samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Budget 2013-2016


MED-udvalg


HOVEDUDVALGET

Sekretariat – HR-afdelingen Side 1 af 1

Ledelsesrepræsentanter: Medarbejderrepræsentanter:

Ole Møller Lissie Andréa (ac/djøf)

Kirsten Jacobsen Annelise Sørensen (ftf/bupl)

Lars Møller Christiansen Lene Nielsen (ftf/lc)

Thomas Eriksen Pia Bruun (ftf/dsr)

Allan Persen (lo/3f)

Isabella Jørgensen (lo/sl)

Karen Abel (lo/hk)

Pia Paaske (lo/foa)

Aksel Wolter (amr)

Lene Møller Olsen (amr)

Uddrag fra referatet af møde i Hovedudvalget den 22. august 2012 – punkt 4

Et enigt Hovedudvalg afgiver følgende høringssvar til Budget 2013:

• Hovedudvalget anbefaler inspirationsforslag ØKU-I-03 (arbejdsmiljø og sygefravær) for at

fremme arbejdsmiljøet og sikre, at vi kan arbejde videre med projekt ”Øje for Nærvær”.

Øje for Nærvær har allerede givet mærkbare resultater på trivsel og nærvær. Der er behov

for projektmidler til at fortsætte indsatsen.

• I forbindelse med personalenedskæringer er det afgørende, at der er tydelighed omkring

balancen mellem ressourcer og serviceydelser.


Sektor MED for Teknik & Miljø

Høringssvar vedr. budget 2013

Sektor MED for Teknik & Miljø drøftede på møde den 9. august 2012 det fremsendte

høringsmateriale vedrørende budget 2013.

9. AUGUST 2012

Sektor MED finder det problematisk at gennemføre de foreliggende besparelsesforslag på Teknik-

og Miljøudvalgets område.

Der er gennem de senere år foretaget sådanne besparelser på området, at MED-udvalget ikke

finder, at det er muligt at reducere serviceniveauet yderligere.


Center for Børn & Familie

Høringssvar sektorMEDudvalget Børn, Familie og Uddannelse - Budget 2013

Den 14. august 2012

SektorMEDudvalget Børn, Familie og Uddannelse har på sit møde den 13.

august 2012 drøftet høringsmaterialet vedr. Budget 2013 og har følgende

bemærkninger:

De seneste budgetforhandlinger har båret præg af mange reduktioner og

sektorMEDudvalget vil gerne tilkendgive, at der også bør være plads til

investeringer, der på sigt skal være med til at skabe en økonomisk

forbedring og udvikling i kommunen.

I den forbindelse vil sektorMEDudvalget fremhæve Inspirationsforslag BFU-I-

01 Tidlig indsats, der netop tager udgangspunkt i et tværgående perspektiv

og nytænke indsatser for og med børn/unge/voksne. SektorMEDudvalget

er imødekommende overfor forslaget, der kan være med til forøget

helhedstænkning og udvikling for borgerne.

Og i den forbindelse er det vigtigt at støttekorpset ikke udsættes for

yderligere nedskæringer.

SektorMEDudvalget er bekymret for flere reduktioner.

SektorMEDudvalget hæfter sig ved, at der på uddannelsesområdet er lagt

op til yderligere reduktionsforslag bl.a. omfattende holddeling,

specielundervisning og nedlæggelse af en specielklasse, dette vil forringe

mulighederne for inklusion. I forvejen har de to områder i forbindelse med

den nye skolestruktur og klasseoptimeringen været udsat for besparelser.

Arbejdsmiljøet er i forvejen presset med de store klassekvotienter og at

reducere yderligere på den mulighed der er for lærerne til at få støtte til

elever der har brug for det, vil presse arbejdsmiljøet yderligere.

Det er vigtigt at fastholde muligheden for kompetenceudvikling i

forbindelse med øget inklusion, den øgede inklusion stiller større krav til

personalets faglighed.

Sektorudvalget er opmærksom på, at det kan være nødvendigt med

reduktioner i Budget 2013. Her kan der peges på fællesledelse i

børneinstitutionerne.

På sektorMEDudvalgets vegne

Lene Høiriis Nielsen Thomas Eriksen

Næstformand . Formand


Høringssvar fra Sektorudvalget for Social, Sundhed og Økonomi vedr.

Budget 2013 - 2016

Sektorudvalget har følgende kommentarer til det udsendte materiale vedr.

”Budget 2013”;

Sektorudvalget anerkender den vanskelige økonomiske situation Faxe Kommune

befinder sig – ikke mindst set i lyset af den stramme kommuneaftale, der er indgået

mellem KL og Regeringen.

I en tid med stramninger og reduktioner er det vigtigt, at der er et stort fokus på

arbejdsmiljøet. Det er bl.a. vigtigt, at der er økonomiske ressourcer til at fortsætte

det succesfulde arbejde med at mindske sygefraværet.

Sektorudvalget anbefaler derfor, at de forslag, der omhandler arbejdsmiljø og

fortsættelse af ”Øje for Nærvær” prioriteres.

Sektorudvalget vil gerne fremhæve, at der er konsekvenser ved at man igen vil

gennemføre personalereduktioner og gør opmærksom på følgende:

• Manglende ressourcer til at løfte arbejdsopgaverne – betyder opgaver der

enten ikke bliver løst eller ikke bliver løst optimalt.

• Forhøjet stressniveau – betyder en øget risiko for forhøjet sygefravær.

• Belysning af opgaver/projekter bliver forringet – betyder at der handles på

urigtige/forringede oplysninger.

• Personalereduktioner giver i visse tilfælde serviceforringelser for borgerne.

Sektorudvalget mener, at der i lyset af ovenstående er behov for en drøftelse af

om ressourcer og opgaver hænger sammen. Når reduktionerne i

medarbejderstaben gennemføres over en længere årrække, er det nødvendigt at

der tages stilling til, hvordan opgaverne fremadrettet skal løses.

Sektorudvalget henstiller desuden til at der politisk åbent tages ansvar for

serviceforringelser overfor borgerne, så det ikke bliver frontpersonalet, der sættes i

situationer, hvor de skal forsvare trufne beslutninger.

Med hensyn til en mere konkret gennemgang og kommentering af

budgetmaterialet henvises desuden til de lokale med-udvalgs høringssvar.


Høringssvar vedrørende budget 2013-16 fra SektorMED Beskæftigelse, Omsorg & Kultur.

15. august 2012

Konjukurer og beskræftigelsesituationen i Danmark generelt og konkret Faxe er fortsat kritisk. Det

giver mange borgerhenvendelser og borgere, der efterspørger ydelser i fx. jobcenter og

borgerservice. Lidt firkantet kan man sige, at henvendelserne er omvendt proportionale med

kommunens indtægtsgrundlag.

I budgetforslaget for 2013-16 foreslås bl.a. en reduktion på driften i Center for Beskæftigelse og

Omsorg svarende til tre årsværk (jf. Lb. Nr. ØKU-R-11).

Generelt er det SektorMED Beskæftigelse, Omsorg & Kultur’s opfattelse, at det bliver vanskeligt at

finde besparelsen uden mærkbare konsekvenser og øgede omkostninger til følge, herunder:

Serviceforringelser overfor kommunens offentlige og private virksomheder. Færre

kommunale konsulenter vil gøre det vanskeligere at prioritere og opbygge samt

vedligeholde samarbejder med kommunens offentlige og private virksomheder. Herudover

bliver det vanskeligere at forebygge, at folk ryger ud af arbejdsmarkedet. Konsekvenserne

af det bliver øget sagsmængde og udgifter på de øvrige kommunale områder, herunder

jobcenter, økonomiske ydelser, borgerservice mv, samt for de øvrige centre.

Færre medarbejdere vil gøre det sværere at overholde rettidighed, hvilket bl.a. kan

medføre tab af refusion samt serviceforringelser.

Øget ventetid på kommunal sagsbehandling for både borgere, foreninger, virksomheder

og andre offentlige myndigheder.

Det bliver svært at overholde sagsbehandlingsfristerne samt at leve op til

servicedeklarationerne.

Der vil blive ansøgt om færre eksterne fonds- og puljemidler til bl.a. beskæftigelsesindsatsen,

dermed vil det indirekte ramme kommunens ledige borgere, idet der vil blive reduceret i

den samlede tilbudsvifte. Endvidere vil Kommunen i mange tilfælde skulle frasige sig ”gratis”

ressourcer, idet en del af fonds- og puljemidlerne ikke kræver tilsvarende kommunal

medfinansiering.

En stor del af de projekter, der er iværksat for at understøtte udviklingen af driftsområdet, vil

ikke længere kunne gennemføres. Ligesom nye projekter og initiativer må reduceres

kraftigt.

Færre medarbejdere vil gøre det interne samarbejde på tværs af afdelinger og faggrupper

vanskeligere, hvilket vil betyde at man mister de menneskelige og økonomiske ressourcer,

der ligger i det tværgående samarbejde. Det gør sig også gældende for det fælles

kommunale samarbejde.

Fald i arbejdsglæde og trivsel, hvilket giver et produktionstab samt risiko for øget sygdom og

fravær.

Nedskæringer betyder mindre udvikling, nytænkning og innovation.


Uddannelse


Center for Undervisning

Resume høringssvar budget 2013 - UDD

Der er på uddannelsesområdet indkommet høringssvar fra:

Østskolens Med-udvalg

Østskolens skolebestyrelse

BUPL Sydøst

Ungdomsskolens bestyrelse

Midtskolens skolebestyrelse

Midtskolens Med-udvalg

Vestskolens bestyrelse og Med-udvalg

Samt ønsker til budget 2013 fra BUPL Sydøst

Drift

Generelt ser de tre skolers bestyrelser og Med-udvalg med stor bekymring

på perspektiverne i de fremlagte reduktionsforslag. I lyset af den netop

gennemførte ændring af skolestrukturen virker reduktionsforslagene voldsomme,

og der er ikke overensstemmelse mellem vilkår og forventninger/mål.

Det vil ikke være muligt at løfte den meget udfordrende inklusionsopgave

med de fremlagte besparelser. Der peges på, at der er behov for at tilføre

ressourcer – ikke mindst til kompetenceudvikling, hvis inklusionsopgaven skal

løses.

Både fra skolernes bestyrelser, MED-udvalg og BUPL påpeges at reduktioner

på skole og SFO samarbejdet vil få negativ indflydelse på elevernes trygge

overgang til skole og for inklusionen.

Lukning af SFO II og III anbefales ikke, da Faxe Kommune er en pendlerkommune.

Ungdomsskolen gør opmærksom på ændringer i lovgivningen, som betyder

at undervisningstimetallet til knallertkørekort er forhøjet. Der indføres

samtidig en praktisk prøve for at erhverve knallertkørekort ligesom der

fremover stilles krav om færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Anlæg

Midtskolen peger på behovet for ordentlige personalefaciliteter på afdeling

Bavneskolen.

Vestskolen peger på behovet for investering i IT, lærerarbejdspladser og

etablering af SFO på afdeling Terslev Skole.

BUPL ønsker til budget 2013

Her peges blandt andet på:

at der er et stigende behov for ressourcer til inklusion

at harmonisering ikke altid skal være på mindste niveau

at ”pengene følger barnet princippet” forhindrer langsigtet planlægning.

Postadresse:

Faxe Kommune

Center for Undervisning

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

Telefax 56 20 30 01

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:

Tingvej 7 - 4690 Haslev

Direkte 56203978

lsor@faxekommune.dk

Dato 20-08-2012

j./sagsnr. 00.30.10-K04-1-12


Børn, Familie og Uddannelse

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Udtalelse til budgetoplæg 2013

Skolebestyrelse og Med-udvalg ved Vestskolen har forholdt sig til

det udsendte budgetoplæg. Skolen ser med stort bekymring på

perspektiverne i det udsendte materiale. Skolen har forståelse for, at

vi skal være med til at løse en opgave under givne vilkår, men må

klart udtrykke forventningen om overensstemmelse mellem vilkår og

forventninger/mål.

Skolen hilser med tilfredshed, at udvalget påtager sig et ansvar ved

at sætte navn på besparelserne i stedet for vedtagelse af

rammebesparelser. Det er vores opfattelse, at ressourcerne til

folkeskolen ikke er tilstrækkelige, hvorfor byrådet må påtage sig

ansvaret for skolevæsenets serviceniveau. Det er vores opfattelse,

at ressourcerne til folkeskolen og pasningsordningerne ikke kan tåle

yderligere reduktioner.

I forhold til reduktionsforslagene må skolen kraftigt udtale et ønske

om at undgå reduktioner på området og ikke mindst på følgende

punkter:

Besparelser på folkeskoleområdet

Reduktioner på kommunale specialskoler

Ressourcer til SFO-/skolesamarbejdet

Reduktion på kompetenceudvikling.

Med hensyn til opprioriteringsforslagene kan Vestskolen anbefale,

at Faxe Kommune tilbyder undervisning efter den vejledende

timetalsplan. Skolen må i den forbindelse gøre opmærksom på, at

ressourcer til relaterede områder også er nødvendige for at give

kvalitet i undervisningen. Her tænkes på de fremsatte

reduktionsforslag: Besparelser på folkeskoleområdet, herunder

holdtimer m.m.

Vedrørende anlægsforslag anbefaler Vestskolen et generelt behov

for fokus på IT-området. IT er et integreret arbejdsredskab og

undervisningsmiddel med et fortsat behov for udvikling og

Vestskolen

Bækvej 14

4690 Haslev

Tlf.: 5636 5500

Fax: 5636 5510

Dato: 15. august 2012


opdatering samt vedligeholdelse.

Skolen anbefaler, at der i budget 2013 samt overslagsårene

afsættes et beløb til IT-hardware, der kan sikre, at folkeskolerne kan

leve op til forventningerne om at inddrage IT i undervisningen.

Vestskolen kan generelt støtte og anbefale en udvikling af

folkeskolen. I relation til den nævnte inspirationsliste anbefaler

skolen, at der i et samarbejde mellem skolerne, Center for

undervisning og det politiske udvalg igangsættes en dialog om

udviklingen af skolevæsenet med en prioritering af indsatserne og

tilvejebringelse af relaterede ressourcer.

I relation til de fremførte reduktionsforslag finder Vestskolen det

yderst vanskeligt at tale om skoleudvikling og sammenhæng

mellem mål og vilkår.

Budgetudtalelsen er nærmer uddybet i vedlagte

Bilag 1: Reduktionsforslag

Bilag 2: Anlægsopgaver.

Med venlig hilsen

Claus Elleman Olsen Sven Erik Gade

Formand for skolebestyrelsen Formand for Med-udvalget


Bilag 1

Udtalelse vedr. reduktionsforslag 2013

Vestskolen

Vestskolen anbefaler undladelse af reduktioner i prioriteret

rækkefølge.

Ad.: Besparelser på folkeskoleområdet

Besparelserne må absolut frarådes. Med overgangen til ny

skolestruktur pr. 1. august 2012 blev ressourcerne på området

allerede reduceret i forhold til tidligere.

En yderligere reduktion vil stort set gøre det umuligt at opfylde

intentionerne i folkeskoleloven på de angivne områder.

Større klassekvotienter og øget inklusion sætter klasseundervisningen

under pres samtidig med, at ressourcerne til understøttelse af

undervisningen reduceres. Udviklingen af kvaliteten i folkeskolen

ønsker vi at deltage aktivt i, hvorfor vi har en forventning om, at de

kommunale ressourcer støtter op om denne udvikling.

Ad.: Reduktioner på kommunale specialskoler

Som udgangspunkt har skolen forståelse for inklusionsarbejdet.

Inklusion kræver de nødvendige tilgange og ressourcer for at blive

en succes. Aktuelt er der behov for uddannelse af lærere og

kommunale ressourcepersoner, som kan støtte i processen.

Udviklingen af inklusionsarbejdet er en proces, som skal gives

megen opmærksomhed. Varige besparelser på området opnås

kun ved bibeholdelse af tilstrækkelige ressourcer i

overgangsperioden. Denne periode er først lige begyndt, hvorfor

besparelsen ikke kan anbefales.

Ad.: Ressourcer til SFO-/skolesamarbejdet

Vestskolen kan ikke anbefale reduktioner på området. Der er et

meget stort behov for disse timer, da tidens børnekarakter kræver

et målrettet arbejde med henblik på at skabe de nødvendige/

faste/gode rammer og vilkår for det enkelte barn og klassen.

En reduktion vil medføre, at arbejdet med inklusion og

forebyggende foranstaltninger markant forringes med stor risiko for,

at det bliver vanskeligt at klare opgaven med elever i problemer. En

konsekvens af manglende indsats i Indskolingen vil være

overflytning til dyrere foranstaltninger i Faxe kommune eller udenfor.

I erkendelse af behovets størrelse igangsatte skoleafdelingen i

foråret 2009 et projektarbejde med henblik på at medtænke

pædagoger i øget omfang i Indskolingen.


