13.07.2015 Views

Årsredovisning 2001 - Norrköpings kommun

Årsredovisning 2001 - Norrköpings kommun

Årsredovisning 2001 - Norrköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A. KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDETva och goda exemplen, men samtidigt åtgärda det sominte är bra. Det kan handla om dålig arbetsmiljö, förlåga löner eller brist på inflytande på arbetsplatsen.Genom att ge inflytande över det egna arbetet, arbetsorganisationoch arbetstider ger vi anställda möjlighetatt få utlopp för idéer, bättre arbetsmiljö och envilja att vara med och ta ansvar. All yrkesstolthet ochglädje som finns hos <strong>kommun</strong>ens personal måste tastillvara bättre.På flera håll i <strong>kommun</strong>en har ett intensivt utvecklingsarbetepågått under <strong>2001</strong>. Arbetet med <strong>kommun</strong>ensnya skolplan samt projektet Attraktiv skolaför att höja kvaliteten i förskolor och skolor är två exempelpå detta. Inom vård- och omsorgsverksamhetenhar ett handikappolitiskt program varit ute på remissoch ett äldreomsorgsprogram arbetats fram. Individ-och familjeomsorgen har tagit fram ett policyprogramför barn- och ungdomsutredningar och ettför fältarbete. Kultur- och fritidsnämnden har startatkulturskola i södra <strong>kommun</strong>delen och i östra <strong>kommun</strong>delenhar <strong>kommun</strong>delsnämnden drivit projektet”Ung demokrati” under året.En följd av den positiva befolkningsutvecklingenär ökningen av antalet sökta bygglov och efterfråganpå mark för bostäder, industri och handel. Etttjugotal politiskt prioriterade detaljplaner har därförtagits fram under <strong>2001</strong>. Även arbetet med de lokalautvecklingsprogrammen för Skärblacka och Vikbolandetpåbörjades under året.2000 tillsattes en styrprocessgrupp för att se över <strong>kommun</strong>ensstyrprocess och utreda <strong>kommun</strong>delsnämndernasframtida roll. Därutöver utsågs ett demokratiutskottmed uppgift att lämna förslag på arbetssätt föratt fördjupa demokratin i <strong>kommun</strong>en i allmänhet ochvitalisera <strong>kommun</strong>fullmäktiges inre arbete i synnerhet.I slutet av <strong>2001</strong> lämnade båda grupperna sinaslutförslag. Därmed inleddes arbetet dels med att förverkligademokratiutskottets förslag, dels med att tafram ett förslag till ny organisation i <strong>kommun</strong>en frånoch med 2003.Avslutningsvis innebär det nya läget att det nublir allt viktigare att tala om framtiden. Om ettframtidens Norrköping som håller hög kvalitet när detgäller såväl näringsliv och miljö som boende, kultur,fritid och utbildning. Det är viktigt att företag villetablera sig och människor flytta till vår <strong>kommun</strong>, eftersomgrundförutsättningen för välfärd är gott omarbetstillfällen. Omvänt är god samhällsservice och välfärden avgörande grund för ett gott näringslivsklimat.Även om de områden som prioriteras i framtidenkommer att vara få och noga utvalda vet vi att våraförutsättningar för att kunna leva upp till allt vi villfortfarande är tuffa.Mattias Ottosson (s)Kommunstyrelsens ordförandeNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 5


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARStatistikBEFOLKNINGNorrköpings folkmängd var den 31 december <strong>2001</strong> 122 896 personer.Det innebär en ökning av invånarantalet under <strong>2001</strong> med 697personer. Se nedanstående diagram.Under åren 1996 – 2000 sjönk folkmängden efter att ha varit somallra högst någonsin år 1995, med 123 795 personer. Nu har alltsåkurvan vänt uppåt igen, vilket medför att folkmängden nästan är påsamma nivå som år 1996. Den totala folkmängden påverkas av antalfödda och döda, men framför allt av antal in- och utflyttningar.Nedanstående diagram visar åldersfördelningen år 1991 och år <strong>2001</strong>.Det är stora skillnader i antal invånare mellan åldersgrupper. Förändringarnamellan kurvorna beror i viss mån på påverkan av antalfödda och döda samt in- och utflyttningar. De absolut största förändringarnamellan kurvorna uppstår dock som en direkt förskjutningav kurvan tio år till höger, dvs. invånarna har blivit tio år äldre.En sådan förändring av antalet invånare i de olika åldersgruppernapåverkar i hög grad efterfrågan av <strong>kommun</strong>al verksamhet, t ex förskola,skola och äldreomsorg.I diagrammet ovan syns tydligt den ”baby-boom-puckel” som tillkomkring 1990. År <strong>2001</strong> var de barnen omkring 11 år, och en puckelmed höjdpunkt kring 11 år utmärker den heldragna kurvan, somvisar åldersfördelningen för år <strong>2001</strong>.En annan tydlig puckel utgörs av 40-talisterna, dvs. de som föddes påmitten av 1940-talet. De var <strong>2001</strong> mellan 55 och 60 år gamla. 60-talisterna, dvs. i stor utsträckning 40-talisternas barn, utgör också enpuckel i diagrammet. De var <strong>2001</strong> mellan 35 och 40 år gamla.6 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARStatistikBefolkningsförändringarAntalet födda <strong>2001</strong> var i Norrköping 1 225 och antalet döda var1 393. Fler dog alltså under året än de som föddes, vilket innebär attfödelsenettot var negativt, -168. Födelsenettot har varit negativt desenaste sex åren, 1998 var det som störst, -634 personer.Folkökningen år <strong>2001</strong> beror på det positiva flyttnettot. Under åretflyttade 866 fler till Norrköping än från <strong>kommun</strong>en. Flyttnettot harvarit negativt under perioden 1996 till 1999. Innan dess var flyttnettotmycket högt med anledning av att invandringen var stor, särskiltfrån forna Jugoslavien. <strong>2001</strong> års positiva flyttnetto förklaras dock till60 procent av inflyttning från andra <strong>kommun</strong>er i Sverige, framförallt från grann<strong>kommun</strong>erna.Befolkningsökningen i Norrköping mellan åren 2000 och <strong>2001</strong> vartotalt 697 personer. Förändringen över ålder mellan de två åren fördelarsig mycket ojämnt, vissa åldersgrupper har t.o.m. haft en kraftigminskning, se tabell nedan.Folkmängd efter ålder 2000 och <strong>2001</strong>Ålder 31 dec 31 dec Befolknings-2000 <strong>2001</strong> förändring0-5 ............ 7 743 7 619 -1246 ............ 1 532 1 460 -727-9 ............ 4 960 4 838 -12210-12 ............ 5 090 5 206 11613-15 ............ 4 377 4 598 22116-19 ............ 5 533 5 521 -1220-24 ............ 7 972 8 188 21625-29 ............ 8 101 8 114 1330-44 .......... 24 783 24 987 20445-64 .......... 30 896 31 229 33365-69 ............ 5 094 5 133 3970-74 ............ 5 015 4 944 -7175-79 ............ 4 828 4 621 -20780-84 ............ 3 482 3 607 12585-89 ............ 1 898 1 954 5690-w ............... 895 877 -18Summa ....... 122 199 122 896 697Källa: SCB.Antalet barn i förskoleålder och de lägre åldrarna i grundskolan minskademed drygt 300 mellan åren. Barnen från ”baby-boom-åren” islutet av 1980- och början av 90-talen går nu i grundskolans mellanochhögre årskurser. Där har det skett en ökning med drygt 300barn. Antal personer i gymnasieåldrarna är stabilt mellan åren.Antalet vuxna invånare i yrkesaktiv ålder, d.v.s. 20 – 64 år, har ökatmed totalt mer än 750 personer. En del av ökningen i den yngredelen av gruppen kan förklaras av universitetsutbildningarnas tillväxti Norrköping.I den äldre gruppen är skillnaderna stora. De yngsta pensionärernahar ökat något, medan gruppen 70 – 79 år har minskat kraftigt medomkring 300 personer. Antalet personer mellan 80 och 89 år harsamtidigt ökat med knappt 200 invånare.Den totala befolkningsökningen i Norrköping mellan åren 2000 och<strong>2001</strong> på 697 personer fördelar sig olika mellan <strong>kommun</strong>delarna.Folkmängd KDN 2000 och <strong>2001</strong>Kommun 31 dec 31 dec Befolknings-2000 <strong>2001</strong> förändringCity ............... 16 598 16 905 307Eneby ............ 19 957 20 025 68Kolmården ...... 5 681 5 672 -9Kvillinge .......... 8 026 7 949 -77Skärblacka....... 8 710 8 726 16Södra ............ 18 222 18 272 50Vikbolandet .... 6 695 6 752 57Västra ........... 20 236 20 431 195Östra ............. 17 753 17 869 116Källa: SCB.Kommundelsnämnd City har ökat mest under <strong>2001</strong> med över 300personer. Västra har ökat med knappt 200 och Östra med drygt 100invånare. Kommundelsnämnd Kvillinge har däremot minskat med77 personer. Även Kolmården uppvisar en minskning, som dock ärmycket liten.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 7


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARStatistikUTBILDNINGAndelen av Norrköpings befolkning med gymnasial och högre utbildninghar ökat sedan 1985. År 1985 hade knappt 55 procent avbefolkningen mellan 20 och 64 år gymnasial utbildning alternativten eftergymnasial utbildning. År 2000 hade andelen höjts till 76,5procent av befolkningen 20-64 år. Senast tillgängliga statistiken överutbildningsnivåer är från år 2000.Statistiken över befolkningens utbildningsnivå avseende år 2000 hargenomgått större kvalitetshöjande förändringar, vilket innebär att jämförelsermed statistik från tidigare år måste göras med viss försiktighet.Utbildningsnomenklaturen SUN har ersatts av nya SUN 2000.Dessutom har ett antal nya uppgiftskällor tillkommit. Bland annatinnebär detta att lång eftergymnasial utbildning redovisas även omingen examen tagits ut.Andelen med minst gymnasialutbildning har ökat merför kvinnor än för mänKvinnorna hade år 2000 en något större andelmed minst gymnasial utbildning än männen.76,7 procent av den kvinnliga befolkningenmellan 20 och 64 år hade minst gymnasial utbildning,motsvarande siffra för männen var 76,3procent.Skillnaden mellan könen år 1985 var större,cirka 4 procentenheter, av männen var det 56,8procent och av kvinnorna var det 52,9 procentsom hade minst en gymnasial utbildning.Norrköping har mellan åren 1995 och 2000haft en större utveckling av andelen med eftergymnasialutbildning än vad länet och riket harhaft. Regionerna följde varandra ganska väl framtill 1997, därefter har Norrköping haft en kraftigareutveckling. Under perioden 1995 till 2000 ökade andelen med20 procent för Norrköping, medan den ökade med 17 procent förlänet och riket.Studiedeltagande höstterminen 2000Höstterminen 2000 studerade 13 110 Norrköpingsbor i åldern 16-64 år. Det var 17,0 procent av den totala befolkningen den 31 december2000 i åldersgruppen. Motsvarande siffra för höstterminen1999 var 12 756, vilket gör 16,5 procent av befolkningen den 31december 1999. Studiedeltagandet fördelat på ålder och studieformvisas i diagrammet ovan.Not. ”Övriga studerande” omfattar tekniskt basår inom högskola,kvalificerad yrkesutbildning, studier i långa kurser i folkhögskolasamt övriga personer med studiemedel (för studier i Sverige ellerutlandet) eller studiestöd i form av SVUX, SVUXA eller UBS.Diagrammet visar att det bedrivs studier i alla åldrar/åldersgruppermellan 16 och 64 år.8 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARStatistikÖvergång från gymnasium tillhögskolestudierAndelen studerande bosatta i Norrköping, som avslutat program igymnasiet 1997/98 och påbörjat högskolestudier t.o.m. 2000/01,d.v.s. inom tre år, är 42,0 procent. Det är en kraftig ökning i jämförelsemed de som avslutade gymnasiestudier 1996/97 då 36,6 procenthade påbörjat högskoleutbildning inom tre år.Andel studerande bosatta i Norrköping,som avslutat program i gymnasiet 1997/98och påbörjat högskolestudier inom tre årOmråde Män Kvinnor TotaltAndel Andel Andelprocent procent procentSamtliga program ......... 37,2 46,5 42,0Därav:3-åriga studieförberedandeprogram ....................... 65,1 70,2 67,83-åriga yrkesförberedandeprogram ......................... 6,3 18,5 12,6Specialutformadeprogram ....................... 41,0 47,6 44,4Källa: SCB.Tabellen ovan visar att närmare hälften (46,5 procent) av kvinnornasom avslutade gymnasieprogram 1997/98 hade påbörjat högskolestudierinom tre år. Av männen var det 37,2 procent. Det är ocksåkvinnorna som står för den största ökningen i jämförelse med de somgick ut läsåret innan, då fördelning mellan könen var jämn. 36,3procent av männen och 36,9 procent av kvinnorna fortsatte medhögskolestudier inom tre år.ARBETSMARKNADEn uppdelning på studie- och yrkesförberedande program samt specialutformadeprogram, visar att 67,8 procent av de som har gått utstudieförberedande program läsåret 1997/98 har påbörjat högskolestudierinom tre år. Motsvarande siffra för yrkesförberedande programär 12,6 procent och för specialutformade program 44,4 procent.Kvinnor har genomgående i högre grad börjat högskolestudierän män.Examinerade i högskolansgrundutbildningarAntalet studenter som ursprungligen kommer från Norrköping ochhar examinerats i någon grundutbildning på landets högskolor/universitet,har ökat under läsåren 1997/98 till 1999/00. (Uppgifter förläsåret 1999/00 är de senast tillgängliga.) Se tabell nedan.Antal högskolestudenter från Norrköpingsom examinerats vid någon högskolas/universitets grundutbildning 1996/97,1997/98 och 1998/99Antal Läsår Läsår Läsår1997/98 1998/99 1999/00Män .............................. 153 147 163Kvinnor ......................... 228 249 262Totalt ............................. 381 396 425Av de 425 som examinerades läsåret 1998/99 var det 209 styckensom var folkbokförda i Norrköping den1 januari 2002. Dvs. cirkahälften bodde i Norrköping vid examenstillfället eller hade flyttattillbaka till Norrköping efter examen. De fördelade sig på följandeexamensgrupper: Juridik och samhällsvetenskap (37 stycken), undervisning(53 stycken), teknik (50 stycken), vård och omsorg (49stycken), övriga områden (20 stycken).Övriga boende<strong>kommun</strong>er för före detta Norrköpingsbor var blandandra Stockholm (59 stycken) och Linköping (32 stycken).De senast tillgängliga uppgifterna avseende arbetstillfällen och förvärvsfrekvenser,med Statistiska centralbyrån (SCB) som källa, ärfrån 2000. Statistiken levereras drygt ett år efter aktuellt år.FörvärvsfrekvensFörvärvsfrekvensen (andel av befolkningen som förvärvsarbetar) var70,8 procent för Norrköpings befolkning, i åldern 20 till 64, år 2000.Det var en ökning med 1,3 procentenheter, motsvarande 1,9 procent,från år 1999 då andelen förvärvsarbetande var 69,5. I antal såmotsvarar det 50 769 förvärvsarbetande mellan 20 och 64 år 2000,en ökning med drygt 1 100 personer sedan 1999. Tabellen nedanvisar förvärvsfrekvensen år 2000 för Norrköpings befolkning efterkön och åldersgrupp.Förvärvsfrekvens Norrköping efter kön och ålder,andel i procent av respektive grupp, 2000Åldersgrupp Män Kvinnor Totaltprocent procent procent20-24 år.................... 56,3 49,4 52,925-44 år.................... 80,1 70,9 75,645-64 år.................... 73,0 67,4 70,220-64 år.................... 74,4 67,0 70,8Källa: SCBDen åldersgrupp som hade den procentuellt högsta ökningen avandel i förvärvsarbete var 20-24-åringar. Gruppens förvärvsfrekvensökade med 7,3 procent mellan åren 1999 och 2000. Motsvarandesiffra för gruppen 25-44 år var 2,0 procent och för gruppen 45-64 år0,7 procent.Skillnaden mellan könen var 7,4 procentenheter i åldersgruppen 20-64 år, männens förvärvsfrekvens var 74,4 medan kvinnornas är 67,0.Det var också männen som hade den högsta procentuella ökningenmellan 1999 och 2000.För riket var skillnaden mellan könen något mindre. Motsvarandesiffror för riket var 77,7 för män respektive 72,7 för kvinnor, dvs.skillnaden var 5,0 procentenheter mellan könen.Förvärvsfrekvens 20-64 år för <strong>kommun</strong>en, länetoch riket efter kön 2000Ålder Norr- Öster- Riketköping götlandprocent procent procentMän ......................... 74,4 77,4 77,7Kvinnor ..................... 67,0 70,3 72,7Totalt ........................ 70,8 74,0 75,2Källa: SCBNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 9


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARStatistikUtvecklingen av förvärvsfrekvensen, 20-64 år, för <strong>kommun</strong>en, länetoch riket sedan 1990 visas i diagrammet nedan.Förvärvsarbetande inom Norrköpings <strong>kommun</strong>Antalet personer, 16 år och äldre, som förvärvsarbetade inom <strong>kommun</strong>ensgränser år 1999 var 53 344 personer. Det är en ökning med503 personer (knappt 1 procent) från 1998.Antalet förvärvsarbetande inom en region brukar även användas somen definition på antalet arbetstillfällen inom regionen.Förvärvsarbetande 16- år med arbetsplats i Norrköping (dagbefolkning)efter näringsgren, begränsad nivå, 1999 och 2000Näringsgren 1999 2000 Förändring Förändringantal i procentJordbruk, skogsbruk och fiske ......................... 794 776 - 18 -2,3Tillverkning och utvinning ............................ 9 762 9 714 - 48 -0,5Energiproduktion, vattenförsörjning,avfallshantering .............................................. 485 336 - 149 -30,7Byggverksamhet ........................................... 2 920 3 335 415 14,2Handel och <strong>kommun</strong>ikationer .................... 11 696 12 402 706 6,0Finasiell vsh, media o företagstjänster .......... 6 209 6 397 188 3,0Utbildning och forskning ............................. 4 013 4 127 114 2,8Vård och omsorg ....................................... 10 224 10 204 - 20 -0,2Personliga och kulturella tjänster ................. 3 555 3 508 - 47 -1,3Offentlig förvaltning mm ............................. 2 879 2 838 - 41 -1,4Ej specificerad verksamhet ............................... 807 726 - 81 -10,0Samtliga näringsgrenar .............................. 53 344 54 363 1 019 1,9Källa: SCBTabellen ovan visar antal förvärvsarbetande/arbetstillfällen inomNorrköping efter näringsgren åren 1999 och 2000. Förändringen avantalet förvärvsarbetande inom energiproduktion mm var stor, dettaberor till en del på omkodningar av företag och inte på förändringarav antalet förvärvsarbetande. Frånsett den näringsgrenen så var detbyggverksamhet som hade den största procentuella förändringen.Branschen hade en ökning med 415 personer (14,2 procent). Denbransch med största förändringen i antal personer var handel och<strong>kommun</strong>ikationer, där 706 personer fler arbetade år 2000 än år1999, vilket motsvara en ökning med 6,0 procent. Finansiell verksamhet,media- och företagstjänster samt utbildning och forskningökade även de mellan 1999 och 2000. Utbildning och forskning10 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARStatistikökade med 114 personer (2,8 procent) varav 45 personer inom forskningoch utveckling (+90 procent).Övriga branscher hade en nedgång mellan åren.ArbetspendlingAntalet personer som bor inom Norrköpings <strong>kommun</strong>s gränser, menarbetar utanför <strong>kommun</strong>en, var 7 402 stycken år 2000 enligt SCB.Det var en ökning med 404 personer (5,8 procent) från år 1999.Antalet personer som pendlar till arbetsplats inom Norrköping, menär bosatta utanför <strong>kommun</strong>ens gränser, var 9 358 personer år 2000,en ökning med 153 personer (1,7 procent). Nettopendlingen vardärmed 1 956 personer år 2000, dvs. 1 956 fler personer reste tillarbetsplatser inom Norrköping, än det var personer som reste frånNorrköping till arbetsplatser utanför <strong>kommun</strong>ens gränser.Utpendlingen har ökat sedan 1996. Inpendlingen minskade någotmellan åren 1996 och 1997, men har därefter ökat. Nettopendlingenhar minskat p.g.a. att utpendlingen har ökat mer än inpendlingen.Totala antalet pendlare har ökat från 13 700 stycken år 1996 tillnästan 16 800 år 2000.KOMMUNAL VERKSAMHET M MKälla: Norrköpings <strong>kommun</strong> (kostnader) samt SCB (invånarantal)Diagrammet ovan visar verksamhetens kostnader i kronor per invånare.Observera att för posten ”politisk verksamhet” ingår även vissaadministrativa kostnader i uppgifterna för åren 1996 och 1997.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 11


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARStatistikKommunalskatt och skatteunderlag per invånare <strong>2001</strong>Norrköpings Östergötlands Riket<strong>kommun</strong>länTotal skattesats ........................... 31,30 30,76 30,53därav till <strong>kommun</strong> ................. 21,45 20,91 20,57Skatteunderlag, kr/inv. ............ 107 258 109 570 115 903Skatteunderlag, kr/inv.Index (riket=100) ............................. 93 95 100Mandatfördelning i fullmäktigevid valen 1994 och 1998Partier 1994 1998Centerpartiet .......................................... 5 2Folkpartiet liberalerna ............................. 4 3Kristdemokraterna .................................. 2 8Miljöpartiet de gröna .............................. 4 4Moderata samlingspartiet ..................... 24 23Socialdemokraterna .............................. 42 34Vänsterpartiet ........................................ 4 9Sveriges pensionärers intresseparti .......... 0 2................................................................Samtliga ............................................... 85 8512 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARKommunens organisationNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 13


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARKommunens organisationNorrköpings <strong>kommun</strong>s organisation är starkt decentraliserad och utgårfrån att alla har både vilja och förmåga att ta ansvar. Rollerna har renodlats,både för de förtroendevalda och för de anställda. Den principiellaorganisationsstrukturen med en <strong>kommun</strong>delsnämndsorganisation(från 1989) och beställar/utförarmodellen (från 1992) består.Förtroendevalda sätter målenDe förtroendevalda ska koncentrera sig på att vara företrädare för medborgarna.Deras uppgift är att fastställa mål för <strong>kommun</strong>ens verksamhet.Kommunfullmäktige fastställer mål för <strong>kommun</strong>en som helhet. Deolika <strong>kommun</strong>ala nämnderna fastställer mål för verksamheten inomsina respektive områden. För verkställigheten svarar de anställda i <strong>kommun</strong>ensförvaltningar och enheter.De förtroendevalda har sedan som uppgift att följa upp och utvärderaverksamheten, så att den verkligen uppfyller de krav som ställts.Beställare och utförareDe förtroendevalda beställer <strong>kommun</strong>al service till invånarna. Beställarnaköper tjänster av <strong>kommun</strong>ala eller privata utförare. Vid beställningarnaska hänsyn tas till de mål för verksamheten som <strong>kommun</strong>fullmäktigefastställt.Beställarna ska inte blanda sig i själva driften – ansvaret för denna liggerhelt på utförarna. Viktiga uppgifter för nämnderna är däremot attha kontakt med invånarna och att följa upp och utvärdera verksamhetenså att den når de mål som ställts.Kommunen har nio lokala beställarnämnder, <strong>kommun</strong>delsnämnder,med ansvar för bl a förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, äldre- ochhandikappomsorg samt lokala kultur- och fritidsfrågor. Vidare finnsfyra ”<strong>kommun</strong>gemensamma” beställarnämnder nämligen gymnasienämnden,arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- ochfritidsnämnden samt tekniska nämnden.Den <strong>kommun</strong>ala ”tjänsteproduktionen” bedrivs i ca 200 utförarenheter.Dessa producerar sina tjänster på uppdrag av <strong>kommun</strong>ens nämnderoch kontor – eller andra utförarenheter. De konkurrerar med privataeller kooperativa företag inom motsvarande område.MyndighetsutövningAll verksamhet går dock inte att organisera efter den här ”beställar–utförar-modellen”. Kommunens myndighetsutövning är till sin karaktärannorlunda än den serviceverksamhet <strong>kommun</strong>en i övrigt bedriver.Inom serviceverksamhet gäller det att ge människor den service de villha. Kommunens myndighetsutövning handlar däremot om att tillämpaett antal lagar. Rättssäkerhet och likhet inför lagen måste gälla – allaska kunna vara säkra på att behandlas lika.Kommunen har två renodlade myndighetsnämnder, socialnämnden ochbygglovs- och miljöskyddsnämnden. Viss beställarverksamhet finns dockhos dessa liksom att myndighetsutövning förekommer hos beställarnämnderna.Kommunala bolagNorrköpings <strong>kommun</strong> äger också - eller har ägarandelar i - ett antalföretag och stiftelser. Hit hör bland annat bostadsbolag, fastighetsbolagsamt tjänste- och serviceföretag. De <strong>kommun</strong>ala bolagen är organiseradeunder <strong>kommun</strong>styrelsen, som utgör <strong>kommun</strong>ens koncernledning.Kommunens politiska ledningKommunens politiska ledning har till uppgift att fastställa målen för<strong>kommun</strong>ens verksamhet och behandla strategiska frågor som <strong>kommun</strong>ensekonomi och finanser.Kommunfullmäktige är <strong>kommun</strong>ens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktigefastställer de mål som ska vara riktningsgivande för<strong>kommun</strong>ens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om <strong>kommun</strong>ensbudget och därmed de ekonomiska ramarna för de olika nämndernasverksamhet. Genom ägardirektiv sätter också <strong>kommun</strong>fullmäktigeramarna för de <strong>kommun</strong>ala bolagens verksamhet.Kommunstyrelsen är <strong>kommun</strong>ens ledande politiska förvaltningsorgan.Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av <strong>kommun</strong>ensekonomi, finanser och verksamheter. Detta betyder bl a att <strong>kommun</strong>styrelsenleder arbetet med att utforma övergripande mål och riktlinjerför <strong>kommun</strong>ens verksamhet. Den ska också följa upp att målen förverksamheten och ekonomin efterlevs.Kommunstyrelsen har även ansvaret för koncernledningen av de företagsom <strong>kommun</strong>en helt eller delvis äger.Tre berednings- och planeringsnämnder ska inför behandlingen i <strong>kommun</strong>styrelseoch <strong>kommun</strong>fullmäktige bereda ärenden och fatta beslutinom sina respektive områden. Dessa nämnder ska också utarbeta måloch riktlinjer samt utvärdera hur målen uppfylls.Humanistiska nämnden har ansvar för utbildning, förskoleverksamhet,skolbarnsomsorg samt konsumentfrågor .Miljö- och stadsplaneringsnämnden har ansvaret för stadsbyggnadsfrågort ex översikts- och detaljplaner, bostadsförsörjning, exploateringar,övergripande trafikplanering, övergripande planering vad gäller gatoroch parker samt planering rörande geografiska informationssystem. Denansvarar också för <strong>kommun</strong>ens miljöpolitik samt förvaltar <strong>kommun</strong>ensfastigheter och markreserv.Omsorgsnämnden har ansvar för socialpolitiska frågor, bl.a. äldre- ochhandikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvararäven för uppgifter kring den <strong>kommun</strong>ala hälso- och sjukvården.Omsorgsnämnden är också <strong>kommun</strong>ens patientnämnd,Beredningen av näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor ligger på ett särskiltberedningsutskott inom <strong>kommun</strong>styrelsen. Ansvaret för marknadsföringsfrågoroch turism sorterar också under detta utskott, liksomansvaret för samhällsbetalda resor (kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar).Beredningsutskottet följer och bereder övergripande strukturfrågor ochandra för <strong>kommun</strong>en strategiska frågor. Hit hör bl a:• Övergripande <strong>kommun</strong>ikations- och infrastrukturfrågor• Universitets- och högskolefrågor• Internationella och regionala frågor• Externa IT-frågor• Koncernfrågor14 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARKommunens organisationAnsvaret för personalen är i den nya organisationen fördelat på fleranämnder. Ibland måste dock <strong>kommun</strong>en kunna uppträda som en endaarbetsgivare. Därför finns ett arbetsgivarutskott under <strong>kommun</strong>styrelsen.Detta har ansvaret för <strong>kommun</strong>övergripande personalfrågor. Hiträknas bl.a. policyfrågor (t.ex. kring arbetsmiljö och anställningsvillkor),träffande av kollektivavtal och arbetsrättsliga tvister.Kommunens utförarenheter är självständiga enheter med eget ekonomisktansvar. Kommunstyrelsens produktionsutskott har ansvaret förutförarorganisationen – och därmed det yttersta ansvaret för att enheternahar god kvalitet och god ekonomi i sin verksamhet.Kommunens tjänstemannaledningTill sin hjälp har den politiska ledningen <strong>kommun</strong>styrelsens kontorplacerade i rådhuset och förvaltningshuset Rosen.Kommunstyrelsens kontor leds av <strong>kommun</strong>direktören, som vid sin sidahar en stab. Denna svarar bl a för strategiska informationsfrågor ochhär finns också en controllerfunktion samt <strong>kommun</strong>ens miljöcontroller.Internbanken är bank för hela ”koncernen Norrköpings <strong>kommun</strong>”.Internbanken placerar <strong>kommun</strong>ens tillgångar och tar vid behov upplån. Här förvaltas även <strong>kommun</strong>ens donationsfonder.Berednings-och planeringskontoret utarbetar underlag för beslut och förberederde ärenden som ska behandlas i de politiska organen, d v sberedningsnämnderna, <strong>kommun</strong>styrelsen och <strong>kommun</strong>fullmäktige.Till kontorets uppgifter hör också att svara för en fortlöpande omvärldsbevakningsom ska underlätta den politiska ledningens strategiska vägval.Omvärldsbevakningen omfattar t.ex. utvecklingen inom EU, förslagtill riksdagen som påverkar <strong>kommun</strong>en, samhällsekonomins utveckling,befolkningsutvecklingen och näringslivets strukturförändringarm.m.Uppföljning och utvärdering av den <strong>kommun</strong>ala verksamheten är enannan uppgift som berednings- och planeringskontoret ansvarar för.Personalkontoret är <strong>kommun</strong>ens samordnade personalfunktion med ansvarför övergripande personalfrågor, t ex anställningsvillkor, arbetsmiljö,anställningsskydd, kollektivavtal och arbetsrättsliga tvister. Kontoretarbetar även med rehabiliteringsfrågor och verksamhetsstöd.Produktionskontoret leder verksamheten i <strong>kommun</strong>ens utförarorganisation.Kontorets uppgift är att följa verksamhetens ekonomiska utveckling,vidta omstruktureringsåtgärder och svara för chefsförsörjningoch chefsutveckling.Stadsbyggnadskontoret biträder <strong>kommun</strong>styrelsen och miljö- och stadsplaneringsnämndeni bl a planärenden och exploateringsfrågor. Det biträderockså i förvaltningen av <strong>kommun</strong>ens markreserv och av fastigheteri vilka <strong>kommun</strong>en bedriver verksamhet. Utvecklingen av <strong>kommun</strong>enss k geografiska informationssystem hör också hemma här.Näringslivskontoret svarar för <strong>kommun</strong>ens näringslivsåtgärder.Vid sidan av dessa kontor finns även Agenda 21-kontoret som spriderinformation och driver projekt kring miljö- och kretsloppsfrågor ochuthållig samhällsutveckling.UtförareDen <strong>kommun</strong>ala ”tjänsteproduktionen” bedrivs i ca 200 utförarenheter.Dessa är självständiga enheter med eget ekonomiskt ansvar. Ökatansvar och ökad handlingsfrihet för de anställda ska leda till högre kvaliteti verksamheten.Det finns två slags utförarenheter:Primärenheter är de institutioner och enheter som arbetar med invånarnasgrundläggande samhällsservice inom t.ex. barn- och äldreomsorg,handikappomsorg, skola, kultur- och fritidsområdet. Hit räknas skolor,förskolor, fritidshem, bibliotek, sjukhem, vårdboenden, hemtjänst,dagcenter, fritidsgårdar m.m.Teknik & service består av enheter som ger service till andra enheter,däribland primärenheterna. Hit hör bl a de enheter som arbetar medadministrativt stöd, IT-frågor, inköp m m.Utförarorganisationen leds av <strong>kommun</strong>styrelsens produktionskontor.Förändringar 2000 och framtidenI förhållande till 2000 har inga förändringar gjorts i den <strong>kommun</strong>alanämndstrukturen.Vid <strong>kommun</strong>fullmäktiges sista sammanträde <strong>2001</strong> togs flera beslut sompå ett avgörande sätt kommer att påverka den framtida <strong>kommun</strong>alaorganisationen fr o m nästa mandatperiod.Ett beslut innebär förändringar redan från 2002 såtillvida att en nyinrättadkollektivtrafiknämnd övertar <strong>kommun</strong>styrelsens beredningsutskottsmyndighets- och beställningsansvar för samhällsbetalda resor(kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar). I och med detta avskaffasockså kollektivtrafikrådet, som utgjort ett samverkansforum mellan beredningsutskottetoch berörda nämnder.Det för den <strong>kommun</strong>ala organisationen principiellt viktiga beslutet vardock att fr o m 2003 avskaffa <strong>kommun</strong>delsnämndsorganisationen samtatt från samma tidpunkt också avskaffa humanistiska nämnden, omsorgsnämndenoch produktionsutskottet.Uppdrag lämnades vidare till <strong>kommun</strong>styrelsen och dess kontor attutarbeta förslag till ny nämndorganisation baserad på verksamhetsnämnderdvs centrala nämnder för olika ansvarsområden. Uppdrag gavs ocksåatt utarbeta förslag till former för det lokala demokratiarbetet medledning av de förslag som demokratiutskottet lämnat samt att utredaoch lämna förslag till en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamhetsnämnder,utförarenheter och utförarenheternas verksamhetsstöd.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 15


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARPersonalAntalet anställda i Norrköpings <strong>kommun</strong>var i december 8212 tillsvidareanställdaoch 1342 visstidsanställda - en ökningmed 209 resp 304 anställda jämfört med2000.Den relativt kraftiga ökningen av visstidsanställdaunder året ska ses mot bakgrundav att även sjukfrånvaron ökat.Den ökning av antalet anställda som kanavläsas, rör i första hand anställningar inomverksamhetsområdena ”barn och ungdom”och ”vård och omsorg”. Inom områdena”teknik” och ”administration” kan däremotavläsas en minskning av antalet anställda.Av <strong>kommun</strong>ens anställda i december <strong>2001</strong>arbetade 82% dvs ca 6 700 personer inomnågon av verksamheterna barnomsorg,skola, omsorg om äldre och funktionshindradeoch resterande 800 inom administrationoch 700 inom teknik (inkl kök).VisstidsförordnandenVissa chefstjänstemän inom <strong>kommun</strong>enhar tidsbegränsade anställningsavtal, s kvisstidsförordnanden. Förordnandet berättigar till visstidspension omdet inte förlängs. För full visstidspension, som normalt samordnasANTAL ANSTÄLLDADec -91 Dec -93 Dec-95 Dec -97 Dec -99 Dec -01Tillsvidareanställda 10 580 9 624 8 638 7 403 7 816 8 212Visstidsanställda 851 797 595 730 976 1 342med inkomst, erfordras förordnande under minst 12 år. För närvarandehar tre chefer inom <strong>kommun</strong>en visstidsförordnande.PERSONALKOSTNADER, MKR<strong>2001</strong> 2000 1999 1998 1997Lönekostnader, inkl arvode .... 1 805,1 1 662,8 1 614,8 1 521,8 1 499,0Arbetsgivaravgifter .................... 588,7 543,1 535,3 503,1 501,6Personalförsäkringsavgifter ......... 27,2 26,1 20,7 19,5 26,4Summa personalkostnad .... 2 421,0 2 192,2 2 170,8 2 044,4 2 027,0Utbetalda pensioner ................... 83,8 89,6 93,6 104,9 93,5Särskild löneskatt ........................ 38,4 36,3 23,3 25,4 21,3Pensionsskuldens förändring ....... -2,2 -15,1 43,0 25,6 57,0Individuell del ............................. 71,8 54,7Summa pensionskostnader .... 191,8 165,5 159,9 155,9 171,816 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARPersonalKÖNSFÖRDELNING<strong>2001</strong> hade Norrköpings <strong>kommun</strong> som helhet ca 6800 kvinnor ochca 1400 män anställda. Andelen män har ökat med en procentenhetjämfört med 2000.Andel kvinnor och män inom <strong>kommun</strong>ens olika områden. Lägstandel män finns inom vård och omsorg, sju procent.Bland chefer direkt under politisk ledning har andelen kvinnor ökatunder de senaste åren. <strong>2001</strong> var andelen kvinnliga chefer 29 procent.Bland enhetschefer är förhållandet ungefär motsatt, där är andelenkvinnor 76 procent.Medelåldern bland <strong>kommun</strong>ens samtliga anställda är 45 år. Av <strong>kommun</strong>ensanställda är 69% över 40 år och 40% är över 50 år. Under1990-talet har en tydlig förskjutning skett i åldersfördelningen bland<strong>kommun</strong>ens anställda. Sedan 1996 befinner sig den största gruppenanställda, ca 2500, i åldern 50 - 59 år.I den lägsta åldersgruppen, 20 - 29 år, har antalet anställda ökat desenaste åren. <strong>2001</strong> hade <strong>kommun</strong>en 672 anställda i åldern 20-29 år,att jämföra med 497 år 2000.ÅLDERSFÖRDELNINGVid jämförelse mellan verksamhetsområdena har medelåldern sjunkitmed ett år inom ”bildning och fritid” och inom ”teknik”, medanden ligger kvar på samma nivå som tidigare inom ”vård och omsorg”och inom ”administration”.Endast inom området vård och omsorg avviker personalens åldersfördelningfrån den för <strong>kommun</strong>en som helhet. Den största gruppenanställda inom vårdområdet finns i åldersgruppen 40 - 49 år.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 17


