29.09.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 57

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>57</strong> • september - oktober 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth bezoekt <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Remco Zw<strong>in</strong>kels<br />

11<br />

21<br />

31<br />

Lez<strong>in</strong>g en tentoonstell<strong>in</strong>g Opbrengsten Bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Sociale Straat op zaterdag 22 oktober<br />

Volop bouwen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

33<br />

Niet gebouwd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.800 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 58 – 2022:<br />

17 oktober 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2<br />

Uw persoonlijke<br />

makelaar voor <strong>Overschie</strong><br />

en Zestienhoven!<br />

❖ VERKOOP<br />

❖ AANKOOP<br />

❖ VERKOOPSTYLING<br />

HKM MAKELAARDIJ<br />

Gila<strong>in</strong>e Hunkemöller<br />

<strong>in</strong>fo@hkmmakelaardij.nl<br />

www.hkmmakelaardij.nl<br />

M 06-8363 0869<br />

T 010 – 303 1994


Voorwoord<br />

Onze partners en adverteerders zijn voor <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> heel belangrijk. Zonder betaalde bijdragen zou<br />

dit magaz<strong>in</strong>e helemaal niet bestaan. Daarom zijn we als<br />

redactie iedere keer weer blij dat zij via dit magaz<strong>in</strong>e aan<br />

u, de lezer, willen vertellen wie ze zijn en wat ze doen. Ook<br />

de Wijkraad wil u graag laten weten wat ze van plan zijn<br />

en waarom. De komende maanden sturen ze u geregeld<br />

bericht via <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het zijn niet alleen<br />

organisaties en bedrijven die bericht aan de redactie sturen.<br />

Ook lezers doen dat geregeld. Het is gewoon geweldig<br />

dat we elke maand onverwachte bijdragen ontvangen van<br />

heel verschillende lezers. Dat draagt bij aan een mooi blad<br />

voor én door <strong>Overschie</strong>.<br />

Deze maand hebben we twee thema’s: bouwen en het sociale<br />

aspect van <strong>Overschie</strong>. Er is een beeldreportage van de nieuwbouw<br />

en renovatieprojecten die nu bezig zijn. Ook start de serie<br />

verhalen ‘Nooit gebouwd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’. Deze serie gaat over<br />

(soms grootse) plannen voor nieuwbouw die er nooit zijn gekomen.<br />

Dat belooft <strong>in</strong>teressant te worden!<br />

En bent u benieuwd hoe sociaal en betrokken <strong>Overschie</strong> is?<br />

Kom dan op zaterdag 22 oktober naar de Sociale Straat op de<br />

Burg. Baumannlaan/2e Hogenbanweg. U leest er alvast iets<br />

over bij de rubriek ‘<strong>Overschie</strong>se straatnaam verklaard’. Ook de<br />

sociale Buurvrienden van <strong>Overschie</strong> komen weer langs, en er<br />

is een oproep om mee te doen met de Actie Schoenendoos. Tot<br />

slot is er nog een stukje over de toekomstige Zorgvilla <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Sociaal, dat zit hem ook <strong>in</strong> alle activiteiten die <strong>Overschie</strong><br />

rijk is.<br />

De uitgebreide terugblik <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong> brengt de activiteiten<br />

van de laatste maand <strong>in</strong> beeld.<br />

Verder zijn er nog andere <strong>in</strong>teressante verhalen te lezen. Bijvoorbeeld<br />

de aankondig<strong>in</strong>g van een boekuitgave, aandacht<br />

voor het bezoek dat Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth lang geleden bracht<br />

aan <strong>Overschie</strong>, uitleg over de 12e eeuwse Stoel van <strong>Overschie</strong>,<br />

en een mooi portret over de Albert Schweitzerschool, die onlangs<br />

een nieuw gebouw <strong>in</strong> gebruik nam.<br />

We zijn blij dat we deze <strong>editie</strong> weer konden maken en wensen<br />

u veel leesplezier.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth bezoekt <strong>Overschie</strong> 7<br />

Eerste wijkgesprek na de zomer 9<br />

WMO - radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Voedselbank Rotterdam legt vrijwilligers <strong>in</strong> de watten 19<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 20<br />

Gespot: Natuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 21<br />

Vergroenen van vastgoed 25<br />

Snuffelmarkt en buitenspelen, Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk 25<br />

‘Ik wil de angst om te vergeten wegnemen’ 27<br />

Pijprokers vieren feest <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 29<br />

Nooit gebouwd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 32<br />

Aankoop en Renovatie Rotterdam Zevenkamp 33<br />

Laatste vaartocht <strong>in</strong> 2022 naar Van Nelle - 33<br />

Sportief en/of sociaal bezig zijn 34<br />

Als thuis wonen niet meer gaat 34<br />

Clipopname CD Rita Young 35<br />

Actie Schoenendoos: helpt u weer mee? 35<br />

Terugblik 36<br />

Een impressie van <strong>Overschie</strong>se activiteiten 36<br />

<strong>in</strong> de Lugt 38<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 39<br />

Portret van de Albert Schweitzerschool 41<br />

Menselijkheid 42<br />

Vrijwilligers aan het woord 43<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto van de voorzijde is genomen <strong>in</strong> mei jl. bij de aanvang van de<br />

bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw Samen aan de Schie aan<br />

de Blijvenburgstraat bij de Spaanse Brug. - Foto: Rik Karreman<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Westerwater 20-22 | 2651 JN Berkel en Rodenrijs<br />

<strong>in</strong>fo@dimaschi.nl | www.dimaschi.nl<br />

NIEUWE COLLECTIE!<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

rt Charite liggend 1/8.<strong>in</strong>dd 1 18-01-18 15:11<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord –<br />

Bob van der Lugt<br />

DE ZWETH<br />

Inmiddels woon ik al meer dan 25 jaar<br />

<strong>in</strong> De Zweth. Samen met mijn geliefde<br />

levenspartner Ben en Portugese hond<br />

Boris.<br />

Wij woonden daarvoor op de Beukelsdijk<br />

en besloten op een bewolkte zondagmiddag<br />

een fietstocht te maken. We kwamen<br />

uit <strong>in</strong> De Zweth. Op dat moment (echt<br />

gebeurd) werd er aan een groen huis aan<br />

de Schie een bord getimmerd: TE KOOP!<br />

Voordat we het wisten zaten we bij de<br />

eigenaren aan de witte wijn en was de<br />

koop b<strong>in</strong>nen een vloek en een zucht gesloten.<br />

De eigenaar zei: ‘ik gun het jullie,<br />

jullie horen hier’. Het bord TE KOOP werd<br />

ogenblikkelijk weggehaald - had er precies<br />

60 m<strong>in</strong>uten gehangen.<br />

En zo hadden we een huis gekocht aan<br />

het water, geen weg meer terug. Drie weken<br />

niet geslapen (hypotheek, verkoop<br />

oude huis aan de Beukelsdijk, weg uit de<br />

stad) en daarna alleen maar blijdschap.<br />

De Zweth is een onderdeel van <strong>Overschie</strong>:<br />

90 <strong>in</strong>woners, 12 honden, 2 katten<br />

en 4 kippen.<br />

De oudste <strong>in</strong>woner is 85, de jongste 3<br />

jaar. Kom daar maar eens om. Een eeuw<br />

geleden bezat het dorp nog een hotel en<br />

een heuse kruidenierszaak. Allemaal verdwenen.<br />

In het beg<strong>in</strong> moest ik een beetje aan ‘ver<br />

van de stad’ wennen, maar nu ik ouder<br />

ben (69) en de elektrische fiets bestaat, is<br />

het een genot om er te wonen. Wij genieten,<br />

niets menselijks is ons vreemd. Ook<br />

niet <strong>in</strong> De Zweth.<br />

Een heerlijk moment is om met Boris door<br />

het straatje en omliggende landerijen te<br />

wandelen. Het straatje met 90 <strong>in</strong>woners.<br />

Boris, onze asielhond uit Portugal hebben<br />

we <strong>in</strong>middels 6 jaar. We genieten vooral<br />

van de aandacht die Boris krijgt. Ik knoop<br />

er altijd meteen een kort gesprek aan vast.<br />

Verhalen over het wel en wee van iedereen.<br />

Contacten met aardige buren die<br />

zeggen: Ga je een weekje weg? Dan kan<br />

Boris bij ons. Wat een gulheid! Mijn vriend<br />

Ben zegt: ‘wat heb je weer lang over die<br />

wandel<strong>in</strong>g gedaan.’ Ik v<strong>in</strong>d dat niet zo gek.<br />

Laat me (nog) ouder worden <strong>in</strong> deze<br />

vriendelijke buurt, laat me nog meer aan<br />

de waterkant zitten, laat me nog meer<br />

boodschappen doen op die wereldse<br />

Baumannlaan! Laat me af en toe een<br />

voorstell<strong>in</strong>g maken <strong>in</strong> dat gezellige theater<br />

In de Lugt, museum <strong>Overschie</strong> of <strong>in</strong> de<br />

plaatselijke volkstu<strong>in</strong> met de leukste bewoners<br />

uit <strong>Overschie</strong>! Laat me nog 1000<br />

keer door de prachtige oude dorpskern<br />

fietsen en laat me zodra ik De Zweth weer<br />

<strong>in</strong> fiets denken: Ha lekker, ik ben thuis!<br />

Ik geef de rubriek door aan Joke Mulder.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

<strong>Overschie</strong> v<strong>in</strong>d ik bijzonder, ik woon er pas<br />

twee weken<br />

ik heb overal gekeken, hier en daar al wat<br />

gekocht<br />

die mooie oude dorpskern zeg, ‘k ben helemaal<br />

verknocht<br />

met de mensen hier voel ik me snel verbonden,<br />

toch<br />

heb ik hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> één d<strong>in</strong>g nog niet<br />

gevonden.<br />

U denkt misschien een nieuwe Primark of<br />

<strong>in</strong> de Schie een oude ark, H & M, La Place,<br />

een oude boerderij met specifieke boerenkaas?<br />

Niks hoor, misschien is het wel moeilijk om<br />

te raden<br />

maar wat me opvalt, ik zie nergens barricaden.<br />

Klimt daar niemand eens graag op, gaat<br />

men hier<br />

met alles mee, iedereen tevree? Ik durf het<br />

bijna niet<br />

te vragen: heeft niemand hier ooit iets te<br />

klagen?<br />

Als dat zo is blijf ik met man en zonen, <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong><br />

toch niet mijn hele leven wonen.<br />

Voor wie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wel op de barricade wil:<br />

Petitie<br />

Teken de petitie tegen de absurde plannen van Rotterdam The Hague Airport.<br />

https://www.btv-rotterdam.nl/#petitieRTHA


Verschillende soorten<br />

Lam<strong>in</strong>aat Quick Step Creo<br />

Visgraat olie eik rustiek<br />

per m² v.a.<br />

per m²<br />

€ 62,50<br />

€ 17,50<br />

€ 52,50<br />

• Dikte: 7 mm<br />

• Formaat: 1200 x 190 mm<br />

• Formaat: 600 x 150 mm<br />

Wicanders<br />

Kurkvloer Moment<br />

Verschillende soorten<br />

PVC vloeren Floor Life Click<br />

per m² v.a.<br />

€ 32,50<br />

per m² v.a.<br />

€ 49,50<br />

• Dikte: 10,5 mm<br />

• Formaat: 905 x 295<br />

• Dikte: 5,5 mm<br />

• Formaat: 1220 x 180<br />

Eik rustiek<br />

Verouderd eiken<br />

per m² v.a. € 66,50<br />

€ 59,50<br />

per m² € 47,50<br />

€ 39,50<br />

• Dikte: 14 mm<br />

• Formaat: 1900 x 190<br />

• Dikte: 10 mm<br />

• Breedte: 158 mm<br />

Rubo Parket<br />

Stadhoudersweg 130<br />

3039 CM Rotterdam<br />

Tel: 010 466 78 79<br />

Meer dan 300 vloeren onl<strong>in</strong>e<br />

www.ruboparket.nl


Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth bezoekt <strong>Overschie</strong><br />

Wist u dat Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is geweest? Op 27 maart 1958 bezocht zij <strong>Overschie</strong> bij een staatsbezoek; <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

op leeftijd weten dit vast nog wel! Dit bezoek kreeg na haar overlijden opnieuw aandacht <strong>in</strong> de media. <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> dook <strong>in</strong> de archieven om het hoe en wat voor u uit te zoeken.<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth was <strong>in</strong> 1958 <strong>in</strong> Nederland<br />

op staatsbezoek. Het bezoek aan<br />

<strong>Overschie</strong> was een onofficieel onderdeel<br />

van het programma: Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth<br />

wilde graag ook ‘gewone’ Nederlanders<br />

ontmoeten, en daartoe koos men <strong>Overschie</strong>.<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth en onze kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Juliana<br />

bezochten samen galerijflat ‘Stadt<br />

en Lande’ aan de Blijvenburgstraat. Deze<br />

flat was een voorbeeld van de wederopbouwperiode.<br />

Daar zat Rotterdam toen<br />

nog midden<strong>in</strong>. Onder grote belangstell<strong>in</strong>g<br />

bezochten de vorsten de won<strong>in</strong>g van<br />

de familie Dodemont.<br />

Unieke beeld<br />

Er zijn meerdere foto’s van dit bezoek bekend,<br />

maar <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> heeft<br />

de beschikk<strong>in</strong>g gekregen over uniek materiaal.<br />

Allereerst stuurde de <strong>Overschie</strong>se<br />

schilder Gyula Rajkovics heel attent<br />

een foto van een portret dat hij van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

