Focus Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel - BECI

beci.be

Focus Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel - BECI

TOOLBOX

Hoe omgaan

met journalisten?

DOSSIER HR

Opleidingen

zijn goed voor

de productiviteit!

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Juni 2008 • nr 6

Focus

Achteruitgang van

de buurtwinkels in Brussel


estel mij via

www.unique.partena.be

[ Partena - vereniging zonder winstoogmerk | Erkend Sociaal Secretariaat voor Werkgevers bij MB van 03.03.1949 met nr 300 |

Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel | btw BE 0409.536.968 ]

Deze gids maakt deel uit van de HR Focus Collectie en is een samenwerking met Unique.

Uitgave 2008

Gids voor de tewerkstelling van jongeren:

van jobstudent tot pas afgestudeerde

Bent u van plan om jobstudenten of pas afgestudeerden in dienst te

nemen? Een goed idee, want jonge mensen laten het extra hard vooruitgaan

in uw bedrijf. Maar bent u voldoende voorbereid? In Partena’s nieuwe ‘Gids

voor de tewerkstelling van jongeren’ vindt u 76 pagina’s sociaal-juridisch

advies en alle do’s en don’ts.

Surf naar www.unique.partena.be voor meer info of om uw exemplaar te

bestellen.

Payroll Management & HR Support


Het goede voorbeeld geven

Beci steunt het initiatief van CAP 48 om, in samenwerking

met de RTBf, de Régie Média belge (RMB)

en Trends/Tendances, voor het derde opeenvolgende

jaar de Prix de l’Entreprise Citoyenne (Prijs Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen) te organiseren.

Deze prijs wil initiatieven in ondernemingen belonen die

de integratie van personen met een handicap tot doel hebben,

vooral dan initiatieven

inzake het scheppen van aan-

gepaste arbeidsplaatsen (onderdeel

werkgelegenheid), de

toegankelijkheid van werkplaatsen

en diensten in een

onderneming (onderdeel toegankelijkheid),

of inzake de

ontwikkeling van projecten

die tot doel hebben de participatie

van personen met een

handicap in het leven van de

onderneming te vergroten.

Beci onderschrijft de doelstellingen

van CAP 48 omdat ook

zij van oordeel is dat voor ondernemingen de bekwaamheid,

motivatie en volharding van werknemers met een

handicap selectiecriteria zijn die absolute voorrang moeten

krijgen, los van elke kwalitatieve of kwantitatieve bekommernis.

Als het op de deelname van personen met een handicap aan

het beroepsleven aankomt, kan België maar matige cijfers

voorleggen vergeleken met sommige andere Europese landen.

Zo is in Frankrijk 36,8 % van de personen met een zware

handicap aan het werk; in Nederland ligt dat cijfer op 26,1 %.

Vergeleken daarmee is in België slechts 18,3 % van hen aan

de slag, en dat terwijl het Europese gemiddelde 24,3 % bedraagt.

De tewerkstellingsgraad van personen met een matige

handicap bedraagt in Duitsland 53,8 % en in België 36,9

%, terwijl het Europese gemiddelde hier 46,2 % bedraagt. De

statistieken van de FOD Economie geven nochtans aan dat

95 % van de personen in kwestie geen enkele beperking op

het vlak van mobiliteit heeft.

Slechts in 7,6 % van de gevallen zijn voor het uitoefenen van

een beroepsfunctie specifi eke voorzieningen nodig. Aanpassingen

aan de arbeidsomstandigheden hebben vooral

betrekking op de aard van het werk (22,4 %) of de hoeveelheid

(8,8 %) werk. In de meeste gevallen (54,1 %) is er geen

enkele speciale vorm van hulpverlening nodig, behalve misschien

de steun van de collega’s.

Voor Beci is de tewerkstelling van personen met een handicap

een van de verbintenissen die de ondernemerswereld

Wij zijn er stellig van overtuigd dat het

belangrijk is om het goede voorbeeld

te geven, wanneer het erop aankomt

ondernemingen en werknemers ervan

te overtuigen dat een diversiteitsbeleid

en omgaan met een handicap – wat

deel uitmaakt van een dergelijk beleid

– bouwstenen zijn voor succes en

economische ontwikkeling en een

element van hoop betekenen.

editoriaal

is aangegaan toen die in december 2005 het Charter voor

Diversiteit in de Onderneming ondertekende, een Charter

dat hen trouwens door Beci en de regering van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest was voorgelegd. Dat charter voorzag

ondermeer in initiatieven om sectoren als werving, selectie

en personeelsbeleid te informeren en te sensibiliseren,

om het non-discriminatieprincipe te promoten en te doen

eerbiedigen, om in samenspraak met het personeel in het

bedrijf een diversiteitsplan

in te voeren en ook onderne-

mingen meer ruchtbaarheid

te laten geven aan hun verbintenissen

ter zake.

Wij zijn er stellig van overtuigd

dat het belangrijk is om

het goede voorbeeld te geven,

wanneer het erop aankomt

ondernemingen en werknemers

ervan te overtuigen dat

een diversiteitsbeleid en omgaan

met een handicap – wat

deel uitmaakt van een dergelijk

beleid – bouwstenen zijn

voor succes en economische ontwikkeling en een element

van hoop betekenen.

Wij hopen dan ook van harte dat u massaal zult deelnemen

aan deze editie van de Prix de l’Entreprise Citoyenne

(Prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Alle

verdere inlichtingen vindt u op de site van Beci en bij de

inrichters van CAP 48. De deadline om uw kandidaturen

in te dienen is 18 juli.

Tot binnenkort bij de beraadslagingen van de Jury!

Yvan Huyghebaert,

Voorzitter van Beci -

Kamer van Koophandel

van Brussel

Emmanuel van Innis,

Voorzitter van Beci -

Verbond van

Ondernemingen te Brussel

3

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


4

inhoud JUNI 08

BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE

& INDUSTRY

3 Editoriaal

6 Opinie

• Werkgelegenheid voor jongeren, mobiliteit

en goed bestuur zijn uw belangrijkste

bekommernissen

• Dexia op de duurzame toer

• Carte blanche – Brussel, een luis in de pels?

24 Leden Trefpunt

31 Europa

32 In de kijker

1000Brussels

69 Agenda

70 Toetredingsaanvragen – Reclame Index

DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT

34 Een goed gesprek

Jorge Ligüerre, CEO van Schindler

36 Focus

Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel

38 Toolbox

45 Telex

68 BizzBox News

DOSSIER

Human resources

47 Opleidingen zijn goed voor de productiviteit!

50 Professionele opleidingen. Voor wie?

54 Enquête over discriminatie op het werk:

matige balans voor de Belgische

ondernemingen

60 De 10 beste incentives om uw werknemers te

motiveren

63 Is het Franse model een voorbeeld dat

navolging verdient?

65 De metamorfose van Actiris

Dynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t +32 2 648 50 02 • F +32 2 640 93 28

www.beci.be

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: Karima Amrous

Directeur communicatie ka@beci.be

Eindredactrice:

Stéphanie Brisson sb@beci.be

Medewerkers: Patrick Anspach • Guy Bernard •

Jean Blavier • Thandiwé Cattier • Vincent Delannoy

• Arnaud Dellicour • Olivier Duquesne • Nicole

Evans • Olivier Kahn • Jacqueline Remits • Luc Rivet

• Myriam Schellens • Harold Schuiten

Productie & Abonnementen

Administratie: Didier Amandt da@beci.be

Design-Layout: Megalunatriumviraat

Druk: DB Print

Vertaling: BLS / Production

Cover foto: BITC / www.brusselsinternational.be

ISSN 0770 - 2264

Alle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemming

is verboden

Abonnementen

Prijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who Beci

Infos : da@beci.be • t 02 643 78 34

PUBLICITEIT

Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks

door meer dan 21.000 decision makers gelezen.

Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex

(Momenteel : 13.800 ex.)

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31

F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.be

Véronique Legein • T 02 763 18 19

F 02 772 54 22 • vl@beci.be

ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

September 2008

Structurele partners van Beci ��� ����

������ �������

�������������

• Outsourcing & Facility Management

• Energie

+ Jaarverslag 2008 van Beci

Deadline voor uw reservaties : 15 augustus 2008


AXA Ondernemingen - Karamba

AXA Bonus & Benefits.

De motivatiebooster L, XL, XXL …

Om een medewerker te motiveren, werkt niets beter

dan een bonus die gekoppeld is aan zijn prestaties.

Helaas zijn extra verloningen (premies, commissie,

loonsverhoging) bijzonder ‘duur’ voor een onderneming.

Bovendien is wat hiervan overblijft na het afromen door

de fiscus en de sociale zekerheid vaak ontluisterend

voor de medewerker. Daarom ontwikkelde AXA Bonus &

Benefits, een uniek plan waarmee de toegekende

bonussen geïnvesteerd worden in een bijkomend

pensioen dat op termijn flink wat meer oplevert voor de

medewerker. Daarenboven zijn de flexibele premies

fiscaal aftrekbaar voor uw onderneming. Kortom,

iedereen wint erbij!

Kiest u voor meer dan een gewone bonus om uw team

te motiveren? Neem dan snel contact op met uw makelaar

of bel AXA op het nummer 02/ 622.71.68.


6

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

Werkgelegenheid voor jongeren,

mobiliteit en goed bestuur zijn uw

belangrijkste bekommernissen

Ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering op 16 april vroeg Beci-VOB aan

bedrijfsleiders om hun visie te geven op de toekomst van Brussel.

Via drie workshops konden de

- zeer actieve - deelnemers

de vereisten schetsen voor

de economische en sociale ontwikkeling

van Brussel op het gebied van

De workshop Jongerentewerkstelling

werd geleid door Jean-

Claude Delen, gedelegeerd bestuurder

van DHL Global Forwarding.

De problematiek werd bestudeerd aan

de hand van drie subthema’s, namelijk

onderwijs en opleiding, aanwervingscriteria

en mobiliteit.

Er werden heel wat interessante

ideeën naar voren gebracht. De eerste

mobiliteit, openbaar bestuur en jongerentewerkstelling.

Hierna geven we per workshop een

samenvatting van deze spontane gedachtewisseling.

Ze geeft een beeld

1 WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN

Enkele denksporen

vraag was hoe we het aanbod van het

onderwijs en de vraag van de bedrijven

beter op elkaar kunnen afstemmen.

Enerzijds moet het onderwijs universele

kennis overbrengen. Het mag niet

alleen gericht zijn op het onmiddellijke

nut door bijvoorbeeld arbeiders of bedienden

op te leiden voor een of andere

onderneming. Anderzijds moeten

bedrijven werknemers kunnen vinden

van de betrokkenheid van de aanwezigen

bij deze thema’s die duidelijk

van groot belang zijn en prioritair

moeten worden aangepakt.

Jongeren en werk: dit thema gaf al meer dan eens aanleiding tot felle debatten. Daarbij

wordt vaak de nadruk gelegd op het belang van een beroepsgerichte opleiding, waarbij

het onderwijs zich meer moet richten op de eisen van het bedrijfsleven, en minder worden

beïnvloed door institutionele overwegingen.

De algemene vergadering van Beci-VOB werd georganiseerd in samenwerking met

die beschikken over de kwalifi caties

waaraan behoefte is.

Kennis en attitude

Hoe kunnen we dit moeilijke probleem

oplossen? Door te beginnen bij het begin,

namelijk het basisonderwijs. Het

is belangrijk om jongeren niet alleen

kennis bij te brengen, maar ook sociale

vaardigheden. Dat is een van de be-


Exclusief voor zelfstandigen, vrije beroepen, en ondernemers :

Hoe kunnen we ù helpen ?

U bent niet zoals andere klanten. U hebt ambitie, maar u staat ook voortdurend onder druk. Dus wat

u nodig hebt, is geen klassieke bankier maar een partner die u ondersteunt bij alle sleutelmomenten

van uw professionele loopbaan. Daarom hebben wij voor u een adviseur ter beschikking, die passende

oplossingen biedt voor uw onderneming en die niet aarzelt om bij u langs te komen indien u dat wenst.

Een proactieve vertrouwenspersoon die u het leven makkelijker maakt en die verder kijkt dan kant-enklare

formules. Omdat hij slechts één objectief voor ogen heeft : uw business boosten om uw dromen

waar te maken.

Maak vandaag nog een afspraak in een Fortis-kantoor

of op www.fortisbanking.be/professionelen


8

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

Jongeren beter voorbereiden

op het beroepsleven

langrijkste tekorten bij jongeren. Om

te zorgen dat jongeren hun gedrag

veranderen, moeten volwassenen een

positieve dialoog aangaan, zin geven

aan de dingen, verhalen vertellen,

leren hoe jongeren zich kunnen redden,

hoe ze zelf oplossingen kunnen

vinden en weten hoe ze zich in groep

moeten gedragen. Jongeren leren om

verantwoordelijkheid te nemen, lijkt

in grote mate afwezig te zijn in de opleiding

van de leerlingen.

Een ander probleem is het op elkaar

afstemmen van de behoeften van de

bedrijfswereld en het aanbod van het

technisch en beroepsonderwijs, dat

wordt ervaren als vastgeroest. De leerlingen

krijgen een algemene bagage,

een basis voor het verwerven van latere,

meer gespecialiseerde vaardigheden

naargelang de noden. De Franse

Gemeenschap organiseert nochtans

overleg binnen comités, waar de bedrijfswereld

echter op geen enkele

manier vertegenwoordigd is. Aangezien

de meeste gesprekspartners afkomstig

zijn uit de onderwijswereld,

gaan de discussies vooral over onderwijsthema’s.

De discussies blijken ook

weinig vernieuwend te zijn.

Gebrek aan communicatie

tussen scholen en bedrijven

Scholen en bedrijven communiceren

onvoldoende. Als voorbeeld kunnen

we het afschaffen van de controle aan

de Europese binnengrenzen aanhalen.

Toen werd gezegd dat er geen behoefte

meer zou zijn aan douaniers of tariefexperts.

Met de toenemende globalisering

stelde men later echter vast dat er

nog nooit zoveel behoefte was aan douane-experts.

Een ander voorbeeld is de

logistiek. Dat beroep had enkele jaren

geleden te kampen met een imagoprobleem.

Daarom werden enkele opleidingen

in die richting geschrapt. Nu

is er echter een schrijnend gebrek aan

logistieke experts. Het is dan ook noodzakelijk

dat opleidingen worden afgestemd

op toekomstige behoeften.

Vertrekken vanuit de werkelijke

noden van de bedrijfswereld

Een ander denkspoor was om te vertrekken

vanuit de werkelijke behoeften

van ondernemingen, in plaats

van uit een institutioneel kader. Dat

laatste zou dan worden afgestemd op

de noden van de bedrijfswereld. Nemen

we het voorbeeld van Zweden

dat ook kampte met het probleem dat

het aanbod van het onderwijs en de

noden van de bedrijfswereld niet op

elkaar aansloten. Een van de oplossingen

was het invoeren van een systeem

dat overeenkomst vertoont met onze

opleidingscheques. Aan toekomstige

cursisten werden opleidingscheques

verleend naargelang de noden van de

bedrijfswereld.

Het is ook belangrijk dat het imago van

ondernemingen in scholen en universiteiten

wordt opgepoetst. Wat er ook

wordt gezegd, ondernemingen hebben

in het onderwijs nog steeds te lijden

onder hun kapitalistische imago. In

technische scholen wordt aan leerlingen

vooral bijgebracht dat ze zich niet

mogen laten doen door de werkgevers.

Terwijl jongeren juist gemotiveerd

zouden moeten zijn en zich verbonden

moeten voelen met de onderneming

waar ze werken.

In het Brussels Gewest werden interessante

initiatieven genomen voor bet

bevorderen van stages in bedrijven.

Het spreekt vanzelf dat op die weg

moet worden voortgegaan. De vragen

die nu rijzen zijn de volgende: moeten

stagiairs al dan niet worden betaald?

Krijgen ze een opleiding of niet? Daarnaast

zijn ondernemingen wel degelijk

geïnteresseerd in stagiairs, maar liefst

in de periode die hun schikt. Daarvoor

moet een evenwicht worden gevonden.

Misschien moet ook worden gedacht

aan één statuut voor stagiairs.

De bedrijfswereld ontdekken

Het stimuleren van jongeren om de

bedrijfswereld beter te leren kennen,

zou ze helpen om in te zien waarom

het goed is om werk te hebben. Dat

zou vermijden dat werklozen van de

eerste, tweede en zelfs derde generatie

niet meer weten hoe het voelt om

te werken, om ‘s morgens op te staan

en te functioneren in een werkomgeving.

Zo kan een bedrijfsleider met enkele

medewerkers naar de klassen van het

5e en 6e leerjaar gaan om uit te leggen

hoe het er in een bedrijf aan toe gaat.

Op die leeftijd kunnen leerlingen

nog enthousiast worden gemaakt

wanneer ze in een andere, nieuwe

omgeving komen. Een bezoek aan de

haven van Antwerpen of de luchthaven

van Zaventem wekt dikwijls veel

interesse op. Het is de ideale leeftijd

om kennis te maken met ondernemingen.

Wanneer leerlingen ouder

worden, zien ze dergelijke bezoeken

meer als een dagje ontspanning! Het

is bovendien een goede manier om

leerlingen in contact te brengen met

onbekende beroepen. Zo interesseren


VOLGENS MIJ HEEFT DYNAMIC SOFTWARE VOOR

DE BEVEILIGING VAN HUN ELEKTRONISCHE

GEGEVENS EEN BEROEP GEDAAN OP EEN SUPER

GESPECIALISEERD BEDRIJF. ONGETWIJFELD

AMERIKANEN OF JAPANNERS.

Dynamic Software is een bedrijf gelegen in Noorderwijk en gespecialiseerd

in informatieverwerking. Dus voor de beveiliging van vertrouwelijke gegevens, zoals hun

belastingsaangiften of professionele e-mails, hebben ze niet op de eerste de beste beroep gedaan.

Ze hebben voor zekerheid gekozen : Certipost, een dochtermaatschappij van De Post erkend om

haar knowhow. Ze biedt talrijke elektronische beveiligingstoepassingen, zoals bijvoorbeeld

de e-certificate : een oplossing van De Post waardoor u de zaken anders bekijkt.

Bel 02/423 25 70 , www.depost.be/voormijnbusiness of lees meer in dit magazine over performante oplossingen

voor veilige elektronische verzending.


10

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

jongeren zich vooral voor beroepen

in de IT-sector, en helemaal niet voor

beroepen in de verzekeringssector,

terwijl deze laatste fi nancieel veel

interessanter is dan de eerste. Daartegenover

studeren aan de ULB jaarlijks

een tiental studenten af als Master

in de Wiskunde, waarvan er geen

enkele solliciteert binnen het onderwijs!

Het is dus hoog tijd om ook het

onderwijs te herwaarderen.

Opwaarderen van

ambachtelijke beroepen

Ook het promoten van bepaalde beroepen

kan aangewezen zijn, evenals

het opwaarderen van ambachtelijke

beroepen. Dat gebeurt het best via

kanalen die jongeren vaak gebruiken

zoals televisiezenders, websites of

blogs. Beroepsfederaties moeten worden

gestimuleerd om, voor bepaalde

sectoren en liefst in primetime, reclamespots

uit te zenden. Zo ontwikkelden

de sectoren voor transport en logistiek

een website – Let’s go – en een

bijbehorend televisiespotje. De dagen

na de uitzending van het spotje was

een duidelijke stijging te merken van

het aantal bezoekers van de website.

Ook het openbaar vervoer, dat door

ouders en jongeren wordt gebruikt,

kan een kanaal zijn voor het promoten

van bepaalde beroepen.

Aanwervingscriteria

en de juiste attitude

Waar wringt het schoentje bij jongeren

wanneer het gaat over werk

zoeken en vinden? Eerst en vooral is

er een gebrek aan kennis van de ambachtelijke

beroepen. Deze moeten

opgewaardeerd en gepromoot worden,

want ze zijn onmisbaar in onze

maatschappij. Daarnaast moeten bestaande

initiatieven en maatregelen

beter worden gecommuniceerd. In

het ideale geval zouden jonge sollicitanten

moeten weten welke houding

van ze wordt verwacht in de onderneming.

Wat zijn de vereiste attitudes

om te worden aangeworven? Dat is

net het grote probleem van heel wat

werkzoekende jongeren. Ook moet

het beroep aantrekkelijker worden

gemaakt door bijvoorbeeld niet te

veel eisen te stellen bij de vacatures.

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland

worden aanwervingscriteria bijvoorbeeld

niet al te specifi ek geformuleerd.

Op die manier kan iemand die

is opgeleid als technicus net zo goed

een andere functie uitoefenen.

Om de werkloosheid te doen dalen,

kunnen jongeren ook worden gestimuleerd

om zich als zelfstandige

te vestigen, meer bepaald voor alle

kernberoepen. Er is bijvoorbeeld een

tekort aan verwarmingstechnici.

Wanneer we bedenken dat 21% van

de Brusselse jongeren geen diploma

hoger secundair onderwijs heeft en

dat 49% van de vacatures in Brussel

wordt ingevuld door mensen met een

diploma hoger secundair onderwijs,

is het tijd om iets te ondernemen.

Tweetaligheid is noodzakelijk

Tweetaligheid, nochtans een evidentie

in Brussel, blijkt een ernstig

probleem wanneer we kijken naar

het aantal werkzoekenden en de in

te vullen vacatures! Sommige jongeren

willen duidelijk een inspanning

doen, andere niet. Er moeten premies

worden gegeven aan wie zich wil verplaatsen

om een andere taal te leren.

Werkzoekende jongeren zouden de

kans moeten krijgen om gratis een

opleiding te volgen om een tweede

taal te leren. Gratis onderwijs in de

tweede taal van het land moet worden

veralgemeend, samen met een

opleiding in informatica voor jongeren

die daar geen enkele kennis van

bezitten omdat er thuis geen computer

voorhanden is.

De vertegenwoordiger van minister

Benoît Cerexhe legt uit wat er nu al

gebeurt. “Iedere werkzoekende kan

gebruik maken van een taalcheque

ter waarde van 2.250 euro voor een

individuele cursus Frans, Nederlands,

Engels of Duits, voordat hij in dienst

wordt genomen en zelfs zonder contract.

Die opleidingsmogelijkheid

wordt systematisch voorgesteld aan

iedere werkzoekende. Na zes maanden

wordt de persoon opnieuw opgeroepen

en wordt systematisch een

– eventueel – andere opleiding aangeboden.

Vindt de geïnteresseerde

een baan, maar zijn er tekorten voor

de betreffende functie, dan kan hij

opnieuw via privécursussen een individuele

opleiding ter waarde van

2.250 euro genieten. Ook voor opleidingen

op het gebied van nieuwe

technologie bestaat in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest een vergelijkbare

cheque. Indien na tien maanden

wordt vastgesteld dat de jongere nog

steeds tekorten heeft, krijgt hij nog

een opleidingscheque waarbij het

Gewest voor 50% tussenkomt, terwijl

de andere helft wordt betaald door

het bedrijf waar hij werkt. Voor deze

maatregelen werd een aanzienlijk

budget van 4,5 miljoen euro bestemd

zodat de opleidingen zo goed mogelijk

beantwoorden aan de noden van

de bedrijfswereld.

Mobiliteit en fl exibiliteit

Mobiliteit is misschien niet dé oorzaak

van het hoge werkloosheidspercentage

bij jongeren. Maar om jongeren

aan de slag te krijgen, moet er eerst

en vooral meer verschil komen tussen

hun werkloosheidsuitkering en

wat ze verdienen als ze gaan werken.

Waarom geen fi nanciële stimulans?

Om jongeren aan het werk te krijgen,

moet arbeid fl exibeler worden gemaakt.

Wanneer ze zich bijvoorbeeld

ver moeten verplaatsen, kan worden

overwogen om de 38 werkuren te verdelen

over vier werkdagen in plaats

van vijf. Voor personen die in ploegendienst

werken, kan een gedeelde

taxidienst een oplossing bieden. Het

gebeurt ook dat jongeren die werken

buiten de normale werkuren na hun

shift niet meer thuis raken. Heel wat

ondernemingen in Brussel organiseren

een pendeldienst. Een idee om zeker

over na te denken.

Een andere mogelijkheid is telewerk,

maar dat hangt af van het opleidingsniveau

van de jongeren. De jongere

zou ook de eerste twee of drie uren

van de dag thuis kunnen werken en

pas op een later uur naar het werk

in Brussel vertrekken. Kortom, er zijn

heel wat mogelijkheden om jongeren

te activeren, en daarbij te vermijden

dat ze op termijn in de sociale zekerheid

terechtkomen. ●

Jacqueline Remits


Zoek de 6 andere

elementen om energie te besparen.

Niet evident om ze allemaal te vinden? Geen probleem.

Electrabel helpt u met een energie-audit.

Sommige energiebesparende oplossingen zijn makkelijk zelf te vinden, voor de andere

is de hulp van energiedeskundigen onmisbaar. Daarom kunt u voor uw bedrijf een energieaudit

aanvragen bij Electrabel. Onze energiedeskundigen nemen dan uw persoonlijke situatie

onder de loep en bezorgen u een grondige analyse van uw verbruik en installaties. Ze geven

u ook concreet advies, aangepast aan uw beroepssituatie. Zo helpen ze u energie én geld

besparen, terwijl u zich volledig kunt concentreren op uw business.

Niet alles gevonden? Surf naar www.electrabel.be/audit. U kunt er ook een energie-audit

aanvragen. Meer info? Bel de Electrabel Energielijn op 078 35 33 33 of ga naar onze website.


12

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

2 MOBILITEIT

Hoe raken we uit de fi le?

Het GEN, dat gepland is voor 2016, laat op zich wachten. Wat nu? Het verlies dat

wordt veroorzaakt door fi leproblemen wordt geschat op ongeveer 250 miljoen euro

per jaar. Zal Brussel langzamerhand volledig stilstaan? Welke oplossingen moeten

voorrang krijgen?

Om een antwoord op deze

vraag te vinden, hebben een

zeventigtal besluitvormers

uit de openbare en privésector die

nauw betrokken zijn bij dit debat, het

dossier vanuit verschillende invalshoeken

bestudeerd in drie verschillende

werkgroepen. Ze zochten een

antwoord op de volgende vragen:

“Hoe kunnen we de interregionale

mobiliteit bevorderen?” “Welke opties

verdienen voorrang bij het GEN?”

“Hoe brengen we de woonomgeving

dichter bij de werkplek?”.

Na afl oop van de discussies werden

door de werkgroep Mobiliteit drie

aandachtspunten naar voren gebracht,

meer bepaald drie acties om

prioritair aan te werken. We gaan er

hierna wat dieper op in om vervolgens

enkele denkpistes te vermelden

die tijdens de gesprekken naar voren

werden gebracht.

Meer trams in eigen bedding

Iedereen was het eens over de volgende

drie aanbevelingen, namelijk

het bevorderen van het interregionale

overleg, het ontwikkelen van

het openbaar vervoer in een aparte

bedding en het verhogen van de veiligheid

in Brussel.

Bevorderen van de

interregionale en intermodale

samenwerking

Door haar nauwe betrokkenheid

bij Vlaams- en Waals-Brabant kan

de mobiliteit van en naar Brussel

niet uitsluitend worden bekeken

op gewestelijk vlak. Een betere afstemming

op de andere gewesten

is absoluut noodzakelijk om deze

gemeenschappelijke en omvattende

uitdaging aan te gaan. Weliswaar

zijn de belangen en doelstellingen

soms verschillend, maar ze zijn wel

in het voordeel van een betere mobiliteit

voor iedereen.

Het realiseren van duurzame oplossingen

vereist een samenwerking

tussen de drie gewesten. Dat is bijvoorbeeld

het geval voor de aanbeveling

die werd gedaan door de groep

interregionale mobiliteit: het realiseren

van grote parkeerterreinen, voldoende

ver van Brussel (zodat de fi les

worden vermeden) en gekoppeld aan

goed bediende haltes van het openbaar

vervoer (bestaande en toekomstige

stations van het GEN).

Waarom staat de bestaande parking

in Drogenbos bijvoorbeeld voor de

helft leeg? Hij ligt te dicht bij Brussel,

waardoor hij geen oplossing vormt

voor het grootste deel van het fi leprobleem.

De parkeerterreinen zouden

zich in het ideale geval bijvoorbeeld

in de buurt van Leuven, Rixensart of

Halle moeten bevinden. Voor de gebruikers

van deze parkeerplaatsen

zouden de tarieven (of zelfs de kosteloosheid)

een stimulans moeten

vormen, en geen element dat mensen

tegenhoudt om er gebruik van te

maken. Een overduidelijk voorbeeld

van het gebrek aan coördinatie op

het gebied van mobiliteit, is de bus

Conforto tussen Louvain-la-Neuve

en Woluwe. Hij maakt inderdaad

gebruik van de pechstrook op de

autosnelweg tot aan Overijse, maar

daar moet hij invoegen in het drukke

verkeer. Voor een goed beheer van de

verkeerssituatie zijn investeringen

nodig, vooral op het gebied van telematica,

en daarnaast een nauwe samenwerking

tussen de drie gewesten

van het land.

Ontwikkelen van openbaar

vervoer in eigen bedding

Voor een betere mobiliteit binnen

Brussel zijn in de komende maanden

en jaren infrastructuurwerkzaamheden

nodig.

De doelstelling daarbij moet zijn om

het openbaar vervoer duidelijk af te

scheiden van de verkeersdrukte.

Het metronet moet dus volledig worden

afgewerkt en de trams moeten

– waar mogelijk – een eigen bedding

krijgen.

In Straatsburg bijvoorbeeld, stopt

de tram alleen aan de haltes, zonder

dat hij rekening moet houden met

de stoplichten voor het autoverkeer.

Alle politieke partijen van het stadsbestuur

kozen unaniem voor deze

oplossing die ondertussen haar effi -

ciëntie heeft bewezen.


12869-01/08

���

�� ���������

Ontdek een nieuwe dimensie van welzijn. Trotseer de weg met een geest vrij van

zorgen terwijl andere specialisten de rest in handen nemen.

