13.07.2015 Views

Stödfamilj - Norrköpings kommun

Stödfamilj - Norrköpings kommun

Stödfamilj - Norrköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S t ö d f a m i l jdenextrafamiljen


Vad är en stödfamilj?Vi söker familjer som har tid, utrymme och vilja att ta emot ett barn i sitthem ibland.De flesta barn medfunktionshinder borhemma hos sina föräldrar.Dessa barn kräver oftast mertid, kraft och uppmärksamhetän andra. Därför behöverföräldrarna avlastning iblandför att få tid för övriga familjenoch socialt umgänge.Stödfamilj är en form avkorttidsvistelse enligt lagen omstöd och service till vissafunktionshindrade, LSS.Majoriteten av barnen ärmellan 4 och 15 år. Debehöver en ”extrafamilj” attkomma till en eller två helger imånaden. För barnen innebärstödfamiljen miljöombyte. Ochdet är roligt.Dessutom får de träna sig isociala situationer och får ettstörre kontaktnät utanför denegna familjen. Stödfamiljer ärmycket värdefulla för barnenoch deras familjer.Eftersom majoriteten av barnen inte har rörelsehinder behöver ditt heminte vara handikappanpassat.


Vem kan bli stödfamilj?En stödfamilj behöver ha en stabil social situation och kunna vara flexibel.Alla i familjen måste vara överens om att bli stödfamilj.Att vara ensamstående är inget hinder. Att ha barn hemma eller inte, att bopå landet eller i stadsmiljö spelar heller ingen roll. Vi behöver olikafamiljer eftersom barnen är olika!Innan ni kan bli stödfamilj testas er lämplighet genom en intervju avstödfamiljsamordnaren. Vi gör även kontroll i polis- och socialregister. Detär önskvärt om uppdraget som stödfamilj pågår under flera år så att barnetoch föräldrarna får kontinuitet.Hur är det att vara stödfamilj?Stödfamiljen har ett uppdrag genom <strong>kommun</strong>en, och får ett arvode samten ersättning som ska täcka mindre utgifter och matkostnader för barnet.Ni erbjuds stöd i ert uppdrag, möjlighet att gå på träffar, föreläsningar ochfå ökade kunskaper. Dessutom får ni möta andra stödfamiljer.Ni fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som ersättare.När ni tar hand om barnet ska ni kunna leva i stort sett som vanligt.I de flesta fall har ni som stödfamilj ett mycket bra samarbete medbarnets föräldrar.Det är viktigt att det känns rätt när ni får ett uppdrag som stödfamilj.Både stödfamilj och föräldrar får ett förslag från <strong>kommun</strong>en, medhänsyn till individuella behov och önskemål. Det kommer att finnasutrymme för eftertanke och möjlighet till en lugn start.Är du och din familj nyfikna? Ni behövs! För mer information, kontaktastödfamiljssamordnaren Sara Gustavsson på vård- och omsorgskontoret:Telefon: 011-15 15 93e-post: sara.gustavsson@norrkoping.seDu kan också anmäla dig direkt på www.norrkoping.se/vard-omsorg,klicka på ”Få stöd och hjälp”.


Augusti 2007Nya Rådstugugatan 14601 81 Norrköping011-15 00 00www.norrkoping.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!