26.06.2019 Views

Glimmer'lei Juni 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 37e jaargang – nummer 610 –– juni December 2019 2015

Waar Prachtig is Julius project deze van Glimmense kerst? violiste...

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Muziek als taal van vrede

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

“Muziek *Hij woonde verbindt”, al meer zegt violiste dan twintig Caroline jaar Babendererde op een zolderkamer uit Glimmen. “Het is de smeerolie in het contact tussen mensen.” Caroline

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

is in ervan Huize overtuigd, Kooikamp. dat Het mensen bos rondom en volkeren had nader voor tot hem elkaar geen komen

gebeurd,

als zij samen

maar waar

musiceren.

was Julius

Die overtuiging

nu en vooral;

zit zo

wat

diep,

voert

dat

hij

ze

het geheimen. project ‘Music Julius connection werd in Glimmen for the children wel de of Namibia’ ‘bosjesman’ ontwikkelde. in zijn Ze schild? hoorde De ooit sporen een mooie liepen wijsheid, verder die het precies bos in verwoordt richting

wat genoemd. ze voelt: “A Zijn child kop sings, was before markant, it talks, als it draws een before schilderij, it writes de and eendenkooi, dances as soon maar as bogen it stands. daar Art plotseling is fundamental af richting to human de

expression”

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Door Hein Bloemink

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

Naar

over

Namibië

Julius kortgeleden nog hadden

paddenstoelen, rupsen,

Samen spechten met en andere ijsvogels. professionele Wat musici reisde ze in april naar ik de sobere omstandigheden gezien. in het Maar APC Oshikuku nee, de zag. laatste De

keer was al wel een week

Namibië Julius (Afrika) vroeger om voor mensen werk op weg te helpen met muziek. Ze instrumenten van dit APC waren in slechte staat. We hadden

geleden volgens mevrouw

nam had instrumenttoebehoren gedaan was een mee goed en werd hartelijk, doch chaotisch nog geen idee welke stukken we zouden kunnen gaan oefenen;

Goedhart. Dan maar eens aan

ontvangen bewaard door geheim. medewerkers Daarover van twee Art Performance Centers we hadden gewoon een koffer met bladmuziek meegenomen.”

de overzijde vragen bij Flora

(APC). zei hij Deze niets. waren Waarom in 2007 eigenlijk opgezet door een Zwitserse vrouw Volgens Caroline heeft zij twee & Fauna. collega-musici En ja hoor, bij haar daar project was

met niet? nobele ambities. Kunst in Afrika brengen en de jeugd betrokken, die flexibel zijn en Julius kunnen die omgaan dag ervoor met onverwachte aan het

weghouden Het was van twee de straat dagen en voor de drugs. “De docenten waren heel omstandigheden. Zelf speelt ze einde viool, van een de collega middag speelt geweest altviool

welwillend, kerst toen maar het licht tegelijk op wel Julius’ erg traditioneel”, zegt Caroline. “Ze en de derde trombone. “Toen om we de een kapotte paar tuinhandschoenen

snaren op de violen

dachten kamer dat ‘s avonds we gewone niet muzieklessen werd kwamen geven. Maar we zagen zijn we maar eens begonnen te kopen, met het repareren aanmaakblokjes, daarvan.

kwamen ontstoken. met Dat een hij open ‘s ochtends programma, vooral met de intentie om Het werd als het ware de eerste roggebrood gezamenlijke en activiteit een voorraad met de

mensen niet verscheen op een aan heel het natuurlijke ontbijt manier te laten kennismaken leerlingen en collegadocenten fruit, ter plekke.” minstens genoeg voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

met muziek. Natuurlijk heb ik ook wel even moeten slikken toen

vijf dagen. Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

vreemder…

om een wandeling te maken

door de sneeuw. Ongerust

*Wat moest Julius met al dat

werd er door huisgenoten op

voedsel en dekens en hoe

zijn kamerdeur geklopt. Jan

heeft hij dat meegenomen?

van Splunder, de eigenaar van

Steeds meer vragen maar geen

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de

Oud en roestig. Leeg. En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

af op weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en

minder luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

gisteren gevallen was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

sporen… En ja hoor, richting het berghok liepen voetsporen terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor

van één persoon en daarvandaan richting de zandweg het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - juni 2015 2019 1


Mozartjes

Caroline merkte dat de docenten verwachtten dat ze direct zouden

beginnen met het geven van een traditionele muziekles. “Maar dat

was ik niet van plan”, zegt ze. “Ik wilde ze eerst als mensen leren

kennen en te weten komen hoe zij muziek beleefden en daarna

begonnen we gewoon te spelen. Ze gingen vanzelf meedoen. Ik

wil niet allemaal Mozartjes creëren, ik zou graag willen dat ze

plezier beleven aan het maken van muziek.” Het project duurde

2,5 week en er werd iedere dag van vroeg tot laat gemusiceerd.

Na iedere dag stelden de musici het programma weer bij. “We

waren aan het eind helemaal gesloopt”, zegt Caroline. “In die

weken gaven we zowel les in groepjes als individueel. En er was

natuurlijk een presentatie aan het slot.” Tijdens het project heeft

het Nederlandse drietal twee APC’s bezocht: APC Tsumeb en

APC Oshikuku. Caroline: “We kregen er onze eigen muziekhut

om onze leerlingen te ontvangen. Daar zat ik dan op zomaar

een middag in mijn Afrikaanse ‘leskamertje’. Op de muur hingen

handgeschreven lesroosters, de vioolstokken hingen keurig aan

spijkertjes aan de lemen muur en de violen lagen toegedekt

onder lappen stof in metalen rekken. De zon scheen volop naar

binnen en de viooldocent Jeremiah kwam met twee leerlingen vol

verwachting binnen. Ik dacht: ‘euhh, en nu?’. En ook hier blijkt de

beste manier: gewoon jezelf zijn! Ik begon met het verhaal over

mijn viool en hoe ik begonnen ben met muziek maken. Al snel

ontstond er een band op menselijk vlak met de docent. Ik kreeg

de gevorderde leerlingen en mijn collega Maarten de beginners.