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARPersonalSYSSELSÄTTNINGSGRADNÄRVARO OCH FRÅNVAROSysselsättningsgrader <strong>2001</strong>, kvinnor Närvaro och frånvaro <strong>2001</strong>Av <strong>kommun</strong>ens anställda kvinnor arbetar 60 procent heltid, och resterandearbetar deltid.Av de män som är anställda i <strong>kommun</strong>en arbetar 91 procent heltid.Den faktiska arbetstiden har minskat under de senaste åren. Under<strong>2001</strong> var ca 2,9 milj kalenderdagar tillgängliga för arbete, inkl ledigadagar. Av dessa åtgick ca 270 000 kalenderdagar till semester, 215000 dagar till föräldraledighet, 410 000 dagar till sjukdom och ca150 000 dagar till övrig frånvaro. Återstår ca 1,9 milj kalenderdagartill arbete.Som framkommer är den frånvaroorsak som stått för den mesta avden minskade arbetstiden sjukfrånvaron, som har ökat kraftigt under<strong>2001</strong>. Av <strong>kommun</strong>ens anställda var under året 14 procent avpersonalen sjukskrivna helt eller delvis. Detta innebär en fördubblingav sjukfrånvaron i förhållande till 1999. Under <strong>2001</strong> uppgickden genomsnittliga sjukfrånvaron till ca 50 kalenderdagar per anställd.Motsvarande siffror för 1999 och 2000 är 25 resp 30 sjukdagar.Viktiga händelser under åretLöNköping. Linköpings och Norrköpings <strong>kommun</strong>er har sedan 1997tillsammans bedrivit projekt LöNköping - med syfte att upphandlanytt löne- och PA-system. Arbetet har resulterat i att båda <strong>kommun</strong>ernabeslutat upphandla IBM:s system Palett, och införande ochinstallation har skett under ledning av en gemensam styrgrupp.Driftstart av Palett skedde enligt tidplan fr o m maj månad <strong>2001</strong>. 1oktober <strong>2001</strong> avslutades projektfasen, och ansvaret övertogs av driftorganisationen.Som separata delprojekt kommer bl a dock ytterligareutbildning av användare, införandet av schemamodulen Frida attfortsätta.Personalförsörjningprojektet påbörjades under 1999, med syfte attskapa en god grund för framtida rekrytering och att göra Norrköpings<strong>kommun</strong> till en attraktiv arbetsgivare, som lockar ungdomaroch vuxna till utbildning och arbete i <strong>kommun</strong>en.Under <strong>2001</strong> har arbetet till största delen inriktats på uppsökandeverksamhet. Det har inneburit deltagande i ett stort antal arbetsmarknadsdagarpå olika universitet och högskolor, men också mångabesök på grundskolor för att informera om yrken och arbete inomvårdområdet.Under året har också genomförts en ”besöksdag”, då lärarstuderandefrån olika högskolor bjöds in till Norrköping för att informera sigbåde om hur det är att arbeta som lärare i Norrköpings <strong>kommun</strong>,och också hur det är att leva och bo i <strong>kommun</strong>en.Inom ramen för personalförsörjningsprojektet pågår ett antal delprojekt:– Prao-verksamhet en viktig rekryteringsförberedande åtgärd är att<strong>kommun</strong>en på ett bra sätt tar emot de elever från grundskolansårskurs 8 och 9 som väljer att förlägga sin prao-period till vården.Kommunen har därför under år <strong>2001</strong> påbörjat arbetet med attskapa en tydlig och professionell organisation för att ta emot praoelever.Ett antal arbetsplatser inom vård- och omsorg har valts utför att ta hand om eleverna. De nya praoeleverna tas emot i Rådhusetoch får en gemensam introduktion. Prao-perioden avslutasmed uppföljning och en dags information om vårdutbildning påThapperska gymnasiet.– Feriearbeten i vården - Under sommaren <strong>2001</strong> erbjöds gymnasieeleverför tredje året i rad feriejobb i vården. Ca 175 gymnasieungdomaranställdes för en period 4 veckor. Avsikten med feriejobbenär att intressera fler ungdomar att söka sig till vårdyrkena.Feriejobben utgör en extra resurs i vården och ersätter inte semesterledigaanställda. Precis som tidigare år har ungdomarna kunnatutföra sådana sysslor som inte annars hunnits med, och de harvarit mycket uppskattade bland övrig personal.BUSK-utbildning. Under mars månad <strong>2001</strong> avslutades en andrautbildningsomgång där barnskötare fick bredda sin kompetens genomca ett års undersköterskeutbildning (BUSK-utbildning). I dennaandra omgång utbildades 16 undersköterskor. Precis som den förstagruppen som utbildades under år 2000, är dessa mycket eftertraktadei äldre- och handikappomsorgen. Verksamheten uppskattarbl a det pedagogiska förhållningssätt de nya undersköterskorna förmed sig från barnomsorgen.Generationsväxling. Med generationsväxling avses möjligheten fören nyutbildad lärare att få en mjukare start under sin första termin18 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARPersonalgenom att inte vara uppbunden av egen klass. Samtidigt kan en äldreerfaren lärare erbjudas mer tid för annat än direkt undervisning t exmentorskap, men också andra angelägna uppgifter inom skolan.Under <strong>2001</strong> har fyra skolor deltagit i generationsväxlingsprojektet,och både de inblandade lärarna och rektorerna är mycket positiva.Den yngre läraren har fått en god inskolning i lugn takt med närahandledning i vardagsarbetet och den äldre läraren har fått tillfälleatt som mentor dela med sig av sina kunskaper.Mångfald i vården. Behovet av flerspråkig personal i vården ökar itakt med att andelen vårdtagare med utländsk bakgrund ökar. ProgrammetMångfald i vården vänder sig till arbetslösa med invandrarbakgrundoch syftar till att öka integrationen och mångfalden inomvårdområdet. Programmet omfattar tre faser – praktik, vikariat ochvårdutbildning. Totalt spänner programmet över ca 2,5 år och eftergodkänd undersköterskeutbildning garanteras deltagarna en tillsvidareanställningi <strong>kommun</strong>en.Under hösten <strong>2001</strong> har 20 deltagare, 15 kvinnor och 5 män, påbörjatprogrammet med ca 4 månaders handledd praktik på olika enheter.Deltagarna representerar 7 olika nationaliteter. Programmet hållssamman av två projekthandledare och genomförs i samverkan medarbetsförmedlingen och EU Växtkraft Mål 3.Förhandlingar– Kommunen har kollektivavtal med ett tjugotal personalorganisationeroch ett stort antal intresse- och tvisteförhandlingar meddessa organisationer har genomförts under året.– Lokala löneöversynsförhandlingar per 1 april <strong>2001</strong> har genomförtsmed samtliga organisationer.– Med Kommunal har träffats en tvåårig uppgörelse för <strong>2001</strong> och2002, där den individuella fördelningen baserats på medarbetarsamtal.– I samtliga centrala uppgörelser finns möjlighet till lönebildninggenom samtal mellan chef och medarbetare, det s k huvudspåret.Detta är en modell för att tydliggöra den individuella lönen som enstyrmodell för verksamheten.– I <strong>kommun</strong>en har efter ett omfattande partsarbete Vårdförbundeti Norrköping som första hela organisation i Sverige gått över tilldenna modell. Därefter har även delar av Jusek och SKTF tillämpatsamma modell.– Medarbetarsamtalsmodellen är en viktig förutsättning för att denindividuella lönen ska kunna bli det styrinstrument om avses. Processenkräver dock mycket grundläggande arbete med kriterier ochsamtalsmodeller av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.– I det centrala avtalet med lärarorganisationerna om ett femårigtavtal gavs förutsättningar för att lokala parter skulle träffa ett lokaltskolavtal med materiellt innehåll att förbättra anställningsförhållandenför skolpersonal. Efter ett omfattande partsarbete träffadesi Norrköpings <strong>kommun</strong> under försommaren ett avtal omformerna för arbetstagarnas medverkan såväl i utformningen avsin egen arbetssituation som i förändrings- och utvecklingsarbetet.Avtalet innehåller överenskommelser om förbättringar rörandebarns och elevers inflytande, lärares kompetens, introduktion, arbetsmiljö,utveckling/måluppfyllelse/lön, arbetstid och arbetsorganisation.Avtalet innehåller även överenskommelse om hur enbättre mätbar kvalitet i skolan ska kunna uppnås.Verksamhetens utveckling och kvalitetDe inriktningsmål och förhållningsätt som relateras till nedanståenderedovisning finns beskrivna i avsnitt C. Övergripande synsätt ochförhållningssätt.Utökad sysselsättningsgradInom vårdområdet är ca 70 procent av personalen deltidsanställda.Många önskar höja sin sysselsättningsgrad och <strong>kommun</strong>ens mål äratt alla anställda på sikt ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. Underåret har en enhet inom vårdområdet genomfört ett försök, sominnebär att personalen erbjuds önskad sysselsättningsgrad. Den tidsom på så sätt frigjorts används till att täcka behovet av korttidsvikarier.Försöket har slagit väl ut och permanentas.Information om försöket har spritts inom vård- och omsorgsområdetoch på många enheter pågår diskussioner om att införa önskade sysselsättningsgrader.Hälsofrågor– Lärares hälsa. En partsammansatt arbetsgrupp har under 1999arbetat fram 11 nyckelområden för att kunna förbättra lärares hälsa.Skolorna har arbetat fram handlingsplaner för dessa områden,och arbetet har under år 2000 inriktats på att utveckla dessa handlingsplaner.Under <strong>2001</strong> har arbetet vidgats till att omfatta samtligaanställda inom barn- och ungdomsområdet. Under året har handlingsplanernafärdigställts, och arbetsgruppen har besökt samtligaskolenheter för att följa arbetet. Alla anställda inom skolenheterhar erbjudits en riktad hälsoundersökning och ett stort antal anställdahar varit intresserade av detta.– Arbetsmiljöutbildning. Under året har chefer och skyddsombudinbjudits till arbetsmiljöutbildning i olika omgångar. En utbildningi etik, riktad till chefer och skyddsombud inom barn- ochungdomsverksamheten har genomförts tillsammans med Centrumför Tillämpad Etik. Dessutom har två utbildningar för chefer ochskyddsombud om hot och våld genomförts.– Sjukfrånvaron har ökat även under <strong>2001</strong>. Enda undantaget ärkorttidsfrånvaron, där viss minskning kan skönjas. För att öka <strong>kommun</strong>enskunskaper om hälsa och ohälsa, har personalkontoret under<strong>2001</strong> startat ett projekt om ”Salutogena faktorer”. Avsikten ärhitta de faktorer som gör att anställda förblir friska. Under vårenhar därför ca 15 chefer från olika delar av <strong>kommun</strong>ens verksamhetintervjuats om sin uppfattning om vad som är hälsobefrämjande.Materialet kommer att redovisas under våren 2002.– Långtidssjukskrivna lärare. Under våren startade ett projekt förlångtidssjukskrivna lärare med stressjukdomar, enligt samma modellsom under år 2000. Projektet bedrivs i samverkan mellan personalkontoretoch Försäkringskassan i Norrköping. Syftet medprojektet är att minska symptomen för individen samt öka funktionsförmågangenom att utforma rehabiliteringsprocessen så attden skapar motivation och ger möjlighet för den enskilde att utvecklas.För långtidssjuka förskollärare och lärare har också startatsett utbildningsprojekt som ska hjälpa deltagarna att hitta ett nyttpedagogiskt förhållningssätt, som möjliggör för dem att orka fortsättaarbeta inom sitt yrke.– HAK (Hälsa Arbetsliv Kvinnoliv). Kommunen deltog under 1998,1999 och 2000 i ett landsomfattande projekt som drevs av Folkhälsoinstitutetmed syfte att främja hälsan bland kvinnor anställdai vården. Kommunen har under <strong>2001</strong> påbörjat ett andra HAKprojekttillsammans med försäkringskassan och Bråvikshälsan. Projektetfinansieras med Dagmar-medel. Anställda vid två enheterNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 19


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARPersonalinom vården deltar i projektet, med tillsammans ca 100 anställda.De anställda har under året gjort stressprofilsbedömning, och arbetetmed att ta fram handlingsplaner för ökad hälsa kommer attfortsätta under 2002.– Friskvård - Kommunen har beslutat att under andra delen av rörelseåret,”Sätt Sverige i rörelse <strong>2001</strong>”, starta en motionsaktivitet iform av lagtävlingen Kom-igång. Tävlingen syftar till att stimulerade anställda till ett aktivare liv, och tävlingens upplägg tar särskiltsikte på de anställda som är minst fysiskt aktiva. Omkring 1400anställda från <strong>kommun</strong>ens olika verksamheter deltar i tävlingensom avslutas våren 2002. För att motivera medarbetarna till fortsattamotionsaktiviteter har beslutats att <strong>kommun</strong>en ersätter 50%eller högst 600 kr per år för medlems-/deltagaravgifter i sambandmed anställdas motionsaktiviteter på fritiden.PersonalpolicyUnder <strong>2001</strong> har <strong>kommun</strong>fullmäktige antagit en samlad personalpolicyför Norrköpings <strong>kommun</strong>. Policyn beskriver <strong>kommun</strong>ens personalpolitiskasyn inom olika områden och den har sin utgångspunktbl a i de grundläggande synsätt gällande alla verksamheter som finnsbeskrivet i <strong>kommun</strong>ens inriktningsmål.Personalpolicyn syftar också till att sammanfatta de grundläggandevärderingar som styr arbetet inom personalområdet och därigenomskapa förutsättningar för trygghet och tillfredsställelse i arbetet förchefer och anställda.Personalpolicyn vänder sig till chefer och medarbetare i <strong>kommun</strong>en,men också till andra intressenter. Hur policyn ska tillämpas beskrivsi underliggande dokument , t ex anvisningar och planer. Handlingsplanernaoch anvisningarna utgör ett stöd för verksamheterna att nåintentionerna i personalpolicynMångfaldsplanUnder <strong>2001</strong> har <strong>kommun</strong>styrelsen antagit en plan för etnisk mångfald.Planen syftar till att Norrköpings <strong>kommun</strong> genom att främjaetnisk mångfald ska tillföra verksamheterna olika kompetens som isin tur ökar <strong>kommun</strong>ens möjligheter att tillgodose medborgarnasbehov.Jämställdhetsplan<strong>2001</strong> års jämställdhetsplan innehåller mål och åtgärder inom åttaprioriterade områden, varav tre bör kommenteras särskilt.· Ett av målen är att andelen kvinnliga chefer direkt under politiskledning ska öka. Målet för <strong>2001</strong> var att öka andelen kvinnor från20 till 30 procent. Vid utgången av <strong>2001</strong> var andelen kvinnligachefer direkt under politisk ledning 29 procent.· Ett annat mål handlar om att öka andelen män inom verksamhetsområdenavård respektive barn- och ungdom. Andelen män inomvården ska öka från 6 till 15 procent och inom barn och ungdomfrån 19 till 30 procent före utgången av år 2004. För att nå dettamål, ska män prioriteras vid rekrytering till dessa verksamheter,under förutsättning att den sökande har tillräckliga meriter.· Ett tredje mål är att anställdas önskemål om höjd sysselsättningsgradbör ha tillgodosetts senast vid utgången av år 2004. En åtgärdför att nå detta mål är att individ- och verksamhetsanpassad arbetstid(INOVA) ska införas på arbetsplatser med arbetstid förlagdäven på kvällar, nätter och helger.FramtidenPensionsavgångarFrån och med 2002 har samtliga anställdamöjlighet att välja vid vilken ålder manvill avgå med ålderspension, som tidigastvid 61 år och som senast vid 67 år. Dettainnebär svårigheter att bedöma pensionsavgångarnaunder de närmaste åren. Nedanståendediagram visar förväntade pensionsavgångarmed utgångspunkten 65 årsom tidpunkt för ålderspension.Under 2002 kommer ca 60 anställda attuppnå 65 års ålder och 2003 ca 80 anställdavarav ca 60 arbetar inom <strong>kommun</strong>ensverksamheter för barn och ungdomrespektive vård och omsorg.Under 2004 kommer ca 150 anställdaatt uppnå 65 år, varav ca 100 arbetarinom barn och ungdom respektive vårdoch omsorg. Under perioden fram till och med 2011 kommer ytterligareca 1600 anställda att bli 65 år, varav ca 1300 arbetar inom barnoch ungdom respektive vård och omsorg. Kommande pensionsavgångartillsammans med övrig rörlighet och verksamhetsutökningarinnebär att arbetet med personalförsörjningsfrågorna kommer attvara mycket viktiga under de kommande åren.RapporterPersonalpolicy Dnr, 644/<strong>2001</strong>Jämställdhetsplan <strong>2001</strong>, Dnr 402/2002Plan för etnisk mångfald, Dnr 881/200220 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


B. GENERELLA FAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGARKommunen i ett regionalt perspektivNorrköping medverkar i en rad regionala samverkansprojekt, av vilkaÖstsam och ESDA kan nämnas som exempel. Östsam är engemensam arena för det regionala politiska samarbetet mellan Östergötlandstretton <strong>kommun</strong>er och landstinget. ESDA - uttytt EastSweden Development Agency - är ett regionalt informations- ochkontaktorgan för internationella företagskontakter och etableringsfrågor.Östsam har hittills bedrivits som en ideell förening, men under 2002kommer arbetet med att omvandla föreningen till ett regionförbundatt påbörjas. Den kulturella mångfald som finns inom Östsam är enfördel för regionen som måste kunna tillvaratas bättre. Likaså bör engemensam utvecklingsplan utarbetas tillsammans med Linköpingsuniversitet med syfte att både bredda och vidga rekryteringen av studenterinom regionen. Östsam bör också undersöka medborgares ochnäringslivsföreträdares efterfrågan och behov av kortare yrkesutbildningarsamt verka för att efterfrågade utbildningar förläggs till Östergötland.Internationalisering inom små och medelstora företag är en viktigbyggsten för näringslivsutvecklingen i hela regionen och i de delardär ett regionalt offentligt organ kan stötta denna utveckling är Östsamen naturlig aktör. Här har även ESDA en viktig uppgift att arbetamed internationella etableringsfrågor.Det är viktigt att inom regionen samarbeta kring EU-projekt för attfå tillgång till programmedlen. Östsam har tagit initiativ till ett samlatgrepp för att kartlägga hela processen för att delta i EU-program.Bland andra regionala samverkansområden som förtjänar att nämnasfinns projektet Ostlänken, där <strong>kommun</strong>erna Norrköping, Linköping,Nyköping, Oxelösund och Trosa samt landstingen i Östergötlandoch Södermanland i ett gemensamt bolag arbetar för att förverkligaen framtida dubbelspårig höghastighetsjärnväg på sträckanJärna-Nyköping-Åby-Norrköping-Gistad-Linköping.I regionen pågår också - bl a mellan Norrköping och Linköping - ettgemensamt arbete med frågor som rör näringslivsutvecklingen, engemensam arbetsmarknad samt inte minst regional marknadsföring.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 21


C. GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTTEtt humanistiskt synsätt”Alla verksamheter i Norrköpings <strong>kommun</strong> skall arbeta utifrån ett humanistisktsynsätt.Humanismen bygger på en positiv tro på människan och hennes möjlighetertill utveckling, påverkan och förändring. Människan strävar efter trygghet,frihet och harmoni. Genom möten med människor i en fungerandesocial gemenskap, där det också finns uttalade normer och regler somomfattas av alla, kan detta bli verkligt.Alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhetmellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är devärden som vår demokrati vilar på och som ständigt måste hävdas.Utifrån detta synsätt skall den <strong>kommun</strong>ala verksamheten bidra till att denenskilda människan utifrån sina egna förutsättningar får det stöd honbehöver för att växa och utvecklas till en trygg och harmonisk människasom uppfattar sitt ansvar och sin roll i det gemensamma samhällsbygget.All <strong>kommun</strong>alt finansierad verksamhet skall utveckla ett öppet och generöstförhållningssätt till etnisk och kulturell mångfald i <strong>kommun</strong>en i syfteatt förebygga uppkomsten av främlingskap, diskriminering och segregation.Den samlade kraften måste ständigt användas till att bekämpa allade destruktiva tankar och idéer som hotar det goda samhället och dessinvånare. Våldstendenser, mobbning, främlingsfientlighet, användningav droger och ett grovt och kränkande språkbruk är yttringar som aktivtskall motarbetas av alla varhelst de uppstår.”Citat från Inriktningsmål, Budget och Investeringsbudget <strong>2001</strong>.Projekt ”Norrköping - en <strong>kommun</strong> för alla”Grunden för projektet - ”Norrköping – en <strong>kommun</strong> för alla” är demål som <strong>kommun</strong>fullmäktige antog i juni 2000 för <strong>kommun</strong>ens integrationsprogram.Det övergripande målet är att Norrköping ska blien integrerad stad där alla behövs, respekteras och kan känna trygghet.Detta förutsätter:att varje styrelse, nämnd och utskott utarbetar tydliga tillämpningarav integrations-programmet inom sitt ansvarsområdenochatt en mångfaldsplan upprättasUnder året har arbetet med att informera om integrationsprogrammeti <strong>kommun</strong>ens påbörjats för att initiera och stödja processen medutarbetandet av konkreta tillämpningar inom <strong>kommun</strong>ens olika verksamhetsområden.– Totalt har elva nämnder besökts. Endast en nämnd hade dokumenteratkonkreta tillämpningar av programmet. Flera nämnderpoängterar dock att integrationsaspekterna finns med i alla beslutsom fattas.– Chefsgrupper inom såväl barn-och-ungdomsverksamhet som äldreomsorgenhar informerats.– Information till och samtal med ledningsgrupper inom olika förvaltningarhar genomförts. Med personalkontorets ledning har förtsdiskussioner för att finna samverkansformer i <strong>kommun</strong>ens mångfaldsarbetesåväl ur ett arbetsgivarperspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv.– I oktober genomfördes, i samarbete med nätverket Brytpunkt, enseminariedag med förtroendevalda, chefer och övriga intresseradeav mångfaldsfrågor. Politiker, tjänstemän och forskare presenteradeMalmö stads integrationsarbete. Dagen samlade ca 70 deltagare.Seminariet dokumenterades och en rapport kommer att utges.– Ett tvådagars internat tillsammans med deltagare ur kunskapsnätverketBrytpunkten har genomförts. Syftet med dagarna var attstärka och utveckla nätverket.Arbetet med att implementera integrationsprogrammet ska följas,granskas och utvärderas av Arbetslivsinstitutet i samarbete med Norrköpings<strong>kommun</strong>. Medel har sökts ur Europeiska flyktingfonden somadministreras av Migrationsverket.Rapporter– Dokumentation från Mångfaldsdagen 02102322 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


C. GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTTEtt humanistiskt synsättFolkhälsaVidare påtalas i Inriktningsmål, Budget och Investeringsbudget<strong>2001</strong>:– ”Ett bättre resursutnyttjande, ett ökat inflytande, samt en förnyelse avarbetsformer och utveckling av det förebyggande arbetet syftar till attmotverka uppkomst av ohälsa och sociala problem samt till att stärkaden enskildes resurser. Allt förebyggande arbete förutsätter samarbetedels mellan olika sektorer i den <strong>kommun</strong>ala verksamheten, dels mellan<strong>kommun</strong>en och andra myndigheter och organisationer. Det förebyggandearbetet ska ske på tre nivåer: samhällsnivå, grupp- och områdesnivåoch individnivå.Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tarhänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. Folkhälsoarbetetutgår från ett förhållningssätt där man bevarar det friska snarare änbotar det som blivit sjukt.Ett mått hälsa eller snarare på ohälsan är ohälsotalet. Det är egentligenett försäkringsmått. Ohälsotalet definieras som antal ersatta dagarper försäkrad i åldern 16-64 år under året. Ohälsotalet är alltsåinte ett mått på hela befolkningens ohälsa. De ersatta dagarna gällersjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förebyggandesjukpenning, sjukersättning vid utbildningsbidrag eller dagarmed förtidspension och sjukbidrag. Dagar med partiell ersättning äromräknade till hela dagar.Ohälsotalet, antal dagar per försäkrad, fördelat påkön och region år 2000Antaldagar/försäkrad80706050403020100Män Kvinnor TotaltNorrköpingÖstergötlands länRiketOhälsotalet för Norrköping är 9 dagar högre än för riket. Den skillnadenberor till en del på att Norrköping har, relativt sett, fler personermed förtidspension/sjukbidrag.Framtagning av en strategisk plan för folkhälsa och ett <strong>kommun</strong>altFolkhälsoprogramI mars hölls ett seminarium under rubriken ”Hur ska vi arbeta medfolkhälsa i Norrköping?” Syftet var att informera om nationella folkhälsokommitténsmål, folkhälsoarbete i andra <strong>kommun</strong>er samt visagoda exempel från Norrköping. I juni beslutade <strong>kommun</strong>styrelsenatt utse ledamöterna i den politiska referensgruppen för ”ProjektVälfärd” till ledamöter i den nya folkhälsokommittén.I en s k sökkonferens deltog representanter från folkhälsokommittén,de lokal hälsoråden, arbetsgrupper mm inom folkhälsoområdet,externa experter, fokusgrupper från ”Projekt Välfärd” samt någraungdomar. Syftet med konferensen var att skapa en plattform förfolkhälsoarbetet i Norrköping och vara en grund för den strategiskaplan som folkhälsokommitten ska ta fram. Slutsatserna från konferensenblev följande:– Målbild 2010 är en viktig vision för folkhälsoarbetet i Norrköping.– De lokala hälsoråden stärks med utökade ansvarsområden– Välfärdsbokslut, hälsokonsekvensbeskrivningar och utbildning ärverktyg i arbetet.– Vi ska arbeta med utveckling av bostadsområden– Vi ska satsa på skolan och det livslånga lärandetLokalt och regionalt operativt folhälsoarbeteI <strong>kommun</strong>en finns nio lokala hälsoråd. Lokala hälsoråd är en samverkanmellan <strong>kommun</strong>delsnämnder, vårdcentraler, försäkringskassa ochföreningsliv, kyrka, folktandvård, apotek m fl. Rådens verksamhethar bl a omfattat friskvård i form av gruppaktiviteter som: stavgång,promenader, vattengympa, landgympa, temakvällar, friskvårdscirklaroch motionstävlingar. Råden har också i samarbete med landstingeti Östergötland verkat för att få ner det höga ohälsotalet bl a genomriktad verksamhet för att öka fysisk aktivitet hos kvinnor och viktreduktionför både kvinnor och män i olika åldrar. Under <strong>2001</strong> deltogdrygt 9 000 personer i de lokala hälsorådens aktiviteter.”Friskvård på remiss” är ett samarbete mellan vårdcentraler, <strong>kommun</strong>enoch föreningslivet med inriktning mot fysisk aktivitet. Läkarevid anslutna vårdcentraler ges möjlighet att upplysa patienter omvikten av att röra sig samt att skriva remiss till friskvård. Under <strong>2001</strong>har ”Friskvård på remiss” ökat från tre till nio vårdcentraler. Viktreduktionoch sluta röka/snusa har bedrivits av resp vårdcentral/tobaksenhet.Som framgår av tabell härintill varierar ohälsotalet mellan stadsdelaroch delområden på landsbygden kraftigt.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 23


C. GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTTEtt humanistiskt synsättNorrköpings <strong>kommun</strong> har medverkat i arbetet med att ta fram ”Folkhälsopolitisktprogram för Östergötland <strong>2001</strong>-2010”. Programförslagetgick ut på en bred remiss i <strong>kommun</strong>en och <strong>kommun</strong>styrelsenoch <strong>kommun</strong>fullmäktige bjöd in till ett seminarium. Kommunenprioriterade följande delmål i sitt yttrande: 1) En god arbetsmiljömed psykosocialt välbefinnande. 2) Frihet från droger. 3) Stimuleragrundläggande behov av rörelse och fysisk aktivitet både under skoltidoch fritid. Kommunfullmäktige godkände programmet i decembermed följande fastställda inriktningsmål för det folhälsopolitiskaarbetet i Östergötland– Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar– God hälsa och livskvalitet för vuxna– God hälsa och livskvalitet när man åldras.Rapporter– Folkhälsopolitiskt program för Östergötland <strong>2001</strong>-2010; Östergötland- ett hälsolän antagen av KF december <strong>2001</strong>– Ohälsodata för Norrköpings <strong>kommun</strong> år 2000"; Rapport 2002:2Ohälsotalet(antal dagar per försäkrad) för stadsdelar och delområden på landsbygdenOmråde Ohälsotal 2000 Index mot Område Ohälsotal 2000, Index motantal dagar <strong>kommun</strong>en antal dagar <strong>kommun</strong>enper försäkradper försäkradNordantill ..................... 66,8 118 Vikbolandets lb ............ 49,7 88Marielund .................... 67,0 118 Berget .......................... 63,0 111Lagerlunda ................... 48,3 85 Såpkullen ..................... 81,4 143Saltängen ..................... 63,4 112 Söderstaden ................. 46,5 82Herstadberg ................. 66,7 117 Klingsberg.................... 45,3 80Haga ............................ 56,2 99 Ljura ............................ 75,2 132Enebymo ...................... 60,2 106 Hageby ........................ 94,3 166Pryssgården .................. 48,4 85 Smedby ........................ 40,2 71Fiskeby ......................... 59,8 105 Rambodal .................... 34,4 61Svärtinge ...................... 45,3 80 Brånnestad................... 39,7 70Eneby landsbygd .......... 60,8 107 Styrstad ........................ 43,5 77Åby tätort .................... 47,7 84 Navestad .................... 100,0 176Jursla ............................ 38,2 67 Tingstad ....................... 74,0 130Simonstorp ................... 49,6 87 Kneippen ..................... 34,9 61Kvillinge lb ................... 61,6 108 Klockaretorpet ............. 59,7 105Strömsfors .................... 59,5 105 Borg ............................. 42,0 74Krokek ......................... 48,6 86 Ektorp .......................... 62,3 110Kvarsebo ...................... 57,2 101 Vilbergen ..................... 73,0 129Kolmårdens lb .............. 73,4 129 Skarphagen ................. 40,5 71Gamla staden ............... 41,9 74 Kårtorp ........................ 40,0 70Östantill ....................... 73,2 129 Skärblacka ................... 56,2 99Oxelbergen .................. 45,6 80 Kimstad ....................... 41,7 73Lindö ............................ 33,0 58 Norsholm ..................... 27,6 49Ljunga .......................... 41,1 72 Vånga .......................... 54,3 96Östra Husby.................. 53,0 93 Skärblacka lb ............... 53,8 95Arkösund 86,6 152Totalt 56,8 1001) Antal dagar per försäkrad för <strong>kommun</strong>en sätts till 100. Index 118 innebär att antalet dagar är 18 procenthögre i området än för Norrköpings <strong>kommun</strong> i genomsnitt. Index 85 innebär att antal dagar är 15 procent lägre iområdet än för Norrköpings <strong>kommun</strong> i genomsnitt.Norrköpings profilN”Några av <strong>kommun</strong>ens främsta uppgifter är att arbeta för full sysselsättning,att höja utbildningsnivån NNNNNNNNNNsamt att skapa förutsättningar för en godekonomisk, miljömässig och social utveckling i Norrköping. Det handlarom att se Norrköpings möjligheter, vilket ställer stora krav på flexibilitetoch kreativitet. Tillväxten skall ske inom ramen för vad miljö och socialavillkor kräver. Detta förutsätter en stark utveckling av små och medelstora24 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1företag, samt en effektiv och väl fungerande gemensam sektor.” Citat frånInriktningsmål, Budget och Investeringsbudget <strong>2001</strong>.Vad som gjorts under <strong>2001</strong> finns redovisat i F. Verksamheters kvalitetoch utveckling under <strong>2001</strong> och framtidsfrågor på kort resp långsikt.


C. GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTTUthållig samhällsutveckling”Med uthållig samhällsutveckling menar vi utveckling, både materiellt,ekologiskt och socialt, som tillfredsställer dagens behov utan att överutnyttjajordens ändliga resurser och därmed äventyra kommande generationersmöjligheter att tillfredsställa sina behov.Grundläggande för detta arbete är kretsloppet: vad som utvinns ur naturenskall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnaseller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning ochutan att naturen skadas (”kretsloppsprincipen”).” Citat från Inriktningsmål,Budget och Investeringsbudget <strong>2001</strong>Långsiktig hållbar samhällsutvecklingI <strong>kommun</strong>en finns två <strong>kommun</strong>övergripande visioner - Målbild 2010och lokal Agenda 21. Målbild 2010, som antogs av fullmäktige i dec.1997, fokuserar på sex utvecklingsområden (social omsorg, utbildning,näringsliv och <strong>kommun</strong>ikationer, kultur, stadsmiljö samt regionaloch internationell samverkan). Kommunens lokala Agenda 21,antogs av fullmäktige i maj 1998, är helt baserad på begreppet ”långsiktigthållbar samhällsutveckling” och behandlar alla aspekter somingår i detta begrepp. Den lokala Agendan innehåller tio målområden.I den lokala Agendan har långsiktigt hållbar samhällsutveckling sammadefinition som i Brundtlandkommissionen 1987:” En utvecklingsom tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationersmöjligheter att tillfredsställa sina behov.”Detta innebär att en hållbar samhällsutvecklingen inte endast omfattararbete med miljöfrågor utan innehåller en ekologisk, en ekonomiskoch en social dimension.– Den ekologiska dimensionen innebär att de ekologiska produktionssystemensförmåga måste upprätthållas eller återskapas. Denbiologiska mångfalden måste skyddas. Jordens resurser måste ocksåfördelas rättvist över världen och mellan generationerna för attett hållbart samhälle ska kunna uppnås.– Den sociala dimensionen omfattar våra livsmönster. Våra systemmåste utformas så att de stimulerar till delaktighet och engagemang.En god social livskvalitet ska skapas åt alla medborgare.– Den ekonomiska dimensionen innebär att de ekonomiska ramarnamåste möjliggöra genomförandet av de övriga dimensionerna.Våra ekonomiska mät- och styrsystem måste leda i en hållbar riktning.I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP), <strong>kommun</strong>ikationsprogram(KP), naturvårdsprogram (NVP) och miljöprogram(MP) har långtgående diskussioner förts kring samordningen ochsambanden mellan programmen. Där beslutades att de alla vilar påen gemensam värdegrund - långsiktigt hållbar samhällsutveckling -med samma definition som ovan.För översiktsplanen har värdegrunden översatts till tre utgångspunkterför att Norrköping ska vara en bra plats att leva och verka på, nuoch i framtiden:– vacker - i vid mening tilltalande för våra sinnen. Variation i upplevelseroch intryck, både natur och kultur.– praktisk - fungera för det dagliga livet, kunna möta andra människorför att samtala, samverka eller göra affärer. Fungera för detarbete vi behöver göra för att försörja och roa oss.– hållbar - vara sparsam med resurserna, ge förutsättningar för delaktighetoch engagemang så att samhället tål yttre påfrestningar.För <strong>kommun</strong>ikationsprogrammet innebär värdegrunden att miljöfrågornaoch möjligheterna att påverka trafikanternas beteenden ochhänsynstagande till varandra får en extra tyngd. Trafiksystemens uppbyggnadska främja en hållbar utveckling och utformningen bidra tillett hänsynsfullt och miljöanpassat beteende.Miljöprogrammet och naturvårdsprogrammet baseras även på de15 nationella miljömålen och fokuserar främst på den ekologiska dimensionenav hållbar utveckling. Miljöprogrammet består av två delar- en programdel och en bakgrundsdel. Programdelen innehåller kortfattadebeskrivningar av miljösituationen som leder fram till <strong>kommun</strong>enshandlingsprogram avseende det interna miljöarbetet och ibakgrundsdelen återfinns mer omfattande beskrivningar av miljösituationenmm. Naturvårdsprogrammet är ett sektorsprogram somlyfter fram naturvårdens intressen. Det anger mål och åtgärder för<strong>kommun</strong>ens naturvårdsarbete samt ny kunskap om värdefull natursom har sammanställts i en objektskatalog.Ytterligare redovisning av de fyra programmen finns i avsnitt E. Kommunövergripandeprogram som initierats, fortsatt och/eller slutförtsunder <strong>2001</strong>En miljöredovisning för år 2000 har tagits fram, där uppföljningenav målen i Miljö- program för Norrköpings <strong>kommun</strong> 1996-2000utgör temat. Den miljörevision som utförts under <strong>2001</strong> har berört<strong>kommun</strong>ens upphandlingsenhet.Kommunens Agenda 21-arbete behandlas under avsnittet. E. Kommunövergripandeprogram som initierats, fortsatt och/eller slutförtsunder <strong>2001</strong>Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 25


C. GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTTKvalitetCitat från Inriktningsmål, Budget och Investeringsbudget <strong>2001</strong>– ”Målet för arbetet är att verksamhetens kvalitet utvecklas så att hänsynkan tas till förändringar i <strong>kommun</strong>invånarnas eller samhälletsbehov, krav och förväntningar. Begreppet kvalitetsutveckling sammanfattarinsatser såväl före som under och efter det att servicen blivitutförd. Att stimulera till ett ständigt förbättringsarbete är mycket viktigt.I detta sammanhang ska man beakta de fyra viktigaste aspekternapå upplevelsen av kvalitet:TillgänglighetInflytandePersonlig kontaktYrkeskompetensDen av <strong>kommun</strong>fullmäktige antagna kvalitetspolicyn skall vara vägledandei det fortsatta kvalitetsarbetet.”I redovisningarna under avsnitt F. Verksamheters kvalitet och utvecklingunder <strong>2001</strong> och viktiga framtidsfrågor på kort reps långsikt är de fyra aspekterna på upplevelse av kvalitet beaktade.Ett gott arbetsklimatCitat från Inriktningsmål, Budget och Investeringsbudget <strong>2001</strong>– ”Ett gott arbetsklimat förutsätter att chef och anställda på en arbetsplatsmöter varandra och för en dialog. När en dialog på arbetsplatsen försomkring den gemensamma uppgiften, varför den skall utföras och hurman kan utföra uppgiften ännu bättre, skapas gemensamt en bättrearbetsplats. När sedan också arbetet med arbetsmiljön sker på ett struktureratsätt där man tillvaratar de anställdas kunskaper skapas dengoda arbetsplatsen. Nyckeln är att få alla att känna delaktighet.Samverkansarbetet skall ha sin utgångspunkt i lokala förutsättningaroch behov och skall integreras i verksamheten där arbetsplatsträffaroch/ eller samverkansråd samt medarbetarsamtal är lämpliga forumför diskussionerna.”PersonalpolicyUnder <strong>2001</strong> har <strong>kommun</strong>fullmäktige antagit en samlad personalpolicyför Norrköpings <strong>kommun</strong>. Policyn beskriver <strong>kommun</strong>ens personalpolitiskasyn inom olika områden och den har sin utgångspunkt bl ai de grundläggande synsätt gällande alla verksamheter som finns beskriveti <strong>kommun</strong>ens inriktningsmål.Personalpolicyn syftar också till att sammanfatta de grundläggandevärderingar som styr arbetet inom personalområdet och därigenomskapa förutsättningar för trygghet och tillfredsställelse i arbetet förchefer och anställda.Personalpolicyn vänder sig till chefer och medarbetare i <strong>kommun</strong>en,men också till andra intressenter. Hur policyn ska tillämpas beskrivsi underliggande dokument , t ex anvisningar och planer. Handlingsplanernaoch anvisningarna utgör ett stöd för verksamheterna att nåintentionerna i personalpolicyn26 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


