20.02.2015 Views

Matrix Consequenties regelgeving generieke kwalificatie-eisen ...

Matrix Consequenties regelgeving generieke kwalificatie-eisen ...

Matrix Consequenties regelgeving generieke kwalificatie-eisen ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Matrix</strong><br />

<strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong><br />

Nederlandse taal, rekenen en Engels<br />

voor EVC-kandidaten


Inleiding<br />

De voorliggende matrix is een bijstelling van de matrix die eerder is gemaakt (april 2011) naar aanleiding van de afsprakenbrief overleg EVC-LLB, Taal<br />

en Rekenen. Deze matrix is bijgesteld op basis van de brief van de Minister OCW aan de mbo-instellingen van 9 januari 2012, waarin de <strong>regelgeving</strong> voor<br />

Nederlands en rekenen op niveau 2 en 3 is aangekondigd en op basis van het besluit van 11 november 2011 tot wijziging van het examenbesluit WEB<br />

waarin <strong>regelgeving</strong> voor Engels niveau 4 is aangekondigd.<br />

Wet referentieniveaus<br />

Op 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht gegaan, waarmee een gemeenschappelijke basis is gelegd voor<br />

het taal- en rekenonderwijs in alle onderwijssectoren. Voor het mbo is besloten om op basis van deze referentieniveaus centraal ontwikkelde examens<br />

Nederlandse taal en rekenen in te voeren. Vanaf 1 augustus 2012 zijn <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong> Engels vastgesteld voor alle opleidingen op niveau 4. Deze <strong>eisen</strong><br />

vormen een aanvulling op de beroepsgerichte <strong>eisen</strong> aan moderne vreemde talen die in een aantal <strong>kwalificatie</strong>dossiers zijn opgenomen. De<br />

beroepsgerichte <strong>eisen</strong> aan moderne vreemde talen kunnen per <strong>kwalificatie</strong> verschillen.<br />

Dit document gaat over de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en Engels die voor elke <strong>kwalificatie</strong> van hetzelfde mbo-niveau verplicht zijn,<br />

ongeacht de <strong>eisen</strong> van het beroep. Elke <strong>kwalificatie</strong> bevat daarnaast beroepsgerichte taal- en reken<strong>eisen</strong>. Denk aan communiceren met klanten,<br />

telefoneren, opmeten van oppervlakten etc. Dit document heeft geen betrekking op deze beroepsgerichte taal- en reken<strong>eisen</strong>. De beoordeling hiervan<br />

wordt meegenomen in de beoordeling van de kerntaken.<br />

Betekenis van de referentieniveaus Nederlands en rekenen en centrale examinering voor EVC<br />

Voor het mbo worden centrale examens voor Nederlandse taal en rekenen ingevoerd. Voor rekenen betreft dit een centraal examen voor alle domeinen 1<br />

van de referentieniveaus. Voor Nederlandse taal betreft dit het domein lezen en het subdomein luisteren. De overige onderdelen van Nederlandse taal<br />

(de subdomeinen spreken en gesprekken voeren en schrijven, taalverzorging en begrippenlijst) worden geëxamineerd met zogenaamde<br />

instellingsexamens. Alleen crebo-erkende instellingen mogen de centrale examens afnemen. Instellingsexamens worden afgenomen door<br />

onderwijsinstellingen, maar kunnen ook meegenomen worden in een EVC-procedure.<br />

Examinering Engels<br />

Het voornemen is om in studiejaar 2017/2018 (deels) centrale examinering in te voeren voor de <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong> Engels op mbo niveau 4. Tot die tijd<br />

worden alle vaardigheden geëxamineerd met een instellingsexamen. De <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong> Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK) en<br />

<strong>Matrix</strong> <strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong> Nederlandse taal, rekenen en Engels voor EVC-kandidaten, versie april 2012


etreffen lezen en luisteren op ERK-niveau B1, spreken, gesprekken voeren en schrijven op ERK-niveau A2. Instellingsexamens worden afgenomen door<br />

onderwijsinstellingen, maar kunnen ook meegenomen worden in een EVC-procedure,<br />

Regelgeving met betrekking tot de afname van de centrale examens en het vermelden van de uitslagen op het diploma<br />

De centrale examens voor Nederlands en rekenen kunnen alleen worden afgenomen door crebo-erkende onderwijsinstellingen.<br />

De <strong>regelgeving</strong> voor het verlenen van vrijstellingen voor de centrale examinering Nederlandse taal en rekenen is vastgelegd in het Examen- en<br />

