12.07.2015 Views

Functieprofiel Kinderrevalidatiearts - vzw Stijn

Functieprofiel Kinderrevalidatiearts - vzw Stijn

Functieprofiel Kinderrevalidatiearts - vzw Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIENSTENCENTRUM SINT-GERARDUS DIEPENBEEK4.1. Organisatiestructuur: functieprofielen4.1./<strong>Kinderrevalidatiearts</strong>Beoordeeld door:de algemeen directeurGoedgekeurd door:het directieteamopGeldig vanaf:Tot en met:LocatieN:\SGI\Intranet\Kwaliteit\41_Kwaliteit_Organisatiestructuur\<strong>Functieprofiel</strong>en\BestandsnaamVersie: 1.0<strong>Functieprofiel</strong> <strong>Kinderrevalidatiearts</strong>1 FunctiedoelGebruikers krijgen goede preventieve, curatieve en palliatieve zorgen.Het opnameteam/directie worden geadviseerd ivm nieuwe opnamekandidaatjes.2 Positie of plaats in de organisatieLegt verantwoording af aan de arts coördinator van de medische dienst van Sint-Gerardus.Lid van het overlegorgaan: “Artsenoverleg Medische Dienst Sint-Gerardus”.Er kunnen meerdere artsen binnen dit functieprofiel werkzaam zijn in Sint-Gerardus. Elk heeft dan een aantaltoegewezen zorggebruikers.In totaal vergt deze functie een tijdsinvestering van 18/24 FTE.3 Kwalificatievereisten of 'gelijkwaardig niveau'Revalidatieartsofarts met ander relevant specialisme met een erkenning in de revalidatie en een (aantoonbare) specifieke kennis vande gehandicaptenzorg.De kinderrevalidatiearts is betrouwbaar en integer, werkt geëngageerd en in open communicatie en gaat respectvolom met personen met (of zonder) handicap.4.1./ (versie 1.0) Blz. 1 van 7 Geldig vanaf


4 Resultaten en taakomschrijvingResultaat 1Kwalitatief hoogstaande medische en paramedische zorg is voor de toegewezen zorggebruikers binnen Sint-Gerardusgegarandeerd. Dit geldt zowel voor preventieve, curatieve als palliatieve zorg.Taken bij resultaat 1- Superviseert de medisch aspecten van de zorg van de hem toegewezen zorggebruikers binnen Sint-Gerardus.- Organiseert, waar nodig en/of nuttig, overleg met behandelende artsen van de zorggebruiker.- Neemt deel aan overleg- en vormingsmomenten rond medische aspecten van de zorg voor paramedischedisciplines en voor alle begeleiders, werkzaam binnen Sint-Gerardus.- Onderzoekt de hem toegewezen zorggebruikers ter voorbereiding van het HP (Handelingsplan).- Adviseert en neemt deel aan preventieve zorgactiviteiten binnen Sint-Gerardus: zowel (para)medisch alsverpleegkundig.- Voor de zorggebruikers in Sint-Gerardus kan, op vraag van de zorggebruiker, de volledige medische opvolgingbij de artsen, verbonden aan Sint-Gerardus, liggen. (zoeken naar etiologie van een handicap, behandelen vanhandicap-specifieke aandoeningen, voorschrijven van medicatie, controleren van medicatie-interacties,indicatiestelling en coördinatie van gespecialiseerde medische interventies).- Voor andere zorggebruikers echter, beperkt de curatieve medische zorg zich tot behandeling bij acuteaandoeningen en verwijzing naar de behandelend arts bij niet acute problemen.- Besteedt aandacht aan het uitbouwen van de palliatieve zorgcultuur binnen Sint-Gerardus.- Is competent in de behandeling en de revalidatie van kinderen met een handicap in een breed socio-pedagogischkader._________________________________________________________________________________________________Resultaat 2Een goede medische dossiervorming voor de toegewezen zorggebruiker binnen Sint-Gerardus is een realiteit.Taken bij resultaat 2- Zorgt voor het opstellen en bijhouden van een overzichtelijk medisch dossier, zowel op papier als elektronischvoor de hem toegewezen zorggebruiker.- Interpreteert verslagen en protocollen van onderzoeken en zorgt voor instructies tot opvolging hiervan.- Bewaakt mede het medisch geheim.- Bespreekt relevante medische informatie met (para)medici en begeleiders, die hierbij ook deel hebben aan degeheimhoudingsplicht.- Zorgt voor duidelijke instructies i.v.m. medicatiebedeling aan de hem toegewezen gasten/kinderen._________________________________________________________________________________________________Resultaat 3Het medische aspect van de zorg van de toegewezen gast wordt correct benadrukt in multidisciplinaireteambesprekingen.Een multidisciplinaire invalshoek wordt gehanteerd bij de medische beoordeling van de toegewezen zorggebruiker inSint-Gerardus.Taken bij resultaat 3- Zorgt voor het aanbrengen van medische informatie en agendapunten in het handelingsplan van de toegewezenzorggebruiker.- Hanteert een multidisciplinaire invalshoek bij het inbrengen van medische agendapunten in het handelingsplanvan de toegewezen zorggebruiker._________________________________________________________________________________________________Resultaat 4Communicatie met familie van de zorggebruiker over (para)medische en verpleegkundige aspecten van de zorg inSint-Gerardus is van goede kwaliteit.4.1./ (versie 1.0) Blz. 2 van 7 Geldig vanaf