Elizabeth maakte.<br />

Museum <strong>Overschie</strong> tipte de redactie dat<br />

het museum een mooie, orig<strong>in</strong>ele teken<strong>in</strong>g<br />

bezat van het kon<strong>in</strong>klijke bezoek<br />

aan de familie Dodemont. Dat kwam<br />

zo: illustrator Fred Marschall had teken<strong>in</strong>gen<br />

gemaakt <strong>in</strong> opdracht van de Gemeente<br />

Rotterdam. Zijn teken<strong>in</strong>gen zijn<br />

verzameld <strong>in</strong> een boekje, maar waren<br />

ook los beschikbaar. Ambtenaren kregen<br />

zo’n teken<strong>in</strong>g bij hun afscheid of bij een<br />

jubileum. Een paar jaar geleden kreeg<br />

het museum zo’n losse teken<strong>in</strong>g.<br />

Dankzij deze gift en de foto van Gyula ziet<br />

u hier twee unieke beelden van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

Elizabeth.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

Cynthia de Kruijff, MSc. Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl<br />

Fit en sterk<br />

<strong>in</strong> 20 m<strong>in</strong>uten per week!<br />

Boek onl<strong>in</strong>e je gratis proefles<br />

Altijd met fit20 tra<strong>in</strong>er<br />

Omkleden is niet nodig<br />

Gegarandeerd resultaat<br />

Wil je meer energie? Betere conditie? Van je rugpijn af?<br />

Boodschappen tillen, traplopen of fietsen zonder buiten adem<br />

te zijn? En dat zonder omkleedgedoe? Dat kan! fit20 wérkt voor<br />

iedereen, alle leeftijden en fitheidsniveaus. Ervaar fit20 en er<br />

gaat een wereld voor je open.<br />

Wereldwijd g<strong>in</strong>gen<br />

duizenden je voor!<br />

fi t20 Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10b1 • 010 3072250<br />

ervaar<br />

fi t 20<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


Eerste wijkgesprek na de zomer<br />

BewonersOrganisatie <strong>Overschie</strong>, beter bekend als BOOS, organiseerde op 24 augustus het<br />

eerste wijkgesprek na de vakantieperiode. Maar eigenlijk was dit het eerste echte wijkgesprek<br />

na coronatijd. Een wijkgesprek brengt bewoners met elkaar <strong>in</strong> gesprek. Deze keer<br />

was het gesprek <strong>in</strong> de Oranjestraat.<br />

Is ergens <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> contact nodig met<br />

bewoners? Of tussen groepen bewoners<br />

(ouderen en jongeren bijvoorbeeld?) Dan<br />

kan een wijkgesprek helpen om situaties<br />

toe te lichten, en/of een betere verstandhoud<strong>in</strong>g<br />

te krijgen <strong>in</strong> een buurt.<br />

Scooters oppimpen<br />

Op 24 augustus was BOOS <strong>in</strong> de Oranjestraat,<br />

bij het speelplaatsje en naast<br />

de Bethelkerk. Ook o.a. Opzoomeren en<br />

coaches van WMO radar waren er, net zoals<br />

de politie en Buurt Bestuurt. Maud en<br />

Arjan vertegenwoordigden de ambtelijke<br />

organisatie van <strong>Overschie</strong>.<br />

Het was een gezellige bedoen<strong>in</strong>g, met<br />

een patatkraam, een ijscoman en een<br />

koffie-/ barista-stand. Ook medewerkers<br />

van een scooterbedrijf waren erbij. Zij<br />

vertelden het één en ander over scooters<br />

en hoe je ze mooi kunt oppimpen.<br />

Zwemmen<br />

DJ Steven Marengo zorgde voor fijne muziek<br />

(en voor het geluid <strong>in</strong> het algemeen).<br />

De bedoel<strong>in</strong>g was om met name jongeren<br />

te bereiken, maar dat is niet helemaal<br />

gelukt. Dat is jammer. Blijkbaar moet een<br />

wijkgesprek dan nóg aantrekkelijker zijn.<br />

Of de bijeenkomst moet niet zijn als het<br />

zo warm is dat de jongeren massaal gaan<br />

zwemmen...<br />

Flyer<br />

Toch was het wijkgesprek ook deze keer<br />

weer nuttig, zoals altijd. Tijdens zo’n bijeenkomst<br />

komen altijd kwesties aan de<br />

orde die men graag van elkaar wil weten.<br />

En dat is ook nu weer gelukt.<br />

De komende maanden zijn er meer wijkgesprekken.<br />

Als er een wijkgesprek <strong>in</strong> uw<br />

buurt komt, krijgt u altijd ruim van tevoren<br />

een flyer <strong>in</strong> de bus. Dus hou een oogje<br />

open!<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Impressie van het wijkgesprek - Foto’s: Patricia Eijer<br />

9


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


Museumbericht oktober 2022<br />

De Stoel van <strong>Overschie</strong> en andere bodemvondsten<br />

Het was druk <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>, tijdens het open<strong>in</strong>gsweekend van de expositie “Opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g”.<br />

Bijna 300 mensen kwamen kijken. Vooral De Stoel van <strong>Overschie</strong> wekte de nieuwsgierigheid. Wat is het verhaal van<br />

deze 12e eeuwse stoel?<br />

In een vitr<strong>in</strong>e van het museum staan de<br />

resten van een stoel uit de 12e eeuw. Die<br />

resten roepen veel vragen op. Hoe bestaat<br />

het dat de resten van een stoel diep<br />

onder <strong>in</strong> de dijk zijn gevonden? Als je een<br />

houten stoel afdankt, zou je hem dan niet<br />

opstoken? - dan heb je er nog een beetje<br />

warmte van. Van wat voor houtsoort<br />

is de stoel? Wie heeft hem gebruikt? Archeologen<br />

zoeken de antwoorden op dit<br />

soort vragen.<br />

Aardewerk<br />

De resten van de stoel zijn gevonden <strong>in</strong><br />

één van de onderste ophog<strong>in</strong>gslagen<br />

van de dijk van de Delftse Schie, schu<strong>in</strong><br />

tegenover de Hoge Brug. Het aardewerk<br />

dat <strong>in</strong> diezelfde laag werd gevonden, was<br />

niet moeilijk te dateren. Dat bleek uit de<br />

12e eeuw te zijn en misschien zelfs nog<br />

wat ouder.<br />

Hout<br />

De stoel is gemaakt van vier verschillende<br />

soorten hout. Het grootste en oudste<br />

deel van de stoel was van fijnmazig<br />

beukenhout. Maar dit hout was aangetast<br />

door houtworm - je kunt de gaatjes<br />

nog zien zitten. De stoel is verschillende<br />

malen gerepareerd. Beukenhout was <strong>in</strong><br />

die tijd <strong>in</strong> deze omgev<strong>in</strong>g niet te v<strong>in</strong>den,<br />

daarom zijn de reparaties gedaan met<br />

wilgen- , essen- , en elzenhout. De stoel<br />

was gemaakt met pen en gat verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen.<br />

Dat maakte een reparatie niet zo<br />

moeilijk. Toch waren de reparaties van<br />

m<strong>in</strong>dere kwaliteit dan het orig<strong>in</strong>eel.<br />

Geen eenvoudige stoel<br />

Er groeiden <strong>in</strong> de 12e eeuw dus geen beuken<br />

<strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong>. Het<br />

beukenhout dat voor de stoel is gebruikt,<br />

kwam zelfs helemaal niet uit Nederland.<br />

Deze beuk had gestaan <strong>in</strong> een bos bij de<br />

bovenloop van de Maas of Rijn. Waarschijnlijk<br />

is de stoel daar ook gemaakt.<br />

Eenvoudige mensen hadden <strong>in</strong> die tijd<br />

niet dit soort stoelen: de stoel is waarschijnlijk<br />

de zetel geweest van iemand<br />

met macht en aanzien. Dan denk je al<br />

gauw aan iemand als de Abt van het grote<br />

klooster van Egmond: deze bezat s<strong>in</strong>ds<br />

de 11e eeuw land <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en een<br />

versterkte won<strong>in</strong>g. De abt van Egmond<br />

mocht hier belast<strong>in</strong>g heffen en had het<br />

recht de pastoor te benoemen.<br />

Nieuwsgierig?<br />

Wilt u meer weten over de stoel zelf en<br />

over zijn waarde als symbool van macht?<br />

René Proos, gepensioneerd prov<strong>in</strong>ciaal<br />

archeoloog, vertelt er op vrijdagavond<br />

28 oktober alles over. Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

op www.museumoverschie.nl.<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Behalve de stoel, is er nog veel meer te<br />

zien op de expositie: ook de vitr<strong>in</strong>es met<br />

vondsten uit de Rome<strong>in</strong>se tijd en de middeleeuwen<br />

zijn zeer de moeite waard.<br />

Dankzij die vondsten weten we nu bijvoorbeeld<br />

zeker dat hier <strong>in</strong> de eerste<br />

eeuw na Christus mensen woonden die<br />

konden lezen en schrijven.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g van bodemvondsten<br />

blijft voorlopig nog te bezoeken: iedere<br />

zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00<br />

uur. Groepen vanaf vijf personen zijn ook<br />

welkom op afspraak (tel 0104158864 en<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl).<br />

Foto’s: Museum <strong>Overschie</strong><br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag geopend van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs van<br />

het museum: toegang gratis. Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Heb je last van:<br />

haaruitval, dunner wordend haar,<br />

kalende plekken, broos haar of<br />

plotsel<strong>in</strong>g haarverlies en zoek je een<br />

oploss<strong>in</strong>g voor dit probleem?<br />

Kijk snel op www.hairlabs.nl voor de<br />

beste producten en laat ons je<br />

helpen!<br />

Het beste voor je haar.<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Juwelier Sativar<br />

Al meer dan 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Bekend van radio en TV<br />

•<br />

Grote collectie gouden en zilveren sieraden<br />

Eigen reparatieafdel<strong>in</strong>g<br />

Wij hebben voor u de nieuwe collecties beschikbaar<br />

waaronder die van ZINZI.<br />

•<br />

Onder het genot van een kopje koffie laten wij u<br />

met veel plezier onze prachtige collectie<br />

gouden, briljanten en zilveren<br />

sieraden zien.<br />

Duyvesteynstraat 11 3042 BA Rotterdam Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com www.sativar.nl www.facebook.com/leo.dehaas.71


Energiereken<strong>in</strong>g verlagen?<br />

We hebben allemaal last van de hoge energieprzen. In 5 tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen gaan we aan de<br />

slag met hoe je jouw huis energiezu<strong>in</strong>ig maakt. Van 4 oktober tot en met 8<br />

november organiseren we op d<strong>in</strong>sdag een speciale tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, gegeven door een<br />

energiespecialist. Inloop 10.30 uur, start 10.45 uur. Voor meer <strong>in</strong>formatie en<br />

opgeven b Esther Gerverd<strong>in</strong>ck. Gegevens onderaan de pag<strong>in</strong>a.<br />

In het Huis van de Wk helpen we ook met het aanvragen van de energietoeslag.<br />

Kom langs d<strong>in</strong>sdag t/m vrdag tussen 10.00 uur-13.00 uur.<br />

Wandelgroep<br />

E<br />

<br />

<br />

<br />

FitFestival op de sociale straat<br />

Tdens de Sociale Straat op 22 oktober staan we er ook met het FitFestival.<br />

Gezond oud worden gaat niet altd vanzelf. Op het Fitfestival 55+ kunt u allerlei<br />

leuke tests en activiteiten doen die te maken hebben met gezond eten en dr<strong>in</strong>ken,<br />

bewegen en slimme technologie (eHealth) voor het dagelks leven. Zo leer je<br />

laagdrempelig nieuwe tips.<br />

Soep op de halte<br />

WMO radar<br />

13<br />

Elke d<strong>in</strong>sdag en donderdag kan je voor €1,50 een hele mooie gevulde kop soep<br />

komen eten op de halte. Vegetarisch is vaak ook mogelk.<br />

Kom b ons je smaakpapillen testen.<br />

Klussenboodschappendienst<br />

De klussenboodschappendienst is van start gegaan. Heb j een kle<strong>in</strong>e<br />

eenmalige vraag die je niet zelf lukt, en heb je daar niet het geld voor<br />

om het te laten doen? Stuur dan een mail of whatsapp naar Maurits,<br />

want misschien kunnen we je helpen.<br />

Wil j graag zelf bdragen aan de wk met zowel fysieke of sociale<br />

klusjes? Stuur Maurits dan ook een berichtje.<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Activer<strong>in</strong>gscoach<br />

Esther Gerverd<strong>in</strong>ck | 06 31 77 48 51<br />

e.gerverd<strong>in</strong>ck<br />

Sociaal Beheerder<br />

Maurits Verhagen<br />

mverhagen@wmoradar.nl


weer open!<br />

Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Op 24 augustus heeft er een wijkgesprek plaatsgevonden op het Oranjeple<strong>in</strong>. Het wijkgesprek was op verzoek van de<br />

wijkraad georganiseerd door Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong>. Het wijkgesprek was heel nuttig en de wijkraad heeft goede<br />

actiepunten opgehaald.<br />

Wijkgesprekken<br />

Komende maanden zullen er nog meer wijkgesprekken worden gepland,<br />

verspreid over <strong>Overschie</strong>. We hopen u daar te ontmoeten. Wilt<br />

u weten wanneer we bij u <strong>in</strong> de buurt zijn, volg ons dan op Facebook,<br />

Instagram of Twitter (@wijkraadoverschie), houd <strong>Natuurlijk</strong> In <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> de gaten. Op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie/ kunt<br />

u ook meer algemene <strong>in</strong>formatie terugv<strong>in</strong>den.<br />

We zullen de <strong>in</strong>put van de wijkgesprekken gebruiken wanneer we dit<br />

najaar het wijkakkoord gaan opstellen. Dat is de basis voor de samenwerk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan, waar<strong>in</strong><br />

staat wat er volgens de wijkraad de komende tijd moet gebeuren om<br />

<strong>Overschie</strong> beter te maken, en afspraken hoe <strong>Overschie</strong> kan meedoen bij<br />

stedelijke onderwerpen die landen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Tennispark OverdeSchie<br />