<strong>kwalificatie</strong>besluit (zie ook bet Servicedocument Examen- en Kwalificatiebesluit WEB op de website van het Steunpunt) Er is geen vrijstelling<br />

mogelijk voor de centrale examinering van Nederlandse taal en rekenen op basis van een ervaringscertificaat.<br />

Vanaf het moment dat er sprake is van centrale examens moeten voor Nederlands en rekenen cijfers worden vermeld op het diploma. Voor<br />

Nederlands betreft dit een cijfer voor het instellingsexamen en voor het centrale examen en een (gemiddeld) eindcijfer.<br />

De <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong> Engels voor alle opleidingen van mbo-4 zijn voor het eerst opgenomen in de <strong>kwalificatie</strong>dossiers van studiejaar 2012-2013.<br />

Voor studenten die na 1 augustus 2012 worden gediplomeerd op een dossier dat geldig is vanaf 1 augustus 2012 moet worden voldaan aan deze<br />

<strong>eisen</strong> Engels. Het resultaat op de examinering van de <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong> wordt uitgedrukt in een cijfer.<br />

Vanaf 1 augustus 2012 is het verplicht een nieuwe opleiding/diploma te baseren op het meest recente <strong>kwalificatie</strong>dossier.<br />

Hoe de examens Engels meetellen voor het diploma in 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 is opgenomen in het cohortenschema van het<br />

Steunpunt (zie het servicedocument Cohortenschema van 9 januari op de website van het Steunpunt. Het betreft de schema’s J, K, L en M).<br />

Doel en doelgroep voor dit document<br />

De matrix in dit document helpt EVC-aanbieders om de juiste beslissing te nemen over het meenemen van de <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong> Nederlandse taal en<br />

rekenen en (voor mbo-4) Engels in de EVC-procedures voor hun kandidaten:<br />

• Als diplomering niet relevant is voor realisatie van het loopbaandoel.<br />

• Als diplomering nodig is voor realisatie van het loopbaandoel, uitgesplitst naar:<br />

o voor invoering van de centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen, en<br />

o na invoering van de centraal ontwikkelde examens Nederlands taal en rekenen.<br />

<strong>Consequenties</strong> voor de EVC-aanbieder<br />

Wees duidelijk in de voorlichting naar EVC-kandidaten. Geef aan wat de stand van zaken is met betrekking tot <strong>regelgeving</strong> voor de <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong><br />

Nederlandse taal, rekenen en Engels en wat de consequenties van gemaakte keuzes zijn voor de kandidaat.<br />

Alle informatie over de wet- en <strong>regelgeving</strong> m.b.t. de <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong> Nederlands taal, rekenen en Engels zijn te vinden op de website van Steunpunt<br />

taal en rekenen mbo: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl<br />

<strong>Matrix</strong> <strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong> Nederlandse taal, rekenen en Engels voor EVC-kandidaten, versie april 2012


<strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong> Nederlandse taal, rekenen en Engels<br />

