AREAL OG LANDSKAP - COWI

cowi.no

AREAL OG LANDSKAP - COWI

AREAL OG LANDSKAP


NORGE

BYGNINGER

INDUSTRI

OG ENERGI

MILJØ OG

SAMFUNN

SAMFERDSEL

VANN

AREAL OG LANDSKAP

Oslo - Trondheim - Bergen - Fredrikstad- Kristiansand

- Haugesund - Kongsberg - Hønefoss - Drammen


Hei!

Vi vil gjerne presentere vår

voksende avdeling i COWI!

Areal og landskap består

av 45 kloke hoder, spredt

rundt på 9 av COWIs 22

kontorsteder i Norge.

Avdelingens fagbakgrunn

spenner vidt; vi har

medarbeidere innenfor

landskapsarkitektur,

by- og arealplanlegging,

arkitektur, veiplanlegging

og plantevitenskap.

Vi har stor kompetanse

på avdelingen i tillegg

til at vi samarbeider tett

med andre avdelinger og

divisjoner innad i COWI.


KONTORER

COWI-KONTORER

COWI-KONTORER MED

AVDELINGEN AREAL OG LANDSKAP

KONGSBERG

HØNEFOSS

FREDRIKSTAD

OSLO

TRONDHEIM

KRISTIANSAND

HAUGESUND

BERGEN

DRAMMEN

BODØ

TROMSØ

NARVIK

LEVANGER

TRONDHEIM

KRISTIANSUND

MOLDE

VOSS

BERGEN

HAUGESUND

STAVANGER

FLEKKEFJORD

KONGSBERG

NOTODDEN

LILLEHAMMER

HAMAR

HØNEFOSS

OSLO

DRAMMEN

FREDRIKSTAD

LARVIK

KRISTIANSAND


KOMPETANSE

COWI AS er et av Norges

ledende flerfaglige rådgivende

ingeniørselskap. Vi er ca. 1200

medarbeidere innen teknikk, miljø og

samfunnsplanlegging.

Areal og landskapsavdelingen

arbeider flerfaglig på tvers av

kontorsteder og avdelinger

innad i COWI og med eksterne

samarbeidspartnere. Vi arbeider i

alle typer prosjekter, og har et bredt

kompetansefelt.

PROSJEKTTYPER:

• Landskapsarkitektur

• Arealplanlegging (alle nivåer)

• Detaljprosjektering

• Konsekvensutredning

• Analyser og studier

• Konkurranser

• Medvirkningsverksteder

SPESIALKOMPETANSE:

• Bærekraftig utvikling

• 3D- prosjektering og visualisering

• Universell utforming

• Blå-grønne strukturer

• KVU

• Planter og trær

• BREEAM (Miljøsertifiseringssystem)

• Skateboardanlegg

• Prosjektledelse av større, flerfaglige

prosjekter

• Prosessledelse og medvirkning

• Sansehage

• GIS


3.KAMPESTAD, REGULERINGSPLAN


AREALPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING

Vi har god kompetanse og lang erfaring

på arealplanlegging på alle nivåer:

Kommuneplan/kommunedelplan,

område-og detaljregulering, eventuelt

med konsekvensutredning (KU).

Vi har også erfaring med

konseptvalgutredninger (KVU).

REFERANSEPROSJEKTER:

1. Oslo 2022, Utredning av medieog

deltakerlandsbyer m.m,

Oslo kommune

2. Kommuneplan for Grue,

Grue kommune

3. Kampestad boligområde,

reguleringsplan,

Kongsberg kommune

4. Regulering Nydalen - flere

prosjekter, Avantor AS

5. E39 Rogfast, regulering med KU

og videre landskapsprosjektering,

Statens Vegvesen

6. E16 Nybakk - Slomarka, regulering

og KU, Statens vegvesen

7. Reguleringsplan med videre

detaljprosjektering av Nytt

Østfoldsykehus

8. Bykle sentrum, områderegulering,

Bykle kommune

9. Follum Industriområde,

områderegulering,

Viken Skog/Treklyngen

10. Hovden Aust i Bykle kommune,

hytteregulering, Uleberg ANS

11. Mjåvann 2 i Songdalen kommune,

regulering av næringsområde,

Mjåvann Industiområde AS


18. VINDERNKRYSSET, KVU

19. ALTERNATIV TIL NY BUSSTERMINAL OSLO S, KVU

ILLUSTRASJON: MAD ARKITEKTER AS

12. Holskog industriområde 2 i

Kristiansand kommune,

Tønnes Willoch

13. Oslo Plaza - regulering med KU,

Wenaasgruppen

14. Svåheia vindpark og avfallsanlegg

i Eigersund kommune, regulering,

Dalane Miljøverk IKS

15. Gretnes, reguleringsplan, KU,

planprosess og landskapsarbeider.

