14.07.2022 Views

IZP_2.1_juli_testfase_2022_PDF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Medische situatie<br />

Relevante voorgeschiedenis<br />

Diagnose / actuele problematiek<br />

Verwachting voor de toekomst<br />

In welke bewoording is bovenstaande<br />

besproken en met wie (kind, ouders/<br />

voogd)? Wat weet het kind en in welke<br />

bewoording?<br />

Allergieën<br />

Bijwerkingen op (eerdere) medicatie<br />

Het zorgteam<br />

Hoofdbehandelaar<br />

Andere betrokken kinderarts(en)<br />

Kinder Comfort Team<br />

Huisarts<br />

Thuiszorg/PGB’er<br />

Apotheek<br />

Revalidatiearts<br />

Fysiotherapeut<br />

Ergotherapeut<br />

Diëtist<br />

Maatschappelijk werk<br />

Psycholoog<br />

Geestelijk verzorger<br />

Rouw- en verliesbegeleider<br />

Medisch pedagogisch zorgverlener<br />

School/dagopvang<br />

Logeeropvang<br />

Overig, namelijk…<br />

Contactmogelijkheden<br />

Contactmogelijkheden voor kind en ouders<br />

1e aanspreekpunt<br />

2e aanspreekpunt of indien er geen<br />

thuiszorg betrokken is<br />

2<br />

Arrow-fr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!