Wij constateerden beiden, dat onder andere de stokhouding hier

totaal anders aangeleerd wordt: flexibiliteit in het handgewricht

bleek grote vraagtekens op de gezichten op te roepen: hoezo ….

is het dan niet goed, als de stok over de toets gaat? Nee, is dan

ons standaardantwoord: verlies van klank.”

voormalig Duitse kolonie Namibië. “Mijn vader is daar geboren

en pas rond zijn dertigste jaar naar Europa geëmigreerd, eerst

als violist in Berlijn en later in Groningen (bij het NFO en later het

NNO). In 1969 verhuisde ons gezin naar Glimmen en daar bracht

ik mijn jeugd door aan de Meidoornlaan 29.”

Thank you for the music

Caroline is vast van plan om naar Namibië terug te keren om weer

enkele weken muziek te brengen in de harten van de kinderen.

Muziek die verbindt en taalbarrières en culturen doorbreekt. “Ik

ben erg blij dat ik van muziek mijn beroep heb kunnen maken”,

zegt ze. “Ik werk als freelancer in allerlei orkesten, zoals het NNO

en geef les bij Vrijdag. Muziek is mijn leven. Vlak voordat mijn

vader stierf heb ik indringend met hem gesproken en hem nog

kunnen zeggen: ‘Bedankt dat je me de muziek hebt gegeven.’”

Roots

De muziek en de ontmoeting met de leerlingen waren het

grootste onderdeel van het avontuur. Het andere deel was de

reis zelf, naar dat verre Afrikaanse land en die andere cultuur

(‘we zijn verdwaald in de woestijnachtige wildernis, en dan is het

echt de vraag of je ooit veilig zult terugkeren’). Caroline voelde

zich in Namibië echter niet ontheemd, sterker: het voelde bijna

als thuiskomen. Haar ouders waren van oorsprong Duits en

haar grootvader had in 1906 in een diamantmijn gewerkt in de

Glimmenaar aangehouden

als verdachte

De dag na Pinksteren rond 7.30 uur werden door de politie

drie jongeren uit Haren aangehouden en één jongen (15 jaar)

uit Glimmen. Het viertal wordt ervan verdacht betrokken te zijn

geweest bij meerdere straatroven en mishandelingen in Haren

(centrum en Westerveen) en Paterswolde. In alle gevallen werd

fors geweld gebruikt, de buit was telkens vrijwel nihil. Later

die week werd een vijfde verdachte aangehouden en de week

erna een zesde. De politie is nog bezig met het onderzoek en

sluit meer aanhoudingen niet uit. Op 14 juni werden van de zes

weer drie jongens (waaronder de Glimmense knaap) naar huis

gestuurd. De politie ziet hen nog steeds als verdachten, maar

er het was voor het onderzoek niet nodig de jongens langer in

detentie te houden.

Aanvulling/rectificatie op

Glimmer’lei mijmert in het

mei-nummer:

Een oplettende lezeres attendeerde ons op het volgende.

“Het postkantoor is niet al in 1963 naar het huis naast de oude

school verhuisd. In de jaren ‘60 stond er eerst nog een houten

postkantoor aan de Meidoornlaan waar nu de brievenbus staat

dat werd beheerd door de heer Bos. Pas ergens begin jaren

’70 verhuisde het postkantoor naar het toenmalige dorpshuis/

peuterzaal waar nu fysiotherapeut Femmy Holwerda woont (en

werkt).

2 Glimmer’lei - juni 2019


Natuurgebied in wording

langs Hoge Hereweg

Wie de Hoge Hereweg vanaf de Rijksstraatweg inrijdt (Huize

Weltevreden) ziet links een fraai stuk land met onverwachte

begroeiing (met name coniferen). Het gebied was ooit

(deels) aangekocht door een kweker, maar kort voordat die

met de exploitatie zou beginnen kreeg deze een ongeval en

is intussen overleden. Het 'project' kwam volkomen stil te

liggen. Andere ontwikkelaars zagen hun kans schoon en

wilden er ook wel iets (met woningbouw). Hoe is nu de stand

van zaken?

Glimmer'lei deed een klein onderzoekje. Het gebied tussen

de Viaductweg, Oude Boerenweg en Hoge Hereweg bestaat

feitelijk uit drie delen. Het noordelijke gedeelte is een weiland

van ongeveer 3,5 hectare. Toen dat een jaar of tien geleden bij

inschrijving te koop was, hebben omwonenden, verenigd in de

Stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen (SBLGH) er

een bod op gedaan.

Ze wilden er de op dat moment gebruikelijke landbouwgrondprijs

voor neertellen. Eén van hen, Jan Schuurmans: "We werden fors

(naar verluidt 2,5 x !) overboden door een grondspeculant uit

Groningen, die het sindsdien laat gebruiken om enkele malen

per jaar drijfmest (uit Brabant ?) te injecteren en het monocultuurgras

te oogsten. Uiteraard in afwachting van de toekomstige

mogelijkheid groot geld te scoren als daar huizen gebouwd

mogen worden." En dan het middengebied. Daar handelt

Freek ter Veld in auto’s (speciaal Volvo-occasions) en achter de

voormalige boerderij lopen zijn paarden. Landschapsbeheer

Groningen heeft er recentelijk nieuwe houtwallen aangelegd

en Freek en Edith beheren hun terrein met zorg. Het zuidelijke

gedeelte bestaat uit twee woonhuizen onder een pyramidevormig

dak en een verwaarloosde coniferenkwekerij. De totaal

wild groeiende kwekerij is in bezit van de weduwe van de man

die het destijds als kweker aankocht.

