Digitalisert utgave - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Digitalisert utgave - Statistisk sentralbyrå

Økonomiske analyser 4/97

Økonomisk støtte til barn og barnefamilier

(1996d) er det referert til en rekke studier som indikerer en

negativ sammenheng mellom pris på barnepass og kvinners

arbeidstilbud, som Blau og Robins (1988),

Michalopoulos et al. (1992), Connelly (1991), Gustafsson

og Stafford (1992), Ribar (1995). Analysene varierer når

det gjelder styrken på denne sammenhengen. Et gratis

kjernetilbud vil virke stimulerende for kvinners yrkesaktivitet

opptil 20 timer pr uke. De totale effektene på arbeidstilbudet

av å etablere et gratis kjernetilbud avhenger av

prisene på resten av oppholdstiden i barnehagen. 14

Avslutning

I tråd med mandatet vurderte utvalget hel eller delvis avvikling

av ulike ordninger som direkte berører barnefamiliene

for å dekke inn merutgiftene som følger av utvalgets

forslag. De ordningene som utvalget har drøftet, ble vurdert

som mindre viktige enn de tiltakene som utvalget

fremmer. Følgende ordninger ble vurdert (tallene er for

1996):

• Forsørgerfradraget (2 042 mill. kroner)

• Foreldrefradraget, standardbeløpet (260 mill. kroner)

• Foreldrefradrag, dokumenterte utgifter (700 mill. kroner)

• Skatteklasse 2, eksklusive enslige forsørgere

(900 mill. kroner)

• Søskengraderingen i barnetrygden (458 mill. kroner)

• Tillegget i barnetrygden i Finnmark og Nord-Troms

(75 mill. kroner)

De antydede inndekningsforslag beløper seg tilsammen

nær 4,5 mrd. kroner.

I forslagene til økte overføringer teller økte barnehageutgifter

klart mest med netto ca. 3,7 mrd. kroner. Forslagene

i tilknytning til ny fødselspengeordning vil koste ca.

700 mill. kroner.

Mens inndekningsforslagene er nokså jevnt fordelt etter

barnets alder, tilgodeser forslagene om økte overføringer

klart barn i førskolealder. Kurven i figur 1 vil derfor få et

jevnere forløp hvis forslagene gjennomføres. Det skjer

først og fremst ved at tjenestetilbudet økes ved satsingen

på barnehager.

Referanser

Arneberg, M.W., H. Gravningsmyhr, K. Hansen, N.

Langbraaten, B. Lian og T.O. Thoresen (1995): LO77'E —

en mikrosimuleringsmodell for beregning av skatter og

trygder, Rapporter 95/19, Statistisk sentralbyrå.

Arrufat, J.L. og A. Zabalza (1986): Female Labour Supply

with Taxation, Random Preferences, and Optimization

Errors, Econometrica 54, 47-63.

14 Prisene i barnehagene bestemmes idag lokalt og i flere kommuner

benyttes inntektsavhengige priser, som kompliserer

resonnementer omkring effekter på arbeidstilbudet.

Ashenfelter, O. og J.J. Heckman (1973): «Estimating

Labor Supply Functions» i G.G. Cain og H.W. Watts

(red.): Income Maintenance and Labor Supply, New York:

Academic Press.

Aslaksen, I., H.A. Gravningsmyhr og C. Koren (1996):

«Ubetalt arbeid i husholdningene — fordelingen av utvidet

inntekt», Vedlegg 6 til NOU 1996: 13 Offentlige overforinger

til barnefamilier, Oslo: Akademika, 318-325.

Aslaksen, I., T. Fagerli og H.A. Gravningsmyhr (1997):

Tidsbruk, husholdningsproduksjon og utvidet inntekt i

barnefamilier, Økonomiske analyser 1997, 2, 12-18.

Atkinson, A.B. og N.H. Stern (1980): On the Switch from

Direct to Indirect Taxation, Journal of Public Economics

14, 195-224.

Blau, D.M. og P.K. Robins (1988): Child Care Costs and

Family Labor Supply, Review of Economics and Statistics

70, 374-381.

Blundell, R. (1993): «UK Taxation and Labour Supply

Incentives» i A.B. Atkinson og G.V. Mogensen (red.):

Welfare and Work Incentives: A North-European Perspective,

Oxford: Clarendon Press.

Blundell, R. og Walker, I. (1982): Modelling the Joint

Determination of Household Labour Supplies and Commodity

Demands, Economic Journal 92, 351-364.

Blundell, R., A. Duncan og C. Meghir (1993): Robust Estimation

of Labour Supply Responses in the Presence of

Taxes, upublisert, IFS, London.

Bojer, H. (1995): Kvinner, menn og inntektsulikhet i

Norge 1970-1990, Sosialøkonomen 49, 7/8, 22-28.

Bojer, H. (1996): «Måling av tilgang til økonomiske goder

for barnefamilier», Vedlegg 9 til NOU 1996: 13 Offentlige

overføringer til barnefamilier, Oslo: Akademika, 352-366.

Bowitz, E., A. Cappelen, D. Fredriksen, O. Ljones, T.O.

Thoresen og J. Aasness (1993): «Analyser av sysselsettings-

og inntektsfordelingsvirkninger av innsparingstiltak

i overføringsordningene»,Vedlegg 1 til NOU 1993:11:

Mindre til overføringer — mer sysselsetting, Oslo:

Akademika.

Buhmann, B., L. Rainwater, G. Schmaus og T.M.

Smeeding (1988): Equivalence-scales, well-being,

inequality, and poverty: sensitivity estimates across ten

countries using the Luxembourg Income Study (LIS)

database, Review of Income and Wealth 34, 115-142.

Connelly, R. (1991): «The Importance of Child Care Costs

to Women's Decision Making» i D.M. Blau (red.): The

Economics of Child Care, New York: Russel Sage

Foundation.

13

More magazines by this user
Similar magazines