12.07.2015 Views

vaststelling Besluit en Beleidsregels Maatschappelijke ...

vaststelling Besluit en Beleidsregels Maatschappelijke ...

vaststelling Besluit en Beleidsregels Maatschappelijke ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MEMOBetreft: Memo jurisprud<strong>en</strong>tie inkom<strong>en</strong>Aan: Bestuur ROGplusVan: MT ROGplus, opgesteld door Ingrid de VriesDatum: 23 januari 2012_____________________________________________________________________________Aanleiding:De C<strong>en</strong>trale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste rechtsorgaan op het gebied van Wmobesluit<strong>en</strong>,heeft op 19 december 2011 e<strong>en</strong> belangrijke uitspraak gedaan in het kader van deWmo (LJN: BU7263). In deze uitspraak is geoordeeld dat e<strong>en</strong> besparingsbijdrage onder de Wmoniet is toegestaan.Op 18 januari 2012 heeft de CRvB e<strong>en</strong> uitspraak gedaan over het hanter<strong>en</strong> van inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>(LJN: BV1309). Volg<strong>en</strong>s de CRvB is bij de verstrekking van e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing in natura,naast de op artikel 15 van de Wmo gebaseerde eig<strong>en</strong> bijdrage, ge<strong>en</strong> ruimte voor e<strong>en</strong>inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s.Deze jurisprud<strong>en</strong>tie heeft consequ<strong>en</strong>ties voor geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Deze memo beschrijft naast e<strong>en</strong>sam<strong>en</strong>vatting <strong>en</strong> e<strong>en</strong> interpretatie van de uitsprak<strong>en</strong> van de CRvB, de consequ<strong>en</strong>ties voorROGplus/NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Analyse jurisprud<strong>en</strong>tie:In de uitspraak van de CRvB van 19 december 2011 (LJN: BU7263) ging het om e<strong>en</strong> casuswaarin e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> besparingsbijdrage van 345 euro vroeg voor e<strong>en</strong> scootermobiel, omdatdeze voorzi<strong>en</strong>ing (deels) e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gebruikelijke fiets zou vervang<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarom volg<strong>en</strong>s degeme<strong>en</strong>te (deels) zelf moest word<strong>en</strong> betaald.De CRvB verwijst in de uitspraak naar de wetsgeschied<strong>en</strong>is. De CRvB is op basis hiervan vanoordeel dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om artikel 4 lid 2 Wmo, mede in verbandmet de inkom<strong>en</strong>seffect<strong>en</strong>, te interpreter<strong>en</strong> in het licht van de artikel<strong>en</strong> 15 <strong>en</strong> 19 van de Wmo(artikel<strong>en</strong> over eig<strong>en</strong> bijdrage <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> aandeel). De tekst van artikel 4 van de Wmo is gebaseerdop het am<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t van Van Milt<strong>en</strong>burg c.s. (Kamerstukk<strong>en</strong> II, 30 131, nr. 65). Het aspect“rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met de capaciteit van de aanvrager”, zoals dat in artikel 4, tweede lid, van hetam<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t is voorgesteld, is door de staatssecretaris gekoppeld aan de eig<strong>en</strong>bijdrageregeling.Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris naaraanleiding van vrag<strong>en</strong> over artikel 4, tweede lid, opnieuw verwez<strong>en</strong> naar de eig<strong>en</strong>bijdrageregeling<strong>en</strong> daarbij toegelicht dat deze eig<strong>en</strong>bijdrageregeling voor geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> richtsnoer zal vorm<strong>en</strong>voor het beoordel<strong>en</strong> van iemands draagkracht, waarbinn<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beleidsvrijheid hebb<strong>en</strong>(Kamerstukk<strong>en</strong> I, 30 131, nr. C, p. 2-3). Deze interpretatie leidt ertoe dat artikel 4 lid 2 Wmo ge<strong>en</strong>ruimte biedt om naast de op artikel 15 van de Wmo gebaseerde bijdrage extra financiëlevoorwaard<strong>en</strong>, zoals e<strong>en</strong> besparingsbijdrage, op te legg<strong>en</strong> bij het verstrekk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing innatura als de scootermobiel. Het is naar de m<strong>en</strong>ing van de CRvB niet mogelijk dat geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong>eig<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sbeleid gaan voer<strong>en</strong>.Dat de besparingsbijdrage zijn grondslag vindt in het algeme<strong>en</strong> gebruikelijk zijn van het bezit vane<strong>en</strong> fiets, doet daar naar de m<strong>en</strong>ing van de CRvB niet aan af. De uitsluitingsgrond “algeme<strong>en</strong>gebruikelijk” kan in het kader van de Wmo slechts zi<strong>en</strong> op de in aanmerking kom<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ingzelf <strong>en</strong> kan, gelet op het voorgaande, ge<strong>en</strong> grondslag bied<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> bijdrage in verband met e<strong>en</strong>mogelijke besparing van kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> andere, wel algeme<strong>en</strong> gebruikelijke voorzi<strong>en</strong>ing.In de uitspraak van de CRvB van 18 januari 2012 (LJN: BV1309) ging het om e<strong>en</strong> casus waarine<strong>en</strong> collectieve vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing door e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te was beëindigd. In eerste instantie vonddeze beëindiging plaats omdat de cliënt ge<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sgegev<strong>en</strong>s wilde verstrekk<strong>en</strong>, maar later isde afwijsgrond gewijzigd in het hebb<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> te hoog inkom<strong>en</strong> om in aanmerking te kom<strong>en</strong>voor e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing. De CRvB verwijst in deze uitspraak naar de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemdeuitspraak van 19 december 2011 (LJN BU7263) <strong>en</strong> herhaalt de wetsgeschied<strong>en</strong>is. Op basis vandeze wetsgeschied<strong>en</strong>is komt de CRvB tot de conclusie dat bij de verstrekking van e<strong>en</strong>1


vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing in natura, naast de op artikel 15 van de Wmo gebaseerde eig<strong>en</strong> bijdrage, ge<strong>en</strong>ruimte is voor het hanter<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s.De CRvB heeft hiermee e<strong>en</strong> uitspraak gedaan op e<strong>en</strong> voor veel geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> teleurstell<strong>en</strong>de manier.Veel geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hanter<strong>en</strong> net als de drie NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s bijvervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Ook zijn er de laatste maand<strong>en</strong> allerlei discussies bij geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ontstaanom bijvoorbeeld inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> te gaan hanter<strong>en</strong> voor zak<strong>en</strong> als hulp bij het huishoud<strong>en</strong>, maarook voor bijvoorbeeld e<strong>en</strong> scootermobiel. De jurisprud<strong>en</strong>tie van de CRvB maakt hier nu e<strong>en</strong> eindeaan.Analyse consequ<strong>en</strong>ties ROGplus/NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>:Besparingsbijdrage aangepaste fiets:ROGplus hanteert voor aangepaste fiets<strong>en</strong> e<strong>en</strong> besparingsbijdrage. In aanloop naar deVerord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de regelgeving voor 2012 is bewust gekoz<strong>en</strong> om debesparingsbijdrage bij fiets<strong>en</strong> te handhav<strong>en</strong>. De achterligg<strong>en</strong>de gedachte hierbij was dat hetregelmatig om kinderfiets<strong>en</strong> gaat, waarbij ge<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage kan word<strong>en</strong> opgelegd (is bij wetbepaald), zodat het gevolg van het afschaff<strong>en</strong> van de besparingsbijdrage <strong>en</strong> het invoer<strong>en</strong> vane<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage financieel nadelig voor de NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zou kunn<strong>en</strong> zijn.Gelet op de eerderg<strong>en</strong>oemde uitspraak van de CRvB is het niet mogelijk om het oplegg<strong>en</strong> vane<strong>en</strong> besparingsbijdrage bij e<strong>en</strong> aangepaste fiets te handhav<strong>en</strong>. In dit opzicht zal e<strong>en</strong> aanpassingmoet<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong> in de regelgeving.Voorts moet er e<strong>en</strong> keuze gemaakt word<strong>en</strong> hoe ROGplus omgaat met reeds opgelegdebesparingsbijdrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel nog op te legg<strong>en</strong> besparingsbijdrag<strong>en</strong>. Het terugbetal<strong>en</strong> vanopgelegde besparingsbijdrag<strong>en</strong> aan cliënt<strong>en</strong> is niet noodzakelijk. Iedere<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> bezwaarheeft aangetek<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong> de beschikking waarin e<strong>en</strong> besparingsbijdrage is opgelegd, heeft zichberust in die bijdrage. De beschikking is daarmee onaantastbaar geword<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat betek<strong>en</strong>t dat erniet terugbetaald hoeft te word<strong>en</strong>. In financieel opzicht heeft het de voorkeur om niet totterugbetal<strong>en</strong> over te gaan.Naast besluitvorming over het al dan niet terugbetal<strong>en</strong> van reeds opgelegde besparingsbijdrag<strong>en</strong>,moet ook beslot<strong>en</strong> word<strong>en</strong> hoe omgegaan wordt met het nog oplegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>besparingsbijdrage bij nieuwe verstrekking<strong>en</strong>. Zonder wijziging van het <strong>Besluit</strong> 2012 <strong>en</strong> de<strong>Beleidsregels</strong> 2012 kan niet alsnog gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor het oplegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage.Het niet meer oplegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> besparingsbijdrage <strong>en</strong> het (nog) niet kunn<strong>en</strong> oplegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>eig<strong>en</strong> bijdrage, heeft e<strong>en</strong> financiële consequ<strong>en</strong>tie: circa 50 verstrekking<strong>en</strong> per jaar à € 200,00(besparingsbijdrage kinderfiets) of € 400,00 (besparingsbijdrage volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>fiets).Alhoewel het gezi<strong>en</strong> de jurisprud<strong>en</strong>tie niet billijk is, zou beslot<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om debesparingsbijdrage te handhav<strong>en</strong> totdat de regelgeving is aangepast. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> cliënt echteraangeeft bezwar<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de oplegging van e<strong>en</strong> besparingsbijdrage, moet deze cliëntge<strong>en</strong> besparingsbijdrage opgelegd krijg<strong>en</strong>. Dit resulteert in rechtsongelijkheid wat ongew<strong>en</strong>st is.Gelet op het financiële nadeel voor de drie NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> is spoedige aanpassing van deregelgeving, zodat in plaats van e<strong>en</strong> besparingsbijdrage e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage kan word<strong>en</strong>opgelegd, dan ook gew<strong>en</strong>st. E<strong>en</strong> aanpassing van de Verord<strong>en</strong>ing is hiervoor niet directnoodzakelijk. Er kan word<strong>en</strong> volstaan met e<strong>en</strong> wijziging van het <strong>Besluit</strong> <strong>en</strong> de <strong>Beleidsregels</strong>.<strong>Besluit</strong>vorming hierover kan binn<strong>en</strong> het bestuur van ROGplus plaatsvind<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>sbekrachtigd word<strong>en</strong> in de colleges van de NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Besparingsbijdrage Regiotaxi:ROGplus past de term besparingsbijdrage ook toe bij de ritprijs voor de Regiotaxi. Het is echteralgeme<strong>en</strong> geaccepteerd dat m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bijdrage vraagt voor het gebruik van e<strong>en</strong> collectiefvervoerssysteem, net als dat e<strong>en</strong> ieder moet betal<strong>en</strong> voor het gebruik van regulier op<strong>en</strong>baar2


vervoer. De CRvB heeft in eerdere uitsprak<strong>en</strong> (o.m. LJN: BK 3321, BJ7710, BN0775, BK2504)geoordeeld dat e<strong>en</strong> systeem van collectief vervoer teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tarief dat vergelijkbaar is aan hettarief van het reguliere op<strong>en</strong>baar vervoer niet in strijd komt met de artikel<strong>en</strong> 4 <strong>en</strong> 5 van de Wmo.Er wordt dan ook verondersteld dat de rec<strong>en</strong>te jurisprud<strong>en</strong>tie van de CRvB ge<strong>en</strong> aanleiding vormttot aanpassing inzake het vrag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bijdrage voor het gebruik van de Regiotaxi. Dit wordtook ondersteund door e<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>te beantwoording van staatssecretaris Veldhuijz<strong>en</strong> van Zant<strong>en</strong>-Hyllner (VWS) op vrag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kamerlid over tariev<strong>en</strong> van collectief vervoer. Hieruit kanword<strong>en</strong> afgeleid dat het hanter<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> tarief geaccepteerd is, mits het voldoet aan decomp<strong>en</strong>satieplicht.Daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> is het gelet op de uitspraak van de CRvB zeker niet onverstandig om de termbesparingsbijdrage bij de Regiotaxi niet meer te gebruik<strong>en</strong>. In onze briev<strong>en</strong> <strong>en</strong> folders wordt dezeterm niet gehanteerd. Er wordt voorgesteld om bij het opstell<strong>en</strong> van nieuwe regelgeving dezeterm ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer te gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> alternatieve term, zoals ritprijs of tarief te gaangebruik<strong>en</strong>.Inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s individuele vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>:ROGplus hanteert bij individuele vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (kilometervergoeding,(rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding, bruikle<strong>en</strong>auto) e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s. Gezi<strong>en</strong> de rec<strong>en</strong>tejurisprud<strong>en</strong>tie is dit niet meer mogelijk.Er moet e<strong>en</strong> keuze gemaakt word<strong>en</strong> hoe ROGplus omgaat met de reeds afgewez<strong>en</strong> aanvrag<strong>en</strong>van cliënt<strong>en</strong> op basis van e<strong>en</strong> te hoog inkom<strong>en</strong>. Het is niet noodzakelijk om met terugwerk<strong>en</strong>dekracht alsnog tot toek<strong>en</strong>ning van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing over te gaan. Ook hier geldt dat iedere<strong>en</strong> diege<strong>en</strong> bezwaar heeft aangetek<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong> de beschikking zich heeft berust in de geld<strong>en</strong>deinkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s. De beschikking is dus onaantastbaar geword<strong>en</strong>. In financieel opzicht heeft hetdan ook de voorkeur om niet met terugwerk<strong>en</strong>de kracht tot toek<strong>en</strong>ning<strong>en</strong> over te gaan.Voorts moet beslot<strong>en</strong> word<strong>en</strong> hoe ROGplus omgaat met nieuwe aanvrag<strong>en</strong> voor individuelevervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van cliënt<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> te hoog inkom<strong>en</strong>. Relevant om hierbij te wet<strong>en</strong> is datzowel stichting MEE als de CG-raad al op de hoogte zijn van de rec<strong>en</strong>te uitspraak van de CRvBover de inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>, zodat ook cliënt<strong>en</strong> er binn<strong>en</strong> afzi<strong>en</strong>bare tijd van op de hoogte kunn<strong>en</strong>zijn. Dit kan resulter<strong>en</strong> in meer toek<strong>en</strong>ning<strong>en</strong> van individuele vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> hierdoore<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame in kost<strong>en</strong> voor de NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Voor de individuele vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (kilometervergoeding, (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding,bruikle<strong>en</strong>auto) geldt ge<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage/eig<strong>en</strong> aandeel. Zonder wijziging van het <strong>Besluit</strong> 2012 <strong>en</strong>de <strong>Beleidsregels</strong> 2012 kan niet alsnog gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor het oplegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>bijdrage/eig<strong>en</strong> aandeel.Gelet op het financiële nadeel voor de drie NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> is spoedige aanpassing van deregelgeving, zodat in plaats van het hanter<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s bij vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>,e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage/eig<strong>en</strong> aandeel kan word<strong>en</strong> opgelegd, gew<strong>en</strong>st. E<strong>en</strong> aanpassing van deVerord<strong>en</strong>ing is hiervoor niet direct noodzakelijk. Er kan word<strong>en</strong> volstaan met e<strong>en</strong> wijziging vanhet <strong>Besluit</strong> <strong>en</strong> de <strong>Beleidsregels</strong>. <strong>Besluit</strong>vorming hierover kan binn<strong>en</strong> het bestuur van ROGplusplaatsvind<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s bekrachtigd word<strong>en</strong> in de colleges van de NWN-geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.3


Conclusie:Het op korte termijn aanpass<strong>en</strong> van het <strong>Besluit</strong> 2012 <strong>en</strong> de <strong>Beleidsregels</strong> 2012, zodat debesparingsbijdrage wordt verwijderd <strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage/eig<strong>en</strong> aandeel wordt ingevoerd voore<strong>en</strong> aangepaste fiets <strong>en</strong> voor de individuele vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Planning:Week 4: Voorstel tekstuele aanpassing<strong>en</strong> <strong>Besluit</strong> <strong>en</strong> Beleidregels (actie: Ingrid deVries, ROGplus)30 januari 2012: Besprek<strong>en</strong> voorstel tekstuele aanpassing<strong>en</strong> <strong>Besluit</strong> <strong>en</strong> <strong>Beleidsregels</strong>9 februari 2012: Vaststell<strong>en</strong> wijziging<strong>en</strong> <strong>Besluit</strong> <strong>en</strong> <strong>Beleidsregels</strong> in bestuur…..*Vaststell<strong>en</strong> College Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong>, Maassluis…..*Inwerkintreding* Data nader te bepal<strong>en</strong> in overleg met beleidsambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong> Maassluis.4


MEMOBetreft: Memo aanpassing <strong>Besluit</strong> met toelichting <strong>en</strong> <strong>Beleidsregels</strong>Aan: Bestuur ROGplusVan: MT ROGplus, opgesteld door Ingrid de VriesDatum: 24 januari 2012_____________________________________________________________________________Aanleiding:De memo jurisprud<strong>en</strong>tie inkom<strong>en</strong> d.d. 23 januari 2012.<strong>Besluit</strong>:Aanpassing<strong>en</strong>:- Titelpagina <strong>en</strong> voetnoot aangevuld met de tekst: versie 2;- Artikel 1 sub ll <strong>en</strong> mm: verzamelinkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s verwijderd. Omdat het ongew<strong>en</strong>stis om de verwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving te moet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, is hier de tekstopg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat de sub is vervall<strong>en</strong> per …..;- Artikel 3 lid 1: het laatste gedeelte van de zin over de verrek<strong>en</strong>ing van de besparingsbijdrageis verwijderd;- Artikel 14: het woordje “niet” is verwijderd (De hoogte van e<strong>en</strong> financiële tegemoetkomingwordt bij de verstrekking van e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing niet afgestemd op het inkom<strong>en</strong>);- Artikel 15 lid 1: fietsvoorzi<strong>en</strong>ing, gebruik leaseauto <strong>en</strong> individuelevervoerskost<strong>en</strong>tegemoetkoming toegevoegd bij eig<strong>en</strong> bijdrage/eig<strong>en</strong> aandeel;- Artikel 16 titel: de titel “besparingsbijdrage” is vervang<strong>en</strong> door “Tarief collectief vervoer”- Artikel 16 lid 1: tekst over besparingsbijdrage fiets is verwijderd. Omdat het ongew<strong>en</strong>st is omde verwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving te moet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, is artikel 16 lid 1gehandhaafd <strong>en</strong> is hier de tekst opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat het lid is vervall<strong>en</strong> per …..;- Artikel 16 lid 2: “als besparingsbijdrage” is verwijderd;- Artikel 17: tekst met de inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> is verwijderd. Omdat het ongew<strong>en</strong>st is om deverwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving te moet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, is artikel 17 gehandhaafd<strong>en</strong> is hier de tekst opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat het artikel is vervall<strong>en</strong> per …..;- Artikel 18 lid 2, 3, 5 <strong>en</strong> 6: besparingsbijdrage vervang<strong>en</strong> door tarief;- Artikel 19 lid 5: tekst over de rolstoeltaxikost<strong>en</strong>vergoeding bij e<strong>en</strong> te hoog inkom<strong>en</strong> isverwijderd. Omdat het ongew<strong>en</strong>st is om de verwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving temoet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, is artikel 19 lid 5 gehandhaafd <strong>en</strong> is hier de tekst opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat het lid isvervall<strong>en</strong> per …..;- Artikel 20 titel <strong>en</strong> lid 1: de term bruikle<strong>en</strong>auto vervang<strong>en</strong> door leaseauto (bij de term bruikle<strong>en</strong>is het vrag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage niet mogelijk)- Artikel 21 lid 2: de tekst “verminderd met e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele besparingsbijdrage” is verwijderd- Artikel 23 <strong>en</strong> 24: inwerkingtreding <strong>en</strong> citeertitel aangepast.Toekomstige aanpassing<strong>en</strong>:- In de begripsbepaling<strong>en</strong> is de besparingsbijdrage (artikel 1 sub y) gehandhaafd. De red<strong>en</strong>hiervan is dat de begripsbepaling<strong>en</strong> van het <strong>Besluit</strong> gelijk zijn aan die in de Verord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> deVerord<strong>en</strong>ing wordt niet aangepast;- Artikel 16 lid 1, artikel 17 <strong>en</strong> artikel 19 lid 5 verwijder<strong>en</strong> <strong>en</strong> nummering <strong>en</strong> verwijzing<strong>en</strong> in dedocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>.Toelichting besluit:Aanpassing<strong>en</strong>:- Titel <strong>en</strong> voetnoot aangevuld met de tekst: versie 2;5


- Artikel 1 sub ll <strong>en</strong> mm: verzamelinkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s verwijderd. Omdat het ongew<strong>en</strong>stis om de verwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving te moet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, is hier de tekstopg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat de sub is vervall<strong>en</strong> per …..;- Artikel 14: het woordje “niet” is verwijderd;- Artikel 15: artikel 19 van de wet <strong>en</strong> de term eig<strong>en</strong> aandeel toegevoegd in de tekst;- Artikel 16 titel: de titel “besparingsbijdrage” is vervang<strong>en</strong> door “Tarief collectief vervoer”- Artikel 16 lid 1: tekst over besparingsbijdrage fiets is verwijderd. Omdat het ongew<strong>en</strong>st is omde verwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving te moet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, is artikel 16 lid 1gehandhaafd <strong>en</strong> is hier de tekst opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat het lid is vervall<strong>en</strong> per …..;- Artikel 16 lid 2: besparingsbijdrage is vervang<strong>en</strong> door tarief <strong>en</strong> e<strong>en</strong> tekstgedeelte van debesparing op kost<strong>en</strong> voor het gebruik van het op<strong>en</strong>baar vervoer is verwijderd;- Artikel 17: tekst over de inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> is verwijderd. Omdat het ongew<strong>en</strong>st is om deverwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving te moet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, is artikel 17 gehandhaafd<strong>en</strong> is hier de tekst opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat het artikel is vervall<strong>en</strong> per …..;- Artikel 18 lid 2 <strong>en</strong> 3: besparingsbijdrage vervang<strong>en</strong> door tarief <strong>en</strong> bij lid 3 is e<strong>en</strong> tekstgedeeltevan de besparing op kost<strong>en</strong> voor het gebruik van e<strong>en</strong> taxi verwijderd;- Artikel 19 lid 5: tekst over de rolstoeltaxikost<strong>en</strong>vergoeding bij e<strong>en</strong> te hoog inkom<strong>en</strong> isverwijderd. Omdat het ongew<strong>en</strong>st is om de verwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving temoet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, is artikel 19 lid 5 gehandhaafd <strong>en</strong> is hier de tekst opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat het lid isvervall<strong>en</strong> per …..;- Artikel 20 titel, lid 1 <strong>en</strong> 2: de term bruikle<strong>en</strong>auto vervang<strong>en</strong> door leaseauto (bij de termbruikle<strong>en</strong> is het vrag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage niet mogelijk)- Artikel 21 lid 2: de tekst “<strong>en</strong> onder aftrek van e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele besparingsbijdrage” is verwijderd.Toekomstige aanpassing<strong>en</strong>:- In de begripsbepaling<strong>en</strong> is de besparingsbijdrage (artikel 1 sub y) gehandhaafd. De red<strong>en</strong>hiervan is dat de begripsbepaling<strong>en</strong> van het <strong>Besluit</strong> gelijk zijn aan die in de Verord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> deVerord<strong>en</strong>ing wordt niet aangepast;- Artikel 16 lid 1, artikel 17 <strong>en</strong> artikel 19 lid 5 verwijder<strong>en</strong> <strong>en</strong> nummering <strong>en</strong> verwijzing<strong>en</strong> in dedocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>.Beleidregels:Aanpassing<strong>en</strong>:- Titel <strong>en</strong> voetnoot aangevuld met de tekst: versie 2;- Begripsbepaling<strong>en</strong> ll <strong>en</strong> mm: verzamelinkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>s verwijderd. Omdat hetongew<strong>en</strong>st is om de verwijzing<strong>en</strong> naar artikel<strong>en</strong> in de regelgeving te moet<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>, ishier de tekst opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat de sub is vervall<strong>en</strong> per …..;- Paragraaf 1.3.6: laatste alinea verwijderd;- Paragraaf 2.3: in de tekst is eig<strong>en</strong> aandeel toegevoegd <strong>en</strong> is de fietsvoorzi<strong>en</strong>ing, bruikle<strong>en</strong>auto<strong>en</strong> individuele vervoerskost<strong>en</strong>tegemoetkoming toegevoegd met e<strong>en</strong> uitleg voor het bepal<strong>en</strong>van de eig<strong>en</strong> bijdrage/het eig<strong>en</strong> aandeel;- Paragraaf 2.4 over de besparingsbijdrage is verwijderd;- Paragraaf 5.3 <strong>en</strong> 5.9.3: besparingsbijdrage verwijderd;- Paragraaf 5.4, 5.5 <strong>en</strong> 5.7: alinea’s die gerelateerd zijn aan de inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> zijnverwijderd <strong>en</strong> in paragraaf 5.7 is de term bruikle<strong>en</strong> verwijderd/vervang<strong>en</strong> door lease;- Paragraaf 5.6.1.1: besparingsbijdrage verwijderd;- Paragraaf 5.9.1: het verschil tuss<strong>en</strong> de taxi- <strong>en</strong> rolstoeltaxikost<strong>en</strong>vergoeding verwijderd (ditwas e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die werd verstrekt bij e<strong>en</strong> te hoog inkom<strong>en</strong>);- Paragraaf 5.9.5: de term bruikle<strong>en</strong> is vervang<strong>en</strong> door lease.Toekomstige aanpassing<strong>en</strong>:6


- In de begripsbepaling<strong>en</strong> is de besparingsbijdrage (artikel 1 sub y) gehandhaafd. De red<strong>en</strong>hiervan is dat de begripsbepaling<strong>en</strong> van het <strong>Besluit</strong> gelijk zijn aan die in de Verord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> deVerord<strong>en</strong>ing wordt niet aangepast.7


BELEIDSREGELSMAATSCHAPPELIJKEONDERSTEUNINGNIEUWE WATERWEG NOORD2012Versie 28


InhoudVoorwoord 12Juridische status 12Verhouding tot andere docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 131 Algem<strong>en</strong>e bepaling<strong>en</strong> 131.1 Begripsbepaling<strong>en</strong> 131.2 Mantelzorgers <strong>en</strong> vrijwilligers 151.3 Uitsluitingsgrond<strong>en</strong> 161.3.1 Het te bereik<strong>en</strong> resultaat langdurig noodzakelijk 161.3.2 Goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing 161.3.3 Voorzi<strong>en</strong>ing op het individu gericht 171.3.4 Algeme<strong>en</strong> gebruikelijk 171.3.5 Uitrustingsniveau sociale woningbouw 181.3.6 Eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid <strong>en</strong> meerkost<strong>en</strong> 181.3.7 Kost<strong>en</strong> reeds gemaakt 191.3.8 Voorzi<strong>en</strong>ing reeds eerder verstrekt 201.3.9 Andere wet- of regelgeving of afgeslot<strong>en</strong> verzekering 201.3.10 Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 202 Vorm van te verstrekk<strong>en</strong> individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 202.1 Inleiding 202.2 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget 212.3 Eig<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> aandeel 233 Hulp bij het huishoud<strong>en</strong> 253.1 Inleiding 253.2 Categorieën hulp bij het huishoud<strong>en</strong> 263.3 Gebruikelijke zorg 273.4 Voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 293.5 Normering huishoudelijke tak<strong>en</strong> 313.5.1 Categorie 1 313.5.2 Categorie 2 323.5.3 Categorie 3 333.6 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij hulp bij het huishoud<strong>en</strong> 334 Woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 344.1 Inleiding 344.2 Primaat van verhuiz<strong>en</strong> 354.2.1 Aanwezigheid van aangepaste/e<strong>en</strong>voudig aan te pass<strong>en</strong> woonruimte 364.2.2 Financiële afweging<strong>en</strong> 364.2.3 Volkshuisvestelijke afweging<strong>en</strong> 364.2.4 Termijn waarbinn<strong>en</strong> het woonprobleem opgelost kan word<strong>en</strong> 374.2.5 Verhuiz<strong>en</strong> om medische red<strong>en</strong><strong>en</strong> niet mogelijk 374.2.6 Prognose ziektebeeld <strong>en</strong> te verwacht<strong>en</strong> belemmering<strong>en</strong> 374.2.7 Sociale omstandighed<strong>en</strong>/mantelzorg 374.2.8 Eig<strong>en</strong> woning 374.2.9 Noodzaak tot verhuiz<strong>en</strong> door inkom<strong>en</strong>sachteruitgang 384.2.10 Woonlast<strong>en</strong>stijging 394.3 Verhuizing- <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong> 394.3.1 Voorwaard<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong> 394.3.2 Reeds acceptatie van de woning 404.3.3 Voorspelbare, voorzi<strong>en</strong>bare <strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gebruikelijke verhuizing<strong>en</strong> 414.3.4 Verhuizing naar andere geme<strong>en</strong>te 429


4.4 Bouwkundige of woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing 434.4.1 Woningaanpassing<strong>en</strong> 434.4.2 Eig<strong>en</strong>dom of niet 444.4.3 ADL-clusterwoning<strong>en</strong> <strong>en</strong> MIVA-woning<strong>en</strong> 444.4.4 Uitraasruimte 454.4.5 Losse woonunit of in-/aanbouw 454.4.6 Het verwerv<strong>en</strong> van grond 454.4.7 Geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong> 474.4.8 Aanpassing<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>shuis (trottoir e.d.) 474.4.9 Bezoekbaar mak<strong>en</strong> 474.4.10 Zonwering 494.4.11 Speel-/hobbykamer 494.4.12 Stallingsruimte scootermobiel 494.4.13 Verzekering 494.5 Niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 504.5.1 Woningsanering 504.5.2 Roer<strong>en</strong>de (losse) woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 514.6 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 534.6.1 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij woningaanpassing<strong>en</strong> 534.6.2 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij roer<strong>en</strong>de woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 534.6.3 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij primaat verhuiz<strong>en</strong> 545 Het lokaal verplaats<strong>en</strong> per vervoermiddel 555.1 Inleiding 555.2 Het lev<strong>en</strong> van alledag 565.3 Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer 575.3.1 Deur-tot-deur vervoer 575.3.2 Vervoer verminderd zelfstandig<strong>en</strong> 585.4 Kilometervergoeding <strong>en</strong> (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding 595.5 Autoaanpassing 595.6 Verstrekking van op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> door spierkracht voort te beweg<strong>en</strong> vervoermiddel595.6.1 Door spierkracht voortbewog<strong>en</strong> vervoermiddel 605.6.2 E<strong>en</strong> op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> / scootermobiel 635.6.3 Scootermobielpool 665.7 Overige vervoersoplossing<strong>en</strong> 665.7.1 Gebruik leaseauto 665.7.2 Geslot<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> 675.8 Omvang vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in kilometers 675.9 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 685.9.1 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> individuele vervoersvergoeding 685.9.2 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> 685.9.3 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> door spierkracht voortbewog<strong>en</strong> vervoermiddel 685.9.4 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> autoaanpassing 695.9.5 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> leaseauto 696 Verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om de woning <strong>en</strong> sportbeoef<strong>en</strong>ing 696.1 Inleiding 696.2 Individuele rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 706.2.1 Rolstoel<strong>en</strong> 716.2.2 Aangepaste buggy 716.2.3 Elektrische rolstoel<strong>en</strong> 716.2.4 Aanpassing 746.2.5 Accessoires 756.2.6 Onderhoud <strong>en</strong> reparatie 756.3 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> sportvoorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> bij rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 766.3.1 Sportvoorzi<strong>en</strong>ing 7610


6.3.2 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing 787 Het verkrijg<strong>en</strong> van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 787.1 Het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aanvraag 787.2 Het verstrekk<strong>en</strong> van inlichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> meewerk<strong>en</strong> aan onderzoek 787.3 Het onderzoek 797.4 Wijziging<strong>en</strong> in de situatie 798 Overgangsbepaling <strong>en</strong> inwerkingtreding 808.1 Overgangsbepaling 808.2 Inwerkingtreding 808.3 Citeertitel 8011


VoorwoordDe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 van kracht geword<strong>en</strong>. Inmiddelsis er diverse jurisprud<strong>en</strong>tie ontstaan. Hieruit blijkt dat de comp<strong>en</strong>satieplicht van de Wmo om e<strong>en</strong>andere aanpak vraagt dan destijds de Wet voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gehandicapt<strong>en</strong> (Wvg). Kernbegripp<strong>en</strong> zijnhet lever<strong>en</strong> van maatwerk, uitgaan van het te bereik<strong>en</strong> resultaat <strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid.Bij de beoordeling van e<strong>en</strong> aanvraag komt het resultaat dat bereikt moet word<strong>en</strong> aan de orde,daarna passer<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de oplossing<strong>en</strong> de revue. Hierbij kom<strong>en</strong> individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> pasals laatste aan bod. Omdat maatwerk nodig is vindt e<strong>en</strong> contact plaats ter verk<strong>en</strong>ning van demogelijkhed<strong>en</strong>. Hierin ligt nadruk op de eig<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de <strong>en</strong> zijnomgeving.In de allereerste richtingbepal<strong>en</strong>de uitspraak van 10 december 2008 heeft de C<strong>en</strong>trale Raad vanBeroep helder uite<strong>en</strong>gezet hoe zij aankijkt teg<strong>en</strong> de comp<strong>en</strong>satieplicht <strong>en</strong> wat van de geme<strong>en</strong>te bijde uitvoering mag word<strong>en</strong> verwacht. K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d is daarbij de grote invloed van depersoonsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de op het geme<strong>en</strong>telijk onderzoek. De laterejurisprud<strong>en</strong>tie laat voortdur<strong>en</strong>d zi<strong>en</strong> dat er door geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te weinig onderzoek wordt gedaan,zodat zij ge<strong>en</strong> of onvoldo<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>nis hebb<strong>en</strong> van de persoonsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar danook niet of te weinig rek<strong>en</strong>ing mee houd<strong>en</strong>.Artikel 4 van de Wmo geeft allereerst aan op welke terrein<strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> bereikt di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.Daarnaast geeft dit artikel aan dat het in de Wmo gaat om maatwerk. In dit artikel ligt daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong>ook vastgelegd dat rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> mag word<strong>en</strong> met de capaciteit van de belanghebb<strong>en</strong>de omzelf in maatregel<strong>en</strong> te voorzi<strong>en</strong>.Ter uitvoering van de comp<strong>en</strong>satieplicht werk<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong> Maassluissam<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke regeling. Bij deze geme<strong>en</strong>schappelijke regeling is e<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schappelijk orgaan ingesteld. Voor de uitvoering van de Wet is de Verord<strong>en</strong>ingmaatschappelijke ondersteuning NWN 2012 door de drie rad<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Schiedam,Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong> Maassluis vastgesteld.Juridische statusIn de Verord<strong>en</strong>ing is neergelegd op welke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> onder welke voorwaard<strong>en</strong> person<strong>en</strong> metbeperking<strong>en</strong> aanspraak kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> in het kader van de Wmo. In het <strong>Besluit</strong> zijn nadere regels <strong>en</strong>de bedrag<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> die hierop van toepassing zijn. De <strong>Beleidsregels</strong> <strong>Maatschappelijke</strong>Ondersteuning NWN 2012 bevatt<strong>en</strong> het beleid van de drie colleges van Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong>Maassluis.12


De uitvoeringsorganisatie beslist conform de <strong>Beleidsregels</strong> op aanvrag<strong>en</strong> voor voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Slechtsals toepassing van de <strong>Beleidsregels</strong> voor e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de zou leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> onev<strong>en</strong>redigheid inverhouding tot het doel van de <strong>Beleidsregels</strong>, mag van de <strong>Beleidsregels</strong> word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong>.De colleges van de drie NWN‐geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn bevoegd om de <strong>Beleidsregels</strong> te wijzig<strong>en</strong>.Verhouding tot andere docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>Hoe alle docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met betrekking tot de Wmo zich tot elkaar verhoud<strong>en</strong>, ziet er schematischweergegev<strong>en</strong> als volgt uit:WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING⇓VERORDENING⇓⇓BESLUITBELEIDSREGELSAlgem<strong>en</strong>e bepaling<strong>en</strong>Begripsbepaling<strong>en</strong>In deze <strong>Beleidsregels</strong> wordt verstaan onder:13


a. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning;b. College: college van burgemeester <strong>en</strong> wethoudersc. Verord<strong>en</strong>ing: Verord<strong>en</strong>ing maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord;d. <strong>Besluit</strong>: het <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord dat door hetcollege wordt vastgesteld <strong>en</strong> waarin nadere regels <strong>en</strong> bedrag<strong>en</strong> zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>;e. <strong>Beleidsregels</strong>: de <strong>Beleidsregels</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord;f. AWBZ: Algem<strong>en</strong>e Wet Bijzondere Ziektekost<strong>en</strong>;g. Regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN): de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Maassluis, Schiedam <strong>en</strong> Vlaarding<strong>en</strong>;h. Uitvoeringsorganisatie: de organisatie die belast is met het vaststell<strong>en</strong> van deondersteuningsbehoefte <strong>en</strong> de noodzaak tot comp<strong>en</strong>satie <strong>en</strong> met het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> vanvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zoals bedoeld in de Verord<strong>en</strong>ing;i. Comp<strong>en</strong>satieplicht: de plicht van het college aan person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking, e<strong>en</strong> chronischpsychisch of e<strong>en</strong> psychosociaal probleem voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> ter comp<strong>en</strong>satie van hunbeperking<strong>en</strong> op het gebied van zelfredzaamheid <strong>en</strong> maatschappelijke participatie t<strong>en</strong>einde h<strong>en</strong>in staat te stell<strong>en</strong> e<strong>en</strong> huishoud<strong>en</strong> te voer<strong>en</strong>, zich te verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om de woning, zich lokaalte verplaats<strong>en</strong> per vervoermiddel <strong>en</strong> medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te ontmoet<strong>en</strong> <strong>en</strong> op basis daarvan socialeverband<strong>en</strong> aan te gaan. Daarbij legt artikel 4 van de Wet het college de plicht op om e<strong>en</strong>resultaat te bereik<strong>en</strong> dat als comp<strong>en</strong>satie mag geld<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat in het individuele geval maatwerkis;j. Aanvraag: e<strong>en</strong> schriftelijk verzoek van e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de om in aanmerking te kom<strong>en</strong> vooréén of meerdere voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in het kader van de Verord<strong>en</strong>ing.k. Belanghebb<strong>en</strong>de: e<strong>en</strong> persoon die voor zichzelf of, met behulp van e<strong>en</strong> machtiging door e<strong>en</strong>ander, e<strong>en</strong> aanvraag indi<strong>en</strong>t of laat indi<strong>en</strong><strong>en</strong>.l. Psychosociaal probleem: e<strong>en</strong> situatie van verlies van zelfstandigheid <strong>en</strong>, met name, e<strong>en</strong> gebrekaan deelname aan het maatschappelijk verkeer, veroorzaakt door problem<strong>en</strong> die iemand heeft inzijn relatie met ander<strong>en</strong>, met zijn sociale omgeving.m. Algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing die weliswaar niet bestemd is voor, noch tegebruik<strong>en</strong> is door alle person<strong>en</strong> als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Wet, maar die anderzijdsdoor iedere<strong>en</strong> waarvoor de voorzi<strong>en</strong>ing wel bedoeld is op e<strong>en</strong>voudige wijze te verkrijg<strong>en</strong> of tegebruik<strong>en</strong> is;n. Algeme<strong>en</strong> gebruikelijke voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die niet speciaal bedoeld is voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> beperking, dus ook door ander<strong>en</strong> gebruikt wordt, algeme<strong>en</strong> verkrijgbaar is <strong>en</strong> niet –aanzi<strong>en</strong>lijk – duurder is dan vergelijkbare product<strong>en</strong>;o. Collectieve voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die individueel wordt verstrekt maar die door meerdereperson<strong>en</strong> tegelijk wordt gebruikt, zoals het collectief aanvull<strong>en</strong>d op<strong>en</strong>baar vervoer;p. Voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die normaal in de maatschappij aanwezig <strong>en</strong>beschikbaar is <strong>en</strong> bedoeld is voor iedere<strong>en</strong> die daar behoefte aan heeft;q. Wettelijk voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing; e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing op grond van e<strong>en</strong> wettelijke bepaling andersdan ingevolge de Wmo, waarmee het resultaat geheel of gedeeltelijk bereikt kan word<strong>en</strong>.r. Individuele voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die t<strong>en</strong> behoeve van één persoon op basis van artikel 4van de Wet wordt verstrekt <strong>en</strong> waarop alle regels van de wet van toepassing zijn;s. Gebruikelijke zorg: de zorg die op het gebied van het voer<strong>en</strong> van het huishoud<strong>en</strong> voor alle led<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> leefe<strong>en</strong>heid geldt om gezam<strong>en</strong>lijk voor het huishoud<strong>en</strong> te zorg<strong>en</strong>.t. Voorzi<strong>en</strong>ing in natura: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in het kader van deze Verord<strong>en</strong>ing die in eig<strong>en</strong>dom,bruikle<strong>en</strong>, huur, lease of in de vorm van persoonlijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing wordt verstrekt;u. Persoonsgebond<strong>en</strong> budget: e<strong>en</strong> geldbedrag, als alternatief voor e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura;v. Budgethouder: e<strong>en</strong> persoon aan wie ingevolge de Verord<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget istoegek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> die aan het college verantwoording over de besteding van het persoonsgebond<strong>en</strong>budget verschuldigd is;14


w. Financiële tegemoetkoming: e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, al dan nietforfaitair of gemaximeerd, welke kan word<strong>en</strong> afgestemd op het inkom<strong>en</strong> van debelanghebb<strong>en</strong>de;x. Eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> door het college vast te stell<strong>en</strong> bijdrage, die bijrespectievelijk e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura, e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget (e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage) <strong>en</strong>e<strong>en</strong> financiële tegemoetkoming (e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> aandeel) betaald moet word<strong>en</strong>;y. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012z. Meerkost<strong>en</strong>: kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> mogelijk kracht<strong>en</strong>s de Wet te verl<strong>en</strong><strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, voor zover ditdeel van de kost<strong>en</strong> uitgaat bov<strong>en</strong> voor die persoon als algeme<strong>en</strong> gebruikelijk te beschouw<strong>en</strong>kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dergelijke voorzi<strong>en</strong>ing;aa. Instandhoudingskost<strong>en</strong>: alle kost<strong>en</strong> die betrekking hebb<strong>en</strong> op het instandhoud<strong>en</strong> van devoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd in de Verord<strong>en</strong>ing;bb. Huisg<strong>en</strong>oot: e<strong>en</strong> ieder met wie de belanghebb<strong>en</strong>de duurzaam geme<strong>en</strong>schappelijk e<strong>en</strong> woningbewoont;cc. Mantelzorger: e<strong>en</strong> persoon, die mantelzorg verle<strong>en</strong>t als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b. vande Wet;dd. Hoofdverblijf: de plaats waar e<strong>en</strong> persoon daadwerkelijk de meeste nacht<strong>en</strong> per jaar doorbr<strong>en</strong>gt;ee. Geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte: gedeelte van e<strong>en</strong> gebouw, bestemd voor bewoning, niet behor<strong>en</strong>detot de onderscheid<strong>en</strong> woning<strong>en</strong>, bestemd <strong>en</strong> noodzakelijk om de woning van de belanghebb<strong>en</strong>devanaf de toegang van het gebouw te bereik<strong>en</strong>;ff. Raad van Advies: e<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordiging van de doelgroep person<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong> uit degeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Maassluis, Schiedam <strong>en</strong> Vlaarding<strong>en</strong>.gg. Sanering: e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing van niet‐bouwkundige of niet‐woontechnische aard zoals hetaanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van vloerbedekking <strong>en</strong> raambekleding t<strong>en</strong> behoeve van COPD‐ <strong>en</strong> Astmapatiënt<strong>en</strong><strong>en</strong> vloerbedekking t<strong>en</strong> behoeve van rolstoelgebruikers;hh. Regiotaxi Waterweg: het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer dat rijdt in de regio NWN;ii. Regiotaxizone: één Regiotaxizone bestaat uit het grondgebied van één zone van het op<strong>en</strong>baarjj.vervoer;WMO‐pas: e<strong>en</strong> specifiek voor de Regiotaxi Waterweg door de uitvoeringsorganisatie uitgegev<strong>en</strong>vervoersbewijs voor person<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong>;kk. Niet‐WMO‐pas: e<strong>en</strong> specifiek voor de Regiotaxi Waterweg door de uitvoeringsorganisatieuitgegev<strong>en</strong> vervoersbewijs voor person<strong>en</strong> zonder beperking<strong>en</strong>;ll. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012mm. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012nn. Gemaximeerde vergoeding: e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die tot e<strong>en</strong>vastgesteld maximum wordt verstrekt;oo. Forfaitaire vergoeding: e<strong>en</strong> geldbedrag dat onafhankelijk van de werkelijke kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing wordt verstrekt;pp. COPD: e<strong>en</strong> afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Diseases', dit betek<strong>en</strong>tchronisch (langdurig) obstructieve longziekte;qq. Valys: e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing voor bov<strong>en</strong>regionaal vervoer voor person<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong> inopdracht van het ministerie van VWS (www.valys.nl).Mantelzorgers <strong>en</strong> vrijwilligersE<strong>en</strong> bijzondere groep onder de Wmo vorm<strong>en</strong> de mantelzorgers <strong>en</strong> vrijwilligers. Jurisprud<strong>en</strong>tie heeft totop hed<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> uitsluitsel gegev<strong>en</strong> over de vraag of deze groep ‘eig<strong>en</strong>’ aansprak<strong>en</strong> heeft of dat hetgaat om afgeleide aansprak<strong>en</strong>. Tot dat jurisprud<strong>en</strong>tie hierin duidelijkheid geeft, wordt er, vooral uituitvoeringstechnisch oogpunt, uitgegaan van e<strong>en</strong> afgeleid recht op voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.15


