27.09.2013 Views

IN MEMORIAM PIET ZANDSTRA 1944 - 2010 ... - Sluiskade 11

IN MEMORIAM PIET ZANDSTRA 1944 - 2010 ... - Sluiskade 11

IN MEMORIAM PIET ZANDSTRA 1944 - 2010 ... - Sluiskade 11

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KADE11

SLUIS

MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN

IN MEMORIAM PIET ZANDSTRA 1944 - 2010

HAVENMEESTER WSV ALMERE HAVEN

NR 28, APRIL 2010


Onze klanten varen wel met onze prijzen

en persoonlijke service.

Huisstijlen, Flyers,

Magazines, Folders,

Printen, en meer...


service & colofon

Bestuur:

Voorzitter: Frits Draijer

Secretaris: Roel Hoogeveen

Penningmeester: Nico van Schaik

Havencommissaris: Siegfried van der Neut

Assistent-havencommissaris: Harm Wijnstra

Communicatiecommissie: Frank Seignette

Werkgroep Nieuwe Jachthaven: Jos Verhoeven

Zeilcommissie: Michael Brouwer

E: bestuur@wsvalmerehaven.nl

Evenementencommissie:

Dick van Roekel en Roel Hoogeveen vz. a.i.

Ereleden:

Gerrit van Laar†

Hans Oijers†

Willem Angel

Frans Beers

Richard Colijn

Roland Maes

Dirk Wurtz

Piet Zandstra†

Haven:

Sluiskade 11, 1353 BT Almere Haven

Telefoon 036 531 75 17

Fax 036 - 538 68 68

Postbus 50153 1305 AD Almere Haven

Havenmeester:

Friso van Zuuren - bij calamiteiten te bereiken op

075 - 622 95 12 en 0654 - 692 855

E: havenmeesters@wsvalmerehaven.nl

Administrateur:

Bianca Vittali-Kok

Bankrekening 30 10 50 899

Postbankrekening 30 29 797

t.n.v. WSV Almere Haven / Almere

(lidmaatschapsnummer en reden betaling

vermelden s.v.p.)

Het havenkantoor is maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 14.00

uur.

Clubgebouw 10 Beaufort:

John & Jopi Stalenberg

Telefoon 036 - 531 73 17

Internet:

www.wsvalmerehaven.nl

www.sluiskade11.nl

info@wsvalmerehaven.nl

Communicatiecommissie / Redactie Sluiskade 11:

Frank Seignette - hoofdredactie/aquisitie

Frank Greiner - eindredactie en opmaak

Frits Barendsen - internet en elektronische

communicatie

Rob Dijkstra - lay-out en pre-press

Bert Imminga - externe communicatie

Jan Mens - columnist

Annegré Nieuwenhuis - redactie, secretariaat

Henk Kluvers - redactie, externe communicatie

Will Roemers - marketing

Diana Stroevers - marketing

Druk: GraphX - Almere Buiten

Reacties en kopij naar:

commcie@wsvalmerehaven.nl

postbus 50153 1305 AD Almere Haven.

N.B.:

Kwetsende, persoonlijk gerichte, politieke en/of anderszins

beledigende kopij of ingezonden

brieven worden niet opgenomen.

Omslag: Piet's haven....

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28

EEN WISSELVALLIG BEGIN

FrankS

Hoe wisselvallig kan een jaar beginnen? Mooie sneeuw, lekkere kou, helaas

niet zeilen, de geboorte van een watersportmeisje, zeperds bij de Olympische

Spelen, de vakantie van onze eindredacteur, waardoor we helaas (veel) te laat

uitkomen en………. twee vrienden die we hebben moeten wegbrengen naar

hun laatste rustplaats.

Dat laatste hakt er behoorlijk in, ondanks het feit dat het ‘niet onverwacht’

kwam. We zien John Naraat nog foeterend en fanatiek op zijn Little Too, samen

met zijn bemanning door het wedstrijdveld denderen, alle medische wetten de

laatste 4 jaar aan zijn zeillaars lappend. Zijn vaste zeilmaat Benno Banis komt

er verderop deze Sluiskade uitgebreid op terug.

Ook horen we de hartelijkheid, gulle lach en de fantastische moppen van

Piet Zandstra uit het havenkantoor komen...

Ze zijn niet meer.

We zullen ze missen, maar ze blijven in onze gedachten.

Hoe wisselvallig kan een jaar beginnen!

Tussen al deze trieste g e b e u r t e n i s s e n

door, gaat het leven en daarmee ook de

vereniging ‘gewoon’ door, om maar een van die

‘dood’doeners te gebruiken. Zo hebben Erik

Nagtegaal en Anna van der Flier een wolk van

een dochter gekregen, Noor Aafke genaamd.

Tot aan het laatst toe heeft Anna, met inhoud,

doorgezeild en het zou mij niets verbazen

als de zeillaarsjes al klaar staan. Vanuit de

redactie in ieder geval van harte gefeliciteerd.

Ook is, na twee jaar hard denken en bouwen,

eindelijk de nieuwe WSV website in de lucht. Frits Barendsen, Martin

Hartman, Bert Imminga en Frank Kenter zijn heel druk in de weer geweest om

dat voor elkaar te krijgen en mijns inziens is het resultaat er absoluut naar.

Vele avond- en nachtelijke uren zijn gespendeerd om een moderne website te

bouwen met de laatste technische foefjes erin. Er kan á la minute informatie

op de website gezet worden, u kunt uw adminstratieve informatie inzien via

E-Captain en uw gegevens zelf aanpassen. (Bianca Vittali controleert dit eerst

overigens). U kunt allerlei formulieren downloaden en insturen en contact

zoeken met de commisies en bestuursleden van de WSV. De komende

maanden zullen er steeds meer nieuwe zaken bij gaan komen en we zijn

natuurlijk zeer benieuwd naar uw mening, opmerkingen - en bijdragen!

Zo vergankelijk lijkt het allemaal maar, het leven gaat door, maar tensoltte

wil ik namens alle leden en het bestuur, alle familie en vrienden heel veel

sterkte toewensen met het verlies van twee prachtige mensen. Ook zij hebben

bijgedragen aan de totstandkoming van alles wat wij nu op de haven hebben.

Wij zijn hen daar dankbaar voor.

Frank Seignette

Voorzitter Communicatiecommissie

3


LOGBOEK VOORZITTER

Veranderingen

Dat er dingen zullen veranderen in onze

haven, na het overlijden van Piet, staat

als een paal boven water, om maar eens

met een zeer toepasbare uitdrukking te

beginnen. Piet is met de haven meegegroeid

tot de havenmeester die hij tot

voor een jaar geleden was en de haven

is ook een beetje om Piet heen gegroeid,

je zou kunnen zeggen dat die twee bijna

tot een twee-eenheid waren versmolten.

Typerend hierin is dat ze bijna niet buiten

elkaar konden, Piet kon niet buiten de haven

en de haven niet buiten Piet.

We zullen nu na het definitief wegvallen

van Piet serieus op zoek moeten naar een

nieuwe havenmeester; een havenmeester

die God zal het weten misschien wel Piet

heet maar in de ogen van velen nooit onze

Piet kan zijn, hij zal het waarschijnlijk nooit

verder schoppen als een soort hulp-Piet.

(We zullen hier bij de werving rekening

mee houden) Op dit punt zal er best wel

wat veranderen in onze haven.

Voor hen die het nog niet is opgevallen;

de website is recentelijk ook veranderd,

ik kan zeggen dat deze nieuwe website

een WSV-waardige uitstraling heeft. Dat

er door de vrijwilligers van de comcie tot

het laatste moment keihard aan gewerkt

is bleek uit het condoleanceregister dat er

even bij is gebouwd. Mijn complimenten

voor iedereen.

Op diezelfde website heeft u ook

de gelegenheid om in te loggen in

“My-Captain”. De toegang tot deze

beveiligde pagina is ook een recente

aanpassing. Hiermee krijgt u via een

beveiligde en unieke inlogcode toegang

tot uw persoonlijke gegevens in ons

administratiesysteem. Hiermee kunt

u mutaties aangeven in uw gegevens;

e-mail adres enz. of inzage in alle en

misschien nog openstaande facturen.

Het administratiesysteem wordt ook

uitgebreid met een “passantenmodule”.

Deze module moet alle lege- en

beschikbare plaatsen bijhouden in de

haven. Op deze manier moeten we beter

4

inzicht krijgen in de beschikbare- en

verhuurbare ligplaatsen. Het systeem

staat of valt bij de discipline waarmee

het wordt onderhouden en daar bent u

ook verantwoordelijk voor. Als u straks

2 nachten of langer met uw boot de

haven uitgaat wordt u verzocht dit aan de

havenmeester te melden. Dit kan straks

ook via uw beveiligde inlogcode in My-

Captain. Aanpassingen /veranderingen

die veel tijdswinst op kunnen leveren en

een betere controle en signalering van

eventuele vermissingen van boten.

Een andere grote verandering is dat de

gemeenteraad groen licht heeft gegeven

voor het plan kustzone. Wij hebben de

afgelopen maanden intensief contact en

overleg gehad met de gemeente over

de verplaatsing van de haven. Ik kan u

zeggen dat wij hierin al zo ver gevorderd

zijn dat u op korte termijn een uitnodiging

kunt verwachten voor een van de

voorlichtingsavonden. Wij zullen u dan

uitgebreid bijpraten over alle plannen die

momenteel op tafel liggen, waarvan het

de bedoeling is dat wij met elkaar ook

onze goedkeuring kunnen geven zodat de

uitvoering voorbereid kan gaan worden.

Maar de grootste verandering waar

iedereen het over had de afgelopen dagen

is wel het weer. Wat waren we die winter

zat he? Als je dan in een paar luttele dagen

van een temperatuur van rond de 5 graden

ineens naar 15 + gaat, wordt iedereen

weer actief; begint de haven weer tot

leven te komen en bruist het ineens weer

van activiteit rond de schepen die straks

allemaal weer opgepoetst het ruime sop

kiezen.