Taken bij resultaat 4- Bewaakt/voert de communicatie tussen zorggebruiker/ouders/familie en instelling/medische dienst/arts waarhet gaat over het gevoerde beleid voor de toegewezen zorggebruiker._________________________________________________________________________________________________Resultaat 5Bijscholing op subspecialistisch vlak, zorg voor personen met een motorische of meervoudige handicap is een feit.Medici, verpleegkundigen en paramedici hebben inzicht in bepaalde subspecialistische aspecten van de zorg voor degasten van Sint-Gerardus.Taken bij resultaat 5- Neemt deel aan overleg- en vormingsmomenten rond medische aspecten van de zorg voor paramedischedisciplines en verpleegkundigen.- Faciliteert bijscholing op subspecialistisch vlak bij personen met een handicap voor de leden van hetverpleegkundig en medisch team._________________________________________________________________________________________________Resultaat 6Administratieve dienstverlening naar ouders, gebruikers en instelling.Taken bij resultaat 6- Zorgt, op vraag van ouders of instelling, voor voorschriften voor medicatie, kine, hulpmiddelen…- Opstellen van attesten rond terugbetaling van medicatie.- Opstellen van attesten omtrent aanvraag voor tegemoetkoming voor aanschaffing van aangepast materiaal (viaVAPH).- Invullen van attesten van verhoogd kindergeld, verlengde minderjarigheid, hulp van derden …- In overleg, aanvragen en uitbreiden van het benodigde materiaal voor de gezondheidszorg binnen de instelling._________________________________________________________________________________________________Resultaat 7Permanente medische bereikbaarheid wordt gegarandeerd.Taken bij resultaat 7- Neemt deel aan de “permanente bereikbaarheid” van de artsen, aan Sint-Gerardus verbonden. (permanentienota wordt opgemaakt in onderling overleg met de andere in Sint-Gerardus werkzame artsen.)4.1./ (versie 1.0) Blz. 3 van 7 Geldig vanaf


5 Beschrijving kerncompetenties <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>Competentie 1:respectvol en hartelijk omgaan met personen met (of zonder) handicapOp een gelijkwaardige manier omgaan met personen (met een handicap): zorggebruikers, collega’s ... Open staan voorcontact met personen met een handicap en hun sociaal netwerk. De rechten en de waardigheid van de personen meteen handicap respecteren. Positief ingesteld zijn ten opzichte van anderen.Indicatoren bij competentie 1- Neemt een zeer open houding aan in contacten met personen met een handicap en hun sociaal netwerk, watanderen stimuleert een gelijkaardige houding aan te nemen.- Maakt totaal geen onderscheid tussen personen met of zonder handicap, voelt zich evenwaardig aan de persoonmet een handicap.- Bekijkt in elke situatie hoe hij maximaal kan rekening houden met de eigenheid van personen met een handicap,met diens verwachtingen en wensen, en handelt hiernaar.- Staat open voor vertrouwelijke en persoonlijke informatie, behandelt deze met respect en is hierin eenvoorbeeld voor anderen.- Is erg hartelijk en heeft een aanstekelijk enthousiasme, zelfs in moeilijke situaties._________________________________________________________________________________________________Competentie 2:hartelijk en geëngageerd zijnJe job met hart en ziel uitvoeren. Gedreven zijn, voorstellen doen, initiatieven nemen. Taken opnemen in plaats van zete laten liggen voor anderen en ze volledig en met volle inzet uitvoeren.Indicatoren bij competentie 2- Is sociaal vaardig en erg vriendelijk, wat aanstekelijk en uitnodigend werkt ten aanzien van anderen. Contactenmet anderen verlopen vlot en spontaan.- Verschijnt zelfs onder sociale druk of werkdruk erg enthousiast op het werk.- Vindt de juiste balans tussen zelfzorg en overname.- Heeft een juiste voeling voor de signalen van de zorggebruiker, gaat hier gepast mee om.- Voert taken correct en met volle inzet uit en neemt spontaan initiatieven op elke niveau._________________________________________________________________________________________________Competentie 3:open communicatieGepast met elkaar communiceren over goede en lastige zaken, ook over gevoelens, ongeacht het thema of degesprekspartner.- Luistert actief, ook naar moeilijke boodschappen. Toont interesse, stelt vragen.Indicatoren competentie 3- Spreekt niet over anderen en brengt het op een constructieve manier ter sprake wanneer anderen dit doen.- Bemiddelt en brengt moeilijke boodschappen over op een rustige, natuurlijke manier. Ziet feedback als eenopbouwende stimulans in de werking: gaat ermee aan de slag.- Creëert een sfeer waarin collega’s elkaar openlijk informatie vragen en geven.- Uit zijn mening of gevoel correct; kan op een bondige manier de essentie perfect weergeven. Is hierin eenvoorbeeld voor anderen.- Observeert de andere grondig en stelt vragen om te weten welke boodschap de ander wil overbrengen. Checktde eigen interpretatie en die van de anderen._________________________________________________________________________________________________4.1./ (versie 1.0) Blz. 4 van 7 Geldig vanaf


