20.04.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 64

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>64</strong> • april - mei 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

11<br />

19<br />

26<br />

31<br />

33<br />

Nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>g Turf <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Buurvrienden HWD lanceert ‘meersamenheid’<br />

4 mei herdenk<strong>in</strong>g gevallenen 1940 -1945<br />

13 mei Nationale Molendag bij Molen De Speelman<br />

Het verhaal van de Joodse k<strong>in</strong>deren uit <strong>Overschie</strong><br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-<strong>64</strong>1919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

Ga naar www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl -<br />

tel. 0180-<strong>64</strong>1919


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.900 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 65 – 2023:<br />

22 mei 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -<strong>64</strong>1919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

www.rijnshop.nl


Voorwoord<br />

De redactie las het artikel over Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992 bij<br />

het voorbereiden van deze <strong>editie</strong>. Het leverde een gevoel<br />

van nostalgie op. In 1992 kon deze dag bijna uit de losse<br />

pols georganiseerd worden. M<strong>in</strong>der beveilig<strong>in</strong>g, m<strong>in</strong>der<br />

uitgesproken men<strong>in</strong>gen, wel een leuke en ongedwongen<br />

sfeer. Het was ook een tijd waar<strong>in</strong> bewoners veel vanzelfsprekender<br />

als vrijwilliger actief waren. Zoals <strong>in</strong> het artikel<br />

ook staat geschreven: een bezoek als toen is <strong>in</strong> 2023<br />

niet meer op deze manier te organiseren.<br />

En dat brengt ons terug <strong>in</strong> de realiteit van vandaag. Nog steeds<br />

zijn er veel vrijwilligers die met elkaar van alles organiseren.<br />

Maar iedereen heeft het druk en dus is het niet meer zo vanzelfsprekend<br />

om naast je baan en k<strong>in</strong>deren ook nog eens vrijwilligerswerk<br />

te doen.<br />

Dat maakt het voor organisaties en sticht<strong>in</strong>gen wel lastig om<br />

genoeg vrijwilligers te v<strong>in</strong>den om iets moois voor elkaar te krijgen.<br />

Dat betekent dat de vrijwilligers die er zijn, er hard aan<br />

moeten trekken. Veel clubs en verenig<strong>in</strong>gen drijven nu eenmaal<br />

op vrijwilligers. Toch levert vrijwilligerswerk je wel degelijk<br />

iets op: voldoen<strong>in</strong>g. Contacten. Blije mensen. De vrijwilligers<br />

die we maandelijks spreken voor de rubriek Vrijwilligers<br />

aan het woord zeggen het allemaal: Vrijwilligerswerk, dat doe<br />

je niet voor niets.<br />

Door naar iets anders, want <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong> is weer van alles te<br />

lezen over wat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gebeurt of staat te gebeuren. Zo<br />

is het weer een boeiende <strong>editie</strong> met voor iedereen wel wat <strong>in</strong>teressants.<br />

Op de voorkant ziet u hoe de <strong>Overschie</strong>se schilder<br />

Rajkovics naar <strong>Overschie</strong> kijkt met de ogen van Johannes Vermeer.<br />

Dromen over verre reizen kunt u doen bij het portret van<br />

deze maand, de serie Nooit gebouwd gaat verder en Museum<br />

<strong>Overschie</strong> heeft b<strong>in</strong>nenkort een nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>g over de<br />

turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g rond <strong>Overschie</strong>. De loopgroep leverde een onverwachte<br />

ontmoet<strong>in</strong>g op en de Buurvrienden van HWD komen<br />

met iets nieuws om eenzaamheid tegen te gaan: ‘meersamenheid’.<br />

Wordt dat een trend die landelijk vervolg krijgt? En zien<br />

we dit woord dan over een paar jaar terug <strong>in</strong> de Van Dale?<br />

Ook leest u over het afscheid van fysiotherapeut D<strong>in</strong>a Brezet<br />

en het jubileum van Slim Rotterdam. Het groene karakter van<br />

<strong>Overschie</strong> valt dan weer goed te zien <strong>in</strong> de Groene kaart. En de<br />

komende maand zijn er bovendien genoeg evenementen, zoals<br />

de markten bij molen De Speelman en bij K<strong>in</strong>dcentrum De<br />

Stern.<br />

We wensen u weer veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Bij de molen 5<br />

Kon<strong>in</strong>gsspelen van OBS Het Podium een succes! 7<br />

Aankondig<strong>in</strong>g Sociale Straat 7<br />

Klop aan bij Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> (BOOS) 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Buurvrienden Activiteitenagenda 2023 19<br />

Meersamenheid 19<br />

Naar de zaak met de fiets van de zaak 23<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de geest van Johannes Vermeer 23<br />

Herdenk<strong>in</strong>g Gevallenen 2023 26<br />

Een toevallig weerzien bij de loopgroep 27<br />

Feestelijke ballonnen voor 10 jaar SLIM! 27<br />

Ladies Day 2023 bij RCSV Zestienhoven 28<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992 29<br />

13 mei: Lentemarkt bij K<strong>in</strong>dcentrum De Stern 30<br />

Zie <strong>Overschie</strong> ‘Muziek!’ 30<br />

Feest bij molen De Speelman op 13 mei 31<br />

Wilhelmus uit protest 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

Aanw<strong>in</strong>st Museum <strong>Overschie</strong>: schilderij In de stal 35<br />

Portret van Alice van der Werf, Travel Counsellor 37<br />

Alles gaat kapot 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto van de voorzijde: <strong>Overschie</strong>se schilder Gyula Rajkovics<br />

schilderde, <strong>in</strong> lijn met alle actuele belangstell<strong>in</strong>g voor het schilderwerk<br />

van Johannes Vermeer, de huizen <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat <strong>in</strong> de<br />

stijl van deze beroemde Nederlandse kunstschilder.<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Marga Cooiman-van Muijden<br />

Voor mij is <strong>Overschie</strong> ook nostalgie:<br />

beelden uit mijn jeugd schuiven over<br />

het heden heen.<br />

Ons gez<strong>in</strong> met zes k<strong>in</strong>deren verhuisde <strong>in</strong><br />

1956 naar Torenlaan 16, naast Dieleman.<br />

Achter uit ons huis keken we over de<br />

schooltu<strong>in</strong>tjes heen een nog vrijwel lege<br />

Spaanse Polder <strong>in</strong>. Midden op straat werd<br />

druk gespeeld: grote gez<strong>in</strong>nen en nog<br />

we<strong>in</strong>ig auto’s. Touwtjes uit de brievenbus,<br />

flessen melk op de stoep, de melk-groente-<br />

kolen- olie- én schillenboer kwamen<br />

langs. Bij nr. 22 lagen op woensdagmiddag<br />

tientallen schoentjes op het tu<strong>in</strong>pad...<br />

iedereen mocht T.V. komen kijken.<br />

Een kamer vol buurk<strong>in</strong>deren had pret om<br />

Coco en de Knorrepot.<br />

De tennisbaan ligt er nu stil bij. Vroeger<br />

was het daar ‘s zomers druk en ook <strong>in</strong> de<br />

w<strong>in</strong>ter op de ijsbaan. Waar de bieb nu is,<br />

zie ik nog de lagere school: meisjes beneden,<br />

jongens boven.<br />

Naar een veel groter huis <strong>in</strong> 1966: Schansweg<br />

7, tussen familie Van den Burg (van<br />

de borstelfabriek en familie Van Doodewaard<br />

(directeur Kortman & Schulte - Biotex).<br />

Tot aan de Schie zag je gras, een<br />

plas en veel wilde bloemen. Toen g<strong>in</strong>g het<br />

Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> gebouwd worden, we<br />

kregen bouwverkeer, langdurig heien en<br />

daarna snelwegen aan de voorkant.<br />

In het huidige appartementencomplex<br />

<strong>in</strong> de R.K. kerk hadden we ooit als gez<strong>in</strong><br />

vaste plaatsen en g<strong>in</strong>gen we biechten<br />

met de klas. Na de zondagmis napraten<br />

met vrienden en bekenden. Onder de<br />

kerk richtten we na een discussieavond<br />

J17-24 op voor jongeren. Ineens waren er<br />

veel uitjes, evenementen, fuifjes. Wat een<br />

clubje kan doen <strong>in</strong> een wijk!<br />

S<strong>in</strong>ds 2012 woon ik weer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Onder de Van der Duijn van Maasdamvlag.<br />

Het voelt hier <strong>in</strong> Park16Hoven voor<br />

mij echt niet als <strong>Overschie</strong>. Wie weet<br />

komt dat nog, net als de al jaren beloofde<br />

supermarkt. Er is hier alleen nieuwbouw.<br />

Plus een basisschool. K<strong>in</strong>deropvang naast<br />

het gezondheidscentrum (geen huisarts<br />

daar!). Verder nul komma nul: geen openbaar<br />

vervoer, geen café met terrasje, geen<br />

w<strong>in</strong>kel, kerk, leuk ple<strong>in</strong> of verenig<strong>in</strong>g. Dat<br />

is toch nodig om elkaar hier te kunnen<br />

ontmoeten.<br />

Om toch wat wijkbewoners te leren kennen,<br />

vroeg ik <strong>in</strong> 2016 om k<strong>in</strong>dermodellen<br />

uit Park16Hoven. Ik maakte schetsen en<br />

foto’s waar een vader of moeder bij was.<br />

Een schets kregen ze als bedankje.<br />

Zestien Portretten wilde ik uitwerken…<br />

het werden er veertig! In de school hier<br />

stelde ik ze op een avond allemaal tentoon<br />

en wat later <strong>in</strong> de Grote Kerk. Het<br />

was erg leuk zoveel Park16Hovenburen<br />

samen te zien.<br />

Ik hoop dat de cultuurscout en de Oranjeverenig<strong>in</strong>g<br />

dit stuk <strong>Overschie</strong> e<strong>in</strong>delijk<br />

v<strong>in</strong>den.<br />

De “pen” geef ik door aan mijn buurvrouw<br />

Liesbeth Rebers-van der Velde.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Bij de molen<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Maandenlang drupten de tranen uit z’n raampjes<br />

hij was verdrietig, maar ook boos<br />

die lange lijzen, ijzig <strong>in</strong> de aarde zonder poten<br />

met drie verstijfde v<strong>in</strong>gers zonder koten<br />

vogelverschrikkers als natuurverlossers<br />

die mogen zich ook molen noemen<br />

molens zonder kloten, zonder molenaar<br />

het weer mag: de wieken zullen weer gaan draaien<br />

hun historie zwaaien over park en dorp<br />

kijk maar: de w<strong>in</strong>d en de vier wieken, als m<strong>in</strong>naars<br />

waaien ze elkander <strong>in</strong> de armen.<br />

hij van het kle<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong>, hij stond daar maar<br />

majestueus, ondanks vier zieke wieken<br />

(wèl vier, ziet u, zoals het hoort)<br />

hij bleef z’n meel verkopen, en z’n klanten tonen<br />

hoe ècht een molen is en voelt en ruikt en overw<strong>in</strong>t<br />

want daar zijn de goedgevenden met hun erbarmen<br />

straks wordt een mooie Molendag, de dag dat<br />

Foto: Paul Breijs


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

k<strong>in</strong>deropvang<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-231893<strong>64</strong> / 015 3<strong>64</strong>6271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


Kon<strong>in</strong>gsspelen van OBS Het Podium een succes!<br />

Woensdagochtend 19 april waren zo’n 100 k<strong>in</strong>deren van<br />

OBS Het Podium op het HWD terre<strong>in</strong> te v<strong>in</strong>den, waar ze bij<br />

allerlei sporten probeerden de beste te zijn.<br />

Er was hockey, voetbal, jeu de boules, atletiek en nog veel meer.<br />

De weersomstandigheden werkten mee, dus het werd een<br />

sportief, maar ook gezellig gebeuren.<br />

Foto: Het Podium<br />

Cadeau voor 100-jarige Sticht<strong>in</strong>g<br />

Bevorder<strong>in</strong>g van Volkskracht<br />

Sticht<strong>in</strong>g Bevorder<strong>in</strong>g van Volkskracht is<br />

voor veel cultuurliefhebbers geen onbekende.<br />

Zeker mensen die actief zijn bij de<br />

organisatiekant van cultuur kennen deze<br />

sticht<strong>in</strong>g. Dat geldt ook voor het bestuur<br />

van Museum <strong>Overschie</strong>. Daarom vertellen<br />

we u wat Volkskracht voor het museum<br />

betekent:<br />

Volkskracht heeft altijd een bijzondere<br />

band onderhouden met Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Ook met de andere musea van onze<br />

stad, trouwens. Volkskracht draagt f<strong>in</strong>ancieel<br />

bij aan tentoonstell<strong>in</strong>gen, acquisities of<br />

een verbouw<strong>in</strong>g. Medewerkers van Volkskracht<br />

zijn echt geïnteresseerd, en volgen<br />

de musea met veel plezier en aandacht.<br />

Zie voor de verdere <strong>in</strong>formatie en de projecten<br />

waar Museum <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de afgelopen<br />

35 jaar ondersteun<strong>in</strong>g voor heeft<br />

ontvangen het uitgebreide verslag op de<br />

website:<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

7<br />

Omslag Kastelen en Buitens <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

mede mogelijk gemaakt door bijdrage Volkskracht<br />

Ook een kraam op de Sociale Straat of braderie?<br />

VIND WAAR HET OMGAAT<br />

SOCIALESTRAAT<br />

Zaterdag 20 juni is de Sociale Straat er<br />

weer, samen met een braderie op de<br />

Burgemeester Baumannlaan. Met de<br />

Sociale Straat presenteren maatschappelijke-<br />

en sociale aanbieders (sticht<strong>in</strong>gen/verenig<strong>in</strong>gen/organisaties)<br />

zich aan de <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>woners. En<br />

de braderie? Die is vooral leuk! Wie een<br />

kraam wil, kan zich nu aanmelden.<br />

Aanmelden braderie<br />

Wilt u een kraam op de braderie/ Luikse<br />

markt? Als particulier of als ondernem<strong>in</strong>g:<br />

het kan allebei. Bel of mail organisator<br />

Beukers Evenementen:<br />

06 5058 3127 | beukersevenementen@<br />

hotmail.com.<br />

Aanmelden sociale straat<br />

Bent u een aanbieder van sociale of maatschappelijke<br />

diensten? Meld je dan aan<br />

voor een gratis statafel ok kraam. Niet<br />

bij Beukers, maar bij Amanda Jansen van<br />

wmo radar - ajansen@wmoradar.nl of bij<br />

Kees van der Meer - kees@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.<br />

De Sociale Straat komt weer op zijn ‘oude’<br />

plek op het ple<strong>in</strong>tje voor de Baumannkerk.<br />

Er zal muziek zijn van o.a. Rita Young<br />

en veel k<strong>in</strong>derspelletjes - dus kom lekker<br />

met de hele familie. We verklappen alvast<br />

dat de k<strong>in</strong>deren leuke prijsjes kunnen<br />

w<strong>in</strong>nen!<br />

In het volgende nummer van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> komt meer <strong>in</strong>formatie.


Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE SERVICES<br />

GRATIS<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

OVERSCHIESE APOTHEEK<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

APOTHEEK ABTSWEG<br />

(servicepunt)<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 437 35 82<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


BOOS<br />

Zoekt u hulp? Klop aan bij<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> (BOOS)<br />

Ik heb hulp nodig maar ik weet niet waar ik moet zijn...<br />

Waar v<strong>in</strong>d ik <strong>in</strong>formatie of ik een toelage kan krijgen?<br />

Wie kan mij iets vertellen over mijn uitker<strong>in</strong>g? Er is een<br />

verander<strong>in</strong>g <strong>in</strong> mijn woonsituatie gekomen. Met wie<br />

kan ik daar over praten?<br />

Heeft u ook zo’n vraag? Aarzel niet en kom gewoon naar het<br />

<strong>in</strong>loopspreekuur van BOOS. Daar kun je b<strong>in</strong>nenlopen zonder<br />

afspraak: van d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag tussen 9 en 13 uur.<br />

Onze medewerker probeert je vraag te beantwoorden<br />

en lukt dat even niet, dan vertelt hij of zij je waar je het<br />

antwoord wél kunt krijgen.<br />

Belast<strong>in</strong>gvragen<br />

Let op: heb je vragen over belast<strong>in</strong>g en aangifte van belast<strong>in</strong>g<br />

doen? Daar moet je wél een afspraak voor maken.<br />

Dan word je uitstekend geholpen. Trouwens: wil jij zelf<br />

misschien één van onze vrijwilligers worden? We leiden<br />

je op en maken je wegwijs <strong>in</strong> de keuken van toeslagen,<br />

woonvragen en <strong>in</strong>stanties. Best <strong>in</strong>teressant!<br />

Kom er over praten; dat kost niks en levert je waarschijnlijk<br />

veel z<strong>in</strong>volle uren op.<br />

Team BOOS<br />

Afscheid van fysiotherapeut D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Aad van Dijk<br />

Na bijna 43 jaar hard werken gaat fysiotherapeut D<strong>in</strong>a Brezet samen met haar man genieten van een welverdiend<br />

pensioen. Dit vierde D<strong>in</strong>a met haar collega’s van De Hoed op 13 april met een afscheidsborrel <strong>in</strong> In den Berkebrom.<br />

In bijna 43 jaar tijd bouwde D<strong>in</strong>a<br />

een goede reputatie op met haar<br />

praktijk. Ze stond bekend om haar<br />

snelle diagnoses en wist soms al<br />

resultaten te bereiken met een simpel<br />

advies, zoals ‘neem een andere<br />

houd<strong>in</strong>g aan’. D<strong>in</strong>a was zelf altijd<br />

sportief. Die ervar<strong>in</strong>g gebruikte ze<br />

om geblesseerde sporters weer op<br />

de been te brengen met manuele<br />

therapie. De oefen<strong>in</strong>gen (ze leek er<br />

onnoemelijk veel te kennen) die ze<br />

je als huiswerk meegaf, waren altijd<br />

precies op maat.<br />

Sociaal bewogen<br />

In haar praktijk kwamen ook vrouwen<br />

met gezondheidsklachten die<br />

niet zomaar konden gaan sporten.<br />

Daar besloot D<strong>in</strong>a iets aan te doen:<br />

ze g<strong>in</strong>g met hen <strong>in</strong> een groepje<br />

oefen<strong>in</strong>gen doen die goed bij hen<br />

pasten. Dit groepje startte <strong>in</strong> 2011<br />

<strong>in</strong> de praktijkruimte, maar de groep<br />

werd al snel te groot. Dus huurde<br />

D<strong>in</strong>a een zaal.<br />

Om te zorgen dat de vrouwen niet<br />

afhaakten vanwege de kosten,<br />

hield ze die heel laag onder de noemer<br />

Gezond Bewegen. D<strong>in</strong>a vond<br />

trouwens dat niet alleen vrouwen<br />

laagdrempelig moesten kunnen bewegen;<br />

dat moest ook kunnen voor<br />

een gemengde groep mannen en<br />

vrouwen. Dus gaf ze <strong>in</strong> 2015 de aanzet<br />

voor wat Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

zou gaan worden.<br />

Loopbaan<br />

D<strong>in</strong>a begon met werken toen ze 24<br />

was en afgestudeerd als fysiotherapeute.<br />

Daar zit nog een verhaal aan<br />

vast, want haar sportieve achtergrond<br />

-hardlopen, hockey, volleybal,<br />

tennis, judo, toerfietsen en schaatsen<br />

- was op zichzelf al een reden<br />

om voor fysiotherapie te kiezen.<br />

Maar haar atletische judoleraar was<br />

ook fysiotherapeut en leidde een<br />

beweeggroep voor huisvrouwen.<br />

In die groep zat D<strong>in</strong>a’s moeder. Die<br />

was zo onder de <strong>in</strong>druk van de judoleraar/fysiotherapeut,<br />

dat ook zij fysio<br />

de beste studie voor D<strong>in</strong>a vond.<br />

In 1988 begon D<strong>in</strong>a met een eigen<br />

praktijk aan huis. Tien jaar later zette<br />

ze deze praktijk voort <strong>in</strong> De Hoed.<br />

Weer tw<strong>in</strong>tig jaar later deed ze haar<br />

praktijk over aan Jasper van Staveren<br />

die de bedrijfsnaam RTM Fysiotherapie<br />

hanteerde. D<strong>in</strong>a bleef tot<br />

haar pensioen werken bij RTM.<br />

D<strong>in</strong>a gaat door met Gezond Bewegen<br />

<strong>in</strong> speeltu<strong>in</strong> Levenslust. Hierbij<br />

doen zo’n 20 vrouwen elke d<strong>in</strong>sdagochtend<br />

met elkaar gezellig<br />

oefen<strong>in</strong>gen op muziek. Ook blijft ze<br />

wekelijks tennissen.<br />

We wensen D<strong>in</strong>a en haar man Roel<br />

nog een prettige tijd toe!<br />

Gerrit Neomagus (voormalig huisarts) en D<strong>in</strong>a Brezet<br />

bij het afscheid <strong>in</strong> In den Berkebrom - Foto: Ron Pluijm<br />

BOOS<br />

9


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

Wij stofferen stoelen en andere meubelstukken<br />

vakkundig en betaalbaar. Ook kun je bij ons de magie<br />

van het blockpr<strong>in</strong>ten ontdekken.<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Kom gezellig eens langs om onze collectie<br />

meubelstoffen te bekijken of voor een leuke workshop.<br />

06 486 365 01<br />

Pieter van Aschstraat 3<br />

Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

Juwelier Sativar<br />

Al meer dan 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

Een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Bekend van radio en TV<br />

Grote collectie gouden en zilveren sieraden.<br />

Reparaties en aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> eigen atelier.<br />

Wij hebben voor u de nieuwe collecties<br />

beschikbaar waaronder die van ZINZI.<br />

Onder het genot van een kopje koffie<br />

laten wij u met veel plezier onze prachtige<br />

collectie gouden, briljanten en zilveren<br />

sieraden zien.<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

drs. Joris Huijser<br />

Barba Udo<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Duyvesteynstraat 11 3042 BA Rotterdam Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com www.sativar.nl www.facebook.com/leo.dehaas.71<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl


Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 <strong>64</strong><br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht mei 2023<br />

T u r f<br />

Turf, turf en nog eens turf. Tweehonderd<br />

jaar geleden draaide het leven <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> zo’n beetje rond turf. Je had<br />

het nodig om te koken, het een beetje<br />

warm te hebben, en je kon het verkopen.<br />

Turf gaf <strong>Overschie</strong> bovendien<br />

letterlijk vorm. Vanaf 7 mei tot en met<br />

half oktober kom je alles te weten over<br />

turf bij Museum <strong>Overschie</strong>. Wat is turf?<br />

Hoe kom je eraan en wat kun je ermee?<br />

Hoe was het leven van de mensen voor<br />

wie turf zo belangrijk was? Er is een<br />

speciaal k<strong>in</strong>derprogramma, dus dit is<br />

echt een uitje voor het hele gez<strong>in</strong>.<br />

Stel je voor, dat je tweehonderd jaar geleden<br />

rondliep <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Wat zou je dan<br />

het meeste opvallen?<br />

Koud<br />

Misschien viel je vooral de grote armoede<br />

op. Er waren toen veel <strong>Overschie</strong>se mensen<br />

die nauwelijks iets te eten hadden.<br />

Mensen die het ’s w<strong>in</strong>ters koud hadden.<br />

Echt koud. De afgelopen w<strong>in</strong>ter hadden<br />

veel mensen het koud <strong>in</strong> huis. Maar dat is<br />

niks vergeleken met de w<strong>in</strong>terse kou van<br />

zo’n tweehonderd jaar. De meeste huizen<br />

waren niet warm te stoken – de enige<br />

warmte was <strong>in</strong> de keuken, waar het fornuis<br />

stond. Dat fornuis stookte je met…<br />

turf. Maar daar moest je dan wel zien aan<br />

te komen.<br />

Dan maar een dikke trui? Ook die hadden<br />

veel mensen niet. En de enige broek die<br />

ze hadden was al zoveel keer gerepareerd!<br />

Veel mensen waren dolgelukkig<br />

als ze met Kerst een mand turf van de ‘bedel<strong>in</strong>g’<br />

kregen (een soort Voedselbank,<br />

vaak van de kerk). Kreeg jij je turf van de<br />

kerkelijke armenzorg, dan moest je wel<br />

op zondag naar de Grote Kerk. Was je<br />

Rooms Katholiek? Dan had je pech, want<br />

dan moest je voor 1800 een fl<strong>in</strong>k e<strong>in</strong>d lopen<br />

naar de kerk; <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> was toen<br />

geen RK-kerk.<br />

Ingemaakte groente<br />

Veel mensen hadden alleen <strong>in</strong> de zomer<br />

werk. In de w<strong>in</strong>ter moesten ze het doen<br />

met wat ze gespaard hadden - als dat was<br />

gelukt. Veel mensen hadden een groentetu<strong>in</strong>tje<br />

en dan aten ze <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter de<br />

<strong>in</strong>gemaakte groenten. Soms konden ze<br />

een varken of schaap grootbrengen en <strong>in</strong><br />

november - slachtmaand - slachten.<br />

Turfstekers<br />

Zo’n beetje helemaal onderaan de maatschappelijke<br />

ladder stonden de turfstekers<br />

of turftrappers. Dit waren vaak<br />

vrouwen. Zij hadden alleen <strong>in</strong> de zomer<br />

werk met turfsteken en het keren van de<br />

drogende turf. Het was zwaar werk. Turf<br />

was gedroogd veen, en veen bestond uit<br />

vergane plantenresten.<br />

<strong>Overschie</strong> lag midden tussen veenpolders<br />

en dat waren belangrijke gebieden<br />

voor het steken van turf. De veengrond<br />

werd met speciaal gereedschap ‘gestoken’<br />

of opgebaggerd en dan te drogen<br />

gelegd op zogenaamde legakkers. Voor<br />

de najaarsstormen moest de gedroogde<br />

turf naar b<strong>in</strong>nen, want anders was het<br />

niet meer te gebruiken als brandstof.<br />

De Oost-Abtspolder is de polder waar <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> voor het laatst op grote schaal<br />

turf werd gewonnen. Dat was <strong>in</strong> de 19e<br />

eeuw. Tot ongeveer 1970 stond achter de<br />

boerderij ’s Gravenhuize nog een heel grote<br />

turfschuur. De w<strong>in</strong>d moest er door heen<br />

kunnen blazen om de turf droog te houden.<br />

Nu is daar een nieuwe arm van de Schie.<br />

[foto] Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

Vissen <strong>in</strong> de plassen<br />

Vissen was <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> vroeger tijden<br />

bittere noodzaak voor voldoende<br />

voedsel. <strong>Overschie</strong> bestond voor ongeveer<br />

de helft uit water. Dat kwam door<br />

al dat turfsteken: waar de turf weg was,<br />

bleven diepe plassen over, net zoals de<br />

<strong>Overschie</strong>se plassen langs Rijksweg 13.<br />

Zo’n tweehonderd jaar zagen geleden<br />

de polders Schieveen, Zestienhoven en<br />

Oudendijk er bijna helemaal zo uit. Er was<br />

dus genoeg plek om te vissen, dat wel.<br />

Leer alles over turf<br />

In de expositieruimte De Melkfabriek<br />

aan de <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel zie je<br />

vanaf 7 mei hoe turf gewonnen werd en<br />

wat daarvoor gebruikt werd. Hoe ze dat<br />

deden en hoe ze leefden kun je zien op<br />

enkele films. Er komt een speciaal k<strong>in</strong>derhoekje<br />

en misschien kun je buiten nog<br />

even ‘turftrappen’. Er komt ook een speciale<br />

k<strong>in</strong>derrondleid<strong>in</strong>g. Maar misschien wil<br />

jij je liever warmen aan een turfvuurtje?<br />

Er komen ook excursies met onder meer<br />

wandel<strong>in</strong>gen langs de randen van de<br />

oude veenplassen. En er komt een speciale<br />

turfweek!<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Voorjaar <strong>in</strong> de<br />

www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


WMO radar<br />

Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g Valpreventie (65+) start 8 mei<br />

Zou u wat meer willen bewegen maar het komt er steeds niet van? Zet<br />

dan nu de stap en meldt u aan voor de cursus: Kom <strong>in</strong> Beweg<strong>in</strong>g.<br />

Bewegen staat centraal, maar u krgt ook <strong>in</strong>formatie over vallen en over<br />

het voorkomen daarvan. Deze cursus is ook voor u wanneer u niet van<br />

sport houdt en nooit aan sport heeft gedaan. Voor ouderen die met een<br />

stok of rollator lopen, wordt het bewegen aangepast.<br />

De cursus heeft 9 gezellige maandagmiddagen van 14:00 – 15:00 uur<br />

met na afloop een welverdiend kopje koffie of thee! Kosten voor de gehele<br />

cursus slechts €10,-<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en aanmeld<strong>in</strong>g kunt u contact<br />

opnemen met Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl of 06 11 20 54 94<br />

