01.01.2015 Views

Vastgoed - Faculteit Natuur en Techniek - Hogeschool Gent

Vastgoed - Faculteit Natuur en Techniek - Hogeschool Gent

Vastgoed - Faculteit Natuur en Techniek - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Vastgoed</strong>makelaardij<br />

afstandsler<strong>en</strong><br />

2013 – 2014


afstandsler<strong>en</strong> - vastgoed-makelaardij<br />

03 Voorwoord<br />

05 Beroepsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

05 De opleiding vastgoed-makelaardij<br />

06 <strong>Vastgoed</strong>makelaardij in<br />

afstandsonderwijs<br />

09 Opleidingsonderdel<strong>en</strong>: programma<br />

10 Opleidingsonderdel<strong>en</strong>: inhoud<br />

13 Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> faciliteit<strong>en</strong><br />

Heb je interesse in de wereld van<br />

het vastgoed <strong>en</strong> b<strong>en</strong> je commercieel<br />

of technisch ingesteld Heb je nog<br />

ge<strong>en</strong> diploma of d<strong>en</strong>k je aan e<strong>en</strong><br />

carrièreswitch Heb je heel wat ervaring<br />

<strong>en</strong> wil je doorgroei<strong>en</strong> in je job W<strong>en</strong>s<br />

je je bij te schol<strong>en</strong> Wil je gezin of werk<br />

combiner<strong>en</strong> met verder studer<strong>en</strong><br />

Afstandsonderwijs kan de weg zijn om<br />

je doel te bereik<strong>en</strong> zonder dat je dagelijks<br />

op de schoolbank<strong>en</strong> hoeft te zitt<strong>en</strong>. Je<br />

kan studer<strong>en</strong> waar <strong>en</strong> wanneer je maar<br />

wil. Vanop afstand stuurt e<strong>en</strong> team van<br />

compet<strong>en</strong>te lector<strong>en</strong> je bij de opleiding<br />

<strong>en</strong> ze begeleid<strong>en</strong> je extra tijd<strong>en</strong>s<br />

vastgelegde contactmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Wil je al lang opnieuw studer<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

volwaardige bachelor in het vastgoed<br />

behal<strong>en</strong> op je eig<strong>en</strong> tempo Het team<br />

afstandsler<strong>en</strong> van de faculteit <strong>Natuur</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Techniek</strong> kan je daarbij help<strong>en</strong>.<br />

Hartelijk welkom <strong>en</strong> veel succes!<br />

2<br />

2013 – 2014<br />

3


afstandsler<strong>en</strong> - vastgoed-makelaardij<br />

Beroepsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

Als bachelor in het vastgoed,<br />

afstudeerrichting makelaardij, kan<br />

je aan de slag in e<strong>en</strong> boei<strong>en</strong>de<br />

branche. E<strong>en</strong> greep uit de beroepsmogelijkhed<strong>en</strong>:<br />

——<br />

vastgoedmakelaar<br />

——<br />

vastgoedpromotor<br />

——<br />

syndicus<br />

——<br />

r<strong>en</strong>tmeester<br />

——<br />

medewerker bij projectontwikkelaar<br />

——<br />

medewerker bij bouwbedrijv<strong>en</strong> met<br />

eig<strong>en</strong> projectontwikkeling<br />

——<br />

medewerker bij vastgoedafdeling<strong>en</strong><br />

van grote onderneming<strong>en</strong><br />

——<br />

medewerker voor beheer van<br />

vastgoed bij bank<strong>en</strong>, p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>- <strong>en</strong><br />

verzekeringsmaatschappij<strong>en</strong>, de<br />

overheid, …<br />

De opleiding:<br />

<strong>Vastgoed</strong>makelaardij<br />

De bachelor vastgoed, afstudeerrichting<br />

makelaardij, geeft je<br />

e<strong>en</strong> ruime opleiding met e<strong>en</strong> stevige<br />

bedrijfseconomische, bouwtechnische<br />

<strong>en</strong> juridische basis. Je<br />

leert niet alle<strong>en</strong> probleemoploss<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> analytisch d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, maar<br />

ook nauwkeurig, snel <strong>en</strong> accuraat<br />

werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> je verwerft de nodige<br />

communicatieve vaardighed<strong>en</strong>.<br />

Theorie <strong>en</strong> praktijk houd<strong>en</strong> elkaar in<br />

ev<strong>en</strong>wicht. Je krijgt oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, cases,<br />

project<strong>en</strong> <strong>en</strong> stages in sam<strong>en</strong>werking<br />

met bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> beroepsinstitut<strong>en</strong>.<br />

De opleiding volgt de actualiteit op de voet.<br />

Enkele illustraties van de algeme<strong>en</strong><br />

vorm<strong>en</strong>de, bouwtechnische, juridische <strong>en</strong><br />

beroepsspecifieke k<strong>en</strong>nis die je verwerft:<br />

——<br />

Je verdiept je in de beroepsgerelateerde<br />

wet- <strong>en</strong> regelgeving, in<br />

het bijzonder burgerlijk recht, bouw- <strong>en</strong><br />

vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijk<br />

ord<strong>en</strong>ingsrecht <strong>en</strong> fiscaal recht.<br />

——<br />

Je leert plann<strong>en</strong> van onroer<strong>en</strong>d<br />

goed lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> interpreter<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de verschill<strong>en</strong>de vastgoedtypes<br />

beschrijv<strong>en</strong>, evaluer<strong>en</strong> <strong>en</strong> schatt<strong>en</strong>.<br />

——<br />

Je maakt k<strong>en</strong>nis met het beroep<strong>en</strong>veld,<br />

je situeert je t<strong>en</strong> opzichte van<br />

aanverwante vakgebied<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

respecteert de deontologische codes.<br />

——<br />

Tijd<strong>en</strong>s de opleiding wordt<br />

ook ruim aandacht besteed<br />

aan beroepsspecifieke<br />

informaticatoepassing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

standaardsoftware.<br />

——<br />

Je leert bemiddel<strong>en</strong> bij de verkoop,<br />

aankoop, ruil, verhuring of overdracht<br />

Beroepsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

2013 – 2014<br />

5


afstandsler<strong>en</strong> - vastgoed-makelaardij<br />

De opleiding: <strong>Vastgoed</strong>makelaardij<br />

van onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>, onroer<strong>en</strong>de<br />

recht<strong>en</strong> of handelsfonds<strong>en</strong>.<br />

——<br />

Je zal bouwpromotieproject<strong>en</strong><br />

initiër<strong>en</strong>, promot<strong>en</strong>, organiser<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

opvolg<strong>en</strong> vanaf de prospectie, de<br />

haalbaarheidsstudie <strong>en</strong> uitvoering<br />

tot <strong>en</strong> met de afrek<strong>en</strong>ing. Via<br />

projectwerking pas je de verworv<strong>en</strong><br />

theoretische k<strong>en</strong>nis concreet toe.<br />

——<br />

Je stelt zelfstandig <strong>en</strong> op e<strong>en</strong> juridisch<br />

correcte manier overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> op<br />