Efficiëntie wordt plots eenvoudig. Zo kent u meteen de definitie van onze missie.

Door tijd te nemen om u goed te leren kennen ontwikkelden wij dé formule die

bij u past.

Met Excelease is leasing geen bron van zorgen…

Het is een nieuwe manier van ZEN zijn

www.excelease.be � Tel.: 02/386 75 10 � Fax: 02/386 75 19


14

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

Verhogen van de veiligheid en

het veiligheidsgevoel in Brussel

Momenteel is 40% van het verkeer in

Brussel afkomstig van de bewoners.

Toch zou, indien de pendelaars zich

dichter bij hun werkplek zouden vestigen,

de mobiliteitsproblemen sterk

verminderen. Welke maatregelen

kunnen mensen stimuleren om in de

stad te gaan wonen?

De werkgroep haalde als belangrijkste

factor de veiligheid aan. Die moet

worden verbeterd in de hele stad en in

het bijzonder in een aantal probleemwijken.

Denksporen

Naast een aantal prioritaire acties en

aanbevelingen deden de drie werkgroepen

nog enkele andere voorstellen.

Om Brussel aantrekkelijker te maken

voor nieuwe bewoners, waarbij

jongeren en expats belangrijke doelgroepen

zijn, moeten deze maatregelen

worden ondersteund door stedenbouwkundige

initiatieven zoals het

aanleggen van groenzones, de diversifi

catie en uitbreiding van het aanbod

op cultureel en sportief gebied en het

openbaar vervoer.

In dat opzicht rijst de vraag of het

gebruik van de auto in de stad moet

worden ontmoedigd. Een thema dat

aanleiding geeft tot een levendige discussie.

Indien er zou worden gekozen

voor ontmoediging, dan moet dat hoe

dan ook worden voorafgegaan door

een kwalitatieve verbetering van het

aanbod van het openbaar vervoer. Het

loont de moeite om vervoersplannen

op te stellen voor scholen en ondernemingen

met meer dan 200 mensen.

Een aantal scholen, zoals het Lycée

français of de International School of

Brussels organiseren leerlingenvervoer

met bussen. We merken op dat

Waterwegen in Brussel worden te weinig benut.

leerlingen die jonger zijn dan 12 jaar

gratis gebruik kunnen maken van het

netwerk van de MIVB.

Waarom zouden we trouwens alleen

het openbaar vervoer en niet het privévervoer

bevoordelen in het verkeer?

Om de mobiliteit te verbeteren, zou

al het gemeenschappelijke vervoer

daarvoor in aanmerking moeten komen,

ongeacht het statuut van de vervoerder.

Carpooling zou, ook al is het

geen wondermiddel, blijvend moeten

worden gestimuleerd omdat het de

hinder beperkt.

Wat betreft de Brusselse Ring wordt

opgemerkt dat die steeds meer wordt

gebruikt voor de doorvoer van goederen.

Deze vrachtwagens rijden

Brussel niet binnen, maar maken de

hoofdstad wel moeilijker bereikbaar.

Er wordt dan ook nagedacht over het

bestemmen van bepaalde rijstroken

voor doorgaand verkeer en over extra

rijstroken, zoals het geval zal zijn tussen

Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-

Woluwe (van drie naar vier rijstroken).

Een extra handicap is ook nog steeds

de niet-voltooiing van de zuidelijke

Ring. Indien een aantal andere wegen

beter zou worden ontwikkeld, zouden

veel vrachtwagens niet verplicht zijn

om de Brusselse Ring te nemen, maar

een ander traject kunnen kiezen.

De “test van de onwetende

Zoals in veel grote steden zijn ook in

Brussel heel wat verkeersborden op

weinig doordachte wijze geplaatst.

Zoals het bord aan de Cora in Evere dat

bestuurders naar Charleroi stuurt via

het Meiserplein! In het ideale geval

zouden deze borden moeten worden

geplaatst door mensen die absoluut

niets kennen van Brussel. Vervolgens

zou men hun doeltreffendheid moeten

meten door een “onwetende” persoon

erop uit te sturen en te kijken

wat het resultaat is. Als gevolg van

die slecht geplaatste verkeersborden

komen heel wat vrachtwagens terecht

op plaatsen waar ze helemaal

niet moeten zijn. Wat betreft het watertransport,

dat als voordeel heeft de

wegen te ontlasten, bestaan in Brussel

aanzienlijke expansiemogelijkheden.

Zal Brussel het probleem oplossen

door de stroom auto’s te beperken die

dagelijks de stad binnenrijden? Wat

zeker vaststaat, is dat de autosnelwegen

bij wijze van spreken doodlopen

in de stad, wat de vlotte doorstroming

van het binnenkomende verkeer niet

bevordert. In dat opzicht bestaan er

bijvoorbeeld in Schaarbeek plannen

om een strook van de afrit (richting

Meiser) van de autosnelweg van Luik

af te schaffen. Welke rol zullen de 19

gemeenten in dit debat spelen? Het

probleem verplaatsen naar de buurgemeenten

is geen ideale oplossing.

Anderzijds is het ook te begrijpen dat

de bewoners zich willen beschermen

tegen de toevloed aan auto’s. Het toenemende

gebruik van gps-toestellen

leidt bestuurders dikwijls door woonwijken

die op die manier veranderen

in drukke verbindingswegen.

Vlotte doorstroming van het

verkeer

De oplossing moet er niet in bestaan

om de toegang tot het Brussels Gewest

moeilijker te maken (omdat het

aantal binnenkomende auto’s niet

zal wijzigen), maar om het bestaande

verkeer vlotter te doen verlopen. In

dat opzicht zou de activiteit van het

Centrum voor mobiliteitsbeheer aan

het Noordstation kunnen worden

verbeterd. Dit Centrum is onderbemand

en wordt niet goed beheerd

(van de 1.000 lussen zijn er slechts

40 in werking), en het biedt dus niet

de kostbare dienstverlening die het

potentieel wel bezit. Ook de samenwerking

van het Centrum met zijn

Vlaamse en Waalse tegenhangers is

verre van optimaal.

Wat betreft de vervoersmaatschappijen

stellen we ons de vraag waarom

De Lijn en de TEC wel in het Brussels

Gewest rijden, wat weliswaar zeer

positief is, terwijl de MIVB beperkt

blijft tot de 19 gemeenten. Dat is een

spijtige situatie voor de mobiliteit.

Het netwerk van de MIVB moet de

kans krijgen zich uit te breiden in de

richting van Vlaams- en Waals-Brabant.


Vincent Delannoy


BIJ SOLINEST LIJKT HET WEL OF HET

BEHEER VAN DE POST MAAR TWEE

MINUTEN PER DAG IN BESLAG NEEMT.

IK DURF TE WEDDEN DAT ZE

DAAR MINSTENS 20 MENSEN

AAN HEBBEN GEZET.

Bij Solinest, verdeler van Ricola en verschillende kauwgom- en

snoepmerken, is de dagelijkse hoeveelheid te frankeren en te verzenden post indrukwekkend.

Nochtans neemt het bij hen maar twee minuten in beslag. Ze werken namelijk met

Servipost: een dienst van De Post die de ophaling, frankering en verzending van alle post

van hun bedrijf verzekert, zelfs de aangetekende brieven, op de afgesproken dag en tijdstip.

Servipost : een oplossing van De Post waardoor u de zaken anders bekijkt.

Bel 02/423 25 70, www.depost.be/voormijnbusiness of lees meer in dit magazine over performante oplossingen

voor uw postverkeer.


16

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

3 GOED BESTUUR

Te ingewikkelde

administratie,

te krappe begroting

Ter inleiding werd een defi nitie

gegeven van wat goed bestuur

is, namelijk “niets anders dan

voortdurende aandacht voor het verbeteren

van de organisatie en de diensten

die door een onderneming worden

aangeboden”. De discussie werd

geleid door Michel de Bièvre, CEO van

het project Tour & Taxis. Er werden

drie thema’s behandeld, namelijk administratieve

vereenvoudiging, een

grondige re-engineering van de werking

van de overheid en een optimaal

gebruik van de beschikbare budgetten

plus extra fi nanciële middelen voor

Brussel. Rudy Aernoudt, “hofnar” en

briljant professor economie bracht, al

dan niet subtiel, de discussie op gang.

Rudy Aernoudt: “We hebben de

administratie die we verdienen!”

Enkele cijfers: ons land telt 14.000

ambtenaren meer dan in 2002, namelijk

in totaal 820.000 mensen. En dan

is er nog het volgende: “Op het gebied

van fi scaliteit alleen bestaan in totaal

117 administraties. In Vlaanderen houden

16 instellingen zich bezig met subsidies

aan ondernemingen. Dat zijn er

15 te veel. Op fi nancieel en HR-gebied

bedraagt de ineffi ciëntiegraad van België

34%. Dat is een van de hoogste percentages

in Europa. Met een effi ciëntiegraad

van 64% zouden we 12 miljard

kunnen besparen,” legt Rudy Aernoudt

uit. Er is een “cultuurrevolutie” nodig:

het begrip “klant” moet het centrum

vormen in het debat over de openbare

dienstverlening. De structuur van de

administratie vormt zelf een obstakel

voor deze vereenvoudiging. “Een ambtenaar

kan 660 werkdagen ziek zijn

zonder één euro te verliezen”, hekelde

Rudy Aernoudt in zijn pleidooi tegen

levenslange benoemingen.

De merknaam

Brussel” wordt

geschat op 458

miljard dollar.

Over één ding zijn de Brusselse bedrijfsleiders van deze werkgroep het alvast eens: de

gewestelijke overheid heeft te weinig ambitie op lange termijn en te weinig middelen.

Luc Bioul, directeur van de MIVB, wees

erop dat een overheidsbedrijf op perfect

dezelfde wijze kan functioneren

als een privéonderneming. Wat waren

de kernpunten van dit debat? Centraal

staat één belangrijke vaststelling: de

effi ciëntie van de ondernemingen

hangt voor 40% af van de kwaliteit van

het openbaar bestuur. Daarom moeten

ondernemingen zich bevragen over

hun interventiecapaciteit. En ook daarom

zijn geslaagde herstructureringen,

zoals bij Belgacom, zo belangrijk. En er

is vooral een mentaliteitswijziging nodig

binnen de administratie.

Brussel als internationale

merknaam

Vervolgens kwam de problematiek van

de “irrationele interne structuren” aan

bod. Toch was iedereen het erover eens

dat Brussel een internationale merknaam

moet worden. Brussel wordt

slecht behandeld, terwijl het de rijkste

stad van het land is. Als merknaam is

deze stad 458 miljard dollar waard. Parijs

werd geschat op 700 miljard dollar.

Haar economische impact overschrijdt

de landsgrenzen.”

De eventuele reengineering mondt uit

in een “sterke boodschap”. Het is een

vraag naar een objectieve analyse in

de richting van een logische regionalisering,

met de bedoeling de institutionele

complexiteit van de “zeven regeringen,

zeven kabinetten en elkaar

overlappende instellingen” te beperken.

Er is één minpunt bij deze regionalisering

die zou leiden tot de eerste stad

ter wereld die 100% tweetalig is. Dat is

de beperkte oppervlakte ervan.

Financiële middelen

Wat zijn de onmiddellijke gevolgen

van deze standpunten? Eerst en voor-

al werden de evenwichtige relaties

tussen de gewesten geprezen. Ten

tweede pleitten de aanwezigen voor

het behoud van een aantal bevoegdheden

op federaal niveau. Ten derde

was er unanimiteit over de noodzaak

dat het bedrijfsleven druk zou uitoefenen

op de herverdeling van de rol van

Gemeenschappen en Gewesten.

Wat betreft de fi nanciële middelen,

gaf Rudy Aernoudt de groep stof tot

nadenken. Door het “onvoorstelbaar”

te vinden dat de budgettaire middelen

van het geheel van Brusselse

instellingen niet is gekend. Op het gebied

van inkomsten “wordt 34% van

de vennootschapsbelasting geïnd in

Brussel, maar vervolgens verdwijnt

die naar het federale niveau. De visie

van de politieke wereld is afwachtend

en bovendien een kortetermijnvisie.”

Gebrek aan ambitie

De belangrijkste conclusie van het

derde thema is duidelijk: Brussel biedt

haar inwoners onvoldoende voordeel.

Er is een gebrek aan ambitieuze

plannen op lange termijn (ook hier

is iedereen het over eens, ondanks de

toenemende verankering van het IOP,

het internationaal ontwikkelingsplan

van Charles Picqué).

De deelnemers aan het debat drongen

ook aan op een duidelijke visie en

een budget voor de Europese hoofdstad,

twee elementen die de discussie

voorlopig afsloten. De aanbevelingen

werden door Alexander Cleven, gedelegeerd

bestuurder van Partena – en

voor de duur van één namiddag verslaggever

van de groep – overgebracht

aan de algemene vergadering van het

Verbond van Ondernemingen. ●

Guy Bernard

© BITC - J.L. Vandewiele


Nieuwe Berlingo.

Echt werkplezier.

De nieuwe Citroën Berlingo is uw meest performante vennoot: volume, laadvermogen, kracht, veiligheid

en comfort. De nieuwe moduleerbare Extenso ® cabine biedt de mogelijkheid tot 3 zitplaatsen voorin.

Tevens kan u kiezen voor 1 of 2 laterale schuifdeuren. Kom hem van dichtbij ontdekken in het Citroënnet

en u zal meteen begrijpen waarom deze nieuwe uitdrukking «Echt werkplezier» zoveel bijval geniet.

citroenfl eet.be

2 europaletten

Tot 3,7 m 3 nuttig volume

850 kg

Tot 850 kg nuttig laadvermogen

3 m

Tot 3 m laadlengte binnenin


18

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

Fietsenstallingen bij DEXIA

In 2007 had Dexia Bank België

15.200 medewerkers in dienst

waaronder 6.222 op de drie Brusselse

kantoren die het «Dexiacomplex»

vormen (Pacheco, Dexiatoren

en Galilée).

Een analyse van het mobiliteitsbeleid

van een grootschalige onderneming.

1 Een op de twee werknemers

van Dexia maakt dagelijks

gebruik van het NMBSspoorwegnetwerk

• Volgens een onderzoek van de onderneming

maakt bijna 74% van het

personeel van Dexia gebruik van het

openbaar vervoer, van wie meer dan

50% de trein. De auto is slechts goed

voor 25% van het woon-werkverkeer.

• Om te begrijpen waarom het openbaar

vervoer zo populair is, moeten

we in de eerste plaats beseffen dat

het «Dexiacomplex» aan de Kruidtuinlaan

ligt en dus vlakbij de drie

grootste stations van Brussel (Noord,

Centraal en Congres). Bovendien

wonen 9 van de 10 Brusselse werknemers

niet in de regio, waardoor ze

elke dag moeten pendelen.

• Ook van belang is dat de onderneming

sinds begin 2001 en sinds de

invoering van het Eerste Dexia Mobiliteitsplan

een vergoeding uitkeert

aan werknemers die anders dan met

de auto naar het werk komen. Bovendien

is het gebruik van het openbaar

vervoer helemaal gratis vanwege de

derdebetalersregeling.

• Sinds 2004 en het 2e Mobiliteitsplan

draagt Dexia daarnaast bij aan de

reiskosten van de werknemer van

zijn huis naar zijn vertrekstation,

evenals aan de parkeerkosten op het

station.

MOBILITEIT

Dexia op de duurzame toer

In 2002 voerde bankconcern Dexia de slogan “Dexia, de bank van de

duurzame ontwikkeling” in. Het bedrijf maakt die sindsdien ook waar.

Bijvoorbeeld in het mobiliteitsbeleid dat Dexia voert voor het woonwerkverkeer

van zijn werknemers.

2

Een milieuvriendelijk

mobiliteitsbeleid

• Dexia stimuleert in het bijzonder het

gebruik van de fi ets als vervoermiddel

van haar werknemers. Daarvoor

verstrekt zij een wettelijk toegestane

vergoeding van 15 eurocent. Deze is

vrij van belasting voor de werknemer

en vrij van sociale lasten voor de

werkgever. Ze wordt uitgekeerd per

kilometer die de werknemer voor zijn

woon-werkverkeer te voet of per fi ets

heeft afgelegd.

• De onderneming stelt fi etsers – maar

ook voetgangers en motorrijders

– omkleedruimtes, douches en kluisjes

(al dan niet met slot) ter beschikking.

• De toegang tot de 3 fi etsenstallingen

van Dexia op de begane grond van

elk gebouw is beveiligd met personeelsbadges.

In deze stallingen bevinden

zich tevens fi etspompen en

op verzoek een reparatieset.

• Tot slot zullen voor de ingang van elk

gebouw van het complex fi etsenrekken

worden geïnstalleerd om het

onthaal van fi etsende medewerkers

van het bedrijf te bevorderen.

3 Carpoolen en auto’s van

de zaak

• Dexia bevordert carpoolen; op het Intranet

heeft zij voor de groep een databank

opgezet voor heel België.

• Carpoolen wordt ook fi nancieel ondersteund

omdat carpoolers profi teren

van een vrijstelling voor parkeerkosten,

die een besparing oplevert van

€ 25,40 per deelnemer per maand.

• Toch vindt op dit moment slechts 2%

van het woon-werkverkeer van het

personeel via carpoolen plaats. Dit

kan op verschillende manieren worden

verklaard: «Werknemers hebben

vaak variabele werkuren en velen

werken maar vier dagen per week

waardoor carpoolen op vaste dagen

en tijden niet mogelijk is», aldus Bernard

Dehaye, coördinator Mobiliteit

en Duurzame Ontwikkeling» voor de

3 kantoren van Dexia in Brussel.

• Het wagenpark van de onderneming

is de laatste jaren sterk uitgebreid.

Volgens Bernard Dehaye komt dit

doordat «een auto van de zaak een

belangrijk wervingsargument op de

arbeidsmarkt is.»

4

Andere initiatieven ter

bevordering van de

mobiliteit

• Er is een speciale regeling voor werknemers

met afwijkende werktijden

of die werken in een gebouw dat

slecht bereikbaar is met het openbaar

vervoer.

• De vierdaagse werkweek en telewerken

slaan erg aan bij de werknemers.

• Binnenkort zullen in Antwerpen en

Luik computerruimtes worden geopend

met een honderdtal computers

waar de medewerkers van Dexia

kunnen werken zonder dat ze naar

Brussel hoeven af te reizen.

• Het plan om 10 parkeerplaatsen voor

auto’s op de Kruidtuinlaan op te heffen

voor de aanleg van een fi etspad

wordt momenteel besproken met

het Kabinet van het Ministerie van

Transport en de stad Brussel in het

kader van de herinrichting van het

Rogierplein. ●

Cédric Deveycx

Kenniscentrum Beci

Oproep aan ondernemingen:

Neemt uw onderneming ook initiatieven om de

mobiliteit van het personeel te bevorderen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de

auteur van dit artikel om de projecten binnen

uw onderneming te bespreken: t 02 210 01 76


Ontvang tot 25% premies voor

uw nieuwe investeringen in Brussel

Tot 25% premies voor uw

nieuwe investeringen in Brussel

U bent zelfstandige of bedrijfsleider? U wenst uw bedrijf uit te bouwen in Brussel?

Wist u dat u tot 25% premies kunt ontvangen voor uw nieuwe investeringen en

tot 50% steun voor advies en opleiding? Vraag meteen meer inlichtingen en

ondersteun uw groei dankzij dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor meer informatie, contacteer:

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Kruidtuinlaan 20 – 1035 Brussel

Tel: 02 800 34 37 – E-mail : expa.eco@mbhg.irisnet.be

www.premieskmo.be


20

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

Brussel en de regio’s,

een Belgische specialiteit…

CARTE BLANCHE

Brussel, een luis in de pels ?

Als men Brussel wil hervormen, als voorwaarde om een staatshervorming te kunnen uitvoeren,

dan moet het eerste doel vooral zijn om Brussel beter te maken, haar structuren te versterken

en een slagvaardig beleid mogelijk te maken. En dan gaat het niet om het herfederaliseren van

de lawaainormen, maar moet het om het miljoen Brusselaars gaan die steevast over het hoofd

worden gezien.

Het Gewest staat in haar eentje

in voor 20% van het BNP,

33% van de opbrengst van

de vennootschapsbelasting en stelt

370.000 mensen uit Vlaanderen(2/3)

en Wallonië (1/3) tewerk. Deze drie

cijfers alleen al rechtvaardigen meer

aandacht voor Brussel. Men beseft

te weinig dat wat goed is voor deze

“wereldstad op mensenmaat”, ook

goed is voor Vlaanderen. Vlamingen

hebben het er soms moeilijk mee,

met deze “vreemde” stad op hun territorium.

De fragmentering van het

beleid, de stadsvlucht, de concentratie

van kansarmoede in de centrale

wijken, het gevoel van anonimiteit,

het cliché dat je er als Vlaming nauwelijks

je eigen taal kan spreken,..

Vlamingen rijden Brussel meestal

binnen langs de weinig fl orissante

kanaalzone, of door lange tunnels.

De stad zelf en haar inwoners krijgen

ze niet vaak te zien. Stereotypes

bepalen het beeld. Om er de weg te

vinden zal men een zekere “suburban

feelgood morality” thuis moeten

laten. Vlaamse en Waalse politici

willen we vragen om hetzelfde

te doen, daar de stad heel

wat aandacht nodig

heeft in de komende maanden, wanneer

de regering zich over staatshervormingen

buigt.

De sleutel tot de

staatshervorming

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

is inderdaad de sleutel tot de staatshervorming.

Het is hier dat het gedweep

met onafhankelijkheid gauw

op het tandvlees zit. Niet alleen omdat

de institutionele beperktheid

dwars ligt, maar ook omdat heel wat

regionaliseringsscenario’s in Brussel

tot nog meer verwarring dreigen te

leiden.

Dat is niet de schuld van Brussel

of de Brusselaars. Brussel komt altijd

op de laatste plaats als het gaat

over de hervorming van het land,

terwijl het juist hier is dat elke hervorming

moet beginnen. Niet om

meer Vlaamse onafhankelijkheid

te bekomen, maar omdat Brussel

het fundament is van de Belgische

economie, het uithangbord van het

land, de hoofdstad van Europa, van

kunst en cultuur, van architectuur

en ga zo maar door. Het is een troef

die gekoesterd moet worden. Niet in

het minst omdat Vlaamse en Franstalige

Brusselaars er zo goed en zo

kwaad als kan willen samenwerken.

Brussel reikt de hand net zo goed

naar Vlaanderen als naar Wallonië

en wil zich bij niemand aanhechten.

Dat het Waals Gewest en de Franse

Gemeenschap nog niet fuseerden

heeft immers ook te maken met

Brussel.

Op dit moment worden enorme kansen

gemist in het hoofdstedelijk gewest-

en dus voor iedereen in dit land.

Brussel vangt de meeste problemen

van werkloosheid, kansarmoede, en

mobiliteit van het land op en moet

dat doen op een klein territorium en

met onvoldoende budget. Ze kan in

haar eentje nauwelijks haar internationale

roeping uitspelen.

Een effi ciënter beleid in Brussel is niet

alleen noodzakelijk en dringend, het

is ook een zéér moeilijk dossier,

en zal veel politieke visie en

moed vereisen.


ALS E5 MODE RECLAMEDRUKWERK

VERSTUURT, KOMT HET AAN

BINNEN DE 48 UUR.

ZE BEHOREN TOT DE TOP-TIEN

VAN TEXTIELBEDRIJVEN. ZE

KUNNEN ZICH ZEKER EEN TOP

PRIVÉ-BEDRIJF VEROORLOVEN.

Als e5 mode belangrijk nieuws aan haar klanten wil aankondigen

en deze boodschap moet absoluut voor het weekend in de brievenbus liggen, dan

nemen ze geen enkel risico. Voor het versturen van hun geadresseerd reclamedrukwerk

rekenen ze op de “ Dag + 2 ”, de distributiedienst binnen de twee werkdagen.

“ Dag + 2 ”- bedeling : een oplossing van De Post waardoor u de zaken anders bekijkt.

Bel 02/423 25 70, www.depost.be/voormijnbusiness of lees meer in dit magazine over performante oplossingen

voor geadresseerd drukwerk.


22

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

opinie

Regionaliseren van

Gemeenschapsbevoegdheden.

Misschien een voorbeeld waarom

Brussel aandacht vereist: het onderwijs.

Het onderwijs is niet altijd aangepast

aan de internationale, tertiaire

en tweetalige realiteit van Brussel.

Op de meeste werkvloeren in het

Brusselse is de halve wereld vertegenwoordigd.

Het leren van talen

moet hier zo vanzelfsprekend zijn als

lichamelijke opvoeding of wiskunde.

Dat het onderwijs vaak in aftandse

gebouwen gebeurt, met weinig actuele

leermiddelen, een sterke tendens

tot ghettoïsering en afkalving van

het studieniveau en vaak gedemotiveerde

leerkrachten, de capaciteit

niet verhoogt of schoolpoortcamperen

versterkt, is niet de schuld van

een onaangepast educatief beleid

van Brussel, vermits het Gewest geen

bevoegdheden heeft op dat vlak.

Men kan de vraag stellen of de opdeling

in Franstalige en Nederlandstalige

scholen in dit tweetalig gebied,

met een multilinguale dagdagelijkse

realiteit, achterhaald is. Steeds meer

Frans- en anderstalige ouders sturen

hun kinderen naar het Nederlandstalig

onderwijs, vooral omdat er een

grote wil bestaat om hun kinderen

het Nederlands mee te geven. In

Brussel is talenkennis, en vooral de

kennis van het Nederlands en het Engels,

een ware hefboom van sociale

mobiliteit. Zelden waren er minder

Vlaamse Brusselaars, maar tegelijk is

het belang van het Nederlands enkel

maar toegenomen. “Native speakers”

mogen geen taallessen geven in het

net van een andere taalgemeenschap.

Wil men dan niet dat de kinderen

talen leren?

Beslissingen die elders worden genomen

hebben soms een belangrijke

impact op Brussel. Op dit moment

vinden 32% van de Brusselse jongeren

geen werk, omwille van kansarmoede,

schooluitval en leerachterstanden,

maar ook omwille van onaangepast

onderwijs, en een onvoldoende

kennis van het Nederlands.

Het sociale en economische weef-

sel komt almaar meer onder druk te

staan en de economische groei wordt

afgeremd, omdat het voor bedrijven

steeds moeilijker wordt om geschikte

personen te vinden - terwijl wel 20%

van de Brusselse actieve bevolking

werkloos is.

Onderwijs moet de belangrijkste beleidsprioriteit

zijn, daar we het ons

als samenleving en als bedrijfswereld

niet kunnen permitteren om al

dit menselijk talent te laten verkommeren

in kansarmoede.

Dát zijn de uitdagingen voor een

staatshervorming. Men moet uitgaan

van de praktijk, van wat er gebeurt.

En wat in Brussel gebeurt, dat

Brussel reikt de

hand net zo goed

naar Vlaanderen

als naar Wallonië

en wil zich

bij niemand

aanhechten

is jammer genoeg niet geweten. Dat

speelt bijvoorbeeld ook in de promotie

van Brussel in het kader van het

toerisme.

Goed Bestuur?

Brussel kende, door de stadsvlucht

van de middenklasse, een substantiële

daling van de inkomsten terwijl

de uitgaven bleven stijgen. In

Vlaanderen gebeurde dit niet en de

specifi eke verdeelsleutels van overheidsmiddelen

vallen slecht uit voor

Brussel: daarom heeft Brussel altijd

meer geld nodig. Dit heeft in de eerste

plaats met demografi e en sociologie

te maken en slechts in mindere mate

met slecht bestuur. Dat laatste kan

altijd beter, maar men moet ophouden

met altijd de nadruk te leggen

op de 19 baronieën met hun overdaad

aan personeel en bevoegdheden. In

vergelijking met Vlaams Brabant

valt dat eigenlijk allemaal nog wel

mee: evenveel inwoners als Brussel,

maar wel meer dan 60 gemeenten,

met 3 keer zoveel personeel/capita.

En baronieën zijn er elders ook, men

denke maar aan Leuven, Hasselt of

Oostende.

Geld nodig

Als Brussel haar troeven, de internationale

rol, haar jonge bevolking en

de multiculturele samenleving wil

uitspelen dan zal hierin geinvesteerd

moeten worden. In haar eentje, bij

de huidige fi nancieringsmodellen,

zal het niet lukken. De budgettaire

beperkingen laten niet toe om een

prestigieuze infrastructuur uit te

bouwen, een Belgische en Europese

hoofdstad waardig.

Brussel krijgt veel minder terug van

overheidsmiddelen dan wat het bijdraagt.

Brussel levert zoveel middelen

aan het land en neemt tegelijk

zoveel van de problemen op zich,

dat de stelling dat Brussel jaarlijks

zo’n 500 miljoen euro aan haar neus

voorbij ziet gaan, niet misplaatst is.

Eén kilometer metro aanleggen kost

50 miljoen. Met de 65 miljoen die de

Raad van Wijzen Brussel extra toebedeelde,

kan dus 1,3 km metro aangelegd

worden per jaar. En dan is er

nog geen cent naar het onderwijs

gegaan.

Daarom ook betreurt BECI dat Brussel

tijdens de regeringsvorming slechts

mondjesmaat aan bod komt, terwijl

de uitdagingen kolossaal blijven.

Geert Lambert heeft gelijk als hij zegt

dat elke staatshervorming bij Brussel

moet beginnen, maar dan in eerste

plaats om een betere en effi ciëntere

stad te bekomen, voor de bedrijven,

de Brusselaars, de pendelaars en de

expats, Vlamingen en Walen, want

wat goed is voor

Brussel, is dat ook

voor de rest van het

land. ●

Tom Smeets

Adviseur

Kenniscentrum Beci

ts@beci.be


24

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

moving!

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende fi nanciële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profi teer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar sb@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Breugelmans Limousines gaat voor hybride wagens

Patrice Breugelmans, van de bvba Breugelmans Limousines (rechts), ontvangt de sleutels van de LS 600h L uit handen van Eric Deprins, managing

director Toyota-Lexus België-Luxemburg (links).