De huidige eigenaar wil de grond verkopen aan een ontwikkelaar die er<br />

huizen wil bouwen. Omdat het niet om gemeentelijke grond gaat, is de<br />

<strong>in</strong>vloed op wie die grond koopt beperkt. De gemeente heeft wel <strong>in</strong>vloed<br />

op de bestemm<strong>in</strong>g en die zou aangepast kunnen worden.<br />

15<br />

Foto: Mark Glaudemans<br />

Wij hebben deze zomer ongevraagd advies uitgebracht aan de betrokken<br />

wethouders. Kern van dit advies is dat als er won<strong>in</strong>gbouw wordt toegestaan,<br />

de gemeente alles op alles moet zetten om een andere locatie<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te v<strong>in</strong>den waar buiten kan worden getennist. De voorzien<strong>in</strong>gen<br />

zijn <strong>in</strong> de loop van de jaren al teruggelopen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en dat<br />

moet niet nog meer gebeuren. Ook het sociale karakter van tennisclub<br />

<strong>Overschie</strong> is belangrijk. Het is een gezellige verenig<strong>in</strong>g waar mensen<br />

elkaar graag ontmoeten. Ook hebben we het belang van sporten voor<br />

alle leeftijden benadrukt. B<strong>in</strong>nen een paar weken verwachten we een<br />

reactie van de betrokken wethouders op ons advies.<br />

Afscheid van de wijkraad<br />

Helaas heeft Manuel Crielaard afscheid genomen van de wijkraad.<br />

Manuel is als burgerlid voor Leefbaar Rotterdam geïnstalleerd <strong>in</strong> de<br />

gemeenteraad. Het is fijn dat <strong>Overschie</strong> ook aan de Cools<strong>in</strong>gel vertegenwoordigd<br />

is. Manuel, bedankt voor je <strong>in</strong>zet en gezelligheid de<br />

afgelopen maanden en we wensen je heel veel succes toe.<br />

De wijkraad krijgt een nieuw lid. Zodra het nieuwe wijkraadslid is<br />

geïnstalleerd zal het wijkraadslid zich voorstellen via <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Foto: Rick Blad<br />

Wat heeft de wijkraad nog meer gedaan?<br />

We hebben diverse kennismak<strong>in</strong>gsessies gehad met afdel<strong>in</strong>gen van de gemeente en de politie. Verder waren er 2 wijkraadsleden<br />

aanwezig bij de open<strong>in</strong>g van de Albert Schweitzerschool en bij de kennismak<strong>in</strong>g met de gemeenteraad. Daarnaast heeft wijkraadslid<br />

Roelant Siekman een prachtig logo ontworpen voor de wijkraad (zie bovenaan deze pag<strong>in</strong>a). Deze skyl<strong>in</strong>e van <strong>Overschie</strong> is één<br />

lijn die zichzelf niet doorkruist of overlapt.


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

oktober 2022<br />

Denk mee over het wijkakkoord!<br />

De wijkraad gaat aan de slag<br />

met het wijkakkoord. Dat doet<br />

de wijkraad graag samen met<br />

u. U bent van harte uitgenodigd<br />

om mee te denken over wat<br />

<strong>Overschie</strong> nodig heeft. Wat moet<br />

er de komende tijd gebeuren om<br />

<strong>Overschie</strong> beter te maken? Vanaf<br />

13 oktober kunt u op mijn.rotterdam.nl<br />

een enquête <strong>in</strong>vullen. Daar<br />

heeft u t/m 6 november de tijd<br />

voor. Ook voeren de wijkraadsleden<br />

b<strong>in</strong>nenkort <strong>in</strong> iedere buurt<br />

gesprekken met bewoners.<br />

Waar en wanneer precies? Hou<br />

daarvoor Facebook (Gebied<br />

<strong>Overschie</strong>), Instagram of Twitter<br />

<strong>in</strong> de gaten!<br />

‘Theater geeft zelfvertrouwen zo’n boost’<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Beesten op het podium! Bij theater<br />

In de Lugt zijn de ‘Podiumbeesten’<br />

weer gestart: voor slechts 1 euro<br />

kan de jeugd theaterlessen volgen.<br />

Voor k<strong>in</strong>deren van 11 en 12 jaar<br />

(groep 8) zijn er nog enkele plaatsen<br />

beschikbaar.<br />

‘Er was we<strong>in</strong>ig cultuur voor de<br />

jeugd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Daarom hebben<br />

we het theater naar de wijk<br />

gehaald’, vertelt <strong>in</strong>itiatiefnemer<br />

Françoise Theunen. ‘En het is nog<br />

goedkoop ook. Theaterlessen zijn<br />

vaak duur en dus niet voor iedereen<br />

weggelegd. Met Podiumbeesten<br />

wel. We hebben fondsen aangeschreven<br />

waardoor we theaterlessen<br />

voor 1 euro per les kunnen<br />

aanbieden.’<br />

Aanmelden<br />

Dit najaar kunnen 105 k<strong>in</strong>deren<br />

lessen volgen. Er zijn nog een<br />

paar plekken voor k<strong>in</strong>deren van<br />

11 en 12 jaar. Aanmelden kan via<br />

podiumbeesten@hotmail.com. ‘Het<br />

is volle bak, er is zelfs al een wachtlijstje’,<br />

vervolgt Françoise. ‘Twee<br />

professionele theaterdocenten<br />

nemen de jeugd wekelijks mee <strong>in</strong><br />

de wereld van beweg<strong>in</strong>g, emoties<br />

en improvisatie. De kle<strong>in</strong>tjes doen<br />

nog spelletjes: “loop door de zaal<br />

en als de juf klapt ga je sluipen”. De<br />

grotere k<strong>in</strong>deren leren verschillende<br />

technieken, zoals improviseren.<br />

We werken toe naar de e<strong>in</strong>dvoorstell<strong>in</strong>g.<br />

Komen hoor, het is echt de<br />

moeite waard.’<br />

Foto: Agnes van Beek<br />

Theater verb<strong>in</strong>dt<br />

‘Theater is zo leuk, k<strong>in</strong>deren genieten<br />

van het spel. Het is goed voor<br />

de sociale ontwikkel<strong>in</strong>g, vooral als<br />

k<strong>in</strong>deren verlegen zijn. Hoe uit je<br />

boosheid of verdriet? Stap maar<br />

eens <strong>in</strong> een andere rol en durf iemand<br />

anders te zijn. Je zelfvertrouwen<br />

krijgt zo’n boost. Wat ook leuk<br />

is: hier wonen mensen met verschillende<br />

achtergronden. Het theater is<br />

daar een mooie afspiegel<strong>in</strong>g van.<br />

We ontmoeten elkaar op het podium.<br />

Theater verb<strong>in</strong>dt!’<br />

Wilt u meer weten? Kijk op Podiumbeesten.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


oktober 2022<br />

Sport, spel of relaxen?<br />

Misschien wilt u er uw hond uitlaten,<br />

sporten, kunnen picknicken<br />

of juist rustig zitten om mensen te<br />

ontmoeten. Of wilt u juist dat het<br />

veldje blijft zoals het is? Sport, spel<br />

of ontspann<strong>in</strong>g: het terre<strong>in</strong> aan de<br />

Eskampstraat kan een plek worden<br />

voor iedereen.<br />

Laat ons weten<br />

We horen graag uw wensen over de<br />

<strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g. Laat het ons weten en vul<br />

de vragenlijst <strong>in</strong> op<br />

www.rotterdam.nl/eskampstraat.<br />

Of stuur een mail naar<br />

eskampstraatSB@rotterdam.nl.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

Op een grasveld tussen de Kle<strong>in</strong>polderkade en de Eskampstraat staan<br />

twee voetbaldoelen. Op dit veldje wil de gemeente iets anders aanleggen.<br />

Denkt u met ons mee wat er komt?<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

Stemmen op grote <strong>Overschie</strong>se bewoners<strong>in</strong>itiatieven<br />

17<br />

Rotterdamse wijkbewoners weten<br />

zelf wel wat goed is voor hun wijk.<br />

Daarom mogen alle wijkbewoners<br />

van 12 jaar en ouder stemmen op<br />

de grote bewoners<strong>in</strong>itiatieven. Elke<br />

wijk heeft een eigen budget. Voor<br />

<strong>Overschie</strong> is dat voor de komende<br />

stemronde € 22.000. Het <strong>in</strong>itiatief<br />

met de meeste stemmen krijgt als<br />

eerste subsidie. Het kan zijn dat<br />

dat <strong>in</strong>itiatief niet het hele budget op<br />

maakt. Het volgende <strong>in</strong>itiatief waarop<br />

het meest gestemd is én dat<br />

past b<strong>in</strong>nen het resterende bedrag,<br />

krijgt dan ook subsidie. Totdat het<br />

budget of de <strong>in</strong>gediende <strong>in</strong>itiatieven<br />

op zijn.<br />

De afgelopen weken zijn er voor de<br />

tweede stemronde (tevens de laatste<br />

stemronde voor dit jaar) diverse<br />

bewoners<strong>in</strong>itiatieven <strong>in</strong>gediend die<br />

op dit moment getoetst worden aan<br />

de voorwaarden.<br />

Vanaf 1 oktober v<strong>in</strong>dt u op mijn.rotterdam.nl<br />

alle bewoners<strong>in</strong>itiatieven<br />

per wijk. Vanaf die datum kunt u ook<br />

uw stem uitbrengen op de goedgekeurde<br />

<strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>itiatieven,<br />

daar heeft u tot en met 14 oktober<br />

de tijd voor. Wat wilt u graag <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> aan activiteiten? Stem<br />

mee! U kunt na het aanmaken van<br />

een account digitaal stemmen via<br />

Mijn.Rotterdam.nl of via een formulier,<br />

waarvoor u terecht kunt <strong>in</strong> het<br />

Huis van de Wijk De Halte aan de<br />

Baanweg en bij Ple<strong>in</strong>13/Wilskracht<br />

Werkt aan de Abtsweg 115.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren:<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard GRATIS bij u thuis!<br />

Adres: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

Onze klanten<br />

zijn zeer<br />

tevreden!<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Waar is dat feestje?<br />

Jarige Voedselbank Rotterdam legt<br />

vrijwilligers <strong>in</strong> de watten<br />

Armoede is zeker geen feest, maar dat Rotterdammers zich al 20 jaar vrijwillig <strong>in</strong>zetten om hun stadgenoten te helpen, is<br />

zeker wél een bedankje waard. En hoe! Zondag 28 augustus verzamelden ruim 300 vrijwilligers zich op het achterdek van<br />

de ss Rotterdam. Daar werden ze verrast met optredens van onder meer Najib Amhali en Lee Towers.<br />

‘Het tw<strong>in</strong>tig jarig jubileum is een goed<br />

moment om onze vrijwilligers dik <strong>in</strong> het<br />

zonnetje te zetten’, v<strong>in</strong>dt directeur Rob<br />

Bosw<strong>in</strong>kel. ‘Zeker omdat zij tijdens de<br />

nare corona-lockdowns keihard hebben<br />

doorgewerkt. Chauffeurs, adm<strong>in</strong>istrateurs,<br />

<strong>in</strong>pakkers, schoonmakers en de mensen<br />

bij de uitdeelpunten, samen zorgden ze er<br />

voor dat al die Rotterdamse huishoudens<br />

te eten kregen.’<br />

Een sterk staaltje naastenliefde <strong>in</strong> een extra<br />

spannende periode.<br />

Lekkerste patat van Rotterdam<br />

Met de hulp van donateurs lukte het de<br />

voedselbank een feestelijk programma<br />

samen te stellen. Dat begon op de Keilewerf<br />

met een gratis lunch van Dom<strong>in</strong>o’s<br />

Pizza. Twee, of toch drie punten, er was<br />

meer dan genoeg (want 200 gedoneerde<br />

pizza’s!) en <strong>in</strong> ieders favoriete smaak. En<br />

op dezelfde plek, maar dan als afsluiter<br />

van de feestdag, volgde later nog zo’n<br />

traktatie: Bram Ladage schepte voor iedereen<br />

een echte puntzak vol met de lekkerste<br />

patat van Rotterdam. Gratis smullen<br />

met of zonder fl<strong>in</strong>ke klodder mayo.<br />

De Maas op<br />

Met gevulde maag g<strong>in</strong>g feesten nog beter.<br />

Dat bleek al onderweg naar de ss Rotterdam.<br />

De schipper van rondvaartboot<br />

de Smaragd zette koers naar Katendrecht<br />

en leverde alle vrijwilligers veilig af op het<br />

kle<strong>in</strong>e ponton naast het cruiseschip. Oké,<br />

eerst nog een extra rondje Maas. Want<br />

het uitzicht op Rotterdam blijft imposant.<br />

Ook imposant: op dat moment werd een<br />

enorm spandoek uitgerold. Een vlag van<br />

maar liefst 10 bij 2 meter met bedanktekst<br />

die de vrijwilligers deed glunderen. Een<br />

fantastisch cadeau van de Poster Gigant.<br />

Een lach en een traan<br />

De ss Rotterdam had een prachtige zaal <strong>in</strong><br />

orde gemaakt voor de vrijwilligers en dankzij<br />

de attente bedien<strong>in</strong>g kwamen zij niks te<br />

kort. Biertje, bitterbal en zon op het achterdek.<br />

Wie zit er dan te wachten op een officiële<br />

toespraak? Bosw<strong>in</strong>kel hield het dan ook<br />

kort. Hij zette alle vrijwilligers, en oprichters<br />

Clara en Sjaak Sies <strong>in</strong> het bijzonder, vol <strong>in</strong><br />

