Notat om Netto i Dalby - Faxe Kommune

faxekommune.dk

Notat om Netto i Dalby - Faxe Kommune

Center for Udvikling

Notat om sagsforløbet for Lokalplan 1100-52 for en

dagligvarebutik til lokalforsyning i Dalby

Grundlag for Byrådets beslutning

I efteråret 2009 blev Faxe Kommune kontaktet af NC Development og

Netto, der ønskede at etablere en dagligvarebutik til lokalforsyning i krydset

Vordingborgvej/Karisevej i Dalby.

NC Development og Netto blev fra starten oplyst om følgende:

Ifølge Kommuneplan 2009 skal nye dagligvarebutikker primært

lokaliseres i bymidten - dvs. indenfor det område, der er afgrænset

til butiksformål omkring Karisevej øst for kirken.

Uden for bymidten giver kommuneplanen mulighed for

enkeltstående dagligvarebutikker til lokalforsyning på op til 1.000

m². En sådan butik skal jf. Naturklagenævnets praksis ligge mindst

500 m fra en afgrænset bymidte. Der er 650 m fra bymidten i Dalby

til den omtalte lokalitet.

I detailhandelsanalysen anbefaler ICP, at nye dagligvarebutikker

placeres tæt på den eksisterende dagligvarebutik i Dalby for at

styrke byens handelsliv.

Kommuneplanens mål at samle og styrke de elementer i byerne,

der kan medvirke til byliv i form af servicefaciliteter og sociale

mødesteder. Derfor er der i kommuneplanen en afgrænsning af

den centrale bydel i Dalby.

Byens størrelse betyder dog, at der i dag ikke er mange butikker

eller servicefunktioner i bymidten. Størrelsen betyder også, at der

ikke umiddelbart er belæg for at placere butikker til lokalforsyning i

byens boligområder, der alle ligger tæt på bymidten.

En ny dagligvarebutik ved Vordingborgvej/Karisevej vil ikke

understøtte strategien om at samle funktioner i bymidten. Projektet

kan dog medvirke til at få løst de trafikale problemer, der i dag er i

Dalby. Bedre trafikregulering i krydset – og et rejsemål i form af en

dagligvarebutik kan reducere trafikken ad Bavnestræde og

Heeringvej.

Byrådet besluttede at udarbejde plangrundlag for en dagligvarebutik til

lokalforsyning i krydset Vordingborgvej/Karisevej på følgende grundlag:

Detailhandelsanalysen konkluderede, at der er behov for yderligere

1.000 m² butiksareal til dagligvarer i Dalby.

Kommuneplanen giver mulighed for enkeltstående

dagligvarebutikker på op til 1000 m² til lokalforsyning udenfor de

afgrænsede bymidter.

Muligheden for at opkøbe og nedrive en ejendom i bymidten i

Dalby har eksisteret i mange år, uden at investorer har vist interesse.

Postadresse:

Udvikling

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

Telefax 56 20 30 01

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:

Frederiksgade 9

4690 - Haslev

Direkte 56203746

anmn@faxekommune.dk

Dato 30-07-2012

j./sagsnr.


En dagligvarebutik ved krydset vil ikke ændre trafikstrømmene i

Dalby, da Vordingborgvej og Karisevej er de bærende

gennemfartsveje i Dalby.

Med en trafiksanering af krydset vurderes lokaliteten at være en

god placering af en dagligvarebutik, ligesom trafiksaneringen vil

være til byens fordel i det hele taget.

Dalby har de senere år oplevet en stor vækst. Kommunen forventer

yderligere byvækst de kommende år og deraf behov for mere

detailhandel. I byens nordlige udkant er der således mulighed for

op til 200 boligenheder.

Kommuneplanen giver fortsat mulighed for at etablere en ny

dagligvarebutik og/eller udvide den eksisterende butik i bymidten.

Afgrænsning af lokalområde

I planloven skelnes mellem bymidter, bydelscentre, lokalcentre og enkeltstående

butikker til lokalforsyning.