Breugelmans Limousines & Services,

een bvba die haar tiende verjaardag

viert, is de eerste in haar

genre die dit ecologische pad berijdt

in ons land. Nadat zij eerder reeds

twee Toyota Prius, de allereerste

maar eerder kleine hybride wagens,

in gebruik nam, is het nu de beurt

aan de uiterst comfortabele Lexus

hybrids. De tweede wagen van dat

merk is net in gebruik genomen.

“We zijn fi er om bij de allereersten

te zijn die op deze manier bijdragen

aan de vermindering van de CO2

uitstoot” zegt Patrice Breugelmans,

de oprichter van de maatschappij.

Hij voegt eraan toe dat hij bovendien

aangenaam verrast is door de

positieve respons van zijn klanten.

Het model dat zojuist aan de vloot

werd toegevoegd is de Lexus LS 600h

L, het nieuwste snufje op de markt,

voorzien van heel wat extra opties.

Deze luxueuze hybride wagen is

uitgerust met twee motoren, een

elektrische die automatisch aanslaat

bij langzaam rijden in de stad,

of bij verkeersopstoppingen, en een

benzinemotor, die de bovenhand

neemt op de grote weg. Brandstof en

elektriciteit werken samen om waar

nodig extra kracht te garanderen en

de thermische motor laadt al rijdend

de batterijen op van de elektrische

motor.●

Breugelmans Limousines BVBA

Bostraat 21

1620 Drogenbos

t & f +32 2 344 03 26

patrice.breugelmans@skynet.be

www.limousinesbreugelmans.be


Wim Jansen

Na twee jaar bij de groep JCDecaux

België en Luxemburg als Adjunct Algemeen

Directeur, verantwoordelijk

voor de strategie, het commerciële

en marketing, wordt Wim Jansen benoemd

tot Algemeen Directeur en

blijft verder rapporteren aan Jean-Sébastien

Decaux.

Jean-Sébastien Decaux, die zich rechtstreeks

bezighoudt met zijn directies,

Wim Jansen wordt benoemd

tot Algemeen Directeur van

JCDecaux België

en Wim Jansen zullen samenwerken

tot einde van dit jaar teneinde op een

soepele manier de dossiers over te

dragen. Op het einde van deze periode

zullen alle directies rechtstreeks

rapporteren aan Wim Jansen. Jean-

Sébastien Decaux zal verder de fi lialen

blijven superviseren van alle

belangrijke entiteiten van de groep

in België en Luxemburg, zoals nu en

behoudt daarbij zijn verantwoordelijkheden

in Italië.

Wim Jansen verklaart: “JCDecaux

is een prachtige wereldgroep die ik

twee jaar geleden heb leren kennen.

Ik wens Jean-Sébastien te bedanken

voor het vertrouwen en de autono-

Uw visitekaartje

Bel ons vandaag nog op 0800 30 029

leden trefpunt

mie die hij mij toekende, dit heeft

me toegelaten om snel vooruitgang

te boeken. Met de huidige teams en

structuren is JCDecaux klaar om verder

de confrontatie aan te gaan met

de concurrentie maar tevens om de

komende jaren de economische situatie

het hoofd te bieden. De groep

dient verder zijn positie van marktleider

in België te versterken.”●

JCDecaux Belgium

Groendreef 50

1000 Brussel

t +32 2 274 11 11 – f +32 2 274 11 12

info@jcdecaux.be

www.jcdecaux.be

The American Express

Miles/punten sparen, interessante kortingen, extra betalingsuitstel, gratis verzekeringen, …

® Corporate Card www.americanexpress.be

25

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


26

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

moving!

Amster Group heeft

de wind in de zeilen

Amster Group overkoepelt de bedrijven Amster (voor

klassieke oplossingen) en Alunys (voor Open Source-oplossingen).

De groep realiseerde in 2007 een omzet van

8,1 miljoen euro, wat een toename met 24,6% betekent

in vergelijking met 2006. Het personeelsbestand werd in

2007 met 13 nieuwe krachten uitgebreid tot een totaal van

73 medewerkers. En tot slot verwierf het bedrijf het vertrouwen

van ruim 50 nieuwe klanten op het hele grondgebied.

2007 was ook het jaar van de commercialisering

van nieuwe producten en oplossingen zoals VMWARE, de

Evolunys-oplossing (open source met op één enkele server

alle functies die nodig zijn voor de ontwikkeling van activiteiten

– business server, groupware, CRM en IP-telefooncentrale

– evenals de integratie en engineering van VOIPoplossingen).

De doelstellingen voor 2008 zijn ambitieus,

maar liggen in de lijn van de huidige ontwikkeling van

Amster Group: een omzet van 9 miljoen euro en de creatie

van minstens 7 extra banen. ●

Amster Group

Barastraat 145 - 1070 Brussel

t +32 2 556 28 11 – f +32 2 556 28 10

helpdesk@amstergroup.com – www.amstergroup.com

Electrabel :

energie-audit voor

ondernemingen

Energie wordt een steeds groter aandachtspunt voor

ondernemers. Maar zaakvoerders hebben doorgaans al

genoeg aan hun hoofd om ook nog eens zélf uit te pluizen

hoe ze energie kunnen besparen. Daarom bieden

steeds meer organisaties tegenwoordig energie-audits

aan. Een doorlichting van uw zaak die u heel praktische

energiebesparende ideeën oplevert.

Tijdens een energie-audit komt een specialist langs

om samen uw energiesituatie onder de loep te nemen.

Verlichting, airco, verwarming, de indeling en isolatie

van uw gebouw... Het komt allemaal aan bod. Op basis

van die informatie maakt de specialist een uitgebreid

rapport met vrijblijvende aanbevelingen en tips. De

aanbevelingen gaan van gewoonten die u kunt veranderen

tot kleine investeringen die u op korte termijn

heel wat opleveren, zoals tijdschakelaars. ●

Electrabel

Regentlaan 8

1000 Brussel

t + 32 78 35 33 33

info@electrabel.com – www.electrabel.be

Advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse

verhuist

Het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse verhuist

in september 2008 zijn kantoren naar het Arsenaal

gebouw, gelegen langs de Louis Schmidtlaan.

Bij de keuze werden zij bijgestaan door Cushman &

Wakefi eld, die de markt screende naar de beste opties.

Ook het huurcontract voor FFW werd door dezelfde

vastgoedconsultant onderhandeld.

De uitstraling, de ligging en de fl exibiliteit van het

Arsenaal gebouw hebben bijgedragen tot de beslissing.

Field Fisher Waterhouse is momenteel gevestigd

aan de Brand Witlocklaan maar door de sterke groei

van het kabinet werd het pand te klein en drong een

verhuis zich op. ●

Field Fisher Waterhouse

Louis Schmidtlaan 29

1040 Brussel

t +32 2 737 02 76

www.ffw.com


Megabyte breidt haar CRM-aanbod uit

leden trefpunt

« Customer Relationship Management (CRM) is al enkele jaren in volle expansie. Bedrijven worden zich er

steeds meer van bewust dat het noodzakelijk is over een compleet beheersysteem te beschikken » verduidelijkt

François Bryssinck, Gedelegeerd Bestuurder van Megabyte.

Dankzij een CRM systeem kunnen alle klant- en prospectgegevens van een fi rma verzameld worden. Hierdoor

kunnen bedrijven de tevredenheid van hun klanten verbeteren en het zakencijfer doen stijgen, terwijl

de handelskosten gedrukt worden.

Megabyte wil verder de vinger aan de pols houden en de marktontwikkeling volgen. Daarom heeft zij haar

CRM aanbod uitgebreid met twee nieuwe producten. Hierdoor kan aan elk type onderneming een CRM

oplossing aangeboden worden.

Naast CRM SalesLogix vindt men nu ook Sage CRM en Microsoft Dynamics.

Na een grondige analyse heeft Megabyte ervoor gekozen om in zee te gaan met twee vertrouwenspartners:

Sage (Sage CRM – SalesLogix) en Microsoft (Microsoft Dynamics). ●

Teaching Business in Brussels since 1992

www.ubi.edu

Bachelor - BA (Hons) in Business Studies

Master - MA in International Business Studies

Both degrees are validated and awarded by the

University of Wales, UK.

For further details regarding the University and

its validation services, please log on to

www.wales.ac.uk/validation or email

validation@wales.ac.uk

Megabyte

Tervurenlaan 333

1150 Brussel

t +32 2 762 33 60

info@megabyte.be – www.megabyte.be

United Business Institutes - Avenue Marnix, 20 - 1000 Brussels - Tel. 02 548 04 80 - info@ubi.edu - www.ubi.edu

27

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


28

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

moving!

De Kamer van Koophandel België –

Griekenland geeft een Prijs aan de “meest

verdienstelijke student”!

Prijs aan de “meest

verdienstelijke student”

Cofi nimmo kondigt de ondertekening

van een aankoopbelofte

ter verwerving van het rusthuis

Vigneron gelegen te Ransart aan.

Bovendien kondigt de onderneming

aan dat ze dezelfde dag alle

aandelen van de NVs naar Belgisch

Recht Sogémaire en Sitec,

die de respectievelijke eigenaars

zijn van de rusthuizen L’Adret te

Gosselies en Top Senior teTubeke,

heeft verworven. Deze acquisities

worden gefi nancierd met schuld.

Voor de 3 rusthuizen werden

erfpachtovereenkomsten voor

Op voorstel van haar

ondervoorzitter, Apollos

Sacaroglou, heeft de

Kamer van Koophandel

België – Griekenland

beslist elk jaar een Prijs

toe te kennen aan de

“meest verdienstelijke

student” gediplomeerd

van een faculteit van

Economische Wetenschappen van een Belgische

universiteit.

De prijs heeft als doel Griekenland en België naderbij

te brengen en de samenwerking tussen de Universiteit

et de ondernemingen te versterken.

De toegekende beurs geeft aan de bekroonde student

de mogelijkheid om tijdens een veertiendaags

verblijf in Griekenland een stage door te brengen in

een Griekse onderneming en bij zijn terugkeer een

rapport door te leggen. Dit jaar is de Solvay School

van de ULB aan de beurt.

Cofinimmo :

verwerving van 3 rusthuizen in Wallonië

27 jaar met de Medibelge Groep

ondertekend. De totale portefeuille

werd verworven aan een

initieel rendement van 6,36%1

voor een aanschaffi ngswaarde

van € 12,3 miljoen. De erfpachten

op L’Adret en Top Senior gaan

in op 21.04.2008. De ingang van

de erfpacht op Vigneron wordt

verwacht voor het begin van het

3e kwartaal van 2008, de notaris

heeft deze termijn nodig ter

voorbereiding van de koopakte.

Na deze acquisities bedraagt het

aandeel van de investeringen

De jury werd samengesteld onder impuls van de

heer Alain Eraly, voorzitter van de Solvay Business

School, die beslist heeft aan de Kamer van Koophandel

België – Griekenland voor te stellen de prijs toe

te kennen aan juffrouw Stéphanie d’Ath. Deze prijs

werd haar overhandigd op maandag 3 maart tijdens

een academische zitting en receptie die plaats vonden

op de Residentie van Zijne Excellentie de heer

G. Papadopoulus, Ambassadeur van Griekenland. De

Heer Olivier Gonfroid, gedelegeerd door mevrouw

Marie-Dominique Simonet, Minister van Hoger Onderwijs,

en de Heer Alain Eraly hielden er een toespraak.


Kamer van Koophandel België – Griekenland

Louizalaan 500

1050 Brussel

t +32 2 647 34 95

f +32 2 647 75 17

chambrebelgohellenique@hotmail.com

van Cofi nimmo in de zorg- en

gezondheidssector 15,8% van de

totale portefeuille, waarmee de

onderneming haar positie als leidinggevende

marktspeler in deze

sector bevestigt. ●

Cofi nimmo

Woluwelaan 58

1200 Brussel

t + 32 2 777 08 77

f +32 2 373 94 20

www.cofi nimmo.com


��������������������

�����������������������

��������������������������������������

��������������������������

����������������

���������

����������������������

���������

���������������������

���������������������������������������������������������

����������������������������

�����������������������❘������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������

������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������

�������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

❍ ������������������������������������������

�������������

���������

������������

������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������


30

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

moving!

De afdeling “opleidingen” van de fi rma Anthea wordt

een autonoom bedrijf

Met 15 jaar ervaring in taalopleidingen, ziet de fi rma

TALQ het levenslicht die ze onder de naam Anthea

verworven heeft. De onderneming, waarvan de aandeelhouders

de historische oprichters van Anthea

Languages zijn, zal zich uitsluitend bezighouden

met de ontwikkeling en organisatie van meertalige

opleidingen met een hoge toegevoegde waarde, geschoeid

op de verwachtingen van de klanten. In

de loop van de jaren heeft Anthea zijn aanbod van

opleidingen altijd verfi jnd. De producten, toegespitst

op het aanleren van talen, zijn stelselmatig

verbeterd tot de hedendaagse exclusieve business

leermodules. Zodoende, heeft de fi rma bijvoorbeeld

meertalige verkoopsmodules voor de sector van de

grootwarenhuizen ontworpen. Het objectief was om

het verkoopspersoneel te leren zo effi ciënt mogelijk

te antwoorden in de taal van de klant. Er zijn ook topprogramma’s

ontwikkeld op het vlak van communicatie

en management. De oprichters, Yves Vanneste

en Myriam Perez verduidelijken: “Het hoofdkantoor

De Belgische Vereniging van Vrouwelijke

Bedrijfsleiders (FCEB – VVB), lid

van de wereldwijde vereniging, viert

dit jaar haar 60ste verjaardag. Ter

gelegenheid van dit jubileum organiseert

ze het 56ste Wereldcongres van

de Vrouwelijke Bedrijfsleiders (FCEM)

“Sharing experience, staying informed”

dat in Brussel zal plaatsvinden.

Dit congres wordt sinds 1950 jaarlijks

georganiseerd en is een opportuniteit

voor honderden deelneemsters van

verschillende culturen en afkomsten

en met gevarieerde koopkrachten om

zakenrelaties op te bouwen, internationale

contacten te leggen, ideeën

en ervaringen te delen, zonder onderscheid

van middelen of activiteitensectoren.

Het Congres van Brussel zal

hier nog meer de nadruk op leggen.

Van 15 tot 20 oktober worden talrijke

ateliers, conferenties en ronde tafels

georganiseerd over het thema “ervaringen

delen en het belang van informatie”.

De deelneemsters zullen

hun indrukken en ervaringen over

netwerken en partnership delen. De

organisatrices hebben ook een aantal

debatten voorzien rond verschillende

actuele thema’s zoals de plaats voor

de KMO’s in de pers, vrouwelijke leadership.

Tijdens ateliers geleid door

specialisten zullen nieuwe tools worden

bestudeerd voor het management,

intellectuele eigendom, human

resources, export en een aantal

business technieken.

Gedurende deze zes dagen krijgen

de deelneemsters ook de gelegenheid

om hun business opportunities

van TALQ blijft in Luik en vervolgt haar activiteiten

eerst en vooral op de Belgische markt. Bovenop het

gamma van nieuwe gepersonaliseerde inhoud, die

aangepast zijn aan de verschillende activiteiten in

een bedrijf, stellen we nieuwe technieken op punt

voor het afstandsonderwijs. Deze zullen ons toelaten

onze activiteiten in heel Europa uit te breiden. Met

deze belangrijke evolutie in haar structuur willen

we van TALQ een belangrijke speler op het vlak van

intelligent learning” - meertalige opleidingen met

operationele inhoud – worden.” ●

Anthea Languages

Maurice Charlentstraat 37

1160 Brussel

t +32 2 675 1147

f +32 2 675 1147

brussels@anthealanguages.com

www.anthealanguages.com

De vrouwelijke bedrijfsleiders

houden een internationaal congres in Brussel

waar te maken dankzij economische

ontmoetingen met attachés van Kamers

voor Handel en Nijverheid, consulaten,

economische attachés van

de deelnemende landen of met Belgische

bedrijven en deskundigen in

internationale handel.

Het evenement zal plaatsvinden in

het Hilton Hotel en de Stad Brussel

zal een eer betonen aan het gebeuren.


Belgische Vereniging van Vrouwelijke

Bedrijfsleiders

Louizalaan 500

1050 Brussel

www.fcem-congress2008.be

Eindverantwoordelijke Moving: Stéphanie Brisson


Innovatief ondernemen

Vanwege het feit dat Kleine en

Middelgrote Ondernemingen

(kmo’s) maar mondjesmaat

hebben deelgenomen aan het

6 e KPOO heeft de Europese Commissie

in het kader van het 7 e kaderprogramma

besloten om kmo’s een aantal

voordelen te verlenen zodat hun deelname

wordt bevorderd en de Europese

concurrentiepositie wordt versterkt.

In de programma’s voor thematisch

onderzoek (samenwerking) en onderzoek

ten behoeve van kmo’s (capaciteit)

worden de onderzoeks- en

ontwikkelingsactiviteiten voor kmo’s

nu gesubsidieerd ter hoogte van 75%

(50% voor groepen), terwijl dit in de

vorige kaderprogramma’s slechts 50%

was. Met deze nieuwe maatregel worden

kmo’s gestimuleerd om technologische

innovaties te ondernemen door

middel van grensoverschrijdende en

intersectorale partnerschappen.

In de praktijk

Het 7 e KPOO steunt op 4 specifi eke pijlers:

Samenwerking

Uit de pijler “Samenwerking” worden

onderzoeksprojecten gefi nancierd die

worden geleid door Europese consortia

waarbij onderzoekers, kmo’s en industrieën

uit verschillende landen betrokken

zijn. De deelnemers kunnen

afkomstig zijn uit lidstaten van de

Europese Unie, maar ook uit geassocieerde

landen. De gefi nancierde projecten

hebben betrekking op Europese

uitdagingen op sociaal, economisch,

industrieel en milieugebied binnen 10

hoofdthema’s op het vlak van onderzoek

en ontwikkeling.

Ideeën

Via de pijler “Ideeën” worden projecten

voor fundamenteel onderzoek gefi -

nancierd in alle wetenschappelijke en

O&O

Aanzienlijke kansen voor kmo’s

Het 7e Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling

(KPOO) dat in januari 2007 voor een periode van zeven jaar

van start is gegaan, heeft tot doel de deelname van kmo’s

in Europese projecten op het gebied van O&O te bevorderen,

evenals hun samenwerking met onderzoekscentra.

technologische sectoren, met inbegrip

van engineering, sociaaleconomische

wetenschappen en menswetenschappen.

De onderzoekers zijn vrij in de

keuze van hun onderzoeksonderwerp.

Het fi nancieringscriterium is de mate

waarin het project zich onderscheidt

van andere projecten en zal door deskundigen

worden beoordeeld.

Personen

Via de “Marie Curie”-acties worden

in de pijler “Personen” projecten en

beurzen gefi nancierd waarmee onderzoekers,

jongeren en ervaringsdeskundigen

voor één of twee jaar naar

een ander land kunnen gaan om hun

onderzoeksproject uit te voeren in

buitenlandse laboratoria of ondernemingen.

Capaciteiten

Onder de pijler “Capaciteiten” valt de

fi nanciering van de infrastructuur

van Europees onderzoek, onderzoeksprojecten

ten gunste van kmo’s, de

coördinatie van nationale onderzoeksprogramma’s,

het opzetten van regionale

onderzoeksclusters in Europa en

de ontwikkeling van onderzoek in de

minst ontwikkelde regio’s van Europa.

De fi nanciële activiteiten in het kader

van het 7 e KPOO dienen “een Europese

toegevoegde waarde” te vertegenwoordigen

om een aanvulling te vormen op

de nationale onderzoeksprogramma’s.

Een van de sleutelaspecten van de Europese

toegevoegde waarde is gelegen

in het transnationale karakter van

talrijke acties: de onderzoeksprojecten

worden uitgevoerd door consortia

bestaande uit deelnemers van diverse

Europese landen (en andere niet-Europese

landen).

Nieuw in het 7 e KPOO

• Een Europese onderzoeksraad met

onafhankelijke wetenschappers om

europa

het programma "Ideeën" te beheren.

• Vereenvoudiging van de deelnameprocedures.

• Onderzoeksprojecten die meer op de

industrie gericht zijn dankzij "Joint

Technology Initiatives" waarin particuliere

en openbare investeringen

gecombineerd worden.

• Een "Risk sharing fi nance facility"

waarbij deelnemers geholpen worden

om leningen te verkrijgen van

de Europese Investeringsbank voor

hun Europese innovatieproject.

• Europese technologische platforms.

Via NCP Brussels – deskundige voor

de regio Brussel-Hoofdstad voor het 7e

KPOO – biedt het netwerk Enterprise

Europe kmo’s en onderzoekscentra in

Brussel gratis ondersteuning bij het

opzetten van hun project en het zoeken

naar partners die een Europees

consortium voor onderzoek en ontwikkeling

moeten aanvullen. ●

Françoise Laeckmann,

Manager Enterprise Europe Network

fl @beci.be

Voor meer informatie:

Samira Aarbaj – sa@beci.be

Alexandre Bonnyns – abo@abe.irisnet.be

Website van het 7 e KPOO:

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Het 7 e KPOO in het kort

Duur: 7 jaar: 2007 – 2013

Begroting: 50,52 miljard euro

Wie kan deelnemen: onderzoeksgroepen van universiteiten

of onderzoeksinstituten; bedrijven die

willen innoveren; kleine en middelgrote ondernemingen

(kmo’s); verenigingen of groeperingen van

kmo’s; openbare of gouvernementele autoriteiten

(lokaal, regionaal of nationaal); beginnende onderzoekers

(postdoctoraalstudenten); ervaren onderzoekers;

instellingen die onderzoeksinfrastructuren

met een transnationaal belang besturen; organisaties

en onderzoekers van derde landen; internationale

organisaties; maatschappelijke organisaties.

31

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


Mededeling ING

Optimiseer de verloning

van uw waardevolste medewerkers

Uw financieel directeur heeft goed gewerkt

en verdient een premie! De premie kost u

10.000 euro, maar hij ontvangt slechts 3.000

euro. Frustrerend, zowel voor hem als voor

u. Op die manier kunnen goede intenties

demotiverend werken.

Wat kunt u daaraan doen? En meer algemeen:

welk beleid kan een bedrijfsleider

voeren om zijn kaderleden te motiveren en te

binden, in een markt waar een hevige talenten-

en competentiejacht woedt?

Een kwestie van corebusiness

Dat is precies de taak van het Tax & Financial

Engineering Department van ING. “We ontwikkelen

nieuwe instrumenten voor kmo’s of

grote ondernemingen. Ze be ogen het variabele

loongedeelte te optimaliseren en hun

aandeelhouderschap open te stellen”, aldus

Françoise Platteborse, Head of het Tax &

Financial Engineering Department. “Het zijn

complexe producten die vooral bestemd zijn

voor kaderleden en be drijfsleiders.” Françoise

Platteborse leidt een vijftienkoppig team en is

ervan overtuigd dat personeel betrekken bij

het aandeelhouderschap de doeltreffendste

motivatie methode is. “Geld is niet langer de

be lang rijk ste manier om personeel te motiveren,

of het nu om de directeur gaat of om de

kaderleden.”

Hoe kunt u nu uw verdienstelijke financieel

directeur stimuleren? “De wet biedt twee

hef bomen om de verhouding te beïnvloeden

tussen de kost van een premie en wat de

begunstigde daadwerkelijk krijgt: de wet op

aandelenopties (het recht om gedurende een

bepaalde periode aandelen te kopen tegen

een bepaalde prijs) en de wet op winstparticipaties

(de uitkering van de bedrijfswinst).

Beide alternatieven kunnen naast elkaar

be staan. Vergelijk het met een klassiek productieproces:

onze grondstoffen zijn de bankproducten

die we dankzij onze des kundigheid

verwerken tot voordelige oplossingen.”

Een ideeënlab

DEFI legt contacten met kmo’s of grote bedrijven.

“Ongeacht of hun leiders onze diensten

kennen of er al van gehoord hebben.” Die

fase is de belangrijkste, want het komt erop

aan hun behoeften op te sporen om oplossingen

te ontwikkelen die eraan tegemoetkomen.

“We analyseren hun verloningsstructuur

en luisteren aandachtig naar hun noden.

Innovatie is daarvan slechts het resultaat.”

Daarop begint de brainstorming bij het Tax &

Financial Engineering Department en worden

er duchtig ideeën gespuid. “Onze medewerkers

hebben zeer uiteenlopende achtergronden: het

zijn zowel juristen als fiscalisten, economen,

burgerlijk ingenieurs en informatici. Die mix

stimuleert immers een open geest. Het is een

heel modern concept waardoor we voortdurend

het nodige aanpassingsvermogen en de

soepelheid aan de dag kunnen leggen om

uit te pakken met vernieuwende oplossingen.

“het Tax & Financial Engineering Department

vormt die concepten dan om tot gebruiksklare

oplossingen. “Al vo rens onze cliënten een

nieuw instrument aan te reiken, gaan we na of

het wel volledig wettelijk in orde is en verzamelen

we alle nodige vergunningen.”

Een vertrouwensrelatie

Het komt er dan op aan die vernieuwingen

te promoten … zonder de concurrentie te

prikkelen. “In financiën bestaat er immers

geen auteursrecht noch bescherming van

intellectuele eigendom. Onze reputatie is

onze grootste troef. Loonbeslissingen zijn

altijd delicaat; vandaar dat bedrijfsleiders

juridische en administratieve garanties eisen.

Ook met de kwaliteit van onze dienstverlening

en opvolging maken we het verschil.”

Hoeveel kost zoiets nu? “Reken voor de

ontwikkeling van een nieuw product op een

forfait van minstens 5.000 euro, afhankelijk

van de bedragen in kwestie en het aantal

begunstigden. Het bedrijf verdient die som

snel terug omdat de uitkering van jaarbonussen

een flinke besparing oplevert.” Naast

de rendabiliteit van het Tax & Financial

Engineering Department is ook de meerwaarde

van de dienstverlening een prioriteit

voor ING. “Cliënten staan centraal in onze

basisfilosofie: we hebben aandacht voor hun

situatie en helpen hen om te voldoen aan

hun behoeften. Op die manier groeit er een

vertrouwensband.” Ondertussen is uw financieel

directeur extra gemotiveerd om overtuigende

resultaten te blijven neerzetten …

Voor alle info over het Tax & Financial

Engineering Department en -oplossingen:

Rita Bruynbroeck, 02 547 87 85


In deze rubriek vindt u alle foto’s van de events die Beci organiseert

1000Brussels

Onze gasten bezoeken het Brussels parlement en het

halfrond.

Een van de groepen die een lunch in het Plaza heeft

gewonnen.

Met dank aan Partena en Mensura voor hun gewaardeerde

steun.

in de kijker

Op 23 april jl. vond in het Brussels Parlement in de Lombardstraat

1000Brussels plaats.

Op het programma stonden een uitzonderlijke rondleiding

en natuurlijk een “walking dinner” in de beroemde

Spiegelzaal!

Deze club wil de ideeënuitwisseling tussen economische

actoren uit het stadscentrum stimuleren en daarnaast

de uitzonderlijke plekjes en de economische activiteit

in het centrum van onze hoofdstad promoten.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het volgende

e-mailadres: events@beci.be

Voor de foto’s: www.beci.be/pictures

Escargots proeven, een Brusselse traditie.

Samen op de foto in de Spiegelzaal.

Foto’s : Thierry Dauwe

33

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


34

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

Een goed gesprek Jorge Ligüerre, gedelegeerd bestuurder van Schindler België

Modernisering van liften:

deadline komt in zicht

In België zijn heel wat liften 20, 30, zelfs ruim 50 jaar oud. In diverse Europese landen

werden of worden wetten uitgevaardigd die een modernisering van de veiligheid van bestaande

liften opleggen. De Belgische wetgeving verplicht dat de dringendste werkzaamheden

vóór 1 januari 2013 worden uitgevoerd. Bedrijven en eigenaars lijken dus nog wat

tijd te hebben om zich erop voor te bereiden. Maar een offerteaanvraag en de keuze van

dienstverlener voor de conformering van de liften vragen tijd. Wij vroegen Jorge Ligüerre,

gedelegeerd bestuurder van Schindler België, een stand van zaken.

Jorge Ligüerre

Is het Belgische liftenpark van

hetzelfde niveau als dat van de

buurlanden?

Jorge Ligüerre: In België zijn ongeveer

80.000 liften geïnstalleerd. Dit

park is relatief oud: de meeste liften

zijn ouder dan 20 jaar. Ondanks die

hoge gemiddelde leeftijd blijft de lift

het veiligste transportmiddel, met

uiteraard zeer grote voorsprong op de

auto maar ook op trein, metro, tram en

zelfs het vliegtuig. De grote en kleine

bedrijven in de liftensector zorgen

voor kwaliteitsonderhoud. Defecten

zijn zeldzaam, al beweren in een recente

studie (Enquête Dedicated Research

“Wie is bang voor liften?”) 30% van

de respondenten dat ze in hun leven

al eens een defect van een lift hebben

meegemaakt. Die defecten zijn vaak

van korte duur, en de Belgische reglementering

verplicht tegenwoordig

een alarm van het bi-directionele type

dat een verbinding lanceert waarbij

de oproep 24 uur per dag wordt ontvangen

en behandeld. De veroudering

van het liftenpark impliceert de

noodzaak de toestellen aan te passen

aan de duidelijk strengere veiligheidsvoorwaarden

van 2008. België heeft

daarom, net zoals Frankrijk, Spanje,

Italië, Oostenrijk, Duitsland en andere

landen hiertoe een wetgeving opgezet:

het Koninklijk Besluit van 9 maart

2003 betreffende de conformering

van liften (later gewijzigd bij Koninklijk

Besluit van 17 maart 2005). Deze

KB’s stipuleren dat elk toestel van


vóór 1999 het voorwerp moet zijn van

een risicoanalyse, uit te voeren door

een erkend organisme, en wel vóór 10

mei 2008 en daarna om de 10 jaar te

herhalen. Voor liften waarbij de risicoanalyse

een belangrijk risico aan het

licht brengt (bijvoorbeeld de aanwezigheid

van asbest of een mankement

aan de vergrendeling van de portaaldeuren),

moet de veiligheid van de lift

vóór 1 januari 2013 verbeterd zijn. Voor

liften waarbij de risicoanalyse een

kleiner risico diagnosticeert, moet het

euvel vóór 1 januari 2018 opgelost zijn.