Ik hoop dat we een nog betere zomer

krijgen als vorig jaar met vooral lekker

vaarweer, en wil u in dit prille begin van

de lente alvast een behouden vaart

toewensen.

Frits Draijer

In memoriam

Piet Zandstra

Op de overlijdenskaart van Piet stond

Pieter Zandstra Havenmeester in hart en

nieren. Als voorzitter en vertegenwoordiger

van de watersportvereniging kan ik

dit alleen maar onderschrijven. Na 25

dienstjaren kunnen we zeggen: Piet was

de haven en de haven was Piet.

Een gedreven havenmeester die zijn vak

verstond en zijn mensen kende, hij wist

waar hij mee bezig was. Zijn natuurlijke

gave om alles in zich op te nemen stond

het werken met een computer daarom

in de weg. Dit was voor hem een overbodig

ding want hij wist alles - en kende

iedereen uit zijn hoofd. Als je bij Piet een

stuk touw voor de voeten gooide wist hij

je bij wijze van spreken te zeggen; ”dat

is de landvast van die en die boot deze

ligt op de F99 en deze boot is van die en

die, je weet wel hij met die vrouw met die

grote tieten. Ik kan je hier nog een mooi

verhaal over vertellen, en dan begon

hij”………. Elke mop die hij vertelde beleefde

hij iedere keer weer opnieuw met

hevig geschater, zelfs als hij deze twee

keer achter elkaar moest vertellen.

We hebben wel eens tegen hem gezegd

Piet, je moet al die verhalen en belevenissen

eens op gaan schrijven. Ja, zei hij dan,

dat ga ik zeker nog eens doen . Helaas zal

dit nooit meer gebeuren, maar wij zullen

dit boek met al deze mooie herinneringen

opslaan in ons geheugen, en als we dan

zachtjes de haven in of uit dobberen kunnen

we in onze gedachte nog eens terug

denken aan al die mooie verhalen en horen

we misschien in gedachte zijn warme

lach weer over het water. Het doet heel

veel pijn om afscheid van zo’n unieke persoonlijkheid

te moeten nemen, wij wensen

alle familie maar met name Inge en Pieter

heel veel sterkte toe bij de verwerking van

het verdriet en vooral het gemis.

Frits Draijer

voorzitter

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


Bij Piet's uitvaart sprak onder

andere zijn nicht Mariska deze

woorden:

Het is hartverwarmend om te zien

hoeveel mensen er zijn gekomen.

Hartverwarmend, maar ook zeker

niet verbazend, want Piet, je was

een groot mens. Een voorbeeld

voor je onbeschrijfelijk trotse zoon.

Een zeer liefhebbende echtgenoot

voor de liefde van je leven Inge. Een

schoonzoon, zwager, oom en vriend

uit duizenden. Uren konden we

naar jouw verhalen luisteren. Soms

indrukwekkend of verbazingwekkend,

maar altijd door jou verteld met heel

veel humor. Want humor had je,

evenals een onuitputtelijk repertoire

aan moppen. Wat hebben we veel

met elkaar mogen genieten onder het

genot van drankjes, worst en kaas,

thuis, op de boot, bij een barbecue,

met het spelen van spelletjes. Vooral

UNO is een heus familiespel geworden,

zeker nadat jij de spelregels hier en

daar wat aanscherpte. Vaak speelden

we volgens 'Piet's rules'.

Maar wat een veelbewogen leven heb

je ook geleefd. De hele wereld over

gereisd als jongeman op de grote

vaart. Alle zeeën en oceanen heb je

overmeesterd. De laatste 32 jaar was

je het meest gelukkig thuis met je

meissie en 'die kleine'. Vakanties met

jullie drietjes hebben jullie zeker gehad,

maar om de een of andere reden

liepen die nooit als gepland. Stukke

bussen, ziek worden, maar zeker ook

ook gewoon door heimwee van jouw

kant. Naar huis! Want zeg nou zelf, als

je de hele wereld hebt gezien, maar je

bent het meest gelukkig met je vrouw

en zoon thuis, waarom zou je dan nog

reizen?

Toch heb je een kleine 3 jaar geleden

je koffers weer moeten pakken. Na een

jarenlange zoektocht heb jij eindelijk je

familie gevonden. En wat vond je veel!

Maar bovenal een broer die sprekend

op je lijkt! En wat een hoop paralellen

hebben jullie levens gekend. Je moest

er weliswaar voor naar de andere kant

van de wereld, maar wat hebben ze

je gelukkig gemaakt. En wat doet

het goed dat John en helen ook op

dit moment in onze gedachten zijn

en dat op dit moment ook hetzelfde

wordt gevoeld in Australië. En om te

weten dat zij juist ook op dit moment

bij elkaar zitten en

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28

met een glas whisky toasten op jou

en je laatste reis. Voor je broer ben je

zelfs nog op Engelse les gegaan. Jij

die tegen iedere buitenlandse toerist

op je werk gewoon Nederlands bleef

praten - en ook alles duidelijk kreeg....

Jij wilde toch echt met je broer kunnen

communiceren.

Je werk was ook je lust en je leven.

Vele beroepen heb je gekend,

maar jouw ideale baan heb je de

laatste 25 jaar mogen uitoefenen.

Als havenmeester in Almere Haven.

Helemaal in je element, in, op en bij

het water, boten, veel mensen om

je heen, buiten en heel belangrijk:

dicht bij huis zodat je daar dagelijks

kon lunchen. Lekker dichtbij ook bij

het centrum, zodat een vissie of een

stukkie wordt altijd binnen handbereik

waren. Een boegbeeld en een

icoon, ook voor de vele vrienden en

kennissen die je daar hebt gemaakt.

Je was een groot voorbeeld voor

velen. Een grote sterke vent. Alles

kon jij aan, overal was een oplossing

voor of wist je te verzachten met een

lach. Hoe oneerlijk is dan ook jouw

laatste gevecht geweest. Een strijd

die je niet alleen hebt hoeven strijden.

Want Inge en Pieter vochten als twee

leeuwen met je mee, weer bijgestaan

door de andere familie. Alles waaruit

maar een klein beetje hoop viel te

putten hebben ze aangegrepen en er

werk van gemaakt. Gestreden hebben

ze, en vaak moeten vechten tegen de

bierkaai. Het heeft niet zo mogen zijn.

Deze strijd viel niet te bevechten, laat

staan te winnen, maar opgeven en je

overgeven kwam in jullie gezin niet

voor.

We proberen ons te troosten met

de gedachte dat je geen pijn meer

zal voelen. Hoop houden we nog

steeds. Dat jij nu eindelijk je vader kan

ontmoeten. Troost halen we ook uit

de gedachte dat jij in het hiernamaals

niet eenzaam zult zijn. Velen zullen

ook daar staan te popelen om jou

weer te mogen zien. Ervan overtuigd

zijn we dat je bij ons blijft voor altijd.

Wetende dat je trots bent op je sterke,

lieve vrouw, je fantastische zoon en

zijn vriendin, die jou tot de laatste

seconde hebben bijgestaan met hun

liefde en zorg. Maar god Piet, wat

gaan we jou missen! Het ga je goed

op je laatste reis....

HAVENZAKEN

Beste leden,

Het nieuwe vaarseizoen is inmiddels

al weer gestart en Friso is druk doende

om alle verzoeken tot tewaterlating in te

willigen. Daarnaast zal er af en toe een

boot in en uit onze nieuwe overdekte

walplaats (tent/loods) gereden moeten

worden.

Om alles zo soepel mogelijk

te laten verlopen, doen wij hierbij het

dringende verzoek om binnen de gele

lijnen bij de helling niet te parkeren. Ook

niet éven zoals nog al eens voorkomt.

VERBODEN BINNEN

DE GELE LIJNEN TE

PARKEREN!

U WORDT

WEGGESLEEPT!

Hopelijk zullen wij dit jaar niet al te

veel last ondervinden van de Blauwalg.

Wij wensen de gemeente alle succes

toe in hun pogingen de overlast zo veel

mogelijk te beperken.

Als ik dit schrijf zijn Harm Wijnstra

en ondergetekenden druk bezig met het

wegwijs maken van het installatiebedrijf

PROCAS bv. Dit is een ISO 9001 en VCA

gecertif iceerd bedrijf dat op aanwijzing

van AquaServa, het bedrijf dat de risico-

inventarisatie voor ons uitvoerde, de

werkzaamheden zal uitvoeren. Naar

aanleiding van een gemaakte risicoanalyse

is er een beheersplan opgezet om

een eventuele legionellabesmetting

te voorkomen. Zij gaan deze dagen

alle waterleidingen op de strategische

punten voorzien van terugslag- en

keerkleppen, inclusief de waterleidingen

op de steigers. Daarna zullen de nodige

desinfecteringshandelingen worden

uitgevoerd. Dit alles in het kader van

het legionella-beheersplan. Omdat er

geen terreintekeningen zijn waarop de

waterleidingen staan ingetekend gaat er

veel tijd verloren met het zoeken van de

juiste ligging van de leidingen.

Op 1 april moet alles worden opgeleverd.

Daarna zullen er de nodige tekeningen

moeten komen.

Maar het houdt ons van de straat af en

we zijn nuttig bezig.

Wij wensen u allen een heel goed

vaarseizoen toe.

Met vriendelijke groeten van uw

dienstwillige dienaren

Friso, Harm en Fried

5


GEWOON BETER JE BÉST DOEN!

Al heel lang ben ik bemanningslid bij

John Naraat. Binnen de vereniging

was John een markant figuur, enerzijds

door zijn ongeëvenaarde enthousiasme

voor het zeilen, anderzijds door zijn

ongeremde zeilcapaciteiten. Velen hebben

hem meegemaakt met (bijna-) aanvaringen

en zéér merkbare aanwezigheid. Ik ben

dankbaar dat ik met John zoveel jaren heb

mogen meezeilen.