de spotlight en gaf toen de microfoon over<br />

aan Najib Amhali. Spijkerbroek en T-shirt<br />

en alle lachers op zijn hand. Zo trots dat<br />

deze cabaretier voedselbank ambassadeur<br />

is! Goed om te zien dat ook Enes Yigit, de<br />

kersverse wethouder Armoedebestrijd<strong>in</strong>g,<br />

een kijkje kwam nemen.<br />

Met een vlag van 10 bij 2 meter bedankte de voedselbank<br />

haar vrijwilligers op z’n Rotterdams. - Sjaak Boot<br />

Photography<br />

‘You’ll never walk alone’<br />

En de dansvloer, die moest vol. Op z’n<br />

Rotterdams wel te verstaan. Superact de<br />

Wannebiez kreeg het voor elkaar. Met<br />

een mix van oerbekende meez<strong>in</strong>gers en<br />

pakkende nieuwe liedjes brachten ze de<br />

sfeer er goed <strong>in</strong>. Afgetopt met de dansbare<br />

klanken van dj BeMarcus. Maar toen<br />

moest de climax nog komen. Want sjonge<br />

jonge, wat g<strong>in</strong>g het schip uit z’n stekker<br />

toen Lee Towers het podium beklom!<br />

Let wel, dat deed hij geheel belangeloos<br />

voor de vrijwilligers. Een legende. Als een<br />

magneet trok hij de feestgangers naar<br />

zich toe. Schouder aan schouder, handen<br />

<strong>in</strong> de lucht en met hier en daar een traan:<br />

‘you’ll never walk alone‘.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

En weer doorrrr<br />

In polonaise richt<strong>in</strong>g de old timer bussen<br />

van Sticht<strong>in</strong>g Romeo. Naar de laatste halte<br />

van die dag: weer de Keilewerf. Uitstappen<br />

bij de patatkraam en <strong>in</strong> de rij voor<br />

een goodie-bag. Wat een dag, wat een<br />

feest en wat een signaal naar alle voedselbank<br />

vrijwilligers. Jullie zijn belangrijk!<br />

Zie ze staan, daar op het achterdek van het historisch<br />

cruiseschip. Aanmoedig<strong>in</strong>g hadden ze niet nodig, onder<br />

luid gejuich g<strong>in</strong>gen de speciale voedselbank-sjaaltjes de<br />

lucht <strong>in</strong> voor de foto. - Sjaak Boot Photography


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

20<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


Gespot: Natuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De opmars van de exotische Amerikaanse rivierkreeft werd vastgelegd<br />

op de Kle<strong>in</strong>polderkade.<br />

Geen kwakende kikker bij het water maar een zonnebadende<br />

kikker bovenop de heg.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Wereld Alzheimerdag<br />

Woensdag 21 september was het Wereld Alzheimerdag. Een<br />

dag waarop deze zo aangrijpende ziekte centraal staat <strong>in</strong> media<br />

en aandacht. In <strong>Overschie</strong> werd ook aandacht gegeven aan dit<br />

thema. Op <strong>in</strong>itiatief van de <strong>Overschie</strong>se kerken, wmo radar en<br />

de Wijkraad <strong>Overschie</strong> werden er zakjes bloemenzaad met een<br />

verklarende sticker uitgedeeld aan het w<strong>in</strong>kelend publiek op de<br />

Burgemeester Baumannlaan. Het muziekgezelschap Love Bells<br />

zorgde voor een vrolijke muzikale omlijst<strong>in</strong>g.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

21<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Lekker meedoen en bewegen bij de Sociale Straat<br />

22 oktober is het weer tijd voor de meest sociale straat van <strong>Overschie</strong>. Zowat iedereen die iets organiseert<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is erbij, en de Sociale Straat wordt aangevuld met een leuke braderie. Dus wil je<br />

weten wat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te doen is? Nieuwe mensen leren kennen? Koopjes jagen? Of gewoon een<br />

leuke dag hebben? Zet 22 oktober dan met koeienletters <strong>in</strong> je agenda. Enne, als het goed is, staan op<br />

die dag vaste fitnesstoestellen en schaaktafels klaar <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark. Als dat <strong>in</strong>derdaad zo is, kun<br />

je ze die dag meteen gebruiken.<br />

Sociale Straat<br />

De Sociale Straat strijkt op 22 oktober neer op de<br />

hoek van de Burgemeester Baumannlaan met de 2e<br />

Hogenbanweg. De ‘spreekstalmeester’ (onze eigen<br />

wmo radar-VIP Maurits Verhagen) praat de boel gezellig<br />

aan elkaar, DJ Steven Marengo zorgt voor de<br />

muziek, samen met een looporkest en draaiorgel. Die<br />

laatste twee trekken ook langs de kramen van de braderie.<br />

Ook de braderie v<strong>in</strong>d je aan de Baumannlaan,<br />

vooral tussen de Hoorns<strong>in</strong>gel en Pr<strong>in</strong>s Mauritss<strong>in</strong>gel.<br />

VIND WAAR HET OMGAAT<br />

SOCIALESTRAAT<br />

Van 10.00 tot 16.00 uur<br />

Wie doen er mee?<br />

De lijst deelnemers is lang, met veel gebruikelijke,<br />

maar ook onverwachte deelnemers:<br />

WMO radar / BewonersOrganisatie <strong>Overschie</strong> BOOS /<br />

Pameijer / Kerken van <strong>Overschie</strong> / Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

Aad van Dijk / Sticht<strong>in</strong>g De Achtertu<strong>in</strong> / <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> / Wijkbus <strong>Overschie</strong> / Kerk aan Huis<br />

/ Woonstad / Politie / Buurt Bestuurt / Vraagwijzer /<br />

Opzoomer Mee / Het Uitwijkteam / PMB Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen /<br />

Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk / Museum <strong>Overschie</strong> / Wijkraad<br />

<strong>Overschie</strong> / Samen 010 / CJG / Wilskracht Werkt /<br />

Comité 4 mei /HWD – Buurvrienden / Speeltu<strong>in</strong> Levenslust<br />

/ <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Zicht / Truckrun / United010<br />

/ Bibliotheek <strong>Overschie</strong> / Tamar<strong>in</strong>de / Scout<strong>in</strong>g Van<br />

Speijk / Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong><br />

22


Zone 3: het zuidelijke deel<br />

FIT FESTIVAL 2022<br />

Bij een aantal kramen is het de bedoel<strong>in</strong>g dat je vooral <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g komt – zeker de 55plussers.<br />

(het gedeelte ten zuiden van de Baanweg)<br />

Dus doe vooral lekker mee!<br />

Ook meedoen?<br />

W<strong>in</strong>keliers die nog mee willen doen met de Braderie/Luikse Markt kunnen zich<br />

melden bij Beukers Evenementen: www.beukersevenementen@hotmail.com<br />

of telefoon 06-50583127<br />

Wil je nog meedoen met de Sociale Straat, er is nog plek. Meer weten? Neem contact<br />

op met Amanda Jansen van wmo radar, ajansen@wmoradar.nl of Kees van<br />

der Meer, <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, kees@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.<br />

Direct aanmelden voor de Sociale Straat kan ook: https://overschie.surveytalent.com/survey/aanmelden-sociale-straat-22-oktober-2022.<br />

Beweegroute Sidel<strong>in</strong>gepark en schaaktafels<br />

Het is de bedoel<strong>in</strong>g dat het Sidel<strong>in</strong>gepark 3 fitnesstoestellen en 2 schaaktafels krijgt (bij de Albert Cuypstraat).<br />

Die worden dan op 22 oktober feestelijk <strong>in</strong> gebruik genomen.<br />

De fitnesstoestellen horen bij de ‘Beweegroute Sidel<strong>in</strong>gepark’. Ze komen zo neergezet, dat ze samen een<br />

mooie beweegroute vormen. De toestellen komen op drie plaatsen te staan:<br />

1: bij de vijver bij de Albert Cuypstraat, kant Grasw<strong>in</strong>ckelstraat<br />

2: <strong>in</strong> het park ten noorden van de Baanweg<br />

3: <strong>in</strong> het park zuiden van de Baanweg.<br />

De organisatie zoekt nog een VIP voor de onthull<strong>in</strong>g van de toestellen en tafels. Vanaf 15 oktober staat er<br />

meer <strong>in</strong>formatie op de Facebookpag<strong>in</strong>a’s van Gebied <strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong> Leeft en <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Zicht. In ieder<br />

geval zullen de Scout<strong>in</strong>g en HWD rondom de onthull<strong>in</strong>g van de Beweegroute van alles organiseren.<br />

Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong> (SGO) opent de schaaktafels met een stel ervaren schakers, ook met aanwezig<br />

publiek. Dus heb je belangstell<strong>in</strong>g voor schaken? Of wil je je meten met ervaren tegenstanders? Kom dan<br />

vooral!<br />

Sociale Straat<br />

23


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


Vergroenen van vastgoed: per 1 januari<br />

2023 is energielabel C verplicht!<br />

Vanaf 1 januari 2023 is m<strong>in</strong>imaal<br />

energielabel C (het loopt van A tot<br />

en met G) verplicht voor kantoorpanden.<br />

Label C is een opstapje<br />

naar energielabel A dat <strong>in</strong> 2030 verplicht<br />

wordt voor bedrijfsvastgoed.<br />

De labelplicht is niet op alle kantoorgebouwen<br />

van toepass<strong>in</strong>g. Er gelden<br />

de volgende uitzonder<strong>in</strong>gen:<br />

• De gebruiksoppervlakte van het<br />

kantoorgebouw én nevenfuncties<br />

is m<strong>in</strong>der dan 100 m 2 ;<br />

• Het gebouw waar het kantoorgebouw<br />

deel van uitmaakt heeft als<br />

hoofdfunctie geen kantoorfunctie,<br />

doordat de kantoorfunctie m<strong>in</strong>der<br />

dan 50% van het totale oppervlakte<br />

van het gebouw uitmaakt. Bijvoorbeeld<br />

kantoren <strong>in</strong> detailhandel,<br />

hotels en horecabedrijven;<br />

• Alle kantoorgebouwen die zijn<br />

aangewezen als Rijks-, prov<strong>in</strong>ciaal<br />

of gemeentelijk monument,<br />

met uitzonder<strong>in</strong>g van kantoorgebouwen<br />

die alleen vallen onder<br />

Beschermd stads- en dorpsgezicht<br />

(ruim 400 gebieden <strong>in</strong> Nederland).<br />

Deze laatste vallen wél<br />

onder de labelplicht;<br />

• Kantoorgebouwen die b<strong>in</strong>nen 2<br />

jaar worden onteigend, gesloopt<br />

of getransformeerd;<br />

• Kantoorgebouwen waarvan de <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen<br />

om energielabel C te<br />

realiseren een terugverdientijd<br />

hebben van meer dan 10 jaar.<br />

Bij de verhuur van kantoorgebouwen<br />

is de verhuurder verplicht om een<br />

energieprestatiecertificaat aan de<br />

huurder te verstrekken. Voldoet het<br />

kantoorgebouw op dit moment nog<br />

niet aan energielabel C, dan moeten<br />

er voor 1 januari 2023 maatregelen<br />

genomen worden om het kantoorgebouw<br />

te verduurzamen. Heeft een<br />

pand geen label C (of beter), dan bestaat<br />

volgend jaar volgens de wet het<br />

risico op een last onder dwangsom<br />

van € 2.000,– per week voor een gemiddeld<br />

kantoor en uite<strong>in</strong>delijk zelfs<br />

op sluit<strong>in</strong>g van het pand.<br />

Voor wiens reken<strong>in</strong>g komen de<br />

maatregelen?<br />

Kantoorgebouwen worden over het<br />

algemeen casco verhuurd. Met casco<br />

verhuur wordt bedoeld: alleen het omhulsel<br />

van het kantoorgebouw zonder<br />

<strong>in</strong>stallaties en voorzien<strong>in</strong>gen. Bij casco<br />

verhuur is de huurder verantwoordelijk<br />

voor de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van het kantoorgebouw.<br />

Zonder concrete afspraken is<br />

de verhuurder verantwoordelijk voor<br />

de verduurzam<strong>in</strong>g van het casco kantoorgebouw,<br />

zoals de isolatie van de<br />

buitenmuren en het aanbrengen van<br />

dubbel glas. Maar zaken die daarbuiten<br />

vallen, zijn voor de verantwoordelijkheid<br />

van de huurder. Denk aan<br />

het vervangen van armaturen of het<br />

aanbrengen van LED verlicht<strong>in</strong>g. Dit<br />

kan voor ‘triple net’-huurcontracten en<br />

cascoplus weer anders liggen.<br />

Het is raadzaam om <strong>in</strong> nieuw te sluiten<br />

huurcontracten reken<strong>in</strong>g te houden<br />

met de energielabel C verplicht<strong>in</strong>g<br />

en met de verplicht<strong>in</strong>g om <strong>in</strong><br />

2030 aan energielabel A te voldoen.<br />

Hiermee is op voorhand duidelijk wat<br />

de afspraken zijn met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

de uitvoer<strong>in</strong>g van werkzaamheden <strong>in</strong><br />

het kader van de labelplicht en worden<br />

discussies hierover voorkomen.<br />

Bij lopende huurcontracten is het van<br />

belang om <strong>in</strong> kaart te brengen welke<br />

verantwoordelijkheden bij de verhuurder<br />

en welke bij de huurder liggen.<br />

Meer weten? Neem gerust contact<br />

met mij op!<br />

Mr. J. Mikes<br />

Justion Advocaten<br />

L<strong>in</strong>ateabaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010-440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

25<br />

Snuffelmarkt en buitenspelen bij Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

