26.08.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 56

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>56</strong> • augustus - september 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

15<br />

Brief Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Remco Zw<strong>in</strong>kels<br />

19<br />

20<br />

33<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g’ <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Oldtimerfestival & Veiligheidsdag op zaterdag 17 september<br />

Nieuw stadspark <strong>in</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

37<br />

Portret René Jacobs


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 57 – 2022:<br />

19 september 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum <strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jasper van Staveren, MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Gezondheidscentrum Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten


Voorwoord<br />

Als dit magaz<strong>in</strong>e bij je <strong>in</strong> de bus valt is de schoolvakantie<br />

officieel voorbij. Het is een zeer warme en droge zomer geweest.<br />

Dat was voor veel mensen aangenaam, maar voor<br />

anderen m<strong>in</strong>der omdat de warmte te veel impact had. Ondanks<br />

de warmte zijn we er als redactie weer <strong>in</strong> geslaagd<br />

om een mooie, volle <strong>editie</strong> te maken. Mede door onze adverteerders<br />

en partners was er ruimte voor veel verhalen,<br />

terugblikken en aankondig<strong>in</strong>g van evenementen. Hoewel<br />

Picknick <strong>in</strong> ’t Park helaas niet kon doorgaan, was er gelukkig<br />

toch veel te doen <strong>in</strong> deze lange, lange zomer.<br />

Ook de nazomer belooft veel. September staat <strong>in</strong> het teken<br />

van de historie van <strong>Overschie</strong>. Het grootste cultuurhistorische<br />

evenement is de tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De opbrengst van de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Delftse Schie’. Deze tentoonstell<strong>in</strong>g van Museum<br />

<strong>Overschie</strong> en prov<strong>in</strong>cie Zuid Holland opent op 10 september <strong>in</strong><br />

het museum. Er zijn allerlei objecten te zien die <strong>in</strong> de grond bij<br />

<strong>Overschie</strong> zaten. Om precies te zijn: daar waar nu de bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Schie ligt. Bij het graafwerk voor de bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

is uitgebreid archeologische onderzoek gedaan. Zo zijn<br />

meerdere belangrijke objecten opgegraven - spullen die veel<br />

vertellen over de ouderdom van dit gebied, de toenmalige bewoners<br />

en het gebruik van het land.<br />

De ‘Stoel van <strong>Overschie</strong>’ is de belangrijkste vondst: uit de klei<br />

bij de Schie kwamen restanten tevoorschijn van een stoel uit<br />

de 12e eeuw. Deze stoel geeft een voor Nederland unieke <strong>in</strong>kijk<br />

<strong>in</strong> de historie van dit gebied. In het museum kun je de stoel<br />

samen met alle andere opgegraven objecten en achtergronden<br />

bekijken. Zo kom je op een leuke manier meer te weten over<br />

<strong>Overschie</strong>!<br />

Nog meer geschiedenis v<strong>in</strong>d je bij het onverwachte slot van het<br />

verhaal van drukkerij H<strong>in</strong>ga en de familie H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g.<br />

Naast geschiedenis bevat dit nummer van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

alles over de activiteiten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> de komende maand<br />

én leuke terugblikken op geslaagde zomeractiviteiten. Bijvoorbeeld<br />

van de Buurvrienden, de Loopgroep <strong>Overschie</strong>, VTV<br />

Blijdorp, en nog veel meer. Ook besteden we aandacht aan een<br />

100-jarige en een gouden huwelijk. Verder is er nieuws over de<br />

aanleg van de A13/A16 en over de wensen om een stadsparkzone<br />

<strong>in</strong> het leven te roepen waar delen van <strong>Overschie</strong> een belangrijk<br />

onderdeel van zijn. Het <strong>Overschie</strong>se portret en de <strong>Overschie</strong>ënaar<br />

aan het woord hebben beiden een cultureel t<strong>in</strong>tje.<br />

En dan is er nog de brief van de Wijkraad. Eerder dit jaar waren<br />

er verkiez<strong>in</strong>gen voor de Wijkraad van <strong>Overschie</strong>. De wijkraad<br />

laat nu <strong>in</strong> een mooie brief weten wat ze tot nu toe hebben gedaan<br />

en van plan zijn. De komende maanden zullen zij vaker<br />

zo’n brief schrijven om de <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>woners te betrekken<br />

bij wat de Wijkraad voor <strong>Overschie</strong> doet.<br />

We wensen u veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Stadspark West 5<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 6<br />

Het verhaal over drukkerij H<strong>in</strong>ga 7<br />

Buren Esther en Paul maken hun straat mooier! 9<br />

Sociale straat zaterdag 22 oktober 9<br />

WMO - radar 13<br />

Een brief van de wijkraad aan heel <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>g geschiedenis van <strong>Overschie</strong> 19<br />

Luchtige muziek op een mooie zomerdag 21<br />

Veiligheidsdag en oldtimer braderie op 17 september 21<br />

Waarom doet mijn adviseur zo streng? 23<br />

Bijzondere vaartocht over Trekvaart de Schie 23<br />

Helaas: Picknick <strong>in</strong> ’t Park kan niet doorgaan 25<br />

Genieten <strong>in</strong> het groen om de hoek! 25<br />

Gratis kled<strong>in</strong>g of tas , Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD 25<br />

Optreden Big Band Enterprise <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 27<br />

Willem Horselenberg 27<br />

Buurvrienden HWD <strong>Overschie</strong> 28<br />

Vrijwillige <strong>in</strong>zet vv HWD 28<br />

Laagdrempelig sporten, doe je ook mee? 29<br />

Lekker atletieken <strong>in</strong> de vakantie 29<br />

Word vrijwillig mentor bij DUO for a JOB 30<br />

Sportkamp OverdeSchie 2022 zeer geslaagd! 30<br />

Echtpaar Van den Berg 60 jaar getrouwd 32<br />

<strong>Overschie</strong>se Jitske: 32<br />

Nieuw stadspark <strong>in</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

Portret van René Jacobs, beeldend kunstenaar 37<br />

Je leven als een reis 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto op de voorzijde: Afbeeld<strong>in</strong>g van de resten van de ‘Stoel van<br />

<strong>Overschie</strong>’ – opgegraven bij de werkzaamheden aan de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Delftse Schie – 2018<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


NIEUW IN OVERSCHIE<br />

MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij stofferen stoelen en andere meubelstukken<br />

vakkundig en betaalbaar. Ook kun je bij ons de magie<br />

van het blockpr<strong>in</strong>ten ontdekken.<br />

Kom gezellig eens langs om onze collectie<br />

meubelstoffen te bekijken of voor een leuke workshop.<br />

06 486 365 01<br />

Pieter van Aschstraat 3<br />

Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl<br />

Fit en sterk<br />

<strong>in</strong> 20 m<strong>in</strong>uten per week!<br />

Boek onl<strong>in</strong>e je gratis proefles<br />

Altijd met fit20 tra<strong>in</strong>er<br />

Omkleden is niet nodig<br />

Gegarandeerd resultaat<br />

ervaar<br />

fi t 20<br />

Wil je meer energie? Betere conditie? Van je rugpijn af?<br />

Boodschappen tillen, traplopen of fietsen zonder buiten adem<br />

te zijn? En dat zonder omkleedgedoe? Dat kan! fit20 wérkt voor<br />

iedereen, alle leeftijden en fitheidsniveaus. Ervaar fit20 en er<br />

gaat een wereld voor je open.<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Wereldwijd g<strong>in</strong>gen<br />

duizenden je voor!<br />

fi t20 Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10b1 • 010 3072250


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Liesbeth de Fouw<br />

Tijdens mijn e<strong>in</strong>dexamen Architectonische<br />

Vormgev<strong>in</strong>g aan de Academie<br />

voor Beeldende Kunsten Rotterdam<br />

verhuisde ik <strong>in</strong> 1992 vanuit<br />

Blijdorp naar <strong>Overschie</strong>. Mijn toenmalige<br />

vriend en ik kochten een huis <strong>in</strong> de<br />

Van Goijenstraat. Het was goed wonen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Wij kenden deze kant van<br />

Rotterdam helemaal niet, maar raakten<br />

snel <strong>in</strong>geburgerd.<br />

Ik verhuisde alleen naar de Delftweg,<br />

waar ik een nieuwe vriend leerde kennen,<br />

waarmee ik een zoon kreeg die nu <strong>in</strong>middels<br />

26 is. Ik g<strong>in</strong>g naar ballet bij Sylvia<br />

Geldhof en later naar zumba bij Marjan<br />

Merbis. Daar leer je vanzelf mensen kennen<br />

en zeker ook door mijn zoon, die<br />

natuurlijk naar school g<strong>in</strong>g, naar scout<strong>in</strong>g<br />

en later naar voetbal. Mijn roots liggen <strong>in</strong><br />

Delft, maar een aantal mensen zei: ‘wat<br />

ken jij hier veel mensen, ik kom uit <strong>Overschie</strong><br />

en ken er niet eens zoveel.’<br />

Naast mijn werk bij architectenbureaus<br />

en Sticht<strong>in</strong>g Werkcafé (als web-redacteur)<br />

<strong>in</strong> het centrum van Rotterdam stak ik mijn<br />

nek ook een beetje uit <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> op<br />

het culturele vlak. Daar werd C<strong>in</strong>eschie<br />

opgericht (door Marjon Kaaij, Paul Scheer<br />

en Annelies Verbeek) om de betere film<br />

betaalbaar naar <strong>Overschie</strong> te brengen. Later<br />

ben ik samen met Marjon doorgegaan.<br />

Nu doe ik dit alleen en v<strong>in</strong>d het nog steeds<br />

heel leuk. In september beg<strong>in</strong>t een nieuw<br />

seizoen, elke derde vrijdagavond van de<br />

maand, en er staan heel wat leuke films<br />

op het programma. We starten met House<br />

of Gucci (16 september) en <strong>in</strong> december<br />

willen wij een film aan een d<strong>in</strong>er koppelen.<br />

Ja, ik maak reclame voor C<strong>in</strong>eschie en In<br />

de Lugt, waar ook weer een heel cultureel<br />

programma op stapel staat, zoals de<br />

maandelijkse Appeltaartconcerten. Want<br />

er mogen toch best wat meer kunstuit<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> komen!<br />

<strong>Overschie</strong> is eigenlijk een dorp. In de<br />

oude kern met haar prachtige pandjes<br />

gelegen aan de Schie is het goed wonen.<br />

Sommige mensen kennen misschien<br />

Museum <strong>Overschie</strong> wel, maar weten niet<br />

wat een schitterende plek daarachter<br />

ligt. De museumtu<strong>in</strong> met boomgaard en<br />

tu<strong>in</strong>tjes is werkelijk een ware groene oase<br />

én dit alles op een steenworp afstand van<br />

het centrum van Rotterdam. Hoe leuk is<br />

het dan ook dat vanuit het <strong>Overschie</strong>se<br />

krantje dit mooie maandblad <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is ontstaan, waar<strong>in</strong> wetenswaardigheden<br />

over ons dorp de aandacht<br />

krijgen, geïllustreerd door mooie<br />

foto’s. Ik kijk er altijd naar uit!<br />

Ik geef graag het stokje over aan Bob van<br />

der Lugt.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Stadspark West<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Kabouter was verbouwereerd<br />

wie toch verzon die dakendagen<br />

was ‘t het verstand van hogerhand<br />

angst voor de hoge waterplagen<br />

omdat de kust straks gaat verz<strong>in</strong>ken<br />

en Utrecht zelfs kan gaan verdr<strong>in</strong>ken?<br />

Kabouter staat <strong>in</strong> alle tu<strong>in</strong>en<br />

als ‘n optimist die altijd lacht<br />

hij heeft vertrouwen <strong>in</strong> de du<strong>in</strong>en<br />

hij heeft een tegenplan bedacht<br />

en ook de naam: benedenschreden<br />

want op de grond heb je meer kracht<br />

Kabouter spant een l<strong>in</strong>t van parken<br />

neemt velden, bermen, gaarden mee<br />

wel duizend volkstu<strong>in</strong>en, terrassen<br />

<strong>in</strong> één aaneengesloten zee<br />

tot ergens ver <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

moet deze route dan gaan reiken<br />

Kabouter wil daarmee zijn stad<br />

met nóg een groene long verrijken.


