13.07.2015 Views

Ac'cent brochure - Stijn

Ac'cent brochure - Stijn

Ac'cent brochure - Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Binnen Sint-Gerardus zijn we al sinds jaar en dag bekendals ‘het dagcentrum’;Om ons te profileren en onderscheiden van tal vanandere dagcentra hebben we na heel wat zoek- endenkwerk besloten om onze atelierwerking om tedopen naarKort voor ‘activiteitencentrum’ maar het wijstook op het speciale accent dat wij leggen in onzewerking.In deze <strong>brochure</strong> kan je onze visie op dagbestedingterugvinden en de ateliers die we aanbieden beterleren kennen.Aarzel niet om ons te contacteren als je nog meervragen hebt!


Dagcentrum Ac’cent biedt een zinvolle dagbestedingvoor volwassenen met een motorisch meervoudige handicap.Deelnemers van Ac’cent krijgen de keuze uit verschillendeateliers.We bieden zowel productiegerichte, creatieve als belevingsgerichteactiviteiten aan.Tijdens ateliers zoals kaarten, kaarsen, koken & keramiekdoen we niet enkel beroep op je creatieve kant maar is erook ruime aandacht voor het commerciële aspect: de productenworden immers verkocht en dit vraagt kwaliteit ende nodige kennis van boekhouding, promotie,…Ateliers zoals onze eigen filmgroep en ons computeratelierdoen zowel beroep op je creativiteit, je gevoel voorexpressie als je kennis van de verschillende technieken.Activiteiten als radio, relaxatie en sport hebben eerdereen belevingsgericht karakter.


De ateliers gaan steeds door in groep. Samenwerking isessentieel en het in groep “leren” werken krijgt tevensde nodige aandacht. Motivatie, inzet en inspraak zijnbelangrijke elementen van Ac’cent.Daarnaast gaan we voor elk atelier op zoek naar de individuelemogelijkheden van elke deelnemer; ieder heeftop zijn eigen manier inbreng bij de verschillende activiteiten.Deelnemers kunnen dus binnen eenzelfde activiteitheel andere taken krijgen.Deze gedifferentieerde aanpak komt ook tot uiting in deverantwoordelijkheden die verschillende deelnemersbuiten de atelierwerking op zich nemen.Contact met de buitenwereld vinden we erg belangrijk;dit bereiken we door onze producten te verkopen, regelmatiguitstappen te organiseren, inkopen gaan doen,een terrasnamiddag en een eigen Facebookpagina.In de toekomst organiseren we ook enkele activiteitenwaarbij we mensen van de omgeving en van anderevoorzieningen uitnodigen.We vertrekken vanuit een ondersteunende, professionelehouding : helpend waar moet, begeleidend waar nodig.


Welke ateliers kan je allemaal volgen in Ac’cent ?We hebben een ruim aanbod aan ateliers, gaandevan computer tot relaxatie.Jaarlijks wordt er een nieuwe activiteitenlijst ingevulddoor de bewoners van de residentie en de deelnemers.Het aanbod van ateliers is wisselend, we proberenzoveel mogelijk in te spelen op de interesses en mogelijkhedenvan de deelnemers.We vinden het ook belangrijk om variatie in de ateliersaan te bieden. We gaan op zoek naar nieuweuitdagingen, trends, technieken & aanpassingen.


KaarsenIn het kaarsenatelier ontwerpen en maken we kaarsendie bestemd zijn voor de verkoop in onze winkel.We werken vaak op bestelling: kaarsen voor communiefeesten,kerstmis, huwelijkskaarsen, enz.Andere keren vullen we de winkelrekken aan met kaarsenin alle kleuren en vormen.Je kan eender waar in het proces worden ingeschakeld:oude kaarsen raspen (hiermee maken webuitenkaarsen), vet smelten, versieringenkiezen en aanbrengen, lonten steken, platenvan kaarsvet breken, inpakken, winkelrekkenaanvullen, bestellingen aannemen en plannen,verkopen & reclame maken.We gaan vaak op zoek naar nieuwe ontwerpen,vormen en kleuren, je inbreng hierbij is belangrijk!


KaartjesVerjaardag, Kerstmis, geboorte, huwelijk,Moederdag, Valentijnsdag. Jekan de gelegenheid zo gek niet bedenken of we maken ereen kaartje voor. Zelfs voor mannen hebben we kaartjes!We gebruiken verschillende technieken bij het maken vande kaartjes: afbeeldingen uitprikken, stempelen, sjabloneren.Enkele deeltaakjes die je kan doen bij hetkaartjes maken zijn o.a. papier snijden, kaartenplooien, labels voorzien, plakken, afbeeldingenuitprikken, kaarten voorzien van teksten &kaartjes verpakken . Belangrijk is ook dat we devoorraad in onze winkel steeds aanvullen.De afgewerkte kaartjes worden verkocht in onze winkel envia enkele kaartenrekken verspreid over vzw <strong>Stijn</strong>. Met deopbrengst van deze kaartjes kunnen we nieuwe materialenaankopen voor de activiteiten.