Het begon zo’n twintig jaar geleden toen

ik met mijn broer Jaap meevoer. Steeds

kwamen we in de wedstrijden John tegen

die zeer vaak alleen voer op de Etcetera. Wij

waren toen vaak met zijn vieren. Toen John

vroeg of mijn broer niet iemand kon missen,

was ik “de pineut”. Toch is er

daarna geen moment van spijt

geweest.

Met de Etcetera waren we

nooit kansrijk in de talrijke

wedstrijden. We waren bijna altijd

met zijn tweeën en hebben heel

veel meegemaakt. Één van de

wedstrijden die we samen voeren

was de Eemdelta-wedstrijd. Het

woei toen een dikke 6 wat het

heel moeilijk maakte voor ons.

Maar John was voor de duvel

niet bang en wist ook bij mij het

gevoel van angst weg te nemen.

Als er iets gebeurt gewoon alle

schoten los, dan staat het bootje

altijd weer op. Waar hij echter wel

van wist, was dat de Etcetera

bij zwaar weer water maakte bij

de aanhechting van de kiel. Dat gebeurde

tijdens die wedstrijd dus ook. Toen we na

een halve dag vechten met de elementen

even binnen poolshoogte namen, bleek er

een behoorlijke laag water in de kajuit te

staan. “Gewoon gaan hozen” was de reactie

van John zonder enige paniek in zijn stem.

“En anders zetten we hem gewoon op de

dijk” volgde nog maar dat was niet serieus

bedoeld, merkte ik daarna. We hebben ons

nog afgemeld bij de wedstrijdleiding op het

finishschip na eerst twee boten ruimte te

hebben gegeven. Toen bleek de wedstrijd

ingekort en werden we gewoon afgeblazen.

Kijken naar vlaggen is nooit onze sterkste

kant geweest.

Opruimen was evenmin een goede kant

van ons. We frommelden altijd de Genua

en de spinnaker door het voorluik naar

binnen en trokken deze er de week erop

gewoon weer uit. Maar een plezier dat

we hadden! Ook onze prestaties werden

wat beter. Ik weet nog dat we een keer de

avondwedstrijd wonnen; totaal onverwacht,

maar toch. Hierdoor aangemoedigd werden

we steeds fanatieker. Bij John stond

regelmatig het schuim om de mond. Hij

schold me regelmatig uit als het weer eens

fout ging. Ik liet dat gebeuren, maar werd

door John uit mijn schulp getrokken. “Je

6

moet ook eens tegen mij schelden. Ook ik

maak fouten”, zo zei hij. En zo ging het dus

ook. Maar als je elkaar goed kent en weet

hoe je er allebei in zit, maakt dat niet uit.

Het wordt een uitlaatklep zonder rem die zo

goed voelt omdat je allebei weet dat er geen

enkel kwaad in zit. Voor anderen is dit soms

ongebrijpelijk.

John fanatisme zorgde ook voor de komst

van de Little Too want hiermee zouden

we eindelijk harder kunnen varen dan de

concurrentie, en met name harder dan Ed

Brand met de Balans. John was er altijd op

'gebrand' van Ed te winnen. Vaak ook waren

we voor in het veld te vinden, maar het was

steeds net niet goed genoeg. 'Gewoon beter

je best doen', was dan de reactie van John.

Ook tijdens de Grote Oost lagen Ed en

wij helemaal vooraan in het veld - toen onze

mast naar beneden kwam. Achteraf gezien is

het gek te ervaren dat noch John noch ik in

paniek raakten. Ed kwam terugvaren omdat

hij ineens onze spinnaker miste achter zich.

We hebben rustig alles geanalyseerd, de

mast met zeilen geborgen en doorgevaren

naar Hoorn - gesleept door Ed.

Ondanks deze ervaring en steeds

wisselende bemanning, dank ook aan

o.a. Rob, Willem en Guido, bleven we de

randen van de mogelijkheden zoeken. Dit

veroorzaakte ook soms het vertrek van het

bemanninglid omdat die niet met de risico’s

overweg kon. We hebben wel vaak schade

opgelopen, maar persoonlijk (bijna) nooit

verwondingen opgelopen. Hoe vaak gingen

we niet “plat”, maakten we een chinese gijp

en liepen we uit het roer. Doordat het altijd

weer goed afliep, hebben we een mateloos

vertrouwen in de Little Too gekregen.

Slechts eenmaal ging het mis! We zaten

op het Markermeer toen ik na een overstag

niets hoorde uit de kuip. Ik riep naar John

waarna hij een bloedende mond toonde. Hij

vertelde dat hij die week had gelezen dat je

IN MEMORIAM JOHN NARAAT

bij een overstag naar je windex moest kijken

(dus omhoog) om te zien wanneer voltooid

was. Dat had hij nu ook gedaan, maar

kreeg hierbij het uiteinde van de giek tegen

zijn mond; gevolg: twee tanden eruit. Maar

klagen? Nee, dat nooit.

Ook successen hebben we meegemaakt. We

zijn zelfs een keer clubkampioen geweest.

Ook de Grote Oost hebben we wel eens

gewonnen. Dit gaf John wel veel voldoening,

maar steeds weer werd de lat hoger gelegd.

Niet in het minst doordat iedereen binnen de

vereniging steeds beter ging zeilen, maar ook

omdat er steeds snellere bootjes bijkwamen

waar we ons mee wilden meten. Het werd

wel steeds moeilijker mee te komen - maar

dan hadden we gewoon niet genoeg

ons best gedaan...

Problemen waren er ook vaak.

Als er weer eens een val in de mast

was getrokken, klom John gewoon

tijdens de wedstrijd de mast in om

de val weer op te halen. Ook hadden

we tijdens de Nacht van Spakenburg

de spinnaker om het grootzeil heen

zitten. Na overleg besloten we een

rondje te draaien in een poging

de spinnaker weer vrij te krijgen;

kappen van de val kan altijd nog. Dit

lukte! Waarna we ook nog eens de

hoogste snelheid gehaald hebben

van al die jaren: 15,9 knopen. Helaas

kwamen we uit bij een verkeerde

boei. Ach, ook kaartlezen was niet

ons sterkste punt. Geen succes dus,

maar wel veel belevenis. En dat is

dan ook wat John betekend heeft voor mij,

en iedereen die hem kende.

Bijna vier jaar geleden kreeg John bericht

dat hij kanker had. Eerst leek dat redelijk

onschuldig, maar na enkele maanden werd

het zeer ernstig met een levensverwachting

van nog slechts drie maanden. Ook nu

klaagde hij niet, maar ging vechten. Met alles

wat hij in zich had vocht hij terug. Steeds

weer was er een nieuw experiment waaraan

hij mee mocht en wilde doen. En iedere keer

werd hij iets beter, maar zakte ook weer

verder terug. Het zeilen bleef hem ook nog

steeds bezig houden. En slecht deden we het

ook nog steeds niet. Zeilen was zijn lust en

zijn leven. Ik mocht daar deel van uitmaken

en ben daar heel dankbaar voor. Trouwens

niet alleen voor het zeilen, maar ook door de

manier waarop hij mij heeft gevormd.

Donderdag 4 februari 2010 is John, na een

jarenlange strijd tegen zijn ziekte, overleden.

Hij zal echter voor altijd een plek in mijn hart

houden.

John, bedankt voor alles.

Ben Banis

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


ZEILCOMMISSIE

Ahoy Jeugdzeilers!

De winter is allang weer voorbij, dus het

zeilseizoen gaat weer beginnen.

Ook in 2010 gaan we weer het water op

om jullie te leren zeilen en natuurlijk een

hoop lol te laten beleven.

De volgende zondagen gaan we zeilen:

9 mei 12:00 tot 16:15

6 juni 12:00 tot 16:15

27 juni 12:00 tot 16:15

29 augustus 12:00 tot 16:15

19 september, afsluitdag, jeugdzeil-

kampioenschap 12:00 tot 19:00 incl

eten.

We zijn 28 maart het zwembad in

geweest en dat was een groot succes.

Weer een aantal nieuwe gezichten maar

ook kinderen van vorig jaar.

De groep jeugdzeilers in de haven

wordt steeds groter maar er zijn nog

wat plaatsen over.

Als jullie aankomend jaar mee willen

doen met het jeugdzeilen kunnen jullie

je inschrijven via MichaelBrouwernl@

yahoo.com. (Ook opnieuw inschrijven

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28

als je vorig jaar hebt mee gedaan)

Ik wil dan het volgende van jullie weten:

Naam, adres, geboortedatum, lidnr.

WSV, telefoonnr. (thuis en mobiel) en of

je een eigen zwemvest hebt.

Waar moet je aan voldoen om mee te

doen: 7 jaar of ouder zijn en in bezit van

zwemdiploma A en B.

Mochten jullie nog vragen hebben dan

kun je die stellen via de mail.

Schrijf je op tijd in, want vol is vol, en

leden gaan voor op niet-leden.

Om het jeugdzeilen weer tot een groot

succes te maken hebben we ook weer

veel hulp nodig.

Vind u het leuk om te komen helpen,

meldt u zich dan aan bij mij.

Groetjes namens het hele team,

Mike Brouwer

De Zeilcie

WSV Almere

Haven

organiseert:

(Hopelijk bereikt u dit nog op tijd, excuses,

commcie)

Op 24 april een open Openingswedstrijd

op het Gooimeer met na afloop een barbeque

en live optreden van de Waterpokken.

Programma:

12 uur verzamelen op de haven.

13:00 Openingswedstrijd, eerste start.

+/- 14:30 tweede start.

