samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

påvirkes, hvorfor klubmedarbejderne har en vigtig pædagogisk opgave.

Samtidig bliver relationsarbejdet styrket, jo længere tid de unge kommer

fast i klubben. Det er derfor vigtigt, at vi har et attraktivt klubtilbud for de 10-

18-årige, og for de 12-14-årige er der et stort behov for at kunne tilbyde et

attraktivt eftermiddagstilbud.

Ydermere har Klub Tingvej (Haslev) den laveste åbningstid af klubberne i

kommunen. Klub Tingvej har børn, som efter skoletid må vente på, at

klubben åbner. Dette er ikke acceptabelt. Hvis det fremlagte budget

forslag besluttes, betyder det, at åbningstiden heller ikke bliver

harmoniseret i kommunen.

Der vil altså fortsat være STOR forskel på serviceniveauet rundt omkring i

kommunen indenfor klubområdet.

BFU-A-03 - Nyt klubtilbud i Haslev by

Vi ser positivt på anlægsforslaget om et nyt klubtilbud i Haslev by i 2014. Vi

håber meget, at dette forslag bliver til noget, så serviceniveauet langt om

længe kan blive harmoniseret indenfor klubområdet i kommunen. Haslev

mangler kraftigt et samlet klubtilbud.

Vi finder det dog betænkeligt, at der ikke samtidig er afsat et driftsbudget.

Vi mener ikke, at der i budgettet fra klubstrategien ligger midler til at

dække øgede driftsudgifter. Vi mener ikke, at de nuværende

driftsbudgetter fra Klub Tingvej og de andre små klubtilbud i Haslev kan

dække den forventede større drift.

BFU-R-05 – Ændret ledelsesstruktur og harmonisering af serviceniveauet

for klubben i Faxe Ladeplads, Faxe By og Kongsted

Klubberne har en vigtig samfundsmæssig opgave. De spiller en vigtig rolle i

børn og unges socialisering, trivsel, læring og positive udvikling til medborgerskab.

For at klubberne skal fungere bedst muligt både i forhold til engagement,

motivation og ejerskab fra de ansatte, finder vi det vigtigt med

selvstændige klubber med egen ledelse. Vi finder derfor forslaget om

sammenlægning af de 3 klubber som en kraftig forringelse både i forhold til

ledelsesfunktionen men også i forhold til de ansatte i den enkelte klub.

Vi må selvfølgelig glæde os over den begyndende harmonisering i forhold

til åbningstiden, men samtidig begræde at den flere steder vil mærkes som

en serviceforringelse, da åbningstiden afkortes. Det er vigtigt, at klubberne

åbner, når børnene har fri fra skole, og samtidig er der også mange børn,

som har brug for at kunne være i klubberne til sidst på eftermiddagen.

Derfor er 25 timer ugentlig åbningstid alt for lidt, når man også tænker på

behovet for længere åbningstid i ferierne.

Afsluttende og sammenfattende bemærkninger

Vi finder det meget vigtigt for kommunens og borgernes fremtid, at der

satses bredt på at skabe gode fritids- og uddannelsesmuligheder for børn

og unge.

Børn og unge, som trives i deres fritid, har lettere ved at lære. Børn og unge

der har gode relationer til kompetente voksne og altid ved, hvor de skal

henvende sig for at få hjælp, kommer ikke ud i kriminalitet, misbrug eller får

andre relaterede problemer.

Vi håber, at der er forståelse for dette - selv i en sparetid og Klub Tingvej står

gerne til rådighed for dialog og uddybning af høringssvaret.

Venlig hilsen på vegne af Klub Tingvejs forældrebestyrelse og personale

Bettina Milling Damgård

Leder Af Klub Tingvej

2

More magazines by this user
Similar magazines