16. Trøim sentrum,

Hemsedal kommune

17. Våler og Moss Næringspark,

overordnet KU,

Våler og Moss Næringspark AS

18. Vindernkrysset, KVU, BYM, Oslo

19. Oslo S, ny bussterminal,

detaljregulering med KVU, Ruter AS


35. COWI HAR STÅTT FOR FLERE FASER I PROSJEKTET ASKER PANORAMA:

FRA REGULERINGSPLAN TIL BREEAMSERTIFISERING,

DETALJPLAN OG BYGGEPLAN

ILLUSTRASJON: ARKITEKTENE AS /MIR


DETALJ- OG FORPROSJEKT

Vi utfører prosjekter på forskjellige

detaljnivå, fra skisseprosjekt og

forprosjekt til detaljprosjektering med

byggeplan.

REFERANSEPROSJEKTER:

20. Haakon VIIs gate, Klingenberggata

og Olav Vs gate, detalj og byggeplan

BYM, Oslo kommune

21. Nytt østfoldsykehus,

detaljprosjektering, Helse Sør- Øst

22. Nytt Nasjonalt Folkehelseinstitutt

(FHI), forprosjekt , Statsbygg

23. Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen,

byggeplan og 3D-prosjektering

24. Kråkerøyforbindelsen, detaljprosjektering,

Statens Vegvesen

25. Kirkebygden skole, utomhusanlegg,

Våler kommune

26. Torsbekkdalen, forprosjekt,

Sarpsborg kommune.

27. Kambobekken, forprosjekt,

restaurering av bekken,

Moss kommune

28. Nordre Jarlsberg Brygge, byggeplan

for leilighetsbygg, Nordre Jarlsberg

Brygge AS

29. Os kapell, utvidelse av gravlund,

Kirkevergen i Halden

30. Berg barneskole, forprosjekt,

Undervisningsbygg

31. Ring 2, byggeplan,

Statens Vegvesen

32. Tislegård ungdomsskole,

detaljprosjektering, Kongsberg

kommunale Eiendom

33. Alnastien/Svartdalen, tursti,

detaljerings- og byggeplan, BYM,

Oslo kommune


23.E6 -DOVREBANEN


34. Blekajordet barnehage,

detaljprosjektering,

Kongsberg kommune.

35. Asker Panorama, detaljprosjektering

og byggeplan, OXER AS

36. Byutforming gågate og torg i

Fredrikstad: Deler av Gunnar

Nilsensgate, Bryggeriveien

og Arne Stangebyesgate

21. INNGANGEN TIL NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

ILLUSTRASJONER: ARKITEKTGRUPPEN NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

22. NYTT NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT (FHI)

ILLUSTRASJONER: RATIO 4B OG COWI


ANALYSER OG FORMINGSVEILEDERE

Analyse er en del av de fleste

prosjekter, men det finnes også

de prosjekter der analysen er

hovedoppgaven. Vi har erfaring fra

begge prosjekttyper. Vi har også

utarbeidet flere formingsveiledere.

REFERANSEPROSJEKTER:

37. Verdi- og sårbarhetsanalyser av

landskap og kjøreopplevelse i

Hardanger, Statens Vegvesen

38. Landskapsanalyse for

Torsbekkdalen og Sarpsborg

stadion, Sarpsborg kommune

39. Jåttavågen, formingsveileder,

Stavanger kommune

40. Indre ring, Fredrikstad kommune

41. Plananalyse Kjeller-Hvam

39. JÅTTAVÅGEN, ANALYSE AV OMRÅDET


BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Bærekraft er et av satsningsområdene

i COWI. Areal og landskap har en

sentral rolle, samtidig som vi fokuserer

på synergieffekten mellom ulike

fagområder. Vi har hatt prosjekter i

flere av de store byene i Norge.