Lekker snuffelen tussen 2e handsspullen?<br />

Zondag 2 oktober is de jaarlijkse snuffelmarkt<br />

van speeltu<strong>in</strong> Schiewijk er weer. Op<br />

deze dag zijn allerlei 2e handsspulletjes<br />

te koop; De opbrengst gaat naar de speeltu<strong>in</strong>,<br />

voor onderhoud en andere kosten.<br />

Nieuw is dat ouders en andere volwassenen<br />

een tafel kunnen huren om hun eigen<br />

spulletjes te verkopen. K<strong>in</strong>deren mogen<br />

ook dit jaar gratis hun eigen speelgoed<br />

verkopen op een kleedje. Wat zij verdienen<br />

mogen ze natuurlijk zelf houden. Wilt<br />

u meedoen? Of uw k<strong>in</strong>d? Wees er snel bij!<br />

Muziek, spelletjes en frituur<br />

Om deze gezellige dag compleet te maken,<br />

gaat de spelletjesconta<strong>in</strong>er open.<br />

Ook kan iedereen allerlei buitenspelletjes<br />

doen. Daarnaast is er muziek en zijn er<br />

hapjes uit de frituur. Kortom: het wordt<br />

een gezellige dag op de speeltu<strong>in</strong>!<br />

De speeltu<strong>in</strong> is deze dag open van 11 tot<br />

16 uur. De toegang is gratis.<br />

Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

Sidel<strong>in</strong>gepad 10<br />

www.schiewijk.nl


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan overleden vader leven voort dankzij nieuwe boekenreeks<br />

‘Ik wil de angst om te vergeten wegnemen’<br />

Als Veronique uit Kle<strong>in</strong>polder-Oost nog maar 14 jaar oud is, verliest ze haar vader aan kanker. Nu, 20 jaar later, her<strong>in</strong>nert ze<br />

zich slechts enkele flarden van de jaren dat haar vader nog leefde. Ze besluit te doen wat ze bedacht als 17-jarige: een her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsboek<br />

maken met daar<strong>in</strong> zo veel mogelijk her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan haar vader. Om ook anderen te helpen her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

aan hun vader te verzamelen, brengt ze haar idee uit <strong>in</strong> boekvorm. Haar boek verschijnt op 15 november, de geboortedag<br />

van haar vader.<br />

Veronique Amerika-Mepschen (33)<br />

heeft het idee voor een boek al jaren <strong>in</strong><br />

haar hoofd. Dit blijft slechts bij een idee<br />

tot ze haar partner ontmoet. Ze deelt haar<br />

gemis aan her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen en de behoefte<br />

om haar vader beter te willen kennen.<br />

Ze vertelt dat ze hier jaren geleden iets<br />

voor had bedacht: een her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsboek.<br />

Een boek waarmee de dierbaren van een<br />

overleden persoon worden uitgenodigd<br />

om hun verhalen te delen. Met zo’n boek<br />

hoeft ze niet langer bang te zijn om nog<br />

meer her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan haar vader te<br />

verliezen. Ze kan hem zo zelfs beter leren<br />

kennen.<br />

Hoe het werkt<br />

Het ‘Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsboek – over mijn vader’<br />

nodigt de dierbaren van de overleden<br />

vader uit om hun her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan hem<br />

aan het papier toe te vertrouwen. Hoe<br />

en wat er wordt verzameld bepaalt de<br />

eigenaar van het boek. Zo kan een thema<br />

door één persoon of door verschillende<br />

personen worden <strong>in</strong>gevuld. Themapag<strong>in</strong>a’s<br />

met <strong>in</strong>spiratievragen begeleiden de<br />

schrijvers bij het vertellen. De vormgev<strong>in</strong>g<br />

en begeleidende teksten nodigen uit<br />

tot creativiteit en een eigen <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g. Het<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsboek is bedoeld om altijd te<br />

bewaren en bestaat daarom uit duurzame<br />

materialen: stevig papier, genaaid gebonden<br />

en met een harde kaft. Daarmee<br />

blijft de <strong>in</strong>houd goed beschermd.<br />

Verschijn<strong>in</strong>gsdatum<br />

Het boek verschijnt op 15 november<br />

2022 en is vanaf die dag te bestellen<br />

bij Bol.com en de webshop van Leaves<br />

of Memory: www.leavesofmemory.nl.<br />

Prijs: €32,95.<br />

Over Veronique Amerika-Mepschen<br />

Veronique is geboren en getogen <strong>in</strong><br />

Zwolle. Ze verhuisde zes jaar geleden<br />

voor de liefde naar Rotterdam-<strong>Overschie</strong>.<br />

Daar woont zij met haar man en twee<br />

zoons van 1 en 3 jaar oud. Naast haar bedrijf<br />

Leaves of Memory is zij als casemanager<br />

werkzaam <strong>in</strong> de hulpverlen<strong>in</strong>g.<br />

Bibliografische gegevens<br />

Titel: Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsboek – over mijn vader<br />

Ondertitel: Geschreven door dierbaren<br />

ISBN: 9789083243207<br />

NUR: 749<br />

BISAC: FAM014000<br />

Auteur: Veronique Amerika-Mepschen<br />

Uitgever: Leaves of Memory<br />

Vormgev<strong>in</strong>g: Lotte Meijer<br />

Uitvoer<strong>in</strong>g: Hardcover<br />

Aantal pag<strong>in</strong>a’s: 144<br />

Formaat: 210x210<br />

[foto’s] Veronique Amerika-Mepschen<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

Een dergelijk her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsboek bleek<br />

nog niet te bestaan. Aangemoedigd door<br />

haar man brengt Veronique nu haar eerste<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsboek uit. Het boek wordt<br />

uitgegeven door Leaves of Memory, het<br />

bedrijf dat Veronique speciaal voor dit<br />

doel oprichtte. Uite<strong>in</strong>delijk moet dit boek<br />

een reeks worden waar<strong>in</strong> niet alleen een<br />

vader centraal staat, maar ook een moeder,<br />

opa of oma.


www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


Fotoreportage van de aanleg A16<br />

Afgelopen woensdag 31 augustus maakte Carl weer een fietstochtje<br />

langs het wegenproject “De Groene Boog A16” ten noorden<br />

van de Doenkade. De foto’s laten mooi zien hoe het met de<br />

weg gaat.<br />

Carl van Woerkom<br />

Bij de uitkijktoren naast de carpoolplaats langs de Doenkade<br />

maakte hij twee foto’s over de vorder<strong>in</strong>gen van de A16 Groene<br />

Boog naar de nieuwe aanleg naast de bestaande prov<strong>in</strong>ciale<br />

weg N209.<br />

Dit is de situatie van de verlegde <strong>in</strong>rit van de A13, onder het zandlichaam<br />

van de A16 Groene Boog<br />

Pijprokers vieren feest <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Hier zie je het zandlichaam van de A16 richt<strong>in</strong>g de Bovendijk,<br />

naast de prov<strong>in</strong>ciale weg N209 (Doenkade)<br />

[foto’s] Carl van Woerkom<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

‘Pijproken is een gezellige manier van leven’, aldus Jan Both uit <strong>Overschie</strong>. Pijproken zit hem en zijn broer <strong>in</strong> de genen. Hij is<br />

al jarenlang enthousiast lid van het Dordtsche Pijproockers Gilde. Deze verenig<strong>in</strong>g bestaat dit jaar 40 jaar en dat vierden de<br />

pijprokers op 3 september <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

De verenig<strong>in</strong>g van genietende pijprokers<br />

is <strong>in</strong> 1982 opgericht <strong>in</strong> Dordrecht. De verenig<strong>in</strong>g<br />

is traditioneel georganiseerd als<br />

een aloud gilde met passende kled<strong>in</strong>g en<br />

met rangen, standen en functies voor allerlei<br />

zaken. Het Gildehoofd vormt het dagelijks<br />

bestuur samen met de thesaurier<br />

en secretaris. De Baljuw, de spelmeester<br />

en de kamerbewaarder zijn samen het<br />

creatieve bre<strong>in</strong> achter alle festiviteiten.<br />

Palaveren<br />

Ieder jaar start het seizoen <strong>in</strong> september<br />

en loopt dan tot mei van het jaar daarop.<br />

Tijdens het seizoen is er een keer per<br />

maand zitt<strong>in</strong>g. Dan wordt er gepalaverd<br />

(= langdurig onderhandelen –redactie)<br />

over de rookkunsten en over bezoeken<br />

aan andere pijprookclubs. Ook bespreken<br />

de leden deelname aan (<strong>in</strong>ternationale)<br />

wedstrijden. De gezellen die hun<br />

meesterproef hebben gehaald worden<br />

<strong>in</strong>gezworen, en onder het genot van een<br />

goed glas en een bescheiden maaltijd<br />

wordt op Aswoensdag de beschermheilige<br />

St. Nicot<strong>in</strong>us herdacht.<br />

Pijproken als kunst<br />

Wat is er zo bijzonder aan pijproken <strong>in</strong><br />

een Gilde? Het stoppen van een pijp<br />

is een echte kunst. Bij de start van een<br />

wedstrijd krijg je daar 5 m<strong>in</strong>uten voor. De<br />

techniek varieert met het soort pijp en<br />

het soort tabak dat je rookt. Daarna heb<br />

je een m<strong>in</strong>uut om de pijp aan te steken<br />

en brandende te houden (en dat is kort!).<br />

Nadat de rook is opgetrokken zitten de<br />

broeders en zusters bourgondisch en<br />

genietend hun pijpje te roken. W<strong>in</strong>naar<br />

wordt de dame of heer die dit het langst<br />

weet vol te houden.<br />

Feest<br />

Tijdens het feest <strong>in</strong> het Buitenmuseum<br />

waren verschillende sprekers. Ook waren<br />

er vele teken<strong>in</strong>gen en foto’s zien van de<br />

rijke historie van het gilde. De rokende<br />

leden ontmoetten elkaar bij een buffet,<br />

samen genietend van hun pijpen. De<br />

niet-rokende leden kregen een rondleid<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het museum van John van den<br />

Berg, die was verkleed als St. Nicot<strong>in</strong>us.<br />

Het gilde bij de toren van de kerk met <strong>in</strong> het midden<br />

St. Nicot<strong>in</strong>us (John van den Berg) - Foto:Piet He<strong>in</strong> Both


Rotterdam Market<strong>in</strong>gcommunicatie Ervar<strong>in</strong>g Flexibel Lef<br />

Ontdekken Vernieuwen Oploss<strong>in</strong>gen Creatief<br />

Betrokken Passie Bijzonder Belev<strong>in</strong>g Verhalen<br />

WELKOM IN DE WERELD<br />

VAN DMDESK<br />

MARKETING-COMMUNICATIEBUREAU UIT OVERSCHIE<br />

Omnichannel Community Persoonlijk Fancreators<br />

Rotterdam Market<strong>in</strong>gcommunicatie Ervar<strong>in</strong>g Flexibel Lef<br />

Ontdekken Vernieuwen Oploss<strong>in</strong>gen Creatief<br />

www.dmdesk.nl<br />

Betrokken Passie Bijzonder Belev<strong>in</strong>g Verhalen<br />

Omnichannel <strong>Overschie</strong>seweg Community Persoonlijk 10-h - 3044 Fancreators<br />

EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

volg ons ook op<br />

www.dmdesk.nl<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

volg ons ook op<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

www.dmdesk.nl<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h Hoofdlocatie<br />

- 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

Het rijke verleden van kastelen, hofstedes en buitens <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> wordt beschreven <strong>in</strong> een rijk geïllustreerde uitgave<br />

van Museum Oud-<strong>Overschie</strong>. Auteur en expert <strong>Overschie</strong>se<br />

geschiedenis John van den Berg beschrijft helder en<br />

overzichtelijk de, soms verrassende, <strong>in</strong>formatie over dit deel<br />

van de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis.<br />

Ontdek de oudste geschiedenis<br />

van <strong>Overschie</strong><br />

Ontdek Katendrecht<br />

met gids Jack Kerklaan via het Katendrecht Fietstour<br />

arrangement:<br />

• Ontvangst met koffie en Appelb<strong>in</strong>kie<br />

• Fietstour van 1,5 uur<br />

• Na terugkomst een High Tea <strong>in</strong> het Bakkerijmuseum<br />

• Na afloop een door Jack Kerklaan gesigneerd fotoboek<br />

‘Katendrecht <strong>in</strong> de 20e eeuw’<br />

Kosten:<br />

€ 68,75<br />

per persoon<br />

Elke zondag van 14.00 – 17.00 uur<br />

te beleven <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> –<br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

Partyboerderij Wapen van Degenkamp – Bakkerijmuseum op Zuid<br />

Dordtsestraatweg <strong>57</strong>7 – 3075 BB Rotterdam<br />

<strong>in</strong>fo@wapenvandegenkamp.nl – www.wapenvandegenkamp.nl<br />

t. 06-101 792 97<br />

Museum <strong>Overschie</strong>


AANKOOP EN RENOVATIE ROTTERDAM ZEVENKAMP<br />

Een van de bedrijven aan de Burgemeester Baumannlaan is asset- en property manager Esset PM. Ze zitten hier alweer heel<br />

wat jaren. Maar wat doet Esset eigenlijk? Arnaud du Pont vertelt.<br />

Het complex aan de<br />

Roer-Swalm’<br />

altijd een sterke onderliggende huurdersvraag<br />

naar is. Huurders willen dicht bij de<br />

stad zitten waar hun klanten zitten en deze<br />

locatie is daar perfect voor.’ Du Pont is trots<br />

op de nieuwe uitstral<strong>in</strong>g van het pand: ‘Dit<br />

zijn hallen uit 1981, maar nu zijn ze weer<br />

klaar voor de komende 20 jaar. Hier heeft<br />

MKB-Nederland behoefte aan.’<br />

Esset is actief <strong>in</strong> zorgvastgoed, retail, residentieel,<br />

kantoren en bedrijfsruimten.<br />

Esset PM is actief <strong>in</strong> onder andere Frankrijk,<br />

België en Nederland - <strong>in</strong> Nederland<br />

heette Esset tot het eerste kwartaal van<br />

2022 overigens Codabel.<br />

Een tijdje geleden kocht Esset een <strong>in</strong>dustrieel<br />

complex <strong>in</strong> Zevenkamp voor<br />

particuliere <strong>in</strong>vesteerders: het multi let<br />

light <strong>in</strong>dustrial complex Roer-Swalm.<br />

Esset beheert het complex nu. Na de aankoop<br />

is het complex gerenoveerd. Gevel,<br />

raamwerk, roldeuren en afwater<strong>in</strong>g zijn<br />

<strong>in</strong> lijn gebracht met de eisen van nu. Ook<br />

heeft het pand een nieuwe uitstral<strong>in</strong>g gekregen.<br />

De laatste unit is <strong>in</strong>middels voor<br />

lange tijd verhuurd; grootste huurder van<br />

het pand is CSN Hygienics.<br />

Arnaud du Pont, manag<strong>in</strong>g director van<br />

Esset PM: ‘Dit zijn de belegg<strong>in</strong>gen waar<br />

Esset PM<br />

Burgemeester Baumannlaan 127<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

