13.07.2015 Views

Tweede Bestuursrapportage 2012 - Gemeente Schiedam

Tweede Bestuursrapportage 2012 - Gemeente Schiedam

Tweede Bestuursrapportage 2012 - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tot slotIn de volgende hoofdstukken worden de financiële uitgangsituatie per programma, de beslispuntenmet voorgestelde mutaties en de financiële gevolgen ervan weergegeven. In bijlage A worden deconsequenties voor de programmabegroting in beeld gebracht. Bijlage B bevat, zoals reedsaangegeven een overzicht van alle reserves en bijlage C bevat het meerjarige effect.Berap <strong>2012</strong>-II 5


Om de wijkeconomie te stimuleren zijn diverse projecten opgestart. Zo wordt er in samenwerking methet Lentiz-college een opleiding voor startende ondernemers aangeboden. In Nieuwland wordtsubsidie verleend voor een winkelstraatmanager. Het stimuleren van de wijkeconomie in Oost is inverband met gebrek aan financiële middelen gedeeltelijk afgebouwd.Eén activiteit staat op rood: het organiseren van een Dag voor het Dier is vorig jaar geschrapt.5. Investeren in versnelde stedelijke vernieuwingStand van zakenprestatiedoelstellingen- 1 1De doelstelling met betrekking tot het aantal panden ‘Werk aan de winkel’ verloopt tot nog toevolgens planning. Andere activiteiten in het kader van stedelijke vernieuwing die zijn afgerond of inuitvoering, betreffen de packagedeal met Woonplus (afspraken over herstructurering en vernieuwingvan de woningvoorraad), het bestemmingsplan Schieveste, de visie en de herinrichting van deMaasboulevard en de herontwikkeling van de locatie Oranjeburgh.Er wordt nog gewerkt aan een herziening van de ontwikkelstrategie met betrekking tot de locatie Hofvan Spaland/Bachplein.Twee projecten staan op rood omdat ze zijn stopgezet. Dit betreft de werkzaamheden rondom hetproject Waterfront en de ontsluiting van Thurlede. Dit laatste project heeft vooralsnog geen prioriteit.6. Versterken kwaliteit leefomgevingStand van zakenprestatiedoelstellingen- 2 2De prestatiedoelstellingen met betrekking tot verschillende grootschalige groenprojecten (aanplantbomen, verbetering openbaar groen, beeldkwaliteit openbaar gebied, onderhoud openbaar groen)worden tot nu toe telkens jaarlijks behaald. De prestaties rondom bodemsanering en verbeteringopenbare ruimte i.c.m. herstructurering staan nog op rood door het ontbreken van enkele gegevens.De activiteiten in het kader van het speelruimteplan verlopen volgens schema. De uitvoering is bijnavoltooid. De integrale benadering van het beheer van de openbare ruimte is in de vorm van eenbeleids- en beheerplan vastgelegd. Tevens is er een participatieprotocol voor bewoners opgesteld datinmiddels in de praktijk wordt toegepast.Nog in ontwikkeling is de planvorming voor een nieuwe parkeergarage aan de westzijde van debinnenstad. Ook loopt er nog een (regionale) studie naar de ontsluiting van <strong>Schiedam</strong>-Noord.Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt over een pilot tot het weren van bedrijfsbusjes uitde woonwijken. Dit jaar wordt een wijzigingsvoorstel voor de APV aangeboden dat deze pilotmogelijk moet maken.Er zal een kleinschalige natuurspeeltuin worden aangelegd aan de oostzijde van het Volkspark.Het actiepunt om te trachten een aansluiting op de A20 richting Kethelplein te behouden, staat op roodomdat het is afgewezen door de rijksoverheid. Voor het doortrekken van tramlijn 21 vanuitSveaparken naar <strong>Schiedam</strong>-Centrum is geen draagvlak binnen de stadsregio. Dit heeft blijvend deaandacht en zal op geschikte momenten naar voren geschoven worden. Ook de aanleg van NS-stationKethel gaat voorlopig niet door (rijksbesluit).Berap <strong>2012</strong>-II 11


7. DuurzaamheidStand van zakenprestatiedoelstellingen- 1 -Het thema Duurzaamheid bestaat uit 1 prestatiedoelstelling welke is onderverdeeld in 7subdoelstellingen. Het beleidsthema Duurzaamheid heeft te kampen met financiële beperkingen. Zoworden de aangekondigde beleidsplannen met betrekking tot de onderwerpen Afval, Milieu, Klimaat,Duurzaam slopen, Milieucommunicatie en het verwerven van het predicaat Milleniumgemeente niet ofin afgeslankte vorm opgsteld. Voor het milieubeleid en het klimaatbeleid zal (voorlopig) een notitieopgesteld worden met de prioriteiten waar aan de komende jaren wordt gewerkt. Wat betreft hetpredicaat milleniumgemeente kan gemeld worden dat de gemeente niet meer voor dit predikaat gaat,maar dat er wel gewerkt wordt aan de milleniumdoelen, zoals terugdringen babysterfte en armoede.Tevens zal in het eerste kwartaal van 2013 een plan van aanpak duurzaam inkopen wordt opgesteld,waarvan fair trade onderdeel uitmaakt. Het staande beleid zal in de meeste gevallen wordenvoortgezet.Het onderzoek of gemeentelijke daken geschikt zijn voor zonnecollectoren wordt meegenomen bij deverduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Duurzaamheid wordt expliciet meegenomen in demeerjarenonderhoudsprogramma’s. Het aanbrengen van zonnepanelen kan hierbij een van deduurzame opties zijn. , De activiteiten in het kader van verduurzaming van de openbare verlichtinglopen gewoon door. Dat geldt ook voor initiatieven op het gebied van bio-energie. Afgerond is de visieop de externe veiligheid. Het actieplan Luchtkwaliteit is afgerond en in de gemeenteraad behandeld.Volgens plan neemt <strong>Schiedam</strong> deel aan de regionale kooldioxidemonitor. Verder is <strong>Schiedam</strong> trekkervan het regionale project energieloket/energiebesparing bestaande bouw.Er zijn nu tien oplaadpunten (vijf palen met elk twee aansluitingen) voor elektrische auto’sgerealiseerd. Daarnaast is er door Total bij het tankstation aan de ’s-Gravelandseweg nog eensnellaadpunt gerealiseerd. Begin 2013 komen er nog twee bij. Omdat e-laad is gestopt met het inbehandeling nemen van nieuwe aanvragen blijft het hier voorlopig bij. Het plaatsen van dewalstroomkasten is vertraagd in verband met het benodigde kadeherstel. Er worden begin 2013 aan hetHoofdplein en de Voorhavenkade vier walstroomkasten geplaatst. In de loop van 2013 komen er nogacht kasten bij langs de Buitenhavenweg.8. VeiligheidStand van zakenprestatiedoelstellingen- 6 1Vrijwel alle prestatiedoelstellingen op het terrein van veiligheid worden telkens jaarlijks gehaald. Dangaat het om de doelstelling met betrekking de veiligheidsindex, het aandeel gecertificeerdeopsporingsambtenaren, de inzet van het interventieteam (hennep, invorderingspercentages,huisbezoeken) en het bestrijden van parkeeroverlast.De doelstellingen met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld zijn niet meer goed meetbaaromdat definities zijn aangepast. De doelstelling m.b.t. de aanpak van verkeersonveilige plekken heeftvertraging opgelopen. Bovendien is de doelstelling aangepast. Voorlopig staat deze op rood.Voor wat betreft de activiteiten verloopt tot nu alles volgens schema. Zo wordt er onder meer gewerktvolgens het in 2011 door de gemeenteraad vastgestelde veiligheidsbeleidplan en lopen er diversebuurtpreventieprojecten.Berap <strong>2012</strong>-II 12


9. WonenStand van zakenprestatiedoelstellingen- 4 -De prestaties voor wat betreft het aandeel koopwoningen en eengezinswoningen zijn in <strong>2012</strong> reedsbijna behaald. Ook het aantal woningen waarbij de kwaliteit ingrijpend wordt verbeterd, neemt in lijnmet de verwachting toe. De bouw van nieuwe woningen blijft enigszins achter op de – overigens laagingeschatte – planning. Dat heeft uiteraard te maken met de crisis op de woningmarkt.Verschillende activiteiten die op de rol stonden zijn inmiddels afgerond. Dit betreft onder ander hetopstellen van een nieuwe woonvisie (is in juni <strong>2012</strong> ter besluitvorming aan de gemeenteraadvoorgelegd), wordt er gewerkt volgens het aangescherpte kamerverhuurbeleid, is er een packagedealmet Woonplus tot stand gekomen en verloopt het project particuliere woningverbetering volgens plan.Er wordt gewerkt aan het opstellen van energieprestatieafspraken met Woonplus, binnen departiculiere woningverbetering en in regionaal verband.Inmiddels zijn er ook concrete acties opgezet in het kader van Meergeneratiewonen en Woongroepenvoor ouderen. Het nemen van stimulerende maatregelen om de woningmarkt op gang te krijgen, isproblematisch mede omdat het VHV-fonds vrijwel leeg is. Dit onderdeel staat in hetactiviteitenschema dan ook op rood.Het opstellen van handhavingsbeleid met betrekking tot woningtoezicht verloopt moeizaam in verbandmet capaciteitsproblemen. Tot slot wordt het project ‘stimuleren van kluspanden’ meegenomen in hetonderzoek voor de herontwikkeling van het gebied rondom het Fabriplein. Bovendien wordt het alsmogelijkheid verkend in het verkooptraject van gemeentelijke bezit.10. <strong>Gemeente</strong> nieuwe stijlStand van zakenprestatiedoelstellingen- 2 1De telefonische bereikbaarheid ligt in het jaar <strong>2012</strong> gemiddeld ruim boven de norm. Bij hettelefoneren van het algemene nummer krijgt 84% van de bellers binnen 30 seconden een medewerkervan het callcenter aan de lijn. Dit callcenter is inmiddels verregaand geprofessionaliseerd en krijgtgemiddeld zo’n 8.000 telefoontjes per maand (100.000 per jaar), waarvan 60 % direct wordtafgehandeld.De afdoening van brieven voldoet in <strong>2012</strong> nog niet aan de gestelde prestatieeisen. Het proces vanklachtafhandeling wordt in 2013 herontworpen.Op de scores van alle servicenormen wordt maandelijks gerapporteerd. Vast staat dat er bij hetmanagement van de vakafdelingen continu aandacht wordt besteed aan sturing op de normen.Inmiddels beschikt <strong>Schiedam</strong> over een Klant Contact Centrum (KCC), een nieuwe website, een nieuwcallcenter, vernieuwde publieksruimtes, een kennisbank met een beheerorganisatie en is een startgemaakt met het overhevelen van processen voor gemeentelijke producten en diensten naar het KCC.<strong>Schiedam</strong> is inmiddels gestegen naar de 16 e plek in de landelijke Benchmark Publiekszaken. Hoeweleen plaats op een ranglijst per definitie relatief is, scoort <strong>Schiedam</strong> bovengemiddeld op bijvoorbeeldtelefonische dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Zo beoordeelt de klant deafhandeling van de digitale aanvraag met het rapportcijfer 8 (boven het landelijk gemiddelde).Daarnaast scoort het Digitaal Loket bijna 10% boven het landelijk gemiddelde op het gebied vanvindbaarheid, duidelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en eenvoud.In het kader van burgerparticipatie hebben evaluaties plaatsgevonden van het vouchersysteem en dewijkoverlegstructuur. De ontwikkeling van een gemeentebreed toetsingskader voor effectieveburgerparticipatie blijft de aandacht houden.Binnen het nieuwe Vastgoedbeleid is duurzaamheid een belangrijk speerpunt geworden. De focus ligtin eerste instantie op onderwijsgebouwen. Deels wordt aansluiting gezocht bij Rotterdam in verbandmet de daar aanwezige expertise.Er wordt nog onderzocht welke stappen de gemeente moet nemen om Fairtrade-gemeente te worden.Berap <strong>2012</strong>-II 13


BinnenstadStand van zakenprestatiedoelstellingen4 10 -De Binnenstad is niet als zodanig als afzonderlijke strategische lijn benoemd. Wel is er in het CWPeen bijlage opgenomen met specifieke outputprestaties ten aanzien van de Binnenstad. Dit betreft een14-tal concrete doelstellingen die eveneens in het geautomatiseerde monitorbestand zijn opgenomen.Daarvan zijn er 4 gereed (de opening van het Wennekerpand, herontwikkeling Bas van der Heijdenaan het Broersveld, de Stadstimmerwerf, instelling van een Ondernemersfonds). Aan de overige 10doelstellingen wordt gewerkt en/of liggen op schema. Voorbeelden daarvan zijn de aanpak van hetachterstallig onderhoud gevels, leegstaande winkels en bevorderen wonen boven winkels ,planvorming m.b.t. de herontwikkeling van de Havenkerk, ontwikkeling museumkwartier etc.Tot slotHet college heeft vertrouwen in een goed eindresultaat. Dat wil zeggen dat er voortvarend zal wordengewerkt om de prestatiedoelstellingen te behalen en de bijbehorende activiteiten uit te voeren.Berap <strong>2012</strong>-II 14