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

6<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


Het verhaal over drukkerij H<strong>in</strong>ga en de<br />

familie H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g krijgt nog een vervolg<br />

Afgelopen <strong>editie</strong>s heeft u <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> het bijzondere verhaal kunnen lezen over drukkerij H<strong>in</strong>ga en de<br />

familie H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Tweede Wereldoorlog.<br />

Kle<strong>in</strong>zoon Tim woont <strong>in</strong>middels <strong>in</strong> Vorden<br />

en de redactie hoorde dat hij precies<br />

<strong>in</strong> deze tijd contact had opgenomen<br />

met museum <strong>Overschie</strong> om nog enkele<br />

oude exemplaren van het Weekblad voor<br />

<strong>Overschie</strong> en een teken<strong>in</strong>g te schenken.<br />

Zo kreeg de redactie zijn adres en<br />

stuurde alle <strong>editie</strong>s met het verhaal over<br />

de drukkerij naar hem toe. De reactie van<br />

Tim: ‘Bedankt voor de toezend<strong>in</strong>g van<br />

enkele <strong>editie</strong>s van ‘<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’.<br />

Wat een aardig blad! <strong>Natuurlijk</strong><br />

ook met <strong>in</strong>teresse de artikelen gelezen<br />

over H<strong>in</strong>ga en mijn grootvader.’<br />

Toeval<br />

Tim gaf ook nog nadere <strong>in</strong>formatie door<br />

over zijn grootvader: ‘Voor zover bij mij<br />

bekend was mijn grootvader vermist<br />

en zijn er na de oorlog naspeur<strong>in</strong>gen<br />

gedaan. Er is zelfs een ‘bemiddelaar’<br />

geweest die bij mijn oma geld heeft losgekregen<br />

om mijn grootvader vrij te kopen...<br />

Uite<strong>in</strong>delijk las ik bij toeval pas <strong>in</strong> 1990<br />

<strong>in</strong> een boekwerk ‘De illegale pers’ dat<br />

mijn grootvader <strong>in</strong> 1945 bevrijd was en<br />

toen naar Nederland is gaan lopen, maar<br />

helaas aan ontber<strong>in</strong>gen is overleden. Hij<br />

ligt begraven <strong>in</strong> Langenbach (D).Hij zat<br />

overigens ook <strong>in</strong> de Gemeenteraad van<br />

<strong>Overschie</strong>.’<br />

Houtsnede<br />

Tim had ook meer <strong>in</strong>formatie over de<br />

drukkerij: ‘Naast Vrij Nederland werd bij<br />

H<strong>in</strong>ga nog meer gedrukt <strong>in</strong> de oorlogsjaren,<br />

ook Trouw en wat andere uitgaven.<br />

Ik heb ze aan een verzamelaar gegeven,<br />

maar ik heb er nog wel foto’s van. Ook<br />

is er <strong>in</strong> 1944 nog een Franstalig Poëzie<br />

boek verschenen bij H<strong>in</strong>ga, vertaald door<br />

Jan Naaijkens, die er ook een houtsnede<br />

bij heeft gemaakt.’<br />

De door Tim toegestuurde foto’s van het <strong>in</strong> de oorlog<br />

gemaakte drukwerk - Foto’s: Tim H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7


Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

k<strong>in</strong>deropvang<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 3646271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

rt Charite liggend 1/8.<strong>in</strong>dd 1 18-01-18 15:11<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl


Buren Esther en Paul maken<br />

hun straat mooier!<br />

Wie vanaf de markt <strong>in</strong> de Duyvesteynstraat doorloopt naar de Van Noortwijckstraat, ontdekt<br />

een stel fleurige tu<strong>in</strong>tjes voor de portiekwon<strong>in</strong>gen. Het is echt een verrass<strong>in</strong>g om te zien. Voorbijgangers staan dan<br />

ook vaak stil om de tu<strong>in</strong>tjes te bewonderen. Maar die tu<strong>in</strong>tjes zijn niet vanzelf ontstaan!<br />

Een aantal bewoners helpt mee om de<br />

tu<strong>in</strong>tjes te verzorgen, maar Esther en Paul<br />

zijn de drijvende krachten. Esther vond<br />

de gemeentelijke, wat verpauperende<br />

bosjes nogal kleurloos en besloot daar<br />

iets aan te doen. Ze haalde de soms dode<br />

struiken weg en plantte kleurige planten,<br />

zoals prachtige dahlia’s.<br />

Benedenbuurman en Feijenoordfan Paul<br />

zag op het ple<strong>in</strong> bij de nabijgelegen<br />

w<strong>in</strong>kels geregeld afval naast de afvalconta<strong>in</strong>ers.<br />

Afgedankt meubilair en zo. Het<br />

werd steeds meer. Paul besloot er iets aan<br />

te doen <strong>in</strong> plaats van zich eraan te ergeren.<br />

Soms zei hij er wat van als hij het zag<br />

gebeuren, maar hij legde zich er steeds<br />

meer op toe om “vuil te gaan prikken”, zoals<br />

hij het noemt, voor een schoon, heel<br />

en veilige buurt.<br />

v<strong>in</strong>d je geen afval meer, en medebewoners<br />

bieden aan te helpen. Een overbuurman<br />

wil nu ook de struiken voor zijn<br />

portiekwon<strong>in</strong>g aanpakken.<br />

Met het project Buurt Bestuurt werken<br />

bewoners samen met gemeente en politie<br />

aan een veilige, schone en leefbare wijk.<br />

Esther bijvoorbeeld, heeft een contract met<br />

de gemeente voor zelfbeheer. Zij is verantwoordelijk<br />

voor de tu<strong>in</strong>tjes en kan gebruik<br />

maken van de Opzoomer actie waarmee<br />

planten kunnen worden aangeschaft.<br />

Onlangs kreeg ze van iemand een pergola<br />

voor de tu<strong>in</strong> – dat geeft mooi aan hoe<br />

blij de buurt is met de opgeknapte tu<strong>in</strong>tjes!<br />

Een mooi voorbeeld voor iedere straat of<br />

buurt.<br />

Foto’s: Patricia Eijer<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

9<br />

Als gevolg van de positieve acties van<br />

Esther en Paul ziet hun straat, hun leefomgev<strong>in</strong>g<br />

er echt beter uit. In de tu<strong>in</strong>tjes<br />

Zaterdag 22 oktober<br />

De Sociale straat: een levendige braderie op de Burg. Baumannlaan én een leuke manier om kennis te maken met<br />

maatschappelijke, sportieve, sociale en vrijwilligersorganisaties van <strong>Overschie</strong>. Wil jouw organisatie ook meedoen?<br />

Of wil je een kraam huren op de braderie? Het kan nog!<br />

VIND WAAR HET OMGAAT<br />

SOCIALESTRAAT<br />

Zaterdag 22 oktober kun je lekker langs de kraampjes van de<br />

braderie slenteren en leuke koopjes v<strong>in</strong>den. Ook ontdek je<br />

hier wat <strong>Overschie</strong> allemaal nog meer te bieden heeft. Dus<br />

zet de datum vast <strong>in</strong> je agenda: tot dan!<br />

Je organisatie laten zien of een kraam huren?<br />

Voor organisaties: meld je snel aan via deze l<strong>in</strong>k: https://<br />

overschie.surveytalent.com/survey/aanmelden-sociale-straat-22-oktober-2022<br />

Voor een kraam op de braderie:<br />

Mail naar beukersevenementen@hotmail.com<br />

Meer weten?<br />

Vragen over de Sociale Straat kun je stellen aan Kees van der<br />

Meer kees@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl en Amanda Jansen<br />

ajansen@wmoradar.nl


weer open!<br />

Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


Museumbericht september 2022<br />

Over Tol en turf<br />

Wil je meer weten over de geschiedenis van <strong>Overschie</strong>? En dan met name over de turfstekers die hier woonden? Vrijdag<br />

30 september vertelt Ed Visser over de geschiedenis van de Oost Abtspolder. Hier werd vroeger veel turf gestoken en<br />

daar heeft Ed uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hij vertelt ook kleurrijk over de tol die schepen bij <strong>Overschie</strong> moesten<br />

betalen: niet aan <strong>Overschie</strong>, maar aan Delft. Hoe dat kan, hoor je op 30 september.<br />

Ed Visser is een oud-medewerker van de<br />

Deelgemeente <strong>Overschie</strong> en nu vrijwilliger<br />

van museum <strong>Overschie</strong>. S<strong>in</strong>ds zijn<br />

pensioner<strong>in</strong>g verdiept Ed zich o.a. <strong>in</strong> de<br />

geschiedenis van de Oost Abtspolder, en<br />

die heeft alles te maken met de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> deze polder. Dit was het laatste<br />

grote gebied <strong>in</strong> onze omgev<strong>in</strong>g waar <strong>in</strong><br />

de 19e eeuw nog veel turf is gewonnen.<br />

De Oost Abtspolder hoorde vroeger trouwens<br />

niet bij <strong>Overschie</strong> maar bij Kethel.<br />

het huidige Veerhuis, maar werd kort na<br />

WO II gesloopt.<br />

Ed vertelt ook over de geschiedenis van<br />

’s Gravenhuize en de Hof van Cyrene. De<br />

laatste sporen van het boerderijencomplex<br />

’s Gravenhuize is bij het archeologisch<br />

onderzoek bij de bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

verloren. Maar de archeologen hebben<br />

alles dat ze vonden uitvoerig gedocumenteerd.<br />

Ed onderzocht de eigenaren en bewoners<br />

vanaf de 14e eeuw tot de sloop.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Tijd en plaats: vrijdagavond 30 september<br />

om 19.30 uur <strong>in</strong> de Melkfabriek van<br />

het museum.<br />

De toegang is gratis.<br />

Om 18 uur is er een turfgraversmaaltijd.<br />

Wil je mee-eten? Geef je van tevoren op<br />

via 010 4158864 of via <strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl.<br />

De maaltijd kost € 10 per<br />

persoon.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Tolheff<strong>in</strong>g en meer<br />

De trekvaartroute langs de Delftse Schie<br />

hoorde ook niet bij <strong>Overschie</strong>. Deze<br />

hoorde bij Delft, ook daar waar de trekvaart<br />

langs <strong>Overschie</strong> liep. Ed legt uit hoe<br />

dit <strong>in</strong> zijn werk g<strong>in</strong>g. Ook vertelt hij uitgebreid<br />

over de geschiedenis van het monumentale<br />

Tolhuis. Dit 17e eeuwse gebouw<br />

stond een stukje ten noorden van<br />

Voorproefje<br />

Er verschijnt b<strong>in</strong>nenkort een publicatie<br />

over de Oost Abtspolder. De lez<strong>in</strong>g van<br />

Ed is een voorproefje. Ook past de lez<strong>in</strong>g<br />

goed bij de expositie ‘De opbrengst van<br />

de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g’. Deze tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

is vanaf Open Monumentendag <strong>in</strong> museum<br />

<strong>Overschie</strong> te zien.<br />

Boerderij ‘s Gravenhuize aan de Kethelsekade nummer 2,<br />

hier <strong>in</strong> 1968, gesloopt <strong>in</strong> 1970 - Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

FLAMENCO <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Lunchconcert op 9 oktober door het Matthieu Acosta Trio<br />

Matthieu Acosta (bekend van het Kon<strong>in</strong>gsdagconcert)<br />

is een virtuoos flamencogitarist<br />

en componist. In zijn composities verwerkt<br />

hij elementen van andere muziekstijlen terwijl<br />

hij trouw blijft aan flamenco.<br />

Met zijn trio, Irene Gabarrón op dwarsfluit en<br />

Ruven Ruppik op percussie, laat hij de enorme<br />

diversiteit van flamenco horen. Deze drie<br />

topmusici, met ieder een eigen, herkenbaar<br />

karakter, versterken elkaar <strong>in</strong> het trio.<br />

Dit lunchconcert met heel veel goede muziek,<br />

energie, virtuositeit en prachtige klanken<br />

maakt uw komst naar de Melkfabriek zeker<br />

de moeite waard.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Het concert beg<strong>in</strong>t om 12.00 uur –<br />

Toegang: de Melkfabriek van Museum <strong>Overschie</strong><br />

is alleen bereikbaar via de <strong>in</strong>gang <strong>Overschie</strong>se<br />

Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

Kosten: € 9,00. <strong>Natuurlijk</strong> is het gebruikelijke<br />

broodje tijdens de pauze <strong>in</strong> de prijs <strong>in</strong>begrepen.<br />

U wordt verzocht ter plaatse contant<br />

te betalen.<br />

Aanmeld<strong>in</strong>g: graag via e-mail<br />

evenementen@museumoverschie.nl<br />

(nieuw e-mail adres!). Het aantal plaatsen<br />

is beperkt; aanmeld<strong>in</strong>gen worden<br />

bevestigd en <strong>in</strong> volgorde b<strong>in</strong>nenkomst<br />

geregistreerd.<br />

Colofon<br />

Het museum is op zaterdag 10 september geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 11 september<br />

van 12.00 -17.00 uur. Toegang op deze beide dagen is vanwege Open Monumentendag gratis.<br />

De overige open<strong>in</strong>gstijden <strong>in</strong> september: zaterdag 17 en 24 + zondag 4, 18 en 25 september geopend<br />

van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs van het museum: toegang gratis.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: zie museumoverschie.nl


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


Café Goed Gesprek<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00, vre <strong>in</strong>loop<br />

Huis van de Wk de Halte, Hoge Schiehof 39<br />

WMO radar<br />

13<br />

Huis van de Wk de Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Ouderencoach<br />

| 06 21 22 40 <strong>56</strong><br />

<br />

Activer<strong>in</strong>gscoach<br />

<br />

@wmoradar.nl


k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl


Een brief van de wijkraad aan heel <strong>Overschie</strong><br />

Beste <strong>Overschie</strong>ënaren,<br />

Aangenaam! Dankzij jullie stemmen zijn wij de nieuwe leden van de wijkraad van <strong>Overschie</strong>. De wijkraad <strong>Overschie</strong> is op 20<br />

april officieel geïnstalleerd. Het nieuwe team is een mooie afspiegel<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong>, en alle leden gaan vol enthousiasme<br />

aan de slag voor onze prachtige wijk.<br />

De eerste weken stonden <strong>in</strong> het teken van elkaar en de wijk beter leren kennen. Tijdens de eerste officiële vergader<strong>in</strong>g is<br />

Jeroen van der Steen als voorzitter gekozen. We zijn een aantal zaterdagen op de fiets op toer geweest. Zo maakten we<br />

kennis met partners <strong>in</strong> de wijk en bezochten we plekken die b<strong>in</strong>nenkort gaan veranderen door ruimtelijke ontwikkel<strong>in</strong>gen.<br />

Iets dat meteen onze aandacht heeft, is de mogelijke verdwijn<strong>in</strong>g van het tennispark. Het plan is dat de tennisbaan plaatsmaakt<br />

voor won<strong>in</strong>gen. We hebben gesprekken gevoerd met de tennisverenig<strong>in</strong>g en bewoners. Daarna hebben we over<br />

deze plannen gesproken bij de raadscommissie van de gemeenteraad. Ook sturen we nog een ongevraagd advies naar de<br />

wethouder. Want wij willen graag dat tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> mogelijk blijft.<br />