Er is e<strong>en</strong> persoon waarvoor de mantelzorger zorgt <strong>en</strong> op naam van deze persoon kan demantelzorger aanspraak mak<strong>en</strong> op individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie moet immersrek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met de belang<strong>en</strong> van de mantelzorger <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s dreig<strong>en</strong>de overbelasting.Uitsluitingsgrond<strong>en</strong>Het te bereik<strong>en</strong> resultaat langdurig noodzakelijkArtikel 2 lid 1 sub a van de Verord<strong>en</strong>ing luidt dat e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing slechts kan word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d voorzover de noodzaak voor het te bereik<strong>en</strong> resultaat langdurig is. Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> dus langdurignoodzakelijk te zijn. Langdurig noodzakelijk wil zegg<strong>en</strong> dat de belanghebb<strong>en</strong>de voor langere tijdaangewez<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te zijn op de voorzi<strong>en</strong>ing. Voor langere tijd betek<strong>en</strong>t in ieder geval dat wie tijdelijkbeperking<strong>en</strong> ondervindt, bijvoorbeeld door e<strong>en</strong> ongeluk, terwijl redelijkerwijs verwacht kan word<strong>en</strong>dat deze beperking<strong>en</strong> van voorbijgaande aard zijn, niet voor e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in het kader van deVerord<strong>en</strong>ing in aanmerking komt.E<strong>en</strong> uitzondering hierop kan geld<strong>en</strong> bij de voorzi<strong>en</strong>ing hulp bij het huishoud<strong>en</strong>. Deze voorzi<strong>en</strong>ing zouimmers ook in tijdelijke situaties kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d.Indi<strong>en</strong> nodig kan de belanghebb<strong>en</strong>de voor hulpmiddel<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> maximale periode van 6 maand<strong>en</strong>(3 maand<strong>en</strong> met verl<strong>en</strong>ging van 3 maand<strong>en</strong>) e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op de hulpmiddel<strong>en</strong>depots van deThuiszorgorganisaties die opgezet zijn in het kader van de AWBZ.Waar precies de gr<strong>en</strong>s ligt tuss<strong>en</strong> langdurig <strong>en</strong> kortdur<strong>en</strong>d zal van situatie tot situatie verschill<strong>en</strong>. Indit kader zal de prognose van groot belang zijn. Zegt de prognose dat de belanghebb<strong>en</strong>de na <strong>en</strong>igetijd zonder de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zal kunn<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong>, dan mag m<strong>en</strong> van kortdur<strong>en</strong>de noodzaakuitgaan. Bij e<strong>en</strong> wissel<strong>en</strong>d beeld, waarbij verbetering in de toestand situaties van terugval opvolg<strong>en</strong>kan echter uitgegaan word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> langdurige noodzaak, mits dat wissel<strong>en</strong>d beeld perman<strong>en</strong>t is.Langdurig noodzakelijk geeft e<strong>en</strong> dubbele afgr<strong>en</strong>zing. Enerzijds geeft het e<strong>en</strong> afgr<strong>en</strong>zing in de tijd.Langdurig noodzakelijk staat dan teg<strong>en</strong>over kortdur<strong>en</strong>d noodzakelijk. De andere afgr<strong>en</strong>zing geeft e<strong>en</strong>noodzakelijkheid aan. De gevraagde voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> noodzakelijk te zijn, dus niet gew<strong>en</strong>st ofgemakkelijk.Goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ingIn artikel 2 lid 1 sub b van de Verord<strong>en</strong>ing is bepaald dat e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing slechts kan word<strong>en</strong> verstrektvoor zover deze als goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing kan word<strong>en</strong> aangemerkt. Het gaat omde goedkoopste oplossing waarmee het resultaat wordt bereikt. Eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van de voorzi<strong>en</strong>ingdie kost<strong>en</strong>verhog<strong>en</strong>d werk<strong>en</strong> zonder dat zij nodig zijn voor het te bereik<strong>en</strong> resultaat, zull<strong>en</strong> in princip<strong>en</strong>iet voor vergoeding in aanmerking kom<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> uitzondering kan zijn dat e<strong>en</strong> kwalitatief beter productde kost<strong>en</strong> verhoogt, maar ook de duurzaamheid verl<strong>en</strong>gt, waardoor het product langer meegaat <strong>en</strong>dus uiteindelijk goedkoper is. Wat betreft het kwaliteitsniveau di<strong>en</strong>t bij e<strong>en</strong> verantwoord niveau te16


word<strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong>, maar ook niet meer dan dat.Voorzi<strong>en</strong>ing op het individu gerichtArtikel 2 lid 1 sub c van de Verord<strong>en</strong>ing bepaalt dat e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, zowel e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e als e<strong>en</strong>individuele voorzi<strong>en</strong>ing, in overweg<strong>en</strong>de mate op het individu gericht moet zijn. Door het opnem<strong>en</strong>van deze bepaling word<strong>en</strong> hulpmiddel<strong>en</strong> voor geme<strong>en</strong>schappelijk gebruik uitgeslot<strong>en</strong>, hoewelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die naast e<strong>en</strong> individueel ook e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk karakter hebb<strong>en</strong> wel kunn<strong>en</strong> pass<strong>en</strong> inhet kader van de Verord<strong>en</strong>ing. E<strong>en</strong> voorbeeld van e<strong>en</strong> dergelijk hulpmiddel is e<strong>en</strong> auto, waarin ookander<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> meerijd<strong>en</strong>.Met het op het individu gericht zijn word<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de punt<strong>en</strong> bedoeld:• E<strong>en</strong> aanvraag voor e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke voorzi<strong>en</strong>ing is niet mogelijk. Er moet altijd éénindividuele belanghebb<strong>en</strong>de zijn die de voorzi<strong>en</strong>ing aanvraagt;• E<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing wordt alle<strong>en</strong> verstrekt voor zover het de belanghebb<strong>en</strong>de betreft. Debelanghebb<strong>en</strong>de die bijvoorbeeld e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing nodig heeft, kan die voorzi<strong>en</strong>ingalle<strong>en</strong> t<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> nutte aanvrag<strong>en</strong>.Algeme<strong>en</strong> gebruikelijkArtikel 2 lid 2 sub a van de Verord<strong>en</strong>ing bepaalt dat e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing geweigerd wordt indi<strong>en</strong> dievoorzi<strong>en</strong>ing algeme<strong>en</strong> gebruikelijk is voor de persoon als de belanghebb<strong>en</strong>de.Waar de gr<strong>en</strong>s ligt tuss<strong>en</strong> wat algeme<strong>en</strong> gebruikelijk is <strong>en</strong> wat niet, wordt bepaald door algeme<strong>en</strong>maatschappelijke norm<strong>en</strong>. Rolstoel<strong>en</strong> zijn in principe niet algeme<strong>en</strong> gebruikelijk voor e<strong>en</strong> persoon alsde aanvrager. In de tijd kan iets wat voorhe<strong>en</strong> niet als algeme<strong>en</strong> gebruikelijk werd gezi<strong>en</strong> welalgeme<strong>en</strong> gebruikelijk word<strong>en</strong>. De beoordeling wat in het betreff<strong>en</strong>de geval als algeme<strong>en</strong> gebruikelijkwordt beschouwd vindt plaats op basis van jurisprud<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> maatschappelijke ontwikkeling<strong>en</strong>.Voorbeeld<strong>en</strong> van zak<strong>en</strong> die als algeme<strong>en</strong> gebruikelijk word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> (ge<strong>en</strong> limitatieve opsomming):- h<strong>en</strong>delkran<strong>en</strong>;- thermostaatkran<strong>en</strong>;- verhoogde toiletpott<strong>en</strong>, wandbeugels;- douchezitjes, douchekrukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> douchestoel<strong>en</strong>;- telefoonabonnem<strong>en</strong>t;- automatische transmissie in de auto (automaat);- airconditioning in de auto;- stuurbekrachtiging auto;- keramische kookplaat;- kost<strong>en</strong> van aanschaf <strong>en</strong> het gebruik van e<strong>en</strong> fiets met hulpmotor of trapondersteuning <strong>en</strong>/of lageinstap <strong>en</strong> e<strong>en</strong> snor-/bromfiets;- wasdroger;- c<strong>en</strong>trale verwarming;- reg<strong>en</strong>kleding;- aanpassing<strong>en</strong> ter vergroting van de veiligheid (deurketting (ook voor blind<strong>en</strong> geschikt), bijzondereslot<strong>en</strong>).De criteria die de uitvoeringsorganisatie hanteert bij het beoordel<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> zaak als algeme<strong>en</strong>gebruikelijk aangemerkt kan word<strong>en</strong> zijn:17


- is het middel niet speciaal voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> handicap?- is het normaal in de handel verkrijgbaar, overal te koop?- is het niet aanzi<strong>en</strong>lijk duurder dan vergelijkbare product<strong>en</strong>?Indi<strong>en</strong> de drie vrag<strong>en</strong> met ‘ja’ kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> beantwoord, is veelal sprake van e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong>gebruikelijke zaak.Meerkost<strong>en</strong> vanwege de beperking<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de aan algeme<strong>en</strong> gebruikelijkevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong> wel recht op aansprak<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> (bijvoorbeeldaanpassing<strong>en</strong> aan fiets of auto).Algeme<strong>en</strong> gebruikelijke zak<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> conform jurisprud<strong>en</strong>tie toch voor vergoeding in aanmerkingkunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ziekte of gebrek noopt tot plotselinge onvoorzi<strong>en</strong>bare vervanging vanzak<strong>en</strong>, die reeds rec<strong>en</strong>t vervang<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> anders niet vervang<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Hierbij wordt welhet inkom<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de beoordeeld.Uitrustingsniveau sociale woningbouwArtikel 2 lid 2 sub c van de Verord<strong>en</strong>ing bepaalt dat e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing geweigerd wordt voor zover dezebetrekking heeft op e<strong>en</strong> hoger niveau dan het uitrustingsniveau voor sociale woningbouw. Hetuitrustingsniveau voor sociale woningbouw is vastgesteld in het Bouwbesluit 2003.Woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die op dit uitrustingsniveau word<strong>en</strong> verstrekt, zijn van voldo<strong>en</strong>de kwaliteit.E<strong>en</strong> voorbeeld is e<strong>en</strong> garage, waarvoor e<strong>en</strong> elektrische deurop<strong>en</strong>er wordt aangevraagd om er gebruikvan te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. Omdat e<strong>en</strong> garage niet tot het uitrustingsniveau van de sociale woningbouwbehoort, zal aanpassing niet verstrekt word<strong>en</strong> in het kader van de Wmo, t<strong>en</strong>zij de garage de <strong>en</strong>igeplek is waar bijvoorbeeld e<strong>en</strong> scootermobiel gestald di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong>. Hieruit blijkt dat e<strong>en</strong> individuelebeoordeling noodzakelijk is. Het categorisch uitsluit<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, omdat deze betrekkingheeft op e<strong>en</strong> hoger niveau dan het uitrustingsniveau voor sociale woningbouw is gelet opjurisprud<strong>en</strong>tie (Rechtbank Arnhem, 3 april 2009, 08/2026) niet juist.Ook bij hulp bij het huishoud<strong>en</strong> speelt het uitrustingsniveau voor sociale woningbouw e<strong>en</strong> rol. Het isniet mogelijk om aanzi<strong>en</strong>lijk meer hulp te krijg<strong>en</strong> vanwege het feit dat m<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> veel grotere of meerluxe woning woont of e<strong>en</strong> zwembad bij de woning schoon te houd<strong>en</strong> heeft.Eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid <strong>en</strong> meerkost<strong>en</strong>De Wmo is uitsluit<strong>en</strong>d bedoeld om mogelijkhed<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> door middel van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> als hetniet in iemands eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong> ligt het probleem op te loss<strong>en</strong>. Dit is neergelegd in artikel 2 lid 2 subd van de Verord<strong>en</strong>ing. Deze eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid komt tijd<strong>en</strong>s het beoordel<strong>en</strong> van deaanvraag aan de orde.E<strong>en</strong> voorbeeld van deze eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid is de aantoonbare meerkost<strong>en</strong> zoals verwoord inartikel 2 lid 2 sub e van de Verord<strong>en</strong>ing. Hierin is bepaald dat indi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> sprake is vanaantoonbare meerkost<strong>en</strong> in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optred<strong>en</strong> van debeperking<strong>en</strong> waarvoor de voorzi<strong>en</strong>ing wordt aangevraagd, ge<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing zal word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d.In sommige gevall<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> al jar<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Na het optred<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> beperking iser dan ge<strong>en</strong> sprake van meerkost<strong>en</strong>.18


E<strong>en</strong> oplossing van problem<strong>en</strong> kan al aanwezig zijn in die zin dat deze feitelijk al jar<strong>en</strong> behoort totiemands normale lev<strong>en</strong>spatroon. Bij problem<strong>en</strong> met het schoonhoud<strong>en</strong> van het huis zijn er tallozem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die gew<strong>en</strong>d zijn daar iemand voor in te hur<strong>en</strong>, zoals tweeverdi<strong>en</strong>ers of m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> metvoldo<strong>en</strong>de inkom<strong>en</strong>. In deze situatie hoeft niets te verander<strong>en</strong>, als m<strong>en</strong> op basis van leeftijd of e<strong>en</strong>ongeval beperking<strong>en</strong> krijgt. Door voort te zett<strong>en</strong> wat m<strong>en</strong> had ontstaat er ge<strong>en</strong> probleem dat om e<strong>en</strong>oplossing vraagt. Dat zou anders kunn<strong>en</strong> zijn als door het ontstaan van de beperking het inkom<strong>en</strong>daalt. Het kan dan zijn dat iemand de eerder ingehuurde schoonmaakhulp niet meer kan betal<strong>en</strong>. Datzou aanleiding kunn<strong>en</strong> zijn wel te comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>.Het kan ook zijn dat er (veel) meer hulp in de huishouding nodig is. Dan zou het kunn<strong>en</strong> zijn dat erwel sprake is van meerkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat er daardoor gecomp<strong>en</strong>seerd moet word<strong>en</strong>.Eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid betek<strong>en</strong>t daarnaast bijvoorbeeld ook de aanschaf <strong>en</strong> het gebruik vanzoveel mogelijk strijkvrije kleding om e<strong>en</strong> onnodig beroep op e<strong>en</strong> hulp te voorkom<strong>en</strong>. Ook nieuwetechnische mogelijkhed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> in dit verband bekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> ander voorbeeld is het vervoer. Heel veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn op dit mom<strong>en</strong>t gew<strong>en</strong>d al bijna hun helelev<strong>en</strong> gebruik te mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> auto. Als zij e<strong>en</strong> beperking krijg<strong>en</strong>, door leeftijd of door e<strong>en</strong> ongeval,hoeft er in feite niets te verander<strong>en</strong>, als zij met diezelfde auto in staat blijv<strong>en</strong> hun verplaatsing<strong>en</strong> temak<strong>en</strong>. Er wordt dan niet gecomp<strong>en</strong>seerd. Dat zou anders kunn<strong>en</strong> zijn als zij door hun beperking veelmeer verplaatsing<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> gaan mak<strong>en</strong>, of als de auto voor hun handicap aangepast zou moet<strong>en</strong>word<strong>en</strong>. In het eerste geval kan onderzoek verricht word<strong>en</strong> naar de aard van de extra ritt<strong>en</strong> <strong>en</strong> dekost<strong>en</strong> daarvan, in relatie tot het eerdere verplaatsingspatroon <strong>en</strong> zou comp<strong>en</strong>satie mogelijk zijn alser blijkt dat er sprake is van meerkost<strong>en</strong>. In het tweede geval, waarin sprake is van noodzakelijkeautoaanpassing<strong>en</strong>, is er sprake van meerkost<strong>en</strong>: zonder beperking war<strong>en</strong> de autoaanpassing<strong>en</strong> nietnodig geweest.Ook bij woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> speelt de eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid e<strong>en</strong> grote rol. Als iemand 65 is <strong>en</strong>zijn badkamer gaat r<strong>en</strong>over<strong>en</strong>, mag de uitvoeringsorganisatie veronderstell<strong>en</strong> dat hij ‐ ook al zijn ernog ge<strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> ‐ rek<strong>en</strong>ing houdt met het gegev<strong>en</strong> dat hij e<strong>en</strong> dagje ouder wordt. Dat betek<strong>en</strong>tdat de persoon in kwestie aan e<strong>en</strong> douche moet d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> in plaats van uitsluit<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> bad.Kost<strong>en</strong> reeds gemaaktArtikel 2 lid 2 sub f van de Verord<strong>en</strong>ing luidt dat ge<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing wordt verstrekt voor zover deaanvraag betrekking heeft op kost<strong>en</strong> die de belanghebb<strong>en</strong>de voorafgaand aan het mom<strong>en</strong>t van deaanvraag heeft gemaakt <strong>en</strong> niet meer is na te gaan of deze voorzi<strong>en</strong>ing noodzakelijk was <strong>en</strong> alsgoedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>d aan te merk<strong>en</strong> valt.Niet eerder dan nadat de uitvoeringsorganisatie e<strong>en</strong> beslissing over de aanvraag voor e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ingheeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> mag e<strong>en</strong> aanvang word<strong>en</strong> gemaakt met de realisatie van de werkzaamhed<strong>en</strong> of mage<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing word<strong>en</strong> aangeschaft. Pas op dat mom<strong>en</strong>t heeft de uitvoeringsorganisatie alle op deaanvraag betrekking hebb<strong>en</strong>de gegev<strong>en</strong>s beoordeeld <strong>en</strong> op grond hiervan e<strong>en</strong> besluit g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> overde te treff<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> al zijn aangeschaft of zijn gerealiseerd, is e<strong>en</strong>zinvolle beoordeling van de oorspronkelijke situatie onmogelijk. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> heeft deuitvoeringsorganisatie ge<strong>en</strong> invloed kunn<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> op de gekoz<strong>en</strong> material<strong>en</strong>.Door deze bepaling wordt voorkom<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing waar vroegtijdig mee is begonn<strong>en</strong>19


uiteindelijk niet overe<strong>en</strong>stemt met hetge<strong>en</strong> het college als goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ingbeschouwt. De uitvoeringsorganisatie kan bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ook factor<strong>en</strong> mee lat<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> die buit<strong>en</strong> dewoonruimte van de belanghebb<strong>en</strong>de geleg<strong>en</strong> zijn, zoals e<strong>en</strong> beschikbare aangepaste of goedkoopaan te pass<strong>en</strong> woning elders, of e<strong>en</strong> losse woonunit, waardoor e<strong>en</strong> woningaanpassing wellicht nietnoodzakelijk is.Voorzi<strong>en</strong>ing reeds eerder verstrektOp grond van artikel 2 lid 2 sub g van de Verord<strong>en</strong>ing wordt e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing geweigerd indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong>zelfde voorzi<strong>en</strong>ing reeds eerder is verstrekt <strong>en</strong> de normale afschrijvingstermijn van de voorzi<strong>en</strong>ing nogniet is verstrek<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> uitzondering wordt hierop gemaakt indi<strong>en</strong> de eerder vergoede of verstrektevoorzi<strong>en</strong>ing buit<strong>en</strong> de schuld van de belanghebb<strong>en</strong>de verlor<strong>en</strong> is gegaan. Het moet debelanghebb<strong>en</strong>de verwijtbaar zijn dat het middel verlor<strong>en</strong> is gegaan, bijvoorbeeld door roekeloosheid ofverwijtbare onachtzaamheid, dus niet indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de ge<strong>en</strong> schuld treft. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> anderaansprakelijk is voor het verlor<strong>en</strong> gaan van de voorzi<strong>en</strong>ing, di<strong>en</strong>t bekek<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> of het mogelijk isdeze derde door de belanghebb<strong>en</strong>de hiervoor aansprakelijk te do<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> om zodo<strong>en</strong>de de kost<strong>en</strong> tekunn<strong>en</strong> verhal<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> woning e<strong>en</strong> dure voorzi<strong>en</strong>ing is aangebracht heeft dit gevolg<strong>en</strong> voor de te verzeker<strong>en</strong>waarde van de opstal. Dit risico di<strong>en</strong>t in de opstalverzekering gedekt te word<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> bijvoorbeeld bijbrand blijkt dat de woning onvoldo<strong>en</strong>de verzekerd is, dan kan op dat mom<strong>en</strong>t ge<strong>en</strong> beroep gedaanword<strong>en</strong> in het kader van de Wmo.Andere wet- of regelgeving of afgeslot<strong>en</strong> verzekeringEr bestaat ingevolge artikel 2 lid 2 sub h van de Verord<strong>en</strong>ing ge<strong>en</strong> aanspraak op e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ingindi<strong>en</strong> op basis van e<strong>en</strong> andere wet- of regelgeving of e<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong> verzekering aanspraak gemaaktkan word<strong>en</strong> op die voorzi<strong>en</strong>ing dan wel op e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die e<strong>en</strong> oplossing is voor het te bereik<strong>en</strong>resultaat. E<strong>en</strong> voorbeeld daarvan is de aanspraak die iemand heeft voor sociaal vervoer, wanneer hijwerkt <strong>en</strong> in het kader daarvan e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing ontvangt (combinatie werk-leefvervoer). Indi<strong>en</strong>deze vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing de belanghebb<strong>en</strong>de voldo<strong>en</strong>de comp<strong>en</strong>seert, bestaat er op grond van deWmo ge<strong>en</strong> recht op e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing.Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Zoals de begripsbepaling over e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing aangeeft, gaat het hier om e<strong>en</strong> voorligg<strong>en</strong>devoorzi<strong>en</strong>ing, die door iedere<strong>en</strong> waarvoor de voorzi<strong>en</strong>ing bedoeld is, op e<strong>en</strong>voudige wijze te verkrijg<strong>en</strong>of te gebruik<strong>en</strong> is. Daarbij valt te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> scala van reeds bestaande of nog te ontwikkel<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals de scootermobiel- <strong>en</strong> rolstoelpools in zorgc<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>complex<strong>en</strong>, deboodschapp<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong> maaltijdservices.E<strong>en</strong> collectieve voorzi<strong>en</strong>ing is e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die individueel wordt verstrekt maar die door meerdereperson<strong>en</strong> tegelijk wordt gebruikt, zoals het collectief aanvull<strong>en</strong>d op<strong>en</strong>baar vervoer (RegiotaxiWaterweg).Algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn voorligg<strong>en</strong>d aan individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Met anderewoord<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> individuele voorzi<strong>en</strong>ing wordt pas verstrekt indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e of collectievevoorzi<strong>en</strong>ing onvoldo<strong>en</strong>de oplossing biedt of niet beschikbaar is.Voor algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is ge<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget mogelijk <strong>en</strong> wordt ge<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>bijdrage gevraagd. Dit geldt in beginsel ook voor collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij persoonsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> uitzondering hierop noodzakelijk mak<strong>en</strong>.Vorm van te verstrekk<strong>en</strong> individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Inleiding20


Artikel 6 van de Wmo bepaalt in lid 1 het volg<strong>en</strong>de: “Het college van burgemeester <strong>en</strong> wethoudersbiedt person<strong>en</strong> die aanspraak hebb<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> individuele voorzi<strong>en</strong>ing de keuze tuss<strong>en</strong> het ontvang<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura of het ontvang<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hiermee vergelijkbaar <strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>dpersoonsgebond<strong>en</strong> budget, waaronder de vergoeding voor e<strong>en</strong> arbeidsverhouding als bedoeld inartikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, t<strong>en</strong>zij hierteg<strong>en</strong> overweg<strong>en</strong>de bezwar<strong>en</strong>bestaan.”Door deze bepaling zijn er in de Wmo drie vorm<strong>en</strong> van verstrekking mogelijk om het resultaat datbereikt moet word<strong>en</strong>, het comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong> van problem<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de ondervindt, tebereik<strong>en</strong>.De eerste mogelijkheid is de voorzi<strong>en</strong>ing in natura. Daarmee wordt bedoeld dat de geme<strong>en</strong>te deaanvrager e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing verstrekt, die hij of zij kant <strong>en</strong> klaar krijgt. En met de voorzi<strong>en</strong>ing diebelanghebb<strong>en</strong>de in natura krijgt moet het probleem voldo<strong>en</strong>de gecomp<strong>en</strong>seerd zijn.De tweede mogelijkheid is de in artikel 6 Wmo verplicht gestelde mogelijkheid e<strong>en</strong> alternatief teontvang<strong>en</strong> in de vorm van e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Na e<strong>en</strong> wetswijziging die sinds 1 januari2010 van kracht is, zijn er voor het persoonsgebond<strong>en</strong> budget als het gaat om hulp bij het huishoud<strong>en</strong>twee mogelijkhed<strong>en</strong> om dit in te vull<strong>en</strong>.De derde mogelijkheid van verstrekking is de financiële tegemoetkoming. Voorbeeld<strong>en</strong> hiervan zijn deverhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming of de tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> (rolstoel)taxi of voor hetgebruik van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> auto.De belanghebb<strong>en</strong>de heeft keuzevrijheid, t<strong>en</strong>zij hiertoe overweg<strong>en</strong>de bezwar<strong>en</strong> bestaan. T<strong>en</strong> behoevevan deze keuzevrijheid wordt de belanghebb<strong>en</strong>de vooraf, zowel schriftelijk als mondeling door deuitvoeringsorganisatie uitgebreid ingelicht over de gevolg<strong>en</strong> van de diverse keuzes, zodat debelanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> goede keuze kan mak<strong>en</strong>.Persoonsgebond<strong>en</strong> budgetE<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget is e<strong>en</strong> geldbedrag bedoeld om zelf hulp bij het huishoud<strong>en</strong> of e<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing mee aan te schaff<strong>en</strong> of te betal<strong>en</strong>.Op grond van de Verord<strong>en</strong>ing wordt het criterium ‘goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing’gehanteerd, die geïndiceerd is <strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong> is in e<strong>en</strong> programma van eis<strong>en</strong>. Niet altijd stemt degoedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing overe<strong>en</strong> met de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de. Om tochaan die w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de tegemoet te kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>, bestaat de mogelijkheid voore<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Deze mogelijkheid bestaat uitsluit<strong>en</strong>d voor individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><strong>en</strong> niet voor algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> in beginsel ook niet voor collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt uitsluit<strong>en</strong>d verstrekt op verzoek van de belanghebb<strong>en</strong>de. Ditkan de belanghebb<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>baar mak<strong>en</strong> bij het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van de aanvraag, maar ook gedur<strong>en</strong>de deafhandeling van de aanvraag bestaat hiertoe de mogelijkheid.De uitvoeringsorganisatie bepaalt of e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt toegek<strong>en</strong>d of dathierteg<strong>en</strong> overweg<strong>en</strong>de bezwar<strong>en</strong> bestaan. In de parlem<strong>en</strong>taire behandeling van de Wmo is immersaangegev<strong>en</strong> dat er uitzondering<strong>en</strong> mogelijk zijn op de keuzevrijheid van de belanghebb<strong>en</strong>de voor e<strong>en</strong>persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Met name wanneer er op grond van aanwijzing<strong>en</strong> die tijd<strong>en</strong>s hetonderzoek duidelijk zijn geword<strong>en</strong> het ernstige vermoed<strong>en</strong> bestaat dat de belanghebb<strong>en</strong>deproblem<strong>en</strong> zal hebb<strong>en</strong> bij het omgaan met e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Dit kan zijn wanneer e<strong>en</strong>belanghebb<strong>en</strong>de schuldhulpverl<strong>en</strong>ing heeft. Ook bij psychische problem<strong>en</strong> of sociaal‐medischeproblem<strong>en</strong> kan verwacht word<strong>en</strong> dat het omgaan met e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget niet zallukk<strong>en</strong>.Daarnaast kan verstrekking als e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget geweigerd word<strong>en</strong> als de21


elanghebb<strong>en</strong>de al eerder e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget heeft gekreg<strong>en</strong>, welke is ingetrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>/of teruggevorderd. Er kan echter tijd<strong>en</strong>s onderzoek duidelijk word<strong>en</strong> dat de belanghebb<strong>en</strong>dedeze problem<strong>en</strong> met het omgaan met e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget niet meer zal hebb<strong>en</strong>,bijvoorbeeld doordat iemand nam<strong>en</strong>s hem als budgethouder zal optred<strong>en</strong>.Naast deze uitzondering<strong>en</strong> komt het voor dat bij e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de met e<strong>en</strong> progressiefziektebeeld al op voorhand vast staat dat binn<strong>en</strong> korte tijd vervanging van de voorzi<strong>en</strong>ing nodig is <strong>en</strong>wellicht daarna weer. Ook bij kinder<strong>en</strong> in de groei is regelmatige vervanging van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ingveelal noodzakelijk. Deze situaties l<strong>en</strong><strong>en</strong> zich niet voor e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget, omdat hetleidt tot kapitaalvernietiging. Verstrekking van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing als e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budgetkan alle<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong> als de voorzi<strong>en</strong>ing waarvoor het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt verstrektlangdurig geschikt <strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d is.Het langdurig geschikt <strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d zijn is verbond<strong>en</strong> aan de afschrijvingsduur van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing. Bije<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing valt hierbij te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan 7 jaar, bij e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing zou de termijnlanger kunn<strong>en</strong> zijn.E<strong>en</strong> verstrekking van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura heeft de voorkeur als de verwachting is dat e<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing na <strong>en</strong>ige tijd niet meer geschikt zal zijn voor de belanghebb<strong>en</strong>de. E<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die innatura is verstrekt <strong>en</strong> niet meer geschikt is voor de belanghebb<strong>en</strong>de komt immers in e<strong>en</strong> depot <strong>en</strong>kan herverstrekt word<strong>en</strong>. Ook kan bij de verstrekking gebruik gemaakt word<strong>en</strong> van het depot.De uitvoeringsorganisatie verstrekt bij hulp bij het huishoud<strong>en</strong> e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget datbepaald is aan de hand van de tariev<strong>en</strong> die van toepassing zijn bij zorg in natura.De uitvoeringsorganisatie biedt bij e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor de vergoeding van dezog<strong>en</strong>aamde alfahulp (artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964) belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong>de mogelijkheid om de bemiddeling <strong>en</strong> de loonbetaling uit te bested<strong>en</strong>.De uitvoeringsorganisatie maakt bij e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, niet zijnde hulpbij het huishoud<strong>en</strong>, per toek<strong>en</strong>ning e<strong>en</strong> berek<strong>en</strong>ing. Uitgangspunt hierbij is de kostprijs van devoorzi<strong>en</strong>ing als deze in natura zou word<strong>en</strong> verstrekt. De hoogte van e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget isgelijk aan de offerte van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing die in natura verstrekt zouword<strong>en</strong>. Hierbij kan sprake zijn van korting<strong>en</strong>, omdat de uitvoeringsorganisatie via e<strong>en</strong> contract metde vaste leverancier e<strong>en</strong> grote hoeveelheid voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> afneemt. Deze korting wordtdoorberek<strong>en</strong>d naar het persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Het is immers niet de bedoeling dat e<strong>en</strong>persoonsgebond<strong>en</strong> budget meer geld gaat kost<strong>en</strong> dan verstrekking in natura. De belanghebb<strong>en</strong>dekan met het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij de vaste rolleverancier dezelfde korting krijg<strong>en</strong> die voorde uitvoeringsorganisatie geldt.De belanghebb<strong>en</strong>de kan het persoonsgebond<strong>en</strong> budget gebruik<strong>en</strong> voor de door hem gew<strong>en</strong>ste22


voorzi<strong>en</strong>ing. Wel geldt daarbij de voorwaarde dat de met e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget aan teschaff<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing geschikt <strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d moet zijn. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is het niet toegestaan omtweedehands voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aan te schaff<strong>en</strong>, aangezi<strong>en</strong> de lev<strong>en</strong>sduur hiervan minder zal zijn. Verdermoet de voorzi<strong>en</strong>ing minimaal zijn voorzi<strong>en</strong> van het CE‐keurmerk.In de beschikking vermeldt de uitvoeringsorganisatie wat de omvang van het persoonsgebond<strong>en</strong>budget is <strong>en</strong> voor hoeveel jaar het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bedoeld is. Om volstrekt duidelijk tezijn wat met het persoonsgebond<strong>en</strong> budget di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> aangeschaft <strong>en</strong> aan welke vereist<strong>en</strong> deaan te schaff<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing di<strong>en</strong>t te voldo<strong>en</strong>, wordt e<strong>en</strong> programma van eis<strong>en</strong> bij de beschikkinggevoegd. Hierdoor wordt voorkom<strong>en</strong> dat door onduidelijkheid omtr<strong>en</strong>t de eis<strong>en</strong> die aan devoorzi<strong>en</strong>ing gesteld moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> verkeerde voorzi<strong>en</strong>ing wordt aangeschaft waarmee hetbeoogde resultaat niet bereikt kan word<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> niet of slechts gedeeltelijk is voldaan aan de voorwaard<strong>en</strong> die zijn gesteld aan de verl<strong>en</strong>ing vanhet persoonsgebond<strong>en</strong> budget of indi<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> 6 maand<strong>en</strong> na uitbetaling het persoonsgebond<strong>en</strong>budget niet is aangew<strong>en</strong>d voor de bekostiging van de voorzi<strong>en</strong>ing waarvoor de verl<strong>en</strong>ing heeftplaatsgevond<strong>en</strong>, wordt het besluit ingetrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan tot terugvordering word<strong>en</strong> overgegaan.Bij verhuizing naar e<strong>en</strong> andere geme<strong>en</strong>te zal bij e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor lossevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> de nieuwe geme<strong>en</strong>te verzocht word<strong>en</strong> om het rester<strong>en</strong>de deel van hetpersoonsgebond<strong>en</strong> budget, gebaseerd op de afschrijving, te vergoed<strong>en</strong> aan deuitvoeringsorganisatie. Indi<strong>en</strong> hiertoe ge<strong>en</strong> bereidheid is, moet het eig<strong>en</strong>domsrecht van devoorzi<strong>en</strong>ing overgedrag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aan de uitvoeringsorganisatie. Ook bij overlijd<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> alspersoonsgebond<strong>en</strong> budget verstrekte losse voorzi<strong>en</strong>ing eig<strong>en</strong>dom van de uitvoeringsorganisatie. Deuitvoeringsorganisatie bepaalt vervolg<strong>en</strong>s of deze voorzi<strong>en</strong>ing in het depot geplaatst wordt <strong>en</strong> zalword<strong>en</strong> herverstrekt of dat verkoop aan bijvoorbeeld e<strong>en</strong> leverancier aan de orde is. Vervanging, ofde verstrekking van e<strong>en</strong> nieuw persoonsgebond<strong>en</strong> budget, vindt uitsluit<strong>en</strong>d plaats na afloop van degehanteerde afschrijvingsduur <strong>en</strong> nadat uit e<strong>en</strong> technische keuring blijkt dat vervanging noodzakelijkis.In de hoofdstukk<strong>en</strong> 3, 4, 5 <strong>en</strong> 6 is steeds e<strong>en</strong> paragraaf of zelfs e<strong>en</strong> aantal paragraf<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>over de mogelijkhed<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij de verschill<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Hierin is ook de omvang van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget (de teg<strong>en</strong>waarde) vastgelegd <strong>en</strong> de wijzewaarop het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt vastgesteld. Ook wordt aangegev<strong>en</strong> hoe de controlevan het persoonsgebond<strong>en</strong> budget plaatsvindt.Eig<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> aandeel23


De uitvoeringsorganisatie vraagt voor de volg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong>aandeel:‐ hulp bij het huishoud<strong>en</strong>;‐ aanbouw <strong>en</strong> losse woonunit;‐ stoeltraplift, plateau(trap)lift <strong>en</strong> woonhuislift;‐ vlonder bij <strong>en</strong> elektrische deurop<strong>en</strong>er op e<strong>en</strong> niet‐geme<strong>en</strong>schappelijke deur;‐ handbike, op<strong>en</strong> <strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> <strong>en</strong> fietsvoorzi<strong>en</strong>ing;‐ gebruik leaseauto;‐ individuele vervoerskost<strong>en</strong>tegemoetkoming.Bij hulp bij het huishoud<strong>en</strong> geldt e<strong>en</strong> maximale eig<strong>en</strong> bijdrage per gerealiseerd uur bij zorg in natura<strong>en</strong> per uitbetaald uur bij e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Bij de hoogte van de maximale eig<strong>en</strong>bijdrage wordt onderscheid gemaakt in de toegek<strong>en</strong>de categorie <strong>en</strong> of m<strong>en</strong> kiest voor e<strong>en</strong>vergoeding voor e<strong>en</strong> arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op deloonbelasting 1964 (de zog<strong>en</strong>aamde alfahulp). De maximale eig<strong>en</strong> bijdrage per uur hulp bij hethuishoud<strong>en</strong> is vastgelegd in artikel 4, eerste lid van het <strong>Besluit</strong>.E<strong>en</strong> aanbouw wordt in eig<strong>en</strong>dom verstrekt aan de woningeig<strong>en</strong>aar. Indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de dewoningeig<strong>en</strong>aar is, wordt de aanbouw dus in eig<strong>en</strong>dom aan de belanghebb<strong>en</strong>de verstrekt. Bijverstrekking van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in eig<strong>en</strong>dom aan de belanghebb<strong>en</strong>de mag maximaal 3 jaar (39period<strong>en</strong>) e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage word<strong>en</strong> gevraagd. De uitvoeringsorganisatie gaat in deze situatie voorde maximale eig<strong>en</strong> bijdrage per periode uit van de kostprijs van de verstrekte voorzi<strong>en</strong>ing gedeelddoor de 39 period<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de niet de woningeig<strong>en</strong>aar is, kan over e<strong>en</strong> langere periode e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>bijdrage word<strong>en</strong> gevraagd. De uitvoeringsorganisatie gaat in deze situatie voor de maximale eig<strong>en</strong>bijdrage per periode uit van de kostprijs van de verstrekte voorzi<strong>en</strong>ing gedeeld door 91 period<strong>en</strong> (7jaar).E<strong>en</strong> fietsvoorzi<strong>en</strong>ing wordt in eig<strong>en</strong>dom verstrekt aan de cliënt. De uitvoeringsorganisatie gaat indeze situatie voor de maximale eig<strong>en</strong> bijdrage per periode uit van de kostprijs van de fietsvoorzi<strong>en</strong>inggedeeld door de 39 period<strong>en</strong>, vermeerderd met de ev<strong>en</strong>tuele instandhoudingskost<strong>en</strong> per periode.Voor de verstrekking van e<strong>en</strong> auto wordt door de uitvoeringsorgansiatie e<strong>en</strong> leasecontractafgeslot<strong>en</strong>. Zolang de auto bij de belanghebb<strong>en</strong>de in gebruik is, heeft de uitvoeringsorganisatie24


kost<strong>en</strong> aan het leasecontract. De maximale eig<strong>en</strong> bijdrage per periode wordt gebaseerd op de kost<strong>en</strong>van het leasecontract per periode, vermeerderd met de verstrekte tegemoetkoming in debrandstofkost<strong>en</strong> voor deze periode. Zolang de belanghebb<strong>en</strong>de de auto in bezit heeft, geldt de eig<strong>en</strong>bijdrage.Het maximale eig<strong>en</strong> aandeel per periode bij e<strong>en</strong> individuele vervoerskost<strong>en</strong>tegemoetkoming bestaatuit de hoogte van de verstrekte tegemoetkoming per periode. Zolang devervoerskost<strong>en</strong>tegemoetkoming wordt gecontinueerd, zal ook het eig<strong>en</strong> aandeel van toepassingblijv<strong>en</strong>.Alle andere voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> waarvoor de uitvoeringsorganisatie e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage vraagt, blijv<strong>en</strong>eig<strong>en</strong>dom van de uitvoeringsorganisatie. Dit betek<strong>en</strong>t dat er wettelijk gezi<strong>en</strong> langer dan 3 jaar e<strong>en</strong>eig<strong>en</strong> bijdrage mag word<strong>en</strong> gevraagd. De uitvoeringsorganisatie gaat uit van 7 jaar. De maximaleeig<strong>en</strong> bijdrage per periode bestaat uit de kostprijs van de verstrekte voorzi<strong>en</strong>ing gedeeld door 91period<strong>en</strong> (7 jaar), vermeerderd met de instandhoudingskost<strong>en</strong> per periode.Hulp bij het huishoud<strong>en</strong>InleidingHulp bij het huishoud<strong>en</strong> is aangewez<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de beperking<strong>en</strong> ondervindt in hetvoer<strong>en</strong> van het huishoud<strong>en</strong>. Het gaat hierbij om de volg<strong>en</strong>de resultat<strong>en</strong> die bereikt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> alscomp<strong>en</strong>satie van deze beperking<strong>en</strong>:- e<strong>en</strong> schoon <strong>en</strong> leefbaar huis;- het beschikk<strong>en</strong> over goeder<strong>en</strong> voor primaire lev<strong>en</strong>sbehoeft<strong>en</strong>;- het beschikk<strong>en</strong> over schone, draagbare <strong>en</strong> doelmatige kleding;- het thuis kunn<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voor kinder<strong>en</strong> die tot het gezin behor<strong>en</strong>.Tot e<strong>en</strong> schoon <strong>en</strong> leefbaar huis behoort het zware <strong>en</strong> lichte huishoudelijk werk. Het gaat daarbijconcreet om het stofzuig<strong>en</strong> van de woning, het sopp<strong>en</strong> van badkamer, keuk<strong>en</strong>, toilet, het dweil<strong>en</strong> vanvloer<strong>en</strong> <strong>en</strong> het overig<strong>en</strong>s schoonhoud<strong>en</strong> van de ruimt<strong>en</strong> die onder de comp<strong>en</strong>satieplicht vall<strong>en</strong>. Dezeruimt<strong>en</strong> zijn die ruimt<strong>en</strong> die - op het niveau sociale woningbouw - voor dagelijks gebruik noodzakelijkzijn, zoals de woonkamer, slaapvertrekk<strong>en</strong>, keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> sanitaire ruimt<strong>en</strong>. Niveau sociale woningbouwbetek<strong>en</strong>t dat dit niveau als uitgangspunt wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.Het betreft alle activiteit<strong>en</strong> om het huis, exclusief de tuin, maar inclusief balkon <strong>en</strong> berging, schoon <strong>en</strong>leefbaar te houd<strong>en</strong>.In elk huishoud<strong>en</strong> zijn boodschapp<strong>en</strong> voor de dagelijkse activiteit<strong>en</strong> nodig. De comp<strong>en</strong>satieplicht t<strong>en</strong>aanzi<strong>en</strong> van het beschikk<strong>en</strong> over goeder<strong>en</strong> voor de primaire lev<strong>en</strong>sbehoeft<strong>en</strong> is beperkt tot delev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> schoonmaakmiddel<strong>en</strong>. Het gaat om zak<strong>en</strong> die dagelijks/wekelijks gebruikt word<strong>en</strong>in elk huishoud<strong>en</strong>. Zo vall<strong>en</strong> de grotere inkop<strong>en</strong> zoals kleding <strong>en</strong> duurzame goeder<strong>en</strong> hier niet onder.Daarnaast valt ook het bereid<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of het aanreik<strong>en</strong> van maaltijd<strong>en</strong> onder dit resultaat.De dagelijkse kleding moet ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s schoongemaakt word<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t het wass<strong>en</strong>, drog<strong>en</strong> <strong>en</strong> inbepaalde situaties strijk<strong>en</strong> van kleding. We sprek<strong>en</strong> hier uitsluit<strong>en</strong>d over normale kleding voor alledag.25