B. Voortgangsrapportage uitwerkingsopdrachten begroting 2011-2014In dit onderdeel wordt een korte samenvatting van de voortgang per strategische lijn gegeven. Voor dedetails per uitwerkingsopdracht wordt verwezen naar de monitor (bijlage D).Strategische lijn 2 - Stand van zaken en korte toelichtingOnder strategische lijn 2 ‘Mee (kunnen) doen’ lopen nog vijf uitwerkingsopdrachten omtrent deproducten sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk en wijkontwikkeling. Twee uitwerkingsopdrachtenzijn bij de eerste rapportage <strong>2012</strong> gereed gemeld. Voor de resterende vijf opdrachten zijnonderzoeken gestart om na te gaan of aanbod en/of spreiding van het werk efficiënter kan. Debezuinigingen lopen volgens plan en zijn verwerkt in de begroting.Strategische lijn 3 - Stand van zaken en korte toelichtingOnder strategische lijn 3 ‘Een voorzieningenniveau dat op de <strong>Schiedam</strong>se maat geschoeid is’ lopennog negen uitwerkingsopdrachten omtrent de producten sociaal cultureel werk, maatschappelijk werken wijkontwikkeling. Drie opdrachten zijn bij de eerste rapportage <strong>2012</strong> gereed gemeld.De belangrijkste ontwikkelingen zijn:• Verlaging subsidie en herhuisvesting Bibliotheek (betreft twee uitwerkingsopdrachten)De totale bezuinigingsdoelstelling voor de bibliotheek van € 519.000 is uiteindelijk onderverdeeldin een taakstelling van € 219.000 op de bedrijfsvoering (is doorgevoerd) en van € 300.000 op dehuisvestingslasten. De laatste is alleen te realiseren als de bibliotheek de vestiging aan het Bachpleinsluit (dat gebeurt per 1/1/2013) en als de hoofdvestiging verhuist van het Stadserf naar eengoedkopere locatie. Een verhuizing betekent voor de gemeente een teruggang van huurinkomstenvoor de gemeente. Mede hierom heeft de bibliotheek tot en met <strong>2012</strong> respijt gekregen voor hetrealiseren van de bezuinigingen op de huisvestingslasten. In 2014 wordt nog een bezuiniging van€ 36.000 doorgevoerd.• Visie Musea (betreft twee uitwerkingsopdrachten)Bezuinigingsopdracht van € 308.000 voor Jenevermuseum en Stedelijk Museum en Stichting<strong>Schiedam</strong>se Molens (€ 30.000) was aanleiding voor onderzoek naar mogelijkheden vaninverdieneffecten binnen en samenwerking tussen deze instellingen. Ook wens om historischecomponent van <strong>Schiedam</strong> (jenever, molens, scheepsbouw, gastarbeiders en kunsthistorischecollectie) in één museum onder te brengen onder aansturing van één stichtingsbestuur lag aanonderzoek ten grondslag. Besluitvorming omtrent bovenstaand onderzoek wordt meegenomen inproces en besluitvorming omtrent Cultuurvisie 2013-2016. Deze is eind juni in collegevergaderingin ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak (vanaf 5/7/<strong>2012</strong>). In bijbehorende adviesnotaworden omtrent musea de volgende beslispunten voorgesteld:- In te zetten op zoeken en vinden van een of meerdere nieuwe vormen van samenwerking tussenmusea/molens/historische instellingen in <strong>Schiedam</strong> met als rode draad de historische componentvan <strong>Schiedam</strong>. Daarbij wordt geen enkele samenwerkingsvorm uitgesloten.- Niet over te gaan tot het op- en inrichten van een (overkoepelende) Stichting de Geschiedenisvan <strong>Schiedam</strong>.- De bezuinigingsopdracht aan het Stedelijk Museum <strong>Schiedam</strong> en het Jenevermuseum van€ 308.000 als volgt te verdelen: Stedelijk Museum € 140.000 in 2013 oplopend tot een bedragvan € 280.000 in 2014; Jenevermuseum € 10.000 in 2013 oplopend tot een bedrag € 28.000 in2014. Beide musea zijn op de hoogte gesteld van besluiten.• Subsidie stichting <strong>Schiedam</strong>se TheatersOver jaren <strong>2012</strong>, 2013 en 2014 wordt de budgetsubsidie aan Stichting <strong>Schiedam</strong>se Theaters,conform de ramingen in meerjarenbegroting <strong>2012</strong>-2015, gefaseerd teruggebracht met een bedragvan € 253.000. De gemeente streeft ernaar te bereiken dat gesubsidieerde instellingen voor eengroter deel kunnen voorzien in eigen inkomsten. Landelijk wordt de norm gehanteerd van 17,5%aan eigen inkomsten van totale begroting. Deze norm is ook voor Theater aan de Schie vantoepassing. Eerste positieve resultaten op gebied van cultureel ondernemen zijn in 2011 geboekt.Berap <strong>2012</strong>-II 15


In Cultuurvisie <strong>Schiedam</strong> 2013-2016, bij het Theater aan de Schie, is onderzoek naartoekomst/levensvatbaarheid van het theater meegenomen. Dit onderzoek leidt tot de voorlopigeconclusie dat samenwerking binnen regio met andere theaters en binnen <strong>Schiedam</strong> met hetWennekerpand bijdraagt aan een duurzame oplossing van de exploitatie van Theater aan de Schie.Inmiddels is in samenspraak met 4 raden van toezicht en 4 gemeenten een onderzoek gestart naar(on)mogelijkheden van samenwerking (Isala Theater Cap a/d IJssel, Kruispunt Barendrecht,Stadsgehoorzaal Vlaardingen).• Kunst en CultuurSubsidieaanvragen van amateurkunstverenigingen ressorteren onder de AlgemeneSubsidieverordening <strong>Schiedam</strong> <strong>2012</strong> (ASV <strong>2012</strong>). Voor verdeling van middelen is hetnoodzakelijk nadere regels op te stellen. Regels zijn verwoord in nieuwe SubsidieregelingAmateurkunst <strong>2012</strong>. Doel van regeling is stimuleren van met name actieve deelname aanamateurkunstbeoefening van individuele burgers en groepen van burgers in gemeente <strong>Schiedam</strong>.Hoogte van subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van 8 criteria, waarbij voor elk criteriumeen bedrag wordt toegekend. Criteria zijn gericht op volgende 4 speerpunten: maatschappelijkbelang, zichtbaarheid, kwaliteit, versterking binnenstad. De subsidieregeling Amateurkunst <strong>2012</strong>is op 3 juli door college vastgesteld.Nadere regels omtrent projectsubsidies voor culturele activiteiten dienen nog opgesteld te worden.Strategische lijn 10 - Stand van zaken en korte toelichtingDe opdrachten binnen lijn 10 lopen de komende jaren nog door. Het belangrijkste onderwerp in dezestrategische uitwerkingsopdrachten is <strong>Gemeente</strong> Nieuwe Stijl (GNS):• De planning is dat in het vierde kwartaal <strong>2012</strong> een projectplan wordt vastgesteld, waarin eenaantal bestaande onderwerpen, maar ook nieuwe doelstellingen worden opgenomen. De hiergenoemde financiële taakstelling is gerealiseerd met het vaststellen van de programmabegroting2013.• Berenschot heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de vorming van een regionalesociale dienst met Vlaardingen en Maassluis en een bedrijfsplan op gesteld. Inmiddels is duidelijkgeworden dat de samenwerking niet in die vorm van de grond zal komen, maar dat <strong>Schiedam</strong> enMaassluis de opties tot samenwerking verder gaan verkennen. Besluitvorming hierover wordt inhet 4 e kwartaal <strong>2012</strong> verwacht.• Voor Belastingen wordt eveneens een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke outsourcinggedaan. Naar verwachting is dit gereed per 1/1/2013.• Op het gebied van S&R wordt onderzoek gedaan naar mogelijke samenwerking tussenVlaardingen en <strong>Schiedam</strong> of naar mogelijkheden van verzelfstandiging (in relatie met het BTWsportbesluit). In het kader van het project Park A4 en Ontwikkellocaties vindt goede afstemmingplaats en worden mogelijkheden van samenwerking verkend met de gemeente Vlaardingen. Demogelijkheden tot samenwerking worden betrokken in het onderzoek naar de positionering vanS&R.Overige uitwerkingsopdrachten (met financiële consequenties)In de afgelopen periode zijn 26 uitwerkingsopdrachten gereed gekomen (de financiële consequentieszijn al in de begroting <strong>2012</strong> verwerkt). Elf projecten lopen nog of krijgen nog een vervolg:• BestemmingsplannenDe laatste bestemmingsplannen binnen het kader van de actualisering van allebestemmingsplannen (Havens, Nieuw-Mathenesse, Harga, Polderwetering) komen in het laatstekwartaal van <strong>2012</strong> in procedure en zullen in de eerste helft van 2013 aan de raad voor vaststellingworden aangeboden.• Binnenhavens meer kostendekkend exploiteren;Het onderzoek naar de exploitatie van de binnenhavens is eind 2011 afgerond. Hieruit blijkt dat erefficiencyvoordelen te behalen zijn door verbetering van de bedrijfsvoering. De daaraanverbonden taakstelling bedraagt € 90.000. Voor het realiseren van de taakstelling is eenreorganisatie nodig. Voor <strong>2012</strong> wordt voorzien in de taakstelling door het realiseren vanBerap <strong>2012</strong>-II 16


incidenteel hogere baten en voor 2013 zullen maatregelen geïmplementeerd worden om de kostente beperken.• Opbrengst benzinestations.Adviesnota over beleid voor veiling van exploitatierechten van benzinestations is in 2011vastgesteld. De veiling is inmiddels in procedure voor het benzinestation bij Vijfsluizen (nuShell). Taakstelling vanaf 2013 opgehoogd tot € 175.000 per jaar.Overige uitwerkingsopdrachten (zonder financiële consequenties)De opdracht “Onderzoek in hoeverre gemeentelijke bijdrage onderwijsachterstandenbeleid verlaagdkan worden” is gereed. De uitvoering van dit beleid is vanaf <strong>2012</strong> aangepast aan de beschikbarefinanciële ruimte. Dit levert geen extra financiële ruimte op.Een groot aantal (14) uitwerkingsopdrachten loopt nog door. Het is zaak te volgen of ze nog ditlopende jaar een vervolg krijgen/afgerond worden of anders als opdracht worden opgenomen in deplannen voor 2013. Ook is het van belang na te gaan in hoeverre deze opdrachten nog financiëleruimte gaan bieden. Tot nu toe hebben reeds afgesloten opdrachten niet tot financiële voordelengeleid.De belangrijkste opdrachten worden kort aangestipt:• Onderzoek naar kostendekkendheid van legestarieven.Dit is uitgevoerd en deels verwerkt in de belastingverordeningen. Meer fundamentele vraag iswelke uurtarieven er binnen de organisatie worden gehanteerd en/of producten tegen de laagstekosten worden geproduceerd. Deze vragen moeten organisatiebreed worden opgepakt, onderzochten beantwoord.• Professionalisering en beheer Vastgoed.De Nota vastgoed en het verbeterplan vastgoed zijn in 2011 door de raad vastgesteld. Aan hetverbeterplan is tevens een taakstelling verbonden van € 1 miljoen. Dit brengt met zich mee dat erop dit moment nog onvoldoende middelen zijn om het verbeterplan in de volle breedte op tepakken. De inzet is nu vooral gericht op de verkoop van vastgoed. Verwacht wordt dat detaakstelling in het vierde kwartaal van <strong>2012</strong> gehaald kan worden. Naast het realiseren van detaakstelling wordt met name prioriteit gegeven aan het doelgroepenbeleid in het kader vanhuisvesting. Raadsbehandeling is voorzien in de raad van januari 2013.• Onderzoek afstoten BVG in relatie met het Nieuwe Werken.Gelet op ontwikkelingen met Regionale Sociale Dienst zal afstoten een minder aantrekkelijkeoptie zijn. Wel bestaat de mogelijkheid om inkomsten via deze samenwerking te genereren,hetgeen in de verdere plannen met deze RSD zal opgenomen moeten worden. Realisatie hiervanis echter afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming.De uitwerkingsopdrachten met financiële consequenties stammen uit de begroting 2011 en zijnvolledig vertaald in financiële taakstellingen in de begroting. De uitwerkingsopdrachten zonderfinanciële consequenties zijn thans in andere programma’s ondergebracht, zoals <strong>Gemeente</strong> NieuweStijl. Inmiddels ligt de programmabegroting 2013 voor, waarin een reeks nieuwe heroverwegingenzijn opgenomen. Het college stelt daarom voor om te stoppen met onderhavige monitor die betrekkingheeft op de bezuinigingsvoorstellen uit de begroting 2011.Berap <strong>2012</strong>-II 17