17:00 finish

18:30 Barbeque

20:30 optreden Waterpokken

Als u wilt meedoen met de wedstrijd en/of

barbeque moet u zich inschrijven bij Mike

Brouwer of Bert Joosse door een email te

versturen naar Michaelbrouwernl@yahoo.

com of Bertjoosse@kpnplanet.nl

Graag willen wij Uw naam, bootnaam en

type schip weten. Met hoeveel mensen u

komt barbequen of dat u alleen de wedstrijd

komt varen.

De kosten voor de barbeque zijn 15 euro

p/p.

Sluiting inschrijving voor de barbeque is

21 april i.v.m bestellen van het vlees!

Naam: ......................................................

Boot naam:...............................................

Type schip:...............................................

Wedstrijd deelnemer:Ja / Nee

Barbeque: Ja / Nee ,

met hoeveel personen ...................

7


Miss Verstand en H. Nekkig

Het is nog ijzig koud, maar de watersportbeurzen zijn alweer

bezig en zo langzamerhand begint de boot weer onze aandacht

te vragen. Nog even en de temperatuur leent zich voor het

plegen van onderhoud en als de zomertijd is ingevoerd zijn we al

weer vaak aan boord te vinden. De winter is een mooie tijd voor

het maken van (vaar-)plannen en het sprokkelen van verhalen.

Ik stuitte daarbij op een paar hardnekkige misverstanden, die ik

graag voor u help ophelderen.

1. De capaciteit van een automatisch opblaasbaar reddingvest

hangt af van mijn vaargebied en mijn lichaamsgewicht.

Nee. De capaciteit van uw reddingvest hangt vooral af van de

door u gedragen kleding. Kan er lucht in opgesloten raken, dan

moet u een reddingvest met voldoende kantelkracht dragen,

dus 275 Newton. Uw lichaamsgewicht speelt hierbij geen rol, uw

vaargebied evenmin.

2. Een borreltje is hét middel om lekker warm te worden als je

buiten bent en het koud hebt.

Alcohol, vooral sterke drank, brandt in de keel en geeft daarom

even een warmtesensatie. Doordat de haarvaten vlak onder de

huid gaan open staan, koelt uw bloed juist extra af en daalt uw

lichaamstemperatuur.

Warme thee, soep of chocola warmen uw kern op zonder

ongewenste bijeffecten.

3. Als je een drenkeling niet aan boord kunt krijgen, bind hem

dan aan de boot vast en vaar naar de dichtstbijzijnde haven.

Het klopt dat het heel moeilijk is om een drenkeling aan boord

8

te krijgen. Voor de meeste boten geldt dat. Vervoer van een

drenkeling door het water is echter geen goed idee. Het

veroorzaakt ernstige onderkoeling doordat het langsstromende

water het laatste beetje warmte aan de drenkeling ontneemt.

Met bijna zeker de dood tot gevolg. Terugredenerend komen we

daarom steeds tot de conclusie dat er maar een remedie is tegen

man overboord: zorg dat het je niet overkomt.

4. Second drowning wordt veroorzaakt door een bacterie.

Second drowning treedt soms op na een waterongeval doordat

er via osmose water in de longen terecht komt vanuit het bloed

(na onderdompeling in zout water). Andersom kan ook: er belandt

water uit de longen in het bloed (bij zoet water) waardoor de rode

bloedlichaampjes beschadigen. Beide verschijnselen kunnen

dodelijke gevolgen hebben. Het is daarom zaak, iemand die

onvrijwillig in het water heeft gelegen, enige tijd te observeren in

een ziekenhuis. Met bacteriën heeft het niets te maken.

5. De KNRM is een overheidsinstantie, de belastingbetaler

draait op voor de kosten van het reddingwerk.

Nee, de KNRM is een particuliere stichting, die met hulp van

het Nederlandse publiek (en steun van vele buitenlanders die

hun watersport in Nederland beoefenen!) met vrijwilligers de

reddingtaak op ruim water vervult. Een beetje watersporter is

daarom Redder aan de wal en steunt de KNRM met een jaarlijkse

donatie. U begreep dat al, maar wilt u het ook nog eens aan uw

buurman in de haven uitleggen?

Michelle Blaauw – KNRM

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


Wat is de naam van uw boot en waarom

heeft u voor deze naam gekozen?

De naam van onze boot is Zwaluw. We

hebben voor deze naam gekozen omdat

mijn ouders vroeger een zeilend vrachtschip

hadden met dezelfde naam. Zij

hebben met hun schip vroeger materiaal

aangevoerd dat gebruikt werkt voor het

werk aan de Afsluitdijk.

Wat was de verste tocht met uw huidige

boot?

Vroeger kwamen we regelmatig op het

Noordelijk IJsselmeer en ook in Friesland.

Tegenwoordig blijven we wat meer in de

buurt, ook omdat we regelmatig op onze

kleinkinderen passen.

Wat verwacht u van de vereniging?

Op zich niet zo veel. Ik hoop eigenlijk dat

het een beetje zo blijft zoals het nu is en

ik hoop zeker dat de nieuwe haven daar

geen verandering in zal brengen. Verder

zou ik ook graag hier nog een keer het

werk van de vrijwilligers willen noemen.

Zij verzetten enorm veel werk en het is

fantastisch dat zij zich zo belangeloos

voor de vereniging inzetten.

Heeft u naast het varen nog andere hobbies?

Naast het varen, besteed ik heel veel tijd

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28

De Helmstok - GERRIT VAN DE LEEMKULE

aan mijn andere hobby, het maken van

schilderijen. Hoewel ik heel veel schilderijen

van boten maak, schilder ik ook landschappen

en portretten. Daarnaast passen

we regelmatig op onze kleinkinderen.

Wat zijn uw toekomstplannen?

Wij willen graag door gaan met wat we nu

aan het doen zijn en kijken wat er verder

op ons pad komt. Dit hopen we uiteraard

zo lang mogelijk in een goede gezondheid

te mogen doen.

Aan wie draagt u de helmstok over en

Een vaste rubriek met altijd dezelfde vragen.

waarom?

Ik draag de Helmstok over aan Rob Bakker,

die tegenover mij aan de steiger ligt.

Hij heeft een speedboot -My Dynasty- en

heeft altijd veel te vertellen over het varen.

Hij maakt een hoop mee en kan daar leuk

over vertellen...

9


10

WWW.SCHEEPSDIEF.NL Ons adres: Onderwal 8 1411 LV Naarden

Telefoon 035 - 6942476 . Telefax 035 - 6949150 . info@scheepsdief.nl

Groot assortiment, zeer vakkundige hulp, snelle levertijden en

service op het gebied van o.a: kleding, scheepsbeslag, touwwerk,

splitsen, motoronderdelen, verf / antifouling, onderhoudsmiddelen.

Bekende merken: Gill, Gaastra, Magic Marine,

Marine Pool, Dubarry, R.W., Sikkens, International, Epifanes,

West Systems, Sailtron, ASA, Wichard, Besto, Plastimo, etc. etc.

U bent van harte welkom bij “Scheepsdief” Watersport

Van april tot september zeven dagen per week geopend

U vindt ons in de Jachthaven van Naarden

WATERSPORT "OOST"

MIDDENWEG 105 - 107

AMSTERDAM

TELEFOON 020-694 60 42

BIJNA ALLES VOOR UW BOOT

Touwwerk, Stootwillen

Kompassen, Dieptemeters,

Warmtekleding, Verlichting,

Plotters, Besturingssystemen,

Vlaggen, Noodsignalen,

Jachtverven, Lieren,

Zeilkleding, Reddingsvesten,

Autopiloot,

en nog veel meer; maar kom

zelf kijken in onze zaak.

U bent van harte welkom.

DE SPECIAALZAAK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

LEDEN WSV ALMERE-HAVEN 10% KORTING

WATERSPORT "OOST"

“Betrouwbaar, bekwaam

en betrokken”

Dat vinden wij van onszelf en dat wordt elk jaar bevestigd door

onze cliënten in het Incompany onderzoek. Vroeger waren we

vooral ook BESCHEIDEN maar dat durven we heel voorzichtig los

te laten nu we tot de 15 grootste accountantsorganisaties van

Nederland behoren met 500 medewerkers verdeeld over 14 vestigingen.

Onze groei komt natuurlijk niet uit de lucht vallen maar

heeft te maken met het vertrouwen in ons van onze cliënten.

In onze dienstverlening staat de persoonlijke relatie centraal.

De omvang van onze organisatie staat borg voor continuïteit

en kwaliteit. Meeuwsen Ten Hoopen is aangesloten bij Moore

Stephens, een wereldwijd samenwerkingsverband van onafhankelijke

kantoren.

www.meeuwsentenhoopen.nl

Spoordreef 25-27

1315 GK Almere

Postbus 10325

1301 AH Almere

Telefoon: (036) 53 44 862

Fax: (036) 53 43 740

E-mail: almere@mth.nl

Vestigingen: Almere - Assen

Baarn - Barneveld - Bussum

Emmeloord - Epe - Heerde

Hoevelaken - Lelystad - Meppel

Putten - Steenwijk - Veenendaal

Adv Alg 93x130 fc.indd 1 APRIL 2010 SLUISKADE 11-12-2007 NR 28 11:38:


DE

OVERKANT AGENDA

Als je gaat varen zijn er slechts twee

mogelijkheden, je vaart ergens naar

toe of je ‘gaat een eindje varen’ en je komt

weer op het punt van vertrek terug.

Het eerste, ergens naar toe varen, is wel

wat de mensheid het meest aanspreekt.

Je bent waar je op dat moment ligt

met je schip en onder je eigen dwang

van inspiratie of fantasie wil je naar het

onbekende toe. Zo ga je ook even naar

Huizen, Uitdam of nog verder en zo is ook

Amerika ontdekt.

