14.07.2022 Views

IZP_2.1_juli_testfase_2022_PDF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gemaakte afspraken over zorgdoelen n.a.v. de waarden en voorkeuren<br />

Eventuele verschillen van inzicht / dilemma’s<br />

Geef aan hoe kind en ouders willen dat beslissingen worden genomen<br />

Checklist herinneringen maken<br />

Zie zakboekje voor meer informatie.<br />

Gijsje eigenwijsje<br />

Hand/voet afdrukken of haarlokje<br />

Hou-me-vast doos<br />

Living memories<br />

Make a memory<br />

Make-a-wish<br />

Stichting opkikker<br />

Villa pardoes<br />

Vergeet-me-niet doos<br />

Wens ambulance<br />

Overig, namelijk:….<br />

4<br />

Arrow-fr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!