Wat kunt u van de wijkraad verwachten?<br />

De wijkraad is een doorgeefluik voor bewoners, organisaties en ondernemers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Via de wijkraad kan iedereen bij<br />

de gemeente aandacht vragen voor d<strong>in</strong>gen die <strong>in</strong> de wijk spelen en die zij belangrijk v<strong>in</strong>den. We nodigen alle wijkbewoners<br />

uit om actief mee te denken en mee te doen.<br />

De wijkraad brengt verschillende groepen <strong>in</strong> de wijk samen. We luisteren naar wat er <strong>in</strong> de wijk leeft en zorgen ervoor dat<br />

iedereen <strong>in</strong> de wijk kan meedoen. De wijkraad kan ook ongevraagd advies geven aan de burgemeester, wethouders en de<br />

gemeenteraad. Dat doen we om extra aandacht te vragen voor een onderwerp.<br />

We vergaderen elke maand op een andere locatie <strong>in</strong> de wijk. Op www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie/ v<strong>in</strong>dt u de<br />

vergaderstukken en wisselende locaties. Ook staan hier de contactgegevens van de wijkraadsleden. De vergader<strong>in</strong>gen van<br />

de wijkraad zijn openbaar. Bewoners kunnen altijd aan het beg<strong>in</strong> van de vergader<strong>in</strong>g iets vertellen of vragen.<br />

Wijkakkoord<br />

De komende periode (augustus tot en met december) bespreekt de wijkraad wat er allemaal moet gebeuren. Dat doen we<br />

met het wijkakkoord, het belangrijkste document voor de komende jaren. De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk<br />

maken het wijkakkoord samen. Dit is de basis voor de samenwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de wijk.<br />

In het wijkakkoord staat een wijkplan. Hier staat <strong>in</strong> wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren. Het doel is de<br />

wijk beter te maken, en afspraken te maken over hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die ook <strong>in</strong> de wijk<br />

spelen. De wijkraad geeft ook advies aan de gemeente om ervoor te zorgen dat wijkbewoners goed betrokken worden bij<br />

plannen voor de wijk.<br />

Gaan d<strong>in</strong>gen niet volgens afspraak? Dan trekt de wijkraad aan de bel bij de gemeente. Om zoveel mogelijk bewoners te<br />

betrekken bij het wijkakkoord houden we wijkgesprekken en (onl<strong>in</strong>e) enquêtes.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Wij gaan de komende periode met veel enthousiasme aan de slag én we gaan graag met u <strong>in</strong> gesprek over ons mooie<br />

<strong>Overschie</strong>!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Ada, Bas, Hannagnes, Jeroen, Latif, Manuel en Roelant<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> met van l<strong>in</strong>ks naar rechts:<br />

Manuel Crielaard, Bas van Vliet, Latif Tali, Ada van<br />

Noordwijk, Roelant Siekman, Hannagnes Faber,<br />

Jeroen van der Steen - Foto: Eric Fencken


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

september 2022<br />

Mevrouw Klatten 100 jaar<br />

Een stralende mevrouw Klatten krijgt een<br />

bloemetje namens de Wijkraad <strong>Overschie</strong> uit<br />

handen van Ada van Noordwijk<br />

Toen de Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Emma kleuterschool<br />

aan de Rodenburgstraat<br />

ter sprake kwam werd het gesprek<br />

nog leuker, want op die school<br />

had Ada stagegelopen en was zij<br />

kleuterleidster. Mevrouw Klatten<br />

wist nog precies dat toen haar zoon<br />

daar op school g<strong>in</strong>g, juffrouw van<br />

Esveld de hoofdleidster was. Haar<br />

k<strong>in</strong>deren waren verbaasd over dit<br />

geheugen! Er was taart, er waren<br />

bubbels en iedereen zong staand<br />

luidkeels ‘Lang zal ze leven!’ En dát<br />

doet mevrouw Klatten, al 100 jaar!<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Maandag 11 juli 2022 werd mevrouw<br />

Klatten uit de Ruijsdaelstraat<br />

100 jaar! Keurig gekapt en vrolijk<br />

als altijd zat zij te midden van haar<br />

k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> haar gezellige huiskamer.<br />

Ada van Noordwijk bracht haar<br />

namens de Wijkraad een prachtige<br />

bos bloemen van Angela Voorhorst.<br />

Foto: Corien Vlasblom<br />

Mevrouw Klatten was blij verrast en<br />

zei: ‘Oh, nou zie ik je eens een keer<br />

<strong>in</strong> het echt! Wat gezellig!’ Samen<br />

met Ada haalde mevrouw Klatten<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen op van kapsalon Ellie<br />

op de Abtsweg, van kapsalon Heydanus,<br />

Tom, Van Vliet, ze kende ze<br />

allemaal.<br />

Wandelgroep Ple<strong>in</strong> 13<br />

Elke woensdagmorgen wandelt een<br />

groepje bewoners onder wisselende<br />

begeleid<strong>in</strong>g van Ple<strong>in</strong> 13. Ron<br />

Pluijm zette ze op de foto.<br />

De bewoners dr<strong>in</strong>ken eerst een<br />

kopje koffie en gaan dan <strong>in</strong> de<br />

omgev<strong>in</strong>g van Flat Abtshove wandelen.<br />

Sommigen met rollator,<br />

anderen zonder. Onderweg babbelt<br />

iedereen gezellig met elkaar<br />

en halen mensen her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

op. Iedereen geniet ervan, ook de<br />

‘reisleider’! Na het wandelen is er<br />

altijd een heerlijke lunch waar ook<br />

niet-wandelaars kunnen aanschuiven.<br />

wandel<strong>in</strong>gen g<strong>in</strong>g de groep via de<br />

Pieter Postlaan naar het park en<br />

kwam daar fotograaf Ron Pluijm<br />

tegen. Hij maakte deze mooie foto<br />

van de wandelaars.<br />

Meedoen?<br />

Wilt u óók een keer meewandelen?<br />

Met of zonder rollator? En na afloop<br />

een gezonde lunch? Geef u van<br />

tevoren even op bij Thea Visser, telefoonnummer<br />

06 14417082.<br />

Soms loopt de wandelgroep via<br />

de Schansweg naar de Schie. Dan<br />

is er pauze bij de speeltu<strong>in</strong> waar<br />

bankjes staan. Op één van onze<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


september 2022<br />

Vakantie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Misschien kent u het liedje met<br />

bovenstaande titel van de Amaz<strong>in</strong>g<br />

Stroopwafels? (anders even opzoeken<br />

op YouTube). De titel verwoordt<br />

het idee achter de zomeractiviteiten<br />

bij vv HWD. Geen gedoe met<br />

koffers, lange wachttijden en rijen<br />

bij luchthaven Schiphol of vliegveld<br />

Rotterdam The Hague Airport - dat<br />

wij natuurlijk halsstarrig Zestienhoven<br />

blijven noemen. En toch lekker<br />

weg: op d<strong>in</strong>sdag 26 juli waren wij<br />

op vakantie <strong>in</strong> Griekenland…<br />

De Commissie Sjeu was speciaal<br />

voor Griekse activiteiten <strong>in</strong> het<br />

leven geroepen. T<strong>in</strong>eke Hoogenboom,<br />

Joop Bru<strong>in</strong><strong>in</strong>g, Joke Pegels,<br />

Ada van Noordwijk, en Cobie van<br />

Es, spraken af wie wat kocht, klaarmaakte<br />

en presenteerde voor deze<br />

middag En met succes: iedereen<br />

waande zich echt met vakantie op<br />

een Grieks eiland.<br />

Muziek en tzatziki<br />

Muzikanten van de Griekse groep<br />

Maiandros kwamen Griekse muziek<br />

spelen, waar iedereen enorm van<br />

genoot. Heerlijke gehaktballetjes<br />

met tzatziki, stukken sp<strong>in</strong>azietaart<br />

en auberg<strong>in</strong>ekoekjes én bekertjes<br />

ouzo (Griekse drank) maakten het<br />

feest compleet. Het was een geweldig<br />

vakantiefeest waar meer dan<br />

70 oudere bewoners op afkwamen,<br />

en ook sjeudeboelers, wandelvoetballers,<br />

Leedies, en leden van het<br />

Griekse koor.<br />

Wat een plezier<br />

Het was prachtig weer, er werd<br />

gezongen, gedanst en genoten<br />

van de hapjes en drankjes. Tegen<br />

half 5 moesten we de muzikanten<br />

vertellen er toch echt een e<strong>in</strong>d aan<br />

te breien, anders waren ze gewoon<br />

doorgegaan tot 5 uur: zij hadden<br />

zelf duidelijk óók plezier! Kortom,<br />

het was een zéér geslaagde muzikale<br />

vakantie - zonder koffers.<br />

Op 9 augustus bleven de vakantievierders<br />

zonder koffer <strong>in</strong> Nederland.<br />

De Hollandse middag was<br />

ook een groot succes!<br />

AANGEPAST ACTIVITEITENPROGRAMMA PLEIN13<br />

IVM VAKANTIES (29-8-2022 t/m 2-9-2022)<br />

Dag Dagdeel Tijd Activiteit Kosten Aanmelden<br />

Maandag ochtend 10.00-12.00 Spelletjes ochtend Ja<br />

middag 13.30-16.00 Bowlen op de Wii (29 augustus) Ja<br />

D<strong>in</strong>sdag ochtend 10.00 –11.30 uur Wandelen<br />

12.00 - 13.00 uur 12-uurtje voor iedereen die daar z<strong>in</strong> <strong>in</strong> heeft.<br />

Woensdag<br />

2,50 euro <strong>in</strong>cl. koffie/thee<br />

middag 14.00 - 16.00 uur Crea Club 1,50 euro Ja<br />

1 verse maaltijd, aan huis bezorgd vanuit het<br />

Sterrenrestaurant Ple<strong>in</strong>13.<br />

AANGEPAST ACTIVITEITENPROGRAMMA PLEIN13<br />

IVM VAKANTIES (5-9-2022 t/m 9-9-2022)<br />

Ja<br />

Ja<br />

3,50 euro per maaltijd Ja<br />

Donderdag ochtend 10.00- 12.00 uur Koffie Inloop Ja<br />

middag 13.30 – 16.00 uur Kaarten Ja<br />

Vrijdag ochtend 10.00-12.00 Koersbal Ja<br />

tussen de 12.30-13.30<br />

5,- Incl. toetje en een kopje Ja<br />

middag<br />

WEEKENDHAP! Voor iedereen die daar z<strong>in</strong> <strong>in</strong> heeft. koffie of thee<br />

Vrijdagmiddag Zomer Muziekcafé (gevarieerd en<br />

middag 14.00-15.30 uur afwisselend)<br />

Ja<br />

Voor vragen en aanmelden: Lydia Maathuis 06-81882817<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Dag Dagdeel Tijd Activiteit Kosten Aanmelden<br />

Maandag ochtend 10.00-12.00 Spelletjes ochtend Ja<br />

middag 13.30-16.00 B<strong>in</strong>go (5 september) ja, uitleg bij de B<strong>in</strong>go Ja<br />

D<strong>in</strong>sdag ochtend 10.00 –11.30 uur Wandelen<br />

12.00 - 13.00 uur 12-uurtje voor iedereen die daar z<strong>in</strong> <strong>in</strong> heeft.<br />

2,50 euro <strong>in</strong>cl. koffie/thee<br />

Ja<br />

Ja<br />

middag 14.00 - 16.00 uur Crea Club 1,50 euro Ja<br />

Woensdag<br />

1 verse maaltijd, aan huis bezorgd vanuit het<br />

Sterrenrestaurant Ple<strong>in</strong>13.<br />

3,50 euro per maaltijd Ja<br />

Donderdag ochtend 10.00- 12.00 uur Koffie Inloop Ja<br />

middag 13.30 – 16.00 uur Kaarten Ja<br />

Vrijdag ochtend 10.00-12.00 Koersbal Ja<br />

tussen de 12.30-13.30<br />

5,- Incl. toetje en een kopje Ja<br />

middag<br />

WEEKENDHAP! Voor iedereen die daar z<strong>in</strong> <strong>in</strong> heeft. koffie of thee<br />

Vrijdagmiddag Zomer Muziekcafé (gevarieerd en<br />

middag 14.00-15.30 uur afwisselend)<br />

Ja<br />

Voor vragen en aanmelden: Lydia Maathuis 06-81882817<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren:<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard GRATIS bij u thuis!<br />

Adres: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

Onze klanten<br />

zijn zeer<br />

tevreden!<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


Nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>g over de<br />

geschiedenis van <strong>Overschie</strong><br />

Op zaterdag 10 september opent <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> de bijzondere tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De opbrengst van de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g’.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g vertelt verhalen over de geschiedenis van <strong>Overschie</strong>, tot aan de Rome<strong>in</strong>se tijd. Alle tentoongestelde<br />

spullen zijn door archeologen gevonden tijdens het werk voor de bochtafsnijd<strong>in</strong>g van de Schie.<br />

Opbrengst van de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

Willy de Zoete, gedeputeerde Verkeer en<br />

Vervoer van de prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland,<br />

opende de tentoonstell<strong>in</strong>g officieel tijdens<br />

een eerdere besloten bijeenkomst.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g is ontstaan dankzij<br />

de samenwerk<strong>in</strong>g tussen de prov<strong>in</strong>cie<br />

Zuid-Holland en Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Voordat de graafwerkzaamheden voor<br />

de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g van start g<strong>in</strong>gen, konden<br />

archeologische teams op vier plekken<br />

opgrav<strong>in</strong>gen doen. Zij ontcijferden<br />

de verhalen die de verschillende bodemlagen<br />

hier vertellen. In deze tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

worden die verhalen verteld aan de<br />

hand van bijzondere vondsten.<br />

De Stoel van <strong>Overschie</strong><br />

De oudste vondsten stammen uit de<br />

Rome<strong>in</strong>se tijd, maar het topstuk is een<br />

twaalfde-eeuwse stoel: de Stoel van<br />

<strong>Overschie</strong>. De stoel is bijzonder, omdat<br />

over deze periode we<strong>in</strong>ig bekend is. Dat<br />

het een roerige tijd was, weten we wél.<br />

Rond het jaar 1000 liepen er bijvoorbeeld<br />

nog beren en elanden rond <strong>in</strong> Holland.<br />

In 1300 hadden die plaatsgemaakt<br />

voor dijken, polders, steden en veeteelt.<br />

Maar waar kwamen die verander<strong>in</strong>gen<br />

vandaan? Daar vertelt de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

je meer over.<br />

Bochtafsnijd<strong>in</strong>g Delftse Schie<br />

De prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland heeft samen<br />

met de gemeenten Rotterdam en Schiedam<br />

en het Hoogheemraadschap van<br />

Delfland een nieuwe vaarweg aangelegd<br />

<strong>in</strong> de Delftse Schie bij <strong>Overschie</strong>. Hiermee<br />

verdwenen twee haakse bochten <strong>in</strong> de<br />

Delftse Schie. De nieuwe vaarweg biedt<br />

de scheepvaart een snellere en veiligere<br />

route door de regio en loopt vanaf de Hoge<br />

Brug <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> naar de Doenbrug <strong>in</strong><br />