Er zijn de afgelopen tien jaar diverse woningbouwplannen

ontwikkeld. Geen van allen maakte ook maar enige kans

gezien de beperkingen van het vigerende bestemmingsplan. De

SBLGH heeft een landschapsplan voor het gebied ontwikkeld

en meermalen contact met de eigenaar gezocht, maar ze was

niet bereid te verkopen. Het donkere “bos” is nu een prachtig

toevluchtsoord voor vele soorten “wilde” dieren. Zowel zoogdieren

(reeën, vleermuizen) als vogels (vorig jaar zelfs een nest jonge

sperwers) vinden er beschutting en voedsel.

Het gedeelte langs de Hoge Hereweg wordt bebouwd door een

boer uit Tynaarlo, vorige maand zijn de pootaardappelen de

grond in gegaan.

Met dank aan Jan Schuurmans

Boekhandel Boomker:

van Rijksstraatweg naar

Raadhuisplein

In de loop van de komende zomer zal coöperatieve boekhandel

Boomker in Haren de vertrouwde plek aan de Rijksstraatweg

inruilen voor een nieuwe locatie: Raadhuisplein 7. Dat is

tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de

coöperatie bevestigd. De naburige Bakkerij Haafs zal ook een

deel van dit pand huren. Zo ontstaat aan het Raadhuisplein

een levendige plek waar mensen boeken kunnen kopen en

koffie, taart of een broodje kunnen nuttigen.

Waarom deze verhuizing voor de boekhandel? Jacob Emmelkamp,

voorzitter van het coöperatiebestuur: ‘We wilden graag naar een

locatie middenin in het centrum, waar veel mensen langslopen

en even kunnen binnenkomen om bij ons rond te kijken. We gaan

op de nieuwe plek een bruisende winkel maken, waar mensen

welkom zijn om boeken te kijken, een krantje te lezen, koffie

te drinken of bijvoorbeeld naar een culturele activiteit te gaan.

We hopen dat onze nieuwe winkel het kloppend hart van Haren

wordt, voor iedereen die van boeken en cultuur houdt.’

De komende tijd wordt het pand verbouwd en zal het klaar worden

gemaakt voor de toekomst. Volgens planning kan de verhuizing

dan in de zomer plaatsvinden. De feestelijke heropening, samen

met Bakkerij Haafs, staat gepland voor vrijdag 27 september.

Dat valt samen met de viering van het 100-jarig bestaan van

Boomker en 25 jaar Bakkerij Haafs in Haren.

Waar of niet waar?

Nieuwe stortplaats grofvuil

bij De Groenenberg

Veel Glimmenaren ervaren

het als een groot probleem

dat je in ons dorp geen grof

vuil kwijt kunt. Daarvoor

moet je helemaal naar

het afvalbrengstation

van de gemeente aan

de Duinkerkenstraat in

Groningen. Voor kofferbakladingen is daar sinds 1 mei echter

verandering in gekomen. Die mag vanaf 1 juni 2019 elke werkdag

tussen 14.00 en 19.00 uur gestort worden naast Dorpshuis de

Groenenberg. En het is niet echt duur, want u betaalt u slechts €

7,50 per keer plus 22 cent de kilo. Een iets hoger tarief dan bij de

Duinkerkenlaan (17 ct per kilo), maar u hoeft niet helemaal meer

naar Groningen te rijden. U dient zich wel eerst per e-mail aan te

melden bij het dorpshuis (degroenenberg@gmail.com). Doet u dat

niet, dan is het een illegale storting, waar een boete van 300 euro

op staat en bij herhaling een taakstraf in een Milieustraat. Om het

één en ander te controleren is er camerabewaking aanwezig.

Wij nemen aan dat het afval wel regelmatig door de milieudienst

wordt afgevoerd; anders kunnen we de naam van ons dorpshuis

binnenkort gaan veranderen van De Groenenberg in De Afvalberg!

Glimmer’lei - juni 2019

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - juni 2019


Dr. Jan Winters gestopt als

huisarts (maar nog niet

achter de geraniums!)

Stadse fratsen

Ruim 33 jaar geleden (1 maart

1986) kreeg ons dorp een nieuwe

huisarts in de persoon van Jan

Winters. Hij trad in de voetsporen

van zijn schoonvader L. Smid en

de praktijk bleef gevestigd aan de

Nieuwe Schoolweg.

Eind 2017 werd de praktijk

overgedragen aan een nieuwe

huisarts: Peter Rosier. Jan Winters bleef een dag per week aan

de praktijk verbonden en werd daarnaast parttime Hoofd van de

Huisartsenopleiding in Groningen. Per 1 november jl. verhuisde

de praktijk van Glimmen naar de Erasmuslaan in Haren. Het

werd Jan Winters inmiddels duidelijk dat de combinatie van

beide banen voor hem niet ideaal was. Hij besloot per 1 april jl.

een punt zetten achter zijn werkzaamheden als huisarts en zich

volledig te concentreren op zijn werk aan de huisartsenopleiding.

Op 28 juni a.s. vindt de officiële opening van het nieuwe

praktijkpand in Haren plaats en kunt u afscheid nemen van Jan

Winters als huisarts. U bent van harte welkom.

Yes, de herindeling is nu toch wel officieel. Wij horen nu echt bij

Groningen, de plaatsnaamborden Haren, Glimmen Onnen en

Noordlaren, gemeente Groningen zijn geplaatst. Ik merkte een

week na plaatsing al de stadse fratsen die bij Groningen horen.

Echt waar

22 mei, half wakker.

Wel vroeg, denk ik,

en probeer weer te slapen.

Ineens: krakend hout, mijn bed schudt.

Ik schrik, het zal toch niet,

een aardbeving?

Welnee, in Glimmen zijn we blij met de Hondsrug.

Later die morgen, sterkte 3.4

op de schaal waar niemand vrolijk van wordt.

Voorjaar, het is rustig.

In de verte een sirene,

zorgt als altijd voor een onbehaaglijk gevoel.

Vreemd, wat rijden ze langzaam.

Traag nadert het geluid,

draait de straat in, klinkt vanuit de bomen.

Ik krijg het door:

een vogel op visite geeft z'n kaartje af,

feilloos riedelt hij een ambulance.