MEIVAKANTIE PLANNING<br />

OVERSCHIE<br />

WMO radar<br />

13<br />

25/04<br />

MAANDAG<br />

Wensstenen verven<br />

Locatie: De halte<br />

(bibliotheek)<br />

Tijd: 13:00 tot 15:00 uur<br />

Doelgroep: 4 tot 13 jaar<br />

Maximaal: 20 deelnemers<br />

26/04<br />

DINSDAG<br />

Voetbaltoernooi boys<br />

only!<br />

Locatie: Voetbalclub<br />

HWD<br />

Tijd: 13:00 tot 16:00 uur<br />

Doelgroep: 9 tot 13 jaar<br />

02/05<br />

DINSDAG<br />

Voorleeswedstrijd<br />

Locatie: De halte<br />

(bibliotheek)<br />

Tijd: 13:00 tot 15:00 uur<br />

Doelgroep: 10 tot 13 jaar<br />

Maximaal: 10 deelnemers<br />

03/05 04/05<br />

WOENSDAG<br />

Voetbaltoernooi girls<br />

only!<br />

Locatie: Voetbalclub<br />

Zestienhoven<br />

Tijd: 13:00 tot 16:00 uur<br />

Doelgroep: 9 tot 13 jaar<br />

DONDERDAG<br />

Papier maché knutselen<br />

Locatie: De halte<br />

(bibliotheek)<br />

Tijd: 15:00 tot 17:00 uur<br />

Doelgroep: 4 tot 13 jaar<br />

Maximaal: 20 deelnemers<br />

AANMELDEN BIJ:<br />

K<strong>in</strong>d-tienerwerkers<br />

Miriam: 0651480068<br />

Just<strong>in</strong>: 0683112177<br />

Ileida: 0651096503<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Seniorencoach<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom | 06 11 20 54 94<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl<br />

K<strong>in</strong>d-tienerwerker<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek | 06 83 11 21 77<br />

JTombroek@wmoradar.nl


Allelidmaatschappen<br />

maandelijksopzegbaar!<br />

vanaf<br />

€15,95<br />

permaand<br />

Ofhuureenbaan<br />

vanaf€17,50peruur<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

De nieuwe wijkhub komt er aan<br />

B<strong>in</strong>nenkort wordt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een wijkhub geopend aan de Abtsweg<br />

24-26 <strong>in</strong> de voormalige groentew<strong>in</strong>kel van Van Gelder AGF. De wijkhub<br />

is net als de wijkraad onderdeel van Wijk aan Zet, waarmee de gemeente<br />

Rotterdam wil dat Rotterdammers meer <strong>in</strong>vloed krijgen op hun wijk. De<br />

wijkhub wordt een ontmoet<strong>in</strong>gsplek, een huiskamer, voor bewoners. U<br />

kunt er niet terecht voor een nieuw paspoort of een nieuw rijbewijs. Wel<br />

kunt u er zonder afspraak terecht als u bijvoorbeeld vragen heeft aan de<br />

gemeente, <strong>in</strong> gesprek wil met de wijkagent of wilt afspreken met een<br />

wijkraadslid. Ook als u leuke ideeën heeft voor de wijk, om een praatje<br />

verlegen zit of alleen een kop koffie wilt dr<strong>in</strong>ken bent u welkom.<br />

Foto: Wijkraad Hoogvliet<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Verkeer en overlast<br />

Er is <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel sluipverkeer en de drukte neemt toe. Ook<br />

wordt er soms asociaal gereden en zijn er verkeersonveilige punten.<br />

Bewoners rondom het vliegveld ervaren overlast door parkerende<br />

vakantiegangers. Wij vragen hier als wijkraad ook aandacht voor. Het<br />

is zelfs een van onze actiepunten voor 2023 <strong>in</strong> ons wijkakkoord. Dat<br />

heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de parkeeroverlast <strong>in</strong> kaart wordt<br />

gebracht door een parkeertell<strong>in</strong>g. Ook worden verkeersonveilige situaties<br />

verzameld. Op 8 mei 2023 praten we verder met ambtenaren van<br />

mobiliteit. En over ons wijkakkoord gesproken, op 19 juni 2023 zullen<br />

wij het wijkakkoord presenteren tijdens de wijkraadsvergader<strong>in</strong>g <strong>in</strong> In<br />

de Lugt. We hopen u daar te zien en u meer te kunnen vertellen over<br />

het wijkakkoord.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

<strong>Overschie</strong> van de toekomst en <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g<br />

Op 17 april 2023 is de wijkraad bijgepraat door ambtenaren van stadsontwikkel<strong>in</strong>g<br />

over plannen voor <strong>Overschie</strong>. Er wordt gewerkt aan een<br />

Masterplan voor een nieuw centrum voor <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> het gebied achter<br />

de Baumannlaan, ter hoogte van de Willem Hedaweg en de West-Sidel<strong>in</strong>ge.<br />

Dit plan heet Starrenburg-Kouwenhoek. Hier moeten nieuwe<br />

won<strong>in</strong>gen komen, maar ook een locatie voor het nieuwe zwembad en<br />

een sporthal. Ook het gebied aan de andere kant van de A13, ter hoogte<br />

van de flats aan de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge horen hierbij. Verder hebben we meer<br />

gehoord over de ontwikkel<strong>in</strong>g van de voormalige voetbalvelden aan de<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg.<br />

Foto: Hannagnes Faber<br />

Graag maken wij u er op attent dat u nog steeds voor iemand een <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g kunt aanvragen bij de wijkraad. Deze penn<strong>in</strong>g<br />

is een onderscheid<strong>in</strong>g die wordt uitgereikt aan personen die 5 jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan voor gemiddeld m<strong>in</strong>imaal<br />

6 uur per week. U moet de aanvraag wel vertrouwelijk houden.


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

mei 2023<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

‘Dit vergroot je wereld’<br />

Ontdek <strong>in</strong>teressante activiteiten en - uitzoeken en een afspraak maken.<br />

wie weet - leuk werk <strong>in</strong> de buurt. Dat Hier kun je rekenen op een warm<br />

kan met de strippenkaart van Kijk welkom en een rondleid<strong>in</strong>g.<br />

op de Wijk (Reakt). ‘De manier om Zo’n bezoek geeft snel een <strong>in</strong>druk<br />

bewoners en <strong>in</strong>stanties aan elkaar van het bedrijf en wat ze doen. Het<br />

te koppelen’, v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong>itiatiefnemer brengt je op ideeën en biedt kansen<br />

<strong>in</strong> je zoektocht naar activiteiten,<br />

Hans Gorissen.<br />

dagbested<strong>in</strong>g of werk. Het vergroot<br />

‘Met de strippenkaart kunnen bewoners<br />

een kijkje nemen bij organi-<br />

netwerk.’<br />

je wereld en is goed voor je sociale<br />

saties <strong>in</strong> de eigen woonwijk’, vertelt<br />

Hans die mensen met organisaties Prachtig voorbeeld<br />

verb<strong>in</strong>dt. Hij bedacht de kaart waar Hans vervolgt: ‘Een prachtig voorbeeld<br />

is Marc, die enorm handig is<br />

organisaties als buurthuizen en<br />

Bibliotheek Rotterdam, maar ook en graag knutselt. Hij werkt nu <strong>in</strong><br />

Natuurmonumenten en wmo radar Huis van de Wijk De Halte: hij laat<br />

op staan.<br />

zijn talent zien <strong>in</strong> de Repair Halte<br />

waar bewoners kapotte apparaten<br />

Warm welkom<br />

kunnen laten repareren.<br />

‘En zojuist bericht de boswachter En laatst ontdekte iemand dat het<br />

dat ook de Belevenisboerderij op Huis van de Wijk computerlessen<br />

de kaart komt. De belangstell<strong>in</strong>g verzorgt. Hij was meteen enthousiast<br />

blijft groeien.’ Daar kijkt Hans niet en volgt de cursus nu iedere week.’<br />

van op. ‘Stel, je zit veel thuis en<br />

v<strong>in</strong>dt het spannend om stappen Voor iedereen<br />

richt<strong>in</strong>g werk te zetten. Dan kun je In Rotterdam zijn er 9 strippenkaarten<br />

en 3 strippenkaarten op de strippenkaart een organisatie<br />

speciaal<br />

voor jongeren beschikbaar. Wie<br />

<strong>in</strong> een traject zit bij Reakt, krijgt<br />

de strippenkaart via begeleiders.<br />

‘We passen het toe, maar je hoeft<br />

niet per se <strong>in</strong> een traject te zitten’,<br />

benadrukt Hans. ‘Iedereen kan<br />

de strippenkaart downloaden. We<br />

denken <strong>in</strong> kansen en ik kan alleen<br />

maar zeggen: grijp deze!’<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Wilt u meer <strong>in</strong>formatie over de strippenkaart?<br />

Kijk op Kijk op de Wijk.<br />

U kunt ook een mail sturen of bel<br />

Hans Gorissen: 06 42 70 09 33.<br />

Boswachters <strong>in</strong> de nesten<br />

Ze zitten deze weken volop <strong>in</strong> de nesten op waar ganzen broeden en<br />

nesten: de boswachters. Overal <strong>in</strong> zich veilig voelen om te nestelen.<br />

de stad controleren ze nesten van<br />

ganzen op eieren en laten er 1 zitten<br />

om uit te broeden. ‘Zo remmen ‘Zitten er 5 eieren <strong>in</strong>, dan laten we<br />

Intensief<br />

we de groei af’, vertelt boswachter<br />

Jochem Hagoort.<br />

er 1 zitten. Dat markeren we en kan<br />

uitgebroed worden. Elk jaar halen<br />

we zo’n 3.000 eieren weg, overal <strong>in</strong><br />

de stad.<br />

De eerste weken zijn <strong>in</strong>tensief, dan<br />

Als boswachter bewaakt Jochem<br />

de rust van de natuur en de dieren.<br />

Zijn werkgebied: de groengebieden<br />

van Hillegersberg, Schiebroek,<br />

<strong>Overschie</strong> en de Spaanse Polder.<br />

In het voorjaar zijn de boswachters<br />

druk met nestbeheer, waarmee<br />

wordt voorkomen dat er te veel<br />

ganzen zijn. Jochem: ‘Van ongeveer<br />

half maart tot half juni zoeken we alle<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedoverschie@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


mei 2023<br />

lopen we de nesten vaak na om te<br />

checken of er meer eieren bij zijn<br />

gekomen. Daarna kijken we om de<br />

week. De ganzen komen vrijwel<br />

meteen terug naar het nest en gaan<br />

er op zitten.’<br />

‘Deze omgev<strong>in</strong>g is zo groen dat ze<br />

zich hier erg thuis voelen. Maar als<br />

er te veel ganzen leven, geeft dat<br />

overlast. Van ontlast<strong>in</strong>g, geluid en<br />

agressief gedrag bijvoorbeeld.’<br />

En stel, je komt een nest tegen?<br />

‘Bel dan 14 010’, adviseert Jochem.<br />

‘Maar die kans is kle<strong>in</strong> hoor. Ganzen<br />

zoeken rustige plekken op waar<br />

mensen of honden nauwelijks kunnen<br />

komen, zoals eilandjes. En we<br />

vragen bewoners nadrukkelijk om<br />

dieren niet te voeren. Dat is ongezond<br />

voor ze en het trekt nog meer<br />

dieren aan, waaronder ratten.’<br />

Jongensdroom<br />

‘Je bent met van alles bezig’, vertelt<br />

Jochem over zijn job <strong>in</strong> de natuur<br />

die hij nu drie jaar heeft. Zo houden<br />

ze ook de konijnenstand <strong>in</strong> de<br />

gaten, verzorgen de vogels <strong>in</strong> de<br />

volières en de herten <strong>in</strong> de hertenkampen.<br />

De parken zijn mooi,<br />

afwisselend en vogelrijk, er zitten<br />

spechten en ijsvogels.’<br />

De boswachters geven ook voorlicht<strong>in</strong>g<br />

als ze <strong>in</strong> de gebieden zijn.<br />

En spreken mensen aan die zich <strong>in</strong><br />

het groen niet aan de regels houden.<br />

‘Dit werk is voor mij een jongensdroom<br />

die is uitgekomen.’<br />

Meer weten? Kijk op www.rotterdam.<br />

nl/ganzen<br />

Heien voor nieuw milieupark start<br />

Het milieupark Hillegersberg-Schiebroek<br />

sluit <strong>in</strong> 2024. Vlakbij, aan<br />

de Bovendijk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, komt<br />

een nieuw milieupark. Het wordt<br />

duurzaam gebouwd en er komt een<br />

bedrijfsverzamelgebouw. De heiwerkzaamheden<br />

starten d<strong>in</strong>sdag 18 april.<br />

Het heien duurt tot 11 mei dit jaar.<br />

Hiervoor wordt een heistell<strong>in</strong>g<br />

opgebouwd; heipalen worden aangevoerd<br />

en <strong>in</strong> de grond geslagen.<br />

Aan de Bovendijk komt ook een circulair<br />

bedrijfsverzamelgebouw, de<br />

Aanlijnen en melden<br />

Vogelgriep is vastgesteld bij meeuwen<br />

en andere kustbroedvogels<br />

<strong>in</strong> Europoort. Het virus verspreidt<br />

zich ook naar vogels <strong>in</strong> de stad. Let<br />

daarom extra op: houd uw hond<br />

aan de lijn bij water en wilde vogels.<br />

En ziet u een dode vogel? Geef het<br />

door aan de gemeente.<br />

Mensen krijgen zelden vogelgriep,<br />

en het is vooral gevaarlijk voor vogels.<br />

Maar ook uw hond of kat kan<br />

er ziek van worden. Besmett<strong>in</strong>g met<br />

vogelgriep gebeurt door direct contact<br />

met besmette vogels.<br />

zogenoemde UpCycle-mall.<br />

Het nieuwe milieupark gaat naar<br />

verwacht<strong>in</strong>g open <strong>in</strong> het eerste<br />

kwartaal van 2024. Tot die tijd kunt<br />

u uw spullen blijven brengen op het<br />

Aanlijnen<br />

Het advies van de gemeente is om<br />

huisdieren uit de buurt van wilde<br />

vogels te houden. Lijn honden aan<br />

<strong>in</strong> de buurt van water en wilde vogels,<br />

en laat uw dieren niet eten van<br />

kadavers.<br />

Niet aanraken<br />

Ziet u een dode vogel, eend of<br />

zwaan? Raak deze nooit aan met<br />

blote handen. Mogelijk heeft het<br />

dier vogelgriep. Meld dode vogels<br />

door te bellen met 14 010 of geef<br />

het door via de MeldR app.<br />

Foto: N30 Architecten<br />

milieupark aan de Melanchthonweg<br />

139.<br />

Er zijn 7 milieuparken <strong>in</strong> de stad.<br />

Inwoners kunnen hier hun afval en<br />

grofvuil gratis <strong>in</strong>leveren. Het milieupark<br />

heeft ook aparte conta<strong>in</strong>ers<br />

voor tweedehandsspullen die hergebruikt<br />

kunnen worden. Zo gaan<br />

oude nog bruikbare spullen naar<br />

kr<strong>in</strong>gloopw<strong>in</strong>kel ‘Het Goed’.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.rotterdam.nl/milieupark.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.rotterdam.nl/dieren<br />