Rotterdam. Voor deze bochtafscheid<strong>in</strong>g<br />

moest fl<strong>in</strong>k <strong>in</strong> de bodem worden gegraven.<br />

Met een schat aan vondsten tot gevolg.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong> is de verborgen parel<br />

van <strong>Overschie</strong>, een stadsdeel <strong>in</strong> Rotterdam<br />

met een rijke cultuurhistorie. In dit<br />

museum beleef je de geschiedenis van<br />

<strong>Overschie</strong> en bezoek je <strong>in</strong>teressante culturele<br />

en historische tentoonstell<strong>in</strong>gen.<br />

Hier kun je genieten van de nostalgie van<br />

vroeger, zowel <strong>in</strong> de historische panden<br />

als het grote buitenmuseum.<br />

Praktischer <strong>in</strong>formatie<br />

De Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De Opbrengst van<br />

de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g’ is te zien van zaterdag<br />

10 september tot april 2023. Museum<br />

<strong>Overschie</strong> is open iedere zondag van<br />

14.00 – 17.00 uur.<br />

In september is het museum speciaal<br />

vanwege deze tentoonstell<strong>in</strong>g ook iedere<br />

zaterdag geopend van 14.00 – 17.00 uur.<br />

De stoel van <strong>Overschie</strong> met daarnaast de replica<br />

Foto: Remco Zw<strong>in</strong>kels<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

19


C<br />

M<br />

Y<br />

17-09-22<br />

Burgemeester<br />

Baumannlaan,<br />

2 e Hogenbanweg<br />

en Willem Hedaweg<br />

Zaterdag 17 september 2022<br />

Oldtimer Braderie van 10.00 – 16.00 uur<br />

De hele dag door muziek, dans en DJ’s<br />

Op de Burgemeester Baumannlaan,<br />

2 e Hogenbanweg en Willem Hedaweg een zeer uitgebreide,<br />

gezellige braderie/Luikse Markt.<br />

Er zijn Oudhollandse ambachtelijke kramen,<br />

een k<strong>in</strong>derboerderij en k<strong>in</strong>derspellen.<br />

Veiligheidsevenement <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met Politie en Brandweer Rotterdam<br />

Er is nog ruimte voor deelnemers, zowel personenauto’s als vrachtwagens!<br />

Opgeven bij Erna de Vos / Arie Verkade of oldtimer.overschie@gmail.com.<br />

Voor kramen en <strong>in</strong>formatie over de markt: Beukers Evenementen,<br />

beukersevenementen@hotmail.com of tel. 06-505 83 127<br />

1708_Boulevard_Advertentie_62x93mm_Kleur_CMYK_OUT.pdf 1 18-8-2017 10:18:43<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu


Luchtige muziek op een mooie zomerdag<br />

In het weekend van 11 september is de jaarlijkse Monumentendag. Je kunt dan allerlei gebouwen bezichtigen, waaronder<br />

de fraaie Grote Kerk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Op zondagmiddag 11 september kun je bovendien genieten van ‘luchtige muziek op een<br />

mooie zomerdag’ <strong>in</strong> de Grote Kerk.<br />

Aniek van Dam-Oosterom (panfluit)<br />

treedt samen op met organist Jan Teeuw.<br />

Ze spelen een aantal vrolijke composities<br />

van o.a. G.F. Händel en J.S. Bach. Aniek<br />

studeerde panfluit aan het Conservatorium<br />

van Amsterdam bij Matthijs Koene en<br />

studeerde daar af <strong>in</strong> 2020. Aniek is ook dirigente<br />

van een k<strong>in</strong>der- en tienerkoor, en<br />

geeft vol passie muzieklessen. Ook werkt<br />

Aniek regelmatig mee aan concerten met<br />

koren en andere musici. Ze speelt ook<br />

regelmatig samen met de organist van de<br />

Grote Kerk Jan Teeuw.<br />

Jan is s<strong>in</strong>ds 1989 organist van de Grote<br />

Kerk. Hij speelt tijdens de zondagse erediensten<br />

en geeft regelmatig concerten.<br />

In de Grote Kerk, maar ook <strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen- en<br />

buitenland. Bijvoorbeeld tijdens de Alledagkerk<br />

<strong>in</strong> de Grote- of St Laurenskerk, en<br />

bij <strong>in</strong>loopconcerten <strong>in</strong> zowel de Oude- als<br />

de Nieuwe kerk <strong>in</strong> Delft.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

11 september om 15.30 uur. Het concert<br />

duurt ca 1 uur.<br />

Na afloop is er gelegenheid met elkaar na<br />

te praten met een kopje koffie/thee.<br />

Het concert is gratis; een gift <strong>in</strong> de bussen<br />

van de Grote Kerk of de orgelpijp zijn van<br />

harte welkom.<br />

Veiligheidsdag en oldtimer braderie<br />

op zaterdag 17 september<br />

Betrokken nieuws<br />

21<br />

17 september is niet alleen de dag van de oldtimer braderie, maar ook nog eens veiligheidsdag. Allerlei hulpdiensten laten<br />

hun voortuigen en materieel zien. Brandweerauto’s, ambulance, commandowagen. Altijd al willen weten hoe die er van<br />

dichtbij en van b<strong>in</strong>nen uitzien? Dat kan op 17 september op de Willem Hedaweg!<br />

Veiligheidsdag<br />

Je kijkt echt je ogen uit: veiligheids- en<br />

handhav<strong>in</strong>gsdiensten staan met een<br />

ongelooflijk groot arsenaal voertuigen<br />

en materieel dat ze dagelijks <strong>in</strong>zetten<br />

voor onze veiligheid. Bijvoorbeeld: ambulance,<br />

brandweer, commandowagen,<br />

ladderwagen, dienstauto’s oud en nieuw<br />

van de politie, brandweerauto’s (waaronder<br />

de Ahrens Fox). Er komt ook een<br />

aantal verrass<strong>in</strong>gen langs. Misschien wel<br />

een overvalwagen of een ME-voertuig…<br />

maar dat verklappen we nog niet.<br />

Je kunt alle voertuigen van dichtbij bekijken<br />

en er zijn voldoende ‘begeleiders’ om<br />

je vragen aan te stellen. En het blijft niet<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

bij kijken. Je kunt ook v<strong>in</strong>gerafdrukken<br />

afnemen, knutselen, h<strong>in</strong>dernisbaan lopen,<br />

slaan met een wapenstok, en er is een escaperoom.<br />

Ook zijn er stands met <strong>in</strong>formatiemateriaal<br />

en een stand voor werv<strong>in</strong>g en<br />

selectie. Wie weet hoe jouw dag e<strong>in</strong>digt!<br />

Oldtimer Braderie<br />

Zeventig oldtimers rijden voor: personen-<br />

en vrachtauto’s met hun eigenaren<br />

erbij, dus kom maar op met je vragen! Er<br />

is muziek van een looporkest, een Rock<br />

’n Rollband, draaiorgel, DJ Steve, diverse<br />

ambachten, k<strong>in</strong>derspellen (onder andere<br />

met de scout<strong>in</strong>g Van Speijk), en een k<strong>in</strong>derboerderij.<br />

Bovendien staan er bijna 70 stands waar<br />

je van alles en nog wat kunt kopen, leuk<br />

en voordelig op de Luikse Markt van Beukers<br />

Evenementen, dus altijd goed!<br />

Doe jezelf niet tekort en kom vooral kijken<br />

bij de braderie en de veiligheidsdag.


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Waarom doet mijn adviseur zo streng?<br />

Als f<strong>in</strong>ancieel dienstverlener heb je de wettelijke plicht goed te zorgen voor je klanten.<br />

In het Burgerlijk Wetboek staat met zoveel woorden dat je als accountant of belast<strong>in</strong>gadviseur gehouden bent bij je werk<br />

de zorg van een redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot <strong>in</strong> acht te nemen. Wie kan het daarmee nu oneens<br />

zijn, met zoveel redelijkheid?<br />

Toch is het goed eens met elkaar stil te<br />

staan bij wat dat nou concreet betekent:<br />

zorgplicht.<br />

De rechter <strong>in</strong> Den Haag heeft daar onlangs<br />

weer een mooie (en verrassende)<br />

illustratie van gegeven.<br />

Een ondernemer exploiteert een webshop.<br />

Zijn accountant wijst hem er per<br />

e-mail op dat hij bij het overschrijden van<br />

een bepaalde omzet <strong>in</strong> België aangifte<br />

omzetbelast<strong>in</strong>g moet doen.<br />

De ondernemer meldt dat hij bijna zeker<br />

weet die omzetgrens over te gaan, maar<br />

dat hij geen tijd heeft de omzet te splitsen.<br />

Hij doet niets met de waarschuw<strong>in</strong>g<br />

van de accountant.<br />

De Belgische fiscus is – anders dan u wellicht<br />

denkt – ook niet gek en legt een<br />

naheff<strong>in</strong>gsaanslag met boete op. De ondernemer<br />

probeert vervolgens de schade<br />

via de rechter op de accountant te verhalen.<br />

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik<br />

v<strong>in</strong>d het tamelijk bizar dat een cliënt het<br />

advies van zijn accountant <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>d<br />

slaat en de nadelige f<strong>in</strong>anciële gevolgen<br />

daarvan vervolgens bij diezelfde accountant<br />

claimt. Wat v<strong>in</strong>dt de rechter?<br />

Hof Den Haag oordeelt dat de accountant<br />

er bij de ondernemer meer op had moeten<br />

aandr<strong>in</strong>gen gevolg te geven aan zijn<br />

advies. De grootste verantwoordelijkheid<br />

ligt volgens de rechter weliswaar bij de<br />

ondernemer zelf (“eigen schuld”). Maar<br />

toch moet de accountant nog 20% van<br />

de schade betalen. Wat <strong>in</strong> dit geval neerkomt<br />

op € 8.000 plus wettelijke rente!<br />

Geen kattenpis.<br />

Een leerzame uitspraak. Simpelweg wijzen<br />

op een bepaalde regel is niet voldoende.<br />

Zorgplicht vereist dat je als adviseur<br />

aandr<strong>in</strong>gt.<br />

Ik moet gelijk denken aan de auto van<br />

de zaak en de – door ondernemers niet<br />

bepaald geliefde - bijtell<strong>in</strong>g daarvan.<br />

Die bijtell<strong>in</strong>g is simpel gezegd alleen te<br />

voorkomen door een sluitende km-registratie.<br />

Ontbreekt die registratie, dan<br />

volgt bijna onvermijdelijk een navorder<strong>in</strong>g<br />

plus boete.<br />

Volgens de rechter kan een goede adviseur<br />

niet meer volstaan met een waarschuw<strong>in</strong>g.<br />

Hij moet aandr<strong>in</strong>gen. Sterker<br />

nog, laat hij het bij een waarschuw<strong>in</strong>g,<br />

dan is de adviseur medeaansprakelijk<br />

voor de navorder<strong>in</strong>g en de boete!<br />

Ik voorspel u: bij de volgende besprek<strong>in</strong>g<br />

met uw adviseur is die een stuk strenger<br />

dan u van hem gewend bent. U weet nu<br />

waarom.<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 <strong>56</strong><br />

MRVO.NL<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 <strong>56</strong><br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

Belast<strong>in</strong>gcolumn<br />

23<br />

23<br />

Ervaar een bijzondere vaartocht over Trekvaart de Schie<br />

Pelgrimvadersvaart van Delft naar<br />

Delfshaven<br />

Zaterdag 17 september, van Pilgrims<br />

tot Piet He<strong>in</strong><br />

Speciale dagtocht over de Trekvaart de<br />

Schie van 10.30 uur – 16.30 uur met volop<br />

aandacht voor het verhaal van de Pelgrimvaders.<br />

Zij vertrokken ruim 400 jaar<br />

geleden vanuit Delfshaven naar de Nieuwe<br />

Wereld; met het schip de Speedwell<br />

zetten ze koers naar Amerika.<br />

polder naar de oorspronkelijke haven<br />

van Delft: Delfshaven. Hier krijgt u een<br />

uitgebreide rondwandel<strong>in</strong>g met koffie <strong>in</strong><br />

oud Delfshaven. U ziet alle highlights die<br />

aan het bezoek van de Pelgrims her<strong>in</strong>neren,<br />

zoals de Pelgrimvaderskerk. Na een<br />

korte vaartour door historisch Delfshaven<br />

vaart de boot door naar het werelderfgoed<br />

de Van Nellefabriek. Hèt monument<br />

van licht, lucht en ruimte en het nieuwe<br />

bouwen. Daar ontvangt u een speciale<br />

rondleid<strong>in</strong>g.<br />

Kosten: € 57,50 pp<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en boek<strong>in</strong>gen zie<br />

www.natuurlijknicole.com<br />

natuurlijknicole@gmail.com of bel<br />

06 26668727<br />

De dagtocht start bij de aanlegsteiger bij<br />

station Delft. U vaart door de prachtige<br />

Na alle <strong>in</strong>drukken en verhalen varen we<br />

over de Schie weer terug naar Delft.


