11.07.2015 Views

De verschillende spraakknoppen - Stijn

De verschillende spraakknoppen - Stijn

De verschillende spraakknoppen - Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gele praatknop<strong>De</strong>ze knop kan voor vele doeleinden gebruiktworden. Oorspronkelijk ontworpen om het voorblinden en slechtzienden mogelijk te maken omvoorwerpen van het zelfde formaat te herkennen.Door de los erbij te bestellenbevestigingsmogelijkheden kan de knop op diversehuishoudelijke voorwerpen zoals een trommel,bakje of op flessen bevestigd worden. Maar ookvoor communicatie blijkt de knop erg geschikt te zijn. Het opnemen van de spraak is eenvoudig (detwee gele knopjes tegelijk indrukken) en de opnametijd van 10 sec. begint. Voor het terugluisterenvan de boodschap volstaat het de zwarte knop in te drukken. Dit gaat heel gemakkelijk. <strong>De</strong>spraakkwaliteit is goed. Door zijn eenvoud en leuke uiterlijk een klein “hebbedingetje”. Leuk alsgrapje of om gewoon bij je te hebben. Er zit een magneet ingebouwd, waardoor met de magnetischeonderplaat de knop ook makkelijk op een voorwerp met metalen ondergrond te bevestigen. Kannatuurlijk ook met klittenband op een blad geplakt worden.Prijs: 7.25 EuroRode praatknop<strong>De</strong>ze knop kan voor vele doeleinden en leeftijden gebruikt worden. Hetopnemen van de spraak is eenvoudig (de twee kleine knopjes tegelijkindrukken) en de opnametijd van 30 sec. begint. Voor hetterugluisteren van de boodschap volstaat het de zwarte knop in tedrukken. Dit gaat heel gemakkelijk. <strong>De</strong> spraakkwaliteit is goed. Doorzijn eenvoud en leuke uiterlijk een klein “hebbedingetje”. Gewoonhandig om zo'n knop altijd bij je te hebben. Maar ook om in de klas tegebruiken bij individuele of groepslessen. Het stimuleert de kinderen omnaar een boodschap te luisten. In combinatie met een planbord kandeze knop (of het kleine broertje de gele knop) gebruikt worden om dedag van de week te laten horen, of om een activiteit uit te spreken. Er ziteen magneet ingebouwd, waardoor met de magnetische onderplaat de knop ook makkelijk op eenvoorwerp met metalen ondergrond te bevestigen is. <strong>De</strong> prijs-kwailiteit verhouding kan goed genoemdworden.Prijs: 10.25 EuroTalking labels<strong>De</strong>ze platte knop kan makkelijk opvoorwerpen bevestigd worden. Opde achterkant zit een clip, die overallerlei voorwerpen geschoven kanworden. Zo zou deze ook aan eenbroekriem bevestigd kunnenworden. <strong>De</strong> opname tijd is 60seconden. Opname gebeurt doorop de achterzijde een klein knopje(met een pen of paperclip) in tedrukken. <strong>De</strong> in te spreken tekst kantelkens opnieuw opgenomen worden. <strong>De</strong> knop om de boodschap terug te spelen is groot en lichtbedienbaar. Naast de bevestiging met de clip is er ook de mogelijkheid de knop aan een hanger tebevestigen of om een magnetische achterkant op het apparaat te bevestigen. Oorspronkelijk zijndeze apparaatjes bedoeld om op een doosje met medicijnen te bevestigen en daarop de instructiesvoor inname van het medicijn in te spreken.Prijs: 15.00 Euro


Ronde praatknop (Go Talk)Een leuke knop, heel handig en veelzijdig. Het indrukken van de knop iseenvoudig. Tot maximaal 10 seconden spraak kan opgenomenworden. Achterop de knop is een kleine schuifknop die op opname ofafspelen gezet kan worden. <strong>De</strong> knop heeft een diameter van 5 cmBovendien is een magneet ingebouwd, zodat de knop op eenmetalenondergrond blijft zitten.Gebruik diverse knoppen voor <strong>verschillende</strong> boodschappen.Prijs: 17.50 EuroVoice padEindelijk een platte knop die gebruikt kan worden om snel eenboodschap in te spreken. Wordt los verkocht en kantoegepast worden in een (zelfgemaakte) kaart, of gewoon losop een cadeautje.Achterop de knop zit een zelfklevende sticker waardoor hetoveral opgeplakt kan worden. 10 seconden spraak is genoegom een leuke boodschap in te zetten, zing een liedje, vertel een grap, laat de kinderen een boodschapvoor opa of oma inspreken en veel meer. <strong>De</strong> knop weegt een paar gram en kan telkens opnieuwingesproken worden.Prijs: 8.00 EuroPratende briefkaart (met foto)Het perfecte cadeau voor opa en oma. Uw favoriete foto voorzien vaneen persoonlijke boodschap, die u zelf in kan spreken. <strong>De</strong> opnametijdis 10 seconden. <strong>De</strong> boodschap wordt iedere keer afgespeeld als debriefkaart open wordt gemaakt. <strong>De</strong> kaart is wit en de voorkant is nogblanco. Die kunt u al dan niet samen met uw kind versieren.<strong>De</strong> afmetingen van de kaart zijn 200 mm. hoog en 150 mm. breed.Inclusief envelop.Prijs: 8.00 EuroGO Talk OneEen knop om snel boodschappen in op te nemen. Licht van gewicht en eenvoudig tebedienen. <strong>De</strong> afmetingen zijn: 6 cm breed en 13 cm hoog. <strong>De</strong>ze knop is makkelijk tevoorzien van een foto of plaatje. <strong>De</strong> grote bedieningsknop zit onder het plaatje. Hetopnemen van 10 seconden is eenvoudig, door op de achterkant de knop op opname tezetten en de boodschap in te spreken. <strong>De</strong> spraakkwaliteit is goed. Voor dezeknoppen is ook een standaard te verkrijgen waar 4 of 6 knoppen in bewaard kunnenworden en zo samen een eenvoudig hulpmiddel vormen.Prijs: 20.00 EuroPersonal talkerMet deze knop kan 10 seconden spraak opgenomen worden. Een symboolof geschreven boodschap kan erin geschoven worden. Een pen punt isnodig om de spraak op te nemen, dit om te voorkomen dat opgenomenspraak per ongeluk gewist zou worden. <strong>De</strong> knop wordt geactiveerd door opde grote knop te drukken, of als de knop dubbelgevouwen is. Eenstevige druk is nodig.Prijs: 19.00 Euro

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!