C. Overige onderwerpenCirculaires ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties juni en september <strong>2012</strong>.Conform toezeggingen die het college in 2008 aan de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheerheeft het college u met onze brief 12UIT21568 d.d. 17 september <strong>2012</strong> op hoofdlijnen geïnformeerdover de gevolgen van de junicirculaire <strong>2012</strong>. De wijzigingen voor de programmabegroting <strong>2012</strong> zijnbeperkt – het betreft een budgettair neutrale wijziging van circa € 0,2 miljoen - en in dezebestuursrapportage opgenomen in hoofdstuk 7.A, beslispunt 32.Inmiddels is de septembercirculaire verschenen. In hoofdlijn wijzigt er niet veel. Het nominale accres<strong>2012</strong> valt iets hoger uit dan in de junicirculaire gemeld, het accres 2013 juist iets lager. Over beidejaren gezien is het effect uiterst gering. Het effect over <strong>2012</strong> zal in de jaarrekening worden verwerkt.Het effect voor de begroting 2013 zal in de volgende bestuursrapportage worden meegenomen.Heroverwegingsvoorstellen begroting 2013 met effect op begroting <strong>2012</strong>Begin <strong>2012</strong> is de financiële opgave 2013-2016 voor de begroting van <strong>Schiedam</strong> berekend. Naaraanleiding daarvan is binnen de gemeente het project heroverwegingen gestart. Tijdens dit projectheeft de organisatie voor 2013 en verder voor ruim € 18 miljoen aan heroverwegingsvoorstellenaangedragen. De beleidsmatige en financiële kaders van de heroverwegingen zijn in de Zomernota2013 verwerkt. De Zomernota 2013 is 27 juni <strong>2012</strong> door de raad onderschreven. Vervolgens is deprecieze invulling in de zomermaanden nader uitgewerkt en opgenomen in de Programmabegroting2013-2016.Een aantal heroverwegingsvoorstellen uit de begroting 2013 hebben effect op de begroting <strong>2012</strong>. Opbasis van het raadsbesluit behorende bij de Programmabegroting 2013-2016 is het effect van deheroverwegingsvoorstellen op <strong>2012</strong> inmiddels in de Programmabegroting <strong>2012</strong> verwerkt. Hierdoorkan onder andere de nieuwe risicoreserve per 31 december <strong>2012</strong> op het juiste peil worden gebracht.Het gaat om de volgende voorstellen voor de begroting <strong>2012</strong> met een totaalbedrag van € 23,2 miljoen,waarvan € 0,8 miljoen onttrekkingen aan reserves:1. Stelselwijziging erfpacht van € 17,951 miljoen2. Overig heroverwegingsvoorstellen van € 5,289 miljoen , onderverdeeld in:a. Faseringsvoorstellen voor onderwijshuisvesting engroot onderhoud BOR€ 2,230 miljoenb. Liquidatieopbrengst Stichting GOA, Baanbrekend enverlaging van de uitgaven op diverse posten,€ 2,276 miljoenc. Vrijval reserve CJG € 0,495 miljoend. Reserve DU Bodemsanering € 0,288 miljoenAd 1. stelselherziening erfpachtHet eenmalige voordeel uit de stelselherziening is € 40 miljoen. Hiervan is ruim € 15 miljoeneenmalig toegevoegd aan de reserves. De overige € 25 miljoen wordt gebruikt voor het afboeken vanboekwaarden op investeringen. Door het afboeken van de boekwaarden is het structurele voordeelvanaf <strong>2012</strong> van de stelselherziening € 3 tot € 4 miljoen als gevolg van wegvallende kapitaallasten.De stelselherziening erfpacht draagt in <strong>2012</strong> voor € 17,9 miljoen bij aan de versterking van dealgemene reserve. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de kader uit het coalitieakkoord om dereserve te versterken.Ter informatie is het totale effect van de heroverwegingen uit de begroting 2013 op de begroting <strong>2012</strong>in onderstaande tabel per programma en zowel voor als na bestemming weergegeven.Berap <strong>2012</strong>-II 18


Tabel: totaal effect van de heroverwegingen begroting 2013 op de begroting <strong>2012</strong>, per programma:Baten en lasten stelselwijziging Overige Effect begroting <strong>2012</strong> a.g.v.per programma erfpacht heroverwegingen heroverwegingen begroting 2013(bedragen x € 1.000)Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten SaldoResultaat voor bestemmingBestuur en dienstverlening - - 0 - - 0 - - -Ruimtelijke Ontwikkeling 23.864 - -23.864 927- - 927 22.937 - 22.937-Sociale Infrastructuur - - 0 1.400- 1.437 2.837 1.400- 1.437 2.837Stadseconomie - 40.116 40.116 - - 0 - 40.116 40.116Veiligheid - - 0 - - 0 - - -Woonmilieu 165 - -165 366- - 366 201- - 201Financiën - 1.864 1.864 - 376 376 - 2.240 2.240Wijkontwikkeling 0 - - 0 - - -Totaal 24.029 41.980 17.951 -2.693 1.814 4.506 21.336 43.794 22.457Mutaties reservesBestuur en dienstverlening - - 0 - - 0 - - -Ruimtelijke Ontwikkeling - - 0 - - 0 - - -Sociale Infrastructuur - - 0 - 495 495 - 495 495Stadseconomie - - 0 - - 0 - - -Veiligheid - - 0 - - 0 - - -Woonmilieu - - 0 - 288 288 - 288 288Financiën 17.951 - -17.951 5.289 - -5.289 23.240 - 23.240-Wijkontwikkeling 0 - - 0 - - -Totaal 17.951 0 -17.951 5.289 783 -4.506 23.240 783 22.457-Resultaat na bestemmingBestuur en dienstverlening 0 0 0 0 0 0 - - -Ruimtelijke Ontwikkeling 23.864 0 -23.864 -927 0 927 22.937 - 22.937-Sociale Infrastructuur 0 0 0 -1.400 1.932 3.332 1.400- 1.932 3.332Stadseconomie 0 40.116 40.116 0 0 0 - 40.116 40.116Veiligheid 0 0 0 0 0 0 - - -Woonmilieu 165 0 -165 -366 288 654 201- 288 489Financiën 17.951 1.864 -16.087 5.289 376 -4.913 23.240 2.240 21.000-Wijkontwikkeling 0 0 0 0 0 0 - - -Totaal 41.980 41.980 0 2.596 2.596 0 44.576 44.576 -Het totale effect op het begrotingssaldo is nul, omdat de effecten van de bezuinigingen (resultaat voorbestemming) zijn gestort in de algemene reserve. Zie de mutaties algemene reserve op bladzijde 3 vandeze rapportage.BudgetoverhevelingIn dit onderdeel wil het college de raad informeren over de voortgang van de budgetten die zijnovergeheveld uit vorig jaar en tevens alvast een voorzichtige inschatting maken, voor zover dat almogelijk is op basis van de informatie per 31 augustus, van een mogelijke budgetoverheveling naar2013.a. Voortgang overgehevelde budgetten 2011-<strong>2012</strong>Met betrekking tot de uit 2011 overgehevelde budgetten wordt op dit moment (de Berap <strong>2012</strong>-II is inseptember opgewerkt ) voorzien dat deze budgetten nagenoeg volledig zullen worden gerealiseerd.b. Mogelijke nieuwe voorstellen voor overheveling budgetten <strong>2012</strong>-2013Ten behoeve van deze bestuursrapportage wordt thans van een bescheiden aantal mogelijkebudgetoverhevelingen voorzien.Het totaal van punten a en b belopen thans circa € 0,5 miljoen.c. ISV-projectenMet het raadstuk VR 55/<strong>2012</strong> heeft de raad onder andere ingestemd met budgetoverheveling 2011-<strong>2012</strong> voor ISV-projecten. Daarbij is tevens besloten om de afwikkeling van ISV projecten, die overBerap <strong>2012</strong>-II 19


het algemeen een meerjarig karakter hebben, via de nieuw gevormde reserve ISV af te wikkelen.Hiermee wordt voorkomen dat aan het einde van het boekjaar wederom bedragen voor ISV-projectenvia budgetoverheveling meegenomen moeten worden naar het volgende boekjaar.In de Berap <strong>2012</strong>-I is vervolgens onder de beslispunten 41(ISV t/m jaarschijf 2011) en 42 (ISVjaarschijf <strong>2012</strong>) budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van ISV-projecten in <strong>2012</strong> vanrespectievelijk € 3,2 miljoen en € 0,9 miljoen, totaal € 4,1 miljoen.Over de voortgang van de ISV-projecten kan thans worden naar gemeld dat circa € 1,0 miljoen isgerealiseerd en dat de verwachting realisatie per ultimo <strong>2012</strong> € 2,0 miljoen bedraagt.Beschikbaar stellen budget in het kader van “beklemde middelen” in 2013Met beslispunt 33 wordt een budgettair neutrale begrotingswijziging voorgesteld met betrekking tot dezogenaamde beklemde middelen. Dit zijn middelen van het rijk met een terugbetalingsverplichting,die voor een specifiek doel zijn ontvangen. Niet uitgegeven middelen, dan wel vooruitlopend op de teontvangen middelen gemaakte kosten dienen bij de jaarrekening op de balans te worden geboekt.Ook op de balans per 31 december <strong>2012</strong> komen naar verwachting nog een aantal van deze beklemdemiddelen voor. In 2013 dient de begroting hierop (budgettair neutraal) te worden aangepast en wordendeze middelen, alsmede de te verwachten kosten aan de exploitatie toegevoegd. De raad dient deze inhet kader van het budgetrecht vast te stellen. De aanpassing van de begroting 2013 zal in het besluitover de resultaatbestemming <strong>2012</strong> en budgetoverheveling <strong>2012</strong>-2013 worden meegenomen.Meerjaren beheer- en onderhoudsplan (MBOP) Openbare RuimteIn <strong>2012</strong> zijn een groot aantal projecten in uitvoering en/of worden afgerond. De belangrijksteprojecten zijn: Kop van de Plantage, Heijermansplein-Faassenplein, Voorberghlaan – De La Marplein,kademuur Nieuwe Haven, ’s Gravelandse polder fase 4, Verzetsheldenbuurt, baggerwerkzaamhedenzeehavens, parkeerterrein Beatrixlaan, Poldervaartbrug-Broekkade en Windas.Niet alle projecten verlopen conform planning. Het ophogen/herinrichten van Kethel-Oost en de DrieLanen had volgens planning in <strong>2012</strong> moeten starten. Deze projecten zijn vertraagd als gevolg van eenlangdurig participatieproces, respectievelijk de afstemming met het project warmwaterleiding vanENECO en worden in 2013 gestart. Verder gaat ook het project Lange Haven pas vanaf zomer 2013 inuitvoering.Dit heeft tot gevolg dat in <strong>2012</strong> naar verwachting circa € 19 miljoen met betrekking tot het MBOP,waarvan circa € 6 miljoen aan exploitatielasten en € 13 miljoen aan kredieten, zal worden uitgegeven,en daarmee dus fors meer dan de € 9 miljoen in 2011. Door de bovengenoemde vertragingen zal echterniet de geplande € 24 miljoen (€ 6 miljoen aan exploitatielasten en € 18 miljoen aan kredieten) in <strong>2012</strong>worden gerealiseerd, maar we zitten in <strong>2012</strong> wel boven het gemiddelde afgesproken niveau van € 18miljoen. De dit jaar niet gerealiseerde onderhoudswerkzaamheden verschuiven binnen de MBOPperiode 2011-2015 naar latere jaren, waarbij de eventueel niet gerealiseerde exploitatie via een stortingin de voorziening Groot Onderhoud MBOP wordt afgewikkeld. Vooralsnog zijn er geen redenen omaan te nemen dat het totale onderhoud 2011-2015 niet conform planning uitgevoerd zal worden.Daarnaast treden er een aantal onder- en overschrijdingen op binnen het MBOP (bijvoorbeeld deoverschrijding van circa € 0,5 miljoen van het project ’s Gravenlandse polder als gevolg van vervuildegrond en de mogelijke overschrijding op het project Proveniersbrug met € 0,3 miljoen), maar diekunnen naar verwachting binnen het MBOP worden opgevangen. Er is geen sprake vaninverdieneffecten, maar vertraging is de hoofdreden van het niet behalen van de geplande uitgaven<strong>2012</strong>. Een herziening van het MBOP 2013 en verder wordt opgewerkt, waarbij het realistischer ramende nodige aandacht krijgt.Verbeterplan vastgoed.In de eerste bestuursrapportage hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van dit onderwerp.In afwijking hierop meldt het college het volgende.Het Verbeterplan vastgoed is in uitvoering genomen, momenteel is het verkoopproces in volle gang.De oorspronkelijke planning is te ambitieus gebleken en daarom zijn er financiële verschuivingen teBerap <strong>2012</strong>-II 20