Helaas: Picknick <strong>in</strong> ’t Park kan niet doorgaan<br />

Het team van Picknick <strong>in</strong> ‘t Park <strong>Overschie</strong> krijgt de organisatie van het evenement niet rond, ondanks al hun <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen.<br />

Deze sympathieke picknick gaat daarom dit jaar niet door. Hieronder legt de organisatie uit hoe dit komt.<br />

Er waren meerdere problemen. In deze<br />

tijd van het jaar zijn er zo veel evenementen,<br />

dat bijvoorbeeld hekken niet of<br />

nauwelijks te krijgen zijn. Ook is het heel<br />

moeilijk om beveiligers te v<strong>in</strong>den. De<br />

tijd die er was om alles voor te bereiden<br />

was kort. Veel artiesten hadden daardoor<br />

geen plek meer <strong>in</strong> hun volle agenda. Het<br />

was dan ook niet zeker of er een goed<br />

muzikaal programma zou zijn.<br />

De plek <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark waar de<br />

picknick zou zijn, bleek bovendien niet<br />

beschikbaar te zijn door een ander, onverwacht<br />

evenement <strong>in</strong> augustus. (Dan<br />

moet het terre<strong>in</strong> zes weken herstellen).<br />

Dat betekende dat de bestaande opzet<br />

fl<strong>in</strong>k moest worden aangepast. O.a. dat<br />

laatste zorgde weer voor vertrag<strong>in</strong>g van<br />

de vergunn<strong>in</strong>gaanvraag. En dat zorgde<br />

op zijn beurt weer voor onzekerheid of er<br />

wel een vergunn<strong>in</strong>g zou komen.<br />

Alles bij elkaar waren er te veel problemen<br />

en onzekerheden. De organisatie: ‘We<br />

betreuren het ten zeerste dat wij moeten<br />

besluiten dit voor <strong>Overschie</strong> zo mooie<br />

evenement niet door te laten gaan. We<br />

willen een goed en veilig evenement organiseren<br />

en dat is door boven beschreven<br />

redenen gewoon niet mogelijk.’<br />

Organisatie Picknick <strong>in</strong> ’t Park<br />

Genieten <strong>in</strong> het groen om de hoek!<br />

In het park ligt naast de IJskelder het mooie volkstu<strong>in</strong>park van VTV Blijdorp. Vanaf het voorjaar tot het<br />

najaar is iedereen welkom om hier ter wandelen – en om tu<strong>in</strong><strong>in</strong>spiratie op te doen. En er is meer!<br />

Dit jaar is het park nog tot 1 oktober<br />

dagelijks open voor wandelaars en hardlopers.<br />

Bij mooi weer zijn de poorten <strong>in</strong><br />

elk geval open van 9.00 tot 17.00 uur. Op<br />

zaterdagmiddag tussen 12.00 en 15.00<br />

uur kun je ook wat eten en dr<strong>in</strong>ken op ons<br />

ple<strong>in</strong>. Er is ook een speeltu<strong>in</strong> voor kle<strong>in</strong>e<br />

k<strong>in</strong>deren en een petanque-baan voor alle<br />

leeftijden. VTV Blijdorp nodigt je uit om<br />

vooral eens te komen kijken.<br />

Plantenmarkt en compost maken<br />

Heb je zelf een tu<strong>in</strong> en ben je op zoek naar<br />

plantjes? Of heb je plantjes of zaden <strong>in</strong> de<br />

aanbied<strong>in</strong>g? Kom dan naar de plantenmarkt<br />

en zadenruil op 24 september. Op<br />

de plantenmarkt zijn alleen biologische<br />

planten die hun waarde hebben bewezen<br />

op onze bodemsoorten.<br />

Zaterdag 24 september: Plantenmarkt<br />

en zadenruil van 10.00 tot 14.00 uur op<br />

het ple<strong>in</strong> bij de kant<strong>in</strong>e.<br />

Wil je leren hoe je zelf compost kunt maken?<br />

Dan is de cursus composteren iets<br />

voor jou. Leer je tu<strong>in</strong>planten verwennen<br />

met gratis voed<strong>in</strong>g, bekijk voorbeelden<br />

Gratis kled<strong>in</strong>g of tas uitzoeken bij<br />

Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD<br />

en ruik aan monsters onder leid<strong>in</strong>g van<br />

onze experts.<br />

Zaterdag 8 oktober: Cursus leren composteren<br />

van 13.15 tot ca. 16.00 uur <strong>in</strong> en<br />

rond het verenig<strong>in</strong>gsgebouw<br />

Geef je voor 1 oktober op bij groencommissie@vtvblijdorp.nl.<br />

De cursus kost €8,–<br />

<strong>in</strong>cl. koffie/thee en cursusmateriaal.<br />

De hoofd<strong>in</strong>gang van VTV Blijdorp:<br />

Zestienhovensekade 555<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

https://www.vtvblijdorp.nl/<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

D<strong>in</strong>sdag 13 september tussen 13.30<br />

en 16.30 uur kun je kled<strong>in</strong>g en tassen<br />

ruilen bij vv HWD. Dit is weer een leuke<br />

activiteit van leden van DELEEDIES<br />

en deelnemers plus vrijwilligers van<br />

BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD.<br />

Inleveren<br />

Heb je nog (bijna) nieuwe, onbeschadigde<br />

of net-niet-passende kled<strong>in</strong>g liggen? Denk<br />

je dat iemand anders er nog wat aan kan<br />

hebben? Lever je spullen, liefst schoon,<br />

voor 6 september <strong>in</strong>, of meld dat je het 13<br />

september meebrengt. Ook bijna nieuwe<br />

en onbeschadigde tassen zijn welkom.<br />

Melden en <strong>in</strong>leveren kan bij Henny van<br />

Luijpen (hluijpen@gmail.com) of Leny<br />

Hopman (lenyhopman@gmail.com).<br />

Uitzoeken<br />

Op d<strong>in</strong>sdag 13 september kunnen bezoekers<br />

GRATIS een prima kled<strong>in</strong>gstuk of<br />

tas (max. 3 stuks) uitzoeken. Zeker nu de<br />

prijzen <strong>in</strong> 2022 de pan uit rijzen is dat een<br />

echte buitenkans!


Optreden Big Band Enterprise <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Bigband Enterprise is bijna 30 jaar geleden opgericht door een aantal beroepsmuzikanten. Zij zetten de toon voor een ambitieus<br />

orkest met een zeer divers repertoire. De basis van het repertoire bestaat uit het American songbook, o.a. bekend<br />

van nummers van jazzgiganten als Count Basie, Duke Ell<strong>in</strong>gton en de zangers Frank S<strong>in</strong>atra, Billy Holliday, Ray Charles en<br />

vele anderen.<br />

laten horen hoe goeie, sw<strong>in</strong>gende jazz kl<strong>in</strong>kt.<br />

Een optreden van de Bigband Enterprise is altijd een sfeervolle<br />

gebeurtenis! Misschien kunnen deze muzikanten op Open Monumentendag<br />

<strong>in</strong> de heerlijke sfeer van het museum <strong>Overschie</strong><br />

wel een kle<strong>in</strong> monumentje toevoegen...<br />

De band bestaat uit 19 musici: 13 blazers, saxen, trombones en<br />

trompetten. Dit alles ondersteund door een stevige ritmesectie<br />

(drums, bas, gitaar en piano). Al dit moois wordt afgemaakt door<br />

onze goede, echte jazzzangeres Alicia Wevers. Voor de troepen<br />

staat een knettergoede dirigent, David Rockenfeller, die ervoor<br />

zorgt dat de big band er alles uithaalt. Muziek maken is een heel<br />

<strong>in</strong>spirerende activiteit. De muzikanten komen altijd weer vrolijk<br />

thuis van een repetitie.<br />

Big Band Enterprise trad al een paar keer op <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: <strong>in</strong> de<br />

Bethelkerk voor museum <strong>Overschie</strong> en een keer <strong>in</strong> Musica, tegenwoordig<br />

In de Lugt. Op 10 september willen ze <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

Willem Horselenberg<br />

Vanaf Open Monumentendag (10 en 11 september) staan de bodemvondsten <strong>in</strong> de Oost Abtspolder centraal <strong>in</strong> Museum<br />

<strong>Overschie</strong>. Maar er zijn meer her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan het verleden van deze polder. Museum <strong>Overschie</strong> bezit een rijke collectie<br />

aan schilderijen en teken<strong>in</strong>gen van de polder en de gebouwen en huizen die er <strong>in</strong> stonden. Tot het komende voorjaar is een<br />

selectie te zien <strong>in</strong> de achterkamer van het 18e eeuwse deel van het museum.<br />

Horselenberg<br />

Er zijn o.a. vier schilderijen van Willem<br />

Horselenberg te zien. Willem Horselenberg<br />

– zijn officiële naam was Wouterus<br />

Lourens Horselenberg – leefde van 1881<br />

tot 1961. Hij groeide op <strong>in</strong> Rotterdam en<br />

schilderde veel landschappen, havengezichten<br />

en stadsgezichten. Maar hij maakte<br />

ook stillevens <strong>in</strong> een zogeheten ‘vlot<br />

impressionistische stijl’. De olieverf op zijn<br />

schilderijen is vaak dik aangezet. Hij werd<br />

vooral bekend dankzij zijn tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> Den Haag van de Schildersgezellenbond<br />

<strong>in</strong> 1939. Zijn werk is nog steeds<br />

goed bekend, maar hij is nooit echt doorgebroken<br />

<strong>in</strong> de kunstenaarswereld.<br />

Van Horselenberg zijn vier werken te zien.<br />

Eén met vee <strong>in</strong> een nagenoeg maagdelijke<br />

polder en twee gezichten op de<br />

scheepswerf aan de Schiedamse Schie.<br />

Eén daarvan kreeg het museum pas van<br />

een <strong>Overschie</strong>se familie. Verder is er nog<br />

een gezicht op de Hoge Brug en omgev<strong>in</strong>g<br />

vanaf de boerderij ’s Gravenhuize.<br />

Kemper<br />

Er is ook werk te zien van Charles Kemper.<br />

Hij laat de open polder zien waar nu het<br />

bedrijvenpark Noord West staat. Charles<br />

Kemper was een vaste bezoeker van het<br />

kunstenaarscentrum <strong>in</strong> de Hof van Cyrene.<br />

Andere schilderijen van het gebied<br />

zijn op verzoek te bekijken. Je kunt veel<br />

werk ook raadplegen <strong>in</strong> de database <strong>in</strong><br />

het museum, maar (nog) niet op <strong>in</strong>ternet.<br />

In de database staat bijvoorbeeld<br />

een werk van S. Schaeffer van de vroegere<br />

Oude Dijk. Alleen een echte kenner van<br />

het gebied zal dit nog herkennen.<br />

Een foto van het onlangs aan Museum <strong>Overschie</strong><br />

geschonken schilderij - Foto: collectie Museum <strong>Overschie</strong>


Buurvrienden HWD <strong>Overschie</strong><br />

Agenda september 2022<br />

Deelname/entree/parkeren/koffie/thee GRATIS voor m/v - 50 t/m 97 jaar<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 <strong>in</strong>loop 14.00 wandelvoetbal, sjeudeboel, legpuzzelen, ro-ro wandel<strong>in</strong>g<br />

Happy ouder en overige wisselende activiteiten<br />

vrijdag 9 sept. - 10.00 – 15.00 uur - RCL wandelvoetbaltoernooi (KIKA)<br />

d<strong>in</strong>sdag 13 sept. - 14.00 – 16.00 uur - Ruilbeurs kled<strong>in</strong>g en tassen<br />

d<strong>in</strong>sdag 27 sept. - 15.00 – 16.00 uur - Karaoke Ronald Boom<br />

Het verdere programma op de d<strong>in</strong>sdag wordt nog <strong>in</strong>gevuld met o.a.: Turkse middag, L<strong>in</strong>e dansen, workshops sieraden maken en<br />

herfstbloemen schikken.<br />

Locatie: VV HWD Taludweg 5 3042 JZ <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

28<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

Hans van Luijpen, coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

e-mail hvanluijpen@gmail.com – tel. 06-2453 6383<br />

Vrijwillige <strong>in</strong>zet vv HWD<br />

De vakantie zonder koffer en alle andere<br />

activiteiten van HWD kunnen alleen maar<br />

dankzij de vrijwillige <strong>in</strong>zet van veel deelnemers,<br />

en van bijvoorbeeld sportcoach<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek en zijn collega’s van<br />

WMO Radar. Want ook zij werken nauw<br />

samen met vv HWD. Dankzij de gezamenlijke<br />

<strong>in</strong>zet van vrijwilligers, professionele<br />

krachten, de gemeente Rotterdam en<br />

verschillende fondsen, lukt het bovendien<br />

om entree en deelname gratis te houden.<br />

Zodat alle vitale <strong>Overschie</strong>se ouderen<br />

kunnen mee genieten. Met elkaar maken<br />

al deze mensen samen een mooi samenspel<br />

om <strong>Overschie</strong>se ouderen 50+ meer te<br />

laten bewegen en meer sociale contacten<br />

te krijgen.<br />

De wandelvoetbalgroep, op dit moment<br />

met leeftijden van 51 t/m 76 jaar, bestaan<br />

op 29 augustus precies 4 jaar. Een goede<br />

reden voor een feest. Tom van der Leek,<br />

eigenaar van ERA Prachthuis Makelaardij,<br />

kwam met een geweldig cadeau als verrass<strong>in</strong>g.<br />

Liefst 30 prachtige tassen voor<br />

trouwe wandelvoetballers.<br />

Volop activiteiten bij de Buurvrienden en de<br />

wandelvoetballers met de nieuwe tassen van Prachthuis<br />

Makelaardij - Foto’s: Ron Pluijm


Laagdrempelig sporten, doe je ook mee?<br />

D<strong>in</strong>sdag 20 september start de beg<strong>in</strong>nerscursus van Loopgroep <strong>Overschie</strong>. Deze cursus is vooral bedoeld<br />

voor mensen die meer willen bewegen <strong>in</strong> een gezellige groep. De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g is geschikt voor jong en oud.<br />

