20.02.2015 Views

het examineringsproces onder de loep - Steunpunt taal en rekenen ...

het examineringsproces onder de loep - Steunpunt taal en rekenen ...

het examineringsproces onder de loep - Steunpunt taal en rekenen ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

José Dams <strong>en</strong> Annemarie Groot<br />

8 oktober 2012<br />

Regels <strong>en</strong> ruimte:<br />

<strong>het</strong> <strong>examineringsproces</strong> <strong>on<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong> <strong>loep</strong>


Programma<br />

• De exam<strong>en</strong>kapstok<br />

• Het <strong>examineringsproces</strong><br />

<strong>on<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong> <strong>loep</strong><br />

• Van goed proces naar<br />

goed product<br />

• Hoe nu ver<strong>de</strong>r?


De exam<strong>en</strong>kapstok<br />

De exam<strong>en</strong>kapstok


De exam<strong>en</strong>kapstok - opdracht<br />

• Evalueer <strong>het</strong> exam<strong>en</strong>proces op<br />

eig<strong>en</strong> instelling:<br />

– Welke stap gaat goed? Zet e<strong>en</strong><br />

plus (+)<br />

– Welke stap heeft meer aandacht<br />

nodig? Zet e<strong>en</strong> min (-)<br />

• Wissel bevinding<strong>en</strong> uit in<br />

tweetall<strong>en</strong><br />

• Bespreek waarom e<strong>en</strong> + of –


Het exam<strong>en</strong>proces <strong>on<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong> <strong>loep</strong><br />

Dit gaat goed:<br />

• Structurele afsprak<strong>en</strong> over positie van <strong>het</strong> <strong>on<strong>de</strong>r</strong>wijs goed geborgd.<br />

• Binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> opleiding hel<strong>de</strong>re afsprak<strong>en</strong> over wat we wanneer do<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hoe.<br />

• Veel overleg met <strong>de</strong> teams.<br />

• Taalconstructiegroep getraind <strong>en</strong> in die groep start<strong>en</strong> we vanuit e<strong>en</strong><br />

toetsmatrijs.<br />

• Inkoop voor lez. <strong>en</strong> luva vanwege COE.<br />

• IE per sector ontwikkeld, geborgd in <strong>de</strong> TOA (TOA+).<br />

• Summatieve toets o.b.v. PvB; afname van <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

geïntegreerd <strong>en</strong> dat gaat goed.<br />

• Pool van gecertificeer<strong>de</strong> (externe) <strong>taal</strong>assessor<strong>en</strong> <strong>en</strong> wij zorg<strong>en</strong> voor<br />

training <strong>en</strong> <strong>on<strong>de</strong>r</strong>houd.<br />

• Training <strong>taal</strong>assessor<strong>en</strong> loopt erg goed.<br />

• Train-<strong>de</strong>-trainer <strong>taal</strong>assessor<strong>en</strong>.<br />

• Digi<strong>taal</strong> diplomadossier (alles zit hierin opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>).


Het exam<strong>en</strong>proces <strong>on<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong> <strong>loep</strong><br />

Dit heeft aandacht nodig:<br />

• Het beleid hobbelt erachteraan; wordt eerst wat gedaan <strong>en</strong><br />

later gekek<strong>en</strong> of <strong>het</strong> goed ging of niet.<br />

• Binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> roc veel verschill<strong>en</strong> per sector; meer sturing<br />

nodig dan alle<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal afsprek<strong>en</strong> dat <strong>het</strong> <strong>de</strong>c<strong>en</strong>traal<br />

geregeld wordt.<br />

• Veel ondui<strong>de</strong>lijkheid in kd’s met name bij mvt, maar ook<br />

voor beroepsgerichte examinering van NL.<br />

• Zorg<strong>en</strong> over monopolypositie van één uitgever.<br />

• Inkoop voor mvt moeilijk vanwege beroepsspecifieke eis<strong>en</strong><br />

• Zorg<strong>en</strong> over niveaus van ingekochte material<strong>en</strong>.<br />

• Uitein<strong>de</strong>lijke exam<strong>en</strong> dat geconstrueerd wordt erg<br />

afhankelijk van <strong>de</strong> constructeur (vaststellingsproces nog<br />

niet goed).<br />

• Het kost allemaal erg veel tijd (toets<strong>en</strong> van 5 vaardighe<strong>de</strong>n,<br />

schriftelijk, klassikaal <strong>en</strong>z.).