KeramiekVan een grote blok klei tot een prachtig kunstobject!In ons keramiekatelier maken we tuinversieringen,spaarpotten, huisnummers en tal van andere kunstwerkjesvan keramiek.We werken vaak op bestelling, na het opzoeken van degeschikte mal kunnen we aan de slag.Je kan klei kneden, er balletjes van maken en in de speciaalontworpen mallen duwen (stamperen).Naargelang je mogelijkheden zorgen wij voor de afwerkingvan het geheel en wordt het stuk in een keramiekovengebakken.Na het eerste bakproces mag je helpen met hetkleuren (glazuren) van het kunstwerk waarna wealles een tweede keer in de keramiekoven plaatsen.Eens het laatste bakproces is doorlopen krijgen we hetuiteindelijke werkje dat we verkopen in onze winkel.


FilmFilmgroep Rolmops is enkele jaren geledenopgestart, sindsdien hebben we al talvan sketches en kortfilmpjes gemaakt.Hoe gaan we te werk?We schrijven een script, verdelen de verschillende rollen,gaan op zoek naar de aangepaste inkleding en rekwisieten,tekenen een storyboard uit en filmen maar!Iedereen krijgt een deeltaak toegewezen (acteren – regisseren– belichting – camerawerk). Als je dus geen geborensteracteur bent kan je misschien wel erg goed decamera bedienen of kostuums uitkiezen!In samenwerking met de computergroep worden deruwe filmbeelden verwerkt tot een afgewerkte film.Deze film wordt op onze Facebookpagina geplaatst enwordt op het grote scherm vertoond voor de anderedeelnemers.


KlusdienstAc’cent heeft al enige tijd zijneigen ‘klusdienst’. Verwacht niet dat we de afwaskomen doen of het gras afrijden!Met een boodschappenlijstje schuimen we desupermarkten af op zoek naar ingrediënten voorkoken, materiaal voor kaartjes maken,…Eenboodschappenlijstje van jezelf of je huisje is natuurlijkook altijd welkom. Een snel terrasje proberenwe na afloop ook altijd mee te pikken.Met een ander gedeelte van de klusserstrekken we rond op zoek naar kleineklusjes zoals een kapotte lamp vervangen,een schilderijtje ophangen,bussen proper maken, enz.


KokenIn het kookatelier leer je eenvoudige dingenklaarmaken. We maken gerechten zoals cake,wafels, pasta’s, soepen, enz. De kooklijstenworden opgesteld door de begeleiding en dedeelnemers. De recepten zijn seizoensgebonden.De producten worden gekocht door deelnemers,ouders en personeel.De handelingen die je kan doen bij het kokenverschillen van week tot week. De ene week iser veel snijwerk, andere weken moet er veelafgewogen en gemixt worden.Recepten uitzoeken, ingrediënten verzamelen,groenten snijden, mengen, verpakken,mixen, bakken & koken en natuurlijk de gerechtenverdelen!We werken met aangepasteduidelijke receptenen hulpmiddelen; zovinden we steeds weleen (deel)taakje dat bijjou past.


ComputerWerk je graag met de computer of wil je graagwat meer leren erover ? Dan kan je terecht bijonze computergroep!Wat kan je allemaal doen bij ons?Kleine vormingen bv. werken met tekstverwerker,e-mailgebruik, leren surfen,...Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatigfilmpjes, foto’s van uitstappen , activiteiten en andereleuke wetenswaardigheden!Bureauwerk (brieven typen, uitnodigingen & flyersmaken) en andere licht administratieve taken kanje uitvoeren.Een groot gedeelte van onze activiteit ishet bewerken van ruwe filmbeelden vanonze filmgroep Rolmops. Achtergrondmuziekkiezen, special effects toevoegenen natuurlijk heel wat bloopers wissen!Doel: een afgewerkt filmpje afleveren!Natuurlijk is een deel van onze computeractiviteitook gericht op ontspanning: spelletjesspelen & filmpjes bekijken.


RelaxatieTijdens deze activiteit kan je helemaal tot rustkomen in een veilige en rustgevende omgeving.Je ontspant door de relaxerende werking vaneen trillend waterbed, rustgevendemuziek, bewegende lichteffecten enrelaxerende technieken.We bieden materialen aan om mee teexperimenteren. Zo worden alle zintuigen geprikkelden worden jullie gestimuleerd om meer bewust teworden van jullie lichaam.


RadioJe eigen radioprogramma maken in onze radiostudio!Kies je voor radio dan kan je tijdens deze activiteitzelfgekozen muziek beluisteren.Dat doe je met de aangepaste muziekinstallatie inonze heuse radiostudio. Met aangepaste drukknoppenkan je de cd & mp3 spelers bedienen. Een grootmengpaneel is ook aanwezig.Je kan zelf muziek meebrengen of je kan kiezen uiteen grote verzameling die aanwezig is in hetradio atelier.Een aantal deelnemers krijgen de mogelijkheidom deze activiteit mee te leiden.Zij begeleiden en helpen de deelnemers dieminder mobiel zijn of wat meer ondersteuning nodighebben.