Foto: Irene Hoekstra<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedoverschie@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl<br />

SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren :<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard gratis bij u thuis!<br />

Adres:<br />

Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Buurvrienden<br />

Activiteitenagenda 2023<br />

Gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij vv HWD<br />

13.30 - 14.00 uur - Gezamenlijk INLOOP - gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 - 15.00 uur - In 5 groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES, Sjeudeboel, Legpuzzelen, Supporters<br />

15.00 -16.00 uur - Gezamenlijk Happy Ouder Uurtje - activiteiten. Artiesten, Bands, koren en DJ Marian<br />

16.00 -16.30 uur - Gezamenlijk UITLOOP - op de foto met artiesten. Napraten - opruimen<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur - Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur - Wandelvoetbal. Aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

D<strong>in</strong>sdag 2 mei 15.00 - 16.00 uur - Zanger Mike Daane. Nederlands en Engels<br />

Vrijdag 5 mei 20.00 – 23.00 uur - 3e van drieluik klaverjassen wisselbokalen Rotmeijer, Holste<strong>in</strong>er<br />

D<strong>in</strong>sdag 9 mei 14.00 – 15.00 uur - Oriflame demonstratie<br />

D<strong>in</strong>sdag 16 mei - Vertrek Mallorca Walk<strong>in</strong>g football tournament groep 24 personen.<br />

D<strong>in</strong>sdag 23 mei - Terugkomst MALLORCA<br />

Zondag 28 mei 11.00 - 16.00 uur - 6-6 HWD familievrienden 6-6 toernooi Zondag 28 mei 14.00 uur - Officiële open<strong>in</strong>g HWD museum<br />

D<strong>in</strong>sdag 30 mei 15.00 - 16.00 uur - 5e Wereldreis: stop <strong>in</strong> Scand<strong>in</strong>avië met ABBA<br />

Hans van Luijpen - Coörd<strong>in</strong>ator BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

Email: Hvanluijpen@gmail.com – tel. 06-245 36 383<br />

Zie ook Facebookpag<strong>in</strong>a vv HWD <strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong> leeft, <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> zicht en <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Mede mogelijk gemaakt door Bestuur vv HWD, vrijwilligers, SPONSORS, Gemeente Rotterdam, Cultuurscout <strong>Overschie</strong>, Oranjefonds,<br />

wmo Radar, Harbour Electronics, Rita Young en andere samenwerkende partners.<br />

Meersamenheid<br />

EENZAAMHEID voorkomen. Dat wil jij toch ook?<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

19<br />

Maar hoe v<strong>in</strong>d je de juiste mensen? Mensen<br />

die bij je passen en bij wie jij je op je<br />

gemak voelt.<br />

Eenzaamheid is geen verkoudheid of een<br />

griepje. Het gevoel van eenzaamheid ligt<br />

altijd op de loer. Het gevoel krijgen er niet<br />

bij te horen. Het gevoel hebben niets toe<br />

te kunnen voegen of - nog erger - een<br />

gevoel van ‘wie zit er op mij te wachten?’.<br />

Maar hoe kun je…<br />

EENZAAMHEID doorbreken.<br />

Sommige mensen zeggen: Mal<strong>in</strong>g aan<br />

hebben, ga gewoon ‘lekker gezellig’ met<br />

mensen <strong>in</strong> gesprek. Maar zoiets doen<br />

hoort niet bij jou, maar toch, wil je de…<br />

EENZAAMHEID doorbreken.<br />

Vraag of ze mee willen gaan naar een club,<br />

een buurthuis of een verjaardag. Samen<br />

b<strong>in</strong>nenkomen maakt het een stuk makkelijker<br />

om eenzaamheid te doorbreken. Ben<br />

je b<strong>in</strong>nen, verschuil je dan niet, maar zoek<br />

contact. En vraag wie je meer kan vertellen<br />

over de open<strong>in</strong>gstijden, de mogelijkheden,<br />

het programma en de plek waar je<br />

kunt zitten. En zoek bij voorkeur een plek<br />

waar veel personen je passeren, waar begroeten<br />

veelvuldig gebeurt. Doe er aan<br />

mee, een korte groet, een knipoog, een<br />

duim of een hand omhoog is al een uitnodig<strong>in</strong>g<br />

voor een gesprekje, dan direct of op<br />

een later moment. En dat wil je toch: de...<br />

EENZAAMHEID doorbreken<br />

een persoonlijke vraag die je hebt gesteld,<br />

het beg<strong>in</strong> van een goed gevoel dat leidt<br />

naar tevredenheid. En het verm<strong>in</strong>dert het<br />

gevoel van eenzaamheid. Een start van het<br />

herstellen en opbouwen van bestaande en<br />

nieuwe vriendschappen.<br />

In <strong>Overschie</strong> zijn naast WMO Radar en<br />

Wilskracht Werkt een behoorlijk aantal<br />

organisaties actief, van sportclubs tot de<br />

kerk waar vrijwilligers je willen helpen om<br />

eenzaamheid <strong>in</strong> te ruilen voor MEERSA-<br />

MENHEID.<br />

Wordt het nieuwe <strong>Overschie</strong>se begrip<br />

MEERSAMENHEID het antwoord op eenzaamheid?<br />

Goed bedoeld advies zoals ‘ga naar een<br />

club of een buurthuis’, dat helpt niet als je<br />

bang bent genegeerd te worden en geen<br />

aandacht te krijgen. Een ruimte vol met<br />

mensen en je voelt je toch eenzaam. Hoe<br />

kun je dan toch de...<br />

EENZAAMHEID doorbreken<br />

Vraag hulp aan vrienden, buren, k<strong>in</strong>deren.<br />

Actief (mee-)doen bij sportieve of sociale<br />

activiteiten. Staand, zittend, vlak naast elkaar.<br />

In ieder geval b<strong>in</strong>nen gehoorafstand –<br />

dat is een andere optie. Een gesprek starten<br />

en <strong>in</strong> gesprek blijven is de uitdag<strong>in</strong>g om het<br />

gevoel van eenzaamheid te verm<strong>in</strong>deren.<br />

Daarbij is oprechte <strong>in</strong>teresse, doorvragen<br />

en <strong>in</strong>tensief luisteren naar een ander op<br />

Reacties op dit artikel worden op prijs<br />

gesteld. Kan ook per e-mail hvanluijpen@<br />

gmail.com<br />

Hans van Luijpen, coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma<br />

BUURVRIENDEN OVER-<br />

SCHIE HWD


de Groene<br />

<strong>Overschie</strong>se<br />

Rondjes langs groen & water<br />

<strong>Overschie</strong> heeft heel veel mooie plekken om buiten te bewegen.<br />

De gemeente wil bewoners deze plekken laten verkennen.<br />

Zo zie je wat de mogelijkheden en kansen kunnen zijn om meer<br />

te lopen of fietsen, meer buiten te zijn en hopelijk gezond(er) te<br />

zijn. Ook leer je zo het gebied, met al het moois langs groen en<br />

water, beter kennen.<br />

De Groene <strong>Overschie</strong>se is een kaart die je laat zien welke routes<br />

je kunt nemen om de parels van groene plekken (langs water) te<br />

ontdekken, wandelend of op de fiets. Ook staat er <strong>in</strong>formatie op<br />

over de groene <strong>in</strong>itiatieven. E<strong>in</strong>d mei 2023 ontvangt iedereen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> deze kaart gratis <strong>in</strong> de brievenbus. In deze april-<strong>editie</strong><br />

van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> geven we alvast een eerste ‘sneak<br />

preview’ van de kaart. Verwonder je en ga ermee op pad door<br />

het groen van <strong>Overschie</strong>!<br />

In de lente en <strong>in</strong> de zomer worden er mooie activiteiten<br />

georganiseerd langs de verschillende routes die op de Groene<br />

<strong>Overschie</strong>se te zien zijn. De activiteitenkalender die je hiernaast<br />

ziet zal ook liggen bij o.a. bij de Halte, het gebiedskantoor aan<br />

de Burgemeester Baumannlaan, Museum <strong>Overschie</strong> en andere<br />

groene <strong>in</strong>itiatieven die op de kaart staan. De zomer <strong>editie</strong> zal daar<br />

ook te v<strong>in</strong>den zijn. Er is voor iedereen wat wils, voor jong en oud.<br />

De kaart is geïnspireerd op de Groene Connectie en is<br />

een samenwerk<strong>in</strong>g tussen de gemeente Rotterdam, Wmo<br />

radar en verschillende organisaties <strong>in</strong> en om <strong>Overschie</strong><br />

waaronder Natuurmonumenten, Natuurstad, de Fietsersbond,<br />

volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>gen en Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Maurits Verhagen, Coörd<strong>in</strong>ator Huis van de Wijk de Halte:<br />

‘Als Wmo Radar is het voor ons belangrijk dat mensen hun<br />

plekje <strong>in</strong> de wijk weten te v<strong>in</strong>den. We<strong>in</strong>ig d<strong>in</strong>gen zijn zo fijn<br />

voor mensen als de wijk waar<strong>in</strong> je woont te kennen en <strong>in</strong> het<br />

groen zijn. Zo zijn we ooit begonnen met de wandelgroepen.<br />

Nu konden we door de Groene <strong>Overschie</strong>se dit soort kle<strong>in</strong>e<br />

<strong>in</strong>itiatieven verb<strong>in</strong>den aan de hele toffe groene partners <strong>in</strong> de<br />

wijk. Het is echt een feestje om bijvoorbeeld op de volkstu<strong>in</strong>en<br />

te wandelen. Met deze kaart hoop ik dat mensen echt durven<br />

om hun eigen wijk <strong>in</strong> te gaan en de connectie te maken.’<br />

1<br />

Lente activiteiten 2023<br />

Spullen en Planten markt <strong>Overschie</strong><br />

VTV Blijdorp<br />

29 april, 10:00 - 15:00 uur<br />

Pot het teveel van je planten op! We<br />

bieden planten, struiken en bomen aan,<br />

afkomstig uit onze eigen tu<strong>in</strong>en.<br />

De planten kosten tussen de €1,00 en<br />

€5,00. Deze planten zijn gifvrij.<br />

Locatie: Zestienhovensekade 555<br />

Kosten: De planten kosten tussen<br />

de € 1,00 en € 5,00.<br />

2<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Opbrengst van de<br />

Bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Delftse Schie’<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

30 april, 14:00 - 17:00 uur<br />

Ontdek de bodemschatten uit de bochtafsnijd<strong>in</strong>g van de<br />

Delftse Schie. Locatie: <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136<br />

3<br />

Vrijheidslunch<br />

Wilskracht Werkt<br />

5 mei, 12:30 - 14:00 uur<br />

Kom samen met ons de vrijheid vieren onder het genot van een<br />

kom soep. Meld je aan bij Thea: 06 - 14 41 70 82.<br />

Locatie: Hoge schiehof 39<br />

4<br />

Nationale molendag<br />

Molen de speelman<br />

13 mei, 11:00 - 16:00 uur<br />

Kom op de open molendag pannenkoeken<br />

eten, oud hollandse spelletjes<br />

doen of iets kopen op onze platen- en<br />

boekenmarkt!<br />

Locatie: <strong>Overschie</strong>se Kleiweg 775<br />

5<br />

Groene zaden- en stekjesmarkt<br />

Tamar<strong>in</strong>de<br />

27 mei, 13:00 -16:00 uur<br />

Kom gezellig langs en ontdek van<br />

alles voor <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> of op het balkon!<br />

Locatie: Professor Bolklaan 27<br />

6<br />

Wereldreis naar Scand<strong>in</strong>avië<br />

FCB-HWD<br />

30 mei, 14:00 - 16:00 uur<br />

Kom gezellig langs om mee te doen met de wereldreis naar<br />

Scand<strong>in</strong>avië. Het is een gezellige middag helemaal <strong>in</strong> thema met<br />

muziek, hapjes en sjeudeboel.<br />

Locatie: Taludweg 5


A13<br />

Harry’s<br />

Moestu<strong>in</strong><br />

Vervolg Polderpad<br />

Melkschuur<br />

Zuidpolder<br />

Polderpad<br />

Polderpad<br />

Belevenisboerderij<br />

Schieveen<br />

Naar Delft<br />

A13<br />

Delftse Schie<br />

Buitenplaats<br />

de Tempel<br />

P<br />

<strong>Overschie</strong>se<br />

plassen<br />

Naar<br />

Midden-Delfland<br />

Legenda<br />

Groene plekken<br />

Kortere wandelroutes 2 - 8 km<br />

Langere fietsroutes circa 20 km<br />

Open tijdens volkstu<strong>in</strong>seizoen.<br />

VTV<br />

Onze Tu<strong>in</strong>en<br />

Veerhuis<br />

Dicht tijdens broedseizoen (15/03 - 15/06)<br />

2<br />

5<br />

Delfshavense Schie<br />

Rotterdamse Schie<br />

3<br />

6<br />

Park de<br />

Buitenplaats<br />

1<br />

Kle<strong>in</strong><br />

Polderpark<br />

Herten<br />

heuvel<br />

4<br />

VTV<br />

Zestienhoven<br />

Schie-Schiekanaal<br />

VTV<br />

Eigen Hof<br />

VTV<br />

Tot Nut en<br />

Genoegen<br />

Steilrand<br />

VTV<br />

VTV Tu<strong>in</strong>derslust<br />

Helpt Elkaar<br />

Bikepark<br />

Paadje van<br />

Duizend tree<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

Vervolg<br />

Steilrand<br />

Naar Rotterdam<br />

A20<br />

A20


Verschillende soorten<br />

Lam<strong>in</strong>aat Quick Step Creo<br />

Visgraat olie eik rustiek<br />

per m² v.a.<br />

per m²<br />

€ 62,50<br />

€ 17,50<br />

€ 52,50<br />

• Dikte: 7 mm<br />

• Formaat: 1200 x 190 mm<br />

• Formaat: 600 x 150 mm<br />

Wicanders<br />

Kurkvloer Moment<br />

Verschillende soorten<br />

PVC vloeren Floor Life Click<br />

per m² v.a.<br />

€ 32,50<br />

per m² v.a.<br />

€ 49,50<br />

• Dikte: 10,5 mm<br />

• Formaat: 905 x 295<br />

• Dikte: 5,5 mm<br />

• Formaat: 1220 x 180<br />

Eik rustiek<br />

Verouderd eiken<br />

per m² v.a. € 66,50<br />

€ 59,50<br />

per m² € 47,50<br />

€ 39,50<br />

• Dikte: 14 mm<br />

• Formaat: 1900 x 190<br />

• Dikte: 10 mm<br />

• Breedte: 158 mm<br />

Rubo Parket<br />

Stadhoudersweg 130<br />

3039 CM Rotterdam<br />

Tel: 010 466 78 79<br />

Meer dan 300 vloeren onl<strong>in</strong>e<br />

www.ruboparket.nl


Naar de zaak met de fiets van de zaak<br />

Fietsen is gezond, je staat nooit <strong>in</strong> de file, de stikstof-uitstoot is nihil en het is ook nog eens stukken goedkoper dan de<br />