Willy

Raadplaat van de maand

Terug van weggeweest; de Raadplaat! We hebben helaas weer

geen enkele reactie ontvangen op de vorige raadplaat. Was het

echt zo moeilijk??? De oplossing was: Parallelweg 5 deze keer…

Raad ook deze keer weer waar bijgaande foto genomen is, mail

uw antwoord naar glimmerlei@gmail.com en maak kans op een

prijs (we zijn nog steeds aan het verzinnen wat dat wordt). Veel

succes…

De gemeentewerkers rijden nu in andere auto’s, onbekenden

lopen door de straten te loeren zodat je denkt; wat zouden ze in

hun schild voeren? Wild parkeren is ook al een feit, de auto wordt

zelfs al op sommige plekken op de stoep geparkeerd. Campers

zie je overal staan (of zullen die onbekenden in ons dorp toeristen

zijn?). De belastingen zullen ook wel omhooggaan, het geld voor

het Groninger Forum en andere grote projecten moet wel ergens

vandaan komen! Als je op de fiets bent loop je nu ook al kans dat

je eraf wordt gemept en beroofd van je spullen. Het maakt niet uit

wat, geld, een pet of je portemonnee. Je bent het zo maar kwijt!

De eerste verwarde mensen wonen ook al in ons dorp met alle

problemen die dat geeft. Kom je thuis is je hele voortuin leeg en

omgespit. Als je er wat van zegt krijg je nog een grote bek ook

of een klap voor je kop (ze beroven dan niet). Ik heb al de eerste

kras op mijn nieuwe vette bak en natuurlijk geen briefje achter de

ruitenwisser. Ja, wij gaan ons steeds meer als stadjers gedragen.

Wat een vooruitgang, en wat gaat er nog komen? Misschien nog

een aardbeving. Dan zijn wij echte Groningers en horen er echt

bij! Maar eerst op vakantie, drie weken ertussenuit en dan maar

hopen dat als je weer thuiskomt je inboedel er nog is. Goede

vakantie iedereen en gezond weer terug.

Berend.

Glimmer’lei - juni 2019

5


e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

6 Glimmer’lei - juni 2019


Elektrische deelauto in

Glimmen?

De werkgroep Duurzaam Glimmen onderzoekt of er voldoende

belangstelling is in Glimmen voor een elektrische deelauto.

Daarvoor is contact gelegd met EasyDriving uit Midwolde.

energie. Bovendien leidt autodelen tot bewustere keuzes ten

aanzien van vervoer, zodat autodelers vaker kiezen voor lopen,

fietsen of openbaar vervoer.

Een elektrische auto lijkt duur, maar is in het gebruik relatief

goedkoop. Het lidmaatschap kost € 5 per maand. Het dagtarief

varieert van € 27,50 voor een Nissan Leaf tot € 175 voor een

Tesla model X.

EasyDriving kenmerkt zich door het delen van een auto in

besloten kring. Hierbij kan gedacht worden aan dorpen, wijken

en buurten, maar ook aan wooncomplexen of een centraal

gelegen parkeergarage. De kring gebruikers is beperkt tot lokale

bewoners, die elkaar kennen, of elkaar dan leren kennen.

Het delen van elektrische auto’s verlaagt de parkeerdruk,

creëert ruimte voor meer groen, het draagt bij aan een beter

milieu, versterkt de sociale verbinding, is kostenbesparend

voor de gebruikers en het biedt een kans voor ondernemers en

particulieren om tegen redelijke kosten een bijdrage te leveren

aan een duurzaam en leefbaar Noord-Nederland.

Een elektrische deelauto van EasyDriving veroorzaakt geen

geluidsoverlast en reduceert de CO2 uitstoot, zeker als we het

laden van de auto’s kunnen koppelen aan groen opgewekte

Met een deelauto van EasyDriving kun je als bewoner een auto

delen met je buren. Als gebruiker verzamel je een kring van 4

tot 6 buurtgenoten, met wie je graag de auto zou willen delen.

Samen met je buren kun je op deze manier gemakkelijk gebruik

maken van de gezamenlijke deelauto van EasyDriving. De

deelauto wordt ook vaak gebruikt door gebruikers die op vakantie

gaan naar het buitenland.

Meer info is te vinden via www.easydriving.eu. Bij interesse voor

deelname graag een mail naar info@duurzaamharen.nl.

Dorpshuis De Groenenberg

Zoals u wellicht hebt gemerkt zijn we drukdoende om de ruimte

van het jeugdhonk op te knappen: de toiletgroep is al vernieuwd

en nu zijn er wat vrijwilligers aan het schilderen. We kunnen daar

nog mensen gebruiken die willen helpen, u kunt zich aanmelden

bij ondergetekende of bij Malko Swelheim. Jong en oud kan mee

werken. Wanneer het schilderwerk klaar is kunnen we verder met

de afwerking met de vloer en de bar.

Ondertussen is de troep dat naast het dorpshuis lag naar de stort

gebracht en de wagen die er stond vroeg wat speurwerk van wie

het was, maar bleek van de gemeente te zijn. Beide problemen

opgelost.

De vorige keer had ik het ook al aangekondigd, maar we zijn

bezig met een jaaragenda: een overzicht van een jaar lang

activiteiten in de Groenenberg. Deze moet eind augustus klaar

zijn. En er is met name in de weekenden gelegenheid voor het

houden van festiviteiten in bijvoorbeeld de grote zaal, maar ook

in het bargedeelte. Het zou mooi zijn als er iemand iets wil doen

dat dit mee kan in de agenda.

Vrijdag 5 juli zijn alle vrijwilligers van harte uitgenodigd voor een

gezellige avond in de Groenenberg; alle mensen die betrokken

zijn bij de Groenenberg en op de een of andere manier iets

doen zijn van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur. Het

programma houden we nog even voor ons.

Zo bent u weer even op de hoogte van ons wel en wee.

En we kunnen best nog wat hulp gebruiken, is het niet als lid van

ons bestuur dan wel als lid van de activiteitencommissie of om te

klussen. Van harte uitgenodigd.