melden. De opdracht om € 1 miljoen opbrengsten te realiseren en toe te voegen in de algemene reservewordt gerealiseerd. Aan de belangrijkste voorwaarde om kosten van het verbeterplan niet extra tenlaste van de begroting te brengen wordt voldaan door uitgaven naar achteren te schuiven. Naastverkoop van overtollig vastgoed wordt hard gewerkt aan het doelgroepenbeleid met betrekking tot hetonderdeel huisvesting. In januari 2013 kan de raad beschikken over dit beleidsplan.Recente ontwikkelingen:Tijdens de voorbereiding van het verkoopproces is gebleken dat de eerder (2011) globaal vastgesteldewaarden van vastgoed niet meer overeenkomt met de actuele waarden. Voor de objecten welke sindsoktober te koop staan bij de makelaar is ondanks de huidige markt voldoende interesse en dat geeftvertrouwen in het vervolg. Na afronding van de doelgroepenbeleid ontstaat meer inzicht in welkeruimte gaat ontstaan voor verkoop van overtallig vastgoed. Na raadsbehandeling zal een gewijzigdverbeterplan voor wat betreft de financiën en doorlooptijd worden aangeboden. Overigens is bij hetvaststellen van de financiële kaders voldoende rekening gehouden met mogelijk lagere opbrengstenwaardoor het verbeterplan gewoon in uitvoering kan blijven.FinanciënIn <strong>2012</strong> stond voor een bedrag van € 5,4 miljoen aan opbrengsten verkopen gemeentelijk vastgoedbegroot. Hiervan wordt nu naar verwachting circa € 1,0 miljoen gerealiseerd. Dit bedrag zal conformafspraak in de algemene reserve worden gestort. De geraamde meeropbrengsten (€ 4,4) vanuit deverkoop zou in de reserve groot onderhoud gemeentelijk vastgoed gestort worden. De reeds begrotebedragen in <strong>2012</strong> worden daarom nu teruggedraaid (zie beslispunt 25). Zoals boven al aangegeven zalna de raadsbehandeling van het doelgroepenbeleid in relatie tot huisvesting zal een nieuw voorstelvoor de begroting 2013 en verder worden voorgelegd.In <strong>2012</strong> zijn de noodzakelijke kosten voor onderhoud gefinancierd vanuit het reguliere budget grondenen panden en een onttrekking aan de reserve groot onderhoud gemeentelijk onroerend goed (ziebeslispunt 16 en 36). De reserve groot onderhoud gemeentelijk onroerend goed is naar verwachtingultimo <strong>2012</strong> uitgeput maar in 2013 en verder zal deze weer worden aangevuld door de verwachteopbrengsten uit de verkoop van onroerend goed.Grondexploitaties en focus op realiseren van meerjarige opbrengsten (€ 103 miljoen)Ook over dit onderwerp heeft het college u bij de vorige bestuursrapportage geïnformeerd. Doornieuwe ontwikkelingen kan het volgende worden gemeld.Als gevolg van de effecten van de economische crisis op alle lopende grondexploitaties zal € 1,1miljoen van de geplande opbrengsten in <strong>2012</strong> ad € 6,3 miljoen niet in <strong>2012</strong> gerealiseerd worden, maarlater. Om de negatieve financiële effecten (hogere rentelasten door vertraging leiden tot verslechteringvan de netto contante waardes van de grondexploitaties en daarmee tot een hogere benodigdevoorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties) te beperken, worden ook de kosten zoveelmogelijk doorgeschoven naar 2013, namelijk met € 1,7 miljoen (zie beslispunt 13).Het doorschuiven van opbrengsten van <strong>2012</strong> naar latere jaren heeft daarnaast ook tot gevolg dat dedoelstelling van € 103 miljoen te realiseren opbrengsten in <strong>2012</strong> t/m 2021 meer onder druk komt testaan. De accountant heeft hier ten tijde van de rekening 2011 ook al een kritische noot over geplaatst.Er loopt ook nog een uit de zomernota 2013 voortkomende uitwerkingsopdracht bedrijventerreinen dievan invloed kan zijn op de te realiseren opbrengsten grondexploitaties ad € 103 miljoen. Na positievebesluitvorming moeten de grondexploitaties bedrijventerreinen worden afgesloten en in afgeslanktevorm in de lijn worden gezet. (opbrengsten € 39 miljoen van de € 103 miljoen). Definitievebesluitvorming kan dan plaatsvinden met het vaststellen van het MPG 2013.De markt is constant in beweging en de crises laat zijn sporen steeds meer zien. De risico’s zijn goedbenoemd per project en in de grondexploitatiebegrotingen verwerkt. Landelijke ontwikkelingen en degevolgen van het regeerakkoord worden nauwlettend gevolgd om indien nodig (beheers)maatregelente nemen en/of om grondexploitaties aan te passen.Berap <strong>2012</strong>-II 21


4. Voorstellen ter besluitvorming door de raad (met consequenties voor deprogrammabegroting):Programma Bestuur en Dienstverlening1. Instellen van en storten in reserve gemeente nieuwe stijlIn het kader van de uitwerkingsopdracht <strong>Gemeente</strong> Nieuwe Stijl is in de primaire begroting <strong>2012</strong>budget ter beschikking gesteld voor frictiekosten en onderzoekskosten. Deze middelen zijn als stelpostin het programma Financien opgenomen. De diverse onderzoeken die nodig zijn om deze opdrachtvorm te geven, worden onder verantwoordelijkheid van het cluster Dienstverlening uitgevoerd.Hierdoor dient een budget van € 634.735 te worden verschoven van programma Financien naar hetprogramma Bestuur en Dienstverlening.Omdat dit project meerdere jaren beslaat en de middelen dus over meerdere jaren beschikbaar moetenblijven, wordt voorgesteld om dit via een reserve af te wikkelen.Voorstel: - de reserve gemeente nieuwe stijl in te stellen;- de reserve te onttrekken op basis van werkelijke kosten;- incidenteel € 500.000 storten in de reserve gemeente nieuwe stijlProgramma Ruimtelijke OntwikkelingGeen beslispunten.Programma Sociale Infrastructuur2. InkomensvoorzieningHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in september <strong>2012</strong> een definitievebeschikking afgegeven voor <strong>2012</strong> en de voorlopige beschikking voor 2013. <strong>Schiedam</strong> ontvangt eenbijdrage voor het Inkomensdeel van € 37 miljoen in <strong>2012</strong> oplopend naar € 38 miljoen in 2013. Dit isaanzienlijk hoger dan waar in de begroting van is uitgegaan. Daarnaast heeft de dalende trend van hetuitkeringenbestand in <strong>Schiedam</strong> zich doorgezet, ondanks de economische situatie in Nederland en de(landelijke) afschaffing van de huishoudinkomenstoets. In de periode januari tot en met september<strong>2012</strong> is het bestand met 7,6% gedaald. Per 1 oktober is het bijstandsvolume 2.280 uitkeringen. Indiendeze trend zich ook in de periode oktober t/m december doorzet, dan is de verwachting dat hetbijstandsvolume eind <strong>2012</strong> uitkomt op circa 2.200 uitkeringen. De daling is met name ingezet in het 2 ehalfjaar en leidt nu tot de tot actualisatie van de uitkeringsbudgetten.Daarnaast is het ook nodig de budgetten op het terrein van onder andere handhaving enterugvordering, en samenwerking in de regio te actualiseren.In totaal wordt hierdoor in <strong>2012</strong> een voordeel behaald van € 2,5 miljoen. Meerjarig leidt dit beslispunttot de volgende positieve bijstelling: 2013 € 3,6 miljoen (zie ook het volgende beslispunt), 2014 € 1,4miljoen, 2015 en 2016 € 0,4 miljoen. De financiële taakstelling die in de begroting was opgenomen,valt door de stijging van de doeluitkering weg. De beleidsdoelstelling om daling van uitkeringen tebewerkstelligen blijft echter wel bestaan. Hierop zal in 2013 en volgende jaren blijvend wordengestuurd .Voorstel de begrotingssaldi meerjarig als volgt aan te passen:- € 2.513.216 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>- ten gunste van het begrotingssaldo 2013 en meerjarenramingen 2014, 2015 en2016, respectievelijk € 3,6 miljoen, € 1,4 miljoen, € 0,4 miljoen en € 0,4 miljoen.3. Vorming reserve inkomensvoorzieningIn het vorige beslispunt wordt de geraamde doeluitkering inkomensvoorziening meerjarig aangepastop basis van definitieve beschikking inkomensvoorziening <strong>2012</strong> van het ministerie SZW. Voorgesteldwordt deze mutatie structureel te verwerken in de begroting en meerjarenraming, zodat de budgettengeactualiseerd zijn op basis van de meest recente gegevens. Dit heeft, zoals aangegeven, eenmeerjarig, positief effect op de begroting.Berap <strong>2012</strong>-II 22


In deze werkwijze zit een risico, omdat het totale rijksbudget macro gezien voor inkomensvoorzieningwordt gebaseerd op een gemiddelde uitkering (afhankelijk van onder andere rijksbeleid, conjunctuur,prijsindexering) en het gemiddelde volume (aantal uitkeringen). In <strong>Schiedam</strong> heeft met name in het 2ehalfjaar <strong>2012</strong> een de daling van het aan uitkeringsgerechtigden te zien gegeven. Dit effect heeftinvloed op de hoogte van de doeluitkering in 2013. Voor deze regeling geldt overigens geenterugbetalingsverplichting.Op basis van de begroting 2013 inclusief de wijzigingen bestuursrapportage <strong>2012</strong>-II is hetverwachte risico € 1,9 miljoen. Het risico is berekend door de gemiddelde prijs op basis van hetvoorlopig macrobudget 2013 te vermenigvuldigen met een gemiddeld aantal uitkeringen van 2.200(ultimo <strong>2012</strong>) voor <strong>Schiedam</strong>. De uitkomst is vergeleken met de begroting 2013 inclusief dewijzigingen uit de bestuursrapportage <strong>2012</strong>. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1,9 miljoen in2013 te reserveren ten laste van het voordelig begrotingsresultaat 2013 (zie het vorige beslispunt). Metdeze reserve zullen de fluctuaties in de directe uitgaven en opbrengsten in de inkomens-voorzieningworden opgevangen. Daarnaast wordt voorgesteld om de reserve te maximeren op 10% van dedoeluitkering van het lopende boekjaar. Dit percentage is gebaseerd op het maximale financiële risicodat <strong>Schiedam</strong> loopt. Daarboven kan de gemeente een incidentele aanvraag voor een uitkering (IAU)indienen bij het rijk.Voorstel: - per 1 januari 2013 de reserve inkomensvoorziening in te stellen, waarmee defluctuaties in de directe uitgaven en opbrengsten in de inkomensvoorziening zullenworden opgevangen;- in 2013 incidenteel € 1.900.000 storten in de reserve inkomensvoorziening;- het niveau van de reserve te maximeren op 10% van de doeluitkering van hetlopende boekjaar.4. Project BaanbrekendIn mei <strong>2012</strong> is het project Baanbrekend van start gegaan. Dit project is een samenwerkingtussen de gemeenten Maassluis, <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen en Randstad Groep Nederland en heeft alsdoel om in samenwerking met het bedrijfsleven werkzoekenden aan de slag te krijgen. Met brief12UIT06610 van 2 april jl. bent u hierover nader geïnformeerd.Het aantal geplaatste werkzoekenden via dit project blijft achter bij de verwachting onder andere dooreen langere opstartfase en de vakantieperiode. Het verwachte resultaat voor <strong>2012</strong> is bijgesteld van 215naar 128 plaatsingen voor <strong>Schiedam</strong>. Hierdoor wordt er minder uitgegeven voor de overeenkomstenbetreffende re-integratiepraktijk en komen minder opbrengsten van werkgevers binnen. Dit levert persaldo een voordeel op van € 245.000,-.Om de voortgang van de re-integratie overeenkomsten en inleenvergoedingen werkgevers optimaal tekunnen volgen, wordt zowel de begroting <strong>2012</strong> als 2013 aangepast door Baanbrekend niet langergesaldeerd te ramen maar te verdelen naar lasten en baten. Het achterblijven van de verwachtingen in<strong>2012</strong> levert per saldo een voordeel op van € 245.000,-. Voor 2013 is sprake van een budgettairneutrale aanpassing van de lasten en baten met € 446.250.Voorstel: incidenteel € 245.000 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>incidenteel € 446.250 budgettair neutraal aanramen (lasten en baten) 20135. Resultaat vaststelling diverse subsidiesNaar aanleiding van de verantwoording over de subsidies door ketenpartners CJG en van KomkidsPeuterwerk BV over 2011 is het definitieve bedrag lager vastgesteld dan het verstrekte voorschot. Alsgevolg hiervan valt een totaalbedrag van € 198.621 vrij.Voorstel: incidenteel € 198.621 gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.6. Resultaat jaarrekening OGZRR 2011/plusproducten <strong>2012</strong>a. Naar aanleiding van het jaarverslag over 2011 van de gemeenschappelijke regeling openbaregezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) hebben wij u met onze brief 12UIT12729 eentoelichting verstrekt op de wettelijke basistakenpakket en de afgenomen plusproducten in 2011. Uithet jaarverslag 2011 blijkt een positief resultaat van € 216.590. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunstevan de algemene middelen.Berap <strong>2012</strong>-II 23