Daarbij is het uitgangspunt dat zo min mogelijk kleding gestrek<strong>en</strong> hoeft te word<strong>en</strong>. Met het kop<strong>en</strong> vankleding di<strong>en</strong>t hier rek<strong>en</strong>ing mee te word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>. Ook word<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> lak<strong>en</strong>s, theedoek<strong>en</strong>,zakdoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondergoed gestrek<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> het ophang<strong>en</strong> van de was e<strong>en</strong> probleem is, is e<strong>en</strong> droger voorligg<strong>en</strong>d. Bij de aanschaf vankleding moet ook hier rek<strong>en</strong>ing mee gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Tot slot kan het thuis zorg<strong>en</strong> voor kinder<strong>en</strong> die tot het gezin behor<strong>en</strong> onder de comp<strong>en</strong>satieplichtvall<strong>en</strong>. De zorg voor kinder<strong>en</strong> is in eerste instantie e<strong>en</strong> taak van de ouders. Zo moet<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>deouders er zorg voor drag<strong>en</strong> dat er op tijd<strong>en</strong> dat zij beide werk<strong>en</strong> opvang voor de kinder<strong>en</strong> is. Dat kanop de manier waarop zij dat will<strong>en</strong> (oppasoma, kinderopvang), maar het is e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>verantwoordelijkheid. Dat is niet anders in de situatie dat beide ouders mede door beperking<strong>en</strong> niet instaat zijn hun kinder<strong>en</strong> op te vang<strong>en</strong>. In die situatie zal m<strong>en</strong> zelf e<strong>en</strong> perman<strong>en</strong>te oplossing moet<strong>en</strong>zoek<strong>en</strong>. De Wmo heeft vooral e<strong>en</strong> taak om tijdelijk in te spring<strong>en</strong> zodat de ruimte ontstaat om zelf e<strong>en</strong>oplossing te zoek<strong>en</strong>.Categorieën hulp bij het huishoud<strong>en</strong>Bij hulp bij het huishoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> 3 categorieën onderscheid<strong>en</strong>:Categorieën hulp bij het huishoud<strong>en</strong>1 Het geheel of gedeeltelijk overnem<strong>en</strong> van activiteit<strong>en</strong> op het gebied van hetvoer<strong>en</strong> van het huishoud<strong>en</strong> (met inbegrip van <strong>en</strong>ige begeleiding bij dieactiviteit<strong>en</strong>). Er wordt verondersteld dat de cliënt in staat is tot zelfregie over deplanning van de activiteit<strong>en</strong>.2 Het geheel of gedeeltelijk overnem<strong>en</strong> van activiteit<strong>en</strong> op het gebied van hetvoer<strong>en</strong> van het huishoud<strong>en</strong>, met inbegrip van <strong>en</strong>ige hulp bij de organisatie vanhet huishoud<strong>en</strong>.3 Het geheel of gedeeltelijk overnem<strong>en</strong> van activiteit<strong>en</strong> op het gebied van hetvoer<strong>en</strong> van het huishoud<strong>en</strong>, met inbegrip van hulp, advies <strong>en</strong> begeleiding bij e<strong>en</strong>ontregelde huishouding.Met het onderscheid<strong>en</strong> van deze categorieën hulp bij het huishoud<strong>en</strong> wil de uitvoeringsorganisatieop e<strong>en</strong> verantwoorde manier bewerkstellig<strong>en</strong> dat hulpvrag<strong>en</strong> beantwoord word<strong>en</strong> vanuit hetprincipe “hulp naar noodzaak”.De drie onderscheid<strong>en</strong> categorieën hulp bij het huishoud<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> in zwaarte toe <strong>en</strong> er is sprake vanoverlapp<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong>groep<strong>en</strong>. De g<strong>en</strong>oemde werkzaamhed<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong> e<strong>en</strong> indicatie <strong>en</strong> ge<strong>en</strong>limitatieve opsomming.Categorie 1:Licht huishoudelijk werkZwaar huishoudelijk werkDe was do<strong>en</strong>Opruim<strong>en</strong>, stof afnem<strong>en</strong>/rag<strong>en</strong>, afwass<strong>en</strong>, hand‐ <strong>en</strong>spandi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, bedd<strong>en</strong> opmak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschon<strong>en</strong>Stofzuig<strong>en</strong>, schrobb<strong>en</strong>/dweil<strong>en</strong>/sopp<strong>en</strong> van sanitair <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>,opruim<strong>en</strong> huishoudelijke afvalKleding <strong>en</strong> linn<strong>en</strong>goed sorter<strong>en</strong> <strong>en</strong> wass<strong>en</strong>, in wasmachinedo<strong>en</strong>, c<strong>en</strong>trifuger<strong>en</strong>, ophang<strong>en</strong> <strong>en</strong> afhal<strong>en</strong>, in droger do<strong>en</strong>,vouw<strong>en</strong>, strijk<strong>en</strong>, opberg<strong>en</strong>26


Huishoudelijke spull<strong>en</strong> op ordehoud<strong>en</strong>Boodschapp<strong>en</strong> do<strong>en</strong>Broodmaaltijd<strong>en</strong> bereid<strong>en</strong>Warme maaltijd bereid<strong>en</strong>Netjes houd<strong>en</strong> van de huishoudelijke spull<strong>en</strong>Boodschapp<strong>en</strong> inkop<strong>en</strong> <strong>en</strong> opslaan, boodschapp<strong>en</strong>lijstsam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>Broodmaaltijd klaarzett<strong>en</strong>, tafeldekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> afruim<strong>en</strong>,koffie/thee zett<strong>en</strong>, afwass<strong>en</strong>, opslaan <strong>en</strong> beheerlev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>voorraadEt<strong>en</strong> voorbereid<strong>en</strong>, et<strong>en</strong> kok<strong>en</strong>, tafeldekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> afruim<strong>en</strong>,afwass<strong>en</strong>, opslaan <strong>en</strong> beheer lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong> voorraadCategorie 2‐ naast de werkzaamhed<strong>en</strong> van categorie 1:(Dagelijkse) organisatie van hethuishoud<strong>en</strong>Ander<strong>en</strong> help<strong>en</strong> in huis bijbereid<strong>en</strong> maaltijd<strong>en</strong>Ander<strong>en</strong> help<strong>en</strong> met dezelfverzorgingAdministratieve werkzaamhed<strong>en</strong>, organisatie huishoudelijkeactiviteit<strong>en</strong>, plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> beher<strong>en</strong> van middel<strong>en</strong> m.b.t. hethuishoud<strong>en</strong>(Ocht<strong>en</strong>d, middag <strong>en</strong> avond) maaltijd voorbereid<strong>en</strong>Wass<strong>en</strong> <strong>en</strong> aankled<strong>en</strong>, hulp bij et<strong>en</strong> <strong>en</strong> drink<strong>en</strong>, sfeerschepp<strong>en</strong>, opvoedingsactiviteit<strong>en</strong>Categorie 3- naast de werkzaamhed<strong>en</strong> van categorie 1 <strong>en</strong> 2:E<strong>en</strong>voudige kortdur<strong>en</strong>depsychosociale hulp <strong>en</strong> observatieFormuler<strong>en</strong> doel<strong>en</strong>/bijstell<strong>en</strong> doel<strong>en</strong> met betrekking tot hethuishoud<strong>en</strong>, help<strong>en</strong> handhav<strong>en</strong>/verkrijg<strong>en</strong>/herkrijg<strong>en</strong>structuur in het huishoud<strong>en</strong>Kortdur<strong>en</strong>d advies, instructie,voorlichting gericht op hethuishoud<strong>en</strong>Instructie omgaan met hulpmiddel<strong>en</strong>, instructie lichthuishoudelijk werk <strong>en</strong> textielverzorging, boodschapp<strong>en</strong> do<strong>en</strong><strong>en</strong> kok<strong>en</strong>Gebruikelijke zorgBij e<strong>en</strong> aanvraag voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong> moet allereerst bezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> of <strong>en</strong> in hoeverreev<strong>en</strong>tuele huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> zelf de problem<strong>en</strong> bij het voer<strong>en</strong> van het huishoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong>.Gebruikelijke zorg is zorg waarvoor ge<strong>en</strong> hulp bij het huishoud<strong>en</strong> wordt gebod<strong>en</strong>. Het is de normale,dagelijkse zorg die partners of ouders <strong>en</strong> inwon<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> geacht word<strong>en</strong> elkaar onderling tebied<strong>en</strong> omdat ze als leefe<strong>en</strong>heid e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke huishouding voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> op die grond e<strong>en</strong>gezam<strong>en</strong>lijke verantwoordelijkheid hebb<strong>en</strong> voor het functioner<strong>en</strong> van dat huishoud<strong>en</strong>. Van27


gebruikelijke zorg is sprake indi<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> huisg<strong>en</strong>oot aanwezig is, die in staat kan word<strong>en</strong> geacht hethuishoudelijk werk over te nem<strong>en</strong>. Onder huisg<strong>en</strong>oot wordt verstaan: e<strong>en</strong> persoon die ‐ ofwel opbasis van e<strong>en</strong> familieband, ofwel op basis van e<strong>en</strong> bewuste keuze ‐ één huishoud<strong>en</strong> vormt met depersoon die beperking<strong>en</strong> ondervindt. E<strong>en</strong> huisg<strong>en</strong>oot is bijvoorbeeld e<strong>en</strong> inwon<strong>en</strong>d kind, maar zijnook inwon<strong>en</strong>de ouders. De concrete feitelijke woonsituatie wordt beoordeeld. Daarbij staatinwon<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong>over het hebb<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> volledig eig<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfstandige huishouding, waarbij er ge<strong>en</strong>zak<strong>en</strong> zoals huisnummer, kost<strong>en</strong> nutsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, voordeur e.d. door elkaar lop<strong>en</strong>.Van e<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong> gezonde huisg<strong>en</strong>oot wordt verwacht dat deze de huishoudelijke tak<strong>en</strong> overneemtwanneer de primaire verzorger uitvalt. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheid om naast e<strong>en</strong>volledige baan e<strong>en</strong> huishoud<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>. Red<strong>en</strong><strong>en</strong> als “het niet gew<strong>en</strong>d zijn om” of “ge<strong>en</strong>huishoudelijk werk will<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of kunn<strong>en</strong> (lees: niet geleerd hebb<strong>en</strong>) verricht<strong>en</strong>” leid<strong>en</strong> niet tot e<strong>en</strong>indicatie voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> hiervoor motivatie aanwezig is, kan er e<strong>en</strong> indicatieword<strong>en</strong> gesteld voor 6 wek<strong>en</strong> hulp voor het aanler<strong>en</strong> van huishoudelijke tak<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of het ler<strong>en</strong>(efficiënter) organiser<strong>en</strong> van het huishoud<strong>en</strong>.Ook indi<strong>en</strong> er sprake is van e<strong>en</strong> lat‐relatie, beoordeelt de uitvoeringsorganisatie de gebruikelijkezorg. Afhankelijk hoeveel dag<strong>en</strong>/dagdel<strong>en</strong> de partner bij de belanghebb<strong>en</strong>de aanwezig is, zal e<strong>en</strong>verlaging op de indicatie voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegepast.Bij gebruikelijke zorg wordt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de leeftijd van de huisg<strong>en</strong>oot. Van huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>tuss<strong>en</strong> de 12 <strong>en</strong> 18 jaar wordt verwacht dat zij hun bijdrag<strong>en</strong> lever<strong>en</strong> door hun eig<strong>en</strong> kamer schoonte houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> door hand‐ <strong>en</strong> spandi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> te verricht<strong>en</strong>, zoals het do<strong>en</strong> van (kleine) boodschapp<strong>en</strong>,het help<strong>en</strong> van tafeldekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> afruim<strong>en</strong>, het help<strong>en</strong> bij de afwas, etc.E<strong>en</strong> 18‐23 jarige wordt verondersteld e<strong>en</strong> éénpersoonshuishoud<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan danook, t<strong>en</strong>zij er sprake is van objectief aantoonbare beperking<strong>en</strong> op grond van ziekte of gebrek bij hetvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> huishoud<strong>en</strong>, de volg<strong>en</strong>de bijdrage lever<strong>en</strong> aan de huishoudelijke tak<strong>en</strong>:- schoonhoud<strong>en</strong> van sanitaire ruimte:- keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kamer schoonhoud<strong>en</strong>;- de was do<strong>en</strong>;- boodschapp<strong>en</strong> do<strong>en</strong>;- maaltijd verzorg<strong>en</strong>;- afwass<strong>en</strong> <strong>en</strong> opruim<strong>en</strong>.Daarnaast kunn<strong>en</strong> zij ev<strong>en</strong>tuele jongere gezinsled<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong>.28


De uitvoeringsorganisatie kan besluit<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> huisg<strong>en</strong>oot of partner ge<strong>en</strong> gebruikelijke zorg kanlever<strong>en</strong> vanwege gezondheidsproblem<strong>en</strong> of (dreig<strong>en</strong>de) overbelasting. De (medische) gegev<strong>en</strong>s teronderbouwing hiervan moet<strong>en</strong> door de belanghebb<strong>en</strong>de word<strong>en</strong> aangeleverd.Ook kan word<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> partner met e<strong>en</strong> (fulltime) baan voor e<strong>en</strong> deel van dewerkzaamhed<strong>en</strong>, bijvoorbeeld het zware huishoudelijke werk, ge<strong>en</strong> gebruikelijke zorg hoeft telever<strong>en</strong>, omdat de volledige ADL‐zorg van kleine kinder<strong>en</strong> (< 7 jaar) al door deze partner moetword<strong>en</strong> verricht. Tev<strong>en</strong>s kan er in e<strong>en</strong> gezin met kleine kinder<strong>en</strong> (< 7 jaar) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> partner metstructurele onregelmatige werktijd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitzondering gemaakt word<strong>en</strong> op het toepass<strong>en</strong> vangebruikelijke zorg voor e<strong>en</strong> deel van de uitstelbare huishoudelijke tak<strong>en</strong> om continuïteit tewaarborg<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> huisg<strong>en</strong>oot of partner vanwege werk fysiek niet aanwezig is, wordt hiermee bij deuitstelbare huishoudelijke tak<strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong>, wanneer het om aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong>period<strong>en</strong> van t<strong>en</strong>minste zev<strong>en</strong> etmal<strong>en</strong> gaat. Bij het zware <strong>en</strong> lichte huishoudelijk werk gaat hetveelal om uitstelbare tak<strong>en</strong>.Ook bij het do<strong>en</strong> van boodschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij het beschikk<strong>en</strong> over schone, draagbare <strong>en</strong> doelmatigekleding zal het over het algeme<strong>en</strong> gaan om uitstelbare tak<strong>en</strong>. Het bereid<strong>en</strong> van maaltijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> hetzorg<strong>en</strong> voor kinder<strong>en</strong> die tot het gezin behor<strong>en</strong> is niet‐uitstelbare hulp. Hier kan wel voor geïndiceerdword<strong>en</strong>.In geval de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> zeer korte lev<strong>en</strong>sverwachting heeft kan ter ontlasting van deleefe<strong>en</strong>heid afgewek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van gebruikelijke zorg.Wanneer in redelijkheid niet (meer) kan word<strong>en</strong> verondersteld dat e<strong>en</strong> nieuwe taak als hethuishoud<strong>en</strong> nog is te train<strong>en</strong> of aan te ler<strong>en</strong>, zoals bij ouder<strong>en</strong> op hoge leeftijd (> 75 jaar) kan, indi<strong>en</strong>nodig, hulp voor de zwaar huishoudelijke tak<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geïndiceerd die anders tot de gebruikelijkezorg zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gerek<strong>en</strong>d.Voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Van algeme<strong>en</strong> gebruikelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals kinderopvang (crèche, overblijfmogelijkhed<strong>en</strong> opschool, voor- <strong>en</strong> naschoolse opvang), de oppasc<strong>en</strong>trale, e<strong>en</strong> maaltijddi<strong>en</strong>st, e<strong>en</strong> hond<strong>en</strong>uitlaatservice<strong>en</strong> e<strong>en</strong> boodschapp<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st di<strong>en</strong>t gebruik gemaakt te word<strong>en</strong>. Ook valt bij e<strong>en</strong> voorligg<strong>en</strong>devoorzi<strong>en</strong>ing te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan het gebruik van de glaz<strong>en</strong>wasser voor het reinig<strong>en</strong> van de ram<strong>en</strong> aan debuit<strong>en</strong>kant.Gebruik van kinderopvang/crèche als voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing voor oppas van gezonde kinder<strong>en</strong> tot5 dag<strong>en</strong> per week is redelijk.29


In de jurisprud<strong>en</strong>tie wordt het gebruik moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aanvaardbaargeacht. De w<strong>en</strong>s ge<strong>en</strong> gebruik te mak<strong>en</strong> van dergelijke voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, terwijl dezefeitelijk aanwezig zijn, kan niet leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> indicatie voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong>, zelfs niet wanneervanwege financiële overweging<strong>en</strong> wordt afgezi<strong>en</strong> van de voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> voor het do<strong>en</strong> van boodschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> het bereid<strong>en</strong> van de maaltijd<strong>en</strong> de voorligg<strong>en</strong>devoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> niet tegemoet kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> aan de eis<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>, door e<strong>en</strong> arts voorgeschrev<strong>en</strong>dieet, kan deze taak in de thuissituatie word<strong>en</strong> geïndiceerd. Ook in leefe<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> met jonge (< 12jr.)kinder<strong>en</strong> kan in e<strong>en</strong> crisissituatie voor e<strong>en</strong> beperkte periode e<strong>en</strong> indicatie word<strong>en</strong> gesteld.Daarnaast is er ge<strong>en</strong> indicatie voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong> als de problem<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>deafdo<strong>en</strong>de kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgelost met technische hulpmiddel<strong>en</strong>. Deze hulpmiddel<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bestaanuit algeme<strong>en</strong> gebruikelijke huishoudelijke apparatuur, zoals e<strong>en</strong> stofzuiger, e<strong>en</strong> wasmachine, e<strong>en</strong>wasdroger of e<strong>en</strong> afwasmachine. Als dergelijke apparat<strong>en</strong> niet aanwezig zijn maar wel e<strong>en</strong> adequateoplossing zoud<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> voor het probleem, hebb<strong>en</strong> deze hulpmiddel<strong>en</strong> de voorkeur bov<strong>en</strong> hetinzett<strong>en</strong> van hulp. Ook zal de uitvoeringsorganisatie beoordel<strong>en</strong> of er andere eig<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong>zijn. Hierbij kan gedacht word<strong>en</strong> aan de situatie dat in de omgeving won<strong>en</strong>de bek<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ofuitwon<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> de boodschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> de wastak<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de voor het ontstaan van de beperking<strong>en</strong> al e<strong>en</strong> particuliere huishoudelijkehulp heeft, dan wordt dit beschouwd als e<strong>en</strong> voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing. Als tegelijk met het optred<strong>en</strong>van de beperking ge<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>swijziging heeft plaatsgevond<strong>en</strong> <strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> aantoonbare meerkost<strong>en</strong>zijn in relatie tot de handicap, is het oordeel dat er ge<strong>en</strong> comp<strong>en</strong>satie nodig is, omdat het probleem alopgelost is. Dit is uiteraard anders als aangetoond kan word<strong>en</strong> dat er zodanige wijziging<strong>en</strong> zijn dat hetniet meer mogelijk is deze hulp zelf te betal<strong>en</strong>.30


Normering huishoudelijke tak<strong>en</strong>Alle huishoudelijke tak<strong>en</strong> die zijn g<strong>en</strong>oemd in de verschill<strong>en</strong>de categorieën hulp bij het huishoud<strong>en</strong>hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> normering in minut<strong>en</strong> <strong>en</strong> ur<strong>en</strong>. Deze normering is gebaseerd op de systematiek zoals dietot 2007 ook onder de AWBZ werd gehanteerd. Deze is indertijd tot stand gekom<strong>en</strong> in overleg met deto<strong>en</strong>malige koepel van zorgaanbieders <strong>en</strong> is door de C<strong>en</strong>trale Raad van Beroep als niet-onredelijkaangemerkt.Door individuele omstandighed<strong>en</strong> kan er e<strong>en</strong> noodzaak zijn voor e<strong>en</strong> verhoging of ev<strong>en</strong>tueel e<strong>en</strong>verlaging van de normering. Op basis van de normering wordt uiteindelijk bepaald hoeveel klokur<strong>en</strong>hulp bij het huishoud<strong>en</strong> noodzakelijk is.Categorie 1In categorie 1 kan de hulp bij het huishoud<strong>en</strong> bepaald word<strong>en</strong> aan de hand van de volg<strong>en</strong>d<strong>en</strong>ormering:Activiteit: Situatie: Ur<strong>en</strong> per week1. Licht huishoudelijke werk 1 persoon 1u2 person<strong>en</strong> ≥ 18 jaar 1u152 person<strong>en</strong> waarvan 1 < 18jaar of meer dan 2 person<strong>en</strong>1u302. Zwaar huishoudelijk werk 1 persoon in 2-kamerflat 1u301 persoon in e<strong>en</strong> flat met 3 2ukamers of meer2 person<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> flat 2u303 of meer person<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> flat 3u1 persoon in e<strong>en</strong>gezinswoning 2u302 of meer person<strong>en</strong> ine<strong>en</strong>gezinswoning3u3. De was/strijk do<strong>en</strong> 1 persoon 1u2 person<strong>en</strong> 1u153 person<strong>en</strong> of meer 1u304. Boodschapp<strong>en</strong> do<strong>en</strong> 1u5. Maaltijd bereid<strong>en</strong> Warme maaltijd bereid<strong>en</strong> (30min. per maaltijd)Kant-<strong>en</strong>-klaar maaltijdopwarm<strong>en</strong> (10 min. permaaltijd)Broodmaaltijd (15 min. voor 2broodmaaltijd<strong>en</strong> per dag)3u301u101u45Ad 1. Factor<strong>en</strong> voor meer werk:• Psychogeriatrische problematiek;• Aantal kinder<strong>en</strong> < 12 jaar;• Huisdier<strong>en</strong>: bij allergie31


• Allergie voor huisstofmijt COPD• Ernstige lichamelijke beperking<strong>en</strong>Frequ<strong>en</strong>tie: in principe 1 maal per week 30 minut<strong>en</strong>Ad 2. Factor<strong>en</strong> voor meer werk:• In grote woning<strong>en</strong> met hoge bezettingsgraad, vervuilingsgraad, COPD problematiek ofaanwezigheid van jonge kinder<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> hogere indicatie reëel. Verzorg<strong>en</strong> van huisdier<strong>en</strong>valt binn<strong>en</strong> de normtijd.Ad 3. Factor<strong>en</strong> voor meer werk:• Aantal kinder<strong>en</strong> < 16 jaar: + 30 minut<strong>en</strong> per kind per week;• Bedlegerige patiënt<strong>en</strong>: + 30 minut<strong>en</strong> per week;• Extra bewassing i.v.m. overmatige transpiratie, incontin<strong>en</strong>tie, speekselverlies, etc.: + 30minut<strong>en</strong> per week.Frequ<strong>en</strong>tie: e<strong>en</strong>maal per week, huishoud<strong>en</strong>s met kleine kinder<strong>en</strong> maximaal 3 keer per weekAd.4 Factor<strong>en</strong> voor meer werk:• Het is normaal dat het do<strong>en</strong> van boodschapp<strong>en</strong> geclusterd wordt tot één maal per weekde grote voorraad in huis hal<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> het cliënt<strong>en</strong>systeem bestaat uit meer dan 4person<strong>en</strong> of er zijn kinder<strong>en</strong> < 12 jaar, dan kan er 2 keer per week boodschapp<strong>en</strong> word<strong>en</strong>geïndiceerd• Wanneer de afstand tot de winkels groot is (won<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gebied): + 30 min perweekAd.5 Factor<strong>en</strong> voor meer werk:• Aanwezigheid van kinder<strong>en</strong> < 12 jaar: + 20 minut<strong>en</strong> per keerCategorie 2Voor de normering van de activiteit<strong>en</strong> die behor<strong>en</strong> tot categorie 2 geldt het volg<strong>en</strong>de:Activiteit: Minut<strong>en</strong> Ur<strong>en</strong>1. (Dagelijkse) organisatie van het 30 per week 0u30huishoud<strong>en</strong>2. Ander<strong>en</strong> in huis help<strong>en</strong> metzelfverzorging <strong>en</strong> ander<strong>en</strong> help<strong>en</strong>bij het bereid<strong>en</strong> van de maaltijd<strong>en</strong>a. Naar bed br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van kind t/m 7 15 per kind per keer 0u15jaar (uitkled<strong>en</strong>, pyjama aantrekk<strong>en</strong>,tand<strong>en</strong> poets<strong>en</strong>, wass<strong>en</strong>, plass<strong>en</strong>,naar bed br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>)b. Uit bed hal<strong>en</strong> van kind t/m 7 jaar 15 per kind per keer 0u15(wakker mak<strong>en</strong>, uit bed hal<strong>en</strong>,tand<strong>en</strong> poets<strong>en</strong>, wass<strong>en</strong>, plass<strong>en</strong>,aankled<strong>en</strong>)c. In bad do<strong>en</strong> baby 0 tot 1 jaar(uitkled<strong>en</strong>, douch<strong>en</strong>, afdrog<strong>en</strong>,aankled<strong>en</strong>)30 per kind per keer (max. 7xper week)0u30d. Douch<strong>en</strong> van kind 1 t/m 7 jaar(uitkled<strong>en</strong>, douch<strong>en</strong>, afdrog<strong>en</strong>,aankled<strong>en</strong>)e. Et<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> (uitkok<strong>en</strong>, bereid<strong>en</strong>,voer<strong>en</strong>/fles gev<strong>en</strong>, verschon<strong>en</strong>)- 0 tot 3 maand<strong>en</strong>:- 3 tot 6 maand<strong>en</strong>:- 6 tot 12 maand<strong>en</strong>:- 1 t/m 3 jaar:f. naar school of kindervangbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>/hal<strong>en</strong> (jas <strong>en</strong> scho<strong>en</strong><strong>en</strong>30 per kind per keer (max. 4xper week)30 per voeding (max. 8 per dag)30 per voeding (max. 6 per dag)30 per voeding (max. 5 per dag)20 per voeding (max. 4 per dag)0u300u300u300u300u2015 minut<strong>en</strong> per keer/locatie 0u1532


aan-/uitrekk<strong>en</strong>, wegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>/ophal<strong>en</strong>)g. ander<strong>en</strong> help<strong>en</strong> bij het bereid<strong>en</strong>van de maaltijd<strong>en</strong>- broodmaaltijd- warme maaltijd15 minut<strong>en</strong> per keer30 minut<strong>en</strong> per keer0u150u30Ad. 1Factor<strong>en</strong> voor meer werk:• communicatieproblem<strong>en</strong>;• Aantal huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>, vooral kinder<strong>en</strong> < 16 jaar;• (Psychosociale) problematiek bij meerdere gezinsled<strong>en</strong>;Frequ<strong>en</strong>tie: 1 keer per weekAd.2Factor<strong>en</strong> voor meer/minder werk:• Aantal kinder<strong>en</strong>/leeftijd kinder<strong>en</strong>: +/-;• Gezondheidssituatie/functioner<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong>/huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>• Aanwezigheid gedragsproblematiek: +;• Sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong>: -.Opmerking<strong>en</strong>:• Kinderopvang is voorligg<strong>en</strong>d;• Van e<strong>en</strong> gezonde partner wordt verwacht dat deze de zorgtak<strong>en</strong> overneemt;• Van e<strong>en</strong> gezonde partner met e<strong>en</strong> baan wordt verwacht dat hij alle mogelijkhed<strong>en</strong> totverlof (vakantie/vrije dag<strong>en</strong>, zorgverlof, ouderschapsverlof) dan wel e<strong>en</strong> mogelijkeaanpassing van de werktijd<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ut.Categorie 3Voor de normering van de activiteit<strong>en</strong> die uitsluit<strong>en</strong>d behor<strong>en</strong> tot categorie 3 geldt het volg<strong>en</strong>de:Activiteit: Minut<strong>en</strong> Ur<strong>en</strong>1. E<strong>en</strong>voudige kortdur<strong>en</strong>de30 per week 0u30psychosociale hulp <strong>en</strong> observatie2. Kortdur<strong>en</strong>d advies, instructie,voorlichting gericht op het huishoud<strong>en</strong>30 per keer (max. 3 keerper week, 6 wek<strong>en</strong>)1u30Ad.2Factor<strong>en</strong> voor meer werk:• Communicatieproblem<strong>en</strong>.Frequ<strong>en</strong>tie: 3 keer per week voor maximaal 6 wek<strong>en</strong>Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij hulp bij het huishoud<strong>en</strong>Bij het bepal<strong>en</strong> van het bedrag voor het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt onderscheid gemaakttuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de categorieën hulp bij het huishoud<strong>en</strong>. Voor categorie 1 (HH1) wordt e<strong>en</strong> anderbedrag gehanteerd dan voor e<strong>en</strong> categorie 2 (HH2) <strong>en</strong> voor de derde categorie (HH3) geldt weer e<strong>en</strong>ander bedrag. Hiervoor is gekoz<strong>en</strong> omdat aan de persoon die de hulp moet verricht<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> hogerecategorie ook meer eis<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gesteld, net zoals bij de verstrekking van hulp bij hethuishoud<strong>en</strong> in natura.Bij e<strong>en</strong> indicatie voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong> in de eerste categorie (HH1) kan met e<strong>en</strong>persoonsgebond<strong>en</strong> budget de zog<strong>en</strong>aamde alfahulp (artikel 5, eerste lid, van de Wet op deloonbelasting 1964) word<strong>en</strong> vergoed.De uitvoeringsorganisatie verstrekt bij hulp bij het huishoud<strong>en</strong> e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget datbepaald is aan de hand van de tariev<strong>en</strong> die van toepassing zijn bij zorg in natura. Voor de hoogte vande bedrag<strong>en</strong> die per klokuur zijn vastgesteld voor het persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor hulp bij hethuishoud<strong>en</strong>, waaronder e<strong>en</strong> vergoeding voor de alfahulp, wordt verwez<strong>en</strong> naar het <strong>Besluit</strong>.33


E<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt voor de eerste van e<strong>en</strong> kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1oktober) overgemaakt. De verantwoording bij e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor hulp bij hethuishoud<strong>en</strong> vindt plaats in ur<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t dat op het verantwoordingsformulier uitsluit<strong>en</strong>d moetword<strong>en</strong> aangetoond dat het aantal toegek<strong>en</strong>de ur<strong>en</strong> hulp ook daadwerkelijk is ingekocht <strong>en</strong> bij wie ditis ingekocht. Het gaat dus niet om de verantwoording van het uitbetaalde bedrag. De verantwoordingvindt plaats binn<strong>en</strong> 6 wek<strong>en</strong> na afloop van e<strong>en</strong> kwartaal.E<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong> is uitsluit<strong>en</strong>d bestemd voor in de woningwaar de belanghebb<strong>en</strong>de zijn hoofdverblijf heeft. De red<strong>en</strong> hiervan is dat de hoogte van de indicatie<strong>en</strong> daarmee de hoogte van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget is afgestemd op deze woning <strong>en</strong> deleefe<strong>en</strong>heid. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> geldt dat bij zorg in natura ook alle<strong>en</strong> in de woning waar de belanghebb<strong>en</strong>dedaadwerkelijk woont hulp wordt verstrekt. Aangezi<strong>en</strong> het persoonsgebond<strong>en</strong> budget als alternatiefvoor zorg in natura wordt verstrekt, hanteert de uitvoeringsorganisatie hetzelfde uitgangspunt. Omdeze red<strong>en</strong> wordt de belanghebb<strong>en</strong>de bij de verantwoording gevraagd naar verblijf buit<strong>en</strong> de regioNWN.Voor de belanghebb<strong>en</strong>de met e<strong>en</strong> indicatie voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong> in categorie 1 (HH1) bestaatde mogelijkheid om de bemiddeling <strong>en</strong> de loonbetaling uit te bested<strong>en</strong> bij de vergoeding van dezog<strong>en</strong>aamde alfahulp (artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964). Daardoor kaniemand die reeds naar volle tevred<strong>en</strong>heid e<strong>en</strong> alfahulp heeft, deze blijv<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong> zonder dat zijgeconfronteerd word<strong>en</strong> met de loonbetaling <strong>en</strong> de administratieve last van het beher<strong>en</strong> <strong>en</strong>verantwoord<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Maar ook iemand die de vrijheid w<strong>en</strong>st van hetwerkgever zijn, echter niet zelf op zoek wil naar e<strong>en</strong> huishoudelijk hulp <strong>en</strong> niet de financiële <strong>en</strong>administratieve tak<strong>en</strong> wil verricht<strong>en</strong>, kan van deze mogelijkheid gebruik mak<strong>en</strong>.Woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>InleidingIn de Wmo is ge<strong>en</strong> onderscheid gemaakt tuss<strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> die bereikt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op het gebiedvan het verricht<strong>en</strong> van huishoudelijke activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> die bereikt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> t<strong>en</strong>aanzi<strong>en</strong> van de geschiktheid van e<strong>en</strong> woning. Beide resultat<strong>en</strong> behor<strong>en</strong> tot het ‘voer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>huishoud<strong>en</strong>’.Bij het resultaat won<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> geschikt huis is er één belangrijke voorwaarde voordat ergecomp<strong>en</strong>seerd kan word<strong>en</strong>: er moet e<strong>en</strong> woning zijn. Als er ge<strong>en</strong> woning is, is het niet de taak vande geme<strong>en</strong>te om voor e<strong>en</strong> woning te zorg<strong>en</strong>. Iedere Nederlandse burger di<strong>en</strong>t zelf voor e<strong>en</strong> woningte zorg<strong>en</strong>. Bij de keus van e<strong>en</strong> woning wordt uiteraard rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de eig<strong>en</strong> situatie. Datbetek<strong>en</strong>t ook dat er met bestaande of in de toekomst te verwacht<strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing wordtgehoud<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> individuele woonvoorzi<strong>en</strong>ing wordt slechts getroff<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de bereikbaarheid, detoegankelijkheid <strong>en</strong> de bruikbaarheid van de woning. De geschiktheid van de woning conc<strong>en</strong>treertzich op het gebruik van woonruimt<strong>en</strong> waar de normale, elem<strong>en</strong>taire woonfuncties plaatsvind<strong>en</strong>,zoals de woonkamer, slaapvertrekk<strong>en</strong>, keuk<strong>en</strong>, sanitaire ruimt<strong>en</strong>, <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel de berging, de tuin ofhet balkon. Tot de elem<strong>en</strong>taire woonfuncties word<strong>en</strong> gerek<strong>en</strong>d: et<strong>en</strong>, slap<strong>en</strong>, bad‐ <strong>en</strong> toiletgebruik<strong>en</strong> veilig kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> door kinder<strong>en</strong>. Ook kok<strong>en</strong> <strong>en</strong> de was do<strong>en</strong> word<strong>en</strong> tot de elem<strong>en</strong>tairewoonfuncties gerek<strong>en</strong>d. Afhankelijk van de woonfunctie <strong>en</strong> het daadwerkelijk gebruik (frequ<strong>en</strong>tie),34


kunn<strong>en</strong> ook de tuin, het balkon of het terras toegankelijk gemaakt word<strong>en</strong>. Het won<strong>en</strong> <strong>en</strong> et<strong>en</strong>verplaatst zich in de zomer immers vaak naar buit<strong>en</strong>. Het uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hobby valt echter nietonder de elem<strong>en</strong>taire woonfuncties <strong>en</strong> valt daarom buit<strong>en</strong> de comp<strong>en</strong>satieplicht.Comp<strong>en</strong>satie is ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet aan de orde indi<strong>en</strong> het probleem het gevolg is van de aard van de in dewoning gebruikte material<strong>en</strong> of van achterstallig onderhoud. De woningeig<strong>en</strong>aar, dan wel debelanghebb<strong>en</strong>de is hiervoor zelf verantwoordelijk. Indi<strong>en</strong> straatwerk bijvoorbeeld verzakt is, danbetreft dit algeme<strong>en</strong> gebruikelijk onderhoud.Primaat van verhuiz<strong>en</strong>De uitvoeringsorganisatie beoordeelt allereerst of het resultaat won<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> geschikt huis, ook tebereik<strong>en</strong> is via e<strong>en</strong> verhuizing. Indi<strong>en</strong> aangepaste of aanpasbare woning<strong>en</strong> beschikbaar zijn wordt uitdoelmatigheidsoverweging<strong>en</strong> de voorkeur gegev<strong>en</strong> aan verhuiz<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong> van de huidigewoonruimte van belanghebb<strong>en</strong>de. Er geldt met andere woord<strong>en</strong> het primaat verhuiz<strong>en</strong>. Devoornaamste red<strong>en</strong> hiervoor is de hogere kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> woningaanpassing. De achterligg<strong>en</strong>degedachte bij dit uitgangspunt is dat zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dewoningvoorraad wordt omgegaan.De uitvoeringsorganisatie maakt e<strong>en</strong> onderscheid tuss<strong>en</strong>:- e<strong>en</strong> tegemoetkoming bij e<strong>en</strong> aanvraag voor e<strong>en</strong> verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>vergoeding (artikel16 lid 1 van de Verord<strong>en</strong>ing); <strong>en</strong>- e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> woningaanpassing of e<strong>en</strong>woonvoorzi<strong>en</strong>ing van niet‐bouwkundige of woontechnische aard is aangevraagd <strong>en</strong> dezevoorzi<strong>en</strong>ing niet als goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de oplossing kan word<strong>en</strong> aangemerkt (artikel 16 lid2 van de Verord<strong>en</strong>ing).Voor de bedrag<strong>en</strong> van deze tegemoetkoming<strong>en</strong> wordt verwez<strong>en</strong> naar artikel 9 lid 1 tot <strong>en</strong> met 4 vanhet <strong>Besluit</strong>.Daarnaast is het mogelijk e<strong>en</strong> tegemoetkoming te verstrekk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> persoon die op verzoek van deuitvoeringsorganisatie, t<strong>en</strong> behoeve van e<strong>en</strong> persoon met beperking<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> woning vrijmaakt. Voor debijdrage wordt verwez<strong>en</strong> naar artikel 9 lid 5 van het <strong>Besluit</strong>.Bij dure woningaanpassing<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong> verantwoord waarom verhuiz<strong>en</strong> ofwel het verstrekk<strong>en</strong> vane<strong>en</strong> tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong> van verhuizing <strong>en</strong> inrichting ge<strong>en</strong> adequate oplossing is. Hetprimaat ligt immers bij verhuiz<strong>en</strong>.Bij de afweging tuss<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong> of verhuiz<strong>en</strong> wordt er behalve met de kost<strong>en</strong> in verband met hetverstrekk<strong>en</strong> van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing ook met andere factor<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>inggehoud<strong>en</strong>. Welke factor<strong>en</strong> van toepassing zijn is afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt.Bij het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> afweging tuss<strong>en</strong> het aanpass<strong>en</strong> van de huidige woonruimte van debelanghebb<strong>en</strong>de dan wel de belanghebb<strong>en</strong>de aan te bied<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> andere, beter geschikte woningte verhuiz<strong>en</strong> wordt met onderstaande factor<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong>:A Aanwezigheid van aangepaste of e<strong>en</strong>voudig aan te pass<strong>en</strong> woonruimte (par. 4.2.1);B Financiële afweging<strong>en</strong> (par. 4.2.2);C Volkshuisvestelijke afweging<strong>en</strong> (par. 4.2.3);35


D Termijn waarop het woonprobleem opgelost kan word<strong>en</strong> (par. 4.2.4);E Verhuiz<strong>en</strong> om medische red<strong>en</strong><strong>en</strong> niet mogelijk (par. 4.2.5);F Prognose ziektebeeld <strong>en</strong> te verwacht<strong>en</strong> belemmering<strong>en</strong> (par. 4.2.6);G Sociale omstandighed<strong>en</strong>/mantelzorg (par. 4.2.7);H Eig<strong>en</strong> woning (par. 4.2.8);I Noodzaak tot verhuiz<strong>en</strong> door inkom<strong>en</strong>sachteruitgang (par. 4.2.9);J Woonlast<strong>en</strong>stijging (par. 4.2.10).Aanwezigheid van aangepaste/e<strong>en</strong>voudig aan te pass<strong>en</strong> woonruimteIndi<strong>en</strong> er aangepaste of e<strong>en</strong>voudig aan te pass<strong>en</strong> woonruimt<strong>en</strong> aanwezig zijn waar ge<strong>en</strong> persoon metbeperking<strong>en</strong> in woont, zijn er twee situaties d<strong>en</strong>kbaar. Ofwel de woning staat leeg of de woningwordt nog bewoond. Als de woning leeg staat, kan de belanghebb<strong>en</strong>de op korte termijn verhuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong>wordt de uitvoeringsorganisatie niet geconfronteerd met kost<strong>en</strong> voor het vrijmak<strong>en</strong> van de woning.Als de woning nog door bijvoorbeeld achterblijv<strong>en</strong>de gezinsled<strong>en</strong> wordt bewoond moet er rek<strong>en</strong>ingmee gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dat het vrijmak<strong>en</strong> van de woning extra kost<strong>en</strong> met zich mee kan br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.De uitvoeringsorganisatie kan de gezinsled<strong>en</strong> verzoek<strong>en</strong> om te verhuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan h<strong>en</strong> dan ingevolgeartikel 16 lid 4 van de Verord<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>verstrekk<strong>en</strong>. Voor de hoogte van de tegemoetkoming wordt verwez<strong>en</strong> naar artikel 9 lid 5 van het<strong>Besluit</strong>.Financiële afweging<strong>en</strong>De kost<strong>en</strong> van de totale aanpassing<strong>en</strong> in de huidige woning <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel toekomstigeaanpassingskost<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> aspect van afweging. Daarbij wordt e<strong>en</strong> balans gezocht tuss<strong>en</strong> de socialefactor<strong>en</strong> die voor de belanghebb<strong>en</strong>de van belang zijn <strong>en</strong> de doelmatigheid van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing.Onder doelmatigheid van de voorzi<strong>en</strong>ing wordt begrep<strong>en</strong> dat de voorzi<strong>en</strong>ing adequaat, veilig,duurzaam <strong>en</strong> kost<strong>en</strong>efficiënt is.Volkshuisvestelijke afweging<strong>en</strong>- ondoelmatigheid van het aanpass<strong>en</strong> van de oude (huidige) woning, indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> reeds aangepastewoning beschikbaar is;- aantal geschikte kamers in relatie tot aantal bewoners.36