auto: de fiets heeft eigenlijk alleen maar voordelen! Dat is ook de reden dat de fiets van de zaak de laatste jaren sterk aan<br />

populariteit heeft gewonnen.<br />

Overweegt u uw personeel een fiets of e-bike<br />

te verstrekken? Of overweegt u er een aan uw<br />

werkgever te vragen? Houd dan wel reken<strong>in</strong>g<br />

met de fiscale aspecten.<br />

Voor de fiets van de zaak geldt een bijtell<strong>in</strong>g<br />

van 7% van de w<strong>in</strong>kelprijs. Deze bijtell<strong>in</strong>g<br />

staat op de loonstrook. Stel: u rijdt een fiets<br />

van € 1.500, dan is de jaarlijkse bijtell<strong>in</strong>g € 105.<br />

Dat kost u aan loonbelast<strong>in</strong>g maximaal € 52;<br />

Eén euro per week!<br />

Anders dan bij de auto van de zaak is er trouwens<br />

geen tegenbewijsregel<strong>in</strong>g om onder de<br />

bijtell<strong>in</strong>g uit te komen. De ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde<br />

fiets wordt geacht ook privé te worden<br />

gebruikt. Deze bepal<strong>in</strong>g heeft de wetgever<br />

opgenomen omdat privégebruik van een fiets<br />

praktisch niet te controleren valt.<br />

Je hoeft als werkgever overigens niet per se<br />

zelf een fiets te kopen. Je kunt ook de privé<br />

fiets van de werknemer f<strong>in</strong>ancieren. Bij gebruik<br />

van een privéfiets kan de werkgever namelijk<br />

een onbelast € 0,21 per km verstrekken<br />

voor woon-werkverkeer en andere zakelijke<br />

fietsreizen.<br />

TIP: met behulp van deze regel kunt u – met<br />

een beetje geduld – een volledig belast<strong>in</strong>gvrije<br />

fiets aan de werknemer geven. Dat gaat<br />

zo: U verstrekt uw werknemer een renteloze<br />

len<strong>in</strong>g van € 1.500 om een fiets te kopen.<br />

De werknemer krijgt van u bovendien een<br />

vergoed<strong>in</strong>g van € 0,21 per kilometer voor<br />

woon-werkverkeer. De woon-werkafstand<br />

van de werknemer is 4 kilometer. Per werkdag<br />

krijgt hij dus een vergoed<strong>in</strong>g van € 1,68. De<br />

werknemer steekt deze vergoed<strong>in</strong>g niet <strong>in</strong> de<br />

zak, maar gebruikt hem voor afloss<strong>in</strong>g van de<br />

len<strong>in</strong>g. Als de werknemer 20 dagen per maand<br />

werkt, krijgt hij maandelijks een vergoed<strong>in</strong>g<br />

van € 33,60. Hij kan de len<strong>in</strong>g van € 1.500 zo <strong>in</strong><br />

m<strong>in</strong>der dan 4 jaar terugbetalen.<br />

Wilt u de fiets gewoon gratis aan de werknemer<br />

verstrekken? Dat kan ook. De verstrekk<strong>in</strong>g<br />

van een fiets kan worden ondergebracht<br />

<strong>in</strong> de zogeheten vrije ruimte. Die vrije ruimte<br />

is 1,92% van uw totale loonsom tot € 400.000<br />

(daarboven is het percentage 1,18%). Heeft u<br />

geen vrije ruimte meer over dan moet over het<br />

meerdere 80% e<strong>in</strong>dheff<strong>in</strong>g worden betaald.<br />

Tenslotte voor de dga’s onder u: ook die kunnen<br />

gebruik maken van de fiets van de zaak!<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

MRVO.NL<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 56<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

Belast<strong>in</strong>gcolumn<br />

23<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de geest van Johannes Vermeer<br />

Het kan we<strong>in</strong>ig mensen zijn ontgaan: 2023 is het jaar van<br />

Johannes Vermeer. Er is een unieke tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het<br />

Rijksmuseum met parallel een tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Vermeer<br />

Centrum <strong>in</strong> Delft. Daarnaast een uitgebreide serie op<br />

tv, waarbij onbekende en bekende kunstenaars een pog<strong>in</strong>g<br />

doen de stijl van Vermeer te doorgronden en <strong>in</strong> meerdere<br />

kunstuit<strong>in</strong>gen terug te laten komen.<br />

Ook de <strong>Overschie</strong>se kunstschilder Gyula Rajkovics raakte hierdoor<br />

geïnspireerd: hij schilderde een bekend <strong>Overschie</strong>s beeld<br />

<strong>in</strong> de geest van Vermeer. We zien de panden uit de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat haaks op de Rotterdamse Rijweg.<br />

Geïnteresseerd <strong>in</strong> de werken van Gyula Rajkovics? Neem dan<br />

contact op via g.rajkovics@gmail.com of 06-83 30 93 82.


UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Goudes<strong>in</strong>gel 206 | 3011 GD Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


fit20 hart.<strong>in</strong>dd 1 16-09-2020 15:44<br />

‘Elke week wacht er een<br />

jonge vent op me’<br />

Kar<strong>in</strong> Kranenburg<br />

(62): “Misschien<br />

vreemd om op<br />

deze plek te zeggen,<br />

maar: ik ben<br />

geen fan van apparaten.<br />

Ik hou van<br />

paardrijden, wat ik<br />

als een warme sport zie. Ik heb <strong>in</strong>teractie met<br />

het dier. Het samenspel, het elkaar begrijpen<br />

-of soms niet begrijpen- maakt dat ik het als<br />

warm ervaar. Geen ritje is hetzelfde. Een toestel,<br />

zoals bij fit20, is koud. Er is geen samenspel<br />

met zo’n stalen kolos, het is altijd hetzelfde<br />

van wat je ervan kan verwachten. Dat<br />

maakt mij dus geen directe fan, maar er zijn<br />

wel facetten aan fit20 die het op een ander<br />

gebied warm voor me maken. Ik voel me er<br />

namelijk thuis. Marv<strong>in</strong> is mijn vaste tra<strong>in</strong>er en<br />

ik tra<strong>in</strong> samen met een dame waarmee ik <strong>in</strong> de<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g een leuke klik ervaar. Ik voel bij mijn<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g als het ware alsof we een drie-eenheid<br />

zijn, wat een fijne dynamiek oplevert. Er<br />

is ruimte voor humor, en we voelen ons drieën<br />

vrij te zeggen wat we op dat moment willen<br />

zeggen, waarbij we elkaar gerust ook respectvol<br />

op de hak nemen. Dat voelt vertrouwd, en<br />

dat maakt dat ik hier nu tot mijn eigen verbaz<strong>in</strong>g<br />

al ruim vijfenhalf jaar kom.<br />

Waarom verbaasd? Ik zie de noodzaak van<br />

fit20 <strong>in</strong> en ervaar de voordelen ervan. Ik voel<br />

me sterker, kom makkelijker omhoog uit<br />

hurkstand en til makkelijker. Maar als fit20 alleen<br />

zou betekenen dat ik me op een aantal<br />

toestellen uit de naad werk, dan zou ik jaren<br />

terug al zijn afgehaakt ondanks de voordelen<br />

die het me oplevert. Daarom pas ik ook niet <strong>in</strong><br />

een sportschool. Het totaalplaatje moet kloppen<br />

en met de persoonlijk aanpak klopt dat<br />

ook. Het biedt me bovendien structuur. En laten<br />

we eerlijk zijn, wie kan er nou zeggen dat<br />

er elke week een jonge, vrolijke vent op haar<br />

staat te wachten…”<br />

Kar<strong>in</strong><br />

Ik keek vreemd op, naar m’n collega Marv<strong>in</strong>.<br />

Het leek hem een goed idee dat we Kar<strong>in</strong> eens een podium zouden<br />

geven <strong>in</strong> dit magaz<strong>in</strong>e, waar<strong>in</strong> zij over haar ervar<strong>in</strong>g met fit20 kon<br />

vertellen. Ik moet echt heel vreemd hebben gekeken, want Marv<strong>in</strong><br />

begon te lachen. Daarna zei ik. ‘Maar Kar<strong>in</strong>… zij v<strong>in</strong>dt dit toch helemaal<br />

niet leuk?!’<br />

Precies. Kar<strong>in</strong> v<strong>in</strong>dt fit20 niet leuk. Daarom juist, zei Marv<strong>in</strong>. Want de<br />

waarde die het voor haar heeft, acht ze belangrijker dan de gevoelsmatige<br />

weerstand om te fit20’en. Ze is er altijd. Al ruim vijf jaar. En al die<br />

jaren wordt er <strong>in</strong> haar tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g gelachen en is er onderl<strong>in</strong>ge humor, voegt<br />

Marv<strong>in</strong> eraan toe.<br />

Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik zo vreemd heb opgekeken. Er<br />

zijn zoveel mensen die niet stralend van blijdschap aan hun tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g beg<strong>in</strong>nen.<br />

Ook ik niet. De voldoen<strong>in</strong>g achteraf is goud waard, de waarde<br />

voor het lichaam zie ik als iets onbetaalbaars. Maar leuk? Nee. ‘Maar je<br />

schrijft er wel al jaren enthousiaste stukjes over’, zei Marv<strong>in</strong>.<br />

Touché.<br />

En dus heeft Kar<strong>in</strong> een podium hier. Dus vertelt ze het niet leuk te v<strong>in</strong>den.<br />

Want Kar<strong>in</strong> is een uitgesproken, eerlijk persoon. Misschien dat ik<br />

daarom op voorhand wat verbaasd reageerde, alsof ik bang was om haar<br />

harde woorden te horen. Stom van me, want iemand die harde woorden<br />

uitspreekt én fit20 toch blijft beoefenen, vertelt juist een héél krachtig<br />

verhaal over wat wij aanbieden. Ofwel, het totaalplaatje zoals zij het hiernaast<br />

beschrijft.<br />

En de gevoelswereld is gelukkig niet zwart/wit, want ‘helemaal niet leuk’<br />

is het ook weer niet. Er zijn facetten die het wel de moeite waard maken.<br />

Eén ervan is dus Marv<strong>in</strong>, die jonge vent die wekelijks op haar wacht. De<br />

humor, <strong>in</strong>teractie, de klik: dat doet de rest. Eerlijker ga je het niet krijgen,<br />

daar zorgt Kar<strong>in</strong> wel voor. Als iets dat dus niet per def<strong>in</strong>itie leuk is. Maar<br />

o-zo-nodig.<br />

Bas Pronk<br />

Oprichter fit20 <strong>Overschie</strong> / fit20 Rhoon<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

25


1940 Herdenk<strong>in</strong>g Gevallenen 2023 1945<br />

U bent hierbij uitgenodigd om de jaarlijkse herdenk<strong>in</strong>g van de Gevallenen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> bij te wonen. Deze v<strong>in</strong>dt plaats op<br />

DONDERDAG 4 MEI 2023<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

12.45 Herdenk<strong>in</strong>g bij het monument op de Zwethdijk. Spreker: Luitenant-kolonel C. de Haan<br />

14.00 Herdenk<strong>in</strong>g van de Gevallenen 1940-1945 bij het eremonument op de Algemene Begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230 te<br />

Rotterdam<br />

Sprekers: Luitenant-kolonel C. de Haan en Co Eger<br />

De k<strong>in</strong>deren van de Regenboogschool lezen een gedicht voor.<br />

Na afloop is er gelegenheid om even na te praten <strong>in</strong> de Witte Kapel<br />

18.30 Herdenk<strong>in</strong>gsbijeenkomst <strong>in</strong> de Grote Kerk aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 95<br />

Spreker: H. de Ruiter, Slag om de Residentie en <strong>Overschie</strong><br />

Het Jongerenpanel en de k<strong>in</strong>deren van het Podium leveren ook een bijdrage<br />

Optreden van het Reünieorkest Regiment Van Heutsz<br />

19.45 Met een deputatie lopen we <strong>in</strong> een stoet naar het monument op het Saenredample<strong>in</strong><br />

20.00 Officiële herdenk<strong>in</strong>g met 2 m<strong>in</strong>utenstilte<br />

Spreker: J. van der Steen<br />

K<strong>in</strong>deren van United 010 lezen een zelfgemaakt gedicht voor<br />

STICHTING COMITÉ 4 MEI OVERSCHIE<br />

26<br />

mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Plus Richard de Zoete


Een toevallig weerzien bij de loopgroep<br />

Spontaan iemand van vroeger terugv<strong>in</strong>den: het kan en het gebeurt.<br />

Ook bij de loopgroep!<br />

Ontmoet<strong>in</strong>g<br />

Emmy - je ziet haar op de foto - las <strong>in</strong> dit<br />

magaz<strong>in</strong>e de aankondig<strong>in</strong>g van hardlopen<br />

voor beg<strong>in</strong>ners. Lekker sporten met<br />

mensen uit de wijk <strong>in</strong> een gezellige loopgroep,<br />

dat leek haar een goed idee.<br />

Op de eerste dag van de beg<strong>in</strong>nerscursus<br />

kwam ze naar het verzamelpunt. Haar<br />

verrass<strong>in</strong>g was groot toen ze daar Ilse zag<br />

staan.<br />

Ook Ilse leek het wel wat om lekker buiten<br />

te sporten. Ze zag dat er veel jongeren<br />

meededen en dat het bovendien een gezellige<br />

uitstral<strong>in</strong>g had. Emmy en Ilse kenden<br />

elkaar van vroeger. Doordat ze allebei<br />

wilden hardlopen, vonden ze elkaar weer!<br />

Plezier en techniek<br />

Hardlopen is wat je doet en leert bij Loopgroep<br />

<strong>Overschie</strong>. Maar plezier <strong>in</strong> bewegen<br />

staat voorop! Zoals je op de foto ziet,<br />

kun je ook een h<strong>in</strong>dernis nemen als je dat<br />

leuk v<strong>in</strong>dt. Intussen zorgt de begeleid<strong>in</strong>g<br />

dat je niet vergeet waar het om gaat: <strong>in</strong><br />

zes weken verbetert je looptechniek, leer<br />

je een goede ademhal<strong>in</strong>g en stoom je je<br />

spieren klaar om beter te presteren.<br />

Ook meedoen?<br />

Het kan nog. Stuur een mailtje naar aadvandijk2021@gmail.com<br />

en je krijgt alle<br />

nodige <strong>in</strong>formatie.<br />

Feestelijke ballonnen voor 10 jaar SLIM!<br />

Emmy neemt een h<strong>in</strong>dernis tijdens de beg<strong>in</strong>nerscursus<br />