Het Koninklijk Besluit van

17 maart 2005 heeft de

deadlines voor uitvoering van

de werkzaamheden, zoals

gedefi nieerd in het KB van 9

maart 2003, 5 jaar verschoven.

De eigenaars van liften zijn

verplicht een risicoanalyse

te laten uitvoeren en hun

toestellen te moderniseren voor

een betere veiligheid. Is dat een

goede aanpak?

J.L.: We kunnen begrijpen dat sommige

eigenaars budgettair terughoudend

zijn om op korte termijn de

veiligheid van hun lift te verbeteren.

Met de jaren neemt de druk echter

alsmaar toe. Vorige zomer verongelukte

een jobstudent uit Hoei in een

lift die nog niet gemoderniseerd was.

Hij werd tegen de achterwand geplet

door een grote vuilcontainer die hij

naar beneden bracht. De lift had helaas

geen kooideur. De container geraakte

op een verdieping geklemd en

verpletterde hem. Dergelijke risico’s

die een fatale afl oop kunnen hebben,

worden uitgeschakeld door alle liften

uit te rusten met dubbele deuren (portaaldeur

én kooideur). Een land als

Frankrijk heeft die kwestie al opgelost

in de jaren ‘80. Waarom blijft België

hier achterop hinken?

Wat zijn de termijnen voor de

eigenaars?

J.L.: De eigenaars moeten die extra

5 jaar die ze hebben gekregen, absoluut

gebruiken om zich aan te passen

aan de regels en daardoor de veiligheid

van hun lift te optimaliseren.

Ze hebben nog tijd tot 1 januari 2013,

© Zack

respectievelijk 1 januari 2018 om de

werkzaamheden ter verbetering van

de veiligheid van hun liften te laten

uitvoeren. Ze hebben dus nog ruim de

tijd, maar ik wil hen er niettemin op

wijzen dat het bij ernstige ongevallen

aan de bevoegde overheden toekomt

om de correcte toepassing van de wetgeving

te controleren, en in voorkomend

geval aan de rechtbanken om te

oordelen over verantwoordelijkheid.

De afwezigheid van dubbele deuren doodt

elk jaar. Het Koninklijk Besluit van 2003

verplicht dubbele deuren vóór 2013.

Liften en roltrappen zijn niet

weg te denken uit de stad. Gaat

dat nog evolueren?

J.L.: De burgers en de politieke wereld

beseffen nog onvoldoende welk effect

de veroudering van de bevolking zal

hebben op sociale relaties in de stad

en in de openbare en privéruimte.

Vraagstukken van toegankelijkheid

voor gehandicapten of bejaarden

zullen steeds zwaarder wegen. De

politieke wereld moet luisteren naar

de kiezers en de stad gemakkelijker

toegankelijk maken voor dagelijks gebruik.

Brussel heeft al een zeer grote

inspanning geleverd. Amper enkele

jaren geleden waren metrostations

met een lift nog een uitzondering.

Vandaag is dat allemaal geregeld,

maar dit is slechts een begin. Eén te

hoge trap of stoeprand volstaat om

de toegankelijkheidsketen tussen woning

en tram of luchthaven (voor wie

Een goed gesprek Jorge Ligüerre

het verder zoekt) te onderbreken. Toegankelijkheid

moet beter bestudeerd

worden. In het privédomein stellen

we overigens vast dat vele eigenaars

een lift installeren in die schitterende

Brusselse herenhuizen uit de 19e en

20e eeuw met hun hoge plafonds,

waar vandaag soms meerdere gezinnen

wonen. Dat is essentieel als men

bejaarden zo lang mogelijk thuis wil

laten wonen. Dat is meteen ook in

het belang van de Staat, aangezien

plaatsing in medische instellingen

de gemeenschap enorm veel kost. Dezelfde

trend geldt in heel Europa. We

horen die boodschap niet graag, maar

we zullen er hoe dan ook mee geconfronteerd

worden zodra de 75-plussers

nog vóór 2040 ongeveer 15% van

de bevolking zullen vormen in plaats

van de huidige 8%. De verbetering van

de toegankelijkheid van de gebouwen

wordt in de nabije toekomst een prioriteit.

Het spreekt vanzelf dat liften en

mechanische trappen in dit verband

een belangrijke rol spelen.

U bent buitenlander, maar

u woont al vele jaren in

Brussel. Welke score geeft u

de hoofdstad van Europa voor

professionals die zich hier

vestigen?

J.L.: Brussel behoort tot de aangenaamste

steden die ik ken in Europa.

Een stad die leeft, waar alles dichtbij

en de infrastructuur van goede kwaliteit

is, zonder de ongemakken van

grotere steden zoals Parijs of Londen.

Brussel is zeer geschikt als hoofdstad

van Europa! De Brusselaars beseffen

dat waarschijnlijk niet goed genoeg. ●

Luc Rivet

Kort curriculum

52 jaar – Spanjaard

Burgerlijk ingenieur – Barcelona

Gedelegeerd bestuurder, directeur-generaal van

Schindler België. Hij leidt vanuit Brussel het Belgische

fi liaal van de internationale groep Schindler

waarvan het hoofdkwartier gevestigd is in Luzern

(Zwitserland). Hij is een oplettend waarnemer

van het economische leven in Brussel.

Voorzitter van de European Elevator Association,

eveneens gevestigd in Brussel.

Jorge Ligüerre woont midden in de stad en spreekt

Frans, Nederlands en Duits.

35

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


36

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

focus

DISTRIBUTIE

Achteruitgang van de buurtwinkels

in Brussel

Uit onderzoek van het Observatorium van de Handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

blijkt dat het aantal handelszaken op 50 jaar met bijna de helft verminderd is. Dat

komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse terugval van 1,4%. ULB-professor Jean-Pierre

Grimmeau licht de grote lijnen van het onderzoek toe.

De vermindering van het

aantal handelszaken is niet

louter een Brussels fenomeen

maar geldt in het algemeen

voor de detailhandel in België en zijn

buurlanden. In diezelfde periode zijn

landbouw en industrie (behalve de

bouw) overigens nog veel forser afgekalfd.

Wat de detailhandel betreft,

komt dit ook voor een stuk door de

stijging van de rentabiliteitsdrempel

(verbonden met stijgende techniciteit,

administratieve druk, normen

voor veiligheid, hygiëne en milieu)

en het feit dat de klanten dankzij de

auto veel mobieler zijn geworden.

De buurthandel omvat de algemene

voedingsfuncties, bakker, slager,

Microcentraliteit en microperiferie

van handelszaken

krantenwinkel, apotheek en kapper.

Een gedeelte van deze functies wordt

ook aangeboden door de superettes,

supermarkten en hypermarkten.

Minder slagers

De teloorgang van de buurthandel

is uitgesproken, en in het algemeen

versnelt deze evolutie zelfs. De toestand

is bijzonder verontrustend

voor de slagerijen: in 2006 bedraagt

het aanbod nog amper 12% van dat

van 1950. De veel talrijkere algemene

voedingswinkels zijn er even snel op

achteruitgegaan, maar hun aantal

lijkt sinds 1997 te stabiliseren, terwijl

het aantal slagerijen in de daaropvolgende

9 jaar nog bijna halveerde. Bij

Voor het Gewest en voor negen voorbeeldwijken wordt een synthese van de evolutie

van de structuren gegeven via het concept van microcentraliteit en microperiferie,

hoofdtegenstelling in handelsstructuren tussen de meest gefrequenteerde

(en duurste) en de minst bezochte (en minst dure) straten. In de eerste

vindt men vooral kleren, schoenen, juwelen, parfumerie enz., en in de tweede algemene

voeding, slagerijen, bakkers, cafés, kappers enz. Het zijn vooral diezelfde

categorieën die op de drie datums tegen elkaar opvallen. Belangrijkste uitzondering

vormen de restaurants. De buitengewone ontwikkeling was enkel mogelijk

in de microperifere straten terwijl ze initieel kenmerkend waren voor de microcentrale

ruimtes. Deze microcentrale ruimtes waren in 1950 vooral in het stadscentrum

geconcentreerd maar liggen in 1997 ook in het hart van de belangrijkste

handelscentra. Enerzijds heeft de ontwikkeling van de populatie in de buitenste

ring van het gewest de drukte in die kernen doen toenemen. Anderzijds houden

de grote ketens meer en meer rekening met die parameter in de keuze van hun

vestigingen. De kleine handelaars volgen die beweging. Tot slot verhoogt deze

evolutie van de handelsstructuur en van de aanwezige grote ketens de aantrekkelijkheid

en dus de drukte én de huurprijzen: het fenomeen onderhoudt zichzelf.

De soorten winkels die het minst behoefte hebben aan drukte, worden verjaagd

door de hogere huurprijzen.

andere soorten handelszaken is de

verdwijnsnelheid lager. Apotheken

blijven zelfs, op twee na, even talrijk

als vroeger. De meest spectaculaire

afname betreft de Europese wijk,

vooral tussen 1969 en 1997, door de

afname van de woonbevolking, en

de toeristische wijk rond de Grote

Markt, vooral tussen 1997 en 2006,

als gevolg van de grote vraag naar

deze locaties voor veeleer toeristisch

georiënteerde handelszaken.

In 1997 vond 80% van de bevolking

van het Gewest de 6 buurtfuncties

op minder dan 350 m. In 2006 is die

afstand opgelopen tot 400 m. In beide

gevallen ligt de verst verwijderde

functie, de slagerij, 50 m verder dan

de vorige functie. De ontwikkeling

wordt onrustwekkend als men naar

90% van de bevolking kijkt: de verslechtering

is vooral voelbaar voor

wie het minst goed gelegen is. De

cartografi e van de afstanden toont

aan dat de minder goed bediende

zones ook de minst bevolkte zijn. De

analyse van de ontwikkeling maakt

duidelijk dat bepaalde functies in

de nabijheidskernen verdwijnen. De

consumenten moeten zich dus nog

meer verplaatsen om de verschillende

functies te vinden. Deze zijn

nu minder gegroepeerd en de consumenten

kunnen dus niet anders dan

ook andere plaatsen te frequenteren

voor hun aanvullende boodschappen.

Buurtwinkels die afhaken, verzwakken

dus ook de andere buurtwinkels

in diezelfde omgeving,

omdat de buurt aan aantrekkingskracht

verliest door het onvolledigere

aanbod.


De blues van de Brusselse slager?

De raming van de rentabiliteit van

de slagerijen leidt tot het besluit dat

ze niet zozeer afhaken bij gebrek aan

rentabiliteit. Onze hypothese luidt

dat de slagers alsmaar liever in loondienst

in de grotere ketens werken.

De concurrentie tussen deze laatste

en de klassieke slagerijen verloopt

daarom minstens evenveel via de arbeidsmarkt

als direct, via het gedrag

van de klanten.

Een beetje geschiedenis …

De aanwezigheid van handelszaken

vermindert overal in het stadsgedeelte

dat vóór 1930 werd geürbaniseerd,

maar die vermindering is beperkter

in het oudste deel, binnen de kleinste

ring en in de dorpskernen. In het

meest perifere gedeelte van het Gewest,

dat pas vanaf 1955 verstedelijkte,

heeft de handel zich ontwikkeld

met de bevolking. De handel neemt

meer bepaald veel minder af in de

handelswijken en de grote invalswegen.

Hij vermindert vooral in de laterale

straten en in de tussenruimtes.

Het onderzoek toont vergelijkende

kaarten van de spreiding van acht

winkelsoorten met de beschikbare

gegevens. We zien bijvoorbeeld hoe

de banken, in 1950 vooral geconcentreerd

in de wijk ten noordwesten

van het Park van Brussel, geleidelijk

het Gewest opvullen met agentschappen;

in 1969 zijn dat nog geisoleerde

kantoren, maar dan start

de trend naar het huidige model

van ‘trosjes’ kantoren van concurrerende

netwerken in de belangrijkste

handelscentra. Andere voorbeelden:

schoonheidssalons zijn in 1950 enkel

te vinden binnen de vijfhoek en in het

zuidoostelijke deel van de eerste ring.

Omstreeks 1969 ontstaan twee concentraties:

op de Adolphe Maxlaan

en op de Louizalaan. Tegelijk komen

er ook buiten het centrum vele nieuwe

salons bij, met een voorkeur voor

het oosten. Deze liggingen tonen een

sterke invloed van de standing aan:

schoonheidssalons zijn luxehandelszaken

die bezocht worden door een

bemiddeld publiek. De kaart van 1997

toont de geografi sche uitbarsting

van de schoonheidssalons, nu overal

binnen het Gewest. We merken hoe

dit soort diensten alledaags wordt,

focus

hetgeen ook te maken heeft met de

zonnebankcultuur. De oost-westdissymetrie

is verdwenen, net zoals de

sterke concentratie op de Louizalaan,

waar de kantoorfunctie de chique

woonfunctie verdreven heeft. De

apotheken, waarvan het aantal constant

gebleven is als gevolg van de

liggingscontrole door de Orde van de

apothekers, hebben zich vermenigvuldigd

in de randen van het Gewest.

De apotheken die het dichtst bij hun

onmiddellijke concurrent lagen, zijn

verdwenen. Er heerst een trend naar

meer regelmaat. ●

Jean-Pierre Grimmeau

ULB

Het onderzoek werd uitgevoerd door Jean-Pierre Grimmeau en Vincent Leroux, met

de medewerking van Benjamin Wayens, alle drie van IGEAT (ULB); het thema was

de evolutie van de detailhandel in het Gewest tijdens de afgelopen halve eeuw. 1

1

Op aanvraag gratis verkrijgbaar bij AATL: mail naar mevrouw Veronique D’Hondt:

vdhondt@mrbc.irisnet.be

Brussels Louise ijvert voor opwaardering

van handel in prestigieuze wijken

De vzw “Brussels Louise” werd in 2007 opgericht en wordt geleid door François

Schwennike. De vzw wil de vele overheids- en privéspelers van de “bovenstad” bijeenscharen

rond een project voor commerciële herdynamisering van deze bijzonder

drukke prestigieuze handelszone. Deze ligt gespreid op het grondgebeid van

drie gemeenten (Brussel-Stad, Elsene en Sint-Gillis) en verenigt diverse subzones

met hun eigen bijzondere identiteit: de Louizalaan, de Charleroisesteenweg, het

Stefaniaplein, de Louiza-fl essenhals, het Louizaplein, de Gulden Vlieslaan, de Waterloolaan

en de Naamsestraat.

De vzw “Brussels Louise” ontving onlangs een subsidie van 225.000 euro vanwege

de regering van het Brussels Gewest. Deze moet dienen voor de voortzetting van

de herdynamiseringsbeweging van de bovenstad die werd aangevat in 2007, als

gevolg van aanbevelingen die naar voren kwamen in het Schema voor Commerciele

Ontwikkeling. Zij moet ook een nieuw activiteitenprogramma voorstellen ter

versterking van de aantrekkingskracht en faam van deze prestigieuze buurt.

Er werden al vele initiatieven genomen om het “uptown”-imago op te waarderen

en de uitstraling in België en het buitenland te verhogen. De vereniging heeft

daarom een aantal prestigieuze evenementen gelanceerd en/of gecoördineerd, zoals

de realisatie van het ambitieuze “Cityscape”, een kunstwerk van de Belgische

kunstenaar en designer Arne Quinze. De vzw “Brussels Louise” werkt ook samen

met BITC in het kader van programma’s voor het onthaal van congresbezoekers

door de handelaars van het Gewest.

S.B.

37

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


38

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

toolbox

DOWNLOADEN

Hoe uw bedrijfsnetwerk

beschermen?

Recent onderzoek toont aan dat 8 werknemers op 10 geregeld fi lms, muziek of software

downloaden via de bedrijfscomputer. Downloaden werkt virusverspreiding in de hand en

vormt een overbelasting voor de servers. De campagne “Het is úw zaak” reikt de bedrijven

een actieplan aan voor een praktisch antwoord op het probleem. Beci ondersteunt deze

campagne.

Om u en uw bedrijfsnetwerk

te wapenen tegen juridische-

en veiligheidsproblemen als

gevolg van het downloaden op het

werk, kunt u een aantal preventieve

maatregelen nemen. Hier volgt een

check-list van de campagne “Het is

úw business” van de Baf (Belgian anti

piracy federation), de Belgian Entertainment

Association, de BSA (Business

Software Alliance) et de SABAM.

1 Voer een duidelijk

bedrijfsbeleid

Downloaden op het werk kan voor

heel wat problemen zorgen. Maak

uw werknemers attent op de risico’s

en licht het bedrijfsbeleid rond

downloaden via het bedrijfsnetwerk

toe. Om problemen te vermijden stelt

u best een aantal duidelijke regels op

en neemt u die ook op in uw arbeidsreglement

of in uw reglement van

interne orde.

2 Maak een inventaris

van het aanwezige

auteursrechtelijk

beschermd materiaal

Meer en meer organisaties laten hun

bedrijfsnetwerk regelmatig doorlichten

op het gebruik en de aanwezigheid

van illegale software. Dit

zou ook moeten gebeuren voor alle

andere auteursrechtelijk beschermde

bestanden. Een muziekbestand

neemt meestal 3

tot 5 MB in beslag

en wordt meestal

met de extensie

.mp3, .wma of

.wav opgeslagen

in een folder genaamd

/My Music

of /Shared Folder.

Filmbestanden

zijn gewoonlijk

500 tot 700 MB

groot en worden

vaak opgeslagen

onder .avi, .mpg

of .mov-formaat.

Het netwerk van

de onderneming

beschermen.

En de auteursrechten

Eventuele gecomprimeerde versies

van deze bestanden herkent u aan de

extensie .zip of .rar. U kan terecht bij

uw computerdealer voor een gepersonaliseerd

advies of de opmaak van

een inventaris.

3 Wis alle illegale kopieën

Muziek- en fi lmopnamen reproduceren

of verspreiden via het internet is

enkel toegestaan via erkende, legale

websites. Zorg dat u voor de daarvoor

noodzakelijke software in het bezit

bent van een geldige licentie. Vaak

gehoorde excuses zoals “een privékopie

mag” of “een reservekopie is

toegelaten” zijn niet van toepassing

in een bedrijfsomgeving.

4 Controleer fi le-sharing

Veel bedrijven maken het technisch

onmogelijk om andere dan de expliciet

toegelaten computerprogramma’s

te installeren op hun computers

om zo op een eenvoudige manier

juridische en veiligheidsproblemen

te reduceren. Met gratis softwareprogramma’s

als Digital File Check kunnen

computers gescand worden en

kunt u uitwisselingsdiensten blokkeren

of verwijderen.

5 Pas de instellingen van uw

fi rewall aan

Uw fi rewall kan zo ingesteld worden

dat illegale bestanden en websites

op verschillende manieren worden

gefi lterd. Bepaalde internetadressen,

poorten of protocollen die typisch gebruikt

worden voor fi le-sharing kunnen

geblokkeerd worden. Er zijn ook

computerprogramma’s op de markt


die speciaal werden ontworpen om

selectief auteursrechtelijk beschermd

materiaal te fi lteren.

6 Controleer uw draadloze

verbinding

Verzeker u ervan dat de draadloze

verbinding met uw netwerk en met

het internet (wifi ) beveiligd is door

middel van encryptie, versleuteling,

zodat uw gegevens onleesbaar zijn

voor anderen en de verbindingen

niet misbruikt worden voor illegale

doeleinden. Via de software van de

draadloze routers kunt u toegangscodes

invoeren en het gewenste encryptieniveau

instellen.

7 Controleer de drukte van het

dataverkeer

Software om uw netwerkverkeer te

monitoren, eventueel geleverd samen

met uw netwerkinstallatie, stelt

u in staat om na te gaan of computerprogramma’s

of -gebruikers uw

bandbreedte bezetten. Controleer

“hot spots”, knooppunten van dataverkeer,

om na te gaan of er eventueel

problemen zijn met het systeem,

of dat het gaat om illegale activiteiten.

8 Bescherm uw netwerk

tegen virussen

Anti-virussoftware scant en spoort

bestanden op die virussen, spyware

of andere schadelijke fi les bevatten.

Deze software zou op elke computer

geïnstalleerd moeten worden. De

meest effi ciënte software werkt permanent

en voorziet regelmatig een

automatische update naar nieuwe

virussen, die immers dagelijks opduiken.

9 Bescherm uw netwerk

tegen spyware

Verder bestaat er een grote hoeveelheid

commerciële software die spyware

en dergelijke programma’s

kan opsporen en van uw computers

verwijderen. Ook deze anti-spyware-

toolbox

programma’s moeten regelmatig gebruikt

en bijgewerkt worden.

10 Duid een

verantwoordelijke aan

IT-security is vandaag een zaak van

risicobeheersing, als onderdeel van

het breder management van een onderneming.

Het is dus van belang dat

iemand binnen uw bedrijf verantwoordelijk

is voor de bescherming

en de controle van uw systemen en

computers met betrekking tot downloaden

en inbreuken op het auteursrecht.

Deze persoon moet een functie

bekleden met de nodige beslissingsbevoegdheid

(vaak is dit de IT- of fi -

nancieel directeur) om op effi ciënte

wijze uw beleid te handhaven, illegaal

materiaal onmiddellijk te verwijderen

en gepaste sancties op te

leggen. ●

Naar check-list op het website

www.hetisuwzaak.be

39

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


40

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

toolbox

MEDIA

Hoe omgaan met journalisten?

Iedere bedrijfsleider ziet graag de naam van zijn onderneming in de pers. Een krantenartikel

kan een bedrijf immers maken of kraken. Alles staat of valt met de manier waarop met

journalisten wordt omgegaan. Een paar nuttige tips

Een bedrijf maakt deel uit van de

maatschappij en communiceert

hiermee, zelfs zonder dat het

zich hiervan volledig bewust is, namelijk

via gebruiksaanwijzingen, catalogi,

folders en websites. Het is belangrijk

om het verschil tussen communicatie

en informatie niet uit het oog te verliezen!

Communicatie is belangrijk voor

een goed imago van de producten en

diensten van uw onderneming. Informatie

– die door de journalist wordt

vergaard – dient om bij de lezers interesse

te wekken voor een of ander aspect

hiervan. Vergeet niet dat het de

taak van een journalist is om informatie

bij elkaar te zoeken en te verwerken.

Daarvoor zal hij zich tot u richten. Weet

ook dat een relatie met journalisten

voor lange tijd wordt aangegaan en op

vertrouwen is gebaseerd.

Welke middelen?

Om contact op te nemen met de pers

hebt u de keuze uit diverse mogelijkheden:

persberichten, persconferenties,

nieuwsbrieven, individuele contacten

enz. De formule hangt af van het soort

informatie dat u wilt verstrekken. Als u

een persconferentie belegt, moet u het

beoogde doel goed voor ogen houden.

Het heeft namelijk geen enkel

nut om journalisten te

laten opdraven

voor informatie die ook via een persbericht

kan worden verstrekt. Als u

voor een persbericht kiest, moet u aandacht

besteden aan de manier waarop

u het document vormgeeft en opstelt.

Enkele tips voor het opstellen van een

persbericht: geef een andere titel dan

“persbericht”. Vermeld de datum en de

naam van de contactpersoon met diens

contactgegevens. Het persbericht moet

een antwoord geven op de vragen: wie,

wat, waar, wanneer, hoe en waarom.

Wees zo duidelijk en beknopt mogelijk,

ga recht op uw doel af en neem een

maximale lengte van één pagina A4

in acht. Vergeet niet uw onderneming

in maximaal 10 regels te presenteren.

Stuur het bericht indien mogelijk vóór

14 uur (per e-mail).

Een persdossier samenstellen

Het persdossier is het abc van de communicatie

met journalisten. Maar

waar te beginnen? Eerst moet u het

soort media vaststellen waarmee

u in contact wilt treden: gespecialiseerd,

lokaal, regionaal, algemeen

enz. Namen van journalisten vindt u

in bladen over uw vakgebied of in de

algemene zakelijke pers. U kunt ook

een adressenlijst opvragen bij een beroepsvereniging

waar u lid van bent,

een persagentschap of een dienst protocol

van de gemeente waar u gevestigd

bent. Vergeet niet om de adressen

van persagentschappen in uw dossier

op te nemen. Zij geven persberichten

uit die op redacties overal

ter wereld terechtkomen. Wees tot

slot nauwkeurig en zorg ervoor dat

u uw persdossier up-to-date houdt.

U wordt opgebeld door een

journalist, wat nu?

Als een journalist uw onderneming

belt, raak dan niet in paniek! Hij

zoekt achtergrondinformatie bij een

actueel onderwerp of wil informa-

Wees niet bang voor

journalisten, schijn bedriegt!

tie controleren. Het kan ook dat hij

een nieuwtje over uw onderneming

heeft gehoord. Als het gaat om goed

nieuws, dan hoeft u dat niet meer

mee te delen aan de media. Dat is dus

alleen maar in uw voordeel. Soms

gaat het om slecht nieuws: tegenvallende

resultaten, een ongeval of een

schandaal. Ook crisiscommunicatie

moet worden voorbereid. Anticipeer

op de vragen die gesteld zullen worden

en neem ze op in een persbericht.

Wees ook bereid om de pers te woord

te staan. Als u al relaties met een

aantal journalisten hebt opgebouwd,

dan zal de communicatie makkelijker

verlopen. Het is daarom van belang

om persrelaties voor de lange termijn

op te bouwen.

Als u volledig beslagen ten ijs wilt komen

in de mediawereld, dan kunt u

ook een mediatraining volgen. In een

dergelijke specifi eke training leert u

om te gaan met de camera, de microfoon

en lastige vragen. Allemaal met

het doel om uw externe communicatie

te verbeteren.

Nog een laatste tip: laat uw volledige

mediacommunicatie niet rusten

op de schouders van uw PR-medewerker.

“Zorg dat u bereikbaar bent

en vergeet niet om u persoonlijk

betrokken te tonen,” aldus Madeleine

Dembour, communicatieverantwoordelijke

van de Waalse Unie van

Ondernemingen. ●

Stéphanie Brisson

Enkele voorbeelden

van “non-informatie”

• Een nieuwe website

• Een ISO-certifi cering

• Een verjaardag

• Een missie in het buitenland

• Bezoek van een minister

• Het jaarverslag


FAALANGST

Doorstart na een

faillissement

In Europa is de heersende mening nog

maar al te vaak dat ondernemingen niet

failliet zouden mogen gaan. Maar net zoals nieuwe

ondernemingen het licht zien, verdwijnen andere van

het toneel; dit is inherent aan het economische ontwikkelingsproces

van een regio of land. Stichting FREE doet

concrete aanbevelingen aan ondernemers om na een

faillissement de draad weer op te pakken.

In België gaan elk jaar meer dan

7.000 bedrijven over kop. In een

land waarin mensen worden

gestimuleerd om ondernemingen op

te richten, wordt nog te weinig gedaan

om het stigma van een faillissement

bij te stellen. Het vraagstuk

van “tweede ronde”-ondernemerschap

wordt gekenmerkt door een

tegenstrijdigheid. Aan ondernemers

die failliet zijn verklaard, kleeft een

negatief imago, waardoor ze afgeremd

worden om zich weer in het ondernemerschap

te storten. De Think

Tank van de stichting FREE heeft zich

over deze kwestie gebogen en komt

met concrete aanbevelingen om de

huidige situatie op dit gebied te verbeteren.

1 Een wet invoeren voor

een “procedure voor een

verklaring van eervol

faillissement”.

Met dit wetsontwerp worden faillissementen

die zijn veroorzaakt door

economische oorzaken (crisis in de

sector, toegangsbelemmeringen, domino-effect,

beleidsfouten enz.) onderscheiden

van opzettelijke en zelfs

frauduleuze faillissementen. De curator

zou het faillissement daardoor

sneller kunnen opheffen zodra is

vastgesteld dat de bestuurders van de

failliete vennootschap niet aansprakelijk

zijn. Tegelijkertijd kan aan ban-

ken en leveranciers

een positief signaal

worden afgegeven

over de voormalige bestuurder of

gefailleerde, waardoor deze makkelijker

een nieuwe activiteit kan starten.

2 De aspecten herzien

met betrekking tot de

aansprakelijkheid van

bestuurders van de

programmawet van 20 juli

2006.

Deze programmawet dient strikt

beperkt te worden tot frauduleuze

faillissementen die door de handelsrechtbanken

als zodanig zijn aangemerkt,

zodat ondernemers die een

“eervol” faillissement hebben doorgemaakt

niet op onrechtvaardige

wijze moeten boeten.

3 Geldverstrekkers een

meer geïndividualiseerde

procedure laten instellen

voor de instructies bij

fi nancieringsaanvragen.

Met deze procedure moet de doorstartcapaciteit

worden beoordeeld van een

ondernemer die failliet is gegaan en

weer een onderneming wil beginnen.

In deze procedure moet worden afgeweken

van de platgetreden paden

voor kredietverlening. Ook kan hierin

informatie worden opgenomen uit

het faillissementsverslag.

toolbox

Een mislukking

te boven komen

en er sterker van worden…

4 De verspreiding en het

positieve gebruik van

het faillissementsverslag

verbeteren.

De failliete ondernemer weet vaak

niet dat hij kan beschikken over het

faillissementsverslag dat door de

curator is opgesteld. Dit verslag zou

vaker gebruikt moeten worden om

het “eervolle” karakter van een faillissement

te laten vaststellen. Daarnaast

kan het verslag van pas komen

bij het aanvragen van een lening om

een nieuw project op te starten.