met betrekking tot vastgoedtransacties<br />

<strong>en</strong> je vervult de bijbehor<strong>en</strong>de<br />

administratieve formaliteit<strong>en</strong>. Je<br />

pres<strong>en</strong>teert telk<strong>en</strong>s opnieuw e<strong>en</strong><br />

eindproduct dat aan de eis<strong>en</strong> van je<br />

toekomstige opdrachtgevers voldoet.<br />

Aan het einde van het traject loop je drie<br />

maand<strong>en</strong> voltijds stage bij e<strong>en</strong> zelfgekoz<strong>en</strong><br />

bedrijf uit de sector. Tijd<strong>en</strong>s de stage word<br />

je ondergedompeld in de dagelijkse, soms<br />

harde realiteit van het beroep zodat je<br />

klaar <strong>en</strong> weerbaar b<strong>en</strong>t om het werkveld in<br />

te stapp<strong>en</strong>.<br />

<strong>Vastgoed</strong>makelaardij<br />

in afstandsonderwijs<br />

Op afstand studer<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo e<strong>en</strong><br />

volwaardig bachelor diploma<br />

behal<strong>en</strong> voor vastgoed-makelaardij<br />

Zelf kiez<strong>en</strong> waar <strong>en</strong> wanneer je<br />

w<strong>en</strong>st te studer<strong>en</strong> Het kan. De faculteit<br />

<strong>Natuur</strong> <strong>en</strong> <strong>Techniek</strong> biedt je<br />

e<strong>en</strong> opleiding <strong>en</strong> de noodzakelijke<br />

begeleiding om op afstand succesvol<br />

je diploma te behal<strong>en</strong>.<br />

——<br />

Onze cursuss<strong>en</strong> zijn herwerkt in functie<br />

van zelfstudie. Zo heeft elke module<br />

e<strong>en</strong> overzichtelijke studiewijzer met<br />

studietijdraming <strong>en</strong> talrijke tips.<br />

——<br />

Feedback bij de oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelftests<br />

gev<strong>en</strong> je controle over je vordering<strong>en</strong><br />

in de leerstof.<br />

——<br />

Je b<strong>en</strong>t ook welkom op de contactmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

die bij het begin van<br />

het academiejaar <strong>en</strong> bij de start<br />

van het tweede semester word<strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>dgemaakt. Ze vall<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de<br />

werkur<strong>en</strong> zodat e<strong>en</strong> consultatie zeker in<br />

je ag<strong>en</strong>da past.<br />

——<br />

Alle<strong>en</strong> voor de project<strong>en</strong> word je<br />

<strong>en</strong>kele halve dag<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de werkur<strong>en</strong><br />

op de campus verwacht. Je krijgt<br />

alle info hierover bij de start van het<br />

academiejaar.<br />

Op ons digitaal leerplatform Chamilo<br />

vind je e<strong>en</strong> leerpad, oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zelftests,<br />

aankondiging<strong>en</strong>, … kortom alles wat<br />

je nodig hebt bij elke cursus. Door e<strong>en</strong><br />

ingebed forum <strong>en</strong> via mail blijf je in<br />

contact met je medestud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<br />

je lector<strong>en</strong>. Zo krijg je zeker de nodige<br />

begeleiding, waar <strong>en</strong> wanneer jij wil.<br />

Toelatingsvoorwaard<strong>en</strong><br />

Afstandsler<strong>en</strong> is alvast e<strong>en</strong> ideale<br />

studievorm voor werkzoek<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

uit het werkveld, stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met beperkte<br />

mobiliteit of topsporters.<br />

Kan je werk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> pc, heb je e<strong>en</strong><br />

diploma secundair onderwijs op zak<br />

<strong>en</strong> b<strong>en</strong> je voldo<strong>en</strong>de gemotiveerd om<br />

zelfstandig e<strong>en</strong> diploma bachelor in<br />

vastgoed-makelaardij te behal<strong>en</strong> Dan is<br />

afstandsler<strong>en</strong> waarschijnlijk iets voor jou.<br />

Op de infodag<strong>en</strong> of tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

intakegesprek kom je te wet<strong>en</strong> of<br />

afstandsler<strong>en</strong> ook voor jou de optimale<br />

keuze is.<br />

Infomom<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

intakegesprek<br />

Het is belangrijk je goed te informer<strong>en</strong><br />

voor je start. We rad<strong>en</strong> je daarom aan om<br />

e<strong>en</strong> infomom<strong>en</strong>t bij te won<strong>en</strong>. Veelgestelde<br />

vrag<strong>en</strong> over de opleiding word<strong>en</strong> er<br />

beantwoord.<br />

Infomom<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

zie www.hog<strong>en</strong>t.be/fnt<br />

Daarna kan je e<strong>en</strong> afspraak mak<strong>en</strong> bij<br />

de studietrajectbegeleider voor e<strong>en</strong><br />

intakegesprek. Sam<strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong> we dan<br />

het meest geschikte opleidingstraject uit,<br />

op basis van motivatie, vooropleiding,<br />

combinatie werk/gezin, … Neem hiervoor<br />

contact op met de trajectbegeleider:<br />

isabelle.janss<strong>en</strong>@hog<strong>en</strong>t.be.<br />

Als je intakegesprek is afgerond <strong>en</strong> je<br />

studieprogramma is bepaald, kan je je<br />

inschrijv<strong>en</strong>.<br />

Inschrijving<br />

Vanaf de infodag 29 juni 2013 kan je<br />

je inschrijv<strong>en</strong>. Br<strong>en</strong>g daarvoor je diploma<br />

secundair onderwijs mee, ev<strong>en</strong>tuele<br />

andere originele attest<strong>en</strong> of diploma’s <strong>en</strong> je<br />

id<strong>en</strong>titeitskaart. Het inschrijvingsgeld hangt<br />

af van je statuut als (niet-)beursstud<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

van het aantal opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> studiepunt<strong>en</strong>.<br />

Zo was het inschrijvingsgeld voor<br />

e<strong>en</strong> niet-beursstud<strong>en</strong>t 64 euro (vast<br />

bedrag) plus 8,9 euro per ingeschrev<strong>en</strong><br />

studiepunt in academiejaar 2012-2013. Als<br />

beursstud<strong>en</strong>t betaalde je e<strong>en</strong>malig 55 euro<br />

per academiejaar (< 54 studiepunt<strong>en</strong>) <strong>en</strong><br />

100 euro (> 54 studiepunt<strong>en</strong>). Als bijnabeursstud<strong>en</strong>t<br />

neem je het best contact op<br />

met de studietrajectbegeleider:<br />

isabelle.janss<strong>en</strong>@hog<strong>en</strong>t.be.<br />

Inschrijv<strong>en</strong><br />

zie www.hog<strong>en</strong>t.be/fnt<br />

Programma<br />

Als stud<strong>en</strong>t in afstandsler<strong>en</strong> stel je, in<br />

functie van je beschikbare tijd, behoeft<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, zelf je programma sam<strong>en</strong>.<br />