Arnaud du Pont<br />

0624214447<br />

arnaud.dupont@esset-pm.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

31<br />

Laatste vaartocht <strong>in</strong> 2022 naar Van Nelle -<br />

zondag 23 oktober<br />

De laatste kans om dit jaar mee te gaan met de vaartocht over de Schie is op 23 oktober. Vaar mee vanaf Delft over de historische<br />

trekvaart de Schie.<br />

Vaar langs polders, landhuizen en oude<br />

boerderijen naar Oud <strong>Overschie</strong> voor<br />

een bezoek aan Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Vervolgens gaat de tocht naar werelderfgoed<br />

Van Nelle fabriek. Hier krijgt u een<br />

speciale rondleid<strong>in</strong>g door dit unieke monument<br />

van licht, lucht en ruimte. Na dit<br />

hoogtepunt vaart de boot nog even door<br />

naar Delfshaven voor een rondvaart door<br />

de oude haven van Delft. Daarna vaart u<br />

over de Schie weer terug naar Delft.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De vaartocht start om 10.30 uur <strong>in</strong> Delft<br />

bij de aanlegsteiger bij het station en e<strong>in</strong>digt<br />

daar rond 16.00 uur.<br />

Kosten: <strong>57</strong>,50 euro pp<br />

Meer <strong>in</strong>fo zie www.natuurlijknicole.com<br />

of bel 06 26668727


Nooit gebouwd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Architecten en stedenbouwkundigen maken veel meer bouwplannen dan er worden gerealiseerd. Meestal komt dat doordat<br />

opdrachtgevers andere <strong>in</strong>zichten krijgen, de bevolk<strong>in</strong>g tegen de plannen is, andere partijen tegenwerken, of omdat ‘de<br />

markt’ er domweg geen trek <strong>in</strong> heeft. Ook voor <strong>Overschie</strong> zijn plannen bedacht die niet zijn uitgevoerd. Sommige plannen<br />

kl<strong>in</strong>ken ons nu vreemd <strong>in</strong> de oren, of juist heel geweldig. Met een serie artikelen maakt u kennis met bijzondere bouwplannen<br />

voor <strong>Overschie</strong> die nooit zijn uitgevoerd.<br />

Bouwen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

32<br />

In de jaren ’30 was <strong>Overschie</strong> nog een<br />

zelfstandige gemeente. De gemeente<br />

had toen een goede architect <strong>in</strong> dienst,<br />

Hendrik Sutterland Sr. Hij kreeg veel<br />

voor elkaar: een deel van het huidige<br />

<strong>Overschie</strong>se stratenplan heeft Sutterland<br />

bedacht, en veel k<strong>in</strong>deren zijn naar de<br />

door hem gebouwde school op het Saenredample<strong>in</strong><br />

gegaan. Maar ook Sutterland<br />

lukte het niet om al zijn plannen te laten<br />

uitvoeren.<br />

Voorstad <strong>Overschie</strong><br />

Het <strong>Overschie</strong>se gemeentebestuur had <strong>in</strong><br />

de jaren ’30 heel andere plannen voor de<br />

toekomst van <strong>Overschie</strong> dan de stad Rotterdam.<br />

<strong>Overschie</strong> wilde een zelfstandige<br />

voorstad worden, zoals bijvoorbeeld Rijswijk<br />

of Voorburg bij Den Haag. Toch was<br />

<strong>Overschie</strong> niet doof voor de Rotterdamse<br />

wens om hier nieuwe huizen te bouwen<br />

voor de groeiende bevolk<strong>in</strong>g. Sutterland<br />

maakte er verschillende plannen voor.<br />

Toch kwam van alle plannen maar we<strong>in</strong>ig<br />

terecht.<br />

Plassengebied<br />

Sutterland wilde de won<strong>in</strong>gbouw van de<br />

Plass<strong>in</strong>gel en de Wouwerlaan voortzetten<br />

<strong>in</strong> het hele plassengebied. Daar moesten<br />

huizen komen voor arbeiders en middenstanders,<br />

maar Sutterland reserveerde<br />

ook ruimte voor de bouw van villa’s. Hij<br />

wilde verschillende lagen van bevolk<strong>in</strong>g<br />

bij elkaar laten wonen. Helaas, het is er<br />

nooit van gekomen.<br />

Sutterland wilde ook ten zuiden van het<br />

oude dorp bouwen. Deze plannen zijn<br />

voor een deel wel uitgevoerd; daar hebben<br />

we de Pr<strong>in</strong>s Mauritss<strong>in</strong>gel aan te danken<br />

en andere straten die hier vlak voor<br />

de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd.<br />

Groter<br />

Het <strong>Overschie</strong>se gemeentebestuur uit de<br />

jaren ’30 wilde de gemeentelijke diensten<br />

fors uitbreiden – dat paste bij de visie<br />

van zelfstandige, groeiende voorstad.<br />

Zo kwam er een plantsoenendienst. Die<br />

paste ook bij Sutherlands ideeën, want<br />

hij vond groen erg belangrijk. <strong>Overschie</strong><br />

kreeg ook een eigen energiebedrijf, een<br />

gemeentelijk won<strong>in</strong>gbedrijf en een Technische<br />

Dienst.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> moest er ook een nieuw raadhuis<br />

komen, of liever gezegd: een stadhuis.<br />

In 1934 en 1935 zijn twee verschillende<br />

plannen gemaakt voor een groot,<br />

imposant stadhuis.<br />

Royaal en nog royaler<br />

Het ene ontwerp betekende de sloop van<br />

het oude raadhuis aan de Dorpsstraat<br />

plus een fl<strong>in</strong>k deel van de bebouw<strong>in</strong>g<br />

daaromheen. Zo moest er plaats komen<br />

voor een groot stadhuis met een toren<br />

van wel dertig meter hoog.<br />

Het andere ontwerp was bedoeld voor<br />

de Jan Steenstraat, een zijstraat van de<br />

Rotterdamse Rijweg. Dit plan was zo mogelijk<br />

nog royaler van opzet, met een toren<br />

waar een heus carillon moest komen.<br />

Maar de klokken van het carillon hebben<br />

nooit gespeeld.<br />

De zu<strong>in</strong>ige gemeenteraad vond de plannen<br />

te duur en beide ontwerpen verdwenen<br />

- eerst <strong>in</strong> een la en daarna <strong>in</strong> het<br />

archief. Gelukkig zijn de teken<strong>in</strong>gen er<br />

nog wel, veilig <strong>in</strong> het archief van Museum<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Teken<strong>in</strong>gen van het nooit gebouwde nieuwe <strong>Overschie</strong>se stadhuis - [bron] Collectie Museum <strong>Overschie</strong>


Bouwen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

In <strong>Overschie</strong> is bij vlagen veel gebouwd, aangepast en gesloopt. Direct na de Tweede Wereldoorlog groeide <strong>Overschie</strong><br />

enorm, want er waren veel won<strong>in</strong>gen nodig <strong>in</strong> Rotterdam. En die kwamen er, ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Tussen 1948 en 1956 werden<br />

hier 4.500 won<strong>in</strong>gen gebouwd, vaak met de nieuwe, soms experimentele systeembouw. Ook later ontkwam <strong>Overschie</strong> niet<br />

aan sloop, renovaties en nieuwbouw.<br />

Momenteel heeft <strong>Overschie</strong> weer een fl<strong>in</strong>k aantal bouwprojecten. Onderstaande foto’s geven hier een beeld van.<br />

Nieuwbouw Samen aan de<br />

Schie – Blijvenburgstraat<br />

Bouw Landgoed De Hoven<br />

– Park 16Hoven<br />

Bouwen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

33<br />

Bouw van woonpark De Schiewerf<br />

– Zestienhovensekade<br />

Renovatie van woonblokken<br />

Patijnstraat – Van Noortwijckstraat<br />

Nieuwbouw Reijsendaal<br />

<strong>in</strong> Park 16Hoven<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Sportief en/of sociaal bezig zijn<br />

met vitale leeftijdgenoten<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

34<br />

Op d<strong>in</strong>sdagmiddag GRATIS.<br />

• D<strong>in</strong>sdag gezamenlijke <strong>in</strong>loop en voorbereid<strong>in</strong>g<br />

activiteiten vanaf 13.30 uur<br />

koffie en thee gratis.<br />

• D<strong>in</strong>sdag wekelijks 14.00 – 1500 uur -<br />

Sjeudeboel, Wandelvoetbal, (RO-RO)<br />

wandelen, DELEEDIES,en Legpuzzelen<br />

• D<strong>in</strong>sdag Happy ouder uurtje 15.00 –<br />

16.00 uur wekelijks wisselende activiteiten<br />

voor alle deelnemers.<br />

• Woensdag wekelijks klaverjassen 13.30<br />

uur klaverjasclub het Taluudje ( 1 euro)<br />

<strong>in</strong>fo: Hennie Jozee<br />

• Donderdagavond 19.00 -20.00 uur -<br />

wandelvoetbal 20.30 uur - vrij klaverjassen<br />

• Zaterdagochtend sjeudeboel Diverse<br />

dagen cl<strong>in</strong>ics sjeudeboel. Na afspraak<br />

met teamcoach Jan Kok<br />

Agenda : Happy ouder en overige wisselende<br />

activiteiten<br />

• D<strong>in</strong>sdag 20 sept. - 14.00 – 16.00 uur -<br />

Vakantie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> ….Italie ….. zanger<br />

Michel van de Meer SJEU<br />

• D<strong>in</strong>sdag 27 sept. - 15.00 – 16.00 uur - Karaoke<br />

zanger/enterta<strong>in</strong>er Ronald Boom<br />

• D<strong>in</strong>sdag 4 okt. - 14.00 – 16.00 uur - Thema<br />

Week van de eenzaamheid workshop<br />

bloemen (WMO)<br />

• D<strong>in</strong>sdag 11 okt. - 15.00 – 16.00 uur -<br />

Optreden van Bertus en de Tjetsetters<br />

(SJEU COM)<br />

• D<strong>in</strong>sdag 18 okt - 14.00 – 15.00 uur - DJ<br />

middag huis-DJ Marian en (optie) gast-<br />

DJ Steven Marengo<br />

• Vrijdag 21 okt. - 14.00 - 16.00 uur - Levensliedmiddag<br />

(org.Kansrijk ondernemend<br />

welzijn en WMO Radar)<br />

• Zaterdag 22 okt. - 10.00 – 15.30 uur -<br />

Sociale straat, <strong>Overschie</strong> wandelvoetbal<br />

/ sjeudeboel/ optie wandelen<br />

• D<strong>in</strong>sdag 25 okt. - 14.00 – 16.30 uur -<br />

Workshop schilderen kiezel-keitjes 15<br />

plekken Cora en Henny<br />

Tips, adviezen, ideeën data van deelnemers<br />

en vrijwilligers worden op prijs<br />

gesteld.<br />

Update: Actie JE KAN DE POT op. In september<br />

2022 worden heren/dames/<strong>in</strong>validen<br />

toilet ruimte gerenoveerd<br />

Het activiteitenprogramma BUURVRIEN-<br />

DEN OVERSCHIE HWD 2022 voor <strong>in</strong>woners<br />

uit <strong>Overschie</strong> en (oud-) leden van<br />

v.v. HWD is mogelijk door de <strong>in</strong>zet van<br />

vrijwilligers van vv HWD en samenwerkende<br />

partners.** Ook <strong>in</strong> het 2e halfjaar<br />

2022. Deelname en entree is tenzij anders<br />

vermeld gratis.<br />

** Zoals het bestuur van vv HWD, de<br />

gemeente Rotterdam, WMO Radar, Wilskracht<br />

werkt, Sportraad, sportsupport,<br />

de wijkmanager, wijknetwerker, wijkraad,<br />

sportregisseur, cultuurregisseur <strong>Overschie</strong>,<br />

Sticht<strong>in</strong>g de Grote Kerk, Theater de<br />

Lugt, Ouderenfonds Nederland, Kansrijk<br />

ondernemen en welzijn. Vriendenploeg<br />

Himmat, TVO, vv VOB , Kees van de Meer,<br />

Rita Young, Koor Fortissimo, <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, FB pag<strong>in</strong>a’s, vv HWD <strong>Overschie</strong>,<br />

<strong>Overschie</strong> Leeft en <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong><br />

zicht, Oranjefonds Fonds van Sillevoldt,<br />

Volkskracht, S<strong>in</strong>t Laurensfonds, Elise Mathildefonds.<br />

artiesten, donateurs, sponsors<br />

en anderen.<br />

HWD Taludweg 5 3042 JZ ROTTERDAM<br />

INFORMATIE: e-mail hvanluijpen@gmail.<br />

com – tel. 06-2453 6383<br />

‘Als thuis wonen niet meer gaat’<br />

Op 1 november gaat zorgvilla Tante Toos – De Vreugde Tu<strong>in</strong> open. De kop boven<br />

dit stukje zegt het al: als thuiswonen niet meer gaat, dan v<strong>in</strong>d u hier een fijn plekje.<br />