Hartelijke groet, Jan Hommes, voorzitter Groenenberg

Glimmer’lei - juni 2019

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

www.pixxle.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

GRATIS

DINERBON GRATIS

DINERBON

GRATIS

GRATIS

DINERBON

DINERBON

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen

ontvang een dinerbon t.w.v. 85,-

in Boek samenwerking nu ontvang uw zomervakantie met een dinerbon Bij Cosineros bij Zuidlaren t.w.v. in t Zuidlaren.* 85,- Reizen

in Boek samenwerking nu Kijk ontvang uw op onze zomervakantie met website: een dinerbon Bij Cosineros www.toerkoop.nl/zuidlaren

bij t.w.v. Zuidlaren in tZuidlaren.*

85,- Reizen

Voor vakanties

Kijk op vanaf

onze Eelde:

website: kijk

www.toerkoop.nl/zuidlaren

op onze website in samenwerking www.vanafeelde.nl

Voor vakanties Kijk ontvang op vanaf onze Eelde: website: een met kijk

dinerbon Bij

www.toerkoop.nl/zuidlaren

Cosineros

op onze website

t.w.v. in

www.vanafeelde.nl

tZuidlaren.*

85,-

in Voor samenwerking vakanties vanaf Eelde: met kijk Bij op Cosineros onze website www.vanafeelde.nl

in Zuidlaren.*

Kijk op onze website: www.toerkoop.nl/zuidlaren

Zuidlaren Voor vakanties vanaf Reizen, Eelde: Marktstraat kijk op 9, 9471 AA Zuidlaren

onze website www.vanafeelde.nl

Zuidlaren T: Kijk 050 op - Reizen, onze 409 website: 59 Marktstraat 23 M: www.toerkoop.nl/zuidlaren

zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

Voor vakanties vanaf Eelde: kijk op onze website www.vanafeelde.nl

Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

Zuidlaren

T: 050

Reizen,

- 409 59

Marktstraat

23 M: zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

* Voorwaarden: T: 050 - Boeken 409 voor 59 23

01-07-2019.

01-04-2019. M: zuidlaren@toerkoop.nl

Vertrek tussen 01-04-2019 31-12-2019.

WWW.TOERKOOP.NL

WWW.TOERKOOP.NL

WWW.TOERKOOP.NL

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor en in Zuidlaren. 31-12-2019.

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. t 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor in en Zuidlaren. 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - juni 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

23 juni 10.00 uur Trefpuntkerk ds. K.Dijk

30 juni 10.00 uur Trefpuntkerk ds.H.Marsman

7 juli 10.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Hekman

14 juli 10.00 uur Bartholomeuskerk Da.Ros.Fortuin avondmaal

21 juli 10.00 uur Trefpuntkerk Da. A.van Beijeren

28 juli 10.00 uur Bartholomeuskerk ds.H.Marsman

4 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Ds.Th.van Beijeren

11 augustus 10.00 uur Bartholomeuskerk Ds. Arl.Toornstra

18 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Da. A.van Beijeren

25 augustus 10.00 uur Bartholomeuskerk ds. R.Fortuin

1 september 10.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Kosterman

8 september 10.00 uur Bartholomeuskerk ds. M.Schut

15 september 10.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Kosterman startzondag avondmaal mmv cantorij

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

Inloopochtend

In juni konden wij Niek Hartman verwelkomen, met zijn assistente

Gea. Na koffie en weer bijgepraat te hebben kon Niek zijn verhaal

beginnen. Het was een ongelooflijk boeiend verhaal. Hoe hij

begon in de schuur van zijn ouders, eerst gewoon hobbymatig.

Steeds een stapje verder. Allerlei smaken ontwikkelen, welke doen

het goed, welke een stuk minder. Daarna professioneel, nadat

Robert Boverhof hem de kelder van Paviljoen Appelbergen had

aangeboden.

Niek liet foto’s zien op de beamer, gemaakt door zijn broer. Hele

grote ketels, veel slangen en kranen. Gelukkig vertelde hij erbij.

Allereerst welke ingrediënten nodig zijn. Gerst, water, hop en gist.

Hier kun je bier van maken. Wel na veel bewerkingen als daar zijn:

Schroten: het malen of pletten van de gerst tot mout - Maischen:

door toevoeging van water een beslag maken - Filteren en

spoelen: alle ongerechtigheid eruit halen - Koken op verschillende

temperaturen, bepalend voor een soort bier – Koelen: vooral dat

koelen moet snel gebeuren, in ijswater.

Na deze handelingen die min of meer standaard zijn, komt de hand

van de meester er echt aan te pas. Door toevoeging van hop, gist

en water (liefst bronwater) in verschillende samenstelling kan de

brouwer zijn smaken componeren. Soms goed, soms heel goed,

maar ook wel eens een beetje minder.

Vergisten; het op smaak laten komen en suiker toevoegen in grote

ketels - Desinfecteren van de flessen – Vullen - Kroonkurken

plaatsen – Etiketteren.

Niek vertelde zijn verhaal zeer aanstekelijk. Gea voorzag hem

steeds van de juiste beelden. Veel vragen kwamen ondertussen

ook van onze gasten. Niek gaf overal antwoord op.

Tenslotte had hij een quiz gemaakt. Daar zijn wij helemaal dol op.

Moeilijke, maar ook betrekkelijk gemakkelijke vragen waren erbij.

Aan het eind waren er drie winnaars. Door middel van een shoot

out kwam er toch een winnaar uit en twee troostprijzen. Allemaal

een heerlijke doos eigen gebrouwen bier met of zonder glas.

Moet ik nog wel vertellen waar de naam Corviri vandaan komt.

Cor komt uit het latijn en betekent: hart. Viri betekent in het latijn:

mannen. Dus de Hartmannen. Niek heeft veel te danken aan zijn

vader en zijn broer, die hem helpen en steunen waar zij kunnen.

