08.10.2020 Views

40 jaar veerkrachtig 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

“Aan een 4-jarig kind kun je

niet uitleggen wat MS is…”

1980 - 2020

Veerkrachtig

Anita van der Zwan, 50 jaar. Geboren in Sneek. Jaren

werkzaam als administratief medewerkster op een

school. Sinds 2 jaar fulltime mantelzorger voor dochter

Mikki (21), die sinds haar 4e MS heeft.

“Aan een 4-jarig kind kun je niet uitleggen wat MS

is en welke impact dat op je leven gaat hebben.

Bovendien was Mikki destijds het eerste en

jongste kind in Nederland met MS en moesten we

wereldwijd op zoek naar informatie. Behandeling

en medicatie was er toen alleen voor volwassenen.

Gelukkig is er voor kinderen die nu de diagnose

krijgen veel meer mogelijk. Mikki vindt het geweldig

om zich samen met Wolter Kroes in te zetten voor

Stichting MS Research. Onderzoek gaat namelijk

voor oplossingen zorgen. Positief zijn zit in Mik’s

DNA en in ons hele gezin. Er kan altijd meer wel

dan niet en je moet zelf de slingers ophangen.

Je kunt denken ‘wat erg dat je je baan opgezegd

hebt’, je kunt ook denken ‘wat fijn dat het al die

jaren daarvoor nog wel gelukt is’.

Bert, mijn man, was vroeger veel op reis vanwege

zijn werk bij de marine. Nu werkt hij alleen aan

wal. Dit jaar gaan we voor het eerst weer samen op

vakantie. Misschien verheugt Mik zich daar nog wel

het meest op … eindelijk zonder haar ouders die

altijd meekijken.”


DANKZIJ DONATEURS VAN STICHTING MS RESEARCH

ZIJN BELANGRIJKE RESULTATEN GEBOEKT!

Aantal mensen met MS wereldwijd: 2,8 miljoen Aantal mensen met MS in Nederland: 25.000

Prof.dr. Inge Huitinga:

“Het contact met mensen

met MS heeft mij verrijkt,

zowel wetenschappelijk als

persoonlijk. Als eerste MSfellow

en nu hoogleraar kan

ik met de MS-Hersenbank

significant bijdragen aan de

oplossingen voor MS.”

Prof.dr. Dick Hoekstra:

“Mijn MS-onderzoek voelde

nooit als ‘werk’, maar was

mijn lust en mijn leven.

Ik ben er trots op ooit de

eerste subsidie van Stichting

MS Research ontvangen

te hebben. Gepensioneerd

en wel ben ik nog steeds

nauw betrokken bij de

ontwikkelingen.”

Dr. Joost Smolders:

“Met trots en gepaste nederigheid zet ik samen

met mijn team het werk van Rogier Hintzen voort.

Voor mij is er geen plan B, ik ga er vol voor.”

Prof.dr. Bernard

Uitdehaag:

“Het uiteindelijke doel

is natuurlijk dat mensen

met MS een goede

kwaliteit van leven

behouden. Als centrum

willen wij de progressie

van de ziekte kunnen

stoppen.”


Dr. Rinze Neuteboom:

“Door kinderen met

‘vermeende’ MS vanaf de

eerste aanval te volgen,

krijgen wij inzicht in

het ontstaan en verloop

van de ziekte. Met ons

onderzoek zijn wij in

staat om de diagnose en

begeleiding van kinderen

met MS weer verder te

verbeteren.”

Joop Tichelaar en Conny Slotboom:

“Wij zijn er trots op donateurs te zijn van Stichting MS

Research. Onderzoekers staan aan de vooravond van

nieuwe inzichten en doorbraken. Met uw gift komen

we sneller dichterbij. Helpt u mee?”

Dr. Susanne Kooistra:

“Samen met mijn onderzoeksgroep moet en zal

ik een stap verder komen. Voor mensen met MS.

Gelukkig begrijpen donateurs van Stichting MS

Research dit. Zonder hen geen onderzoek.”

HM Koningin Máxima:

“Multidisciplinair werken is heel belangrijk bij

de behandeling van MS-patiënten. Net als de

samenwerking met onderzoek om te komen tot de

juiste behandeling van patiënten en allereerst het

vinden van de oorzaak.”

Annelies Conijn:

“De Koningin die bij me was, dat is zo groots. Het

is ‘once in a lifetime’ dat dat gebeurt!”


“Je weet pas hoe het je leven

beïnvloedt als de situatie daar is”

1980 - 2020

Veerkrachtig

Trudy van Veen, 67 jaar. Geboren in de Beemster en

getogen in Ter Aar. 48 jaar getrouwd met Henk, die

sinds 2001 progressieve MS heeft.

“Voor elk probleem is een oplossing, dat is

mijn grondhouding. Natuurlijk is dat niet altijd

eenvoudig en ook niet altijd helemaal waar. Maar

het geeft mijn koers aan. MS komt plotseling op

je pad en alles wat daar bij hoort wordt onderdeel

van je leven. Gelukkig is de ziekte bij Henk nu

‘onder controle’, maar hij heeft veel ingeleverd en

dat is blijvend.

Wij hebben er voor gekozen dat ik als mantelzorger

hem volledig verzorg. Mantelzorg wordt erg

onderschat en is vaak onzichtbaar voor de wereld.

Pas als je het zelf van dichtbij meemaakt, weet

je welk stuk leven en vrijheid je inlevert om het

leven van een ander mogelijk te maken. Basale

verzorging en met alles helpen. Vanzelfsprekend

doe ik dat en met liefde. Twee keer per jaar ga ik

een week weg, om er even uit te zijn.

MS begint subtiel, maar verandert voortdurend;

van stok naar rollator, naar scootmobiel, naar

rolstoel. In onze situatie althans. Ik vind het

dapper dat Henk na overlijden hersendonor wordt.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat onderzoek

via Stichting MS Research de oplossingen voor

MS gaat vinden!”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!