D. KOMMUNÖVERGRIPANDE PROJEKTProjekt Välfärd. Gamla och nya värdvägar möts (Välfärdsprojektet)Välfärdsprojektet avslutades i december <strong>2001</strong> efter att ha pågått idrygt två år. Syftet med projektet var att ta fram ett bättre beslutsunderlagför att möjliggöra en mer långsiktig planering av den <strong>kommun</strong>alavälfärdspolitiken, med siktet inställt på visionen om det godalivet för alla i Norrköping som finns formulerad i Målbild 2010.Tre delstudier har genomförts inom projektet med en ambition omatt stimulera till samtal och engagemang för välfärdsfrågor.– Befintlig nationell och <strong>kommun</strong>al statistik över förändringarnainom välfärdsverksamheterna i <strong>kommun</strong>en under 1990-talet harsammanställts i rapporten ”Kalla fakta. Välfärdsutvecklingen under1990-talet i Norrköping”.– Norrköpingsbor med skiftande erfarenheter, totalt 104 personer i18 grupper, har diskuterat välfärdsfrågor. Resultatet redovisas islutrapporten ”Välfärd i Norrköping - Samtal med norrköpingsbor”.–De högsta tjänstemännen i tio offentliga organisationer och storaindustrier i Norrköping har telefonintervjuats om sina respektiveperspektiv på Norrköpings <strong>kommun</strong> och dess framtid. Resultatetframgår i slutrapporten ”Välfärd i Norrköping - Samtal med norrköpingsbor”.I slutrapporten ”Välfärd i Norrköping. Samtal med norrköpingsbor”sätts resultaten från projektets delstudier in i lokala, nationellaoch globala sammanhang och ett antal områden lyfts fram som betraktassom särskilt viktiga att uppmärksamma i planeringen avden <strong>kommun</strong>ala välfärdspolitiken de kommande åren.Dessa är:– Att aktivt arbeta för mångfald– Kvalitetsfrågor– Innehållet i politikeruppdraget– Samverkan– Utvecklingen av det sociala arbetetRapporter– Välfärd i Norrköping. Samtal med norrköpingsbor. Slutrapport.Berit Sundgren Grinups, oktober <strong>2001</strong>.– Kalla fakta. Välfärdsutvecklingen under 1990-talet i Norrköping.Delrapport. Boo Kling och Berit Sundgren Grinups, september2000.– Projekt Välfärd. Gamla och nya färdvägar möts. Projektplan. BeritSundgren Grinups, december 1999.– ”Socialpolitiken i Europa angår även oss”. Artikel i Kommunaktuelltnr 1, 18 januari <strong>2001</strong>. Börjeson, Martin och SundgrenGrinups, Berit.– ”Welfare in Transition”, artikel i Baltic Cities Bulletin nr 2/<strong>2001</strong>Sundgren Grinups, Berit.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 27


D. KOMMUNÖVERGRIPANDE PROJEKTStyrprocessen – arbetet med styrmodell och <strong>kommun</strong>delsnämndernas framtidKommunfullmäktige gav under 2000 i uppdrag till den s.k. styrprocessgruppenatt göra en översyn av <strong>kommun</strong>ens styrprocess. Under<strong>2001</strong> gavs ett tilläggsuppdrag att utreda <strong>kommun</strong>delsnämndernasframtida roll. Styrprocessgruppen entledigades från sitt uppdrag isamband med att man överlämnade ett förslag till <strong>kommun</strong>styrelseni november <strong>2001</strong>.Kommunfullmäktige tog i december beslut om principer för en nystyrmodell.Under 2002 ska modellen utvecklas för att införas från och med nästamandatperiod d v s 2003. Utgångspunkten är att medborgarnaska ges möjlighet till ökad delaktighet och inflytande i respektiveöver de <strong>kommun</strong>ala besluten samt att roll- och ansvarsfördelning inomorganisationen blir tydlig. Ledorden för den nya styrmodellen är: dialog,helhetssyn, långsiktighet, tydlighet och systematiskt kvalitetsarbete.Styrmodellen skall tydligt synliggöra hur <strong>kommun</strong>fullmäktiges beslutomsätts i nämndernas uppdrag till verksamheter d v s att utifrånen <strong>kommun</strong>al vision formulerar uppdragsgivande nämnder programför genomförande, som i nästa steg - utförarenheter blir uppdragsplanerrespektive verksamhetsplaner.Beställare/utförare modellen förändras till en uppdragsmodell. Förslagetmed en uppdragsmodell innebär att roller, ansvar, likvärdighetoch gränsdragningar mellan olika aktörer idag och inför framtidenblir tydligare avseende bl a medborgarkontakter, verksamhetsplaner,kvalitetssäkring, driftformer.Bättre planeringsförutsättningar ska tas fram, dvs. beskrivningar avbehov, ekonomiska förutsättningar, möjlig/a utveckling/ar, omvärldensförändringar, nya krav/regler m.m. Dessa tillsammans med program-resp. verksamhet -uppföljningar och bokslut ger underlag tillanalys/er för att visa på tendenser respektive konsekvenser för denframtida <strong>kommun</strong>ala verksamheten. Vilket utgör grunden för en allmän<strong>kommun</strong>alpolitisk debatt i <strong>kommun</strong>fullmäktige och för kommandeverksamhetsplanering och budgetarbete. Utöver arbetet medbudget för kommande verksamhetsår ska mer kraft läggas på att redovisaprioriteringar i en treårsbudget, vilken ska revideras av fullmäktige.Det systematiska kvalitetsarbetet ska ge en bild av tillståndet i respektiveverksamhet och i <strong>kommun</strong>en som helhet, samt att säkerställaatt <strong>kommun</strong>fullmäktiges och uppdragsgivande nämnders beslutefterföljts samt att <strong>kommun</strong>ens utbud av tjänster och service motsvarasav medborgarens behov.Ändrad nämndorganisationStyrprocessgruppen förordade i sitt förslag till <strong>kommun</strong>styrelsen enfortsatt <strong>kommun</strong>delsnämndsorganisation men efter fortsatt beredningbeslutade <strong>kommun</strong>fullmäktige i december <strong>2001</strong> att <strong>kommun</strong>delsnämndernaska avskaffas från 2003. Mer om förslaget till ny organisationfinns under Årsredovisning <strong>2001</strong> i avsnitt B Generella faktaoch generella förutsättningar, Kommunens organisation och politiskaledning samt i <strong>kommun</strong>fullmäktiges beslut (KF§227 <strong>2001</strong>-12-19, dnr 3437/2000 001)Rapporter– Styrprocessgruppens förslag till modell för styrning och förändradorganisation resursutgåva <strong>2001</strong>-05-14 och slutrapport <strong>2001</strong>-10-22.Kommunfullmäktige tillsatte mars 2000 inom sig ett demokratiutskottmed uppdrag att lämna förslag på hur fullmäktigearbetet kanvitaliseras och demokratiseras men också ge förslag till policies, riktlinjeroch arbetssätt som stärker den <strong>kommun</strong>ala demokratin ochmedborgarnas engagemang. Därutöver fick utskottet ett deluppdragatt, inom ramen för styrprocessgruppens uppdrag att överväga <strong>kommun</strong>delsnämndernasframtida roll, utvärdera demokratiaspekten i<strong>kommun</strong>delsnämndsorganisationen.(KDN-organisation)DemokratiarbetetUtskottets arbete har skett på en mycket bred front för att få framidéer och förslag. Ambitionen var att hitta recept på en demokratiskinfrastruktur dvs. skapa förutsättningar som medborgarna kan användasig av utifrån sina egna initiativ. En självklarhet var då att hämtaidéerna hos andra än de som redan är förtroendevalda. Därförvände man sig till skolor, föreningsliv, studenter, olika nätverk, anställdamed flera samt deltog i seminarier, öppna möten, ungdomspanelernasträffar mm. En brevlåda på <strong>kommun</strong>ens hemsida för idéersom främjar demokratin öppnades hösten 2000 och en s k sökkonferenskring demokratifrågor genomfördes hösten <strong>2001</strong> där mångatankar väcktes. I den del som rör fullmäktiges inre arbete har ocksåledamöterna själva bidragit med idéer.Under arbetets gång har också två delförslag lämnats - ett angåendeett språkvårdsprojekt och ett om demokratiarbetet i skolorna.Öppenheten och bredden gav resultat och sammanlagt inkom merän 150 förslag, mer eller mindre konkreta. Dessa tillsammans medutskottets egna tankar och idéer samlades i en idébank i ett tryckthäfte, ”Makt åt folk och folkvalda”, som gick ut på en bred remissunder hösten <strong>2001</strong>. Efter remissbehandling utarbetades slutrapportenDemokratiutskottets förslag till vitalisering och demokratiseringav fullmäktigearbetet samt till policies , riktlinjer och arbetssätt för28 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1att stärka den <strong>kommun</strong>ala demokratin och medborgarnas engagemang”som innefattar inte mindre än 38 olika beslutsförslag till fullmäktige.Vid fullmäktiges decembersammanträde tillstyrktes, medendast ett par undantag, dessa förslag.Rapporter– Ett försök till utvärdering av demokratiaspekten i <strong>kommun</strong>delsnämndsorganisationen(2000-12-12)– Makt åt folk och folkvalda– Demokratiutskottets förslag till vitalisering och demokratiseringav fullmäktigearbetet samt till policies, riktlinjer och arbetssättför att stärka den <strong>kommun</strong>ala demokratin och medborgarnas engagemang(<strong>2001</strong>-11-09).


D. KOMMUNÖVERGRIPANDE PROJEKTRotkraft - att bygga broar till välfärdKommunfullmäktige beslutade i november 2000 att under tre år fördelamedel till tidsavgränsade projekt för grupper av invånare i Norrköpings<strong>kommun</strong> med syfte, att minska beroendet av samhällets olikastödformer. Medlen för projekten avsattes från utgående ränta påoptionsbeloppet för försäljning av NorrköpingsMiljö och Energibolag(NME).Vidare beslutade <strong>kommun</strong>fullmäktige i maj <strong>2001</strong> om programRotkraft och fastställde tre delmål– att öka andelen människor som är fast förankrade på arbetsmarknaden– att öka andelen elever som går ur grundskolan med godkända betyg,som fullföljer sin gymnasieutbildning och som söker vidaretill högskola och universitet– att tidigt bryta utanförskapet hos familj, barn och ungdomarSamtidigt beslutade <strong>kommun</strong>fullmäktige använda 19,8 mkr av dentotala summan på 74,8 mkr.En styrgruppen för program Rotkraft tillsattes som inbjöd föreningar,organisationer, nätverk, enheter, företag och förvaltningar att ansökaom projektmedel. Totalt inkom 23 projektansökningar varavåtta har prövats i beslut. Därutöver fanns ca 20 idéer, som ej skrevsfram som ansökningar.Vid <strong>kommun</strong>fullmäktiges sammanträde i november <strong>2001</strong> beslutadesatt program Rotkraft skulle upphöra i och med <strong>2001</strong> års utgång ochtillföra budget för 2002 ej anspråkstagna medel som finansiell intäkt.De sju projektet som beviljats medel till olika ändamål och erhållitrambeslut för åren <strong>2001</strong>-2004 fullföljs enligt beslut. Ekonomiska medelsöks i efterhand för styrkta kostnader inom beslutad ram. Vidareskall varje projekt inlämna en skriftlig uppföljning och slutrapport.Rapporter– KF § 106, ”Projekt Rotkraft - Disponering av medel från försäljningav resterande aktier i Norrköping Miljö och Energi AB”, nr732/<strong>2001</strong> 012.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 29


E. KOMMUNÖVERGRIPANDE PROGRAMLeva i Norrköping - nytt miljövårdsprogramEtt nytt miljöprogram har tagits fram. Erfarenheter från de tidigareprogrammen visar att de fungerat bra som informationsbank och kunskapskälla,men att deras styreffekt varit begränsad.Genomförda miljörevisioner visar att de <strong>kommun</strong>ala verksamheternabedriver ett aktivt miljöarbete men att det finns behov av bättreoch tydligare hjälpmedel för att komma vidare. Detta är två områdensom ska förbättras i det nya miljöprogrammet. Dessutom har beskrivningenav miljösituationen på nationell nivå ändrats från attbaseras på 13 miljöhot till att sträva mot 15 miljömål, av vilka niobehandlas i det nya miljöprogrammetTvå delarDet nya miljöprogrammet består av två delar - en programdel och enbakgrundsdel.Programdelen innehåller kortfattade beskrivningar av miljösituationensom leder fram till <strong>kommun</strong>ens handlingsprogram avseende detinterna miljöarbetet.I bakgrundsdelen återfinns mer omfattande beskrivningar av miljösituationenmm. Miljöprogrammet sändes på remiss till 73 instanserunder september. Vid remisstidens utgång hade 36 instanser inkommitmed yttrande. Arbete pågår med att behandla de olika yttrandenasamt att föra in ändringar i programmet.Agenda 21Norrköpings lokala Agenda 21 togs fram genom en bred underifrånprocess och antogs av <strong>kommun</strong>fullmäktige i maj 1998. Ca 2000 personerhar deltagit i processen, som omfattat nätverksarbete, studiecirklar,öppna möten i olika delar av <strong>kommun</strong>en mm. Därefter harett arbete med verksamhet i olika geografiska områden inletts i förnärvarande tre områden i <strong>kommun</strong>en. Detta har visat sig vara enframgångsrik metod för att få igång lokala processer och att få boendeengagerade i utvecklingsfrågor rörande det egna bostadsområdet.Fler områden kommer att involveras successivt.Under året har kontoret tagit fram mätbara mål för sin verksamhetoch uppföljningen av målen visar på följande:– Kontoret har under året haft ca 17 000 besökare. Två utställningarhar visats - ”God, nyttig och vacker” som handlade om mat urmiljö/ekologiskt och socialt perspektiv och ”Jorden vi värmde” sombehandlar klimatförändringar.– Arbetet med de olika nätverken har fortsatt. Att särskilt notera ärdet uppdrag som miljöspanarna i Myggnätet utförde inom ramenför <strong>kommun</strong>ens arbete med den nya översiktsplanen (ÖP). Resultatetav uppdraget ingår nu i dokumentationen för ÖP.– Kontorets arbete med Gröna verksamheter har utökats till att omfattaäven Gröna kontor. Vid en ceremoni hos Kinnarps, certifieradestretton kontor och åtta Gröna hotell och vandrarhem. Inom<strong>kommun</strong>ens verksamhet finns nu 33 Gröna förskolor och 17 Grönaskolor.– Kommunens ca 350 miljöombud har utbildats vid två olika tillfällen.Agenda 21-bidrag delades ut till 30 <strong>kommun</strong>ala enheter.– Agenda 21-veckan var för året flyttad till vecka 43. Ett fyrtiotalarrangörer genomförde 75 arrangemang, som alla var välbesökta.På en ekologiska pubkväll i Laxholmskällaren lyssnade ca 300 personerpå Stefan Sundström.30 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


E. KOMMUNÖVERGRIPANDE PROGRAMNaturvårdsprogramNaturvården fick en viktig plattform. Då det förra naturvårdsprogrammetantogs 1990. I takt med att kunskapen om naturen vuxithar naturvårdsarbetet utvecklats och ett nytt program behövs tas fram.Genom det nya naturvårdsprogrammet tar naturvården ännu ett stegframåt.Naturvårdsprogrammet anger målen för <strong>kommun</strong>ens naturvårdsarbeteoch vilka åtgärder som ska genomföras under programperioden2002 - 2006. De nationella miljömålen har varit styrande iarbetet. Naturvårdens arbetsfält sträcker sig utanför de nationellamiljömålen, därför har naturvårdsprogammet kompletterats med attantal <strong>kommun</strong>ala mål.De föreslagna åtgärderna är nästan åttio till antalet, de är konkretaoch uppföjningsbara. I programmet framkommer även vilken nämndsom har ansvar för utförandet av åtgärd, dock bär Tekniska nämndenansvar för merparten.Naturvårdsprogrammet är också ett aktuellt kunskapsunderlag, sompekar ut och beskriver områden med höga värden för naturvårdenoch det rörliga friluftslivet. Sammanlagt beskrivs ungefär 2000 områdensom också finns markerade på en bifogad karta.Vattenmiljöerna är ett nytt område jämfört med det förra programmet.En inventering har genomförts av sjöar, rinnande vatten, småvatten/dammaroch kustområdets grunda bottnar. Många visade sigha mycket höga naturvärden.Nytt är också ”Eklandskap”, en slags embryo till landskapsekologiskplanering. Det handlar om ekmiljöer och de växter och djur som ärberoende av dem.Sammantaget är programmet en viktig utgångspunkt för det framtidaarbetet med naturvård, men också ett viktigt kunskapsunderlagför fysisk planering och verksamhet som påverkar naturmiljön.Drogpolitiskt programLivsstil 2000 – <strong>kommun</strong>ens alkohol- och drogpolitiska program, föralla verksamheters arbete med drogfrågan antogs av KF hösten 1999.Programmets genomslag blev ej det önskade. För att blåsa liv i programmetgenomförde socialnämnden tillsammans med Norrköpingsbrottsförebyggande råd (Nobrå) en inspirations- och kunskapskonferensmaj <strong>2001</strong>. Därefter har en genomförandegrupp bildats – ”Livstilsgruppen”– för att i programmets anda ta fram tips och idéer på”drogaktiviteter” samt inventera och följa upp insatser som görs påområdet. I gruppen ingår representanter för polisen, landstinget, socialtjänsten,fritidsgårdarna, fritidskontoret samt Nobrå.Inom ramen för Livsstil 2000 finns bl a följande aktiviteter:– ansökan till Länsstyrelsen om medel från statliga alkoholkommitténför en samordnare för alkohol- och drogfrågorna samt medelför riktade insatser på drogområdet– ansökan om deltagande i Svenska <strong>kommun</strong>förbundets och Fritidsforumsprojekt Stor & Stark - om alkoholfrågan på fritidsgårdarna– City/Östras hälsoråds projekt Möt livet utan droger, riktat till allverksamhet bland barn och ungdom– samverkan med landstinget; mödra- och barnavårdscentraler– drogvaneundersökning i grundskolans åk 8 och 9 samt i gymnasietåk 1 har genomförts och återkopplats till berörda skolor och <strong>kommun</strong>delsnämnder– UNG-cirklar på Hultdalsskolan– Dans mot droger hos ABF– teaterpjäser och föreläsningar på olika skolor och fritidsgårdarLivsstils-gruppen ska under 2002 följa de olika projekten, fortsättainventeringen, ge synpunkter på evenemang i <strong>kommun</strong>en ur ett Livsstilsperspektivoch inleda samarbete med SLAKO (Samverkan Landstingetoch Kommuner i Östergötland) och organ/aktörer som verkarpå denna arena.KommunikationsprogramKommunikationsprogrammet är ett samlat program för hur manska hantera trafiksystemen och trafikplanering och ska ses som ettplaneringsverktyg för hur de ska se ut i framtiden. Den första versionenomfattar tätorten Norrköping, de resor och transporter som berörstaden. Senare kommer även en version som behandlar övrigadelar av <strong>kommun</strong>en.Arbete med Kommunikationsprogrammet , NaturvårdsprogrammetMiljöprogrammet och , Översiktsplanen utgår från en gemensamvärdegrund dvs att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Även nationelltdefinierade resp beslutade mål utgör bas för arbetet.Kommunikationsprogrammet utgår från Målbild 2010, som intebara handlar om fysiska strukturer utan även staden som boplats ochplats att leva och utvecklas i - dvs staden och dess funktion. Programmetstyngdpunkt ligger på att lägga fast inriktningen för trafikplaneringenoch att redovisa vilka åtgärder som behöver genomförasför att kunna förverkliga framtida målbild.Kommunikationsprogrammet ska omfatta alla trafikslag såsom bil,cykel, gång och kollektivtrafik och behandla både persontransporteroch godstransporter.Det ska ge information och skapa en helhetsbild/er, lyfta fram målkonflikteroch ge underlag för avvägningar mellan olika intressen.Programmet redovisar inga detaljerade tekniska lösningar.Kommunikationsprogrammet har ett brett perspektiv t ex måste trafiknätenanalyseras utifrån de mål som har formulerats för planeringen,framkomligheten för gående, säkerhet och trygghet, störningsfriavistelseytor, trivsamma och vackra stadsmiljöer. Jämställdhetenmellan de olika trafikslagen är viktig - dvs samma utrymmesstandard,samma underhållsstandardArbetet med Kommunikationsprogram slutförs under år 2002.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 31


E. KOMMUNÖVERGRIPANDE PROGRAMÖversiktsplan 2002Kommunfullmäktige konstaterade juni 1998 i en aktualitetsförklaringatt det var dags att revidera <strong>kommun</strong>ens översiktsplan. Översiktsplaneringbör ske kontinuerligt, men i praktiken är det nödvändigtatt avgränsa större delar av arbetet till projekt.Översiktsplan 2002 syftar till att ta fram en ny översiktsplan förstaden med omgivningar, som skall vara ett strategiskt instrumentför utveckling av stadens form och innehåll. Planen ska antas av<strong>kommun</strong>fullmäktige våren 2002. Inom projektet finns även ambitionenatt ta fram en översiktlig redovisning av strukturer för <strong>kommun</strong>ikationer,grönstrukturer, bebyggelsetrukturer samt redovisa förutsättningaroch allmänna intressen för hela <strong>kommun</strong>en. Denna delav projektet kan av resursskäl inte slutföras förrän senare.Under <strong>2001</strong> har ett samrådsförslag tagits fram. Detta remissbehandladesunder sommaren och under hösten genomfördes samråd. Förslagethar även varit tillgängligt på internet. Ett stort antal synpunkterhar inkommit, varav de flesta instämmer i planens inriktning ochhuvuddrag. Det har dock påtalats att samordningen med andra <strong>kommun</strong>alaprogram behöver redovisas bättre. Dessutom att det tydligtframkommer vad <strong>kommun</strong>en står för samt <strong>kommun</strong>fullmäktigesbeslut behöver skärpas.Dessa synpunkter kommer att beaktas och bearbetas i det materialsom kommer att redovisas i den planerade utställning som kommervisas fr o m den 12 februari till den 17 april 2002.Handikappolitiskt programSyftet med det handikappolitiska programmet är att skapa förutsättningartill delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.Alla verksamheter inom <strong>kommun</strong>en har ansvar för att förbättraoch utveckla stödet och tillgängligheten för personer medfunktionshinder. Det är därför viktigt med ett gemensamt och övergripandeprogram, som tydligt anger den viljeinriktning och de mål,som skall vara styrande och vägledande för <strong>kommun</strong>ens samtliga verksamheter.Genom en ökad medvetenhet och kunskap om olika funktionshinder,skall handikappaspekter beaktas i all planering och i alla beslutsom tas i Norrköpings <strong>kommun</strong>, oavsett om det gäller kortsiktig verksamhetsplaneringeller mer långsiktiga frågor.Programmet skall fungera både som inspirations- och styrdokument.För att uppnå detta har det varit viktigt med en bred förankringredan under utarbetandet av programmet.Under åren 2000 och <strong>2001</strong> har fem arbetsgrupper om totalt 50 personerfrån <strong>kommun</strong>ens olika förvaltningar tillsammans med representanterför handikapporganisationerna aktivt arbetat med att utarbetaett förslag till handikappolitiskt program för <strong>kommun</strong>en.Utgångspunkten i arbetet har varit:– FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningdelaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor– den nationella handlingsplanen för handikappolitik med syfte attgöra samhället fullt delaktigt för människor med funktionshinder– <strong>kommun</strong>ens Målbild 2010Arbetet har berört följande områden: barn- och ungdom, gymnasieskola-och utbildning, vuxna - stöd inom eget boende, vuxna - stödinom särskilt boende och fysisk miljö.Arbete har lett fram till ett förslag till handlingspolitiskt program,som under hösten <strong>2001</strong> remissbehandlats av samtliga <strong>kommun</strong>alnämnder, lokala handikappföreningar, politiska partier och lokalafackliga organisationer. Efter bearbetning av remissvaren kommer ettslutligt förslag till handikappolitiskt program att överlämnas till<strong>kommun</strong>fullmäktige under 2002.Gemensamma nämnden för vissa kulturfrågor i ÖstergötlandDen för landstinget, Norrköpings och Linköpings <strong>kommun</strong>er gemensammanämnden för vissa kulturfrågor i Östergötland har underåret fortsatt sitt arbete med musikfrågorna. Nämnden har utarbetatett förslag till vision och strategier för utveckling av det östgötskamusiklivet ”Östergötlands musikliv 2010”. Dokumenten sändes vidårsskiftet <strong>2001</strong>/02 ut på remiss till <strong>kommun</strong>er, institutioner och andraaktörer i regionens kultur- och musikliv. Efter remissbehandlingenska dokumentet bearbetas och föras fram till politiska beslut.Nämnden har under året, som företrädare för regionen, inlett samtalmed statens kulturråd om det framtida samspelet på kulturområdetmellan statens kulturråd och regionen.Översyn av styrningen av de regionala kulturinstitutionernaLandstinget, Norrköpings och Linköpings <strong>kommun</strong>er beslöt underåret att göra en översyn av styrningen av de kulturinstitutioner somman gemensamt finansierar. Första delen av översynen, att på tjäns-temannanivå ta fram ett underlag för den politiska behandlingen,genomfördes i stort sett under hösten. Tjänstemannarapporten avlämnastill uppdragsgivarna i februari 2002.32 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


E. KOMMUNÖVERGRIPANDE PROGRAMIT-infrastrukturprogramEtt IT - infrastrukturprogram har utarbetats och beslutats i <strong>kommun</strong>styrelsenunder året. Programmet kommer att behandlas i <strong>kommun</strong>fullmäktigei början av år 2002.Syftet med IT-infrastrukturprogrammet är främst– att ange <strong>kommun</strong>ens långsiktiga mål och strategi vad gäller ITinfrastruktur– att undersöka behovet av IT-infrastruktur inom aktuella områden– att kartlägga aktörernas befintliga planerade utbyggnad– att konkretisera en strategi för utbyggnaden av bredband inommindre och glesbebyggda orterMed kartläggningen av aktörernas befintliga och planerade förbindelsersom grund, har en bedömning gjorts av vilka orter som marknadskrafternainte kommer att bygga till inom en femårsperiod.Regeringen och bredbandsutredningen har uppmärksammat att marknadsaktörernakoncentrerar sitt intresse till större och medelstora tätortervad avser utbyggnad av bredbandsförbindelser. Regeringen harfattat beslut om utbetalning av stöd till landets <strong>kommun</strong>er för utbyggnadav områdesnät och ortsammanbindande nät. Enligt förordningarnaSFS <strong>2001</strong>:350 och 2000:1469 får stöd lämnas i områdendär nätutbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiggrund inom fem år från det att ettIT - infrastrukturprogram har upprättats och godkänts av länsstyrelsen.Beräknat maximistöd för Norrköpings <strong>kommun</strong> är 13,4 mkr.Norrköpings <strong>kommun</strong> skall enligt förordningarna finansiera minstfem proc av den totala investeringen.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 33


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolaViktiga händelser under åretSkolplanen. Under <strong>2001</strong> har arbetet med <strong>kommun</strong>ens nya skolplanpåbörjats och slutförts. Arbetet har letts av en politiskt sammansattstyrgrupp med nio olika referensgrupper t ex rektorer, enhetschefer,personal, föräldrar, fackliga, KDN-politiker.Målsättningen vid utformandet av skolplanen har varit:– att den ska vara lätt att förstå– att den tydligt anger vem som har ansvar– att den är ekonomiskt uppfordrande– att den är enkel att utvärdera.Genomförandet av skolplanen påbörjas januari 2002.Attraktiv skola. För att tydligt deklarera<strong>kommun</strong>ens avsikt att höja kvaliteten i förskoloroch skolor och göra dem till mer attraktivaarbetsplatser anmälde sig <strong>kommun</strong>entill det nationella projektet Attraktivskola. Norrköpings <strong>kommun</strong> är en av 33<strong>kommun</strong>er som valdes ut att delta i projektet,och kommer under en femårsperiod attutveckla sitt lokala projekt i <strong>kommun</strong>en.Startpunkt för projektet var mars <strong>2001</strong> ochprojektet kommer att pågå till år 2006. Syftetmed projektet är att stärka kvaliteten iskolan och göra läraryrket mer attraktivt.Följande fyra förbättringsområden kommer att vara i fokus i projektetAttraktiv skola i Norrköpings <strong>kommun</strong>:– introduktionen av nyanställda lärare– utveckling i yrket– arbetsmiljö– arbets- och ledningsorganisationen.Bakom projektet står Norrköpings Kommun, Lärarförbundet, LärarnasRiksförbund och Sveriges Skolledarförbund.Kommunens, centrala och partssammansatta skolutvecklingsgrupp- LOK-gruppen - bildades i augusti 1996, utifrån intentioner i Avtal2000 och har sedan dess fungerat med regelbundna möten.Syftet med denna partssammansatta grupp var och är att ”stimuleraoch underlätta utvecklingsarbete och vid behov fungerar som samordnare”(ÖLA 2000). Gruppen skall också vara en integrerad del i”den lokala processen kring skolans förnyelse” (Lokalt kollektivavtal1996-06-06). Detta har inneburit att LOK-gruppen till en del variten arbetande grupp, som planerat och genomfört delar av skolutvecklingsarbetet.LOK-gruppens roll - att vara motor i det pågående utvecklingsarbetet,innebär att gruppen utövar styrning genom att:– underlätta spridningen av goda exempel– på olika sätt ge lärare och skolledare uppmuntran och stimulans iskolutvecklingsarbetet– ge möjligheter och skapa förutsättningar för enheter och personal.LOK-gruppen, utgör också styrgrupp i projektet Attraktiv Skola.Förskolereformen. Under året har de första stegen i förskolereformengenomförts. Från och med i juli har barn till arbetssökande rättAj, vad högt! Det var ljudligt värre när musikskolans vecka avslutades i De Geer-hallen i maj månad. Foto;: Håkan Sjöström.34 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolatill förskoleverksamhet 15 timmar i veckan. Verksamheten är lagstadgadoch regleras i skollagen. Norrköpings <strong>kommun</strong> berörs marginelltav den delen av reformen eftersom barn till arbetssökanderedan tidigare har rätt till plats. I september beslutade Norrköpings<strong>kommun</strong> om att införa maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.Samverkan mellan Norrköpings <strong>kommun</strong> och Landstinget Norrköpings<strong>kommun</strong> och Landstinget i Östergötland har i enlighet meddirektiven i ”Gemensamt program för att främja barns och ungdomarshälsa och livsvillkor i Östergötland” tagit fram en lokal handlingsplandär stöd i föräldraskapet är ett prioriterat område. Undervåren har representanter för landstingets och <strong>kommun</strong>ens barn- ochungdomsverksamheter (barn-SLAKO) tagit fram en gemensam bildav aktuella samverkansbehov och därefter valt ut de mest angelägnaområdena att arbeta vidare med:– vidareutveckla familjecentralsidén– beredskapsplan för barn som far illa– alkohol – narkotika, förebyggande aktiviteter, föräldrastöd– samverkan kring barn i behov av särskilt stöd i skolanStatsbidrag till personalförstärkningar. Till höstterminsstarten erhöll<strong>kommun</strong>en 13,4 miljoner för verksamhetsåret <strong>2001</strong>/2002 i statsbidragtill personalförstärkningar. Resursen som är riktad mot fritidshem,särskola, grundskola och gymnasium har i första omgångenkommit grundskolan till del. Under hösten fördelades delar av statsbidragettill de olika skolenheterna. Rekryteringen har i första handomfattat specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, kuratorer totalten förstärkning med ca 14 tjänster.Personalrekrytering. Det är svårt att rekrytera 1-7 lärare och språklärare.Ca 150 lärare saknades under året, vilket motsvarar ca 8% avdet totala antalet lärare. Under <strong>2001</strong> har produktionskontoret tillsammansmed personalkontoret genomfört riktade insatser för attrekrytera studenter från lärarutbildningarna.Verksamhetens kvalitet och utvecklingFöljande inriktningsmål för år <strong>2001</strong> skall relateras till nedanståendebeskrivning av verksamhetens utveckling och kvalitét– I all verksamhet för barn och unga ska vi sträva efter att förverkligadet som ligger i uttrycket, ”en skola för alla”.– Alla som arbetar med barn och unga ska sträva efter att ge de unga enpositiv attityd till ett livslångt lärande.Verksamhetens omfattningFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Antalet barn i förskoleverksamhetenvar under året 5367, varav 459 barn i enskild förskoleverksamhet,en minskning med 143 platser jämfört med år 2000.Volymminskningen beror på att åldersgruppen 1-5 år fortsatt attminska på grund av de låga födelsetalen i slutet på 90-talet. Antaletbarn i skolbarnsomsorgen var under året 4836, varav 149 barn i enskildskolbarnsomsorg, en minskning med 116 platser jämfört medår 2000. Minskningen i skolbarnsomsorgen beror också på att åldersgruppen6-9 år minskar, att de stora barnkullarna från början av90-talet är på väg uppåt i åldrarna.1999 2000 <strong>2001</strong>Förskoleverksamhet.......... 5607 5511 5367Skolbarnsomsorg .............. 5365 4952 4836Summa platser ............... 10972 10463 10203Källa rapportpaket KDNUnder året har den enskilda barnomsorgen i Norrköping utökats med2 föräldrakooperativ, båda med Montessoripedagogisk profil. Denenskilda barnomsorgen utgör ca 9% av förskoleverksamheten i NorrköpingFörskoleklass och grundskolaAntalet elever i förskoleklass och grundskola var under <strong>2001</strong> 15 945varav 653 gick i fristående skolor en ökning med 131 elever. Ca hälftenav alla elever som går på Kunskapsskolan Strömmen kommerfrån Västra och Östra <strong>kommun</strong>delsnämnderna och ca 16 % frånEneby <strong>kommun</strong>del. Hälften av alla elever på Rudolf Steinerskolankommer från <strong>kommun</strong>delarna City och Eneby. Kommunen har underåret tillstyrkt etablering av ytterligare en fristående skola, somstartar sin verksamhet från hösten 2002. När samtliga fristående skolorär fullt utbyggda kommer ca 10 % av grundskolans elever att gå ifristående skolor, dvs ca 1500 elever.Elever i <strong>kommun</strong>ala skolor <strong>2001</strong>-10-150 1-3 4-6 7-9 TotalCity ................ 86 261 210 356 913Eneby ........... 222 684 899 750 2555Kolmården ..... 77 267 311 266 921Kvillinge ....... 108 366 369 302 1145Skärblacka ... 119 437 433 327 1316Södra ........... 248 878 908 775 2809Vikbolandet ... 93 320 363 293 1069Västra .......... 341 927 934 831 3033Östra ............ 175 520 461 214 1370Total .......... 1469 4660 4888 4114 15131Elever i fristående skolor <strong>2001</strong>-10-150 1-3 4-6 7-9 TotalAn Noor ........... 4 17 8 0 29KunskapsskolanStrömmen ........ 0 0 101 234 335RudolfSteinerskolan . 22 79 101 49 251Vindruvan ...... 12 21 28 28 89Total .............. 38 117 238 311 704Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 35