Daarom heeft Niek hen willen eren door hen in zijn biermerk te

noemen. Ook is hij heel blij met de vriendenclub, die hem feedback

geeft, waardoor hij nog beter hoopt te worden. Ja, eigenlijk is zijn

grote droom zo goed en groot te worden, dat hij er echt van kan

leven. Een mooi initiatief van een van onze gasten was, dat mocht

Niek een crowdfunding willen beginnen, zij als eersten willen

inschrijven.

Als u niet geweest bent en toch het verhaal van Niek wilt horen. Hij

organiseert proeverijen bij u thuis. Zorg voor een aantal vrienden

of bekenden en hij komt graag bij u langs. Het is zeker de moeite

waard. Gelukkig kon Niek ook nog een paar doosjes omzetten.

Hartelijk dank voor deze mooie morgen.

De volgende maand zal Ymetje Cluysenaer ons denkbeeldig

meenemen naar haar tuin en ons vertellen over het telen van rogge

en wat zij daar allemaal mee doet.

Rest mij nog u allen hartelijk te danken voor het inbrengen van

spullen voor de voedselbank. Zo konden wij weer een volle krat

wegbrengen naar Zuidlaren. U allen een heel goede zomer

toegewenst. De inloopochtend gaat gewoon de hele zomer door.

In september komen de vrouwen van het Voedselbos bij ons op

bezoek. U bent daarvoor alvast van harte uitgenodigd.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (2 juli 2019)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren voor de

voedselbank)

Wil Hiensch

Glimmer’lei - juni 2019

9


Ontwikkeling zonnepark Glimmen een stap verder

Op 21 mei was er een bijeenkomst voor de inwoners van Glimmen waarin o.a een mogelijk zonnepak aan de Zuidlaarderweg

is gepresenteerd. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de werkgroep Duurzaam Glimmen in De Groenenberg. Er waren

ongeveer 30 personen aanwezig. De aanwezigen konden zich op hoofdlijnen vinden in de locatie en het ontwerp van het

zonnepark. Vervolgens is het plan besproken met de provincie en de gemeente Groningen. Deze gaven aan dat het plan nader

uitgewerkt kan worden. Hieronder een afbeelding van het ontwerp van het zonnepark zoals dat besproken is.

Het zonnepark ligt tegenover Brasserie De Kastanjehoeve op

het terrein van een voormalige boomkwekerij. Het grenst aan de

Zuidlaarderweg en de spoorlijn. Vanaf de Zuidlaarderweg zal het

zonnepark niet zichtbaar zijn.

Enkele indicatieve gegevens van het zonnepark:

• Oppervlakte 1,8 ha;

• Totaal 6.000 zonnepanelen met een piekvermogen van 2 MW;

• Jaarlijkse elektriciteitsproductie 1.700 MWh, goed voor zo’n 500

huishoudens;

• Investeringskosten 1,5 miljoen euro.

• Als alles volgens planning verloopt dan zal het zonnepark vanaf

ergens in het jaar 2021 operationeel zijn.

Er is een startsubsidie Lokale Energietransitie aangevraagd bij

het het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. Daarmee is

een bedrag van € 10.000,- verkregen om de startkosten van het

project te financieren. Met de subsidie is een onderzoek gedaan

naar de natuurwaarde van het perceel. Dat is nodig om de

vergunning aan te kunnen vragen. Uit het onderzoek blijkt dat er

natuurwaarde geen belemmering vormt om het zonnepark aan te

leggen. Eén van de eisen die de gemeente Groningen stelt, is dat

de natuurwaarde toe moet nemen. Dat kan bereikt worden met

het planten van bomen en struiken, herstel van een houtwal en

bloemrijk grasland. Door de zonnepanelen zo te plaatsen dat er

voldoende zonlicht en regen onder de panelen kan komen, kan

ook daar ecologisch waardevolle ruimte ontstaan. Hieronder een

foto van de locatie met de cheque van € 10.000,-.

Voor het zonnepark zal een coöperatie opgericht worden. In

het bestuur zullen personen deelnemen vanuit de werkgroep

Duurzaam Glimmen en de bestaande coöperatie Duurzaam

Haren. Het oprichtingsbestuur is van plan om (een deel van)

het park te gaan exploiteren op basis van het postcoderoos

systeem. Het verzorgingsgebied omvat globaal Glimmen, Haren,

Noordlaren, Onnen, Eelde, Paterswolde en Groningen-Zuid.

Een deelnemer in het zonnepark kan de energiebelasting van

zijn afgenomen elektriciteit terugkrijgen. Op dit moment gaat dat

om ongeveer 12 cent per kWh. Een voorbeeld voor deelname in

het zonnepark ziet er als volgt uit.

• Een gezin gebruikt 3.000 kWh “grijze” stroom per jaar.

• Het gezin “koopt” 10 zonnepanelen van € 250,- per stuk, dus

investeert € 2.500,-.

• Dit komt overeen met 2.500 kWh “groene” stroom per jaar.

• De korting op de energiebelasting is € 300,- per jaar.

• De terugverdientijd is ongeveer 8 jaar.

• Dit is vergelijkbaar met een spaarrekening met een rente van

4%.

• De looptijd van het project is 15 jaar.

Een gezin met een koophuis kan ook overwegen zonnepanelen

op het eigen dak te leggen. Dan is de terugverdientijd op basis

van de salderingsregeling ongeveer 6 jaar. Maar dan moet je

wel een geschikt dak hebben dat de zonnepanelen kan dragen,

geen schaduw heeft en op het zuiden is gericht. Bovendien is

op dit moment niet duidelijk hoe lang de salderingsregeling blijft

bestaan, terwijl de postcoderoosregeling 15 jaar is gegarandeerd.

Het oprichtingsbestuur wil in dit stadium graag peilen of er in

Glimmen en omgeving belangstelling is voor deelname aan het

zonnepark. Ga voor meer informatie naar www.duurzaamharen.

nl of stuur een mail naar info@duurzaamharen.nl.