Mijn eerste overkant kan ik mij nog goed

herinneren want dat was de overkant van

de Breevaart bij de Reeuwijkse sluis. Ik

had een vlot gebouwd van drijfhout en

hout dat op het erf lag en alles was vast

gespijkerd met alle spijkers die ik maar

kon vinden. En dat waren er heel wat

want ik had niets meer van vader’s spijker

voorraad overgelaten. (Hij boos natuurlijk)

Ook begrijp ik nog steeds niet dat het vlot

niet is gezonken door alle spijkers die

erin waren geslagen, maar met dit vlot

maakte ik mijn eerste oversteek en was

beretrots toen ik aan de overkant was

aangekomen.

Bij onze verhuizing naar Almere bracht

ik onze boot van Reeuwijk naar Almere.

De oversteek vanuit Muiden naar de

Hollandsebrug was een echt avontuur

met onze open zeilboot maar gelukkig, na

de brug was er op het Gooimeer wat meer

beschutting. De randmeren en zeker het

Markermeer zag ik toen als heel erg groot

water en als er ook maar wát wind stond

kwam het buiswater al snel in de kuip.

Enige jaren later toen er een wat groter

schip werd aangeschaft verhuisden we

in de jachthaven naar een grotere box. U

kent dat wellicht wel: Je gezin groeit en

je kinderen groeien en gelukkig groeit je

portmonnee iets mee dus ook je schip en

haar box.

Mijn nieuwe boot-buurman had een

groot zeiljacht en die voer zelfs wel op zee!

Dat was me wat. Geinteresseerd vroeg ik

hem hoe dat nou was, zo vanuit IJmuiden

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28

de haven uitvaren en de echte zee op.

Zijn antwoord was tameljk ontnuchterend

dat het hetzelfde was als de eerste keer

onder de Hollandsebrug doorvaren en het

Markermeer opgaan. Zo zie je maar weer

dat alles betrekkelijk is dat het snel went

als je vertrouwd raakt met het water waar

je die oversteek maakt.

Een hele goede definitie van de overkant

geeft Drs. P. in zijn lied ‘Heen en weer’

waarbij een veerman de hele dag hetzelfde

stukje heen-en-weer vaart. Drs. P. meld

dan ook dat:

De andere oever is daarginds, en deze

hier is hier

De oever waar we niet zijn noemen wij

de overkant

Die wordt dan deze kant zodra we daar

zijn aangeland

En dit heet dan de overkant *

Het water werd dus steeds groter en

ook de daarbij behorende oversteken. Nu

zijn het Markermeer en IJsselmeer bekend

gebied en een oversteek stelt hier ook al

niets voor, mits je de weerberichten wel

goed in de gaten houdt want midden op

de Reeuwijkse plassen ben je dichterbij

een haven dan midden op het IJsselmeer.

Ook de eerste tochten op de Waddenzee

en Noordzee zijn ondertussen gemaakt

dus de oversteek die nu te boek staat

als de volgende uitdaging is die naar

Engeland.

Het willen bereiken van de overkant is

een zaak die niet is uit te leggen. Zoiets als

aan een bergbeklimmer vragen waarom

hij die berg beklimt want het antwoord is

dan: ‘Omdat de berg daar is’. En zo zit

het ook met de overkant, je wil er gewoon

naar toe. Het leuke daarvan is dat je een

doel blijft houden want zodra je er bent

heb je weer een overkant om naar toe te

gaan, namelijk de terugreis.

*Tekst Drs P.

Aart van Weelden – a.b. Papillon –

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE

KOMENDE TIJD?

(Maar houdt wel de mededelingen op de

website en op de aankondigingsborden

op de haven in de gaten, er kan altijd wat

veranderen of nieuw worden ingepland)

7 -9 mei Jazzweekend Enkhuizen

17 mei - voorlichtingsavond (onder

voorbehoud)

29 mei - Watersportdag en Barbecue, zie

pg 17

3 en 4 juli - Familiewekkend De Schelp

2 oktober - Nazomerfeest

19 oktober - voorlichtingsavond (onder

voorbehoud)

20 november - Eindejaarsfeest

28 november - Sinterklaasfeest

11 december - Stijldansavond

9 januari 2011 - Nieuwjaarsreceptie

11


12

De Kookkolom!

Traditie-getrouw gaan Alice en ik op haar

verjaardag (hartje zomer) samen een

mooie fietstocht maken. Halverwege eten

we altijd een uitgebreide feestlunch met

een lekker glaasje.

We hebben al heel wat fietstochten in

de benen dit jaar. Mijn voorstel om naar

Spakenburg te gaan, wordt dan ook

enthousiast ontvangen. Over de Hollandse

brug, via Huizen en Eemdijk is een flinke

tocht. “Dan moeten we in Spakenburg

wel goed lunchen en uitrusten, voor we

weer naar Almere fietsen. Maar ik ken

daar geen leuke tentjes.”, meldt Alice. Ik

stel haar gerust: “Dat komt wel goed. Met

Zwelgje komen we daar elk jaar wel een

keer.”

In Spakenburg wil Alice stoppen bij het

eerste het beste terras. Mij bevalt ie niet

zo. Ik wil liever dichter bij de haven zitten.

We fietsen door.

“ Hee, daar ligt Zwelgje! Heeft Frits een

vrije dag?”

Nee, dat heeft Frits niet. Vandaag is hij

Veerman. We varen terug naar Almerehaven

en lunchen aan boord.

De fietsen binden we vast op het voordek,

het grootzeil wordt gehesen en met een

ruim windje zeilen we terug.

Onderweg genieten we van de gerookte

zalm canneloni die ik thuis al maakte en

een lekker glaasje koude prosecco.

Canneloni van gerookte zalm

4 plakken gerookte zalm

Roomkaas, 4 eetlepels

Slagroom of melk, 2 eetlepels

Gekookte, Hollandse garnalen, 150 gram

Gehakte dille, 2 eetlepels

Citroensap

Vers gemalen zwarte peper

Verse bieslook

Hak de garnalen zeer fijn.

Roer de roomkaas, melk, garnalen,

gehakte dille en een klein beetje

citroensap goed door elkaar. Leg op

elke plak gerookte zalm 1 wat van het

roomkaasmengsel.

Rol de zalm om het roomkaasmengsel.

Leg de zalm met de naad naar beneden

op een bordje.

Besprenkel met citroensap en maal er

zwarte peper over.

Garneer met bieslook.

Alice geniet van de onverwachte zeiltocht

en ik van het succes van deze verjaarsverrassing.

Lucia Zwaanenburg

Kookstudio luciaz’ eeterij

Wildgroei

waterplanten

aangepakt

Op aandringen van HISWA Vereniging

- brancheorganisatie van de

watersportindustrie – wordt binnenkort

gestart met het maaien van waterplanten

op verschillende Randmeren.

Waterplanten vormen een grote plaag

voor de watersport.

Watersporters hebben veel last van de

huidige overmatige waterplantengroei.

Ze lijden schade, variërend van

oververhitte motoren door verstopte

koelsystemen, vastgelopen schroeven

tot in waterplanten verstrikte zeilboten.

Daarnaast zorgt een stilgevallen of

stuurloze boot voor een onveilige

situatie. Als er niet tijdig wordt gemaaid,

dreigen klanten weg te lopen naar

watersportgebieden waar geen overlast

is van waterplanten, met economische

schade voor de jachthavens als gevolg.

Bovendien daalt de attractieve waarde

van het gebied, hetgeen gevolgen heeft

voor de regionale economie.

"Het werd hoog tijd dat er iets

gebeurde”, aldus Gerdina Krijger,

regiomanager Midden bij HISWA

Vereniging. "Vooral de f inanciering van

het maaien was een groot probleem.

Provincies, Rijkswaterstaat en

gemeenten wezen naar elkaar én naar

de watersportsector. “De toename van

de hoeveelheid waterplanten is een

ongewenst bijeffect van maatregelen

in het kader van het BOVAR/IIVRproject

(Verbeteren kwaliteit Veluwe

Randmeren). Daarom is het maaien van

waterplanten volgens ons ook een taak

van de overheid.”

Gelukkig is nu een oplossing gevonden

waarbij de verschillende overheden

bijdragen. Krijger: “Goed nieuws, maar

we zijn er nog lang niet. Ook op de

andere Randmeren begint de overlast

van waterplanten toe te nemen”. In de

vorm van een pilot wordt jaarlijks 150

hectare gemaaid op het Veluwemeer

en het Wolderwijd. De bedoeling is dat

het aantal hectare na 2011 verdubbeld

wordt.

Naschrift redactie Sluiskade:

Watersporters ondervinden niet alleen

de bovengenoemde schade, maar ook

zeilevenementen dreigen gevaar te

lopen, zoals menigeen de afgelopen

seizoenen heeft gemerkt. Vreemd dat

juist dat argument niet genoemd werd...

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


LEDEN OPGEZEGD

3010

Dhr. E.B.A. Boone

31-12-2010

2976

Dhr. N.A. de Weij

31-12-2010

2887

Dhr. J. de Koning

31-12-2010

2854

Mevr. C. Lever

31-12-2010

2712

Dhr. E. Schoolenaar

31-12-2010

2143

Dhr. H.M. Kuynders

31-12-2010

2985

Dhr. P.F. van de Groep

31-12-2010

3036

Dhr. J.P. Hallema

31-12-2010

3045

Dhr. W.L. Garming

31-12-2010

NIEUWE LEDEN

3190

Dhr. R.J.M. Droog

1-1-2010

3191

Dhr. J. Twisk

16-3-2010

3192

Dhr. T.M. Kennedy

1-4-2010

3193

dhr. Van Os

16-4-2010

3194

dhr. Van den Broek

16-4-2010

mutaties in h e t

ledenbestand per 16 a p r i l 2010

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28 13


DE RAAD

VOOR DE

SCHEEPVAART

A f l E V E R i n g 4:

DE WHISPA EN DE GASMONARCH

De Gas Monarch in 2007 in de haven van

Amsterdam

De toedracht

Op de middag van 16 april 2007 vertrekt

het zeiljacht Whispa uit Ramsgate naar

haar nieuwe thuishaven Whitby. Het schip

is van polyester en hout-epoxy en heeft

een extreem goede geluidsisolatie voor

lawaai van buiten af. Vandaar de naam

Whispa: Fluister... De schipper heeft na

drie jaar zijn mede-eigenaar uitgekocht

om het schip commercieel te gaan

gebruiken. Het is die avond erg mistig.