En konsekvens af forslaget vil også være, at det bliver mindre

attraktivt at søge stilling i SFOén, da der kun vil være basis for

deltidsstillinger.

Ad.: Reduktion kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen gennem de senere år har udgjort et

væsentligt bidrag til videreuddannelsen af lærerpersonalet. Et

behov som til stadighed er aktuelt også i kommunalt regi, da det

sikrer en fælleskommunal udvikling af kompetencerne.

Trods den hidtidige pulje til kompetenceudvikling har det ikke været

muligt i rimeligt omfang at dække det aktuelle behov, som ikke

mindst aktualiseres på grund af folketingets beslutninger om

udvikling af folkeskolen.

Ad.: Reduktion på inklusion/afskaffelse af PALS og LP

Der vil fortsat være behov for en pulje til understøttelse af

udviklingsarbejdet, da skolerne fortsat vil have behov for

udviklingstiltag på mangeartede områder. Skoleudvikling foregår i

en kontinuerlig proces i en ikke statisk verden.

Ad.: Lukning af fritidsklub Nordlyset

Forslaget om lukning af fritidklub Nordlyset kan ikke anbefales. Et

manglende pasningstilbud kan medføre, at hjemmene undlader

pasning og overlader børnene til sig selv. Et ansvar som en del børn

ikke vil være i stand til at forvalte på en tryg måde. Børnenes alder

og trafikale forhold taget i betragtning vil henvisning til klub Tingvej

ikke være forsvarlig.

Ad.: Modtageundervisning

Klasseoptimeringen som følge af den nye skolestruktur har betydet,

at den gennemsnitlige lærertid pr. elev er blevet reduceret, hvilket

betyder vanskeligere vilkår for den differentierede undervisning af

de 2-sprogede elever.

Endnu en besparelse på modtageundervisningen er en markant

forringelse af Faxe Kommunes tilbud, idet elever – uanset alder – må

undervises på samme hold.

Ad.: Afskaffelse af svømmeundervisningen

Forslaget kan ikke anbefales. I lyset af den landsdækkende fokus

på overvægt og behovet for motion giver ikke mindst svømning

gode muligheder for opbygning af kondition og fedtforbrænding.

I et land med kort afstand til havet må det være vigtigt at lære alle

børn at svømme og være fortrolige med og have respekt for


vandet, hvorfor svømning bør være en del af den obligatoriske

undervisning.

Ad.: Afskaffelse af lejrskole

Det må beklages, hvis lejrskoler / hytteture ikke kan tilbydes i Faxe

Kommune. Ture som bidrager til understøttelse af arbejdet med

opbygning af relationsarbejdet og udviklingen af det sociale miljø i

klasserne.

Med venlig hilsen

Claus Elleman Olsen Sven Erik Gade

Formand for skolebestyrelsen Formand for Med-udvalget


Bilag 2

Udtalelse vedr. anlægstiltag 2013 og efterfølgende år

Vestskolen

Vestskolen anbefaler anlægsforslag i prioriteret rækkefølge.

Skole-IT

Vestskolen anbefaler et generelt behov for fokus på IT-området. IT

er et integreret arbejdsredskab og undervisningsmiddel med et

fortsat behov for udvikling og opdatering samt vedligeholdelse.

Skolen anbefaler, at der i budget 2013 samt overslagsårene

afsættes et beløb til hardware, der kan sikre, at folkeskolerne kan

leve op til forventningerne om at inddrage IT i undervisningen.

Lærerarbejdspladser

Forslaget anbefales gennemført på alle skoler med forskelligt

behov. Et generelt fokuspunkt er et kontinuerligt behov for

vedligeholdelse og udskiftning af hardware.

SFO på Terslev skole

Vestskolen anbefaler oprettelse af SFO på Terslev skole, hvilket vil

betyde, at Terslev skole kan tilbyde en skolemodel på linje med de

øvrige skoler i kommunen.

Lokalerne på skolen er imidlertid små, så en kvalitativ etablering i

eksisterende lokaler (klasselokaler og gangarealer) forudsætter, at

der investeres i inventar (skabe, borde, stole m.m.), der giver

lokalerne en meget høj fleksibilitet og muliggør en hurtig omstilling.

For at kunne tilgodese indendørs aktiviteter (ved dårligt vejr/om

vinteren) bør der endvidere etableres et aktivitetslokale, som

muliggør pladskrævende indendørs fritidsaktiviteter.

Et sådan aktivitetslokale kan etableres ved at inddrage skolens

halvtag for enden af hovedbygningen.

Med venlig hilsen

Claus Elleman Olsen Sven Erik Gade

Formand for skolebestyrelsen Formand for Med-udvalget


Midtskolen

Høringssvar vedrørende budget. Skolebestyrelsen – Midtskolen

Anlæg

Skolebestyrelsen på Midtskolen har på sit møde 14.08.12 behandlet

forlagene til budget 2013 og har følgende kommentarer.

Midtskolens Bavneafdelingen råder ikke over personale- faciliteter, hvor

hele personalet har mulighed for af mødes i forbindelse med

mødevirksomhed og i den almindelige hverdag.

Der eksisterer et lokale, der kan rumme dele af personalet og dette

fremstår meget utidssvarende og nedslidt.

I forbindelse med, at skoletandplejen har nedlagt tandklinikkerne på

Bavneafdelingen, er der opstået mulighed for at etablere et ordentligt

personalerum med tilhørende faciliteter.

Vi vil meget opfordre til at dette prioriteres. Det vil have stor betydning for

det psykiske arbejdsmiljø og for samarbejdsmulighederne på stedet.

Anlægsudgiften er relativt lav (400.000 kr.) i forhold til de forbedringer, der

kan opnås.

Drift

Skolevæsnet i Faxe har været igennem et turbulent forløb, som har

resulteret i gennemgribende strukturændringer. Som følge heraf er

klassekvotienterne steget og vil forsat være stigende de kommende år. Vi

har allerede på nuværende tidspunkt klassestørrelser på 28 og pænt derop

af på flere klassetrin.

I forløbet med høringsrunder og borgermøder blev det flere gange fra

politisk hold fremhævet, at strukturændringerne også indebar gevinster af

betydning for kvaliteten i undervisningen.

Der kunne fx blive råd til undervisning på vejledende timetal, lejrskoler og

fortsat svømmeundervisning ligesom der ville blive afsat holdtimer,

ressourcer til specialundervisning, Dansk som andet sprog, PALS/LP,

SFO/skolesamarbejdet.

Vi ser nu en lang række af disse elementer oplistet i de spareforslag, der

indgår i det samlede budget materiale.

Gennemføres disse eller elementer af dem, vil det betyde, at eleverne ud

over at sidde som sild i en tønde, for det gør de faktisk, også vil blive

berøvet muligheden for at blive betragtet som hele mennesker, der har

brug for at røre sig og lære på mange måder.

Postadresse:

Midtskolen

Bavnestræde 36, Dalby

4690 Haslev

Telefon. 56 20 32 40

www.faxekommune.dk

Dato: 15.08.2012


Inklusion vil blive en umulig opgave og vi vil opleve, at elever i

vanskeligheder blot rummes på ”tålt ophold.”

Vi ville finde det dybt politisk utroværdigt, såfremt nogle af disse forslag

vedtages

Vi ønsker antallet af holdtimer øget, idet den nuværende tildeling ikke

engang dækker, den holddeling der er nødvendig for, at eleverne kan

være i faglokalerne

Med venlig hilsen

Helle Weile. Formand for bestyrelsen


Midtskolen

Høringssvar vedrørende budget. MED – Midtskolen

Anlæg

MED udvalget på Midtskolen har på sit møde 07.08.12 behandlet forlagene

til budget 2013 og har følgende kommentarer.

Midtskolens Bavneafdelingen råder ikke over personale- faciliteter, hvor

hele personalet har mulighed for af mødes i forbindelse med

mødevirksomhed og i den almindelige hverdag.

Der eksisterer et lokale, der kan rumme dele af personalet og dette

fremstår meget utidssvarende og nedslidt.

I forbindelse med, at skoletandplejen har nedlagt tandklinikkerne på

Bavneafdelingen, er der opstået mulighed for at etablere et ordentligt

personalerum med tilhørende faciliteter.

Vi vil meget opfordre til at dette prioriteres. Det vil have stor betydning for

det psykiske arbejdsmiljø og for samarbejdsmulighederne på stedet.

Anlægsudgiften er relativt lav (400.000 kr.) i forhold til de forbedringer, der

kan opnås.

Drift

Vi finder det yderst uheldigt, hvis der udover provenuet ved

klasseoptimeringer skal opnås yderligere besparelser ved at reducere på

felter der understøtter mulighederne for inklusion i skolen. Det vil efter vores

bedste overbevisning være tilfældet såfremt de foreslåede besparelser på

følgende områder iværksættes: PALS/LP, reduktion i Dansk som andet

sprog, lejrskoler, reduktion i pladser i specialklasser, reduktion på

SFO/skolesamarbejdet, i holdtimer samt specialundervisning

Inklusionsarbejdet bliver ikke mindre udfordrende med høje

klassekvotienter.

Vi finder, at en reduktion i den i forvejen begrænsede ressource til

kompetenceudvikling vil være uheldig af hensyn til såvel

inklusionsperspektivet, som det faglige niveau i undervisningen

Med venlig hilsen

Mette Løvbjerg.

Skoleleder og formand for MED

Postadresse:

Midtskolen

www.Midtskolen.dk

Bavnestræde 36, Dalby

4690 Haslev

Telefon. 56 20 32 40

www.faxekommune.dk

Direkte 56203240

Dato: 07.08.2012


Østskolen

Høringssvar til budgetreduktionsforslag

Fortsat nedprioritering af uddannelsesområdet i Faxe Kommune

- Hukommelsestab eller inkompetence?

Skolebestyrelsen på Østskolen har gennemgået de foreslåede budgetreduktioner

og har følgende overordnede kommentarer:

Indledningsvist vil vi gerne påpege den meget korte høringsfrist.

Under en uge efter skolestart og dermed også under en uge efter de nye bestyrelsers

konstituerende møder. Dette er dybt useriøst og gør reelt høringsprocessen til

et spil for galleriet!

Før sommerferien var vi gennem en langstrakt proces vedr. reformering af skolestrukturen

i Faxe Kommune. Denne endte med tre afdelingsskoler. For at få denne

ændring gjort en lille smule spiselig, blev der b.la. lovet midler til lejrskoler, øgede

midler til holddeling og inklusion m.m. og slutteligt blev der ændret ved nogle at

de oprindeligt opstillede præmisser om klassedannelser m.m.

Med udgangspunkt i de løfter der blev givet i forbindelse med etablering af ny

skolestruktur, stiller Østskolens samlede bestyrelse meget uforstående over for de

fremsendte reduktionsforslag og kan under ingen omstændigheder acceptere de

foreslåede reduktionsforslag på uddannelsesområdet.

Det er chokerende at se Faxe kommunes forvaltning bruge mandetimer på at opstille

besparelsesforslag, der er i direkte modstrid med de løfter, der blev givet i forbindelse

med etablering af den ny skolestruktur. Vi betragter det som dybt useriøst

og spild af vores og de øvrige bestyrelsers tid (foruden vores skattekroner).

Det blev flere gange under skolestrukturprocessen udtalt at nu var det slut med

"salami-metoden" og at efter reformen skulle der blive økonomisk ro på skoleområdet.

På første møde får de nye skolebestyrelser herefter forelagt foreslåede besparelser

på uddannelsesområdet i 2014 og frem, på 13,5 millioner årligt samt 9,5

millioner årligt på børneområdet. Samlet udgør disse to områder alene 59% af det

samlede reduktionsforslag. Det er dybt chokerende!


Samtidig står bestyrelsen uforstående overfor de foreslåede "opprioriteringsforslag"

på skoleområdet, som efter vores opfattelse var en klar forudsætning for og en del

af aftalen om den nye skolestruktur i Faxe Kommune. Dette er efter vores opfattelse

IKKE en opprioritering men en allerede indgået aftale i forbindelse med skolestrukturreformen.

Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at alle elever, forældre og skolens personale

med disse reduktionsforslag er ført bag lyset i forhold til, at vi netop har lagt børn

og arbejdskraft til en ny skolestruktur, som er blevet solgt med løfter om at skolen

skulle være af en vis kvalitet.

At kunne fremsætte de foreliggende forslag må enten grunde i et hukommelsestab

eller dyb inkompetence i Faxe Kommune.

Venlig hilsen

Torben Thisted Jacobsen

Skolebestyrelsesformand ved Østskolen


Østskolen

Høringssvar vedr. Budget 2013 fra Medudvalget på Østskolen

Medudvalget på Østskolen har gennemgået høringsmaterialet

vedr. budget 2013 og har følgende overordnede bemærkninger:

Det er med stor forundring, at vi har læst alle de reduktionsforslag,

der er opstillet med henblik på at spare betydeligt på

skoleområdet. Særligt set i lyset af det forløb vi netop har været

igennem omkring indførelsen af den nye skolestruktur.

De forventninger til optimering, der politisk er opsat for Faxe

Kommunes skolevæsen som følge af den nye struktur, vil ikke

være mulige at indfri, hvis det sparekatalog på skoleområdet,

der er opsat i høringsmaterialet, tages i brug.

Den aktuelle og meget udfordrende inklusionsopgave, som

der er behov for at understøtte maksimalt, vil ikke være mulig

at udføre, hvis der fjernes ressourcer i det omfang, der er lagt

op til. Tværtimod er der behov for at tilføre ressourcer, hvis vi

skal nå de politiske mål, der er sat.

Endelig vil en del af forslagene udfordre vores muligheder for

at gennemføre skolens virksomhed i overensstemmelse med

gældende lov på området.

Vi vil derfor appellere til, at vi får det nødvendige ressourcegrundlag

til at drive et skolevæsen, der kan være i fortsat udvikling,

og som på faglig forsvarlig vis kan inkludere vores elever.

På medudvalgets vegne

Christian Bartel Heidi Vester

Næstformand Områdeskoleleder

Gl. Strandvej 12 – 4640 Faxe

Rolloskolen

Telefon 5620 2750

Dato 17. august 2012

j.nr. 00-00-00-0000

Direkte telefon 00 00 00 00

Mail: rolloskolen@faxekommune.dk


Børn & Familie


Resumé af høringssvar budget 2013

- BFU -

Center for Børn og Familie

20-08-2012

Høringsmaterialet er tilgået institutionerne på dagtilbudsområdet inkl.

Støttepædagogkorpset og Sundhedsplejen. Heraf er der indkommet 21 høringssvar fra

institutionerne inkl. Støttepædagogkorpset, Sundhedsplejen og BUPL Sydøst.

Høringssvarene eksl. Støttepædagogkorpset, Sundhedsplejen og BUPL Sydøst fordeler sig

på følgende måde:

Fælles høringssvar fra forældrebestyrelse og MED-udvalg: 2

Forældrebestyrelse: 7

MED-udvalg: 8

Høringssvarene har generelt set bemærkninger til enkelte forslag vedrørende

budgetforslagene. I dette resumé opridses hovedelementerne fra høringssvarene af mere

almen karakter. Samtlige høringssvar vedlægges i deres fulde længde.

Strukturel tilpasning

Der udtrykkes, at der er både økonomisk og ledelsesmæssigt fordel i at enhederne bliver

større. Men samtidig hentydes der til, at der er forskel på institutionernes ledelsesmæssige,

strukturelle og organisatoriske opbygning.

Klubstrategi

Der en bekymring for at serviceniveauet vil blive forringet såfremt dette forslag vedtages.

Sprogindsatsen på institutionsområdet

Der udtrykkes i høringssvarene, at såfremt at den tværgående metode og

kompetenceudvikling påvirkes, så kan det medfører et uensartet serviceniveau.

Tidligere start i børnehaven

De fleste høringssvar har behandlet dette forslag og alle udtrykker markant bekymring for

konsekvenserne af en tidligere start i børnehaven. Høringssvarene angiver, at dette vil

have negative følger på personaleområdet, hvor der opstår arbejdspres, forringet

arbejdsmiljø og sygefravær øges. Der hentydes yderligere til, at dette vil have en negativ

påvirkning på barnets nære kontakt og omsorg. Der nævnes følgende; sprogudviklingen

forringes, mangel på voksenkontakt, samt mindre stimulation. Og risikoen for flere

gråzonebørn i institutionerne stiger og dette vil betyde en stor udgift senere.

Støttepædagogkorpset

Flere høringssvar giver udtryk for bekymring i forhold til reducering af

Støttepædagogkorpset og nævner blandt andet, at forebyggende indsats bør vægtes

højt og er yderst vigtig i en tidlig alder. Det anføres samtidig, at ventetiden påvirkes

negativt og den sproglige og legeudvikling tilbagesættes. En reducering vil kræve ekstra

personaleressourcer i institutionerne, idet de specialpædagogiske opgaver ikke bliver

mindre.