10 Glimmer’lei - juni 2019


Oude liefde roest niet

Een nieuwe rubriek in de Glimmer’lei. Bent u of kent u toevallig

ook de trotse bezitter van zo’n juweeltje op wielen? Laat het ons

weten of stuur een foto met de bijzonderheden naar: glilmmerlei@

gmail.com. Hieronder de aftrap…

AUTOPASPOORT

Merk: Triumph

Type: Roadster 1800

Productiejaar: 1948

Kilometerstand: 78.744

Eigenaar:

Anton Gelissen (sinds 1975)

Bijzonderheden:

houten carrosserie en

aluminium koetswerk,

dicky seat

‘Als het er netjes bij ligt, is het veel prettiger langskomen’

Op zaterdag 18 mei is er hard gewerkt op de Noordlaarder begraafplaats. Vrijwilligers leerden er graven beletteren; een precies,

maar ontspannend werkje.

Door Dick Vos - ‘Is dit een krulletje of een punt?’ Alie Honebeek

wijst op de grafzerk die ze onder handen neemt. Alle ‘verheven’

delen - de hoger uitstekende stukken, zoals de letters - maakt ze

zwart. Als het goed gebeurt, is straks weer duidelijk leesbaar wie

hier begraven ligt. Met een aantal vrijwilligers buigen ze zich over

de tekst. ‘Daar staat net zo’n letter’, ziet iemand. ‘Het moet een

krulletje zijn.’ Dat betekent dat dit stukje steen niet volgekwast

moet worden met zwarte verf. Met een penseeltje brengt Alie dus

een klein cirkeltje aan.

‘Met blad vegen lijkt het of je veel meer werk verzet’, constateert

ze. Al jaren helpt ze in het voorjaar en het najaar een dagje

om de begraafplaats achter de ijsbaan in Noordlaren netjes te

houden. In het najaar is er altijd een ‘bladruimdag’ en dan gaat

het onderhoud per strekkende meter. Nu gaat het per vierkante

millimeter. Maar het is mooi werk. De begraafplaats is een

prachtig begroeide oase en het is heel ontspannend om daar

in alle rust te priegelen aan een grafsteen. En je hebt eer van je

werk. Zelf woont ze in Roden, maar ze herinnert zich goed hoe

ze hier speelde wanneer ze als kind bij haar grootvader aan de

Duinweg kwam.

Truida Harms uit Noordlaren komt hier vaker omdat hier een paar

generaties voorouders liggen. ‘Bijna altijd zijn er ook anderen die

het graf van een overleden partner, vader of moeder bezoeken’,

weet ze. ‘Als het er netjes bij ligt hier, is het veel prettiger

langskomen.’

Niet bang zijn

Het opnieuw beletteren van een aantal oudere graven was één

van de activiteiten tijdens de ‘klusdag’ afgelopen zaterdag op het

kerkhof. Om de aanwezige vrijwilligers in te wijden in dit ambacht

waren twee ervaren schilders van de Noorderbegraafplaats

Assen uitgenodigd. Heerlijk werk, weet Corrie Nederend al jaren.

Ze legt uit dat je niet bang hoeft te zijn voor foutjes. Als je een

beetje uitschiet, kun je dat later gewoon wegschuren met een

stukje fijn schuurpapier. ‘Nee, niet direct - als de verf nog niet

goed droog is, smeer je het uit en dan wordt het een knoeiboel.’

Het zou mooi zijn wanneer er een vast groepje ontstaat dat de

belettering gaat onderhouden, zegt Bernard van de Beek. Als

kerkrentmeester van de Protestantse gemeente Noordlaren

Glimmen is hij medeverantwoordelijk voor het beheer van de

begraafplaats. De sfeer was goed en hij vermoedt dat hij een

aantal mensen weer zal terugzien. Er zijn stenen genoeg voor

nog een aantal schilders.

Eén van de graven waarvan de tekst weer leesbaar is gemaakt,

is die van de beroemde Petrus van Oeckelen, die in 1878 in

Glimmen overleed. Het huis ‘Oeckelenhof’, Rijsstraatweg 20

in Glimmen, verwijst nog naar deze familie van orgelbouwers.

Architect Egbert Reitsma noemde het pand zo omdat in dat huis

eerder één van de zonen van Van Oeckelen gewoond had.

www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren

Glimmer’lei - juni 2019

11


Vereniging in de spotlights

DE GLIMMER’LEI

Verspreidingsgebied: alle huizen tussen de Boerlaan en de Vogelzangsteeg

Opgericht: 1982 | Oplage: 700 | Contact: glimmerlei@gmail.com

Berichten van De Groenenberg

Door Iekje Wortelboer - De Glimmer’lei verschijnt 10 x per jaar en

misschien heeft u zich wel eens afgevraagd hoe een klein groepje

redactieleden er iedere maand weer in slaagt om 12 pagina’s te

vullen met wetenswaardigheden uit ons dorp. Laten we beginnen met

het belangrijkste: onze adverteerders. Zonder adverteerders zou de

Glimmer’lei niet kunnen bestaan dus ere wie ere toekomt en gun ze

uw klandizie!

door. En ondertussen

De redactie telt zes leden plus een fotograaf. Eén keer per maand komen we bij elkaar in het

blijven we werken aan het

We dorpshuis kunnen terugkijken om het laatste op een geslaagde nummer decembermaand.

kort te evalueren, verbeteren het volgende van alles nummer wat voor te bereiden en de

Veel taken feestelijke verdelen. kerstbijeenkomsten Als trouwe lezer in een weet door u een natuurlijk paar De dat Groenenberg de eerste twee betreft. bladzijdes worden gevuld met

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

een hoofdartikel. De onderwerpen hiervoor komen In (bijna) mijn vorige altijd uit bericht de lucht vallen en Hein, Frans,

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Marjolein en Iekje schrijven Sylvesterloop het bij toerbeurt (zie afhankelijk foto). bezig van zijn de persoonlijke akoestiek te voorkeur, belangstelling en

beschikbare tijd. De daaropvolgende Volgens de pagina’s organisatie worden verbeteren besteed en met aan name alles wat los en vast zit. Er zijn

deden dit jaar meer

vaste ingezonden bijdragen zoals “Nieuws van de Groenenberg”, het bargedeelte gezelliger de inloopochtend, de agenda’s van

mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde

de kerk en het dorpshuis en 487 het mannen, recept vrouwen van het en Voedselbos waar we als redactie weinig omkijken

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

naar hebben.

kinderen!

