13.07.2015 Views

Organogram - vzw Stijn

Organogram - vzw Stijn

Organogram - vzw Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>Dienstencentrum’t Klavertje4.a. De organisatiestructuurGoedgekeurd: Directieteam 19.02.2014Organigram.Raad van Bestuur <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>Raad van Toezicht Dienstencentrum ‘t KlavertjeDirecteurRené RoexPedagoogMiet VandebergMaatschappelijk werkerHilde SnyersZorgconsulent: GeertjeIndeherberg, IngeVaneschJobcoaches: Greet Vanbilsen,Inge VaneschLogistiek verantwoordelijke (1)Alex AppeltansAdministratief medewerkerBea Lijnen, Myriam LijnenCynthia HeylenVerantwoordelijkeDe HeufLieve HenraatVerantwoordelijkeDe BotermijnSandra BossaertsVerantwoordelijkeDe WerkmixCorinne VanstraelenVerantwoordelijkeLaekerveldHilde VanoppenVerantwoordelijkeBeukenveldVeerle VertessenBegeleider inteamBegeleider inteamBegeleider inteamBegeleider inteamBegeleider inteamChauffeurErgotherapeutPoetsvrouw/-manVerpleegkundigeVerpleegkundigePoetsvrouw/-manChauffeurPoetsvrouw/-manPoetsvrouw/-manPoetsvrouw/-man(1) De Kenbaar logistiek maken. verantwoordelijke is tevens preventie adviseur.


<strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>Dienstencentrum’t Klavertje4.a. De organisatiestructuurBij de opname van elke nieuwe gebruiker wordt het organogram overhandigd (zie checklist infonieuwe gebruikers).Bij de indiensttreding van een nieuw personeelslid wordt het organogram overhandigd aan hetbetrokken personeelslid (zie checklist bij indiensttreding nieuwe personeelsleden).Het organogram wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.Het jaarverslag wordt jaarlijks overhandigd of overgemaakt aan de gebruikers, het personeel en aande inspectie.Het jaarverslag verschijnt ook op de website van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>, Dienstencentrum ’t Klavertje,www.stijn.be .Verantwoordelijkheden en bevoegdhedenAlle opgenomen functieprofielen zijn van toepassing tot 31.12.2016Zie bijlagen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!