voor de EVC-kandidaat<br />

Niveau van de<br />

aangeboden<br />

EVC-standaard<br />

Diplomering is niet relevant<br />

voor realisatie loopbaandoel<br />

Tijdens EVC-procedure<br />

Diplomering is nodig voor realisatie loopbaandoel<br />

Bij (eventuele) verzilvering<br />

MBO-1<br />

Er zijn geen consequenties.<br />

Vóór 1-8-2014 (studiejaar 2014/2015)<br />

Vóór 1-8-2014 (studiejaar 2014/2015)<br />

Toetsing referentieniveaus Nederlandse taal en<br />

Na de EVC-procedure wordt het Ervaringscertificaat<br />

De <strong>regelgeving</strong> heeft betrekking op<br />

rekenen is zinvol voor de kandidaat om het niveau te<br />

aangeboden bij een onderwijsinstelling. Op basis van de<br />

examinering en diplomering.<br />

bepalen. Het taal- en rekenniveau van de kandidaat<br />

kwaliteit van de meting van Nederlandse taal en rekenen in het<br />

Wanneer diplomering niet relevant<br />

wordt gemeten op het relevante referentieniveau<br />

Ervaringscertificaat, neemt de examencommissie van de<br />

is voor realisatie van het<br />

(2F). Het eindoordeel wordt opgenomen in het<br />

instelling een besluit, om net zoals voor de andere onderdelen<br />

loopbaandoel, is er vanuit de<br />

Ervaringscertificaat.<br />

van het ervaringscertificaat, al dan niet vrijstelling voor<br />

<strong>regelgeving</strong> geen reden om in de<br />

examinering van Nederlands en rekenen te geven. Behaalde<br />

EVC-procedure aandacht te<br />

Vanaf 1-8-2014 (studiejaar 2014/2015)<br />

resultaten voor Nederlandse taal en rekenen hebben geen<br />

besteden aan de referentieniveaus<br />

Nog niet bekend. Beslissing volgt in 2014.<br />

invloed op de slaag-/zakbeslissing.<br />

Nederlandse taal en rekenen.<br />

Vanaf 1-8-2014 (studiejaar 2014/2015)<br />

Nog niet bekend. Beslissing volgt in 2014.<br />

MBO-2<br />

Er zijn geen consequenties.<br />

Vóór 1-8-2014 (studiejaar 2014/2015)<br />

Vóór 1-8-2014 (studiejaar 2014/2015)<br />

&<br />

Toetsing Nederlandse taal en rekenen is zinvol voor<br />

Na de EVC-procedure wordt het Ervaringscertificaat<br />

MBO-3<br />

De <strong>regelgeving</strong> heeft betrekking op<br />

de kandidaat om het niveau te bepalen. Het taal- en<br />

aangeboden bij een onderwijsinstelling. Op basis van de<br />

examinering en diplomering.<br />

rekenniveau van de kandidaat wordt gemeten op het<br />

kwaliteit van de meting van Nederlandse taal en rekenen in het<br />

Wanneer diplomering niet relevant<br />

relevante referentieniveau (2F). Het eindoordeel<br />

Ervaringscertificaat, neemt de examencommissie van de<br />

is voor realisatie van het<br />

wordt opgenomen in het Ervaringscertificaat.<br />

instelling een besluit, om net zoals voor de andere onderdelen<br />

loopbaandoel, is er vanuit de<br />

van het ervaringscertificaat, al dan niet vrijstelling voor<br />

<strong>regelgeving</strong> geen reden om in de<br />

examinering van Nederlands en rekenen te geven. Behaalde<br />

EVC-procedure aandacht te<br />

resultaten voor Nederlandse taal en rekenen hebben geen<br />

besteden aan de referentieniveaus<br />

Vanaf 1-8-2014 (studiejaar 2014/2015)<br />

invloed op de slaag-/zakbeslissing.<br />

Nederlandse taal en rekenen.<br />

De EVC-aanbieder overweegt in samenspraak met de<br />

Vanaf 1-8-2014 (studiejaar 2014/2015)<br />

EVC-kandidaat of het na invoering van de centrale<br />

Verplichte centrale examinering voor rekenen en Nederlandse<br />

examinering wenselijk is om (onderdelen van)<br />

taal (onderdelen lezen en luisteren). Voor de overige<br />

Nederlandse taal en rekenen te toetsen in een EVC-<br />

onderdelen Nederlandse taal wordt een instellingsexamen<br />

<strong>Matrix</strong> <strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong> Nederlandse taal, rekenen en Engels voor EVC-kandidaten, versie april 2012


<strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong> Nederlandse taal, rekenen en Engels<br />

