<strong>de</strong>n<br />

op niveau <strong>van</strong> strategie en beleid op<br />

hoofdlijnen willen mee<strong>de</strong>nken en<br />

meebeslissen.<br />

2. Projectme<strong>de</strong>werkers, die een bijdrage<br />

leveren aan <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> lopen<strong>de</strong><br />

projecten. Zoals bijvoorbeeld Wensenboom,<br />

Sport, Ervarings<strong>de</strong>skundigheid.<br />

3. Interviewers, om cliënten in klinieken en<br />

<strong>de</strong>eltijdgroepen te bezoeken en met hen in<br />

gesprek te gaan over <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> zorg.<br />

Inlichtingen kunnen wor<strong>de</strong>n ingewonnen<br />

bij Pieter Stapels, coach-on<strong>de</strong>rsteuner<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Cliëntenraad.<br />

Telefoon: 06 - 51 85 87 59<br />

E-mail: p.stapels@altrecht.nl.<br />

Of kijk op www.altrecht.nl/clientenraad<br />

[24] <strong>Alter</strong> 2 | 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!