14.07.2022 Views

IZP_2.1_juli_testfase_2022_PDF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Behandeling: Niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

10m. OVERIG<br />

11. PALLIATIEVE SEDATIE<br />

Beschrijf hier de bijzonderheden en gemaakte afspraken rondom palliatieve sedatie.<br />

11a Vocht- en voeding onthouding<br />

Wat is besproken omtrent het stoppen van vocht- en voeding aan het eind van het leven?<br />

12. LEVENSEINDE<br />

Bijzonderheden m.b.t. levenseinde<br />

Eventuele obductie / donatie<br />

Afscheid en uitvaart<br />

Uitvaartverzekering<br />

18<br />

sort-siz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!