Wij zi<strong>en</strong> er uiteraard op toe dat je keuze<br />

realistisch <strong>en</strong> consist<strong>en</strong>t is. Jij bepaalt<br />

zelf hoeveel opleidingsonderdel<strong>en</strong> je<br />

per semester opneemt uit e<strong>en</strong> totaalprogramma<br />

van 180 studiepunt<strong>en</strong>. Dit<br />

programma is niet opgesplitst in jar<strong>en</strong>,<br />

precies om jou als afstandsleerder maximaal<br />

greep te gev<strong>en</strong> op je opleiding.<br />

<strong>Vastgoed</strong>makelaardij in afstandsonderwijs<br />

6 2013 – 2014<br />

7


Exam<strong>en</strong>regeling<br />

Eerder verworv<strong>en</strong> kwalificaties (EVK)<br />

afstandsler<strong>en</strong> - vastgoed-makelaardij<br />

Programma<br />

<strong>Vastgoed</strong>makelaardij in afstandsonderwijs<br />

De exam<strong>en</strong>regeling is volledig<br />

afhankelijk van het door jou gekoz<strong>en</strong><br />

curriculum. De exam<strong>en</strong>periodes ligg<strong>en</strong><br />

in januari <strong>en</strong> juni, met herkansingsmogelijkheid<br />

in augustus/september. Je<br />

legt exam<strong>en</strong> af in januari of juni over de<br />

vakk<strong>en</strong> die je in het eerste, respectievelijk<br />

het tweede semester opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> hebt.<br />

Aanvraag vrijstelling<strong>en</strong>:<br />

evk/evc<br />

Op basis van relevante werkervaring<br />

(EVC) of e<strong>en</strong> vroeger behaald diploma<br />

(EVK) kan je voor bepaalde opleidingsonderdel<strong>en</strong><br />

vrijgesteld word<strong>en</strong>.<br />

Eerder verworv<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties (EVC)<br />

Je hebt al <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> relevante werkervaring.<br />

Graag zou je weer studer<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

compet<strong>en</strong>ties die je opgedaan hebt op de<br />

arbeidsmarkt omzett<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> diploma. Die<br />

compet<strong>en</strong>ties kunn<strong>en</strong> heel vaak omgezet<br />

word<strong>en</strong> in ‘Bewijz<strong>en</strong> van bekwaamheid’,<br />

die op hun beurt in aanmerking word<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor vrijstelling<strong>en</strong>.<br />

W<strong>en</strong>s je meer info over deze procedure of<br />

wil je de EVC-gids download<strong>en</strong> , neem dan<br />

e<strong>en</strong> kijkje op www.hog<strong>en</strong>t.be/studer<strong>en</strong>/<br />

flexibele-leerweg<strong>en</strong>/evc-evk.<br />

Neem voor meer info contact op met de<br />

EVC-begeleider:<br />

Charlotte Vand<strong>en</strong>berghe<br />

Kortrijkseste<strong>en</strong>weg 14<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 243 34 74<br />

charlotte.vand<strong>en</strong>berghe@hog<strong>en</strong>t.be<br />

Als je e<strong>en</strong> opleiding kiest die in<br />

dezelfde lijn ligt, zijn er misschi<strong>en</strong><br />

wel opleidingsonderdel<strong>en</strong> die<br />

overe<strong>en</strong>stemm<strong>en</strong> met je nieuwe<br />

studieprogramma. Om na te gaan of je<br />

voor deze opleidingsonderdel<strong>en</strong> recht hebt<br />

op e<strong>en</strong> vrijstelling, kan je contact opnem<strong>en</strong><br />

met de studietrajectbegeleider:<br />

isabelle.janss<strong>en</strong>@hog<strong>en</strong>t.be.<br />

Individuele onderwijs<strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>maatregel<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> individuele onderwijs- <strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>maatregel is e<strong>en</strong> aanpassing<br />

op maat om gelijkheid van kans<strong>en</strong><br />

voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te waarborg<strong>en</strong>. Deze<br />

maatregel<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> altijd aangevraagd<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>maatregel<strong>en</strong><br />

kan je onder meer aanvrag<strong>en</strong> op<br />

basis van medische red<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

functiebeperking<strong>en</strong>, uitzonderlijke sociale<br />

of individuele omstandighed<strong>en</strong>. Hou<br />

er rek<strong>en</strong>ing mee dat je over de nodige<br />

attest<strong>en</strong> <strong>en</strong> bewijsstukk<strong>en</strong> moet beschikk<strong>en</strong><br />

om de individuele onderwijs- <strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>maatregel<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> aanvrag<strong>en</strong>.<br />

Meer info bij:<br />

isabelle.janss<strong>en</strong>@hog<strong>en</strong>t.be.<br />

Diploma<br />

Je kan aan de faculteit <strong>Natuur</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Techniek</strong> het diploma ‘bachelor in het<br />

vastgoed- afstudeerrichting makelaardij’<br />

hal<strong>en</strong> in afstandsonderwijs. Je bereikt<br />

dezelfde eindcompet<strong>en</strong>ties als de<br />

dagstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, alle<strong>en</strong> de weg ernaartoe is<br />

anders.<br />

Welke opleidingsonderdel<strong>en</strong><br />

kan je<br />

opnem<strong>en</strong> vanaf<br />

academiejaar 2013-14<br />

Welke opleidingsonderdel<strong>en</strong><br />

kan je<br />

opnem<strong>en</strong> vanaf<br />

academiejaar 2014-15<br />

Welke opleidingsonderdel<strong>en</strong><br />

kan je<br />

opnem<strong>en</strong> vanaf<br />

academiejaar 2015-16<br />

Opleidingsonderdeel studiepunt<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong> vanaf<br />

Algem<strong>en</strong>e economie 3 semester 1<br />

Boekhoud<strong>en</strong> 3 semester 1<br />

Informatietechnologie 3 semester 1<br />

Digitale planontwikkeling 4 semester 1<br />

<strong>Vastgoed</strong>makelaardij 6 semester 1<br />

Stedelijke ontwikkeling <strong>en</strong> woonbeleid 3 semester 1<br />

Constructies 1 5 semester 1<br />

Architectuurtypologie 3 semester 1<br />

<strong>Vastgoed</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 1 5 semester 2<br />

Commerciële training deel 1 3 semester 2<br />

Communicatie- <strong>en</strong> onderzoeksvaardighed<strong>en</strong> 3 semester 2<br />

Bouwwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> 6 semester 2<br />

Algeme<strong>en</strong> recht 4 semester 2<br />

<strong>Vastgoed</strong>project 9 semester 2<br />

Opleidingsonderdeel studiepunt<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong> vanaf<br />

Commerciële training 2 3 Semester 1 2014-15<br />

Communicatie 2 4 Semester 1<br />

Ruimtelijk beleid <strong>en</strong> woonbeleid 4 Semester 1<br />

Constructies 2 4 Semester 1<br />

Schatting<strong>en</strong> 5 Semester 1<br />

Zak<strong>en</strong>recht <strong>en</strong> handelsrecht 5 Semester 1<br />

<strong>Vastgoed</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 2 5 Semester 1<br />