Forbedring af legepladser

Generelt udtrykkes tilfredshed, dog ønskes der yderligere fokus på en motorisk udvikling,

motion, legeglæde.

Tidlig indsats

Der udtrykkes tilfredshed med en tidlig indsats, hvor der samtidig ønskes et tværgående

perspektiv. Det understreges, at børn og unges opvækstbetingelser påvirker deres

sundhed, og sundhedsvaner føres videre med ind i voksenlivet. Sammenlignet med andre

kommuner fra Regionen, befinder Faxe Kommune sig i en dårlig placering mht.

sundhedsprofilen.

Samlet set for ”Nyt klubtilbud i Haslev by”, ”Udbygningen af Møllen”, ” Tandklinikken på

Sundhedscenteret”, ”Skærmet gruppe i Møllen”, ” Co2 neutral institution i Terslev” og

”Ændring af Troelstrupgård”, henvises der til høringsmaterialet, da der ikke kan fremhæves

generelle synspunkter i forhold til disse forslag.


Fra: Karin Werner Andreasen [kaan@faxekommune.dk]

Til: Dorte Steinmetz Bagge [dosb@faxekommune.dk]

Dato: 06-07-2012 08:49

Vedrørende: Høring budget 2013

Nedenstående udtalelse til budget 2013 er fra Dagplejens administrative MED - udvalg

Budget 2013

Dagplejens nednormering mærkes tydeligt nu, da flere familier oplever, at de ikke kan få

dagplejeplads, som de har ønsket, men får tilbudt en vuggestueplads i stedet for. Ledelse og

medarbejdere oplever flere henvendelser fra frustrerede forældre, som har svært ved at forstå, at de

ikke kan få en dagplejeplads. Forældrene udtrykker bekymring for, om det på sigt betyder lukning

af dagplejen.

Dagplejens administrative MED udvalg fastholder vigtigheden af, at 0 – 2 års pladserne er ligeligt

fordelt i alle områder i hele kommunen – 50/50 modellen.

Ligeledes gør administrationens MED udvalget opmærksom på, at Dagplejen, indenfor de sidste 2

år, har oplevet mere end en halvering i antallet af dagplejere. I 2007 var der ansat 186 dagplejere og

til marts 2013 er antallet nede på 82 dagplejere.I alt er det en reducering på 55,9%.

MED udvalget udtrykker bekymring for langtidskonsekvenserne for det enkelte barn, hvis alle børn

skal flyttes i børnehave ved 2 år og 10 mdr.

Grethe Kragh-Müller, børnepsykolog og lektor ved DPU og John Andersen, psykolog og konsulent

i udviklingsforum mener, at fordelene ved at være længere tid i en 0-2 års institution er, at børnene

bliver mere robuste. Forskning viser, at når den nære kontakt og omsorg mangler, så er der ikke tid

til at børnene kan blive stimuleret i deres sproglige udvikling eller træne evnen til at koncentrere

sig, hvilket de får brug for, ikke mindst når de starter i skolen.

Hvis børnene flyttes tidligere i børnehave betyder det, at Dagplejen yderligere skal reducere i

antallet af dagplejere. Dette kan betyde, at Dagplejens netop vedtagne struktur er i fare.

Gæste/legestuehusene er derved lukningstruet.

Venlig hilsen

Karin Werner Andreasen

Dagplejeleder

Direkte tlf.: 56203981

Mobil tlf.: 51551327

Center for Børn & Familie

Dagpleje

Drosselvej 1 Telefon: 56203000

4683 Rønnede www.faxekommune.dk


Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice


Fra: Karin Werner Andreasen [kaan@faxekommune.dk]

Til: Dorte Steinmetz Bagge [dosb@faxekommune.dk]

Dato: 06-07-2012 09:56

Vedrørende: Høringssvar - budget 2013

Nedenstående høringsvar til budget 2013 er fra Dagplejens forældrebestyrelse

Forslag om nedsættelse af børnehavealderen til 2 år og 10 mdr.

Forældrebestyrelsen kan på ingen måde godkende forslaget. Derimod mener bestyrelsen, at det

er relevant, at børnene kan blive længere i dagplejen, hvis det skønnes. Bestyrelsen udtrykker

stor bekymring for det enkelte barn, hvis forslaget gennemføres.

Bestyrelsen henviser til den forskning og erfaring der er på området, - bl.a. til Grethe Kragh-

Müller, børnepsykolog og lektor ved DPU og John Andersen, psykolog og konsulent i

udviklingsforum, som mener, at fordelene ved at være længere tid i en 0–2 års institution er, at

børnene bliver mere robuste. Forskning viser, at når den nære kontakt og omsorg mangler, så

er der ikke tid til, at børnene kan blive stimuleret i deres sproglige udvikling eller træne evnen

til at koncentrere sig, hvilket de får brug for, ikke mindst når de starter i skolen.

En tidligere opstart i børnehave vil desuden indebære, at der yderligere skal reduceres i

antallet af dagplejere og at gæste-legestuehusene som følge heraf vil være lukningstruet.

Bestyrelsen gør desuden opmærksom på, at det forventes, at der fortsat vil være en 50/50

fordeling af pladser i kommunen.

Altså at 50 % af pladserne til de 0-2 årige tilbydes i Dagplejen.

Etablering af gæstehus mere.

Bestyrelsen imødeser at der etableres et gæstehus mere i Haslev, således at alle børn og

forældre i dagplejen bliver tilknyttet et gæstehus.

Reducering af støttepædagogkorpset.

Bestyrelsen er meget bekymret for en reducering af støttepædagogkorpset. Forebyggelse og en

tidlig indsats bør altid vægtes højt, hvilket kræver de nødvendige ressourcer for at kunne lykkes

med det.

Venlig hilsen

Karin Werner Andreasen

Dagplejeleder

Direkte tlf.: 56203981

Mobil tlf.: 51551327

Center for Børn & Familie

Dagpleje

Drosselvej 1 Telefon: 56203000

4683 Rønnede www.faxekommune.dk


Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice


Fra: Helle Elisabeth Hansen [HELLEHA@faxekommune.dk]

Til: Dorte Steinmetz Bagge [dosb@faxekommune.dk]

Dato: 05-07-2012 12:46

Vedrørende: Høringssvar - Budget 2013 fra Dagplejernes MED udvalg

Hermed høringssvar fra Dagplejernes MED udvalg den 29. juni 2012

Venlig hilsen

Budget 2013.

”Dagplejens nednormering mærkes tydeligt nu, da flere familier oplever, at de ikke kan få

dagplejeplads, som de har ønsket, men får tilbudt en vuggestueplads i stedet for. Ledelse og

medarbejdere oplever flere henvendelser fra frustrerede forældre, som har svært ved at

forstå, at de ikke kan få en dagplejeplads. Forældrene udtrykker bekymring for, om det på

sigt betyder lukning af dagplejen.

Dagplejens MED udvalg fastholder vigtigheden af, at 0 – 2 års pladserne er ligeligt fordelt i

alle områder i hele kommunen – 50/50 modellen.

Ligeledes gør MED udvalget opmærksom på, at Dagplejen, indenfor de seneste 5 år, har

oplevet mere end en halvering i antallet af dagplejere.

I 2007 var der ansat 186 dagplejere og til marts 2013 er antallet nede på 82 dagplejere. I alt

er det en reducering på 55,9 %.

MED udvalget udtrykker bekymring for langtidskonsekvenserne for det enkelte barn, hvis

alle børn skal flyttes i børnehave ved 2 år og 10 mdr.

Grethe Kragh-Müller, børnepsykolog og lektor ved DPU og John Andersen, psykolog og

konsulent i udviklingsforum mener, at fordelene ved at være længere tid i en 0-2 års

institution er, at børnene bliver mere robuste. Forskning viser, at når den nære kontakt og

omsorg mangler, så er der ikke tid til at børnene kan blive stimuleret i deres sproglige

udvikling eller træne evnen til at koncentrere sig, hvilket de får brug for, ikke mindst når de

starter i skolen.

Hvis børnene flyttes tidligere i børnehave betyder det, at Dagplejen yderligere skal reducere

i antallet af dagplejere. Dette kan betyde, at Dagplejens netop vedtagne struktur er i fare.

Gæste/legestuehusene er derved lukningstruet”.

Helle Elisabeth Hansen

Overassistent

Direkte tlf.: 56203884

Center for Børn & Familie

Dagpleje

Drosselvej 1 Telefon: 56203000

4683 Rønnede www.faxekommune.dk


Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice


HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2013

Forslag omkring sammenlægning af institutioner:

Faxe kommune har allerede erfaringer i sammenlægning af institutioner. Så hvis

sammenlægning af institutioner bliver en realitet er det vigtigt at drage nytte af

disse erfaringer. Erfaringerne viser at der er uforudsete udgifter ved

harmonisering af 2 matrikler. Disse udgifter skal ikke ligge institutionerne til last.

Deres fokus skal være på personalegruppernes trivsel samt processen i at finde

fælles værdi grundlag. Dette for at sammenlægningen skal blive en succes.

Klubstrategi 2013:

Det er altid en god ide at flytte ressourcer fra et sted, hvor de ikke bliver

benyttet fuldt ud, til et sted hvor de gør større gavn. Dette set i forhold til

sammenlægning af Bakkedal, sømandshjemmet og Møllen.

Det har længe været en prioritet, at bevare klubberne i Faxe kommune, endog

opføre en ny i Haslev. Dette er blevet udsat gentagne gange, selvom det er

alment kendt, at der er et behov. Selvfølgelig skal der spares, hvor det er muligt,

men udgiften til en ny klub behøver ikke at ske i nye lokaler. Inden længe vil to

skoler i Haslev stå tomme. Kunne det tænkes at lokalerne kunne rumme en

masse unge mennesker?? Det er jo ligesom det, som de er blevet bygget til.

Reduceret mulighed for udvikling af sprogindsatsen på institutionsområdet:

Det virker ulogisk at spare på et område som politikkerne har besluttet skal være

et indsats område. Denne besparelse ligger op til at institutionerne skal have en

merudgift, hvis de vil bevare sprogindsatsen. Samtidig er 200.000 en nål i en

høstak i forhold til det samlede beløb der skal spares.

Tidligere start i børnehave:

Endnu engang vil vi miste hænder i institutionerne, ved at man rykker børnene

tidligere. Når vi har færre hænder, bliver der mindre tryghed til børnene. Jo

yngre børnene er jo mere sårbare er de overfor forandringer. Hvornår bliver

barnets tarv taget i betragtning??

Færre hænder betyder også øget pres på personalet og dermed mere stress

relateret sygdom.

Allerede på nuværende tidspunkt kan vi se frem til en reduktion af

personaletimer grundet harmonisering af åbningstiden. Vi har svært ved at se

hvordan vi skal bevare trygheden for børnene, når der er færre hænder

samtidig med at vi bliver pålagt flere skriftlige opgaver. Man kan ikke både

blæse og have mel i munden.


Vedr. høringsfrist:

Det er stærkt utilfredsstillende at ligge en høringsfrist i en ferie periode. Man kan

forledes til at tro, at der håbes på udeblivelse af høringssvar. Vi ser gerne at

høringsfristen enten ligger i juni måned inden sommerferien eller september

måned efter sommerferien. På den måde vil alle have større mulighed for at

give et godt og velovervejet høringssvar.

Udarbejdet på vegne af

MED-udvalget Dalby Børnehuse


Frøgårdsvej 21, 4690 Haslev.

Medudvalget i Frøgårdens Børneinstitutions høringssvar til budget 2013.

Frederiksgade 9 – 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

Telefax 56 20 30 01

www.faxekommune.dk

Dato 16-08-2012

j

Direkte telefon 56364430

Mail jymu@faxekommune.dk

Det udsendte materiale har generelt afstedkommet en stor bekymring og usikkerhed for fremtiden for

såvel børn som medarbejdere i Frøgårdens børneinstitution.

Med-udvalget har valgt at udtale sig til det der vækker de største bekymringer.

Tidligere start i børnehave. :

Vi kan ikke anbefale, at børnehavealderen sænkes til 2 år og 10 mdr. Dette forslag vil have betydning

for det enkelte barns almene udvikling, da der i en børnehavegruppe er færre voksne, vil der ikke være

tid til at give det lille barn den opmærksomhed, kontakt og omsorg som er en forudsætning for dets

trivsel og udvikling. I vores institution har vi i kraft af vores beliggenhed mange børn med særlige behov,

så som tilknytningsvanskeligheder, manglende sociale kompetencer og manglende sproglig udvikling.

Børnene kommer fra resurse svage familier og familier af anden etnisk baggrund, der ikke er

dansktalende.

Forslaget vil medføre et øget pres på personalenormeringen og dermed en markant forringelse af

arbejdsmiljøet. Dette har stor betydning for sygefraværet i institutionen.

Reduceret mulighed for udvikling af sprogindsatsen på institutionsområdet.:

Dette forslag vil betyde at den fælles metodeudvikling og personlige kompetenceudvikling ikke fortsat

vil være forankret på det samlede institutionsområde. Ligesom det vil medføre et uensartet service

niveau og på sigt medføre et tab af nyerhvervet faglig viden. Reduktionen vil især berøre børn fra

resurse svage familier samt børn med anden etnisk baggrund.

Reduktion af støttekorps.:

En længere ventetid på ”støtte” til børn med særlige behov er ikke ønskelig. Dog kan vi se en mulighed

for øget fleksibilitet ved en omlægning af måden at løse opgaver på, så flere børn kan få nytte af

”støtten”.

Tidlig indsats.:

Vores indstilling til dette forslag er positiv. En nytænkning af indsatsen, især den tidlige indsats, er længe

ventet. Udviklingstiltag med et tværgående perspektiv vil vi gerne være en del af.

På Med-udvalgets vegne,

Jytte Munch, institutionsleder.


Forældrebestyrelsen i Frøgårdens Børneinstitution

Børn, Familie og Uddannelse

Tingvej 7

4690 Haslev

Att.: dosb@faxekommune.dk

Høringssvar vedr. Budget 2013 og forslag til organisering af Den

Kommunale Tandpleje

15. august 2012

Vi vil igen gerne appellere til, at der i fremtiden tænkes lidt mere konstruktivt og fleksibelt

over høringstidspunkter og frister, da høringsperioder i sommerferien (og ferier generelt)

sætter forældrebestyrelser under et massivt pres, der kan medvirke til at forringe høringssvar

og måske endnu værre, medvirke til, at nogle slet ikke når at få drøftet jeres forslag og dermed

ikke når at indsende et høringssvar.

Forbedring af legepladser BFU-A-01

Vi er enige i målbeskrivelsen. Ud over den nævnte fokus på sikkerhed ønsker vi ligeledes at

fokuseres på den motoriske udvikling, motion, legeglæde og dermed styrkelse af børnenes

læringsforudsætninger. En legeplads skal godt nok vedligeholdes, men får hverken stress eller

bliver langtidssyg.

Nyt klubtilbud i Haslev by BFU-A-03

Strukturelle tilpasninger BFU-R-01

Såfremt det findes hensigtsmæssigt at sammenlægge institutioner har vi som sådan ikke nogen

indvendinger imod. Vi kan dog ikke komme med noget endegyldigt svar, da der ikke forelægger

noget konkret høringsforslag. Vi vil til gengæld gerne inviteres til en drøftelse om hvad vi ser

vigtigt og en evt. hensigtsmæssig sammenlægning af institutioner.

Tidligere start i børnehave BFU-R-04

Vi oplever dette forslag som en ugennemtænkt panikhandling, der i sidste ende ikke giver den

forventede besparelse, da det blot vil medføre børnehaverne vuggestueopgave, med de

personalemæssige negative følgevirkninger til følge – som fx stress og mere sygdom. Børnene

og altså kommunens fremtidige borger vil være ofrene.

Reduktion af støttekorps BFU-R-06

Umiddelbart har vi svært ved at forstå hvad dette forslag konkret kommer til at betyde for den

enkelte institution. Umiddelbart er det ikke vores indtryk, at de specialpædagogiske opgaver

bliver mindre.

Fremtidig organisering af den kommunale tandpleje BFU-A-05

I henhold til materialet sendt særskilt ang. Dette punkt anbefaler vi Model 2 frem for Model 1.

For det første er det ikke lang tid siden, at tandklinikken på Sofiendalsskolen blev

moderniseret. Den må derfor leve op til de krav en sådan skal have. Vi kender ikke de andre

klinikkers standard, og kan derfor ikke sige om det vil være en gevinst for borgerne, der er

tilknyttet disse. Men Faxe Kommune bør også tænke i afstande og betydningen og

konsekvenserne af dette, frem for kun at tænke i den isolerede driftsgevinst. I nævner fx selv

den store kørselsudgift, der vil være ved Model 1.


Forældrebestyrelsen i Frøgårdens Børneinstitution

Helt ”lavpraktisk” kan store afstande i en kommune med en kompliceret transportmæssig

infrastruktur have uheldige følgevirkninger. Som forældre savner vi også i dette forslag mere

fokus på det ”lavpraktiske”, da den rene driftsfokusering forstøver forslagets reelle betydning

for kommunens borgere.