voor de EVC-kandidaat<br />

Niveau van de<br />

aangeboden<br />

EVC-standaard<br />

Diplomering is niet relevant<br />

voor realisatie loopbaandoel<br />

Tijdens EVC-procedure<br />

Diplomering is nodig voor realisatie loopbaandoel<br />

Bij (eventuele) verzilvering<br />

procedure. Indien dit gebeurt, moet het resultaat op<br />

afgenomen. Indien in het Ervaringscertificaat reeds een<br />

het ervaringscertificaat voor spreken, gesprekken<br />

oordeel, in de vorm van een cijfer, is opgenomen over deze<br />

voeren en schrijven in de vorm van een cijfer worden<br />

onderdelen, neemt de examencommissie van de instelling een<br />

vermeld.<br />

besluit, om net zoals voor andere onderdelen van het<br />

ervaringscertificaat, al dan niet vrijstelling voor de<br />

instellingsexamens taal te geven. Behaalde resultaten voor<br />

Nederlandse taal en rekenen tellen mee voor het diploma.<br />

MBO-4<br />

Er zijn geen consequenties.<br />

Vóór 1-8-2013 (vóór studiejaar 2013-2014)<br />

Vóór 1-8-2013 (vóór studiejaar 2013/2014)<br />

Toetsing Nederlandse taal en rekenen kan zinvol zijn<br />

Na de EVC-procedure wordt het Ervaringscertificaat<br />

De <strong>regelgeving</strong> heeft betrekking op<br />

voor de kandidaat om het niveau te bepalen. Het<br />

aangeboden bij een onderwijsinstelling. Op basis van de<br />

examinering en diplomering.<br />

taal- en rekenniveau van de kandidaat<br />

kwaliteit van de meting van Nederlandse taal en rekenen en<br />

Wanneer diplomering niet relevant<br />

wordt gemeten op het relevante referentieniveau<br />

Engels in het Ervaringscertificaat, neemt de examencommissie<br />

is voor realisatie van het<br />

(3F). Het eindoordeel wordt opgenomen in het<br />

van de instelling een besluit. Behaalde resultaten voor<br />

loopbaandoel, is er vanuit de<br />

Ervaringscertificaat.<br />

Nederlandse taal en rekenen hebben geen invloed op de slaag-<br />

<strong>regelgeving</strong> geen reden om in de<br />

Toetsing Engels (indien generiek opgenomen in het<br />

/zakbeslissing. Behaalde resultaten voor de <strong>generieke</strong> <strong>eisen</strong><br />

EVC-procedure aandacht te<br />

<strong>kwalificatie</strong>dossier) kan zinvol zijn voor de kandidaat<br />

van Engels hebben wel invloed op de slaag-/zakbeslissing.<br />

besteden aan de referentieniveaus<br />

om het niveau te bepalen. Het niveau Engels wordt<br />

Nederlandse taal en rekenen.<br />

gemeten op ERK-niveau A2 voor spreken,<br />

Vanaf 1-8-2013 (studiejaar 2013/2014)<br />

gesprekken voeren en schrijven en op ERK-niveau<br />

Verplichte centrale examinering voor rekenen en Nederlandse<br />

B1 voor lezen en luisteren. Het eindoordeel wordt<br />

taal (onderdelen lezen en luisteren). Voor de overige<br />

opgenomen in het Ervaringscertificaat in de vorm<br />

onderdelen Nederlandse taal (schrijven en mondelinge<br />

van een cijfer.<br />

taalvaardigheden) en voor Engels wordt een instellingsexamen<br />

afgenomen. Indien in het Ervaringscertificaat reeds een<br />

Vanaf 1-8-2013 (studiejaar 2013/2014)<br />

oordeel, in de vorm van een cijfer, is opgenomen over deze<br />

De EVC-aanbieder overweegt in samenspraak met de<br />

onderdelen, neemt de examencommissie van de instelling een<br />

EVC-kandidaat of het na invoering van de centrale<br />

besluit, om net zoals voor andere onderdelen van het<br />

<strong>Matrix</strong> <strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong> Nederlandse taal, rekenen en Engels voor EVC-kandidaten, versie april 2012


<strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong> Nederlandse taal, rekenen en Engels<br />

voor de EVC-kandidaat<br />

Niveau van de<br />

aangeboden<br />

EVC-standaard<br />

Diplomering is niet relevant<br />

voor realisatie loopbaandoel<br />

Tijdens EVC-procedure<br />

Diplomering is nodig voor realisatie loopbaandoel<br />

Bij (eventuele) verzilvering<br />

examinering wenselijk is om (onderdelen van)<br />

Nederlandse taal en rekenen te toetsen in een EVCprocedure.<br />

Toetsing Engels kan zinvol zijn voor de kandidaat om<br />

het niveau te bepalen. Het niveau Engels wordt<br />

gemeten op ERK-niveau A2 voor spreken,<br />

gesprekken voeren en schrijven en op ERK-niveau<br />

B1 voor lezen en luisteren. Het eindoordeel in de<br />

vorm van een cijfer wordt opgenomen in het<br />

Ervaringscertificaat.<br />

ervaringscertificaat, al dan niet vrijstelling voor de<br />

instellingsexamens taal te geven. Behaalde resultaten voor<br />

Nederlandse taal en rekenen en Engels tellen mee voor het<br />

diploma.<br />

HBO<br />

Er zijn geen consequenties. Regelgeving geldt alleen voor het MBO.<br />

<strong>Matrix</strong> <strong>Consequenties</strong> <strong>regelgeving</strong> <strong>generieke</strong> <strong>kwalificatie</strong>-<strong>eisen</strong> Nederlandse taal, rekenen en Engels voor EVC-kandidaten, versie april 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!