Keuze-opleidingsonderdeel 3 Semester 2 2014-15<br />

Projectadministratie <strong>en</strong> werfopvolging 5 Semester 2<br />

Fiscaliteit <strong>en</strong> vermog<strong>en</strong>splanning 5 Semester 2<br />

Technische uitrusting <strong>en</strong> onderhoud 4 Semester 2<br />

Bouwpathologie, r<strong>en</strong>ovatie <strong>en</strong> onderhoud 4 Semester 2<br />

R<strong>en</strong>ovatie-<strong>en</strong> bouwpromotieproject 9 Semester 2<br />

Opleidingsonderdeel studiepunt<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong> vanaf<br />

Kantoormanagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> deontologie 3 Semester 1 2015-16<br />

<strong>Vastgoed</strong>recht 5 Semester 1<br />

Commerciële training 3 3 Semester 1<br />

Expertises 4 Semester 1<br />

2 keuze-opleidingsonderdel<strong>en</strong> 6 Semester 1<br />

Syndicschap 4 Semester 1<br />

Ondernem<strong>en</strong> 5 Semester 1<br />

Stages 20 Semester 2 2015-16<br />

Bachelorproef 10 Semester 2<br />

<strong>Vastgoed</strong>makelaardij in afstandsonderwijs<br />

8 2013 – 2014<br />

9


afstandsler<strong>en</strong> - vastgoed-makelaardij<br />

Programma<br />

Programma<br />

Inhoud van de<br />

opleidingsonderdel<strong>en</strong><br />

Algem<strong>en</strong>e economie<br />

In het opleidingsonderdeel<br />

algem<strong>en</strong>e economie verwerf je e<strong>en</strong><br />

uitgebreide basisk<strong>en</strong>nis van micro- <strong>en</strong><br />

macro-economische begripp<strong>en</strong>. Deze<br />

begripp<strong>en</strong> help<strong>en</strong> je om de economische<br />

werkelijkheid te analyser<strong>en</strong> <strong>en</strong> verklar<strong>en</strong>.<br />

Boekhoud<strong>en</strong><br />

In het opleidingsonderdeel boekhoud<strong>en</strong><br />

verkrijg je e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> inzicht in de<br />

boekhouding. Je krijgt inzicht in de totale<br />

cyclus van boekhoudkundige verrichting<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> je leert hoe e<strong>en</strong> boekhouding gevoerd<br />

wordt.<br />

De financiële toestand van e<strong>en</strong><br />

onderneming zal je kunn<strong>en</strong> doorlicht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> analyser<strong>en</strong> aan de hand van financiële<br />

indicator<strong>en</strong> (o.a. in het licht van het<br />

opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> waardebepaling).<br />

Informatietechnologie<br />

In dit opleidingsonderdeel leer je<br />

ess<strong>en</strong>tiële softwarepakkett<strong>en</strong> snel <strong>en</strong><br />

vakkundig te gebruik<strong>en</strong>. Dit is onontbeerlijk<br />

binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> geïnformatiseerde<br />

omgeving. Je leert werk<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> tekstverwerkingsprogramma,<br />

e<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatiepakket <strong>en</strong><br />

spreadsheettoepassing<strong>en</strong>. Zo b<strong>en</strong> je<br />

in staat om e<strong>en</strong> visueel aantrekkelijke<br />

pres<strong>en</strong>tatie uit te werk<strong>en</strong>, professionele<br />

tekstdocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op te stell<strong>en</strong>,<br />

cijfermateriaal efficiënt te verwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

accurate rek<strong>en</strong>modell<strong>en</strong> op te stell<strong>en</strong>.<br />

Digitale planontwikkeling<br />

Je leert de opbouw van e<strong>en</strong> plan<br />

lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong>. Je verwerft inzicht<br />

in de mogelijkhed<strong>en</strong> van CAD-software<br />

(Autocad) om efficiënt bouwplann<strong>en</strong> te<br />

ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong>. Die<br />

k<strong>en</strong>nis vull<strong>en</strong> we aan met noties van<br />

tek<strong>en</strong>conv<strong>en</strong>ties, planopmaak <strong>en</strong> digitaal<br />

print<strong>en</strong>.<br />

<strong>Vastgoed</strong>makelaardij<br />

De praktijk van het beroep<br />

vastgoedmakelaar staat c<strong>en</strong>traal in<br />

dit opleidingsonderdeel. Je leert de<br />

organisatie van het beroep k<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verwerft voldo<strong>en</strong>de noties van de<br />

statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> de reglem<strong>en</strong>tering<strong>en</strong> om als<br />

vastgoedmakelaar aan de slag te gaan.<br />

Concrete vrag<strong>en</strong> rond publiciteit <strong>en</strong> het<br />

verwerv<strong>en</strong> van opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> mandat<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> aan bod.<br />

We behandel<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de thema’s:<br />

——<br />

situering van de vastgoedsector<br />

in de bouwwereld: bouwsector<br />

<strong>en</strong> vastgoedsector, profiel van de<br />

vastgoedmakelaar <strong>en</strong> de deelberoep<strong>en</strong><br />

——<br />

toetreding tot het beroep van<br />

vastgoedmakelaar<br />

——<br />

uitoef<strong>en</strong>ing van het beroep:<br />

opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> mandat<strong>en</strong>, realisatie,<br />

marktmechanisme van vastgoed,<br />

internationale mogelijkhed<strong>en</strong>,<br />

commercieel vastgoed, reclame <strong>en</strong><br />

publiciteit<br />

——<br />

psychologie tuss<strong>en</strong> cliënt <strong>en</strong> makelaar<br />

——<br />

werking van e<strong>en</strong> makelaarskantoor<br />

Het deelopleidingsonderdeel<br />

patrimoniumdocum<strong>en</strong>tatie leert je<br />

wat de basisdocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn in e<strong>en</strong><br />

verkoopdossier, alsook hoe je deze<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verkrijgt, interpreteert <strong>en</strong><br />

gebruikt. Verder wordt de werking van<br />

de verschill<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong><br />

zoals de algem<strong>en</strong>e administratie<br />

van de patrimoniumdocum<strong>en</strong>tatie,<br />

het registratiekantoor <strong>en</strong> het<br />

hypotheekkantoor.<br />

Verzekering<strong>en</strong> geeft e<strong>en</strong> overzicht van de<br />

beroepsgerelateerde verzekering<strong>en</strong>. Zo<br />

verwerf je het nodige inzicht om in het<br />

werkveld met deze materie om te gaan.<br />

Stedelijke ontwikkeling <strong>en</strong> woonbeleid<br />

Het opleidingsonderdeel ‘Stedelijke<br />

ontwikkeling <strong>en</strong> woonbeleid’ vormt e<strong>en</strong><br />

refer<strong>en</strong>tiekader dat later wordt uitgediept<br />

bij ‘Ruimtelijk beleid <strong>en</strong> woonbeleid’.<br />

We strev<strong>en</strong> ernaar om de ‘ruimte’ als<br />

begrip te vatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> inzicht te krijg<strong>en</strong> in<br />

het functioner<strong>en</strong> ervan. Dit functioner<strong>en</strong><br />

vormt het kader van waaruit we moet<strong>en</strong><br />

vertrekk<strong>en</strong> om de basisbegripp<strong>en</strong><br />

planologie, ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouw te definiër<strong>en</strong>.<br />