Med venlig hilsen

Nikolaj Schomacker Maria Louise Søndergård

Formand Næstformand


HASLEV MENIGHEDS DAGINSTITUTIONER

PILEVANG 23

4690 HASLEV

Til:

Faxe Kommune

Høring budget 2013

Haslev, den 16. august 2012

Af det forelagte materiale er det positivt at konstatere at Faxe Kommune også i 2013 ser Haslev

Menigheds Daginstitutioner drift af børnehave, fritidshjem og klub, som en del af det samlede

dagpasningstilbud i Haslev.

Det er dog med en vis undren, at vi af et forslag til anlæg BFU-A-11 kan læse, at man på sigt

ønsker at ændre Troelstrupgård til en 0-6 års institution.

I en netop gennemført kvalitetsundersøgelse blandt alle brugere af Troelstrupgård, er der et udtalt

ønske om, at bibeholde Troelstrupgård i sin nuværende form. Det vil sige som en integreret

institution med børnehave, fritidshjem og klub. Dette falder i god tråd med indholdet i et

høringssvar (Børne- og undervisningsudvalget 2011/12, spg. 118 – vedlagt som bilag) fra

undervisningsminister Christine Antorini, hvori hun blandt andet giver udtryk for, at kommunerne

skal kunne oprette tilbud (SFO og fritidshjem), der i størst muligt omfang stemmer overens med de

lokale ønsker og behov.

Vi har til Faxe kommune sendt en ansøgning om at etablere en privatinstitution, hvori vi også har

givet udtryk for, at vi håber vi kan indgå en lejeaftale af Troelstrupgård med Faxe kommune.

På denne baggrund kan vi ikke se formålet med anlægsforlag BFU-Aa-11.

Med venlig hilsen

Bjarne Madsen

formand

Haslev Menigheds Daginstitutioner


HASLEV MENIGHEDS DAGINSTITUTIONER - MED

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Faxe Kommune – høringssvar budget 2013

Troelstrupgård Fritten

Troelstrupvej 37 Sofiendalsvej 30

4690 Haslev 4690 Haslev

Tlf: 5631-7185 Tlf: 5631-2085

Haslev den 16. august 2012

MED ved Haslev Menigheds Daginstitutioner, HMDI, har følgende kommentarer til

budget 2013:

For medarbejderne ved HMDI, er det alt væsentligt, at få lov til at fortsætte arbejdet

med at udvikle det gode børneliv byggende på et 3-12 års dagpasningstilbud i

nuværende rammer på Sofiendalsvej og Troelstrupgård, med mulighed for gode

overgange mellem børnehave, fritidshjem og klub for børnene. Herudover er der et

økonomisk rationale i denne driftsform, med mulighed for tiltrækning og fastholdelse

af kvalificerede arbejdskraft, når fuldtidsstillinger kan opretholdes.

MED imødeser derfor med stor spænding, behandlingen af den af HMDI bestyrelses

fremsendte ansøgning om privatisering af dagpasningstilbuddene i regi af HMDI.

I forhold til de senere års besparelser, er det med stor tilfredshed at MED kan

konstatere, at fremlagte forslag er til at leve med, om end vi gerne ser et løft i de

generelle normeringer på specielt børnehaveområdet. Med forslag om indskrivning af

børn til børnehaverne i den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder, lægges der i

stedet op til yderligere belastning af medarbejdernes arbejdsvilkår på dette område,

med den konsekvens det måtte medfører i forøgede daglig arbejdspres med

nedslidning mv. til følge.

MED ser til gengæld med stor tilfredshed på, at der ikke lægges op til yderligere

reduktioner i det glimrende samarbejde vi har med hhv. Sofiendalsskolen og

Lysholm/Vibeengskolen omkring indskolingsbørnene. Det er et samarbejde der løber

gnidningsløst i daglige, og som derfor er med til at udvikle de gode tværgående

faglige kompetencer lærer og pædagoger besidder, til glæde og gavn for børnene.

På vegne af MED i HMDI

Per Løvhøj Lene Lindebæk Nielsen

Leder og formand for MED TR BUPL og næstformand for MED


Karise Børnehus d. 16.8.2012

Høringssvar vedr. budget 2013

Der er ingen af os som synes vi har brug for flere besparelser, tværtimod – men virkelighedens økonomi

kræver desværre dette i et vist omfang.

Det forslag, som især falder os for brystet, er forslaget om nedsættelse af børnehavealderen. Det synes vi

absolut ikke er nogen god idé for vore børn. Man kan tænke at ”2 mdr. er jo næsten ingenting”, men i den

alder sker der en utrolig stor udvikling på kort tid og hvor nogle få børn sagtens kan klare at komme i

børnehave ”før tid”, må andre indimellem vente 1-2 mdr. med at komme på børnehavestuen, fordi det er

bedst for dem.

Det handler om kvalitet i udviklingen og pasningen af børnene og hertil hører, at der er personale nok til at

forstå og følge barnet på bedste måde. En nedsættelse af børnehavealderen vil forringe børnenes

muligheder for voksenkontakt og dermed bliver det også sværere at arbejde forebyggende og

inkluderende.

Derudover ønsker vi, at de tildelte regeringsmidler til at højne kvaliteten på daginstitutionsområdet vil gå til

højere personalenormering, da vi mener det er den rette vej for at opnå dette.

Pga. ferietiden har det ikke været muligt at vende dette høringssvar på personale-MED.

Venlig hilsen

Inge-Birthe Hansen Laijla Larsen Pia Jensen

FOA-FTR Bupl-TR Leder


Høringssvar omhandlende

Budget 2013

Fælles høringssvar fra Myredals bestyrelse og MED-udvalg

Myredal

Afdeling Myrebo

Rådhusvej 53, 4640 Faxe

Telefon 56 20 29 80

Mail myrebo@faxekommune.dk

Afdeling Heimdal

Ny Strandvej 3A, 4640 Faxe

Telefon 56 20 34 90

Mail Heimdal@faxekommune.dk

Dato 160812

Vi har gennem de sidste år oplevet budgettilpasninger, harmonisering af lønsum, reduktion af budget i

forbindelse med sammenlægning af Myrebo og Heimdal. Nævnte tilpasninger har alle haft betydning

for antallet af medarbejdertimer og dermed forringede vilkår for det pædagogiske arbejde med Faxe

Kommunes børn i alderen 0 – 6 år.

Bedre normering

Vores største og vigtigste ønske til budget 2013 er derfor at Faxe Kommune prioriterer arbejdet med 0 –

6 års gruppen ved at forbedre normeringerne.

Der har gennem flere år været talt om at indføre minimumsnormeringer fra fagforbund, fagexperter

etc og senest så vi med glæde at den nuværende regering ved sin tiltrædelse afsatte en 500 mill. Kr til

sikring af det pædagogiske arbejde i de enkelte dagtilbud. Dog må vi desværre også konstatere at

disse brugen af disse 500 mill. Kr blev udvandet noget i forbindelse med kommuneaftalen der blevet

indgået i forsommeren.

Vi må derfor udtrykke et meget tydeligt ønske om at vi forventer at den del af de 500 mill. Kr der

tilfalder Faxe Kommune bruges til at hæve normeringen i vores dagtilbud.

Og det er vores opfattelse at det ikke er nok. Området skal tilføres yderligere ressourcer, så

normeringerne i vores dagtilbud er attraktive for såvel forældre som personale.

Revurdér indskrænkningen af åbningstiden

Vi er bekendt med at åbningstiden ikke er en del af budget 2013 - forhandlingerne. Ændringen er

vedtaget i forbindelse med budget 2012, men alligevel vil vi udtrykke vores bekymring for tiltaget om at

indskrænke åbningstiden til 50 timer ugentlig i langt de fleste af Faxe Kommunes dagtilbud.

Sagt på en anden måde, vi ønsker at Byrådet revurderer beslutningen om at indskrænke åbningstiden

ved behandlingen af budget 2013.

Dels er det vores klare opfattelse at indskrænkningen af åbningstiden vil skabe problemer for en del af

de nuværende brugere, med den konsekvens at man kan blive nødt til at flytte fra en institution til en

anden og dels er det vores klare opfattelse at indskrænkningen ikke er attraktivt for tilflyttere.

Vi vil gerne være med til skabe vilkår som gør Faxe Kommune til en kommune hvor tilflyttere finder

gode tilbud på børnepasningsområdet, og det finder vi ikke at vi tilbyder ved en indskrænkning af

åbningstiden i dagtilbuddene.

Opprioritering og nedprioriteringsforslag

Vi har set de forskellige forslag igennem og har forståelse for at ”kommunekassen” ikke er så fyldt som

vi kunne tænke os. Vi er klar over at det er nødvendigt med beslutninger der forringer de nuværende

forhold. Vi har følgende kommentarer.


Ressourcer til foranstaltninger for børn med særlige behov

Støttekorpset foreslås reduceret og det bekymrer os at midlerne ikke tilføres dagtilbuddene, men helt

forsvinder for området.

Vi oplever at dagtilbuddene og i øvrigt også skolerne får væsentlig større og krævende opgaver der

skal løses indenfor den gængse normering.

De børn vi har med særlige behov og de børn vi fremadrettet kan forvente at skulle håndtere i

dagtilbuddene, kræver klart at der er tid til nærvær, fordybelse og en målrettet pædagogisk indsats

for at kunne leve op til at sikre inklusionen, hvor alle får mulighed for et godt fællesskab i

dagtilbuddene. Her tænker vi både de børn der har et særligt behov, men også de børn der ikke

umiddelbart har et særligt behov. ALLE børn har behov for nærvær og tid til fordybelse med andre

børn og det pædagogiske personale i dagtilbuddene.

Det bekymrer os at ressourcerne fjernes – vi så gerne at ressourcerne blev omplaceret.

Overgangen fra vuggestue / dagpleje til børnehave

I forlængelse af vores indledning omkring normeringerne, hvor vi påpeger at vores ønske er bedre

normeringer, bekymrer det os naturligvis at ændre tidspunktet for overgang til børnehave.

Når det så er sagt, så er det vores opfattelse at vi er sikre på at den løbende overflytning af børn fra 2

år og 10 måneder fra vuggestue / dagpleje til børnehave kan håndteres godt og forsvarligt af

personalet i dagtilbuddene.

Afslutning

Vi vil rigtig gerne være med til at Faxe Kommune kommer på landkortet som en af de kommuner der

prioriterer gode vilkår for børnefamilierne.

For os betyder det at det er nødvendigt at vi afsætter midler til forbedringer på såvel dagtilbud og

skoleområdet i stedet for at nedskære på området.

På vegne af bestyrelsen og MED-udvalget

Karina Lund Pauch Jørgen Eberhardt

Bestyrelsesformand Leder

2


Høringssvar vedrørende Budget 2013

Faxe Ladeplads 15.08.12

Medudvalget i Børnehuset Mælkevejen, har følgende bemærkninger til reduktionsforslagene, der

vedrører vores område, vedr. budget 2013.

Vi er godt klar over, at der skal findes nogle midler for at opnå sammenhæng i budgettet for 2013.

Derfor har vi også den tilgang, at de fleste af forslagene, kan gennemføres uden alt for store

konsekvenser for børnene – men selvfølgelig er det en serviceforringelse.

BFU-R-04

Det forslag, som vi ser som værende det mest indgribende i børnenes hverdag, er forslag BFU-R-04,

hvor børnehavestart foreslås fra barnet er 2 år og 10 måneder. Flere kommuner har allerede indført

børnehavealder fra 2,10 år – men evalueringsrapporterne viser, at der primært er negative følger af

ændringen.

Her uddrag fra evalueringsrapport fra Frederiksberg, som Udviklingsforum har udfærdiget.

”Kun ulemper. Evalueringen af ordningen på Frederiksberg baserer sig på både en

spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige daginstitutionsledere i kommunen og en række

fokusgruppeinterview med pædagoger og forældre. John Andersen, psykolog og konsulent i

UdviklingsForum, som har forestået evalueringen for Frederiksberg Kommune, siger:

"Udviklingspsykologien siger det allerede, og evalueringen viser det i høj grad. Jo yngre en

børnegruppe er, jo mere tid skal pædagogerne bruge på basal omsorg som putning, bleskift og

hjælp til spisning, og den tid går fra andre vigtige pædagogiske aktiviteter."

For pædagogerne på Frederiksberg betyder de mange flere blebørn i børnehaven et kæmpe

tidspres samt øgede og ændrede opgaver. For forældrene betyder det bekymringer om,

hvorvidt deres børn overlades for meget til sig selv i børnehaven eller nu får den nærhed og

omsorg, de har brug for eller bare en ren ble.

Og for børnene betyder ordningen blandt andet mangel på vigtig voksenkontakt, mindre

stimulation, færre pædagogiske aktiviteter, ringere sprogudvikling, et mere utrygt børnemiljø,

og at flere børn sættes tilbage i deres udvikling.

"Evalueringen viser, at det for nogle få, meget parate børn kan være en fordel at starte tidligt i

børnehave. Der kan også være fordele for børn med større søskende, som allerede går i den

pågældende børnehave. Men ellers er der ingen pædagogiske fordele ved at sænke

børnehavealderen med to måneder," siger John Andersen.”

Her link til rapporten:

http://www.udviklingsforum.dk/Files/Rapporter/%C3%86ndret%20b%C3%B8rnehavealder_Fi

nal.pdf

Vi mener, vi skal se på de erfaringer, som flere kommuner har gjort sig, og derfor vælge en

anden model, eller finde besparelsen et andet sted. En anden model, kunne f.eks. være en

mere fleksibel overgang mellem vuggestue og børnehave, så de børn, der udviklingsmæssigt


kan klare en tidligere opstart, overflyttes før, og de børn, der ikke er parat, starter evt. en

måned senere. Vi kunne også overveje en måneds tidligere overgang til skole/ SFO.

Andre måder, at opnå besparelsen på, kunne være at have en lukke uge mere. Vi ved godt, at

de er modstand mod flere lukkedage/uger, men virkelighedens billede i vores institution er, at

i uge 30, er der næsten ikke nogen børn.

Med venlig hilsen

Medudvalgt i Børnehuset Mælkevejen


Høringssvar vedr. budgetprioriteringer i Faxe Kommune:

Forældrebestyrelsen for Børnehuset Mælkevejen har gennemgået de fremsendte prioriteringsforslag

vedrørende budget 2013 og har følgende kommentarer:

1. At fremrykke starten i børnehaven finder vi ikke forsvarligt af følgende grunde:

a. Langt fra alle børn har forudsætninger for at indgå i en hverdag i et børnhavemiljø, der

afviger en del fra rammerne i en vuggestue og for ganske mange børn sker der en stor

udvikling de sidste 2-3 måneder af deres vuggestuetid.

b. Det er det pædagogiske personale i samarbejde med barnets forældre som på ovenstående

baggrund bør være de eneste beslutningstagere ifb. med en evt. tidligere børnhavestart

end den i dag bredt anerkendte af hensyn til barnets tarv.

c. Flere grundige udenlandske undersøgelser af skolebørn i indskolingen peger på, at den

omsiggribende DAMP diagnosticering i vid udstrækning kan tilskrives for tidlig start på et

skoleforløb. Vi frygter, at en sammenlignelig situation kan opstå, hvis vuggestuebørn flyttes

for tidligt over i børnehavemiljøet. Som det er set på andre områder, blandt andet

ovennævnte har dette store menneskellige og økonomiske følger for både familie og

kommune senere i barnets liv.

d. Det vil udløse større belastning på personalet da børnehaven vil have flere børn der:

i. skal sove til middag

ii. kræver bleskift/hjælp til toiletbesøg

iii. Hjælp til af- / påklædning

Det er vores opfattelse at ovenstående punkter sammenlagt vil udhule det anslåede besparelsespotentiale

og have betydelige negative konsekvenser for såvel børn som personale.

2. At gennemføre reduktion af støttekorps finder vi ikke forsvarligt af følgende grunde:

a. Der er bred enighed blandt fagfolk om, at den forebyggende indsats er utrolig vigtig fra en

tidlig alder.

b. De senere år er der veldokumenterede undersøgelser der fastslår, at manglende støtte og

forebyggelseindsats for børn med disse behov i de første barneår får større konsekvenser,

bliver vanskeligere at løse og er forbundet med væsentlig større omkostninger at

løse/støtte senere i barnets liv

c. At gennemføre spareforslaget vil derfor efter vorees opfattelse blot udløse endnu større

omkostninger senere i barnets tilværelse


Høringssvar på budget 2013 fra Møllens MED-udvalg og bestyrelse

Tilgang til høringssvaret:

Materialet er sendt ud d. 05.07.2012, hvilket betyder, at der i vores mødekalender er ferie

og derfor ingen fast mødevirksomhed hverken i MED udvalg eller i bestyrelsen.