Termijn waarbinn<strong>en</strong> het woonprobleem opgelost kan word<strong>en</strong>Verhuizing naar e<strong>en</strong> voor de belanghebb<strong>en</strong>de geschikte betaalbare woonruimte di<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong>medisch aanvaardbare termijn te realiser<strong>en</strong> te zijn. Toetsingscriterium is wat medisch aanvaardbaaris voor de belanghebb<strong>en</strong>de. In dit verband mag ook van de belanghebb<strong>en</strong>de verwacht word<strong>en</strong> datdie zich inspant om e<strong>en</strong> geschikte woning te vind<strong>en</strong> in zoverre dat redelijkerwijs gevraagd kanword<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de.Verhuiz<strong>en</strong> om medische red<strong>en</strong><strong>en</strong> niet mogelijkAls door de medisch adviseur is vastgesteld dat de belanghebb<strong>en</strong>de niet in staat is te verhuiz<strong>en</strong>vervalt het primaat van verhuiz<strong>en</strong>.Prognose ziektebeeld <strong>en</strong> te verwacht<strong>en</strong> belemmering<strong>en</strong>Bij de afweging woningaanpassing <strong>en</strong> verhuiz<strong>en</strong> wordt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de prognose van hetziektebeeld. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de in de toekomst bijvoorbeeld volledig rolstoelafhankelijk zalword<strong>en</strong> <strong>en</strong> de woning niet volledig rolstoelgeschikt is of niet volledig rolstoelgeschikt te mak<strong>en</strong> is, zaleerder e<strong>en</strong> verhuisadvies gegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dan e<strong>en</strong> advies om de woning aan te pass<strong>en</strong>. Er is immerssprake van kapitaalvernietiging als e<strong>en</strong> woningaanpassing gerealiseerd wordt terwijl reeds duidelijk isdat er in de toekomst toch verhuisd zal moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> rolstoelgeschikte woning.Sociale omstandighed<strong>en</strong>/mantelzorgVerhuizing kan leid<strong>en</strong> tot onherstelbare aantasting van het sociale netwerk van de belanghebb<strong>en</strong>de.Als dit aan de orde is moet word<strong>en</strong> bekek<strong>en</strong> of dit leidt tot het wegvall<strong>en</strong> van:- mantelzorg die in belangrijke mate ondersteunt in algem<strong>en</strong>e dagelijkse lev<strong>en</strong>sbehoefte <strong>en</strong>daarmee e<strong>en</strong> besparing oplevert t<strong>en</strong> opzichte van professionele zorg (thuiszorg);- buurtgebond<strong>en</strong> vrijwilligerswerk.Eig<strong>en</strong> woningVerhuizing kan meer consequ<strong>en</strong>ties hebb<strong>en</strong> wanneer de belanghebb<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>aar is van de woning.Bij het verkop<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> huis kom<strong>en</strong> meer aspect<strong>en</strong> aan de orde dan bij het verlat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>huurwoning. E<strong>en</strong> relevante vraag is in hoeverre er sprake is van e<strong>en</strong> rester<strong>en</strong>de (hypotheek)schuld bijgedwong<strong>en</strong> verkoop. Ook is relevant of de woning binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> redelijke termijn verkocht kan word<strong>en</strong>37


of dat de belanghebb<strong>en</strong>de geconfronteerd wordt met dubbele woonlast<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> hiervan sprake iszal de uitvoeringsorganisatie eerder g<strong>en</strong>eigd zijn de woning aan te pass<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> ander punt dat ook relatie heeft met het hebb<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hypotheek is in hoeverre de financiëlesituatie van de belanghebb<strong>en</strong>de verandert door de handicap. Als m<strong>en</strong> van werk moet verander<strong>en</strong> ofmisschi<strong>en</strong> zelfs niet meer in staat is om te werk<strong>en</strong>, kan het noodzakelijk zijn om naar e<strong>en</strong> anderewoning te zoek<strong>en</strong>, omdat de financieringslast<strong>en</strong> te groot word<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> dergelijk geval zal debelanghebb<strong>en</strong>de minder problem<strong>en</strong> met verhuiz<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>t de uitvoeringsorganisatieer rek<strong>en</strong>ing mee te houd<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> aangepaste koopwoning naar alle waarschijnlijkheid minder kansheeft om voor hergebruik in aanmerking te kom<strong>en</strong>. Red<strong>en</strong> is bijvoorbeeld dat deuitvoeringsorganisatie ge<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t heeft om de woning vrij te krijg<strong>en</strong>. Ook zal het niete<strong>en</strong>voudig zijn om e<strong>en</strong> geschikte kandidaat voor die woning te vind<strong>en</strong>.Noodzaak tot verhuiz<strong>en</strong> door inkom<strong>en</strong>sachteruitgangIemand kan bijvoorbeeld door zijn handicap aangewez<strong>en</strong> rak<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> uitkering, wanneer werk<strong>en</strong>niet meer mogelijk is. Het hierdoor ontstane inkom<strong>en</strong>sverlies kan ertoe leid<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong>belanghebb<strong>en</strong>de de woonlast<strong>en</strong> van zijn huidige woning niet meer kan drag<strong>en</strong> waardoor verhuiz<strong>en</strong>automatisch e<strong>en</strong> meer geschikte oplossing is dan aanpassing van de huidige woning.38


Woonlast<strong>en</strong>stijgingDoor het hanter<strong>en</strong> van het primaat verhuiz<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de niet geconfronteerd teword<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> onredelijke verhoging van de woonlast<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> woonlast<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> verhuizingsignificant stijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> daardoor niet pass<strong>en</strong>d zijn bij het inkom<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de, di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong>uitzondering gemaakt te word<strong>en</strong> op het primaat verhuiz<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de in e<strong>en</strong> huurwoning woont, ev<strong>en</strong>tueel met e<strong>en</strong> huurtoeslag, hoev<strong>en</strong> dewoonlast<strong>en</strong> bij verhuizing niet significant te stijg<strong>en</strong>. Tot welke huurprijs de mogelijkheid tothuurtoeslag bestaat is te vind<strong>en</strong> op de website van de belastingdi<strong>en</strong>st bij huurtoeslag.Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de in e<strong>en</strong> huurwoning woont waarvan de huur extreem, eig<strong>en</strong>lijk onredelijklaag is, dan neemt de uitvoeringsorganisatie bij de afweging wel in og<strong>en</strong>schouw wat e<strong>en</strong> voor debelanghebb<strong>en</strong>de gezi<strong>en</strong> zijn inkom<strong>en</strong> redelijke huur zou zijn (gr<strong>en</strong>s sociale huurwoning<strong>en</strong>).E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de die al meer dan 30 jaar in e<strong>en</strong> koopwoning woont, heeft vaak ge<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> lagehypotheek. Dit wil echter niet zegg<strong>en</strong> dat het primaat verhuiz<strong>en</strong> dan niet gehanteerd kan word<strong>en</strong>,omdat de woonlast<strong>en</strong> dan zoud<strong>en</strong> stijg<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> koopwoning kan als woonlast uitgegaan word<strong>en</strong>van 1% van de marktwaarde aan onderhoud <strong>en</strong> reservering voor onderhoud per jaar <strong>en</strong> 0,1 % aanopstalverzekering per jaar. Daarnaast is er e<strong>en</strong> bedrag dat e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aar van e<strong>en</strong> woning moetbetal<strong>en</strong> aan onroer<strong>en</strong>dgoedbelasting per jaar. Verder mag meegerek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t heeft uit vermog<strong>en</strong> na de verkoop van de woning. Veelal kan e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de die ine<strong>en</strong> (grot<strong>en</strong>deels) afbetaalde koopwoning woont zonder significante stijging van de woonlast<strong>en</strong> ine<strong>en</strong> huurwoning gaan won<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> bestaat veelal de mogelijkheid om in e<strong>en</strong> andere, vaakkleinere <strong>en</strong> daardoor goedkopere, koopwoning te gaan won<strong>en</strong>, zonder stijging van de woonlastVerhuizing- <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>Voorwaard<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>E<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d wanneer de woningvoor belanghebb<strong>en</strong>de vanwege beperking<strong>en</strong> niet geschikt is <strong>en</strong> indi<strong>en</strong>:- de woning van de belanghebb<strong>en</strong>de niet kan word<strong>en</strong> aangepast; of- de woning wel aangepast kan word<strong>en</strong>, maar de uitvoeringsorganisatie uitdoelmatigheidsoverweging<strong>en</strong> kiest voor het aanbied<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aangepaste of makkelijkeraanpasbare woning.39


De tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong> wordt niet verstrekt indi<strong>en</strong>:- de belanghebb<strong>en</strong>de voor het eerst zelfstandig gaat won<strong>en</strong> (iedere<strong>en</strong> gaat immers e<strong>en</strong>szelfstandig won<strong>en</strong> <strong>en</strong> die kost<strong>en</strong> zijn algeme<strong>en</strong> gebruikelijk, er wordt verwacht dat m<strong>en</strong> daarvoorreserveert);- de belanghebb<strong>en</strong>de verhuist vanuit <strong>en</strong>/of naar e<strong>en</strong> woonruimte die niet geschikt is om het helejaar door bewoond te word<strong>en</strong>;- de belanghebb<strong>en</strong>de verhuist vanuit of naar e<strong>en</strong> niet zelfstandige woone<strong>en</strong>heid zoals e<strong>en</strong> AWBZinstellingof e<strong>en</strong> gezinsvervang<strong>en</strong>d tehuis of verhuist vanuit of naar e<strong>en</strong> situatie waarin sprake isvan het hur<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kamer of sprake is van inwoning;- de belanghebb<strong>en</strong>de verhuist naar e<strong>en</strong> woonruimte die gezi<strong>en</strong> zijn beperking<strong>en</strong> niet geschikt is,met andere woord<strong>en</strong> de nieuwe woonruimte voldoet niet aan de in de beschikking g<strong>en</strong>oemdeeis<strong>en</strong>;- de belanghebb<strong>en</strong>de voor e<strong>en</strong> andere (wettelijke) regeling in aanmerking komt;- de noodzaak tot verhuiz<strong>en</strong> voortkomt uit e<strong>en</strong> verhuizing uit het verled<strong>en</strong> waarvan destijds reedste voorzi<strong>en</strong> was dat de woning binn<strong>en</strong> afzi<strong>en</strong>bare tijd niet meer geschikt zou zijn;- de belanghebb<strong>en</strong>de reeds e<strong>en</strong> huurcontract of e<strong>en</strong> voorlopig koopcontract heeft getek<strong>en</strong>dvoorafgaand aan de datum waarop de beschikking op de aanvraag is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij deuitvoeringsorganisatie hiervoor schriftelijk zijn toestemming heeft verle<strong>en</strong>d.Sociaal‐medische red<strong>en</strong><strong>en</strong> zoals de afstand tot het c<strong>en</strong>trum, het niet meer kunn<strong>en</strong> onderhoud<strong>en</strong> vande tuin, het feit dat het huis te groot is nu de kinder<strong>en</strong> de deur uit zijn, zijn ge<strong>en</strong> red<strong>en</strong><strong>en</strong> om e<strong>en</strong>indicatie te rechtvaardig<strong>en</strong>. Ev<strong>en</strong>min kan zorgafhankelijkheid of het ontbrek<strong>en</strong> van zorg op afroepzoals bij Focuswoning<strong>en</strong> of lev<strong>en</strong>sloop best<strong>en</strong>dige woning<strong>en</strong> het geval is e<strong>en</strong> indicatie tot gevolghebb<strong>en</strong>.De uitvoeringsorganisatie verstrekt slechts één tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>per huishoud<strong>en</strong>.Betaling van de tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong> vindt plaats na goedkeuringvan de nieuwe woning door de uitvoeringsorganisatie <strong>en</strong> nadat de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> bewijs vande feitelijke verhuizing aan de uitvoeringsorganisatie heeft gezond<strong>en</strong>. Hiervoor kan ondermeer e<strong>en</strong>kopie van het nieuwe huur‐ of koopcontract gebruikt word<strong>en</strong>.Reeds acceptatie van de woningIn artikel 20 sub c van de Verord<strong>en</strong>ing wordt bepaald dat ge<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong>inrichtingskost<strong>en</strong> wordt verstrekt indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de (of iemand anders voor debelanghebb<strong>en</strong>de) reeds e<strong>en</strong> huurcontract of e<strong>en</strong> voorlopig koopcontract heeft getek<strong>en</strong>d voorafgaandaan de datum waarop de beschikking op de aanvraag is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij de uitvoeringsorganisatiehiervoor schriftelijk toestemming heeft verle<strong>en</strong>d.40


Deze weigeringgrond is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> om te voorkom<strong>en</strong> dat achteraf, nadat e<strong>en</strong> contract is getek<strong>en</strong>d,of zelfs nadat is verhuisd, alsnog e<strong>en</strong> aanvraag voor e<strong>en</strong> verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming ingedi<strong>en</strong>dkan word<strong>en</strong>. Het achteraf in aanmerking lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verhuiskost<strong>en</strong>vergoeding strookt ookniet met de achterligg<strong>en</strong>de gedachte van de verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkomingsregeling die immers inhet lev<strong>en</strong> is geroep<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> verhuizing mogelijk te mak<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> er belemmering<strong>en</strong> ondervond<strong>en</strong>word<strong>en</strong> in de oude woning die ofwel niet verminderd of wegg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> omdat dewoonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> niet gerealiseerd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ofwel omdat de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die getroff<strong>en</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> om de woning adequaat te mak<strong>en</strong> dermate hoog zijn, dat e<strong>en</strong> tegemoetkoming inde verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong> de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de oplossing is. E<strong>en</strong>verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming is zeker niet bedoeld als inkom<strong>en</strong>ssuppletie achteraf.E<strong>en</strong> verhuizing die plaatsvindt voordat beschikt is over e<strong>en</strong> verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming, maakthet onmogelijk om te beoordel<strong>en</strong> of in de verlat<strong>en</strong> woning belemmering<strong>en</strong> zijn ondervond<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>uitzondering kan gemaakt word<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> zich feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> omstandighed<strong>en</strong> voor hebb<strong>en</strong> gedaan ofvoordo<strong>en</strong>, die nop<strong>en</strong> tot afwijk<strong>en</strong> hiervan, zoals bij tijdsdruk voor e<strong>en</strong> verhuizing bij e<strong>en</strong> acutelichamelijke beperking.Onbek<strong>en</strong>dheid van de wet‐ <strong>en</strong> regelgeving is ge<strong>en</strong> red<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> uitzondering te mak<strong>en</strong>. Aangezi<strong>en</strong>hierover regelmatig wordt gepubliceerd, kan de belanghebb<strong>en</strong>de op de hoogte zijn. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ligthet op de weg van de belanghebb<strong>en</strong>de om zich te verdiep<strong>en</strong> in de voorwaard<strong>en</strong> die geld<strong>en</strong> om voore<strong>en</strong> verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming in aanmerking te kom<strong>en</strong> of, indi<strong>en</strong> nodig, informatie op te vrag<strong>en</strong>over de gang van zak<strong>en</strong>.T<strong>en</strong> behoeve van e<strong>en</strong> zorgvuldige afhandeling van de aanvrag<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> tegemoetkoming in deverhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>, laat de uitvoeringsorganisatie de belanghebb<strong>en</strong>de reeds op hetaanvraagformulier aangev<strong>en</strong> of er al e<strong>en</strong> woning geaccepteerd is. Hiermee wordt voorkom<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong>onnodig medisch onderzoek wordt gestart, waardoor er verwachting<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gewekt bij debelanghebb<strong>en</strong>de.Om te voorkom<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de de lop<strong>en</strong>de aanvraagprocedure e<strong>en</strong> woning accepteertvoordat de uitvoeringsorganisatie e<strong>en</strong> beslissing heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> op de aanvraag, wordt m<strong>en</strong> in deontvangstbevestiging op e<strong>en</strong> aanvraag voor e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>geadviseerd om voor het tek<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> huurcontract of e<strong>en</strong> voorlopig koopcontract altijd contactop te nem<strong>en</strong> met de de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie heeft dan de mogelijkheidom te beoordel<strong>en</strong> of schriftelijk toestemming verle<strong>en</strong>d moet word<strong>en</strong> om alvast de woning te mog<strong>en</strong>accepter<strong>en</strong>.Voorspelbare, voorzi<strong>en</strong>bare <strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gebruikelijke verhuizing<strong>en</strong>Bij het verstrekk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming <strong>en</strong> bij het bepal<strong>en</strong> van de hoogte hiervanhoudt de uitvoeringsorganisatie rek<strong>en</strong>ing met de mate waarin de verhuizing te verwacht<strong>en</strong> of te41


voorspell<strong>en</strong> was. Bij e<strong>en</strong> verhuizing die langer dan drie jaar voorzi<strong>en</strong>baar of voorspelbaar is, wordt inprincipe ge<strong>en</strong> verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming toegek<strong>en</strong>d.Artikel 20 sub e van de Verord<strong>en</strong>ing bepaalt dat ge<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong>inrichtingskost<strong>en</strong> wordt verstrekt indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de verhuist op e<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t dat deverhuizing voor de belanghebb<strong>en</strong>de als voorspelbaar, voorzi<strong>en</strong>baar <strong>en</strong>/of zelfs zonder de beperkingals algeme<strong>en</strong> gebruikelijk wordt beschouwd. De belanghebb<strong>en</strong>de kan e<strong>en</strong> dergelijke verhuizing vante vor<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> aankom<strong>en</strong>, waardoor m<strong>en</strong> er geld voor kan reserver<strong>en</strong>.Met de eerderg<strong>en</strong>oemde bepaling wil de uitvoeringsorganisatie voorkom<strong>en</strong> datverhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verstrekt aan person<strong>en</strong> die op zich al jar<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong>(kunn<strong>en</strong>) zi<strong>en</strong> aankom<strong>en</strong> dat zij zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> verhuiz<strong>en</strong>. Iemand die zelf uit voorzorg vast verhuist,krijgt ge<strong>en</strong> verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming in het kader van de Wmo, terwijl iemand die afwacht tothet echt niet langer gaat in de woning <strong>en</strong> dan pas verhuist, wel e<strong>en</strong> verhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkomingzou krijg<strong>en</strong>.Verhuizing<strong>en</strong> die behor<strong>en</strong> onder verhuizing<strong>en</strong> die in de lijn der verwachting ligg<strong>en</strong> zijn bijvoorbeeldhet voor het eerst zelfstandig gaan won<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> partner groter gaan won<strong>en</strong>, vanwege kinder<strong>en</strong>groter gaan won<strong>en</strong>, omdat de kinder<strong>en</strong> de deur uit zijn kleiner gaan won<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> gevorderdeleeftijd in e<strong>en</strong> meer op de leeftijd afgestemde woning gaan won<strong>en</strong>.Voor person<strong>en</strong> van gevorderde leeftijd is verhuiz<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> kleinere, meer comfortabele, ev<strong>en</strong>tueelmeer op de leeftijd afgestemde woning gebruikelijk. E<strong>en</strong> verhuizing naar e<strong>en</strong> zorgwoning(aanleunwoning) past bij de lev<strong>en</strong>sfase van s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>, zodat deze verhuizing als algeme<strong>en</strong>gebruikelijke stap beschouwd kan word<strong>en</strong>. Ook indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de verhuist naar e<strong>en</strong> AWBZinstelling(zorgc<strong>en</strong>trum of verpleeghuis), kan hij niet in aanmerking kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> tegemoetkomingin de verhuis‐ <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>.Het valt onder de eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid van de belanghebb<strong>en</strong>de om te reserver<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong>verhuizing die in de lijn der verwachting ligt. Dit geldt niet alle<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> verhuizing die past bij e<strong>en</strong>bepaalde lev<strong>en</strong>sfase, maar ook wanneer e<strong>en</strong> diagnose wordt gesteld waarbij duidelijk is dat m<strong>en</strong> optermijn moet verhuiz<strong>en</strong>.De vraag of er e<strong>en</strong> medische indicatie bestaat voor de verhuizing is bij e<strong>en</strong> dergelijke voorspelbare,voorzi<strong>en</strong>bare <strong>en</strong>/of algeme<strong>en</strong> gebruikelijke verhuizing niet doorslaggev<strong>en</strong>d. E<strong>en</strong> uitzondering hieropkan gemaakt word<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> er bij de belanghebb<strong>en</strong>de sprake is van e<strong>en</strong> plotseling opgetred<strong>en</strong>handicap. Voor de beoordeling is dan ook van belang of de belanghebb<strong>en</strong>de al geruime tijdbeperking<strong>en</strong> heeft. Ook speelt hierin mee of de belanghebb<strong>en</strong>de via de Woonkrant reageert opwoning<strong>en</strong> of al geruime tijd staat ingeschrev<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>‐ of aanleunwoning.Verhuizing naar andere geme<strong>en</strong>te42


Als de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> woning vindt, die voldoet aan het programma van eis<strong>en</strong>, maar dezewoning bevindt zich in e<strong>en</strong> andere geme<strong>en</strong>te, kan hij ook in aanmerking kom<strong>en</strong> voor deverhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming. De geme<strong>en</strong>te waar de belanghebb<strong>en</strong>de zich vestigt, di<strong>en</strong>t vervolg<strong>en</strong>ste comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong> met ev<strong>en</strong>tuele woningaanpassing<strong>en</strong>, vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> etc.Ditzelfde verhaal gaat op als e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de vanuit e<strong>en</strong> andere geme<strong>en</strong>te naar e<strong>en</strong> woning indeze regio verhuist. Als die woning voldoet aan het programma van eis<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te, waaruitde belanghebb<strong>en</strong>de vertrekt, is de uitvoeringsorganisatie niet verantwoordelijk voor deverhuiskost<strong>en</strong>tegemoetkoming, maar wel voor de ev<strong>en</strong>tuele aanpassing<strong>en</strong> die nog in de woningdi<strong>en</strong><strong>en</strong> te geschied<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie kan daarbij wel bij de andere geme<strong>en</strong>te nagaan water geïndiceerd was <strong>en</strong> wat de red<strong>en</strong><strong>en</strong> van de indicatie war<strong>en</strong>, om te voorkom<strong>en</strong> dat zij met grotewoningaanpassing<strong>en</strong> geconfronteerd wordt, omdat de belanghebb<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>lijk naar e<strong>en</strong>inadequate woning verhuisd is (afw<strong>en</strong>teling van <strong>en</strong>e geme<strong>en</strong>te op andere).Bouwkundige of woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ingBouwkundige of woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn alle voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die aard‐ <strong>en</strong> nagelvastaan de woning word<strong>en</strong> aangebracht.Woningaanpassing<strong>en</strong>Woningaanpassing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> verbetering<strong>en</strong> in de toegankelijkheid van de woning, dedoorgankelijkheid van de woning <strong>en</strong>/of de bruikbaarheid van de woning inhoud<strong>en</strong>. Voor detoegankelijkheid geldt dat de woning slechts via één ingang (rolstoel)toegankelijk hoeft te zijn. Bijwoningaanpassing<strong>en</strong> valt onder andere te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan keuk<strong>en</strong>aanpassing<strong>en</strong>, badkameraanpassing<strong>en</strong>,het installer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> plafondlift of traplift, het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van vlonders <strong>en</strong> het verbred<strong>en</strong> vandeur<strong>en</strong>.Voor keuk<strong>en</strong>aanpassing<strong>en</strong> geldt dat zij noodzakelijk zijn voor deg<strong>en</strong>e die hoofdzakelijk gebruik maaktvan de keuk<strong>en</strong>, zoals bij het bereid<strong>en</strong> van de maaltijd <strong>en</strong> het afwass<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>voudige verrichting<strong>en</strong>zoals koffie <strong>en</strong> thee zett<strong>en</strong> <strong>en</strong> brood klaarmak<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> (in e<strong>en</strong> andere ruimte) aan e<strong>en</strong> tafel word<strong>en</strong>uitgevoerd.Bij keuk<strong>en</strong>‐ <strong>en</strong> badkameraanpassing<strong>en</strong> wordt door de uitvoeringsorganisatie rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> metde leeftijd <strong>en</strong> de technische staat van de huidige keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de huidige badkamer. E<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong> isnormaal gesprok<strong>en</strong> na 15 tot 20 jaar aan vervanging toe. Bij e<strong>en</strong> badkamer wordt uitgegaan van e<strong>en</strong>gemiddelde technische lev<strong>en</strong>sduur van 20 tot 25 jaar. Het vervang<strong>en</strong> van de keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de badkamervalt dan onder de verantwoordelijkheid van de woningeig<strong>en</strong>aar. Het betreft algeme<strong>en</strong> gebruikelijkonderhoud van de woning. Hooguit meerkost<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> dan voor vergoeding in aanmerking.43


Als de noodzaak voor het treff<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> woningaanpassing in e<strong>en</strong> nieuwe woning het gevolg is vane<strong>en</strong> verhuizing waar op grond van belemmering<strong>en</strong> in het normale gebruik van de oude woning ge<strong>en</strong>aanleiding toe bestond, wordt ingevolge artikel 20 sub a van de Verord<strong>en</strong>ing ge<strong>en</strong> woningaanpassingtoegek<strong>en</strong>d. E<strong>en</strong> uitzondering hierop wordt gemaakt indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> wijziging van de leefsituatie e<strong>en</strong>verhuizing dring<strong>en</strong>d noodzakelijk maakte. Hierbij kan gedacht word<strong>en</strong> aan het aanvaard<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>andere baan in e<strong>en</strong> andere omgeving. De belanghebb<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>t dan wel vooraf toestemming tevrag<strong>en</strong> aan de uitvoeringsorganisatie, zodat beoordeeld kan word<strong>en</strong> of er (meer) geschikte woning<strong>en</strong>beschikbaar zijn.Er wordt ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s ge<strong>en</strong> woningaanpassing verstrekt indi<strong>en</strong> er sprake is van e<strong>en</strong> verhuizing naar e<strong>en</strong>woning waarvan t<strong>en</strong> tijde van de verhuizing reeds te voorzi<strong>en</strong> was dat de woning binn<strong>en</strong> afzi<strong>en</strong>baretijd niet meer adequaat zou zijn.Eig<strong>en</strong>dom of nietDe meeste aard‐ <strong>en</strong> nagelvaste voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aan de woning word<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>dom van dewoningeig<strong>en</strong>aar.Traplift<strong>en</strong>, vlonders <strong>en</strong> elektrische deurop<strong>en</strong>ers vorm<strong>en</strong> hierop e<strong>en</strong> uitzondering. Deze blijv<strong>en</strong>eig<strong>en</strong>dom van de uitvoeringsorganisatie <strong>en</strong> mog<strong>en</strong> door de belanghebb<strong>en</strong>de gebruikt word<strong>en</strong> zolangals de voorzi<strong>en</strong>ing noodzakelijk is. Er is hiervoor gekoz<strong>en</strong> omdat het relatief dure voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijndie goed hergebruikt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.ADL-clusterwoning<strong>en</strong> <strong>en</strong> MIVA-woning<strong>en</strong>E<strong>en</strong> ADL-clusterwoning, ook wel bek<strong>en</strong>d als Fokuswoning, is e<strong>en</strong> woning die zich bevindt in e<strong>en</strong>cluster van 12 tot 24 woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> die bestemd is voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> zware lichamelijke beperkingdie zijn aangewez<strong>en</strong> op hulp bij algem<strong>en</strong>e dagelijkse lev<strong>en</strong>sverrichting<strong>en</strong> vanuit e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal geleg<strong>en</strong>unit. Deze woning<strong>en</strong> zijn bij de bouw al volledig aangepast voor zelfstandige bewoning door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> zware lichamelijke beperking.Tot 1 januari 2009 werd<strong>en</strong> de individuele aard- <strong>en</strong> nagelvaste woningaanpassing<strong>en</strong> in bestaandeADL-clusterwoning<strong>en</strong> gefinancierd vanuit de ‘Regeling subsidies AWBZ in bestaande ADL-clusters’.Voor woningaanpassing<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> bewoners van deze ADL-clusterwoning<strong>en</strong> dus ge<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong>op de Wmo, terwijl zij voor roer<strong>en</strong>de woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zich wel kond<strong>en</strong> w<strong>en</strong>d<strong>en</strong> tot de Wmo. Vanaf1 januari 2009 is de financiering van aard- <strong>en</strong> nagelvaste woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in ADL-clusterwoning<strong>en</strong>overgeheveld naar de Wmo.In de regio Nieuwe Waterweg Noord bevind<strong>en</strong> zich zowel in de geme<strong>en</strong>te Vlaarding<strong>en</strong> als in degeme<strong>en</strong>te Schiedam ADL-clusterwoning<strong>en</strong>.Daarnaast bestaan er in de regio de zog<strong>en</strong>aamde MIVA-woning<strong>en</strong>. Dit zijn woning<strong>en</strong> die volledigrolstoelgeschikt zijn <strong>en</strong> bestemd zijn voor minder valide person<strong>en</strong>.Uitsluit<strong>en</strong>d woningaanpassing<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> individueel karakter kunn<strong>en</strong> in deze woning<strong>en</strong> voorvergoeding op grond van de Wmo in aanmerking kom<strong>en</strong>. Aanpassing<strong>en</strong> die in het algeme<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> (zware) lichamelijke beperking, zoals aanpassing<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> vanrolstoeltoe- <strong>en</strong> doorgankelijkheid, word<strong>en</strong> niet vergoed. Het uitgangspunt is immers dat dezewoning<strong>en</strong> reeds geschikt zijn voor de doelgroep.44


UitraasruimteBepaalde gedragsproblem<strong>en</strong> van gehandicapt<strong>en</strong>, bijvoorbeeld hyperactiviteit <strong>en</strong> moeilijkhed<strong>en</strong> in hetdoser<strong>en</strong> van omgevingsprikkels, kunn<strong>en</strong> (op bepaalde tijd<strong>en</strong>) aanleiding gev<strong>en</strong> tot problem<strong>en</strong> bij hetverblijf van de verstandelijk gehandicapte in de woonruimte. Deze problem<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>opgevang<strong>en</strong> door in de woning over e<strong>en</strong> uitraasruimte te beschikk<strong>en</strong>.Op grond van artikel 15 onder e van de Verord<strong>en</strong>ing wordt e<strong>en</strong> uitraasruimte als woonvoorzi<strong>en</strong>ingaangemerkt.Bij e<strong>en</strong> uitraasruimte gaat het om e<strong>en</strong> kamer (verblijfsruimte) waarin de belanghebb<strong>en</strong>de tot rust kankom<strong>en</strong>. Het kan ook e<strong>en</strong> slaapkamer van de belanghebb<strong>en</strong>de zijn. De uitraasruimte is bedoeld om debelanghebb<strong>en</strong>de teg<strong>en</strong> zichzelf te bescherm<strong>en</strong>, alsmede om de ouders/verzorgers in staat te stell<strong>en</strong>beter toezicht uit te oef<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het moet er om gaan dat de uitraasruimte het belang van debelanghebb<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>t. Gaat het bij de gevolg<strong>en</strong> van de gedragsproblem<strong>en</strong> niet om de belang<strong>en</strong> vande belanghebb<strong>en</strong>de, maar om die van ander<strong>en</strong>, bijvoorbeeld als huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> hinder ondervind<strong>en</strong> vande belanghebb<strong>en</strong>de, dan is er ge<strong>en</strong> sprake van e<strong>en</strong> uitraasruimte.Losse woonunit of in-/aanbouwAls het voor het bereik<strong>en</strong> van het resultaat noodzakelijk is dat er e<strong>en</strong> aanbouw geplaatst wordt zal deuitvoeringsorganisatie allereerst beoordel<strong>en</strong> wat iemands mogelijkhed<strong>en</strong> zijn om uit e<strong>en</strong> oogpunt vankost<strong>en</strong> zelf in de comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing te voorzi<strong>en</strong>. Als het mogelijk is deze aanbouw zelf tefinancier<strong>en</strong>, bijvoorbeeld door e<strong>en</strong> hypotheek op de woning te vestig<strong>en</strong> waarvan ev<strong>en</strong>tueel niet wordtafgelost, zodat de kost<strong>en</strong> beperkt blijv<strong>en</strong> tot de r<strong>en</strong>tekost<strong>en</strong> <strong>en</strong> waarop bij belastingaangifte r<strong>en</strong>teaftrekmogelijk is, zal eerst naar deze mogelijkheid gekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> (financiële) mogelijkhed<strong>en</strong> beperkt zijn of er is sprake van e<strong>en</strong> huurwoning, zal doorde uitvoeringsorganisatie bekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> inpandige aanpassing mogelijk is, bijvoorbeeld in desituatie van e<strong>en</strong> ruime b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>verdieping.Wanneer het voor het bereik<strong>en</strong> van het resultaat noodzakelijk is dat er e<strong>en</strong> aanbouw geplaatst wordtbesluit de uitvoeringsorganisatie vanwege financieel-economische argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong>aanbouw als tevor<strong>en</strong> vast staat dat de aanbouw hergebruikt kan word<strong>en</strong>, zoals bij huurwoning<strong>en</strong> vanwoningcorporaties. Bij eig<strong>en</strong> woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij woning<strong>en</strong> van particuliere verhuurders zal de kans ophergebruik miniem zijn. Daarom kiest de uitvoeringsorganisatie bij eig<strong>en</strong> woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> woning<strong>en</strong> vanparticuliere verhuurders als het maar <strong>en</strong>igszins kan voor het plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> losse woonunit. E<strong>en</strong>losse woonunit is e<strong>en</strong> herplaatsbare voorzi<strong>en</strong>ing, met hierin e<strong>en</strong> rolstoelgeschikte badkamer <strong>en</strong>/of e<strong>en</strong>slaapkamer.Het verwerv<strong>en</strong> van grondAls het voor het bereik<strong>en</strong> van het resultaat noodzakelijk is e<strong>en</strong> bestaande woning uit te breid<strong>en</strong>, kande uitvoeringsorganisatie e<strong>en</strong> bijdrage verstrekk<strong>en</strong> voor het verwerv<strong>en</strong> van extra grond die hiervoornoodzakelijk is. Net als voor de aanbouw zelf zal ook hiervoor eerst gekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> naar de eig<strong>en</strong>mogelijkhed<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de, bijvoorbeeld door e<strong>en</strong> hypotheek.45


Uiteraard wordt ge<strong>en</strong> bijdrage verstrekt indi<strong>en</strong> de extra te verwerv<strong>en</strong> grond als tuin of iets dergelijkswordt gebruikt. Alle<strong>en</strong> de grond die noodzakelijk is voor de woningaanpassing zelf kan hiervoor inaanmerking kom<strong>en</strong>. Bij het bepal<strong>en</strong> van de bijdrage wordt uitgegaan van de prijs per vierkante metergrond die betaald is. Vervolg<strong>en</strong>s wordt aan de hand van onderstaande tabel bekek<strong>en</strong> hoeveelvierkante meter grond maximaal voor vergoeding in aanmerking komt.1. Aantal m 2 waarvoor t<strong>en</strong> hoogste e<strong>en</strong> bijdrage kan word<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d, aangegev<strong>en</strong> per vertrek ine<strong>en</strong> zelfstandige woning:Vertrek Aantal m 2Woonkamer 6Keuk<strong>en</strong> 4E<strong>en</strong>pers. Slaapkamer 4Tweepers. Slaapkamer 4Toiletruimte 1BadkamerWastafelruimte 1Doucheruimte 2Entree/gang/hal 2Berging 446


2. Het aantal m 2 verhard pad tuss<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare weg <strong>en</strong> de hoofdingang tot e<strong>en</strong> woonruimte,dan wel tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tweede ingang <strong>en</strong> e<strong>en</strong> berging <strong>en</strong>/of tuinpoort dat bij het nieuw aanlegg<strong>en</strong>van pad<strong>en</strong>, dan wel bij het aanpass<strong>en</strong> van bestaande pad<strong>en</strong> t<strong>en</strong> hoogste voor aanpassing inaanmerking komt bedraagt 20 m 2 .Geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong>Artikel 2, lid 1 sub c van de Verord<strong>en</strong>ing bepaalt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> in aanmerking kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>voor e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, als deze voor de belanghebb<strong>en</strong>de als individu bedoeld is. M<strong>en</strong> kan dus ge<strong>en</strong>automatische deur<strong>en</strong> voor de gehele flat of voor e<strong>en</strong> winkel waar m<strong>en</strong> vaak komt aanvrag<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> uitzondering hierop kan ingevolge artikel 20 onder d van de Verord<strong>en</strong>ing gemaakt word<strong>en</strong>, alsbelemmering<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong> van het woongebouw van belanghebb<strong>en</strong>de, detoegang tot de eig<strong>en</strong> woning van de belanghebb<strong>en</strong>de verhinder<strong>en</strong> of bijna niet mogelijk mak<strong>en</strong>. Indat geval kunn<strong>en</strong> er aanpassing<strong>en</strong> aan de geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte plaatsvind<strong>en</strong> in de vorm vanautomatische deurop<strong>en</strong>ers, hellingban<strong>en</strong> (vlonders) <strong>en</strong> extra trapleuning<strong>en</strong>.Het plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> traplift in e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte is niet mogelijk. De red<strong>en</strong> hiervan isde vandalismegevoeligheid.Afhankelijk van de situatie zal de uitvoeringsorganisatie bekijk<strong>en</strong> welke aanpassing<strong>en</strong> aan welkeruimte noodzakelijk zijn om de eig<strong>en</strong> woning toegankelijk te mak<strong>en</strong>. Hierbij di<strong>en</strong>t altijd met het primaatvan verhuiz<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.Aanpassing<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>shuis (trottoir e.d.)In sommige gevall<strong>en</strong> kan het voor het te bereik<strong>en</strong> resultaat noodzakelijk zijn dat er ook buit<strong>en</strong> dewoning aanpassing<strong>en</strong> plaats moet<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> omdat de woning voor de belanghebb<strong>en</strong>de anders alsnogniet geschikt wordt. Bijvoorbeeld als de woning e<strong>en</strong> zeer hoge voordeurdrempel k<strong>en</strong>t. E<strong>en</strong> andervoorbeeld kan zijn als er e<strong>en</strong> scootermobiel is verstrekt, waarvoor de oprit naar het huis of de stallingaangepast di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong>. Dit wordt beschouwd als e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> verstrekt opgrond van de Wmo.Het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> oprit bij e<strong>en</strong> stoeprand, om met e<strong>en</strong> rolstoel, rollator of scootermobiel vanafde straat het trottoir te betred<strong>en</strong>, valt buit<strong>en</strong> de werking van de Verord<strong>en</strong>ing.Bezoekbaar mak<strong>en</strong>Indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de zijn hoofdverblijf in e<strong>en</strong> AWBZ-instelling heeft <strong>en</strong> regelmatig de woning vanbijvoorbeeld de partner, de ouders of de wettelijke verteg<strong>en</strong>woordiger bezoekt in de regio NWN, kande betreff<strong>en</strong>de woning bezoekbaar gemaakt word<strong>en</strong> voor belanghebb<strong>en</strong>de. Het bezoekbaar mak<strong>en</strong>47


van e<strong>en</strong> woning is geregeld in artikel 19 van de Verord<strong>en</strong>ing.Er moet wel aan de uitvoeringsorganisatie schriftelijk verklaard word<strong>en</strong> door de belanghebb<strong>en</strong>de ofzijn wettelijke verteg<strong>en</strong>woordiger dat er niet erg<strong>en</strong>s anders ook al e<strong>en</strong> woning bezoekbaar isgemaakt voor de belanghebb<strong>en</strong>de. Ingevolge artikel 19 lid 1 van de Verord<strong>en</strong>ing wordt namelijkslechts e<strong>en</strong>maal e<strong>en</strong> woning bezoekbaar gemaakt.Per individueel geval zal de medewerker van de uitvoeringsorganisatie moet<strong>en</strong> bekijk<strong>en</strong> welkeaanpassing<strong>en</strong> nodig zijn om de woning bezoekbaar te lat<strong>en</strong> zijn. In het algeme<strong>en</strong> zal het gaan om hetbereikbaar/toegankelijk mak<strong>en</strong> van de woning <strong>en</strong> het bereikbaar mak<strong>en</strong> van de woonkamer <strong>en</strong> hettoilet. Het gebruik van e<strong>en</strong> logeerkamer <strong>en</strong> e<strong>en</strong> badkamer valt niet onder het bezoekbaar mak<strong>en</strong>.Voor het bedrag dat als maximum wordt verstrekt bij het bezoekbaar mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> woning wordtverwez<strong>en</strong> naar artikel 12 van het <strong>Besluit</strong>.48


ZonweringDe Wmo is gericht op de normale (elem<strong>en</strong>taire) woonfuncties zoals slap<strong>en</strong>, et<strong>en</strong> <strong>en</strong>lichaamsreiniging. Het beleid van de uitvoeringsorganisatie schaart ook het algeme<strong>en</strong> dagelijksfunctioner<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dus ook het verblijv<strong>en</strong> in de woning, onder het begrip ‘elem<strong>en</strong>taire woonfuncties’.Het wer<strong>en</strong> van de zon kan belangrijk zijn als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> veel in e<strong>en</strong> bepaalde ruimte verblijv<strong>en</strong>.Zonnescherm<strong>en</strong> word<strong>en</strong> echter niet vergoed. De uitvoeringsorganisatie beschouwt zonnescherm<strong>en</strong>,ev<strong>en</strong>als andere zonwer<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong>, zoals scre<strong>en</strong>s, gordijn<strong>en</strong>, luxaflex, lamell<strong>en</strong>, etc., alsalgeme<strong>en</strong> gebruikelijk.Speel-/hobbykamerOp grond van de Wmo gaat het om de normale (elem<strong>en</strong>taire) woonfuncties zoals slap<strong>en</strong>, et<strong>en</strong> <strong>en</strong>lichaamsreiniging. Aanpassing<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van het gebruik van e<strong>en</strong> hobby‐, werk‐ ofrecreatieruimte word<strong>en</strong> dan ook niet verstrekt, ev<strong>en</strong>min als het treff<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing uitoppas‐ of verzorgingsoogpunt.Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de bijvoorbeeld alle<strong>en</strong> via de hobbyruimte toegang tot de woning kanverkrijg<strong>en</strong>, kan deze daarop wel aangepast word<strong>en</strong>, maar dan geldt de aanpassing niet dehobbyruimte zelf, maar de toegangsmogelijkheid.Stallingsruimte scootermobielBij verstrekking van e<strong>en</strong> vervoermiddel in de vorm van e<strong>en</strong> scootermobiel kan e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ingaan de orde zijn. De te treff<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bestaan uit het plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> stopcontact,het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van nivelleringsdrempels <strong>en</strong>/of verbred<strong>en</strong> van de toegang (<strong>en</strong>/of deur) tot (van) dewoning of reeds bestaande bergingsruimte. Het komt ook voor dat verder ingrijp<strong>en</strong>de aanpassing<strong>en</strong>aan e<strong>en</strong> woning nodig zijn. Te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> valt hierbij aan het realiser<strong>en</strong> van elektrische deurop<strong>en</strong>ers aande deur<strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong> van bijvoorbeeld flats. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dergelijkewoningaanpassing aan de orde is di<strong>en</strong>t m<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s rek<strong>en</strong>ing te houd<strong>en</strong> met het primaat vanverhuiz<strong>en</strong>.VerzekeringVoor het verkrijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bouwkundige of woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing di<strong>en</strong><strong>en</strong> de te treff<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>d te word<strong>en</strong> verzekerd <strong>en</strong> in de toekomst verzekerd te blijv<strong>en</strong>. Dit houdt indat de woningeig<strong>en</strong>aar zijn verzekering aan moet pass<strong>en</strong> aan de gewijzigde situatie.Dit zal met name het geval zijn bij ingrijp<strong>en</strong>de woningaanpassing<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> woning e<strong>en</strong> durevoorzi<strong>en</strong>ing is aangebracht of aanpassing is gerealiseerd, heeft dit gevolg<strong>en</strong> voor de te verzeker<strong>en</strong>waarde van de opstal. Dit risico di<strong>en</strong>t in de opstalverzekering gedekt te word<strong>en</strong>. Het aanpass<strong>en</strong> vande opstalverzekering is e<strong>en</strong> verantwoordelijkheid van de woningeig<strong>en</strong>aar van de woning. In de49


eschikking wordt op deze plicht gewez<strong>en</strong>.Niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Naast woningaanpassing<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de ingevolge artikel 15 onder c van deVerord<strong>en</strong>ing ook in aanmerking word<strong>en</strong> gebracht voor woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van niet-bouwkundige ofniet woontechnische aard. Bij deze woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gaat het om twee categorieën:a. Woningsanering;b. Roer<strong>en</strong>de (losse) woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals douchehulpmiddel<strong>en</strong>, patiënt<strong>en</strong>tillift<strong>en</strong>, etc.WoningsaneringVocht <strong>en</strong> tocht kom<strong>en</strong> in iedere woonruimte voor. Hiervoor kan op grond van de Verord<strong>en</strong>ing ge<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing wordt verstrekt. Ook het opheff<strong>en</strong> van klacht<strong>en</strong> die hun oorzaak vind<strong>en</strong> in de aard van dein of aan de woonruimte gebruikte material<strong>en</strong> valt niet onder de werking van de Verord<strong>en</strong>ing. Ditneemt niet weg dat belemmering<strong>en</strong> die voortvloei<strong>en</strong> uit bijvoorbeeld COPD of astma op grond vande Verord<strong>en</strong>ing wegg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Onder woningsanering in het kader van de Wmo wordt verstaan vervanging van vloerbedekking <strong>en</strong>raambekleding t<strong>en</strong> behoeve van COPD <strong>en</strong> astma patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> vloerbedekking t<strong>en</strong> behoeve vanrolstoelgebruikers. Andere voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (inrichtingselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, zoals allerge<strong>en</strong>vrije kuss<strong>en</strong>s,matrashoez<strong>en</strong> etc.) vall<strong>en</strong> niet onder de Wmo.Sanering vanwege allergieCriteria:1. Voor het verstrekk<strong>en</strong> van deze voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> geldt dat dit alle<strong>en</strong> mogelijk is in die gevall<strong>en</strong> datbetreff<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> nog niet zijn afgeschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> het medisch gezi<strong>en</strong> dring<strong>en</strong>d noodzakelijk isdat deze direct vervang<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Er di<strong>en</strong>t sprake te zijn van e<strong>en</strong> calamiteit, dat wil zegg<strong>en</strong>e<strong>en</strong> acuut probleem door de klacht<strong>en</strong>. Vastgesteld moet word<strong>en</strong> of <strong>en</strong> wanneer de klacht<strong>en</strong>medisch gezi<strong>en</strong> zijn geobjectiveerd, dat wil zegg<strong>en</strong> door de specialist of de huisarts vastgesteld,<strong>en</strong> wat de aard van de klacht<strong>en</strong> van COPD/astma is. De aanvraag di<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong> 1 jaar na<strong>vaststelling</strong> van de allergie gedaan te word<strong>en</strong>. Door e<strong>en</strong> medisch adviseur moet vastgesteldword<strong>en</strong> dat er sprake is van e<strong>en</strong> longfunctiestoornis met e<strong>en</strong> allergie voor huisstofmijt. Bijproblem<strong>en</strong> aan de bov<strong>en</strong>ste luchtweg<strong>en</strong> in combinatie met e<strong>en</strong> allergie voor huisstofmijt is erin het kader van de WMO ge<strong>en</strong> indicatie voor woningsanering. Voor het verstrekk<strong>en</strong> van dezevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> geldt dat dit alle<strong>en</strong> mogelijk is in die gevall<strong>en</strong> dat betreff<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> nog niet zijnafgeschrev<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> artikel is afgeschrev<strong>en</strong> (veelal na 7 jaar) wordt ge<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ingverle<strong>en</strong>d: het inrichtingselem<strong>en</strong>t wordt als afgeschrev<strong>en</strong> beschouwd <strong>en</strong> vervanging hiervan isalgeme<strong>en</strong> gebruikelijk. Bij het bepal<strong>en</strong> van de hoogte van het toe te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> bedrag wordtrek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de leeftijd van de huidige vloerbedekking <strong>en</strong> raambekleding (zie artikel50