Wat doen we?<br />

We beg<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> de zaal met spierversterkende<br />

oefen<strong>in</strong>gen. Dan gaan we naar het<br />

nabijgelegen Park 16Hoven. Daar krijg<br />

je uitleg over een goede loop- en ademtechniek<br />

en ga je (een stukje) hardlopen.<br />

Je hoeft niet ver te lopen, en we laten sowieso<br />

niemand achter. Het duurt een uur<br />

en is voor iedereen haalbaar.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De cursus duurt 6 weken en je kunt op<br />

zowel de d<strong>in</strong>sdag- als donderdagavond<br />

meedoen.<br />

De kosten bedragen € 25,00.<br />

Wil je daarna doorgaan, dan kan dat voor<br />

€ 1,00 per keer dat je meedoet. Je zit dus<br />

niet vast aan een lidmaatschap!<br />

Zowel d<strong>in</strong>sdag als donderdag beg<strong>in</strong>nen<br />

we om 19.00 uur.<br />

Verzamelen bij speeltu<strong>in</strong> Levenslust, Kedichemstraat<br />

1 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Aanmelden<br />

Je kunt je aanmelden via mail:<br />

aadvandijk2021@gmail.com<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Lekker atletieken <strong>in</strong> de vakantie<br />

Woensdagmiddag 17 augustus was alweer de laatste atletiekcl<strong>in</strong>ic voor jongeren <strong>in</strong> de schoolvakantie.<br />

Organisator Aad van Dijk kijkt er tevreden op terug.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Eigenlijk is het tijdens de vakantie een<br />

beetje warm geweest om te sporten, maar<br />

de meeste k<strong>in</strong>deren trokken zich daar<br />

niets van aan en deden gewoon mee. Regen<br />

was er alleen tijdens de laatste cl<strong>in</strong>ic.<br />

Voetbal is sport nummer 1 <strong>in</strong> Nederland,<br />

maar tijdens de cl<strong>in</strong>ics bleek dat niet altijd<br />

zo te zijn. Atletiek biedt dan ook zoveel:<br />

tijdens de vakantie kon je op het sportveld<br />

bij Levenslust niet alleen snel spr<strong>in</strong>ten<br />

en spannende estafette wedstrijden<br />

doen, maar ook verspr<strong>in</strong>gen, kogelstoten,<br />

werpen met de foamspeer en nog meer.<br />

Voetbal of atletiek?<br />

Eén moeder zag al gauw dat voor haar<br />

zoon niet voetbal de sport was, maar dat<br />

een <strong>in</strong>dividuele sport zoals atletiek beter<br />

bij hem paste. Zij g<strong>in</strong>g nog dezelfde namiddag<br />

met hem naar het vakantie project<br />

van de nabijgelegen atletiekclub.<br />

En dat is dan ook de bedoel<strong>in</strong>g van de<br />

<strong>Overschie</strong>se atletiekcl<strong>in</strong>ic. Het helpt dat<br />

de Nederlandse atletiek al een paar jaar<br />

heel succesvol is. Ons kle<strong>in</strong>e land brengt<br />

wereldtoppers voort, zoals de kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

van de E.K., Femke Bol, kogelstootster<br />

Jessica Schilder en meerkampster Anouk<br />

Vetter. Daar kunnen jongeren zich mooi<br />

aan spiegelen.<br />

Terugblik<br />

Ouders waren welkom om kun k<strong>in</strong>deren<br />

aan te moedigen en soms vonden ze het zo<br />

leuk dat ze ook eens wilden kijken hoever<br />

ze de kogel weg konden stoten. Zie foto.<br />

Zoals gewoonlijk ondersteunde Speeltu<strong>in</strong><br />

Levenslust het vakantiesportproject.<br />

Hier was niet alleen het verzamelpunt,<br />

maar men trakteerde de deelnemers na<br />

afloop op limonade.<br />

Tenslotte een bedankje aan Kasper en<br />

R<strong>in</strong>us. Zonder hun hulp was dit alles niet<br />

mogelijk geweest!<br />

In de herfstvakantie is er woensdagmiddag<br />

26 oktober van 14.00-15.00 uur weer<br />

een gratis atletiek cl<strong>in</strong>ic bij Levenslust.<br />

Doe je mee?<br />

Aad van Dijk<br />

Volop activiteit en deelname bij de cl<strong>in</strong>ics - Foto’s: Ron<br />

Pluijm - Samira Akachar<br />

29


Word vrijwillig mentor bij DUO for a JOB en begeleid<br />

een jongere naar werk, stage of een opleid<strong>in</strong>g!<br />

DUO for a JOB koppelt 50-plussers (mentoren) aan jongeren van 18 tot 33 jaar met een migratieachtergrond<br />

(mentees). Zij trekken een half jaar lang (elke week +/- 2 uur) samen op als DUO en zetten stappen naar een<br />

baan voor de jongere.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

DUO for a JOB heeft drie doelen:<br />

1) De ongelijkheid <strong>in</strong> toegang tot de arbeidsmarkt<br />

verkle<strong>in</strong>en<br />

2) De kennis en ervar<strong>in</strong>g van 50-plussers<br />

beter waarderen en <strong>in</strong>zetten<br />

3) Contact tussen generaties en culturen<br />

stimuleren, waardoor ‘samen leven’ de<br />

norm wordt.<br />

De begeleid<strong>in</strong>g op maat door mentoren<br />

en DUO for a JOB geeft de mentees meer<br />

zelfvertrouwen. Ze worden zelfstandiger<br />

en leren welke tools ze kunnen gebruiken<br />

bij hun zoektocht naar werk. 7 op de<br />

10 mentees v<strong>in</strong>dt dankzij dit traject een<br />

duurzame stage, opleid<strong>in</strong>g of baan die bij<br />

hen past.<br />

Mentoren krijgen van DUO for a JOB<br />

een <strong>in</strong>houdelijk tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogramma,<br />

ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> coach<strong>in</strong>g en een verrijkende<br />

sociale ervar<strong>in</strong>g. Dit v<strong>in</strong>den de mentoren<br />

zó positief dat 9 op de 10 mentoren na<br />

een half jaar verder wil met een tweede<br />

mentee.<br />

Ben jij:<br />

• 50+?<br />

• Heb je een aantal uur per week tijd?<br />

• Wil jij jouw kennis en ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zetten<br />

voor jongeren met een migratieachtergrond<br />

<strong>in</strong> Rotterdam?<br />

• Dan zijn wij op zoek naar jou!<br />

Interesse? Schrijf je <strong>in</strong> voor een vrijblijvende<br />

<strong>in</strong>formatie sessie via onze website<br />

www.duoforajob.nl.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie nodig? Aarzel niet om<br />

contact met ons op te nemen! Stuur een<br />

mailtje naar rotterdam@duoforajob.nl of<br />

bel ons op 06 83 71 89 08.<br />

30<br />

Sportkamp tennispark OverdeSchie<br />

2022 zeer geslaagd!<br />

Van 15 tot en met 17 augustus 2022 was het feest voor de jeugd op tennispark OverdeSchie.<br />

De 6e <strong>editie</strong> van het sportkamp was ook dit jaar een succes. Met 40 k<strong>in</strong>deren en enthousiaste begeleiders stond alles <strong>in</strong> het teken<br />

van het thema “Superhelden”.<br />

De grootste helden waren natuurlijk de k<strong>in</strong>deren zelf en de sfeer was uitzonderlijk goed. Alle deelnemers en leid<strong>in</strong>g enorm bedankt!<br />

Volop aandacht voor de uitleg en enthousiaste deelnemers aan het sportkamp - Foto’s: Pascal Grootscholten


Ondanks de zomerperiode is er volop doorgewerkt aan de A16 Rotterdam. De nieuwe snelweg en zijn omgev<strong>in</strong>g krijgen<br />

letterlijk steeds meer vorm.<br />

N209/Doenkade<br />

Als de A16 Rotterdam er straks ligt, verdwijnt<br />

de N209/Doenkade en wordt helemaal<br />

vervangen door de nieuwe snelweg<br />

met 2 x 3 rijstroken. De A16 Rotterdam<br />

wordt <strong>in</strong> dit gebied onderdeel van het<br />

weidse open landschap van de Polder<br />

Schieveen. Om het karakter van het gebied<br />

te behouden, is de A16 Rotterdam hier<br />

straks ‘zo bescheiden mogelijk’ aanwezig.<br />

Er zijn brede bermen zonder vangrails,<br />

watergangen en natuurvriendelijke rietoevers.<br />

Dit geeft een ruim en rustig wegbeeld.<br />

Ter hoogte van de aansluit<strong>in</strong>g met<br />

de N471 komen aan weerszijden geluidschermen.<br />

Ze worden groen beplant<br />

om het gebied eromheen zo m<strong>in</strong> mogelijk<br />

geluids- en visuele overlast te bezorgen.<br />

De A16 Rotterdam kruist de N471<br />

straks bovenlangs.<br />

Aan de kant van het vliegveld komt een<br />

fietspad <strong>in</strong> twee richt<strong>in</strong>gen te liggen. Het<br />

fietspad wordt van de weg gescheiden<br />

door een watergang met een natuurvriendelijke<br />

oever. Zo wordt het zicht<br />

vanaf de weg richt<strong>in</strong>g het vliegveld beperkt,<br />

wat afleid<strong>in</strong>g voorkomt voor de automobilisten.<br />

En bij een ongeval kan het<br />

betrokken voertuig niet op het fietspad<br />

terechtkomen.<br />

Werkzaamheden<br />

E<strong>in</strong>d juli g<strong>in</strong>g de Hofwijktunnel weer open<br />

voor autoverkeer. De Hofwijktunnel was<br />

s<strong>in</strong>ds 30 mei alweer open voor fietsers.<br />

S<strong>in</strong>ds half juli rijdt het verkeer op de N209<br />

ter hoogte van de Ankie Verbeek-Ohrlaan<br />

onder het eerste deel van het nieuwe A16<br />

Rotterdam viaduct door. Het stuk weg<br />

van 600 meter is ook al een def<strong>in</strong>itief deel<br />

van de A16 Rotterdam.<br />

De komende maanden wordt er druk verder<br />

gewerkt tussen de aansluit<strong>in</strong>g met de<br />

A13 en de N471. Voor <strong>Overschie</strong> spr<strong>in</strong>gen<br />

de heiwerkzaamheden bij het A13 viaduct<br />

(tot en met ongeveer e<strong>in</strong>d september) en<br />

voor de wegportalen langs de huidige<br />

N209 (november) het meest <strong>in</strong> het oog. De<br />

werkzaamheden kunnen hoorbaar zijn <strong>in</strong><br />

de directe omgev<strong>in</strong>g. Bewoners en bedrijven<br />

dichtbij het werk ontvangen een gedetailleerde<br />

<strong>in</strong>formatiebrief. De plann<strong>in</strong>g<br />

is onder voorbehoud.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

31<br />

De A16 Rotterdam gezien vanaf de rotonde Ankie<br />

Verbeek-Ohrlaan richt<strong>in</strong>g de A13 e<strong>in</strong>d juli 2022.<br />

Bron: Topview Luchtfotografie<br />

Plann<strong>in</strong>g wegafsluit<strong>in</strong>gen rondom A13 en N209<br />

De komende maanden staan de volgende afsluit<strong>in</strong>gen gepland:<br />

• A13 richt<strong>in</strong>g Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>: 4 t/m 7 november.<br />

• Afsluit<strong>in</strong>g Landscheid<strong>in</strong>g deel Spoorhaven – N471: 20 september t/m 10 oktober en 2 t/m 8 november.<br />

• Langweekendafsluit<strong>in</strong>g N471: 29 september t/m 3 oktober.


Echtpaar Van den Berg 60 jaar getrouwd<br />

Jan en Nel van den Berg waren op 23 augustus jl. 60 jaar getrouwd. Dat vierden ze op 21 augustus met de hele familie.<br />

En wat voor familie!<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

32<br />

Jan is geboren en getogen <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat, als k<strong>in</strong>d van de <strong>Overschie</strong>se<br />

families Van den Berg en Leeflang.<br />

Jan was de jongste van 5 k<strong>in</strong>deren. Zijn<br />

ouders hadden vroeger op nr. 172 een<br />

kruideniersw<strong>in</strong>keltje aan huis; zijn vader<br />

schilderde als hobby menig kunstwerkje<br />

van oud <strong>Overschie</strong>. Daar hangen er ongetwijfeld<br />

aardig wat van <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>se<br />

huizen. Jan zelf werkte jaren bij de Zegro<br />

en bracht daarna nog vele jaren pakketten<br />

rond. Nel is jarenlang een bekend gezicht<br />

geweest op de Burgemeester Baumannlaan:<br />

daar stond ze <strong>in</strong> de bloemenstal.<br />

Samen hebben Jan en Nel 4 k<strong>in</strong>deren, 10<br />

kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren en 10 achterkle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren.<br />

Eerder dit jaar zijn ze met het hele<br />

gez<strong>in</strong> (<strong>in</strong>cl. kle<strong>in</strong>- en achterkle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren)<br />

een leuk weekend weg geweest. Dat<br />

was een heel geregel met zijn 38-en!<br />

Een kle<strong>in</strong>e 2 jaar geleden moesten Jan<br />

en Nel <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong>ruilen voor Hillegersberg.<br />

Dat vond vooral Jan heel erg.<br />

Hij komt nog regelmatig naar <strong>Overschie</strong><br />

voor fysiotherapie en om een lekker visje<br />

te halen bij “de Meiden”. En rond december<br />

haalt hij lekker een oliebolletje bij de<br />

kraam op de Baumannlaan.<br />

Het jubileum werd op 21 augustus gevierd<br />

<strong>in</strong> de recreatiezaal van het Jacq. Duthilhuis<br />

aan de Gr<strong>in</strong>dweg <strong>in</strong> Hillegersberg.<br />

<strong>Overschie</strong>se Jitske: alleen op reis naar<br />

de andere kant van de wereld<br />

Het adres van de familie Van den Berg:<br />

Gr<strong>in</strong>dweg 488 - 3055VD Rotterdam<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Jitske Gorseman houdt van reizen en van schrijven. Zo kwam ze op het idee om een boek te schrijven over haar reis naar<br />