Medarbejdere og forældrerepræsentanter har holdt deres tiltrængte ferie og har fået al

materialet ud på mail, med mulighed for at kommentere på de enkelte høringsforslag.

Vi har valgt at kommentere på de forslag som direkte eller indirekte har betydning for

driften af Møllen, eller som kan angive fremtidig betydning for pædagogisk ledelse

og/eller udvikling for vores kerneopgave.

Lb. Nr: Overskrift: Vores vurdering:

BFU–A-04 Udbygning af

Møllen

BFU-A-08 Skærmet

gruppe på

Møllen

Anlægsforslag:

Der er foreslået en udbygning af Møllen i 2014 med

450 m2 til en pris af 11.413.000,

Det er en tiltrængt udbygningsplan, særligt med

henblik på toilet- og garderobeforhold, samt evt.

mulighed for mødelokale og lokaler til brug for

særlig pædagogisk virksomhed.

Dog vil vi på sigt foreslå byrådet/forvaltningen en

mere ’fornuftig’ og økonomisk bæredygtig løsning;

at den eksisterende bygning forbedres med det vi

mangler allermest; nemlig toiletter og garderober i

forbindelse med vores grupperum, herunder et

toilet der kan betjenes udefra når børnene er på

legepladsen.

Til husning og spredning af flere børn, ønsker vi os

brændende et udeværksted til 40 børn. Det vil

understøtte vores pædagogiske tækning og rent

praktisk ’sprede børnene’ over et større område og

derved mindske presset på den eksisterende

bygning. (se vedhæftede ide og beskrivelse) – og

samtidig give plads til både de børn vi har, samt til

de der kommer i spidsbelastningerne.

Vores opfattelse af etableringen af en skærmet

gruppe på Møllen, ligger både pædagogisk og

praktisk i forlængelse af forrige forslag omkring

udbygning af Møllen.

Høringssvar på budget 2013 fra Møllens MED udvalg og forældrebestyrelse 1


BFU-R-01 Strukturelle

tilpasninger

BFU-R-04 Tidligere

børnehavestart

De skærmede børn skal som begreb være

’matrikelløse’ og det er de pædagogiske rammer

og de voksnes relation og disciplin der kvalificerer

deres status.

Hvis institutioners fornemmeste opgave er at

nærme os og øge det normale børneliv, skal

børnene opdrages og dannes i socialt stærke

grupper – OG samtidig støttes og trænes individuelt

i de discipliner der volder vanskeligheder;

sprogværksteder, kreative værksteder,

skovgrupper, udeliv, motorisk træning og social

træning med en tæt og nærværende voksen.

Det er således i samme tænkning som

ovenstående forslag om udeværksted, at vi

differentierer mellem sociale grupper og

værkstedsgrupper. I den tænkning er de

skærmede børn sidestillet med almindelige børn.

Derfor foreslår vi, at de skærmede børn på Møllen,

fordeles hvor det er mest hensigtsmæssigt i

stamgrupper og individuelt i diverse

træningsgrupper, hvor de er nøjagtig som andre

børn.

Vi vil arbejde med handleplaner, kompetencehjul

og øget forældrekontakt hvor det er

hensigtsmæssigt og meningsfuldt.

Reduktionsforslag:

Strukturelle tilpasninger er sammenlægning af

institutioner der hvor det er hensigtsmæssigt. Vi

mener det kan være en både økonomisk og

pædagogisk fordel at enhederne bliver større,

ledelsesmæssigt og personalemæssigt. Vi kan

derfra arbejde i rammerne omkring at skabe

mindre pædagogiske enheder og overskuelige

rammer indenfor de enkelte institutioner.

Der kan være noget begrænsende i, at institutioner

med 40 børn – og institutioner med 140 børn, har

samme ledelsesmæssige, strukturelle og

organisatoriske opbygning. Det mener vi med

fordel kan effektiviseres, så der spares og

opkvalificeres på lederniveau, til gavn for både

medarbejdere, børn og faglig kvalitet.

Det er foreslået at sænke alderen for optagelse i

børnehave fra 3 år - til 2 år og 10 mdr.

I 0-6 års institutionerne arbejder vi i forvejen

pædagogisk i rammerne omkring flytning af børn

fra vuggestue til børnehave, - og altid i samarbejde

med forældrene. Det typiske billede er, at vi holder

Høringssvar på budget 2013 fra Møllens MED udvalg og forældrebestyrelse 2


visse børn 1-2 mdr. længere i vuggestuen, i forhold

til især sproglig og social modning.

I børnehaven har vi yderligere etableret en

indkøringsgruppe, som har til formål, langsomt at

sluse børnene ind i en stor institution. Ca 1/3 af de

børn vi får kommer fra dagplejen, som stifter

bekendtskab med institutionslivet for første gang. Vi

har derfor overnormeret indkøringsgruppen,

således at den har flere voksenressourcer end fx

førskolegruppen, hvor børnene er mere selvhjulpne

og hvor de kan guides og styres mere kollektivt.

Gruppens sociale betydning stiger med alderen og

derfor har vi udnyttet denne mulighed.

Sænkningen af børnehavealderen til 2,10 år kan

derfor øge antallet af små børn i overgangen

mellem de to institutionstyper, som har brug for

samme voksenkontakt og omsorg, som de fik i

vuggestuen.

Samfundsmæssigt har vi yderligere en enorm

udfordring på dette område, idet vi kulturelt har

med en forældregruppe at gøre, som har svært

ved at stille aldersrelevante krav til deres børn, og

rent udviklingsmæssigt forsømmes det ofte at

understøtte børnenes sociale og personlige

dannelse i de tidlige år. Den lange barsel har

generelt ikke gavnet børnene hverken

færdighedsmæssigt eller socialt.

Vi får således indskrevet stadigt flere

opmærksomheds krævende småbørn uden

alderssvarende læring og udvikling.

For pædagogerne i børnehaverne bliver

konsekvensen derfor, at vi kommer til at rulle

ærmerne endnu længere op og stille op til mere

omsorgsarbejde og praktisk arbejde, da denne

aldersgruppe udviklingsmæssigt knytter sig til de

voksne og ikke til børnegruppen.

Typisk har vi i Faxe kommune børnehaver på 60-

100 børn, hvorfor man nok vil se - især de små

og/eller udsatte børn - gå rundt og klamre sig til

buksebenet af en kendt voksen, fordi begge

hænder allerede er optaget af andre børn. Det kan

derfor tage måneder at gøre disse børn trygge nok

til fx at renlighedstræne, sprogtræne og overskue

en legeplads til 100 børn med langt mellem de

voksne. Det er derfor en satsning at sænke en i

forvejen sårbar aldersgrænse for børnehavestart

med de udviklingsvilkår børn har i dag.

Høringssvar på budget 2013 fra Møllens MED udvalg og forældrebestyrelse 3


BFU-R-06 Reduktion i

støttekorpset

Ingen yderligere kommentarer.

Møllens generelle holdning til støttekorpset som en

central ressource til sårbare og udsatte børn, er

den, at det er en kostbar og tidskrævende løsning

på børnenes udfordringer. Ressourcen gives for et

halvt år ad gangen og støttepersonerne har så

mange andre prioriteringer, som ikke direkte retter

sig mod børnene, men som går mere i retning af

selvudvikling og videreuddannelse.

På Møllen vil pædagogerne derfor gerne løse disse

pædagogiske opgaver selv, og gerne med

sparring og vejledning af tværfaglige teams, men

primært bygge videre på den relation der er skabt

med både børn og forældre. Vi oplever generelt,

at vores motivation for at løse opgaven og blive på

sporet, er tilstrækkelig – blot mangler vi tid, ikke

kompetencer! De økonomiske ressourcer kan

derfor med fordel omsættes til medhjælpertimer,

der kan afhjælpe i forhold til øvrige rutineopgaver

samt opsyn på legepladsen.

Vi understøtter en central visitationsproces og en

fordelingsnøgle i forhold til ressourcer.

Vi har derfor ingen indvendinger i forhold til

reduktion af støttekorpset i den form det har i dag.

Øvrige forslag med betydning/interesse for Møllen

Øvrige kommentarer fra forældre og medarbejdere:

Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer har i denne omgang undladt at komme med

yderligere kommentarer til dette høringssvar, hvorfor mit svar som leder er det der går

videre i processen. Vi plejer dog at være relativt enige, så mon ikke det også gælder her.

På vegne af forældrebestyrelse og MED udvalg på Møllen

D. 02.08.2012

Marianne Højer Møller

Leder

Høringssvar på budget 2013 fra Møllens MED udvalg og forældrebestyrelse 4


Høringssvar på budget 2013 fra Møllens MED udvalg og forældrebestyrelse 5


Høringssvar vedrørende Budgetreduktioner budget 2013.

Rønnede, den 16. august 2012

Personalegruppen har drøftet emnet på et på et personalemøde med MED-status den 15. august..

Rent overordnet er det med beklagelse at vi igen i år udsættes for massive besparelser på vores

område.

Børnene er vores råstof og fremtid og det er svært at forestille sig at det ikke har alvorlige

konsekvenser for deres udvikling ved de tilbagevendende nedskæringer.

Samtidig stiger belastningen og presset på det pædagogiske personale.

Vi har følgende kommentarer:

BFU-R-01 Kan vi tilslutte os ved naturlig afgang

BFU-R-02 Kan vi tilslutte os

BFU-R-03 Kan vi ikke tilslutte os. Det er vigtigt at personalet i hele kommunen sikres uddannelse

på samme høje faglige niveau og der tages fælles ansvar.

BFU-R-04 Kan vi ikke tilslutte os med mindre institutionerne tilføres personaletimer i et omfang

der kompenserer for det ekstra arbejde det medfører at modtage yngre børn.

BFU-R-05 Kan vi tilslutte os

BFU-R-06 Kan vi tilslutte os

På personalets vegne

Gitte Elund Jensen

Leder


Høringssvar vedrørende Budgetreduktioner budget 2013.

Rønnede, den 27. juli 2012

Bestyrelsen har drøftet emnet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. juli.

Rent overordnet er det med beklagelse at vi igen i år udsættes for massive besparelser på vores

område.

Børnene er vores råstof og fremtid og det er svært at forestille sig at det ikke har alvorlige

konsekvenser for deres udvikling ved de tilbagevendende nedskæringer.

Vi har følgende kommentarer:

BFU-R-01 Kan vi tilslutte os

BFU-R-02 Kan vi tilslutte os

BFU-R-03 Kan vi ikke tilslutte os. Det er vigtigt at personalet i hele kommunen sikres uddannelse

på samme niveau.

BFU-R-04 Kan vi ikke tilslutte os med mindre institutionerne tilføres personaletimer i et omfang

der kompenserer for det ekstra arbejde det medfører at modtage yngre børn.

BFU-R-05 Kan vi tilslutte os

BFU-R-06 Kan vi tilslutte os

På bestyrelsens vegne

Erik Christoffersen

Bestyrelsesformand


Høringssvar vedr. budget 2013 fra Småfolkets forældrebestyrelse

Haslev, den 14.08.2012

Vi har kigget på reduktionsforslagene, og vi er enige om, at nu må det være nok. Hvis der skæres mere ind

til benet, frygter vi, at det ender med personaleflugt. Der tales også meget om arbejdsmiljø, og det mener

vi, bliver forringet, hvis der skal spares så meget på så mange områder. Ydermere forringer det tilbuddet til

vores børn, hvilket måske i sidste ende betyder at børnefamilier ikke bosætter sig i Faxe Kommune eller

vælger private pasningsordninger.

Vi undrer os over, at der sættes tiltag i gang (blandt andet på sprogområdet), og der så spares på det

område allerede inden tiltagene er færdiggjort. Det er demotiverende og nedgørende for personalet, der

ønsker at dygtiggøre sig indenfor meget væsentlige områder!

På vegne af bestyrelsen i Småfolket.


Høringssvar vedr. tidligere start i børnehave / reduktion af støttekorps.

Vi har drøftet jeres høringsmateriale på et MED-udvalgsmøde og har følgende kommentarer:

Tidligere start i børnehave, BFU-R-04

- Vuggestuebarnet er, i sine sidste måneder i sit vuggestueliv, inde i en udvikling som kræver

en del guidning/voksen-støtte, og dermed også ekstra og særlige personaleressourcer. Det

anser vi ikke som en mulighed med jeres reduktionsforslag.

- Vi oplever, at børn i dag er mindre modne, end de var for bare få år tilbage. Undersøgelser

viser, at der desuden er flere sensitive børn med særlige behov, og som dermed også vil

have svært ved en tidligere børnehavestart.

- Vi er bekymrede for, med den varslede driftsreduktion, at denne er medvirkende til en øget

risiko for, at der kommer flere gråzonebørn i institutionerne.

- Som vi ser det, er rammerne i Terslev Børnehus´s børnehave ikke gearet til at modtage børn

på 2,10 år. Vi anser, at der vil blive en betydelig øget omkostning i forbindelse med

etablering af diverse tiltag, som f.eks. puslefaciliteter, uderummet o.s.v.

- Særligt for Terslev Børnehus er, at vi har domæne på flere forskellige matrikler, hvor det

derfor ikke er muligt, at børnehaven benytter vuggestuens faciliteter.

Reduktion af støttekorps, BFU-R-06

- En reduktion af støttekorpset vil, som det beskrives i driftsreduktionsforslaget, medføre en

længere ventetid for barnets mulighed for støtte og dermed også barnets mulighed for

bedre inklusion i gruppen og barnets fremtidsperspektiv.

- I Terslev Børnehus har vi kompetencerne til at udføre støttekrævende opgaver. For at dette

kan praktiseres har vi brug for ekstra personale-ressourcer til disse børn.

På MED-udvalgets vegne

Marianne Møller Olsen og Britta Lodahl Jensen


Høringssvar fra Terslev Børnehus’ forældrebestyrelse

BFU-R-04: Tidligere start i børnehave

Børn i 2 ½ til 3 års alderen udvikler sig rigtigt meget. Det er her sproget for alvor kommer på plads. Det er

her de smider bleen. Det er her de udvikler selvstændighed. Men denne udvikling kræver megen støtte fra

voksen side. Det betyder at disse børn har særligt brug for voksne til at hjælpe med udvikling af sproget,

renlighedstræning o.s.v. Ved at ændre normeringen på disse børn fra godt 5 børn pr. pædagog til 11 børn

pr. pædagog bliver det helt umuligt for personalet at give dem den støtte og omsorg de har brug for i

denne vigtige periode af deres liv.

Det vil endvidere betyde at der går ressourcer fra de øvrige børnehavebørn, hvoraf nogen stadig ikke er

blevet renlige og derfor stadig er ekstra krævende. Dermed kan man forvente at deres udvikling med blandt

andet renlighed forsinkes yderligere.

Det vil i høj grad gå ud over de sårbare børn. Mange børn i dag er for tidligt fødte, eller på anden måde

særligt omsorgskrævende. Hvis disse børn flyttes endnu tidligere til et stort uoverskueligt miljø med få

voksne, får de ikke den støtte de har brug for. Dette kan betyde at den besparelse man opnår her og nu kan

blive rigtigt dyr i sidste ende når der skal betales for de problemer der senere kommer. Al forskning viser at

omsorg og voksen ressourcer er den absolut vigtigste parameter i forhold til at sårbare børn opnår succes

senere.

Sat på spidsen kan man sige at en lille besparelse nu kan blive en stor udgift senere, når den unge viser sig

ikke at fungere, og går fra at være en potentiel skatteyder til at være en udgift.

BFU-R-06: Reduktion i støttekorps

Vi oplever at der allerede nu er uacceptabel lang ventetid på hjælp når vi har brug for støtte til et barn.

Vi får ofte klager fra andre forældre over at personalet er tvunget til at bruge ressourcer på et enkelt barn,

som har brug for støtte, og derfor ikke kan være der for de øvrige børn i gruppen. Dette giver en stor

utilfredshed i forældregruppen over kommunens prioritering af ressourcer, hvor vi i høj grad føler at

kommunen flygter fra et ansvar for at spare penge. Derfor kan vi kun advare imod en yderligere reduktion.

Vi kan også frygte at når man svigter sårbare børn der har brug for støtte, giver det en stor udgift senere.

Støttekorpset er der jo fordi en tidlig indsats hjælper, og faktisk forebygger store udgifter senere i barnets

liv.

BFU-A-10: Institution i Terslev Co2 neutral

Vi er rigtigt glade for at vores store drøm om en Co2 neutral institution er ved at blive til virkelighed.

Konsekvenserne af byggeriet vil ikke kun være en nedbringelse af udgifterne til varme (selv om det er

glædeligt). Det vil også nedbringe udgifterne til vedligeholdelse, samt spare udgifterne til efterisolering af


de eksisterende huse. De gamle bygninger der lige nu huser institutionen er meget

vedligeholdelseskrævende, og derfor meget dyre at holde. En ny institution vil være næsten

vedligeholdelsesfri de første mange år, hvor udgifterne til de gamle bygninger hurtigt kan eskalere.