5 De bestaande alternatieve

fi nancieringsbronnen

(bijvoorbeeld

microkredieten) uitbreiden

tot failliete ondernemers.

Wij stellen voor om met deze instellingen

de mogelijkheden te onderzoeken

waarop deze alternatieve fi -

nancieringsbronnen kunnen worden

uitgebreid tot ondernemers die failliet

zijn gegaan, aan de hand van een

beoordeling van hun ervaring en capaciteiten

om een nieuwe activiteit

op te starten. Tevens zou de Waalse

Regio via SOWALFIN onder bepaalde

omstandigheden specifi eke formules

41

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


42

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

toolbox

De Stichting FREE

De Stichting FREE is opgericht met steun van het Belgische bedrijfsleven.

Het is een niet-politieke en zelfstandige organisatie

die tot doel heeft de ondernemersgeest bij de Franstalige

bevolking van België te bevorderen. Via haar “Think Tank”-onderzoeken

wil FREE bijdragen tot de publieke discussie en het

stimuleren van ondernemerschap. Dit verslag over een tweede

kans sluit met name aan op de doelstelling ervoor te zorgen

dat jongeren die een onderneming willen starten niet worden

tegengehouden door de angst voor het stigma van een faillissement.

Het volledige verslag kan worden gedownload van www.

freefondation.be (in het Frans).

voor fi nanciële steun kunnen ontwikkelen in de vorm van

garanties om failliete ondernemers een tweede kans te

geven.

6 De banksector beter informeren over de

noodzaak om het beleid op het gebied van

kredieten aan failliete ondernemers aan te

passen.

Op initiatief van de Think Tank van FREE zet FEBELFIN

binnenkort een werkgroep op poten die zal onderzoeken

hoe deze problematiek het beste kan worden aangepakt

door middel van concrete maatregelen van banken.

7 Ondernemers die een faillissement hebben

doorgemaakt begeleiden en stimuleren om

een doorstart te maken.

Naast de fi nanciële kosten van een faillissement komen

vaak ook nog psychologische problemen om de hoek kij-

ADVIES VAN BECI

Geef uw project gestalte!

U gaat een onderneming opstarten …

Maar bent u wel zeker dat u hét idee hebt?

Welke vragen moet een toekomstig ondernemer zich stellen

alvorens van start te gaan?

Tijdens informatievergaderingen in groep halen adviseurs

van BECI Starters thema’s aan waardoor elke deelnemer

al een stap dichter komt bij de realisatie van zijn project.

Zorg dat u talrijk aanwezig bent!

Deelnemen is geheel gratis, maar vooraf inschrijven is

verplicht (*)!

De eerstvolgende sessies:

Woensdag 18 juni van 10 tot 11.30 u

Woensdag 25 juni van 14 tot 15.30 u

Waar: Louizalaan 500, 1050 Brussel.

ken. FREE stelt voor faillissementen beter te begeleiden

door een netwerk op te zetten van ondernemers die in dezelfde

situatie zitten en begeleiding op maat te bieden via

de diverse bestaande begeleidingsstructuren.

8 Een voorlichtingsbrochure uitgeven voor

ondernemers die een faillissement hebben

doorgemaakt.

In deze brochure zal informatie komen te staan over bijvoorbeeld

de mogelijkheden van een doorstart en de rechten

en plichten van failliete ondernemers. De brochure zal

door de bevoegde handelsrechtbank aan de gefailleerde

worden uitgereikt.

9 Een positiever beeld uitdragen in de media

van mensen die een faillissement hebben

doorgemaakt.

Deze aanbeveling kan bijvoorbeeld gestalte krijgen door

succesverhalen te publiceren van ondernemers

die failliet zijn gegaan, maar

met succes een nieuwe onderneming

hebben opgestart. Ook het invoeren van

een “doorstart”-prijs is een initiatief

waarmee het imago van de gefailleerde

kan worden opgevijzeld. ●

Benoît Surlemont

Docent ondernemerschap aan de HEC-

Ecole de Gestion de l’Université de Liège

en directeur van de stichting FREE

Of neem rechtstreeks contact op

met onze adviseurs:

Nadine Ndjeka Shango

t 02 643 78 21

ns@beci.be

(*) het aantal plaatsen is beperkt

Mirella Zaccagnini

t 02 643 78 46

mz@beci.be


FISCALITEIT

Deze regel betreft enkel dienstprestaties

en niet de aankoop

van goederen (zoals handelsgoederen,

materieel of machines...)

Deze kunnen eveneens betrekking

hebben op kortingen die u heeft toegestaan

aan uw klanten evenals de voordelen

in natura die u heeft toegekend

aan leveranciers. Dit systeem laat de

fi scale administratie toe te controleren

of de begunstigden hun inkomsten

correct hebben aangegeven.

Het opstellen van deze fi ches wordt systematisch

geverifi eerd tijdens fi scale

controles en het niet naleven van deze

verplichtingen wordt zwaar bestraft.

Welke zijn de beoogde

leveranciers?

De commissies toegekend aan handelaars

en aan commerciële vennootschappen

in de ruime zin, onderworpen

aan de wet van 17.07.1975

met betrekking tot de boekhouding

en de jaarrekening van ondernemingen,

moeten in praktijk het voorwerp

uitmaken van fi ches 281.50, elke keer

dat de schuldenaar van de commissies

geen factuur of een ander speciaal

document (eigen aan het mechanisme

van de btw-eenheid) van de begunstigde

heeft ontvangen en geboekt;

ontvangstbewijzen en andere gelijkaardige

documenten vormen geen

geldige facturen.

Alle retributies (erelonen, vacatiegelden,..),

toegekend aan natuurlijke

personen of rechtspersonen die niet

aan voornoemde boekhoudwet zijn

onderworpen, moeten op fi ches vermeld

worden, zelfs als een factuur of

een ereloonnota werd uitgereikt, ongeacht

of deze personen wel of niet

onderworpen zijn aan de btw. We denken

bijvoorbeeld aan fi scale adviseurs,

architecten, advocaten, notarissen,

deurwaarders, dokters,… maar ook

sociale secretariaten die, in het algemeen,

niet onderworpen zijn aan de

boekhoudwet;

De genieters van de inkomsten die in

het buitenland zijn gedomicilieerd

moeten eveneens worden geïdentifi -

ceerd via de fi ches 281.50 en de samenvattende

opgaven 325.50, en dit zeker

en vast met ingang van 01.01.2006

door de aanpassing van de fi scale wet.

Hoe de bedragen vermelden?

De bedragen zijn aan te geven op

basis van het burgerlijk jaar, wat tot

aansluitingsproblemen kan leiden

voor vennootschappen die afsluiten

op een andere datum dan 31 december.

De bedragen te hernemen op de

fi ches 281.50 zijn, in alle gevallen, de

bedragen zonder btw. De bedragen te

vermelden zijn degene die ten laste

werden genomen in 2007 zelfs indien

ze nog niet werden betaald in 2007

of indien ze slechts gedeeltelijk werden

betaald. Bepaalde betalingen of

voordelen van alle aard waarvan het

bedrag op jaarbasis 125 EUR per begunstigde

niet overstijgt, moeten niet

vermeld worden op fi ches.

De korting toegekend aan een reguliere

klant op het einde van het jaar,

in functie van zijn totale aankopen en

voor dewelke een samenvattende creditnota

werd opgesteld, zal moeten

hernomen worden op een fi che. Enkel

de kortingen die onmiddellijk in mindering

zijn gebracht van facturen die

betrekking hebben op de leveringen

toolbox

Commissies en erelonen: maak uw fi ches bekend!

Ongeacht of u uw professionele activiteit uitoefent in de hoedanigheid van natuurlijke

persoon of vennootschap, elke betaalde som, en elk bedrag dat ten laste werd genomen

met als titel een bezoldiging voor diensten van gelijk welke aard moeten aan de fi scale

administratie worden bekendgemaakt voor 30 juni via een systeem van individuele fi ches

en samenvattende opgaven.

zelf, en voor zover deze facturen met

korting, effectief werden verwerkt in

de boekhouding, zijn vrijgesteld van

fi ches.

Sancties bij niet-naleving

In het geval dat u kan aantonen dat

het inkomen werd aangegeven door

de begunstigde, zal geen enkele van

de hieronder voorgestelde sanctie

van toepassing zijn. In geval van nietrechtvaardiging

volgens de voorziene

vormvereisten en binnen de termijn,

riskeren vennootschappen de vestiging

van een afzonderlijke bijzondere

aanslag aan 309% van het betrokken

bedrag.

In de vennootschapsbelasting zullen

de kosten die voortvloeien uit het

niet opstellen van de fi ches, worden

beschouwd als aftrekbare beroepskosten

(op voorwaarde dat de andere

criteria i.v.m. de aftrekbaarheid van

kosten zijn voldaan). Daarenboven, in

de loop van het boekjaar dat de bijzondere

aanslag zal worden betaald, zal

het bedrag van de aanslag eveneens

aftrekbaar worden geacht.

In de personenbelasting daarentegen

zullen de kosten die zich voordoen

wegens het niet opstellen van de fi -

ches niet aftrekbaar zijn, maar er is

geen afzonderlijke bijzondere aanslag

van 309% voorzien. ●

Michel Comblin – Jean Delak

De wijze waarop deze fi ches moeten opgesteld

worden, wordt in detail uitgelegd in een administratieve

mededeling terug te vinden op het

webadres http://fi scus.fgov.be/

43

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


44

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

toolbox

JURIDISCH

Faillissementen en lopende overeenkomsten:

nieuwe onzekerheden

Een arrest van het Hof van Cassatie van 10 april 2008 heeft de vraag weer doen opleven

of en in welke mate een curator lopende overeenkomsten kan beëindigen op het ogenblik

van het faillissement, meer in het bijzonder in het huurrecht.

Er dient aan te worden herinnerd

dat het faillissement in

principe niet de ontbinding

van de lopende overeenkomsten op

de dag van het vonnis tot faillietverklaring

met zich meebrengt. De curator

heeft nochtans wél de keuze om

de verbintenissen die voortkomen

uit deze contracten al dan niet uit te

voeren in het belang van de boedel.

Wanneer een verhuurder failliet verklaard

wordt, zou de oplossing kunnen

zijn dat de huurder de curator niet

zou kunnen dwingen om bepaalde

prestaties te verrichten maar voor het

overige zoals elke huurder van zijn

wettelijke bescherming zou blijven

genieten. Zo zou hij meer bepaald beschermd

zijn tegen uitdrijving door de

curator en zou hij eventueel bepaalde

kosten, die normalerwijze ten laste

van de verhuurder vallen, van het bedrag

van de huur kunnen aftrekken.

Dit is uiteraard een delicate situatie

maar zij heeft het voordeel dat

ze voorzichtig probeert om te springen

met de bestaande belangen en

dat een brutale verbreking van de

lopende contracten lastens de medecontractanten

van de gefailleerde kan

vermeden worden.

Verschillende interpretaties

Met een vorig arrest van 24 juni 2004

heeft het Hof van Cassatie dit evenwicht

klaarblijkelijk willen doorbreken

door de curator toe te laten om

de lopende contracten te verbreken

zonder naleving van de toepasselijke

formaliteiten en procedures. Gelet op

de omstandigheden waarin dit arrest

werd uitgesproken, was het echter

vatbaar voor verschillende interpretaties

en was de draagwijdte ervan niet

zeker. Bovendien hadden bepaalde

parlementsleden, tijdens de discussies

over de nieuwe wijziging van de

faillissementswetgeving die in 2005

plaatsvond, zeer duidelijk het idee

verworpen dat een curator niet meer

verplicht zou zijn om, in geval van een

faillissement, de bijzondere formaliteiten

en de procedures na te leven

die van toepassing zijn in geval van de

verbreking van contracten die geen

arbeidsovereenkomsten zijn, zoals

bijvoorbeeld huurovereenkomsten,

leasingovereenkomsten of concessieovereenkomsten.

Onlangs werd de vraag opnieuw gesteld

aan het Hof van Cassatie, dat

hiermee uitgenodigd werd om op zeer

duidelijke wijze standpunt in te nemen

over deze belangrijke problematiek

en om haar rechtspraak nader te

preciseren. Jammer genoeg stelt het

arrest van het Hof van Cassatie van 10

april 2008 geen einde aan deze onzekerheden.

Niet duidelijk

In de eerste plaats lijkt het Hof de voorkeur

te willen geven aan de oplossing

volgens hetwelk de curator van een

echt recht op verbreking geniet. Maar,

eigenaardig genoeg, onthoudt het Hof

er zich van om een dergelijk beginsel

op duidelijke wijze te formuleren.

Bovendien zijn de door de curator na

te leven voorwaarden vaag omschreven.

Hoogstens geeft het Hof een interessante

verduidelijking: het loutere

feit dat de lopende overeenkomst als

gevolg heeft dat een goed een minder

verkoopwaarde heeft, volstaat niet

om de verbreking ervan door de curator

te rechtvaardigen.

Tenslotte regelt het arrest niet de

kwestie of de vergoeding, die de onge-

lukkige medecontractant zou kunnen

opeisen, van één of ander voorrecht

geniet ten aanzien van de andere

schuldvorderingen (door het statuut

van ‘boedelschuld’ toe te kennen).

Rechtsonzekerheid

De rechtsonzekerheid die voortvloeit

uit dit arrest, zowel met betrekking

tot de juiste draagwijdte als met betrekking

tot het beginsel dat het lijkt

te bekrachtigen, heeft al gezorgd voor

ongerustheid op het politieke niveau

en bij de handelaarsverenigingen.

Meer in bijzonder vreest men voor het

domino-effect bij het faillissement

van een handelaar. Wie is zich inderdaad

niet bewust van de ernstige,

zoniet fatale, gevolgen van een, bijvoorbeeld,

brutale verbreking van een

handelshuur voor de huurder?

En wat zou er morgen gebeuren in

geval van het faillissement van een

leasingvennootschap of van een groot

merk dat concessie-, vrijstellings- of

agentuurovereenkomsten zou afgesloten

hebben? Zullen de overeenkomsten

verbroken worden door de

curator en de rechten van de medecontractanten

opgegeven worden onder

het mom van een goed beheer van

de vereffening van de gefailleerde?

Deze belangrijke problematiek zal

waarschijnlijk nog in heel de commerciële

sector nog nieuwe ontwikkelingen

kennen, hetzij voor de hoven

en rechtbanken, hetzij

op parlementair initiatief

dat momenteel voorbereid

wordt. ●

Cédric ALTER

Advocaat


Oproep aan

ondernemingen voor de

Caïusprijzen 2008

Prométhéa organiseert de Caïuswedstrijd al voor

de 20ste keer. Deze wedstrijd zet het cultureel

mecenaat in de bloemetjes en beloont ondernemingen die zich

hebben onderscheiden door hun creativiteit, dynamisme, doorzettingsvermogen

en door hun bijdrage aan de culturele en patrimoniale

ontwikkeling van ons land.

In 2008 zal de jury 4 Caïusprijzen uitreiken. Deze jury bestaat

uit persoonlijkheden uit de economische en culturele wereld

en wordt dit jaar voorgezeten door Bernard Serin, voorzitter en

gedelegeerd bestuurder van CMI. Tijdens de prijsuitreiking, die

plaatsheeft in het Forum van Luik op 27 november 2008 zullen

een kmo en een grote onderneming elk een Caïus krijgen voor

hun mecenaatwerk of culturele sponsoring, ongeacht de discipline.

Twee andere ondernemingen ontvangen een Caïus voor hun

acties ten voordele van het Waalse en Brusselse patrimonium.

De inschrijvingen en de volledige kandidatuurdossiers moeten

vóór 26 september 2008 naar Prométhéa worden gestuurd. Het

reglement en de inschrijvingsdocumenten kunnen verkregen

worden bij Prométhéa, Eendrachtstraat 60, 1050 Brussel, tel.:

02 513 78 27 – e-mail: info@promethea.be of zijn rechtstreeks te

downloaden via www.promethea.be/rubriek Caïus 2008.

Brussel per

« Segway »

Een toeristische nieuwheid deze zomer is

de segway, een voertuig op twee wielen

dat al rechtopstaand wordt bestuurd. Tijdens

een begeleide wandeling van twee

uur in groep (maximaal 15 personen)

kunnen toeristen Brussel ontdekken via

een van de drie omlopen. Dit nieuwe

type rondleidingen start in juni en zal

vertrekken vanaf het Spanjeplein.

www.brusselsinternational.be

Zo ziet een segway eruit

DIXIT

Dan kan de website van

Atrium u normaal gezien

wel op weg helpen. Op de

pagina’s van hun website

zult u in ieder geval al een

aantal nuttige vragen vinden,

zoals: in welke wijk

gaat u zich vestigen? Hoe

vindt u een gebouw in de

wijk die u op het oog hebt?

De organisatie heeft daartoe

een reeks prestatie-indicatoren

uitgewerkt die

“In Brussel vormen Frans- en

Nederlandstaligen gezien

elkaars nabijheid een

lotsgemeenschap. In 20 jaar

hebben wij het Brussels Gewest

weer op de Belgische politieke

kaart gezet.”

Een lyrische Charles Picqué

tijdens het Irisfeest

telex

door Stéphanie Brisson

U wilt een zaak openen in Brussel?

© BITC - Olivier van de Kerchove

Een hulpmiddel om u te helpen

kiezen in welke wijk u uw toekomstige

zaak zult openen

worden gebundeld in OliGo. Dat is een analyse- en beheertool

voor handelswijken die aan de hand van verschillende elementen

een totaalbeeld geeft van het handelpotentieel van wijken.

Daarnaast biedt het ook een structuurschema van hun commerciële

omgeving aan.

www.atrium.irisnet.be

Het “B2E-fonds” blaast twee kaarsjes uit

Het B2E-fonds werd binnen de GIMB opgericht om de fi nanciering van

investeringen door Brusselse kmo’s te vergemakkelijken. B2E verstrekt

leningen met een minimumduur van 3 jaar. Deze leningen worden mee

gefi nancierd door kredietinstellingen en bieden ondernemingen op die

manier een echte hefboom aan. Sinds de oprichting van het fonds zijn 17

leningen toegekend aan Brusselse ondernemingen. Invloed uitoefenen op

de tewerkstelling is ook een van de werkdomeinen van B2E; de ondernemingen

die gebruik gemaakt hebben van een tussenkomst door B2E zijn

immers in totaal goed voor 340 banen. Dit jaar heeft de GIMB de toestemming

van de EIB gekregen om haar tegemoetkoming op te trekken van

750.000 tot € 2.000.000. Met deze verhoging wou B2E tegemoetkomen

aan de vraag van bankiers en meer middelen ter beschikking stellen van

de Brusselse kmo’s.

www.gimb.be

In 10 jaar tijd is

10%

van de grote privéondernemingen

(met meer dan 300 werknemers)

verhuisd van Brussel naar de rand. Een

kwart van de Brusselse vestigingen

van grote ondernemingen is verhuisd.

Dit blijkt uit een studie van het IGEAT

aan de ULB

45

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


����������������������������

��������������������

���������������������������

���������������

�������������

Onze diensten op maat van kmo’s

maken u het actieve leven gemakkelijk!

���������������������

Contacteer ons

via de “Werkgeverslijn”

op 02.505 79 15

of via werkgevers@actiris.be

�����������������

���������������������

Als Brusselse Gewestelijke Dienst

voor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratis

onze gepersonaliseerde dienstverlening voor.

��������������

ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansen

voor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)


DOSSIER

Nom auteur

Titre HUMAN Dossier RESOURCES

Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! 47

Titre Professionele article 1 opleidingen. Voor wie? 50

Enquête over discriminatie op het werk:

Titre article 2

matige balans voor de Belgische

Titre ondernemingen article 3 54

Titre De 10 article beste 4incentives

om uw werknemers te

Titre

motiveren

article 5

60

Is het Franse model een voorbeeld dat

Titre article 6

navolging verdient? 63

De metamorfose van Actiris 65

VAARDIGHEDEN

Opleidingen zijn goed

voor de productiviteit!

Uit een studie van de KUL bij 13.000 Belgische ondernemingen blijkt dat werknemers

die een bijkomende opleiding hebben gevolgd 2,4 % productiever zijn dan hun collega’s.

Of hoe de voordelen van een opleiding een invloed hebben op de productiviteit van

werknemers. Een voorbeeld.

Opleidingen worden zelden

als grootste prioriteit aangehaald

wat human resources

betreft. Nochtans blijkt uit een andere

studie in 2007 van studiebureau Nidao

Research bij 303 ondervraagden

dat opleidingen en ontwikkeling vorig

jaar de grootste hap (37 %) uit het

humanresourcesbudget in België namen.

Een fl exibeler opleidingsaanbod

“De opleidingsverstrekkers kunnen

zeer direct en snel tegemoetkomen

aan de behoeften van organisaties

en mensen”, luidt het bij Federgon

Formation, de federatie van partners

voor werk. Zij bestaan bij gratie van de

vraag en niet voor het aanbod zelf.

De opleidingsondernemingen bieden

gestandaardiseerde of op maat gemaakte

oplossingen aan, of zelfs een

combinatie hiervan, naargelang de

behoeften en de verwachtingen van

de klanten. “Bij BECI organiseren we

opleidingen à la carte”, licht Brigitte

van der Mensbrugghe, verantwoorde-

lijke Opleiding bij Beci, toe. De deelnemers

hebben allen een verschillende

achtergrond, zijn afkomstig van kmo’s

en grote ondernemingen en komen

voor een welbepaald thema. Soms

komt een team van een onderneming

naar Beci voor een opleiding in specifi

eke technieken en doen wij een beroep

op een externe opleider.”

De tewerkstellingsmarkt wordt momenteel

geconfronteerd met een stijgende

behoefte aan fl exibiliteit en

met problemen om goede kandidaten

te vinden. Beide trends vragen dan

ook om fl exibiliteit in het opleidingsaanbod.

De opkomst van alternatieve

vormen zoals coaching, e-learning en

blended learning (een combinatie van

e-learning en een klassieke opleiding)

vormen een mooie illustratie van die

fl exibiliteit van het aanbod.

Voortdurend innoveren

Door voortdurend te innoveren, bieden

opleidingsbedrijven werknemers de

kans om vandaag te leren wat ze morgen,

of zelfs overmorgen, nodig zullen

hebben. Wanneer veranderingen worden

doorgevoerd, begeleiden de opleidingsbedrijven

de cursisten, of beter

nog, anticiperen ze op de aangekondigde

evoluties en bereiden ze hen voor

om ermee om te gaan. De concurrentie

verplicht hen voortdurend te blijven

vernieuwen om hun voorsprong te

behouden. Dat innovatievermogen is

op verschillende niveaus aanwezig:

denken we maar aan de snelle ontwikkeling

van nieuwe programma’s, de invoering

van vernieuwende methodes

en de volledige metamorfose van de

manier waarop het opleidingstraject

georganiseerd is, van de voorbereiding

tot de opvolging en de evaluatie.

Hoewel de klassieke methode van

groepsopleidingen nog steeds het

vaakst wordt gebruikt, is de taak van

de opleider de laatste jaren sterk veranderd.

Ze is immers van zuiver en gewoon

onderrichten geëvolueerd naar

een completere formule, inclusief begeleiding

en coaching. Afstandsleren,

e-learning en blended learning hebben

47

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


48

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

eveneens bijgedragen tot een reeks

vooruitstrevende methodologieën en

technieken. Deze vernieuwende methodes

dragen bij tot een snelle en optimale

kennisoverdracht. Opleidingsbedrijven

getroosten zich ook steeds

meer moeite om de kwaliteit van hun

prestaties op verschillende vlakken op

peil te houden, zowel qua aanbod, opleiders

en organisatorische procedures

als qua methodes en leervormen.

Opleiding levert een goede

return on investment op

Het gezegde “tijd is geld” geldt in het

bijzonder voor wat opleidingen betreft.

De klant die zijn personeel een

opleiding laat volgen, betaalt immers

niet enkel de opleidingen maar ook de

kostbare werkuren. Daarom vervullen

opleidingsverstrekkers een belangrijke

rol. Ze bereiden de geschikte methodes,

opleidingen en aangepaste begeleidingsvormen

voor en selecteren ze.

Dit alles in nauwe samenwerking met

de bedrijfsverantwoordelijken, zodat

de tijd die aan opleidingen wordt besteedt,

optimaler wordt gebruikt. “Een

opleiding tijdsbeheer is een goede

investering, dat is duidelijk”, merkt

Brigitte van der Mensbrugghe op. De

deelnemers gaan trucs en kneepjes

uitwisselen. Wanneer ze de volgende

dag weer op kantoor zitten, kunnen

ze onmiddellijk in de praktijk brengen

wat ze hebben geleerd. Ze

zullen meer dingen in

dezelfde tijdspanne

kunnen doen en de

productiviteit zal

toenemen. Opleidingen

met een

goede return on

investment zijn

om te beginnen

alle commerciele

opleidingen.

De investering kan

gemakkelijk wordengecontroleerd.

De verkoper

haalt een

bepaald verkoopcijfer,

hij volgt de

opleiding

en zes

maanden later kan hij nagaan welke

vooruitgang hij heeft geboekt.

De opleidingsverstrekkers bieden

over het algemeen snelle en doeltreffende

trajecten aan, waardoor er een

betere kosteffi ciëntie is in verhouding

tot bepaalde, weliswaar goedkopere,

maar langere opleidingsmodules.

Opleidingsbedrijven stellen zich ook

meer voor als leerpartners. Opleiding

bekleedt nu al de tweede plaats van

alle HR-prestaties die het vaakst worden

uitbesteed.

Voor en na de opleiding

Het succes van een opleiding houdt

rechtstreeks verband met de resultaten

op het vlak van bijleren. Met name

omwille van de verplichting om in

een onderneming zo effi ciënt en economisch

mogelijk met de tijd om te

gaan. “Momenteel moet een opleiding

beantwoorden aan een onmiddellijke

behoefte”, aldus de verantwoordelijke

Opleiding bij Beci. Wie van zichzelf

vindt dat hij assertief is, zal hij geen

assertiviteitscursus volgen. Wanneer

het op een dag tot een confrontatie

komt, zal hij te laat beseffen dat hij die

had moeten volgen. Hetzelfde geldt

voor een opleiding verkooptechnieken

die de verkoper vanaf de volgende

dag zal toepassen. Of voor het spreken

in het openbaar. Iemand moet binnen

zes maanden een conferentie geven.

Hij denkt dat hij daarvoor nog alle tijd

heeft. Maar het tegendeel is waar, het

is beter de opleiding ruim op voorhand

te volgen om zo goed te kunnen

oefenen en te herhalen. Wanneer men

met anderen in discussie gaat om te

zien hoe een techniek werkt en hoe

men die kan gebruiken op het werk,

wint men zeker tijd. Deelnemers zijn

vooral op zoek naar knowhow en sociale

vaardigheden die ze onmiddellijk

kunnen toepassen.”

Gezien de verschillende doelstellingen

van de opleidingen is het niet eenvoudig

om hun doeltreffendheid te meten.

“Wanneer het minder goed gaat, heeft

de baas de neiging om in de opleidingen

te snoeien. In tijden van recessie

bestaat ook het gevaar alles vanuit

een vernauwd perspectief te bekijken.

E-learning kent veel succes, vooral bij het aanleren van talen

Dat is geen goed idee. Wanneer de zaken

goed gaan, heeft men niet al te

veel problemen om te verkopen. Het

is net wanneer de onderneming het

moeilijker heeft, dat de nood aan een

opleiding in verkooptechnieken het

grootst is. Maar een verkoper is dan

geneigd te denken: ’Ik verkoop zo al

moeilijk, als ik nog eens een opleiding

volg, verkoop ik helemaal niets meer.’

Het is het aloude verhaal van de slang

die haar eigen staart opeet.” Een vorm

van kortetermijndenken die zware gevolgen

kan hebben.

Afstand nemen

En nochtans lukt het de opleidingsverstrekkers

vaak, in overleg met

hun klanten, om bepaalde criteria te

bepalen om de doeltreffendheid van

een opleiding te meten, gewoon door

de vergelijking vóór en na te maken.

Ze beschikken tevens over een heel

arsenaal methodes om de resultaten

van de opleiding te meten of te registreren:

van allerhande kennistests en

effectmeting na de opleiding, tot het

berekenen van de return volgens de

criteria van de onderneming, en vereiste

professionele certifi caten. De opleidingsbedrijven

blijven echter realistisch.

De resultaten van opleidingen,

zoals veranderingen in het gedrag,

kunnen niet allemaal rechtstreeks

worden gemeten, en zeker niet op korte

termijn. In dat geval kunnen de resultaten

soms onrechtstreeks worden

gemeten. Maar ze zullen na verloop

van tijd altijd wel gemeten kunnen

worden. “Een opleiding heeft als grote

verdienste dat men een beetje afstand

kan nemen van zijn dagelijks werk”,

voegt Brigitte van der Mensbrugghe

hier nog aan toe. “En wanneer men

afstand neemt, vindt men oplossingen

waaraan men anders nooit had

gedacht. En door die afstand zal ook

de productiviteit stijgen.”’ ●

Jacqueline Remits

Opleidingen bij Beci:

www.beci.be/training

Brigitte

van der Mensbrugghe

T 02 643 78 30

bvdm@beci.be


In Brussel worden de meeste opleidingen gevolgd

In 2007 werden in de databases van

Traininginfo en Formbase 400.000

opleidingen opgezocht. Hierdoor kan

een eerste balans worden opgemaakt

van de vraag naar opleidingen in België.

In Formbase zijn trouwens meer

dan 16.000 programma’s van een duizendtal

opleidingsinstellingen opgenomen.

Op die manier kan Traininginfo

ook statistieken voorleggen over

het opleidingsaanbod in België.

Dat ziet er als volgt uit: 33 % van het

aanbod zijn informaticaopleidingen,

17 % managementopleidingen, 11 %

communicatieopleidingen, 8 % fi nanciële,

wetenschappelijke en technische

opleidingen, 7 % taalopleidingen

en organisatorische opleidingen, 6 %

verkoop- en marketingopleidingen

en 3 % opleidingen rond veiligheid.