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolaErfarenheterna på kort sikt har visat på svårigheter beträffande möjligheternaatt anpassa de <strong>kommun</strong>ala skolornas organisation till denminskning av elevunderlaget som enstaka <strong>kommun</strong>ala skolenheterdrabbats av på grund av att den <strong>kommun</strong>ala skolverksamheten intekan optimera sin verksamhet på samma sätt som de fristående skolorna.Profilklasser. Antalet profilklasser har ökat från 8 st (865 elever) år2000 till 11 st (958 elever) under året. Nästan hälften av dessa går iHagaskolans och Navestadsskolans musikklasser. De nya profilklasserhar startats på Ektorpsskolan (NO/teknik), Hagebyskolan (Bild),Navestadsskolan (Fotboll). Vidare har Humanistiska nämnden fattatbeslut om inrättande av ytterligare 3 profilklasser från höstterminen2002 - Basketklasser på Hagebyskola och Djäkneparkskolansamt bild och musikklass på Mosstorpskolan.Uppföljning av verksamhetNationella prov. Resultaten av de nationella proven i årskurs 5 äroroande inför framtiden. Vid en sammanställning av proven för desenaste fyra åren, visar det sig att skolor som presterat dåliga resultatåterkommer flera gånger sedan 1998. Gemensamt för dessa skolor äratt de ligger i socialt utsatta områden.Det är angeläget att analysera vilka faktorer som ligger bakom enskildaskolors resultat, för att sedan kunna vidta kraftfulla åtgärder.Humanistiska nämnden påtalade under <strong>2001</strong> vikten av statsbidragettill personalförstärkningar och de <strong>kommun</strong>ala medlen för genomförandetav skolplanen används för att prioritera skolor i socialt utsattaområden.Betyg i årskurs 9. Vid en jämförelse mellan elevernas slutbetyg iårskurs 9 de senaste 11 åren framträder samma mönster som för denationella proven i årskurs 5. Samma skolor återkommer under perioden.Detta förstärker vikten av att dessa skolor prioriteras vidresursfördelningen. Skolverket har under hösten <strong>2001</strong> beskrivit åk7-9-skolorna i <strong>kommun</strong>en och jämfört resultaten mot bakgrund avandel pojkar, elever med utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivåoch i vilken utsträckning de olika skolorna levt upp tillförväntat resultat. Även den bilden bekräftar i stora delar de resultatsom redovisats ovan. Skolverket drar även slutsatsen att föräldrarnasutbildningsnivå har större betydelse än t ex faktorerna utländsk bakgrundoch ensamstående förälder.Kommunfullmäktige beslutade” att kompetens att arbeta mot enskola för alla – nuläge/attityder och framtida behov” skulle bli föremålför särskild utvärdering under år <strong>2001</strong>. Under året har ingenutvärdering gjorts.Kommundelsnämndernas uppföljning av delmålen genom de återkommandetillsynsbesöken har utvecklats och har under året genomförtsi samtliga <strong>kommun</strong>delar. Dokumentation och återkopplingtill respektive enhet har utvecklats och förbättrats.– City/ KDN genomförde i november en kartläggning om modersmålsundervisningeni årskurs 1-9, svenska som andra språk samtde romerska elevernas skolsituation. Kartläggningen visar på behovav åtgärder inom dessa områden.– Intervjuer med föräldrar i <strong>kommun</strong>al förskola i City och Östra.Kvalitetsmätning via föräldraintervjuer har genomförts i <strong>kommun</strong>alaförskolor. Föräldrarna upplever att det är viktigt att kunnaönska/välja förskola. Man upplever i hög grad förskoleverksamhetensom trygg. Barngrupperna upplevs som för stora, med alltförmånga småbarn.– Eneby KDN har under år <strong>2001</strong> genomfört en kvalitétsutvärderingi årskurs 4-9. Utvärderingen beskriver föräldrars och elevers upplevelseav kvalitén i skolan. Resultatet visar att föräldrarna anseratt yrkeskompetens och personlig kontakt/trygghet och trivsel ärde viktigaste kvalitetsfaktorerna. Både föräldrar och elever är mestnöjd med trygghet och trivsel. Områden som uppvisar brister ärdelaktighet och inflytande. Det är också den kvalitetsfaktorn somupplevs som minst viktig av föräldrarna.Innehåll i verksamheten - exempelBarns delaktighet och inflytande - ”En fråga om demokrati” är etttvåårigt samverkansprojekt mellan Linköpings och Norrköpings <strong>kommun</strong>.Projektet syftar till att finna nya arbetssätt, som genom demokratiskaformer ökar barns inflytande och delaktighet i den vardagligaverksamheten. Under året man på olika sätt försökt sprida erfarenheternafrån projektets första år, bl a med hjälp av särskilda demokratiombud,dvs projektdeltagare som anmält sitt intresse för uppdraget.Demokratiombudens uppgift har varit att inom <strong>kommun</strong>en erbjudaövriga intresserade enheter att ta del av projektets erfarenhetersamt erbjuda modeller för hur enheterna på egen hand ska kunnaarbeta vidare med barns rätt till inflytande och delaktighet. Projektetavslutades hösten <strong>2001</strong>.Inom City KDN har det positiva samarbete mellan barnhälsovårdoch socialtjänst fortsatt och tack vare medel från tilläggsresursen haren god kvalitet vidmakthållits. Inom City KDN har det under desenaste åren kommit många barn med mycket bristfällig skolbakgrund.Kommundelsnämnden har därför satsat resurser för att tillmötesgådessa barns behov av en individanpassad skolgång, bl a haren särskild undervisningsgrupp för de yngre barnen startats på DeGeerskolan. Däremot fick <strong>kommun</strong>delsnämndens och socialnämndensgemensamma satsning på en resursklass för de äldre eleverna avbrytasunder vårterminen.Eneby KDN har under året fortsatt arbetet med aktiviteter i form avelevriksdag, sommarskola och kvalitetskartor. Ett resursteam har inrättatspå Matteusskolan där samverkan mellan skola och socialtjänsthar utvecklats.Södra KDN startade ”Skolan mitt i byn”, ett samverkansprojektmellan förskola-skola-kultur-fritid-socialtjänst i Hageby. Syftet är attutveckla metoder för samordning av pedagogiska, sociala och kulturellainsatser kring barn och familjer. ”Team Södra” - en gränsöverskridandeverksamhet för ungdomar med mycket komplicerad problematikhar visat goda resultat.En mycket stor del av tilläggsresursen har under året fått användastill barn som familjehemsplacerats i andra <strong>kommun</strong>er eller har platspå specialenheter, vilket inneburit att tilläggsresursen för <strong>kommun</strong>delensegna enheter minskar.Västra KDN har utvecklat samarbetet mellan polis, socialtjänst, skolaoch <strong>kommun</strong>delsnämnd för att lösa den ökande problematiken runtungdomar. Ett lokalt NOBRÅ (Norrköpings Brottsförebyggande råd)har bildats inom verksamhetsspåret Sydvästen.Samverkansområdena inom Västra har under året kraftfullt utvecklatsitt samarbete, bl a har föreläsningar, studiebesök och planeringsdagargenomförts tillsammans.Barn med behov av särskilt stöd har kartlagts och det framkom att ca25% av barn/ungdomar i <strong>kommun</strong>delen är i behov av särskilda insatser.Inom Kvillinge KDN arbetar ett resursteam (skola, socialtjänst, fritid,KDN) för att alla skolbarn ska kunna få den hjälp de behöverinom <strong>kommun</strong>delen.Kvillinge <strong>kommun</strong>del deltar i ett språkprojekt för barn och ungdom36 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolai åldrarna 0-16 år. Inom projektet har det erbjudits seminarier, föräldraträffar,författarbesök mm. Alla föräldrar till nyfödda barn fårbesök en bibliotekarie och en barnbok.Även inom Skärblacka KDN har lokala resursgrupper skapats påskolorna för att möta elever med särskilda behov.Kompetensutveckling i verksamheten– Teamutveckling. För att leda förskole- och grundskoleverksamhetenskapades år 2000 team för varje verksamhetsspår -teamen bestårav 3-8 personer och är till professionen förskolechefer ochrektorer. Under innevarande år har fokus varit att utveckla och ökateamens kompetens genom utbildning och handledning. Utbildningav teamen kommer även att vara en viktig kompetensutvecklingför chefer under 2002.– Tillgången av kompetenta chefer, som kan leda utvecklingen vid<strong>kommun</strong>ens enheter är av yttersta vikt. Under året startades därfören aspirantutbildning för personal vid <strong>kommun</strong>ens skolor som ärintresserade av ledarskap. Nio personer deltar i utbildningen, somsker tillsammans med fem andra <strong>kommun</strong>er.– För drygt 20 nyanställda rektorer har produktionskontoret genomförten introduktionsutbildning, med syfte att ge baskunskaperom den <strong>kommun</strong>ala organisationen, styrdokument, lagar, avtal,personalfrågor och ekonomi.– ItiS är en statlig och <strong>kommun</strong>al satsningen på IT-fortbildning förpedagoger och skolledare har pågått under <strong>2001</strong>. Många lovvärdaprojekt har genomförts på ett antal skolor. Drygt 600 personer harså här långt fortbildats inom projektet och under 2002 kommerytterligare 150 personer att fortbildas.– När det gäller specialpedagogik finns både bredd och djuputbildning.Ett antal personer har även under <strong>2001</strong> deltagit i ett specialpedagogisktmagisterprogram. Kurser om 5 högskolepoäng hargenomförts inom områdena läs- och skrivsvårigheter, elever medsociala och emotionella svårigheter samt lekarbetes-pedagogik.En 60 poängs specialpedagogutbildning startade under <strong>2001</strong> i vilkenytterligare ett antal personer deltar.– Matematik/Naturvetenskap/Teknik-projektet (MNT). Skräddarsyddakurser för arbetslag och enheter har genomförts och pedagogiskakaféer med föreläsningar och workshops samt introduktionskurseri teknik för lärare. Delprojekt, som ryms inom projektetMNT, är projekt som initierats av Skolverket ”Lust at växamed natur”, ”Miljöplanering och miljödiplomering” samt ”Naturvetenskapoch Teknik” (NOT-projektet). Projektet MNT fortsätterunder 2002. Ett antal insatser har under året genomförts föratt ge skapa lust, stimulera intresset och öka kreativitet i matematik,naturvetenskap och teknik hos barn och unga, 0-20 år.– Projektet - Läsrörelsen i Norrköpings Kommun en satsning föratt stärka barns och ungdomars språkutveckling, genom att arbetamed läsning i ett 0 - 20-årsperspektiv. Olika former av kompetensutvecklingav lärare har erbjudits, språkutvecklande aktiviteter isamarbete med Barnavårdscentraler och bibliotek samt särskildainsatser för lässvaga elever grund- och gymnasieskolan har genomförts.Projektet fortsätter under 2002.– Försöksverksamheten - Utan timplan 18 av <strong>kommun</strong>ens grundskolordeltar i en femårig försöksverksamhet, som startades avutbildningsdepartementet 2000. Syftet med försöksverksamhetenär att öka individualiseringen, arbeta mera tematiskt, stärka helhetssynenpå lärandet, söka nya arbetsformer och arbetssätt, ökaelevinflytandet och motivera eleverna att ta större ansvar för sinastudier. För att stödja och stimulera skolledare och lärare i utveck-lingsprocessen kommer vissa kompetensutvecklingsinsatser att erbjudas.– Mångkulturell verksamhet - Sv2. I ett antal grundskolor där merän 50 procent av andelen elever har invandrarbakgrund, har allaundervisande lärare deltagit i ett antal kompetensutvecklingsinsatseri form av seminarier- och föreläsningar. Insatserna fortsätteräven under 2002.– På väg mot en ny lärarroll - Nätverk för nyutexaminerade lärareoch s k ettämneslärare med praktisk-estetisk inriktning har bildatsoch mötesplatser har skapats för att dessa lärare/pedagoger ska gestillfälle att genom erfarenhetsutbyte utveckla sin profession utifrånförändrade krav och nya möjligheter.– Internationalisering. Det är viktigt att alla lärare får möjlighet attupptäcka och använda de möjligheter till internationalisering somfinns idag. Under år <strong>2001</strong> har några skolor år 7-9 utvecklat kontaktermed skolor i Tyskland.FramtidenFörskolereformen. Förskolans pedagogiska roll förstärks i och medinförandet av förskolereformen. 2003-01-01 införs allmän förskolaför 4 - 5 -åringar, vilket är sista steget i genomförandet av reformen.Utvecklingsinsatser behövs för att stödja arbetet med att möta kravenpå innehåll och organisation i framtidens förskola. Det kommerockså att vara viktigt att följa upp och utvärdera effekterna av reformennär det gäller platsbehov och barns närvarotid.Stöd i föräldraskapet - familjecentraler. Norrköpings <strong>kommun</strong> ochLandstinget i Östergötland (barn-SLAKO) har i samverkan tagit framen lokal handlingsplan för att främja barns och ungdomars hälsaoch livsvillkor. Ett av de prioriterade områdena är att vidareutvecklasamverkan kring stöd i föräldraskapet, genom sk familjecentraler. Denöppna förskolan har blivit en naturlig mötesplats, där föräldrar kanfå kontakt med andra föräldrar och där det också finns möjlighet attfå råd och stöd. Mödra- och barnhälsovården, socialtjänsten och öppnaförskolan utgör basen i familjecentralen. En gemensam definition avbegreppet familjecentral har tagits fram och ska ligga till grund fördet fortsatta arbetet.Ökad grundbemanning - I de dokument, som fastställts för att initieraresp stödja förskolans och skolans utveckling i Norrköping, harolika förbättrings- och utvecklingsområden lyfts fram för att höjakvaliteten och öka måluppfyllelsen. I skolplanen, projektet Attraktivskola och i det nya läraravtalet - ÖLA 00 anses ”ökad grundbemanning”vara en sådant viktigt förbättringsområde.Projektet Attraktiv skola i Norrköpings <strong>kommun</strong> är inte ett nyttfristående projekt som ska leva vid sidan om pågående skolutvecklingsarbetei <strong>kommun</strong>en. Projektet ska istället ses som ett paraplyprojekt.Inom ramen för Attraktiv skola ska pågående nystartat ochframtida utvecklings- och projektarbete kunna fångas upp. Alla förskoloroch skolor omfattas av projektet.Projektet kommer att vara nära kopplat till arbetet med åtaganden idet nya läraravtalet. Ett stort antal utvecklingsfrågor i läraravtaletkommer att genomföras som konkreta utvecklingsarbeten inom deförbättringsområden som beskrivs i projektet. Kommunen har tillsammansmed de fackliga organisationerna identifierat fyra områdensom ska förbättras och utvecklas under de kommande åren. Dessa ärintroduktionen av nyanställda lärare, utveckling i yrket, arbetsmiljösamt arbets- och ledningsorganisationen. Exempel på aktiviteter somska planeras och genomföras inom dessa områden är bl a informations-och introduktionsprogram för nyanställda, introduktionsprogramför studie- och yrkesvägledare, särskilda insatser för nyanställdalärare under introduktionsåret, vikariatsförmedling, kartläggning avNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 37


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolalärares och skolledares arbetsmiljö samt kompetensutvecklingsinsatser.Personalförsörjningen inom förskola/skola är en av de strategisktviktigaste frågorna närmaste 10 åren. Det utökade behovet av platseri förskoleverksamheten på grund av förskolereformen och de storaelevkullarna som nu finns i årskurs 7-9 kräver att <strong>kommun</strong>en satsarstort på rekrytering av lärare. På längre sikt kommer dessutom behovetatt öka ytterligare på grund av kommande pensionsavgångar.Analys av det förebyggande arbetet för barn och ungdomar 0-20 år.Institutionen för tematisk utbildning och forskning, (ITUF) vid Linköpingsuniversitet - Campus Norrköping kommer under 2002 attgenomföra en fördjupad analys av det förebyggande arbetet för barnoch ungdom. Syftet är att göra en kortläggning och analys vad gällertäckning och kvalitét samt hnder och möjligheter för det förebyggandearbetet.Rapporter–Utredning angående förslag om införande av förskolereformen, Maxtaxaoch allmän förskola m m.– Lokal handlingsplan för att främja barn och ungdomars hälsa ochlivsvillkor i Norrköpings <strong>kommun</strong>.– ”I mig finns framtiden och i varje möte formar du mig”. En litenvägvisare från projektet barns delaktighet och inflytande - en frågaom demokrati.– Barns delaktighet och inflytande - en fråga om demokrati. Avslutandeprojektrapport <strong>2001</strong>.– Utvärdering av skolan, år 4-9 i Eneby KDN.– Intervjuer med föräldrar i <strong>kommun</strong>al förskola i City och Östra.– Modersmålsundervisning, svenska som andra språk, sv 2, en nulägesrapport.– Kommundelsnämmd City i november <strong>2001</strong>.38 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: särskola, gymnasieskola och vuxenutbildningViktiga händelser under åretSkolverket har efter rapporten om ökningen av elever i särskolan (år2000) gett ett ut ”Allmänna råd om mottagandet i särskolan.” Rutinernaför mottagandet i särskolan i Norrköping överensstämmerväl med de allmänna råden. Gymnasienämnden har dock beslutat,att en grupp bestående av funktionsansvarig och en lärare för särskolansamt, skolöverläkaren ska samråda för att göra en säkrare bedömning.Kommunen har fått ett ökat ansvar för elever med handikapp. StatensInstitut för Handikappfrågor (SIH) har upphört och ett nyttinstitut Specialpedagogiska institutet (SIT) har bildats under året.Specialpedagogiska institutet ger specialpedagogiskt stöd till barn ochungdomar med funktionshinder. Det riktas till <strong>kommun</strong>er och andrahuvudmän med ansvar för förskola, skola och skolbarnsomsorgFör att kunna uppfylla regeringens mål med skolpolitiken - en skolaför alla - måste skolan erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogiksom tillgodoser deras behov oberoende av funktionshinder. SIT:s rollär annorlunda jmfr med SIH . Inom ramen för ÖSTSAM har SIT,landstinget och <strong>kommun</strong>erna samverkat för att finna arbetsformerför det utvidgade ansvaret.Kursplanerna för särskolan har reviderats av Skolverket. De nyakursplanerna skall tillämpas från höstterminen 2002. Skolverketsrapport ”Kvalitet i särskolan - en fråga om värderingar” som är enanalys av hur särskolan svarar mot elevernas behov och förutsättningar.Rapporten beskriver bl a <strong>kommun</strong>ers policy i fråga om organiseringenav undervisningen för elever som är mottagna i särskola. Viden studiedag i november för särskolans personal, påbörjades arbetetmed de nya kursplanerna och ovan nämnda rapport redovisades.På Vrinneviskolan startade en ny grupp inom grundsärskolan.Eleverna i särskolan är en egen grupp. Gruppen ingår i ett arbetslag igrundskolan vilket ger möjlighet till utbyte av kompetens och samarbetekring eleverna. Särskoleeleverna ska vara en naturlig del av skolan.Målet är större integration mellan särskolan och grundskolan isträvan mot en skola för alla.Revideringen av gymnasieskolans program och kurser har fortsattoch kommer att vara genomförd fr.o.m. höstterminen 2002. Kompetensinsatsertill lärare har främst riktats kring den nya kursen ”Projektarbete”,som är obligatorisk för alla elever i år 3.Skolverkets projekt avsett för elever med särskilt behov av stöd harinletts, liksom satsningar på att stärka barns och ungdomars språkutvecklinggenom olika former av lässtimulerande verksamhet - ”Läsrörelseni Norrköping ” och att stimulera barns och ungas lust, intresseoch kreativitet inom områden Matematik, Naturvetenskapoch Teknik genom MNT-projektet.Under hösten har också en lokal projektplan för det nationella skolutvecklingsprojektetAttraktiv skola tagits fram. Projektet startade imars <strong>2001</strong> och ska pågå i fem år. Projektet drivs av Utbildningsdepartementet,Skolverket, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SverigesSkolledarförbund samt Svenska Kommunförbundet. Projektetbestår dels av ett sammanhållet nationellt projekt, dels av olika lokalaprojekt i de 34 <strong>kommun</strong>er som deltar.Syftet med projektet är att säkra kvaliteten i skolan och att göra läraryrketmer attraktivt.Övergripande mål är att: skapa arbetsorganisationer som stödjer utvecklings-och kvalitetsarbete, finna nya utvecklings- och karriärmöjligheterför lärare och främja skolutveckling genom samarbetemed högskola och näringsliv.Två framtidsgrupper tillsattes under året inom Gymnasienämndenför diskussion kring utvecklingsfrågor inom gymnasieskolan respektivegymnasiesärskolan. Stor del av tiden har ägnats utredningsarbetetbeträffande <strong>kommun</strong>ens organisation. En särskild integrationsgrupphar arbetat med mångfaldsfrågor inom nämndens ansvarsområdeFr o m läsåret 2002/03 kommer ”fritt sök med närhetsprincip” atttillämpas. Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik hargjort en överenskommelse vilken innebär att elever i mån av plats fårstudera i någon av de andra <strong>kommun</strong>erna, dock utan att konkurreraut den egna <strong>kommun</strong>ens elever. Kommunerna samverkar också inomen ny intagningsnämnd där även överläggningar om organisationsochskolutveckling förs. Kommunerna inom ÖSTSAM har kommitöverens om att elever ”fritt” inom området får söka sex s.k. profilutbildningarsom t ex det engelskspråkiga naturvetenskapliga programmetpå Ebersteinska gymnasiet. Dessutom har Norrköpings <strong>kommun</strong>slutit avtal med alla <strong>kommun</strong>er utom en inom ÖSTSAM, förprofilen”musik med yrkesinriktning” inom det estetiska programmetpå De Geergymnasiet.Komvux har under hösten utvecklat ett Öppet Komvux för gymnasieutbildning,vilket innebär att ett kontinuerligt intag i kurser imatematik, svenska och engelska kan erbjudas under våren. Vidarehar man tagit fram fem gymnasiekurser som nu kan erbjudas på distans.En ny fristående gymnasieskola, Kunskapsgymnasiet, påbörjade sinverksamhet under hösten <strong>2001</strong> med lokaler i industrilandskapet.Skolan erbjuder samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammenoch tog in 100 elever till höstterminen <strong>2001</strong>, varav ca 80 ärnorrköpingselever. Fullt utbyggt beräknar Kunskapsgymnasiet attha ca 300 elever.För vuxenutbildningen har en rad nationella beslut fattats underåret som berör och påverkar <strong>kommun</strong>ens agerande. Proposition om”Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen antogs avriksdagen under våren. I proposition fastslås att SFI även i fortsättningenska vara en egen skolform samt att status och identitet behöverförstärkas. Skolverket ska genomföra en satsning på kompetensutvecklingav lärarna samt utarbeta nya kursplaner.SFI-undervisningen utvecklas inom de yrkesinriktade utbildningarna.Under året har ett samarbete mellan Komvux och Ingelstagymnasietresulterat i en ny bussförarutbildning med mycket lyckat resultat.Slutbetänkandet om ”Karriärvägledning” lades i juni som i korthetinnebär att mot bakgrund av utvecklingen av det livslånga och livsvidalärandet bör man anlägga ett helhetsperspektiv på vägledningenoch dess roll i samhället. Vägledningen måste ses i ett större sammanhangän det snävare skolperspektivet och att individens behov avvägledning är både växande och återkommande under olika perioderi livet. Slutbetänkandet ”Validering av vuxnas kunskap och kompetens”lades i oktober och där presenteras bl a olika modeller ochmetoder för att validera utländsk yrkeskompetens, svenska språket,yrkeskompetens som inte kan prövas enligt förordning om <strong>kommun</strong>alvuxenutbildning .Övriga riksdagsbeslut under året som påverkar vuxenutbildningen äratt ”Kvalificerad yrkesutbildning” (KY) skall bara en egen utbildningsformfr o m 1 januari 2002. En ny KY-utbildning, ”Kvalificeratinköp” blev godkänd för start i Norrköpings <strong>kommun</strong> till hösten2002. Undervisningen kommer att förläggas till Komvux tillsammansmed logistikutbildningen. Utbildningen kommer att ha 20 platseroch sträcka sig över 2 år.I slutbetänkandet ”Yrkeshögskoleutbildning- inriktning, utformningNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 39


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: särskola, gymnasieskola och vuxenutbildningoch kvalitetskriterier” som lades i december ges förslag på att inrättaen kortare yrkeshögskoleutbildning inom högskolan som ska täckasamhället och näringslivet mer långsiktiga behov av yrkesutbildadpersonal. Genom ÖSTSAM:S initiativ har olika seminarier arrangeratsför att informera och diskutera behov och efterfrågan av Yrkeshögskoleutbildninginom regionen.Propositionen ”Den öppna högskolan” berör företrädesvis universitetoch högskolor men i denna behandlas också åtgärder, som syftartill att främja en breddad rekrytering till högskolan, för att öka mångfaldenoch minska den sociala snedrekryteringen. Där är <strong>kommun</strong>erviktiga samverkanspartners.Statens skola för vuxna har upphört från 2002-01-01 och har övergåtttill att bli en ny myndighet, Nationellt centrum för flexibeltlärande (CFL). Uppgiften att erbjuda egen distansutbildning för vuxnakommer att minska i omfattning och istället kommer centrat attprioritera arbetet med att utveckla distansutbildningen tillsammansmed <strong>kommun</strong>erna.Verksamhetens utveckling och kvalitetFöljande inriktningsmål för år <strong>2001</strong> ska relateras till nedanståendebeskrivning av verksamhetens utveckling och kvalitet –– I all verksamhet för barn och unga ska vi sträva efter att förverkligadet som ligger i uttrycket ”en skola för alla”– Alla som arbetar med barn och unga i Norrköpings <strong>kommun</strong> ska strävaefter att ge de unga en positiv attityd till ett livslångt lärande.Antal elever i särskola ligger i stort sett oförändrat från föregående år.Antalet gymnasieelever minskade med ca 50 under <strong>2001</strong>, vilketöverensstämmer med antal folkbokförda gymnasieelever i <strong>kommun</strong>en.Minskningen i <strong>kommun</strong>ala skolor är ca 130 medan elever somstuderar i skolor med annan huvudman än Norrköpings <strong>kommun</strong>ökade med ca 80. Fram till 2008 kommer antalet gymnasieelever attöka för varje år. Antal studerande inom Kunskapslyftet ökade kraftigtunder <strong>2001</strong>, p g a stor efterfrågan. Ökningen ligger till störstadel på yrkesinriktade utbildningar. Inom <strong>kommun</strong>al vuxenutbildningligger antalet studerande på i stort sett samma nivå som föregåendeår.Verksamhetens omfattning – antal elever/studerandeStuderande/årsplatserSärskolaGrundsärskolan .......................................................................... 75Träningsskolan ............................................................................ 54Gymnasiesärskolan ..................................................................... 79Integrerade elever ..................................................................... 33Norrköpingselever i andra <strong>kommun</strong>er ........................................... 3Norrköpingselever i fristående skolor .......................................... 10Summa norrköpingselever i särskola ................................. 254Särskoleelever från andra<strong>kommun</strong>er i Norrköpings <strong>kommun</strong>s skolor ................................. 62GymnasieskolorDe Geergymnasiet ................................................................... 872Ebersteinska gymnasiet............................................................ 998Haga/Floristgymnasiet .............................................................. 454Ingelstagymnasiet / TUC ........................................................... 134Kungsgårdsgymnasiet .............................................................. 739Thapperska gymnasiet ............................................................. 124Marielundsgymnasiet ............................................................... 510Totalt antal norrköpingseleveri <strong>kommun</strong>ala gymnasieskolor ................................................3 831Norrköpingselever i andra <strong>kommun</strong>er .................................... 165Norrköpingselever i landstingsskola .......................................... 152Norrköpingselever i fristående skolor ........................................ 178Totalt antal norrköpingseleveri gymnasieutbildning ......................................................... 4 326Gymnasieelever från andra<strong>kommun</strong>er i Norrköpings <strong>kommun</strong>s skolor .............................. 595KunskapslyftetAllmänna ämnen ....................................................................... 817Orienteringskurser ..................................................................... 211Yrkesutbildningar ....................................................................1609Totalt antal helårsplatser i Kunskaplyftet ....................... 2 637Kommunal vuxenutbildningGrundläggande vuxenutbildning ............................................... 320Gymnasial vuxenutbildning ....................................................... 485SFI-utbildning (svenska för invandrare) ..................................... 330Påbyggnadsutbildning ............................................................... 135Totalt antal studerande inom<strong>kommun</strong>al vuxenutbildning ............................................. 1270Kvalificerad yrkesutbildning (KY)Logistik och transportekonomi .................................................. 30Programmering och systemutveckling ......................................... 40Livsmedelsteknik och livsmedelshantering................................. 16Totalt antal studerande inom KY .......................................... 86Totalt antal/elever studerandeår <strong>2001</strong> ............................. 8573Gymnasienämndens modell för kvalitetsarbete. Utgångspunkt förkvalitetsarbetet är <strong>kommun</strong>ens inriktningsmålAtt genom en skola för alla och ett livslångt lärande höja kunskaps- ochutbildningsnivånochgymnasienämndens delmål:Alla elevers rätt att nå sina målÖkat elevinflytandeÖkat samarbete med arbetsmarknadens parter.Modellen består av fem delar:– brukarperspektivet - framhålls genom en elevenkät som genomförsmed alla elever i år 2 och belyser sjutton olika områden– gymnasiestatistiken belyser viktiga nyckeltal dels i jämförelse medgruppen ’större städer’ dels i en jämförelse mellan <strong>kommun</strong>ensgymnasieskolor avseende resultat– utvärderingsbesök görs på varje skola av gymnasie- och vuxenutbildningskontoretstjänstemän– riktade utvärderingar som gymnasienämnden genomför– årliga kvalitetsredovisningar som skolorna gör själva.40 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: särskola, gymnasieskola och vuxenutbildningEn sammanställning görs för hela verksamheten för att kunna följaeventuella förändringar i kvaliteten över tiden.Kvaliteten i särskolan är hög, men fortfarande är det för många eleveri undervisningsgrupperna. Särskilt stort har trycket varit på träningsskolansautismgrupp.Skolverkets rapport- ”Kvalitet i särskolan - en fråga om värderingar”visar att särskolan i många fall ställer låga krav på eleverna. Utbildningenger inte en del elever en tillräckliga utmaning. Under utvärderingsbesökenhar stor vikt lagts vid eventuella åtgärdsprogram ochde individuella studieplanerna.Kvaliteten inom gymnasieutbildningen <strong>2001</strong>. Av gjorda mätningarenligt modellen som beskrivs ovan och hos målgruppen åk 2 - framgåratt:– verksamheten inom gymnasieskolan håller en hög kvalitet– eleverna är mer nöjda med sin skola än tidigare. Störst positivaförändringar har skett inom områdena Demokrati i skolan, Psykosocialmiljö, Elevrådet och Skoldagen. Fortsatt höga värden harSkolmåltider, Lärare och Undervisning– arbetet med fördjupad elevdemokrati har givit mycket goda resultat.Sedan 1999 har andelen elever som är nöjda eller mycket nöjdaökat med 32 proc. Uppskattningen av elevrådens insatser harunder samma period ökat med 21 proc. I elevenkäten får områdena’Jämställdhet’ och ’Psykosocial miljö’ de högsta värdena, menäven ’Lärare’ och ’Undervisning’ får höga värden.– andelen elever som påbörjar högskolestudier inom tre år efter avslutadgymnasieutbildning har ökat från 37 proc år 2000 till 43proc år <strong>2001</strong>, vilket ligger över jämförelsegruppen större städeroch rikssnittet.– den genomsnittliga betygspoängen för norrköpingseleverna liggernågot över jämförelsegruppens värde.– fortfarande börjar alltför många elever individuellt program pågrund av att de saknar betyg i något av ämnena svenska, matematikeller engelska och därmed saknar behörighet till nationellt program.Våren 1999 saknade 11 proc behörighet, 2000 var andelen13 proc och <strong>2001</strong> 14 proc.– andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år har ökatnågot och ligger i nivå med jämförelsegruppenKvalitet inom Kommunal VuxenutbildningEn strategi för kvalitetsarbete i hela den <strong>kommun</strong>ala vuxenutbildningenhar arbetats fram under året. I strategin beskrivs vilken vuxenutbildningsom finns i Norrköpings <strong>kommun</strong>, samt vilka mål somfinns för verksamheten. Vidare anges vilket ansvar för kvalitetsarbetetsom skall tas på central nivå och vilket ansvar som ligger påutförarnivå.Svenska för Invandrare (SFI). En utvärdering som gjorts ur ett brukarperspektivvisar att 95 proc av de studerande inom SFI är mycketnöjda, nöjda eller ganska nöjda med utbildningen. 74 proc tycker ettdet är viktigt att undervisningen varvas med praktik. Endast drygt 50proc tränar på det svenska språket minst ett par dagar i veckanutanför skoltid.Den grundläggande vuxenutbildningen har ökad flexibilitet, medfärre studieavbrott som resultat genom starten av Öppet Komvuxoch koncentrationen av verksamheten till Källvindskolan.Elevenkäterna på Komvux visar på en fortsatt hög kvalitet. Lärarnaspedagogiska kunnande och deras förmåga att väcka intresse för ämnethar fått mycket höga betyg. Fortfarande gäller dock att de studerandesmöjligheter att påverka sin studiesituation måste förbättras.Till alla studerande i Kunskapslyftet har genomförts en riktad utvärderingi Norrköping och Västerås. Resultaten visar att deltagarna iNorrköping är något yngre och har högre utbildningsbakgrund jämförtmed deltagarna i Västerås. Upplevelsen av själva utbildningen ärpositiv och deltagarna i Norrköping är mycket nöjda. Många positivaförändringar både individuellt och planeringsmässigt har skett tackvare utbildningen.Systemet med entreprenadupphandling i Kunskapslyftet har visat sigvara mycket framgångsrikt. Drygt tjugo utbildningsanordnare harfunnits under året. Besök hos utbildningsanordnarna samt utvärderingar,där de studerande får uttrycka sina synpunkter, visar på godkvalitet såväl i utbildningens innehåll som i arbetssätt och arbetsformer.FramtidenRegeringen har gett en kommitté i uppdrag att utreda framtidautbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.Bl a ska frågan om särskolan och särvux ska vara kvar som egen skolformutredas. samt vad som krävs för att grundskolan, gymnasieskolanoch komvux även ska kunna omfatta elever med utvecklingstörning.Kommitténs arbete kommer att följas med intresse då <strong>kommun</strong>enarbetat med dessa frågor under ett antal år.Ett arbete med ökad integration mellan särskolan och grundskolan/gymnasieskolan pågår. Att få en större geografis spridning av grundsärskolanär angeläget för att ge elever större möjlighet att få undervisningi närområdet.I den samordnade elevomsorgen diskuteras hur elevomsorgen skakunna stärkas så att rätt kompetens kommer eleverna till del, i förstahand ute på egna skolan. Frågan om hur många specialenheter, somska finnas, är ständigt aktuell. En grupp som särskilt diskuterats ärelever med diagnosen Aspergers syndrom.Den parlamentariska Gymnasiekommittén 2000 med uppdrag attföreslå en ny struktur för gymnasieskolan fr o m 2005 lämnar sittbetänkande i slutet av 2002. Betänkandet, som ursprungligen skulleha presenterats i slutet av april, har senarelagts för att kunna samordnasmed 1999 års skollagskommitté. Gymnasiekommitténs arbeteföljs noggrant för att beredskapen för förändringar skall vara god.Antalet elever väntas öka kraftigt fram till 2007 vilket kräver noggrannplanering och framförhållning. År 2007 beräknas ca 1100 flerelever gå i gymnasieskolan jämfört med <strong>2001</strong>.Kommunen har tillstyrkt ansökningar från två nya fristående gymnasieskolor,Infokomp och Tultra med sammanlagt 200 elevplatserper årskurs inom samhällsvetenskapliga- hotell- och restaurang, elsamtmediaprogrammet. Infokomp skjuter upp sin start till höstterminen2003 medan Tultra startar till hösten 2002.Elevintagningen för gymnasieskolan kommer att förändras de kommandeåren. Diskussioner förs inom ÖSTSAM om ett centralt intagningskanslii Östergötlands län. En annan viktig fråga är de friståendeskolornas medverkan i det gemensamma intagningsarbetet inomöstra samverkansområdet. Både Infokomp och Tultra har under <strong>2001</strong>deltagit i information till elever i åk 9. Arbete pågår för att förbättramöjligheten att söka information om program, gymnasieskolor ochintagningsfrågor i hela länet på ÖSTSAM:s hemsida. Förhoppningenär att elever ska kunna ansöka till gymnasieskolan via Internet från2003.Befintlig åldersstruktur inom lärarkåren och bland skolledarna kommeratt leda till att antalet pensionsavgångar kommer att öka kraf-Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 41


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: universitetsfrågor och universitetsanknuten verksamhetViktiga händelser under åretSveriges bästa studentstad. Tidningen STUDENTLIVutsåg Norrköping till Sveriges bästa studentstad bland 39<strong>kommun</strong>er, som har högskoleutbildning i större omfattning.Sista fredagen i november mottog <strong>kommun</strong>en ettpris som delades ut vid en ceremoni hos TCO i Stockholm.Bl a omnämndes på detta sätt i pressen: Norrköpingär årets studentvänligaste <strong>kommun</strong>. Studentliv rankar Sverigesstudent<strong>kommun</strong>er för andra året och tar av hatten föröstgötarna som jobbat hårt för placeringen. Här finns bostädertill alla studenter och här finns medvetenhet och framåtanda.Student, välkommen till Norrköping. Du är garanterad enbostad med bredband och mindre än en kvart att färdas tillcampus. Har du inte hittat något sätt att försörja dig på undersommaren erbjuds du fyra veckors sommarjobb av <strong>kommun</strong>en.Dina synpunkter tas tillvara av <strong>kommun</strong>en via dinkår och när du skriver dig i stan får kårhuset automatiskt trehundra kronor. Studentlivet ses som en tillgång för stadenoch festa får du göra till tre på morgonen om du så vill. Kommunenuppskattar att du väljer Norrköping och satsar aktivtbåde tid och pengar på att få dig att trivas och stanna kvar.Ytterligare info finns www.tco.se/studentlivNorrköpings gymnasieelever har i högre grad påbörjathögskolestudier, en mycket glädjande och efterlängtadstatistik, som visar att etableringen av Campus Norrköping och ettAndel studerande bosatta i Norrköping, som avslutat programi gymnasiet 1997/898 och påbörjat högskolestudier inom tre årOmråde Män Kvinnor Totaltproc proc procSamtliga program ...................................... 37,2 46,5 42,0Därav: .........................................................3-åriga studieförberedande program ... 65,1 70,2 67,83-åriga yrkesförberedande program ....... 6,3 18,5 12,6Specialutformade program .................. 41,0 47,6 44,4Källa: SCB.Andel studerande som avslutat program i gymnasiet och påbörjathögskolestudier inom tre år efter läsår och regionOmråde Läsår Läsår Läsår Läsår1994/95 1995/96 1996/97 1997/98proc proc proc procNorrköping 36,4 36,8 36,6 42,0Östergötlands län *) *) 35,8 37,8Riket 45,0 36,9 38,2 39,6Källa: SCB. Anm. *) Saknar uppgift.aktivt arbete för att vidga rekryteringen såväl inom <strong>kommun</strong>en sominom LiU har gett resultat.Under <strong>2001</strong> kom ett antal betänkande och förslag från regeringensom på olika sätt kommer att beröra det framtida arbetet med universitetsanknutenverksamhet:Slutbetänkandet om ”Karriärvägledning” som i korthet innebär attmot bakgrund av utvecklingen av det livslånga och livsvida lärandetbör man anlägga ett helhetsperspektiv på vägledningen och dess rolli samhället. Vägledningen måste ses i ett större sammanhang än detsnävare skolperspektivet och att individens behov av vägledning ärbåde växande och återkommande under olika perioder i livet.Slutbetänkandet ”Validering av vuxnas kunskap och kompetens” därpresenteras bl a olika modeller och metoder för att validera utländskyrkeskompetens, svenska språket, yrkeskompetens som inte kan prövasenligt förordning om <strong>kommun</strong>al vuxenutbildning .I slutbetänkandet ”Yrkeshögskoleutbildning- inriktning, utformningoch kvalitetskriterier” ges förslag på att inrätta en kortare yrkeshögskoleutbildninginom högskolan som ska täcka samhället och näringslivetsmer långsiktiga behov av yrkesutbildad personal.Propositionen ”Den öppna högskolan” berör företrädesvis universitetoch högskolor men i denna behandlas också åtgärder, som syftartill att främja en breddad rekrytering till högskolan, för att öka mångfaldenoch minska den sociala snedrekryteringen.Konferenser och aktiviteter - under året har ett stort antal konferenser,seminarier, kulturaktiviteter mm hållits i Norrköping som på olikasätt har anknytning till Linköpings universitetet och ALI och där<strong>kommun</strong>en på olika sätt samverkat, medverkat eller på annat sättvarit involverad t ex Högskoleverkets stora konferens, SOF01, Studentspexet,Brännbollsturnering, Planeringen av Mattematikbiennaleni januari 2002, Tekniken i skolan, Futurum, SKÖN.s framträdanden,FLIMMER mm. Under året har det blivit än mer påtagligtatt Norrköping är en universitets- och studentstad.HSB har byggt om den gamla vattentornet och där inryms nu 62studentlägenheter.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 43