Van goed proces naar goed product<br />

• Bekijk <strong>de</strong> toets<br />

• Zoek 2 punt<strong>en</strong> die<br />

verbeterd kunn<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n<br />

• Bespreek in tweetall<strong>en</strong><br />

welke stapp<strong>en</strong> in <strong>het</strong><br />

ex.proces beter uitgevoerd<br />

moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n, zodat die 2<br />

punt<strong>en</strong> in <strong>de</strong> toets beter<br />

wor<strong>de</strong>n uitgevoerd.


Van goed proces naar goed product<br />

Dit zijn mogelijke aandachtspunt<strong>en</strong> in <strong>het</strong><br />

<strong>examineringsproces</strong>:<br />

• Geschool<strong>de</strong> vaststellers (wanneer mag e<strong>en</strong> toets wor<strong>de</strong>n vastgesteld)!<br />

• Wat was <strong>de</strong> instructie aan <strong>de</strong> constructeur (daar ligg<strong>en</strong> nog<br />

aandachtspunt<strong>en</strong>).<br />

• Beoor<strong>de</strong>ling van dit product is ondui<strong>de</strong>lijk.<br />

• Bij vaststell<strong>en</strong>: er staat 1 opdracht i.p.v. 2<br />

• Wat is <strong>het</strong> akkoord van <strong>de</strong> toetscommissie? Het format is ondui<strong>de</strong>lijk.<br />

• Het gebruik van e<strong>en</strong> hel<strong>de</strong>r format zou c<strong>en</strong>traal geregeld moet<strong>en</strong><br />

wor<strong>de</strong>n (veel variatie in formats vraagt extra tijd van <strong>de</strong> vaststeller)<br />

• Keuze voor schrijv<strong>en</strong> versus <strong>taal</strong>verzorging (in dit voorbeeld apart).<br />

• Wat is <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>hang met an<strong>de</strong>re exam<strong>en</strong>s? Bijv. <strong>het</strong><br />

sollicitatiegesprek. Vooraf dui<strong>de</strong>lijk hebb<strong>en</strong> voor er geconstrueerd<br />

wordt.


Hoe nu ver<strong>de</strong>r?<br />

• Evaluatie eig<strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>kapstok<br />

— Zijn er nog pluss<strong>en</strong> <strong>en</strong> minn<strong>en</strong><br />

verschov<strong>en</strong>?<br />

• Hoe zou jij ev<strong>en</strong>tuele<br />

knelpunt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

aanpakk<strong>en</strong>? Wat kan jij eraan<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>en</strong>?


Hoe nu ver<strong>de</strong>r?<br />

Concrete acties:<br />

• Meer c<strong>en</strong>traal regel<strong>en</strong>; sam<strong>en</strong> beleid mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat ook<br />

evaluer<strong>en</strong>. Zorg dat <strong>de</strong> voorzitter v.d. exam<strong>en</strong>commissies zorg<strong>en</strong><br />

dat er afsprak<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> (zorg dat die exam<strong>en</strong>commissie ook<br />

<strong>de</strong>skundig is).<br />

• Betrek <strong>de</strong> individuele doc<strong>en</strong>t/<strong>de</strong> werkvloer bij <strong>het</strong> beleid.<br />

• Maak <strong>het</strong> beleid concreet.<br />

• Evalueer op alle stapp<strong>en</strong> in <strong>het</strong> ex.proces (<strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid v.d. exam<strong>en</strong>commissie).<br />

• Investeer in <strong>taal</strong>assessor<strong>en</strong> (ruim voor han<strong>de</strong>n; goed inzetbaar)<br />

• Investeer in dui<strong>de</strong>lijkheid (voor alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>).<br />

• Zorg voor goe<strong>de</strong> exam<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> e.d.<br />

• Vertrouw in professionaliteit.<br />

• Investeer in <strong>de</strong>skundigheid v.d. doc<strong>en</strong>t NL <strong>en</strong> Eng


José Dams<br />

Annemarie Groot<br />

jdams@cinop.nl<br />

agroot@cinop.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!