De vraag naar opleidingen in België is

als volgt verdeeld: 23 % van de klan-

ten vraagt naar managementopleidingen,

21 % communicatieopleidingen,

17 % informaticaopleidingen, 9 %

taalopleidingen, 8 % organisatorische

opleidingen, 7 % verkoop- en marketingopleidingen,

6 % fi nanciële opleidingen,

5 % wetenschappelijke en

technische opleidingen en 4 % opleidingen

rond veiligheid.

Worden de opleidingen binnen of

buiten de onderneming gegeven? 74

% geeft de voorkeur aan een interbedrijvenopleiding,

23 % binnen de

onderneming, terwijl 8 % de voorkeur

geeft aan avondlessen en 3 %

aan e-learning. De opleidingen die

via e-learning gevolgd worden, zijn

- niet verbazend - informatica met 23

%, gevolgd door talen (17 %), management

en personeelsbeheer (12 %),

en boekhouding en fi scaliteit (7 %).

“De ondernemingen doen soms een

MBA - Master of Business Administration

dossier human resources

Leading MBA programs in Brussels since 1992

www.ubi.edu

Our MBA programs, due to their continuously updated scope

and goals, allow for tremendous flexibility. The flexibility

needed to address at best the new international management

trends and needs, and to help you acquire the development

and skills needed today and tomorrow.

Therefore we chose to offer very specific concentrations:

- International Business Management,

- Lobbying & Business Representation,

- Leadership & Change Management,

- Corporate Intelligence & Project Management,

- Environmental Economics & Corporate Social Responsibility.

beroep op een interne opleider”, verklaart

Brigitte van der Mensbrugge,

verantwoordelijke Opleiding bij Beci.

Ofwel is het iemand die het domein

echt goed beheerst, ofwel, in grote ondernemingen,

een beroepsopleider.

In de andere gevallen doen ondernemingen

een beroep op een externe

opleider.

In welke taal worden de opleidingen

gevolgd? 47 % wil opleidingen

in het Frans, 46 % in het Nederlands

en 7 % in het Engels. Vergeleken met

de rest van het land is de vraag naar

opleidingen met 21 % het grootst in

Brussel. Over de deelnemers aan de

opleidingen nog dit: 42 % behoort tot

het middle management, 36 % is bediende,

12 % behoort tot het top management

en 10 % is arbeider.

United Business Institutes - Avenue Marnix, 20 - 1000 Brussels - Tel.02 548 04 80 - info@ubi.edu - www.ubi.edu

J.R.

49

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


50

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

DEBAT

Professionele opleidingen. Voor wie?

Is het normaal dat Bruxelles Formation, een openbare instelling, zich richt tot

universitairen? De bestuurder-directeur-generaal van Beci, Pierre Thonon, stelt

zich die vraag. Een “verkeerd debat” antwoordt François Dupuis.

Pierre Thonon baseert zich voor

deze overpeinzing op tal van

concrete feiten en richt zich

met zijn vraag – een die het verdient

uitgediept te worden - tot Bruxelles

Formation.

De bestuurder-directeur-generaal van

Beci herinnert eraan “dat de missie van

deze instelling bestaat uit het organiseren

van gesubsidieerde publieke opleidingen

die moeten bijdragen tot een

daling van het aantal werklozen. Een

van de essentiële taken is het vergelijken

van het profi el van de werkzoekenden

met het aanbod van de ondernemingen.”

Alvorens verder te gaan, geeft onze gesprekspartner

een veelzeggend cijfer:

1/3 van de Brusselse bevolking heeft

onvoldoende kwalifi caties omdat ze

enkel een diploma lager

of lager secundair onderwijs

hebben. Een gebrek

dat Bruxelles Formation

moet verhelpen (met

name wat alfabetisering

betreft). “Haar eerste

taak bestaan erin zich

te richten tot dit publiek

en er haar opleidings-

Pierre Thonon,

bestuurder – directeurgeneraal

van Beci

programma’s aan aan te

passen zodat ze toegang

krijgen tot een job.”

Tot 15 % meer opleidingen

Tot hier lijkt iedereen het eens te zijn,

ook Françoise Dupuis, de minister bevoegd

voor Beroepsopleidingen in de

Franse Gemeenschap. “In drie jaar tijd

hebben we het aantal stagiairs met 30

% doen stijgen, van 7000 naar 10.000

in alle categorieën”, blikt de socialistische

minister tevreden terug. “Het probleem

was het gebrek aan opleidingen

voor het achtergestelde publiek, vooral

dan vrouwen. Wij hebben dan ook tussen

8,5 en 15 % nieuwe opleidingen gecreëerd,

naargelang de sectoren.” Wat

meteen ook duidelijk wordt wanneer

men naar de website surft: er openen

zich onmiddellijk deuren in “meer dan

200 domeinen”.

Wat Pierre Thonon aanklaagt, zijn “de

postgraduaten die een beroep doen op

een publieke instantie”, een instantie

die hij van nabij volgt omdat hij een

van de leden van het beheercomité is:

“We zien steeds meer opleidingen voor

hooggekwalifi ceerde mensen met universitaire

of hogere diploma’s. Is dat nu

echt de taak van Bruxelles Formation?”

Tot op heden is hierover nog nauwelijks

grondig gedebatteerd. Pierre Thonon

ondersteunt zijn vraagstelling

met het argument dat hoogopgeleide

mensen voldoende in staat moeten

zijn op “zichzelf op te leiden”: zelf in

staat zijn om hun zwakke punten in

kaart te brengen en leren hoe ze die

kunnen verbloemen, via welke instelling,

enz.

Daarnaast voert hij ook een fi nancieel

argument aan: de middelen van

Bruxelles Formation zijn niet buitensporig

– 58,6 miljoen euro, waarvan

44 miljoen euro eigen fondsen, 13 euro

miljoen van het Europees sociaal fonds

en 1,6 miljoen euro van de Federale regering.

Ter herinnering, de cursussen

zijn gratis voor werkzoekenden.

We kunnen natuurlijk niet ontkennen

dat deze instelling enkele paradepaardjes

telt (en niet minder dan 9

centra beheert), waaronder het Centre

de perfectionnement en informatique

en het Centre de gestion, bijvoorbeeld.

Maar ondanks een onmiskenbare

troef als deze blijft Pierre Thonon bij

zijn standpunt: “Moet men niet de

voorkeur geven aan een opleidingsregulator

boven een operator, door een

overzicht te maken van degenen die al

bestaan en, in voorkomend geval, door

de werkzoekenden die er zich inschrij-

ven te subsidiëren?”

Op die manier zou de

openbare instelling voor

beroepsopleiding de

kwaliteit van haar opleidingen

en hun relevantie

vanuit het standpunt

Françoise Dupuis,

de minister bevoegd voor

van de arbeidsmarkt Beroepsopleiding in de

kunnen waarborgen en

de hulp aan instellingen

Franse Gemeenschap

kunnen vervangen door hulp aan kandidaten

…”

Algemeen sociaal voordeel?

Onze gesprekspartner stelt de kwaliteit

van de dagelijkse werking niet in vraag.

Maar volgens hem heeft deze Brusselse

instelling, die via verschillende

samenwerkingsverbanden (onder andere

Cevora, het Horecafonds, Educam

of het Frmb, allen online) belast is met

beroepsopleidingen voor volwassenen

“geen specifi eke opdracht inzake universitaire

opleidingen”.

Hecht de socialistische minister geloof

aan deze stelling? Niet echt.

“Toen ik ben begonnen (drie jaar geleden,

nvdr), waren er al veel hoger opgeleiden

en, zoals ik al zei, zeer weinig

vrouwen. En vooral veel Belgen. Het

stoort me niet dat men mensen met

een universitair diploma helpt”, stelt

de minister. “In het begin waren er niet

genoeg opleidingen. We hebben er dus

meer opgestart. Aan de kwaliteit moest

daarbij niet worden geraakt.”

Françoise Dupuis zegt tussen de regels

dat sommige sociale groepen niet bereikt

worden, iets wat zeker niet wordt

ontkend door Pierre Thonon ontkent

dat probleem niet. “Wij voeren al lang

gesprekken met Bruxelles Formation

over het type diensten dat ze moeten

leveren, en dat met het oog op sociale

vooruitgang. We zijn er niet om een

omzet neer te zetten of om voortgezette

opleidingen aan te bieden.”


������ ����������� � �����������������

�� ������ ����������� ���� �� ����������� �� �� �������

������ ����� � ���������� �������� �� ���������������� ��� ��� �� �������

��� �� ����� �������� �� ��������� � �������� �� ����������� �� �����

� �� �������� ����� ��������� ���� ������� ��� ������ ������������������

������� �������� ������� �������������� �� ������������ �� ������

���������������� �� � �������� ������ ������ �� ����� ����� �� ���� ��

��������

���� ���� ���� ���� ���� ����������

��� �� �� �� �����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �� ������������� ���������������� ������ ��� ��� ��������� ��� ������ �����


52

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

Een verkeerd debat

De uit Ukkel afkomstige minister

nuanceert de stelling van Pierre Thonon

nog op andere vlakken. Ze benadrukt

dat Bruxelles Formation geen

enkel diploma afl evert en wijst op

het grote aantal stagiairs dat wordt

omgevormd. Voor haar is de vraag

van haar opponent weinig meer dan

een “verkeerd debat, zeker als men

uitgaat van de visie dat men mensen

die zich in een moeilijke situatie

bevinden degelijk moet begeleiden.”

Waarmee bedoeld wordt, ongeacht

hun afkomst of opleidingsniveau,

of mensen nu onder- of overgekwalifi

ceerd zijn, zelfs al krijgt de eerste

groep prioriteit.

����������

������������

���������

���������

�����������

Wat dat betreft is er reden tot tevredenheid,

met 65 % die aan het werk

wordt gezet, en dit aantal stijgt tot

75 % voor de logistieke sector, bijvoorbeeld.

Zij is ook tevreden om een

andere reden, nl. het profi el van de

bevolking die haar toevlucht heeft

gezocht tot deze bijkomende bagage.

Françoise Dupuis onderstreept ook

dat ze situaties waarover ze niet tevreden

was, heeft verbeterd. In 2003

was het profi el van de stagiairs nog

als volgt: 56 % mannen, 74 % Belgen,

9 % Europeanen onder de buitenlanders,

7 % nieuwkomers, 24 % diploma

lager secundair onderwijs, 26 % hoger

secundair onderwijs en 34 % hoger

onderwijs.

Val op in

de Who’s who

Het netwerk der netwerken

Ziehier hoe de gegevens van uw onderneming zullen worden

opgenomen in de Who’s Who, de bedrijvengids van Brussel.

378

CCIB-Index.indd 378

Ressources humaines

os who

SELECT HUMAN RESOURCES

Boulevard de la Woluwe 62 - 1200 Bruxelles

Woluwedal 62 - 1200 Brussel

tel / +32 2 231 03 33 - fax / +32 2 230 12 10

email / woluwe@selecthr.be - web / www.selecthr.be

SELECT HUMAN RESOURCES

Frankrijklei 84 - 2000 Antwerpen

tel / +32 3 203 50 70 - fax / +32 3 203 50 71

email / info@selecthr.be - web / www.selecthr.be

SEM’ON BUSINESS

Sint Janstraat 38 - 1785 Merchtem

tel / +32 52 46 27 25 - fax / +32 52 46 27 26

email / info@semonbusiness.com - web / www.semonbusiness.com

SETTLER INTERNATIONAL RELOCATION

Avenue Gustave Demey 72-74 - 1060 Bruxelles

Gustave Demeylaan 72-74 - 1060 Brussel

tel / +32 2 663 10 40 - fax / +32 2 662 17 66

email / info@SETTLER.BE - web / WWW.SETTLER.BE

SGS DYNAMIC INTERIM

����������������������

Frankrijklei 68 - 2000 Antwerpen

email / sgs.dynamic@sgs.com

SHL BELGIUM

Boulevard du Souverain 165 - 1160 Bruxelles

Vorstlaan 165 - 1160 Brussel

tel / +32 2 663 48 20 - fax / +32 2 663 48 28

email / shl.belgium@shlgroup.com - web / www.shlgroup.com

����������

�����������������������������������������

������������

����������

�����������������������

����������

����������������������������

������������

������������������

������������������

������������������������

���������������������

SOPHIE FELTRIN

Avenue Pénélope 27 Bte 3D - 1190 Bruxelles

Penelopelaan 27 Bus 3D - 1190 Brussel

tel / +32 496 38 80 91 - fax / +32 2 649 21 00

email / sophie.feltrin@scarlet.be

��������� ��� ���� ������������ ������ �������������������������� ������������ ��� ���������� ���������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

SSE ENTRAIDE

Rue Colonel Bourg 113 - 1140 Bruxelles

Kolonel Bourgstraat 113 - 1140 Brussel

fax / +32 2 734 26 06

email / sse@easypay.be

Inlichtingen :

Didier Inlichtingen Amandt

:

Tél. Didier 02 Amandt 643 78 34

Tél. 02 643 78 34

whoswho@beci.be enkel voor leden van Beci

Verantwoordelijkheid

van de regulator

Wat de eventuele verantwoordelijkheid

van de regulator betreft, zoals

Pierre Thonon stelt, heeft ze weinig

twijfels. Hiervoor zijn verschillende

redenen. Ten eerste: Françoise Dupuis

is een voorstander van specifi

citeit en verzet zich tegen het feit

dat iedereen alles doet. In dit geval

maakt ze een onderscheid tussen de

50.000 mensen die hun toevlucht

zoeken tot de sociale promotie, ondersteuning

en vervolmaking die

Bruxelles Formation hen biedt en de

instellingen voor sociale en professionele

reïntegratie die mensen helpen

om (opnieuw) een basisopleidingsniveau

te bereiken. Ten tweede

wil zij zoveel mogelijk mensen een

opleiding geven, waarbij de opledier

aan hoge vereisten moet voldoen.

Ten derde wordt er momenteel een

referentieagentschap opgericht. Ten

vierde reguleert Bruxelles Formation

haar partners al. En ten vijfde

bespreekt www.dorifor.be ongeveer

3000 opleidingen die worden aangeboden

door meer dan 800 opleidingsinstellingen.

“Sinds hij in 2006

van start ging, heeft de website al

meer dan 260.000 bezoekers gehad!

En wij beschikken op de koop toe

over een gids voor studiekeuzes en

overstapmogelijkheden. »

Voor Pierre Thonon is de tussenkomst

van de overheid (zonder daarbij

openbare en privé-diensten tegen

elkaar op te willen zetten) alleen

gerechtvaardigd wanneer daardoor

de werkloosheid verdwijnt en er voldaan

wordt aan de vraag van de ondernemingen:

“Laten we hen helpen

te produceren en aan te werven!”

Het lijkt er dus sterk op dat we, tenzij

er een opleidingsprogramma zou

komen dat beide standpunten met

elkaar weet te verzoenen, van deze

kwestie in de toekomst nog zullen

horen. Al was het maar omdat ook

de vakbonden oren hebben naar het

voorstel van Beci. ●

Guy Bernard


Kopzorgen?... Neen!

“Mijn partner in personeelszaken?

Flexibiliteit, oplossingen op maat en een persoonlijk advies.”

Boris Cossement, Gedelegeerd Bestuurder Magec

Het bedrijf Magec is gespecialiseerd in de installatie van afvalverwerkingsystemen en grootkeukens, zoals

deze voor de gerenommeerde hotelschool Spermalie in Brugge.

Boris Cossement beheert zelf zijn personeelsadministratie. Hij heeft HDP gekozen als HR partner om hem

te begeleiden in deze opdracht. De oplossing voor Magec? Het loonpakket HDP Link ASP dat hem toelaat de

lonen te betalen wanneer en waar hij wil, in België of in het buitenland.

Surf naar www.hdp.be en ontdek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

www.hdp.be

HDP maakt deel uit van de HDP-AristA Groep ondernemen


54

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

DISCRIMINATIE OP HET WERK

Matige balans voor de Belgische

ondernemingen!

Uit een studie van het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse, in samenwerking met

Beci, blijkt dat de Belgische werkgevers de antidiscriminatiemaatregelen die voortvloeien

uit de wet van 10 mei 2007 nog niet hebben overgenomen.

In de grote ondernemingen (meer

dan 100 werknemers) heeft

slechts 20 % een diversiteits- en

niet-discriminatiebeleid op het werk

ingevoerd. Bij de middelgrote bedrijven

(minder dan 100 werknemers)

bedraagt dit aantal 15 %. En wat nog

alarmerender is: van de ondernemingen

die nog geen antidiscriminatiecharter

hebben, verklaart slechts 30

% bereid te zijn daar wat aan te doen.

De wet van 10 mei 2007 verplicht

werkgevers nochtans een klachtenprocedure

op te stellen, die openstaat

voor alle werknemers die het slachtoffer

van discriminatie op het werk

menen te zijn. Idealiter zou deze procedure

zich niet mogen beperken tot

het beschrijven van het verloop van

een klacht in geval van een inbreuk,

maar zou het eveneens preventieve

maatregelen moeten bevatten, net

als principeverklaringen en defi nities

waardoor de werknemers en de

hiërarchische lijn het belang van de

kwestie beter begrijpen, met het oog

op het voorkomen van beslissingen

of gedrag van discriminerende aard.

Een gebrekkig besef van zijn

eigen “fouten” …

De overgrote meerderheid (80 %) van

de ondervraagde ondernemingen

bevestigt dat ze het discriminatieprobleem

op het werk onder controle

heeft. Maar uit de resultaten van de

enquête blijkt dat de werkelijkheid

anders is, met name wat betreft oudere

werknemers, zwangere werkneemsters

of werkneemsters met

gezinslast en langdurig zieken: uit

de antwoorden van de ondervraagde

werkgevers blijkt immers dat deze

categorieën in grote mate worden

gediscrimineerd. Er bestaat dus een

verschil tussen de “perceptie” en de

“praktijk” wat dit probleem betreft.

Een hoofddoek blijft een taboe

71 % van de grote ondernemingen

beweert geen werkneemster

te willen aannemen die een

hoofddoek op het werk wil

dragen, wanneer deze werkneemster

in contact komt

met het cliënteel. In kleine

ondernemingen is dit 55 %. Wanneer

de kandidate niet in contact

met de klanten zou komen, zou dit

voor 33 % van de grote en 26 % van de

kleine ondernemingen een probleem

zijn. Het dragen van een hoofddoek

blijft dus een delicaat onderwerp,

vooral wanneer de werkneemster in

contact met klanten komt.

Redelijke aanpassingen voor

gehandicapte personen

Op de vraag of ze bijvoorbeeld een

slechtziende werknemer zouden

aannemen wanneer deze handicap

een redelijke aanpassing

van de werkpost zou vragen

(een investering van 3000

euro) antwoorden 57 % van

de grote en 68 % van de middelgrote

ondernemingen positief.

Hier zijn de resultaten

dus redelijk positief. De wet

verplicht werkgevers trouwens

de genoemde aanpassingen

voor gehandicapte personen

uit te voeren. Elke weigering om

dit te doen is een discriminatie

op zich.

Discriminatie van zwangere

werkneemsters en zieke

werknemers

Twee kandidaten voor één functie

hebben de identieke professionele

kwaliteiten, maar een van hen is

zwanger: 56 % van alle ondernemingen

geeft

toe deze laatste

niet te zullen

aanwerven en

de andere kandidaat

te kiezen.

Het

Zwangere

vrouwen worden

nog steeds

gediscrimineerd bij

aanwervingen


Geef uw werknemers een

VIP-behandeling.

Ze zullen u er heel wat voor teruggeven.

Als bedrijfsleider geeft u veel om uw werknemers. U gunt ze dan ook van harte

een zorgeloos pensioen. Daarom heeft Delta Lloyd Life speciaal voor u Scala

ontworpen. Deze uiterst flexibele groepsverzekering biedt bovenop de klassieke

dekkingen ook innovatieve oplossingen die u nergens anders op de Belgische

markt vindt. Enkel en alleen om uw werknemers een zekere toekomst te bieden.

En zo uw onderneming te doen groeien, uiteraard.

Ontdek alle voordelen van Scala op www.scalaoplossingen.be of vraag uw

financieel adviseur om meer informatie.

Delta Lloyd Life nv, verzekeringsonderneming toegelaten bij koninklijk besluit van 4/7/1979 - B.S. van 14/7/1979 en koninklijk besluit

van 10/11/1996 - B.S. van 19/12/1996 onder het codenummer 0019 voor de volgende verzekeringsverrichtingen: Takken 21, 22 en 23,

met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 15, 1050 Elsene, België - RPR Brussel 0402.192.583.


56

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

gaat hier ongetwijfeld om een rechtstreekse

discriminatie op basis van het geslacht en de

gezondheidstoestand van de werkneemster.

56 % van de grote en 76 % van de middelgrote

ondernemingen zou eveneens een werknemer

ontslaan omdat hij langdurig ziek is, wat, behoudens

objectieve en redelijke rechtvaardiging,

ook een vorm van rechtstreekse discriminatie

is.

Opgelet met onrechtstreekse

discriminatie!

De Belgische wet en het Europees recht maken

een onderscheid tussen rechtstreekse en

onrechtstreekse discriminatie. Onrechtstreekse

discriminatie is een schijnbaar neutrale

praktijk die in werkelijk echter nadelig kan

zijn voor een hele groep mensen met een beschermd

criterium. Zo zal voor een functie als

tuinman de vereiste van een perfecte kennis

van het Nederlands (wat in principe niet nodig

is) waarschijnlijk kandidaten uit Maghreblanden

onrechtstreeks discrimineren.

Op dezelfde manier zal een voorkeur voor

voltijdse werknemers in plaats van deeltijdse

werknemers, bijvoorbeeld voor wat betreft

het loon, promotiekansen en carrièremogelijkheden,

een onrechtstreekse discriminatie

vormen op basis van het geslacht, zodra is aangetoond

dat vrouwelijke werknemers meer

tijdelijke functies vervullen dan mannelijke

werknemers. Het Europees Gerechtshof herinnerde

hier onlangs nog aan in zijn “Voss”-arrest

van 6 december 2007.

In dit opzicht toont de enquête dat slechts 30

% van de grote ondernemingen geneigd zou

zijn voltijdse werknemers te bevoordelen ten

opzichte van deeltijdse werknemers wat promotie-

en carrièremogelijkheden betreft. ●

Olivier Rijckaert

Field Fisher Waterhouse

De enquête, die tussen januari en april 2008 werd uitgevoerd,

was een representatieve steekproef bij 130

middelgrote en grote ondernemingen in alle activiteitensectoren:

grootdistributie, banken en verzekeringen,

industrie, gezondheidszorg, openbare sector, media en

ICT. De humanresourcesverantwoordelijken van deze

ondernemingen kregen een vijftiental “situatievragen”

voorgeschoteld, waarna een evaluatie werd gemaakt

van hun beslissingen t.o.v. werknemers of kandidaten

die aan één van de door de wet van 10 mei 2007 beschermde

criteria beantwoordden.

Interview

Olivier

Rijckaert,

Field Fisher

Waterhouse

“De Belgische ondernemingen weten

niet dat ze hun verplichtingen inzake

discriminatie niet kennen”

Olivier Rijckaert is advocaat bij het kantoor Field Fisher Waterhouse

in Brussel. Als specialist in sociaal recht heeft hij de

enquête geleid die hier verder wordt besproken, de resultaten

ervan geanalyseerd en voor ons de grote lijnen blootgelegd.

Welke informatie komt uit uw studie naar voren?

Volgens mij is de meest opmerkelijke vaststelling dat de Belgische

ondernemingen niet weten dat ze hun verplichtingen inzake

(niet-)discriminatie niet kennen. De meeste van hen denken

immers deze problematiek te kennen terwijl uit sommige

antwoorden op de vragen van de enquête net het tegenovergestelde

blijkt. Hiertegen zou men kunnen opwerpen dat de wet

van 2007 nog recent en onbekend is. Dat klopt, maar men mag

niet vergeten dat ze hoofdzakelijk de herziening van een wet van

5 jaar geleden, uit 2003, is en dat ons arbeidsrecht gelijkaardige

bepalingen kent sinds 1983, het jaar waarin collectieve arbeidsovereenkomst

nr. 38 werd afgesloten die reeds enkele vormen

van discriminatie bij de aanwerving verbood.

Het dient gezegd dat deze wetgeving uiterst ingewikkeld is en

dat de werkgevers nog veel geïnformeerd en gesensibiliseerd

moeten worden. Hierop legt het Centrum voor gelijkheid van

kansen en racismebestrijding zich trouwens toe. Het volgt de

tewerkstellingsproblematiek van nabij, temeer daar het aantal

arbeidsgerelateerde klachten de laatste jaren sterk is toegenomen.

Wat zijn de meest courante vormen van discriminatie?

Hier is geen duidelijk antwoord mogelijk: onze enquête had

maar een beperkte omvang, maar ze toonde in elk geval aan dat

er nog veel discriminatie op basis van leeftijd is. Zo geeft 60 %

van de ondernemingen toe dat ze bij collectieve ontslagen liever

oudere werknemers ontslaan. Dit is trouwens een wijdverspreide

gewoonte in België, zoals blijkt uit de meeste sociale plannen

van de laatste jaren. Maar het is ook een slechte gewoonte:

wettelijk gezien mag leeftijd geen reden zijn voor een ontslag,

behalve wanneer de leeftijd een “wezenlijke en bepalende” beroepsvereiste

is, wat in de praktijk maar zelden voorkomt.

Uit een recente studie van het Centrum blijkt trouwens dat in

bijna 7 % van de werkaanbiedingen openlijk naar het criterium


leeftijd wordt verwezen, over het algemeen ten voordele

van jonge werknemers, wat zorgwekkend is.

Daarentegen geeft slechts een derde van de ondervraagde

ondernemingen aan nog leeftijdsgebonden loonschalen

toe te passen. Dat is bemoedigend te noemen in een land

waarin de meeste sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten

in hun loonbarema’s expliciet verwezen (of nog

steeds verwijzen) naar leeftijd …

Wat zijn behalve de leeftijd de andere opgemerkte

motieven van discriminatie?

Onze enquête was niet echt gericht op nationaliteit of afkomst,

wat een hele problematiek op zich vormt, maar het

is duidelijk dat een kandidaat van buitenlandse origine

met dezelfde kwaliteiten vaak minder kans maakt om te

worden aangenomen dan een Belgische kandidaat. Dat is

toch wat het Centrum bevestigt en de eerste rechterlijke

uitspraken ter zake tonen aan dat sommige werkgevers de

wet schromelijk overtreden met betrekking tot deze categorie

werknemers.

In het kader van onze peiling was ik trouwens verbaasd

te zien dat een meerderheid van de werkgevers (56 %) zou

weigeren om een zwangere kandidate aan te nemen ten

voordele van een andere kandidaat met dezelfde beroeps-

SERVICE MET EEN PLUS

dossier human resources

kwaliteiten. Dat is een rechtstreekse discriminatie op basis

van het geslacht en de gezondheidstoestand, maar ook

een overtreding van de wettelijke bepalingen ter bescherming

van de zwangerschap, waarvan sommigen dateren

uit de jaren 70. Al bij al een resultaat dat toch vragen doet

rijzen…

Omgekeerd en positiever van aard, verklaart eenzelfde

aantal werkgevers zich bereid om redelijke investeringen

te doen om een werknemer met een handicap te kunnen

aanwerven, hoewel ze voor een minder “dure” kandidaat

hadden kunnen kiezen. Hier is dus duidelijk sprake van

“twee maten en twee gewichten”, waaruit we kunnen afleiden

dat discriminatie soms selectief is: dezelfde werkgever

kan openstaan voor een bepaalde beschermde categorie,

maar een of meerdere andere categorieën dan weer

uitsluiten.

Hoe ziet u de dingen de komende jaren veranderen?

Dit is een gevoelige materie en het is moeilijk om de toekomst

af te lezen uit een kristallen bol, temeer daar er verschillende

gradaties van inbreuken tegen de wet bestaan.

Er is een wereld van verschil tussen gemene bazen die

racistische of seksistische motieven tegen een kandidaat

aanhalen en werkgevers die over het algemeen diversi-

Interim

Dienstencheques

Outplacement

Jobcoaching

Rekrutering &

Selectie

Info? Inlichtingen? 070.22.11.40 - www.daoust.be

Erkenningsnr : Brussel : B-AA05.034 + Vlaanderen : VG.163.BUOP

57

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


58

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

teit toepassen, maar wier bonussysteem

dan weer tot discussies

leidt. De eerste zal gesanctioneerd

moeten worden en de tweede zal

correct moeten worden ingelicht

over het belang en het juiste bereik

van deze complexe wetgeving.

Voor de onmiddellijke toekomst

denk ik dat de Belgische ondernemingen

een grote behoefte aan

goede, praktische en bereikbare

informatie hebben. In dit opzicht

heeft het Centrum de sociale partners

onlangs voorgesteld om collectieve

arbeidsovereenkomst nr.

38 te herzien, een manier om de

principes van de wet van 10 mei

2007 concreter en toegankelijker

te maken.

S.B

Het charter

1998. Europa start een “informeel forum” tussen sociale

partners en grote openbare instellingen. Het Territoriaal

Pact voor de Werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest is toe aan haar derde programmering, waarvan

het einde is bepaald op 2013.

“Het is eerder een laboratorium voor nieuwe initiatieven

die, zodra ze gestructureerd zijn, worden geïntegreerd bij

de meest aangewezen operator”, stelt het hoofd, Marc

Trullemans.

Dit lab beschikt over 40.000 euro per jaar om zijn diversiteitsbeleid

– het enige waarvoor het Pact een budget

beheert – aan te passen aan de verschillende problematieken.

Twee studies, een van het IAB (Internationaal Arbeidsbureau)

tussen 1999 en 2001 en een van de KUL en de ULB in

2004-2005, evalueerden de vooruitgang die inzake diversiteit

werd gemaakt: ze kwamen uit op 0 punten.