Azië, Nieuw-Zeeland en Australië. Het boek kreeg de titel ‘Weg met beren op de weg – Alleen op reis naar de andere kant<br />

van de wereld’. Jitske vertelt hieronder iets over zichzelf en natuurlijk over haar boek.<br />

‘Mijn naam is Jitske, en na enige omzwerv<strong>in</strong>gen<br />

b<strong>in</strong>nen en buiten Nederland woon<br />

ik s<strong>in</strong>ds april dit jaar met veel plezier <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Wat een leuke wijk is dit! Groen,<br />

gemoedelijk en gezellig. En toch met het<br />

centrum van de stad op fietsafstand.<br />

Reizen is een van de d<strong>in</strong>gen die ik het<br />

liefste doe, naast schrijven. Dus kwam ik<br />

op het idee om over mijn lange reis enkele<br />

jaren geleden een boek te schrijven.<br />

Onlangs is mijn boek dan e<strong>in</strong>delijk uitgekomen,<br />

en dat wil ik graag met jullie delen!<br />

Een korte beschrijv<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>houd:<br />

Bijna dertig, vrijgezel en niet tevreden<br />

met het werk wat ze deed, besloot Jitske<br />

<strong>in</strong> het najaar van 2017 dat het tijd was<br />

voor iets anders. Met een volgestouwde<br />

backpack en knikkende knieën vloog ze<br />

<strong>in</strong> haar eentje naar de andere kant van de<br />

wereld. Waar ze eerst strak stond van de<br />

spann<strong>in</strong>g, voelde ze zich al reizend steeds<br />

meer op haar gemak, totdat ze zichzelf<br />

aan het e<strong>in</strong>de bijna niet meer terug kende.<br />

Reizen bleek het ultieme tegengif te<br />

zijn voor de beren op de weg die ze al<br />

van jongs af aan zag. Een antidepressivum<br />

dat haar niet alleen vrolijker maakte,<br />

maar haar ook meer zelfvertrouwen gaf.<br />

En haar tegelijkertijd belangrijke lessen<br />

leerde over bijzondere mensen en andere<br />

culturen. En vooral ook over zichzelf.<br />

Mijn boek is verkrijgbaar via mij, Boekscout.nl<br />

en Bol.com, en is te bestellen via<br />

elke reguliere boekhandel <strong>in</strong> Nederland.’<br />

Boekgegevens<br />

Titel:<br />

Auteur:<br />

Weg met beren op de<br />

weg – Alleen op reis<br />

naar de andere kant van<br />

de wereld<br />

Jitske Gorseman<br />

Aantal pag<strong>in</strong>a’s: 278<br />

ISBN: 9789464508062<br />

Verkoopprijs: €23,50<br />

* <strong>in</strong>clusief kosteloze verzend<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Nederland<br />

en België


Nieuw stadspark <strong>in</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

Heb jij al eens gehoord van ‘Stadspark West’? Het park is een idee én tegelijk al een feit; je ziet ‘Stadspark West’ namelijk<br />

al voor je wanneer je op de plattegrond van de stad twaalf volks- en nutstu<strong>in</strong>parken, de Groene Connectie, het Essenburg<br />

Park, de Spoortu<strong>in</strong>, Pluktu<strong>in</strong>, Speeldernis, het Roel Langerakpark, Vroesenpark, Diergaarde Blijdorp, Park 16Hoven, Kle<strong>in</strong>polderpark<br />

en het Bikepark verb<strong>in</strong>dt met het buitengebied. Dat park op de kaart wil de organisatie Stadspark West ook op<br />

de grond laten zien.<br />

Wanneer je alle gebieden uit het <strong>in</strong>tro verb<strong>in</strong>dt met de jachthavens,<br />

camp<strong>in</strong>g, manege, speelterre<strong>in</strong>en, sportvelden en de<br />

groene bermen en de waterlopen, dan zie je (kijk maar op het<br />

kaartje) een prachtig gevarieerd stadspark liggen. Een park met<br />

volop ruimte voor natuur, recreatie, sport en cultuur. Een park dat<br />

leefruimte en verkoel<strong>in</strong>g geeft aan Rotterdammers <strong>in</strong> de verhitte<br />

stad. Een park ook dat essentieel is voor een gezonde toekomst,<br />

juist ook voor de aangrenzende volgebouwde stadsdelen. En: jij<br />

kent dit park eigenlijk al: je komt er vaak, je woont er.<br />

Zichtbaarheid<br />

We willen ‘Stadspark West’ met elkaar zichtbaar maken voor de<br />

buurtgenoten, stedel<strong>in</strong>gen, beleidsmakers, bedrijven én voor<br />

de politiek. Zodat iedereen weet dat dit gebied een prachtig<br />

stedelijk natuurgebied is, vol met re/creatieve mogelijkheden.<br />

Dat betekent ook dat gebiedsontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de toekomst<br />

reken<strong>in</strong>g moeten houden met de waarde van dit gebied voor de<br />

bewoners en de stad.<br />

Wie helpt mee?<br />

Help jij ook mee om dit gebied dat zo belangrijk is voor onze rust,<br />

gezondheid, plezier, en natuurbelev<strong>in</strong>g beter zichtbaar te maken?<br />

Dit kun jij nu al doen:<br />

• Volg Stadspark West op Instagram of L<strong>in</strong>kedIn #stadsparkwest<br />

• Kijk op www.stadsparkwest.nl voor meer <strong>in</strong>formatie, vertel<br />

over dit idee aan anderen en neem ze mee op pad.<br />

• Zet tags bij je eigen berichten op sociale media over je tu<strong>in</strong>,<br />

de mooie natuur, culturele - of sportactiviteiten <strong>in</strong> Stadspark<br />

West: #stadsparkwest, #stadsparkwest010 en #stadsnatuur010<br />

Organiseer je al activiteiten <strong>in</strong> Stadspark West die we op de site<br />

kunnen zetten? Laat het weten via: contact@stadsparkwest.nl<br />

en zet #stadsparkwest bij je eigen berichten.<br />

Wil je meedenken of iets organiseren of helpen om Stadspark<br />

West onder de aandacht te brengen?<br />

Stuur een mail met je naam en telefoonnummer, met je vragen,<br />

activiteiten of ideeën naar contact@stadsparkwest.nl<br />

“De Vakantie F<strong>in</strong>ale” samen organiseren?<br />

Er is al een eerste idee voor een project voor kids uit Rotterdam<br />

West en <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de leeftijd van 6 t/m 11 jaar. Stel je dit eens<br />

voor: het is de laatste week van de schoolvakantie van 2024 (of<br />

misschien al <strong>in</strong> 2023??) en dan is er deze vakantie-uitsmijter: 3, 4<br />

of 5 dagen vol met allerlei (leerzame) avonturen en activiteiten<br />

op het gebied van sport, cultuur en natuur, georganiseerd met<br />

en door de verenig<strong>in</strong>gen en bedrijven op allerlei leuke plekken<br />

<strong>in</strong> Stadspark West.<br />

Zo maken k<strong>in</strong>deren actief kennis met dit gebied én met de<br />

(sport)verenig<strong>in</strong>gen.<br />

Aan het e<strong>in</strong>de van de week hebben ze iets nieuws geleerd of iets<br />

mooi gemaakt. En dan komt de hele familie kijken tijdens een<br />

feestelijk slot evenement.<br />

Kl<strong>in</strong>kt goed toch? Er kan zo veel <strong>in</strong> Stadspark West!<br />

Heb je ideeën, advies of misschien ervar<strong>in</strong>g met de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

en de organisatie van zoiets? Heb je z<strong>in</strong> om mee te werken,<br />

subsidie aan te vragen of zelf een workshop (natuur, sport, creatief,<br />

hobby, cultuur, eten) geven <strong>in</strong> zo’n week?<br />

Stuur een mail met je naam en telefoonnummer en (eventueel)<br />

de naam van je verenig<strong>in</strong>g naar contact@stadsparkwest.nl. Zet<br />

donderdag 15 september 19:30 alvast <strong>in</strong> je agenda voor een<br />

eerste kennismak<strong>in</strong>g en uitwissel<strong>in</strong>g van ideeën. Waar we elkaar<br />

gaan zien, maken we later nog bekend.<br />

Natuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

33


September<br />

<strong>in</strong> de Lugt<br />

Beer en de Hon<strong>in</strong>gboom<br />

zondag 11 september | 11.00 uur<br />

In deze muzikale voorstell<strong>in</strong>g wordt het<br />

prentenboek Beer en de hon<strong>in</strong>gboom<br />

van Jeroen Schipper en Vera de Backker<br />

voorgelezen. Kaartjes € 5,-<br />

Film: House of Gucci<br />

vrijdag 16 september | 20.30 uur<br />

Regie: Ridley Scott<br />

De familie Gucci is bereid om ver te gaan <strong>in</strong><br />

hun streven naar macht en om de naam van het<br />

befaamde modemerk hoog te houden. Met Lady<br />

Gaga, Adam Driver, Al Pac<strong>in</strong>o en Jared Leto<br />

Kaartjes € 5,-<br />

Appeltaartconcert<br />

donderdag 29 september | 10.30 uur<br />

Strijktrio OEHOE speelt met Jazztrompettist<br />

Gerben Kle<strong>in</strong> Will<strong>in</strong>k een nogal luchtig<br />

programma. De toegangsprijs is <strong>in</strong>clusief een<br />

stuk appeltaart. Kaartjes € 4,-<br />

Vacature Bedrijfsleider horeca<br />

16-24 uur per week<br />

Wij zoeken een enthousiaste bedrijfsleider die<br />

de horeca van het theater gaat aansturen. Ben jij<br />

sociaal, flexibel <strong>in</strong>zetbaar én geniet je graag van<br />

een bruisend cultuuraanbod <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? Dan is<br />

deze baan voor jou!<br />

Vacature Crossmedia<br />

communicatie stagiair<br />

september-november<br />

Na 4 jaar willen wij heel graag weten wat onze<br />

bezoekers en relaties van ons v<strong>in</strong>den. In deze<br />

stage doe je onderzoek naar onze identiteit en<br />

imago en adviseer je over de nieuwe huisstijl en<br />

communicatiestrategie. Lees meer op <strong>in</strong>delugt.nl<br />

Alle programma<strong>in</strong>formatie en vacatures v<strong>in</strong>d je op <strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


De Kethelsekade <strong>in</strong> 1938 met het Stadstolhuis Delft en op de achtergrond het Veerhuis en het Oude Jaagpad anno 2022. - Foto’s: Collectie Museum <strong>Overschie</strong> – Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Kethelsekade/Oude Jaagpad<br />

Deze keer gaat het over 1 straat met 2<br />

straatnamen. Dat zit zo:<br />

Toen het Veerhuiseiland <strong>in</strong> de Delftse<br />

Schie <strong>in</strong> 2019 af was, kregen ook de paden<br />

op het eiland nieuwe namen. Een<br />

daarvan was het jaagpad langs de Delftse<br />

Schie. Dit eeuwenoude pad liep vroeger<br />

vanaf de (nu verdwenen) boerderij ’s<br />

Gravenhuize (precies waar nu de nieuwe<br />

bocht beg<strong>in</strong>t), langs het Veerhuis, tot aan<br />

buurtschap de Kandelaar.<br />

Tot 2019 heette dit jaagpad Kethelsekade.<br />

Met de bochtafsnijd<strong>in</strong>g is het pad onderbroken.<br />

Het deel dat op het eiland ligt,<br />

kreeg de naam Oude Jaagpad – waarmee<br />

het Veerhuis een nieuw adres kreeg.<br />

Schipper, mag ik overvaren?<br />

Het jaagpad is vroeger gebruikt om schepen<br />

over de Schie te ‘jagen’: een paard, de<br />

schipper of zijn vrouw trok dan het schip<br />

voort over het water. Zo g<strong>in</strong>g dat toen<br />

schepen nog geen motoren hadden. Wanneer<br />

het schip verder moest over de Rotterdamse<br />

Schie, bracht de veerman van<br />

het Veerhuis het paard (of de mensen) met<br />

een roeiboot naar de overkant. G<strong>in</strong>g het<br />

schip door over de Delftse Schie dan liep<br />

het touw een stukje langs de rolpalen bij<br />

het Veerhuis (en die staan er nog steeds).<br />

Tol betalen<br />

Van 1671 tot 1945 stond het Stadstolhuis<br />

van Delft naast het Veerhuis, een<br />

paar honderd meter naar het noorden.<br />

Hier moesten de schippers tol betalen<br />

aan Delft. Delft zorgde met dit geld o.a.<br />

voor het onderhoud van de Schie en de<br />

jaagpaden. Het tolhuis was tot 1877 <strong>in</strong><br />

gebruik. In de oorlogsjaren 1940-1945<br />

sloopten <strong>Overschie</strong>ënaars alles dat<br />

brandbaar was eruit om op te stoken. Na<br />

de oorlog stond er alleen nog een bouwval,<br />

die is gesloopt.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Evenementenkalender september<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum <strong>Overschie</strong> Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zondag t/m april 2023 Tentoonstell<strong>in</strong>g 'De opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g' Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere zondag t/m 18 september Zomerexpositie 'Keramiek en glas' van D<strong>in</strong>i Wondergem Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere zondag t/m april 2023 Expositie schilderijen Willem Horselenberg Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere donderdag Café Goed Gesprek Huis van de Wijk De Halte - Schiehof 39 10.00 - 12.00 uur vrij<br />

vrijdag 2, 9,16 en 23 september Workshops wmo radar bij Tamar<strong>in</strong>de Tamar<strong>in</strong>de - Prof. Bolklaan 27 15.00 - 17.00 uur vrij<br />

zaterdag 10 september<br />

zaterdag 10 september<br />

Open monumentendag - rondleid<strong>in</strong>gen, optreden Big Band<br />

Enterprise<br />

Open monumentendag met vaartochten, kraampjes, muziek,<br />

rondleid<strong>in</strong>gen<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 10.00 - 17.00 uur vrij<br />

Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 11.00 - 15.00 uur vrij<br />

zondag 11 september<br />

Open monumentendag<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 - Grote Kerk - Ov.<br />

Dorpsstraat 96<br />

vrij<br />

zondag 11 september Concert 'luchtige muziek op een zomerse dag' Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.30 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 13 september Ruilbeurs kled<strong>in</strong>g en tassen HWD - Taludweg 1 13.30 - 16.30 uur vrij<br />

zaterdag 17 september Oldtimerfestival - Veiligheidsdag Burg. Baumannlaan - 2e Hogenbanweg - Willem Hedaweg 10.00 - 16.00 uur vrij<br />

zaterdag 17 en 24 september Tentoonstell<strong>in</strong>g 'De opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g' Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

zaterdag 17 september Vaartocht Van Nelle vanaf Delft vanaf € 57,50 p.p.<br />

zondag 18 september Opera aan de Schie Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 14.00 - 16.00 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 20 september Beg<strong>in</strong>nerscursus Loopgroep <strong>Overschie</strong> Speeltu<strong>in</strong> Levenslust - Kedichemstraat 1 19.00 uur € 25,00<br />

zaterdag 24 september Plantenmarkt VTV Blijdorp VTV Blijdorp - Zestienhovensekade 555 10.00 - 14.00 uur vrij<br />

vrijdag 30 september Lez<strong>in</strong>g Oost-Abtspolder door Ed Visser + maaltijd Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 19.30 uur<br />

€ 10,00<br />

p.p.


