13.07.2015 Views

SPIRA - hösten 2012 - Norrköpings kommun

SPIRA - hösten 2012 - Norrköpings kommun

SPIRA - hösten 2012 - Norrköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bonusarrangemang -för dig som deltagit på minst två seminarierOnsdagen 5 decemberJulskoj och mingel - för oss i <strong>SPIRA</strong>!Mingla med likasinnade och ha lite jultrevligt i vintermörkret!Vi bjuder på en lättare ekologisk jultallrikoch glad och rockig julmusik med Rathouse Rockers!När du deltagit på minst två av höstens seminarierkan du hämta ut din biljett vid något av <strong>SPIRA</strong>´sarrangemang.Spisrosens restaurang, RosenTrädgårdsgatan 21 kl.18.30Välkomna!-----------------------------------------------------------------<strong>SPIRA</strong> är ett nätverk som drivs av Norrköpings<strong>kommun</strong>. <strong>SPIRA</strong> handlar om hur vi alla kan varamed och bidra till att göra Norrköping lite hållbararegenom de val vi gör i vår egen vardag.Kom med du också!Att gå med i <strong>SPIRA</strong> är helt kostnadsfritt, likaså attdelta på de olika seminarierna. Ta bara med dig dittdeltagarkort och visa upp det för stämpling i entrénvid varje seminarium.För att gå med i <strong>SPIRA</strong> går du in på:www.norrkoping.se/spiraeller hör av dig på tel: 15 19 74/83 eller via e-post:spira@norrkoping.seGilla <strong>SPIRA</strong> på facebook:www.facebook.com/spiranorrkopingVälkommen!KalendariumHösten <strong>2012</strong>Norrköpings <strong>kommun</strong>Kommunservice, Hållbar utveckling601 81 Norrköping


Onsdag 22 augusti”Stadsjord - ett sätt att skapa en uthålligare, roligareoch varmare stad”Hur kan vi skapa mer hållbara livsmönster inne i staden?Kom ochlyssna till NiklasWennberg, grundareav Stadsjord,som beskriver hurman förvandlatett stadskvarter iGöteborg till enuttrycksfull lustgårdmed plats för alla som vill odla vänskap, relationertill platsen och nyttiga grönsaker för egen konsumtion,till torget eller till det lokala caféet.Niklas Wennberg, grundare och verksamhetsledareför Stadsjord i Göteborg.Café Vetekornet, S:t Persgatan 113 kl.18.30Ett samarrangemang med Norrköpings stadsodlingoch StudiefrämjandetTisdag 18 september”Konsumtionssamhället - köpfrossa i en febrigvärld”Prylar och saker tar en allt störredel av våra tankar och vår tid ianspråk. Trots att vi i undersökningarsäger att vi värdesätterandra delar av livet högre så fortsätterkonsumtionen ständigt attöka utan att vi ens märker det.Samtidigt är konsumtionen ett avskälen till miljöförstöringen när planeten dammsugspå råvaror. Möt Emil Schön från Jordens Vänner somberättar om hur konsumtionen påverkar oss människoroch planeten vi lever på.Emil Schön, författare av Konsumtionsboken ochredaktör för MiljötidningenCafé Vetekornet, S:t Persgatan 113 kl.18.30Ett samarrangemang med Jordens VännerTisdag 2 oktober”Pressfrihet och demokrati”Den arabiska våren, Burmas ökadeöppenhet och ett internet somspränger gränser. Är det så världen ser ut eller finnsdet också bakslag för demokratin och pressfriheten?Jesper Bengtsson, redaktör för OmVärlden och fd ordförande iReportrar utan gränserCafé Vetekornet, S:t Persgatan 113 kl.18.30Torsdag 11 oktober”Det rena guldet”När man talar omrenhet i guld syftar man alltid på karathalten. Sällanställs frågan om hur ren industrinbakom guldutvinningen är.Nyligen lanseradesen Fairtrade certifieringav guld även i Sverige.Kom och lyssna till Titti Bjernér, Sveriges första Fairtradecertifierade guldsmed, som berättar om guldutvinningensbaksida samt hur vi kan vara med ochpåverka industrin i rätt riktning.Titti Bjernér, guldsmed Tinymasters StockholmOBS! Godtemplargården, Repslagaregatan 9 kl.18.30Måndag 5 november”Hälsoeffekter av ett förändrat klimat”Klimatet i Sverige håller på att förändras med stigandetemperaturer och mer nederbörd. Eftersom samhället,befolkningen och ekosystem är anpassade till dagenskallare klimat innebär förändringen en del konsekvenserinte minst för vår hälsa. Hur påverkar ett varmareoch blötare klimat din hälsa och vad kan vi göra för attskydda oss?My Svensdotter, folkhälsovetare, Centrum för arbets- och miljömedicin,Stockholms Läns LandstingCafé Vetekornet, S:t Persgatan 113, kl.18.30Lördag 17 november”Före efterklokheten - <strong>SPIRA</strong>-workshop”Före efterklokheten är en interaktiv utställning avoch med dig. I vårt högteknologiska samhälle får vidagligen information om alla smarta och effektiva valvi kan göra för att garantera en bra framtid.I en workshop bjuds du in att tillsammans med politiskaillustratören Helena Lindholm, skapa bilder avdin vision om en hållbarare framtid. Dessa bilder blirsedan en del i utställningen!OBS! Begränsat antal platser! Anmäl ditt intresse senastden 12 november till Carina Milde på Arbetetsmuseum; carina.milde@arbetetsmuseum.seHelena Lindholm, politisk illustratörArbetets museum, vån 3 kl.12.00 - 14.00Ett samarrangemang med EWK-museet Centrum förpolitisk illustrationskonst vid Arbetets Museum ochStudiefrämjandet

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!