9 lid 3 van het <strong>Besluit</strong>).2. Onder de werking van de Wmo valt uitsluit<strong>en</strong>d sanering van vloerbedekking <strong>en</strong> gordijn<strong>en</strong> in deslaapkamer. Op deze regel kan alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitzondering word<strong>en</strong> gemaakt als debelanghebb<strong>en</strong>de het grootste deel van de dag in de woonkamer verblijft. Dit speelt met namebij kinder<strong>en</strong> die nog niet leerplichtig zijn.Zie voor de normbedrag<strong>en</strong> artikel 9 lid 1 <strong>en</strong> lid 3 van het <strong>Besluit</strong>. De voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong>word<strong>en</strong> in de slaapkamer (<strong>en</strong> de woonkamer) van het huis, waarin e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de zijnhoofdverblijf heeft. Er is ge<strong>en</strong> leeftijdsgr<strong>en</strong>s voor deze voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Er wordt ge<strong>en</strong> vergoeding voor woningsanering gegev<strong>en</strong> bij verhuizing, omdat bij verhuizing dewoning opnieuw wordt ingericht. Bij de inrichting kan rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met de medischnoodzakelijke inrichting.Ook wordt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met het tijdstip waarop m<strong>en</strong> de stoffering aan heeft lat<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> inrelatie tot de <strong>vaststelling</strong> van de aando<strong>en</strong>ing. Zo wordt voorkom<strong>en</strong> dat iemand bijvoorbeeld al 10 jaarbek<strong>en</strong>d is met COPD of astma <strong>en</strong> vervanging van e<strong>en</strong> tapijt van 6 jaar oud aanvraagt. Bij de aanschafvan het tapijt had m<strong>en</strong> redelijkerwijs al kunn<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> dat die stoffering niet geschikt zou zijn(t<strong>en</strong>zij de klacht<strong>en</strong> kortgeled<strong>en</strong> verergerd zijn <strong>en</strong> m<strong>en</strong> daarom sanering nodig heeft).Rolstoelvaste vloerbedekkingEv<strong>en</strong>als bij sanering vanwege allergie geldt bij vervanging van rolstoelongeschikte vloerbedekkingdoor rolstoelgeschikte vloerbedekking dat er sprake moet zijn van kost<strong>en</strong> die medisch gezi<strong>en</strong>noodzakelijk zijn. Tev<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>t er gekek<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> of t<strong>en</strong> tijde van de aanschaf van derolstoelongeschikte vloerbedekking te voorzi<strong>en</strong> was dat deze wellicht binn<strong>en</strong> afzi<strong>en</strong>bare tijd vervang<strong>en</strong>di<strong>en</strong>de te word<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> dat het geval is komt de belanghebb<strong>en</strong>de niet in aanmerking voor e<strong>en</strong>financiële tegemoetkoming. Uit de verstrekking van e<strong>en</strong> rolstoel vloeit niet automatisch voort dat e<strong>en</strong>vergoeding voor rolstoelvaste vloerbedekking wordt verstrekt.Zie voor de normbedrag<strong>en</strong> artikel 9 lid 2 <strong>en</strong> lid 3 van het <strong>Besluit</strong>.Roer<strong>en</strong>de (losse) woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>In deze paragraaf word<strong>en</strong> twee roer<strong>en</strong>de woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> nader toegelicht, te wet<strong>en</strong> depatiënt<strong>en</strong>lift <strong>en</strong> de scootersafe.Patiënt<strong>en</strong>lift51


Het transport van e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de vanuit bed naar rolstoel of van één plaats naar e<strong>en</strong> ander kanin e<strong>en</strong> aantal gevall<strong>en</strong> problem<strong>en</strong> oplever<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong>lift kan e<strong>en</strong> oplossing bied<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>patiënt<strong>en</strong>lift wordt in e<strong>en</strong> aantal gevall<strong>en</strong> ook gebruikt voor het verplaats<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>devan bijvoorbeeld het bed naar de douche of het bad.Patiënt<strong>en</strong>lift<strong>en</strong> zijn hulpmiddel<strong>en</strong> voor het bov<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> inrichtingselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> vanperson<strong>en</strong>, die niet zelf voor de duur van het transport, de totale lichaamsondersteuningskrachtkunn<strong>en</strong> lever<strong>en</strong>. Er zijn zowel mobiele als vaste (onroer<strong>en</strong>d) patiënt<strong>en</strong>lift<strong>en</strong>. In principe wordt eerstgekek<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> losse patiënt<strong>en</strong>lift verstrekt kan word<strong>en</strong>, omdat losse patiënt<strong>en</strong>lift<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudigerherverstrekbaar zijn.Afhankelijk van de te verwacht<strong>en</strong> transfers <strong>en</strong> hun bestemming, de mogelijkhed<strong>en</strong> van debelanghebb<strong>en</strong>de <strong>en</strong> van de indeling van de woning <strong>en</strong> de aanwezige inrichtingselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong>keus voor e<strong>en</strong> type patiënt<strong>en</strong>lift gemaakt word<strong>en</strong>.In eerste instantie moet duidelijk zijn aan welke transfers behoefte is. Aan de hand hiervan wordtbekek<strong>en</strong> welke ruimt<strong>en</strong> bereikt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke obstakels m<strong>en</strong> daarbij teg<strong>en</strong>komt,drempels e.d.Patiënt<strong>en</strong>lift<strong>en</strong> zijn eig<strong>en</strong>dom van de uitvoeringsorganisatie <strong>en</strong> word<strong>en</strong> verstrekt inclusiefonderhoud, keuring <strong>en</strong> reparatie <strong>en</strong> voor de duur dat de voorzi<strong>en</strong>ing noodzakelijk is.ScootersafeIndi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> indicatie heeft voor e<strong>en</strong> scootermobiel <strong>en</strong> hij heeft ge<strong>en</strong>mogelijkheid om e<strong>en</strong> scootermobiel te stall<strong>en</strong>, kan e<strong>en</strong> scootersafe verstrekt word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>scootersafe is e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing waarin e<strong>en</strong> scootermobiel gestald kan word<strong>en</strong>. Deze voorzi<strong>en</strong>ing kanzowel in e<strong>en</strong> tuin als op de op<strong>en</strong>bare weg word<strong>en</strong> geplaatst. De uitvoeringsorganisatie isterughoud<strong>en</strong>d met het plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> scootersafe op de op<strong>en</strong>bare weg, mede vanwege hetlangdurige traject voor e<strong>en</strong> vergunning. Wellicht is het verhuiz<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> woning met e<strong>en</strong> geschiktestalling dan e<strong>en</strong> betere, goedkopere <strong>en</strong> snellere oplossing.Er zijn verschill<strong>en</strong>de type scootersafes beschikbaar, zoals elektrisch of manueel bedi<strong>en</strong>baar. Inprincipe wordt gekoz<strong>en</strong> voor de scootersafe uit het standaardpakket, t<strong>en</strong>zij dit door fysiekeonmogelijkhed<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de ge<strong>en</strong> adequate voorzi<strong>en</strong>ing betreftE<strong>en</strong> scootersafe is, ondanks dat aan het straatwerk <strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van e<strong>en</strong> stroomvoorzi<strong>en</strong>ing veelale<strong>en</strong> aanpassing moet word<strong>en</strong> verricht, e<strong>en</strong> roer<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, welke eig<strong>en</strong>dom blijft van deuitvoeringsorganisatie.52


E<strong>en</strong> scootersafe kan, gelet op de hoge kost<strong>en</strong> van deze voorzi<strong>en</strong>ing, uitsluit<strong>en</strong>d verstrekt word<strong>en</strong>indi<strong>en</strong> de huidige woning langdurig adequaat is voor de belanghebb<strong>en</strong>de. Er di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong>afgewog<strong>en</strong> of verhuiz<strong>en</strong> niet de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de oplossing is.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>In deze paragraaf word<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd voor e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budgetbij woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij woningaanpassing<strong>en</strong>Het bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget is gelijk aan de kost<strong>en</strong> voor de goedkoopstcomp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, vermeerderd met ev<strong>en</strong>tuele instandhoudingskost<strong>en</strong>. Voor het bepal<strong>en</strong>van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de zal e<strong>en</strong> offerte opgevraagd word<strong>en</strong> bij de vaste leveranciers diede uitvoeringsorganisatie ook bij verstrekking in natura inschakelt. Indi<strong>en</strong> het e<strong>en</strong> aanpassing betreftwaarvoor ge<strong>en</strong> offerte aangevraagd kan word<strong>en</strong> bij de vaste leveranciers, zull<strong>en</strong> in ieder geval tweeoffertes word<strong>en</strong> aangevraagd bij aannemers. De uitvoeringsorganisatie kan e<strong>en</strong> extra offerteverlang<strong>en</strong>. Ook kan beoordeling van offertes door de uitvoeringsorganisatie uitbesteed word<strong>en</strong> aane<strong>en</strong> extern bouwkundig adviseur, alvor<strong>en</strong>s het bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordtvastgesteld.Er is uitsluit<strong>en</strong>d sprake van instandhoudingskost<strong>en</strong> bij elektromechanische aanpassing<strong>en</strong>, zoalstraplift<strong>en</strong>, elektrische deurop<strong>en</strong>ers, plafondlift<strong>en</strong>, douche-föhninstallaties. Het bedrag voor hetpersoonsgebond<strong>en</strong> budget aan instandhoudingskost<strong>en</strong> wordt gebaseerd op het bedrag dat deuitvoeringsorganisatie kwijt is aan e<strong>en</strong> onderhoudscontract voor de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>devoorzi<strong>en</strong>ing. Bij deze voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> onderhouds-/reparatiecontract af tesluit<strong>en</strong>.Na <strong>vaststelling</strong> wordt het persoonsgebond<strong>en</strong> budget beschikbaar gesteld aan de budgethouder, zijndede woningeig<strong>en</strong>aar. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na toek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>t de verantwoording van hetpersoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan de uitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. Deuitvoeringsorganisatie behoudt het recht op e<strong>en</strong> controle in de woning van de belanghebb<strong>en</strong>de.Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor instandhoudingskost<strong>en</strong> wordt jaarlijks uitbetaald, na ontvangstvan e<strong>en</strong> bewijs dat het onderhoudscontract voor de voorzi<strong>en</strong>ing is verl<strong>en</strong>gd voor het betreff<strong>en</strong>de jaar.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij roer<strong>en</strong>de woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Het bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget is gelijk aan de kost<strong>en</strong> voor de goedkoopstcomp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, vermeerderd met instandhoudingskost<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van toepassing. Voorhet bepal<strong>en</strong> van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing zal e<strong>en</strong> offerte opgevraagd word<strong>en</strong> bij devaste leveranciers die de uitvoeringsorganisatie ook bij verstrekking in natura inschakelt.Er is uitsluit<strong>en</strong>d sprake van instandhoudingskost<strong>en</strong> bij elektromechanische roer<strong>en</strong>dewoonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals tillift<strong>en</strong>. Het bedrag voor het persoonsgebond<strong>en</strong> budget aaninstandhoudingskost<strong>en</strong> wordt gebaseerd op het bedrag dat de uitvoeringsorganisatie kwijt is aan e<strong>en</strong>onderhoudscontract voor de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing. Bij elektromechanischeroer<strong>en</strong>de woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> onderhouds-/reparatiecontract af tesluit<strong>en</strong>.Bij roer<strong>en</strong>de woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gaat de uitvoeringsorganisatie uit van e<strong>en</strong> afschrijvingsduur van 7jaar. Dit betek<strong>en</strong>t dat het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt toegek<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> periode van minimaal7 jaar.Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de budgethouder. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na toek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>tde verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan deuitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie behoudt het recht op controle vande voorzi<strong>en</strong>ing.53


Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor instandhoudingskost<strong>en</strong> wordt jaarlijks uitbetaald, na ontvangstvan e<strong>en</strong> bewijs dat het onderhoudscontract voor de voorzi<strong>en</strong>ing is verl<strong>en</strong>gd voor het betreff<strong>en</strong>de jaar.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij primaat verhuiz<strong>en</strong>Op grond van artikel 13 lid 1 van het <strong>Besluit</strong> is het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> indicatie voore<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong> gelijk aan het bedrag dat wordt verstrektals tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong>. Hierbij wordt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met devoorspelbaarheid van de verhuizing. Deze bedrag<strong>en</strong> zijn te vind<strong>en</strong> in artikel 9 van het <strong>Besluit</strong>.De uitvoeringsorganisatie biedt uitsluit<strong>en</strong>d het bedrag van de tegemoetkoming in de verhuis‐ <strong>en</strong>inrichtingskost<strong>en</strong> aan als persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt nietverhoogd met e<strong>en</strong> bedrag voor ev<strong>en</strong>tuele aanpassing<strong>en</strong> in de nieuwe woning, zoals bij dekost<strong>en</strong>vergelijking bij de afweging voor het primaat verhuiz<strong>en</strong> in paragraaf 4.2.2 wordt beschrev<strong>en</strong>.Bij e<strong>en</strong> verhuizing zou immers sprake kunn<strong>en</strong> zijn van e<strong>en</strong> volledig adequate woning, waar dergelijkeaanpassing<strong>en</strong> al aanwezig zijn.E<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget kan slechts word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d indi<strong>en</strong> de woning na aanpassing<strong>en</strong>voldoet aan het opgestelde programma van eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus langdurig adequaat is voor debelanghebb<strong>en</strong>de. Indi<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> indicatie bestaat voor e<strong>en</strong> rolstoeltoe- <strong>en</strong>doorgankelijke woning, kan e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong> alspersoonsgebond<strong>en</strong> budget niet word<strong>en</strong> aangew<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> stoeltjestraplift. Met e<strong>en</strong> stoeltjestrapliftwordt e<strong>en</strong> woning immers niet rolstoeldoorgankelijk.Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt slechts e<strong>en</strong>malig verstrekt, aangezi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> sprake is vanafschrijving. Indi<strong>en</strong> er immers verhuisd zou zijn naar e<strong>en</strong> adequate woning is er ook ge<strong>en</strong> sprake vanafschrijving. Er is tev<strong>en</strong>s ge<strong>en</strong> sprake van instandhoudingskost<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> verhuizing zou deuitvoeringsorganisatie ook ge<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> kwijt zijn aan instandhoudingskost<strong>en</strong>.Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de budgethouder. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na toek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>tde verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan deuitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie behoudt het recht op e<strong>en</strong> controle inde woning van de belanghebb<strong>en</strong>de.54


Het lokaal verplaats<strong>en</strong> per vervoermiddelInleidingHet te bereik<strong>en</strong> resultaat t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het zich lokaal verplaats<strong>en</strong> per vervoermiddel bestaat uithet kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> van dagelijkse boodschapp<strong>en</strong>, het kunn<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong> van familie <strong>en</strong> k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong> <strong>en</strong>het do<strong>en</strong> van gew<strong>en</strong>ste activiteit<strong>en</strong>, alles binn<strong>en</strong> de directe woon‐ <strong>en</strong> leefomgeving. Er wordtgesprok<strong>en</strong> over lokaal verplaats<strong>en</strong>, waarbij gedacht moet word<strong>en</strong> aan verplaatsing<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> straalvan 15 tot 20 kilometer rond de woning. Buit<strong>en</strong> dit gebied kan gebruik word<strong>en</strong> gemaakt van demogelijkhed<strong>en</strong> van het bov<strong>en</strong>regionale vervoer, dat Valys in opdracht van het ministerie van VWSverricht.Het criterium om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> Wmo‐vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing is de <strong>vaststelling</strong> datde belanghebb<strong>en</strong>de het reguliere op<strong>en</strong>baar vervoer niet kan bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of niet kan gebruik<strong>en</strong>.Vervolg<strong>en</strong>s wordt de vervoersbehoefte van de belanghebb<strong>en</strong>de geïnv<strong>en</strong>tariseerd. Aan de hand vandeze vervoersbehoefte zal de uitvoeringsorganisatie beoordel<strong>en</strong> of deze behoefte ingevuld kanword<strong>en</strong> met het collectief aanvull<strong>en</strong>d op<strong>en</strong>baar vervoer. Bij de selectie van de goedkoopstcomp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing geldt het uitgangspunt: collectief als het kan <strong>en</strong> individueel alshet moet. Hierbij houdt de uitvoeringsorganisatie rek<strong>en</strong>ing met de persoonsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong>van de belanghebb<strong>en</strong>de. Daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> wordt ook verwacht dat e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de zijnverplaatsingspatroon tot op zekere hoogte aanpast aan zijn beperking<strong>en</strong>. Gevergd kan word<strong>en</strong> datm<strong>en</strong> zich in zekere beperking<strong>en</strong> getroost.De jurisprud<strong>en</strong>tie van de C<strong>en</strong>trale Raad (LJN BK2500, BK2502, BK2504) heeft duidelijk gemaakt dathet primaat van het collectief vervoer gehanteerd mag word<strong>en</strong>. Er moet wel altijd beoordeeldword<strong>en</strong> of er aanleiding is af te wijk<strong>en</strong>. De aanleiding kan ook zijn dat de collectievevervoersvoorzi<strong>en</strong>ing in het individuele geval niet als goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>d beschouwd kanword<strong>en</strong>. Dan pas komt e<strong>en</strong> individuele vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing aan de orde.Als er na het optred<strong>en</strong> van beperking<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> sprake is van e<strong>en</strong> andere situatie op vervoersgebieddan daarvoor, zoals het geval is als iemand al 40 jaar e<strong>en</strong> auto heeft <strong>en</strong> gew<strong>en</strong>d is daar alles mee tedo<strong>en</strong>, zal er ge<strong>en</strong> noodzaak zijn te comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong> omdat er ge<strong>en</strong> probleem is of omdat m<strong>en</strong> het zelfkan oploss<strong>en</strong>. Ook is er ge<strong>en</strong> noodzaak om te comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> gebruik gemaakt kan word<strong>en</strong> vanalternatieve vervoersmogelijkhed<strong>en</strong>, zoals e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gebruikelijke fiets, e<strong>en</strong> brommer of e<strong>en</strong>snorfiets.55


Het lev<strong>en</strong> van alledagMet het verstrekk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing wordt beoogd te bereik<strong>en</strong> dat de belanghebb<strong>en</strong>dein staat is tot maatschappelijke participatie. De belanghebb<strong>en</strong>de moet in ieder geval datg<strong>en</strong>e kunn<strong>en</strong>do<strong>en</strong> wat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, in het algeme<strong>en</strong>, van dag tot dag pleg<strong>en</strong> te do<strong>en</strong>. Ook het vervoer van <strong>en</strong> naar e<strong>en</strong>huisarts, ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> therapeut<strong>en</strong> behoort hiertoe, mits hiervoor ge<strong>en</strong> voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ingbestaat, zoals e<strong>en</strong> vergoeding van de ziektekost<strong>en</strong>verzekeraar. Dergelijke verplaatsing<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong>zich in de regel in de directe woon‐ <strong>en</strong> leefomgeving van de belanghebb<strong>en</strong>de.E<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing moet de belanghebb<strong>en</strong>de de mogelijkheid bied<strong>en</strong> nog in aanvaardbaremate deel te nem<strong>en</strong> aan het lev<strong>en</strong> van alledag. T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de vervoersbehoefte wordtingevolge artikel 27 van de Verord<strong>en</strong>ing, dan ook uitsluit<strong>en</strong>d rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met deverplaatsing<strong>en</strong> in de directe woon‐ <strong>en</strong> leefomgeving in het kader van het lev<strong>en</strong> van alledag.E<strong>en</strong> uitzondering kan hierop gemaakt word<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> er sprake is van bov<strong>en</strong>regionaal contact mete<strong>en</strong> persoon of person<strong>en</strong>, die uitsluit<strong>en</strong>d door de belanghebb<strong>en</strong>de zelf bezocht kan/kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><strong>en</strong> dit bezoek noodzakelijk is voor de belanghebb<strong>en</strong>de om dreig<strong>en</strong>de vere<strong>en</strong>zaming te voorkom<strong>en</strong>.Ook kan er e<strong>en</strong> uitzondering gemaakt word<strong>en</strong> voor bijzondere bestemming<strong>en</strong> die debelanghebb<strong>en</strong>de buit<strong>en</strong> de nabije woonomgeving moet bereik<strong>en</strong> omdat deze niet in de nabijewoonomgeving beschikbaar zijn <strong>en</strong> gebruik van Valys hiervoor niet mogelijk is.56


Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar VervoerVoor de vervoersbehoefte binn<strong>en</strong> de regio is e<strong>en</strong> regionaal collectief vervoerssysteem in het lev<strong>en</strong>geroep<strong>en</strong>, het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoerssysteem (AOV) "de Regiotaxi Waterweg". De RegiotaxiWaterweg zorgt voor vervoer van deur‐tot‐deur. De Regiotaxibusjes zijn geschikt voorrolstoelgebruikers <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verlaagde instap. Naast de busjes word<strong>en</strong>, voor belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong>die hier gebruik van kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, person<strong>en</strong>auto’s ingezet. Verder beschikt het systeem overspeciale voertuig<strong>en</strong> voor het vervoer van belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> scootermobiel, de zog<strong>en</strong>aamdeCaddy.De Regiotaxi Waterweg rijdt dagelijks van 6.00 tot 24.00 uur. Het vervoersgebied bestaat uit e<strong>en</strong>intern vervoersgebied (het grondgebied van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong> Maassluis)aangevuld met e<strong>en</strong> extern vervoersgebied. Dit externe vervoersgebied is het gebied tot <strong>en</strong> met 5op<strong>en</strong>baar vervoer zones vanaf het woonadres van de belanghebb<strong>en</strong>de. Dit betek<strong>en</strong>t dat het externevervoersgebied voor belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> uit de regio Nieuwe Waterweg Noord per woonplaats kanverschill<strong>en</strong>. De zone‐indeling van het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoerssysteem is vergelijkbaar met dezone‐indeling van het reguliere op<strong>en</strong>baar vervoer.E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de die ge<strong>en</strong> gebruik kan mak<strong>en</strong> van het reguliere op<strong>en</strong>baar vervoer (maar welgebruik kan mak<strong>en</strong> van de Regiotaxi Waterweg) krijgt e<strong>en</strong> WMO‐vervoerspas <strong>en</strong> kan in het internevervoersgebied teg<strong>en</strong> het WMO‐tarief gebruik mak<strong>en</strong> van de Regiotaxi Waterweg. Voor het WMOtariefwordt verwez<strong>en</strong> naar artikel 16 lid 2 van het <strong>Besluit</strong>. Het WMO‐tarief is in het internevervoersgebied vergelijkbaar met het door het reguliere op<strong>en</strong>baar vervoer gehanteerde tarief. In hetexterne vervoersgebied geldt e<strong>en</strong> hoger tarief. Ook voor dit tarief wordt verwez<strong>en</strong> naareerderg<strong>en</strong>oemd artikel van het <strong>Besluit</strong>.Wanneer bij <strong>vaststelling</strong> van de beperking<strong>en</strong> wordt gesteld dat e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de alle<strong>en</strong> van hetAanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoerssyteem gebruik kan mak<strong>en</strong>, wanneer e<strong>en</strong> begeleider meegaat, mag debegeleider ingevolge artikel 18 lid 4 van het <strong>Besluit</strong> meereiz<strong>en</strong> op kost<strong>en</strong> van deuitvoeringsorganisatie.Deur-tot-deur vervoerBij het deur‐tot‐deur vervoer wordt de cliënt bij de voordeur aan de straat of voor de ingang van dewoning of het wooncomplex of bestemmingsadres door het taxibusje opgehaald <strong>en</strong> afgezet, t<strong>en</strong>zij ersprake is van voetgangersgebied. Deze deur‐tot‐deur service is bestemd voor cliënt<strong>en</strong> die zonder57


hulp vanuit de kamer de ingang van de woning/wooncomplex of het bestemmingsadres kunn<strong>en</strong>bereik<strong>en</strong>. Zo nodig biedt de chauffeur hulp bij het lop<strong>en</strong> naar het taxibusje <strong>en</strong> bij het instapp<strong>en</strong>. Devervoersvoorzi<strong>en</strong>ing is bedoeld voor vervoer van deur‐tot‐deur <strong>en</strong> niet voor verzorg<strong>en</strong>de begeleidingdie plaatsvindt voor of na het vervoer.Vervoer verminderd zelfstandig<strong>en</strong>Onder 'verminderd zelfstandig<strong>en</strong>' wordt verstaan verstandelijk gehandicapt<strong>en</strong>, dem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>deouder<strong>en</strong>, person<strong>en</strong> met psychische ziekt<strong>en</strong> of kinder<strong>en</strong> die nog te jong zijn om zonder begeleiding tekunn<strong>en</strong> reiz<strong>en</strong>. Ook voor verminderd zelfstandig<strong>en</strong> geldt dat de geadviseerde vervoersvoorzi<strong>en</strong>inge<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de deelname aan het maatschappelijk verkeer di<strong>en</strong>t te waarborg<strong>en</strong>. De verminderdezelfstandigheid kan problem<strong>en</strong> oplever<strong>en</strong> bij het vervoer met de Regiotaxi Waterweg. Hierbij moetgedacht word<strong>en</strong> aan: wegloopgedrag bij tuss<strong>en</strong>tijdse stops of op de plaats van bestemming,plotselinge angst<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of optred<strong>en</strong>de verwarring onderweg, onverwacht agressief gedrag, ongepastgedrag, het niet kunn<strong>en</strong> onthoud<strong>en</strong> van de gekoz<strong>en</strong> bestemming, desoriëntatie <strong>en</strong> aanklampgedragjeg<strong>en</strong>s medepassagiers of chauffeurs. Om deze red<strong>en</strong><strong>en</strong> geld<strong>en</strong> voor de advisering vanvervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aan person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verminderde zelfstandigheid, specifieke richtlijn<strong>en</strong>.Bij het vervoer van 'verminderd zelfstandig<strong>en</strong>' kunn<strong>en</strong> twee vorm<strong>en</strong> van begeleiding nodig zijn: ééndie geleverd wordt door de chauffeur <strong>en</strong> één die voor rek<strong>en</strong>ing komt van de wettelijkeverteg<strong>en</strong>woordiger of verzorger.De eerste vorm bestaat uit het bied<strong>en</strong> van de nodige (fysieke) ondersteuning bij het in‐ <strong>en</strong> uitstapp<strong>en</strong>om het vervoer van A naar B te kunn<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>. Deze service valt zoals reeds eerderopgemerkt binn<strong>en</strong> de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing die door de uitvoeringsorganisatie bij de Regiotaxi Waterwegwordt ingekocht. De tweede vorm bestaat uit het 'perman<strong>en</strong>t bij de passagier zijn' om direct tekunn<strong>en</strong> reager<strong>en</strong> zodra zich onderweg of op het adres van herkomst of bestemming(gedrags)problem<strong>en</strong> voordo<strong>en</strong>.Deze 'noodzakelijke begeleiding' di<strong>en</strong>t geregeld te word<strong>en</strong> door dieg<strong>en</strong>e aan wie de zorg voor debelanghebb<strong>en</strong>de is toevertrouwd. In eerste instantie is dit de wettelijke verteg<strong>en</strong>woordiger; informele zin voogd of curator g<strong>en</strong>oemd. In veel gevall<strong>en</strong> zijn dit nog de ouders.In tweede instantie kan dit de instelling zijn waaraan deze wettelijke verteg<strong>en</strong>woordiger dedagelijkse zorg voor de belanghebb<strong>en</strong>de heeft overgedrag<strong>en</strong>.Indi<strong>en</strong> er (nog) ge<strong>en</strong> sprake is van e<strong>en</strong> wettelijk verteg<strong>en</strong>woordiger, zoals bij beginn<strong>en</strong>de dem<strong>en</strong>tie, isdit bijvoorbeeld de echtg<strong>en</strong>oot van de belanghebb<strong>en</strong>de of e<strong>en</strong> gevolmachtigde zaakwaarnemer.58


Voor het selecter<strong>en</strong> van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing zal bepaald moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ofhet verantwoord is dat de belanghebb<strong>en</strong>de zonder begeleiding met de Regiotaxi Waterweg reist. Erdi<strong>en</strong>t onderzocht te word<strong>en</strong> of de kans aanwezig is dat zich onderweg of op het adres van herkomst<strong>en</strong> bestemming problem<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voordo<strong>en</strong> die het zelfstandig reiz<strong>en</strong> belemmer<strong>en</strong>.Kilometervergoeding <strong>en</strong> (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoedingIndi<strong>en</strong> het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoerssysteem, de Regiotaxi Waterweg, niet beschouwd kanword<strong>en</strong> als de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, kan e<strong>en</strong> (rolstoel‐)taxikost<strong>en</strong>vergoeding ofe<strong>en</strong> kilometervergoeding word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d.De uitvoeringsorganisatie maakt bij e<strong>en</strong> individuele vervoersvergoeding het volg<strong>en</strong>de onderscheid:- belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die gebruik mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> (eig<strong>en</strong>) auto: kilometervergoeding;- belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die gebruik mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> taxi: taxikost<strong>en</strong>vergoeding;- belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die volledig rolstoelgebond<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rolstoeltaxi:rolstoeltaxikost<strong>en</strong>vergoeding.Dit onderscheid komt terug in artikel 19 van het <strong>Besluit</strong> waarin de bedrag<strong>en</strong> van de jaarlijkse(rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding <strong>en</strong> kilometervergoeding zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.De belanghebb<strong>en</strong>de ontvangt de toegek<strong>en</strong>de (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>‐ of kilometervergoeding achterafop declaratiebasis.AutoaanpassingAanpassing<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> auto kunn<strong>en</strong> voor vergoeding in aanmerking kom<strong>en</strong>. Deze aanpassing<strong>en</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> noodzakelijk te zijn. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is ook hier het uitgangspunt “goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>d”.Voorwaarde om in aanmerking te kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> aanpassing aan de eig<strong>en</strong> auto is dat deauto nog e<strong>en</strong> technische lev<strong>en</strong>sduur van 5 jaar heeft. De vergoeding voor aanpassing van de eig<strong>en</strong>auto wordt op zijn hoogst e<strong>en</strong>maal in de 5 jaar verstrekt.Verstrekking van op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> door spierkracht voort te beweg<strong>en</strong> vervoermiddelDe uitvoeringsorganisatie kan tev<strong>en</strong>s de volg<strong>en</strong>de individuele vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> verstrekk<strong>en</strong>:59


- verstrekking van e<strong>en</strong> door spierkracht voortbewog<strong>en</strong> vervoermiddel (wordt eig<strong>en</strong>dom van debelanghebb<strong>en</strong>de);- verstrekking van e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> ook wel scootermobiel g<strong>en</strong>oemd (blijft eig<strong>en</strong>dom van deuitvoeringsorganisatie).E<strong>en</strong> door spierkracht voortbewog<strong>en</strong> vervoermiddel wordt niet verstrekt naast e<strong>en</strong> scootermobiel.Door spierkracht voortbewog<strong>en</strong> vervoermiddelAangepaste fiets(voorzi<strong>en</strong>ing)Indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> groot deel van zijn vervoersbehoefte voor deelname aan het maatschappelijkverkeer kan <strong>en</strong> w<strong>en</strong>st in te vull<strong>en</strong> per fiets <strong>en</strong> door zijn beperking<strong>en</strong> onmogelijk gebruikkan mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gewone, algeme<strong>en</strong> gebruikelijk fiets, kan hij in aanmerking kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong>aangepaste fiets of voor aanpassing aan e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gebruikelijke fiets.Criteria fietsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong>:1. Cliënt kan ge<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gewone, algeme<strong>en</strong> gebruikelijke fiets;2. De fiets is medisch <strong>en</strong> ergonomisch geschikt <strong>en</strong> noodzakelijk;3. De voorzi<strong>en</strong>ing biedt e<strong>en</strong> oplossing voor e<strong>en</strong> relevant deel van de vervoersbehoefte;4. Er is ge<strong>en</strong> alternatieve of goedkopere vervoersmogelijkheid;5. Fiets<strong>en</strong> maakt al deel uit van het verplaatsingspatroon / van het dagelijks functioner<strong>en</strong>;6. De fiets wordt frequ<strong>en</strong>t gebruikt;7. Stallingsruimte is aanwezig of kan binn<strong>en</strong> redelijke termijn door de belanghebb<strong>en</strong>de gecreëerdword<strong>en</strong>.Wijze van verstrekk<strong>en</strong>De voorzi<strong>en</strong>ing wordt eig<strong>en</strong>dom van de belanghebb<strong>en</strong>de.Bij kinder<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> normale (kinder)driewieler als algeme<strong>en</strong> gebruikelijk beschouwd <strong>en</strong> komtderhalve niet voor verstrekking in aanmerking.Nota b<strong>en</strong>e: bij de afweging of e<strong>en</strong> cliënt in aanmerking komt voor e<strong>en</strong> aangepaste fiets(voorzi<strong>en</strong>ing)di<strong>en</strong>t meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> of aanpassing van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> vervoermiddel (bijvoorbeeld eig<strong>en</strong> fietsof brommer) tot de mogelijkhed<strong>en</strong> behoort. Hierbij kan gedacht word<strong>en</strong> aan zijwiel<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> fietsvoor de stabiliteit, e<strong>en</strong> aanpassing aan het stuur of e<strong>en</strong> speciaal zadel, voor zover niet algeme<strong>en</strong>60


gebruikelijk. Indi<strong>en</strong> aanpassing van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> vervoermiddel voldo<strong>en</strong>de comp<strong>en</strong>seert <strong>en</strong> goedkoperis dan de verstrekking van e<strong>en</strong> aangepaste fiets(voorzi<strong>en</strong>ing) wordt aanpassing van de eig<strong>en</strong>vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing geadviseerd <strong>en</strong> vergoed.De aanpassing wordt volledig vergoed mits de betreff<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> rester<strong>en</strong>de technischelev<strong>en</strong>sduur heeft van 5 jaar.E<strong>en</strong> aangepaste fiets wordt niet vaker dan e<strong>en</strong>s in de vijf jaar verstrekt. Bij de in eig<strong>en</strong>dom verstrektefietsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wordt de voorwaarde gesteld dat de fietsvoorzi<strong>en</strong>ing op e<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong> plekwordt gestald (niet noodzakelijk overdekt). Onderhoud, verzekering <strong>en</strong> dergelijke zijn de eig<strong>en</strong>verantwoordelijkheid van de belanghebb<strong>en</strong>de.DuofietsE<strong>en</strong> duofiets is e<strong>en</strong> tandemfiets die speciaal is ontwikkeld voor ouders met e<strong>en</strong> gehandicapt kind. Hetkind zit voorop de tandemfiets. De volwass<strong>en</strong>e zit achter <strong>en</strong> stuurt in principe de fiets. Het kind heeftde mogelijkheid mee te fiets<strong>en</strong> doch kan <strong>en</strong> hoeft niet altijd mee te trapp<strong>en</strong>.Voordat tot toek<strong>en</strong>ning van e<strong>en</strong> duofiets overgegaan wordt di<strong>en</strong>t onderzocht te word<strong>en</strong> of debelanghebb<strong>en</strong>de niet in staat is te fiets<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> gewone tweewieler of dat er gebruik gemaakt kanword<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gebruikelijke aankoppelfiets. Er moet sprake zijn van e<strong>en</strong> regelmatigeverplaatsingsbehoefte. Er di<strong>en</strong>t bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afweging gemaakt te word<strong>en</strong> met andere vervoer‐ <strong>en</strong>fietsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> grote overlap in gebruiksfuncties van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is verstrekking nietmogelijk.DriewielfietsE<strong>en</strong> driewielfiets is e<strong>en</strong> fiets met drie wiel<strong>en</strong> die hierdoor zeer stabiel is. In principe wordt de fietsmet be<strong>en</strong>kracht voortbewog<strong>en</strong>. In <strong>en</strong>kele gevall<strong>en</strong> kan de fiets gemotoriseerd zijn (hulpmotor).De driewielfiets kan e<strong>en</strong>maal in de vijf jaar verstrekt word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> uitzondering hierop kan gemaaktword<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> kind die in korte tijd zodanig is gegroeid dat de maatvoering van de voorzi<strong>en</strong>ing nietmeer pass<strong>en</strong>d is.RolstoelfietsDe rolstoelfiets is e<strong>en</strong> fiets met plateau aan de voorzijde, waar de belanghebb<strong>en</strong>de zitt<strong>en</strong>d in derolstoel opgered<strong>en</strong> <strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong>. Het betreft passief vervoer per fiets. Voor dergelijk61


vervoer zijn ook zijspann<strong>en</strong> voor aan e<strong>en</strong> fiets, waarin e<strong>en</strong> rolstoel kan word<strong>en</strong> geplaatst,beschikbaar. E<strong>en</strong> andere mogelijkheid om met e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de zitt<strong>en</strong>d in e<strong>en</strong> rolstoel te fiets<strong>en</strong>is e<strong>en</strong> koppeldeel, welke geplaatst wordt tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gewone fiets <strong>en</strong> e<strong>en</strong> rolstoel. Het zal vanindividuele omstandighed<strong>en</strong> afhang<strong>en</strong> welke voorzi<strong>en</strong>ing geschikt is.De rolstoelfiets wordt meestal aangevraagd door de ouders van e<strong>en</strong> gehandicapt kind. Met dezevoorzi<strong>en</strong>ing kunn<strong>en</strong> zij met hun kind e<strong>en</strong> stuk gaan fiets<strong>en</strong>, op bezoek gaan bij familie <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong>boodschapp<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Het gaat dan om kinder<strong>en</strong> die te groot zijn geword<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> gewoonfietsstoeltje <strong>en</strong> medisch/ergonomisch niet in staat zijn om zelf met e<strong>en</strong> driewiel‐ of e<strong>en</strong> duofiets tefiets<strong>en</strong>.Voordat e<strong>en</strong> rolstoelfiets wordt toegek<strong>en</strong>d, di<strong>en</strong>t bekek<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> of er alternatieve oplossing<strong>en</strong>te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> zijn. Wellicht is er e<strong>en</strong> alternatief voor de verplaatsingsbehoefte aan te gev<strong>en</strong>. Als e<strong>en</strong>belanghebb<strong>en</strong>de gebruik kan mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aangepaste fiets zal daarnaast ge<strong>en</strong> rolstoelfietsword<strong>en</strong> verstrekt. De rolstoelfiets moet voorzi<strong>en</strong> in de behoefte van de familie om sam<strong>en</strong> iets tedo<strong>en</strong> bij gebrek aan <strong>en</strong>ige andere mogelijkheid. Als er e<strong>en</strong> goedkopere geschikte voorzi<strong>en</strong>ing is zaldeze word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d.Bekek<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong> of het fiets<strong>en</strong> al voor het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van de aanvraag e<strong>en</strong> onderdeel van hetverplaatsingspatroon van de belanghebb<strong>en</strong>de is. Zat het kind bijvoorbeeld altijd al in e<strong>en</strong> fietsstoeltjeachterop <strong>en</strong> ging m<strong>en</strong> zo regelmatig boodschapp<strong>en</strong> do<strong>en</strong> of uitstapjes mak<strong>en</strong>?E<strong>en</strong> rolstoelfiets zal niet snel verstrekt word<strong>en</strong> als de belanghebb<strong>en</strong>de er slechts incid<strong>en</strong>teel gebruikvan zal mak<strong>en</strong>. Er zal pas toek<strong>en</strong>ning plaatsvind<strong>en</strong> als duidelijk is dat m<strong>en</strong> zeer regelmatig zal gaanfiets<strong>en</strong>, er dus e<strong>en</strong> regelmatige verplaatsingsbehoefte is.Er zal altijd e<strong>en</strong> begeleider moet<strong>en</strong> fiets<strong>en</strong> met de rolstoelfiets. Tijd<strong>en</strong>s de passing kan beoordeeldword<strong>en</strong> of de voorzi<strong>en</strong>ing kan word<strong>en</strong> gehanteerd <strong>en</strong> of de voorzi<strong>en</strong>ing wel voldoet aan de behoefte.Het voortbeweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> manoeuvrer<strong>en</strong> ervan vergt namelijk behoorlijk wat vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> kracht.Proefrijd<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> overgeslag<strong>en</strong> als aangetoond kan word<strong>en</strong> dat er al ervaring met devoorzi<strong>en</strong>ing is opgedaan.Er zal e<strong>en</strong> geschikte stalling voor de voorzi<strong>en</strong>ing beschikbaar moet<strong>en</strong> zijn. Dit is deverantwoordelijkheid van de (verzorgers van de) belanghebb<strong>en</strong>de. E<strong>en</strong> woningaanpassing voorstalling zal in principe niet vanuit de Wmo gefinancierd word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ieder wordt geacht zijn fiets tekunn<strong>en</strong> stall<strong>en</strong>. Voor sommige aangepaste fiets<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in voorkom<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> de deur<strong>en</strong>van berging<strong>en</strong> verbreed, omdat de fiets er anders niet in kan.62