REFERANSEPROSJEKTER:

42. Parallelloppdrag for bærekraftig

byutvikling på Brøset, Trondheim

43. Klimaeffektiv byutvikling på

Furuset, åpen konkurranse hvor

COWI vant 1.plass i samarbeid med

A-lab og Architectopia

44. Parallelloppdrag utvikling av

området Føyka/Elvely i Asker,

Asker kommune

45. Fremtidens bydel Lumber,

Kristiansand, FAVEO

46. Fredrikstad mekaniske verksted,

Fredrikstad kommune

TRONDHEIM

OSLO

FREDRIKSTAD

KRISTIANSAND

47. Oslo 2022, Utredning av medie- og

deltakerlandsbyer m.m,

Oslo kommune

48. Urban Mountain, bærekraftig

rehabilitering av bygg,

Nordic Built konkurranse

49. Nytt Nasjonalt Folkehelseinstitutt,

Statsbygg


42. BYUTVIKLING PÅ BRØSET, TRONDHEIM

ILLUSTRASJON:PLACEBO EFFECTS FOR COWI


48. URBAN MOUNTAIN

ILLUSTRASJON: TEAM URBAN MOUNTAIN


URBAN MOUNTAIN

Påbygg og miljørehabilitering av

Posthuset (tidl. Postgirobygget) som en

del av Nordisk ministerråds satsning på

bærekraftig utvikling, gjennom Nordic

Built konkurransen om rehabilitering

av bygg i fem nordiske hovedsteder.

COWI vant konkurransen om Posthuset

sammen med schmidt hammer lassen

architects, LOOP architects, Vugge til

Vugge og Transsolar.

Entra eiendom vurderer den høye sosial

og miljømessige bærekraften til også å

være økonomisk bærekraftig og har satt

i gang reguleringsprosessen.


BREEAM

COWI har erfaring med

BREEAM sertifisering for både

enkeltbygninger og for områder.

- BREEAM -NOR:

for byggeprosjekter

- BREEAM Communities:

for områdeplanlegging


BREEAM ER ET VERKTØY OG SERTIFISERINGSSYSTEM FOR

BÆREKRAFTIGE PROSESSER I PLANLEGGING OG PROSJEKTERING.

Vi er ledende i Norge innenfor

sertifisering av områder i henhold til

BREEAM Communites som en del av

reguleringsprosessen og KU-arbeidet.

Vår erfaring er at BREEAM Communities

er med på å skape felles eierskap for

utviklingsprosjekter og dermed en

smidigere og mer forutsigbar prosess.

Vi har personer med bakgrunn i mange

fagfelt som har gjennomgått BREEAM

AP utdanning, vi tilbyr også revisorer

i både BREEAM-NOR og BREEAM

Communities. Vår kompetanse dekker

hele den tverrfaglige bredden som er

etterspurt i sertifiseringssystemet.

Vi anser BREEAM til å være et nyttig

verktøy for å bygge en mer bærekraftig

framtid, fordi verktøyet kan bidra til at

arbeider med høy faglig kvalitet ligger

til grunn for beslutninger i alle faser av

prosjektet.

BREEAM Communities tar for seg

alle aspekter ved bærekraftig

områdeutvikling:

- Prosjektstyring og medvirkning

- Samfunn, økonomi og sosiale forhold

- Ressurser og materialforbruk

- Arealbruk og økologi

- Transport og bevegelse

REFERANSEPROSJEKTER:

50. Skien brygge, pilotprosjekt på

BREEAM communities,

Skien kommune

51. Aker Panorama, ansvar for

poengene i kategorien “Landcape

Ecology” og “ Pollution” iht

BREEAM NOR, OXER AS

52. Rådgivning for Bærum kommune

ifm områdeutvikling Hamang

53. Terminal 2, Gardermoen,

BREEAM NOR, OSL


SKIEN BRYGGE

ILLUSTRASJON: A LAB ARKITEKTER AS

FOTO FRA ÅPENT MØTE


Skien brygge er et av to pilotprosjekter

i Norge som sertifiseres etter BREEAM-

Communities verktøyet. Prosjektets

høye miljøfokus er en storsatsning

i norsk sammenheng og kan bli

prototypen på hvordan halvstore

norske byer bør utvikles. Som en

del av dette har COWI blant annet

gjennomført åpent møte for naboer,

interesseorganisasjoner og offentlige

myndigheter.