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: universitetsfrågor och universitetsanknuten verksamhetVerksamhetens utveckling och kvalitetNedanstående inriktningsmål skall relateras till de beskrivningar somges– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall, i samverkan med företrädesvis Linköpingsuniversitet och näringslivet i regionen, fortsätta att utvecklaNorrköping till en attraktiv och expansiv utbildnings- och forskningsmiljömed Campus Norrköping som nav.– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall nyttja universitetet som en resurs för förnyelseoch kompetensutveckling inom <strong>kommun</strong>ens verksamheter -genomatt samverka och medverka i forsknings- och utvecklingsverksamhet.Linköpings universitet - Campus Norrköping <strong>2001</strong>Studenter och personalI och med höstens antagningar till Campus Norrköpings utbildningsprogramhar den 1996 beslutade expansionen genomförts och måletvad gäller grundutbildningsplatser nåtts. Idag studerar ca 5 000 studenterpå 16 utbildningsprogram, nio inom teknisk, fem inom filosofiskoch två inom medicinsk fakultet. Av dessa är åtta långa d v sminst 160 p. Även detta år har utbildningarna vid Campus Norrköpinglockat många sökande.Arbetet med att bredda rekryteringen och att motverka social snedrekryteringär ett prioriterat område. Under året har samarbeten medgrund- och gymnasieskolor, arbetsförmedlingar, infotek, folkhögskolorsamt Kunskapslyftet byggts upp med syftet att nå de grupper av blivandestudenter som är underrepresenterade inom högskolan medavseende på kön, ålder, etnisk eller social bakgrund. Vissa effekter avtidigare års arbete kring dessa frågor har redan kunnat skönjas.Campus Norrköping i siffrorAntal studenter .................................................. 4 880Antal anställda ...................................................... 325Antal professorer inkl adjungerade .......................... 19Antal doktorander ................................................... 48I takt med utbyggnaden av grundutbildning och forskning fortsätterpersonalstyrkan att öka. Värt att notera är att intresset för anställningarvid Campus Norrköping hela tiden ökar.Av de 19 professorerna är tre under tillsättning vid Tekniska högskolandär det finns nio plus de fyra adjungerade professorer. InomFilosofiska fakulteten finns sju professorer.Våren <strong>2001</strong> utexaminerades de första studenterna från de långa utbildningsprogrammensom startade hösten 1997. Det var framförallt från de filosofiska magisterprogrammen, men även den förstacivilingenjören har examinerats inom tekniska högskolan.Forskning och forskarutbildningÄven inom forskning och forskarutbildning ses en tydlig utveckling ipositiv riktning. Ett ytterligare intensifierat samarbete mellan LiU,Campus Norrköping och dess omgivning krävs för att till bredd ochdjup utveckla den potential som universitetssatsningen i Norrköpingrymmer och för att på så vis motsvara de förväntningar om dess effekterför stadens fortsatta förnyelse.SOF 01 – studentorkesterfestival – genomfördes i centrala delarna av Norrköping under maj månad.44 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: universitetsfrågor och universitetsanknuten verksamhetAntal professorer och doktorander 1998-<strong>2001</strong>1998 1999 2000 <strong>2001</strong>Professorer ............................ 10 10 14 19Adjungerade professorer ........ 3 4 5 4Aktiva doktorander ................. 6 22 32 51varav nyantagna ...................... 6 16 11 21Doktorexamina ......................... 1Licentiatexamina ....................... 4Forsknings- och forskarutbildningsverksamheten vid ITN har utvecklatsstarkt under år <strong>2001</strong>. Den första disputationen ägde rum imars <strong>2001</strong>, knappt fyra år efter det att institutionen bildades.Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikensdidaktik (FontD) är en av sexton nationella forskarskolor som inrättadesgenom riksdagsbeslut hösten 2000. Den har sitt centrum vidLiU, Campus Norrköping. Forskarskolan utgör en viktig del i universitetetsförstärkning av den utbildningsvetenskapliga forskningen.Forskningen gäller hur barn, ungdomar och vuxna lär sig och förstårnaturvetenskap och teknik, hur undervisning sker, och hur goda miljöerför lärande och undervisning skapas. Forskarskolan är ett mycketbetydelsefullt tillskott till forskningsmiljön vid Campus Norrköping.Till den första antagningen av forskarstudenter sökte 87 personer.18 antogs till utbildningen som börjar i januari 2002.Tema Äldre och åldrande (Tema Ä) vid ITUF, Campus Norrköping,startade sin verksamhet under år <strong>2001</strong>. Till temat är tio professorer,lektorer och forskarassistenter knutna. Ytterligare tre anställningar ärunder tillsättning. Hösten <strong>2001</strong> antogs tio doktorander vid temat.Tema Ä:s syfte är att bedriva tvärvetenskaplig utbildning och forskningi frågor som rör äldre och åldrande. Utveckling av teknik ochtekniska hjälpmedel för vardagslivet är en integrerad del av tematsverksamhet. För temat ansvarar de tre fakulteterna vid LiU gemensamt.Ambitionen är att i forskningen integrera humanistisk-samhällsvetenskaplig,hälsovetenskapliga och teknikvetenskapliga aspekter.Tema Kulturarv och kulturproduktion (Tema Q), som etableratsunder <strong>2001</strong>, bedriver forskning och forskarutbildning om frågor somberör kultursektorn, dels inom ITUF dels inom Institutionen förTema. Vid Tema Q finns tre professorer på heltid, två på halvtid, enprofessor och en forskarassistent på deltid, tre yngre forskare på heltidsamt 5-6 associerade forskare. Doktorander börjar antas hösten2002. Ett större forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubi-Planlösningen sedd ovanifrån i ett av våningsplanen i gamla vattentornet, somrymmer totalt 62 studentlägenheter.Interiör från en av de nya studentlägenheterna i gamla vattentornet.leumsfond är inriktat mot: Vägar till kulturyrken, invandrade kulturarbetareoch kulturarbetsbegreppet. Externa anslag har erhållitsför bl a forskning om industriellt kulturarv, kulturpolitisk forskningoch regional kulturanvändning.Antalet artiklar publicerade internationellt erkända tidskrifter varför Campus Norrköping 25 st under <strong>2001</strong>, att jämföra med 11 st år2000 och 6 st 1999.Organisation -universitetsstyrelsen gav under året klartecken till enny institution i Norrköping, Institutionen för vård och omsorg. Dennya institutionen, som startar 2002, skall samla sjuksköterskeutbildning,social omsorgsutbildning och övrig HU-verksamhet i Norrköping.Därtill skall det göras en satsning på ett forskningsprogrammed inriktning mot vård i hemmet. För att klara uppbyggnaden avforskningsprogrammet kommer fyra befintliga lärartjänster i bl aomvårdnad och geriatrik att flyttas från Linköping till Norrköping,därtill kommer ett antal nyrekryteringar.ALI Norrköping - Arbete och kulturProgrammet är beläget i nära anslutning till Campus Norrköping -Linköpings universitet i Norrköping. Förutom samverkan med Linköpingsuniversitet, Norrköpings <strong>kommun</strong> och landstinget i Östergötlandär Arbetets Museum, Integrationsverket och regionens mångakulturinstitutioner exempel på viktiga samarbetspartners. Verksamhetenska utvärderas under år 2002. Samarbetet avser i första handforskning, forskarutbildning, utveckling och utbildningsverksamhetpå områdena:– arbetets kultur– det mångkulturella samhällets arbetsliv– kulturarbetetI anslutning till kunskapsuppbyggnad inom programmets områdenengagerar sig Arbete och kultur i utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser.Såväl inbjudna forskare som programmets personal har hålliten rad offentliga föreläsningar inom fälten industrial relations,mångfald, kulturarbete och kulturproduktion.Inom det <strong>kommun</strong>ala utvecklingsområdet bedrivs projekt utifrån enansats som kan betecknas som ”kunskapsbildning i samverkan mellanforskning och praktik”. Antalet personer på ALI - Norrköping år1999 - 16 år 2000 - 31 år <strong>2001</strong>- 31.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 45


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETUtbildning: universitetsfrågor och universitetsanknuten verksamhetSamverkansavtal -Norrköpings <strong>kommun</strong>, Linköpingsuniversitet och Arbetslivsinstitutet arbetade under åretfram innehåll i ett Memorandum om samverkansområdenoch man kommer att samverkansavtal kommer att undertecknasför januari 2002 - t o m december 2004. Underden första samverkansperioden är plattformarna De godaarbetena resp Mångfald prioriterade. Norrköpings <strong>kommun</strong>har ordförandeskapet.Kommunen gjorde tillsammans med Linköpings universitet,Hyresbostäder-Studentbo, StuFF, Consensus och Lin-Tek enkätundersökningen ”Studenter vid Campus Norrköpingvåren <strong>2001</strong>. Som finns redovisade i en rapport.Rapporten kan hämtas från www.liu.se/no/enkat.Där framkommer bl a att studenter vid Campus Norrköpinganser att Norrköping är en mycket studentvänlig<strong>kommun</strong>. Framförallt är man mycket nöjd med tillgångtill bostäder, kulturutbud och fritidsaktivitete och det bemötandeman får i <strong>kommun</strong>en.Glädjande visar det sig att 62 procent av studenterna tyckeratt Norrköping är en bra stad att leva och bo i.FramtidenLinköpings universitet har inte aviserat någon programutbyggnadvid Campus Norrköping under nästkommandeår. Under nästkommande år kommer arbetet att fortsättamed att utveckla olika profilområdena som Klimat, Miljö,Migration m fl som finns inom Campus Norrköping.Fr o m läsårsstarten 02/03 kommer gratisbussar att sättasin mellan Campus Valla och Campus Norrköping för studenteroch personal inom LiU, för att öka möjligheten attbättre nyttja såväl personella som fysiska resurser som finnspå resp Campus.Norrköpings <strong>kommun</strong> kommer tillsammans med LiU -Campus Norrköping att fortsätt arbetet med att på olikasätt bredda och vidga rekryteringen av studenter till universitetsstudier.Det är också angeläget att <strong>kommun</strong>en haren framförhållning att arbeta utifrån de nya förslag ochdirektiv som regeringen lagt.Fråga: Norrköping är en bra stad att leva och bo iStämmer Stämmer Ingen AntalSvarsalternativ: bra och dåligt upp- personermycket mycket fattningbra dåligt (i proc)(i procent) (i procent)Fakultet:Program:HU sjuksköt. 68,7 12,5 18,8 48Social omsorg 51,0 5,5 38.2 55HU totalt: 59,3 8,7 29,1 103Fil fak. Systemprog 56,4 10,3 33,3 39Barn o Ungdom 50,0 17,5 31,9 188Grundlärare 58,7 8,2 32,1 109Kultur Samh o Media 71,5 15,7 11,4 70Miljö prog 63,7 24,6 10,1 69Samh.KulturAnalys 75,0 13,8 21,3 80Fil fak. totalt: 58,4 15,3 25,2 555Tek fak. Byggnad 54,8 32,3 9,7 31Data Elektroteknik 57,7 28,6 14,1 78Elektro tek 68,9 24,6 3,9 77Kom. Transport 67,7 21,9 10,4 96Medie o Kommunikat 79,1 16,3 2,3 43Medieteknik 69,8 26,4 2,8 106Basår 72,8 27,3 0,0 11Öppen ingång 73,9 21,7 0,0 23Tek fak. totalt: 67,3 24,8 6,7 465Bortfall: 35,2 17,6 17,6 17Totalt: 61,9 18,6 17,9 100%Totalt: Antal 706 212 204 1140Under året som kommer är det viktigt att Norrköpings<strong>kommun</strong> än mer ”nyttjar” Linköpings universitet och ALIsom en resurs för förnyelse och kompetensutveckling inom<strong>kommun</strong>ens verksamheter - som samverkansavtalet gerutrymme till.Rapporter- Studenter vid Campus Norrköping våren <strong>2001</strong>, Dannewall, Patrikoch Ericsson Johan.- Östergötlands ungdomar och högskoleutbildning en förstudie,Larsson, Siw, LIU, CKS.- Social bundenhet och regional utveckling, Sunnergren, Fredrik,CKS:s rapport <strong>2001</strong>:6.- Redovisning och sammanställning av svar ang frågor om samverkanmellan Norrköpings <strong>kommun</strong> och universitet/högskola/forskningsinstitution,Hjern, Monica.46 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETVård och omsorg: omsorg om äldre och funktionshindradeViktiga händelser under åretBasvärden för hemtjänst och särskilt boende togs fram under 2000.Basvärden är ett <strong>kommun</strong>gemensamt, ekonomiskt mått på t ex hemtjänsttimmeeller plats i särskilt boende. För likvärdig hantering i<strong>kommun</strong>en fastställdes också tillämpningsanvisningar. Under <strong>2001</strong>har uppföljning och revidering av basvärden och tillämpningsanvisningargenomförts.Nya avgifter för äldreomsorg 2002. Under året har arbete inlettsmed att anpassa <strong>kommun</strong>ens avgifter för äldreomsorg efter förändringari lagstiftningen. Förändringarna i socialtjänstlagen (020101)har bl a medfört begränsningar i <strong>kommun</strong>ernas rätt att ta ut avgifterför insatser, främst inom äldreomsorg. Från halvårsskiftet 2002 införsen högsta avgift för hemtjänst inom eget och särskilt boende.Varje person som betalar avgift för <strong>kommun</strong>ens insatser ska garanterasatt få behålla en viss summa av sin inkomst - ett förbehållsbeloppförpersonliga utgifter och för bostadskostnader, innan en hemtjänstavgiftkan tas ut. Förändringarna innehåller också regler för vilkainkomster som skall vara avgiftsgrundade och vad som gäller då denene av makar erhåller <strong>kommun</strong>ens insatser.De nya reglerna i socialtjänstlagen kommer att innebära att mångapersoner med hemtjänst får lägre avgifter och ett mindre antal avdessa får betydande avgiftsminskningar. Kommunens intäkter av äldreomsorgsavgifternakommer att minska kraftigt och administrationenkring dessa att öka. Beslut om de nya avgifterna tas i april 2002.Handikappolitiskt program. Under hösten <strong>2001</strong> har förslag till etthandikappolitiskt program remissbehandlats i <strong>kommun</strong>ens nämnder.Förslaget har tagits fram av ett stort antal företrädare för <strong>kommun</strong>ensverksamheter och handikapporganisationerna. Syftet medprogrammet är att personer med funktionshinder så långt det ärmöjligt, ska ges samma förutsättningar som andra till delaktighet isamhället.Beslut om det handikappolitiska programmet kan väntasunder våren 2002.Äldreomsorgsprogram. Under <strong>2001</strong> har arbete pågått med att revideraden Strategiska planen, som antogs av <strong>kommun</strong>fullmäktige 1998.Basen för äldreomsorgen skall som tidigare vara hemtjänsten. Blandde nya områden som finns med i det nya programmet är anhörigstödoch omsorg för äldre invandrare.Den tidigare benämningen Strategisk plan för äldreomsorg, den ersättsnu med Äldreomsorgsprogram. Beslut om programmet tas undervåren 2002.Projekt -Anhörig 300 - <strong>2001</strong> var det sista året av den treåriga projekttiden.Riksdagen avsatte 100 miljoner kronor årligen under treår, 1999-<strong>2001</strong>, för att landets <strong>kommun</strong>er i samverkan med anhörigochfrivilligorganisationer skulle utveckla stödet till närstående somutför vårdinsatser. För Norrköpings <strong>kommun</strong> utgjorde stödet 1,3 miljkr/år. Kommunerna i Östergötland har erlagt fem procent av stimulansbidragentill kostnader för länssamordning. Mål och förväntaderesultat för Anhörig 300-projektet i Norrköping har varit att underprojekttiden arbeta fram och pröva modeller och metoder för anhörigstödså:– att anhörigvårdare känner att de har stöd och erkännande– att anhörigvårdaren är respekterad som samarbetspartner– att lägga grunden för en väl fungerande samverkan kring anhörigstödi framtiden– att ge ökade förutsättningar för att bo kvar i ordinärt boendeAvrapportering till Socialstyrelsen sker i februari 2002. Omsorgsnämndenfattar beslut om fortsatt anhörigstöd under mars 2002.Wretaprojektet vidareutvecklar samarbetet landsting- <strong>kommun</strong> omen väl fungerande vårdkedja.Det första principavtalet mellan landstingeti Östergötland och Norrköpings <strong>kommun</strong> om samverkan fören väl fungerande vårdkedja slöts 1993. De totalt fyra samverkansavtalsom idag finns, har fått till följd att en gemensam projekt- ochsamverkansorganisation har bildats - Wretaprojektet.Wretaprojektets övergripande mål är att erbjuda Norrköpingsbon engod vård och omsorg utifrån en gemensam värdegrund, en gränslössamverkan och optimalt användande av de samlade resursernaDe båda huvudmännen har utsett var sin projektledare samt medlemmarfrån resp verksamhet till en styrgrupp. Under året har manarbetat med uppgiften att utveckla och förbättra vård och omsorginom följande områden:– korttidsvård– rehabilitering av äldre och långvarigt sjuka– vård och omsorg i hemmet,– vård och omsorg om demenssjuka– vård och omsorg om psykiskt sjuka– barn och ungdomar i behov av särskilt stöd– särskilt vårdkrävande– medicinskt färdigbehandlade– tekniska hjälpmedel– personalförsörjning och kompetensutveckling.Wretaprojektet bygger på ett gemensamt synsätt om att samordnadoch väl fungerande vård och omsorg ska vara:– medborgar och brukarcentrerad,– fokuserad kring hållbara vårdkedjor– uthållig och flexibel– gränsöverskridande– högteknologisk– framdrivare av nya arbetsmetoder och ny kompetensOmslaget- ett kvalitetsutvecklingsprojekt inom handikappomsorgLag om särskilt stöd till funktionshindrade, LSSI en stor satsning med ekonomiska medel från <strong>kommun</strong>ens kompetensutvecklingsbudgetoch EU:s mål 3-pengar får all personal inomLSS-verksamhet möjlighet att delta i ett kvalitetsutvecklingsarbete.Den analys som gjordes av verksamheterna i slutet av år 2000, beträffandebehov av förbättring och utveckling, har legat till grundför det arbete som bedrivits under <strong>2001</strong>. Under året har 51 process-Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 47


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETVård och omsorg: omsorg om äldre och funktionshindradeledare fått utbildning för att var handledare i utvecklingsprocessen.Vidare har all personal genomgått fortbildning för att skapa effektivarearbetsklimat, hantera konflikter samt i samverkansabete och<strong>kommun</strong>ikation. Andra delar har varit teamutveckling, kognitivt förhållningssättsamt chefsutveckling.Projektet Individuell målplanering, IMP påbörjades under andrahälften av 2000. Projektet syftar till att all personal som arbetarinom äldre- och handikappomsorgen skall få utbildning inom sittansvarsområde för individuell planering. Arbetssättet skall utgå frånden enskildes självbestämmande och delaktighet. Alla som får hemtjänsteller bor i särskilt boende skall ha en kontaktman som ansvararför att målplanen vägleder det dagliga arbetet för brukaren.Mål och syfte:– stärka brukarens självbestämmande och delaktighet– garantera brukaren en individuell målplan. Brukaren tillsammansmed ansvarig personal fastställer målplanens innehåll.– målplanen är grund för genomförande och utvärdering från besluttill insats och utvärdering– garantera rättssäkerheten för brukaren och lagens krav på dokumentationProjektet är ett stort kvalitetsutvecklingsprojekt som innefattar mångadelar som kontaktmannautbildning, dokumentationsutbildning vilkeninnefattar både en innehållsmässig del och utbildning för datoranvändning.Den tvååriga projekttiden kommer att förlängas för attgenomföra intentionerna för all personal i verksamheten.Utvecklings- och fortbildningsgrupp (UFO-grupp), vilken har enbred representation från äldre- och handikappomsorg har under åretarbetat fram relevanta fortbildningsområden, deltagit i planering aväldredagarna <strong>2001</strong> samt hur de statliga stimulansmedlen för chefsutvecklingoch för rehabilitering ska nyttjas.Projekt- Praktik och utvecklingsstation. Äldrecentrum i Östergötlandhar tagit initiativet till att en praktik- och utvecklingsstation,PoU-station skall förläggas i Norrköping. Ett område med särskildaboendeenheter och omgivande hemtjänst skall ges en särskild rolloch får ett uppdrag som centralpunkt för:– praktikförlagd utbildning, såväl för studerande/studenter från gymnasieskolansOmvårdnadsprogram, som Hälsouniversitetets olikautbildningsprogram– olika utvecklingsinsatser, exempelvis metodutveckling, nya modellerför arbetsorganisation– nära och täta kontakter med relevant forskning. Här kan även evfinnas anställningar, som delas mellan forskning och verksamhetenpå enheten, klinisk adjunkt/lektor.Äldrecentrum har finansierat en projektledare under <strong>2001</strong>, verksamhetenplaneras starta höstterminen 2002.Verksamhetsutveckling och kvalitetFöljande Inriktningsmål skall relateras till nedanstående beskrivningav verksamhetens utveckling och kvalitet:– Med utgångspunkt från den gemensamma värdegrunden skall <strong>kommun</strong>enarbeta för att förverkliga ett gott liv för alla boende i Norrköping.Det goda livet inrymmer sociala, materiella, kulturella och hälsopolitiskaaspekter.– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall stödja sådana attitydpåverkande insatsersom leder till ömsesidig respekt och inlevelse. Därmed främjas delaktigheti samhället, integration av grupper och förståelse mellan generationer.– Norrköpings medborgare skall kunna leva i trygghet under hela livetoch känna tillit till <strong>kommun</strong>ens förmåga att vid behov erbjuda stödsamt god vård och omsorg.– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall underlätta varje invånares möjlighet attleva ett självständigt liv oberoende av egna förusättningar.Hemtjänst i eget boende, omfattning - vårdtagareTotalt hade 2.232 personer hemtjänst i oktober <strong>2001</strong>. Det är ungefärsamma antal som motsvarande period föregående år. Av dessa är27% män och 73% kvinnor. Volymen har dock ökat mellan årenmed 5% (60.000 timmar hemtjänst för helår). Volymökningen harframförallt skett inom höga hemtjänstnivåer.Diagrammet visar antalet personer med hemtjänst över 120 timmar/månad, mellan åren 1999 och <strong>2001</strong>.I den äldsta åldersgruppen har antalet personer med hemtjänst ökatkraftigt mellan åren, männen med 84% och kvinnorna med 34%.Omkring 1.500 personer i eget boende har beviljats trygghetslarm.Det innebär att man har en larmanläggning i hemmet som är lätt attanvända. Med denna kan den enskilde samtala med personal ochockså tillkalla hjälp i akuta lägen.Omkring 900 personer har matdistribution för sin lunchmat. Hemtjänstpersonalenlevererar varm mat vid lunchtid till hemmet.Under oktober månad <strong>2001</strong> hade 143 personer biståndet korttidsboende.Det är 15 fler än året innan och 25 fler än 1999Hemtjänst allmänt och i framtidenHemtjänsten syftar till att underlätta boende och det dagliga livet närålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv.48 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETVård och omsorg: omsorg om äldre och funktionshindradeÅldersgrupp 20-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-wTimmar hemtjänst/person och år 1 14 19 42 77 145 265Hemtjänsten kan, efter behovsbedömning, ge hjälp med praktiskagöromål i hemmet såsom städning, tvätt inköp och måltider. De flestaäldre med hemtjänst har också hjälp med olika former av personligomvårdnad t ex dusch, på- och avklädning, hygien och toalettbesök.Insatser i form av socialt stöd kan vid behov erbjudas för att knytakontakter med andra människor och för viss ledsagning.Antalet äldre personer kommer att fortsätta öka under de närmasteåren. Så även behoven av insatser från äldreomsorgen. Det är därförviktigt att göra bedömningar av de framtida behoven av insatser. Engrund för en sådan bedömning utgör det nuvarande behovet av hemtjänsti de olika åldersgrupperna. Den hemtjänstvolym som går ut tillvarje åldersgrupp i förhållande till den totala befolkningen, ger ettmått på hur mycket hemtjänst en person inom åldersgruppen genererar.I slutet av <strong>2001</strong> såg det ut enligt tabellen ovan.Det är stora skillnader mellan hur stort behov av hemtjänst en tillkommandeinvånare genererar - beroende på i vilken åldersgruppdenne befinner sig. Inom hela befolkningsgruppen över 80 år kan entillkommande person alltså generera 265 timmars hemtjänst ytterligare,om denne är över 90 år gammal. En annan person i sammastora åldersgrupp (80 år-w) motsvaras av 77 timmars hemtjänst perår, om denne är i ålder mellan 80-84 år.När befolkningsförändringar är en grund för att bedöma ett framtidabehov av äldreomsorgsinsatser är det alltså viktig att veta mer exakt ivilka åldersgrupper förändringarna förväntas ske.Kommunfullmäktiges särskilda utvärderingsområde <strong>2001</strong> gälldekvaliteten inom hemtjänst med därtill knutna stödinsatser som dagverksamhet,dagcentral, matservice och pensionärsjour. Tyngdpunkteni utvärderingen ligger på kvaliteten och på måluppfyllelse. Syftetmed utvärderingen är att undersöka hur brukare upplever kvaliteteni hemtjänsten. I stort sett har man varit nöjd med den hjälp manerhållit. Det mest negativa som utvärderingen visar är bristen på tid,vilket upplevs stressande av både hemtjänstmottagare och personal.De sociala insatserna, som promenader och pratstunder får stå tillbakaför praktiska sysslor.Omfattning av särskilt boende.Totalt redovisades i oktoberstatistiken 1.406 platser inom särskiltboende för äldre. Av dessa bodde män på 30% av platserna och kvinnorpå resterande 70%.På ¾ av platser bodde personer över 80 år.170 personer från vårdhem i Norrköping deltog i en aktivitetsdag för utvecklingsstörda under året. Foto: Håkan Sjöström.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 49


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETVård och omsorg: omsorg om äldre och funktionshindradePersonal inom äldre och handikappomsorgDiagrammet ovan visar att de tillgängliga platserna i särskilt boendeutnyttjas av 2% av ålderspensionärerna under 80 år, men av 17% avde äldre pensionärerna, över 80 år. Få personer under 65 år finnsinom särskilt boende, men denna åldersgrupp har ökat mellan 1999och <strong>2001</strong> från 53 till 77 personer.Utbyggnad och planering av äldreboende och särskilt boende förfunktionshindrade följer det program för 2002-2006, som beslutadesförra året. Under programperioden byggs 80 platser för särskiltboende för funktionshindrade och ca 150 platser för äldreboende.Därutöver finns ett stor antal platser i byggnader med 60- resp 70-tals standard, där det finns behov av att vidta åtgärder för att nå upptill dagens krav på särskilt boende för äldre och funktionshindrade.Detta är också viktigt ur arbetsmiljösynpunkt.Det blev inget tillskott av äldreomsorgsplatser under året pga att enenhet som blivit om och tillbyggd har använts som evakueringsbostadför boende från annan enhet som renoverats.Det råder stor brist på särskilda bostäder för funktionshindrade, blandannat beroende på brist på lämpliga tomter eller hus.FramtidenBefolkningsutvecklingenUnder den närmaste 9-årsperioden 2002-2010 förväntas den äldrebefolkningen öka med drygt 2.200 personer - varav de över 80 år stårför knappt 300 personer. För att bäst kunna bedöma det framtidabehovet av hemtjänst bör man dock använda prognoser med snävareåldersindelningar. Då framgår att inom gruppen över 80 år ökar befolkningenöver 85 år kraftigare, medan 80 till 85-åringarna förväntasminska i antal.Bristen på personal inom vård och omsorg är kännbar nu och kommermed stor sannolikhet att så förbli och förstärkas ytterligare underde närmaste åren. För vissa funktioner är rekryteringsproblemenstora redan idag, som för sjuksköterskor och personliga assistenter.Fram till 2008 beräknas att <strong>kommun</strong>en behöver nyanställa drygt 1000personer för att ersätta personalavgångar p g a pensioneringar och förpersonal till den planerade utbyggnaden av särskilt boende samt förstärkningav personalbemanningen. Speciella rekryteringsinsatserpågår idag, dessa får inte avmattas utan istället stärkas och hitta nyavägar.Kontinuerlig fortbildning måste erbjudas personal i verksamheteninom områden som demenssjukdomar, psykiska funktionshinder, etikoch bemötandefrågor .Nära samarbete med utbildning och forskning måste utvecklas ytterligareför nödvändigt kunskapsutbyte och utveckling av verksamheten.En stor fråga är huruvida dagens utbildningar och kompetenskravär optimalt anpassade till kompetensbehovet inom <strong>kommun</strong>ensäldre- och handikappomsorg.Rapporter– Individuella målplaner, sammanställning av slutsatser och åtgärderunder <strong>2001</strong>, Ingegerd Johansson, Mimer– Utvärdering av kvaliteten inom hemtjänsten år <strong>2001</strong>, Marie Augustsson,Berednings- och planeringskontoret– Anhörig 300, rapport till socialstyrelsen - Birgitta Hasselrot , Berednings-och planeringskontoret– Vardagssituationer i särskilt boende. Rapport 2002:1 LänsstyrelsenÖstergötland– Socialtjänsten i Östergötland. Årsrapport <strong>2001</strong>. Rapport 2002:7Länsstyrelsen Östergötland– Wreta-projektet, utredningar och rapporterAntal personerÅldersgrupp ..... 65-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år-wÅr <strong>2001</strong> .............. 14 658 3 631 1 974 909År 2002 .............. 14 586 3 631 1 974 909År 2003 .............. 14 480 3 743 1 955 936År 2004 .............. 14 527 3 752 1 967 963År 2005 .............. 14 550 3 637 2 110 985År 2006 .............. 14 717 3 497 2 206 1 024År 2007 .............. 15 015 3 490 2 235 1 043År 2008 .............. 15 442 3 412 2 308 1 049År 2009 .............. 15 987 3 360 2 319 1 071År 2010 .............. 16 601 3 315 2 259 1 155Åldersgruppen 65-79 år fortsätter minska t o m år 2003. Därefterinleds en ökning som accelererar 2006. Åldersgruppen 80-84 år nårsitt största antal 2004 och minskar därefter. Med kraftiga minskningari slutet av perioden. Åldersgruppen 85-89 år är ganska konstanti antal fram till 2004 och ökar därefter, medan åldersgruppenöver 89 år förväntas öka stadigt under hela perioden.50 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETIndivid- och familjeomsorg: barn- och ungdomsvård, vuxenvård/missbruksvårdIndivid - och familjeomsorgen (IFO) omfattar barn- och ungdomsvård,vuxenvård samt försörjningsstöd och regleras av Socialtjänslagen(SoL), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård avvuxna missbrukare i vissa fall (LVM)Viktiga händelser under åretSocialnämnden övertog i januari ansvaret från produktionsutskottetför följande produktionsenheter:ett vuxenvårdsblock, vars verksamheter vänder sig till vuxna medmissbruksproblem eller med psykisk ohälsa kombinerad med missbruk,som har olika boendeformer, såsom hem för vård eller boende(HVB), inskrivningsboende, motivationsboende, utvecklingsboendeoch stödboenden. Olika former av strukturerade sysselsättningar ingårför personer, som under en rehabilitering inte klarar ett arbete påden öppna arbetsmarknaden eller en daglig verksamhet ochett barn- och ungdomsblock som innehåller en strukturerad öppenvårdsverksamhetbestående av stödboende samt sysselsättnings- ochfritidsverksamheter.Beställar-utförarmodellen för individ- och familjeomsorgen avveckladesoch ersattes av interna uppdragsöverenskommelser.Ett policyprogram för barn och ungdomsutredningar har arbetatsfram - utgångspunkterna är: Stöd och insatser för barn och ungdomarskall alltid utgå från ett barnperspektiv och barns och ungdomarsrätt till båda sina föräldrar. Det är viktigt, att socialnämndengenom tidiga insatser och via ett metodiskt och systematiskt utvecklatföräldrastöd kan stärka föräldrarna i deras föräldraroll.Vissa kvalitetsfrågor har ägnats speciell uppmärksamhet :– klagomålshanteringen - ett viktigt verktyg i utvecklings- och förbättringsarbetet,har funnit sina former under året. I en rapportfrån länsstyrelsen framkommer att : ”Socialnämndens i Norrköpingriktlinjer och rutiner är mycket bra och uppfyller enligt Länsstyrelsensmening alla krav som kan ställas. Väl genomtänkt ochdetaljerad, där man delat upp rutinen med lite olika regler beroendepå hur klagomålen kommer in. Även synpunkter/klagomål riktadetill politiker omfattas av rutinen.”– genom individ och familjeomsorgens internkontroll utvecklas arbetetmed tillsynsärenden samt internkontroller i samband medklagomål. De flesta klagomål och begäran om tillsyn handlar ombemötandefrågor, vilket innebär internkontrollens arbete ger enåterkoppling till nämndens mål om respekt, trygghet, attityder ochsjälvständighet.– benchmarking - sedan 1999 deltar socialförvaltningen i ettbenchmarkingprojekt tillsammans med Jönköping, Västerås ochÖrebro <strong>kommun</strong>er. Arbetet började med en jämförande studie avkostnader i förhållande till gjorda insatser, därefter har inriktningenvarit barn- och ungdomsvård, bl.a. har jämförbara nyckeltaltagits fram. Under <strong>2001</strong> genomfördes en s k gemensam vinjettstudiei de fyra <strong>kommun</strong>erna avseende handläggningen av tre ungdomsärenden.Metoden med vinjettstudier ger underlag för kvalitetsdiskussioneroch diskussioner om behov av förbättringar, arbetssättoch arbetsmetodik. Syftet är att få en kvalitativ bild av hurhandläggare resonerar när ett ärende aktualiseras. Resultatet harlett till ett fortsatt fördjupat samarbete kring utredningsmetodik.– balanserade styrkort- inom vuxenvården/missbruksvården har vidHageby och Eneby fältenheter genomförts ett projekt med enmodifierad form av balanserade styrkort. Syftet har varit att få engenomgripande bild av den enskildes situation och behov samtsocialsekreterarnas funderingar kring alternativa lösningar för denenskilde och till slut varför en bestämd insats erbjuds. Genom ekonomiskberäkning av både de beslutade insatserna och de alternativ,som har varit aktuella, uppnås en ökad kunskap om olika jämförbarakostnader på både kort och lång sikt. Projektet kommeratt slutredovisas under februari/mars 2002.– framtagning av rutin för handläggning av ärenden, där vuxnapersoner med funktionshinder blir utsatta för brott eller själva ärmisstänkta gärningsmän - syftet med rutinen är att hindra övergreppoch övriga brott, samt ha tydliga metoder för hur man skaagera och handlägga dessa svåra ärenden. Socialnämnden är därmedförsta nämnd i landet som har en rutin för handläggning avdessa ärenden.– verksamhetsuppföljning - i verksamhetsplanen angavs att socialnämndenskulle utveckla, förbättra och kombinera det ekonomiskauppföljningsarbetet med kvalitetskontroll av erhållna och förväntaderesultat både ur ett brukar-/klient och verksamhetsperspektiv.Ett material har arbetats fram för den kontinuerliga budgetuppföljningen.Budgetansvariga erhåller statistisk avseende beslutadeoch pågående insatser och kan på ett enkelt sätt göra jämförelsermed de medel som finns i budgeten för motsvarande insatser– en genomgång av i stort sett samtliga aktuella avtal med externaentreprenörer/ vårdgivare har gjorts för att tydliggöra de uppdragoch krav, som socialnämnden kan ställa på verksamheten utifrånerhållen ersättning. Avtalen skrevs också om så att de skall varalättlästa för alla parter.– kvalitetsutbildning - en utbildning i kvalitetsfrågor har genomförtsför socialförvaltningens ledningsgrupp, samtliga IFO-ledare,samordnare, enhetschefer, beställare och andra specialistfunktionervid staben. Utbildningen utgör grunden för utarbetandet avverksamhetsplanen för 2002.Ett policydokument för fältarbete antogs av socialnämnden i oktober.Målsättningen med detta program är, att– förhindra uppkomsten av sociala problem– skapa förutsättningar för en god social uppväxtmiljö– nå och stödja grupper och enskilda barn och ungdomar, som är ibehov av särskilt stöd.Kännetecknande för socialtjänstens fältarbete skall vara närhet, flexibilitet,kontinuitet och samverkan.Familjepedgagogverksamheten har varit föremål för en total översyn,avseende organisation, innehåll i arbetsuppgifter och personalensbehov av kompetensutveckling. I oktober fastställde socialnämndenen delvis ny inriktning på samt organisation för familjepedagogverksamheten.Den övergripande målsättningen är:– att utifrån barnens bästa stärka föräldrarna i deras föräldraroll ochverka för att barn och ungdomar kan växa upp i sitt föräldrahemunder trygga förhållanden,– då separation mellan föräldrar och barn är oundviklig bidra till attden sker på ett sådant sätt att både barn och föräldrar känner sigdelaktiga och respekterade,– att under placeringstiden bidra till att stärka föräldrarna att se barnensoch ungdomarnas behov.Organisationen innebär att ett centralt team tillskapats, vilket kommeratt arbeta på uppdrag av fältenheterna.Frideborg startade 1994 och målgruppen var då kvinnor, vilka harblivit utsatta för våld av män i nära relationer. Verksamheten utvid-Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 51