Sindsdien is er (wat) vooruitgang geboekt. Een vijftigtal

ondernemingen heeft een “Diversiteitscharter” ondertekend,

dat op 19 december 2005 werd voorgesteld, op gezamenlijk

initiatief van Beci en de gewestelijke minister van

Tewerkstelling, CDH-er Benoît Cerexhe.

“Elke onderneming kan zich formeel engageren voor 12

jaar en een fi nanciële stimulans van maximaal 10.000

euro genieten”, licht Marc Trullemans toe.

Bemerkingen van Beci

Een non-discriminatiepact

Beci wijst erop dat de enquête van Field Fisher Waterhouse een beperkte optiek

had en geen betrekking heeft op wat algemeen wordt beschouwd als de

kern van de discriminatie te Brussel, met name het niet massief aanwerven

van allochtone jongeren , met als gevolg een hoge werkloosheid te Brussel.

De “situatie enquête” die hier is gevoerd, gaat niet over aanwerving maar

over personeelsbeleid binnen de onderneming. Daarbij worden de intenties

van de personeelsverantwoordelijken vergeleken met de formele voorschriften

van de wet van 10 mei 2007. Daaruit blijkt dat deze wet tot hiertoe

de houding van de ondernemingen ten overstaan van de hoofddoekproblematiek

bij personen die in contact komen met het publiek of de aanwerving

van zwangere vrouwen, die in de proefperiode al meteen meerdere maanden

afwezig zouden zijn , niet fundamenteel heeft veranderd.

Uit het feit dat bepaalde resultaten eerder verassend lijken, mag men niet

besluiten dat de onderneming bewust een discriminatiebeleid opzet op vlak

van personeelsbeleid of manifest bepaalde groepen van personeelsleden

wil tekort doen. Deze wet wil overigens niet beletten dat een onderneming

zijn personeelsbeleid uitwerkt zoals zij dit noodzakelijk acht voor zijn verdere

ontwikkeling.

De enquête plaatst ons eens te meer voor de problematiek van de discriminatie

en voegt er zelfs een luik aan toe. Beci beschouwt dit probleem als belangrijk.

Wij zullen dus in de volgende maanden op die problematiek terug komen in

ons maandblad.

Hoe stimuleert Actiris diversiteit in de ondernemingen?

Enige toelichting door de belangrijkste voorstander, Marc Trullemans

Het plan

En hoe zit het met Actiris? Het beheercomité heeft in december

2006 het Diversiteitsplan goedgekeurd. Intern vertaalt

dit Diversiteitsplan zich in de eerste plaats door een analyse

bij de doelgroepen (buitenlanders, gehandicapten, ouderen

en jongeren en de ongelijkheid mannen-vrouwen).

“Vaak doen de ondernemingen het op tijd”, meent Marc

Trullemans. “Daarna resulteert de analyse in een lijst met

acties. Deze hebben in de eerste plaats betrekking op de

positie van de onderneming tegenover de buitenwereld.

Vervolgens op de werving en de selectie die zo neutraal mogelijk

moeten zijn. Daarna komt het personeelsbeleid, of de

vraag hoe loopbanen beter uitgebouwd kunnen worden, ter

sprake. En tot slot de communicatie. Het diversiteitsplan is

de combinatie van deze 4 x 4 in twee jaar tijd, ondersteund

door een budget!”

Daarna moet de voormalige BGDA via zijn beheercomité

ook beslissen over de geldigheid van de plannen van andere

ondernemingen, als bewijs van zijn extern engagement.

“Het heeft niet op zijn eigen plan gewacht om een standpunt

in te nemen. Naast het comité en de manager is er ook

een dienst voor actieve selectiebegeleiding, een antidiscriminatieloket

(120 tot 150 dossiers sinds 2003-2004, opleidingen

in interculturaliteit, een brochure en een website.”

Guy Bernard


fautlefaire.be

HR-PROFESSIONALS

ikgavoorHR.be

en volg de kracht van mensen met de HR GPS!

Surf naar www.ikgavoorHR.be en volg de HR GPS. Dan weet u meteen waar u staat en waar u naartoe

kunt in het HR-landschap. Enkele vragen volstaan voor een positionering in de HR-rol. U zult ook direct

zien waarom dit hét platform wordt voor elke HR-professional die vooruit wil.

De site leidt u bovendien naar interessante fora, evenementen, opleidingen, diensten, tools, blogs ...

En onderweg blijft u op de hoogte van belangrijk nieuws.

Al jaren is Acerta uw aangewezen businesspartner voor het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds,

het sociaal secretariaat, het kinderbijslagfonds en consult. Maar wij zijn boven alles een

geïntegreerde HR-dienstengroep met een netwerk van kantoren over heel België. Dit betekent dat wij er

zijn voor u, om het beste te halen uit uzelf en uw medewerkers.

www.acerta.be


60

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

SOCIALE VOORDELEN

De 10 beste incentives om uw

werknemers te motiveren

De verbeelding van evenementenorganisatoren is grenzeloos als het om het motiveren

van uw werknemers gaat. Een gedetailleerd overzicht, van de meest trendy incentives tot

de meest aantrekkelijke klassiekers.

Er gaat niets boven een beloning

om uw troepen, verkopers,

verdelers, klanten, … te

motiveren. Aan keuzes geen gebrek:

een droomreis, een sportieve uitdaging,

een lekker etentje of cadeaucheques.

Alles hangt af van het budget

dat u eraan wilt besteden. Enkele

ideeën naar ieder smaak en beurs.

1 Avontuurlijke sporten. Michel

Maschaert, gedelegeerd bestuurder

van Challenger Organisation, was

met de Challenger Trophy de eerste

om avontuurlijke sporten in bedrijven

te introduceren. Nadat ze een

tiental jaar tussen verschillende ondernemingen

werden georganiseerd,

vinden de Challenger Trophy’s nu

intern plaats voor het personeel van

één enkele onderneming of organisatie.

Voorbeelden zijn 100ste verjaardag

van het VBO, waarbij Challenge

Organisation 300 mensen in Chamonix

en op de Mont Blanc verzamelde.

Voor Isover werd op de Noordpool een

geïsoleerde iglo gebouwd. De Challenger

Trophy kan ook in de vorm

van een teamrally worden betwist. Er

wordt een competitie met een twintigtal

verschillende proeven georganiseerd

tussen ploegen binnen een

onderneming . Zo luisteren de deelnemers

in de Maasvallei aan het kasteel

van Freyr naar muziek en moeten

ze raden welke stukken worden

gespeeld, moeten ze kruiden proeven

en herkennen, afdalen in een grot,

klimmen, enz. Binnen de ploeg is er

altijd wel iemand die zich voor een

van de verschillende multiculturele

proeven opgeeft om zo zijn team aan

de overwinning te helpen.

2

De onoverwinnelijke Galliërs.

Challenger Organisation heeft

eveneens het concept van het Gallische

kamp, een mix van spel en opleiding,

uitgewerkt. De deelnemers worden

opnieuw adolescenten met een

echte scoutsgeest: wees paraat! Met

hout dat hen ter beschikking wordt

gesteld, bouwen ze een dorp. Het is de

bedoeling om de werknemers een bijzondere

dag te laten beleven, waarin

ze samen iets met hun handen kunnen

opbouwen. Hoeft het nog vermeld

dat ze uit hun dak gaan?

www.challenger.be

3 The American dream. Dynamic

Events organiseert incentivereizen,

meer bepaald naar Florida. De

ideale gelegenheid om the American

dream te beleven. Aankomst in Atlanta,

met reuzenlimousines, overnachtingen

in de mooiste hotels, een

bezoek aan de Universal-studio’s van

Disney en permanente voorstellingen

van het Cirque du Soleil in Orlando.

Vanuit Miami volgt een trip naar Key

West per Harley-Davidson, waarna

het per helicopter teruggaat naar de

Keys voor een bezoek aan de Everglades

per airboard … Onvergetelijk.

4 Droomreis. Beloon uw beste

teams of nodig uw trouwste klanten

uit op het nec plus ultra: een verblijf

op het mooiste strand van Senegal.

Jean-Paul Fontaine, een Belgisch zakenman

die zich heeft omgeschoold

tot eigenaar van een kwaliteitshotel

in Cap Skirring in Casamance, biedt

incentivereizen (en seminaries) aan.

In een prachtige tropische tuin aan de

rand van de Atlantische Oceaan biedt

Résidences Les Alizés ontspannende

en sportieve activiteiten aan: turnen,

surfen, 4x4- of quadtochten, vissen in

de bolongs (zeearmen) of aan zee, met

een kano op zoek naar dolfi jnen, of

een bezoek aan de Bijagos-eilanden,

die parels van de oceaan, … Verfrissend

en ontspannend.

www.dynamic-events.be

5 In vino veritas. The Wine

Agency is een nieuw bedrijf dat ondernemingen

laat kennismaken met de

wereld van de wijn. Thierry Durand is

er met succes in geslaagd om van zijn

passie voor wijn en gastronomie een

voltijds beroep te maken. Rond deze

Wijnen degusteren onder collega’s


Erkenningsnr : Brussel : B-AA05.034 + Vlaanderen : VG.163.BUOP

twee thema’s worden incentives georganiseerd:

workshops voor de zintuigen,

gastronomische workshops, blind

degusteren, enz. en dat op unieke en

vaak exclusieve locaties in Waals-Brabant.

‘The Savour Road’ is gebaseerd

op het principe van quizzen in teamverband.

Elk team gaat van de ene

workshop naar de andere. Tijdens elke

workshop verklaart een keldermeester

enkele belangrijke degustatieprincipes.

Hij geeft het team een korte opleiding

rond elk thema en helpt iedereen

bij de vragen. Deze incentive voor kenners

wordt aangeboden in het Frans,

Nederlands en Engels.

www.thewineagency.be

6 Fijnproeverworkshops. De

verschillende vestigingen van

Mmmmh! bieden u de kans om uw

medewerkers of klanten hun verborgen

culinaire talenten te laten ontdekken

tijdens fi jnproeverworkshops.

Een initiatie in de Belgische keuken,

de geneugten van de Italiaanse ‘Dolce

Vita’-keuken door chef Carlo de

Pascale, de geheimen van de nieuwe

dossier human resources

OUTPLACEMENT SERVICE MET EEN PLUS

We begeleiden u bij het vinden

van een betrekking bij een nieuwe

werkgever of het ontplooien

van een beroepsbezigheid als

zelfstandige en dit binnen een zo

kort mogelijke termijn.

Griekse keuken door Constantin van

het beroemde Griekse restaurant ‘Notos’

in Brussel, de Thaise keuken van

restaurant ‘Sukothai’of de smaken

van Marrakech, het is maar een greep

uit de initiatieven die uw gasten gezellige

momenten moeten bezorgen.

De ideale gelegenheid om een schort

aan te trekken en samen met uw

gasten de meest verfi jnde gerechten

klaar te maken onder het toeziend

oog van de chef. Daarna schuift iedereen

aan om de bereidingen te

proeven. Veel plezier en gezelligheid

gegarandeerd.

www.mmmmh.be

7 The big blue. Biedt uw kaderleden

en klanten iets nieuws, een

onvergetelijk avontuur! Make it Blue

stelt een vernieuwende en originele

incentive voor, een concept dat werd

uitgewerkt door diepzeeduikinstructeurs.

Op basis van een duikbrevet

dat u in enkele sessies in België of

het buitenland kunt behalen, maakt

Make it Blue van deze serieuze sport

een teambuildinginstrument waar

Info? Inlichtingen?

070.22.11.40

Een nieuwe vorm van networking onder water!

u misschien niet aan zou hebben

gedacht. Duiken is niet alleen een

onvergetelijke ervaring, een kennismaking

met anderen en een les

in zelfbeheersing, maar koppelt ook

plezier aan een groepsprestatie in

uitzonderlijke omstandigheden die

voor iedereen toegankelijk zijn, of u

nu sportief aangelegd bent of niet. De

opleidingen worden gegeven in het

Frans, Engels en Italiaans. Het eerste

deel, de theorie in het zwembad,

vindt plaats in België. Het tweede

deel, de praktijklessen en de uitreiking

van de diploma’s, vindt plaats

www.daoust.be

61

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


62

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

in de turkooizen warme wateren van

uw keuze, in Egypte of elders, omgeven

door veelkleurige vissen.

www.make-it-blue.be

8 100 % chocolade. Liefhebbers

van chocolade, dit is iets voor u.

In café theater Vaudeville, midden in

de Koninginnegalerij, kunt u terecht

voor niets minder dan een menu met

alleen maar chocolade! Opwarmertje:

demonstratie over de oorsprong,

de productie en de geschiedenis van

chocolade, op een interactieve manier,

waarbij ook geproefd mag worden.

Vervolgens komen de mooiste

creaties van enkele grote chocolademakers,

leden van de vereniging

Best Belgian Chocolate of the World,

aan bod. Specialisten die enkel cacaobonen

gebruiken, dat spreekt

voor zich. Daarna volgen truffels

van ganzenlever met krokante chocolade,

eend met sinaasappel en een

sorbet van cacao en, als apotheose,

een overheerlijk dessert dat luistert

naar de naam ‘de essentie van choco-

VERLENGD

WEGENS SUCCES:

DE WEEK VAN

DE GOEIEDAG

Menu 100% chocolat

lade’. Uw gasten zullen hier zeker een

(cacao)boontje voor hebben!

www.cafeduvaudeville.be

9 De smaak van Europa. Naar

aanleiding van de 50ste verjaardag

van het Verdrag van Rome organiseerde

@dmire in 2007 een culturele

incentive, ‘Admire the taste of Europe”

om Brussel en Europa te leren kennen.

Deze incentive werd beloond met een

award voor het Brussels toerisme. Aan

de hand van ludieke proeven kunnen

de deelnemers kennismaken met de

27 lidstaten. In enkele uren leggen

de deelnemers een ronde van Europa

af waarbij alle zintuigen aan bod komen:

fi jnproeven, muziek beluisteren,

een nationale sport beoefenen, de

laatste modetrends volgen, … kortom,

een ontdekkingsreis zonder al te ver

te moeten reizen.

www.admire.be

10 Het plezier

om te schenken.

De Cadeaucheque® van Sodexho is dé

referentie op het vlak van geschenken

voor uw personeel en zakenrelaties.

Met deze cheque kunnen zij (bijna)

alles kopen: kleren, parfum, een fl es

wijn, cd’s, dvd’s, … De voordelen: hij

kan in zeer veel winkels in België worden

omgeruild, zowel in de kleinste

boetiek als in de grootste winkels. De

cadeaucheque is aftrekbaar tot € 35

per persoon per jaar, ook per kind ten

laste, en tot € 125 per zakenrelatie.

www.sodexho.be ●

glimlachende mensen, een goedgezinde collega, een toffere buurt, een warmere

samenleving ... Als we elkaar een goeiedag wensen, winnen we zoveel meer

dan een domme geldprijs. Maak daarom van iedere week de Week van de Goeiedag. Alvast

bedankt voor uw even enthousiaste deelname. Meer info op boodschapzondernaam.be

Jacqueline Remits

2018164_Afluistadvertentie_NL_A5.indd 1 18/04/2008 10:56:49


dossier human resources

WERKLOZEN

AAN HET WERK HELPEN

Is het Franse model

een voorbeeld dat

navolging verdient?

Sinds 2005 en de wet voor sociale cohesie doet

de openbare sector een beroep op de privé-sector

om werklozen aan het werk te zetten. Voortaan

richt het ANPE (Agence nationale pour l’emploi,

het nationaal arbeidsbureau) zich tot uitzendbedrijven

om werkzoekenden een baan te geven.

Een maatregel waarover men zich hier misschien

ook eens moet beraden …

Het ANPE is immers al drie jaar zijn monopolie inzake arbeidsbemiddeling

kwijt. De wervingskantoren, outplacementbureaus,

uitzendkantoren en arbeidsbemiddelingsbureaus

mogen voortaan de ANPE helpen, naast de openbare instellingen en

de lagere overheden. Het ANPE biedt werklozen vaardigheidsanalyses,

begeleidingsmaatregelen en opleidingen aan. Sinds het niet

langer over het monopolie beschikt, mogen ook uitzendbedrijven

werklozen werven en voor hen bemiddelen. Tot grote tevredenheid

trouwens van onderaannemers, uitzend- en wervingsbedrijven.

Bovendien is ook de UNEDIC (Union nationale interprofessionnelle

pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, een overkoepelend orgaan

van werkgevers en werknemers dat toezicht houdt op de diverse

bedrijfsverenigingen) bevoegd om contracten aan privé-actoren

toe te vertrouwen. De UNEDIC beheert de werkloosheidsverzekering

die aan werklozen wordt uitgekeerd. Sinds 2005 heeft zij niet langer

een exclusief contract met het ANPE. Er is niet langer sprake van een

exclusieve relatie. De uitzend- of wervingsbedrijven mogen bijgevolg

rechtstreeks wervingskosten aanrekenen. Arbeidsbemiddeling moet

immers gratis zijn voor werkzoekenden en mag niet discrimineren.

Een nieuwe niche voor uitzendkantoren

Sindsdien hebben nieuwe actoren dan ook hun opwachting op de Franse

arbeidsmarkt gemaakt. Het zijn in de eerste plaats privé-bemiddelingskantoren

en uitzendbedrijven. Dit betekent ook dat uitzendkantoren

voor de bemiddeling, d.w.z. het begeleiden van werkzoekenden

bij het vinden van werk, erkend worden. In Frankrijk, maar ook bij ons,

richt de bemiddelingsmarkt zich voornamelijk op loontrekkenden

met weinig kwalifi caties. Een moeilijk segment dat bij uitzendkantoren

welbekend is.

Deze uitzendkantoren zijn goed in de markt verankerd en hebben in

Frankrijk hun kans gegrepen. De Franse uitzendkantoren hebben hun

beide activiteiten, m.a.w. uitzendarbeid en werving, gecombineerd en

in 2006 26.500 werkzoekenden aan een baan geholpen, driemaal meer

SARA,

SALESASSISTANT

HOE HEET DE

OVERTREFFENDE

TRAP IN

EFFICIËNTIE?

Lopende zaken vertrouwt u toe aan ... een vertrouwens persoon.

Die professioneel en discreet uw agenda beheert. Die efficiënt

uw marketing- of salesafdeling ondersteunt of feilloos uw payrolling

afhandelt. Die een aangenaam aanspreekpunt is voor uw

klanten, of het aantrekkelijk visitekaartje van uw bedrijf. U vindt

dynamische, gemotiveerde assistants die werkelijk kiezen voor

dit beroep, via Secretary Plus Management Support, de nummer

1 in het selecteren, rekruteren, tewerkstellen, opleiden en

begeleiden van managementondersteunend personeel.

Bedrijven en organisaties doen beroep op ons voor assistants

in vast of tijdelijk dienstverband of voor specifieke projecten

van langere duur via het Direct Team. En via Open Academy

Plus vindt u opleidingen die uitstekend beantwoorden aan de

behoeften van uw management ondersteunend personeel dat zo

zijn talenten verder kan ontplooien.

Dankzij een uitgebreid netwerk van Secretary Plus-vestigingen

in Aalst, Antwerpen, Antwerpen Noord Waasland, Brugge,

Brussel (Elsene, Sint-Pieters-Woluwe en Leopoldwijk), Geel,

Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Liège, Mechelen, Mons,

Roeselare, Turnhout, Vilvoorde en Wavre vinden wij het juiste

hooggekwalificeerd en meertalig profiel in uw eigen regio.

Voor welke functies kunt u bij ons terecht?

TOP

MANAGEMENT

ASSISTANTS:

��������������������

���������������������

����������������������������

���������������������

���������������

ALLROUND

ASSISTANTS:

������������������

����������������������

��������������������������

������������������

Meer informatie?

Neem contact op met Secretary Plus

Management Support in Brussel:

����������������������������

��������������������

e-mail: brussels1@secretary-plus.be

������������������������������������������

��������������������

e-mail: brussels2@secretary-plus.be

��������������������������������������

��������������������

e-mail: brusselsleopold@secretary-plus.be

Bezoek eveneens onze website

www.secretary-plus.be

DEPARTMENT

ASSISTANTS:

�����������������

��������������������

������������������������������

�������������������

�������������������������

���������������������������

�������������������

��������������������

���������������������

Secretary Plus bestaat 15 jaar in 2008.

Excellence in Management Support

�������������������������������������������


64

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

dan het jaar daarvoor.

Op die manier haalden

ze in 2006 een omzet

van in totaal 65 miljoen

euro, een omzet

die in 2007 nog is gegroeid

tot 85 miljoen

euro. Hoewel het voor

uitzendkantoren nog

om een activiteit in de

marge gaat, is het een

nieuwe niche die ze

volop exploiteren.

Vandaag wordt meer dan een kwart

van het budget van het ANPE, 528

miljoen euro, besteed aan externe

dienstverleners. Vandaar ook dat

onderaannemers die op openbare

aanbestedingen inschrijven, zo goed

boeren.

Een globaal aanbod, zowel wat

het aanbod als de vraag betreft

Aan de andere kant zorgt de hervorming

ervoor dat zowel de klanten-ondernemingen

als de werkzoekenden

toegang hebben tot een veelomvat-

�����������������������������

�������������

������������������������

�������������������������

��������������������������

�������������������������������

�����������������������������

�������������������������

�������������������������������

���������������������������

����������

���������������

De hervorming zorgt ervoor dat zowel ondernemingen als

werkzoekenden toegang hebben tot een veelomvattend aanbod

tend aanbod. De wet voor sociale cohesie

maakt de ondernemingen het

leven gemakkelijker, zij moeten

immers maar één enkele gesprekspartner

contacteren, zowel voor uitzendwerk

als voor werving. Ook voor

de werkzoekenden is de toegang tot

verschillende diensten bij eenzelfde

kantoor interessant. Dit biedt hen ook

meer mogelijkheden.

Werklozen moeten zich aan nieuwe

verplichtingen houden. Zo mag hij bijvoorbeeld,

volgens de wet voor sociale

cohesie, niet langer een

baan weigeren waarvoor

hij een opleiding

of kwalifi catie nodig

heeft die hij via het nationaal

arbeidsbureau

had kunnen behalen.

Afstand mag ook niet

langer een reden zijn

om een baan te weigeren

wanneer werklozen

hulp aangeboden

krijgen. Bij inbreuken

op deze wettelijke verplichtingen kan

het vervangingsinkomen worden gekort,

maar in tegenstelling tot vroeger

niet meer eenvoudigweg worden

geschrapt. Vandaag werken alle actoren

uit de openbare en privé-sector in

Frankrijk samen om de werkloosheid

te bestrijden. Hoe meer partners, hoe

doeltreffender immers hun initiatief.

Een Frans idee dat wel eens navolging

in België zou kunnen krijgen… ●

Jacqueline Remits

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������

����������������

������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������

����������������������

�������������������������������

���������������������������������������������

Virtuoze Human Resources

���������������������������������������������


�����������������

OPENBARE DIENST

Het begint allemaal in 2005.

De Brusselse Gewestelijke

Dienst voor Arbeidsbemiddeling

lanceert een aanbesteding

voor een doorlichting van zijn werking

en een herstructurering van

zijn activiteiten die kaderen in een

tot dan onbestaand beheerscontract.

De onbetwiste leider in consulting

in Brussel, PricewaterhouseCoopers

(PWC) sleept de opdracht in de wacht.

Vandaag beheert het ook deze herstructurering,

die in theorie alleen

maar voordelen voor de ondernemingen

inhoudt …

“Het beheerscontract werd op 24 april

2006 ondertekend”, vertelt Serge Loumaye,

directeur bij PWC en belast met

het crisismanagement bij Actiris. “Dit

routeblad is gespreid over twee à drie

jaar. Het omvat een nieuw communicatieplan,

een aanpassing van de

informatica, enz.…”

Eindelijk, een aangepaste

cultuur!

De uitdagingen voor de voormalige

BGDA zijn niet min. De lacunes bij de

contacten met ondernemingen evenmin.

Hoewel er nu verschillende spe-

dossier human resources

De metamorfose van Actiris

2007. De BGDA ondergaat een grondige gedaanteverwisseling, heet voortaan Actiris en

richt zich meer dan ooit op ondernemingen. Een kort overzicht van deze revolutie met

de twee drijvende krachten achter een proces waarvan de gevolgen (nog) niet allemaal

zichtbaar zijn.

JE MERKT DAT JE VOOR VEDIOR WERKT

WAAROM BEDRIJVEN MET VEDIOR WILLEN WERKEN.

Een kwalitatieve dienstverlening

Aandacht voor kwaliteit is essentieel in alle diensten en activiteiten van ons

bedrijf. Wij investeren in medewerkers en nieuwe technologieën om dag na dag

onze diensten af te stemmen op uw wensen. Vedior komt naar u toe en doet een

beroep op zijn netwerk volgens de behoeften van uw organisatie. Door een scherpe

kennis van de arbeidsmarkt en een uitgebreide database van kandidaten die snel

operationeel zijn, kunnen wij elke vraag snel beantwoorden, zowel voor courante als

voor meer specifieke profielen. Naast Office en Industry stelt Vedior verschillende

specialisaties tot uw dienst: Vedior Call Center, Vedior Executive Secretaries,

Vedior Finance, Vedior Medica, Vedior Home Care, Vedior Technica, Vedior Logistics,

Vedior Inhouse Services.

Vedior vereenvoudigt uw human-resourcesbeheer

Vedior neemt alle stappen en formaliteiten van de tewerkstelling van uitzendkrachten

op zich: van de selectie tot de betaling van de salarissen over het opstellen van

sociale documenten. Het eigen selectiebureau van Vedior kan ook instaan voor de

rekrutering van uw vast personeel.

TOP

EMPLOYER

BELGIUM 2008

®

2008

lers zijn (uitzendkantoren,

zoekmachines, enz.),

leefde de dienst, die voor

93 % in handen was van

het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, toen van

zijn monopolie.

“Wij hebben de interne

diensten gestructureerd Serge Loumaye,

zodat ze beantwoorden directeur van

aan de verwachtingen PricewaterhouseCoopers

van de klanten”, verduidelijkt

onze gesprekspartner.

Gedaan dus met louter arbeidsbemiddeling!

Vedior Anderlecht, Dapperheidsplein 25, 1070 Anderlecht. Tel.: 02 555 04 40.

Vedior Brouckère, Brouckèreplein 7, 1000 Brussel. Tel.: 02 250 32 40.

Vedior Jette, Leopold I-straat 458, 1090 Jette. Tel.: 02 421 76 10.

Vedior Louise, Louizalaan 104, 1050 Brussel. Tel.: 02 626 07 50.

Vedior Montoyer, Montoyerstraat 41, 1000 Brussel. Tel. 02 289 07 25.

Vedior Ukkel, Alsembergsesteenweg 731, 1180 Ukkel. Tel.: 02 340 18 40.

Vedior Woluwe, Linthoutstraat 159, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Tel.: 02 739 43 80.

Vedior Executive Secretaries, Alsembergsesteenweg 731, 1180 Ukkel. Tel. 02 645 78 03.

Vedior Finance, Alsembergsesteenweg 731, 1180 Ukkel. Tel. 02 645 78 05.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vertrouwde

Vedior-contactpersoon of de gegevens opvragen van

het Vedior-kantoor in uw buurt via www.vedior.be

www.vedior.be

��������������������������

65

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


66

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

dossier human resources

Daarnaast moesten de “historische lagen”,

eigen aan een monopolistische

verankering, verdwijnen. Resultaat:

Serge Loumaye en zijn team hebben

een directie “Werkzoekenden” en een

directie “Werkgevers” opgericht. Natuurlijk

niet zonder een brug te slaan

tussen beide directies. Beide directies

worden ook nog aangevuld met een

directie “Partners” en dit alles wordt

overkoepeld door de ondersteunende

diensten.

Tijdens de omvorming ontstond bovendien

een bedrijfscultuur die de

directie Werkgevers geacht wordt te

stimuleren.

De gedaanteverandering van Actiris

(een samentrekking van het idee van

een ‘actief’ leven en de ‘iris’, het symbool

van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest) ging echter nog verder. Daarbovenop

kwam immers ook nog een

gesegmenteerde benadering van de

markt. De werkgevers worden daarbij

onderverdeeld in ondernemingen

en overheden, grote ondernemingen,

kmo’s en zko’s. “Een commerciëlere

benadering waar men rijp voor was”,

aldus Serge Loumaye.

Brussel metropool

De segmentering is momenteel doeltreffend.

De herstructurering bij de

‘Werkgevers’ is nog aan de gang. “Ze

is in volle ontwikkeling. Nieuwe beroepen

zorgen ervoor dat we klantgericht

tewerk moeten gaan, waardoor

Actiris een uitstekende partner

is voor de werkgevers”, verduidelijkt

Serge Loumaye.

Tania Dekens,

voorzitster van het

beheercomité van

Actiris

We overlopen de belangrijkste troeven

van de hele operatie: het verzamelen

van een aanzienlijke hoeveelheid

werkaanbiedingen (via ongeveer

130 partners, waaronder de VDAB of

Forem, de Vlaamse en Waalse tegenhanger)

en een betere behandeling

ervan, het neerhalen van de barrières

tussen de drie gewesten, aangezien

Brussel een metropool is geworden,

een “tewerkstellingspool van 40 gemeenten”,

enz.

De grote opdrachtgever van de omwenteling

legt de nadruk op een

gepersonaliseerde informaticatool:

de website www.monactiris.be. Dit

moet, naar het voorbeeld van de tewerkstellingshuizen

die in aantal

blijven toenemen, worden gezien als

een heilzame decentralisatie voor

de werkzoekenden. “Vroeger voerde

centralisatie de boventoon aan de

Anspachlaan.”

Vandaag neemt de website een uitgelezen

plaats in in het nieuwe beleid

van Actiris. De selectie van cv’s is er

verder uitgewerkt, de behandeling

van werkgevers gepersonaliseerd.

Desnoods verkleint Actiris de “mazen

van het net” door de kandidaten voor

de vragende bedrijven vooraf te selecteren.

