samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Midtskolen

Høringssvar vedrørende budget. Skolebestyrelsen – Midtskolen

Anlæg

Skolebestyrelsen på Midtskolen har på sit møde 14.08.12 behandlet

forlagene til budget 2013 og har følgende kommentarer.

Midtskolens Bavneafdelingen råder ikke over personale- faciliteter, hvor

hele personalet har mulighed for af mødes i forbindelse med

mødevirksomhed og i den almindelige hverdag.

Der eksisterer et lokale, der kan rumme dele af personalet og dette

fremstår meget utidssvarende og nedslidt.

I forbindelse med, at skoletandplejen har nedlagt tandklinikkerne på

Bavneafdelingen, er der opstået mulighed for at etablere et ordentligt

personalerum med tilhørende faciliteter.

Vi vil meget opfordre til at dette prioriteres. Det vil have stor betydning for

det psykiske arbejdsmiljø og for samarbejdsmulighederne på stedet.

Anlægsudgiften er relativt lav (400.000 kr.) i forhold til de forbedringer, der

kan opnås.

Drift

Skolevæsnet i Faxe har været igennem et turbulent forløb, som har

resulteret i gennemgribende strukturændringer. Som følge heraf er

klassekvotienterne steget og vil forsat være stigende de kommende år. Vi

har allerede på nuværende tidspunkt klassestørrelser på 28 og pænt derop

af på flere klassetrin.

I forløbet med høringsrunder og borgermøder blev det flere gange fra

politisk hold fremhævet, at strukturændringerne også indebar gevinster af

betydning for kvaliteten i undervisningen.

Der kunne fx blive råd til undervisning på vejledende timetal, lejrskoler og

fortsat svømmeundervisning ligesom der ville blive afsat holdtimer,

ressourcer til specialundervisning, Dansk som andet sprog, PALS/LP,

SFO/skolesamarbejdet.

Vi ser nu en lang række af disse elementer oplistet i de spareforslag, der

indgår i det samlede budget materiale.

Gennemføres disse eller elementer af dem, vil det betyde, at eleverne ud

over at sidde som sild i en tønde, for det gør de faktisk, også vil blive

berøvet muligheden for at blive betragtet som hele mennesker, der har

brug for at røre sig og lære på mange måder.

Postadresse:

Midtskolen

Bavnestræde 36, Dalby

4690 Haslev

Telefon. 56 20 32 40

www.faxekommune.dk

Dato: 15.08.2012

More magazines by this user
Similar magazines