11.07.2015 Views

kostenstaat werkvorm WERKKAPITAAL - Stijn

kostenstaat werkvorm WERKKAPITAAL - Stijn

kostenstaat werkvorm WERKKAPITAAL - Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kostenstaat in het kader van hetwerkkapitaal voor het persoonlijkeassistentiebudgetVak voor de administratiedatum van ontvangst:Waarvoor dient dit formulier?Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in hetkader van het PAB gemaakt hebt.1 Vul hieronder uw gegevens in.Met 'uw gegevens' bedoelen we de gegevens van de persoon met een handicap aan wie het PABwerd toegekend.officiële voornamenachternaamdossiernummer VFrijksregisternummer2 Voor welk jaar geldt deze <strong>kostenstaat</strong>?Vul bij '<strong>kostenstaat</strong>', '1e', '2e', '3e', '4e', '5e' of '6e' in.jaar<strong>kostenstaat</strong>3 Noteer de gemaakte directe en indirecte kosten in de tabel.Voeg voor elke uitgave een kopie van het bewijsstuk toe.Geef elk bewijsstuk een afzonderlijk nummer en noteer dat nummer bij 'nr.' op de <strong>kostenstaat</strong>Als u dit formulier invult op papier, en als de pagina met de tabel niet groot genoeg is om allekosten in te noteren, kunt u die pagina verschillende keren afdrukken.4 Bereken de totale kosten (directe + indirecte kosten) en vermeld dat bedrag hieronder.Als u dit formulier invult op papier moet u de bedragen zelf berekenen. Als u dit formulier invultin Excel, worden de totalen automatisch berekend en hoeft u niets in te vullen.totaal directe kostentotaal indirecte kostentotaal directe + indirecte kosteneuroeuroeuro5 Bezorg dit formulier aan de PAB-cel van het VAPH op het onderstaande adres.VAPHPAB-celSterrenkundelaan 301210 BrusselF 02 225 84 05 (vermeld "t.a.v PAB-cel")E pab@vaph.be, of het e-mailadres van uw dossierbeheerder bij de PAB-cel.VAPH-2009-052-04


VAPH-2009-052-04


nr.datum(dd.mm.jjjj)omschrijvingbedrag directe kosten(in euro)bedrag indirecte kosten(in euro)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!