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

KERSTMARKT 2022<br />

<strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat<br />

16 DECEMBER<br />

17.00 – 21.00 UUR<br />

Informatie en aanmelden kraam:<br />

kerstmarkt@museumoverschie.nl


Verliefd op de Schie<br />

Portret van René Jacobs, beeldend kunstenaar<br />

Anne Bos<br />

‘Wie koopt dat nou?’ is een vraag die René Jacobs weleens hoort over zijn schilderijen. Maar Renés werk verkoopt bijzonder<br />

goed en er hangt werk van hem <strong>in</strong> musea (o.a. De Fundatie). Best een prestatie, want René is van huis uit econoom en<br />

leerde zichzelf schilderen- hoe een droom werkelijkheid werd. B<strong>in</strong>nenkort krijgen beide entrees van de door Woonstad<br />

Rotterdam opgeknapte flats aan de Patijnstraat een groot werk van zijn hand.<br />

S<strong>in</strong>ds vijf jaar woont René met zijn vrouw<br />

en dochters <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> (Park Zestienhoven)<br />

en heeft hij <strong>Overschie</strong> omarmd.<br />

‘Wat moet je nou <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?’, vroegen<br />

mensen hem. ‘Maar <strong>Overschie</strong> mag wel<br />

wat trotser zijn op zichzelf’, v<strong>in</strong>dt René.<br />

‘<strong>Overschie</strong> is er een voorbeeld van hoe<br />

een gemêleerde cultuur goed kan werken.<br />

Dat zag ik toen ik coachte bij VV<br />

Zestienhoven, en dat v<strong>in</strong>d ik mooi. Ik ben<br />

graag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.’<br />

Onthull<strong>in</strong>g Patijnstraat<br />

René heeft een galerie <strong>in</strong> Delft (Art<br />

Jacobs) en op weg daarheen fietst hij<br />

langs de Schie. Het beeld van de zon op<br />

de Schie, daar kan hij geen genoeg van<br />

krijgen. ‘Dat beeld van licht en water<br />

als de zon opkomt of ondergaat heb ik<br />

verwerkt <strong>in</strong> het ontwerp van twee kunstwerken<br />

voor de Patijnstraat’, vertelt hij.<br />

‘Het moeten een soort staalkaarten worden:<br />

eentje van het ochtendlicht en eentje<br />

van het avondlicht.’<br />

René maakt deze werken beg<strong>in</strong> september<br />

samen met Micha de Bie van de<br />

staalplaten die nu nog de zijmuren van<br />

de flats bedekken.<br />

mijn schouders mee.’<br />

Het blijft niet bij meekijken: mensen geven<br />

ook graag hun men<strong>in</strong>g. De meeste<br />

mensen zijn enthousiast – regelmatig<br />

verkoopt hij een werk al voordat het af<br />

is. ‘Maar er zijn natuurlijk ook mensen die<br />

het echt helemaal niks v<strong>in</strong>den, en speciaal<br />

b<strong>in</strong>nenkomen om me dat te vertellen’,<br />

vertelt René lachend.<br />

Kamperen op Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>?<br />

‘Het was hard werken om niveau te krijgen,<br />

maar ik heb wel het gevoel dat ik<br />

alles eruit kan halen. Daar ben ik echt<br />

dankbaar voor.’ Hij begon met grote, karikaturale<br />

olieverfschilderijen en m<strong>in</strong>i-art:<br />

kle<strong>in</strong>e, betaalbare schilderijtjes met een<br />

vette knipoog naar ‘echte’ kunst. Het<br />

meisje met de parel, maar dan met gasmasker<br />

of zonnebril, bijvoorbeeld.<br />

‘Nu maak ik vooral objecten met kle<strong>in</strong>e<br />

poppetjes waar<strong>in</strong> ik problemen van de<br />

maatschappij probeer te laten zien’, aldus<br />

René. ‘Dat doe ik ook met mijn <strong>in</strong>terventions<br />

– oude olieverfschilderijen waar<strong>in</strong> ik iets<br />

toevoeg van nu dat contrasteert met het<br />

oude.’ Een lieflijk keuterboerderijtje bijvoorbeeld,<br />

waar hij een hedendaagse fabriek of<br />

fly-over bijschildert.<br />

Trouwens, René heeft iets met fly-overs:<br />

‘Een mooie fly-over kan ik zeker waarderen.<br />

Zoals bij het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>. Daar<br />

een nachtje kamperen lijkt me geweldig.<br />

Daar komen vast goede ideeën uit voort.’<br />

Omslagpunt<br />

‘De grote les van corona was voor mij: de<br />

galerie was dicht, maar de klanten bleven<br />

komen. Zonder publiek kon ik bovendien<br />

veel meer werk maken en geconcentreerder<br />

werken. Dus nu ben ik nog maar<br />

twee dagen open voor publiek. Want de<br />

feedback van publiek: die wil ik (nog) niet<br />

missen.’<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37<br />

Champagne<br />

Maar hoe wordt een econoom kunstenaar?<br />

‘Ik ben twaalf jaar managementaccountant<br />

geweest’, vertelt René. ‘Ik ben<br />

pas gaan schilderen toen ik een baan had,<br />

want toen kon ik de materialen betalen.<br />

Wat een ontdekk<strong>in</strong>g! Ik ben langzaam<br />

steeds meer gaan schilderen. Toen hoorden<br />

mijn vrouw en ik b<strong>in</strong>nen een week<br />

dat we een tweel<strong>in</strong>g kregen en allebei<br />

onze banen verloren. We hebben een fles<br />

champagne opengetrokken! We kregen<br />

allebei een leuk bedrag mee, en na grondig<br />

onderzoek heb ik <strong>in</strong> 2006 de galerie<br />

geopend. Daar schilder ik en iedereen<br />

mag meekijken. Soms kijkt tien man over


Je leven als een reis<br />

In de zomer zijn veel mensen vanwege<br />

vakantie even van huis geweest,<br />

elders <strong>in</strong> eigen land of verder weg.<br />

Mensen komen <strong>in</strong> een ander ritme, ze<br />

nemen wat afstand van het dagelijkse<br />

leven en er is vaak meer tijd voor<br />

elkaar. Er zijn mensen die een aantal<br />

vrije dagen gebruikten om een uitje<br />

te organiseren voor anderen. Bijvoorbeeld<br />

als vrijwilliger mee op een boot<br />

van de ‘Zonnebloem’ om een medemens<br />

te helpen die doorgaans aan<br />

huis gebonden is door ziekte of ouderdom.<br />

Ook zijn er mensen die op bedevaart g<strong>in</strong>gen.<br />

Veel katholieken g<strong>in</strong>gen naar een<br />

heiligdom van Maria, de moeder van Jezus,<br />

om samen te bidden en een kaarsje<br />

op te steken. Vanuit het Westland was er<br />

een bedevaart naar het Noord-Hollandse<br />

Heiloo. Vanuit Gouda, Den Haag, en Leiden<br />

e.o. waren er meerdaagse bedevaarten<br />

naar Kevelaer, over de grens vlakbij<br />

Nijmegen. Vanuit Rotterdam naar het<br />

Belgische Banneux en het Franse Lourdes.<br />

Los van de zomer is eigenlijk ons hele<br />

leven een reis, van de wieg tot het graf.<br />

Wat zou het goed zijn om als mens je levensweg<br />

van dag tot dag meer bewust te<br />

beleven. Daarvoor hoef je niet per sé van<br />

huis. We zouden gedurende het hele jaar<br />

meer momenten kunnen <strong>in</strong>ruimen voor<br />

stilte en bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g, én meer ruimte voor<br />

onze medemens. Misschien een goed<br />

voornemen nu de zomer voorbij is?<br />

Mgr. J. van den Hende<br />

Pastoraal team parochie H. Bernadette<br />

Klokgelui<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

38<br />

Kerkenkalender september 2022<br />

zondag 4 september Kerkdienst - ds. A.W. Kuipers PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 4 september Vier<strong>in</strong>g Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 4 september Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 4 september Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 11 september Kerkdienst - ds. I.D. Hogeweg PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 11 september Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 11 september Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 11 september Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 18 september Kerkdienst - ds. G. v.d. Graaf - Startzondag PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 18 september Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen - M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 18 september Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 18 september Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 25 september<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof en Nico van Splunter -<br />

Start Pioniersplek<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 25 september Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 25 september Kliederkerk 'Huis op de rots' Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 18.30 uur vrij<br />

zondag 25 september Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Leo Kool – Museum <strong>Overschie</strong><br />

Leo (62) is de 15e generatie van een<br />

<strong>Overschie</strong>se familie. Leo: ‘Ik heb dagelijks<br />

het gevoel dat ik letterlijk <strong>in</strong> de<br />

voetsporen van mijn voorouders loop<br />

en fiets.’ Het is dan ook passend dat hij<br />

betrokken is bij Museum <strong>Overschie</strong>:<br />

‘Ik ben bestuurslid en hou me bezig<br />

met de digitaliser<strong>in</strong>g van de collectie,<br />

de communicatie en de website.’<br />

Deze activiteiten sluiten mooi aan bij Leo’s werkzame leven<br />

als eigenaar van market<strong>in</strong>g-communicatiebureau dmdesk.<br />

Dmdesk is o.a. uitgever van dit magaz<strong>in</strong>e, waarvan Leo hoofdredacteur,<br />

advertentiewerver en algemeen drijvende kracht is<br />

(red.: dat zou hij zelf nooit zeggen, maar is wel zo). Zijn bedrijf<br />

zat eerst <strong>in</strong> Schiedam, maar kwam uite<strong>in</strong>delijk bij toeval terecht<br />

<strong>in</strong>… <strong>Overschie</strong>. Daarmee is de cirkel voor Leo mooi rond.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds 1992 <strong>in</strong> de Torenlaan.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het museum, met zijn unieke comb<strong>in</strong>atie van b<strong>in</strong>nen en buiten.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het is hier een dorp <strong>in</strong> de stad met veel cultuurhistorische<br />

waarde en ook nog veel groen.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou wel willen dat <strong>Overschie</strong> een echt dorpscentrum had,<br />

met een gezellig ple<strong>in</strong>.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Omdat ik het belangrijk v<strong>in</strong>d en het ook heb meegekregen vanuit<br />

huis.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Eerst deed ik losse klusjes voor de werkgroep Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Toen het museum kwam, werd dat werk structureel.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De voldoen<strong>in</strong>g dat je iets terug doet voor de maatschappij en de<br />

leuke reacties van bezoekers.<br />

Arie Verkade – Braderie Oldtimers<br />

Arie’s vrijwilligerswerk begon als<br />

grap. ’Iemand wilde een braderie organiseren<br />

met oldtimers (auto’s van<br />

m<strong>in</strong>stens 40 jaar oud) maar kreeg niemand<br />

te pakken. Toen zei ik: “Dan doe<br />

ik het toch?” Dat was een ge<strong>in</strong>tje, maar<br />

<strong>in</strong>tussen zijn we m<strong>in</strong>stens vijf jaar verder!”<br />

17 september is <strong>Overschie</strong> weer het epicentrum van prachtige<br />

oude auto’s. ‘De meeste mensen die met hun oldtimer naar<br />

<strong>Overschie</strong> komen, zijn lid van HAV, de verenig<strong>in</strong>g waar ik ook<br />

bij hoor’, vertelt Arie. ‘Ze komen altijd graag.’<br />

Arie (85) wordt er niet jonger op en woont al heel lang niet<br />

meer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Daarom kijkt hij uit naar mensen die het<br />

stokje overnemen. Iets voor jou? Bel Kees van der Meer: 06<br />

4129 6340.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woonde net voorbij de Zweth, dat hoorde bij <strong>Overschie</strong>. Ik<br />

woon nu <strong>in</strong> De Meern.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik v<strong>in</strong>d alles leuk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>! Het oude <strong>Overschie</strong> v<strong>in</strong>d ik het<br />

leukste<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter dat het nog steeds heeft.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Een paar leuke terrasjes zou wel leuk zijn.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Het is een gewoonte geworden. En wie doet het anders?<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Eigenlijk is het begonnen als een ge<strong>in</strong>tje.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De contacten met de mensen die je op zo’n dag hebt.<br />

l<strong>in</strong>ks David Jas – recht René Rom<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

39<br />

Rectificatie<br />

In het vorige nummer g<strong>in</strong>g iets fl<strong>in</strong>k mis. David Jas en René Rom stonden met naam en foto<br />

bij elkaars verhaal <strong>in</strong> plaats van bij hun eigen stukje. David noemde dat heel vriendelijk ‘een<br />

foutje’, maar wat de redactie betreft mag zoiets niet gebeuren. We zetten deze fout dan ook<br />

graag recht!<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!