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETIndivid- och familjeomsorg: barn- och ungdomsvård, vuxenvård/missbruksvårdgades 1999 till att försöka nå barn, som lever i hem där det förekommervåld. Syftet var att kartlägga situationen för de barn, som lever ihem, där våld förekommer samt att i samarbete med berörda myndigheterutveckla arbetsmetoder, som tillgodoser målgruppens behov.Socialnämnden beslutade under <strong>2001</strong> att permanenta verksamhetenfrån 2002.Inom Frideborg pågår sedan augusti och ett år framåt ett projekt,finansierat av socialstyrelsen, som vänder sig till unga våldsutsattakvinnor i åldern 16 – 24 år. Syftet med detta projekt är att– nå fler unga kvinnor som varit och är utsatta för kvinnomisshandel– utveckla metoder för att bäst hjälpa dem i sin utsatta situation– föreslå hur ett varaktigt stöd till denna grupp kan se ut.Resurscentra - Basklasser - Samverkan med skolan. Team Södra ären samverkan mellan i första hand Hageby fältenhet, södra <strong>kommun</strong>delsnämnden,skola och fritid för 5 –6 ungdomar i åldern 12 –16 år, som har behov av stödinsatser och extra stöd i undervisningen.Här arbetar socialsekreterare, specialpedagog och fritidsledare tillsammans.Verksamheten har pågått drygt ett år. Man upptäckte attdet är i skolsituationen som problemen uppstår och att problemenmåste lösas där. I verksamhetsrapporten sägs: ” Våra erfarenheter hittillssäger oss, att det inte är särskilt fruktbart att samla en gruppungdomar med liknande problematik under ett och samma tak. Istället skall problemen i så stor utsträckning som möjligt lösas i desituationer där de uppstår d v s i familjen, i skolan och på fritiden. Visom personal kan heller inte ensamma bära ansvaret för ungdomarnautan det krävs en gemensam ansträngning av samtliga vuxna i denunges omgivning och nätverk för att uppnå en förändring. Det ärockså i ungdomarnas naturliga miljö som de bästa verktygen och arbetsredskapenfinns”.Skolverksamhetens nya indelning i s.k. spår medförde nya gränsdragningarsom påverkat samverkan mellan socialtjänsten och skolanavseende mer konkreta utvecklingsprojekt. Året har därför karakteriseratsav diskussioner och möjligheter att finna nya former förkonkret samverkan.Satsning på tidiga gruppinriktade öppenvårdsinsatser har ägt rumför olika åldersgrupper, utifrån de behov som finns inom fältenhetensupptagningsområde, fältenhetens personalsituation och i mångafall i samarbete med olika samverkanspartner.Viss kritik har riktats mot socialtjänsten för bristande samverkan.Personalsituationen har under året har varit problematisk vilket inneburitatt samverkansarbetet ibland måst stå tillbaka för det lagstadgadeutredningsarbetet jml § 50 socialtjänstlagen. Intresset och engagemangetför ökad samverkan är stort, men för att kunna genomföradessa behövs en stabil personalsituation.Barn- och ungdomsblocket - Sesam - med totalt 36 platser medboende, sysselsättning, familjestöd och fritidsverksamhet har underåret utvecklats utifrån efterfrågan. Trycket på ungdomsboendet ochandra alternativa boendeformer har varit mycket stort. Ungdomsboendethar haft en ständig kö. Sesam kommer från och med 2002 attutökas med två verksamheter, dels ett kollektivboende för ungdomari Ektorp och dels det centrala familjepedagogteamet. Överflyttningentill socialnämnden har redan givit positiva effekter,Speciella projekt.I Hageby pågår sedan 2000 ett utvecklingsprojekt i samverkan medkultur- och fritidsverksamheten och chilenska föreningar - La Casa,som vänder sig till latinamerikanska ungdomar och deras familjer.Målgruppen är framför allt ungdomar (pojkar) med latinamerikansktursprung som genom utanförskap och tilltagande missbruk är i riskzonen.Ekonomiskt stöd till projektet erhålls från Integrationsverket.Vid Navestad fältenhet har man arbetat med särskilt stöd till romerfrån forna Jugoslavien, vilka befinner sig i en riskzon. Satsningen harägt rum på tre olika nivåer, familjerna, barn och ungdomar och deyngre männen.Svårigheten att hitta bostäder till personer med missbruksproblem,social problematik eller psykiska besvär har ökat. Denna svårighethar inte enbart drabbat ensamstående utan även ensamstående medbarn och familjer. Socialjouren har idag också svårt att finna lösningarpå boendefrågan i akuta situationer. I många fall har vuxna i behovav behandling för sitt missbruk tvingats till vård inom institution pg a bostadsbrist, trots att en behandling i öppenvård skulle ha varitminst lika bra.Olika fastighetsägare har visat upp en hård attityd gentemot de personer,som inte kan visa upp ett stadigvarande arbete och en heltproblemfri tillvaro. Bostadsproblematiken tycks ha blivit en angelägenhetenbart för socialtjänsten.Bostadsfrågan är också en fråga, som under året har visat på en djupskiljelinje mellan socialförvaltningen och försörjningsstödskontoret.Denna skiljelinje handlar om möjligheten för personer, som genomgåren rehabilitering eller behandling att få ekonomiskt bistånd tillen tidigare hyresskuld. Ett bistånd, som är nödvändigt för att detöver huvudtaget skall vara möjligt att kunna söka en ny bostad. Personermed psykiska besvär är en grupp som ofta hamnar mellan dessa”två stolar. För människor med psykisk ohälsa eller s.k. dubbeldiagnosd v s psykisk ohälsa kombinerat med ett missbruk har socialtjänstentvingats ta ett allt större ansvar, när sjukvården minskarsina resurser för denna grupp.Exempel på Vård- Behandling- Vuxna– Öppenvård - Vårdkedjan/boendetrappan (BoSSE) vilken påbörjadesunder 2000 omfattar boende, stöd- och sysselsättningsenheterhar fortsatt utvecklas under året och fr o m hösten ingår ävenen daglig verksamhet.Arbetet utgår från missbrukarnas behov ochkarakteriseras ett metodiskt tänkande med huvudfokus på motivations-och förändringsarbete. Personalen arbetar gränsöverskridande,vilket bidragit till ökad förståelse mellan fältenheterna ochvårdkedjans/boendetrappans olika personalkategorier. Beläggningenhar varierat under året, bl a p g a renoveringsbehov. Svårigheten attfå tillgång till lägenheter har varit ett mycket stort problem, eftersompersoner inomvårdkedjan/boendetrappan ofta har ett tungtmissbruk som kräver mer än ett stödboende.– Dagverksamheten Spiran - startades under hösten i samarbete medföreningen Verdandi. Här bedrivs en strukturerad verksamhet dagtid.Spiran har två målgrupper, en särskild kvinnogrupp samt enblandad grupp. För båda grupperna är det gemensamma kriterietför att få delta i verksamheten, att missbruket är av sådan art, attman ej har förmåga att klara av sin vardag. Kvinnorna skall ha ettsärskilt behov av att få vistas i en miljö avskild från män. Efterfrågantill kvinnoverksamheten har varit mycket stor, och redan ettpar månader efter verksamhetsstart hade verksamheten full beläggning.– Fältenheters öppenvård för personer med missbruksproblem varaven del verksamheter bedrivs i samverkan med olika samverkanspartner,exempel på verksamheter– I Eneby har ett projektarbete med goda resultat bedrivits för ca15 unga narkotikamissbrukare i åldern 18 – 25 år,- ”Bostadsbevarande grupp” i Eneby - två socialsekreterare skall52 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETIndivid- och familjeomsorg: barn- och ungdomsvård, vuxenvård/missbruksvårdarbeta fältförlagt under två år med stöd till ca 25 vuxna missbrukarei eget boende. för att försöka förhindra institutionsplacering.- ”Hela Människan” i Åby bedriver i samverkan med fältenhetendagverksamheten Fyren i form av café och gruppverksamhet förpsykosocialt utslagna grupper i stort och människor i behov av attknyta kontakter med andra, det finns också möjlighet till arbetsträning.- Bergets fältenhet arbetar speciellt med samtal med missbrukareför att motivera dem att söka vård i ett tidigt skede.- Ellens behandlingshem ( HVB) vänder sig till enbart kvinnor.Kvinnor med en allt svårare problematik med långvarigt och gravtmissbruk av både alkohol, narkotika och läkemedel, i dålig psykiskoch fysisk balans med behov av behandlingsarbete under fleraår.- City behandlingscenter (HVB) omfattande 11 platser har förstärkbehandlingsarbetet och utvecklat verksamheten bl.a. i sambandmed utslussning under året. P g a brist på bostäder har vårdtidernaförlängts och påverkat klientens motivation till förändringav sitt missbruk.- REHAB-konferenserna dvs samarbetet kring personer med psykiskohälsa fortskrider. Konferenserna har utvecklats på olika sätt iolika delar av <strong>kommun</strong>en. Här möts de olika vårdgivarna kring enperson och utifrån en helhetssyn på dennes problem kan stödinsatsersamordnas. Denna samverkansform har medfört ett mycketgott samarbete mellan olika vårdgivare och möjliggjort lösningarför de enskilda personerna.- NOA beroendeenheten en viktig samarbetspartner framföralltkring heroinmissbrukarna och deras deltagande i subutexbehandlingen,som fördubblats under året. NOA är ett samverkansprojektmellan landstinget i Östergötland, Söderköpings, Norrköpings,och Valdemarsviks <strong>kommun</strong>er samt försäkringskassan. Samverkansavtaletupphörde den 31 december <strong>2001</strong>, men har förlängtsett halvår för att finna nya former för fortsatt samverkan. Valdemarsvik<strong>kommun</strong> samt försäkringskassan kommer att lämna samarbetet.Personalens kompetensutveckling. Förvaltningen har ett bra introduktionsprogramför nyanställda och en fastställd modell för kompetensutvecklingi form av kompetenstrappan - under <strong>2001</strong> har 66personer deltagit i högskolans poängutbildning. Utbildningarna haromfattat rättsutbildning, vetenskaplig teori, barn och familj, att samtalamed barn/barnintervjuer, samt nätverksutbildning. Sex personergår också en magisterutbildning. Ett flertal utbildningar har anordnatsinom förvaltningen och inom enheterna bl a i handläggning ochdokumentation, utbildning i nya socialtjänstlagen, föreläsningar i sambandmed utarbetande av policydokumentet för barn- och ungdomsutredningaroch på olika teman, som missbruksvård, sexuella övergreppmot barn, erfarenheter av vård i familjehem och HVB, nätverksutbildninginom psykiatriprojektets ram samt en socialarbetardag,Rekryteringen av socialsekreterare har varit mycket besvärlig. Föratt kunna klara akuta situationer har bemanningsföretag anlitats.Bristen på erfarna socialsekreterare är ett stort hot mot ambitionernaoch målet att minska dyra HVB-placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser.Socialförvaltningen är konkurrenskraftiga, när detgäller innehåll i tjänster och möjlighet till utveckling i arbetet, meninte i lönehänseende.Socialförvaltningen har en ung socialsekreterarkår, vilket medför föräldraledigheteroch en större rörlighet i byte av tjänster. Cirka 30 %av förvaltningens socialsekreterartjänster är rekryterade under desenaste två åren och är socialarbetare utan längre erfarenheter. Arbetetför dessa unga engagerade medarbetare blir då slitsamt.Verksamhetens utveckling och kvalitetFastställda mål för individ- och familjeomsorg är KF:s inriktningsmål:- Med utgångspunkt från den gemensamma värdegrunden skall <strong>kommun</strong>enarbeta för att förverkliga ett gott liv för alla boende i Norrköping.Det goda livet inrymmer sociala, materiella, kulturella och hälsopolitiskaaspekter- Norrköpings <strong>kommun</strong> skall stödja sådana attitydpåverkande insatsersom leder till ömsesidig respekt och inlevelse. Därmed främjas delaktigheti samhället, integration av grupper och förståelse mellan generationer- Norrköpings medborgare skall kunna leva i trygghet under hela livetoch känna tillit till <strong>kommun</strong>ens förmåga att vid behov erbjuda stödsamt god vård och omsorg- Norrköpings <strong>kommun</strong> skall underlätta varje invånares möjlighet attleva ett självständighet liv oberoende av egna förutsättningarochsocialnämndens delmål:- RESPEKT - Norrköpingsbon skall i sina möten med socialtjänstenalltid uppleva, att dess företrädare aktivt lyssnar på honom/henne, attdennes egna resurser blir sedda och tillvaratagna och att han/hon fårstöd i att utveckla de egna resurserna.- TRYGGHET - Norrköpingsbons olika möten med socialtjänsten skallalltid karakteriseras av ett professionellt bemötande från dess företrädarebyggt på kompetens och kunskap, vilket i alla lägen garanterardenne rättssäkerhet, få en tydlig information om de olika alternativ,som han/hon kan erbjudas, få en lättförståelig och utförlig informationom innebörden av de beslut, som fattas.- SJÄLVSTÄNDIGHET - Norrköpingsbon skall med hänsyn till sinålder i mötet med socialtjänsten alltid med utgångspunkt i det egnaansvarstagandet och inom de för socialnämnden tillgängliga resursernakunna påverka valet av insatser och dess utformning, vara säkerpå, att han/hon inför en valsituation har informerats om de krav, somställs på honom/henne inom de olika valmöjligheterna, känna sig säkerpå, att han/hon har blivit väl informerad om syftet med och därtillvarit delaktig i utformningen av målen med det föreslagna stödeteller insatserna inom de olika valsituationer, som presenteras.- ATTITYDER - Norrköpingsbon skall i mötet med socialtjänsten alltiduppleva, att han/hon får ett gott bemötande, vilket innebär, atthan/hon blir respekterad för den person, som han/hon är, att socialtjänstensföreträdare tar sig tid att lyssna, har inlevelseförmåga samtrespekterar hans/hennes integritet och inte förtar sig något som rörhonom/henne utan att han/hon är informerad och delaktig.Socialnämndens verksamhetsplan för <strong>2001</strong> byggde på ekonomiskbalans och krav på förändringar av verksamheten inom individ- ochfamiljeomsorg. Att uppnå budgetbalans innebar en omprövning avbefintliga verksamheter och arbetsmetoder vilket ställde stora kravpå samtliga medarbetare och ledning.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 53


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETIndivid- och familjeomsorg: barn- och ungdomsvård, vuxenvård/missbruksvårdBarn och ungdomsvårdFör individuella insatser för barn och ungdomar ligger alltid en utredningtill grund. En utredning aktualiseras genom föräldrars, barnseller ungdomars egen ansökan om stöd samt genom anmälan om attbarn och ungdomar far illa eller att deras psykiska hälsa utsätts förfara eller riskerar att utsättas för fara.14%12%10%8%Antalet 0-20 år aktuella vid förvaltningen i procent av totalantalet i respårsklass 2000 och <strong>2001</strong>Procent av total 2000Procent av total <strong>2001</strong>Utredningsarbetet inom barn- och ungdomsvården sker utifrån ettbarnperspektiv, där barnets/ungdomens behov samt föräldrarnasmöjligheter att kunna möta dessa synliggörs. Utredningen skall ocksåtydliggöra för socialtjänsten hur barn, ungdomar och deras föräldrarskall kunna erhålla det individuella stöd eller de individuella insatser,som de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.En målsättning inom barn- och ungdomsvården under år <strong>2001</strong> var -att omfördela kostnaderna från dyr vård inom hem för vård ellerboende (HVB) utanför <strong>kommun</strong>en till en mer utbyggd familjehemsvårdkombinerad med platser inom HVB inom <strong>kommun</strong>en eller inärliggande <strong>kommun</strong>er för att möjliggöra fortsatt arbete med barnets/ungdomensfamilj och nätverk.En annan målsättning var att fortsätta att utveckla en stor flexibiliteti tillgängliga öppenvårdsresurser för att kunna ge barn, ungdomaroch deras familjer stöd. För att lyckas med detta krävs att övriga aktörer,som arbetar med barn och ungdomar, också ta sitt ansvar. Tyvärrhar andra aktörer inte tagit sin del av ansvaret. Under <strong>2001</strong> hart ex en konflikt rörande tolkning av stödboende för ungdomar funnitsmellan socialförvaltningen och försörjningsstödskontoret. Somen följd av detta har socialnämnden tvingats fatta beslut om hyra ochuppehälle till ungdomarna i stödboenden. Enligt <strong>kommun</strong>ens reglementehar socialnämnden inte rätt att fatta sådana biståndsbeslut.Verksamhetens utveckling och kvalitetSocialnämndens insatser för barn och ungdomar består av både individ-och gruppinriktade insatser. Presenterad statistik avser enbartindividrelaterade insatser, d v s insatser som beviljats det enskildabarnet/ungdomen och dess föräldrar utifrån en ansökan eller anmälanoch där den genomförda utredningen har visat ett behov av stödeller annan insats från socialnämndens sida. Den verksamhet sombedrivs i grupprelaterad form finns inte med i statistikmaterialet.6%4%2%0%0 år 1år 2år 3år 4år 5år 6år 7år 8år 9år 10årAndelen barn och ungdomar som varit aktuella vid socialförvaltningenunder år <strong>2001</strong> varierar mellan ålderskullarna och mellan <strong>kommun</strong>delarna.Några fältenheter, såsom Hageby och Eneby fältenheter rapporteraren ökad tillströmning.Vårdinsatser dvs samtliga de individuella insatser, som socialnämndenkan erbjuda eller vidta genom egen personal eller via upphandladetjänster av privata utförare, d v s stödjande samtal, kontaktfamilj,placering inom HVB eller familjehem, m fl.Totalt har 1 088 barn och ungdomar vid något tillfälle fått någonform av insats från socialnämndens sida under året, en marginellminskning i förhållande till år 2000 som är jämförelseår i nedanståendeuppgifter.Socialnämndens målsättning att öppenvården under året skulle uppgåtill 80 % av det totala antalet insatser har uppnåtts eftersom totalt856 barn och ungdomar (73procent) erhöll öppenvårdsinsatser. Tilldessa skall tidiga insatser i form gruppverksamheter för både ensamståendeföräldrar med barn och speciella ungdomsgrupper, som underåret har förekommit inom samtliga fältenheter läggas till. 232barn och ungdomar var placerade inom familjehemsvården (27procent).Antalet boendedygn inom stödboende för ungdomar/ungdomsboendeminskade med 3 110 dygn i förhållande till 2000 och uppgicktill totalt 15 749 dygn. Antalet boendedygn inom stödboende/ungdomsboendehar sedan 1999 minskat med 31procent.11år12år13år14år15år16år17år18år19år20år14001<strong>2001</strong>000800600Utveckling antalet insatser totalt4000035000300002500020000Utveckling antal vårddygn HVB BoU 1997-<strong>2001</strong>HVB §12HVB Övrigt39182412 15026064400150004056<strong>2001</strong>00000jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-015000012219 24869 30200 31030 305981997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>I genomsnitt har 1 030 barn och ungdomar/månad erhållit någonform av insats eller stöd från socialförvaltningen jmfr med 1096 år2000. Familjerna har dock oftast en mycket komplicerad och svårproblematik, som kräver stort engagemang och långvariga insatser.Socialtjänsten möter idag familjer, där föräldrarna ej längre orkar varaföräldrar och ”avsäger” sig sitt föräldraskap. Narkotikamissbruket gårallt längre ner i åldrarna samtidigt som det också blir tyngre.158 barn och ungdomar varit föremål för vård inom HVB - en ökningmed 11 personer - antalet vårddygn har minskat med 1342dygn, trots att fler varit föremål för vård. Minskningen beror till störstadelen på, att antalet vårddygn vid SIS-institutioner (fd ungdomsvårdsskola,dvs §12-placering) har minskat med 5 procent .Genomsnittligavårdtiden inom HVB var under året 154 dygn - en betydan-54 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETIndivid- och familjeomsorg: barn- och ungdomsvård, vuxenvård/missbruksvårdde minskning i förållande till 2000 då den genomsnittliga vårdtidenuppgick till 250 dygn.Antalet vårddygn avseende mor-barnplaceringar inom HVB (oftasts.k. utredningsplaceringar) har under <strong>2001</strong> halverats i förhållandetill 2000 och uppgick till 3592 dygn. En förklaring till detta är förvaltningensegna utredningslägenheter inom Hageby respektiveKlockartorpets fältenheter, där arbetsmetoder fortsatt att utvecklas.Erfarenheterna visar att även familjer med mycket svår social problematikupplever, att denna utredningsmetod är positiv för hela familjen.Milj kr80706050403020100Bruttokostnader 1997-<strong>2001</strong>Fam.hemsvårdInstitutionsvårdKontaktfamilj69,464,657,446,428,523,2 24,4 24,6 24,6 28,97,9 8,3 9 9,3 8,91997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>70000600005000040000300002000010000025%Vårddygn HVB och familjehem37%3093339%37%34118 33442 321001627547695 51744 53842 56049 638011997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>Vårddygn Familjehem Vårddygn HVB Procent HVB av total33%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%Den procentuella kostnadsfördelningen för barn- och ungdomsvården<strong>2001</strong> visar att. institutionsvårdens andel av totalkostnaden harminskat med 1 %. Familjehems- och öppenvårdskostnadernas andelav totalkostnaderna har ökat med 1 % respektive 2 % och personalkostnadernasamt boende har minskat med 1 %.Anmälningar om– misstänkt sexuella övergrepp, barnmisshandel och försummelse/vanvård/omsorgsbrist har minskat med 27 % och uppgick till 95– avseende fysisk eller psykisk barnmisshandel har minskat med 51% och uppgick till 67Antalet vårddygn inom familjehemsvården ökade med 7 752 dygn iförhållande till år 2000 och uppgick <strong>2001</strong> till totalt 63 801 dygn,vilket är en ökning med nästan 14 procent. Ökningen sedan 1997uppgår till 34 procent.– sexuella övergrepp är i stort sett oförändrade och uppgick till 27under <strong>2001</strong>.– 50 % av inkomna anmälningar avseende sexuella övergrepp ochfysisk och psykisk misshandel har polisanmälts, vilket är en ökningmed 15 % i förhållande till år 2000.250020001500Snittkostnader HVB-dygn och familjehemskostnader 1997-<strong>2001</strong>HVBFam.hemsvårdResursteamet - som inrättades 2000 som ett stöd (konsulter ellermedhandläggare) för fältenheternas socialsekreterare i framför alltkomplicerade barn- och ungdomsutredningar har under året till vissdel fått fungera som pooltjänster i akuta personalsituationer. Derasroll som stöd och utvecklare av arbetsmetoder i samband med utredningsarbetethar fått stå tillbaka.10005000500 484 4571679 1668 1671 191943121344301997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>Kostnader för barn och ungdomsvård. För vård inom HVB uppgickkostnaderna <strong>2001</strong> totalt till 81 427 tkr, en kostnadsökning motsvarande7,6 procent - trots att antalet vårddygn minskar.Kostnadenper vårddygn och placering har ökat från 1 919 kr/dygn under 2000till 2 134 kr/dygn under <strong>2001</strong>, en ökning med 215 kr per vårddygn.Kostnaden för familjehemsvården uppgick till totalt 27 435 tkr.,kostnaden per dygn och placering i familjehem uppgick till 431 kr/dygn under <strong>2001</strong>. Kostnaden per vårddygn och placering i familjehemhar sedan 1997 kontinuerligt minskat. Inom den förstärkta familjehemsvårdenfinns idag 5 familjer, vilka familjehemsgruppen harskrivit kontrakt med. Den 31 december <strong>2001</strong> var 12 barn/ungdomarplacerade i dessa familjehem. Av dessa 9 var 12 barn/ungdomarunder 13 år.Vuxenvård och missbruksvårdSocialtjänstens individuella insatser inom vuxenvård utgår alltid frånden enskildes ansvar för sin egna livssituation och medinflytande avseendeåtgärderna, med undantag av insatser som görs med stöd avlagen för vårda av vuxna missbrukare (LVM). Socialtjänstens insatserskall stödja en förändring i den enskildes livssituation, vilket kräveratt de krav som är möjliga att ställa på varje enskild individ blir tydligt.I socialnämndens verksamhetsplan angavs:” Under <strong>2001</strong> skall socialnämnden utveckla en helhetssyn inom denöppna vården på den enskildes behov av boende, sysselsättning ochfritidsaktiviteter byggt på eget ansvar och med utgångspunkt frånindividens egna resurser för att därmed kunna förhindra vård inomhem för vård eller boende (HVB). Under <strong>2001</strong> skall ökningen avantalet placeringar inom hem för vård eller boende (HVB), stoppas.Placeringar inom HVB med stöd av socialtjänstlagen skall enbartfå förekomma i yttersta undantagsfall och där placeringen utgören viktig länk i en mycket långsiktig behandlingsplanering.En fortsattkraftig satsning på utveckling av den öppna vården utifrån enhelhetssyn på boende, sysselsättning och möjlighet till en struktureradfritid för personer med missbruksproblem och/eller psykiska problemskall ske.”Målsättningen att minska antalet vårddygn inom hem för vård ellerboende (HVB) har inte uppnåtts. Antalet personer är i stort settoförändrat, däremot har den genomsnittliga vårdtiden vid placeringNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 55


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETIndivid- och familjeomsorg: barn- och ungdomsvård, vuxenvård/missbruksvårdökat kraftigt jämfört med <strong>2001</strong>. En förutsättning för öppenvård påhemmaplan är att människor kan erbjudas en bostad. Under år <strong>2001</strong>har olika fastighetsägare intagit en attityd som utesluter människor,som har eller haft missbruksproblem, social problematik eller psykiskohälsa, från rätten till egen bostad. Inte heller ges möjlighet tillatt erhålla en s.k. stödlägenhet. Avsaknaden av bostäder har bidragittill länge vårdtider i samband med vård inom HVB.Verksamhetens utveckling och kvalitetSom framgår av nedanstående tabell har antalet insatser inom vuxenvården/missbruksvårdenminskat med cirka 10 % i förhållande till2000, från 988 st ärenden/månad till 888. Minskningen är framförallt inom öppenvårdens stödboendeverksamhet och inom den öppenvård,som sker genom förvaltningens egna resurser.1<strong>2001</strong>000800Uvecklingen antal biståndsinsatser vuxna 1997-<strong>2001</strong>934842Antalet boendedygn inom stödboende inklusive de olika boendeformernainom vårdkedjan/boendetrappan har minskat med 13 %och uppgick <strong>2001</strong> till totalt 8 206. Största minskningen står stödboendeverksamheten6 600 dygn för, varav socialnämndens eget stödboendeuppgick till 3 800 dygn. Orsaken till minskat antal boendedygninom stödboendeverksamheten är dels den stora svårighet, sombåde socialnämnden och privata utförare har haft att kunna få lägenheterför detta ändamål samt att allt fler missbrukare har en så svårproblematik, att de inte kan klara enbart boende i en stödlägenhet.Den vuxna familjehemsvården har under året omfattat totalt 33 personeroch antalet vårddygn uppgår till drygt 5 500, vilket är en marginellminskning i förhållande till år 2000.Den egna och köpta öppenvården uppgick tillsammans till 65 % avdet totala antalet individuella insatser, som ägde rum inom vuxenvården/missbruksvårdenunder år <strong>2001</strong>. Utnyttjandet av utvecklingsboendethar minskat med 2 300 dygn, bl a till följd av att många lägenheterinte har varit beboeliga då nödvändig renovering inte har kommittill stånd.6004002000jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01Vårdinsatser. Totalt har 994 personer vid något tillfälle varit föremålför en insats, 49 % är över 40 år och 45% var kvinnor.Antal placeringar inom HVB-vård och boende 1997 - <strong>2001</strong>.160140120100806040200Vårddagar i avslutade HVB-placeringar118 130 145 90 128 127SoL 1999 SoL 2000 SoL <strong>2001</strong> LVM 1999 LVM 2000 LVM <strong>2001</strong>1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>HVB-placeringar .......... 220 258 271 278 270Boende placeringar .... 321 377 326 351 292Under år <strong>2001</strong> har 198 personer vid något tillfälle varit föremål fören placering inom HVB jämfört med 192 personer år 2000. I genomsnitt96 placeringar/månad under år <strong>2001</strong> vilket motsvarar 11% av samtliga insatser inom vuxenvården/missbruksvården. Av vårddygnenhar 56 % ägt rum inom HVB (inkl placeringar vid SiSinstitutioner)medvilka socialnämnden har avtal.700006000050000400003000020000100000Vårddygn HVB samt boende21334 23145 2441429243 31009HVBBoende56787 64281 62434 61058 528521997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>Antalet vårddygn inom hem för vård eller boende (HVB) ökademed drygt 1700 dvs 6% i förhållande till år 2000. Antalet placeringarhar i stort sett varit oförändrat.Antalet boendedygn inom stödboende har minskat med drygt 8200 och antalet individuella insatser utförda av förvaltningens egenpersonal har minskat med 11 % i jämförelse med år 2000. En ökningav olika gruppaktiviteter har dock skett under <strong>2001</strong>.Den genomsnittliga vårdtiden i avslutade placeringar med stöd avsocialtjänstlagen (SoL) har ökat med i genomsnitt 15 dygn i förhållandetill år 2000, framförallt inom i åldersgruppen födda 1970 ochsenare. Antalet avslutade placeringar med stöd av SoL har under åretuppgått till 145.Under <strong>2001</strong> har totalt 32 personer varit föremål för placeringar medstöd av LVM, en minskning med 5 personer i förhållande till 2000.Antalet vuxna med missbruksproblematik som har haft kontakt medsocialtjänsten har ökat. Inom Hageby resp Eneby fältenhet har antaletutredningar med anledning av ansökan eller anmälan om missbrukökat med 17 % resp 11 %. Merparten av kontakterna har ägtrum utifrån en egen ansökan från den enskilde. För unga missbrukarekrävs det ofta långa vårdtider och öppenvård är inte alltid möjlig.I flera fall har placeringar inom institution varit nödvändig redanunder en utredningstid, då det inte har varit möjligt att genomföraden på hemmaplan med det stöd som finns från beroendeenheteneller landstingets psykiatricentrum. Det har varit svårt att få hjälpmed avgiftning av narkotikamissbrukare av landstingets sjukvård, iflera fall har hjälp måst sökas på institutioner utanför länet.Hemlöshetsundersökning. Med hemlös menas en person som saknaregen eller förhyrd bostad och inte heller bor i något stadigvarandeinneboendeförhållande samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativeller är uteliggare. Personer som bor i andra hand eller ärinneboende hos anhörig eller nära släkting ingår inte i undersökningen.Definitionen är vid och inrymmer flertalet av de personer, somgenom socialt bistånd är placerade i olika boendeformer. Hemlöshetsundersökninghar genomförts årligen sedan 1994.56 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETIndivid- och familjeomsorg: barn- och ungdomsvård, vuxenvård/missbruksvård350300250<strong>2001</strong>50100500143 207 197 207 219 235 219 194 210 198 274 299 2821993 v13TotaltVarav ensamst1993 v411994 v 1995 v 1995 v 1996 v 1996 v 1997 v 1997 v 1998 v 1999 v 2000 v <strong>2001</strong> v14 14 42 13 42 15 42 42 44 45 45Antalet bostadslösa personer var 282 en minskning med 6 %, 85 %är ensamstående, 29% är i åldrarna 36 – 45 år. I åldersgruppen under20 år har antalet ökat från 9 personer till 21. Anmärkningsvärtoch bekymrande är att 11 (9 kv -2m) personer har ansvar för denfaktiska vårdnaden av barn samt att 6 personer som är 65 år elleräldre också är hemlösa. För gruppen äldre är antalet det högsta somnågonsin har uppmätts. Av de hemlösa har 75 % någon form avpågående missbruk, en stor grupp (75 personer) har inte något missbruk..Andelen öppet bostadslösa40353025201510503%4%9%4%6%8%7 8 19 9 15 18 8 17 18 15 23 351993v411994v411995v14Antal bostadslösa1995v421996v131996v424%1997v158%1997v429%1998v425%8%12%1999v 2000 <strong>2001</strong>44 v45 v4514%12%10%8%6%4%2%0%I Norrköping är 33 personer öppet bostadslösa, d v s 12 % av dentotala andelen bostadslösa, en påtaglig ökning. Under flera år harandelen öppet bostadslösa pendlat mellan 10 – 20 personer. Blandde öppet bostadslösa (”uteliggare”) är 54 % 45 år och äldre. I stortsett alla får sin försörjning via försörjningsstöd eller sjukbidrag.FramtidenAntalet insatser inom barn- och ungdomsvården har inte ökat underår <strong>2001</strong>, men familjerna har oftast har en mycket kompliceradoch svår problematik som kräver stort engagemang och långvarigainsatser. En ny företeelse är att föräldrar ej längre orkar vara föräldraroch därför ”avsäger sig sitt föräldraskap”, detta gäller både avseendesmå barn och ungdomar. Ungdomar som måste omhändertas - intep g a eget beteende utan för att föräldrarna inte tycker sig klara av attha ungdomarna kvar i hemmet.Narkotikamissbruket går allt längre ner i åldrarna samtidigt somdet också blir tyngre. Den kraftiga ökningen av heroinmissbruket iyngre åldrar i <strong>kommun</strong>en är mycket oroande. Det är svårt att nåungdomarna i ett tidigt skede. Missbruket har ofta pågått under långtid, när det blir känt av socialtjänsten. Hageby fältenhet rapporterarom personer, som idag är i åldern 18 - 25 år och som nu begär hjälpför det missbruk, som de ofta påbörjade i 10 - 12 års ålder. Insatsernaför att hjälpa den enskilde blir då långvariga och vård inom hem förvård eller boende (HVB) är oftast det enda alternativet. För att uppnåett positivt resultat krävs då en lång placeringstid medförandebåde höga kostnader för socialnämnden och ett stort ingrepp i denunges livssituation. För att kunna nå ungdomarna i ett tidigt skedekrävs ett mycket nära samarbete mellan socialtjänsten, föräldrar,skola, fritidsverksamhet, föreningsliv.Bostadsfrågan har blivit ett stort problem både för ungdomar ochbarnfamiljer. Fältenheterna rapporterar om barnfamiljer som tvingasflytta runt till vänner och bekanta. En bostad är en första förutsättningför att en öppenvårdsinsats skall vara möjlig. Ungdomar, somskulle kunna klara stödboende, måste omhändertas och placeras påinstitution för att lägenheter saknas.Stora problem att finna en lämplig placering för ett barn/en ungdom,när det enda alternativet för att hjälpa är ett omhändertagande.Vid behov av placering tvingas man ofta godta en placeringsmöjlighetpå långt avstånd från Norrköping och kanske inte heller riktigträtt placering för ungdomen. Följden av detta blir ett antal omplaceringar,som mer skadar än hjälper ungdomen. Det finns stora bristeri tillgängliga placeringsresurser inom närområdet både vad gäller hemför vård eller boende (HVB) och familjehem.För att uppnå ekonomisk balans inom barn- och ungdomsvårdenmåste en omfördelning av kostnaderna från dyr vård inom hem förvård eller boende (HVB) till en mer utbyggd familjehemsvård kombineradmed platser inom HVB inom <strong>kommun</strong>en eller i närliggande<strong>kommun</strong>er ske. Detta för att möjliggöra fortsatt arbete med barnets/ungdomensfamilj och nätverk, då en placering är enda möjlighetenför att kunna hjälpa. Socialnämndens egen öppenvård måsteutvecklas vidare och satsningen på ett centralt familjepedagogteamsamt kollektivboendet i Ektorp kan ses som första stegen i detta arbeteparallellt med det utvecklingsarbete, som har ägt rum inom fältenheternasegen regi och tillsammans med olika samverkansparter. Enstor flexibilitet i tillgängliga öppenvårdsresurser är en nödvändighetför att kunna ge barn, ungdomar och deras familjer det stöd, som debehöver. Utvecklingen av de egna befintliga öppenvårdsresursernakommer prioriteras under 2002.För att lyckas med tidiga öppenvårdsinsatser måste övriga aktörer isamhället, som arbetar med barn och ungdomar också ta sitt ansvar.Socialtjänsten kan inte ensam klara detta. För barn och ungdomarräcker inte bara en bra hemmiljö. Förskola, skola och fritidsverksamhetmåste också ge barn och ungdomar en positiv miljö. En miljö,där vuxna ges möjlighet och utrymme att se varje barn och dess specifikabehov. En miljö där barn och ungdomar inte lyfts bort för attde betraktas som problematiska och inte önskvärda utan tvärtom stöttasför att kunna vara kvar genom att stödjande resurser flyttas in ibarnets/ungdomens ordinarie miljö. Under 2002 har socialnämndenbeslutat, att det inom samtliga fältenheters ansvarsområden skall utarbetaslokala handlingsplaner för samverkan kring barn och ungdomari syfte att förebygga barns utsatthet och möta behoven i barnensolika miljöer.Det finns all anledning att känna oro för barns och ungdomars uppväxtmiljöeridag. Det kan inte accepteras att föräldrar känner sig tvingadeatt kapitulera som föräldrar. Socialtjänstens arbete måste än merutvecklas till att på ett tidigt stadium synliggöra barns och ungdomarsbehov. Behov som skall tillgodoses i samverkan med föräldrarnaoch andra i familjens nätverk. Familjen måste ses som expert påsin egen situation och utifrån detta få det stöd som den behöver, barnoch ungdomar såväl som föräldrar.En förutsättning för att socialnämnden skall kunna förändra missbruksvårdensinriktning från slutenvård/vård vid institution till öppenvårdpå hemmaplan är, att människor kan erbjudas en bostad.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 57