. Daarnaast zijn in 2011 plusproducten ingekocht voor zowel 2011 als <strong>2012</strong>. Bij de jaarrekening 2011van de OGZ RR zijn deze plusproducten verwerkt en door <strong>Schiedam</strong> met de OGZ RR afgerekend.Echter, een deel van deze ingekochte plusproducten komt ten laste van het dienstjaar<strong>2012</strong>. Het budget in de gemeentebegroting <strong>2012</strong> is daarvoor ontoereikend. Benodigd is een extrabudget van € 35.825. Deze kosten kunnen door het positieve resultaat over <strong>2012</strong> worden opgevangen.Voorstel: incidenteel € 180.765 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.7. OZB-declaratie schoolbestuurOp grond van de onderwijswetgeving kunnen schoolbesturen de kosten van onroerende-zaakbelasting(OZB) bij de gemeente declareren. Voor de indiening hiervan is geen termijn bepaald. Eénschoolbestuur heeft in <strong>2012</strong> alsnog een declaratie over 2010 ingediend. Hierdoor ontstaat in <strong>2012</strong> eenoverschrijding op deze post.Voorstel: incidenteel € 60.000 ten laste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.8. Afrekening exploitatie zwembad GroenoordIn aansluiting op de nieuwe overeenkomst met Sportfondsen Nederland BV over de exploitatie vanzwembad Groenoord is het positieve exploitatiesaldo over de jaren tot en met 2011 afgewikkeld. Tenopzichte van de begroting levert dit een incidentele baat op van circa € 457.000. In het kader van deheroverwegingen 2013 is hiervan voor <strong>2012</strong> reeds een bedrag van € 200.000 aangedragen. Uiteindelijkresteert daardoor een incidentele baat in <strong>2012</strong> van ca € 257.000. Hiervan wordt €27.000 benut voor deuitbouw van de horecafunctie in zwembad Groenoord. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van€230.000 toe te voegen aan de algemene middelen.Voorstel: incidenteel € 230.000 gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.9. Inhuur expertise t.b.v. aanbesteden exploitatie zwembadenNaar aanleiding van het amendement van 29 juni 2011 met betrekking tot het zwembad Zuid is eentoekomstvisie <strong>Schiedam</strong>se zwembaden opgesteld. Tevens is door het college besloten te starten met devoorbereiding van de aanbesteding van de gezamenlijke exploitatie van beide zwembaden. Hierbij isspecifieke expertise benodigd die op dit moment niet binnen de gemeente voorhanden is. De kostenhiervoor bedragen € 40.000 en worden voor € 10.000 in <strong>2012</strong> uitgegeven en de rest in 2013.Voorstel: incidenteel € 10.000 ten laste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>,incidenteel € 30.000 ten laste van het begrotingssaldo 2013.10. Extra onderhoud zwembad ZuidIn het amendement van 29 juni 2011 is besloten zwembad Zuid voor tenminste 10 jaar open te houden.Hiervoor is een grootschalige renovatie benodigd die gedeeltelijk in <strong>2012</strong> en gedeeltelijk in 2013wordt uitgevoerd. Voor de renovatie zijn middelen ter beschikking gesteld. Het budget voor MBOPwas echter in 2011 met het oog op de mogelijke sluiting van het zwembad komen te vervallen. Na derenovatie zal een nieuw MBOP worden opgesteld, waarvoor de middelen nog beschikbaar gesteldmoeten worden. In de tussentijd zijn kosten gemaakt buiten het dagelijks onderhoud om het zwembadop een veilige wijze open te kunnen houden. Deze kosten, legionellabestrijding en – preventie en grootonderhoud technische installaties, komen voort uit de slechte staat van onderhoud van het zwembad enwaren door het ontbreken van MBOP niet opgenomen in de begroting.Voorstel: incidenteel € 30.000 ten laste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.Programma Stadseconomie11. Ontmanteling WOG, uitgestelde betalingIn 2009 heeft de <strong>Gemeente</strong> <strong>Schiedam</strong> uitstel van betaling verleend aan WijkontwikkelingsmaatschappijGroenoord C.V. (WOG) voor een bedrag van €445.629,72 (raadsbesluit VR 2008-132).In <strong>2012</strong> heeft de gemeente naar aanleiding van de ontmanteling van de WOG een geldbedragontvangen van €445.629,72 alsmede €5.696,68 rente. In het verleden is de vordering echtervoorzichtigheidshalve afgeboekt. Daardoor kan deze ontvangst thans vrijvallen ten gunste van dealgemene middelen.Voorstel: incidenteel € 451.326 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.Berap <strong>2012</strong>-II 24


12. Claims ontwikkelingen buiten grondexploitatiesDe gemeente loopt bij ontwikkelingen van locaties niet zijnde grondexploitaties risico's op claims vanprivate partijen. In een aantal gevallen maken in het verleden aangegane contracten geen onderdeel uitvan grondexploitaties. In de risicoparagraaf zijn deze risico’s apart benoemd. Wanneer risico’s echterzich met een hoge mate van zekerheid van 90% of meer zullen voordoen, dient hiervoor eenvoorziening te worden getroffen. In de afgelopen maanden hebben zich in enkele zakenontwikkelingen voorgedaan, waardoor de waarschijnlijkheid op het uitbetalen van een vergoedingdoor de gemeente is toegenomen. Gelet op het beleid is het noodzakelijk om hiervoor een (nieuwe)voorziening te treffen. Vanwege het commerciële aspect is er voor gekozen om de projecten en/ofclaims niet te benoemen.Voorstel: incidenteel € 1.000.000 ten laste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.13. Mutaties grondexploitaties <strong>2012</strong>In september <strong>2012</strong> heeft een herijking van de budgetten en risico's en kansen op grondexploitatiesplaatsgevonden. De grondexploitaties zijn langdurige dynamische projecten waar telkensveranderingen in optreden van materieel belang, hetzij direct in de budgetten hetzij indirect in deopgenomen kansen en risico's. Herijking van de grondexploitaties heeft geleid tot verbetering van decontante waarde van de grondexploitatie Schieveste met € 134.525. Als gevolg hiervan kan devoorziening dekking tekorten op grondexploitaties met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Dit leidt toteen resultaatverbetering, welke ten gunste van de algemene middelen kan worden gebracht.Tevens wordt de jaarschijf <strong>2012</strong> aangepast in verband met verschuivingen naar volgende jaren vancirca € 1,7 miljoen. De verschuivingen in de jaarschijven voor de grondexploitaties wordenvoornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van transacties. De mutaties voor de grondexploitatie diehieruit voortvloeien, worden in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2013meegenomen.Voorstel: incidenteel € 134.525 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.14. Rentevoordeel voorziening dekking tekorten grondexploitatiesDoor het afsluiten en ingrijpen in de grondexploitaties als gevolg van het meerjarenperspectiefgrondexploitaties (MPG) <strong>2012</strong>, is de stand van de voorziening (op netto contante waarde) per 31december 2011 fors verlaagd. Bij de heroverweging voor 2013 e.v. is voorgesteld de rente op devoorziening dekking tekorten te verlagen. Voor <strong>2012</strong> dient de rente begrepen in de voorziening nog teworden verlaagd met € 411.000.Voorstel: incidenteel € 411.000 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.15. Hogere opbrengst precarioDe precario opbrengsten voor kabels en leidingen worden voor <strong>2012</strong> incidenteel hoger begroot.Voorgesteld wordt om de begrote opbrengsten met € 136.000 op te hogen.Voorstel: incidenteel € 136.000 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.16. Onderhoudskosten gemeentelijke pandenOp het punt van onderhoudskosten aan panden van de gemeente zijn veel incidentele tegenvallersgeweest zoals een noodzakelijke asbestsanering en grootschalige renovatie van een rijksmonument. Dehiermee gemoeide bedragen overtreffen de € 100.000 ver, maar aanvullende dekking hiervoor isgevonden door een maximale onttrekking aan de reserve onderhoud groot onderhoud (zie beslispunt36). Voorgesteld wordt om de bij beslispunt 12 genoemde extra precario opbrengsten aan te wendenvoor incidentele onderhoudskosten aan panden van de gemeente. Hiermee is voldaan aan het "oudvoor nieuw"-principe.Voorstel: incidenteel € 100.000 ten laste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.Berap <strong>2012</strong>-II 25


Programma Veiligheid17. Baten kostenverhaal/lasten veiligheidsregioa. Verhaal van de ontmantelingskosten van hennepkwekerijen levert ca. € 200.000 extra aan baten opdoor de juridische mogelijkheid tot doorberekening van de kosten en door een inhaalslag vanopenstaande dossiers. Dit bedrag kan ten gunste van het begrotingsresultaat <strong>2012</strong> worden gebracht.b. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft aangegeven dat de kosten van het voormaliggemeentelijk brandweerpersoneel door fiscale regelgeving toeneemt. Daardoor neemt de bijdrage van<strong>Schiedam</strong> aan de VVR in <strong>2012</strong> toe met € 62.000. Voorgesteld wordt om deze incidentele extra kostente dekken uit de incidentele extra baten binnen het programma Veiligheid.Per saldo komt een bedrag van € 138.000 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.Voorstel: incidenteel € 138.000 ten gunste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.Programma Woonmilieu18. Lagere legesopbrengstenDe economische crisis zorgt voor minder bedrijvigheid en investeringen in de bouwsector, waardoorlagere legesopbrengsten worden gerealiseerd. Aan de hand van de gerealiseerde legesopbrengstenultimo augustus en te verwachten projecten is op te maken dat de geprognosticeerde opbrengst voor<strong>2012</strong> naar verwachting € 645.000 zal gaan bedragen. De begroting voor <strong>2012</strong> gaat uit van € 945.000.Voorgesteld wordt het verschil € 300.000 af te ramen en ten laste van de algemene middelen tebrengen.Voorstel: incidenteel € 300.000 ten laste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.19. Instellen reserve particuliere woningverbeteringIn juli 2004 heeft de raad het beleid en de verordening particuliere woningverbetering en monumentenvastgesteld. Eigenaren krijgen hulp en advies. Financiering van de uitvoering door de particulierevindt plaats door een laagrentende lening. De aanpak wordt jaarlijks verantwoord middels eenjaarverslag. Ook de aanpak van de funderingsproblemen behoort tot de aanpak. Het project loopt toten met 2014. De eerste fase omvatte de aanpak van 2800 woningen. In 2005 en 2008 werdenrespectievelijk 1.400 en 1.600 eenheden aan het project toegevoegd. De aanpak vindt plaats in de oudewijken Oost, Zuid en West en ook het Centrum komt aan bod. In de begroting van 2008 zijn debenodigde middelen benodigd tot en met 2014 als extra inzet vrijgemaakt.De kosten zijn in eerste instantie betaald uit ISV middelen en in de laatste jaren uit de gemeentelijkeexploitatie. Sinds 2009 vindt jaarlijks budgetoverheveling plaats. Door storting van de beschikbaremiddelen in een reserve particuliere woningverbetering is voor deze meerjarige aanpak geen jaarlijksebudgetoverheveling meer nodig. Voorgesteld wordt om de reserve op basis van werkelijke kosten teonttrekken.Voorstel: - de reserve particuliere woningverbetering in te stellen en de reserve te onttrekken opbasis van werkelijke kosten.- incidenteel € 700.000 storten in de reserve particulier woningverbetering.Programma Financiën20. Budgettaire aanpassing personele lastenDiverse factoren maken het noodzakelijk om het budget voor personele lasten (huidig en voormaligpersoneel) aan te passen. Om te beginnen zijn de gevolgen van de nieuwe CAO wel in de begroting2013 verwerkt, maar nog niet in de begroting <strong>2012</strong>.Verder is in <strong>2012</strong> het aantal medewerkers dat ontslag wordt verleend (onder meer vanwege de afloopvan tijdelijke contracten die niet werden verlengd) en die recht hebben op een WW-uitkering, hogerdan verwacht. Aangezien de gemeente <strong>Schiedam</strong> eigen risicodrager is, dient zij de kosten van de WWzelf te dragen. Daarnaast is als gevolg van de wisselingen in het bestuur in 2011 aan voormaligewethouders wachtgeld uitgekeerd.Berap <strong>2012</strong>-II 26