Foto: Aad van Dijk<br />

Aad van Dijk<br />

Je overtollige kilo’s kwijtraken zonder veel spierpijn, wie wil dat niet? Alweer tien jaar helpt Slim Rotterdam mensen (vooral<br />

vrouwen) op een slimme manier van die extra kilo’s af. Saskia Dijkema maakte <strong>in</strong> Gouda kennis met dit systeem. Ze was<br />

er erg enthousiast over en vond het spijtig dat zoiets niet <strong>in</strong> Rotterdam bestond. Daar moest iets aan gedaan worden! Samen<br />

met haar vriend<strong>in</strong> Ellen Jacobs begon zij een studio <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

Saskia, gediplomeerd voed<strong>in</strong>gsdeskundige,<br />

legt uit hoe het werkt. Voor wie niet de<br />

tijd of z<strong>in</strong> heeft om uren <strong>in</strong> de sportschool<br />

te gaan bewegen: Slim boekt al resultaat<br />

<strong>in</strong> 5 weken tijd met 10 sessies.<br />

Warmtecab<strong>in</strong>es<br />

Dit bereik je door krachttra<strong>in</strong><strong>in</strong>g te doen <strong>in</strong><br />

een tot 40 graden verwarmde cab<strong>in</strong>e. Je<br />

het hoofd is afgeschermd en wordt dus niet<br />

te warm. Zo kun je soepel bewegen zonder<br />

dat je veel last van spierpijn krijgt. De uit te<br />

voeren oefen<strong>in</strong>gen zijn naast je afgebeeld.<br />

Rolmassage<br />

Er is ook een massagebank, die vanuit de<br />

gezondheidskunde is ontwikkeld voor<br />

massage van de probleemzones. Met die<br />

massage worden huid en doorbloed<strong>in</strong>g<br />

gestimuleerd. Dat maakt je huid zichtbaar<br />

gladder en steviger.<br />

VacuStep<br />

De laatste ontwikkel<strong>in</strong>g is de VacuStep,<br />

waarbij door stimulatie van de doorbloed<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> buik, billen en benen het vetweefsel<br />

verm<strong>in</strong>dert.<br />

Begeleid<strong>in</strong>g<br />

‘Bij dit alles worden de (meestal) dames<br />

<strong>in</strong>tensief begeleid’, vertelt Saskia. ‘Je wordt<br />

geholpen met de oefen<strong>in</strong>gen, het meten<br />

en wegen, maar ook met voed<strong>in</strong>gsadviezen.’<br />

<strong>Natuurlijk</strong> blijft het belangrijk je levensstijl<br />

aan te passen: lachend zegt Saskia dat<br />

een zak chips taboe moet zijn. Lichaam<br />

en geest moeten samenwerken. Voor de<br />

eventuele sceptici onder ons geeft Saskia<br />

nog mee dat Slim Rotterdam nooit zo’n<br />

succes zou zijn als er geen blijvend resultaat<br />

was!<br />

Een goed beeld hoe alles werkt krijg je op<br />

de site www.slimrotterdam.nl.<br />

Slim Rotterdam zit aan de Burgemeester<br />

Baumannlaan 180. Bel voor een gratis <strong>in</strong>takegesprek<br />

06-28499797.<br />

De dames van Slim Rotterdam: Ellen Jacobs en Saskia<br />

Dijkema - Foto: Ron Pluijm


Ladies Day 2023 bij RCSV Zestienhoven<br />

- een dag vol (meiden)voetbal<br />

Op tweede P<strong>in</strong>ksterdag organiseert voetbalverenig<strong>in</strong>g RCSV Zestienhoven voor het<br />

tweede jaar een voetbaltoernooi speciaal voor meiden: Ladies Day 2023. Op maandag<br />

29 mei nemen maar liefst 50 meiden- en vrouwenteams uit de regio het tegen elkaar op!<br />

En er is nog meer te doen…<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

Het toernooi is voor jong en oud: <strong>in</strong> de<br />

ochtend spelen de teams uit de MO9,<br />

MO10 en MO11 en MO13. ’s Middags voetballen<br />

de MO15, MO17 en Vrouwen. Het<br />

belooft ook dit jaar een fantastische dag<br />

te worden, dus we zien je graag op 29 mei.<br />

Pannakooi, penalty-bokaal én silent disco<br />

29 mei is niet alleen een sportieve dag<br />

met lekker veel voetbal. Speel met je<br />

vrienden en vriend<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> de pannakooi,<br />

doe mee aan de penalty-bokaal of<br />

kom lekker sw<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de silent disco. En<br />

wie weet, misschien komt er nog wel een<br />

bekende voetbalster langs… Het wordt<br />

<strong>in</strong> elk geval een gezellige en sportieve<br />

dag voor het hele gez<strong>in</strong>!<br />

Kom je ook?<br />

Je kunt meedoen aan het toernooi, maar<br />

aanmoedigen mag natuurlijk ook: iedereen<br />

is welkom! Misschien denk je er zelf<br />

al een tijdje aan om te gaan voetballen?<br />

Kom naar Ladies Day 2023 en proef de<br />

sfeer. Wie weet zien we je volgend seizoen<br />

wel op het veld.<br />

Speel jij <strong>in</strong> een meidenteam <strong>in</strong> de leeftijdscategorie<br />

MO11? Laat het ons weten,<br />

want we zoeken nog een aantal teams <strong>in</strong><br />

deze categorie. Inschrijven is kosteloos en<br />

kan via de website: www.rcsvzestienhoven.nl,<br />

klik op Ladies Day.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De Ladies Day 2023 van RCSV Zestienhoven<br />

is op 29 mei, de Van der Duijn<br />

van Maasdamweg 601, van 08:30 tot 17:30<br />

uur.<br />

Sponsoren gezocht<br />

Tijdens Ladies Day 2023 verwachten we<br />

900 bezoekers! Een geweldige kans om<br />

jouw bedrijf <strong>in</strong> de picture te zetten. Wil jij<br />

dit voetbaltoernooi speciaal voor meiden<br />

sponsoren? Mail dan naar ladiesday@rcsvzestienhoven.nl<br />

voor de mogelijkheden!<br />

28<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Welkom bij<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992<br />

John van den Berg<br />

In dit tweede artikel over Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992 kijken we naar het programma voor de Kon<strong>in</strong>klijke familie op 30 april 1992.<br />

<strong>Overschie</strong> was voor de gelegenheid omgetoverd <strong>in</strong> een 18e eeuwse versie van zichzelf: het Oranjedorp. Er was veel te zien<br />

en te doen voor de Kon<strong>in</strong>klijke familie en bezoekers.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

29<br />

In Rotterdam werden gebouwen versierd<br />

met door de stedenbouwkundige Riek<br />

Bakker ontworpen versier<strong>in</strong>gen, maar<br />

dat gebeurde niet <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hier was<br />

sowieso we<strong>in</strong>ig te merken van de stedelijke<br />

voorbereid<strong>in</strong>gen. In de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat mocht iedereen zelf beslissen<br />

of en hoe hij zijn huis versierde. De<br />

meeste mensen deden dat trouwens wel.<br />

Ook de <strong>Overschie</strong>se scouts mochten de<br />

erepoorten aan de Rijweg, de Delftweg<br />

en bij de Hoge Brug maken zoals zij dat<br />

zelf wilden.<br />

Oranjedorp<br />

<strong>Overschie</strong> deed het goed met een historisch<br />

programma: Het Oranjedorp aan<br />

de Schie. Wat je hier zag, was afgeleid van<br />

een 18e eeuwse beschrijv<strong>in</strong>g van uitbundige<br />

festiviteiten bij de verjaardag van de<br />

toenmalige Oranjepr<strong>in</strong>s. De beschrijv<strong>in</strong>g<br />

was gemaakt door een zogeheten patriot<br />

die het allemaal maar niks vond. Hij<br />

verbaasde zich over de aanhankelijkheid<br />

van de <strong>Overschie</strong>se bevolk<strong>in</strong>g aan het<br />

Oranjehuis.<br />

In het programma van 1992 kon een<br />

zanghulde op het Saenredample<strong>in</strong> natuurlijk<br />

niet ontbreken. Een aubade<br />

hoorde <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> altijd bij de vier<strong>in</strong>g<br />

van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag. Kortom: men zong<br />

de jarige feestelijk toe. K<strong>in</strong>deren van de<br />

<strong>Overschie</strong>se scholen deden hun best<br />

onder leid<strong>in</strong>g van meester Riemersma.<br />

Even verderop kregen schoolk<strong>in</strong>deren <strong>in</strong><br />

ouderwetse kled<strong>in</strong>g les van de juffrouw.<br />

Wandel<strong>in</strong>g door de Dorpsstraat<br />

Na de ontvangst op het ple<strong>in</strong> baande<br />

een koets de weg voor het Kon<strong>in</strong>klijk gezelschap.<br />

De koets met de heelmeester<br />

(dokter Neomagus) vertrok hiervoor uit<br />

de tu<strong>in</strong> van de dokterswon<strong>in</strong>g. Toen begonnen<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Beatrix, Pr<strong>in</strong>ses Margriet<br />

en de pr<strong>in</strong>sen aan hun rondwandel<strong>in</strong>g.<br />

Op de hoek van de Dorpsstraat en de<br />

Rotterdamse Rijweg stond de oude paardentram<br />

van <strong>Overschie</strong>, die voor deze<br />

dag uit het Openbaar Vervoermuseum<br />

was gehaald. De jeugdige pr<strong>in</strong>sen lieten<br />

zich gemakkelijk verleiden om even<br />

<strong>in</strong> te stappen en dat leverde leuke foto’s<br />

op. Een stukje verderop verkondigde de<br />

dorpsomroeper (Aad de Hoog) met luide<br />

stem de aanhankelijkheid van de <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

aan het kon<strong>in</strong>gshuis.<br />

Fanfare<br />

Om de hoek was een presentatie van<br />

de firma Lansbergen met oude gereedschappen<br />

en met de handwagen die <strong>in</strong><br />

het Museum te bewonderen valt. Hier<br />

werd het gezelschap bovendien verrast<br />

door een fanfare vanaf de toren van de<br />

Grote Kerk. Even omhoog kijken en dan<br />

een praatje maken met een groep ouderen<br />

– ook zij wilden deze bijzondere dag<br />

niet missen.<br />

Voor de pastorie stond een groep leerl<strong>in</strong>gen<br />

van de <strong>Overschie</strong>se Balletschool.<br />

Zij hadden een oude dans <strong>in</strong>gestudeerd,<br />

het 18e eeuwse menuet ‘Pour la re<strong>in</strong>e’ –<br />

‘voor de Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>’. De leerl<strong>in</strong>gen werden<br />

door Tjakk<strong>in</strong>a Lutz - Kranenborg begeleid<br />

op een klavecimbel. De uitvoer<strong>in</strong>g<br />

kreeg veel waarder<strong>in</strong>g en deed het ook<br />

goed op de televisie.<br />

Beelden van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992<br />

Foto’s: Collectie Museum <strong>Overschie</strong>


13 mei: Lentemarkt bij K<strong>in</strong>dcentrum De Stern<br />

Zaterdag 13 mei kan iedereen bij De Stern iets leuks knutselen, een hapje eten of stru<strong>in</strong>en langs de kraampjes van de<br />

Lentemarkt. Je bent van harte welkom van 11.00 tot 14.30 aan de Woensdrechtsestraat 9a (Park16Hoven).<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

30<br />

Tijdens de Lentemarkt is de hele<br />

school omgetoverd tot een gezellige<br />

markt waar van alles te<br />

doen is voor jong en oud.<br />

Lammetjes en zoutdeeg<br />

Er zijn boeken te koop van De Kle<strong>in</strong>e Kapite<strong>in</strong>, handgemaakte illustraties<br />

van Brechtje Duijzer, vilten figuurtjes van Atelier Wilma<br />

en nog veel meer. Er is een kraam met door leerl<strong>in</strong>gen gemaakte<br />

cadeautjes en u kunt met een lekker kopje koffie of thee (met<br />

zelfgebakken lekkers) kijken naar de lammetjes op het ple<strong>in</strong>.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> kunnen de k<strong>in</strong>deren van alles doen, onder begeleid<strong>in</strong>g<br />

van een volwassene. Tegen een kle<strong>in</strong>e vergoed<strong>in</strong>g kunnen<br />

ze bij de leuke knutseltafels aan de slag met onder andere zoutdeeg<br />

versieren, bootjes knutselen en w<strong>in</strong>dvangers maken.<br />

Voor de wensboom<br />

Het zijn vooral de ouders van leerl<strong>in</strong>gen die de Lentemarkt ieder<br />

jaar organiseren. Ook dit jaar heeft een groep ouders hard<br />

gewerkt, samen met een aantal medewerkers van De Stern.<br />

Ook <strong>in</strong> het najaar is er een markt <strong>in</strong> de Stern: de Herfstmarkt.<br />

De opbrengsten van de markten gaan deels naar het project<br />

‘De Wensboom’. In de wensboom hangen wensen van ouders,<br />

leerkrachten en directie voor de school en haar leerl<strong>in</strong>gen. De<br />

klassenouderraad kiest aan het e<strong>in</strong>d van het schooljaar welke<br />

wens wordt vervuld.<br />

De Lentemarkt is voor iedereen een goede gelegenheid een kijkje<br />

te nemen bij De Stern. Er zijn rondleid<strong>in</strong>gen en het Sternteam<br />

vertelt graag meer over het natuurlijk vernieuwend onderwijs<br />

en de opvang met hart, hoofd en handen van het k<strong>in</strong>dcentrum.<br />

Je kunt je k<strong>in</strong>d zelfs direct <strong>in</strong>schrijven. Kortom, een bezoek aan<br />

de markt is een mooi moment om uitgebreid kennis te maken<br />

met onderwijs en opvang van K<strong>in</strong>dcentrum De Stern!<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het K<strong>in</strong>dcentrum leest u op<br />

www.kc-destern.nl.<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern<br />

Woensdrechtstraat 9a<br />

3045 PZ Rotterdam<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern Onderwijs is onderdeel van het schoolbestuur<br />

K<strong>in</strong>d en Onderwijs Rotterdam, K<strong>in</strong>dcentrum De Stern<br />

Opvang is onderdeel van K<strong>in</strong>deRdam.<br />

Zie <strong>Overschie</strong> ‘Muziek!’<br />

In juni is er weer een mooi evenement van Zie <strong>Overschie</strong>. Het<br />

thema is ditmaal Muziek! Hieronder een kle<strong>in</strong> <strong>in</strong>kijkje <strong>in</strong> het<br />

programma. Het duurt nog even, maar zet vrijdag- en zaterdagavond<br />

9 en 10 juni en zondagmiddag 11 juni alvast met grote<br />

letters <strong>in</strong> je agenda.<br />

Zie <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> juni opnieuw op de volgende locaties: Theater<br />

In De Lugt, Museum <strong>Overschie</strong> en Grote Kerk <strong>Overschie</strong>.<br />

Het programma bestaat (onder voorbehoud) uit optredens van<br />

Sommerhus, EarCandy Coverband en een grandioze s<strong>in</strong>g-a-long<br />

<strong>in</strong> de Grote Kerk op zondagmiddag met big band Enterprise,<br />

mmv Bob van der Lugt.<br />

Let op het volgende nummer van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

voor het hele programma!