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETIndivid- och familjeomsorg: barn- och ungdomsvård, vuxenvård/missbruksvårdForskare Berit Sundgren Grinups berättar i sin slutrapport (oktober<strong>2001</strong>) ”Välfärd i Norrköping – samtal med norrköpingsbor” att denorrköpingsbor, som hon har mött och som hon har bett definieravad ordet välfärd står för i stor överensstämmelse anger följande:”Grundläggande välfärd är tillgång till materiella resurser, som tillgodoserbasala fysiska behov och en känsla av trygghet i att det finnshjälp, när man behöver.” I detta ingår tillgång till en egen bostad.Socialnämndens egen verksamhet inom vårdkedjan/boendetrappanhar utvecklats positivt. Den bör dock kompletteras med ytterligareboendeformer för att öppenvården skall kunna bli det kvalificeradealternativ till institutionsvården, som socialnämnden har som mål.Bland annat behövs nya boendeformer för personer med psykisk ohälsakombinerat med missbruk.Under 2002 kommer socialnämndens arbete att inriktas på att vidareutvecklavårdkedjan/boendetrappan för att möta de behov, somfinns.Rapporter– Policydokument – Fältarbete– Familjepedagoger inom barn- och ungdomsvården– Policydokument för barn- och ungdomsutredningar– Socialsekreterares bedömning av vårdbehov i tre fiktiva ungdomsärenden– en vinjettstudie i Jönköping, Norrköping, Västerås ochÖrebro med en kvalitativ analys av socialsekreterares övervägandenoch bedömning i tre fiktiva ärenden– Rutin för handläggning av ärenden, där vuxna personer med funktionshinderblir utsatta för brott eller själva är misstänkta gärningsmän– Modifierad form av balanserade styrkort inom Hageby och Enebyfältenheter– Frideborg – Barn, försöksverksamhet– Hemlöshetsundersökning <strong>2001</strong>– Avvikelsehantering inom det särskilda boende, årsrapport <strong>2001</strong>– Sammanställning av inrapporterade anmälningar om misstänktbarnmisshandel och misstänkt sexuella övergrepp på barn under<strong>2001</strong>– Statistiska årsberättelser vuxenvård samt barn- och ungdomsvård58 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETFörsörjningstödFörsörjningsstödskontoret (FÖK) ansvarar för handläggning av ärendenbetr ekonomiskt bistånd enl socialtjänstlagen åtgärder i samverkanmed andra aktörer inom och utom <strong>kommun</strong>en för att öka självförsörjningsgradenoch minska bidragsberoendetViktiga händelser under åretÅret har präglats av fördjupade utrednings- och projektinsatser iklientarbetet samverkan med andra aktörer och vidareutveckling avyrkesrollen som socialarbetare. Vidare har de externa samarbetsfrågornaägnats stor uppmärksamhet.Ett samverkansdokument med socialförvaltningen färdigställdesunder året.Ett stort arbete ägnades åt förberedelser och anpassningar till nylagstiftning för socialtjänsten (ny socialtjänstlag med bl a vidgadrätt till överklagande för den enskilde och utökade befogenheter förtillsynsmyndigheterna) och för behandlingen av personuppgifter(personuppgiftslagen).En sammanslagning av ungdomsresursen/FÖK och FÖK/västra tillett ansvarsområde som möjliggjordes genom det minskade antaletärenden i FÖK.Vid en riksomfattande socialbidragskonferens i Kalmar presenteradeFÖK sitt arbete, vilket väckte stort intresse hos andra <strong>kommun</strong>er,forskningsinstitutioner och tillsynsmyndigheter.Verksamhetens utveckling och kvalitetBeslutade inriktningsmål för verksamheten:– Med utgångspunkt från den gemensamma värdegrunden skall <strong>kommun</strong>enarbeta för att förverkliga ett gott liv för alla boende i Norrköping.Det goda livet inrymmer sociala, materiella, kulturella och hälsopolitiskaaspekter.– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall stödja sådana attitydpåverkande insatsersom leder till ömsesidig respekt och inlevelse. Därmed främjas delaktigheti samhället, integration av grupper och förståelse mellan generationer.– Norrköpings medborgare skall kunna leva i trygghet under hela livetoch känna tillit till <strong>kommun</strong>ens förmåga att vid behov erbjuda stödsamt god vård och omsorg– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall underlätta varje invånares möjlighet attleva ett självständigt liv oberoende av egna förutsättningar.Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska. Antaletbidragshushåll har under året minskat från 3100 i december 2000till 2600 i december <strong>2001</strong>. Antalet bidragshushåll har minskat mesti åldersgruppen 18-24 år totalt 28 %. Minskningen av alla hushåll är17 %, och i kostnader 18 % (jämfört med 11 % kostnadsminskningför riksgenomsnittet).Minskningen i Norrköping beror på en kombination av å ena sidanaktivt arbete inom Försörjningsstödskontoret och övriga kontor iArbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden, och å andra sidanstatliga arbetsmarknadspolitiska insatser.Det bör samtidigt noteras, att det inte skett någon minskning avantalet långtidsberoende bidragshushåll i Norrköping, och ej heller iövriga landet.Det utvecklingsarbete som påbörjades under 1999 för att säkra kvalitetenhar fortsatt. Det innebär att fortlöpande åtgärder vidtagitsinom områdena organisation, ledningsfilosofi, förhållningssätt tillförsörjningsstödet, riktlinjer, arbetsmetoder, personalfrågor och strukturi arbetet.Kvalitetsuppföljningen av verksamhetens kommer framöver att inriktaspå brukarnas upplevelse av mötet med Försörjningsstödskontoret.En plan för hur detta arbete skall bedrivas har tagits fram underåret.Huvuduppgiften på lång sikt är fr o m nu att försöka minska detlångvariga bidragsberoendet. Ett brett programarbete har tagits framför att kartlägga problemet och utveckla arbetsmetoder.En analys av det långvariga bidragsberoendet har påbörjats underåret. Det är ett analysarbete som innehåller många olika undersökningar.FramtidenSamarbete över myndighetsgränser och sektorer kommer att varaen av de viktigaste förutsättningarna för en framtida positiv välfärdsutvecklingi Norrköping och därmed också för möjligheterna attminska det långvariga bidragsberoendet.Vidare måste det långsiktiga arbete, som påbörjats för att ta till vara,stärka och vidareutveckla kompetensen inom FÖK, fullföljas. I alltväsentligt är den uppgift som utförs i FÖK ett kvalificerat socialtarbete med stor betydelse för välfärdsutvecklingen.Rapporter– Verksamhetsstatistik och utredningsmaterial– Vägvisarprojektet– Uppföljning av studerandeverksamheten,– Belysning av lagstiftning och rättspraxis ang gräns mellan försörjningsstödoch vård/behandling– Analys av det långvariga bidragsberoendet i NorrköpingFörsörjningsstöd/socialbidrag1996 1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>Antal hushåll somerhållit försörjningsstöd .................... 9037 9568 9032 7877 7006 5856Kostnad per hushåll/ kr ................... 28 892 32 771 32 847 33 564 30 903 30 216Antalhjälpmånader per hushåll ............ 5,9 6,2 6,2 6,3 6,3 6,0Utbetalt försörjningsstödbrutto, milj kr ........................................ 261 314 297 265 217 177Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 59


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETFlykting- och invandrarfrågorFlykting- och invandrarkontoret, FIK, ansvarar för <strong>kommun</strong>ens flyktingmottagande,introduktionen (2 år), Marielundsprojektet samt harett särskilt ansvar för repatrierings - attityd- och opinionsfrågor.FIK har en kombinerad utförar- myndighets- och beställarfunktion.Viktiga händelser under åretMottagandet av flyktingar. Under året har 173 flyktingar mottagitsenligt förordningen om statlig ersättning. Bland de registrerade har31 flyttat från <strong>kommun</strong>en. Andelen barn bland de mottagna är fortfarandedrygt 45 procent.De största språkgrupperna är som förut serbokratiska/kroatiska /bosniskaoch arabiska.Det är fortfarande mycket svårt att finna en bostad i <strong>kommun</strong>en, isynnerhet för familjer med många barn.En överenskommelse om utveckling av Introduktionen för flyktingaroch andra invandrare har träffats mellan Svenska <strong>kommun</strong>förbundet,Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverketoch Skolverket. Mycket av vad som finns i överenskommelsenfungerar sedan tidigare i Norrköping men utveckling och förbättringär något som ständigt behövs. För det lokala utvecklingsarbetet träffas,på ett övergripande strategiskt plan, de lokala, berörda parternaoch även representanter från Framtidsgruppen. Framtidsgruppen startadesför cirka två år sedan och består av handläggare. Dessutom finnsnätverket Brytpunkt som startade för ungefär 2,5 år sedan och därytterligare intressenter är involverade bl a Arbetslivsinstitutet, TemaEtnicitet, LO-distriktet, Länsstyrelsen, Arbetets museum och ÖstgötaCoop.Verksamhetens utveckling och kvalitetDet humanistiska förhållningssätt som finns som en grund för allainriktningsmål i Norrköpings <strong>kommun</strong> måste genomsyra det dagligaarbetet i FIK. I övrigt gäller inriktningsmålen inom Omsorgsnämndensansvarsområde dvs– Med utgångspunkt från den gemensamma värdegrunden skall <strong>kommun</strong>enarbeta för att förverkliga ett gott liv för alla boende i Norrköping.Det goda livet inrymmer sociala, materiella, kulturella och hälsopolitiskaaspekter.– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall stödja sådana attitydpåverkande insatsersom leder till ömsesidig respekt och inlevelse. Därmed främjas delaktigheti samhället, integration av grupper och förståelse mellan generationer.– Norrköpings medborgare skall kunna leva i trygghet under hela livetoch känna tillit till <strong>kommun</strong>ens förmåga att vid behov erbjuda stödsamt god vård och omsorg– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall underlätta varje invånares möjlighet attleva ett självständigt liv oberoende av egna förutsättningar.I koncentrat gäller det för oss att skapa förutsättningar för de mottagnaatt få ett gott, tryggt och självständigt liv i det nya hemlandetoch att detta sker med ömsesidig respekt.Under året har i genomsnitt 237 personer i olika åldrar (0-73 år)varit inskrivna hos FIK. Bland dem som flyttat från <strong>kommun</strong>en fanns14 vuxna, som haft uppehållstillstånd mindre än två år. Det vanligasteskälet till att man flyttar är att man fått arbete i annan <strong>kommun</strong>.Av de som bor kvar har sex fått arbete i Norrköping och sju påbörjatstudier som berättigar till studiemedel och studielån.Vid en uppföljning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndensdelmål :”75 % av flyktingar utan egen försörjning vid introduktionsperiodens60 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1slut skall omfattas av en insats som stämmer överens med individensegna mål för det framtida livet i Sverige.” – framkommer att delmåletär uppfyllt för <strong>2001</strong>. Då det bland de 72 vuxna personer, som ingicki de avslutade ärendena, endast fanns 1 yngre person som inte befannsig i någon verksamhet, sex kvinnor som gjort studieavbrott för attvara föräldralediga och två personer födda på 1920-talet.Nästan hälften av flyktingarna är barn och ungdomar. Det finns förnärvarande en koncentration på invandrares deltagande i arbetslivet.Parallellt med det har under året ett arbete startats med syfte att förbättrabarnens och ungdomarnas introduktion. Arbete med att förbättrasamverkan mellan föräldrar, mottagande skolor/förskolor ochFIK har utökats och intensifierats. Förhoppningsvis kommer resultatetav arbetet att kunna avläsas om några år. En del har redan märktspå individplanet.Några <strong>kommun</strong>delar har haft problem med att täcka behovet av barnomsorginom den tid som <strong>kommun</strong>en garanterar. Det har försvåratnågra föräldrars möjligheter att snabbt gå in i en introduktionverksamhet.Även svårigheten med att finna bostad, särskilt större lägenheterpåverkar möjligheten till att med full kraft gå in/ta del iintroduktionsinsatserna.Arbetsmarknadssituationen i <strong>kommun</strong>en är särskilt bekymmersamför människor som är nykomna i landet. Den utgör ett tydligt hindersåväl för individens (och samhällets) målsättning, med att snabbtuppnå en egen försörjning, utan att bli tvungen att flytta till andra<strong>kommun</strong>er när introduktionen är slutförd.Majoriteten av våra brukare har varit nöjda med vårt förhållningssättoch vår servicenivå. Naturligtvis uppstår konflikter när människorinte kan få exakt det de själva vill ha, oftast på grund av lagar ochandra regelverk, men konflikterna har hittills kunnat lösas. Någonenstaka gång sker överklagande till rättslig instans framförallt då återbetalningsskyldighethar uppstått.FramtidenUnder 2002 beräknas flyktingmottagande bli ungefär lika stort somunder förra året, däremot är vilka som kommer samt deras behov ochförutsättningar okända. FIK får fortsätta att arbeta med sk ”gummibandsmetod”.Det är viktigt att <strong>kommun</strong>en även framgent gör insatser för vuxnamänniskor som inte har förutsättningar att stå till arbetsmarknadensförfogande och fortsätter arbetet med introduktionsinsatsernaför barn och ungdomar så att de får goda förutsättningar att leva ettlångt och bra liv samt blir en tillgång för vårt land.För människor i arbetsför ålder fortsätter samarbetet med att utvecklaoch förbättra formerna av introduktionen för flyktingar ochandra invandrare. Samtidigt måste man beakta vid särskilt riktadesatsningar för nykommande att det redan finns flera tusen boende i<strong>kommun</strong>en som saknar en anställning.Alla tänkbara satsningar för att öka tillgång och möjlighet till att fåbostäder måste fortsätta eftersom människor som saknar egen bostadinte ges någon bra start i det nya hem<strong>kommun</strong>en/hemlandet.Marielundsprojektet har avslutats och en slutrapport kommer attlämnas under våren 2002. Spridningen av erfarenheter och metoderfrån projektet kommer att pågå under året.Rapporter– ”Marielundsprojektet i Norrköping” Utvärderingsrapport juli 1998- november 2000, Eva Lindblad, Centrum för <strong>kommun</strong>strategiskastudier (CKS), Linköpings universitet


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETArbetsmarknadspolitiska frågorViktiga händelser under året<strong>2001</strong> har präglats av konjunkturdämpning och försvagad utvecklinginom framför allt industri och IT-sektorn. Antalet varsel om uppsägninghar ökat, i december var dock nivån lägre än tidigare månader.Inom vård och omsorg, utbildning, handel och byggsektorn har utvecklingenvarit gynnsam när det gäller tillgången på jobb. För femav länets sex arbetsmarknadsområden har arbetsmarknadsutvecklingenvarit relativt positiv. Undantaget är Norrköping som har bekymmerinom flera områden; fler långtidsarbetslösa, fler arbetslösa ungdomar,fler arbetslösa invandrare och ett högt obalanstal dvs summanav arbetslösa och personer i program osv. Länsarbetsnämnden harmed anledning av detta beslutat att satsa särskilda resurser i Norrköping2002, se vidare under ”Framtiden”.Arbetsförmedlingens nya åtgärdsprogram aktivitetsgaranti infördes iaugusti 2000. Under <strong>2001</strong> har programmet utvecklats och är i dagett viktigt redskap för att minska långtidsarbetslöshet, förhindra utförsäkringoch motverka rundgång mellan åtgärder och öppen arbetslöshet.En av arbetsmarknadskontorets viktigaste basverksamheter är Kom-Jobb, dvs visstidsanställning för äldre arbetslösa, ofta med låg utbildningsnivåoch någon form av arbetshandikapp. Andelen invandrareär cirka 65 %. Gemensamt för målgruppen är att man behöver långtid för kompetenshöjning och omställning för att återgå till arbetsmarknaden.Det erbjuder KomJobb.Under <strong>2001</strong> har antalet deltagare i KomJobb i det närmaste fördubblats,antalet deltagare är ca 200 personer.RELATIVA ARBETSLÖSHETEN (andel av befolkningen 18-64 år)Kommunen Länet RiketProc Proc ProcDecember <strong>2001</strong> ......................... 4,6 3,7 3,7December 2000 ......................... 4,0 3,1 3,5December 1999 ......................... 6,4 4,9 5,2December 1998 ......................... 6,0 4,6 4,9December 1997 ......................... 6,9 5,4 5,9Verksamhetens utveckling och kvalitetSåväl nedanstående inriktningsmål– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall i samverkan med arbetsmarknadsmyndigheterna,näringslivet, de fackliga organisationerna m.fl. arbeta föratt minimera och lindra effekterna av arbetslösheten samt medverkatill att höja utbildningsnivån i <strong>kommun</strong>en.– Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser skall utgå från en principiellanslutning till arbetslinjen, dvs. att det i alla lägen är bättre förindividen att ha arbete, delta i utbildning eller någon konstruktivarbetsmarknadsåtgärd, än att vara öppet arbetslös och uppbära understöd.som de av arbetsmarknads- och vuxenutbildningnämnden (AVN)beslutade delmålen, har i allt väsentligt styrt de <strong>kommun</strong>ala arbetsmarknadsinsatsernaunder året.Samverkan med arbetsförmedlingen har stärkts under året, särskiltvad gäller ungdomsåtgärder – Ungdomsresursen och i KomJobb –insatser för invandrare, handikappade och arbetslösa som p g a högålder kräver särskilda insatser för att komma ut på arbetsmarknaden.Inslagen av teoretisk kompetenshöjning vid sidan av praktik/arbetehar ökat betydligt under året inom de projekt arbetsmarknadskontoretär huvudman för. Som exempel kan nämnas grundläggandedatautbildning för allt fler, svenska för invandrare, kärnämnen, sam-hällsinformation mm. I Trozelli aktivitetshus har antalet föreläsningari olika ämnen ökat och inom verksamheten KomJobb har utbildningsinsatsernabreddats och i högre grad individanpassats.Anslutning till arbetslinjen gäller principiellt, vilket bl.a. tar sig uttrycki ett nära samarbete med försörjningsstödskontoret. De <strong>kommun</strong>alaarbetsmarknadsåtgärderna skall vara utformade så att de förden enskilde individen ökar möjligheten till arbete, utbildning ochegen försörjning.FramtidenEnligt AMS kommer 2002 att bli ett mellanår på arbetsmarknadenmed bl.a. en kraftigt dämpad sysselsättningsökning. Arbetslöshetenökar något och den svagare konjunkturen kommer framför allt attdrabba utomnordiska medborgare, arbetshandikappade och äldrearbetskraft. Även ungdomarnas arbetslöshet kommer att öka, särskiltgäller det dem som misslyckats i skolsystemet.Samtidigt som många jobb försvinner inom industrin 2002 tillkommerdet ännu fler inom den offentliga sektorn. Det kommer att blien stor utmaning de närmaste åren att få tillräckligt med arbetskrafttill yrken inom den offentliga sektorn.AMS bedömer att konjunkturen vänder uppåt 2003 .Särskilda resurser till Norrköping. Avvikande arbetsmarknadssiffrori förhållande till länet i övrigt är skälet till att länsarbetsnämndenkommer att satsa extra resurser i Norrköping 2002. Bl a förstärkspersonalen vid arbetsförmedlingen med en speciell ”insatsgrupp”,som skall arbeta över samtliga yrkeskontor. Vidare bildas en analysgruppinom länsarbetsnämnden, som skall undersöka orsakerna tillNorrköpings varaktiga negativa siffror och lämna förslag till åtgärder.Under 2002 kommer de <strong>kommun</strong>ala ungdomsåtgärdernas framtidatt utredas på central nivå. Det gäller framför allt <strong>kommun</strong>ernas ansvarför ungdomsgarantin 20-24 år och <strong>kommun</strong>alt program för ungdom18-19 år.Förutsättningarna för att en s k SOCSAM-modell i Norrköpingkommer sannolikt att utredas under 2002. Grundtanken med modellenär, att ett nära och effektivt samarbete mellan <strong>kommun</strong>, landsting,försäkringskassa och arbetsförmedling skall förhindra att människorhamnar i rundgång mellan olika myndigheter och inte får denhjälp de behöver.Rapporter– Arbetsmarknadskontoret följer upp de arbetsmarknadspolitiskainsatserna och dessa redovisas i månatliga statistikrapporter– Årliga verksamhetsrapporter för projekt inom arbetsmarknadskontoret.– Uppföljning av projekt Sommarjobb <strong>2001</strong>– Uppföljning av Vägvisaren-Ungdom– Studie och granskningsrapport om arbetsmarknadsåtgärden aktivitetsgarantiinom KomJobbNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 61


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETViktiga händelser under åretTidigare beslutad satsning på kulturskola startade under verksamhetsåret.Under höstterminen erbjöd kulturskolans tre pedagoger allaskolor i södra <strong>kommun</strong>delen ”kostnadsfri”, professionell kompetensi drama, bild, film och musik. Målgruppen var 700 elever i åldrarnasex till nio år, från sju olika skolor.Östra <strong>kommun</strong>delsnämnden har bedrivit ett projekt benämnt ”Ungdemokrati” under året, vilket finansierats genom bidrag från justitiedepartementet.Olika metoder att nå ungdomar har prövats bl.a.ungdomspaneler. Kommundelsnämnder har också arbetat med förebyggandeungdomsinsatser mot drogvanor, bl. a genom bildandetav gatugruppen Fritid Stöd, en förebild som också ger stöd underkvällar och helger.Upprustning av anläggningar:– simhallen i Skärblacka har renoverats.– Kommundelsnämnder har renoverat och rustat upp lekplatser.– ett omfattande renoveringsarbetet i Himmelstalundshallen harpåbörjatsPå <strong>kommun</strong>fullmäktiges uppdrag har <strong>kommun</strong>ens gemensamma,kulturpolitiska program uppdaterats och vid årsskiftet förelåg ettslutligt förslag.Ett utredningsarbete om Himmelstalundsområdets framtida utvecklinghar startat.Verksamhetens utveckling och kvalitetInriktningsmålen för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är:Kultur- och fritidsfrågor– Kultur- och fritidsnämnden ska ge människor möjlighet att vara delaktigai ett kultur- och fritidsliv som präglats av mångfald och kvalitet,att utveckla kultur- och fritidsvanor som bidrar till hälsa och välbefinnandesamt bidra till en öppen och kreativ samhällsmiljö– Norrköping ska göras känd som en spännande, attraktiv och kreativkultur- och idrottsstadKulturinstitutionerna har bedrivit verksamhet i motsvarande omfattningsom tidigare år. Mottagande från publik och recensenter harvarit gott och besökssiffrorna har varit fortsatt höga.Symfoniorkestern hade en efterlängtad premiär i mitten av mars avStockholmsoperans beställningsverk HP av norrköpingstonsättarenBlivande stjärnor. IFK Norrköpings engelska liga för 8-12 åringar fostrarmorgondagens fotbollsspelare. Foto: Fredrik Jonsson.Lars-Åke Franke-Blom. Operaföreställningen om boxaren Harry Perssonblev en fin framgång. SON har under året genomfört ett antalnationella turnéer med bl.a. den kinesiske stjärnpianisten Lang Lang.Östgötateatern etablerade under hösten <strong>2001</strong> Ung Scen/Öst, somär Östgötateaterns nya unga ensemble. Ung Scen har till uppgift attspela teater för unga människor i Linköping samt turnera i Norrköpingoch övriga Östergötland. Ung Scen hade premiär i novembermed pjäsen Pilot och har fått en flygande start. Verksamhetenhar väckt stort intresse. Östgötateatern har en starkställning i teatersverige, vilket gett möjlighet till lyckosammasamarbeten med andra teatrar, som Riksteatern, Teaterbolageti Stockholm, teatergruppen Jippi i Linköpingsamt Teatern Baltiski Dom i S:t Petersburg.En utvärdering av skolbion i Norrköping under åren 1998-2000 har gjorts. Utvärderingen gav bl.a. på följande synpunkter:– de flesta svaranden var nöjda med informationen båderörande bokning och som filmutbud, samt filmhandledningoch Filmstaden som visningslokal– ungefär hälften uppger att skolbion/filmen ses som ettläromedel i undervisningen medan andra tycker att det ärsvårt att få plats för skolbion på skolschemat– kostnaden (vilket också inkluderar resor) för skolbionhar lyfts upp av några62 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITET– efterfrågan på svenska filmer är stor - målgruppen blirstörre och intressantare eftersom svenska filmer kan visaspå olika stadium och framförallt är viktig för elever medinvandrarbakgrund– hälften av de lärare som inte deltagit i filmkurserna somerbjudits anger att det är p g a tidsbrist och svårigheteratt få vikarier.Ett komplett förfrågningsunderlag för upphandling av driftenpå några av <strong>kommun</strong>ens stora idrottsanläggningar harframtagits.Det gemensamma kulturarvet säkerställs genom en fortsattsatsning på digitalisering <strong>kommun</strong>ens av museiföremål.Vidare sker en inventering av behovet på ytterligare ochsäkrare förvaringsalternativ.Kultur- och fritidsfrågorRegler för föreningsbidragen är under utredning. Det nuframtagna förslaget är i enlighet med utredningens syfte attförenkla för både föreningarna och <strong>kommun</strong>en.FramtidenEn av de viktigaste frågorna för framtiden är att utforma och genomföraden organisationsförändring, som <strong>kommun</strong>fullmäktige beslutat.Idag är ansvaret för kultur- och fritidsfrågor fördelat på både <strong>kommun</strong>delsnämnderoch kultur - och fritidsnämnd. Den närmaste tidenkommer arbetet med att ta fram hur och var ansvaret för kultur- ochfritidsfrågor ska lösas att vara prioriterat.För Symfoniorkestern finns två viktiga frågor dels att hitta säkrarefinansiering av verksamheten bl.a. undersöka möjligheten till en regionalöverenskommelse och att få en ny direktör, eftersom dennuvarande direktören övergår till annan verksamhet.Trots minskad budgetram inför 2002 har kultur- och fritidsnämndenavsatt ytterligare medel för att genomföra nästa fas i utvecklingen avkulturskolan, vilket ger fler skolor i <strong>kommun</strong>en möjlighet att ta delav dess verksamhet.Planering och genomförande av EuroBasket 2003. Norrköping harutsetts att vara en av fyra orter som organiserar gruppspel i 2003 årsEuropamästerskap i basket för herrar. Kommunen och Svenska Basketbollförbundethar under året träffat avtal i frågan. Förberedelsearbetepågår under ledning av en av <strong>kommun</strong>styrelsen utsedd styrgrupp.Andra viktiga utvecklingsområden är:– fastställa ett kulturpolitiskt program för Norrköping– ge ungdomsfrågor högsta prioritet genom att erbjuda en meningsfulloch ur ett ungdomsperspektiv intressant fritid– fortsatt upprustning med anledning av eftersatt underhåll på idrottsochfritidsanläggningarna– bygga ut Centralbadet till ett familjebad samt fortsatt upprustningav det befintliga badet– iordningställa en konstgräsplan i Hageby– starta upp ett omfattande upprustningsarbete av området invidEnsjöbadet– fortsatt utvecklingsarbete avseende Centralmagasin i Boxholm för<strong>kommun</strong>ens museiföremål.Rapporter– Utvärdering av skolbio i Norrköping, 1998 - 2000, kultur- ochfritidsnämnden.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 63


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: stadsbyggande, arkitektur och fysisk planeringViktiga händelser under åretNorrköping hade under <strong>2001</strong> en positiv befolkningsutveckling med650 personer.Antalet sökta bygglov fortsatte att öka, liksom efterfrågan på markför exploatering för bland annat bostäder, industri, <strong>kommun</strong>ikationoch handel. Ökningen har medfört ett ökat behov planberedskapoch framförhållning i sig. För politiskt prioriterade akuta ärendenbehövs särskild beredskap för att snabbt ta fram detaljplaner ellerområdesbestämmelser, som ska prövas för att kunna bli antagna ochilagakraftvunna. Framförhållningen rör både behovet av nya planeroch ett stort antal äldre planer, som behöver uppdateras.Arbete med förstudier, program, utredningar och ett stort antal planärendenhar resulterat i att ett tjugotal politiskt prioriterade detaljplanertagits fram och vunnit laga kraft under <strong>2001</strong>:– för bostäder är Ensjön – ett befintligt fritidshusområde kompletteratmed nya tomter för permanentboende– för tung industri är Braviken en politiskt prioriterad detaljplan– del av Händelö är en viktig detaljplan i Norrköpings roll som centrumför transport och logistik– Kolmårdens station är ett exempel på en detaljplan för bekvämareoch miljövänligare persontransporter– för att förbättra framkomligheten för transporter av gods ochmänniskor, har exempelvis, i anslutning till Ingelsta handelsområdegjorts detaljplan för ny cirkulationsplats med anslutningar– en fördjupad översiktsplan för Graversfors har också antagits av<strong>kommun</strong>fullmäktige.Därutöver har fyra detaljplaner, även de antagna av miljö- och stadsplaneringsnämndenöverklagats.Det sammansatta och krävande arbetet med översiktsplanen för staden(ÖP-02) har fortsatt med remiss, samråd och justeringar. Samrådhar också skett kring en fördjupad översiktsplan för Industrilandskapet.Arbete med lokalt förankrade utvecklingsprogram för Skärblackaoch Vikbolandet påbörjades under året. Arbetet har fortskridit, programarbetetför detaljplaneuppdrag för t ex det rörliga friluftslivetsfördel vid Björnö kan påbörjas i början av 2002.Norrköping <strong>kommun</strong>s har bevakat sina intressen genom att delta ien förstudie kring framtida spårtrafik mellan Linköping och Järnai regi av Nyköping-Östgötalänken AB. I studien föreslås ett nytt dubbelspårför höghastighetståg och befintliga spår för pendeltågs- samtgodstrafik. Möjligheten och behovet av lokaltågstrafik för orter denbefintliga sträckan har särskilt beaktats, liksom att Norrköpings stationska angöras av höghastighetståg.Arbetet med stadsbyggnads- och arkitekturfrågor har under året äveninneburit– medverkan i ”Arkitekturåret <strong>2001</strong>” med debatt- och föreläsningskvällar– arrangerande av ”Stadens Dag”– stadsvandringar– årets ”Bygg- och miljödag”– nationell byggnadsminnesförklaring av en av villorna från Norrköpingsutställningen’NU –64’.Det målmedvetna och långsiktiga planarbete med Industrilandskapethar gett resultat och uppmärksammats Strykjärnet blev tvåa ochLouis De Geer trea i Stadsmiljörådets tävling, ”tyckomhus.nu” omlandets mest omtyckta byggnader.Under året har uppbyggnaden och användandet av geografiska informationssystemi <strong>kommun</strong>en ökat med stor hjälp av GIS-enheten,bl. a. hos Räddningstjänsten och Kollektivtrafikenheten samtNorrköpings hemsida har försetts med en interaktiv webkarta, ettresultat från NORGIS-projektet.Kommunens GEO-grupp genomförde en inventering av områden,där risk för skred och ras kan föreligga. Syftet är att <strong>kommun</strong>ensberedskap och kunskap inom området aktualiseras. Som en följd avdenna inventering kommer ett mindre antal områden årligen att följasupp.Verksamhetens utveckling och kvalitetNedanstående inriktningsmål skall relateras till beskrivningar somgjorts ovan och som följer:– Norrköpings främsta stadsbyggnadskvalitéer – dess täthet och struktur– skall vårdas och utvecklas– Norrköpings speciella byggnadskultur skall bevaras och utvecklas. Denhistoriska kontinuiteten skall vidmakthållas.– Kommunen skall bedriva en kontinuerlig översiktlig planering somger beslutsstöd i strategiska frågor och vägledning i detaljplanering ochprojekt.– Förhållandet mellan trafiken och miljön skall vara prioriterat områdei den fysiska planeringen. Trafikens negativa miljöpåverkan skall minska.För gator, stadsrum, parker och natur finns särskilda inriktningsmål.Arbetet med översiktsplanen för staden (ÖP-02) har beaktat alla inriktningsmåleni det förslag som nu finns för utställning innan beslutom antagande våren 2002 sker.Strategiska miljöbedömningar har gjorts i förstudie kring utvecklingav Marby-Djurön och för detaljplan för Händelö. Miljökonsekvensbeskrivningarhar upprättats för ett flertal planarbeten, bland andrautveckling av Braviken, Vildmarkshotellet och Björnö.Användningen av datahjälpmedel har ökat och gett fortsatt ökad kvaliteti digitalt ritade planer och presentationsteknik. Möjligheten attanvända konsulttjänster för att öka kapaciteten och för att tillföra nykunskap har utnyttjats, exempelvis i förstudien av Marby-Djurön.Miljöbild, GIS-enhetens utlagda webkarta på Norrköpings <strong>kommun</strong>s hemsida.64 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: stadsbyggande, arkitektur och fysisk planeringSamarbetet med Agenda 21-kontoret och miljövetarprogrammet vidLinköpings Universitet - Campus Norrköpings har utvecklats ytterligare.Ett omfattande arbete gjorts för att kvalitetssätta vad betyder det?Norrköpings <strong>kommun</strong>s baskarta. Vilket kommer att resultera i en nyajourhållningsplan för de närmaste fem åren. En datamodullering av<strong>kommun</strong>ens baskarta har genomförts i samband med arbetet att bytakart-ajourhållningsmiljö.GIS-enheten har inlett ett samarbetsprojekt kring webapplikationermed Uppsala <strong>kommun</strong>, som under <strong>2001</strong> resulterat i att interaktivakartor presenteras på Norrköpings <strong>kommun</strong>s hemsida. Webkartapplikationernaär till för att presentera <strong>kommun</strong>al information till medborgare,potentiella inflyttare/studenter osv. Ett antal vitala kartinformationsprodukterhar vidareutvecklats för <strong>kommun</strong>ens verksamhetert ex fastighetsytor, byggnadsytor och ett nodlänkbaserat vägnät.FramtidenÖversiktsplanen för staden (ÖP-02) redovisas offentligt under våren,enligt tidsplan förslaget till <strong>kommun</strong>fullmäktige för beslut halvårsskiftet2002. Arbetet kommer att fortsätta med en <strong>kommun</strong>omfattandeöversiktplan för hela staden samt med fördjupningar för olikadelar av <strong>kommun</strong>en allt i enlighet med utvecklingsprogrammet.Förstudien kring höghastighets- och pendeltågstrafik mellan Linköpingoch Järna avses bli färdig för samråd under våren 2002. Denbedöms kunna ligga till grund för fortsatt arbete under 2002 med enjärnvägsutredning i Banverkets regi.Arbetet med utvecklingsprogrammen för Skärblacka och Vikbolandetkommer att generera arbete med ett antal program och detaljplanerunder 2002.En fördjupad översiktsplan för Industrilandskapet bör kunna antasunder 2002.Utvecklingsarbetet fortsätter med:– miljöfrågor i planeringen utveckla,.– att skapa en <strong>kommun</strong>gemensam geografisk databas med tillhörandeprogramvaror, där användare får tillgång till <strong>kommun</strong>enskartor, dvs ett geografiskt informationssystem . GIS är ett strategisktverktyg som kommer att innebära stora vinster i effektivitetoch kvalitet. Ajourhållningstakten av <strong>kommun</strong>ens baskarta kommeratt ökas genom utnyttjande av fotogrammetrisk teknik påenheten. Fortsatt satsning på modern teknik för mätning i fältmedför att kvaliteten på data kan höjas samtidigt som mer arbetekan utföras med enmanslag.– demokratisering av planprocessenEn upphandling av program- och maskinvara till det digitala tekniskaarkivet kommer att genomföras under våren 2002, införandet avden nya tekniken beräknas vara klar våren 2003.Två detaljplanehandläggare kommer att rekryteras under våren 2002,för att öka kapaciteten i framtagandet av detaljplaner för fritidshusområdenmed vatten- och avloppsproblem samt för gestaltningsochvisualiseringsfrågor. En stadsarkitekt har tillsatts på halvtid fr o m2002-01-01.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 65