LigfietsE<strong>en</strong> ligfiets is e<strong>en</strong> fiets waarbij iemand in e<strong>en</strong> lighouding (ook wel zeer onderuitgezakt zitt<strong>en</strong>) met e<strong>en</strong>voorwaartse beweging met de b<strong>en</strong><strong>en</strong> fietst. E<strong>en</strong> ligfiets wordt slechts bij hoge uitzondering verstrekt.De ligfiets moet voor de belanghebb<strong>en</strong>de de <strong>en</strong>ige reële optie zijn. E<strong>en</strong> ligfiets wordt dus slechtsverstrekt indi<strong>en</strong> alle andere fietsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> oplossing bied<strong>en</strong>.fietszitje of autozitjeE<strong>en</strong> kinderzitje voor in de auto of voor op de fiets is algeme<strong>en</strong> gebruikelijk. Wanneer e<strong>en</strong> kind niet ine<strong>en</strong> gewoon auto‐ of fietszitje kan zitt<strong>en</strong>, kan e<strong>en</strong> speciaal auto‐ of fietszitje noodzakelijk zijn.E<strong>en</strong> op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> / scootermobielE<strong>en</strong> op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong>, ook wel scootermobiel g<strong>en</strong>oemd, wordt alle<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d als het voor debelanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> noodzakelijk vervoermiddel in het dagelijkse lev<strong>en</strong> is. Hiermee wordt bedoelddat de situatie zo moet zijn dat de belanghebb<strong>en</strong>de alle<strong>en</strong> maar met behulp van e<strong>en</strong> scootermobieldeel kan nem<strong>en</strong> aan het maatschappelijk verkeer. Valide m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> voor activiteit<strong>en</strong> op dekorte <strong>en</strong> middellange afstand vaak de fiets of gaan lop<strong>en</strong>. Voordat e<strong>en</strong> scootermobiel wordttoegek<strong>en</strong>d, di<strong>en</strong>t eerst vastgesteld te word<strong>en</strong> of de voorzi<strong>en</strong>ing medisch noodzakelijk is.De aard van het gebruik van de scootermobiel door de belanghebb<strong>en</strong>de is van belang. Descootermobiel di<strong>en</strong>t gebruikt te word<strong>en</strong> voor noodzakelijke dagelijkse activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> voorrecreatieve uitstapjes. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is de vraag van belang hoe vaak de belanghebb<strong>en</strong>de descootermobiel zal gebruik<strong>en</strong>. Wordt de scootermobiel dagelijks gebruikt om bijvoorbeeldboodschapp<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> of voornamelijk gebruikt om e<strong>en</strong> eindje te kunn<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong> bij mooi weer?Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t er e<strong>en</strong> mogelijkheid tot veilig, overdekt <strong>en</strong> afgeschermd stall<strong>en</strong> in of bij de woningte zijn. Deze stalling moet voor de belanghebb<strong>en</strong>de zelfstandig te bereik<strong>en</strong> zijn.Medische aspect<strong>en</strong>Doorslaggev<strong>en</strong>d voor de verstrekking is de loopafstand van belanghebb<strong>en</strong>de. Bij onduidelijkheid overde loopafstand wordt medisch advies gevraagd. Uit het medisch advies van de arts di<strong>en</strong>t te blijk<strong>en</strong>wat de loopafstand van de belanghebb<strong>en</strong>de is <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te blijk<strong>en</strong> of de voorzi<strong>en</strong>ing medischnoodzakelijk is. De uitvoeringsorganisatie voert het beleid dat als e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de nog maarmaximaal 100 meter kan lop<strong>en</strong>, deze belanghebb<strong>en</strong>de voor de verstrekking van e<strong>en</strong> scootermobiel inaanmerking kan kom<strong>en</strong>. Als iemand namelijk e<strong>en</strong> langere afstand kan overbrugg<strong>en</strong>, wordt er in hetalgeme<strong>en</strong> van uitgegaan dat de Regiotaxi Waterweg de geschikte voorzi<strong>en</strong>ing is.63


Daarnaast di<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de ge<strong>en</strong> functiestoorniss<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> waardoor deelname aan hetverkeer niet verantwoord is (visus, gehoor, arm‐, hand‐ <strong>en</strong> schouderfuncties, bewustzijn,inschattings‐ <strong>en</strong> reactievermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> dergelijke).Bij de advisering van e<strong>en</strong> scootermobiel wordt altijd eerst gekek<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> standaard scootermobiele<strong>en</strong> adequate oplossing biedt. Is deze om medische of antropometrische red<strong>en</strong><strong>en</strong> niet adequaat dankan e<strong>en</strong> ander model word<strong>en</strong> geadviseerd.De uitvoeringsorganisatie geeft uit oogpunt van kost<strong>en</strong> de voorkeur aan e<strong>en</strong> compactescootermobiel met e<strong>en</strong> snelheid van 8 km per uur <strong>en</strong> e<strong>en</strong> actieradius van 20 tot 25 km per uur. E<strong>en</strong>w<strong>en</strong>s voor e<strong>en</strong> scootermobiel met e<strong>en</strong> hogere snelheid <strong>en</strong>/of e<strong>en</strong> grotere actieradius wordt nietingewilligd indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> compacte scootermobiel pass<strong>en</strong>d is voor de belanghebb<strong>en</strong>de. E<strong>en</strong>scootermobiel is immers bedoeld voor de nabije woon‐ <strong>en</strong> leefomgeving. Voor verder weg geleg<strong>en</strong>bestemming<strong>en</strong> kan gebruik gemaakt word<strong>en</strong> van de Regiotaxi Waterweg, ev<strong>en</strong>tueel in combinatiemet de scootermobiel.Om de technische lev<strong>en</strong>sduur van scootermobiel<strong>en</strong> te verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> grotere accu’s t<strong>en</strong>behoeve van e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame van de actieradius toegek<strong>en</strong>d, omdat de slijtage hierdoor to<strong>en</strong>eemt. Ookkiest de uitvoeringsorganisatie voor het verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de lev<strong>en</strong>sduur door de maximale snelheid vanscootermobiel elektronisch terug te regel<strong>en</strong>. De compacte scootermobiel naar 8 km per uur, terwijldeze normaalgesprok<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maximale snelheid kan bereik<strong>en</strong> van 10 km per uur, <strong>en</strong> de overigescootermobiel<strong>en</strong> naar 12 km per uur, terwijl 15 km per uur technisch haalbaar is. Volg<strong>en</strong>s deleverancier <strong>en</strong> e<strong>en</strong> technisch specialist neemt het aantal reparaties af bij het elektronischterugregel<strong>en</strong> van scootermobiel<strong>en</strong>. Het nog verder terugregel<strong>en</strong> van de snelheid resulteert invervuiling van de motor <strong>en</strong> wordt om die red<strong>en</strong> niet gehanteerd.Er bestaan scootermobiel<strong>en</strong> die voorzi<strong>en</strong> zijn van extra goede vering. Deze scootermobiel<strong>en</strong> zijnduurder dan de standaard scootermobiel<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de kan uitsluit<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> geveerdescootermobiel in aanmerking kom<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> deze vering medisch gezi<strong>en</strong> noodzakelijk is. Dit moetderhalve blijk<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> medisch advies.Voor de onderhoudskost<strong>en</strong> sluit de uitvoeringsorganisatie voor elke scootermobiel, die in naturawordt verstrekt, e<strong>en</strong> onderhoudscontract af. Dit houdt in dat maandelijks e<strong>en</strong> vast bedrag aanonderhoudskost<strong>en</strong> wordt betaald aan de leverancier. De leverancier sluit e<strong>en</strong> verzekering af. In deonderhoudskost<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> bedrag aan verzekeringskost<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.De belanghebb<strong>en</strong>de die e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing heeft, di<strong>en</strong>t alle zorg aan het middel te bested<strong>en</strong> die e<strong>en</strong>zorgzame gebruiker in het algeme<strong>en</strong> aan zijn middel<strong>en</strong> besteedt om de duurzaamheid van het middel64


te waarborg<strong>en</strong>. De belanghebb<strong>en</strong>de mag ge<strong>en</strong> verandering<strong>en</strong> aan de voorzi<strong>en</strong>ing aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de de leverancier <strong>en</strong> de uitvoeringsorganisatie in de geleg<strong>en</strong>heidte stell<strong>en</strong> het middel te controler<strong>en</strong>, te onderhoud<strong>en</strong> of te reparer<strong>en</strong>. Voor de exacte inhoud wordtverwez<strong>en</strong> naar de overe<strong>en</strong>komst tuss<strong>en</strong> de uitvoeringsorganisatie <strong>en</strong> de gebruiker.Reparatiekost<strong>en</strong> door schade vall<strong>en</strong> onder het onderhoudscontract. Indi<strong>en</strong> schade aan e<strong>en</strong> middelopzettelijk is veroorzaakt door de belanghebb<strong>en</strong>de of door grove nalatigheid is ontstaan, kunn<strong>en</strong> dekost<strong>en</strong> voor rek<strong>en</strong>ing van de belanghebb<strong>en</strong>de kom<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> nodig wordt de voorzi<strong>en</strong>ing ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.65


ScootermobielpoolE<strong>en</strong> scootermobiel wordt niet verstrekt indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de in e<strong>en</strong> complex woont waar e<strong>en</strong>scootermobielpool aanwezig is <strong>en</strong> het gebruik mak<strong>en</strong> van de scootermobielpool voldo<strong>en</strong>decomp<strong>en</strong>satie biedt.De uitvoeringsorganisatie heeft in de meeste zorgc<strong>en</strong>tra in de regio e<strong>en</strong> scootermobielpoolgerealiseerd. Dit zal uitgebreid word<strong>en</strong> naar andere complex<strong>en</strong>, bijvoorbeeld in aanleun‐ <strong>en</strong>s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>woning<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> scootermobielpool behoort tot e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing. E<strong>en</strong>scootermobielpool bestaat uit één of e<strong>en</strong> paar scootermobiel<strong>en</strong> die vanuit e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal punt in hetcomplex kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgele<strong>en</strong>d aan bewoners die van de uitvoeringsorganisatie toestemminghebb<strong>en</strong> om gebruik te mak<strong>en</strong> van de scootermobielpool. Hierdoor kunn<strong>en</strong> meerdere person<strong>en</strong>gebruik mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> scootermobiel. De uitvoeringsorganisatie voorziet met e<strong>en</strong>scootermobielpool in de meeste gevall<strong>en</strong> in de vervoersbehoefte van bewoners van deze c<strong>en</strong>tra.De uitvoeringsorganisatie stelt de indicatie voor de belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die gebruik mog<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> vande scootermobiel<strong>en</strong> van de pool, waarbij het met name gaat om de verkeersgeschiktheid <strong>en</strong> derijvaardigheid. Het complex is zelf verantwoordelijk aan wie e<strong>en</strong> scootermobiel wordt uitgele<strong>en</strong>d.De uitvoeringsorganisatie blijft eig<strong>en</strong>aar van de scootermobiel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> pool <strong>en</strong> zorgt vooronderhoud, reparatie <strong>en</strong> de WA‐verzekering.Overige vervoersoplossing<strong>en</strong>Indi<strong>en</strong> het aanvull<strong>en</strong>d op<strong>en</strong>baar vervoer, e<strong>en</strong> (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding <strong>en</strong>/of anderevervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (fiets, scootermobiel) niet hebb<strong>en</strong> geleidt tot comp<strong>en</strong>satie, kan e<strong>en</strong>belanghebb<strong>en</strong>de bij hoge uitzondering in aanmerking kom<strong>en</strong> voor één van de overigevervoersoplossing<strong>en</strong>.De overige vervoersoplossing<strong>en</strong> bestaan uit:‐ de verstrekking van e<strong>en</strong> leaseauto;‐ de verstrekking van e<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong>.Gebruik leaseauto66


E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de die ge<strong>en</strong> gebruik kan mak<strong>en</strong> van het op<strong>en</strong>baar vervoer <strong>en</strong> waarvoor ge<strong>en</strong>andere goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de oplossing getroff<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong>, kan in aanmerking kom<strong>en</strong> voorhet gebruik van e<strong>en</strong> leaseauto. E<strong>en</strong> auto wordt alle<strong>en</strong> verstrekt indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de beslist ope<strong>en</strong> auto is aangewez<strong>en</strong>.Ingevolge artikel 20 van het <strong>Besluit</strong> wordt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de kost<strong>en</strong> van het gebruik van die autoe<strong>en</strong> forfaitair bedrag per kilometer verstrekt op jaarbasis. Het gaat hierbij om de kost<strong>en</strong> van b<strong>en</strong>zine.Voor het forfaitair bedrag <strong>en</strong> het aantal kilometers wordt verwez<strong>en</strong> naar eerderg<strong>en</strong>oemd artikel.E<strong>en</strong> auto wordt verstrekt t<strong>en</strong> behoeve van de belanghebb<strong>en</strong>de. Het is dan ook niet de bedoeling dathuisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>, bijvoorbeeld e<strong>en</strong> partner, alle<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong> van deze auto, zonder de aanwezigheidvan de belanghebb<strong>en</strong>de. Vanzelfsprek<strong>en</strong>d mog<strong>en</strong> huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> wel meereiz<strong>en</strong> met debelanghebb<strong>en</strong>de.Geslot<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong>E<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> specifiek invalid<strong>en</strong>voertuig. Belanghebb<strong>en</strong>de moet voor iedereverplaatsing buit<strong>en</strong>shuis op e<strong>en</strong> “auto” zijn aangewez<strong>en</strong>. Er geld<strong>en</strong> dezelfde criteria als voor deverstrekking van e<strong>en</strong> leaseauto. Het <strong>en</strong>ige verschil is dat de geslot<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> wordt verstrekt alsde belanghebb<strong>en</strong>de niet over e<strong>en</strong> autorijbewijs beschikt. De belanghebb<strong>en</strong>de is zelf verantwoordelijkvoor het behal<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> noodzakelijk brommerrijbewijs.Omvang vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in kilometersOp basis van jurisprud<strong>en</strong>tie di<strong>en</strong><strong>en</strong> (combinaties van) vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueelrolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>) minimaal de mogelijkheid te bied<strong>en</strong> aan de belanghebb<strong>en</strong>de om 1500 tot2000 kilometer te kunn<strong>en</strong> reiz<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> er sprake is van e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sieve vervoersbehoefte kan deuitvoeringsorganisatie hierop e<strong>en</strong> uitzondering mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> het aantal kilometers ophog<strong>en</strong>.Met de individuele taxikost<strong>en</strong>vergoeding <strong>en</strong> rolstoeltaxikost<strong>en</strong>vergoeding is de bandbreedte zoals isvastgesteld in jurisprud<strong>en</strong>tie niet haalbaar. Met beide vergoeding<strong>en</strong> is vervoer over circa 800 kmmogelijk. Echter het minimaal haalbare aantal kilometers mag gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in combinatie met hetvervoer of verplaats<strong>en</strong> met overige voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals e<strong>en</strong> scootermobiel, e<strong>en</strong> aangepaste fiets,e<strong>en</strong> handbike of e<strong>en</strong> elektrische rolstoel. Deze voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verstrekt voor deverplaatsing<strong>en</strong> die person<strong>en</strong> zonder beperking<strong>en</strong> normaal gesprok<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>d <strong>en</strong> met de fiets do<strong>en</strong>. Bijde verstrekking van e<strong>en</strong> dergelijke voorzi<strong>en</strong>ing wordt door de uitvoeringsorganisatie er vanuit gegaandat deze minimaal e<strong>en</strong> vervoersbehoefte van 15 km per week dekt. Dit komt neer op 780 km perjaar. Dit betek<strong>en</strong>t dat iemand die naast e<strong>en</strong> (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding e<strong>en</strong> scootermobiel, e<strong>en</strong>aangepaste fiets, e<strong>en</strong> handbike of e<strong>en</strong> elektrische rolstoel heeft, de mogelijkheid heeft om meer dan1500 kilometer te reiz<strong>en</strong>.67


E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de die ge<strong>en</strong> scootermobiel, aangepaste fiets, handbike of elektrische rolstoel heeftnaast e<strong>en</strong> individuele (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding <strong>en</strong> verstrekking van e<strong>en</strong> dergelijke voorzi<strong>en</strong>ingook ge<strong>en</strong> oplossing is, zou slechts circa 800 kilometer kunn<strong>en</strong> reiz<strong>en</strong> met de gebod<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing. Nae<strong>en</strong> uitgebreide inv<strong>en</strong>tarisatie van de gew<strong>en</strong>ste vervoersbehoefte binn<strong>en</strong> vijfop<strong>en</strong>baarvervoerszones kan bij hoge uitzondering tot maximaal e<strong>en</strong> dubbele(rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding word<strong>en</strong> verstrekt.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>In deze paragraaf word<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd voor e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budgetbij vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> individuele vervoersvergoedingDe door het uitvoeringsorgaan te verstrekk<strong>en</strong> individuele vervoersvergoeding<strong>en</strong> bestaan uit:- e<strong>en</strong> kilometervergoeding;- e<strong>en</strong> taxikost<strong>en</strong>vergoeding;- e<strong>en</strong> rolstoeltaxikost<strong>en</strong>vergoeding.Het bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget is gelijk aan de gemaximeerde vergoeding die voor debelanghebb<strong>en</strong>de op grond van artikel 19 van het Financieel besluit van toepassing is.E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de kan e<strong>en</strong> individuele vervoersvergoeding als persoonsgebond<strong>en</strong> budgetaanw<strong>en</strong>d<strong>en</strong> voor bijvoorbeeld e<strong>en</strong> autoaanpassing. Het bedrag van de gemaximeerde vergoeding vanéén jaar kan dan ine<strong>en</strong>s beschikbaar word<strong>en</strong> gesteld aan de budgethouder. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> natoek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>t de verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan deuitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie behoudt het recht om devoorzi<strong>en</strong>ing te controler<strong>en</strong>.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong>Het bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget is gelijk aan 100 % van de kost<strong>en</strong> voor de goedkoopstcomp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, vermeerderd met instandhoudingskost<strong>en</strong>. Voor het bepal<strong>en</strong> van degoedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing zal e<strong>en</strong> offerte opgevraagd word<strong>en</strong> bij de leverancier die deuitvoeringsorganisatie ook bij verstrekking in natura inschakelt.De instandhoudingskost<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebaseerd op het bedrag dat de uitvoeringsorganisatie kwijt is aane<strong>en</strong> onderhoudscontract voor de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing.Bij e<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> gaat de uitvoeringsorganisatie uit van e<strong>en</strong> afschrijvingsduurvan 7 jaar. Dit betek<strong>en</strong>t dat het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt toegek<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> periode vanminimaal 7 jaar.Bij deze voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> onderhouds-/reparatiecontract <strong>en</strong> e<strong>en</strong> WAverzekeringaf te sluit<strong>en</strong>.Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de budgethouder. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na toek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>tde verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan deuitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie behoudt het recht om devoorzi<strong>en</strong>ing te controler<strong>en</strong>.Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor instandhoudingskost<strong>en</strong> wordt jaarlijks uitbetaald, na ontvangstvan e<strong>en</strong> bewijs dat het onderhoudscontract voor de voorzi<strong>en</strong>ing is verl<strong>en</strong>gd voor het betreff<strong>en</strong>de jaar.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> door spierkracht voortbewog<strong>en</strong> vervoermiddel68


Het bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget is gelijk aan de kost<strong>en</strong> van de goedkoopstcomp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing. Voor het bepal<strong>en</strong> van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing zale<strong>en</strong> offerte opgevraagd word<strong>en</strong> bij de leverancier die de uitvoeringsorganisatie ook bij verstrekking innatura inschakelt.Bij e<strong>en</strong> door spierkracht voortbewog<strong>en</strong> vervoermiddel gaat de uitvoeringsorganisatie uit van e<strong>en</strong>afschrijvingsduur van 5 jaar. Dit betek<strong>en</strong>t dat het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt toegek<strong>en</strong>d voore<strong>en</strong> periode van minimaal 5 jaar.Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de budgethouder. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na toek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>tde verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan deuitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie behoudt het recht om devoorzi<strong>en</strong>ing te controler<strong>en</strong>.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> autoaanpassingHet bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget is gelijk aan het bedrag van de door deuitvoeringsorganisatie goedgekeurde offerte. Veelal zull<strong>en</strong> 2 offertes word<strong>en</strong> aangevraagd bij erk<strong>en</strong>deauto-aanpasbedrijv<strong>en</strong> (de uitvoeringsorganisatie kan e<strong>en</strong> of meer extra offertes verlang<strong>en</strong>).Bij e<strong>en</strong> autoaanpassing gaat de uitvoeringsorganisatie uit van e<strong>en</strong> afschrijvingsduur van 5 jaar. Ditbetek<strong>en</strong>t dat het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt toegek<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> periode van minimaal 5 jaar.Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de budgethouder. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na toek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>tde verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan deuitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie behoudt het recht om devoorzi<strong>en</strong>ing te controler<strong>en</strong>.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> leaseautoHet bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget is gelijk aan het leasebedrag dat geldt voor degoedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, vermeerderd met de gemaximeerde kilometervergoeding(artikel 20 lid 1 van het <strong>Besluit</strong>). Voor het bepal<strong>en</strong> van het leasebedrag van de goedkoopstcomp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing zal e<strong>en</strong> offerte opgevraagd word<strong>en</strong> bij de leasemaatschappij die deuitvoeringsorganisatie ook bij verstrekking in natura inschakelt.E<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt in 4 termijn<strong>en</strong> voor de eerste van e<strong>en</strong> kwartaal (1 januari, 1april, 1 juli, 1 oktober) overgemaakt. De verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget vindtplaats binn<strong>en</strong> 6 wek<strong>en</strong> na afloop van e<strong>en</strong> kwartaal.Verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om de woning <strong>en</strong> sportbeoef<strong>en</strong>ingInleidingHet te bereik<strong>en</strong> resultaat t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het zich verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om de woning bestaat uit het instaat zijn de woonkamer, het slaapvertrek <strong>en</strong>/of de slaapvertrekk<strong>en</strong>, het toilet <strong>en</strong> de douche, deberging, de tuin of het balkon kunn<strong>en</strong> bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> er zich zodanig kunn<strong>en</strong> redd<strong>en</strong> dat normaalfunctioner<strong>en</strong> mogelijk is. Het gaat in de Wmo om het zich verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om de woning. Dit zijnverplaatsing<strong>en</strong> die in <strong>en</strong> direct vanuit de woning word<strong>en</strong> gedaan. Het betreft comp<strong>en</strong>satie voor69


elanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die voor het dagelijks zitt<strong>en</strong>d verplaats<strong>en</strong> zijn aangewez<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> rolstoel.Het verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om de woning sluit e<strong>en</strong> rolstoel voor incid<strong>en</strong>teel gebruik uit, omdat die daarniet voor bedoeld is. Rolstoel<strong>en</strong> voor het zog<strong>en</strong>aamde ‘incid<strong>en</strong>tele’ gebruik, waarbij de rolstoel in deauto wordt meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> om elders, bij het winkel<strong>en</strong> of bij uitstapjes, te gebruik<strong>en</strong>, vall<strong>en</strong> hier nietonder. Voor deze verplaatsing<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing, zoals uitle<strong>en</strong> of huur bij de Thuiszorgof e<strong>en</strong> rolstoelpool, voorligg<strong>en</strong>d.Met ‘rolstoel<strong>en</strong>’ word<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> bedoeld die gebruikt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor het zitt<strong>en</strong>dverplaats<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>, dan wel buit<strong>en</strong> de woonruimte. Het zijn handrolstoel<strong>en</strong> zoals duwwandelwag<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zelfbewegers, of elektrische rolstoel<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> rolstoel is gericht op het opheff<strong>en</strong> of verminder<strong>en</strong> van problem<strong>en</strong> met betrekking tot hetverplaats<strong>en</strong> die de belanghebb<strong>en</strong>de ervaart binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de woning. Met binn<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong> dewoning wordt de directe leefomgeving bedoeld. Dit onderscheidt rolstoel<strong>en</strong> vanvervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Bij verstrekking van e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing in natura is gekoz<strong>en</strong> voor bruikle<strong>en</strong>. Het verstrekk<strong>en</strong> inbruikle<strong>en</strong> geeft de mogelijkheid van hergebruik, hetge<strong>en</strong> grote voordel<strong>en</strong> oplevert.Het criterium om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing is de <strong>vaststelling</strong> dat debelanghebb<strong>en</strong>de regelmatig of de gehele dag is aangewez<strong>en</strong> op zitt<strong>en</strong>d verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om dewoonruimte. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> loophulpmiddel<strong>en</strong>, zoals rollators, onvoldo<strong>en</strong>de uitkomst bied<strong>en</strong>.De uitvoeringsorganisatie voorziet ook in aanpassing<strong>en</strong> van rolstoel<strong>en</strong>, in e<strong>en</strong> vergoeding van deaanschafkost<strong>en</strong> van accessoires <strong>en</strong> in onderhoud <strong>en</strong> reparatie.Individuele aanpassing<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> vaak tegelijk met de verstrekking van de rolstoel word<strong>en</strong>gerealiseerd. Het kan voorkom<strong>en</strong> dat de aanpassing<strong>en</strong> afzonderlijk van de rolstoel word<strong>en</strong>aangevraagd <strong>en</strong> word<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d, omdat de rolstoel al eerder is verstrekt.Individuele rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>70


De uitvoeringsorganisatie voorziet in de volg<strong>en</strong>de rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>:1. Rolstoel<strong>en</strong>;2. Elektrische rolstoel<strong>en</strong>;3. Sportvoorzi<strong>en</strong>ing (persoonsgebond<strong>en</strong> budget);4. Aanpassing<strong>en</strong>;5. Accessoires;6. Instandhoudingskost<strong>en</strong> (onderhoud <strong>en</strong> reparatie).Rolstoel<strong>en</strong>E<strong>en</strong> rolstoel is e<strong>en</strong> zitvoorzi<strong>en</strong>ing waarmee de belanghebb<strong>en</strong>de zich roll<strong>en</strong>d kan voortbeweg<strong>en</strong> ofroll<strong>en</strong>d wordt voortbewog<strong>en</strong> door iemand die duwt. Het type rolstoel dat door deuitvoeringsorganisatie verstrekt wordt, is onder andere afhankelijk van de mate van gebruik van debelanghebb<strong>en</strong>de <strong>en</strong> zijn persoonsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>. De voorzi<strong>en</strong>ing kan naast andere voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoalsde Regiotaxi Waterweg of de scootermobiel, word<strong>en</strong> verstrekt.Aangepaste buggyE<strong>en</strong> buggy is e<strong>en</strong> zitvoorzi<strong>en</strong>ing waarmee de gebruiker roll<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong> voortbewog<strong>en</strong>. Debelanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> zijn veelal kinder<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie beoordeelt of e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong>gebruikelijke buggy uit de reguliere handel geschikt is. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> standaard buggy niet geschikt isvanwege maatvoering of vanwege onvoldo<strong>en</strong>de zitondersteuning, kan e<strong>en</strong> aangepaste buggy word<strong>en</strong>verstrekt. De uitvoeringsorganisatie verstrekt e<strong>en</strong> buggy in bruikle<strong>en</strong>. Bij de beoordeling wordt tev<strong>en</strong>smeegewog<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> handbewog<strong>en</strong> duwrolstoel niet meer geschikt is dan e<strong>en</strong> buggy.Elektrische rolstoel<strong>en</strong>E<strong>en</strong> elektrische rolstoel is e<strong>en</strong> zitvoorzi<strong>en</strong>ing waarmee gebruikers zich roll<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> voortbeweg<strong>en</strong>door elektrische aandrijving. E<strong>en</strong> elektrische rolstoel heeft accu’s die opgelad<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong>wordt meestal bestuurd door middel van e<strong>en</strong> joystick. Oplaadkost<strong>en</strong> voor elektrische voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> door de belanghebb<strong>en</strong>de zelf betaald te word<strong>en</strong>. Bij het verstrekk<strong>en</strong> van elektrischerolstoel<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> onderscheid gemaakt tuss<strong>en</strong> rolstoel<strong>en</strong> voor binn<strong>en</strong>, binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> <strong>en</strong>buit<strong>en</strong> gebruik.71


Bij verstrekking in natura:- De voorzi<strong>en</strong>ing wordt in bruikle<strong>en</strong> verstrekt zonder eig<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> voor de belanghebb<strong>en</strong>de;- E<strong>en</strong> depotverstrekking heeft altijd de voorkeur. E<strong>en</strong> economische afweging om uit te zoek<strong>en</strong> watde goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de oplossing is, di<strong>en</strong>t gemaakt te word<strong>en</strong> als de aanwezigeelektrische rolstoel veel aanpassing<strong>en</strong> nodig heeft;- Alle<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de voorzi<strong>en</strong>ing niet in het depot aanwezig is of aanpassing<strong>en</strong> niet economischverantwoord zijn, wordt e<strong>en</strong> nieuwe rolstoel besteld via het offertetraject.Rijless<strong>en</strong>:Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de beschikt over e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing van de uitvoeringsorganisatie of gaatbeschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, kunn<strong>en</strong> rijless<strong>en</strong> verstrekt word<strong>en</strong> als onderzoeksmethode, om tebepal<strong>en</strong> of iemand gebruik kan mak<strong>en</strong> van de (gevraagde) voorzi<strong>en</strong>ing of om de belanghebb<strong>en</strong>de teler<strong>en</strong> omgaan met de voorzi<strong>en</strong>ing. E<strong>en</strong> serie rijless<strong>en</strong> wordt in principe slechts één maal verstrekt pervoorzi<strong>en</strong>ing.Elektrische rolstoel<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>gebruikOm in aanmerking te kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> elektrische rolstoel voor binn<strong>en</strong>gebruik di<strong>en</strong>t debelanghebb<strong>en</strong>de geheel rolstoelafhankelijk te zijn voor alle verplaatsing<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> debelanghebb<strong>en</strong>de zich binn<strong>en</strong>shuis functioneel met e<strong>en</strong> handbewog<strong>en</strong> rolstoel kan verplaats<strong>en</strong>, komtde belanghebb<strong>en</strong>de niet in aanmerking voor e<strong>en</strong> elektrische rolstoel voor binn<strong>en</strong>gebruik. Er moetbov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> sprake zijn van e<strong>en</strong> zelfstandige verplaatsingsbehoefte in de woning <strong>en</strong> derolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing di<strong>en</strong>t bij te drag<strong>en</strong> aan de zelfredzaamheid bij het lev<strong>en</strong> van alledag.E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de die in e<strong>en</strong> zorgc<strong>en</strong>trum woont, kan in aanmerking kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> elektrischebinn<strong>en</strong>rolstoel indi<strong>en</strong> met de verstrekking van deze voorzi<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijke bijdrage aan dezelfredzaamheid van de belanghebb<strong>en</strong>de binn<strong>en</strong> zijn kamer wordt geleverd.De belanghebb<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>t de transfers bij voorkeur zelfstandig uit te kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> in verband metbijvoorbeeld verplaatsing<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>shuis in e<strong>en</strong> andere rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing of transfers naar hettoilet. De woning van de belanghebb<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>t rolstoeltoe‐ <strong>en</strong> doorgankelijk te zijn <strong>en</strong> debelanghebb<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>t over e<strong>en</strong> goede rijvaardigheid te beschikk<strong>en</strong>.Elektrische rolstoel binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> gebruikOm in aanmerking te kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> elektrische rolstoel voor binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> gebruikdi<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de geheel rolstoelafhankelijk te zijn voor alle verplaatsing<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> de72


elanghebb<strong>en</strong>de zich binn<strong>en</strong>shuis functioneel met e<strong>en</strong> handbewog<strong>en</strong> rolstoel kan verplaats<strong>en</strong> komtde belanghebb<strong>en</strong>de niet in aanmerking voor deze rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing. De belanghebb<strong>en</strong>de die instaat is gebruik te mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> scootermobiel, komt ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet in aanmerking voor dezevoorzi<strong>en</strong>ing.De belanghebb<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>t afhankelijk te zijn van ander<strong>en</strong> voor de transfers <strong>en</strong> de voorzi<strong>en</strong>ing di<strong>en</strong>tbij te drag<strong>en</strong> aan de zelfredzaamheid bij het lev<strong>en</strong> van alledag. De belanghebb<strong>en</strong>de die in e<strong>en</strong> AWBZgefinancieerdeinstelling (verpleeghuis of zorgc<strong>en</strong>trum) woont, komt in principe niet in aanmerkingvoor deze voorzi<strong>en</strong>ing. De achterligg<strong>en</strong>de gedachte hierbij is dat m<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> zelfstandig huishoud<strong>en</strong>meer voert waarvoor m<strong>en</strong> boodschapp<strong>en</strong> moet do<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat veelal het maatschappelijk lev<strong>en</strong>plaatsvindt binn<strong>en</strong> de instelling.E<strong>en</strong> elektrische binn<strong>en</strong>/buit<strong>en</strong>rolstoel heeft wat betreft gebruiksdoel e<strong>en</strong> overlap met e<strong>en</strong>scootermobiel. De uitvoeringsorganisatie verstrekt dan ook ge<strong>en</strong> scootermobiel naast e<strong>en</strong>elektrische binn<strong>en</strong>/buit<strong>en</strong>rolstoel.Elektrische rolstoel buit<strong>en</strong>Om in aanmerking te kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> elektrische rolstoel voor buit<strong>en</strong>gebruik di<strong>en</strong>t debelanghebb<strong>en</strong>de geheel rolstoelafhankelijk te zijn voor alle verplaatsing<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>shuis. Indi<strong>en</strong> debelanghebb<strong>en</strong>de zich buit<strong>en</strong>shuis functioneel met e<strong>en</strong> handbewog<strong>en</strong> rolstoel kan verplaats<strong>en</strong> ofgebruik kan mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> scootermobiel, komt m<strong>en</strong> niet in aanmerking voor dezerolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing. De voorzi<strong>en</strong>ing di<strong>en</strong>t bij te drag<strong>en</strong> aan de zelfredzaamheid bij het lev<strong>en</strong> vanalledag. De belanghebb<strong>en</strong>de die in e<strong>en</strong> AWBZ‐gefinancieerde instelling (verpleeghuis ofzorgc<strong>en</strong>trum) woont, komt in principe niet in aanmerking voor deze voorzi<strong>en</strong>ing. De achterligg<strong>en</strong>degedachte hierbij is dat m<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> zelfstandig huishoud<strong>en</strong> meer voert waarvoor m<strong>en</strong> boodschapp<strong>en</strong>moet do<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat veelal het maatschappelijk lev<strong>en</strong> plaatsvindt binn<strong>en</strong> de instelling.In de situatie dat de belanghebb<strong>en</strong>de niet zelfstandig transfers kan uitvoer<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> elektrischerolstoel die zowel binn<strong>en</strong> als buit<strong>en</strong>shuis te gebruik<strong>en</strong> is, de aangewez<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing. Er di<strong>en</strong>tbov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stalling aanwezig te zijn voor de voorzi<strong>en</strong>ing.E<strong>en</strong> elektrische buit<strong>en</strong>rolstoel heeft wat betreft gebruiksdoel e<strong>en</strong> overlap met e<strong>en</strong> scootermobiel. Deuitvoeringsorganisatie verstrekt dan ook ge<strong>en</strong> scootermobiel naast e<strong>en</strong> elektrische buit<strong>en</strong>rolstoel.73


AanpassingE<strong>en</strong> door de uitvoeringsorganisatie te verstrekk<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing kan bestaan uit e<strong>en</strong> aanpassing vane<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing. Vaak zijn individuele aanpassing<strong>en</strong> nodig om e<strong>en</strong> rolstoel adequaat temak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> deel van deze aanpassing<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> uitgevoerd door standaardonderdel<strong>en</strong> aan derolstoel toe te voeg<strong>en</strong>. Aanpassing<strong>en</strong> aan rolstoel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> volledig vergoed.Individuele aanpassing<strong>en</strong> zijn te onderscheid<strong>en</strong> in aanpassing<strong>en</strong> aan:‐ zit‐, rug‐ <strong>en</strong> ondersteuningsdel<strong>en</strong>;‐ rijgedeelte;‐ bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong>/of besturing;‐ fixatie.Wanneer zitondersteuning<strong>en</strong> (zitschaal of zitorthese) <strong>en</strong> anti‐decubituskuss<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rolstoel ofduwwandelwag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vast onderdeel vorm<strong>en</strong>, in die zin dat zij niet zonder elkaar zijn te gebruik<strong>en</strong>,word<strong>en</strong> zij als onderdeel van de rolstoel beschouwd <strong>en</strong> vall<strong>en</strong> onder de werking van de Wmo.Vijfde wielE<strong>en</strong> vijfde wiel (handbike) is e<strong>en</strong> wiel met handbedi<strong>en</strong>de trappers die aan e<strong>en</strong> rolstoel aan‐ <strong>en</strong>afgekoppeld kan word<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vijfde wiel aan e<strong>en</strong> rolstoel is gekoppeld, kan de gebruiker zichmet de cranks met grotere snelheid <strong>en</strong> over grotere afstand<strong>en</strong> voortbeweg<strong>en</strong>.De voorzi<strong>en</strong>ing kan alle<strong>en</strong> verstrekt word<strong>en</strong> als er e<strong>en</strong> adequate rolstoel aanwezig is <strong>en</strong> als debelanghebb<strong>en</strong>de kiest voor e<strong>en</strong> vijfde wiel in plaats van e<strong>en</strong> scootermobiel of e<strong>en</strong> elektrischerolstoel.De voorzi<strong>en</strong>ing kan niet verstrekt word<strong>en</strong> als de belanghebb<strong>en</strong>de gebruik maakt van e<strong>en</strong>scootermobiel, e<strong>en</strong> elektrische rolstoel of e<strong>en</strong> andere voorzi<strong>en</strong>ing die het gebruik overlapt.DuwbekrachtigerE<strong>en</strong> duwbekrachtiger is e<strong>en</strong> elektrisch aangedrev<strong>en</strong> wiel welke onder e<strong>en</strong> rolvoorzi<strong>en</strong>ing gekoppeldkan word<strong>en</strong>. De bedi<strong>en</strong>ing wordt bij de duwhandvatt<strong>en</strong> van de rolvoorzi<strong>en</strong>ing geplaatst zodat debegeleider die de rolstoel duwt de duwbekrachtiger kan bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>. E<strong>en</strong> duwbekrachtiger kan debegeleider van de rolstoel assister<strong>en</strong> in het vooruit <strong>en</strong> achteruit rijd<strong>en</strong> waardoor deze minder krachthoeft te gebruik<strong>en</strong>.74


De voorzi<strong>en</strong>ing kan niet verstrekt word<strong>en</strong> als de belanghebb<strong>en</strong>de gebruik maakt van e<strong>en</strong>scootermobiel, e<strong>en</strong> elektrische rolstoel of e<strong>en</strong> andere voorzi<strong>en</strong>ing die het gebruik overlapt.Elektrische aandrijfunitDe elektrische hulpaandrijving wordt gezi<strong>en</strong> als toevoeging op e<strong>en</strong> handbewog<strong>en</strong> rolstoel. De rolstoelwordt voorzi<strong>en</strong> van twee motor<strong>en</strong> die bedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> middels de hoepels van de handbewog<strong>en</strong>rolstoel. Het voordeel is dat de belanghebb<strong>en</strong>de met de handbewog<strong>en</strong> rolstoel langere afstand<strong>en</strong> kanoverbrugg<strong>en</strong>. De hoepels met de motor<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> de gebruiker controle <strong>en</strong> gev<strong>en</strong> extra kracht vanaandrijving nadat de hoepels zijn losgelat<strong>en</strong>.De elektrische hulpaandrijving op e<strong>en</strong> handrolstoel wordt veelal verstrekt voor buit<strong>en</strong>shuis. Devoorzi<strong>en</strong>ing wordt dan ook niet verstrekt als de belanghebb<strong>en</strong>de gebruik maakt van e<strong>en</strong>scootermobiel, e<strong>en</strong> elektrische rolstoel of e<strong>en</strong> andere voorzi<strong>en</strong>ing die het gebruik overlapt.AccessoiresDe uitvoeringsorganisatie voorziet tev<strong>en</strong>s in e<strong>en</strong> vergoeding van de aanschafkost<strong>en</strong> van accessoiresdie voor de belanghebb<strong>en</strong>de noodzakelijk zijn. Te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> valt hierbij onder andere aan devergoeding van de aanschafkost<strong>en</strong> van zuurstoffleshouders, stokhouders, remverl<strong>en</strong>gers <strong>en</strong>rolstoeltaxifixatie.E<strong>en</strong> rolstoeltaxifixatie betreft e<strong>en</strong> aanpassing aan e<strong>en</strong> rolvoorzi<strong>en</strong>ing waardoor de gebruiker veiligvervoerd kan word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> rolstoelbus. Veelal heeft de aanpassing betrekking op het plaats<strong>en</strong> vanhouders op de rolstoel waar de taxibeugel aan vast gemaakt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Accessoires word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> verstrekt aan e<strong>en</strong> rolvoorzi<strong>en</strong>ing die door de uitvoeringsorganisatie isverstrekt.Onderhoud <strong>en</strong> reparatieRolstoel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> onderhoud nodig. Het soort onderhoud <strong>en</strong> de kost<strong>en</strong> van dit onderhoud variër<strong>en</strong>per type rolstoel. Voor de onderhoudskost<strong>en</strong> sluit de uitvoeringsorganisatie voor elke in bruikle<strong>en</strong>verstrekte rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> onderhoudscontract af. Dit houdt in dat maandelijks e<strong>en</strong> vastbedrag aan onderhoudskost<strong>en</strong> wordt betaald aan de leverancier. De leverancier sluit indi<strong>en</strong>noodzakelijk e<strong>en</strong> verzekering af. In de onderhoudskost<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> bedrag aan verzekeringskost<strong>en</strong>opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.75


De belanghebb<strong>en</strong>de die e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in bruikle<strong>en</strong> heeft, di<strong>en</strong>t alle zorg aan het middel tebested<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> zorgzame eig<strong>en</strong>aar in het algeme<strong>en</strong> aan zijn middel<strong>en</strong> besteedt om deduurzaamheid van het middel te waarborg<strong>en</strong>. De belanghebb<strong>en</strong>de mag ge<strong>en</strong> verandering<strong>en</strong> aan derolstoel aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de de leverancier <strong>en</strong> deuitvoeringsorganisatie in de geleg<strong>en</strong>heid te stell<strong>en</strong> het middel te controler<strong>en</strong>, te onderhoud<strong>en</strong> of tereparer<strong>en</strong>. Voor de exacte inhoud wordt verwez<strong>en</strong> naar de overe<strong>en</strong>komst tuss<strong>en</strong> deuitvoeringsorganisatie <strong>en</strong> de gebruiker.Reparatiekost<strong>en</strong> door schade vall<strong>en</strong> onder het onderhoudscontract. Indi<strong>en</strong> schade aan e<strong>en</strong> middel inbruikle<strong>en</strong> door de belanghebb<strong>en</strong>de opzettelijk is veroorzaakt of door grove nalatigheid is ontstaan,kunn<strong>en</strong> de kost<strong>en</strong> voor rek<strong>en</strong>ing van de belanghebb<strong>en</strong>de kom<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> nodig wordt de voorzi<strong>en</strong>inging<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> sportvoorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> bij rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Sportvoorzi<strong>en</strong>ingHet criterium om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor de aanschaf <strong>en</strong>het onderhoud van e<strong>en</strong> sportvoorzi<strong>en</strong>ing, is de <strong>vaststelling</strong> dat de belanghebb<strong>en</strong>de zondersportvoorzi<strong>en</strong>ing zijn sport niet kan beoef<strong>en</strong><strong>en</strong>. Dit onderscheidt e<strong>en</strong> sportvoorzi<strong>en</strong>ing metspelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> sportvoorzi<strong>en</strong>ing di<strong>en</strong>t gericht te zijn op het individu. Dit betek<strong>en</strong>t datuitsluit<strong>en</strong>d de belanghebb<strong>en</strong>de er gebruik van moet mak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> bal met geluid voor blind<strong>en</strong>voetbalvalt derhalve niet onder de sportvoorzi<strong>en</strong>ing, aangezi<strong>en</strong> meerdere person<strong>en</strong> hier bij de sport gebruikvan mak<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> sportvoorzi<strong>en</strong>ing wordt uitsluit<strong>en</strong>d verstrekt indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de lid is van e<strong>en</strong>gehandicapt<strong>en</strong>sportver<strong>en</strong>iging.Sportvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zijn:‐ marathon‐ of sprintrolstoel;‐ de basketbalrolstoel;‐ t<strong>en</strong>nisrolstoel;‐ dansrolstoel;‐ zitski;‐ aangepaste racefiets/racetandem;‐ aangepast paardrijdzadel.76


Sportvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn over het algeme<strong>en</strong> niet bruikbaar in de gewone leefsituatie.77


Voor sportvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wordt uitsluit<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget in de kost<strong>en</strong> van aanschaf<strong>en</strong> onderhoud gegev<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> periode van drie jaar. Dit is inclusief kost<strong>en</strong> voor aanpassing,onderhoud <strong>en</strong> reparatie. Voor de hoogte van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt verwez<strong>en</strong> naarartikel 22 lid 2 van het <strong>Besluit</strong>.Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de budgethouder. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na toek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>tde verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan deuitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie behoudt het recht om devoorzi<strong>en</strong>ing te controler<strong>en</strong>.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ingHet bedrag van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing is gelijk aan de kost<strong>en</strong> voorde goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, vermeerderd met instandhoudingskost<strong>en</strong>. Voor hetbepal<strong>en</strong> van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing zal e<strong>en</strong> offerte opgevraagd word<strong>en</strong> bij deleverancier die de uitvoeringsorganisatie ook bij verstrekking in natura inschakelt.De instandhoudingskost<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebaseerd op het bedrag dat de uitvoeringsorganisatie kwijt is aane<strong>en</strong> onderhoudscontract voor de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing.Bij e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing gaat de uitvoeringsorganisatie uit van e<strong>en</strong> afschrijvingsduur van 7 jaar. Ditbetek<strong>en</strong>t dat het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt toegek<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> periode van minimaal 7 jaar.Bij deze voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> onderhouds-/reparatiecontract af te sluit<strong>en</strong>. Bijelektrische rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is de belanghebb<strong>en</strong>de tev<strong>en</strong>s verplicht om e<strong>en</strong> WA-verzekering af tesluit<strong>en</strong>.Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de budgethouder. Binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na toek<strong>en</strong>ning di<strong>en</strong>tde verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan deuitvoeringsorganisatie plaats te vind<strong>en</strong>. De uitvoeringsorganisatie behoudt het recht om devoorzi<strong>en</strong>ing te controler<strong>en</strong>.Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor instandhoudingskost<strong>en</strong> wordt jaarlijks uitbetaald, na ontvangstvan e<strong>en</strong> bewijs dat het onderhoudscontract voor de voorzi<strong>en</strong>ing is verl<strong>en</strong>gd voor het betreff<strong>en</strong>de jaar.Het verkrijg<strong>en</strong> van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aanvraagE<strong>en</strong> aanvraag kan uitsluit<strong>en</strong>d schriftelijk word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d. De belanghebb<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>t gebruik temak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> door de uitvoeringsorganisatie beschikbaar gesteld aanvraagformulier.Het verstrekk<strong>en</strong> van inlichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> meewerk<strong>en</strong> aan onderzoekT<strong>en</strong> behoeve van de beoordeling van de aanvraag kan de belanghebb<strong>en</strong>de (<strong>en</strong> bij gebruikelijke zorgdi<strong>en</strong>s huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>) opgeroep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan hij ondervraagd <strong>en</strong>/of onderzocht word<strong>en</strong>. Debelanghebb<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>t de relevante gegev<strong>en</strong>s te verstrekk<strong>en</strong>. Hierbij kan gedacht word<strong>en</strong> aanmedische, maar ook aan financiële gegev<strong>en</strong>s of aan medische indicatiegegev<strong>en</strong>s op grond van deAWBZ. Bij medische gegev<strong>en</strong>s komt het frequ<strong>en</strong>t voor dat informatie van de behandel<strong>en</strong>de sectornoodzakelijk is. Dit kan – zeker als dit schriftelijk moet - geruime tijd in beslag nem<strong>en</strong>. Dat werkt78


vertrag<strong>en</strong>d op de doorlooptermijn van de aanvraag. Ook in dit soort situaties kan met inschakeling vande belanghebb<strong>en</strong>de vaak sneller over de b<strong>en</strong>odigde gegev<strong>en</strong>s beschikt word<strong>en</strong>, met name indi<strong>en</strong> debelanghebb<strong>en</strong>de aangeeft welk belang hij heeft bij het verstrekk<strong>en</strong> van de gevraagde informatie aande uitvoeringsorganisatie <strong>en</strong>/of de onafhankelijk medisch adviseur. Overig<strong>en</strong>s mag het opvrag<strong>en</strong> vanmedische gegev<strong>en</strong>s bij de behandel<strong>en</strong>de sector uitsluit<strong>en</strong>d plaatsvind<strong>en</strong> met toestemming van debelanghebb<strong>en</strong>de.Weigert de belanghebb<strong>en</strong>de echter de voor het nem<strong>en</strong> van het besluit noodzakelijke gegev<strong>en</strong>s – nahiertoe in de geleg<strong>en</strong>heid te zijn gesteld binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door de uitvoeringsorganisatie gestelde termijn -te verstrekk<strong>en</strong>, dan wordt volg<strong>en</strong>s artikel 4:5 van de Algem<strong>en</strong>e wet bestuursrecht de aanvraag buit<strong>en</strong>behandeling gelat<strong>en</strong>.Uit jurisprud<strong>en</strong>tie blijkt dat indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de ge<strong>en</strong> medewerking verle<strong>en</strong>t aan e<strong>en</strong>onderzoek, de aanvraag afgewez<strong>en</strong> mag word<strong>en</strong> op grond van de onmogelijkheid voldo<strong>en</strong>deonderzoek te do<strong>en</strong>, mits de noodzaak voor comp<strong>en</strong>satie zonder dit onderzoek niet vast te stell<strong>en</strong> is. Erzal dus altijd beoordeeld moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> of op e<strong>en</strong> andere wijze de medische noodzaak vastgesteldkan word<strong>en</strong>.Het onderzoekDe Wmo vraagt van de uitvoeringsorganisatie om e<strong>en</strong> zorgvuldig onderzoek te verricht<strong>en</strong>. In bepaaldesituaties heeft de uitvoeringsorganisatie hiervoor e<strong>en</strong> medisch advies nodig van e<strong>en</strong> onafhankelijkmedisch adviseur.In het onderzoek moet de ondersteuningsbehoefte van de belanghebb<strong>en</strong>de helder word<strong>en</strong>. Deuitvoeringsorganisatie stelt in e<strong>en</strong> contact met de belanghebb<strong>en</strong>de vast op welk gebied of welkegebied<strong>en</strong> problem<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ondervond<strong>en</strong> bij de zelfredzaamheid <strong>en</strong> maatschappelijke participatie. Erwordt dus eerst gekek<strong>en</strong> naar het verhelder<strong>en</strong> van de vraag van de belanghebb<strong>en</strong>de voordat er overoplossing<strong>en</strong> gesprok<strong>en</strong> wordt. Hoewel e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de veelal e<strong>en</strong> aanvraag indi<strong>en</strong>t voor e<strong>en</strong>specifieke voorzi<strong>en</strong>ing, zal de uitvoeringsorganisatie in e<strong>en</strong> gesprek eerst terug gaan naar deproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong> de behoefte van de belanghebb<strong>en</strong>de. Na e<strong>en</strong> goede analyse hiervan <strong>en</strong> na het breedkijk<strong>en</strong> naar het probleem zull<strong>en</strong> mogelijke oplossing<strong>en</strong> vastgesteld kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Bij de mogelijke oplossing<strong>en</strong> wordt eerst uitgegaan van de eig<strong>en</strong> kracht <strong>en</strong> de eig<strong>en</strong>verantwoordelijkheid van de belanghebb<strong>en</strong>de. Zo wordt bekek<strong>en</strong> of door inzet van het eig<strong>en</strong> netwerke<strong>en</strong> probleem opgelost kan word<strong>en</strong>. Vervolg<strong>en</strong>s wordt bekek<strong>en</strong> of wettelijk voorligg<strong>en</strong>devoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, algeme<strong>en</strong> gebruikelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e of collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>resulter<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> oplossing voor de belanghebb<strong>en</strong>de. Pas aan het eind van e<strong>en</strong> gesprek kom<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>tuele individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aan bod.Daarnaast kan in e<strong>en</strong> gesprek de wederkerigheid aan bod kom<strong>en</strong>. De Wmo gaat immers overmeedo<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de die op e<strong>en</strong> bepaald gebied ondersteuning behoeft kan misschi<strong>en</strong> ope<strong>en</strong> ander gebied ondersteuning bied<strong>en</strong>. En dat kan op vele manier<strong>en</strong>. In dit opzicht is het belangrijkdat tijd<strong>en</strong>s het gesprek ook aandacht is voor de mogelijke inzet van de belanghebb<strong>en</strong>de zelf t<strong>en</strong>behoeve van ander<strong>en</strong>.Wijziging<strong>en</strong> in de situatieDe belanghebb<strong>en</strong>de aan wie e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing is verstrekt, is verplicht om aan deuitvoeringsorganisatie zo spoedig mogelijk mededeling te do<strong>en</strong> van feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> omstandighed<strong>en</strong> die vaninvloed zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zijn op de verstrekte of te verstrekk<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Voorbeeld<strong>en</strong> hiervanzijn:- wijziging<strong>en</strong> in naam, adres, woonplaats <strong>en</strong> telefoonnummer;- wijziging<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>stelling van de leefe<strong>en</strong>heid of de burgerlijke staat;- wijziging<strong>en</strong> in inkom<strong>en</strong>;- gewijzigde gemachtigde/wettelijk verteg<strong>en</strong>woordiger;- wijziging<strong>en</strong> in de medische situatie (indi<strong>en</strong> relevant voor de voorzi<strong>en</strong>ing).79


Overgangsbepaling <strong>en</strong> inwerkingtredingOvergangsbepalingDe <strong>Beleidsregels</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2012 Versie 2 zijn nietvan toepassing op aanvrag<strong>en</strong> waarop vóór de inwerkingtreding hiervan is beslist.InwerkingtredingDe <strong>Beleidsregels</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2012 Versie 2 tred<strong>en</strong> inwerking met ingang van 1 april 2012. Met de inwerkingtreding van deze <strong>Beleidsregels</strong> kom<strong>en</strong> de<strong>Beleidsregels</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2012 te vervall<strong>en</strong>CiteertitelDeze beleidsregels word<strong>en</strong> aangehaald als “<strong>Beleidsregels</strong> maatschappelijke ondersteuning NieuweWaterweg Noord 2012 Vesrie 2” of als “<strong>Beleidsregels</strong> maatschappelijke ondersteuning NWN 2012Versie 2.80


BESLUITMAATSCHAPPELIJKEONDERSTEUNING81


NIEUWE WATERWEG NOORD2012Versie 282


BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWEWATERWEG NOORD 2012Hoofdstuk 1. Algem<strong>en</strong>e bepaling<strong>en</strong>Artikel 1Begripsbepaling<strong>en</strong>In dit <strong>Besluit</strong> wordt verstaan onder:rr. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning;ss. College: college van burgemeester <strong>en</strong> wethouderstt. Verord<strong>en</strong>ing: Verord<strong>en</strong>ing maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord;uu. <strong>Besluit</strong>: het <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord dat door het collegewordt vastgesteld <strong>en</strong> waarin nadere regels <strong>en</strong> bedrag<strong>en</strong> zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>;vv. <strong>Beleidsregels</strong>: de <strong>Beleidsregels</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord;ww. AWBZ: Algem<strong>en</strong>e Wet Bijzondere Ziektekost<strong>en</strong>;xx. Regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN): de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Maassluis, Schiedam <strong>en</strong> Vlaarding<strong>en</strong>;yy. Uitvoeringsorganisatie: de organisatie die belast is met het vaststell<strong>en</strong> van deondersteuningsbehoefte <strong>en</strong> de noodzaak tot comp<strong>en</strong>satie <strong>en</strong> met het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>zoals bedoeld in de Verord<strong>en</strong>ing;zz. Comp<strong>en</strong>satieplicht: de plicht van het college aan person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking, e<strong>en</strong> chronischpsychisch of e<strong>en</strong> psychosociaal probleem voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> ter comp<strong>en</strong>satie van hunbeperking<strong>en</strong> op het gebied van zelfredzaamheid <strong>en</strong> maatschappelijke participatie t<strong>en</strong>einde h<strong>en</strong> instaat te stell<strong>en</strong> e<strong>en</strong> huishoud<strong>en</strong> te voer<strong>en</strong>, zich te verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om de woning, zich lokaal teverplaats<strong>en</strong> per vervoermiddel <strong>en</strong> medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te ontmoet<strong>en</strong> <strong>en</strong> op basis daarvan socialeverband<strong>en</strong> aan te gaan. Daarbij legt artikel 4 van de Wet het college de plicht op om e<strong>en</strong> resultaatte bereik<strong>en</strong> dat als comp<strong>en</strong>satie mag geld<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat in het individuele geval maatwerk is;83


aaa. Aanvraag: e<strong>en</strong> schriftelijk verzoek van e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de om in aanmerking te kom<strong>en</strong> vooréén of meerdere voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in het kader van de Verord<strong>en</strong>ing.bbb. Belanghebb<strong>en</strong>de: e<strong>en</strong> persoon die voor zichzelf of, met behulp van e<strong>en</strong> machtiging door e<strong>en</strong>ander, e<strong>en</strong> aanvraag indi<strong>en</strong>t of laat indi<strong>en</strong><strong>en</strong>.ccc. Psychosociaal probleem: e<strong>en</strong> situatie van verlies van zelfstandigheid <strong>en</strong>, met name, e<strong>en</strong> gebrekaan deelname aan het maatschappelijk verkeer, veroorzaakt door problem<strong>en</strong> die iemand heeft inzijn relatie met ander<strong>en</strong>, met zijn sociale omgeving.ddd. Algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing die weliswaar niet bestemd is voor, nochte gebruik<strong>en</strong> is door alle person<strong>en</strong> als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Wet, maar die anderzijdsdoor iedere<strong>en</strong> waarvoor de voorzi<strong>en</strong>ing wel bedoeld is op e<strong>en</strong>voudige wijze te verkrijg<strong>en</strong> of tegebruik<strong>en</strong> is;eee. Algeme<strong>en</strong> gebruikelijke voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die niet speciaal bedoeld is voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> beperking, dus ook door ander<strong>en</strong> gebruikt wordt, algeme<strong>en</strong> verkrijgbaar is <strong>en</strong> niet –aanzi<strong>en</strong>lijk – duurder is dan vergelijkbare product<strong>en</strong>;fff. Collectieve voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die individueel wordt verstrekt maar die door meerdereperson<strong>en</strong> tegelijk wordt gebruikt, zoals het collectief aanvull<strong>en</strong>d op<strong>en</strong>baar vervoer;ggg. Voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die normaal in de maatschappij aanwezig <strong>en</strong>beschikbaar is <strong>en</strong> bedoeld is voor iedere<strong>en</strong> die daar behoefte aan heeft;hhh. Wettelijk voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing; e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing op grond van e<strong>en</strong> wettelijke bepalinganders dan ingevolge de Wmo, waarmee het resultaat geheel of gedeeltelijk bereikt kan word<strong>en</strong>.iii. Individuele voorzi<strong>en</strong>ing: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die t<strong>en</strong> behoeve van één persoon op basis van artikel 4van de Wet wordt verstrekt <strong>en</strong> waarop alle regels van de wet van toepassing zijn;jjj. Gebruikelijke zorg: de zorg die op het gebied van het voer<strong>en</strong> van het huishoud<strong>en</strong> voor alle led<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> leefe<strong>en</strong>heid geldt om gezam<strong>en</strong>lijk voor het huishoud<strong>en</strong> te zorg<strong>en</strong>.kkk. Voorzi<strong>en</strong>ing in natura: e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in het kader van deze Verord<strong>en</strong>ing die in eig<strong>en</strong>dom,bruikle<strong>en</strong>, huur, lease of in de vorm van persoonlijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing wordt verstrekt;lll. Persoonsgebond<strong>en</strong> budget: e<strong>en</strong> geldbedrag, als alternatief voor e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura;mmm. Budgethouder: e<strong>en</strong> persoon aan wie ingevolge de Verord<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong>budget is toegek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> die aan het college verantwoording over de besteding van hetpersoonsgebond<strong>en</strong> budget verschuldigd is;84


nnn. Financiële tegemoetkoming: e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, al danniet forfaitair of gemaximeerd, welke kan word<strong>en</strong> afgestemd op het inkom<strong>en</strong> van debelanghebb<strong>en</strong>de;ooo. Eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> door het college vast te stell<strong>en</strong> bijdrage, diebij respectievelijk e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura, e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget (e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage)<strong>en</strong> e<strong>en</strong> financiële tegemoetkoming (e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> aandeel) betaald moet word<strong>en</strong>;ppp. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012;qqq. Meerkost<strong>en</strong>: kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> mogelijk kracht<strong>en</strong>s de Wet te verl<strong>en</strong><strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, voor zover ditdeel van de kost<strong>en</strong> uitgaat bov<strong>en</strong> voor die persoon als algeme<strong>en</strong> gebruikelijk te beschouw<strong>en</strong>kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dergelijke voorzi<strong>en</strong>ing;rrr. Instandhoudingskost<strong>en</strong>: alle kost<strong>en</strong> die betrekking hebb<strong>en</strong> op het instandhoud<strong>en</strong> van devoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd in de Verord<strong>en</strong>ing;sss. Huisg<strong>en</strong>oot: e<strong>en</strong> ieder met wie de belanghebb<strong>en</strong>de duurzaam geme<strong>en</strong>schappelijk e<strong>en</strong> woningbewoont;ttt. Mantelzorger: e<strong>en</strong> persoon, die mantelzorg verle<strong>en</strong>t als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b. van deWet;uuu. Hoofdverblijf: de plaats waar e<strong>en</strong> persoon daadwerkelijk de meeste nacht<strong>en</strong> per jaardoorbr<strong>en</strong>gt.vvv. Geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte: gedeelte van e<strong>en</strong> gebouw, bestemd voor bewoning, niet behor<strong>en</strong>detot de onderscheid<strong>en</strong> woning<strong>en</strong>, bestemd <strong>en</strong> noodzakelijk om de woning van de belanghebb<strong>en</strong>devanaf de toegang van het gebouw te bereik<strong>en</strong>;www. Raad van Advies: e<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordiging van de doelgroep person<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong> uit degeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Maassluis, Schiedam <strong>en</strong> Vlaarding<strong>en</strong>.xxx. Sanering: e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing van niet-bouwkundige of niet-woontechnische aard zoals hetaanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van vloerbedekking <strong>en</strong> raambekleding t<strong>en</strong> behoeve van COPD- <strong>en</strong> Astmapatiënt<strong>en</strong><strong>en</strong> vloerbedekking t<strong>en</strong> behoeve van rolstoelgebruikers;yyy. Regiotaxi Waterweg: het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer dat rijdt in de regio NWN;zzz. Regiotaxizone: één Regiotaxizone bestaat uit het grondgebied van één zone van het op<strong>en</strong>baarvervoer;aaaa. WMO-pas: e<strong>en</strong> specifiek voor de Regiotaxi Waterweg door de uitvoeringsorganisatieuitgegev<strong>en</strong> vervoersbewijs voor person<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong>;85


. Niet-WMO-pas: e<strong>en</strong> specifiek voor de Regiotaxi Waterweg door de uitvoeringsorganisatieuitgegev<strong>en</strong> vervoersbewijs voor person<strong>en</strong> zonder beperking<strong>en</strong>;cccc. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012;dddd. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012;eeee. Gemaximeerde vergoeding: e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die tot e<strong>en</strong>vastgesteld maximum wordt verstrekt;ffff. Forfaitaire vergoeding: e<strong>en</strong> geldbedrag dat onafhankelijk van de werkelijke kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing wordt verstrekt;gggg. COPD: e<strong>en</strong> afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Diseases', ditbetek<strong>en</strong>t chronisch (langdurig) obstructieve longziekte;hhhh. Valys: e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing voor bov<strong>en</strong>regionaal vervoer voor person<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong>in opdracht van het ministerie van VWS (www.valys.nl).86


Hoofdstuk 2. Bijzondere regels over het persoonsgebond<strong>en</strong> budget.Artikel 2Voorwaard<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget1. E<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget zoals g<strong>en</strong>oemd in artikel 6 van de Wet wordt alle<strong>en</strong> verstekt t<strong>en</strong>aanzi<strong>en</strong> van individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.2. Verstrekking van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in de vorm van e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget vindt plaats opverzoek van de belanghebb<strong>en</strong>de.3. Verstrekking van e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget vindt niet plaats indi<strong>en</strong>:a. op grond van aanwijzing<strong>en</strong> die tijd<strong>en</strong>s het onderzoek duidelijk zijn geword<strong>en</strong> het ernstigevermoed<strong>en</strong> bestaat dat de belanghebb<strong>en</strong>de problem<strong>en</strong> zal hebb<strong>en</strong> bij het omgaan met e<strong>en</strong>persoonsgebond<strong>en</strong> budget (o.m. ernstige schuld<strong>en</strong>problematiek, medische of psychischsocialeproblem<strong>en</strong>);b. reeds eerder op grond van de Verord<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget is verstrekt <strong>en</strong>deze op grond van artikel 34 <strong>en</strong> 35 van de Verord<strong>en</strong>ing is ingetrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of teruggevorderd,t<strong>en</strong>zij tijd<strong>en</strong>s onderzoek duidelijk is geword<strong>en</strong> dat de belanghebb<strong>en</strong>de deze problem<strong>en</strong> methet omgaan met e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget niet meer zal hebb<strong>en</strong>.c. uit onderzoek duidelijk is geword<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing niet langdurig adequaat is voor debelanghebb<strong>en</strong>de.Artikel 3Regels rond verstrekking <strong>en</strong> verantwoording persoonsgebond<strong>en</strong> budget1. Na verz<strong>en</strong>ding van de beschikking wordt het persoonsgebond<strong>en</strong> budget ter beschikking gestelddoor storting op de rek<strong>en</strong>ing van de belanghebb<strong>en</strong>de.2. Na aanschaf van de voorzi<strong>en</strong>ing waarvoor het persoonsgebond<strong>en</strong> budget verstrekt is, dan wel naafloop van de periode van de verstrekking waarvoor het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bedoeld is,wordt aan het college door de budgethouder, voor zover van toepassing, verstrekt:a. de nota/factuur van de aangeschafte voorzi<strong>en</strong>ing;b. e<strong>en</strong> betalingsbewijs van de aangeschafte voorzi<strong>en</strong>ing;c. e<strong>en</strong> onderhoudscontract;d. e<strong>en</strong> overzicht van de salarisadministratie.3. De verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget door de budgethouder aan het collegevindt in alle gevall<strong>en</strong> plaats binn<strong>en</strong> 3 maand<strong>en</strong> na afloop van de verstrekking dan wel binn<strong>en</strong> 6wek<strong>en</strong> na afloop van elk kwartaal.4. Na ontvangst van de in het tweede lid g<strong>en</strong>oemde bescheid<strong>en</strong> beoordeelt het college of eraanleiding bestaat het persoonsgebond<strong>en</strong> budget geheel of t<strong>en</strong> dele in te trekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> terug tevorder<strong>en</strong> of te verrek<strong>en</strong><strong>en</strong>.87


Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishoud<strong>en</strong>.Artikel 4Omvang van eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>1. Bij het verstrekk<strong>en</strong> van hulp bij het huishoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> per uur de volg<strong>en</strong>de maximale eig<strong>en</strong>bijdrag<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>ing gebracht:Categorie HH1: vergoeding voor e<strong>en</strong> arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5,eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964:€ 14,50Categorie HH1: zorg in natura of persoonsgebond<strong>en</strong> budget € 16,50Categorie HH2 of HH3: zorg in natura of persoonsgebond<strong>en</strong> budget € 17,502. De bedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> het perc<strong>en</strong>tage die geld<strong>en</strong> voor de maximale eig<strong>en</strong> bijdrage bij het verstrekk<strong>en</strong>van hulp bij het huishoud<strong>en</strong> zijn gelijk aan de bedrag<strong>en</strong> zoals opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het <strong>Besluit</strong>maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1, zoals jaarlijks aangepast doorde Minister van Volksgezondheid, Welzijn <strong>en</strong> Sport.Artikel 5Omvang van de hulp bij het huishoud<strong>en</strong>De omvang van hulp bij het huishoud<strong>en</strong> wordt ingevolge artikel 12 van de Verord<strong>en</strong>ing uitgedrukt inur<strong>en</strong> per week, waarbij wordt afgerond op hele kwartier<strong>en</strong>.Artikel 6Omvang van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget hulp bij het huishoud<strong>en</strong>De hoogte van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong>, waaronder de vergoedingvoor e<strong>en</strong> arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964,is voor de verschill<strong>en</strong>de categorieën vastgesteld op:- Categorie HH1: € 15,00 per uur;- Categorie HH2: € 18,50 per uur;- Categorie HH3: € 19,50 per uur.88


Hoofdstuk 4. Woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Artikel 7Financiële tegemoetkomingDe hoogte van e<strong>en</strong> financiële tegemoetkoming wordt bij de verstrekking van e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing nietafgestemd op het inkom<strong>en</strong>.Artikel 8Omvang van eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>1. Bij het verstrekk<strong>en</strong> van de volg<strong>en</strong>de woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage verschuldigd:a. stoeltraplift;b. plateau(trap)lift;c. woonhuislift;d. aanbouw;e. losse woonunit;f. vlonder, voor zover het de toegankelijkheid van de deur<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong> woning of eig<strong>en</strong>berging betreft;g. elektrische deurop<strong>en</strong>er, voor zover het de toegankelijkheid van de deur<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong>woning of eig<strong>en</strong> berging betreft.2. De bedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> het perc<strong>en</strong>tage die geld<strong>en</strong> voor de maximale eig<strong>en</strong> bijdrage bij het verstrekk<strong>en</strong>van de in het eerste lid g<strong>en</strong>oemde voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn gelijk aan de bedrag<strong>en</strong> zoals opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> inhet <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1, zoals jaarlijksaangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn <strong>en</strong> Sport.Artikel 9Tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong>1. Het bedrag voor de tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong> als g<strong>en</strong>oemd in artikel15 onder a van de Verord<strong>en</strong>ing bedraagt maximaal € 1.260,00 indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong>aanvraag heeft ingedi<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong>.2. Bij de <strong>vaststelling</strong> van de hoogte van de in het eerste lid g<strong>en</strong>oemde tegemoetkoming wordt alsvolgt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met het reeds voorspelbaar <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>baar zijn van de verhuizing voorde belanghebb<strong>en</strong>de:Voorspelbaarheid verhuizing:Bedrag tegemoetkoming:0 jaar € 1260,0089


½ jaar € 1050,001 jaar € 840,001½ jaar € 630,002 jaar € 420,002½ jaar € 210,003 jaar € 0,003. Het bedrag voor de tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong> als g<strong>en</strong>oemd in artikel15 onder a van de Verord<strong>en</strong>ing bedraagt maximaal € 2.510,00 indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong>aanvraag heeft ingedi<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> (niet) bouwkundige of (niet) woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ingmaar e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong> de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>devoorzi<strong>en</strong>ing is (primaat van de verhuizing).90


4. Bij de <strong>vaststelling</strong> van de hoogte van de in het derde lid g<strong>en</strong>oemde tegemoetkoming wordt alsvolgt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met het reeds voorspelbaar <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>baar zijn van de verhuizing voorde belanghebb<strong>en</strong>de:Voorspelbaarheid verhuizing:Bedrag tegemoetkoming:0 jaar € 2510,00½ jaar € 2092,001 jaar € 1674,001½ jaar € 1255,002 jaar € 837,002½ jaar € 419,003 jaar € 0,005. De tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong>, als bedoeld in artikel 16 lid 4 van deVerord<strong>en</strong>ing bedraagt € 2.030,00.Artikel 10Sanering van de woning1. Indi<strong>en</strong> de voorzi<strong>en</strong>ing als bedoeld in artikel 15 onder c van de Verord<strong>en</strong>ing (e<strong>en</strong> niet bouwkundigeof niet woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing) wordt aangew<strong>en</strong>d in het kader van e<strong>en</strong> sanering t<strong>en</strong>behoeve van COPD-/Astmapatiënt<strong>en</strong>, geldt dat e<strong>en</strong> tegemoetkoming wordt verstrekt voor deaanschaf van:a. raambekleding van maximaal € 26,50 per meter raambreedte <strong>en</strong>/ofb. vloerbedekking van maximaal € 12,75 per vierkante meter.2. Indi<strong>en</strong> de voorzi<strong>en</strong>ing als bedoeld in artikel 15 onder c van de Verord<strong>en</strong>ing (e<strong>en</strong> niet bouwkundigeof niet woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing) wordt aangew<strong>en</strong>d in het kader van e<strong>en</strong> sanering t<strong>en</strong>behoeve van rolstoelgebruikers, geldt dat e<strong>en</strong> tegemoetkoming wordt verstrekt voor de aanschafvan vloerbedekking van maximaal € 33,25 per vierkante meter.3. Bij de <strong>vaststelling</strong> van de hoogte van de in het eerste <strong>en</strong> tweede lid g<strong>en</strong>oemde tegemoetkomingwordt als volgt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de leeftijd van de huidige raambekleding <strong>en</strong>vloerbedekking:Leeftijd huidigeraambekleding ofvloerbedekkingRaambekledingper meterraambreedteVloerbedekking (lid 1)per vierkante meterVloerbedekking (lid 2)per vierkante meter91


0 jaar € 26,50 € 12,75 € 33,251 jaar € 22,72 € 10,93 € 28,502 jaar € 18,93 € 9,11 € 23,753 jaar € 15,15 € 7,29 € 19,004 jaar € 11,36 € 5,47 € 14,255 jaar € 7,58 € 3,65 € 9,506 jaar € 3,79 € 1,83 € 4,757 jaar € 0,00 € 0,00 € 0,00Artikel 11Verstrekking in eig<strong>en</strong>dom of bruikle<strong>en</strong>1. Woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in natura als bedoeld in artikel 15 onder c (e<strong>en</strong> niet bouwkundige of nietwoontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing) van de Verord<strong>en</strong>ing word<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong>dom verstrekt als deaanschafprijs lager is dan € 450,00.2. Woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in natura als bedoeld in artikel 15 onder c van de Verord<strong>en</strong>ing (e<strong>en</strong> nietbouwkundige of niet woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing) duurder dan € 450,00, word<strong>en</strong> in bruikle<strong>en</strong>verstrekt.Artikel 12Bezoekbaar mak<strong>en</strong> van de woningHet bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar mak<strong>en</strong> als g<strong>en</strong>oemd in artikel 19 lid 2tot <strong>en</strong> met 5 van de Verord<strong>en</strong>ing bedraagt € 7.230,00.Artikel 13Vaststelling bedrag persoonsgebond<strong>en</strong> budget1. Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> indicatie voor e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing, zoals bedoeld inartikel 15 onder a van de Verord<strong>en</strong>ing (e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong>herinrichtingskost<strong>en</strong>), is gelijk aan het bedrag van de tegemoetkoming als g<strong>en</strong>oemd in artikel 9van dit besluit.2. Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> indicatie voor e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing, als bedoeld in artikel15 onder b van de Verord<strong>en</strong>ing (e<strong>en</strong> bouwkundige of woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing), artikel 15onder c van de Verord<strong>en</strong>ing (e<strong>en</strong> niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing) <strong>en</strong>artikel 15 onder e van de Verord<strong>en</strong>ing (e<strong>en</strong> uitraasruimte), wordt vastgesteld als teg<strong>en</strong>waarde(100%) van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, waarbij92


ek<strong>en</strong>ing is gehoud<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel door de geme<strong>en</strong>te te ontvang<strong>en</strong> korting <strong>en</strong> inclusief e<strong>en</strong>bedrag voor instandhoudingskost<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van toepassing.93


Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaats<strong>en</strong> per vervoermiddelArtikel 14Financiële tegemoetkomingDe hoogte van e<strong>en</strong> financiële tegemoetkoming wordt bij de verstrekking van e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ingafgestemd op het inkom<strong>en</strong>.Artikel 15Omvang van eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>.1. Bij het verstrekk<strong>en</strong> van de volg<strong>en</strong>de vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage of e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aandeel verschuldigd:a. handbike;b. fietsvoorzi<strong>en</strong>ingc. op<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> (scootermobiel);d. geslot<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>wag<strong>en</strong>;e. gebruik leaseauto;f. individuele vervoerskost<strong>en</strong>tegemoetkoming.2. De bedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> het perc<strong>en</strong>tage die geld<strong>en</strong> voor de maximale eig<strong>en</strong> bijdrage bij het verstrekk<strong>en</strong>van de in het eerste lid g<strong>en</strong>oemde voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn gelijk aan de bedrag<strong>en</strong> zoals opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> inhet <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1, zoals jaarlijksaangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn <strong>en</strong> Sport.Artikel 16Tarief collectief vervoer1. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 20122. Het bedrag dat wordt gevraagd voor e<strong>en</strong> Regiotaxirit bedraagt:a. voor WMO-pashouders (zie artikel 18 lid 2):1. Voor bestemming<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het gebied Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong> Maassluis e<strong>en</strong>opstaptarief van € 0,60 <strong>en</strong> voor iedere zone van het op<strong>en</strong>baar vervoer € 0,60.2. Voor bestemming<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het gebied Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong> Maassluis voor deeerste zone € 0,60 plus e<strong>en</strong> opstaptarief van € 0,60 <strong>en</strong> voor iedere verdere zone vanhet op<strong>en</strong>baar vervoer € 1,80.b. voor niet-WMO-pashouders (zie artikel 18 lid 3):1. Voor bestemming<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het gebied Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong> Maassluis e<strong>en</strong>opstaptarief van € 3,00 <strong>en</strong> voor iedere zone van het op<strong>en</strong>baar vervoer € 3,00.2. Voor bestemming<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het gebied Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong> <strong>en</strong> Maassluis voor deeerste zone € 3,00 plus e<strong>en</strong> opstaptarief van € 3,00 <strong>en</strong> voor iedere verdere zone vanhet op<strong>en</strong>baar vervoer € 3,00.Artikel 17Algeme<strong>en</strong> gebruikelijke vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>94


Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012Artikel 18Collectieve vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>1. E<strong>en</strong> collectieve vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing, zoals bedoeld in artikel 22 onder b van de verord<strong>en</strong>ing kanbestaan uit:a. het gebruik van het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer;b. het gebruik van het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> persoon die d<strong>en</strong>oodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebb<strong>en</strong>de op zich neemt.2. De belanghebb<strong>en</strong>de die in aanmerking komt voor e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing g<strong>en</strong>oemd in het eerstelid van dit artikel krijgt e<strong>en</strong> WMO-pas <strong>en</strong> kan teg<strong>en</strong> betaling van het in artikel 16 lid 2 onder a vandit <strong>Besluit</strong> g<strong>en</strong>oemde tarief gebruik mak<strong>en</strong> van het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer.3. Iedere inwoner van Vlaarding<strong>en</strong>, Maasluis of Schiedam kan teg<strong>en</strong> betaling van € 5,00 in het bezitkom<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> niet-WMO-pas. Houders van e<strong>en</strong> niet-WMO-pas kunn<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> betaling van het inartikel 16 lid 2 onder b van dit <strong>Besluit</strong> g<strong>en</strong>oemde tarief gebruik mak<strong>en</strong> van het Aanvull<strong>en</strong>dOp<strong>en</strong>baar Vervoer.4. De belanghebb<strong>en</strong>de die in aanmerking komt voor e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing als bedoeld in lid 1onder b van dit artikel mag één begeleider t<strong>en</strong> laste van het college lat<strong>en</strong> meereiz<strong>en</strong> met hetAanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer.5. De belanghebb<strong>en</strong>de die in aanmerking komt voor e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing als bedoeld in lid 1onder a van dit artikel mag één persoon lat<strong>en</strong> meereiz<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> het tarief dat wordt gevraagd voorWMO-pashouders zoals g<strong>en</strong>oemd in artikel 16 lid 2 onder a van dit <strong>Besluit</strong>.6. Houders van e<strong>en</strong> niet-WMO-pas zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel mog<strong>en</strong> één persoon lat<strong>en</strong>meereiz<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> het tarief dat wordt gevraagd voor niet-WMO-pashouders zoals g<strong>en</strong>oemd inartikel 16 lid 2 onder b van dit <strong>Besluit</strong>.Artikel 19Bedrag<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>1. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van e<strong>en</strong> (eig<strong>en</strong>) auto bedraagt € 640,00 opdeclaratiebasis.2. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van e<strong>en</strong> taxi bedraagt € 1.015,00 opdeclaratiebasis.95


3. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van e<strong>en</strong> rolstoeltaxi bedraagt € 1.510,00 opdeclaratiebasis.4. Indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de die in aanmerking komt voor e<strong>en</strong> vergoeding zoals bedoeld in lid 1, 2<strong>en</strong> 3, kan aanton<strong>en</strong> dat hij vervoerskost<strong>en</strong> maakt, kan hij deze kost<strong>en</strong> op declaratiebasistuss<strong>en</strong>tijds vergoed krijg<strong>en</strong> vanaf € 50,00 <strong>en</strong> tot het bedrag van de g<strong>en</strong>oemde maximalevergoeding op jaarbasis.5. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 20126. Alle<strong>en</strong> vervoerskost<strong>en</strong> die door de belanghebb<strong>en</strong>de in Nederland gemaakt zijn kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>gedeclareerd.Artikel 20(Lease)auto’s1. Indi<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> leaseauto is verstrekt wordt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de kost<strong>en</strong> vanhet gebruik van die auto, e<strong>en</strong> forfaitair bedrag van € 0,14 per kilometer verstrekt voor 2000kilometer op jaarbasis.2. Indi<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de op grond van het beleid van het college dat voor 1 oktober 2000in het kader van de Wvg van kracht was e<strong>en</strong> auto in eig<strong>en</strong>dom is verstrekt, komt dezebelanghebb<strong>en</strong>de in aanmerking voor e<strong>en</strong> forfaitaire financiële tegemoetkoming van € 0,32 perkilometer voor 2000 kilometer op jaarbasis.3. De kost<strong>en</strong> voor verzekering <strong>en</strong> de houderschapsbelasting van de auto bedoeld in lid 2 van ditartikel kom<strong>en</strong> t<strong>en</strong> laste van het college.96


Artikel 21Vaststelling bedrag persoonsgebond<strong>en</strong> budget1. Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> indicatie voor e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing, zijnde e<strong>en</strong>individuele vervoersvergoeding, zoals bedoeld in artikel 19, is gelijk aan het bedrag van dezevergoeding.2. Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> indicatie voor e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing, niet zijnde e<strong>en</strong>individuele vervoersvergoeding, zoals bedoeld in artikel 19, wordt vastgesteld op basis van deteg<strong>en</strong>waarde (100%) van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte,waarbij rek<strong>en</strong>ing is gehoud<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel door de geme<strong>en</strong>te te ontvang<strong>en</strong> korting <strong>en</strong>inclusief e<strong>en</strong> bedrag voor instandhoudingskost<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> van toepassing.97


Hoofdstuk 6. Verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> rond de woning.Artikel 22Vaststelling bedrag persoonsgebond<strong>en</strong> budget1. Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> indicatie voor e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing, niet zijnde e<strong>en</strong>sportvoorzi<strong>en</strong>ing, wordt vastgesteld op basis van de teg<strong>en</strong>waarde (100%) van het bedrag zoalsvermeld in de door het college geaccepteerde offerte, waarbij rek<strong>en</strong>ing is gehoud<strong>en</strong> met e<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>tueel door de geme<strong>en</strong>te te ontvang<strong>en</strong> korting <strong>en</strong> inclusief e<strong>en</strong> bedrag voorinstandhoudingskost<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van toepassing.2. E<strong>en</strong> sportvoorzi<strong>en</strong>ing wordt uitsluit<strong>en</strong>d verstrekt als persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Het bedrag van ditpersoonsgebond<strong>en</strong> budget bedraagt maximaal € 3.570,00 welk bedrag bedoeld is alstegemoetkoming in aanschaf <strong>en</strong> onderhoud van e<strong>en</strong> sportvoorzi<strong>en</strong>ing voor e<strong>en</strong> periode van driejaar.98


Hoofdstuk 7. Slotbepaling<strong>en</strong>Artikel 22Evaluatie <strong>en</strong> indexeringHet <strong>Besluit</strong> wordt jaarlijks geëvalueerd <strong>en</strong> geïndexeerd. Indi<strong>en</strong> deze evaluatie/indexatie daartoeaanleiding geeft, wordt het <strong>Besluit</strong> aangepast.Artikel 23InwerkingtredingDit <strong>Besluit</strong> treedt in werking met ingang van 1 april 2012. Het <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuningNieuwe Waterweg Noord 2012 komt per die datum te vervall<strong>en</strong>.Artikel 24CiteertitelDit <strong>Besluit</strong> wordt aangehaald als “<strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord2012 Versie 2” of als “<strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning NWN 2012 Versie 2”.99


Toelichting <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning NieuweWaterweg Noord 2012 Versie 2Inleiding.De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 van kracht geword<strong>en</strong>. Deuitvoering van deze nieuwe wet is aanvankelijk wat betreft de individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> “beleidsarm”ingezet. Dat wil zegg<strong>en</strong> dat de bestaande regelgeving van de aan de Wmo voorafgaande Wetvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gehandicapt<strong>en</strong> (Wvg) <strong>en</strong> de functie Huishoudelijke Verzorging (HV) uit de AWBZ zoveel mogelijk ongewijzigd in de verord<strong>en</strong>ing werd<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.Inmiddels is er sinds de invoering van de Wmo diverse jurisprud<strong>en</strong>tie ontstaan. Daarnaast is in e<strong>en</strong>sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> VNG <strong>en</strong> de CG-Raad <strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke Ouder<strong>en</strong>bond<strong>en</strong> “De Kanteling”ontstaan: e<strong>en</strong> proces om de Wmo te do<strong>en</strong> kantel<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> wijze van uitvoer<strong>en</strong> die recht doet aande bedoeling van de wetgever, met name t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het nieuwe begrip “comp<strong>en</strong>satieplicht”.Op basis hiervan <strong>en</strong> op basis van de ervaring<strong>en</strong> met de huidige Verord<strong>en</strong>ing maatschappelijkeondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2008 is e<strong>en</strong> nieuwe Verord<strong>en</strong>ing opgesteld. In dezeVerord<strong>en</strong>ing maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2012 is neergelegd op welkevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> onder welke voorwaard<strong>en</strong> person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking, e<strong>en</strong> chronisch psychisch ofe<strong>en</strong> psychosociaal probleem aanspraak kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> in het kader van de Wmo.In dit <strong>Besluit</strong> zijn de bedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> nadere regels opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> die van toepassing zijn. Het beleid isneergelegd in de <strong>Beleidsregels</strong> maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2012(<strong>Beleidsregels</strong>).100