Voorts raken de problemen die de pensioenfondsen hebben met hun dekkingsgraad (in dit geval hetABP) ook de gemeenten. Voor werknemers die in het verleden met FPU zijn gegaan, dienengemeenten extra stortingen te doen aan het ABP voor de bovenwettelijke FPU.Tot slot blijken bij enkele organisatieonderdelen (geringe) over- respectievelijk onderschrijdingen vande personeelslasten en de geraamde kosten van externe inhuur.Al deze ontwikkelingen tezamen betekenen per saldo een incidenteel financieel nadeel van € 309.000op de personele lasten.In de jaarrekening <strong>2012</strong>, paragraaf bedrijfsvoering, zal ingegaan worden op de realisatie van depersonele lasten <strong>2012</strong> ten opzichte van de (gewijzigde) begroting.Voorstel: incidenteel € 309.000 ten laste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.21. Aanpassen pensioenvoorziening wethoudersDeze voorziening is bestemd om aan voormalige wethouders pensioen te kunnen uitbetalen. De hoogtevan de voorziening wordt jaarlijks met behulp van een actuariële waardeberekening bepaald,uitgaande van het benodigde kapitaal per einde van het lopende boekjaar. Gezien de huidige lagemarktrente waarmee wordt gerekend (zie ook het vorige beslispunt), is de pensioenaanwasonvoldoende. Dit heeft tot gevolg dat een extra dotatie aan de voorziening nodig is van € 452.702.Voorgesteld wordt deze verhoging ten laste van het begrotingssaldo te brengen.Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam een aldaar opgebouwd pensioenkapitaal van € 408.944overgedragen aan <strong>Schiedam</strong>. Dit bedrag dient te worden gedoteerd aan de voorziening (budgettairneutraal).Voorstel: incidenteel € 452.702 ten laste van het begrotingssaldo <strong>2012</strong>.Programma WijkontwikkelingGeen beslispuntenBerap <strong>2012</strong>-II 27


5. Voorstel tot wijziging van de programmabegroting naar aanleiding vanbesluiten van B&W ten laste van de post onvoorzien:BESCHIKKING OVER DE POST ONVOORZIENOp grond van de bij raadsbesluit VR 32/2009 vastgestelde notitie Financieel Afwijkingenbeleid dientde Raad over de besluiten van B&W, die ten laste van de post onvoorzien worden gebracht, achteraf teworden geïnformeerd. Voorwaarden om een voorstel in aanmerking te nemen als onvoorzien is:onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar (zie notitie Afwijkingenbeleid)Specificatie post Onvoorzien <strong>2012</strong>Stand per 1 januari <strong>2012</strong> € 900.000Af: besluiten Berap <strong>2012</strong>-I -/- € 490.000Na de Berap <strong>2012</strong>-I resteert € 410.000Af:- Woningen Parkweg -/- € 80.000- Strafrechtelijke kosten Schiekade -/- € 20.000Subtotaal af: -/- € 100.000Na de Berap <strong>2012</strong>-II resteert € 310.00022. Woningen ParkwegIn juli zijn acute problemen ontstaan met de bouwkundige staat van de gevels van woningen aan deParkweg met direct instortingsgevaar als gevolg. De gemeente heeft uit veiligheidsoverwegingen hetaangrenzende deel van het openbaar gebied afgezet. De betreffende bewoners zijn tijdelijke gehuisvestgeweest in hotels en er heeft een bouwtechnisch onderzoek plaatsgevonden. Dit heeft voor degemeente tot aanzienlijke kosten geleid, die totaal voor <strong>2012</strong> worden geschat op € 80.000. De kans opverhaalbaarheid van deze kosten primair op de oorspronkelijke aannemer, subsidiair op de huidigebewoners is juridisch niet reëel. De gemeente heeft immers gehandeld in haar rol alscalamiteitenbestrijder. Derhalve is in deze Berap afgezien van het opnemen van concreteverhaalbaarheid. Vanaf 1 september valt de toezicht op en de voortgang van het bouwkundig herstelonder de reguliere activiteiten van de <strong>Gemeente</strong> en wordt deze gefinancierd uit reguliere exploitatiebudgetten.Voorstel: incidenteel € 80.000 ten laste van de post Onvoorzien (budgettair neutraal)23. Strafrechtelijke kosten Schiekade<strong>Gemeente</strong> <strong>Schiedam</strong> heeft in 2010 drie standplaatsen aan de Schiekade aangelegd. Deze locatie wasvervuild, maar de aanwezige vervuilde grond is gesaneerd. De vervuilde grond is afgevoerd naar destortlocatie Derde Merwedehaven in Dordrecht. Op dit moment loopt een strafrechtelijk onderzoeknaar deze locatie. Het onderzoek richt zich op de afvoer van grond met te hoge concentraties asbest.Alle partijen in de afvoer van asbesthoudende grond worden als verdachte in het onderzoek gehoord,ook gemeente <strong>Schiedam</strong> als opdrachtgever. Voorgesteld wordt uit de post onvoorzien een bedrag van€ 20.000 beschikbaar te stellen voor advocaatkosten, uren van medewerkers en evt. andere kosten.Voorstel: incidenteel € 20.000 ten laste van de post Onvoorzien (budgettair neutraal)Berap <strong>2012</strong>-II 28


6. Voorstellen tot het voteren/afsluiten van een kredietGeen beslispunten.Berap <strong>2012</strong>-II 29


7. Voorstellen van administratieve aardOnder deze noemer worden de voorstellen gebracht, die - op grond van de eisen uit de FinanciëleVerordening - moeten leiden tot een wijziging van de begroting, en dus ook door de Raad moetenworden goedgekeurd, maar die beleidsmatig van minder belang zijn, omdat het gaat om een technischeaanpassing van de begroting op basis van eerdere besluitvorming. Deze voorstellen hebben derhalveniet een wijziging van beleid tot gevolg.A. Voorstellen waarbij baten en lasten in gelijke mate worden verhoogd dan wel verlaagdDeze voorstellen zijn budgettair neutraal: zowel de lasten als de baten worden met hetzelfde bedragverhoogd of verlaagd. Uiteraard hebben deze voorstellen wel consequenties voor de totalen van dedesbetreffende programma’s.24. Bijstelling participatiebudget € 5.389 Sociale infrastructuurHet Rijk heeft in september <strong>2012</strong> een definitieve beschikking afgegeven voor <strong>2012</strong>. <strong>Schiedam</strong> krijgtover <strong>2012</strong> een bijdrage van € 9 miljoen voor het participatie budget. Dit is iets hoger dan waar in debegroting van is uitgegaan. Het participatie budget is een "gesloten"systeem, en wordt budget neutraalverwerkt. Om het budget bij de beschikking aan te sluiten is deze geringe, budgettair neutraleaanpassing nodig.25. Vertraging verbeterplan vastgoed -/- € 4.361.000 StadseconomieIn november 2011 is het verbeterplan vastgoed vastgesteld en is de begroting meerjarig aangepast. Inde bestuursrapportage <strong>2012</strong>-I is reeds vermeld, dat het verbeterplan vertraagd. In de begroting <strong>2012</strong> isrekening gehouden met incidentele inkomsten door verkoop van vastgoed en met incidentele kostenvoor uitvoering verbeterplan jaarschijf <strong>2012</strong>. Tevens is bij de begroting <strong>2012</strong> een financiëletaakstelling van 1 miljoen begroot.Thans wordt voorgesteld de begrote baten en lasten met betrekking tot het verbeterplan vastgoed, metuitzondering van de taakstelling ad € 1 miljoen, in <strong>2012</strong> terug te boeken en te verschuiven naar 2013.Hierin is tevens het terugdraaien van een storting in de reserve groot onderhoud gemeentelijk vastgoedvan € 866.000 betrokken. Na de raadsbehandeling van het doelgroepenbeleid in relatie tot huisvestingzal een nieuw voorstel voor de begroting 2013 worden voorgelegd.26. Realisatie nieuwbouw brandweerkazerne -/- € 326.087 Stadseconomie<strong>2012</strong>/2013In mei <strong>2012</strong> heeft u ingestemd met het voornemen van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond omeen nieuwe brandweerkazerne te realiseren aan Plein 1040-1945 (VR 48/<strong>2012</strong>). Naar aanleidinghiervan is op basis van de opbrengst van € 326.087 een budget beschikbaar gesteld van € 130.000 voorhet bouw- en woonrijp maken. Tevens is besloten het resultaat van de transactie ad € 196.087 testorten in de reserve afschrijvingen ter dekking van toekomstige kapitaallasten.Effectuering van dit besluit is echter verschoven naar 2013. Derhalve wordt voorgesteld de begroting<strong>2012</strong> af te ramen en gelijktijdig de begroting 2013 conform aan te ramen.27. Rioolheffing volkstuinen € 62.500 StadseconomieDe gemeente dient als private partij voor de volkstuinen rioolheffing te betalen. Deze kosten wordenconform de huurovereenkomst doorbelast aan de huurders. Voorgesteld wordt om budgetneutraalzowel kosten als opbrengsten aan te ramen voor een bedrag van € 62.500.28. Veiligheidshuis Waterweg-Noord -/- € 289.000 VeiligheidHet Veiligheidshuis Waterweg-Noord, dat is gevestigd in <strong>Schiedam</strong>, is per 1 januari <strong>2012</strong> onderdeelgeworden van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Hierdoor wordt de directe samenwerking metde gemeenten Vlaardingen en Maassluis in het veiligheidshuis Waterweg-Noord beëindigd. Hierdoorzal <strong>Schiedam</strong> op dit punt geen bijdrage meer ontvangen van die gemeenten, alsmede van het OMBerap <strong>2012</strong>-II 30


Arrondissementsparket, en ook de daaraan gerelateerde kosten niet meer maken. De baten enlastenraming <strong>2012</strong> wordt derhalve met € 289.000 verlaagd.De kosten die <strong>Schiedam</strong> in <strong>2012</strong> (en mogelijk in 2013) nog maakt voor de huidige locatie wordenbekostigd uit vooruit ontvangen baten, waarvoor per ultimo 2011 een balanspost van circa € 52.000 inde gemeenterekening 2011 van <strong>Schiedam</strong> beschikbaar is.29. Subsidie verbetering luchtkwaliteit € 55.000 WoonmilieuOp 26 november 2011 heeft de gemeente bij de stadsregio in het kader van de subsidieverordeningVerbetering Luchtkwaliteit subsidie aangevraagd voor het project "Verbetering Luchtkwaliteit doorduurzame logistiek en mobiliteitsmanagement". De stadregio heeft besloten een subsidie te verlenenvan maximaal € 55.000. Met deze subsidie was nog geen rekening gehouden in de begroting <strong>2012</strong>.30. Bijstelling lasten en baten reinigingsrecht € 320.500 Financien(meerjarig)Per 1 januari <strong>2012</strong> is het reinigingsrecht ingevoerd met onder andere als doel een oplossing te biedenvoor ‘free riders’-gedrag. Free riders zijn ondernemers die geen contract afsluiten met eenvuilinzamelaar maar hun bedrijfsafval via het huishoudelijk afval aanbieden. Kosten hiervan wordengedeeltelijk doorberekend aan de burger via de afvalstoffenheffing. <strong>Schiedam</strong> heeft ongeveer 2.800bedrijven (adressen) die in aanmerking kunnen komen voor reinigingsrecht. Echter er moet ookrekening worden gehouden met leegstand (ongeveer 550) en uitzonderingen. Bedrijven die eencontract hebben met een inzamelaar en bedrijven die nagenoeg geen afval produceren zijn vrijgesteld.Het aantal bedrijven dat daadwerkelijk in de aanslagoplegging betrokken zal worden was in eersteinstantie berekend op 1.150. Op basis van dit aantal is de raming voor <strong>2012</strong> gemaakt. Eennauwkeurige berekening kon echter nog niet gemaakt worden. Dit was pas mogelijk na vaststellingvan de verordening in november 2011. In december 2011 zijn circa 2.100 bedrijven geïnformeerd overde invoering van reinigingsrecht. Aan de hand van een eigen verklaring moesten bedrijven aangevenof ze een contract hadden, of er daadwerkelijk bedrijfsafval werd aangeboden en wat voor soort afvalhet was. Ook de respons naar aanleiding van het ondergrondse containerbeleid heeft meerduidelijkheid gegeven. Uiteindelijk gaan vanaf <strong>2012</strong> circa 250 bedrijven reinigingsrecht betalen. Dit isminder dan vooraf geraamd en heeft derhalve consequenties voor zowel de baten als de lasten. Debegrote opbrengst van euro € 440.500 zal niet worden gerealiseerd. De prognose bedraagt € 120.000.Met Irado is overleg geweest over de geraamde kosten. Deze zijn samen met de interne kosten naarbeneden gesteld. Met Irado en afdeling BOR zal er een evaluatie plaatsvinden. Als gevolg hiervandalen zowel de lasten als baten (budgetneutraal) meerjarig met € 320.500.31. Vermindering oude jaren € 200.000 FinancienOnder andere als gevolg van bezwaar- en beroepschriften zal een bedrag van circa € 200.000 aan invoorgaande jaren in rekening gebrachte belastingen niet worden ontvangen. Dit leidt tot eenlastenverzwaring van naar verwachting € 200.000.Daarnaast wordt een meeropbrengst aan gemeentelijke belastingen in het lopend dienstjaar verwachtvan circa € 200.000. Deze meeropbrengst is onder andere veroorzaakt door aanslagen over oude jarendie dit jaar nog zijn opgelegd.Als gevolg hiervan stijgen zowel de lasten als de baten (budgetneutraal) met € 200.000.32. Junicirculaire <strong>2012</strong> BZK € 211.892 Diverse programma’sDe huidige inkomstenraming - gebaseerd op de decembercirculaire 2011 - valt op basis van dejunicirculaire <strong>2012</strong> € 211.892 lager uit. Daarnaast geven de mutaties in de junicirculaire <strong>2012</strong>aanleiding tot de volgende begrotingsaanpassingen:- een lagere storting in de reserve DU bodemsanering van € 4.517;- het beschikbaar stellen van € 14.398 voor de aanpak van fraude;- het beschikbaar stellen van € 20.000 voor het LHBT emancipatie beleid.In verband met te verwachten verdere kortingen op de algemene uitkering en nadelen vanwegetaakoverhevelingen van het rijk naar gemeenten wordt in de begroting een kortingsreeks op dealgemene uitkering aangehouden, de zogenaamde "behoedzame raming".Berap <strong>2012</strong>-II 31