Feest bij molen De Speelman op 13 mei<br />

Op nationale molendag is er bij molen de Speelman een boeken- en platenmarkt, pannenkoeken eten, activiteiten voor<br />

k<strong>in</strong>deren en meer. Van 11:00 tot 15:00 uur, <strong>Overschie</strong>se Kleiweg 775.<br />

Sticht<strong>in</strong>g De Hollandse Molen bestaat op 13 mei 100 jaar, dus is<br />

deze molendag extra bijzonder. Je kunt natuurlijk de molen bezoeken<br />

en zien hoe hij werkt, maar vergeet ook de markt naast de<br />

molen niet. Soroptimist club Rotterdam-Schieland organiseert de<br />

boeken- en platenmarkt. Ook kun je overheerlijke pannenkoeken<br />

eten en koffie dr<strong>in</strong>ken met zelfgebakken taart. Voor k<strong>in</strong>deren is<br />

er van alles te doen en er worden ook lokale producten verkocht.<br />

website van Soroptimist Rotterdam Schieland voor meer <strong>in</strong>fo of<br />

vraag ernaar op de markt.<br />

Molen bezoeken en meer<br />

De molenaar stelt zijn molen open voor k<strong>in</strong>deren en volwassenen.<br />

Kom dus vooral eens kijken hoe hij werkt! Na afloop kun je <strong>in</strong><br />

de molen heerlijke pannenkoeken- of broodmeel kopen om thuis<br />

aan de slag te gaan. Hoe lekker het meel is, kun je proeven bij de<br />

pannenkoekenkraam.<br />

Op de boeken- en platenmarkt v<strong>in</strong>d je mooie kunstboeken, k<strong>in</strong>derboeken<br />

en fijne leesboeken. Of snuffel tussen de gouwe ouwe<br />

v<strong>in</strong>ylplaten voor een mooie vondst.<br />

Lokale producten<br />

Er zijn ook kramen met lokale producten. Zoals Rotterdamsche<br />

confituur, een sociale ondernem<strong>in</strong>g die jongeren met afstand tot<br />

de arbeidsmarkt een werkplek biedt. Zij maken heerlijke jam die<br />

je hier kunt kopen. Of wat dacht je van zelf gebrouwen Pelgrimbier<br />

of zelfgestookte whisky?<br />

De Bloom<strong>in</strong>g Bakery verkoopt dan weer allerlei lekkers uit de bakkerij.<br />

Ook dit is een sociale ondernem<strong>in</strong>g. Slachtoffers van geweld<br />

die worden opgevangen bij Fier, krijgen hier de kans hun talenten<br />

te ontdekken en te ontplooien. Ze krijgen begeleid<strong>in</strong>g van gekwalificeerde<br />

bakkers en vrijwilligers.<br />

Verder kun je op de markt kruiden kopen van molen de Ster uit<br />

Kral<strong>in</strong>gen en is de Concept Store Van Alles aanwezig die, zoals de<br />

naam al zegt, ‘van alles’ verkoopt. H<strong>in</strong>t: voldoende mogelijkheden<br />

dus om nog iets leuks te kopen voor Moederdag.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

31<br />

Opbrengst voor goed doel<br />

De opbrengst van de boeken- en platenmarkt en de verkoop van<br />

pannenkoeken en taartjes/ koffie/thee is dit jaar voor de Albert<br />

Schweitzer school <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De leerl<strong>in</strong>gen van deze school willen<br />

graag een klimwand.<br />

Oud Hollandse spellen en meer<br />

Voor de k<strong>in</strong>deren is er een spr<strong>in</strong>gkussen (onder begeleid<strong>in</strong>g) en<br />

er zijn Oud Hollandse spelletjes. Koffie, thee, limonade en lekkers<br />

zijn de hele dag verkrijgbaar. Kom een kijkje nemen en genieten<br />

van deze mooie dag. Je kunt met p<strong>in</strong> betalen.<br />

Foto’s van de molendag en markt van2022<br />

Foto's: Ron Pluijm<br />

Soroptimist club<br />

Waar staat Soroptimist club Rotterdam-Schieland voor? De Soroptimisten<br />

zetten zich <strong>in</strong> om waar nodig de rechten, de positie en<br />

het leven van vrouwen en k<strong>in</strong>deren te verbeteren. Raadpleeg de


UIT[06]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

UIT[06]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

iedere zondag vanaf 7 mei t/m<br />

oktober 2023<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g Turf<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

zaterdag 13 mei<br />

Lentemarkt<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern -<br />

Woensdrechtstraat 9a<br />

11.00 - 14.30 uur<br />

vrij<br />

donderdag 4 mei<br />

Herdenk<strong>in</strong>g Gevallenen<br />

1940-1945<br />

Saenredample<strong>in</strong><br />

19.45 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 13 mei<br />

Nationale Molendag<br />

met markt<br />

Molen De Speelman -<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg 775<br />

11.00 - 15.00 uur<br />

vrij<br />

vrijdag 5 mei<br />

Vrijheidslunch<br />

Wilskracht Werkt - Hoge Schiehof 39<br />

12.30 - 14.00 uur<br />

vrij<br />

Vrijdag 19 mei<br />

20.30 uur | <strong>in</strong>delugt.nl<br />

vrijdag 19 mei<br />

Film Belfast<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.30 uur<br />

€ 5,00<br />

vrijdag 5 mei<br />

Bevrijd<strong>in</strong>gsconcert<br />

Axioma Salsaband<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.00 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 27 mei<br />

Groene zaden- en<br />

stekjesmarkt<br />

Tamar<strong>in</strong>de - Prof. Bolklaan 27<br />

13.00 - 16.00 uur<br />

vrij<br />

MEI 2023<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:<br />

zaterdag 6 mei<br />

Talentenavond De Reünie<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.00 uur<br />

€ 5,00<br />

maandag 29 mei<br />

Ladies Day<br />

RCSV Zestienhoven - Van der Duijn<br />

van Maasdamweg 601<br />

8.30 - 17.30 uur<br />

vrij<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:


Wilhelmus uit protest<br />

(uit <strong>Overschie</strong> Uw Stad 5-5-’04)<br />

In deze meidagen g<strong>in</strong>gen de gedachten<br />

van Piet Snaathorst, de onverdroten<br />

vorser van de <strong>Overschie</strong>se oorlogsgeschiedenis,<br />

weer eens terug naar de tijd<br />

van de Tweede Wereldoorlog die bij hem<br />

onuitwisbare <strong>in</strong>drukken heeft achtergelaten.<br />

Op het niveau van <strong>Overschie</strong> probeert<br />

hij nog steeds verdere <strong>in</strong>formatie<br />

te verzamelen die er toe moet bijdragen<br />

om verleden en heden te begrijpen. Zo<br />

ook de vraag hoe de mensen van <strong>Overschie</strong><br />

omg<strong>in</strong>gen met de Jodenvervolg<strong>in</strong>g.<br />

Vanaf 1942 werd door de Nazi’s<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een beg<strong>in</strong> gemaakt met de<br />

deportatie van de 62 Joodse bewoners<br />

van <strong>Overschie</strong> naar de vernietig<strong>in</strong>gskampen.<br />

Daarbij werd niet gelet op leeftijd<br />

of geslacht. Onder de 62 Joodse slachtoffers<br />

uit <strong>Overschie</strong>, voornamelijk <strong>in</strong> het<br />

Nooddorp wonend, waren 15 k<strong>in</strong>deren.<br />

De oudste daarvan was Joseph Levy. Hij<br />

werd op 16-jarige leeftijd op 31 oktober<br />

1942 omgebracht <strong>in</strong> het concentratiekamp<br />

Auschwitz. Zijn zusje Ester Levy<br />

was al eerder (9 augustus 1942) omgebracht<br />

op 10-jarige leeftijd. Rachel<br />

(Roosje) Koster was 10 jaar en is op 19<br />

oktober 1942 omgebracht <strong>in</strong> het concentratiekamp<br />

Auschwitz. Haar broertje<br />

Herman Koster 8 jaar, is op dezelfde datum<br />

omgebracht. Van de familie de Leeuwe<br />

zijn de 4 k<strong>in</strong>deren, Sientje Rika 7 jaar,<br />

Barend 5 jaar, Philips 3 jaar en Joseph 2<br />

jaar, op één en dezelfde datum (21 mei<br />

1943) omgebracht. Herman Posner 14<br />

jaar is met zijn broer Abraham Posner<br />

12 jaar samen op 19 oktober 1942 omgebracht<br />

<strong>in</strong> het concentratiekamp Auschwitz.<br />

Rebecca Sitters 6 jaar, Levie Sitters<br />

2 jaar en Joel Sitters 1 jaar stierven op 5<br />

augustus 1942 <strong>in</strong> het concentratiekamp<br />

Auschwitz. Ook Margaretha de Geus en<br />

haar broer Simon de Geus (respectievelijk<br />

15 en 9 jaar oud) zijn omgebracht <strong>in</strong><br />

het concentratiekamp Auschwitz op 9<br />

augustus 1942.<br />

In <strong>Overschie</strong> kwam het slechts een enkele<br />

maal tot protesten tegen deze vervolg<strong>in</strong>g.<br />

In de oorlogsjaren was er <strong>in</strong> die periode<br />

een k<strong>in</strong>derkoor dat elke week <strong>in</strong> Schiewijk<br />

<strong>in</strong> het Verenig<strong>in</strong>gsgebouw aan de Burgemeester<br />

Bosstraat oefende onder leid<strong>in</strong>g<br />

van dirigent de Vries. Ook mevrouw Karreman<br />

maakte deel uit van de leid<strong>in</strong>g van<br />

dit koor. Enkele Joodse k<strong>in</strong>deren waren lid<br />

van dit k<strong>in</strong>derkoor. Het was elke week een<br />

gezellige bijeenkomst, totdat de dirigent<br />

merkte dat er steeds m<strong>in</strong>der Joodse k<strong>in</strong>deren<br />

kwamen. Op een gegeven moment<br />

kwamen zij niet meer. Zij waren door de<br />

Duitse bezetters weggevoerd. Dirigent de<br />

Vries was zo boos dat hij de balkondeuren<br />

van de bovenzaal van het Verenig<strong>in</strong>gsgebouw<br />

opengooide en met het koor op het<br />

balkon het Wilhelmus zong.<br />

Wie heeft er meer <strong>in</strong>formatie over dit<br />

k<strong>in</strong>derzangkoor (naam?, samenstell<strong>in</strong>g)?<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: Museum <strong>Overschie</strong><br />

heeft een uitgebreide documentatie<br />

over dit onderdeel van de <strong>Overschie</strong>se<br />

geschiedenis.<br />

Gedicht van Roosje Koster<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

33<br />

Schoolfoto van de Savorn<strong>in</strong><br />

Lohmanschool 1941 met<br />

Roosje Koster - [bron]<br />

<strong>Overschie</strong> uw Stad


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Vrijdag 19 mei<br />

20.30 uur | <strong>in</strong>delugt.nl


<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Het Saenredample<strong>in</strong> <strong>in</strong> vroeger tijden en tegenwoordig - Foto’s: Ron Pluijm – Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

Saenredample<strong>in</strong><br />

Zo rond Kon<strong>in</strong>gsdag komen we voor<br />

deze rubriek automatisch op het Saenredample<strong>in</strong>.<br />

Al heel lang is dit ple<strong>in</strong><br />

het centrum van de activiteiten voor<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag (vroeger Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag).<br />

Hier staat trouwens ook het oorlogsmonument<br />

dat het centrum is voor de<br />

jaarlijkse herdenk<strong>in</strong>g van de gevallenen<br />

<strong>in</strong> oorlogen.<br />

Vroeger was het ple<strong>in</strong> een grasveld met<br />

een muziektent. Hier speelde de fanfare<br />

op Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag de aubade (feestelijk<br />

ochtendconcert om iets te vieren). Op het<br />

ple<strong>in</strong> staat ook de Julianaboom.<br />

Aan het ple<strong>in</strong> staat ook nog het oude<br />

schoolgebouw van de vroegere Pieter<br />

van Aschschool. Tot e<strong>in</strong>de jaren ’90 stond<br />

ook de Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>aschool aan<br />

het ple<strong>in</strong>, maar daar staan nu won<strong>in</strong>gen.<br />

Het ple<strong>in</strong> is <strong>in</strong> de loop der jaren verschillende<br />

malen veranderd en heeft nu<br />

een sportveld en speelplaats.<br />

Tot 1941 heette dit ple<strong>in</strong> trouwens Pieter<br />

de Hooghple<strong>in</strong>. Maar toen <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong><br />

1941 bij Rotterdam werd gevoegd, moest<br />

die naam veranderen. Er was namelijk al<br />

een Pieter de Hooghple<strong>in</strong> <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Toen kreeg het <strong>Overschie</strong>se ple<strong>in</strong> de<br />

naam Saenredample<strong>in</strong>, naar de kunstschilders<br />

Jan en Pieter Saenredam.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Aanw<strong>in</strong>st Museum <strong>Overschie</strong>: schilderij In de stal<br />

Vroeger lieten boeren hun boerderij en dieren graag afbeelden door professionele schilders. Onlangs kreeg Museum <strong>Overschie</strong><br />

zo’n schilderij, al is niet zeker of de dieren werkelijk op een <strong>Overschie</strong>se boerderij hebben gestaan. Dit werk is van<br />

Cornelis Pouderoyen uit Rotterdam. Hij schilderde het werk waarschijnlijk rond 1900.<br />

Het schilderij was een geschenk van een oude <strong>Overschie</strong>se boerenfamilie<br />

en laat een stal<strong>in</strong>terieur zien.<br />

Potter<br />

Het bekendste voorbeeld van zo’n boerderijschilder<strong>in</strong>g is ‘De<br />

stier van Potter’ uit de 17e eeuw. Potter maakte ook kle<strong>in</strong>ere afbeeld<strong>in</strong>gen<br />

van koeien en stieren en Museum <strong>Overschie</strong> heeft<br />

een ets uit het bekende koeienboek van Potter. Het is één van<br />

zijn laatste werken. Potter vond voor deze ets <strong>in</strong>spiratie <strong>in</strong> Midden<br />

Delfland.<br />

De koeien staan met hun achterste naar het middenpad en dat<br />

is opvallend: In deze omgev<strong>in</strong>g stonden koeien meestal andersom<br />

– met de kop naar het middenpad. In Noord- Holland stonden<br />

ze juist met de kont naar het middenpad. Ze hadden toen<br />

wel altijd en overal een vaste plek <strong>in</strong> de stal tijdens de w<strong>in</strong>ter.<br />

Andersom<br />

Cornelis Pouderoyen werd <strong>in</strong> 1868 geboren <strong>in</strong> Rotterdam en<br />

overleed <strong>in</strong> 1944 <strong>in</strong> Nijmegen. Op de voorgrond zie je twee<br />

koeien: één liggend en één staand. Door een deuropen<strong>in</strong>g zie<br />

je nog een rijtje koeien staan. Het is niet vast te stellen of hij dit<br />

schilderij maakte <strong>in</strong> een <strong>Overschie</strong>se stal.<br />

Foto: Ron Pluijm


W<br />

Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

Westerwater 20-22 | 2651 JN Berkel en Rodenrijs<br />

<strong>in</strong>fo@dimaschi.nl | www.dimaschi.nl<br />

NEW SUMMER COLLECTION!