De zeer ervaren schipper heeft vaak met

mist gevaren. Dit is de derde keer dat

hij met de Whispa op radar vaart. Hij zit

daarom bij zijn radarscherm in de cockpit

binnen. Elke tien minuten gaat hij even

naar buiten om rond te kijken. De maat

van de schipper ligt in haar kooi. Zij heeft

professioneel gevaren op jachten. De

motor geeft een voortgang van 4,5 knoop

op de GPS, omdat er een lichte stroom

tegen is...

Nieuwe derde stuurman

De Gas Monarch was die dag vertrokken

uit Immingham. Het schip werd in 1985

gebouwd als Prins Willem II voor Anthony

Veeder. De gastanker heeft 2300 kubieke

meter vloeibare propaan aan boord voor

Portugal. Bij vertrek was er 3 mijl zicht,

maar de nevel werd dikker en dikker.

Om acht uur ‘s avonds wordt de wacht

overgenomen door de nieuwe derde

stuurman en een matroos/roerganger.

De derde merkt op dat de misthoorn niet

wordt gebruikt. Het zicht is beperkt tot 50

tot 150 meter. De kapitein geeft instructies

14

Henk Kluvers is een

nieuwe reeks begonnen...

Leerzaam voor iedereen die

vaart.

om de misthoorn alleen te gebruiken als

er verkeer in de buurt is. De kapitein

komt af en toe kijken hoe de derde het

doet en gaat om negen uur naar bed.

Het gaat lekker, ze maken 14 knopen

met 2 knopen stroom mee. Om 21:18 uur

ziet de stuurman een bliepje op de radar

net buiten de 6-mijls zone. De stuurman

plot het contact en verandert de koers 5

graden om stuurboord op stuurboord te

passeren. Er zou minstens een mijl tussen

moeten zitten. Hij houdt het schip in de

gaten. Als het schip op 3 mijl is genaderd,

is de geschatte passeerafstand nog 0,7

mijl. Kort daarna verdwijnt het bliepje. De

stuurman zet de radar op 3 mijl en draait

aan de knoppen voor de clutter. De ruis

blijkt vrij hardnekkig. Is het de mist? Hij

zet het regenfilter op 100% en het golffilter

op 30%. Hij ziet nu wel wat maar

het jacht ziet hij niet. De stuurman schijnt

regelmatig met de Aldis in de mist om het

naderende schip te waarschuwen. Het

komt niet in hem op om de misthoorn te

gebruiken of om snelheid te minderen.

In de dikke mist ziet hij niets. Hij waarschuwt

de roerganger goed uit te kijken. Hij tekent

routinematig weer de positie in de kaart.

Ineens zien ze het tegelijk: een driekleurig

toplicht gaat op de stuurboordboeg af. De

derde grijpt de seinlamp en schijnt naar

het schip. Hij brult zijn bevelen: “Manual

steering! Hard starboard”. “Ayay Sir, hard

starboard”. Traag begint het schip te

draaien. De stuurman tuurt gespannen

naar het toplicht dat zo dichtbij is. Het

licht scheert langs de boeg. “Hard port!”

Lopen ze vrij?

Verblind door een zoeklicht

De schipper van Whispa ontdekt ook een

schip op de radar. Hij schat op 6 mijl, hij

meent dat er zes ringen van elk 1 mijl zijn.

Hij ziet hoe het bliepje langs de koerslijn

schuift en maakt daarom geen plot. Op 3

mijl afstand geeft hij de stuurautomaat 50

graden naar stuurboord en zet de radar

op 3 mijl. Tot zijn verbazing blijft het schip

recht op hem afkomen, hij geeft nog 20

graden meer roer maar het schip blijf op

hem afkoersen. Nu rent de schipper naar

de stuurstand, gooit de motor op vol

vermogen vooruit en neemt kompaskoers

85 (Oost) voor. Gespannen tuurt hij door

het duister. Een fel zoeklicht verblindt hem

gedurende 8 tellen. Hij geeft opnieuw vol

stuurboord roer en ziet nog een glimp

van een grote bulbboeg, net voordat het

bakboord achterschip wordt geraakt.

Kapitein uit bed

De derde stuurman tuurde vanaf de

bakboordbuitenstuurstand naar het

zwaaiende toplicht dat achter de Gas

Monarch in de nacht oplost. Is er nu een

aanvaring geweest of niet? Hij merkt

dat hij staat te trillen… Hij voer nu twee

maanden als stuurman. Moet hij de

kapitein uit bed laten halen? Na 8 minuten

hoort hij een noodoproep over de VHF.

Hij roept de kapitein. Die is in een paar

seconden op de brug, stopt het schip af

en liet de machinist het schip stoppen.

Alle hens wordt gegeven om het jacht te

hulp te kunnen schieten.

Veel water binnen

Als de bulbboeg het roer en de reling raken,

wordt de Whispa met geweld rondgeduwd

naar bakboord. De mast zwaait ook rond

maar het tuig blijft vrij van het grote schip.

Op ongeveer een meter afstand schuift

de Whispa langs het schip naar achteren.

Terwijl het grote schip langzaam begint

weg te draaien, komt de maat boven. Nog

net ziet zij de achtersteven van de Gas

Monarch verdwijnen in de mist.

Wat is er kapot? De roerkoning is totaal

ontzet. Er komt water binnen in het

achtertoilet. Gelukkig heeft de Whispa

voor en achter aanvaringschotten: Er staat

weliswaar een halve meter water achterin,

maar dat komt niet voorbij het achterste

waterdichte schot. Verder lijkt er geen

schade. Als de motor in de vooruit wordt

gezet, blijkt het roer inderdaad volledig

ontzet. Ze besluiten de kustwacht op te

roepen, die direct de reddingsboot van

Lowestoft inschakelt. Als de reddingboot

twee mijl buiten is zien ze duidelijk de

Whispa op de radar. Binnen 55 minuten

na de oproep begint de reddingsboot te

slepen. Het schip is erg stuurlastig en

er worden extra stuurlijnen uitgezet. Er

loopt echter nu veel water de kajuit in.

De schipper herinnert zich dat hij twee

doorvoeren voor de kacheluitlaat hoog

door het waterdichte schot heeft gemaakt.

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


Door het slepen gutst het water hierdoor

de kajuit in. Na deze doorvoeren met

textiel zijn dicht gepropt wordt met een

pomp de kajuit leeggepompt. In Lowestoft

wordt het schip direct op de kant gezet en

de schade opgenomen.

Het onderzoek

De Engelsen halen in hun onderzoek

tegenwoordig alles uit de kast. Alle

servicelogboeken en instructies

worden bekeken. De betrokkenen

worden geïnterviewd. Ook oudere

inspectierapporten worden bekeken. Er

staan geen personen terecht, alles staat

in het teken van het verbeteren van de

veiligheid op zee.

Bij het onderzoek van de radar van de

Gas Monarch bleken de magnetrons

versleten. Hierdoor stonden de filters wat

te hoog en daardoor was de echo van de

Whispa dichterbij niet goed zichtbaar. In

het logboek stond dag in dag uit dat de

radar “goed” werkte. Als de instellingen

van de radar af en toe in cijfers zouden

zijn vastgelegd, zou opgevallen zijn dat de

radarkwaliteit langzaam achteruit gegaan

was. De reddingsboot had een goed beeld

gehad van de Whispa, de reflector hing 6

meter hoog en was in orde.

De Whispa had een radar met veel

instellingen tot 24 mijl. Bij de verschillende

bereiken veranderde ook de afstand

tussen de ringen. De schipper probeerde

de koers van de tegenligger af te leiden

uit de opeenvolgende radarbeelden, uit

het hoofd. De radar had een plotfunctie,

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28

maar de schipper had geen tijd om de

handleiding te raadplegen. Verder was de

radarstraal bijna 5 graden breed. Hierdoor

is de radar niet heel nauwkeurig in het

onderscheiden van reflecties.

Een radartechnicus ontdekte op de

Whispa dat de koerslijn van de radar maar

liefst 2 graden uit de scheepsas stond.

Hierdoor kwam de reflectie net niet aan

de stuurboordzijde en raakte de schipper

in paniek.

Het oordeel van de MAIB

(Marine Accident Investigation Branch)

In dichte mist hebben beide schepen

uitsluitend gebruik gemaakt van

radarbeelden, terwijl ze niet heel zeker

waren van de positie van de tegenligger

in het beeld. Een reconstructie maakt

duidelijk dat een correct gebruik van

de radarplotfunctie aan boord van de

Whispa duidelijk zou hebben gemaakt

dat de tegenligger voorlangs zou gaan.

Ook met de miswijzing van de koerslijn

en de onduidelijke beelden zou te zien

zijn geweest dat Whispa achterlangs

zou kruisen op 700 meter afstand. De

manoeuvre naar stuurboord, ingegeven

door onzekerheid over het radarbeeld,

bracht haar juist voor de boeg van de Gas

Monarch. Strikt genomen heeft de Whispa

zich dus niet aan de aanvaringsregels

gehouden.

De kapitein van de Gas Monarch heeft

tegen de regels van COLREG in en tegen

De reling werd zwaar beschadigd. Merk op dat er twee reddingsvlotten waren... Foto: The Crown

de regels van de rederij in aangegeven, dat

er geen geluidsignalen moesten worden

gegeven: zelfs toen de jonge officier dit

vroeg. Hierdoor werd de jonge officier erg

onzeker over het nut van de regels die hij

geleerd had en begon hij te improviseren.