En afledt konsekvens vil være en personalemæssig effektivisering, da der ikke længere er tre huse der skal

holdes åbne på ydertidspunkterne.

Når familier overvejer at flytte på landet inde fra Københavnsområdet, er en af de ting de kigger på hvor

det er muligt at finde et rigtigt landsbymiljø med skole og børnehave til deres børn uden at de samtidigt

kommer alt for langt væk fra storbyen og motorvejen. Ved at kunne reklamere med en fin ny Co2 neutral

institution med gode læringsmiljøer, udelivspædagogik og fokus på natur og sundhed, vil vi klart kunne

trække nye skatteydere til kommunen – vel at mærke skatteydere i den rigtige alder, der vil betale skat i

mange år inden de skal pensioneres. Det vil også gøre det attraktivt for unge der er opvokset i kommunen

enten at blive eller at flytte tilbage efter endt studie, med det formål at bo på landet og arbejde i byen.

Terslev har et helt unikt landsbymiljø – præcis det miljø, som folk efterspørger når de gerne vil opleve et

nært miljø på landet uden at det bliver kedeligt. Med en Co2 neutral børneinstition, skole, kirke, Brugs og

foreningsliv har vi virkelig noget at byde på, og vælger vi at reklamere med det i Københavnsområdet vil vi

helt sikkert kunne trække nye skatteydere til kommunen.


BFU-R-01 Strukturelle tilpasninger

BFU-R-02 Klubstrategi 2013

Høringssvar vedrørende budget 2013

Vi syntes det er uheldigt at der igen tages penge fra klubstrategien. Vi så hellere en snarlig

harmonisering af hele klubområdet i Faxe Kommune.

BFU-R-03 Reduceret mulighed for udvikling af sprogstrategi på institutionsområdet

BFU-R-04 Tidligere start i børnehave

BFU-R-05 Ændret ledelsesstruktur og harmonisering i klubberne

Det giver mening når Klubberne er blevet så små at det ikke længere er rentabelt at drive dem.

Som det er i dag er Lederne en del af normeringen i Klubberne, så en besparelse ved at sammen

lægge Sømandshjemmet med de to andre må være meget minimal.

Vi syntes det er positivt at man vil bevare Klubberne i alle større byer, og der forsat er fokus på

udvikling af Klubstrategien.

BFU-R-06 Reduktion af støttekorps

Med venlig hilsen

Personalet Klubben Dalby


Fra: Michael Dausel Svendsen

Sendt: 14. august 2012 13:24

Til: Dorte Steinmetz Bagge

Emne: Høringssvar BFU-R-05, Ændret ledelsesstruktur og harmonisering af serviceniveauet for klubberne

Faxe Ladeplads, Faxe By og Kongsted

Mængden af unge, der har brug for hjælp skifter meget - aktuelt oplever vi

en hel del børn med særlige udfordringer i fritidsklubben, og det er børn, hvor der er megen

tværfaglig kontakt og dialog, socialrådgivere, forældre, skole, psykologer med videre (vi har pt.

ca. 65 børn i fritidsklubben).

Vi mener, det er vigtigt at bevare ledelsesstrukturen som den er, idet dette efter vor mening bevare

og udvikler den pædagogiske linje, og det opretholder en tyngde og og dybe i måden

at arbejde på, idet medarbejderne er uddannede pædagoger, og lederen netop i december

2011 har afsluttet en diplomuddannelse i ledelse, så dette er et team med høj pædagogisk

erfaring,

der er i stand til at imødese kommende udfordringer med god pædagogisk og ledelsesmæssig

kvalitet. Vi finder det underligt, lederen skal "gå ned i" ledelsesmæssig kompetence med en

netop færdiggjort længerevarende lederuddannelse?

Samtidig viser undersøgelser at det samlede børnetal i lokalområdet vil være stigende i

aldersgruppen fra ca. 2014....derfor, hvis man fjerner 6. og 7. klasse er der for få børn til at drive klub,

og

dette vil vi frygte fører til lukning og dermed svigt af en stor gruppe børn....

Med venlig hilsen

Klub Møllen

Medudvalg

Børn Familie og Uddannelse

Klub Møllen

Tingvej 7 Telefon: 56203000

4690 Haslev www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice


Vedr. Klub Tingvejs høringssvar ang. Budget 2013

Høringssvar ang. budget 2013

Materialet har været i høring på Klub Tingvejs MED-personalemøde samt i

Klub Tingvejs forældrebestyrelse. Klub Tingvej har valgt at komme med et

samlet svar fra begge instanser.

BFU-R-02 – Klubstrategi 2013

Vi har siden kommunesammenlægningen set frem til harmonisering af

klubområdet. Med dette forslag bliver denne harmonisering igen ikke til

noget. Haslev har i årevis manglet en større klub. I Haslev er det 6. og 7.

klasses børnene, som fortsat bliver de store tabere af dette forslag. I de

andre store byer i kommunen er der et eftermiddagstilbud til denne

målgruppe. Erfaringen fra andre klubber i kommunen er, at børnene, der

har gået i fritidsklub (4. og 5. klassetrin), automatisk fortsætter i Juniorklub (6.

og 7. klassetrin) for fortsat at have et eftermiddagstilbud. Både børn men

også deres forældre i Haslev efterlyser tilbuddet, da vi har mange forældre,

der pendler, og mange børn er derfor alene hjemme fra kl. 11.30 til sidst på

eftermiddagen.

De primære grunde til ønsket om Juniorklub eftermiddagstilbud:

Forældrene efterspørger tilbuddet på grund af børnenes korte skoledage

og de manglende alternativer for især 6. klasserne (7. klasserne kan

tilmelde sig hold hos Ungdomsskolen, som dog primært ligger om aftenen

og i weekenderne).

Foreningslivet, der primært ligger i aftentimerne, kan ikke tilbyde det

pædagogfaglige indhold, som mange af børnene også har brug for.

Ved udskydelse af en større klub i Haslev, vil der gå lang tid, inden der kan

tilbydes juniorklub som dagtilbud i Haslev, da ingen af de eksisterende

klubber i Haslev har de fysiske rammer til at løfte denne opgave.

Konsekvensen er en forringet service i Haslev samt at intentionerne fra

klubstrategien fra 2007 om ”en positiv og visionær udvikling på

klubområdet for alle kommunens 10–18-årige børn og unge,” ikke kan

opfyldes.

Juniorklubtilbuddet er vigtigt som fundament for og overgang til

ungdomsklubben, hvor den forebyggende indsats er i fokus. Mister vi de 12-

14-årige, er det svært at få dem tilbage i et meningsfyldt

ungdomsklubtilbud, og det kan på sigt blive samfundsøkonomisk dyrt, hvis

de unge mangler gode og tillidsfulde relationer til ansvarlige voksne.

Identitetsdannelsen sker især for de 12-14-årige. De unge kan stadigvæk

1

Adresse:

Tingvej 7, 4690 Haslev

Telefon 56 20 3000

Telefax 56 20 3001

www.faxekommune.dk

Direkte telefon 56 20 31 78

bemi@faxekommune.dk

Dato 16-08-2012


påvirkes, hvorfor klubmedarbejderne har en vigtig pædagogisk opgave.

Samtidig bliver relationsarbejdet styrket, jo længere tid de unge kommer

fast i klubben. Det er derfor vigtigt, at vi har et attraktivt klubtilbud for de 10-

18-årige, og for de 12-14-årige er der et stort behov for at kunne tilbyde et

attraktivt eftermiddagstilbud.

Ydermere har Klub Tingvej (Haslev) den laveste åbningstid af klubberne i

kommunen. Klub Tingvej har børn, som efter skoletid må vente på, at

klubben åbner. Dette er ikke acceptabelt. Hvis det fremlagte budget

forslag besluttes, betyder det, at åbningstiden heller ikke bliver

harmoniseret i kommunen.

Der vil altså fortsat være STOR forskel på serviceniveauet rundt omkring i

kommunen indenfor klubområdet.

BFU-A-03 - Nyt klubtilbud i Haslev by

Vi ser positivt på anlægsforslaget om et nyt klubtilbud i Haslev by i 2014. Vi

håber meget, at dette forslag bliver til noget, så serviceniveauet langt om

længe kan blive harmoniseret indenfor klubområdet i kommunen. Haslev

mangler kraftigt et samlet klubtilbud.

Vi finder det dog betænkeligt, at der ikke samtidig er afsat et driftsbudget.

Vi mener ikke, at der i budgettet fra klubstrategien ligger midler til at

dække øgede driftsudgifter. Vi mener ikke, at de nuværende

driftsbudgetter fra Klub Tingvej og de andre små klubtilbud i Haslev kan

dække den forventede større drift.

BFU-R-05 – Ændret ledelsesstruktur og harmonisering af serviceniveauet

for klubben i Faxe Ladeplads, Faxe By og Kongsted

Klubberne har en vigtig samfundsmæssig opgave. De spiller en vigtig rolle i

børn og unges socialisering, trivsel, læring og positive udvikling til medborgerskab.

For at klubberne skal fungere bedst muligt både i forhold til engagement,

motivation og ejerskab fra de ansatte, finder vi det vigtigt med

selvstændige klubber med egen ledelse. Vi finder derfor forslaget om

sammenlægning af de 3 klubber som en kraftig forringelse både i forhold til

ledelsesfunktionen men også i forhold til de ansatte i den enkelte klub.

Vi må selvfølgelig glæde os over den begyndende harmonisering i forhold

til åbningstiden, men samtidig begræde at den flere steder vil mærkes som

en serviceforringelse, da åbningstiden afkortes. Det er vigtigt, at klubberne

åbner, når børnene har fri fra skole, og samtidig er der også mange børn,

som har brug for at kunne være i klubberne til sidst på eftermiddagen.

Derfor er 25 timer ugentlig åbningstid alt for lidt, når man også tænker på

behovet for længere åbningstid i ferierne.

Afsluttende og sammenfattende bemærkninger

Vi finder det meget vigtigt for kommunens og borgernes fremtid, at der

satses bredt på at skabe gode fritids- og uddannelsesmuligheder for børn

og unge.

Børn og unge, som trives i deres fritid, har lettere ved at lære. Børn og unge

der har gode relationer til kompetente voksne og altid ved, hvor de skal

henvende sig for at få hjælp, kommer ikke ud i kriminalitet, misbrug eller får

andre relaterede problemer.

Vi håber, at der er forståelse for dette - selv i en sparetid og Klub Tingvej står

gerne til rådighed for dialog og uddybning af høringssvaret.

Venlig hilsen på vegne af Klub Tingvejs forældrebestyrelse og personale

Bettina Milling Damgård

Leder Af Klub Tingvej

2


Center for Børn & Familie

Støttekorpsets høringssvar budget ´13

vedr: BFU-R-o6

Det fremlagte høringsmateriale har været drøftet på Personalemøde 69

(af 07.08.12) og opsamling som følger v/ TR Annelise Sørensen og UT:

Indledningsvis tillader vi os at påpege de sidste års reduktioner på vores

område – vi har således indtil nu bidraget med ca 1.531.000,-kr for at nå de

ønskede reduktionsmål…….

Dette kan være forståeligt, da vi ikke har berøring med mange forældre,

ikke har noget egentligt driftsansvar og ikke et meget velkendt og under-

støttende lovgrundlag.

Igennem de sidste år har vi set flere og flere børn på vej ind i institutionerne

med andre og flere problematikker end tidligere – og allerede med det

nuværende ressourceniveau i korpset, kan det være svært at opfylde de

forventninger, som daginstitutionspersonale og forældre har til korpsets

indsatser.

Samtidig er vi netop nu i gang med nye tiltag omkring skærmede grupper,

uddannelse af daginstitutionspersonale til MarteMeo terapeuter, hurtigere

og lettere ansøgning om sparring og supervision, ny visitationsprocedure,

uddannelsestiltag for støttepædagoger med henblik på nye opgaver, mm.

En yderligere reduktion vil vanskeliggøre denne proces samt løsning af

vores almindelige støtte-opgaver…………

Med venlig hilsen

Henrik Lund

Leder Støttepædagogkorps

Postadresse:

Støttepædagog og Korps

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

Telefax 56 20 30 01

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:

Tingvej 7

4690 - Haslev

Direkte 30843171

HENRIKL@faxekommune.dk

Dato 16-08-2012

j./sagsnr. 81.38.06-P12-1-12


Center for Børn & Familie

Støttekorpsets høringssvar til budget ´13 - Puljemidler :

Som det fremgår af noter fra budgettemadag og i økonomiaftalen for 2013

er der tilsyneladende et rådighedsbeløb på 2,8 mill til anvendelse på 0-6

års området i dagtilbud:

Tilskud til bedre dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013

og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne

ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære

en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra

2012 til 2013. Det skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring

af kvaliteten i dagtilbud. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014

gøres på den baggrund status for udviklingen i normeringer i kommunerne.

Støttekorpset vil hermed tilbyde at medvirke til styrkelsen af kvaliteten i

området.

Vi kunne iværksætte sparringsforløb, uddannelsesforløb, råd og vejledning

på specialeområder, praktiske temaforløb, temadage mm, og holde fokus

på overgange, evalueringsmetoder, skriftliggørelse og deling af viden.

Samtidig ville det være naturligt at holde tæt samarbejde med de øvrige

faggrupper på Tingvej – og således sikre arbejdet omkring den tidlige

indsats.

Retning og indhold kunne i givet tilfælde besluttes af en styringsgruppe

bestående af repræsentanter for 0-6årsområdet – en struktur vi kender fra

vores nuværende visitationsudvalg.

En ”Bestil og Udfør” model, hvor det praktiske arbejde med formalia og

forberedelse ikke skal tages fra daginstitutionernes hverdag.

Det er vores overbevisning, at en sådan model vil kunne bidrage mere til

højnelse af kvaliteten i hverdagens dagtilbud end en ”time-fordeling” til de

enkelte institutioner

Med venlig hilsen

Henrik Lund

Leder Støttepædagogkorps

Postadresse:

Støttepædagog og Korps

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

Telefax 56 20 30 01

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:

Tingvej 7

4690 - Haslev

Direkte 30843171

HENRIKL@faxekommune.dk

Dato 16-08-2012

j./sagsnr. 81.38.06-P12-1-12


Høringssvar fra Medudvalget i Familie & PPR Enheden

Budget 2013

juli 2012

Oplæg til budget 2013 er på møde i medudvalget d. 29. juni 2012 drøftet og taget til efterretning.

Pia Frydkjær

Leder af Familie og PPR Enheden

1


Høringssvar fra sundhedsplejen jvf prioriteringsskema – budget 2013

Tidlig indsats

Sundhedsplejen hilser inspirationsforslaget omhandlende tidlig indsats for yderst velkommen

fordi:

Vi har stigende social ulighed i sundhed. Vi ved at uddannelseslængde, tilknytning til

arbejdsmarkedet og boligforhold har stor betydning for ens helbred.

Indsatsen for at forebygge ulighed i sundhed starter allerede før fødslen. For at mestre livet er

det altafgørende at man er i besiddelse af Mental sundhed. Dette er en tilstand af trivsel hvor

individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i

fællesskaber med andre mennesker.

Faktorer der påvirker den mentale sundhed i negativ retning::

o Usikker tilknytning til forældre eller omsorgsperson.

o Manglende omsorg

o Belastende begivenheder i nær familie

o Dårlig trivsel og læring i dagtilbud/skoler

o Mobning og diskrimination

o Uafslutett skolegang

o Arbejdsløshed

o Belastende arbejdsmiljø

o Lav social kapital i boligområder og social isolation.

Forskning dokumenterer, at børn og unges opvækstbetingelser i vidt omfang påvirker deres

sundhed og at sundhedsvaner fra barndommen føres med ind i voksenlivet.

Sundhedsplejen ser mange og desværre et stigende antal overvægtige børn allerede i

indskolingen. Sundhedsprofilen for Faxe kommune viser at vi på næsten alle parametre ligger

sundhedsmæssig dårligere end gennemsnittet for regionen. Samtidig fortæller rapporten at man

gerne vil ændre vaner i en sundere retning.

Af ovenstående ses at for at højne sundheden og de særlige udfordringer vi har i Faxe kommune,

må vi prioritere og målrette vores indsats på tværs af sektorer og faggrupper. Sundhedsplejen er

meget interesseret i at være en del af dette arbejde Dorte Baunsgaard

Ledende sundhedsplejerske


Faxe kommune Dato: 16-08-2012

Att: Sekretariatet i Børne- og Familieudvalget Deres ref.:

Tingvej 7 Vor ref.:

4690 Haslev Sagsbehandler: Tsn

Høringssvar vedrørende budget 2013

BUPL Sydøst skal hermed fremkomme med følgende kommentarer vedrørende det udsendte

materiale om budget 2013.