Voorgesteld wordt het totaal effect van € 241.773 nadelig van dit beslispunt hierop in mindering tebrengen. Het meerjarige effect van dit punt op de begroting 2013 en de meerjarenraming is reeds in deeerste begrotingswijziging van 2013 verwerkt.33. Budgetverlening beklemde middelen € 6.476.204 Diverse programma’sOp de balans per 31 december 2011 komen een aantal van het rijk voor een specifiek doel ontvangenmiddelen met terugbetalingsverplichting voor, die nog niet geheel zijn besteed en op deze wijze aan deexploitatie worden toegevoegd. Na <strong>2012</strong> nog niet uitgegeven middelen worden teruggeplaatst op debalans.B. Voorstellen tot storting in dan wel onttrekking aan reservesHet betreft stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves die een uitvloeisel zijn van eerdereRaadsbesluiten.Nr. Voorstel Bedrag Programma34. Onttrekking reserve parkeren € 20.000 Ruimtelijke ontwikkelingIn het kader van de projecten Uitbreiden gereguleerd parkeren Oost en UitbreidingStraatparkeerruimte worden in <strong>2012</strong> voorbereidende werkzaamheden verricht van naar schatting€ 20.000 , die op basis van de werkelijke uitgaven in <strong>2012</strong> met de reserve parkeren worden verrekend.35. ROG-plus, bijstelling begroting;€ 1.815.380 Sociale infrastructuurstorting reservePer 1 januari <strong>2012</strong> zijn de door de drie Nieuwe Waterweg Noord-gemeenten vastgesteldebezuinigingsmaatregelen op de individuele voorzieningen ingevoerd. Het aantal aanvragen voorvoorzieningen is, mede als gevolg van deze bezuinigingsmaatregelen en verhoging van de invoeringvan eigen bijdragen in de eerste zeven maanden van <strong>2012</strong> sterk teruggelopen. De teruggang is echterveel groter dan verwacht. Ook voor voorzieningen waar geen maatregelen over zijn genomen is devraag teruggelopen. Dit is ook het landelijke beeld. De bevoorschotting aan de ROG plus wordtaangepast aan de prognose in de managementrapportage ROG plus. De bijdrage van <strong>Schiedam</strong> wordtverlaagd met circa € 1,8 miljoen. Deze incidentele baat wordt in <strong>2012</strong> voorlopig gestort in de reserveWMO. Ultimo <strong>2012</strong> zullen nog diverse kosten met deze reserve worden verrekend.36. Onttrekking reserve groot onderhoud € 371.581 Stadseconomiegemeentelijk onroerend goedOp basis van actuele gegevens is gebleken dat de reserve groot onderhoud volledig zal wordenaangewend voor de volgende posten:- Restauratie ingang St. Janstoren € 80.000;- Asbestsaneringen € 240.000;- Renovatiewerkzaamheden Lange Haven € 105.000;- Diverse werkzaamheden i.v.m. veiligheid Stadserfcomplex € 390.000Voorgesteld wordt om hiervoor € 371.582 extra te onttrekken voor groot onderhoud. Bij dejaarrekening <strong>2012</strong> zal op basis van werkelijke kosten de onttrekking plaatsvinden. De reserve wordtaangewend voor het groot onderhoud van gemeentelijk vastgoed en uitvoering van het verbeterplan.De reserve wordt gevoed door opbrengsten uit verkoop van vastgoed.37. Onttrekking reserve vastgoed binnenstad € 60.000 StadseconomieIn het kader van het programma Binnenstad zijn er in de reserve Binnenstad binnen het onderdeelHerstellen marktvertrouwen gelden gereserveerd ten behoeve van het opstellen van de visieBinnenstad, marketing, evenementen etc. Aangezien deze kosten niet uit de reguliere exploitatie vande gemeentelijke begroting betaald kunnen worden, wordt voorgesteld om de kosten uit de reservevastgoed Binnenstad te financieren. Bij de jaarrekening zal op basis van werkelijke kosten wordenonttrokken.Berap <strong>2012</strong>-II 32


38. Onttrekking reserve rechtmatigheid € 128.000 FinancienIn <strong>2012</strong> zal naar verwachting een bedrag van € 128.000 worden uitgegeven voor kosten gerelateerdaan het project rechtmatigheid. Gedacht moet worden aan implementatie management informatiesysteem (MISS), risicomanagement en processen op scherp. Deze kosten worden gedekt uit de reserverechtmatigheid.39. Storting reserve frictiekosten€ 900.000 FinanciënOnttrekking reserve frictiekosten€ 460.000a. In het kader van de uitwerkingsopdracht <strong>Gemeente</strong> Nieuwe Stijl is in de primaire begroting <strong>2012</strong>budget ter beschikking gesteld voor frictiekosten en onderzoekskosten. Deze middelen zijn als stelpostin het programma Financien opgenomen. Omdat dit project meerdere jaren beslaat en de middelen dusover meerdere jaren beschikbaar moeten blijven, wordt voorgesteld om dit via de reserve frictiekostenaf te wikkelen. Voorgesteld wordt om de beschikbare € 900.000 in <strong>2012</strong> te storten in de reservefrictiekosten, om vervolgens in <strong>2012</strong> een bedrag van € 460.000 te onttrekken aan de reserve (per saldowordt dus € 540.000 gestort) en ultimo <strong>2012</strong> op basis van realisatie met deze reserve te verrekenen.b. In de begroting <strong>2012</strong> is eveneens een post voor opleiding en vorming opgenomen van € 100.000.Omdat de behoefte aan opleidingen achterblijft bij de verwachte vraag, wordt dit bedrag niet in <strong>2012</strong>gerealiseerd. Voorgesteld wordt ook dit bedrag in de reserve frictiekosten te storten, zodat dit met oogop de aanstaande reorganisatie voor (om)scholingsmogelijkheden beschikbaar blijft.40. Onttrekking reserve wijkbudgetten € 90.000 WijkontwikkelingIn 2011 is met de financiële rapportage 2011-III een reserve wijkbudgetten ingesteld. Tevens is eenbedrag in de reserve gestort. Voor <strong>2012</strong> e.v. zijn echter geen bedragen geraamd in de begroting vooreen onttrekking of een storting. Verwacht wordt dat in <strong>2012</strong> een onttrekking van € 90.000 benodigd is.Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag in <strong>2012</strong> te onttrekken.41. Onttrekking reserve vouchers € 100.000 (<strong>2012</strong>) WijkontwikkelingNieuwland€ 45.080 (meerjarig)In 2011 is met de financiële rapportage 2011-III een reserve vouchers Nieuwland ingesteld. Tevens iseen bedrag in de reserve gestort. Voor <strong>2012</strong> e.v. zijn daarbij echter geen bedragen geraamd in debegroting. Verwacht wordt dat in <strong>2012</strong> een onttrekking van € 100.000 benodigd is. Voor de 2013 e.v.zal per jaar een bedrag van € 45.080 worden onttrokken. De reserve zal dan eind 2017 zijn uitgeput,hetgeen overeenstemt met de looptijd van het WAP Nieuwland. De raad wordt verzocht met dezemeerjarige onttrekking in te stemmen.42. Onttrekking reserve IOBS € 10.000 Wijkontwikkeling(meerjarig)In 2011 is met de financiële rapportage 2011-III een reserve IOBS ingesteld. Tevens is een bedrag inde reserve gestort. Voor <strong>2012</strong> e.v. zijn echter geen bedragen geraamd in de begroting. Verwacht wordtdat in <strong>2012</strong> een onttrekking van € 10.000 benodigd is. Voor de 2013 e.v. zal per jaar een bedrag van€ 10.000 worden onttrokken. De reserve zal dan eind 2019 zijn uitgeput. De raad wordt verzocht metdeze meerjarige onttrekking in te stemmen.Berap <strong>2012</strong>-II 33


C. Verschuiving tussen programma’sHet betreft stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves die een uitvloeisel zijn van eerdereRaadsbesluiten.Nr. Voorstel Bedrag Programma43. Evenementen € 80.000 Van Sociale Infrastructuur naarStadseconomieMet het vaststellen van het Evenementenbeleid <strong>2012</strong>-2016 is door het college in maart <strong>2012</strong> beslotenom voor de uitvoering van de voorgestelde visie in totaal € 395.000 beschikbaar te stellen. Dit is opdiverse producten in de begroting verantwoord. Voorgesteld wordt om uit het product 3.010 Cultureleactiviteiten € 105.000 over te hevelen naar het product 4.012 Evenementen. Daarnaast vindt er eenverschuiving plaats tussen de producten 4.003 Kunst en Cultuur en product 3.010 Cultureleactiviteiten voor een verleende subsidie aan het Filmhuis. Dit heeft een verschuiving tussenprogramma’s tot gevolg.D. Voorstellen van beperkte omvangHet betreft voorstellen waarvan de financiële gevolgen beperkt van omvang zijn.Nr. Voorstel Bedrag Programma44. Vitaliseren sportverenigingen € 5.000 (<strong>2012</strong>) Sociale infrastructuur€ 25.000 (2013)In het kader van de visie vitalisering van sportverenigingen (onderdeel van het project park A4 enOntwikkellocaties) is toegezegd in <strong>2012</strong> een plan van aanpak op te stellen en een begin te maken metde uitvoering van vitalisering van sportverenigingen. Hiervoor is in <strong>2012</strong> een budget benodigd van€ 30.000. Voorgesteld wordt € 5.000 in <strong>2012</strong> en € 25.000 in 2013 de benodigde middelen incidenteelten laste te brengen van de algemene middelen.45. Implementatieplan optimaliseren€ 25.000 Stadseconomiebedrijfsvoering grondexploitatiesAan Deloitte is opdracht verstrekt voor het opstellen van een implementatieplan voor de verdereoptimalisering van de bedrijfsvoering van de grondexploitaties. Hierbij is aangegeven dat debetreffende afdeling bij de BERAP II een dekking zal aandragen voor deze post. Voorgesteld wordtdeze ten laste te brengen van de algemene middelen. Hier tegenover staat een toevoeging aan dealgemene middelen in verband met het rentevoordeel voorziening dekking tekortenbouwgrondexploitaties. Hiermee is voldaan aan het "oud voor nieuw"-principe.46. Correctie druk- en bindwerk € 7.300 Financien(meerjarig)Naar aanleiding van beslispunt 46 inzake druk- en bindkosten in de eerste bestuursrapportage <strong>2012</strong>zijn de meerjarige consequenties in de primaire begroting 2013 meegenomen. Daarbij is ookabusievelijk budget afgeraamd op een zogenaamd beklemd middel. Aangezien het hier om middelengaat waarvan de bestemming gebonden is, dient dat te worden gecorrigeerd.47. Vervallen vergoeding UWV € 15.000 Wijkontwikkeling(meerjarig)In de begroting van wijkontwikkeling is € 15.000 aan baten opgenomen in verband met vergoedingvanuit het UWV in verband met ziekte van een medewerker. Dit had eenmalig moeten wordenopgenomen, maar is per abuis structureel in de begroting opgenomen. Voorstel is om deze poststructureel te laten vervallen.Berap <strong>2012</strong>-II 34