In het onderdeel ‘Geschied<strong>en</strong>is van de<br />

stedelijke ontwikkeling’ gaan we op<br />

zoek naar het ontstaan van de sted<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hun ontwikkeling. E<strong>en</strong> geschied<strong>en</strong>is die<br />

ess<strong>en</strong>tieel is om het functioner<strong>en</strong> van<br />

de sted<strong>en</strong> vandaag te kunn<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong>.<br />

De hed<strong>en</strong>daagse stad <strong>en</strong> haar nieuwe<br />

structur<strong>en</strong> zijn dan ook e<strong>en</strong> belangrijk<br />

onderdeel van dit opleidingsonderdeel. In<br />

e<strong>en</strong> inleiding op de planologie wordt de<br />

evolutie van bodembestemmingsplann<strong>en</strong><br />

naar structuurplann<strong>en</strong> belicht. Verder<br />

wordt ook het vernieuwde Vlaams<br />

Woonbeleid e<strong>en</strong> eerste maal bondig<br />

toegelicht.<br />

Constructies 1<br />

In het opleidingsonderdeel constructies<br />

verwerf je inzicht in de bouwtechnische<br />

aspect<strong>en</strong> van gebouw<strong>en</strong>. Die k<strong>en</strong>nis heb<br />

je nodig voor e<strong>en</strong> degelijk economisch<br />

<strong>en</strong> technisch waardeoordeel. De<br />

aangeleerde compet<strong>en</strong>ties sluit<strong>en</strong> nauw<br />

aan bij opleidingsonderdel<strong>en</strong> zoals<br />

bouwproject<strong>en</strong>, digitale planontwikkeling,<br />

bouwfysische analyse, bouwpathologie <strong>en</strong><br />

r<strong>en</strong>ovatie, werfopvolging, schatting<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

expertises.<br />

<strong>Vastgoed</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 1<br />

In deze opleiding is wiskunde<br />

ge<strong>en</strong> doel op zich, maar heeft het e<strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>en</strong>de <strong>en</strong> verruim<strong>en</strong>de functie<br />

t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de beroepsgerichte<br />

opleidingsonderdel<strong>en</strong>. We beperk<strong>en</strong> de<br />

theorie tot e<strong>en</strong> minimum, de praktische<br />

kant primeert. Hierdoor leer je de k<strong>en</strong>nis in<br />

nieuwe situaties toepass<strong>en</strong>.<br />

De opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> praktische toepassing<strong>en</strong><br />

legg<strong>en</strong> de nadruk op method<strong>en</strong> om<br />

de werkelijkheid via e<strong>en</strong> wiskundig<br />

model te beschrijv<strong>en</strong>, te verklar<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

te beheers<strong>en</strong>. Wiskunde stimuleert ook<br />

attitudes <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> zoals logisch<br />

red<strong>en</strong>er<strong>en</strong>, probleemanalyse <strong>en</strong> -oplossing,<br />

accuratesse <strong>en</strong> zelfstandigheid.<br />

We sluit<strong>en</strong> aan bij de leerstof uit je<br />

secundair onderwijs <strong>en</strong> oef<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

serie onderwerp<strong>en</strong> in die voor de<br />

opleiding vastgoed extra van belang zijn:<br />

oppervlakte- <strong>en</strong> volumeberek<strong>en</strong>ing,<br />

Statistiek<br />

We behandel<strong>en</strong> de onderwerp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> die bij e<strong>en</strong> eerste<br />

grondige k<strong>en</strong>nismaking met de statistiek<br />

noodzakelijk zijn. De nadruk ligt vooral<br />

op het aanler<strong>en</strong> van diverse begripp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> method<strong>en</strong>: gegev<strong>en</strong>s verwerk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> karakteriser<strong>en</strong>, kansrek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong><br />

waarschijnlijkheidsverdeling<strong>en</strong>. We pass<strong>en</strong><br />

dit praktisch toe op het evaluer<strong>en</strong> van<br />

vergelijkingspunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> lineaire regressie.<br />

Programma<br />

10 2013 – 2014<br />

11


afstandsler<strong>en</strong> - vastgoed-makelaardij<br />

Programma<br />

Commerciële training: deel 1<br />

Je maakt k<strong>en</strong>nis met de commerciële<br />

aspect<strong>en</strong> van het beroep van<br />

vastgoedmakelaar <strong>en</strong> de tools om jezelf <strong>en</strong><br />

je vastgoedkantoor te positioner<strong>en</strong> op de<br />

vastgoedmarkt.<br />

Communicatie- <strong>en</strong><br />

onderzoeksvaardighed<strong>en</strong><br />

Professionals bested<strong>en</strong> ongeveer<br />

de helft van hun tijd aan communicatie:<br />

werkoverleg, vergader<strong>en</strong> <strong>en</strong> notuler<strong>en</strong>,<br />

rapport<strong>en</strong> <strong>en</strong> zakelijke briev<strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong>,<br />

e-mails stur<strong>en</strong> <strong>en</strong> beantwoord<strong>en</strong>,<br />

verzorg<strong>en</strong> van mondelinge pres<strong>en</strong>taties,<br />

adviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> professioneel telefoner<strong>en</strong>.<br />

Efficiënt communicer<strong>en</strong> is niet zo<br />

e<strong>en</strong>voudig, maar deze zakelijke<br />

communicatieve vaardighed<strong>en</strong> kan je<br />

ler<strong>en</strong>. We bested<strong>en</strong> ook aandacht aan<br />

e<strong>en</strong> correcte spelling, correct taalgebruik<br />

(woordniveau, zinsniveau <strong>en</strong> tekstniveau),<br />

grammaticale <strong>en</strong> lexicale struikelblokk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het mak<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>vatting<strong>en</strong>. Om<br />

doelgericht informatie te verwerv<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verwerk<strong>en</strong>, leer je het internet als<br />

informatiebron efficiënt te gebruik<strong>en</strong>.<br />

Bouwwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

Material<strong>en</strong>k<strong>en</strong>nis:<br />

Je leert de meest voorkom<strong>en</strong>de<br />

bouwmaterial<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun<br />

voor-<strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> afweg<strong>en</strong>. De meeste<br />

material<strong>en</strong> die zowel vroeger als nu<br />

word<strong>en</strong> toegepast, word<strong>en</strong> belicht. Per<br />

thema zal de stud<strong>en</strong>t inzicht verwerv<strong>en</strong><br />

in de eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, herk<strong>en</strong>ning <strong>en</strong> de<br />

voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de<br />

bouwmaterial<strong>en</strong>. Hij kan de al dan<br />

niet relevante toepassing van e<strong>en</strong><br />

bouwmateriaal beoordel<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>t de<br />

voornaamste schadegevall<strong>en</strong> gekoppeld<br />

aan e<strong>en</strong> (verkeerd) materiaalgebruik.<br />

Bouwfysica:<br />

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld als<br />

eerste k<strong>en</strong>nismaking met bouwfysica.<br />

Thema’s als warmtetransmissie <strong>en</strong><br />

v<strong>en</strong>tilatie kom<strong>en</strong> aan bod, gevolgd door<br />

de regelgeving betreff<strong>en</strong>de EPB <strong>en</strong> EPC<br />

<strong>en</strong> de nieuwe akoestische norm. Het<br />

aantal zuivere formules wordt tot e<strong>en</strong><br />

strikt minimum beperkt. Laat je zeker<br />

niet afschrikk<strong>en</strong> door de naam ‘fysica’<br />

want na onontbeerlijke wiskundige<br />

basishoofdstukk<strong>en</strong> zal deze cursus eerder<br />

als beschrijv<strong>en</strong>d overkom<strong>en</strong>. De cursus<br />

is e<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>de voorbereiding voor<br />

person<strong>en</strong> die later e<strong>en</strong> opleiding tot<br />

<strong>en</strong>ergiedeskundige d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> te volg<strong>en</strong>.<br />

Algeme<strong>en</strong> recht<br />

In het opleidingsonderdeel ‘Algeme<strong>en</strong><br />

recht’ krijg je e<strong>en</strong> overzicht van de<br />

verschill<strong>en</strong>de rechtstakk<strong>en</strong> die voor<br />

de immobiliënwereld van belang zijn.<br />

Zo krijg je e<strong>en</strong> inzicht in het Belgische<br />

rechtssysteem <strong>en</strong> de bijbehor<strong>en</strong>de<br />

terminologie <strong>en</strong> leer je de basisprincipes<br />

van de verschill<strong>en</strong>de rechtstakk<strong>en</strong> aan<br />

zoals staatsrecht, huwelijksrecht, contract<strong>en</strong><br />

aansprakelijkheidsrecht. Dankzij de vele<br />

praktische voorbeeld<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> we alles<br />

zeer concreet.<br />

Architectuurtypologie<br />

We gev<strong>en</strong> je e<strong>en</strong> overzicht van de<br />

actuele bouwkunst <strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> de<br />

architectuurevolutie sinds de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de<br />

eeuw: neostijl<strong>en</strong>, eclecticisme, art nouveau,<br />

art deco, modernisme, brutalisme, kritisch<br />

regionalisme, postmodernisme, nieuwe<br />

e<strong>en</strong>voud, hightech <strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse<br />

architectuur kom<strong>en</strong> aan bod, steeds met<br />

het acc<strong>en</strong>t op de Belgische architectuur.<br />

<strong>Vastgoed</strong>project<strong>en</strong><br />

In e<strong>en</strong> project pas je de verworv<strong>en</strong><br />

theoretische k<strong>en</strong>nis concreet toe om<br />

e<strong>en</strong> aan vastgoed gerelateerd complex<br />

probleem op te loss<strong>en</strong>. Je leert e<strong>en</strong> project<br />

structureel aan te pakk<strong>en</strong>. De uitwerking<br />

ervan gebeurt in groep: je team legt<br />

contact<strong>en</strong> met allerlei instanties om<br />

informatie in te winn<strong>en</strong> <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op<br />

te zoek<strong>en</strong>. Uiteindelijk pres<strong>en</strong>teer je e<strong>en</strong><br />

eindproduct dat e<strong>en</strong> praktisch antwoord<br />

biedt op de vraagstelling <strong>en</strong> dat aan de<br />

eis<strong>en</strong> van de opdrachtgevers voldoet.<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong><br />

faciliteit<strong>en</strong><br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

De HoG<strong>en</strong>t beschikt over e<strong>en</strong><br />

professioneel bemande di<strong>en</strong>st voor<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die merkelijk<br />

ruimer gaat dan de klassieke sociale<br />

di<strong>en</strong>st. Je kan er onder andere terecht<br />

voor vrag<strong>en</strong> over studietoelag<strong>en</strong>,<br />

opleidingscheques, educatief verlof, …<br />

De directie Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is<br />

gevestigd op de Vosk<strong>en</strong>slaan 38, 9000 G<strong>en</strong>t<br />

www.hog<strong>en</strong>t.be/stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Meer info over stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in het<br />

algeme<strong>en</strong>: www.c<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.be<br />

Financiële ondersteuning<br />

via stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Als je ge<strong>en</strong> recht hebt op e<strong>en</strong><br />

studietoelage van de Vlaamse Overheid<br />

of als de toelage onvoldo<strong>en</strong>de is, kan<br />

de directie Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

jou misschi<strong>en</strong> financieel help<strong>en</strong> om je<br />

studiekost<strong>en</strong> (studiegeld, boek<strong>en</strong>, vervoer,<br />

laptop, …) te betal<strong>en</strong>. Elke vraag tot<br />

financiering wordt individueel <strong>en</strong> met de<br />

nodige discretie behandeld.<br />

E<strong>en</strong> financiële studieondersteuning kan je<br />

ook digitaal aanvrag<strong>en</strong>. Surf naar www.<br />

hog<strong>en</strong>t.be/stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>/zorg/<br />

financiele-steun<br />

Studietoelage van de<br />

Vlaamse Overheid<br />

Er zijn drie voorwaard<strong>en</strong> waaraan<br />

je moet voldo<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> studietoelage<br />

van de Vlaamse Overheid te verkrijg<strong>en</strong>,<br />

namelijk pedagogische, financiële <strong>en</strong><br />

nationaliteitsvoorwaard<strong>en</strong>.<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> faciliteit<strong>en</strong><br />

12 2013 – 2014<br />

13


afstandsler<strong>en</strong> - vastgoed-makelaardij<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> faciliteit<strong>en</strong><br />

