13.07.2015 Views

ESF subsidie - Gemeente Schiedam

ESF subsidie - Gemeente Schiedam

ESF subsidie - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

gemeente<strong>Schiedam</strong>Aan de gemeenteraad van <strong>Schiedam</strong>Burgemeester en methoi~dersPostbus l5013 100 EA SCHIEDAM . IStadskantoorStadserf l3112 DZ SCHIEDAMT 14 010W BRIEF VANONDERWERP<strong>ESF</strong> <strong>subsidie</strong>ONS KENIIIERK12UIT24 1 59DOORKIESNUMhlER010-2192634DATIRrl25 september 20 12E-hfAILe.nieuwenhuyzen@schiedam.nlGeachte dames, heren,Bijgaand treft u aan een afschrift van de brief van het college aan het Agentschap SZW, naar deinhoud waarvan wij LI koi-theidshalve verwijzen.Hoogachtend,burgemeester en wethouders van <strong>Schiedam</strong>,1111111111111111 l llllll l l I 1111111111 11111


-^l_- -_;_ _;I___gemeente<strong>Schiedam</strong>Burgemeester ei1 vvetlioiidersI Postbus l5013 100 EA SCHIEDAMStadskantoorStadserf lAgentschap SZWt.a.v. de heer M.C.ICerkhofPostbus 932492509 AE Den HaagF 010 473 70 21W www.schiedam.nlUW KENMERKONS KENMERKAGSZWiDW<strong>ESF</strong>Nl525358 12UIT2243 9W BRIEF VANDOORKiESNUiVMER010-2191523ONDERWERPBeschikking <strong>subsidie</strong>verlening 2012<strong>ESF</strong>N265DAïUbl19 september 2012E-MAILc.vd.beelt@schiedain,nlGeachte heer ICerkhof,Bij beschikking van 18 juli is aan de gemeente <strong>Schiedam</strong> <strong>ESF</strong> siibsidie verleend tot een bedrag van €922.43 1, mede te behoeve van de gemeenten Maassluis en Vlaardingen.De gemeenten Maassluis en Vlaardingen hebben na een uitvoerige kosten-batenanalyse aangegevengeen gebruik te willen malten van de verleende <strong>subsidie</strong>. Daarbij zijn beide gemeenten tot de conclusiegekomen dat voor hen de te verwachte baten niet zullen opwegen tegen de extra administratievelasten die het <strong>ESF</strong> verantwoordingstraject met zich meebrengen.De conseq~ientie hiervan is dat de grondslag voor de gezamenlijk <strong>ESF</strong> aanvraag van de driegemeenten is Itomen te vervallen.De gemeente <strong>Schiedam</strong> zal zelf geen gebruikmalten van de <strong>subsidie</strong> die betrekking heeft opinbusgeringsvoorzieningen voór niet-uitkeringsontvangenden. Aan de bij beschikking gestelde eis datdeze voorzieningen gericht moeten zijn op werk kan de gemeente niet voldoen.Dit leidt et-toe dat de gemeente Schiedatn , mede namens de gemeenten Vlaardingen en Maasluishelaas heeft moeten besluiten geen gebruik te zullen malten van de bij beschikking d.d. 18 juliverleende <strong>ESF</strong> <strong>subsidie</strong> ad € 922.43 1.Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Scliiedam,de secretaris,"l_.".-r--a,- _- ---*l-- - k ~-'l+------ g_ _ -"___=_j-1111111 11111 11111111111111111 111 11111 lllll lllll lllll llllllll

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!