15.04.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>12</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Tekst en foto’s: VVB<br />

Dag Evert (van Zelst)<br />

Samen met uitvaartverzorging Rivierenland organiseerde<br />

Voetbal Vereniging Beesd op woensdag<br />

24 februari een laatste groet aan hun clubicoon<br />

Evert van Zelst. Het werd een waardig afscheid.<br />

Vele jongeren hadden zich op de aankomstweg<br />

naar Sportpark Molenzicht opgesteld tussen een<br />

haag van rode en zwarte ballonnen. Onder luid<br />

applaus werd Evert, voorgegaan door het damesteam<br />

van kleindochter Fenne en zoon Jos, op zijn<br />

laatste gang naar zijn club begeleid.<br />

verlichte smalle aankomstweg naar het voetbalveld.<br />

Daar werd hij bij de ingang opgesteld tussen de<br />

vele bloemstukken, met zijn viskoffer, zakmes en<br />

onafscheidelijke pet. Velen maakten gebruik van<br />

de mogelijkheid om via een drive-thru afscheid te<br />

nemen en de familie vanuit de auto te condoleren<br />

en sterkte te wensen. Verkeersregelaars zorgden<br />

ervoor dat de vele auto’s, fietsers en elftallen te<br />

voet veilig hun weg vonden op de door fakkels<br />

Dan zie je waar een dorpsclub groot in kan zijn.<br />

Samen plezier hebben, maar er ook zijn om<br />

elkaar te steunen bij verdriet.<br />

Na afloop bedankten de familieleden de vele vrijwilligers<br />

en vertrok Evert naar de RK Kerk waar<br />

de dag erna de uitvaart werd gehouden.<br />

Indrukwekkend,<br />

dat is het juiste woord.<br />

Want dat was het.<br />

Namens V.V. Beesd<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!