Surf voor informatie naar<br />

www.c<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.be.<br />

Je kan e<strong>en</strong> aanvraagformulier download<strong>en</strong><br />

via www.studietoelag<strong>en</strong>.be of online<br />

je aanvraag indi<strong>en</strong><strong>en</strong>. Voldoe je aan<br />

de financiële voorwaard<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

studiefinanciering, maar niet aan de<br />

studievoorwaard<strong>en</strong>, dan kan je terecht bij<br />

de directie Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voor<br />

het beurstarief.<br />

Opleidingscheques voor<br />

werknemers/bijkom<strong>en</strong>de<br />

tegemoetkoming<br />

B<strong>en</strong> je werknemer of ambt<strong>en</strong>aar <strong>en</strong><br />

woon je in Vlaander<strong>en</strong> of in het Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je met<br />

de opleidingscheques voor werknemers<br />

e<strong>en</strong> opleiding betal<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>de<br />

opleidingsverstrekker.<br />

Deze cheques kan je gebruik<strong>en</strong> om<br />

je rechtstreekse studiekost<strong>en</strong> zoals<br />

studiegeld, boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> cursuss<strong>en</strong>, … te<br />

betal<strong>en</strong>. Cursuss<strong>en</strong> of ander didactisch<br />

materiaal, die niet werd<strong>en</strong> aangekocht bij<br />

de opleidingsverstrekker, kom<strong>en</strong> niet in<br />

aanmerking.<br />

Voor elke opleiding die je met<br />

opleidingscheques betaalt, past de<br />

Vlaamse overheid per cheque de helft bij.<br />

Per kal<strong>en</strong>derjaar kan je maximaal voor 250<br />

euro opleidingscheques aankop<strong>en</strong> <strong>en</strong> je<br />

betaalt daarvoor slechts 125 euro.<br />

Bestel je cheques tijdig, zodat je ze al hebt<br />

als je je studiegeld (= inschrijvingsgeld)<br />

moet betal<strong>en</strong>.<br />

Heb je ge<strong>en</strong> diploma van het hoger<br />

onderwijs <strong>en</strong> volg je e<strong>en</strong> opleiding<br />

waarmee je e<strong>en</strong> bachelordiploma kan<br />

behal<strong>en</strong>, dan kan je e<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>de<br />

tegemoetkoming krijg<strong>en</strong>. Werknemers<br />

die in aanmerking kom<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> de<br />

helft van het bedrag dat bov<strong>en</strong> het<br />

persoonlijk forfaitair jaarbedrag van<br />

de opleidingscheques (250 euro) ligt,<br />

terugbetaald krijg<strong>en</strong> via de VDAB, met e<strong>en</strong><br />

maximum van 125 euro.<br />

Het aanvraagformulier vind je op de VDABwebsite.<br />

Meer informatie:<br />

——<br />

www.vdab.be/opleidingscheques<br />

——<br />

op het gratis telefoonnummer<br />

0800 30 700 elke werkdag van<br />

8 tot 20 uur.<br />

Tijdskrediet of<br />

loopbaanonderbreking<br />

Deze formule biedt je de mogelijkheid<br />

tijdelijk je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk<br />

te onderbrek<strong>en</strong>. Als werknemer<br />

moet je tijdskrediet of loopbaanonderbreking<br />

schriftelijk aanvrag<strong>en</strong> bij je werkgever.<br />

Na akkoord van je werkgever, di<strong>en</strong> je e<strong>en</strong><br />

aanvraag voor e<strong>en</strong> uitkering in bij de RVA.<br />

Gedur<strong>en</strong>de de onderbrekingsperiode van je<br />

arbeidsovere<strong>en</strong>komst of van je verminderde<br />

arbeidsprestaties, g<strong>en</strong>iet je e<strong>en</strong> onderbrekingsuitkering,<br />

betaald door de RVA.<br />

De duur van het tijdskrediet bedraagt één<br />

jaar over de hele loopbaan, op te nem<strong>en</strong> in<br />

periodes van minst<strong>en</strong>s drie maand<strong>en</strong>. De<br />

maximumduur van één jaar kan ev<strong>en</strong>tueel<br />

verl<strong>en</strong>gd word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> sectorale of<br />

ondernemings-CAO dat toelaat. Is dat<br />

het geval, dan kan deze maximumduur<br />

uitgebreid word<strong>en</strong> tot vijf jaar.<br />

Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong><br />

bij de Vlaamse Regering<br />

aanspraak mak<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> aanmoedigingspremie<br />

(info over aanmoedigingspremies,<br />

bel 1700 of www.vlaander<strong>en</strong>.be/nl/<br />

economie-<strong>en</strong>-werk/loopbaan/werk-<strong>en</strong>prive-combiner<strong>en</strong>/aanmoedigingspremievoor-tijdskrediet-loopbaanonderbreking).<br />

Meer informatie:<br />

——<br />

bij je werkgever<br />

——<br />

bij je vakbond<br />

——<br />

de RVA: www.rva.be<br />

Educatief verlof<br />

Educatief verlof is het recht van<br />

voltijdse <strong>en</strong> sommige deeltijdse<br />

werknemers in de privésector, die<br />

bepaalde algem<strong>en</strong>e of beroepsopleiding<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>, om op het werk afwezig te zijn<br />

met behoud van het normale (weliswaar<br />

geplafonneerd) loon.<br />

Het aantal ur<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong> afwezigheid is<br />

onder meer afhankelijk van de aard van<br />

de opleiding <strong>en</strong> het aantal gevolgde ur<strong>en</strong>.<br />

De afwezigheid moet in overleg met je<br />

werkgever gepland word<strong>en</strong>. Je moet het<br />

verlof opnem<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de aanvang van het<br />

academiejaar <strong>en</strong> het einde van de eerste<br />

exam<strong>en</strong>zittijd. Ev<strong>en</strong>tueel kan de periode<br />

word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd tot het einde van de<br />

tweede zittijd.<br />

De opleiding<strong>en</strong> tot bachelor <strong>en</strong> master,<br />

waarvoor je b<strong>en</strong>t ingeschrev<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> diplomacontract, kom<strong>en</strong> maar in<br />

aanmerking voor educatief verlof als ze<br />

’s avonds (na 16 uur) of in het week<strong>en</strong>d<br />

gegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Er zijn uitzondering<strong>en</strong> bv.<br />

sectorale opleiding bij beslissing door het<br />

paritair comité of opleiding<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d door<br />

de erk<strong>en</strong>ningscommissie.<br />

Daarnaast is er ook recht op educatief<br />

verlof als je b<strong>en</strong>t ingeschrev<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>contract met het oog op<br />

het behal<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> diploma. Meer<br />

informatie bij www.werk.belgie.be,<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> HoG<strong>en</strong>t of de<br />

trajectbegeleider:<br />

isabelle.janss<strong>en</strong>@hog<strong>en</strong>t.be.<br />

Studer<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

werkloosheidsuitkering<br />

Als werkloze kan je in principe ge<strong>en</strong><br />

werkloosheidsuitkering<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong><br />

wanneer je ingeschrev<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t voor<br />

opleiding<strong>en</strong> met volledig leerplan (min. 27<br />

studiepunt<strong>en</strong>), behalve als je deze volgt na<br />

17 uur, op zaterdag <strong>en</strong> als de RVA je e<strong>en</strong><br />

vrijstelling heeft toegestaan.<br />

Meer info: www.rva.be<br />

Ondernemerschapsportefeuille<br />

De KMO-portefeuille is de opvolger<br />

van de BEA-maatregel <strong>en</strong> de vroegere<br />

opleidings- <strong>en</strong> adviescheques voor<br />

werkgevers. Het is e<strong>en</strong> subsidiemaatregel<br />

waarbij je als KMO jaarlijks tot 15.000 euro<br />

kan krijg<strong>en</strong> voor ondersteuning, onder<br />

andere voor e<strong>en</strong> opleiding.<br />

E<strong>en</strong> subsidie aanvrag<strong>en</strong>, doe je via de<br />

website www.kmo-portefeuille.be.<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> faciliteit<strong>en</strong><br />