Hoofdstuk 1. Algem<strong>en</strong>e bepaling<strong>en</strong>Artikel 1Begripsbepaling<strong>en</strong>ad a.Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning: Deze bepaling spreekt voor zich; zie ook de inartikel 43 van de Wet maatschappelijke ondersteuning opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> citeertitel van de Wet.ad b.College: Waar in de regelgeving College staat wordt het College van burgemeester <strong>en</strong>wethouders bedoeld.ad c. Verord<strong>en</strong>ing: Verord<strong>en</strong>ing maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2012Deze Verord<strong>en</strong>ing vervangt de Verord<strong>en</strong>ing maatschappelijke ondersteuning NieuweWaterweg Noord 2008.ad d.<strong>Besluit</strong>: Het <strong>Besluit</strong> wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Hierin zijn nadere regels <strong>en</strong>bedrag<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.ad e.<strong>Beleidsregels</strong>: Hierin zijn de beleidsregels opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> die zijn vastgesteld door het college.ad f.Algem<strong>en</strong>e Wet Bijzondere Ziektekost<strong>en</strong>. De AWBZ is bedoeld voor zware, chronische <strong>en</strong>continue zorg die grote financiële risico’s voor individu<strong>en</strong> met zich meebr<strong>en</strong>gt <strong>en</strong> die particulierniet te verzeker<strong>en</strong> is.ad g.Regio Nieuwe Waterweg Noord: De regio NWN omvat de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong><strong>en</strong> Maassluis.ad h.Uitvoeringsorganisatie: De organisatie die belast is met het vaststell<strong>en</strong> van deondersteuningsbehoefte <strong>en</strong> de noodzaak tot comp<strong>en</strong>satie <strong>en</strong> met het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> vanvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals bedoeld in de Verord<strong>en</strong>ing. Deze begripsbepaling behoeft ge<strong>en</strong> naderetoelichting.ad i.Comp<strong>en</strong>satieplicht: De begripsomschrijving van het cruciale begrip “comp<strong>en</strong>satieplicht” isontle<strong>en</strong>d aan de uitspraak van de C<strong>en</strong>trale Raad van Beroep van 10 december 2008. In dezeuitspraak wordt voor het eerst e<strong>en</strong> fundam<strong>en</strong>teel standpunt gegev<strong>en</strong> over de Wmo.Uit deze uitspraak zijn de belangrijkste bestanddel<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gevoegd tot de volg<strong>en</strong>debegripsomschrijving: “Comp<strong>en</strong>satieplicht: De plicht van het College van burgemeester <strong>en</strong>wethouders aan person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking, e<strong>en</strong> chronisch psychisch of e<strong>en</strong> psychosociaalprobleem, voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> ter comp<strong>en</strong>satie van hun beperking<strong>en</strong> op het gebied vanzelfredzaamheid <strong>en</strong> maatschappelijke participatie t<strong>en</strong>einde h<strong>en</strong> in staat te stell<strong>en</strong> e<strong>en</strong>huishoud<strong>en</strong> te voer<strong>en</strong>, zich te verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om de woning, zich lokaal te verplaats<strong>en</strong> per101


vervoermiddel <strong>en</strong> medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te ontmoet<strong>en</strong> <strong>en</strong> op basis daarvan sociale verband<strong>en</strong> aan tegaan (met als doeleind<strong>en</strong> de zelfredzaamheid <strong>en</strong> de maatschappelijke participatie van dezeperson<strong>en</strong>). Daarbij legt artikel 4 van de Wmo het College de plicht op om e<strong>en</strong> resultaat tebereik<strong>en</strong> dat als comp<strong>en</strong>satie mag geld<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat in het individuele geval maatwerk is”De comp<strong>en</strong>satieplicht houdt e<strong>en</strong> plicht in voor het college. Die plicht geldt in ieder geval t<strong>en</strong>aanzi<strong>en</strong> van person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking, e<strong>en</strong> chronisch psychisch of e<strong>en</strong> psychosociaalprobleem, waaronder ook ouder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>. Daarbij moet het gaan om ondervond<strong>en</strong>beperking<strong>en</strong> op het gebied van de zelfredzaamheid <strong>en</strong> de maatschappelijke participatie. Doelis betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> in staat te stell<strong>en</strong> e<strong>en</strong> huishoud<strong>en</strong> te voer<strong>en</strong>, zich te verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om dewoning, zich lokaal te verplaats<strong>en</strong> per vervoermiddel <strong>en</strong> medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te ontmoet<strong>en</strong> <strong>en</strong> opbasis daarvan sociale verband<strong>en</strong> aan te gaan.Bij wat het college ook besluit geldt: het moet gaan om maatwerk. Uitgegaan moet word<strong>en</strong>van de persoonsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van de belanghebb<strong>en</strong>de. Dat legt e<strong>en</strong> beperking opaan de mogelijkheid algem<strong>en</strong>e maatregel<strong>en</strong> te treff<strong>en</strong>, zoals het hanter<strong>en</strong> van primat<strong>en</strong>. Dat istoegestaan, mits in het individuele geval steeds wordt nagegaan of die algem<strong>en</strong>e maatregelwel leidt tot maatwerk. Of zoals de C<strong>en</strong>trale Raad het zegt: “Onder omstandighed<strong>en</strong> kan dit(maatwerk) leid<strong>en</strong> tot het oordeel dat algem<strong>en</strong>e keuz<strong>en</strong> die de geme<strong>en</strong>teraad <strong>en</strong> het Collegebij de uitvoering van de artikel<strong>en</strong> 3, 4, 5 <strong>en</strong> 6 van de Wmo hebb<strong>en</strong> gemaakt in het concrete,individuele geval niet kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegepast weg<strong>en</strong>s strijd met de in artikel 4 van de Wmobedoelde comp<strong>en</strong>satieplicht.”ad j.Aanvraag: De aanvraag voor één of meer voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in het kader van de Wet. E<strong>en</strong>aanvraag moet schriftelijk gedaan word<strong>en</strong>.ad k.Belanghebb<strong>en</strong>de: Doordat in de wet gesprok<strong>en</strong> wordt over mantelzorgers <strong>en</strong> vrijwilligers alsdoelgroep voor de comp<strong>en</strong>satieplicht, kan het begrip ‘belanghebb<strong>en</strong>de’ ruimer zijn dan alle<strong>en</strong>betrokk<strong>en</strong>e zelf. Daarom is het begrip belanghebb<strong>en</strong>de opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Onder belanghebb<strong>en</strong>dekan dus ook verstaan word<strong>en</strong> de mantelzorger(s) van betrokk<strong>en</strong>e.ad l.Psychosociaal probleem: Het begrip psychosociaal probleem is vanuit de AWBZ in de Wmoopg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, maar inmiddels als “grondslag” uit de AWBZ geschrapt. Dit is gebeurd omdatgeblek<strong>en</strong> is dat deze grondslag in de AWBZ financieel moeilijk te beheers<strong>en</strong> was. In de Wmoheeft – volg<strong>en</strong>s de parlem<strong>en</strong>taire behandeling - dit begrip e<strong>en</strong> heel specifieke betek<strong>en</strong>is. Dezebetek<strong>en</strong>is wordt hier als begripsomschrijving gehanteerd <strong>en</strong> is overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> uitspraakvan de C<strong>en</strong>trale Raad van Beroep (CRvB 29-04-2009. LJN: BI6832). Het betreft met namee<strong>en</strong> verlies van zelfstandigheid of deelname aan het maatschappelijk verkeer, dekerndoelstelling van de Wmo.ad m.Algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing: Dit zijn voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, met name di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> combinatie vandi<strong>en</strong>st <strong>en</strong> product, die weliswaar niet bestemd zijn voor, noch te gebruik<strong>en</strong> zijn door alleinwoners; anderzijds zijn ze door iedere<strong>en</strong> waarvoor ze wel bedoeld zijn op e<strong>en</strong>voudige wijzete verkrijg<strong>en</strong> of te gebruik<strong>en</strong>. Voorbeeld<strong>en</strong> zijn:• De dagrecreatie voor ouder<strong>en</strong>• De sociale alarmering• De boodschapp<strong>en</strong>bus, de supermarktservice, de vrijwillige boodschaphulp• De maaltijdservice <strong>en</strong> het eetcafé102


• Klusjesdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> om kleine woningaanpassing<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong> zoals de buurtconciërge,kluss<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st, 55+service, thuiszorgservice• De (ram<strong>en</strong>)wasservice• De rolstoelpools <strong>en</strong> scootermobielpools• De kortdur<strong>en</strong>de huishoudelijke hulp• Kinderopvang in al zijn verschijningsvorm<strong>en</strong>E<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing is dus per definitie ge<strong>en</strong> individuele voorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> de Wmo-regelsrond eig<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong>/eig<strong>en</strong> aandeel geld<strong>en</strong> niet.ad n.Algeme<strong>en</strong> gebruikelijke voorzi<strong>en</strong>ing: Volg<strong>en</strong>s de jurisprud<strong>en</strong>tie van de C<strong>en</strong>trale Raad vanBeroep is e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, met name product<strong>en</strong>, algeme<strong>en</strong> gebruikelijk als het gaat om e<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing die niet speciaal bedoeld is voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> handicap, zodat de voorzi<strong>en</strong>ingook op grote schaal door niet-gehandicapt<strong>en</strong> wordt gebruikt, die gewoon in e<strong>en</strong> normalewinkel te koop is <strong>en</strong> niet speciaal in de revalidatie-vakhandel of soortgelijke winkels <strong>en</strong> die quaprijs niet (aanzi<strong>en</strong>lijk) duurder is dan vergelijkbare voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. De C<strong>en</strong>trale Raad heeftaangegev<strong>en</strong> dat als het gaat om vervanging van e<strong>en</strong> zaak die (nog lang) niet afgeschrev<strong>en</strong> is<strong>en</strong> als het gaat om e<strong>en</strong> persoon die e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong> heeft dat door onvermijdbare kost<strong>en</strong> opgrond van de handicap onder de bijstandsnorm komt, wellicht e<strong>en</strong> uitzondering op dit principegemaakt moet word<strong>en</strong>.ad o.Collectieve voorzi<strong>en</strong>ing: Dit is e<strong>en</strong> Wmo-voorzi<strong>en</strong>ing die individueel wordt verstrekt maar dietoch door meerdere person<strong>en</strong> tegelijk word<strong>en</strong> gebruikt. Tot nu toe is het collectief vervoer hetmeest duidelijke voorbeeld. Collectief vervoer is ge<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing, omdat d<strong>en</strong>ormale aanvraagprocedure geldt, er e<strong>en</strong> beschikking wordt afgegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> bezwaar <strong>en</strong> beroepmogelijk is.ad p.Voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing: Voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gebruikelijkevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> of collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn. Bij dezevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is de functie bepal<strong>en</strong>d: zij gaan voor individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.ad q.Wettelijk voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing: De wettelijk voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>die in wetgeving <strong>en</strong> in regelgeving zijn vastgelegd <strong>en</strong> die op basis van artikel 2 van de wetvoorgaan op de Wmo. Te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> valt hierbij aan onder meer de Zorgverzekeringswet, deAlgem<strong>en</strong>e Wet Bijzondere Ziektekost<strong>en</strong>, de Wet op de kinderopvang, de verschill<strong>en</strong>dearbeidsongeschiktheidswett<strong>en</strong>. Als e<strong>en</strong> wettelijk voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing het probleem kanoploss<strong>en</strong> is er ge<strong>en</strong> aanspraak op maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo , zois in artikel 2 Wmo bepaald.ad r.Individuele voorzi<strong>en</strong>ing: Hier wordt de individuele voorzi<strong>en</strong>ing gedefinieerd. Deze is niet vooriedere<strong>en</strong> beschikbaar, maar uitsluit<strong>en</strong>d voor dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> die onder artikel 4 van de wet vall<strong>en</strong>. Erwordt individueel onderzoek gedaan naar de noodzaak van deze voorzi<strong>en</strong>ing, de voorzi<strong>en</strong>ingwordt bij beschikking toegek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> er staat bezwaar <strong>en</strong> beroep op<strong>en</strong>. Verder zijn alle regelsvan de Wmo van toepassing, zoals die rond eig<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> aandeel.ad s.Gebruikelijke zorg: Als in e<strong>en</strong> leefe<strong>en</strong>heid meerdere person<strong>en</strong> won<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> zij gezam<strong>en</strong>lijkde taak al het zich voordo<strong>en</strong>de huishoudelijke werk te verricht<strong>en</strong>. Zij zijn zelf verantwoordelijkvoor de verdeling <strong>en</strong> dit uitgangspunt heeft e<strong>en</strong> verplicht<strong>en</strong>d karakter.103


ad t.Voorzi<strong>en</strong>ing in natura: In deze begripsbepaling wordt omschrev<strong>en</strong> wat e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing innatura is. Daarbij kan word<strong>en</strong> gedacht aan verstrekking in eig<strong>en</strong>dom, bruikle<strong>en</strong>, huur, lease ofin de vorm van persoonlijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.ad u.Persoonsgebond<strong>en</strong> budget: E<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget is e<strong>en</strong> geldbedrag dat debelanghebb<strong>en</strong>de, onder door het college bepaalde voorwaard<strong>en</strong>, mag bested<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong>comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing naar zijn keuze. Nadere uitwerking omtr<strong>en</strong>t de relatie tuss<strong>en</strong>diverse comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarbij behor<strong>en</strong>de persoonsgebond<strong>en</strong> budgett<strong>en</strong>vindt plaats in het <strong>Besluit</strong> <strong>en</strong> de <strong>Beleidsregels</strong>.ad v.Budgethouder: De invoering van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget maakt het opnem<strong>en</strong> van hetbegrip “budgethouder” noodzakelijk. De budgethouder is de persoon die de beschikking krijgtover het budget <strong>en</strong> over de besteding daarvan ook verantwoording af di<strong>en</strong>t te legg<strong>en</strong> aan hetcollege.ad w.Financiële tegemoetkoming: E<strong>en</strong> financiële tegemoetkoming is e<strong>en</strong> geldbedrag dat is bedoeldom e<strong>en</strong> bepaalde voorzi<strong>en</strong>ing te verwerv<strong>en</strong> <strong>en</strong> is e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong>. De<strong>Beleidsregels</strong> <strong>en</strong> het <strong>Besluit</strong> zijn hierop van toepassing.ad x.Eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> door het college vast te stell<strong>en</strong> bijdrage, diebij respectievelijk de verstrekking van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura, e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong>budget (e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage), e<strong>en</strong> financiële tegemoetkoming (e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> aandeel) betaaldmoet word<strong>en</strong>. De <strong>Beleidsregels</strong> <strong>en</strong> het <strong>Besluit</strong> zijn hierop van toepassing.ad y. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012.ad z.Meerkost<strong>en</strong>: Het begrip “meerkost<strong>en</strong>” hangt nauw sam<strong>en</strong> met het begrip “algeme<strong>en</strong>gebruikelijk”; deze twee begripp<strong>en</strong> zijn elkaars teg<strong>en</strong>hangers. De WMO is erop gericht demeerkost<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> persoon met beperking<strong>en</strong> te bestrijd<strong>en</strong>.ad aa. Instandhoudingskost<strong>en</strong>: Hieronder vall<strong>en</strong> onder andere de kost<strong>en</strong> voor het instandhoud<strong>en</strong> vande voorzi<strong>en</strong>ing, zoals onder meer onderhoud <strong>en</strong> reparatie.ad bb. Huisg<strong>en</strong>oot: E<strong>en</strong> ieder met wie de belanghebb<strong>en</strong>de duurzaam geme<strong>en</strong>schappelijk e<strong>en</strong> woningbewoont. Deze begripsbepaling behoeft ge<strong>en</strong> nadere toelichting.ad cc. Mantelzorger: De begripsomschrijving van het begrip “mantelzorger” is ontle<strong>en</strong>d aan debegripsomschrijving van “mantelzorg” in de Wet (artikel 1, lid 1 onder b, van de Wet).104


ad dd. Hoofdverblijf: Het begrip hoofdverblijf biedt nogal e<strong>en</strong>s problem<strong>en</strong>. Het begrip is omschrev<strong>en</strong>naar het aantal nacht<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> doorbr<strong>en</strong>gt. Bij twijfel kan de plaats waar per jaar de meest<strong>en</strong>acht<strong>en</strong> word<strong>en</strong> doorgebracht, beschouwd word<strong>en</strong> als de plaats waar iemand zijn hoofdverblijfheeft. Dit kan e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> als iemand meerdere plaats<strong>en</strong> heeft waar e<strong>en</strong> groot deel van hetjaar wordt doorgebracht, zoals person<strong>en</strong> die het jaar deels in het buit<strong>en</strong>land doorbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,person<strong>en</strong> die deels in e<strong>en</strong> AWBZ-instelling verblijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> deels elders, <strong>en</strong>z.ad ee. Geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte: Het begrip geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte wordt omschrev<strong>en</strong> als deruimte die niet tot de onderscheid<strong>en</strong> woning behoort, zoals e<strong>en</strong> gang, e<strong>en</strong> portaal <strong>en</strong> e<strong>en</strong>trapp<strong>en</strong>huis, die toegang kan verschaff<strong>en</strong> tot de woonruimte.ad ff.Raad van Advies: E<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordiging van de doelgroep person<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong> uit degeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Maassluis, Schiedam <strong>en</strong> Vlaarding<strong>en</strong>. Deze begripsbepaling behoeft ge<strong>en</strong> naderetoelichting.ad gg. Sanering: Voor COPD- <strong>en</strong> Astmapatiënt<strong>en</strong> kan het noodzakelijk zijn om vloerbedekking <strong>en</strong>/ofraambekleding te vervang<strong>en</strong>. Ook voor rolstoelgebruikers kan vervanging van devloerbedekking nodig zijn.ad hh. Regiotaxi Waterweg: Het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoerssysteem voor in de regio NieuweWaterweg Noord (Schiedam, Vlaarding<strong>en</strong>, Maassluis), zoals dat zich vanaf 1994 onder deWet voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gehandicapt<strong>en</strong> heeft ontwikkeld.ad ii.Regiotaxizone: Het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoerssysteem hanteert dezelfde zone-indelingals het reguliere op<strong>en</strong>baar vervoer.ad jj.WMO-pas: Dit is de vervoerspas waarmee m<strong>en</strong> kan reiz<strong>en</strong> met de Regiotaxi Waterweg. Dezewordt verstrekt op grond van de Verord<strong>en</strong>ing aan person<strong>en</strong> die het reguliere op<strong>en</strong>baar vervoerniet (meer) kunn<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of bereik<strong>en</strong>.ad kk. Niet-WMO-pas: De Regiotaxi Waterweg biedt ook aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>de mogelijkheid om er gebruik van te mak<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> kan hiervoor e<strong>en</strong> niet-WMO-pasaanschaff<strong>en</strong> <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hoger tarief dan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> WMO-pas reiz<strong>en</strong> met deRegiotaxi Waterweg.ad ll. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012ad mm. Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012ad nn. Gemaximeerde vergoeding: Dit is e<strong>en</strong> financiële tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing die tot e<strong>en</strong> vastgesteld maximum kan word<strong>en</strong> verstrekt.ad oo. Forfaitaire vergoeding: Hier betreft het e<strong>en</strong> financiële tegemoetkoming in de kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing, welke bestaat uit e<strong>en</strong> vast bedrag, dat losstaat van de werkelijke kost<strong>en</strong> van dezevoorzi<strong>en</strong>ing.105


ad pp. COPD: COPD is e<strong>en</strong> afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive PulmonaryDiseases'. Dit betek<strong>en</strong>t chronisch, oftewel langdurig, obstructieve longziekte. Er is dus e<strong>en</strong>obstructie in de long<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> verzamelnaam voor de longaando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> bronchitis <strong>en</strong>longemfyseem. Deze term is e<strong>en</strong> specificatie van de oude term CARA, wat 'Chronische A-specifieke Respiratoire Aando<strong>en</strong>ing' betek<strong>en</strong>t. CARA omvat behalve de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemdeaando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> ook astma.ad qq. Valys: Dit is e<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing voor bov<strong>en</strong>regionaal vervoer voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> metbeperking<strong>en</strong> in opdracht van het ministerie van VWS. Voor meer informatie wordt verwez<strong>en</strong>naar de website (www.valys.nl).106


Hoofdstuk 2. Bijzondere regels over het persoonsgebond<strong>en</strong> budgetArtikel 2Voorwaard<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budgetDe in artikel 6 van de Wet g<strong>en</strong>oemde verplichting om bij e<strong>en</strong> aanspraak op e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> dekeuze te bied<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget <strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura, is niet absoluut.Er kunn<strong>en</strong> overweg<strong>en</strong>de bezwar<strong>en</strong> bestaan om niet over te gaan tot verstrekking van e<strong>en</strong>persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Het college kan regels stell<strong>en</strong> om af te weg<strong>en</strong> in welke gevall<strong>en</strong> er sprakeis van bezwar<strong>en</strong> van overweg<strong>en</strong>de aard, die red<strong>en</strong> zijn om ge<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget teverstrekk<strong>en</strong>.Lid 1 Individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>De systematiek is dat algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, waaronder collectief vervoer, hetprimaat hebb<strong>en</strong>. Bij algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> in principe ook bij collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is ge<strong>en</strong>persoonsgebond<strong>en</strong> budget mogelijk. Hier staat teg<strong>en</strong>over dat de algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> collectievevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> e<strong>en</strong> snel te realiser<strong>en</strong> oplossing bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> er bij de verstrekking daarvan ge<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>bijdrage wordt gevraagd.Lid 2 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget op verzoekVerstrekking van e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget vindt plaats op verzoek van de belanghebb<strong>en</strong>de. Ditkan bij voorkeur tegelijk met de aanvraag, indi<strong>en</strong> op dat mom<strong>en</strong>t al duidelijk is dat de belanghebb<strong>en</strong>dedit w<strong>en</strong>st.Lid 3 Ge<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budgetNiet in alle situaties is het mogelijk e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget te ontvang<strong>en</strong>. Allereerst is het nietmogelijk e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget te ontvang<strong>en</strong> als tijd<strong>en</strong>s onderzoek duidelijk wordt dat e<strong>en</strong>belanghebb<strong>en</strong>de problem<strong>en</strong> zal krijg<strong>en</strong> met het omgaan met e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget, Dit wordtals e<strong>en</strong> contra-indicatie opgevat (onder a). Indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de reeds eerder e<strong>en</strong>persoonsgebond<strong>en</strong> budget verstrekt heeft gekreg<strong>en</strong> kracht<strong>en</strong>s de Verord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> deze is ingetrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>/of teruggevorderd, dan kan dit e<strong>en</strong> red<strong>en</strong> zijn om ge<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget te verstrekk<strong>en</strong>(onder b).Voorts kan, om kapitaalvernietiging te voorkom<strong>en</strong>, uitsluit<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget verstrektword<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> de voorzi<strong>en</strong>ing waarvoor dit budget wordt verstrekt als langdurig adequaat voor debelanghebb<strong>en</strong>de kan word<strong>en</strong> beschouwd (onder c). Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget voorbijvoorbeeld e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing wordt verstrekt, terwijl deze voorzi<strong>en</strong>ing voordat deze isafgeschrev<strong>en</strong> niet meer adequaat is, bijvoorbeeld vanwege e<strong>en</strong> progressieve aando<strong>en</strong>ing of doorgroei bij kinder<strong>en</strong>, zal e<strong>en</strong> nieuwe persoonsgebond<strong>en</strong> budget moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verstrekt. Bijverstrekking in natura komt de voorzi<strong>en</strong>ing in het depot <strong>en</strong> kan deze hergebruikt word<strong>en</strong>. Ook kan bijde verstrekking gebruik gemaakt word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing uit het depot.107


De term “langdurig adequaat” is verbond<strong>en</strong> aan de afschrijvingsduur van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing. Bij e<strong>en</strong>rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing valt hierbij te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> termijn van 7 jaar dat de voorzi<strong>en</strong>ing geschikt <strong>en</strong>bruikbaar moet zijn, bij e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing zou deze termijn langer kunn<strong>en</strong> zijn.Lid 3, oner c is uitsluit<strong>en</strong>d van toepassing op woon-, vervoers- <strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Bij hulp bij hethuishoud<strong>en</strong> is het immers mogelijk om e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget aan de toe- of afname vanbeperking<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>.Artikel 3Regels rond verstrekking <strong>en</strong> verantwoording persoonsgebond<strong>en</strong> budgetLid 1Feitelijke betalingLid 1 regelt de feitelijke betaling van het persoonsgebond<strong>en</strong> budget. Over de wijze waarop de betalingplaatsvindt kunn<strong>en</strong> door het college nadere regels word<strong>en</strong> gesteld.Lid 2 Verantwoording budgethouderHet college is zelf verantwoordelijk voor de rechtmatige <strong>en</strong> doelmatige besteding van geld<strong>en</strong> op grondvan de Wet <strong>en</strong> heeft ook zelf de bevoegdheid om vast te stell<strong>en</strong> in hoeverre er wordt gecontroleerd ofbelanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> hun persoonsgebond<strong>en</strong> budget bested<strong>en</strong> conform de toek<strong>en</strong>ningsvoorwaard<strong>en</strong>.108


De onder a. bedoelde factuur is nodig in situaties waarin voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn aangeschaft bij e<strong>en</strong>leverancier, bijvoorbeeld e<strong>en</strong> rolstoel of e<strong>en</strong> scootermobiel.Onder b. is e<strong>en</strong> betalingsbewijs g<strong>en</strong>oemd, dat kan van belang zijn in situaties waarin er ge<strong>en</strong> nota is,of bijvoorbeeld iemand die hulp bij het huishoud<strong>en</strong> heeft verle<strong>en</strong>d.Indi<strong>en</strong> het afsluit<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> onderhoudscontract op e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing is vereist, moet deze door debudgethouder word<strong>en</strong> verstrekt (Lid 2, onder c)Onder d. is g<strong>en</strong>oemd e<strong>en</strong> salarisadministratie; die kan noodzakelijk zijn in situaties waarin m<strong>en</strong>iemand in di<strong>en</strong>st heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor het verricht<strong>en</strong> van hulp bij het huishoud<strong>en</strong>.Lid 3 VerantwoordingIn dit lid is de keuze die gemaakt is t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de verantwoording van het persoonsgebond<strong>en</strong>budget vastgelegd.Lid 4Beoordeling afrek<strong>en</strong>ing persoonsgebond<strong>en</strong> budgetMocht uit de controle blijk<strong>en</strong> dat er aanleiding is het toegek<strong>en</strong>de persoonsgebond<strong>en</strong> budget in tetrekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> van de budgethouder terug te vorder<strong>en</strong>, dan di<strong>en</strong>t de in hoofdstuk 7 van de Verord<strong>en</strong>ingg<strong>en</strong>oemde procedure te word<strong>en</strong> gevolgd.109


Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishoud<strong>en</strong>Artikel 4Omvang van eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>Artikel 15 van de Wet biedt de mogelijkheid bij verstrekking van individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in natura ofe<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel te vrag<strong>en</strong>.Hoofdstuk IV van de Algem<strong>en</strong>e Maatregel van Bestuur handelt over eig<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> of het eig<strong>en</strong>aandeel bij financiële tegemoetkoming<strong>en</strong>. In artikel 4.1 van de Algem<strong>en</strong>e Maatregel van Bestuur wordtonder a, b, c <strong>en</strong> d aangegev<strong>en</strong> welke bedrag<strong>en</strong> de minister als maximum laat geld<strong>en</strong> voor welkegroep<strong>en</strong>. Lid 2 van artikel 4.1. geeft aan dat de geme<strong>en</strong>teraad kan bepal<strong>en</strong> dat de g<strong>en</strong>oemdebedrag<strong>en</strong> in gelijke mate gewijzigd word<strong>en</strong>. Wat onder “in gelijke mate” wordt begrep<strong>en</strong>, staatverwoord in de concept AMvB op pagina 21.Lid 1 Maximale eig<strong>en</strong> bijdrage per uur hulp bij het huishoud<strong>en</strong>Per uur hulp bij het huishoud<strong>en</strong> kan maximaal de in dit lid g<strong>en</strong>oemde eig<strong>en</strong> bijdrage gevraagd word<strong>en</strong>.Lid 2 Maximale inkom<strong>en</strong>sgerelateerde eig<strong>en</strong> bijdrage per 4 wek<strong>en</strong>In dit lid wordt voor de maximale eig<strong>en</strong> bijdrage bij het verstrekk<strong>en</strong> van hulp bij het huishoud<strong>en</strong>verwez<strong>en</strong> naar het <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1. Dezewordt jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn <strong>en</strong> Sport.Artikel 5Omvang van de hulp bij het huishoud<strong>en</strong>Hulp bij het huishoud<strong>en</strong> wordt geïndiceerd in ur<strong>en</strong> per week. Hierbij wordt afgerond op helekwartier<strong>en</strong>. Voor e<strong>en</strong> nadere uitwerking wordt verwez<strong>en</strong> naar de <strong>Beleidsregels</strong>.Artikel 6Vaststelling bedrag persoonsgebond<strong>en</strong> budget voor hulp bij het huishoud<strong>en</strong>110


Bij het bepal<strong>en</strong> van het bedrag voor het persoonsgebond<strong>en</strong> budget wordt onderscheid gemaakttuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de categorieën hulp bij het huishoud<strong>en</strong>. Voor e<strong>en</strong> toelichting van de verschill<strong>en</strong>decategorieën wordt verwez<strong>en</strong> naar de <strong>Beleidsregels</strong>.111


Hoofdstuk 4. Woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Artikel 7Financiële tegemoetkomingIn artikel 6 van de Verord<strong>en</strong>ing is bepaald dat de financiële tegemoetkoming op het inkom<strong>en</strong> kanword<strong>en</strong> afgestemd. Bij verstrekking van woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is dit niet van toepassing.Artikel 8Omvang van eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>In artikel 9 van de Verord<strong>en</strong>ing, met als basis artikel 15 van de wet, is vastgelegd dat bij hetverstrekk<strong>en</strong> van individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong> kanword<strong>en</strong> gevraagd.In het eerste lid van dit artikel is opgesomd voor welke woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage wordtgevraagd. Het maakt hierbij ge<strong>en</strong> verschil of deze woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in natura of in de vorm van e<strong>en</strong>persoonsgebond<strong>en</strong> budget word<strong>en</strong> verstrekt.E<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage is bij vlonders (onder f) <strong>en</strong> bij elektrische deurop<strong>en</strong>ers (onder g) slechtsverschuldigd indi<strong>en</strong> het de toegankelijkheid van individuele deur<strong>en</strong> betreft. Er wordt ge<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>bijdrage verlangd voor aanpassing van deur<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk karakter. Meerderebewoners van e<strong>en</strong> complex hebb<strong>en</strong> immers baat bij de aanpassing van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijkedeur. Het verlang<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage van de bewoner aan wie de aanpassing van e<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schappelijke deur wordt toegek<strong>en</strong>d, is dan niet redelijk.In het tweede lid van dit artikel wordt voor de maximale eig<strong>en</strong> bijdrage bij het verstrekk<strong>en</strong> van dewoonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> uit het eerste lid verwez<strong>en</strong> naar het <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning,Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1. Deze wordt jaarlijks aangepast door de Minister vanVolksgezondheid, Welzijn <strong>en</strong> Sport.Artikel 9Tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong>Artikel 15, sub a, van de Verord<strong>en</strong>ing bepaalt dat e<strong>en</strong> woonvoorzi<strong>en</strong>ing kan bestaan uit e<strong>en</strong>tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong>. Het college hanteert voor de drie verschill<strong>en</strong>desituaties waaronder deze tegemoetkoming wordt verstrekt, drie aparte bedrag<strong>en</strong>, welke in dit artikel112


zijn vastgelegd. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verhuizing voorspelbaar <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>baar is voor de belanghebb<strong>en</strong>de, heeftm<strong>en</strong> hiervoor kunn<strong>en</strong> reserver<strong>en</strong>, zodat e<strong>en</strong> lagere tegemoetkoming kan word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d.Artikel 10Sanering van de woningE<strong>en</strong> niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing, zoals bedoeld in artikel 15, sub c, vande Verord<strong>en</strong>ing, kan word<strong>en</strong> aangew<strong>en</strong>d voor sanering van de woning, zoals het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> vanvloerbedekking <strong>en</strong> raambekleding voor COPD- <strong>en</strong> astmapatiënt<strong>en</strong> of rolstoelgeschikte vloerbedekkingvoor rolstoelgebruikers.Lid 1 Sanering voor COPD-/astmapatiënt<strong>en</strong>In dit lid zijn de maximale bedrag<strong>en</strong> vastgelegd die word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d voor het vervang<strong>en</strong> vanvloerbedekking <strong>en</strong> raambekleding voor COPD- <strong>en</strong> astmapatiënt<strong>en</strong>.Lid 2 Sanering voor rolstoelgebruikersOok het maximale bedrag dat wordt toegek<strong>en</strong>d voor het vervang<strong>en</strong> van vloerbedekking t<strong>en</strong> behoevevan rolstoelgebruikers is vastgelegd.Lid 3 Afschrijving huidige vloerbedekking/raambekledingTot slot wordt in het derde lid van dit artikel bepaald hoe er bij de toek<strong>en</strong>ning van woningsaneringrek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> wordt met de afschrijving van de huidige vloerbedekking <strong>en</strong> raambekleding.Artikel 11Verstrekking in bruikle<strong>en</strong> of eig<strong>en</strong>domE<strong>en</strong> niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorzi<strong>en</strong>ing, zoals bedoeld in artikel 15, sub c vande Verord<strong>en</strong>ing, wordt in bruikle<strong>en</strong> of in eig<strong>en</strong>dom verstrekt. Het onderscheidt wordt gemaakt op basisvan de aanschafprijs. In dit artikel is de gr<strong>en</strong>s vastgelegd tuss<strong>en</strong> het in bruikle<strong>en</strong> of in eig<strong>en</strong>domverstrekk<strong>en</strong> van deze woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Artikel 12Bezoekbaar mak<strong>en</strong> van de woningOp grond van artikel 19 lid 2 t/m 5 van de Verord<strong>en</strong>ing kan één woonruimte bezoekbaar gemaaktword<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de belanghebb<strong>en</strong>de zijn hoofdverblijf heeft in e<strong>en</strong> AWBZ-instelling. Op grond van het113


vierde lid kan het bezoekbaar mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> woning slechts tot e<strong>en</strong> vastgesteld maximumbedragword<strong>en</strong> verstrekt. Dit maximumbedrag wordt g<strong>en</strong>oemd in artikel 12 van dit <strong>Besluit</strong>.Artikel 13Vaststelling bedrag persoonsgebond<strong>en</strong> budgetIn artikel 2, het eerste lid van dit <strong>Besluit</strong> is bepaald dat e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget alle<strong>en</strong> wordtverstrekt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Voor de woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> geldt dat dezeindividuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgesomd in artikel 15 van de Verord<strong>en</strong>ing.Lid 1 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget t.a.v. e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong>Het persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> indicatie voor e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong>herinrichtingskost<strong>en</strong> is gelijk aan het bedrag dat wordt verstrekt als tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong>herinrichtingskost<strong>en</strong>. Hierbij wordt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de voorspelbaarheid van de verhuizing. Debedrag<strong>en</strong> hiervan zijn vastgelegd in artikel 9 van dit <strong>Besluit</strong>.Lid 2 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget t.a.v. overige woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Bij woonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, niet zijnde e<strong>en</strong> tegemoetkoming in de verhuis- <strong>en</strong> herinrichtingskost<strong>en</strong>, wordtuitgegaan van het bedrag van de door het college goedgekeurde offerte. Daarin kan e<strong>en</strong> aantalkost<strong>en</strong> teruggevond<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> valt bij e<strong>en</strong> bouwkundige of woontechnischewoonvoorzi<strong>en</strong>ing aan de kost<strong>en</strong> van bouw, maar ook aan ev<strong>en</strong>tuele kost<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> architect, kost<strong>en</strong>van vergunning<strong>en</strong> <strong>en</strong> kost<strong>en</strong> van toezicht. Bij niet bouwkundige of niet woontechnischewoonvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals verrijdbare douchetoiletstoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> tillift<strong>en</strong>, zal het gaan om e<strong>en</strong> offerte vande vaste leverancier, waarin de korting die de uitvoeringsorganisatie heeft bij deze leverancier ookwordt meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Er wordt uitgegaan van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing (zoals in deverord<strong>en</strong>ing bepaald). Door uit te gaan van de kost<strong>en</strong> van de goedgekeurde offerte is het mogelijk perofferte andere kost<strong>en</strong> mee te nem<strong>en</strong>. Zo zull<strong>en</strong> toezichtkost<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> kleine verbouwing ge<strong>en</strong> rolspel<strong>en</strong>.114


Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaats<strong>en</strong> per vervoermiddel.Artikel 14Financiële tegemoetkomingIn artikel 6 van de Verord<strong>en</strong>ing is bepaald dat de financiële tegemoetkoming op het inkom<strong>en</strong> kanword<strong>en</strong> afgestemd. Bij verstrekking van vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> is dit van toepassing.Artikel 15Omvang van eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong>In artikel 9 van de Verord<strong>en</strong>ing, met als basis artikel 15 <strong>en</strong> 19 van de wet, is vastgelegd dat bij hetverstrekk<strong>en</strong> van individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage of eig<strong>en</strong> aandeel in de kost<strong>en</strong> kanword<strong>en</strong> gevraagd.In het eerste lid van dit artikel is vastgelegd voor welke vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bijdrage ofeig<strong>en</strong> aandeel wordt gevraagd. Het maakt hierbij ge<strong>en</strong> verschil of deze vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> innatura of in de vorm van e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget word<strong>en</strong> verstrekt.In het tweede lid van dit artikel wordt voor de maximale eig<strong>en</strong> bijdrage bij het verstrekk<strong>en</strong> van devervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> uit het eerste lid verwez<strong>en</strong> naar het <strong>Besluit</strong> maatschappelijke ondersteuning,Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1. Deze wordt jaarlijks aangepast door de Minister vanVolksgezondheid, Welzijn <strong>en</strong> Sport.Artikel 16Tarief collectief vervoerLid 1Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012Lid 2 Tarief collectief vervoerDit artikel bepaalt het tarief voor Regiotaxiritt<strong>en</strong>.115


Artikel 17Algeme<strong>en</strong> gebruikelijke vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012Artikel 18Collectieve vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Artikel 18 gaat over de collectieve vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer, zoals g<strong>en</strong>oemdin artikel 22 onder b van de Verord<strong>en</strong>ing.Lid 1 Vorm<strong>en</strong> collectieve vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Er wordt onderscheid gemaakt tuss<strong>en</strong> het gebruik mog<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baarVervoer <strong>en</strong> het gebruik mog<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> persoondie de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebb<strong>en</strong>de op zich neemt.Lid 2 WMO-pashoudersDe belanghebb<strong>en</strong>de die in aanmerking komt voor e<strong>en</strong> collectieve vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> ontvangt e<strong>en</strong>pas voor het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoerssysteem, e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamde WMO-pas, <strong>en</strong> kan teg<strong>en</strong>betaling van eerder g<strong>en</strong>oemd tarief ritt<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met de Regiotaxi Waterweg.Lid 3 Niet-WMO-pashoudersHet Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoerssysteem in de regio NWN is e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamd “op<strong>en</strong>” systeem. Ditwil zegg<strong>en</strong> dat ook m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong> e<strong>en</strong> pas kunn<strong>en</strong> kop<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> niet-WMO-pas, <strong>en</strong> gebruik mog<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van de Regiotaxi Waterweg. Het tarief voor ritt<strong>en</strong> is wel hoger.116


Lid 4 t/m 6 MeereizigersT<strong>en</strong>slotte wordt in lid 4, 5 <strong>en</strong> 6 van artikel 18 van het <strong>Besluit</strong> bepaald wanneer <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> welke kost<strong>en</strong>e<strong>en</strong> persoon mee mag reiz<strong>en</strong> in het Aanvull<strong>en</strong>d Op<strong>en</strong>baar Vervoer.Artikel 19Bedrag<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>E<strong>en</strong> vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing in natura, zoals g<strong>en</strong>oemd in artikel 22 onder c van de Verord<strong>en</strong>ing, kanbestaan uit e<strong>en</strong> individuele (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding of e<strong>en</strong> individuele kilometervergoeding.Lid 1 t/m 3 Bedrag<strong>en</strong> individuele vervoersvergoeding<strong>en</strong>In lid 1, lid 2 <strong>en</strong> lid 3 van artikel 19 van het <strong>Besluit</strong> word<strong>en</strong> de bedrag<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd die opdeclaratiebasis per jaar verstrekt word<strong>en</strong> aan respectievelijk de kilometervergoeding, detaxikost<strong>en</strong>vergoeding <strong>en</strong> de rolstoeltaxikost<strong>en</strong>vergoeding.Lid 4 DeclaratieDe individuele vervoersvergoeding<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verstrekt op declaratie basis. De belanghebb<strong>en</strong>de kanvanaf € 50,00 tuss<strong>en</strong>tijds declarer<strong>en</strong>.Lid 5Vervall<strong>en</strong> per 1 april 2012Lid 6 Te declarer<strong>en</strong> vervoerskost<strong>en</strong>Uitsluit<strong>en</strong>d de door de belanghebb<strong>en</strong>de gemaakte vervoerskost<strong>en</strong> in Nederland mog<strong>en</strong> gedeclareerdword<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> individuele (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>vergoeding of e<strong>en</strong> individuele kilometervergoeding.Artikel 20(Lease)auto’sLid 1 Kilometervergoeding gebruik leaseautoIndi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de op grond van de Verord<strong>en</strong>ing in aanmerking komt voor e<strong>en</strong> leaseautodan wordt ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> vergoeding voor het gebruik van deze auto voor 2000 kilometer toegek<strong>en</strong>d.117


Lid 2/3 In eig<strong>en</strong>dom verstrekte autoIn het kader van de Wvg zijn op grond van het beleid dat van toepassing was voor 1 oktober 2000,auto’s in eig<strong>en</strong>dom verstrekt. Voor het gebruik van e<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong>dom verstrekte auto wordt e<strong>en</strong> hogerekilometervergoeding verstrekt dan voor e<strong>en</strong> leaseauto. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de kost<strong>en</strong> voor verzekering<strong>en</strong> houderschapsbelasting van de auto t<strong>en</strong> laste van het college.Artikel 21Vaststelling bedrag persoonsgebond<strong>en</strong> budgetIn artikel 2, het eerste lid van het <strong>Besluit</strong> is bepaald dat e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget alle<strong>en</strong> wordtverstrekt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Voor de vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn er devolg<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong>:Lid 1 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget t.a.v. e<strong>en</strong> individuele (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>- of kilometervergoedingHet persoonsgebond<strong>en</strong> budget bij e<strong>en</strong> indicatie voor e<strong>en</strong> individuele (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>- ofkilometervergoeding is gelijk aan het bedrag dat wordt verstrekt voor deze vergoeding. De bedrag<strong>en</strong>hiervan zijn vastgelegd in artikel 19 van het <strong>Besluit</strong>.Lid 2 Persoonsgebond<strong>en</strong> budget t.a.v. overige vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Bij de vervoersvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, niet zijnde e<strong>en</strong> individuele (rolstoel)taxikost<strong>en</strong>- of kilometervergoedingwordt uitgegaan van het bedrag van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, inclusief, indi<strong>en</strong> ditvan toepassing is, e<strong>en</strong> bedrag voor instandhoudingskost<strong>en</strong>. Er wordt uitgegaan van e<strong>en</strong> door hetcollege goedgekeurde offerte. Bij e<strong>en</strong> offerte van de vaste leverancier, wordt de korting die deuitvoeringsorganisatie heeft bij deze leverancier hierin meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.118


Hoofdstuk 6. Verplaats<strong>en</strong> in <strong>en</strong> rond de woning.Artikel 22Vaststelling bedrag persoonsgebond<strong>en</strong> budgetIn artikel 2, het eerste lid van het <strong>Besluit</strong> is bepaald dat e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget alle<strong>en</strong> wordtverstrekt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> rolstoelvoorzi<strong>en</strong>ing wordt uitgegaan vanhet bedrag van de goedkoopst comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing, inclusief, indi<strong>en</strong> dit van toepassing is, e<strong>en</strong>bedrag voor instandhoudingskost<strong>en</strong>. Er wordt uitgegaan van e<strong>en</strong> door het college goedgekeurdeofferte. In deze offerte word<strong>en</strong> de noodzakelijke aanpassing<strong>en</strong> aan de rolstoel opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong>offerte van de vaste leverancier, wordt de korting die de uitvoeringsorganisatie heeft bij dezeleverancier hierin meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.119


Hoofdstuk 7. Slotbepaling<strong>en</strong>In hoofdstuk 7 zijn de slotbepaling<strong>en</strong> van het <strong>Besluit</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, zoals evaluatie, inwerkingtreding <strong>en</strong>de.Artikel 22Evaluatie <strong>en</strong> indexeringOp grond van dit artikel wordt het beleid jaarlijks geëvalueerd. Indi<strong>en</strong> de evaluatie daartoe aanleidinggeeft, bijvoorbeeld omdat het voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>niveau te hoog of te laag blijkt te zijn of omdat g<strong>en</strong>oemdebedrag<strong>en</strong> geïndexeerd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, kan de evaluatie leid<strong>en</strong> tot aanpassing van het <strong>Besluit</strong>.Artikel 23InwerkingtredingDeze bepaling spreekt voor zich.Artikel 24CiteertitelDeze bepaling spreekt voor zich.120

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!