Grunneiere, Rom Eiendom og Grenland

Havn har hatt høye miljøambisjoner

for prosjektet fra første dag og utlyste

en arkitektkonkurranse. A-lab og Leth

& Gori vant med et svært bærekraftig

konsept.

ILLUSTRASJON: A LAB ARKITEKTER AS

Med den umiddelbare nærhet

til Skienselva, gode solforhold og

sentral lokalisering var dette et

godt utgangspunkt for bærekraftig

byutvikling.

COWI er engasjert som rådgiver

for samtlige fagutredninger for den

tilhørende konsekvensutredningen

samt rådgivning innen andre tekniske

ingeniørfag. Det ble utarbeidet 17

fagrapporter, for blant annet lokalklima,

miljøundersøkelser, flom, kulturminner,

naturmiljø og trafikk.


3D - PROSJEKTERING

Prosjektering i 3D er blitt en etterspurt

kompetanse, og stilles også som krav

i enkelte prosjekter. Å prosjektere

i 3D gjør det mulig å samkjøre alle

fagområder på en mer detaljert

og nøyaktig måte. Visualisering av

prosjekter kan benyttes i analysefasen

og for å illustrere prosjektets

fremtoning i omgivelsene.

REFERANSEPROSJEKTER:

54. Olav Vs gate/Klingenberggata, Oslo

kommune, Samferdselsetaten

55. Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen,

Statens Vegvesen

56. Nytt Østfoldsykehus, Helse Sør-Øst

57. Hovden Alpine Lodge,

Hovden Lodge AS

58. Nytt Nasjonalt Folkehelseinstitutt,

Statsbygg

59. Vindernkrysset, KVU, BYM, Oslo

54. OLAV VS GATE, INFRASTRUKTURMODELL 54. OLAV VS GATE, VISNINGSMODELL


54. OLAV VS GATE


SANSEHAGER

Vi har spesialkompetanse med

tilrettelegging for brukere med ulike

behov, herunder sansehager. Bildene

er hentet fra en av våre ansattes

prosjekter, Direktørens hage ved

Sørlandet sykehus HF, Avdeling for Barn

og Unges Psykiske helse.

REFERANSEPROSJEKTER:

60. Direktørens hage,

Sørlandet sykehus HF

(ikke COWI- prosjekt)

61. Haugmoen Sansehage,

Notodden kommune

(ikke COWI-prosjekt)

60. DIREKTØRENS HAGE, SØRLANDET SYKEHUS


UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming er et sentralt

tema i tiden. Det er også krav om

tilrettelegging for universell utforming

i den nye Plan- og bygningsloven som

trådte i kraft 1. juli 2009. Flere av våre

medarbeidere har kompetanse og

erfaring med temaet.

REFERANSEPROSJEKTER:

62. Vibehaugen barnehage, Kongsberg

63. Universell utforming av

formålsbygg, Kongsberg

64. Fortau for alle, Hvaler kommune

65. Kråkerøyforbindelsen, Statens

Vegvesen

66. Holmenkollen stasjon,

Kollektivtransportproduksjon AS

67. Østfoldsykehus, Helse Sør-Øst RHF

68. Mosseveien, Statens vegvesen

63. UNIVERSELL UTFORMING AV

FORMÅLBYGG I KONGSBERG


NATURMANGFOLD

Naturmangfold er en viktig og naturlig

del av planlegging i dag. Vi jobber for

å finne de beste synergieffektene av

naturmiljøet på stedet i prosjektene vi

er med på.

tilstandsvurdering og verdisetting av

trær.

Vi har et tett samarbeid med divisjon

Vann.

Vi har dyktige medarbeider med

god kunnskap innen naturmiljø.

Kunnskapsgrunnlaget henter vi

gjennom feltregistreringer og

offentlig tilgjengelig informasjon.