14 2013 – 2014<br />

15


H.Hartlaan<br />

afstandsler<strong>en</strong> - vastgoed-makelaardij<br />

Wat / Waar<br />

Adress<strong>en</strong><br />

Contact<br />

Mariakerke, Eeklo<br />

R4<br />

Oost<strong>en</strong>de<br />

E40<br />

Deinze<br />

Watersportbaan<br />

Eeklo<br />

Drong<strong>en</strong>seste<strong>en</strong>weg<br />

Blaarmeers<strong>en</strong><br />

Beuk<strong>en</strong>laan<br />

Adolphe Pégoudlaan<br />

Schoonmeers<br />

-straat<br />

CAMPUS<br />

SCHOONMEERSEN<br />

Palinghuiz<strong>en</strong><br />

R40<br />

Nieuwewandeling<br />

Rooigemlaan<br />

Sint-D<strong>en</strong>ijslaan<br />

Kortrijkseste<strong>en</strong>weg<br />

P<br />

SPORT<br />

HAL<br />

B C<br />

D<br />

A<br />

Coupure Links<br />

Ryhovelaan<br />

Martelaarslaan<br />

Groot-<br />

Brittannië<br />

laan<br />

Vosk <strong>en</strong> slaan<br />

Wondelgemstr<br />

Nieuwevaart<br />

Gasmeterlaan<br />

Burgstraat<br />

Houtlei<br />

Bijlokekaai<br />

CAMPUS<br />

MERCATOR<br />

Kon. Albertlaan<br />

De Pintelaan<br />

De<br />

sterre<br />

Oude<br />

kortrijkseste<strong>en</strong>weg<br />

Koningin<br />

Elisabethlaan<br />

Krijgslaan<br />

Lange<br />

Ste<strong>en</strong>straat<br />

Kortrijksepoortstraat<br />

CAMPUS<br />

BIJLOKE<br />

Zelzate<br />

CAMPUS<br />

HOOGPOORT<br />

CAMPUS<br />

HOOGPOORT<br />

Volderstraat<br />

Charles de<br />

Kerckhovelaan<br />

GENT<br />

SINT-<br />

PIETERS<br />

Oud<strong>en</strong>aardseste<strong>en</strong>weg<br />

Citadelpark<br />

Overpoort-Sint Pietersnieuwtraat<br />

Ottogracht<br />

CAMPUS<br />

LEDEGANCK<br />

K.L<br />

Ledeganckstraat<br />

Ste<strong>en</strong>aker<br />

Sleepstr aat<br />

Franklin-Rooseveltlaan<br />

CAMPUS<br />

VESALIUS<br />

Muidelaan<br />

Ste<strong>en</strong>dam<br />

Keizer Karelstraat<br />

ZUID<br />

Sint<br />

Piertersplein<br />

Citadellaan<br />

Burggrav<strong>en</strong>laan<br />

Dok-Noord<br />

Afrikalaan<br />

Koopvaardijlaan<br />

Antwerpseste<strong>en</strong>weg<br />

Vlaamse Kaai<br />

Land van Waaslaan<br />

GENT<br />

DAMPOORT<br />

D<strong>en</strong>dermondseste<strong>en</strong>weg<br />

Brusselseste<strong>en</strong>weg<br />

Lochristi<br />

Antwerp<strong>en</strong><br />

E17<br />

CAMPUS<br />

MELLE<br />

MENS EN<br />

WELZIJN<br />

Campus Schoonmeers<strong>en</strong><br />

Vosk<strong>en</strong>slaan 362<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 242 42 81<br />

Campus Ledeganck<br />

K.L. Ledeganckstraat 8<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 243 93 50<br />

Campus Vesalius<br />

Keramiekstraat 80<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 321 21 10<br />

<strong>Natuur</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Techniek</strong><br />

Isabelle Janss<strong>en</strong><br />

studietrajectbegeleider<br />

www.hog<strong>en</strong>t.be/fnt<br />

afstandsler<strong>en</strong>.fnt@hog<strong>en</strong>t.be<br />

09 243 27 32<br />

Bedrijf <strong>en</strong><br />

Organisatie<br />

Campus Schoonmeers<strong>en</strong><br />

Vosk<strong>en</strong>slaan 270<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

Val<strong>en</strong>tin Vaerwyckweg 1<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 243 87 87<br />

Campus Mercator<br />

H<strong>en</strong>leykaai 84<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 267 11 00<br />

Campus Aalst<br />

Arbeidstraat 14<br />

9300 Aalst<br />

053 73 07 00<br />

SCHOOL OF ARTS<br />

Campus Bijloke<br />

J. Kluysk<strong>en</strong>sstraat 2<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 267 01 00<br />

Campus Hoogpoort<br />

Hoogpoort 64<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 269 20 00<br />

C<strong>en</strong>trale zetel<br />

Kortrijkseste<strong>en</strong>weg 14<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 243 33 33<br />

Contact<br />

Grote<br />

Ste<strong>en</strong>weg<br />

Noord<br />

Heerweg<br />

Noord<br />

Melle, Zelzate<br />

R4<br />

D<strong>en</strong>dermonde<br />

Kortrijk<br />

E17<br />

Brussel<br />

E40<br />

Ste<strong>en</strong>weg op Aalst<br />

G<strong>en</strong>t<br />

N9<br />

G<strong>en</strong>tseste<strong>en</strong>weg<br />

Boudewijnlaan<br />

Arbeidstraat<br />

CAMPUS<br />

HoG<strong>en</strong>t<br />

Leopold -<br />

laan<br />

Albrechtlaan<br />

Moorsel<br />

Siesegemlaan<br />

R41<br />

Brusselseste<strong>en</strong>weg<br />

Oost<strong>en</strong>de<br />

E40<br />

Parklaan<br />

Ninoveste<strong>en</strong>weg<br />

Brussel<br />

N9<br />

Churchillste<strong>en</strong>weg<br />

Brussel<br />

E40<br />

16 2013 – 2014<br />

17


Di<strong>en</strong>st Communicatie<br />

Kortrijkseste<strong>en</strong>weg 14<br />

BE-9000 G<strong>en</strong>t<br />

09 243 33 33<br />

info@hog<strong>en</strong>t.be<br />

www.hog<strong>en</strong>t.be<br />

Colofon<br />

hoofdredactie<br />

Kristi<strong>en</strong> Liev<strong>en</strong>s<br />

eindredactie<br />

Cyr De Rycke<br />

redactie<br />

Isabelle Janss<strong>en</strong><br />

Isabelle Claeys<br />

fotografie<br />

Luk Monsaert, archief HoG<strong>en</strong>t<br />

druk<br />

Goekint Graphics<br />

datum<br />

Juni 2013<br />

vu<br />

Di<strong>en</strong>st Communicatie<br />

<strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!