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

Daarnaast kennen we diverse Het (soms nieuwe wisselende) jaar de rubrieken maak. Ook waarbij werken we zo aan mogelijk het opnieuw proberen opstarten in – te en

inmiddels begonnen. Het

spelen op de actualiteit. Dat laatste lukt natuurlijk niet vooral altijd bijhouden maar dankzij – van onze Willem website.

startte in oudejaarsnacht

en Carolien toch ook

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

heel vaak wel. Zo ontstaan met er meestal het Oud wel en Nieuw een “Waar keer of per niet maand waar”, zal een een kok ‘Geletterde voor ons kat’ koken. en Daarvoor andere

feest korte in artikeltjes De Groenenberg, waarvan georganiseerd de redactie door denkt een dat paar ze leuk moet of men informatief zich van zijn. tevoren Berend opgeven laat via iedere een maand speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

van zich horen, de raadplaat doet regelmatig een beroep emailadres: op vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. uw waarnemingsvermogen, Hein Op laat het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke u graag mijmeren Nieuwjaarsreceptie over ons dorp geweest en van op de besturen achterpagina kunt u iedere maand kennis maken met een

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van het de Plaatselijk vele clubjes Belang die en ons van dorp De rijk Groenenberg, is. Last but in not kan least voorlopig ontvangen niet meer we voor iedere ons zijn maand culinaire eenmalige

driegangenmenu

bereiden, activiteiten omdat hij en zijn wat tijd voor dies iets meer anders zij. Voor nodig

samenwerking ingezonden met kopij het zoals Vrijdagavondcafé. aankondigingen Vrijwilligers voor van bijeenkomsten,

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

alles wat in de Glimmer’lei komt te staan geldt dat heeft. het verband Maar vanaf moet april houden mogen we met hem Glimmen weer inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

en het

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. moet verbindend Miriam en of Malko informatief spraken zijn. kort Tot namens zover hun verloopt Turks gekookt alles meestal (en gegeten) soepel. worden! Iedereen Mocht u op stuurt de hoogte zijn

eigen stukjes bestuur, en foto’s waarbij tijdig Malko (de een deadline terugblik hield op zondagavond en onze gehouden is heilig!) worden naar via de wekelijkse onze hoofdredacteur nieuwsbrief, dan Gert. kunt u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

Wat Gert precies doet weten ook wij niet maar in zich ieder daarvoor geval aanmelden. controleert hij alle ingezonden kopij

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. inclusief de Het advertenties was op spelfouten en spaties, schrijft heel soms ook een stukje, maakt een

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig ruwe lay-out druk (zie en foto’s). stuurt dat op maandag naar de drukker de ruilbibliotheek. in Hoogeveen. Regelmatig Op de worden een boeken of andere meegenomen manier

Gelukkig lukt het was altijd de om periode alles een plekje te geven en er een en mooi andere strak ervoor geheel in de plaats van te gezet. maken Dat houden (met dank we dus aan zo.

van ijzelgladde wegen

net Tobi achter Gebert de rug.... van Olidisign).

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 Op woensdag januari of een donderdag ontvangt onze hoofdredacteur we u hierover. de drukproef en wordt alles nog

gebruikersoverleg. Op

een keer gecontroleerd; soms mankeert er iets aan Maar de mocht bladspiegel, u nu al weten is dat er ergens u mee wilt een doen: regel tekst

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren weggevallen over of de zijn stand er en teveel gang witte van zaken, vlakken bespreken omdat er te weinig kopij is aangeleverd. Vooral dat laatste

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe is erg we vervelend de gebruikers want meer dan kunnen worden laten de participeren redactieleden en opgeroepen om onmiddellijk iets uit hun mouw

het te schudden voorstellen van en dat onze per nieuwe omgaande voorzitter. op We de zijn mail als te Namens zetten. het We bestuur, prijzen ons dan ook gelukkig met

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een ons paar redactielid mensen dit die goede van voorbeeld schrijven om zijn ons beroep bestuur heeft te gemaakt. Aan het eind van de week wordt de

komen Glimmer’lei versterken. gedrukt Op het en moment op vrijdagmiddag dat ik dit schrijf, door moet de directeur van de drukkerij die (niet helemaal)

deze toevallig bijeenkomst in Glimmen nog plaatsvinden. woont persoonlijk Over het verloop bij bezorger ervan UITNODIGING

thuis afgeleverd. Vanaf zaterdag vindt u onze

kan ik dus nog niets melden.

dorpskrant in uw brievenbus. Het loopt dus als een Algemene goed geoliede Leden Vergadering machine. Toch IJsvereniging zouden wij Glimmen. onze

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

redactie heel graag met één herneemt of twee het personen gewone willen Aanvang uitbreiden. 20.00 uur. Voelt u zich geroepen? Laat het

ons weten! Hoe wij ook ons best leven doen, weer wij zijn kunnen gang. natuurlijk In 2015 hebben niet alles we helaas weten. niet Wij kunnen nodigen schaatsen u dan op ook de

van harte uit om zelf een bijdrage

Zo ook

te leveren

voor

aan

De

de prachtige inhoud ijsbaan van dit in ons magazine. dorp, maar Ook wie weet suggesties wat 2016 zijn voor

Groenenberg. In de

altijd welkom.

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

NB. Sinds 2012 organiseren bijeenkomsten wij op de eerste weer zaterdag van november de enige echte Glimmer’lei

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Pubquiz. Noteer 5 november 2019 dus vast in uw agenda!

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

8 september

om

2019

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

38

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

6 Glimmer’lei - januari 2016

12 Glimmer’lei - juni 2019

8

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!