Naturtypekartlegging,

konsekvensanalyser, skjøtselsplaner og

revegetering er noen av de tjenesten vi

kan tilby.

Vi har spesialkompetanse innen

arborkultur og kan tilby tjenester som

REFERANSEPROSJEKTER:

69. E16 Nybakk –Slomarka,

Naturtypekartlegging, KU,

Statens Vegvesen

70. Steilneset, Naturverdier, hensyn

og skjøtsel, Nasjonale turistveger

Statens vegvesen

71. Kambobekken, forprosjekt,

restaurering av bekken,

Moss kommune

72. Tromsø høydebasseng, Rigg og

marksikringsplan,

Tromsø kommune


73. Skjøtselsplaner for sykehjem i Oslo,

Omsorgsbygg

74. Hjortøya, Spikersuppa,

tilstands- og risikovurdering av trær,

Bymiljøetaten, Oslo kommune

69. NATURTYPEKARTLEGGING , E16 NYBAKK - SLOMARKA


BLÅGRØNNE PROSJEKTER

Blågrønne prosjekter er et av våre

spesialkompetanseområder, og en

del av vår satsing innenfor temaet

bærekraft. Vi har et tett samarbeid

med divisjon Vann i mange prosjekter.

REFERANSEPROSJEKTER:

75. Alnastien/Svartdalen, turvei, Oslo

kommune, Friluftsetaten

76. Gjenoppretting av bekk langs

kontorbygg, Asker Panorama,

OXER AS

77. Hovinbekken, åpning langs

Nordalveien, VAV, Oslo kommune

78. Kambobekken, forprosjekt,

restaurering av bekken, Moss

kommune

79. Lysakerelva, turvei, BYM, Oslo

kommune

75. TURVEI LANGS ALNAELVA I SVARTDALEN

79. TURVEI LANGS LYSAKERELVA


SIKKERHET I PLANLEGGING

Sikkerhetsaspektet har kommet for

fullt inn i byplanleggingen i Norge de

siste årene og COWI står klare til å

løse de fleste utfordringene. COWI

har et eget sikkerhetsmiljø og noen av

landets fremste sikkerhetsrådgivere.

Medarbeidere fra Areal og landskap

inngår i sikkerhetsmiljøet og kan rådgi,

samt prosjektere sikre løsninger for

utomhusarealer.

62. KAMBOBEKKEN


SKATEANLEGG

For å planlegge gode skateanlegg og

områder tilrettelagt for skating kreves

det erfaring fra og kjennskap til skating.

Vi har spesialkompetanse innenfor :

• Skateanlegg i betong

• Tilrettelegging for skating i bymiljø

• Integrering av skateanlegg i andre

bruksområder

• Lokalisering av skateanlegg

ILLUSTRASJONSFOTO: GUNNAR FJOGSTAD HANSEN


KONTAKTINFO

OSLO

Avdelingsleder: Amund Siem Utne

E-post:aut@cowi.no

Tlf: 90 10 67 92

FREDRIKSTAD

Avdelingsleder: Liv Marie Bodal

E-post: lmb@cowi.no

Tlf: 41 41 71 40

KONGSBERG

Avdelingsleder: Liv Åsne Teksle

E-post: lite@cowi.no

Tlf: 41 44 67 30

HØNEFOSS

Avdelingsleder: Liv Åsne Teksle

E-post: lite@cowi.no

Tlf: 41 44 67 30

DRAMMEN

Avdelingsleder: Liv Åsne Teksle

E-post: lite@cowi.no

Tlf: 41 44 67 30

KRISTIANSAND

Avdelingsleder: Birgitte Hille

E-post: bihi@cowi.no

Tlf: 91 11 93 95

HAUGESUND

Avdelingsleder: Birgitte Hille

E-post: bihi@cowi.no

Tlf: 91 11 93 95

BERGEN

Avdelingsleder: Birgitte Hille

E-post: bihi@cowi.no

Tlf: 91 11 93 95

LEDER AREAL OG LANDSKAP, NORGE:

Janne Walker Ørka

E-post:jwor@cowi.no

Tlf: 90 99 71 99


www.cowi.no

More magazines by this user
Similar magazines