Der er de seneste år forsket meget i læring og herigennem opbygget en stor viden om, hvordan

mennesker lærer og rammernes betydning for at skabe læring i såvel daginstitutioner

som skoler. Den nyeste forskningsbaserede viden viser, at 0-6 års alderen læringsmæssigt

er en utrolig vigtig periode, som udgør fundamentet for den læring, der efterfølgende kan

bygges videre på i skolen. Læring i denne sammenhæng handler om kundskaber, færdigheder

og værdier, holdninger, kommunikation og følelser.

Citat: PHD. Stipendiat Ole Henrik Hansen ” Der er god samfundsøkonomi i at satse på høj

kvalitet i dagtilbuddene”.

Set i ovenstående kontekst er BUPL Sydøst af den opfattelse, at besparelser på børneområdet,

vil vise sig at være og bliver dyre i længden.

Kommentarer til konkrete forslag:

BFU-R-01- Strukturelle tilpasninger.

I budgetmaterialet beskrives det, at ændringerne primært vil berører ledelsesniveauet i de

enkelte daginstitutioner. Det fremgår dog ikke hvorledes man tænker ændringerne. Det er

Bupl Sydøsts holdning og anbefaling at man i alle institutioner har en leder samt souschef.

Dette for, at sikre samt udvikle den pædagogfaglige ledelse, udvikling samt sparring personale

og ledelse imellem. Opleves vejen for lang på egen indflydelse af hverdagen samt beslutninger,

mistes der ejerskab og derved en mindre arbejdsglæde for den enkelte medarbejder.

BFU-R-02 – Klubstrategi 2013.

I budgetmaterialet har man på glimrende vis beskrevet konsekvenserne ved at ændre på

klubstrategien herunder BFU-R-05 og UDD-R-06. Dette være sig i/på klubbernes organisering

samt pædagogiske arbejde herunder den forebyggende indsats klubberne løser, samt

hvis man ønsker at genetablerer en ny og større klub. Bupl Sydøst vil opfordre kommunen til

at bibeholde det oprindelige serviceniveau og/eller bibeholde de sparede midler fra BFU-R-

05 og UDD-R-06 på området

BFU-R-03 – Reduceret mulighed for udvikling af sprogindsatsen på institutionsområdet.

I relation til kommentarerne i budgetmaterialet tager Bupl Sydøst afstand til dette forslag.

Bupl Sydøst ser dette forslag om reduktion af sprogindsatsen i sammenhæng med forslag

BFU-R-04.

BUPL SYDØST KIRKETORVET 11 4760 VORDINGBORG

BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORBUNDET FOR PÆDAGOGER OG KLUBFOLK

TLF: 35 46 54 60 TIRSDAG - TORSDAG og FREDAG 9.00 - 14.00 ONSDAG 9.00 - 14.00 og 15.00 - 17.00 TELEFAX 35 46 54 99

e-mail: SYDOEST@BUPL.DK


BFU-R-04 – Tidligere start i Børnehave.

Til forslaget om en tidligere børnehavestart, vil Bupl Sydøst gerne henlede opmærksomheden

på en række uhensigtsmæssige konsekvenser udover de allerede beskrevne i budgetmaterialet.

Flere kommuner samt en rapport lavet af SFI af 2009 om Børnehavens betydning,

peger på de negative pædagogiske konsekvenser ved at nedsætte børnehavealderen.

Bl.a. sættes den sproglige og legeudviklingen tilbage, og disse har enorm betydning på

børns videre udvikling. Bupl Sydøst vil opfordre Faxe kommune til at man fastholder den

nuværende børnehavealder på 3 år.

BFU-R-05 – Ændret ledelsesstruktur og harmonisering af serviceniveauet for klubben i

Faxe ladeplads, Faxe by og Kongsted.

I relation til kommentarerne i budgetmaterialet vil Bupl Sydøst henlede til de pædagogiske

opgaver på det forbyggende arbejde som klubberne løser dagligt. Dette arbejde sættes under

pres og kan få negative konsekvenser. Bupl Sydøst finder det optimale for de berørte

unge samt voksne at Faxe kommune fastholder det oprindelige serviceniveau.

BFU-R-06 – Reduktion af støttekorps.

I relation til kommentarerne i budgetmaterialet og de afledte konsekvenser en reduktion kan

betyde, vil det optimale for alle være, at man beholder den nuværende økonomi og strategi

for støttekorpset. Ved at opleve en længere ventetid af/på støttekorpset ydelser, vil det bevirke

et øget pres for den samarbejdspartner som måtte vente. Det samme vil gælde for støttekorpset

generelt.

UDD-R-06 – Lukning af SFO II/III i Karise samt lukning af klub Nordlyset.

Se kommentarer som anført under pkt. BFU-R-02

UDD-R-08 - Ressourcer til skole og SFO samarbejdet.

Forslaget om, at fjerne ressourcerne til at pædagogerne kan deltage i indskolingens aktiviteter/undervisning,

vil betyde forringelser for såvel børn og SFO-pædagoger. Formålet

med at pædagoger er med i skolen, er at benytte lærernes og pædagogernes samlede kompetencer

til gavn for børnene. Det vil være et tilbageskridt i forhold til det pædagogiske arbejdei

indskolingen.

I budgetmaterialet beskrives det hvordan det gode arbejde med inklusion må opgives. At

skabe helhed i børnenes hverdag må nedjusteres, og samtidig vil arbejdspladserne i

SFO’erne være meget lidt attraktive.

BUPl Sydøst finder, at samarbejdet lærer/pædagoger imellem tværtimod skal optimes og

som minimum tilføres de ressourcer, der blev fjernet i budget 2010.

Med ønsket om en

Med Venlig Hilsen

Thomas Riis-Andersen

Faglig sekretær

Bupl Sydøst


Kultur, Frivillighed &

Borgerservice


Fra: Rikke Skuldbøl [riskb@faxekommune.dk]

Til:

Søren Andersen [soanb@faxekommune.dk];Gitte Olsen

[giol@faxekommune.dk]

Dato: 16-08-2012 08:52

Høringssvar vedr. budget 2013 - Faxe Kommunes Biblioteker og

Vedrørende:

Borgerservice

Hermed høringssvar fra Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice vedr. budget 2013:

Vedr. Borgerservice og Udbetaling Danmark:

Vi er tilfredse med, at der i teknisk korrektion om overgang til Udbetaling Danmark er taget højde

for den personalemæssige situationen.

Vedr. Dalby Bibliotek:

Med henvisning til forslag om at lukke biblioteksfilialen i Dalby gentages bemærkninger fra tidligere

om, at en sådan handling vil ramme de "svage" borgere/brugere som f.eks. børn, ældre,

daginstitutioner, osv.

På vegne af det fælles MED-udvalg i Bibliotek og Borgerservice

Sandie Sjøsten Hansen, Tillidsrepræsentant

Rikke Skuldbøl, Biblioteksleder

Venlig hilsen

Rikke Skuldbøl

Biblioteksleder

Direkte tlf.: 56202828

Mobil tlf.: 29109969

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur

Faxe Kommunes Biblioteker

Jernbanegade 62

4690 Haslev

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice


Økonomiudvalget


Høringssvar til budget 2013 fra Center for Økonomi og HR (økonomiafdelingen)

Økonomiafdelingens høringssvar er rettet mod reduktionsforslaget ØKU-R-04 – budget 2013

Ved budgetlægning for 2013 er der lagt reduktionsforslag frem på kr. 650.000 – gældende for hele

Center for Økonomi og HR, og det betyder endnu en reduktion på (halvdelen) kr. 325.000 for

økonomiafdelingens vedkommende, hvis det bliver vedtaget. Forslaget til reduktionen vil i praksis

medføre, at centret skal reducere svarende til 2 personer.

For at synliggøre udviklingen i økonomiafdelingens budget – opsummeres nedenstående:

• Ved budgetlægningen for år 2009 blev besluttet en reduktion af lønrammen på kr. 442.000

(13 priser) i budget 2009 og frem.

• Ved budgetlægningen for år 2010 blev besluttet en administrativ besparelse på kr. 355.000

(13 priser) i budget 2012 og frem.

• Ved budgetlægningen for år 2011 blev igen besluttet en administrativ besparelse på kr.

518.000 (13 priser) – denne først med virkning fra 2012 og frem.

• Ved budgetlægningen for år 2012 blev besluttet en reduktion – denne gang i forbindelse

med en organisationsændring – på 396.000 (13 priser) – denne først med virkning fra 2013

og frem.

Det vil sige, at der i årrækken fra 2009 til 2013 er indarbejdet reduktioner for i alt kr. 1.711.000 (13

priser) i økonomiafdelingens budget og disse besparelser har betydet afskedigelse af personale

eller ikke genopslåede stillinger i afdelingen.

I økonomiaftalen for 2013 med kommunerne er der sat fokus på økonomistyringen og der står

skrevet – citat:

” Styrket økonomistyring

God økonomistyring er en forudsætning for kommunernes udgiftsstyring og bidrager samtidig

til at skabe overblik og gennemsigtighed i, hvad de offentlige ressourcer anvendes til. Der er

derfor igangsat et arbejde, der skal forbedre økonomistyringen markant i hele den offentlige

sektor.

I staten er der fra 2012 gennemført en række initiativer, som skal understøtte bedre statslig

økonomistyring på koncern- og institutionsniveau. Det er ligeledes med økonomiaftalen for

2012 aftalt, at der skal rettes fokus på styrket økonomistyring i kommunerne.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om i efteråret 2012 at gennemføre en kortlægning

af kommunernes økonomistyring, der blandt andet skal fokusere på den konkrete

praksis for styring, budgettering, opfølgning samt kobling mellem økonomi og aktivitet”

Lovgivning og overordnede (statslige) rammer stiller stadig større ressourcemæssige krav til

opfølgning i forhold til de økonomiske problemstillinger. Der kommer stadig nye opgaver til,

eksempelvis krav om opfølgning på de specialiserede socialområder i 2010 og halvårsregnskaber i

2011. Derudover lægges der generelt op til mere og mere detailstyring af kommunernes økonomi,

hvilket også kræver yderligere ressourcer. Endelig indføres der jævnligt nye refusions- og

finansieringsmodeller, som har stor betydning for kommunens likviditet og hvilket der kontinuerligt

skal være stor fokus på.

Kommunen sætter selv mange projekter i gang, som kræver ressourcer, eksempelvis store anlægs-

og udviklingsprojekter, som der er en forventning om, at økonomiafdelingen understøtter med

personaleressourcer. Det kan få betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis der ikke

er de fornødne ressourcer til at få belyst sagerne godt nok.


Vedtages reduktionsforslaget, vil det betyde en reduktion på lønbudgettet, hvorfor der skal skæres

ressourcer væk. Færre ressourcer kan bl.a. have følgende konsekvenser for Økonomiafdelingen;

• Driftsopgaverne vil fremover i perioder ikke kunne løses (med samme kvalitetsstandard),

som det opleves i år. Økonomiafdelingen har med de(n) forrige besparelse ’skåret ind til

benet.

• Igennem de sidste år, har der konstant været en stigende efterspørgsel på

økonomiafdelingens tværgående bidrag til projektarbejde. Der er tale om opgavetyper,

som deltagelse i styregrupper, projektgrupper, projektledelse, større analyser, kontrolbud

ved udbud af diverse serviceopgaver mv.. Ved en reduktion i økonomiafdelingens

ressourcer vil økonomiafdelingen kun kunne bidrage til denne type af arbejdsopgaver i et

begrænset omfang.

Som eksempel på en opgave økonomiafdelingen selv kan løfte i dag, men som vi ikke kan

løfte fremover er store faglige komplekse udbudsopgaver. Faxe Kommune har netop

gennemført udbud af administrative systemer (økonomisystem, debitorsystem, løn- og

personalesystem samt vagtplan system). Vi er en af de eneste kommuner i Danmark, som

har løftet opgaven selv. Hvis den foreslåede reduktion bliver gennemført, vil Faxe Kommune

fremover blive nødt til at betale et eksternt firma minimum 500.000,00 kr. for at løfte en

opgavetype som denne.

• Ved en reduktion i økonomiafdelingen, kan økonomiafdelingen ikke levere samme

serviceniveau til vores kollegaer.

Opgaverne kan alternativt løftes ved, at afdelingerne bliver nødt til at løfte flere daglige

driftsopgaver og projektopgaver eller at der bruges penge på eksterne konsulenter til at

gennemføre analysearbejder, projektopgaver mv. De ressourcer fagområderne skal

anvende herpå vil sandsynligvis påvirke serviceniveauet overfor borgeren – f.eks. i forhold til

længere sagsbehandlingstider, kortere tidsintervaller man kan komme i kontakt med sin

sagsbehandler i osv.

• En reduktion i økonomiafdelingen har således ikke alene konsekvenser for det serviceniveau

vores kollegaer i andre afdelinger oplever i det daglige, men kan i sidste ende få indflydelse

på den service borgerne oplever ved kontakt til Faxe Kommune.

Derudover kan fremhæves, som også beskrevet i reduktionsforslaget, at økonomiafdelingen er i

fuld gang med at implementere de nye administrative systemer. Dette vil ske i perioden juni 2012 til

ca. maj 2013, og det er en forudsætning, at der er egne personaleressourcer til gennemførelse af

projektet.

Der er i budget 2014 og frem indlagt en reduktion på ca. 2,0 mio. kr. gældende for hele

organisationen, som følge af udskiftningen af de administrative systemer, hvilket forventes at give

en ikke ubetydelige nettobesparelse fra 2014.

Økonomiafdelingen vurderer at det kunne være ønskeligt for de ansatte – hvis der blev kigget på

serviceniveauet på den administrative del af organisationen, og denne skulle selvfølgelig politisk

godkendes som på øvrige områder.

Når der bliver reduceret på fagområderne, sker dette i de fleste tilfælde i kølvandet af en

serviceforringelse, denne ses ikke på det administrative område

16. august 2012

Center for Økonomi og HR

Økonomiafdelingen


HR-afdelingen

Høringssvar til Budget 2013

HR-afdelingen har drøftet reduktionsforslaget for Center for Økonomi & HR som det er fremlagt i

forslag til Budget 2013.

HR-afdelingen synes, det er meget at skulle undvære 4 medarbejdere i centret i betragtning af de

store udfordringer og forventninger, der er til implementeringen af nye administrative systemer.

Der er på forhånd indregnet 2 stillinger som bliver effektueret i løbet af 2013 og 2 yderligere stillinger

som foreslået. Det er ganske mange stillinger, og det kan ikke ske uden det vil få mærkbare

konsekvenser.

Når færre medarbejdere skal modtage de samme henvendelser eller flere (mange nye brugere til

de nye systemer) vil der opleves flere forstyrrelser, som har negativ indvirkning på arbejdsmiljøet i

form af nedprioriteringer og arbejdsopgaver, der ikke kan nås.

For HR-afdelingens vedkommende skal vi have implementeret nyt lønsystem 1. april 2013 (Det er

senere end Økonomisystemet). Det vil kræve ressourcer at gennemføre det samtidig med den

daglige drift skal holdes kørende, og vi herudover skal uddanne vores eksterne brugere.

Det har altid været en mærkesag at udbetale ”korrekt løn til tiden” og det er svært at se, vi kan

ændre på det. En nedskæring vil betyde mindre kontrol og en hel del mindre service, hvis vi skal

leve op til forventningen om ”korrekt løn til tiden”. Lønkontrollen sker i dag på 5 % af lønudbetalingerne.

En yderligere nedskæring vil betyde, at kontrollen vil blive yderst begrænset med større

risiko for fejludbetalinger, hvor tabet må afskrives.

Det vil også få indvirkning på den arbejdsindsats som i dag bruges til at hjemtage refusioner af

forskellig art – Der bliver indhentet refusioner på ca. 50 millioner kroner årlig.

En væsentlig opgave i HR-afdelingen er også servicering af lederforum. En nedskæring vil betyde,

at vi må give mindre vejledning og ikke kan være til stede i samme omfang ved forhandlinger, som

igen kan betyde større godtgørelser for usaglige opsigelser eller mindre heldig håndtering af

personalepolitikken og lønforhandlinger. Det vil også få indflydelse på informationsopgaven.

Der er også en forventning til afdelingen om udvikling af en egentlig HR-funktion, men det skal ske

uden tilførelse af yderligere ressourcer. Det finder vi svært at opfylde, hvis vi bliver yderligere

beskåret.

Herudover er 2013 også overenskomstår, hvor det må forventes, at HR-afdelingen skal tage

handling på diverse forhandlingsresultater.

2013 rummer mange udfordringer for afdelingen og en beskæring af medarbejderstaben er en af

dem vi godt kan undvære.

Med venlig hilsen

HR-afdelingen


15. august 2012

Høringssvar vedrørende budget 2013-16 fra centerstaben i Center for Beskæftigelse og Omsorg.

I budgetforslaget for 2013-16 foreslås en reduktion på driften i Center for Beskæftigelse og Omsorg

på kr. 475.000 i 2013 stigende til kr. 950.000 i 2014-16, jf. Lb. Nr. ØKU-R-11.