Helemaal thuis <strong>in</strong> de reisbranche<br />

Portret van Alice van der Werf, Travel Counsellor<br />

Anne Bos<br />

Zeg je vakantie, dan zeg je Alice. W<strong>in</strong>tersport <strong>in</strong> Noorwegen? Check. Rondreis Japan? Check. Met de camper door Canada?<br />

Ook check. Alice regelt het precies zoals jij het wilt, dankzij een groot netwerk van lokale contacten. Gaat er tijdens je reis<br />

iets mis? Dan helpt ze je en zorgt dat alles snel is opgelost. En dat allemaal met veel plezier, want dit is haar droombaan.<br />

Dat reizen, dat zat er al jong <strong>in</strong>. ‘Als k<strong>in</strong>d<br />

was ik al nieuwsgierig naar andere landen<br />

en culturen. Dat is altijd zo gebleven. Ik<br />

ga voor mijn eigen vakanties het liefst<br />

steeds naar een nieuwe bestemm<strong>in</strong>g,’<br />

vertelt Alice.<br />

Corona<br />

Ze werkte met veel tevredenheid 14 jaar<br />

bij Shell Vermogensbeheer, maar de reisbranche<br />

trok en bleef trekken. ‘Ik had zelfs<br />

een master <strong>in</strong> de reisbranche gedaan’,<br />

vertelt Alice. ‘E<strong>in</strong>d 2019 ben ik uite<strong>in</strong>delijk<br />

bij Shell weggegaan… en toen kwam<br />

corona. Dat was wel even schrikken. Ik<br />

heb toen wel de opleid<strong>in</strong>g gedaan, maar<br />

heb me pas <strong>in</strong> mei 2021 bij de Kamer van<br />

Koophandel <strong>in</strong>geschreven: toen had ik<br />

mijn eerste reis.<br />

In die periode was ik veel bezig om voor<br />

klanten per land de coronamaatregelen<br />

uit te zoeken en ze daarover te adviseren.<br />

Maar dat gaf mijn werk een extra boost:<br />

klanten vonden het heel fijn dat ik dat allemaal<br />

voor ze deed, en vertelden het aan<br />

elkaar door.’<br />

nachtje blijft. Als er iets misgaat onderweg,<br />

heb ik een hoop werk: dan moeten<br />

alle overnacht<strong>in</strong>gen en andere reserver<strong>in</strong>gen<br />

worden aangepast. Maar dat is<br />

ook precies het voordeel van boeken via<br />

een travel counsellor. Als je het zelf allemaal<br />

regelt, moet je ook zelf aan de bak<br />

om alles aan te passen als er iets misgaat.’<br />

Energie<br />

Alice heeft de vrijheid en flexibiliteit van<br />

een zelfstandig ondernemer, maar ook<br />

een goed netwerk van collega’s: ‘We hebben<br />

onderl<strong>in</strong>g heel leuk contact. We wisselen<br />

veel kennis uit. Ik ben zelf erg van<br />

w<strong>in</strong>tersport en bijzondere w<strong>in</strong>terreizen.<br />

W<strong>in</strong>tersport <strong>in</strong> Canada, bijvoorbeeld, of<br />

een reis naar F<strong>in</strong>s Lapland. Daar help ik<br />

collega’s mee. En ik krijg hulp als ik een<br />

reis organiseer naar een land dat ik nog<br />

niet ken. Het is echt een familie.<br />

Ik werk nu veel meer dan vroeger bij<br />

Shell, maar het kost me m<strong>in</strong>der energie<br />

omdat ik het heel erg leuk v<strong>in</strong>d.’<br />

Blij met <strong>Overschie</strong><br />

Leuk, dat geldt ook voor het wonen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Alice groeide op <strong>in</strong> Schiebroek<br />

en woonde daar tot elf jaar geleden ook<br />

met haar gez<strong>in</strong>. Nu woont ze met veel<br />

plezier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> - Park 16Hoven. ‘Het<br />

bevalt ons hier heel goed’, zegt Alice met<br />

een glimlach. ‘In het beg<strong>in</strong> waren we nog<br />

op Schiebroek gericht, maar we voelen<br />

ons alweer lang echt thuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ik<br />

ben blij met <strong>Overschie</strong>!’<br />

Meer weten over de reizen die Alice organiseert?<br />

Je kunt haar bellen of mailen:<br />

0031 6 44712462<br />

alice.vanderwerf@travelcounsellors.nl.<br />

Of kijk op<br />

travelcounsellors.nl/alice.vanderwerf<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37<br />

Geen reisbureau<br />

Wat is dat eigenlijk, een travel counsellor?<br />

Een travel counsellor is een zelfstandig<br />

reisadviseur, aangesloten bij een Europese<br />

organisatie met over de hele wereld<br />

lokale contacten, van Thailand tot Bonaire,<br />

en van Canada tot Dubai. Ook heeft de<br />

organisatie alle keurmerken en garanties<br />

uit de reisbranche. Travel counsellors maken<br />

vooral reizen op maat, maar regelen<br />

ook pakketreizen.<br />

‘Mensen vergelijken travel counsellors<br />

wel met een reisbureau, maar dat zijn wij<br />

niet’, legt Alice uit. ‘Ik werk zelfstandig en<br />

geef 24 uur service. We hebben een <strong>in</strong>ternationale<br />

nooddienst. Dus ook als ik slaap<br />

is er hulp’.<br />

Nu is er bijvoorbeeld een familie <strong>in</strong> de<br />

Verenigde Staten, die overal maar een


Alles gaat kapot<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Op een gebouw <strong>in</strong> het centrum van<br />

Rotterdam staat <strong>in</strong> vrolijkgekleurde<br />

graffiti-koeienletters: ALLES GAAT<br />

KAPOT. Ik heb geen idee wie deze uitspraak<br />

daar heeft neergezet, maar de<br />

schrijver ervan v<strong>in</strong>dt het blijkbaar belangrijk<br />

om deze tekst onder de aandacht<br />

te brengen. Wat moeten we met<br />

zo’n tekst? Hij doet me denken aan<br />

de profetie van Jona. In opdracht van<br />

God kondigde Jona de verwoest<strong>in</strong>g<br />

van N<strong>in</strong>eve aan, een stad <strong>in</strong> het gebied<br />

van het huidige Irak, als straf voor alles<br />

wat de <strong>in</strong>woners op hun kerfstok<br />

hadden. Jona’s ‘ALLES GAAT KAPOT!’<br />

had zo’n impact op de N<strong>in</strong>evieten, dat<br />

ze berouw kregen, waardoor de stad<br />

gespaard bleef.<br />

Je kunt de tekst op de dakgevel ook <strong>in</strong>terpreteren<br />

als een somber, zelfs wanhopig,<br />

commentaar op wat er <strong>in</strong> de wereld<br />

gebeurt. De locatie van het gebouw<br />

<strong>in</strong> kwestie is symbolisch: het staat op<br />

het littekenweefsel van het Duitse bombardement<br />

van 14 mei 1940. Oorlogen,<br />

aardbev<strong>in</strong>gen en andere vormen van<br />

(natuur)geweld teisteren de wereld.<br />

Maar ook respect en verdraagzaamheid<br />

liggen onder vuur <strong>in</strong> de keiharde wereld<br />

waar<strong>in</strong> we leven.<br />

Een andere mogelijkheid is om de graffiti-boodschap<br />

te lezen als een natuurwet.<br />

Zoals er een natuurwet is die zegt: ‘alles<br />

valt naar beneden’, is er een natuurwet die<br />

zegt: ‘alles gaat kapot’. In deze cynische<br />

betekenis kan de tekst aan een andere<br />

Rotterdamse geveltekst worden gekoppeld,<br />

namelijk ‘alles van waarde is weerloos’.<br />

Als je deze uitspraken samenvoegt,<br />

wordt het: alles van waarde is weerloos<br />

en gaat (daardoor) kapot. De kwetsbare<br />

pracht van onze aarde valt automatisch<br />

ten prooi aan uitbuit<strong>in</strong>g en vernietig<strong>in</strong>g.<br />

Profetie, commentaar, natuurwet. Zo<br />

kun je met deze stell<strong>in</strong>g diverse kanten<br />

op. Welke betekenis je er ook aan geeft,<br />

het is geen uitspraak waar je vrolijk van<br />

wordt. De bewer<strong>in</strong>g dat alles kapot gaat,<br />

roept verzet op. Het mag niet zo zijn dat<br />

alles wat weerloos is via een of ander automatisme<br />

kapot gaat. Daar moeten we<br />

ons tegen teweer stellen. Misschien was<br />

dat ook de opzet van de graffiti-artiest:<br />

verzet kweken tegen alles wat slecht en<br />

onrechtvaardig is <strong>in</strong> de wereld. Prima! In<br />

ons werken aan een betere wereld mogen<br />

we <strong>in</strong>spiratie halen uit het Bijbelse<br />

perspectief van vernieuw<strong>in</strong>g. In het laatste<br />

Bijbelboek zegt God: ‘Alles maak ik<br />

nieuw!’ Het is een overweg<strong>in</strong>g waard om<br />

die tekst ook op een gebouw midden<strong>in</strong><br />

de stad te zetten.<br />

Jan Smit<br />

Bestuurlijk diaken<br />

Nederlands Gereformeerde Kerk<br />

(Bethelkerk) - Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.bethelkerkoverschie.nl/<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender mei 2023<br />

zondag 7 mei Kerkdienst - ds. A.R. Post PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 7 mei Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 7 mei Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 7 mei Samenkomst Kerk aan Huis - J. Tholel Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 14 mei Kerkdienst - mw. ds. G.J. Stougie PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 mei Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.15 uur vrij<br />

zondag 14 mei Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 mei Samenkomst Kerk aan Huis - A. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

donderdag 18 mei Hemelvaartsdag - kerkdienst ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 mei Kerkdienst - mw. B. van der Zwaag PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 mei Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbos Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 21 mei Kerkdienst - ds. M.A. van Leeuwen Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 mei Samenkomst Kerk aan Huis - P. Koelman Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 28 mei Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 mei Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pater Th. Blokland Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 28 mei Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 mei Samenkomst Kerk aan Huis - W. Vertegaal Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Ewout Janse – Molen De Speelman<br />

Ewout is terug op de plek waar hij<br />

als jongen het liefste was: molen De<br />

Speelman. Toen hij 12 was, werd de<br />

molen op zijn huidige plek opgebouwd.<br />

Ewout vond het er geweldig en<br />

werkte mee tot hij 18 was. ‘Toen moest<br />

ik geld gaan verdienen’, vertelt Ewout.<br />

‘Ik wilde graag beroepsmolenaar worden, maar dat vond mijn<br />

omgev<strong>in</strong>g een slecht idee.’<br />

Nu, 44 jaar later, is Ewout terug: ‘Ik werk ook op andere molens<br />

voor mijn molenaarsdiploma, maar toch vooral bij De Speelman.’<br />

De molen is al een tijd kapot, maar de nieuwe roeden komen<br />

eraan. Dan krijgt de molen nieuwe wieken en kan hij weer<br />

malen. Ewout: ‘Ik kijk er erg naar uit dat ie weer gaat draaien!’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Alexanderpolder, maar kom uit <strong>Overschie</strong>.<br />

Maaike van Zetten – Sticht<strong>in</strong>g Grote<br />

Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Maaike is geboren en getogen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Ze was een tijdje weg, maar is<br />

s<strong>in</strong>ds 2016 terug met haar gez<strong>in</strong>. Al<br />

snel wilde Maaike ‘iets doen’ als vrijwilliger.<br />

Na een paar jaar bij Sticht<strong>in</strong>g<br />

Zonnebloem helpt ze nu bij Sticht<strong>in</strong>g<br />

Grote Kerk. Maaike: ‘Ik wilde iets doen voor de cultuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Ik geef leid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een cultureel centrum en ben musicus.<br />

Ik wil mijn netwerk hier graag <strong>in</strong>zetten.’<br />

‘Ik ben nog maar net begonnen,’ vertelt Maaike, ‘en ik kijk er<br />

naar uit om <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> nieuwe mensen te leren kennen. Ideeën<br />

zijn trouwens altijd welkom, dus spreek me vooral aan!’<br />

Wil je Maaike horen z<strong>in</strong>gen? Op 5 mei z<strong>in</strong>gt ze bij het bevrijd<strong>in</strong>gsconcert<br />

<strong>in</strong> theater In de Lugt.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>-Oost, achter snackbar Japie.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

39<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De molen en de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De Hoge Brug en de Schie met de schepen en het uitzicht.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou willen dat als er iets nieuws wordt gebouwd, er meer<br />

aandacht is dat het past bij het oude.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik wilde graag weer aan de slag en de deur uit.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik zag als k<strong>in</strong>d de molen gebouwd worden en dat vond ik fantastisch.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d werken met een molen gewoon het mooiste wat er is.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Langs de Schie, bij Oud <strong>Overschie</strong> en de dijkhuisjes.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De mix van oud en modern en dat je ook vlakbij de stad zit.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De rijksweg ondergronds maken, dat zou mooi zijn.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik wil iets doen voor <strong>Overschie</strong>, voor de mensen hier.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik wilde iets bijdragen aan de cultuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en raakte <strong>in</strong><br />

gesprek met mensen van Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Dat mensen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> iets leuks kunnen doen.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!