Er was geen uitluisterwacht naar

geluidssignalen door bijvoorbeeld een

extra matroos op de boeg. Zelfs de

deuren van de brug waren dicht. Er zijn

geen absolute regels voor snelheid, maar

er werd hard gevaren, in aanmerking

genomen dat het potdicht zat en het beeld

van Whispa op de radar wegviel.

Forse schade aan het roer van Whispa

Foto: The Crown

Lering

De MAIB beveelt beroepschepen

aan ARPA-radars te gebruiken. Deze

identificeren andere schepen, plotten

automatisch en waarschuwen als een

echo “wegvalt”. Deze aanbevelingen

is door de olie-industrie overgenomen,

ook voor kleinere schepen als de Gas

Monarch.

Men beveelt aan de performance van de

radar regelmatig vast te leggen in een log

aan de hand van objectieve metingen.

Jachtbemanningen wordt dringend

aangeraden hun eigen radar uitvoerig te

bestuderen, alvorens er op te vertrouwen

in de navigatie.

Fabrikanten van radars wordt aangeraden

de afstanden van de ringen op het scherm

te standaardiseren op een halve mijl of een

hele mijl. Hierdoor worden vergissingen

voorkomen.

Ja, zegt u nu, en wat moet ik doen? Ik heb

geen radar.

Maar heeft u een kompas? Is de

miswijzing van uw kompas hetzelfde?

Kunt u ook op uw kompas vertrouwen als

een tegemoetkomend beroepsschip door

een felle regenbui aan het zicht wordt

onttrokken? Of heeft de draad naar dat

nieuwe lampje in de kajuit toch invloed?

Zie ook nog de volgende pagina, met het

artikel 'Soortgelijke Incidenten'.

15


De Whispa wordt in de nacht na aankomst in Lowestoft direct uit het water gehaald.


SOORTGELIJKE INCIDENTEN

Op 28 augustus 2000 om 2200 uur

veranderde de Pride Of Bilbao, een ferry

van 37500 GRT, plotseling van koers

en voer recht op het jacht Aliniel af. De

jachtbemanning startte snel de motor en

wist de aandacht te trekken door met een

zoeklicht in het zeil te schijnen. Er was

zelfs geen tijd om de vuurpijlen bij de

kaartentafel te pakken. Gelukkig werden

ze gezien en de Pride veranderde koers

en passeerde op 200 meter. Over de VHF

bood Pride excuses aan, ze waren het

jacht kwijtgeraakt op de radar…

In juli 2000 verdween de Tuila met 4

bemanningsleden tussen IJmuiden

en Harwich. Na drie weken werden

de lichamen van 3 bemanningsleden

geborgen voor de Nederlandse kust.

Twee maanden later werd het 4 e lichaam

geborgen. Een Nederlandse visser vond

wrakstukken. Alles wijst erop dat het schip

is overvaren door een koopvaardijschip…

In 2003 werd het jacht Wahkuna overvaren

door de P&O Nedlloyd Vespucci en zonk.

Ze hadden elkaar gezien op de radar

maar de situatie verkeerd beoordeeld.

De jachtschipper had geen plot gemaakt,

maar gas teruggenomen, toen hij het

aanvaringsgevaar ontdekte. Zou hij zijn

doorgevaren dan was de aanvaring niet

gebeurd. Op de P&O Nedlloyd Vespucci

had men niet door dat men een schip had

16

16

overvaren. Gelukkig kon de jachtbemanning

veilig in het reddingvlot komen. Na een

paar uur werd de bemanning opgepikt

door een passerend schip…

In augustus 2006 ging het jacht Ouzo met

drie haar driekoppige bemanning verloren

toen de Pride of Bilbao haar overvoer dan

wel zo dicht langs haar voer dat ze omsloeg

of overspoelde in haar hekgolf. Het jacht

was niet zichtbaar op de radars en dook

plotseling voor de boeg op. De off icier

gooide het roer om en zag even later een

zwaaiend toplicht achteruit. Dit was voor

hem het bewijs dat de uitwijkmanoeuvre

succesvol was. Men ging nam geen

contact op en ging verder naar Bilbao. De

dagen erna werden de lichamen van de

drie opvarenden geborgen. Van het jacht

zelf ontbreekt tot nu toe ieder spoor…

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


Op zaterdag 29 mei is de

Almeerse Watersportdag.

Het doel van deze dag is het

bevorderen van de watersport

in Almere.

De beste manier om dat te

doen is te laten zien hoe leuk

watersport is!

We willen proberen een zo breed mogelijk

publiek te trekken en de mensen kennis

te laten maken en te interesseren voor de

watersport en de watersportmogelijkheden

die er zijn in Almere. De bedoeling is dat er

voor jong en oud wat te doen is; vooral het

doén is erg belangrijk!

Daarom vragen wij ook uw hulp als

watersporter. Het idee is om een aantal

schepen in de haven te hebben waar

mensen op mee kunnen om een stukje

op het Gooimeer te varen. Dit kan een

motorboot zijn, een zeilboot of een sloep;

dat maakt niet uit indien u het leuk vindt

om hier aan mee te werken meldt u dan

aan. Er hebben zich al diversen bedrijven

aangemeld en er zal die dag een hoop te

doen zijn op de haven. Wij hopen natuurlijk

dat u er bij zult zijn.

Heeft u spullen waar u van af wilt, dan kunt

u deze inbrengen op de kraam die hiervoor

gereserveerd is.

Tevens zal er vanaf 20:00 uur een feestavond

zijn waar ook alle deelnemers voor zijn

uitgenodigd

De activiteiten zullen starten en eindigen

in de haven van WSV Almere Haven. Het

programma zal o.a. gaan bestaan uit:

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28

Watersportdag

WSV Almere Haven 29 mei 2010

EVENEMENTEN COMMISSIE

PROGRAMMA:

* demo bootheffen

* demo jeudzeilen

* rondvaarten met diverse schepen

* luchtkussen voor kinderen

* 2e handsmarkt(je)

* Heba watersport met een stand en

boten

* meevaren op de botter AM1

* Almeerse redding brigade

* easy chart info over navigatie

* Hollandia Watersport boeken

* testzeilen in een solo wedstrijdboot

* Haddock watersport met Valken

* Sloeproeien Almere

* Rob Touw, samen met een

schieman

* Scholman service bedrijfsinspectie

en informatie van gas aan boord

* er zal nog meer te doen zijn maar

nog niet alles is bekend...

Het programma start om 11:00

Einde circa17:00

We hopen u allemaal te zien!

De Evenementencommissie

17


V ereniGinGsFinanCiËn

Tijdens de algemene

ledenvergadering in december 2009

werd de nieuwe penningmeester

gekozen. Kiezen kun je het eigenlijk

niet noemen want er was slechts één

kandidaat.

Toen Frits Draijer mij in november

2009 ervoor benaderde, heb ik me

wel even achter de oren gekrabd.

Voor een dergelijke functie wordt

meestal omgezien naar iemand met

een f inanciële achtergrond. Dat is

bij mij niet het geval. Wel heb ik in

mijn werk veel met (veel) geld te

maken gehad. Het ging dan vaak om

het verkrijgen, besteden, bewaken

en verantwoorden van budgetten

voor projecten van overheden en

bedrijven.

Bij een vereniging als de onze werkt

het eigenlijk niet anders. Het geld

wordt opgebracht door leden; zij

betalen contributies en liggelden.

Het bestuur maakt plannen,

legt deze voor aan de leden in

de jaarbegroting, besteedt de

budgetten, bewaakt de uitgaven

en legt verantwoording af in de

jaarrekening. Tot zover niets nieuws

onder de zon.

Dat aan het af leggen van de verantwoording

door het bestuur via de

jaarrekening wel eens wat schort

bleek in 2009 bij de behandeling van

de jaarrekening van het jaar 2008 en

uit een door de controlecommissie

uitgebracht kritisch, opbouwend

rapport. Hierin werden opmerkingen

gemaakt en werden aanbevelingen

gedaan voor verbetering. De

aanbevelingen zijn door het bestuur

overgenomen en omgezet in een

praktisch plan. Dit plan trof ik aan bij

mijn aantreden als penningmeester.

In het oog springende punten in dit

plan zijn:

* de inrichting van het

boekhoudsysteem wordt zodanig

aangepast dat het voor bestuur

en commissies sneller en beter

mogelijk is om budgetten te

18

bewaken en te beheren,

* De Bolkassa wordt vervangen

door een veiliger kassa waarin het

E-Captainsysteem is geïntegreerd;

dit systeem is veiliger en maakt een

beter kassabeheer mogelijk,

* Implementatie van de

passantenmodule binnen E-Captain

waardoor eenvoudiger dan tot

nu toe ligplaatsen aan passanten

kunnen worden toegewezen,

geregistreerd en afgerekend.

Het aanpassen van de inrichting van

het boekhoudsysteem is inmiddels

gereed en ook het incassosysteem

is aangescherpt. Het is nu mogelijk

om op elk moment per kostenplaats

en dus per begrotingshoofdstuk

bewaking toe te passen. De vruchten

hiervan moeten we dus nu gaan

plukken.

Aan het vervangen van de Bolkassa

en aan de passantenmodule wordt

nog gewerkt. Het is jammer dat

hierbij vertraging is opgelopen.

Hopelijk kan de kassa medio april in

gebruik worden genomen.

In het rapport van de

controlecommissie werd een

dringende oproep aan alle leden

gedaan om voortaan gefactureerde

bedragen binnen de gestelde termijn

en in overeenstemming met de

factuur te betalen. Deze oproep

is gebaseerd op de waarneming

dat leden nogal eens een ander

bedrag betalen dan op de factuur is

vermeld. Dit veroorzaakt onnodige

administratie en kan leiden tot chaos

in de boekhouding.

Omdat binnenkort de facturen voor het

liggeld voor 2010 de deur uitgaan

- wellicht heeft u de factuur al

ontvangen - neem ik de dringende

oproep van de controlecommissie

graag over. Betaal op tijd, en heeft

u problemen met een factuur,

neem dan contact op met het

bestuur en maak niet eigenhandig

aangepaste bedragen over. En als

u de factuur van de contributie voor

2010 nog niet hebt betaald, doe dit

dan nu!