Verpleegkundige Vanessa heeft veel ervar<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> o.a. de ouderenzorg. Zij vertelt<br />

graag over Tante Toos:<br />

‘De zorgvilla zit <strong>in</strong> een deel van het gebouw<br />

Ben Oude Nijhuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. In<br />

dit prachtig gerenoveerde pand met veel<br />

licht en groen bieden we via PGB ruime<br />

zorgappartementen. U komt bij ons wonen<br />

als u zich veilig thuis wilt voelen, als<br />

u behoefte heeft aan een warme, liefdevolle<br />

omgev<strong>in</strong>g en als u de baas over uw<br />

eigen leven wilt blijven.’<br />

Wilt u meer weten of de villa bekijken?<br />

Neem gerust contact op met Vanessa:<br />

Telefoonnummer: 06 50 68 49 82<br />

Mail: devreugdetu<strong>in</strong>@zorgvillatantetoos.nl<br />

of vanezza223@gmail.com


Clipopname CD Rita Young<br />

Zangeres Rita Young vroeg aan Ada van Noordwijk of zij een leuke locatie wist. Ze had een nieuw liedje en wilde een clip<br />

maken. Ada las de tekst en wist meteen de perfectie locatie: Museum <strong>Overschie</strong>. De clip staat nu op YouTube en is een<br />

plaatje!<br />

Ada van Noordwijk:<br />

‘Rita’s nieuwe liedje heet “Ik ben een<br />

vrouw”. <strong>Overschie</strong>ënaar John Collee<br />

schreef de tekst over Rita’s leven, die <strong>in</strong><br />

het dagelijkse leven Ria de Jong heet. Ik<br />

nodigde Rita en haar man Jan uit om te komen<br />

kijken. Ze waren meteen enthousiast<br />

en we planden een datum voor de opnames.<br />

D<strong>in</strong>sdag 2 augustus kwamen Rita,<br />

haar man Jan, een bevriend echtpaar en<br />

videoman Ron Schmid naar het museum.<br />

was geweest, zijn ook daar opnames gemaakt.<br />

Op 21 augustus was <strong>in</strong> partycentrum<br />

Het Prikkewater <strong>in</strong> Vlaard<strong>in</strong>gen de<br />

voorverton<strong>in</strong>g van de mooie clip, samen<br />

met de uitreik<strong>in</strong>g van Rita’s nieuwe s<strong>in</strong>gle.<br />

YouTube<br />

Het was een prachtig moment toen William<br />

Janz, w<strong>in</strong>naar van het Vlaard<strong>in</strong>gs<br />

Songfestival 1995 en lookalike van Julio<br />

Iglesias, de s<strong>in</strong>gle aan Rita overhandigde.<br />

Onder toeziend oog van de burgemeester<br />

van Vlaard<strong>in</strong>gen Bert Wijbenga<br />

en zijn vrouw Cora van Nieuwenhuizen,<br />

genodigden en publiek. De s<strong>in</strong>gle doet<br />

het enorm goed. Kijk maar eens op You-<br />

Tube: https://www.youtube.com/watch?v=7t6TnHXZ9BI’<br />

De opname van de clip <strong>in</strong> het Buitenmuseum en de<br />

overhandig<strong>in</strong>g van de s<strong>in</strong>gle aan Rita - Foto’s: foto<br />

museum: Jan de Jong – foto overhandig<strong>in</strong>g: Re<strong>in</strong> Wolters<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

Smederij<br />

Rita zong op verschillende plekjes haar<br />

nieuwe lied en <strong>in</strong> een paar uurtjes was het<br />

klaar. De smederij van het museum was<br />

open, en omdat de vader van Rita smid<br />

35<br />

Actie Schoenendoos: helpt u weer mee?<br />

Zondag 16 oktober start weer de jaarlijkse Actie Schoenendoos vanuit de Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong>. Ook dit jaar<br />

vraagt de kerk de bewoners van <strong>Overschie</strong> om mee te helpen met het verzamelen van schriften (A5), teken- en schrijfwaren,<br />

toiletartikelen (geen shampoo), kle<strong>in</strong>e speelgoedjes, muziek<strong>in</strong>strument, enzovoort. Alle spullen gaan <strong>in</strong> schoenendozen<br />

voor k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Afrika, Oost-Europa en vluchtel<strong>in</strong>genkampen.<br />

Spullen of geld<br />

U kunt helpen door (tot 20 november)<br />

spullen af te geven <strong>in</strong> de Grote Kerk,<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 95. Ook kunt<br />

u geld doneren via reken<strong>in</strong>g NL91RA-<br />

BO0141500077 van Diaconie Protestantse<br />

Gemeente <strong>Overschie</strong> o.v.v. Actie<br />

Schoenendoos.<br />

Vanaf 20 november gaan vrijwilligers de<br />

dozen vullen en is de Actie Schoenendoos<br />

voor dit jaar weer klaar. Ieder jaar is<br />

het doel 100 dozen afleveren; tot nu toe<br />

is dat - dankzij uw hulp - iedere keer weer<br />

gelukt. Helpt u ook dit jaar mee om een<br />

mooi aantal dozen te vullen?<br />

Alvast hartelijk bedankt,<br />

Diaconie Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong><br />

Sylvia Boers<br />

tel. 010-41<strong>57</strong>749<br />

[foto] <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Terugblik<br />

Een impressie van <strong>Overschie</strong>se activiteiten<br />

• Zaterdag 27 augustus organiseerde VTV Zestienhoven een braderie<br />

• In het Buitenmuseum speelde op zaterdag 27 augustus het gezelschap Mooi Weer & Zo de toneelvoorstell<strong>in</strong>g Alketis van Euripides.<br />

Terugblik<br />

36<br />

• Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september waren de Grote Kerk en Museum <strong>Overschie</strong><br />

geopend. Er waren diverse activiteiten en optredens.


<strong>in</strong> augustus en september:<br />

• Orgelconcert met luchtige muziek <strong>in</strong> de Grote Kerk op zondag 11 september.<br />

• Het Oldtimerfestival - Veiligheidsevent dreigde letterlijk <strong>in</strong> het water te vallen. Gelukkig vielen de buien mee! Er waren<br />

veel mooi gerestaureerde oldtimers te bewonderen en ook de kramen en aanwezige veiligheidsdiensten trokken volop<br />

belangstell<strong>in</strong>g.<br />

Terugblik<br />

37<br />

• Opera aan de Schie <strong>in</strong> of bij de Grote Kerk is <strong>in</strong>middels een muzikale traditie.


Oktober<br />

<strong>in</strong> de Lugt<br />

Harbour City Church<br />

zondag 2, 16, 23 en 30 oktober<br />

14.30 uur<br />

Gospel experience, bijna elke zondagmiddag <strong>in</strong><br />

de Lugt. Toegang is gratis<br />

De Verdraaide Orgelman<br />

zondag 9 oktober | 14.00 uur<br />

TG Dender<br />

Cartoontheater met live gemaakte teken<strong>in</strong>gen,<br />

het nodige gooi- en smijtwerk en vette geluiden.<br />

Een spannende en komische strijd tussen een<br />

dwaas en een gulzigaard. Kaartjes € 7,50<br />

Appeltaartconcert<br />

donderdag 20 oktober | 10.30 uur<br />

De drie heren van het Benjam<strong>in</strong> Frankl<strong>in</strong> Trio<br />

spelen Mozart, Pärt en Pagan<strong>in</strong>i. Op gitaar,<br />

altviool en cello. De toegangsprijs is <strong>in</strong>clusief<br />

een stuk appeltaart.<br />

Kaartjes € 4,-<br />

Film: Mother<strong>in</strong>g Sunday<br />

vrijdag 21 oktober | 20.30 uur<br />

Regie: Eva Husson<br />

Een <strong>in</strong>trigerend en eigentijds Brits drama<br />

rond Jane Fairchild, het dienstmeisje van een<br />

aristocratische familie, dat zich tot gelauwerd<br />

schrijfster ontwikkelt.<br />

Kaartjes € 5,-<br />

Alle programma<strong>in</strong>formatie en vacatures v<strong>in</strong>d je op <strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


Zoek zelf uw eigen sociale straat op de luchtfoto van <strong>Overschie</strong> - Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Sociale Straat<br />

Dit is misschien wel de meest bijzondere<br />

straat van <strong>Overschie</strong>. Het is een evenement,<br />

maar tegelijkertijd kan elke straat<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een sociale straat zijn.<br />

De Sociale Straat met hoofdletters is<br />

zaterdag 22 oktober weer op de Burgemeester<br />

Baumannlaan/2e Hogenbanweg.<br />

Hier ontmoeten bewoners en organisaties<br />

van <strong>Overschie</strong> elkaar. Mensen<br />

van gemeentelijke, maatschappelijke en<br />

sociale organisaties staan klaar om uit te<br />

leggen wat ze voor je kunnen betekenen.<br />

Bij de Sociale Straat zie je <strong>Overschie</strong> van<br />

zijn beste kant: actief, sociaal en betrokken.<br />

Niet voor niets noemen veel bewoners<br />

<strong>Overschie</strong> liefkozend ‘een dorp <strong>in</strong> de<br />

stad’!<br />

De sociale straat zonder hoofdletters kan<br />

elke straat zijn <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Elke straat<br />

waar buren elkaar kennen en gedag zeggen.<br />

Elke straat waar mensen lief en leed<br />

met elkaar delen. Aandacht hebben voor<br />

elkaar. Waar je spontaan hulp geeft en<br />

krijgt wanneer dat nodig is. Waar bewoners<br />

actief en positief betrokken zijn bij<br />

hun wijk. Een dorp <strong>in</strong> de stad, dat gevoel,<br />

dat zie je <strong>in</strong> elke sociale straat van <strong>Overschie</strong>!<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

39<br />

Evenementenkalender oktober<br />

iedere zondag t/m april 2023 Tentoonstell<strong>in</strong>g 'De opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g' Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum <strong>Overschie</strong> Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zondag t/m april 2023 Expositie schilderijen Willem Horselenberg Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere donderdag Café Goed Gesprek Huis van de Wijk De Halte - Schiehof 39 10.00 - 12.00 uur vrij<br />

vanaf 1 oktober Stemmen op <strong>Overschie</strong>se Bewoners<strong>in</strong>itiatieven via Mijn.Rotterdam.nl vrij<br />

zondag 2 oktober Snuffelmarkt Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk - Sidel<strong>in</strong>gepad 11.00 - 16.00 uur vrij<br />

zondag 2, 16, 23 en 30 oktober Harbour City Church Theater In de Lugt - De Lugt 17 14.30 uur vrij<br />

4 oktober t/m 8 november -<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

Workshops Energiebezu<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g Huis van de Wijk De Halte - Schiehof 39 10.30 uur vrij<br />

zondag 9 oktober De Verdraaide Orgelman Theater In de Lugt - De Lugt 17 14.00 uur € 7,50<br />

zondag 9 oktober Requiem van Mozart Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur € 18,00<br />

zondag 16 oktober Start Actie Schoenendoos Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

donderdag 20 oktober Appeltaartconcert Benjam<strong>in</strong> Frankl<strong>in</strong> Trio Theater In de Lugt - De Lugt 17 10.30 uur € 4,00<br />

vrijdag 21 oktober Film: Mother<strong>in</strong>g Sunday Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.30 uur € 5,00<br />

zaterdag 22 oktober Sociale Straat - Fit Festival Burg. Baumannlaan - 2e Hogenbanweg 10.00 - 16.00 uur vrij<br />

zondag 23 oktober Vaartocht Delft - Van Nelle Aanlegsteiger station Delft 10.30 uur € <strong>57</strong>,50<br />

vrijdag 28 oktober Lez<strong>in</strong>g over 'De Stoel van <strong>Overschie</strong>', <strong>in</strong>cl. maaltijd Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

vanaf 18.00 uur<br />

maaltijd<br />

€ 10,00


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 5<strong>57</strong> 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

Vliegveldweg 59-61<br />

3043 NT Rotterdam<br />

010 - 462 55 66<br />

AirportHotelRotterdam.nl<br />

De lékkerste halve kip<br />

van Rotterdam!<br />

Nieuw uit onze keuken:<br />

duurzame Gildehoen halve kip met<br />

dipsausjes en keuze uit uw favoriete<br />

mar<strong>in</strong>ade, appelmoes, salade en<br />

(zoete) aardappel bereid<strong>in</strong>g.<br />

Geniet met mooi weer<br />

op ons groene terras<br />

aan het water!<br />

Ontvang t/m 31 augustus<br />

50% kort<strong>in</strong>g<br />

op een dessert<br />

Reserveer uw tafel op KipOpZaterdag.nl


‘Samenleven, dat leren k<strong>in</strong>deren hier’<br />

Portret van de Albert Schweitzerschool<br />

Anne Bos<br />

De start van een schooljaar is een feestelijk moment. De Albert Schweitzerschool opende dit jaar extra feestelijk, want het<br />

nieuwe gebouw g<strong>in</strong>g open! Alle k<strong>in</strong>deren zitten nu bij elkaar <strong>in</strong> twee gebouwen aan het ple<strong>in</strong>. Op 26 augustus stond er een<br />

kermis op het schoolple<strong>in</strong> om dat te vieren. Het nieuwe gebouw is licht, ruim, vrolijk en toch rustig. Klaar voor de toekomst!<br />