Bymidter og bydelscentre skal afgrænses i kommuneplanen efter en statistisk

metode. Kundegrundlaget for butikker i bymidten er hele byen og for

de største byers vedkommende hele kommunen, mens der til et

bydelscenter også skal defineres og afgrænses en bydel. Planloven stiller

derimod ikke krav om en præcis afgrænsning af kundegrundlag mv. ved

udlæg af lokalcentre eller enkeltstående butikker til lokalforsyning.

Jf. Vejledning om detailhandelsplanlægning fra 2010 bør enkeltstående

butikker til lokalforsyning ”… som udgangspunkt placeres med en afstand

på mindst 500 m i luftlinje fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål”.

Herudover er der lagt op til et planmæssigt skøn, om planlægningen lever

op til lovens intention. Ifølge planlovens § 5l om ”Planlægning til

butiksformål” skal planlægningen:

1. fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i

de enkelte bydele i de større byer,

2. sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god

tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående,

cyklende og kollektive trafik, og

3. fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur,

hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Bymidteafgrænsningen og Dalby Superbrugs ligger i den østlige del af

Dalby. I fugleflugt ca. 650 m fra den planlagte Netto.

Som udgangspunkt forventedes den planlagte Netto at få et

kundegrundlag, der omfatter boligerne i den vestlige del af Dalby samt

nærmeste opland, herunder landsbyen Babberup.

Dalby ligger ca. 5 km fra Haslev, Faxe, Karise og Rønnede. Haslev og Faxe

har et bredt udvalg af dagligvarekæder, hvorimod Karise har en

Superbrugs og en Fakta, Rønnede har en SuperBest og Rema 1.000 og

endelig har Dalby i dag en Superbrugs.

Som følge af den relativt korte afstand mellem byerne – samt det faktum at

mange dagligt pendler til og fra arbejde - vil de enkelte butikkers

kundegrundlag nok så meget være defineret ved kundernes præferencer i

forhold til butikskæder, som af afstand.


Det har derfor været forventningen, at kunderne til en Netto i Dalby også

ville komme fra især Karise og Rønnede. Omvendt er situationen i dag, at

borgerne i Dalby kører til Haslev, Rønnede, Karise mv., hvis de ønsker at

handle i andre butikker end SuperBrugsen.

Generelt vurderedes det, at planlægning for en enkeltstående dagligvarebutik

til lokalforsyning ved Vordingborgvej er i overensstemmelse med

lovens intention om at opnå en mere bæredygtig detailhandelsstruktur

med begrænsede afstande til indkøb.

Faxe Kommune vurderede desuden, at butikkens placering samt

fordelingen mellem lokale og øvrige kunder er i overensstemmelse med

Natur- og Miljøklagenævnets praksis, bl.a. ud fra nævnets afgørelser NKN-

33-02574 og NMK-33-00190. I begge afgørelser slår nævnet fast, at det er

uden betydning, at andre end (lokale) beboere vil benytte den nye

dagligvarebutik.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse

Med afgørelsen af 14. juni 2012 har Natur- og Miljøklagenævnets 10

medlemmer besluttet, at Lokalplan 1100-52 for en dagligvarebutik i Dalby

er ugyldig og må ophæves.

Nævnets medlemmer finder, at butikkens kundegrundlag er hele Dalby -

og dermed ikke kun lokalområdet. Nævnet konkluderer derfor, at en butik

på dette sted i en by af Dalbys størrelse vil være i strid med planloven.

Der er tale om en ny fortolkning af reglerne om butikker til lokal forsyning –

en ændret og skærpet praksis i byer af Dalbys størrelse.

Nævnet erkender i afgørelsen, at der er tale om et brud med den hidtidige

praksis om mindst 500 m mellem den centrale bydel og butikker til lokal

forsyning – samt betydningen af hvor mange kunder, der bor i

lokalområdet.

Center for Udvikling

Anders Mosbæk Nielsen

More magazines by this user
Similar magazines