De eerste drie maanden van mijn

penningmeesterschap zijn mij zeker

niet tegengevallen. Inwerken vraagt

tijd. Je wordt ook met meer en

andere zaken geconfronteerd dan je

denkt.

Het vertrouwd raken met het reilen

en zeilen binnen het bestuur, de

ontwikkeling van de nieuwe haven en

het oppakken van de taken van de

penningmeester waren belangrijke

aandachtspunten. Nieuw is dat de

uitvoerende taken op het gebied

van f inanciële administratie in de

nieuwe opzet formeel niet langer

bij de penningmeester liggen maar

bij onze vertrouwde administratief

medewerkster Bianca Vittali. Het

toezicht en de verantwoordelijkheid

berusten uiteraard wel bij de

penningmeester evenals de

budgetbewaking en het beheer van

de geldmiddelen. Tot de taak van

de penningmeester blijkt ook het

actueel houden van de inschrijving

van de bestuursleden bij de Kamer

van Koophandel te behoren. Daar

was sprake van enig achterstallig

onderhoud. Geen ingewikkelde zaak

maar het moet toch gebeuren. En zo

begint uw huidige penningmeester

geleidelijk in zijn jas te groeien.

Nico van Schaik, penningmeester

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


Als fotograaf van fotoboot.nl volg ik al jaren de Nacht van Spakenburg, althans zolang het

een beetje waait, het niet heel erg regent en het nog net licht is!

Leuk om te doen, veel aardige reacties.

Even vele jaren valt me op dat er aan dit prachtige evenement nauwelijks boten/schippers

van onze vereninging meedoen. Daarom onderstaande mededeling, gepluikt van de speciale

website www.nachtvanspakenburg.nl

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28

Misschien toch wel iets voor u?

Frank Greiner

19


TE KOOP

20

TE KOOP:

Etap 30i

Onzinkbaar zeiljacht

Bouwjaar juni 1999

Compleet uitgerust

Prijs € 62.500,-

Ik heb ook nog een

zeilbootje met trailer

voor €249,- te koop

(zie foto rechts)

Verder nog een GPSontvanger

met nieuwe

TE KOOP:

externe antenne

voor € 299,- het type

is Raynav 300 van

Raymarine.

Jaap Wiggers

Tel: 036-5310450 of

06-22974286

Lidnr 1657

Kajuitmotorboot KANZA I.M.P. 1982

bouwaard: Polyester

bouwer: Century XM Ps 6064M810

L B D: 8,40 x 2,40 x 0,50

Motor: Mercruiser 260 pk, 8 cylinder

Elektrische boegschroef

2 accu's 180 Ah, voor licht en starten

Grote open kuip met ligbank

Grote water- en brandstoftank

Grote nieuwe kap, alles los ritsbaar

maximaal 6 slaapplaatsen

Veel opslagruimte

Van binnen geheel bekleed

Incl. 5-tons bootkar

Vraagprijs € 14.500

Info fam. Vittali, lidnr 2396

Te koop aangeboden, hagelnieuwe

Meissner standaard lieren en

selftailing lieren

Voor maten en prijzen bellen of

mailen:

Ronald Nieuwenhuis

R.Nieuwenhuis22@kpnplanet.nl

06-29552280

Lidnummer 1819

Boldertjes

Opgeven aan commcie@wsvalmerehaven

Gratis, uitsluitend voor leden en personeel van WSV AH

TE KOOP

"Little Too"

Dy na mic 2000

met mo tor (Ma ri ner) en veel bij be ho ren de zei len:

2 groot zei len, Ge nua 1, 2 x Ge nua 2, High As pect, 4

Spi na kers

In 2008 nieu we mast ge kre gen

Heeft wel on der houd no dig (dus twee

rech ter han den)

Vraag prijs € 4.000,-

Voor info: 06-53 945.522 (Ben Ba nis, lidnr 2800)

Voor bie din gen: 036-531 2707 (As trid Naraat)

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


Voor al uw onderhoud Shipshape Jachtservice

IJmeerdijk 12 • 1361 AA Almere • tel: 036 536 78 74 • fax: 036 536 68 57 • info@shipshape.nl • www.shipshape.nl

ALLE BOOTACCESSOIRES

waaronder kompassen, dieptemeters, scheepslakken,

anti-foulings, ankers, ketting, lijn en schotentouw, zwemvesten,

reddingsmiddelen, noodsignalen, R.V.S. verstaging,

vallen, railingdraad geklemd of terminals gewalst.

Leden van watersportverenigingen krijgen 10% korting

NAUTIC BOUT

Singel 89a, hoek Voormeulenweg

(nabij theater ‘t Spant)

Bussum, tel. (035) 693 16 71

NAUTIC BOUT

Muziekwijk Felserplaats

Operetteweg 46

Almere, tel. (036) 546 48 51

ZEILMAKERIJ HOUTKOOP

WWW.HOUTKOOP.NL

KELVINSTRAAT 18

Maar ook:

Dealer van:

rolfok systemen

3846 BV HARDERWIJK

Wij maken oa:

Betaalbare

Jachtzeilen !

bootkappen

sprayhoods

winterkleden

enz.

tel: 0341-427216 fax: 0341-434477

e-mail: zeilmakerij@houtkoop.nl


Vakantie

360 dagen per jaar zon, vermeldde

de Spanje-advertentie, maar wij wisten

wel beter. De tekstschrijver ging

vermoedelijk van het standpunt uit dat een

jaar 500 dagen heeft. Deze keer is het nog

erger dan vorig jaar. Koud en miezerig, de

paraplu-fabrikanten doen goede zaken.

Voor ons vertrek had ik de boot gecontroleerd

en de vochtvreters ververst en kwam

tot de ontdekking dat er zich een enorme

plas in het dekkleed aan lijboard had verzameld.

Ladder geplaatst, maar behalve

de plas dreef er tevens een enorme ijsschots

op. Ondanks dat ik zoveel mogelijk

water had verwijderd lukte het mij niet de

ijsschots weg te krijgen. Met het stijgen

van de leeftijd verminderen de krachten,

had ik al eerder ontdekt.

Maar niet alleen de krachten, ook de omstandigheden

worden steeds triester. Toen

wij hier in februari 2009 arriveerden kwam

er een bericht dat een lieve buurvriendin

was overleden en kort daarna dat onze havenmeester

Piet ernstig ziek was. En thans

weer het overlijdensbericht via de webmail

dat Piet ons verlaten heeft. Ik verheugde

mij nog over het verzoek van ons bestuur

om een bijdrage voor “Kado voor Piet”. Hij

wilde immers zo graag nog eens naar Australië

om zijn familie te bezoeken. Helaas

heeft hij er niet meer van mogen genieten.

Op de rommelmarkt zag ik een tegeltje:

“Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven”,

stond erop. Dat zet een mens toch

aan het denken.

Onlangs parkeerde ik mijn auto aan de

boulevard van Altea. De enorme branding

sloeg over het strand, de hoge kademuur

22

en over de geparkeerde auto’s. Dan denk

ik aan de vader van Laura Dekker, die zijn

13 jarig dochtertje “voor de eer” in haar

eentje over de wereld wil laten zeilen. Ook

de Australische 16 jarige Jessica Watson

zou dit wel even doen omdat zij het wereldrecord

van de Brit Mike Perham (17

jaar) wel even wilde verbeteren. Binnen 24

uur knalde zij tegen een vrachtschip. Boot

zwaar beschadigd. In 1963 ging Luitenant-

Generaal Maurenbrecher met pensioen,

doopte zijn 9 meter lange Oranjebloesem

–gebouwd door Mulder & Rijke te Lemmerom

tot TAKEBORA en besloot in 1965 als

eerste Nederlandse solozeiler rond de wereld

te zeilen. In juli 1966 verdween hij bij

het Australische Great Barriërrif en heeft

niemand meer iets van hem vernomen.

Wat mankeert mensen? De hele wereld

is in beweging: Tsunami’s, aardbevingen,

overstromingen en pa wil zijn dochtertje de

zee op sturen. Om trots op te zijn. Als het

lukt! Zo niet? Nou, heeft ‘ie pech gehad.

Toch?

Jan Mens

Jessica Watson's Pink Lady - intussen

ook al weer gecrasht...

APRIL 2010 SLUISKADE NR 28


Service, Vriendelijk, Vakbekwaam

Dealer van onder andere Asa Boot Electro

Honda generatoren

Digitenne & Canal Digital

Procom Antennes

Een greep uit ons assortiment:

- Marifoon, gps, gsm, schotel- en digitenne-antennes.

- Dekdoorvoeren, kabels, pluggen etc.

- 27Mc, pmr- en lpd-apparatuur.

- Compressor/koelboxen en koelkasten.

- Watervaste luidsprekers voor radio en/of marifoon.

- Acculaders, diodeblokken, generatoren.

- Alle kennis op het gebied van zonne-energie,

op brandstof en elektrische steps en minibike’s.

U kunt ons vinden vlakbij de Gamma en de Decorette:

Markerkant 10-136c

Almere

036-5330333

info@televersumalmere.nl


Dierenspeciaalzaak de patrijs

Uw dierenadviseur en specialist in Almere!

Dealer van ondermeer:

Uw adviseur op het gebied van honden- en

kattenvoeders, knaagdieren, tropische vissen, reptielen,

en voederdieren

www.depatrijs.nl

Botplein 1 036 - 533 7790

Rumbastraat 76 036 - 523 0258

Richard en Monique Panhuijsen

Mobiele Jachtservice

Coen van Boshuizenlaan 5

1191 SE Ouderkerk aan de Amstel

06 - 29 339 912 of (kantoor) 06 - 24 217 381

info@mobielejachtservice.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!