8. Overzicht programmabegroting na wijzigingen berap <strong>2012</strong>Indien de voorstellen uit de bestuursrapportage in zijn geheel worden overgenomen heeft dat devolgende consequenties voor de programmabegroting <strong>2012</strong>:Baten en lasten per programma Stand programmabegroting Wijzigingen Stand programmabegroting(bedragen x € 1.000) voor mutaties Berap Berap na mutaties BerapLasten Baten Saldo Lasten Baten SaldoResultaat voor bestemmingBestuur en dienstverlening 15.925 2.586 -13.339 500 15.425 2.586 -12.839Ruimtelijke Ontwikkeling 49.908 4.239 -45.668 -100 50.504 4.736 -45.768Sociale Infrastructuur 133.115 74.802 -58.314 5.163 137.067 83.916 -53.151Stadseconomie 53.585 90.136 36.552 -1.586 48.713 83.678 34.966Veiligheid 10.900 508 -10.392 138 10.673 419 -10.254Woonmilieu 34.354 22.255 -12.099 405 34.805 23.111 -11.694Financiën 8.036 132.288 124.252 -267 8.942 132.927 123.985Wijkontwikkeling 3.951 - -3.951 -215 4.151 -15 -4.166Totaal 309.773 326.815 17.042 4.038 310.279 331.359 21.079Mutaties reserves (storting) (onttrekking) (storting) (onttrekking)Bestuur en dienstverlening 815 831 16 -500 1.315 831 -484Ruimtelijke Ontwikkeling 1.631 3.400 1.769 20 1.631 3.420 1.789Sociale Infrastructuur 2.139 3.017 878 -1.815 3.954 3.017 -937Stadseconomie 2.333 3.287 954 1.494 1.271 3.719 2.448Veiligheid 0 837 837 0 0 837 837Woonmilieu 629 3.333 2.703 -700 1.329 3.333 2.003Financiën 29.679 4.287 -25.392 -412 30.679 4.875 -25.804Wijkontwikkeling 0 1.193 1.193 200 0 1.393 1.393Totaal 37.226 20.185 -17.042 -1.714 40.180 21.424 -18.755Resultaat na bestemmingBestuur en dienstverlening 16.740 3.417 -13.323 0 16.740 3.417 -13.323Ruimtelijke Ontwikkeling 51.539 7.640 -43.899 -80 52.135 8.156 -43.979Sociale Infrastructuur 135.254 77.819 -57.435 3.348 141.021 86.933 -54.088Stadseconomie 55.918 93.423 37.506 -92 49.984 87.397 37.413Veiligheid 10.900 1.345 -9.555 138 10.673 1.256 -9.417Woonmilieu 34.983 25.588 -9.395 -295 36.134 26.443 -9.691Financiën 37.715 136.575 98.860 -679 39.621 137.802 98.181Wijkontwikkeling 3.951 1.193 -2.758 -15 4.151 1.378 -2.773Totaal 347.000 347.000 0 2.324 350.459 352.783 2.324Als gevolg van de beslispunten:- Stijgt het resultaat voor bestemming met € 4,0 miljoen tot € 21,1 miljoen.- stijgt het saldo van de mutaties reserves (storting). Dit komt met name door:oonttrekkingen aan de reserves voor:• groot onderhoud gemeentelijk onroerend goed (beslispunt 36, € 0,4 miljoen);• rechtmatigheid (beslispunt 38, € 0,1 miljoen);• frictiekosten (beslispunt 39, € 0,5 miljoen);• wijkactiviteiten (beslispunten 40 en 41, € 0,2 miljoen).o stortingen in reserves met beslispunten 1 (€ 0,5 miljoen), 20 (€ 0,7 miljoen), 25 (-/-€ 0,8miljoen), 35 (€ 1,8 miljoen), 39 (€ 0,9 miljoen),- stijgt het begrotingssaldo met afgerond € 2.324.000.Met oog op de huidige economische ontwikkelingen stelt het college voor dit bedrag alsbegrotingssaldo <strong>2012</strong> te handhaven om mogelijke tegenvallers ten tijde van de jaarrekening <strong>2012</strong> op tekunnen vangen. Bij de jaarrekening <strong>2012</strong> zal dit punt opnieuw worden bezien en zal het college uhierover een voorstel doen.Berap <strong>2012</strong>-II 35


Bijlagen:A. Consequenties van te nemen besluiten voor de programmabegrotingVerhoging VerlagingLastenProgramma Bestuur en Dienstverlening € - € 500.000Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € 596.776 € -Programma Sociale Infrastructuur € 6.036.103 € 2.084.515Programma Stadseconomie € 1.719.082 € 6.591.050Programma Veiligheid € 62.000 € 289.000Programma Woonmilieu € 1.476.160 € 1.025.017Programma Financiën € 1.465.946 € 560.288Programma Wijkontwikkeling € 200.000 € -€ 11.556.067 € 11.049.870€ 11.049.870-Totale verhoging lasten: € 506.197Ten gunste van het begrotingssaldo € 4.812.413€ 5.318.610Stortingen in reserves € 2.953.293Controletotaal € 8.271.903BatenProgramma Bestuur en Dienstverlening € - € -Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € 496.776 € -Programma Sociale Infrastructuur € 9.114.705 € -Programma Stadseconomie € 649.826 € 7.107.612Programma Veiligheid € 200.000 € 289.000Programma Woonmilieu € 1.476.160 € 620.500Programma Financiën € 608.944 € 29.881-Programma Wijkontwikkeling € - € 15.000€ 12.546.411 € 8.002.231€ 8.002.231-Totale verhoging baten: € 4.544.180Ten laste van het begrotingssaldo € 2.488.141€ 7.032.321Onttrekkingen aan reserves € 1.239.582Controletotaal € 8.271.903Berap <strong>2012</strong>-II 36


B. Overzicht reservesIn onderstaande tabel wordt de stand van zaken van de reserves weergegeven. Uitgangspunt hierbij isde stand per 01 januari <strong>2012</strong>, die is gebaseerd op de jaarrekening 2011. Vervolgens zijn de reedsgoedgekeurde mutaties, inclusief de stelselwijziging erfpachtstelsel, per reserve zichtbaar gemaakt.Tot slot zijn de mutaties van deze Berap en het resultaat op de reserves in beeld gebracht.naam reserve/voorziening Saldo goedgekeurde mutaties saldo wijzigingen Berap <strong>2012</strong>-IIsaldoBedragen x € 1000,- 01 janauari toevoeging onttrekking na nr. beslis na<strong>2012</strong> Berap <strong>2012</strong>-I punt storting onttrekking Berap <strong>2012</strong> -2Algemene reservesalgemene reserve 10.531 28.115 3.421 35.225 - - 35.225algemene reserve BGS 900 - - 900 900Totaal algemene reserves 11.431 28.115 3.421 36.125 36.125Bestemmingsreservesreserve afschrijvingen 6.886 485 944 6.427 ROVG 5 196- - 6.231reserve instandhouding schiedams erfgpoed 2 5 1 6 - - 6reserve onderwijs (incl. contractmanagement) 3.991 467 - 4.458 - - 4.458reserve beeldende kunst 194 - 50 144 - - 144reserve parkeren 512 1.631 1.796 347 - - 347reserve renteschommelfonds 569 - 530 39 - - 39reserve schuldvrij maken erfpachtgronden 1.603 - - 1.603 - - 1.603reserve culturele activiteiten 43 - - 43 - - 43reserve evenementengarantiefonds 6 - 6 0 - - 0reserve fractieondersteuning 30 - - 30 - - 30reserve milieubeheer erfpachtgronden 1.250 - 41 1.209 - - 1.209reserve compensatie vm erfpachtinkomsten 69 - - 69 - - 69reserve grondfonds 339 - - 339 - - 339reserve aankoop cultuur en historie - 46 46 - - - -reserve grootonderhoud gem.onroerend goed 791 866 418 1.239 ROVG 1 866- 372 1reserve wet maatschappelijke ondersteuning 1.176 874 1.631 418 O&W 5 1.815 - 2.234reserve deelnemingen 98 220 44 274 - - 274reserve omgevingswerken realisatie Sveaparken 196 - 116 80 - - 80reserve bijzondere bijstand 5 - - 5 - - 5reserve vastgoedbeheer binnenstad 4.104 - 497 3.606 SO staf 1 - 60 3.546reserve onderhoud verkeersinstallaties 1.758 - 1.072 686 - - 686reserve actualisatie bestemmingsplannen 267 - 75 192 - - 192reserve dienstverleningsconcept 592 815 815 592 - - 592reserve extra inzet begroting 2009 22 - - 22 - - 22reserve rechtmatigheid 127 - - 127 Control 1 - 127 -reserve verhuizing/huisvesting Filmhuis 14 - - 14 - - 14reserve centra voor jeugd en gezin, onderdeel JGZ 159 - 159 - - - -reserve centra voor jeugd en gezin, onderdeel WMO 683 - 533 150 - - 150reserve Sportfonds 1.206 - - 1.206 - - 1.206reserve personeelsvoorziening 904 113 917 100 - - 100reserve volkshuisvestingfonds 250 - - 250 - - 250reserve restzettingen SVEA-parken 1.149 - 68 1.081 - - 1.081reserve riolering 3.418 - 598 2.820 - - 2.820reserve uitvoering opstellen geluidskaart en actieplan 335 - 108 227 - - 227reserve dekking meerjarentekort 2011-2014 2.835 - 1.300 1.535 - - 1.535reserve mjp bodemsanering 249 20 - 269 - - 269reserve DU bodemsanering 428 393 288 533 - - 533reserve ISV-3 bodemsanering 292 216 - 508 - - 508reserve ISV-3 5.567 1.346 3.235 3.678 - - 3.678reserve WAP Nieuwland 1.460 - 960 500 - - 500reserve wijkbudgetten bewonersinitiatieven 462 - - 462 WO 1 - 90 372reserve WAP Oost 98 - - 98 - - 98reserve vouchers Nieuwland 326 - - 326 WO 2 - 100 226reserve wijkbudget IOBS 84 - - 84 WO 4 - 10 74reserve kanteling sociaal domein - 798 - 798 - - 798reserve frictiekosten formatieaanpassing - 817 - 817 P&O 5,2 1.000 460 1.357reserve restwerken afgesloten grondexploitaties 516 - 515 1 - - 1Reserve gemeente nieuwe stijl (GNS) - - - - Dir. Staf 1 500 - 500Reseve Particuliere woningverbetering - - - - VHG 3 700 - 700Totaal bestemmingsreserves 45.065 9.111 16.764 37.412 2.953 1.219 39.147bestemmingsreserve BGS 4.251 - - 4.251 - - 4.251Totaal bestemmingsreserve BGS 4.251 - - 4.251 - - 4.251TOTAAL RESERVES 60.747 37.226 20.185 77.789 2.953 1.219 79.523Berap <strong>2012</strong>-II 37


C. Meerjarige Financiële consequentiesBeslispunten met meerjarige doorwerking Progr. nr. Dekking 2013 2014 2015 2016Realisatie nieuwbouw brandweerkazerne <strong>2012</strong>/2013 SE ROVG‐05 budgettair neutraal 326.087Inkomensvoorziening SI W&I‐01.a V begrotingssaldo 3.650.510 1.442.791 427.353 427.353Inkomensvoorziening 2013 SI W&I‐01.b N begrotingssaldo 1.900.000Project Baanbrekend SI W&I‐02 budgettair neutraal 446.250Bijstelling lasten en baten reinigingsrecht WM GB‐01 budgettair neutraal ‐320.500 ‐320.500 ‐320.500 ‐320.500Vervallen vergoeding UWV WO WO‐05 N begrotingssaldo 15.000 15.000 15.000 15.000Onttrekking reserve vouchers Nieuwland WO WO‐02 budgettair neutraal 45.080 45.080 45.080 45.080Onttrekking reserve IOBS WO WO‐04 budgettair neutraal 10.000 10.000 10.000 10.000Vitalisering sportverenigingen SI S&R‐02 N begrotingssaldo 25.000Inhuur expertise t.b.v. aanbesteden exploitatie zwembaden SI S&R‐03 N begrotingssaldo 30.000Correctie druk‐ en bindwerk FIN Dir‐staf‐02 N begrotingssaldo 7.300 7.300 7.300 7.300N begrotingssaldo 1.977.300 22.300 22.300 22.300V begrotingssaldo 3.650.510 1.442.791 427.353 427.353TOTAAL EFFECT: 1.673.210 1.420.491 405.053 405.053Berap <strong>2012</strong>-II 38


D. KTA-monitorBerap <strong>2012</strong>-II 39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!