12.07.2015 Views

Flyer De Witte Mol - vzw Stijn

Flyer De Witte Mol - vzw Stijn

Flyer De Witte Mol - vzw Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Visie & Open Thuis<strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> is een modern dienstencentrum dat zorgt voor de opvangen begeleiding van mensen met een zware handicap en hunfamilie. Het wil op een deskundige wijze het welzijn van personenmet een handicap bevorderen.Het doel van <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> is haar bewoners een zo gelukkig mogelijkleven te laten leiden. Het gaat er in <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> levendig envrolijk aan toe. Er is een grote dynamiek, een grote bereidheid totvernieuwing, en een grote daadkracht.<strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> ligt in de prachtige Galbergen en is open en toegankelijkvoor fietsers en wandelaars. Het domein van <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong>is niet omheind en sommige bewoners mogen zelfstandig over hetterrein lopen. <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> betekent hun thuis.<strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> is actief. We trekken er op uit met onze bewoners.We wandelen, gaan zwemmen of paardrijden, maken uitstappennaar de markt of de winkel. Zo wordt voor de bewoners afwisseling,integratie en uitwisseling met de omgeving nagestreefd.Ook staan er altijd vrijwilligers klaar om een handje toe te steken.Zij gaan mee wandelen of zwemmen, nemen het strijken op zich,doen al het naai- en verstelwerk, onderhouden de tuintjes, latenbewoners op bezoek komen, enz.Dienstencentrum <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong>Galbergen 21, 2400 <strong>Mol</strong>Tel. 014-34 63 70 – Fax 014-32 65 32www.stijn.bedesign bye-mail: wittemol@stijn.bebank: 413-3130411-84<strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> maakt deel uit van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>;netwerk voor dienstverlening aan personenmet een handicap - Breugelweg 200, 3900Overpelt


Doelgroep & opvangPersoneelErkenning & SubsidiesLeefgroepen voor personenmet een mentale handicap<strong>De</strong> meeste bewoners van <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> zijn mensen meteen diepe of ernstige mentale handicap. Ze zijn gehandicaptvanaf de geboorte. Hoewel ze lichamelijk volwassenzijn, hebben ze verstandelijk slechts de mogelijkhedenvan een baby of een peuter. Naast de verstandelijke beperkinghebben velen ook bijkomende problemen zoalsblindheid, doofheid, epilepsie, motorische beperkingen,incontinentie, gedragsproblemen. <strong>De</strong>ze mensen wonen in6 leefgroepen van ± 9 bewoners en worden begeleid door± 7 opvoeders.Leefgroepen & studio’s voor personen meteen Niet-Aangeboren HersenletselIn <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> wonen ook mensen met een niet-aangeborenhersenletsel (NAH). Ze zijn na hun geboorte normaal ontwikkelden hebben een ‘normaal leven’ gekend. Op latere leeftijdhebben zij een hersenletsel opgelopen door een ongeval, eenziekte of een andere oorzaak. Daardoor hebben ze zowel lichamelijkals geestelijk een groot deel van hun mogelijkhedenverloren en kunnen ze niet meer thuis wonen. Ze zijn zwaarzorgbehoevend en hebben continu hulp nodig. Een aantalvan deze mensen woont verspreid in 2 leefgroepen. Anderenbeschikken over een studio in de Zandsluis, een complex van10 studio’s op maat van NAH-bewoners.<strong>De</strong> begeleiding van al deze personen met een handicap wordt 365dagen per jaar, 24 uur op 24, in praktijk gebracht door een 120-tal personeelsleden.<strong>De</strong> meesten zijn opvoeders die tewerkgesteld zijn in deleefgroepen. Daarnaast zijn er logopedisten en ergotherapeuten, eenpsycho-sociale dienst, een medische dienst en een nachtdienst. Verderzijn er o.a. de technische dienst, de keuken, de schoonmaakploeg, deadministratie, enz.Een leefgroep: een voorbeeldElke leefgroep in <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> beschikt over een grote mate van zelfstandigheidin de dagelijkse werking. Het dagverloop van de verschillendedoelgroepen is grotendeels vergelijkbaar met elkaar:Ochtend:• Overdracht nachtdienst – dagdienst (7u00).• Bewoners wekken, wassen, aankleden.• Ontbijt.• Activiteiten. Individueel of in (sub)groep: was plooien, snoezelen,kiné, fietsen, markt,…Middag:• Maaltijd. Sommige bewoners eten gewone voeding, anderen krijgeneen speciaal dieet, gemixte voeding of zelfs sondevoeding.• Eventueel middagdutje.Juridisch gezien is <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> een deel van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong> waartoe o.a.ook St.-Oda in Overpelt, ’t Weyerke in Heusden-Zolder en St. Gerardusin Diepenbeek behoren.<strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personenmet een Handicap en wordt door de overheid gesubsidieerd.Ondanks deze subsidies kan <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> de kwalitatief hoge dienstverleningdie zij haar gebruikers wil bieden niet financieren zonderextra inkomsten. Een aantal gebouwen op het terrein zijn opgerichtzonder subsidies. Ook voor de gebouwen die wel gesubsidieerd zijn,werd een groot deel uit eigen zak betaald.Bovendien ontvangt <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> voor de werkingskosten – verwarming,elektriciteit, voeding, activiteiten, vervoer, enz. – slechts eenontoereikend bedrag per dag per bewoner. Steunacties organiserenis dus een noodzaak.Dagopvang Het ZandmannekeIn <strong>De</strong> <strong>Witte</strong> <strong>Mol</strong> is ook het Zandmanneke gehuisvest: eendagopvang voor kinderen met een meervoudige handicaptussen 0 en 21 jaar. <strong>De</strong>ze kinderen kunnen omwille van hunhandicap niet deelnemen aan het bijzonder onderwijs. Menprobeert de kinderen kleine stapjes te laten zetten naar meerzelfstandigheid. Meer dan bij de volwassenen zijn de activiteitenin het Zandmanneke ontwikkelingsgericht. Net als inde leefgroepen gaat echter ook hier een groot deel van de tijdnaar verzorging en eten geven.Namiddag:• Activiteiten. Individueel of in (sub)groep: wandelen, paardrijden,terrasje, zwemmen…• Vier-uurtje.Avond:• Avondmaal.• Activiteiten. Tweewekelijks muziekmoment in het hoofdgebouw,schuimbad, TV, snoezelen, …• Bewoners wassen, omkleden, te slapen leggen.• Overdracht dagdienst – nachtdienst (22u00)W W W . S T I J N . B E

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!