MuziekZelf muziek maken kan je in Ac’cent natuurlijkook; Kristel leert je zingen & verschillendeinstrumenten bespelen, vooriedereen is er wel wat te vinden!Je kan er zowel individueelals in groep repeterenvoor optredens ophet zomerfeest en andereevenementen.


RolstoeldansenRolstoeldansen is een aangename vorm van vrijetijdsbestedingmet een lage instapdrempel.Zelfs rolstoelgebruikers met een ernstige beperkingkunnen deelnemen mits ondersteuning door eenbegeleider.Het is een sport waarbij, naast de armen, vooralbuik- en rugspieren geoefend worden. Dansen isechter in de eerste plaats bewegen op muziek én ingezelschap. Dat maakt rolstoeldansen tot een ontspannendeen sociale vrijetijdsbesteding.De bedoeling is te genieten van de bewegingen enactief te dansen met aantrekkelijke, moderne muziek.Ieder doet mee met zijn mogelijkheden.


Sport: bocciaBoccia is een spel zoals petanque; met of zonderhulpmiddelen is het de bedoeling om je gekleurdeballen zo kort mogelijk bij de wittebal te werpen. Boccia is een teamsportwaarbij twee teams het tegen elkaar opnemen.Boccia is een paralympische sport dieoorspronkelijk ontworpen is voor mensenmet motorische beperkingen. Je kanhet zowel recreatief als in teamverband spelen.Ook andere sporten kunnen aan bod komen: fietsen,wandelen, ...


WasserijWekelijks brengt de externe wasserij de kledij vande bewoners gewassen en gestreken terug naarac’cent.Het sorteren en verdelen van deze was is een heleklus!Elke deelnemer van onze ‘wasserij’ krijgt een aangepastetaak: gaande van uitsorteren van de wastot het—al dan niet zelfstandig—leveren ervan inhet juiste huis.


Langs de activiteiten die Ac’cent aanbiedt organiserenNadine en Hilaire ook heel wat Buitengewoon SpecialeActiviteiten waarvoor je je kan inschrijven:De Scheverik: de wandelgroep van BSA is aangeslotenbij de Diepenbeekse wandelclub ‘De schoverik’,elke maandag trekken ze naar een georganiseerdewandeltocht in de buurt. Jaarlijkswordt er ook een wandel 2daagse georganiseerd.Duet: iedere week trekt het peloton zich opgang voor een mooie fietstocht door de omgeving.De jaarlijkse fiets4daagse is door de jarenheen een traditie geworden.Rock voor Specials: het festival waarop je gewoonniet mag ontbreken


Tussen de verschillende ateliers is er natuurlijkook wat vrije tijd.Je mag zelf kiezenhoe je deze invult;natuurlijk biedenwe heel wat mogelijkhedenaan!Sommigen houdenervan om samen wat muziek te draaien, op despelcomputer te spelen, TV te kijken of een gezelschapsspelte spelen. Anderen werken lieverwat verder met de computer of werken verdermet de activiteiten.Regelmatig gaan we ook op uitstap metAc’cent : winkelen, zwemmen, naar de bioscoop,wandelen,...


Deelnemers die ingeschreven staan in Dienstencentrum’t Klavertje of Sint-Gerardus kunnen ook naar deWerkmix. Men biedt er semi-industrieelwerk aan.De Werkmix heeft een gevarieerdaanbod. Het werkwordt in onderaanneminggedaan van bedrijven en dittegen een gepaste vergoeding,die gebruikt wordt omde verdere werking te garanderen.Hier biedt men werk dat optimaal is afgestemdop ieders mogelijkheden, maar worden wel enkelespecifieke competenties op vlak van werkhoudingen handvaardigheid verwacht.De Werkmix gaat door in Zonhoven.


De jobcoach ondersteunt personen in hun onbezoldigd(vrijwilligers)werk, binnen het gewone arbeidscircuit.Deze ondersteuning gaat zowel om het in kaartbrengen van je mogelijkheden, het vinden van eengepaste job, als de verdere opvolging tijdens hetwerk.Jobcoaching verloopt volgens verschillende stappen:Eerst worden je mogelijkheden en wensen inkaart gebracht, met als doel een geschikte jobte vinden.De jobcoach zoekt naar geschikte werkgevers.De juiste werkgever wordt bij de juiste persoongeplaatst. De jobcoach kijkt of er aanpassingennodig zijn.De jobcoach start samen met jou de job op enondersteunt bij moeilijkheden. Verder staat zijin als vertrouwenspersoon tussen jou en dewerkgever. Op regelmatige momenten is ercontact en evaluatie.


Wil je meer info of heb je andere vragen?Je kan ons bereiken op:Telefoon : 011/350 171Mail :Facebook :Web :a4.accent@SintGerardus.bewww.facebook.com/accent.sgiwww.stijn.beOf kom even langs en neem een kijkje in onze winkel!Ons adres:Ac’cent Sint-GerardusOLVrouwstraat 203590 Diepenbeek

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!