Een andere pijler van Actiris die

een echte hefboom vormt, is het stimuleren

van acties die anderen zullen

uitvoeren door middel van verschillende

samenwerkingsverbanden.

30.000 aanbiedingen per jaar

Aan het hoofd van het beheercomité

van Actiris, dat vorig jaar op 20 november

werd opgericht,

staat Tania Dekens. Zij

geeft een nog concretere

toets aan het ambitieuze

programma waarop

de onderneming binnen

enkele maanden zal omschakelen.

Dit jaar valt

samen met de tweede

evaluatie van het nieuwe

organogram, de eerste

echte indicatoren.

In afwachting van deze

gegevens doet de voorzitster

van Actiris toch

al enkele vaststellingen:

“De verandering zorgt

voor veel meer contacten en benadrukt

de sociale controle. ”Aan de

Kunstlaan komt een specifi ek lokaal

om werkgevers op te vangen. De directie

Werkgevers beheert jaarlijks

15.000 aanbiedingen. Wij gaan de

kaap van de 30.000 overschrijden!”

Tania Dekens zegt dat de verandering

al voelbaar is. Voortaan zijn de

“opvolgingsindicatoren”, dezelfde

als diegene die de meetbare doelstellingen

van het personeel bepalen,

operationeel. “Het beheerscontract

heeft een dynamiek in gang gezet.

De rechtspersoonlijkheid van Actiris,

dat nog een pure openbare instelling

is, zal aangepast worden in

samenspraak met de betrokken sociale

partners.” Tania Dekens doet er

echter niet geheimzinnig over: hoewel

Actiris voortaan voortdurend

zal moeten evolueren, heeft het nog

steeds te kampen met een te krappe

personeelsbezetting.

476 dossiers per persoon!

Rekening houdend met de werkloosheidscijfers

in Brussel heeft PricewaterhouseCoopers

immers becijferd dat

er bij Actiris 44 voltijdse werkkrachten

te weinig zijn.

“Wij hebben, vergeleken met de andere

gewestelijke instellingen, nog

veel werk voor de boeg”, analyseert de

voorzitster. “De VDAB telt één begeleider

voor 146 dossiers. Bij Forem zijn er

295 dossiers per adviseur. Wij hebben

476 dossiers per adviseur!”

Dit betekent dat, naast een decentralisatie

die binnen dit en goed twee jaar

achter de rug zal zijn (er zullen al 13

lokale centra offi cieel zijn opgericht in

december 2008) en de overgang naar

modernere informatica tegen eind

2008, er bij de onderneming - die in

2009 haar twintigste verjaardag zal

vieren - nog heel wat werk op stapel

staat.

Serge Loumaye moet zelf trouwens

toegeven dat zijn klant zich momenteel

in een scharnierperiode bevindt,

en dat niemand in dit stadium weet

waartoe dit zal leiden:

“Het enige wat telt, is de kwaliteit van

het aanbod …” ●

Guy Bernard


DE POST IN DE PRAKTIJK:

ZO VERHOGEN BEDRIJVEN HUN SLAGKRACHT.

De Post biedt de bedrijfswereld een brede waaier van geavanceerde oplossingen voor

business communicatie. Naast het vernieuwende dienstenpakket voor communicatie via

de brievenbus, laten we u graag kennismaken met performante tools om via elektronische

weg uw administratie en commerciële contacten te stroomlijnen. Zekerheid, snelheid en

een scherp tarief: de business solutions van De Post bezorgen bedrijven meer slagkracht.

DYNAMIC SOFTWARE - VERTROUWELIJKE

GEGEVENS VEILIG ELEKTRONISCH

GELEVERD MET CERTIPOST, EEN

DOCHTERMAATSCHAPPIJ VAN DE POST

Bij de uitwisseling van digitale documenten

moet de veiligheid gegarandeerd zijn. Digitale

certifi caten geven die zekerheid, bijvoorbeeld

voor het elektronisch verzenden van de BTWaangifte

en van aangetekende stukken. Ook

voor e-mails met een juridisch karakter zoals

contracten, zijn ze een sluitend bewijsstuk.

WAAROM CERTIPOST DÉ OPLOSSING HAD

Dynamic Software koos een oplossing die

haar waarde bewezen heeft. Certipost is al

10 jaar een erkend leverancier en weet door

deze ervaring hoe de bedrijven hun elektronische

communicatie betrouwbaar kunnen

organiseren.

Ook de logistieke ondersteuning is een troef.

Digitale certifi caten worden aange kocht via

www.certipost.be/webshop en op

kantoor bezorgd.

MINDER PAPIERWERK, MEER TIJDWINST

EN ZEKERHEID

Met de digitale certifi caten verloopt de

correspondentie sneller. De BTW-aangifte

komt stipt toe, net zoals andere offi ciële

documenten: de jaarrekening, aangiften in het

kader van FINPROF, Vensoc, BOW en DMFA.

Ook elektronische facturering wint snel terrein

en krijgt met Certipost een betrouwbare

vereenvoudiging.

SOLINEST – EEN GESTROOMLIJNDE

ORGANISATIE VAN DE POSTKAMER

DANKZIJ SERVIPOST

Solinest, verdeler van diverse merken

kauwgum en snoep waaronder Ricola, koos

Servipost als partner voor het postbeheer.

Voorheen waren secretaresses veel tijd kwijt

met het sorteren en postklaar maken.

Met Servipost is dat verleden tijd. Zij kunnen

zich concentreren op taken met meer toegevoegde

waarde. Bovendien geniet Solinest

het voordeel van lagere portkosten.

CENTRALE SERVICE

VOOR VERSCHILLENDE VESTIGINGEN

De post van Solinest moet van vier vestigingen

komen. Door deze tijdrovende procedure

werd de deadline soms overschreden.

Vandaag is het werk beperkt tot het klaarzetten

van de postzakken. Servipost doet

de rest: frankeren, sorteren en de zendingen

tijdig afl everen. Een hele tijdwinst!

EEN OPLOSSING VOLGENS

DE ORGANISATIE VAN SOLINEST

Voordat Servipost van start ging, maakten

de specialisten van De Post een grondige

analyse. Inclusief het testen van de optimale

werkwijze. Alleen zo kan een oplossing

praktisch werken. Een interessant gevolg

van de nieuwe werkwijze was dat de

frankeerkosten lager waren dan voordien.

Ook de tijdsbesteding van het secretariaat

was veel rendabeler.

De oplossingen van De Post waardoor u de zaken anders bekijkt.

Bel 02 423 25 70 of bezoek www.depost.be/voormijnbusiness

en lees alles over de performante oplossingen voor uw postverkeer,

elektronische verzendingen en geadresseerd reclamedrukwerk.

Publireportage

E5 MODE - GEADRESSEERD RECLAME-

DRUKWERK BEZORGD OP TWEE

DAGEN SCOREN BETER DAN BEZORGD

OP VIER DAGEN

Voor elke retailer moet een investering in direct

mail op korte termijn renderen. Het moment

van ontvangst is daarbij cruciaal. Daarom koos

e5 mode, een baanbrekend direct mailer, voor

‘Dag+2’-bedeling. Geadresseerd reclamedrukwerk

komt toe twee dagen na afgifte in plaats

van vier. De voordelen vertalen zich op elk vlak:

meer respons, lagere personeelskosten en

hogere effi ciëntie van het call center.

MEER VERKOOP DOOR KORTE

BEZORGPERIODE

Hoe dichter bij de promotieperiode het geadresseerd

reclamedrukwerk wordt bezorgd, des

te hoger de respons. Geadresseerd reclamedrukwerk

gelezen op donderdag en vrijdag

zorgt voor meer winkelbezoek in het weekend.

De reden? Consumenten herinneren zich de

mailing beter, tot 13%. Een retailer kan de

personeelsbezetting nauwkeuriger inplannen.

Ook de bezetting van een call center is met de

‘Dag+2’-oplossing veel effi ciënter. Resultaat:

de kosten op dit vlak dalen snel, zelfs tot 50%!

BETERE PLANNING

PLUS DE EXPERTISE VAN DE POST

Elke situatie is anders, daarom investeert

De Post in het leren kennen van uw werkwijze.

Dankzij de expertise in de meest uiteenlopende

sectoren, formuleren de specialisten

adviezen voor meer impact. Van formaten tot

cross-media-aanpak: met de kennis van

De Post bereikt u meer. De ’Dag+2’-oplossing

is er het beste praktijkbewijs van.


68

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

bizzbox news actualiteit over de Brusselse economie

BIZZ BOX

De Blog maakt deel van het Web 2.0

dat gekenmerkt is door de mogelijkheid

tot deelname van de surfers op

het Internet. Deze is nu eenmaal zo

krachtig geworden dat Time Magazine

in 2006 de gemeenschap van

Internetgebruikers als « Persoonlijkheid

van het Jaar » heeft benoemd.

Wat houdt deze nominatie in? De

theorie van de ‘Great Man’ bepaalt

dat een minderheid, die door haar

eigen bekendheid (positieve of negatieve)

kracht verkrijgt, de toekomst

van de mensheid kan beïnvloeden.

De benoeming van Time Magazine is

dus alles behalve neutraal.

Vandaag wagen een groot aantal

DE ONDERNEMING

VAN DE MAAND

Lerian Nti

Al meer dan 18 jaar staat Lerian-Nti voor

kwalitatief hoogstaande taalopleidingen op

maat: face-to-face, blended learning of per

telefoon. In deze opleidingen wordt telkens

gewerkt rond professionele vaardigheden

en communicatie.

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

02 345 74 55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN. COMMUNICEREN.

De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk.

Dankzij 200 verdeelpunten in 390 Brusselse ondernemingen, verspreiden de Bizzbox folderrekken

– opgericht in samenwerking met Beci – economische en institutionele informatie van de Brusselse

spelers. Dit netwerk heeft een dubbel doel: de betrekkingen verstevigen tussen de instellingen in de

hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten. Met de rubriek Bizzbox News willen we

dat nog versterken.

T +32 2 217 37 47

Info@lerian-nti.be

www.lerian-nti.be

Bizzbox is er ook aanwezig!

FOCUS – Een blog voor uw bedrijf:

hebt u het al overwogen?

bedrijven zich in het avontuur van

de blog naast hun offi ciële website.

Hebben zij gelijk of niet? Een ding

staat vast: een blog schudt men niet

gewoon uit de mouw.

Als federaliserende KMO voor het

Brusselse aanbod van Bed & Breakfasts,

Bed & Brussels is één van de

talrijke bedrijven die haar eigen blog

Nuttige tips

heeft gelanceerd. « In onze activiteitensector

leek het ons belangrijk om

op onze onderneming een gezicht te

plakken. Hiervoor zijn wij op onze

blog in grote mate aanwezig en ondersteunen

wij ook de betuigingen »,

verklaart Olivier Poulaert, oprichter

van B&B.

Als communicatiemiddel vormt de

blog voor B&B ook een uitzonderlijke

Een paar voorafgaande belangrijke regels:

Harmonie tussen blog en bedrijfscultuur: een strakke bedrijfscultuur zal met

het bestaan van een blog niet in harmonie zijn. Bedrijfscultuur en blog zijn

met elkaar nauw verbonden.

Editoriale lijn: voor de samenhang van uw imago bepaalt u beter één editoriale

verantwoordelijke voor de blog die (niet noodzakelijk) als auteur en coördinator

dienst doet en bovendien borg sta at voor een zekere stijleenvormigheid.

Herkenbare structuur van de blog: de blogs zijn door hun structuur gemakkelijk

herkenbaar: categorieën, tijdsgebonden opvolging van de posts, enz. Deze

herkenning van de vorm zal bij uw lezer vertrouwen wekken.

Blogger vs. Gewone klant: de blogger is een veeleisender en meer kritische

klant. Als u hem kunt overtuigen, zal hij zelf voor uw reclame zorgen.

Blog = dichtbij: Op de blog kan u een minder formele toon gebruiken dan op

uw website en kunt u menselijke stemmen uitkiezen die in naam van uw

bedrijf spreken.

Reclame doodt de blog : de blogger weet dat u als doel hebt om van uw activiteiten

te leven. Vermijd er dus vermomde reclame en geef hem concrete info,

analyses en getuigenissen. De relevantie van deze informatie zal uw corebusiness

invloed verlenen.

Duidelijk URL: omdat de blog integraal deel uitmaakt van uw globale strategie,

moet deze ook duidelijk verbonden zijn met het « moederhuis ». Het tegendeel

zou uw belangen zelfs kunnen schaden.

BRUSSEL EXPORT ! Prinselijke zendingen

2 de semester 2008

De eerste zending onder voorzitterschap van ZKH Prins Filip voor het volgende semester

gaat naar Argentinië en Uruguay van 4 tot 10 oktober e.k. (inlichtingen/inschrijving

- Laurence Martaux : lmartaux@mrbc.irisnet.be - 02/800 40 82). De tweede

gaat naar Indonesië en Singapore van 22 tot 29 november (inlichtingen/inschrijving

- Aurore Boraczek : aboraczek@mrbc.irisnet.be - 02/800 40 84).


AGENDA

Opleidingen

Organisatie

• Beheer uw tijd: hij is geld waard

Docent: Luc TOUBEAU

Op 8 juli 2008 van 9 tot 17 u

Volgende data: 25 september 2008 – 25

november 2008

Management

• De bedrijfsatleet

Docent: Dominique Monami

Op 15 oktober 2008 van 9 tot 17.30 u

• Goed communiceren met de vakbonden…

elke dag opnieuw

Docent: Pierre Galloux

Op 2 en 9 oktober 2008 van 9 tot 17.30 u

• Vergroot uw zelfkennis om beter te

kunnen communiceren en motiveren

Docent: Jacques Premont

Op 20 november 2008 van 9 tot 17.30 u

Commercieel

• Verkoopstechnieken

Docent: Fabian Delahaut

Op 1 en 8 oktober 2008 van 9 tot 12.30 u

Info

Brigitte van der Mensbrugghe

t 02 643 78 30

bvdm@beci.be

Internationale

afdeling

• MIDDAGEN VAN DE EXPORT: Praktische

benadering van een markt:

Economische, juridische en bancaire

informatie en getuigenissen van ondernemingen

Indonesië 23 september

Oekraïne 21 oktober

Saudi-Arabië 18 november

Rusland december

• ECONOMISCHE MISSIES: Gepersonaliseerde

B2B-contacten voor elke

deelnemer in het bezochte land en themaworkshop

met de plaatselijke Kamer

van Koophandel en haar leden

Het oosten van Frankrijk:

Straatsburg

Metz 30 september – 1 oktober

Marokko: Rabat 15 tot 17 oktober

China:

Chengdu

en Chongqing 24 - 28 november

Oekraïne: 8 – 10 december

• Themaworkshops: met de plaatselijke

Kamer van Koophandel en haar leden,

in het kader van prinselijke of Brusselse

missies

Argentinië - Uruguay 5 - 10 oktober

Turkije 15 - 17 oktober

Indonesië - Singapore 22 - 29 november

EXPORT DAY Themaworkshops die u

helpen om exporttechnieken onder de

knie te krijgen

14 oktober

• BRUSSELS INFRASTRUCTURE BUSI-

NESS CLUB: Ondersteunende acties voor

ondernemingen die deelnemen aan

ontwikkelingsprojecten voor infrastructuur

in Afrika in prioritaire domeinen

als gezondheid, transport, energie, ICT,

water en afval, toerisme, onderwijs en

industrie.

Ontdek het programma op de website

van de club: www.brussels-ibc.be

• BRUSSELS IMPORT AGENCY: Importdag,

opleidingen, advies voor bedrijven

die goederen invoeren

Info

Jean-Philippe Mergen

t 02 210 01 77

jpm@beci.be

Events

19 / 06 / 2008

• garden party ‘Venezia’

18 / 09 / 2008

BECI-informatieavond

24 / 09 / 2008

• starters Night

15 / 10 / 2008

• Algemene vergadering

en BECI-talkshow

23 / 10 / 2008

BECI-Informatieavond

www.beci.be/events

events@beci.be

Algemene vergadering

BECI – Kamer van Koophandel van Brussel

Onze leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering van BECI – Kamer

van Koophandel van Brussel, die zal plaatsvinden aan de Louizalaan 500 (vergaderzalen)

op

6 oktober 2008 om 16 u

Agenda

• Goedkeuring van de notulen van de gewone algemene vergadering van 1

oktober 2007

• Verslag van de Raad van Bestuur

• Verslag van de commissarisrevisor

• Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2007-2008

• Goedkeuring van het begrotingsontwerp en vastleggen van de ledenbijdrage

voor het boekjaar 2008-2009

• Ontlasting aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor

• Benoeming van de Raad van Bestuur

• Benoeming van de commissarisrevisor

• Toespraak van de voorzitter

• Uitreiking van de Medaille van BECI

Yvan Huyghebaert

Voorzitter

69

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK


70

NR 6 - JUNI 2008 - DYNAMIEK

TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECI

DOOR DIRECTE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR *

Acphyto Consulting SPRL, Rue Sainte Adèle 17

A1 - 5030 Gembloux afg : Tamba Ibrahima.

Art Champagne BVBA, Congresstraat 35

- 1000 Brussel afg : Hannecart Didier.

Baudlet Fanny PPE, Première Avenue du Beausite

82 - 1330 Rixensart Nace : 4776101 - De

kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen)

en planten 77296 - Verhuur en lease

van bloemen en planten 90031 - Scheppende

kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten afg :

Baudlet Fanny.

Behermans Brussels NV, Leuvensesteenweg

319 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe afg : Vandrogenbroeck

Yvan.

Bemka NV, Werkhuizenkaai 22-23 - 1000

Brussel Nace : 47230 - Detailhandel in vis en

schaal- en weekdieren in gespecialiseerde

winkels afg : Moghaddan Bahmadi Mohammad.

Boost Any Secureyes BVBA, Jozef Wybranlaan

40 - 1070 Brussel Nace : 4222003 - De

aanleg van leidingen voor het vervoer en de

distributie van elektrische ener 43211 - Elektrotechnische

installatiewerken aan gebouwen

4321101 - Onderneming voor de installatie van

elektrische bedrading en toebehoren afg :

Skhairi Mohamed.

Cactus Audiovisual BVBA, Fabrieksstraat 1 -

1000 Brussel Nace : 5911301 - Productie en realisatie

van publicitaire fi lms en promotiefi lms,

fi lms over tec 5912001 - De voor rekening van

derden uitgeoefende activiteiten die aan de

fi lmproductie 7311001 - Het ontwerpen en

voeren van reclame- en promotiecampagnes

voor derden via de ve afg : Cornely Nicolas.

Ceraction VZW, Général Bernheinlaan 31

- 1040 Brussel afg : Devaux Guy.

Cherub BVBA, Grote Baan 119 bus 2 - 3511

Kuringen Nace : 18200 - Reproductie van

opgenomen media 46510 - Groothandel in

computers, randapparatuur en software 47410

- Detailhandel in computers, randapparatuur

en software in gespecialiseerde winkels afg :

Loyens Jean.

Ciel Biskit BVBA, Van Volxemlaan 79 - 1090

Brussel Nace : 46660 - Groothandel in andere

kantoormachines en kantoorbenodigdheden,

met uitzondering van computers en randapparatuur

afg : Gelin Didier.

Corona Print BVBA, Van Volxemlaan 321 - 1190

Brussel Nace : 1396003 - De vervaardiging

van etiketten, insignes, badges, enz. 17290

- Vervaardiging van andere artikelen van

papier of karton 1811001 - De drukkerijen

van kranten, inclusief reclamebladen. afg :

Moreau Bernard.

Côté Jardin BVBA, Léopold Wienerlaan 70 -

1180 Brussel Nace : 55204 - Gastenkamers afg :

Van Hecke Cécile.

D’aguanno Fabiana NP, Henry Stacquetstraat

23 - 1030 Brussel afg : D’aguanno Fabiana.

DDS & Partners CVBA, Louizalaan 251 - 1050

Brussel Nace : 71111 - Bouwarchitecten afg : de

Jjerphanion Grégoire.

De Min Alain PPE, Chaussée de Julemont 27

- 4606 Saint-André Nace : 4321103 - Onderneming

voor de installatie van de bedrading

voor telefooninstallaties 4614005 - Handelsbemiddeling

in elektrische en elektronisch

materiaal, inclusief installaties 47410

- Detailhandel in computers, randapparatuur

en software in gespecialiseerde winkels 77330

- Verhuur en lease van kantoormachines,

inclusief computers afg : De Min Alain.

de Nijs NP, René Piretlaan 2 - 1040 Brussel

afg : de Nijs Didier.

Decowood BVBA, Leuvensteenweg 2A - 1932

Sint-Stevens-Woluwe Nace : 3101001 - De

vervaardiging van speciale winkelmeubels,

toonbanken, vitrines, rekken, enz. afg : Defrenne

Jean-Louis.

Délitraiteur SA, Rue de l’Espérance 84 - 6061

Montignies-sur-Sambre Nace : 56210 - Catering

afg : Van Cutsen Jean-Marc.

Delville NP, Molierestraat 13 - 1190 Brussel

Nace : afg : Delville Christophe.

Denuit Michel NP, Alsembergsesteenweg

1009 - 1180 Brussel Nace : 31091 - Vervaardiging

van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en

badkamermeubelen 4332003 - De installatie

van garagepoorten, luiken, zonneblinden,

traliewerk, hekken, enz afg : Denuit Michel.

Detournay Isabelle NP, Neptunuslaan 29

- 1190 Brussel afg : Detournay Isabelle.

Devere and Partners NP, Mommaertslaan 18B

- 1831 Diegem afg : Reeves Simon.

E. M. M. A. SA, rue des Aises 3 - 6060 Gilly

Nace : 46433 - Groothandel in foto- en fi lmapparatuur

en in andere optische artikelen

4649411 - De groothandel in meubels, nietelektrische

huishoudapparaten en vloerbekleding

afg : Vandriette Marc.

Executive Assistance BVBA, Wezemaalplein 7

- 3111 Wezemaal Nace : 82190 - Fotokopiëren,

documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde

ondersteunende activiteiten ten

behoeve van kantoren afg : Mes Bernadette.

Exit 399 NV, Trooststraat 93-95 - 1030 Brussel

Nace : 26400 - Vervaardiging van consumentenelektronica

7311001 - Het ontwerpen en

voeren van reclame- en promotiecampagnes

voor derden via de ve afg : Goossens Jo.

FD Production BVBA, Oudergemse Gemeente

Plein 14 - 1160 Brussel Nace : 18120 - Overige

drukkerijen 18130 - Prepress- en premediadiensten

18140 - Binderijen en aanverwante

diensten afg : Daenen Frédéric.

Haegeman Jean-Michel NP, Postiljonstraat

18 - 1180 Brussel Nace : afg : Haegeman Jean-

Michel.

Handson & Partners SPRL, Leuvensteenweg

433 - 1380 Lasne Nace : 7022001 - Het verlenen

van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven

afg : Tichoux Jean-Luc.

Helisa Belgium BVBA, Baron Lambert straat

105 - 1040 Brussel Nace : 77350 - Verhuur

en lease van luchtvaartuigen afg : Bobillot

Isabelle.

I.R.S. - International Remail System BVBA,

Brixtonlaan 2 H - 1930 Zaventem Nace : 53200

- Overige posterijen en koeriers afg : Norridge

Terence.

Karadsheh Wassim NP, Alsembergsesteenweg

220 - 1190 Brussel afg : Karadsheh Wassim.

Katoen Natie NV, Ketenislaan 1 kaai 1548

- 9130 Kallo afg : Schellens Lien.

Leap Forward BVBA, Kasteel Walzin straat 4

- 1180 Brussel Nace : 18200 - Reproductie van

opgenomen media 5811004 - De uitgeverijen

van muziekboeken en -partituren. 5920301

- De uitgeverijen van grammofoonplaten,

compactdiscs en banden met muziek of ande

afg : Dufour Carl.

Leroy Amaury PPE, Tienensesteenweg 42

- 1370 Jodoigne Nace : 1813011 - Het gereedmaken

en vervaardigen van bladen voor

overheadprojectie afg : Leroy Amaury.

Mini-Europe NV, Bruparck - 1020 Brussel

Nace : 93292 - Exploitatie van recreatiedomeinen

afg : Meeus Thierry.

MMB Creative LTD, Inquisiestraat 17 - 1000

Brussel afg : Meys Bruno.

Morange fabien NP, General Lotz laan 97

- 1180 Brussel afg : Morange Fabien.

Neaxia Management BVBA, Potaerdenbergstraat

3a - 1070 Brussel Nace : 46190

-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen

assortiment afg : Hanchar Denis.

Nerea Belgium BVBA, Louizalaan 386 - 1050

Brussel Nace : 58290 - Overige uitgeverijen

van software – 62020 - Computerconsultancy-activiteiten

63110 - Gegevensverwerking,

webhosting en aanverwante activiteiten afg :

Dal Zuffo Olivier.

Prodim NP, Guillaume Van Laethemstraat 67

- 1140 Brussel Nace : 46742 - Groothandel in

installatiemateriaal voor loodgieterswerk en

verwarming afg : Borckmans Michel.

PROject Belgium BVBA, Arduinkaai 35 - 1000

Brussel Nace : 7111103 - Het toezien op de

bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,

afwerking, enz.) 7112104 - De uitwerking van

projecten op het gebied van de burgerlijke en

utiliteitsbouw. afg : Dumont Patrick.

Promodefi NV, Mechelsesteenweg 366 - 1950

Kraainem Nace : 73110 - Reclamebureaus. afg :

Van Innis Tanguy.

ProWinko Belgïe NV, Quatre Brasstraat 6

- 1000 Brussel Nace : 68201 - Verhuur en

exploitatie van eigen of geleasd residentieel

onroerend goed, exclusief sociale woningen.

afg : S. van Perlstein Philip.

Sanloo SPRL, Clos de la Sylve 5 - 1410 Waterloo

Nace : 18130 - Prepress- en premediadiensten.

– 58140 - Uitgeverijen van tijdschriften . afg :

Etienne Valérie.

Smans Philippe NP, Brugmannlaan 416 - 1180

Brussel afg : Smans Philippe.

Sub Rosa BVBA, Dejonckersstraat 51 - 1060

Brussel Nace : 6910101 - Activiteiten van advocaten

afg : Vanden Ameele Laetitia.

Touring Informatic SPRL, Rue René Descartes

2 - 7000 Mons Nace : 62020 - Computerconsultancy-activiteiten

– 70220 - Overige adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsbeheer;

adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

afg : Letor Denis.

Traiteur Loriers NV, Kareelovenlaan 6 - 1140

Bruxelles Nace : 56210 - Catering afg : Rutté

Stéphane.

TRITAR Yves New-Concepts PPE, Rue Branche

Planchard 111 - 4430 Ans Nace : 62010 - Ontwerpen

en programmeren van computerprogramma’s

62020 - Computerconsultancyactiviteiten

70210 - Adviesbureaus op het

gebied van public relations en communicatie

afg : Tritar Yves.

United Pepper - CAP10 SPRL, Rue du Commerce

17 - 7850 Enghien Nace : 4618001 - Handelsbemiddeling

gespecialiseerd in overige

goederen, n.e.g. 46190 - Handelsbemiddeling

in goederen, algemeen assortiment 46510

- Groothandel in computers, randapparatuur

en software afg : Petre Xavier.

Viktor BVBA, Jacques Vandervleetsrtraat 20

- 1090 Brussel afg : Joukhnevitch Viktor.

Vory Voice Network VBA, Louizalaan 228 B

- 1050 Brussel Nace : 46180 - Handelsbemiddeling

gespecialiseerd in andere goederen

59201 - Maken van geluidsopnamen 59203

- Uitgeverijen van muziekopnamen afg :

Cavvadias Paul.

* Leden die twijfels zouden hebben

omtrent de eerbaarheid van de een of

andere kandidatuur, worden verzocht

ons dit ten spoedigste te laten weten

en ons alle inlichtingen te bezorgen die

de kandidaturen kunnen verduidelijken.

Bijgaande lijst heeft enkel tot doel onze

leden op de hoogte te brengen van nieuwe

kandidaturen. Zij impliceert geen beslissing

met betrekking tot de aanvaarding

van de kandidaat-leden, daar deze

slechts verkregen wordt na goedkeuring

door de Raad van Bestuur van Beci. De

kandidaat-leden zullen individueel op de

hoogte worden gebracht van hun aanvaarding.

Index

Hierna vindt U de lijst van de adverteerders die wij

danken voor de steun die zij onze aktie verlenen:

• ACERTA

• ACTIRIS

• ALPHACARD

• AXA

• BFM

• BLS

• CITROËN

• D’IETEREN

• DAOUST

• DELTA LLOYD LIFE

• DE POST

• ELECTRABEL

• ETHIAS

• EXCELEASE

• FORTIS

• HDP

• MINISTERIE VAN

HET BRUSSELS

HOOFDSTEDELIJK

GEWEST – BESTUUR

ECONOMIE EN

WERKGELEGENHEID

• PARTENA

• RH TRIBUNE

• SECRETARY PLUS

• SELECT HUMAN

RESOURCES

• UNITED BUSINESS

INSTITUTE

• VEDIOR


Geen noot muziek.

Enkel info.

Charleroi 101.4 Waver/LLN 101.9 Bergen 104.9 Luik 106.7 Namen 107.1 Brussel 107.6

Business radio

100% info


Voor meer afkoeling deze zomer,

bestel nu uw Crafter.

Omdat de Crafter houdt van alle beroepen, biedt Volkswagen u

gratis airco op alle versies: van de Pick-up over de Chassis-Cabine

tot de Bestelwagen * en de Combi. Ga voor 30 juni langs bij uw verdeler

en u kunt deze zomer in de koelte rijden.

Gratis airco

op al onze modellen*.

We zijn in alle beroepen thuis.

Commercial

Vehicles

* Behalve de speciale reeks Startline. Aanbod geldig voor elke bestelling tot en met 30 juni 2008, niet cumuleerbaar met speciale series en voorbehouden aan professionals onderworpen aan de BTW.

Afgebeeld model met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be

DDB

More magazines by this user
Similar magazines