Competentie 4:betrouwbaar en integer zijnDoen wat je zegt en zeggen wat je doet. In eer en geweten handelen. De werkelijkheid, inclusief de risico's en mindermooie kanten, correct weergeven. Zich houden aan de algemene en professionele gedragsnormen en aan de missieen visie van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Het vertrouwen van zorggebruikers, vancollega's en van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong> waard zijn.- Geeft informatie die precies en gepersonaliseerd is.Indicatoren bij competentie 4- Houdt zich stipt aan gemaakte afspraken en komt na wat hij beloofd heeft.- Houdt vertrouwelijke informatie zorgvuldig voor zich en hanteert deze informatie correct en enkel wanneernodig.- Gaat positief en constructief om met de gevolgen van eigen fouten._________________________________________________________________________________________________4.1./ (versie 1.0) Blz. 5 van 7 Geldig vanaf


6 Beschrijving van specifieke competenties voor deze functieCompetentie 5:LeerbereidheidBereid zijn kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te verfijnenIndicatoren bij competentie 5Is gemotiveerd om constant te leren en op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen_________________________________________________________________________________________________Competentie 6:Zorggebruikersgericht - cliëntgerichtWensen en behoeften van de zorggebruikers/cliënten onderzoeken en hiernaar handelen. Actief ingaan op deuitgesproken en onuitgesproken behoeften van de zorggebruiker/cliënt.Indicatoren bij competentie 6- Lost klachten van de zorggebruiker efficiënt en grondig op. Probeert te vermijden dat de problemen zich in detoekomst herhalen.- Toont waardering en respect voor de eigenheid van verschillende partijen en hun standpunten._________________________________________________________________________________________________Competentie 7:Empathisch - inlevendRekening houden met de omstandigheden waarin mensen zich soms bevinden en zich voorstellen hoe ze zich daarbijvoelen; daar begrip voor hebben en tonen. Zich vlot inleven of verplaatsen in andere personen of hun leefwereld, hunwensen of behoeften.Indicatoren bij competentie 7Luistert actief, toont begrip en aandacht voor de gevoelens en de verwachtingen van de andere, ook als ze nietuitgesproken worden._________________________________________________________________________________________________Competentie 8:BesluitvaardigJuiste keuzes maken of knopen doorhakken binnen een redelijke termijn.Indicatoren bij competentie 8Kan snel beslissen na de pro’s en de contra’s te hebben overwogen_________________________________________________________________________________________________Competentie 9:EvenwichtigEfficiënt gedrag vertonen en kalm blijven in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk of bij tegenslag,teleurstelling of kritiek.Een grote draagkracht hebben, stressbestendig zijn.Plaatst onverwachte beslissingen of moeilijke situaties in hun juiste context en blijft verantwoord beslissen.Indicatoren bij competentie 9_________________________________________________________________________________________________4.1./ (versie 1.0) Blz. 6 van 7 Geldig vanaf


Competentie 10:SamenwerkenZich identificeren met het team. Actief en gemotiveerd samen met anderen tot een gezamenlijk resultaat komen.Kennis en informatie op een transparante manier en dienst overschrijdend delen. De teamgeest bevorderen om endoor mee te werken aan de realisatie van de teamdoelstellingen.Indicatoren bij competentie 10Hecht veel belang aan teamoverleg, neemt actief deel en stimuleert anderen hierin. Draagt de teambeslissing uit alsofhet een eigen beslissing is._________________________________________________________________________________________________Competentie 11:CoördinerenZicht hebben op het werkveld en ervoor zorgen dat het werk van verschillende personen harmonisch op elkaar isafgestemd.Indicatoren bij competentie 11Weet welke de bijdrage is van elke medewerker aan het gemeenschappelijk doel en kan hierin knelpunten aanduiden._________________________________________________________________________________________________Competentie 12:Methodisch en systematisch werkenOp een efficiënte manier doelen en prioriteiten bepalen. Het werk plannen en organiseren door nodige tijd, acties enmiddelen aan te geven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. De planning en de uitvoering ervan bijsturen indiennodig.Indicatoren bij competentie 12Ontwikkelt methodes om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden._________________________________________________________________________________________________Competentie 13:CreatiefVernieuwende ideeën en originele oplossingen aanbrengen door “buiten het kader” te denken.Indicatoren bij competentie 13Stelt het bestaande kader (procedures, afspraken, situaties,…) op een gezonde en kritische wijze in vraag met het oogop verandering en vernieuwing.4.1./ (versie 1.0) Blz. 7 van 7 Geldig vanaf

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!