Besparelsen vil i praksis medføre, at centret skal reducere svarende til 3 årsværk.

Generelt mener medarbejdersiden i centerstaben, at det bliver vanskeligt at finde besparelsen i

centret uden mærkbare konsekvenser til følge, som det også er beskrevet i reduktionsforslaget.

Herunder er der en udtalt bekymring for arbejdsmiljøet, såfremt man ikke kan skære tilsvarende

arbejdsopgaver fra, idet det klart er vurderingen, at de senere års besparelser har medført øget

arbejdspres på de ansatte.

I centerstaben er der bekymring for, at den fordeling, der skønsmæssigt fremgår af forslaget og

som i givet fald vil betyde en besparelse på kr. 325.000 i centerstaben, vil ramme forholdsmæssigt

hårdt, idet den andel udgør mere end 1/3 del af reduktionsforslaget. Der er således ikke i forslaget

til fordelingen af reduktionen taget hensyn til, at centerstabens lønsum udgør langt mindre end 1/3

del af den samlede lønsum i centret.

Centerstaben vil gøre opmærksom på, at en besparelse i den størrelsesorden vil medføre, at det

arbejde der gøres ikke længere vil kunne løftes. Konkret betyder det, at en række områder vil blive

berørt:

Serviceniveauet over for politikerne vil skulle reduceres

En stor del af de projekter, der er iværksat for at understøtte udviklingen af driftsområdet, vil

ikke længere kunne gennemføres. Ligesom nye projekter og initiativer må reduceres

kraftigt.

Deltagelsen i tværgående projekter i kommunen må samtidig reduceres. Det samme er

tilfældet med deltagelsen i tværkommunale projekter og samarbejder.

Der vil blive ansøgt om færre midler til beskæftigelsesindsatsen, dermed vil det indirekte

ramme kommunens ledige borgere, idet der vil blive reduceret i den samlede tilbudsvifte.

Endvidere vil Kommunen i mange tilfælde skulle frasige sig ”gratis” ressourcer, idet en del af

fonds- og puljemidlerne ikke kræver tilsvarende kommunal medfinansiering.

Økonomistyringen af såvel beskæftigelses- som omsorgsområdet vil ved en reduktion blive

forringet, hvilket vil betyde øget risiko for fejlskøn med deraf mulige afvigelser til følge.

Generelt forringet beslutningsgrundlag for såvel den administrative som den politiske ledelse

f.eks. vedrørende ledelsesinformation, økonomiske beregninger mv.


Fra: Anni Jensen [anje@faxekommune.dk]

Til: Lene Fransson [lefr@faxekommune.dk]

Dato: 16-08-2012 17:00

Vedrørende: Intet emne

Høringsvar til prioriteringsforslag til besparelser i Center for Beskæftigelse

og Omsorg( 1. drift reduktion)

Området det drejer sig om er Visitation Omsorg. Der er forslag om at opnå

besparelser på 300.000 kr. årligt, som tilsvarer beparelser/reduktion af 1

visitatorstilling.

I de senere år har Visitation Omsorg mærket en markant tilgang af borgersager,

borgere med betydelige,kroniske fysiske og psykiske handicaps. Vi er 5 visitatorer

på fuld tid som oplever at skulle løbe stærkt i dagligdagen for at ølge nogenlunde

at kunne følge med og yde dén service til borgerne, som de i følge

retssikkerhedslov har krav på.

Det er vanskeligt at forestille sig, at teamet vil kunne løse arbejdsopgaverne med

reduktion af 1 medarbejder

(Det skal i parantes bemærkes at vi først i januar 2012 fik fastansat vor 5.

medarbejder, netop som konsekvens af det store arbejdspres i teamet!)

Følgende negative virkninger/konsekvenser som vi umiddelbart ser:

- Arbejdsområdet omfatter komplekse lovområder, og det vil blive endnu

vanskeligere for os tidsmæssigt at overholde de lovpligtige rammer. Dette vil bl.a.

influere på stigende antal klager såvel til den administrative og politiske enhed,

samt revisionens kritik.

- Da arbejdsopgaverne skal fordeles mellem færre medarbejdere vil der blive

mindre tid til at behandle ansøgninger fra borgere og smarbejdspartnere hvilket vil

gøre det endnu vanskeligere at finde frem til de fagligt forsvarende og billigste

mulige tilbud/løsninger. Så det kan give større udgifter for kommunen.

Faxe Kommune disponerer IKKE over tilbud, der svarer til de behov og lovmæssige

krav, borgerne har, og vi er nødt osse at afsøge muligheder undenfor Faxe

Kommune.

- Længere sagsbehandlingstid for borgere og samarbejdspartnere, længere til

mellem revurdering af løbende bevillinger, dette betyder også øgede udgifter,

idet det må forventes at nogle bevilinger kunne være reduceret eller stoppet på

et langt tidligere tidspunkt.

- Vi har forsøgt -og med succes indtil videre - at have et sæligt fokus på de

borgere som har botilbud udenfor komunen, at få revurderet disse for at afklare

billigere, men fortsat fagligt forsvarlige støtte-og botilbud til dem.


Det forventes at vi ikke vil kunne fortage disse revurderinger så hurtige og efffektive

som vi kan nu, og ugifterne vil ikke kunne reduceres, før revurderingerne har være

foretaget. Udgifterne på dette område må også på dette område forventes ikke

at kunne reduceres på optimal måde.

- Vi vil oplevet et markant øget arbejdspres i vort team - som allerede nu er ret stort

- og dermed vil ricisi or flere fejl i vort sagsarbejde stige med alvorlige konsekvenser

for såvel borgere som komumnen til følge.

- Sidst - men absolut ikke mindst - vurderes det som følge af ovennænvte

konsekvenser, at det psykiske arbejdsmiljø

i Visitation Omsorg vil blive mærkbart dårligt. Dette er bekymrende!

Venlig hilsen

Anni Jensen

SOCIALRÅDGIVER

TR/Dansk Socialrådgiverforening/ Voksenområdet.

Direkte tlf.: 56203544

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Visitation Omsorg

Rådhusvej 2 Telefon: 56203000

4640 Faxe www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice


Center for Sundhed & Pleje

Høringssvar til budget 2013 -2016

Den 16. august 2012

Centersekretariatet for Sundhed & Pleje har behandlet sagen på et personalemøde med

MED status den 16. august 2012.

Sekretariatet føler ikke rimelighed i den måde besparelserne til konto 06 er fordelt på. Centret

er pålagt en besparelse på 434.000 kr., hvilket er fordelt ud fra, at der er ansat ca. 38 personer

på konto 06. Sekretariatet vil her påpege, at 30 personer er ansat i visitationen (myndighed)

og 8 personer i sekretariatet. Myndighed og sekretariatet er to selvstændige enheder, som

ikke kan indgå i løsningen af hinandens opgaver. Ydermere er visitationen underlagt et stort

lovgivningsområde, hvilket gør det vanskeligt at reducere her.

Vi frygter derfor at besparelsen på de 434.000 kr. alene vil være i sekretariatet.

Center for Sundhed & Pleje er et drifts tungt område med store drifts opgaver, og hvor der til

stadighed er stor bevågenhed både fra offentligheden, det politiske niveau såvel lokalt som

nationalt. I og med at det er et stort driftsområde med uopsætlige opgaver går bekymringen

på, at der ikke er ressourcer nok til udvikling og servicering af bl.a. det politiske system.

Sekretariatet har et ønske om at være mere proaktive i forhold til sagsfremstillinger, med

mulighed for at gå mere i dybden med sagerne og få et bredere spektrum på. Det ser vi ikke

er muligt, når der til stadighed er besparelser i sekretariatet.

Det er med stor undring, at vi igen skal reduceres i personalenormeringen, da vi vurderer, at

vores fagcenter er et stort område både med hensyn til opgaver og den demografiske

udvikling taget i betragtning. Ældrebefolkningen vil stige meget i løbet af de næste 5-10 år,

hvilket al andet lige vil medføre flere udviklings- og administrationsopgaver til sekretariatet.

Center for Sundhed og Pleje har i de seneste år bidraget med store reduktioner, både ved

effektiviseringer i driften og ved personalereduktioner på konto 6.

Centersekretariatet

Center for Sundhed & Pleje


Omsorg


Center for Beskæftigelse & Omsorg

Til Omsorgsudvalget

For Omsorgsudvalgets områder er der modtaget høringssvar vedr. budget 2013 fra Handicaprådet,

se nedenfor:

”Den 14. august 2012

Handicaprådet har på sit møde 14. august 2012 besluttet at udtale følgende, vedr. Faxe Kommunes

budget for 2013.

Handicaprådet savner visioner på området. Hvad vi udleder af budgettet er, at det mere er et udtryk

for, hvor meget kan der spares, end hvad der kan gøres bedre - måske for samme eller færre midler.

Vi mener, det er lidt tragisk, at det endnu engang er de svage, der skal holde for, såfremt

besparelsesforslagene gennemføres, f.eks. på ældre / handicap svømning og besparelser i forskellige

grader på ”Paraplyen”.

Vi afholdt et møde med Omsorgsudvalget før sommerferien og fremlagde her en række forslag,

men ingen af de forslag er fremlagt som budgetforslag!

Handicaprådet”


Sundhed & Pleje


Solhavecenteret d. 25/7-2012

Høringssvar vedr. budget 2013

Oprettelse af specialiserede aflastningspladser.

Med. udvalget på Solhavecenteret finder det vigtigt ,at der tages

udgangspunkt i erfaringer fra kommuner, hvor der er etableret

specialiserede aflastningspladser. Derved er der mulighed, for at

undgå fejl og faldgrupper vedr. etablering af ovennævnte pladser.

Med. udvalget er uforstående overfor at sygeplejeenheden og

hjemmeplejen kan dække udgifter til dag- og aftenvagter. Der

mangler beskrivelse af økonomiskdækning til aften- og nat personale.

Endvidere er det væsentligt at beskrive begrænsninger i liggedage

samt indlæggelses- og udskrivningskriterier. I modsat fald vil pladserne

hurtigt blive besat med borgere, der har behov for en reel

aflastningsplads.

Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene.

På Solhavecenteret har vi valgt at bibeholde en

aktivitetsmedarbejder, resurserne tages fra personalebudgettet.

Aktivitetsmedarbejderen er på flex job og lønudgifterne er derfor

begrænsede. Med. udvalget opfatter det meget positivt, at der atter

er fokus på aktiviteten af beboerne. Udvalget finder dog ikke den

foreslåede model optimal, idet planlægning af aktiviteter forudsætter

et indgående kendskab til beboerne. Denne forudsætning har en

deltidsansat udefra kommende medarbejder ikke ud fra den

beskrevne model.

Med. udvalget foreslår, at beløbet tilbageføres til plejecentrene.

Forudsætningerne for at udnytte resurserne optimalt. Men udvalget

Efterlyser en uddybende beskrivelse af forslaget, idet forslaget er

meget dyrt. F.eks. fremgår det ikke tydeligt, hvilket time antal der skal

ansættes på eller hvor meget ”vej tid” der er kalkuleret med.


Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre.

Med. udvalget finder forslaget meget positivt, men også meget

påkrævet. Møblerne på Solhavecenteret er i en meget dårlig

forfatning. Det er bestemt tiltrængt at udskifte møblerne.

Ramme reduktion på ældreområdet.

Vi opfatter forslaget på den måde, at det nuværende serviceniveau

ikke påvirkes. Yderligere reduktioner på området kan ikke anbefales.

Det vil få konsekvenser for serviceniveauet.

Afskaffe lukkedage i dagcentrene.

Med. udvalget ser meget positivt på forslaget om at afskaffe

lukkedage på dagcentrene. Det er fint at få synlig gjort, at borgernes

Behov for hjælp og støtte ikke forsvinder, fordi det er ferie eller

helligdag.

På med.udvalgets vegne

Lisbeth Madsen Ulla Petersen Laila Høier Lis Kramer


3

dialog – anerkendelse – tillid – helhed

Vi gør afstanden kort

- sammen sætter vi os i bevægelse

Høringssvar til budget 2013

a. Høring af anlægssag: Elevator til Kongsted Plejecenter.

b. Høring af inspirationsforslag :Afskaffe lukkedage i dagcentre

c. Høring af inspirationsforslag: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene

d. Høring af inspiratinsforslag: Forløbsprogram for hjertekarsygdomme og type 2

diabetes

e. Høring af inspirationsforslag: Oprettelse af specialiserede aflastningspladser

f. Høring af inspirationsforslag: Arbejdsmiljø og sygefravær

Vi synes det er en god ide, at flytte demensdagcenteret til 1. salen af Kongsted Ældrecenter.

Fordelene er:

sparring mellem personalet på demensdagcenter og demensældrecenter, til gavn for

den faglige udvikling på demensområdet

den demente dagcenterborger samt pårørende får kendskab til demensboliger før

boligskift bliver nødvendig

bedre udendørs faciliteter med mulighed for udendørsaktiviteter for dagcenterbrugerne

(ex. Havearbejde, drivhus og evt. ”mandeværksted” i ”stenhuset”.

Udover etablering af elevatorer, ser vi dog også, at der er behov for etablering af håndvask i

køkkenet og opvaskemaskine med høj varmegrad (krav fra Levnesmiddelstyrelsen) samt

handicaptoilet og andre justeringer (bl.a. dørbredder). Disse ændringer vil efter al

sandsynlighed kunne etableres indenfor det søgte beløb.

Ad b:

I de år hvor dagcentrene har holdt ferielukket, er der familier – specielt hos de demensramte,

hvor ferieperioden har været svær at komme igennem. Derfor synes vi det er optimalt, at fjerne

ferielukningen i dagcentrene. Hermed kan vi også aflaste hjemmeplejen som også er

”ferieramt”.

Dette kan dog ikke gøres uden personaleopnormering, da dagcentrene kører med en

minimumbemanding, hvorfor vi glædes over, at der også er taget højde for dette i

budgetforslaget.

Ad c:

Vi vil foreslå, at de nyansatte aktivitetsmedarbejdere skal have focus på involvering af frivillige i

aktiviteter på plejecentrene samt have en sparringsrolle – både overfor de frivillige og det

plejepersonale som allerede på nuværende tidspunkt står for aktiviteter på plejecentrene.

Ad d:

Som en del af det udførende led i dette forløbsprogram vil vi gerne støtte op om dette forslag,

da vi har set, hvordan forløbet har hjulpet mange borgere.

Ad e:

Med øget pres på den Regionale medfinansiering ser vi det som en god ide, at oprette

kommunale specialiserede aflastningspladser. Den Regionale medfinansiering ved

indlæggelser dækker også træningsudgifter til ergo- og fysioterapeutopgaver. Disse

opgaver/udgifter vil med kommunale specialiserede aflastningspladser forblive i kommunalt


egi, hvorfor det vil være aktuelt, løbende at vurdere, om der er behov for opnormering i

Træningsafdelingen til at kunne varetage disse tidligere regionale opgaver.

Udover de specialiserede aflastningspladser, ser vi også et behov for konkrete

genoptræningspladser, hvor personalet døgnet rundt har fokus på træning. Dette kunne evt.

medtænkes i et kommende budget.

Ad f:

Med dette forslag kan Faxe Kommune få 1+1 til at give 3….. hvilket er vigtigt i en periode med

få midler.

Vi bakker derfor op om dette forslag af flere grunde:

Vi kan søge midler udefra, når vi selv har midler vi kan putte i projekter. (derfor kan 1+1

blive 3)

Det fokus, Øje for Nærvær har haft på kerneopgave og social kapital er guld værd – så

mere af dette.

Godt med psykologtilbud til ansatte ved behov

Implementering af nye tiltag – f.eks. nyt ledelsesgrundlag og øje for nærvær kræver

ressourcer

Vigtigt at der sendes signal om, at vi prioriterer arbejdsmiljøet.

Faxe, d. 14. august 2012

På MED-udvalgets vegne

Helle Skovgaard

Formand

Merete Andersen

Næstformand

Vi gør afstanden kort

- sammen sætter vi os i bevægelse


Beslutning i Faxe Ældreråd den 13. august 2012

Ældrerådet afgav følgende høringssvar til budgetmaterialet:

Reduktionsforslag:

Med baggrund i Ældrerådets undersøgelse af budgettet ønskes en 0-løsning i

forhold til reduktionsforslaget, da en 0-løsning er i overensstemmelse med det

behov, der kan forudses.

Inspirationsforslag:

Ældrerådet finder alle forslag gode og relevante og håber at forslagene kan

gennemføres indenfor det kommende budgetår.

Budgetoversigt:

Budgetforslag 2013 er i overensstemmelse med Ældrerådets undersøgelser.

Udviklingen på ældreområdet er for usikker til at budgetforslag 2014-2016 kan

vurderes.

Anlægsforslag:

Ældrerådet har modtaget orientering vedrørende anlægsforslag, som er taget til

efterretning, og der er ingen yderligere kommentarer.

More magazines by this user
Similar magazines