Op het schoolple<strong>in</strong> rijden kleuters rondjes<br />

op driewielers; twee meisjes gaan op de<br />

vensterbank zitten en zwaaien enthousiast<br />

naar directeuren Debby en Bianca.<br />

Oudere k<strong>in</strong>deren zijn bezig met een vrolijk<br />

balspel. ‘Wat is het fijn dat alle k<strong>in</strong>deren bij<br />

elkaar zijn!’ verzucht Bianca Dolman terwijl<br />

ze naar de spelende k<strong>in</strong>deren kijkt. ‘Nu<br />

kunnen groep 8 en 3 bijvoorbeeld samen<br />

buitenspelen, dat gaat zo leuk samen.’<br />

Megaverhuiz<strong>in</strong>g<br />

Bianca Dolman en Debby Voerman zijn<br />

s<strong>in</strong>ds een jaar samen de directie van de<br />

school. Allebei zijn het echte onderwijsmensen,<br />

al heeft Bianca een tijd <strong>in</strong> het bedrijfsleven<br />

gewerkt. Ze kijken moe maar<br />

heel tevreden terug op de megaverhuiz<strong>in</strong>g<br />

die ze net achter de rug hebben. Alle<br />

leerl<strong>in</strong>gen zijn nu terug op één locatie.<br />

Groep 1 t/m 4 zit <strong>in</strong> het nieuwe gebouw,<br />

samen met de peuters en de bibliotheek.<br />

Groep 5 t/m 8 zit <strong>in</strong> het gebouw direct<br />

aan de Baanweg. Het is de bedoel<strong>in</strong>g<br />

dat na de herfstvakantie ook de buitenschoolse<br />

opvang (BSO) <strong>in</strong> het nieuwe gebouw<br />

komt. Dan is de Albert Schweitzer<br />

officieel een K<strong>in</strong>dcentrum voor k<strong>in</strong>deren<br />

van 2 tot 13 jaar.<br />

Leren leven<br />

‘Dit is een gemengde school’, vertelt Debby.<br />

‘Onze leerl<strong>in</strong>gen zijn een echte afspiegel<strong>in</strong>g<br />

van de wijk. Wat vooral mooi is om<br />

te zien is hoe k<strong>in</strong>deren met verschillende<br />

achtergronden met elkaar omgaan’.<br />

‘K<strong>in</strong>deren leren hier het leven te leven’,<br />

vult Bianca aan. ‘<strong>Natuurlijk</strong> maken ze fouten,<br />

maar daar leer je van! Het gaat bij ons<br />

om de totaalontwikkel<strong>in</strong>g van het k<strong>in</strong>d.<br />

Kennis is belangrijk, maar creativiteit,<br />

muziek en lichamelijke ontwikkel<strong>in</strong>g ook.<br />

En ook leren samenwerken is belangrijk.’<br />

is een kenmerk voor de aanpak van de<br />

Albert Schweitzerschool. ‘We kijken liever<br />

naar de mogelijkheden. Wat heeft een<br />

k<strong>in</strong>d nodig? Hoe kunnen we daar voor<br />

zorgen?’, licht Bianca toe. ‘Soms heeft een<br />

k<strong>in</strong>d iets extra’s nodig. Vaak v<strong>in</strong>den we<br />

een oploss<strong>in</strong>g, zodat een k<strong>in</strong>d toch bij ons<br />

kan blijven. Bijvoorbeeld met een speciale<br />

tafel, of <strong>in</strong>tensieve begeleid<strong>in</strong>g door een<br />

partner uit de zorg. Dat kan allemaal.’<br />

Dat denken <strong>in</strong> mogelijkheden zie je op allerlei<br />

manieren terug. Bijvoorbeeld bij de<br />

‘active floor’ <strong>in</strong> de nieuwbouw. Met deze<br />

vloer kunnen k<strong>in</strong>deren bewegend en<br />

spelend leren, en dat past goed bij deze<br />

Lekker Fit! School, waar bewegen heel<br />

belangrijk is.<br />

Ze kunnen bijvoorbeeld sommen maken<br />

door van cijfer naar cijfer te spr<strong>in</strong>gen. Of<br />

bij taal op lidwoorden spr<strong>in</strong>gen. Of… de<br />

mogelijkheden zijn e<strong>in</strong>deloos. Debby:<br />

‘Onze k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> de bovenbouw kunnen<br />

straks leerzame spelletjes bedenken en<br />

leren programmeren.’<br />

De k<strong>in</strong>deren vermaakten zich opperbest <strong>in</strong> de<br />

draaimolen - Foto: Pim Geurts<br />

Ouders<br />

De ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong>deren staat of valt<br />

met de betrokkenheid van de ouders. ‘We<br />

willen echt zijn, net als k<strong>in</strong>deren. We maken<br />

het niet mooier dan het is. Dat waarderen<br />

ouders enorm’, aldus Bianca. ‘De<br />

meeste ouders zijn heel betrokken, dus er<br />

komt weleens emotie bij kijken. Die emotie<br />

komt uit zorg voor het k<strong>in</strong>d, en die zorg<br />

delen wij. We werken nu eenmaal met het<br />

meest kostbare bezit dat een mens heeft.<br />

We willen daarom altijd <strong>in</strong> gesprek blijven<br />

met ouders, wat er ook gebeurt.’<br />

‘Dit is zo’n mooi vak’, verklaart Debby. ‘Je<br />

kunt echt een verschil maken voor een<br />

k<strong>in</strong>d. Iedereen doet ertoe!’<br />

Het directieteam van de Albert<br />

Schweitzerschool met l<strong>in</strong>ks Bianca Dolman<br />

en rechts Debby Voerman - Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

41<br />

Denken <strong>in</strong> oploss<strong>in</strong>gen<br />

Niet denken <strong>in</strong> hokjes en systemen: dat


Menselijkheid<br />

Klokgelui<br />

42<br />

Onze vaste telefoonlijn wordt steeds<br />

m<strong>in</strong>der gebruikt. Grotendeels overbodig<br />

gemaakt door de smartphone, schuift<br />

het belang van ons nultien-nummer<br />

langzamerhand naar de achtergrond.<br />

In een nostalgische bui overwogen mijn<br />

vrouw en ik er een oud-model bakelieten<br />

toestel voor aan te schaffen. Na een<br />

beetje rondkijken op <strong>in</strong>ternet zijn we<br />

daar echter snel van afgestapt. Een toestel<br />

met druktoetsen op de draaischijf?<br />

Zo’n mengvorm is niet onze smaak. De<br />

technologie schrijdt voort; je krijgt de<br />

tandpasta niet terug <strong>in</strong> de tube. Een<br />

breed scala aan moderne middelen verb<strong>in</strong>dt<br />

ons met de wereld om ons heen.<br />

Wij zijn moderne nomaden: altijd onderweg<br />

en 24/7 bereikbaar. Al die mogelijkheden<br />

om connecties te maken, weerspiegelen<br />

de enorme behoefte van de<br />

mens om contact te hebben met anderen.<br />

Onze genen zijn sociaal van aard, maar ook<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

kieskeurig. We zoeken het liefst de mensen<br />

op die vergelijkbaar zijn met onszelf. Ons<br />

kent ons. Je hoeft je comfortzone niet uit;<br />

je houdt je vertrouwde thuisgevoel. Er is<br />

een hechte band, maar pas op! Het risico<br />

bestaat dat die sterke saamhorigheid zich<br />

helemaal naar b<strong>in</strong>nen gaat richten. Er kan<br />

een exclusieve club ontstaan, die alleen<br />

voor <strong>in</strong>gewijden is. Anderen worden uitgesloten<br />

van deelname. Tegenwoordig is er<br />

veel aandacht voor <strong>in</strong>clusiviteit, en terecht!<br />

Het is hoognodig dat <strong>in</strong>clusiviteit <strong>in</strong> het<br />

centrum van de belangstell<strong>in</strong>g staat. Het is<br />

het repareren van de schade die exclusiviteit<br />

heeft veroorzaakt.<br />

Ik ben allergisch voor een kerk die een<br />

gesloten systeem is; die genoeg heeft aan<br />

zichzelf en ramen en deuren gesloten<br />

houdt. Aan het beg<strong>in</strong> van onze kerkdiensten<br />

wordt meestal gezegd dat we ons<br />

met elkaar verbonden mogen weten <strong>in</strong><br />

Christus. Dat is een universele uitspraak<br />

die de kerk ontstijgt. Daar zit geen gre<strong>in</strong>tje<br />

exclusiviteit bij. Alle mensen zijn met<br />

elkaar verbonden door de menselijkheid.<br />

Dat kl<strong>in</strong>kt als een open deur van jewelste,<br />

maar het is goed om daar eens naar<br />

te kijken. God schiep de mens naar zijn<br />

beeld. Alle mensen hebben de trekken<br />

van God; die zijn bijvoorbeeld zichtbaar<br />

<strong>in</strong> hun creativiteit. Mensen herkennen elkaar<br />

daar<strong>in</strong>; de mensheid vormt een wereldwijde<br />

<strong>in</strong>clusieve club. Jezus Christus<br />

is de mens naar Gods bedoel<strong>in</strong>g. Aan zijn<br />

voorbeeld mag iedereen zich optrekken.<br />

De menselijkheid die alle mensen met elkaar<br />

verb<strong>in</strong>dt, is <strong>in</strong> zijn volmaakte vorm<br />

zichtbaar <strong>in</strong> de Heer van de kerk.<br />

Jan Smit<br />

Bestuurlijk diaken<br />

Nederlands Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)<br />

- Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.bethelkerkoverschie.nl/<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender oktober 2022<br />

zondag 2 oktober Kerkdienst - ds. L. Rixoort PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 2 oktober Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pater Th. Blokland Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 2 oktober Kerkdienst - ds. J. Jonker Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 2 oktober Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 9 oktober Kerkdienst - dhr. S. Telesford PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 9 oktober Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 9 oktober Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 9 oktober Kerkdienst - zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 16 oktober Kerkdienst - mw. R. Rietveld PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 16 oktober Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen - M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 16 oktober Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 16 oktober Samenkomst Kerk aan Huis - lanceerdienst Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 23 oktober Kerkdienst - ds. G. van Meijeren PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 oktober Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 23 oktober<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M.<br />

Verheijen<br />

Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 23 oktober Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 30 oktober Kerkdienst - ds. P.L. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 oktober Gebedsvier<strong>in</strong>g Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 30 oktober Kerkdienst - ds. B. van Zuijlekom Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 oktober Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Rab<strong>in</strong> Somai – Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Rab<strong>in</strong> is 44 jaar en vader van vier k<strong>in</strong>deren.<br />

Hij is afgekeurd vanwege zijn<br />

werk <strong>in</strong> de petrochemische <strong>in</strong>dustrie<br />

en zet zich nu vrijwillig <strong>in</strong> voor anderen.<br />

‘Ik doe vooral vrijwilligerswerk<br />

bij <strong>in</strong> Den Hoogenban’, vertelt Rab<strong>in</strong>.<br />

‘Ik ben activiteitenbegeleider en ik<br />

help bij de kerkdienst; het maakt niet uit van welke kerk.’<br />

Rab<strong>in</strong> is er ook voor mensen die willen praten: over het geloof,<br />

hun problemen of over wat dan ook. ‘En dat zijn niet alleen ouderen<br />

hoor, maar ook jonge mensen’, vertelt hij. ‘Het is altijd<br />

bijzonder om mensen de tijd te geven hun verhaal te vertellen.’<br />

Rab<strong>in</strong> houdt ook van vissen, dat laat de foto die hij <strong>in</strong>stuurde<br />

heel duidelijk zien!<br />

Waar woon je?<br />

Aan de Van Adrichemweg, ik kijk over de Schie en heb het<br />

prachtigste uitzicht van heel <strong>Overschie</strong>!<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Overal waar water is, v<strong>in</strong>d ik het leuk.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat hier veel verschillende mensen wonen en elkaar kennen.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou graag fitnessapparaten buiten hebben, net zoals bijvoorbeeld<br />

<strong>in</strong> Rotterdam- Zuid. Dat zou echt goed zijn voor de mensen<br />

hier.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Als je mensen een lach op hun gezicht kan geven, dan is geld<br />

niet nodig.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Het is via de kerk begonnen. Daar vertelden mensen me erover.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Je komt zo veel verschillende mensen tegen! En iedereen heeft<br />

zijn eigen verhaal.<br />

Aad Neeven – Volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g<br />

Blijdorp<br />

S<strong>in</strong>ds 45 jaar heeft Aad (80) een volkstu<strong>in</strong><br />

en is hij hier vrijwilliger. Hij zat<br />

40 jaar <strong>in</strong> het verenig<strong>in</strong>gsbestuur en<br />

zorgt nu voor de ontvangst van zaken<br />

als grond en zand. ‘Ik help ook mensen<br />

die net beg<strong>in</strong>nen en niets van tu<strong>in</strong>ieren<br />

weten’, vertelt Aad. ‘Ik ben van orig<strong>in</strong>e hovenier, vandaar. Eigenlijk<br />

heb ik van mijn beroep mijn hobby gemaakt.’<br />

Aad woont s<strong>in</strong>ds 8,5 jaar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: ‘lekker dicht bij de volkstu<strong>in</strong>’.<br />

Aad: ‘Het mooiste van mijn tu<strong>in</strong> is de rust. En ook mijn<br />

200 dahlia’s en moestu<strong>in</strong>.’ De verenig<strong>in</strong>g heeft 117 tu<strong>in</strong>en en<br />

een lange wachtlijst. Toch is het lastig om vrijwilligers te v<strong>in</strong>den,<br />

zegt Aad. En die zijn wel nodig!<br />

Waar woon je?<br />

In de Hoogenwaardstraat.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Mijn tu<strong>in</strong> toch. En de Baumannlaan.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse, dat mensen elkaar proberen te helpen.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat ze de w<strong>in</strong>kels laten staan!<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Vrijwilligerswerk kreeg ik thuis met de paplepel <strong>in</strong>gegoten: dat<br />

doe je gewoon.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik kreeg een volkstu<strong>in</strong> en begon toen met de jeugdcommissie.<br />

Daarna heb ik zo’n 40 jaar <strong>in</strong> het bestuur gezeten.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De saamhorigheid, al was die er vroeger wel veel meer.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

43<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!