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: renhållningViktiga händelser under åretNy avfallstaxa fr o m <strong>2001</strong>-01. En taxeprincip med fast och rörligavgift infördes för alla. Den fasta avgiften beräknas på antalet lägenheter,och nivån skiljer sig mellan flerbostadshus och en- och tvåfamiljshus.Optisk sortering kommer inte att användas vid källsortering av hushållsavfallfrån centralortens flerbostadshus. I samband med att denutökade källsorteringen infördes i Norrköping, fanns ett starkt önskemålfrån fastighetsägare av flerfamiljsfastigheter i Norrköpings centralortatt s.k. optisk sortering infördes. Gatu- och parkkontoret togunder <strong>2001</strong> in pris på tjänsten optisk sortering men då brukargruppenbedömde att prisbilden inte var intressant, tackade Gatu- ochparkkontoret nej till offerten.Ny lagstiftning och regelverk– för hantering av och ansvar för elektriskt och elektroniskt avfall(EEA) trädde ikraft <strong>2001</strong>-07-01. Långt fler produkter än tidigaresamlas nu in för behandling, i princip all elektrisk utrustning medsladd eller batteri.– om deponering av avfall trädde i kraft den 16 juli <strong>2001</strong>. Dennalagstiftning ställer nya krav för deponering av avfall, deponiers utformningoch funktion.– föreskrifter för hantering av brännbart avfall som ska gälla dådeponiförbudet träder i kraft 2002-01-01 beslutades av Naturvårdsverketi oktober princip föreskrivs <strong>kommun</strong>en skyldighet tillatt ge möjlighet till utsortering av brännbart avfall hushållsavfall(införa källsortering).– ny avfallsförordning utfärdades av riksdagen i december, som träderi kraft 2002-01-01. Avsikten är att samla de frågor som röravfallshantering i en förordning och underlätta tillståndprövningar.Försök på Herrebro - med att täcka en yta på ca 2 ha med en blandningav biomull och fyllnadsjord har genomförts. Utvärderingen avförsöket visar att detta är en funktionell och kostnadseffektiv metodatt täcka äldre icke aktiva deponier.Informationsmaterial till Norrköpings samtliga ca 60 000 hushållom återvinning och avfallshantering. Till detta har en komplett sorteringsguide,”Lilla sopboken”, tagits fram.Verksamhetens utveckling och kvalitetÖvergripande mål enligt Avfallsplan 1998– Avfallets mängd skall minimeras genom åtgärder i produktions-, distributions-och konsumtionsleden. Innehållet av hälso- och miljöfarligaämnen skall minimeras.– Ett bättre omhändertagande av avfall skall uppnås genom att avfalletsorteras vid källan.– Restprodukterna skall i största möjliga utsträckning återvinnas genomåterbruk, materialåtervinning eller energiutvinning. Deponering skallvara den sista utvägen– Lättnedbrytbart organiskt material skall tas omhand genom t.ex. komposteringeller rötning.– Hanteringen och omhändertagandet av avfall skall ske på sådant sättatt negativa effekter på miljö och arbetsmiljö undviks. Dessutom skalldet ske så att olägenheter i form av lukt, smittspridning, skadedjursangreppoch nedskräpning ej uppkommer.Mängderna av slam från enskilda avloppsanläggningar, kyl- och frysmöbler,elektronikskrot samt farligt avfall låg i stort sett kvar på sammanivåer som år 2000. Anledningen till minskningen av avfallsmängderna<strong>2001</strong> med 2 923 ton (7,3 proc) jämfört med 2000 ärsvåra att sia om, men likväl glädjande. Utbyggnaden av fastighetsnärainsamling av återvinningsmaterial från flerfamiljshus kan ha gettdenna effekt.Kvalitet - Avstämning av kvaliteten på verksamheten har i någonmån skett vid regelbundna möten med intressenter och brukare. Gatuochparkkontoret under året har haft sju avstämningsmöten med FörpackningsinsamlingenAB. Kontoret har även påbörjat ett informelltsamrådsförfarande i avfallsfrågor med företrädare från ägare och förvaltareav flerfamiljshus samt hyresgästorganisationen.Varje år genomför fastighetsägare och hyresgästers organisationer enavgiftsstudie kallad ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resagenom Sverige”. Denna studie omfattar prisutveckling för energi,vatten och avlopp, avfallshantering och sotning.För år <strong>2001</strong> var medelkostnaden för avfallshantering 11,72 kr/m 2 . INorrköping var kostnaden 14,50 kr/m 2 och medelkostnaden i Östergötlandvar 12,39 kr/m 2 .Orsaken till att Norrköping har hamnat över snittet är den taxeförändringsom genomfördes, där ändrade förutsättningar och kostnadsökningarjusterades i taxan, med en kraftig avgiftshöjning som följd.Hos många övriga <strong>kommun</strong>er finns en eftersläpning av kostnadersom kommer att avspegla sig i form av framtida taxehöjningar.FramtidenTekniska nämnden har fått <strong>kommun</strong>styrelsens uppdrag att förhandlaom nu gällande avtal för renhållningsverksamheten.Under 2002 kommer en taxeöversyn att genomföras. Detta skallresultera i ett förslag till ny renhållningstaxa, att gälla från 2003.Kommunens nuvarande avfallsplan, antagen 1998, ska revideras eftervarje val, vid varje ny mandatperiod. Avfallsplanen är <strong>kommun</strong>enshuvudsakliga styrdokument för denna verksamhet och detta arbetebehöver ta sin början under åretDet påbörjade samrådsförfarandet med brukare och intressenter kommeratt fördjupas och utvecklas under året.Förslag till nya föreskrifter i <strong>kommun</strong>ens renhållningsordning hartagits fram under året. Kommunfullmäktige kommer att behandlaförslaget, efter tidigare återremiss till <strong>kommun</strong>styrelsen, under våren2002.Beslut om drift- och skötselplan för Herrebros f.d. avfallsdeponi kommeratt beslutas under våren 2002Rapporter– Utredning om en grund för en drift- och skötselplan för Herrebrosf d avfallsdeponi.MÄNGDER KOMMUNALT AVFALL 2000 OCH <strong>2001</strong> (TON)Brännbart Deponi Rötning Material åv Annan beh Summa(rent trä)2000 26 285 6 238 3 076 1 251 2 951 39 801<strong>2001</strong> 25 238 5 686 3 195 1 013 1 746 36 878Förändring - 1 047 - 552 + 119 - 238 - 1205 - 2 923– 4 proc –9 proc + 4 proc –19 proc –41 proc –7,3 proc66 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: hushållning med naturresurserViktiga händelser under åretPå begäran från Sydkraft har <strong>kommun</strong>en inlett ett arbete med attinföra skyddsområden kring olika grundvattentäkter. Under <strong>2001</strong>har vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Simonstorp fastställts.För att få ett helhetsgrepp kring <strong>kommun</strong>ens arbete med vattenfrågorhar en ledningsgrupp för vattenfrågor bildats.Positivt ur infrastruktursynpunkt är <strong>kommun</strong>ens aktiva arbete underåret med olika järnvägsfrågor, t ex Nyköpingslänken och Götalandsbanansamt diskussioner kring fler pendeltågstationer.Verksamhetens utveckling och kvalitetFöljande inriktningsmål relateras till nedanstående beskrivning avverksamhet och projekt under året:Nyttjandet av marken och vattnet skall karaktäriseras av långsiktighushållning och ske på ett sätt som möjliggör att:– en rik variation av naturtyper, biotoper och arter kan bibehållas;– naturligt förekommande arter kan bevaras i livskraftiga populationer– alla ges möjlighet till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap– vatten från mark, sjöar och vattendrag kan användas som råvattenför beredning av dricksvatten;– Byggnader, anläggningar och övrig infrastruktur skall lokaliseras såatt goda miljöer för boende, verksamheter och fritid förenas med långsiktigtuthållig naturresurshushållning och bevarande av värdefullnatur. Användningen av icke förnyelsebara naturresurser skall begränsastill ett minimum och präglas av en ansvarsfull hushållning.De tre första punktsatserna i inriktningsmålet hanteras främst genomtekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, där arbetemed biologisk mångfald och rörligt friluftsliv sker. Se närmare underrespektive nämnd. Det sista inriktningsmålet berör numera främstSydkrafts ansvarsområde, och den sista punktsatsen berör <strong>kommun</strong>ensplan- och exploateringsarbete.Under året har en mängd aktiviteter utförts i inriktningsmålets anda.För att bibehålla naturtyper och biotoper i livskraftiga populationerhar bl a följande arbete gjorts :– Skötsel, röjning och stängsling av ett antal värdefulla ekbackar,restauration av strandängar samt slåtter av värdefulla tätortsnäraängar.– Genetisk inventering av öringbeståndet i havsöringsförande bäckarför att undersöka om det finns unika bestånd i Bråvikens bäckaratt ta hänsyn till när utsättning görs. Bestånden kan vara en resursför att i framtiden odla ”rätt” yngel för utsättning.– Uppföljning av laxtrappan i Svintunabäcken, vilken visar att havsöringvandrat upp och lekt uppströms laxtrappan– Diverse inventeringar, t ex av naturmark i tätorten och återinventeringav tjäderlekplatser– För att öka allmänhetens kunskap om naturen i Norrköping harett antal naturguidningar genomförts. Sammanlagt mer än 350personer har deltagit i skalbaggssafari, fladdermussafari samt guidningari värdefulla naturområdenI samband med exploateringar som berör värdefulla naturområdenställs bevarandeaspekterna ofta mot ekonomiska aspekter. I sådanafall kan en öppen dialog, där samtliga aspekter redovisas tydligt, medförabeslut där hänsyn till båda aspekterna kan tas. Exempel på arbetedär sådana diskussioner förts under <strong>2001</strong> är Natura 2000-områdenapå Händelö.I <strong>kommun</strong>ensarbete medöversiktsplanoch <strong>kommun</strong>ikationsprogramär ambitionenatt påolika sätt minimeradet lokalatrafikarbetet.Detta kant ex ske genomatt arbeta föratt förtätastadskärnan.Flera projektpågår för attbebygga rivningstomteriinnerstaden, tex kv Lyckanoch kv Ankarstocken.Arbeten,som däremotför medsig ökat trafikarbete,är önskemålenomUnder året har bl a återinventering av tjäderlekplatsergjorts. På bilden en tjädertall vid Åksjönatt etablera mer externhandel i trafikberoende lägen,samt arbete föratt förbättra trafikflödena i Ingelsta. Mångårig erfarenhet visar attnär trafiken flyter bättre ökar också trafikarbetet.FramtidenArbetet med naturvård för biologisk mångfald och rörligt friluftslivkommer att fortsätta. Under 2002 antas ett nytt naturvårdsprogrambaserat på de Nationella miljömålen samt egna <strong>kommun</strong>ala mål. Planverksamhetenkommer även fortsättningsvis att sträva efter ett resurssnåltbyggande som utmärks av förtätning, transportsnåla projekt,återanvändning med hänsyn tagen till ekologiska, ekonomiskaoch sociala strukturer. Målkonflikter finns förstås, t ex förtätning somkan ge anspråk på grönområden; vägtrafikprojekt som ökar bilanvändningen.Under året hargenetisk inventering av öringbeståndet ihavsöringsförande bäckar gjorts för attundersöka om det finns unika bestånd iBråvikens bäckar att ta hänsyn till närutsättning görs.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 67


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: infrastrukturViktiga händelser under året ochverksamhetens utveckling och kvalitetNedanstående inriktningsmål skall relateras till beskrivning av verksamhetensutveckling och kvalitet:– Norrköpings infrastruktur vad gäller mark-, sjö- och flygtransportersamt IT skall ha en omfattning och kvalitet som skapar konkurrenskraftigaförutsättningar för företagen att utvecklas i Norrköping.– Kommunen skall bedriva ett kontinuerligt arbete med planering av<strong>kommun</strong>ikationer. Planeringen ska beskriva principer och huvudlinjerför hur människor och varor säkert kan förflyttas i ett lokalt, regionaltoch nationellt perspektiv.Vägar– Rv 51:Ett antal uppvaktningar hos regering, riksdagsledamöter ochdepartement har genomförts för att övertyga om vägens stora betydelse,för såväl den nationella som regionala utvecklingen. Målsättningenär att höja vägens status från regional till nationell väg idet statliga vägsystemet. Länsstyrelsen har under året tillstyrkt arbetsplanenför Svärtinge förbifart. Byggstarten är planerad till årsskiftet2003/2004.– Rv 55/56:Under året har arbetet påbörjats med att omforma vägsträckanmellan Åby och Sörmlands länsgräns till en trekörfältsvägmed vajermitträcke.– E 22:Projektet omfattar tre delar, förbifart Söderköping, mellandelSöderköping - Norrköping och förbifart Norrköping över Händelö.– En utredning om trafiksystemet i södra och östra delarna av Norrköpinghar slutförts och som beskriver olika lösningar på kort ochlång sikt för förbifart Norrköping.Järnvägar– Europakorridoren Under året har Europakorridoren och Götalandsbananslagits samman i ett gemensamt aktiebolag, EuropakorridorenAB. En första målsättning är att förmå staten att tainitiativet till en utredning som på sikt leder till att ett kompletttågsystem för södra Sverige genomförs. Den nyss framlagda Infrastrukturpropositionenför åren 2004-2015 innehåller sådana skrivningaratt Banverket beslutat upphandla en sådan utredning.– Ostlänken Sträckan Linköping-Stockholm över Nyköping benämnsOstlänken och är en del av Europakorridoren. Intressenterna iÖstergötland och Sörmland har under året bildat ett gemensamtbolag Nyköping - Östgötalänken AB, vars nuvarande uppgift äratt ta fram en förstudie av sträckan. Målsättningen är att förmåBanverket att ta över det fortsatta utredningsarbetet. I det fortsattaarbetet skall ingå att tillsammans med snabbtågstrafiken tillgodoseden regionala tågtrafikens långsiktiga utveckling varvid nya pendeltågsstationeroch industrispårdragningar måste tillgodoses.HamnArbetet med att omvandla Norrköpings hamn till en effektiv omlastnings-och feederhamn har under året fortsatt genom att en fördjupningav inseglingsleden till hamnen och hamnbassängen i Pampushamnenpåbörjats. Detta innebär att större fartyg i framtiden kantrafikera hamnen. Även kapaciteten för hantering av gods på hamnplanerhar under året förbättrats. Under året har också arbetet medatt finna alternativa mudderdeponier startat för att garantera hamnensfortsatta utveckling.Pendeltåget stannade i Kimstad för en dag. Det var pendeltågsgruppen i Kimstad som stod bakommanifestationen. Foto: Mikael Strand.68 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: gator, stadsrum, parker och naturViktiga händelser under åretDet viktiga arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder till förmån för oskyddadetrafikanter har fortsatt under året, enligt trafiksäkerhetspolicyn.Till största delen består åtgärderna av upphöjningar och avsmalningari gatumiljön. Åtgärderna har livligt debatterats bland allmänheten.Kristinagatan t ex har helt ändrat karaktär, från en gata medmånga farliga passager till en gata med betydligt lugnare trafikrytmoch säkrare gång- och cykelpassager.En av stadens farligaste gatukorsningar, Nygatan-Kungsgatan, har fåttnya trafiksignaler. Signalerna har försetts med prioriteringsanordningför kollektivtrafiken och utryckningsfordon. Projektet, som utförts isamverkan med kollektivtrafikenheten, har även omfattat förbättringarav spårvagnsspåren och gatumiljön i områdetStad i ljus en satsning för att skapa säkerhet, trygghet och även få engemytlig och vacker stad. Årets projekt var ljussättning av träd vidStockholmsrondellen och vattenfallet vid Kåkenhus. Park och gatubelysningvid Norra infarten, Koppargatan och Färgaregården.I gamla staden har Nya Torget rustats upp och invigts. Torget harnu övergått från att vara i stort sett enbart en parkeringsplats till enplats också för andra aktiviteter och en plats där människor kan samlas.En riktad kampanj för att få bort skrotbilar från stadens gator ochandra allmänna platser genomfördes under våren <strong>2001</strong>. Den uppmärksammadekampanjen blev mycket lyckad. Totalt skrotades 951bilar, vilket vida överskred kalkylen på 300 bilar. En kampanj skulleäven genomförts under hösten, men skrinlades p g a vårkampanjensstora utfall. Finansieringen av kampanjen, som kostade totalt ca 1,5mkr, bekostades till 90 proc av medel ur skrotbilsfonden beviljade avlänsstyrelsen.Trots kampanjen omhändertogs omkring 200 bilar/år och förpassadestill skrotning genom <strong>kommun</strong>ens försorg .Till årets större restaureringsarbeten kan Svensksunds havsstrandängaroch hagmarker räknas. Den är en av <strong>kommun</strong>s största havsstrandängmed en areal på 60 ha som legat ohävdad under så lång tidatt vassen hunnit breda ut sig över hela området. Tillsammans medlänsstyrelsen har <strong>kommun</strong>en låtit restaurera den”Nations i Bloom” en internationell tävlingen mellan städer i världendär 200 städer deltog, blev Norrköping en av de 40 städer somnominerades till final. Norrköping tävlade i klassen ”50 000 - 300 000invånare”, där även Malmö ingick som den andra deltagaren frånSverige.I den slutliga finalen, som gick i Shenzhen i Kina, var det 12 finalister.Övriga finalister var bland andra Aberdeen i Skottland, Rochesteri USA och La Coruna i Spanien. Malmö vann klassen, Kowlona iKanada tog andraplatsen och på tredje plats kom Norrköping. Detävlande granskades utifrån fem kriterier, varav en var hur stadensköter sitt kulturarv. Här visade det sig att Norrköpings promenaderär något alldeles speciellt. Övriga kriterier var hur <strong>kommun</strong>invånarnainvolverats i förändringsprocessen, förbättringar av stadens fysiskamiljö de senaste åren, hur staden sköter sina naturvärden och hurstaden planerar för en grön och tillgänglig stad i framtiden. Ett gottbetyg till Norrköping alltså!I gamla staden har Nya Torget rustats upp och invigts. Torget har nu övergått från att vara i stort sett enbart en parkeringsplats till en plats också för andra aktiviteteroch en plats där människor kan samlas.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 69


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: gator, stadsrum, parker och naturVerksamhetens utveckling och kvalitetInriktningsmål– Stadsrum, parker och natur skall erbjuda <strong>kommun</strong>ens invånare varierandemiljöer med hög kvalitet.– Trafiknäten skall planeras och underhållas så att ökad säkerhet ochtrygghet skapas, samt att längsta långsiktiga kostnad optimeras.– Cykelvägnätet skall byggas ut och standardhöjas.Kvalitetsuppföljning görs i varje upphandling och i den process somföljer. Staden är uppdelad upphandlingsmässigt i fem distrikt. Deneller de entreprenörer som får uppdraget att underhålla ett distriktskall vara kvalitetscertifierade och alla arbeten som görs följs uppkontinuerligt i s k byggmöten under året.För att få <strong>kommun</strong>invånarnas uppfattning om hur gator och parkersköts i Norrköping gör Tekniska nämnden vart tredje år uppföljningari form av en enkät bland <strong>kommun</strong>innevånarna. Enkätengenomfördes under våren <strong>2001</strong> och utfördes av SCB bland 500 slumpvisutvalda medborgare mellan 18-74 år. Även telefonintervjuer ingår.Resultatet av enkäten har presenterats i en skrift ”Medborgarnauppfattning om hur gator och parker sköts i Norrköpings komun”.Området gator: 40 proc är nöjda med standarden på de stora gatorna,det är något färre än vid förra mätningen 1998. Eftersom medelbudgeterats för att förbättra beläggningsunderhållet blir resultatet vidnästa enkät år 2004 intressant. Glädjande är att hela 64 proc är nöjdamed snöröjningen och att 72 proc tycker att det är rent och snyggt pågatorna i centrum.Området parker: hela 70 proc är nöjda med hur parkerna i centrumsköts. En mindre andel, 52 proc, är nöjda med skötseln av parkernai bostadsområdena. Det är emellertid en förbättring jämfört med förragången då 40 proc var nöjda. Så utvecklingen är på rätt väg.Cykelvägnätet. Under <strong>2001</strong> har cykelvägen utmed Packhusgatanmellan Norra promenaden och Saltängsgatan rustats upp och breddats.Vidare har upprustning och breddning utförts på cykelvägenfrån Malmgatan till Marieborg samt en cykelväg nyanlagts på Drottninggatanmellan Saltängsgatan och Slottsgatan.FramtidenDet offentliga rummet har blivit ett varumärke. Satsningarna på attförsköna stadens rum skall fortsätta. Både genomförda enkäter ochden framskjutna placeringen i tävlingen ”Nations i Bloom” visar attNorrköpingsborna är nöjda med hur parkerna sköts. Det visar denenkätundersökning som genomfördes under <strong>2001</strong>.70 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1<strong>kommun</strong>innevånarna och utomstående betraktare av Norrköpinguppskattar vår stad. Stadsmiljön skall vara både funktionell att vistasi och kännas ren, trygg och säker. Planering för detta pågår ständigt.Tre områden är strategiska för fortsatt utveckling av det offentligarummet :– utveckling av infrastrukturen– utveckling av stadsdelarnas offentliga rum torg, platser och parker– utveckling av service, mer offentliga toaletter, bättre infartsinformationoch infarts-parkeringarOroande är den minskade investeringsvolymen för stadens gator,torg och platser. Det anslag som finns för investeringar fram till 2005tillåter inte en fortsatt utveckling av stadens offentliga rum i denutsträckning som skulle vara önskvärt.Rapporter– Grönstrukturprogram, utförd av gatu- och parkkontoret i samarbetemed planenheten. Uppdragsgivare är miljö- och stadsplaneringsnämndenoch tekniska nämnden.– Kommunikationsprogrammet, utförd av gatu- och parkkontoret isamarbete med planenheten. Uppdragsgivare är miljö- och stadsplaneringsnämnden.– Naturvårdsprogrammet, utförd av gatu- och parkkontoret i samarbetemed planenheten. Uppdragsgivare är miljö- och stadsplaneringsnämnden.– Teknisk förstudie väg 22 Söderleden, utförd av Vägverket konsultpå uppdrag av gatu- och parkkontoret och Vägverket region sydöst.– Utredning om trafiksystemet i södra och östra delarna av Norrköping,utförd av Tyréns Infrakonsult på uppdrag av Vägverket regionsydöst och gatu- och parkkontoret.


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETSamhällsbetalda resorViktiga händelser under åretKollektivtrafikenheten bildades 1 januari 2000 ansvarar för frågorsom rör samhällsbetalda resor (allmän kollektivtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänstoch skolskjutsar). Enheten utreder och beslutar även omrätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.Under året har fördelarna synliggjorts med samlat ansvar för samhällsbetaldaresor på en enhet.Verksamhetens utveckling och kvalitetFöljande inriktningsmål för samhällsbetalda resor skall relateras tillbeskrivning av projekt och pågående arbeten som redovisas här nedan:– Skapa transportsystem som tillgodoser människors behov av tillgänglighetmed hjälp av effektiva kollektiva transporter.– Kollektivtrafiken skall vara tillräckligt attraktiv för att kunna begränsabiltrafiken, främst till och från innerstaden, samt erbjuda en möjlighettill rörlighet för den som inte har tillgång till bil.– Spårvägen skall bevaras och utvecklas som en del av Norrköpings karaktäroch som ett effektivt transportsystem.Målet är att så många som möjligt skall klara resor med den allmännakollektivtrafiken.– Stora satsningar på handikappanpassning av kollektivtrafiksystemethar skett år <strong>2001</strong>. programmet med handikappanpassning avhållplatser har fortsatt i samma omfattning som tidigare– samtliga tätortsbussar har någon form av låggolv– programmet med att handikappanpassa äldre ledspårvagnar harslutförts– merparten av fordonen är utrustade med ramp avsedda för personermed rullstol eller andra handikapphjälpmedel– under året har samordningen mellan de olika trafikslagen ökat– en del av färdtjänstresorna och sjukresorna har integrerats i denallmänna kollektivtrafiken vilket har resulterat i ett minskat antalfärdtjänstresor.Resultatet har blivit att personer med funktionshinder i större utsträckningkan klara att resa med våra linjebussar och spårvagnarAnropsstyrda stadsdelsbussar. I november startade Kollektivtrafikenhetentillsammans med ÖstgötaTrafiken stadsdelsbussar i Norrköpingstätort. Bussarna är helt anropsstyrda vilket innebär att resenärensjälv bestämmer när man vill åka och var man vill stiga på ochav inom vissa områden.Målet är att underlätta för personer som har svårt att ta sig till fastahållplatser samt att minska antalet färdtjänstresor med bil.Redan från start har bussarna haft många resenärer och varit mycketuppskattade. De anropsstyrda bussarna är anpassad kollektivtrafik<strong>2001</strong> gjordes stora satsningar på handikappanpassning av kollektivtrafiksystemet,bl a hållplagtserna.och har möjlighet att utföra både allmän kollektivtrafik, färdtjänstresoroch sjukresor. Detta innebär att gränserna mellan färdtjänstoch allmän kollektivtrafik delvis suddats ut.Lågprisförsöket inom Norrköpings tätort upphörde 31 december<strong>2001</strong>. Målet med försöket var att öka det kollektiva resandet, vilketockså skett. Ökning var dock ej tillräckligt stor.En genomgång av skolskjutsverksamheten utifrån gällande riktlinjerhar fortsatt under året. Genom användandet av Geografiska Informationssystem(GIS) underlättas arbetet med skolskjutsplaneringen.GIS är även ett viktigt informationshjälpmedel för utvecklingav de övriga trafiksystemen.FramtidenFör att ytterligare öka möjligheterna för funktionshindrade att resamed allmänna <strong>kommun</strong>ikationer krävs en översyn av hela kollektivtrafikensutformning till, från och vid hållplatser, bytespunkter ochlinjesträckningar. Ombyggnad av tex Söder Tull och en anskaffningav ytterligare låggolvspårvagnar är avgörande för att nå optimal effektav handikappanpassningen inom kollektivtrafiken. Dessutom är detviktigt att fortsätta att utveckla olika trafiksystem, som tillgodoserinvånarnas behov och som underlättar för samtliga att resa medkollektivtrafiken.Under våren 2002 kommer det att bli möjligt att stiga på i samtligadörrar på tätortbussarna vilket framförallt underlättar för funktionshindradeoch personer med barnvagn. Hållplatsutrop i tätortstrafikensfordon kommer också att genomförasRapporter– Linjenätsanalys Norrköping - Den goda kollektivtrafikstaden medcykeln som bas. Trivektor, TRAFFIC ABHandikappanpassningen av äldre ledspårvagnar har slutförts.Anropsstyrda stadsdelsbussar infördes i november <strong>2001</strong>.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 71


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: mark-, lokal och bostadsförsörjningViktiga händelser under åretI januari arrangerades EU-möte i Louis De Geer anläggningen ochLokalförsörjningsenheten (LFE) var ansvarig för de omfattande lokalanpassningarsom genomfördes enligt beställarens önskemål. Samtligastolsrader fick demonteras och ett nytt golv byggdes upp.I Navestad har Ringdansprojeket pågått och för LFE:s del har detinneburit inhyrning och inflyttning i Diamantens skola i Guldringenför mer än 300 elever.Planering och byggstart av äldreboende med dagcentral liksom programför ytterligare en skola för 450 elever pågår inom projektet.Avtal om fjärrvärmeanslutning för verksamhetslokaler i Åby/Jurslaoch bostadshus inom Hyresbostäder har förhandlats och tecknatsmed Sydkraft. Fjärrvärmeleverans är planerat till hösten 2002.Behandlingshemmet Älvås i Kimstad, som tidigare har inhyrts, förvärvadesunder året med huvudskälet att säkerställa lokaler för framtidenför denna typ av social verksamhet.Lokalplaneringsarbetet har under året varit omfattande och tyngdpunktenhar vilat på att bereda en rad olika lokallösningar för detframtida behovet inom äldreboendet och LSS-boendet.Skador på fastigheterna har varit omfattande under året, framföralltvattenskadorna.Vid förskolan Äpplet inträffade under året en anlagd brand som innebaratt 500 kvm av byggnaden förstördes. Återställningskostnadenuppskattas till 8 mkr.Louis De Geer-hallen efter lokalanpassningen i samband med EU-mötet.Under året medverkade Mark- och exploateringsenhet (MEX)tillförsäljning– av <strong>kommun</strong>ens bostadsfastigheter i kvarteret Klippan för 12,2mkr– försäljningar med näringslivsanknytning av större omfattning påHändelö, dels för Fraktarns nya logistikcentrum och dels till Colmec-RegumeringsfabrikenBoss AB.– Etapp 2 samtliga niosmåhustomter, Övre Jursla har kontraktstecknatsMEX har även medverkat till finansieringsavtal med fastighetsägarei Ingelstaområdet för ombyggnad av trafiksystem, bl a rondeller.Vidare genomfördes avtal om markbyte med Holmen AB avseendeca 56 ha jordbruksmark för att bereda möjlighet för etableringen avny pappersmaskin i Braviken.Verksamhetens utveckling och kvalitetFöljande inriktningsmål skall relateras till beskrivning av verksamhetenskvalitet:Isskulptur utanför Louis De Geer-hallen vid EU-mötet.– Kommunen skall ha en aktiv markberedskap för den löpande verksamhetenoch för strategiska behov av olika slag, såsom infrastrukturoch stadsutvecklingsområden.– Mark för näringslivet skall finnas tillgänglig dels p kort sikt (byggklar),dels på lång sikt (mark med planeringsberedskap).– Näringslivet skall erbjudas ett varierat utbud av möjligheter till etableringi områden av olika karaktär.– Kommunen skall ha mark- och planeringsberedskap för byggande avbostäder av olika former och i varierande lägen. Planeringen skall tasin utgångspunkt främst i vad bostadskonsumenterna efterfrågar ochkommer att efterfråga.– Kommunens lokalförsörjning skall tillhandahålla ändamålsenliga ochresurssnåla lokaler till lägsta långsiktiga kostnad för den <strong>kommun</strong>alaverksamheten.– Kommunen skall tillsammans med andra aktörer marknadsföra nybyggdabostäder med sådana kvaliteter att <strong>kommun</strong>en framstår somen mycket attraktiv <strong>kommun</strong> att bosätta sig i.Under året har en ökning av antalet stickprovskontroller avseendefastigheternas kvalitet ägt rum, vilket har uppgått till ca 70 st. Förmerparten av dessa noterades godkänt resultat.72 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: mark-, lokal och bostadsförsörjningDen genomförda, årliga hyresgästenkäten är ett led i att mäta kundnyttan.Enkäten undersöker entreprenörernas sätt att sköta drift, tillsynoch löpande underhåll. Årets resultat visar för hela beståndet ettbättre resultat än föregående år. Skötsel av tomtmark är liksom föregåendeår fortfarande underkänt. LFE har under <strong>2001</strong> genomfört enökning av insatserna på skötsel av tomtmark. Effekten av detta kanavläsas i nästa enkät, som genomföres i början av 2002.LFE har under året deltagit i ett antal benchmarkingprojekt tillsammansmed andra <strong>kommun</strong>er och fastighetsorganisationer. Projektenfinns redovisade under rubriken rapporter och utredningar nedan.Under året har enhetens miljöplan genomgått extern revision.FramtidenKommunens kärva ekonomi innebär att underhållsinsatserna på fastigheternainte kommer att utföras i den utsträckning, som krävs föratt kunna ”vårda” kapitalet på ett tillfredsställande sätt.Ett orosmoln för framtiden är även den ökade frekvensen av fuktoch innemiljöproblem i lokaler. Problemen finns framförallt i defastigheter, som nu börjar bli 25-30 år gamla, och som har en speciellgrundkonstruktion. Åtgärderna för att komma tillrätta med problemenär förknippade med höga kostnader.Lokalplaneringsarbetet för den närmaste framtiden kommer att dominerasav analys av olika alternativ för att möta volymutvecklingeninom äldreomsorgsboendet.För att Socialnämnden ska ha möjlighet till bättre vård och behandlingsmöjligheterför personer med missbruksproblem är det mycketangeläget att <strong>kommun</strong>en, tillsammans med andra fastighetsägare,skapar goda boendealternativ.Arbetet med att ta fram och detaljplanelägga nya områden för såvälsmåhusändamål som för industri- och logistikverksamhet måste hahög prioritet. Efterfrågan på småhustomter är hög och förväntas förbliså framöver. Vidare har det försålts och efterfrågats mark för transport-och logistikverksamhet. Detta är av stor betydelse om Norrköpingfortsättningsvis skall vara attraktivt som boendeort samt till attutveckla av näringslivet i <strong>kommun</strong>en.Branden vid förskolan Äpplet i Smedby.Rapporter– Benchmarking av lokalutnyttjande och analys av internhyressättningsom styrverktyg, Temaplan AB, Karin Löfstrand, Ted Lindqvist– Benchmarking av organisation och bemanning, Temaplan AB, JeanetteÖhman, Ted Lindqvist– Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S)Incitamentskonstruktioner för fastighetsförvaltning på entreprenad– en exempelsamling; Svenska <strong>kommun</strong>förbundet, UFOS, LeifSundsvikNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 73


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: befolkningsskydd och räddningstjänstViktiga händelser under åretKommunfullmäktige antog den 30 augusti förslag på räddningstjänstplanför Norrköpings <strong>kommun</strong>. I planen förtecknas numera även”Anläggningar som avses i lag om åtgärder för att förebygga och begränsaföljderna av allvarliga kemikalieolyckor” (”Sevesolagen”).Brandförsvarets förebyggande avdelning har under året medverkat iberörda företags planläggning enligt ”Seveso-II” tillsammans medlänsstyrelsen, sprängämnesinspektionen, yrkesinspektionen samt miljö-och hälsoskyddskontoret. Planläggningen ligger till grund för tillsynsarbetepå företagen . I Östergötland är den allra största delen avberörda ”Sevesoföretag” belägna i Norrköpings <strong>kommun</strong> (två av totalttre tillhör den högre kravnivån samt 10 av totalt 12 st i länettillhör den lägre kravnivån).Tillsammans med Södertörns Brandförsvarsförbund, Sörmlands-kustensRäddningstjänst och Söderköpings brandförsvar har vi startatprojektet ”Grön räddningstjänst”, som innebär att allt arbete inomsamtliga verksamheter på brandförsvaret ska främja en långsiktigthållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassningär vägledande. Miljöaspekter blir alltmer betydelsefulla inomalla områden av vår verksamhet.Strax innan årsskiftet undertecknades ett nytt avtal med landstingetom ”I väntan på ambulans - IVPA”-larm (= första hjälpen). Berördastyrkor är samma som tidigare, (Krokek, Ö Husby och Arkösund).Erfarenheterna är mycket positiva och genom nyttjande av defibrillatorerkommer verksamheten att kunna utvecklas ytterligare.En omfattande ombyggnad och utökning av sambands- och ledningscentral(SoL) på huvudbrandstationen påbörjades i februari ochvar klar i juli. Ombyggnaden genomfördes efter planläggnings- ochprojekteringsarbete i nära samverkan med räddningsverket. SoL ersätter<strong>kommun</strong>ens ledningscentral för höjd beredskap och andra allvarligastörningar i samhället. Ombyggnaden medför avsevärt förbättrademöjligheter till uthålligt stabsarbete och bakre ledningsstödvid omfattande räddningsinsatser.Uppförande av lednings- och sambandssystem för övergripande <strong>kommun</strong>alledning och räddningstjänst har nästintill färdigställs underTill räddningsinsatserna under <strong>2001</strong> hörde bekämpningen av en garagebrandpå Lekaregatan i Norrköping.hösten i nära samverkan med Räddningsverket. Systemet integrerasmed likartade system i grann<strong>kommun</strong>erna, vilket förbättrar <strong>kommun</strong>ikationsmöjligheternaavsevärt, både i <strong>kommun</strong>en och i länet.Brandstation för brandvärnet har under året färdigställts i lokstallarnai Arkösund, vilket finansierats genom försäljning av den tidigarebrandstationen och mycket ideellt arbete som utförts av personalen.Den nya lokalen är avsevärt bättre anpassad för Brandvärnets verksamhet.Verksamhetens utveckling och kvalitetBrandförsvarets inriktningsmål är:– I syfte att skapa en trygg och säker <strong>kommun</strong> skall brandförsvaret medkvalité och kostnadseffektivitet tillhandahålla bästa möjliga skydd ochsäkerhet vad avser liv, miljö och egendom för alla som bor, vistas ochverkar i <strong>kommun</strong>en.– Brandförsvarets skadeförebyggande verksamhet skall följa och beaktariskutvecklingen i samhället samt vidta optimala åtgärder för att förhindraolyckor med hänsyn till rådande risker, nya eller förändraderisker och begränsa olyckor om de inträffarUtbildning i brandskydd i olika former är en viktig del av det förebyggacde arbetet för brandförsvaret. Här är det ordningarvakter som lär sig att släcka en brand.74 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: befolkningsskydd och räddningstjänstFöljande delmål ska också relateras till nedanstående beskrivning avverksamhetens omfattning, utveckling och kvalitet:– Brandförsvaret skall verka för att varje år minska antalet bränder ochövriga olyckor samt konsekvenserna av dessa, i första hand vad gällerskador på människor. Detta skall främst ske genom kraftsamling tillåtgärder som ökar människors egen förmåga att förhindra olyckor samtlindra konsekvenser om olyckor ändå inträffar.– Brandförsvaret skall så snabbt och effektivt som möjligt kunna avvärjaeller begränsa skador på liv, miljö eller egendom orsakade av brand,kemolycka, trafikolycka, ras, översvämning eller annat nödläge.Målet att minst 5000 personer skall ges utbildning/information omförebyggande brandskydd och hur man agerar vid inträffad olyckahar helt uppfyllts.Under <strong>2001</strong> utbildades 8100 personer jmfr med 7400 år 2000.I skadeförebyggande syfte utförs brandsyn och tillsyn i <strong>kommun</strong>enpå 1 261 (1 249) förtecknade objekt, vilka har olika tidsfrister (1-,2- eller 4 år) med hänsyn till brandfarlighetsgrad. År <strong>2001</strong> utfördes601 brandsyner (658) enligt räddningstjänstlagen och 31 tillsyner(36) enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. (2000 års värdeninom parentes). Målet att genomföra samtliga planerade brandsyneroch tillsyner har uppfyllts.Totalt genomfördes 1 725 (1 657) räddningsinsatser efter larm - vidbränder, övriga nödlägen samt sjukvårdslarm. Av dessa utgörs 1 159(1 117) insatser vid bränder, 384 (368) insatser vid annan räddningstjänstsom ex trafikolyckor, vatten-, storm- och oljeskador etc samt182 (172) sjukvårdslarm (enligt avtal med landstinget). Som vanligtdominerar antalet inkomna automatiska brandlarm ej orsakade avbrand utan slarv eller tekniskt fel. En ökning av vattenskador kanockså noteras. Vid bränder omkom 4(1) personer och 16 (21) personerskadades och vid trafikolyckor omkom 3 (7) personer och 120(151) personer skadades. (2000 års värden inom parentes).FramtidenBrandförsvaret måste ha godtagbar förmåga och resurser att mötaoch hantera förekommande och förändrade hot och risker. Störrekrav på anpassningsförmåga och flexibilitet kommer att krävas. Händelseutvecklingaroch trender, som främst kan påverka hot och riskerpå lokal nivå, måste beaktas då dessa är styrande för arbetet med attbåde på kort och på lång sikt skapa ett tryggt och säkert samhälle.Allmänhetens riskacceptans torde sammantaget bli allt lägre.Främst räddningstjänstlagen samt <strong>kommun</strong>ens inriktningsmål förbefolkningsskydd och räddningstjänst utgör grund för dimensionerandeminimikrav, vilket är gränssättande för brandförsvarets resursbehov.En större brand bekämpades under året på Begagnade Bildelar.Vård- och omsorgsersonal från Ekhöjden efter ett utbildningspass hosbrandförsvaret.För att minska och om möjligt eliminera risker krävs en utökad satsninginom det skadeförebyggande området parallellt med anpassadeinformations- och utbildningsinsatser till olika målgrupper, främstungdomar. Det är angeläget att i ännu större omfattning försöka nåoch påverka alla kategorier i samhället med information, som resulterari att man åtgärdar brister och förbättrar sitt eget skydd i förebyggandesyfte, t ex minst en brandvarnare i varje bostad. Ytterligaresatsningar riktade till skola/daghem, allmänhet och näringsliv börövervägas.Kraftsamling på analyser och uppföljning av inträffade olyckshändelserkrävs för att få tillräckligt faktaunderlag för åtgärder i syfte attminska antalet bränder och andra olyckor.Kommunens ekonomi kommer sannolikt även under de närmasteåren att vara ansträngd. Det kan bli svårt att inrymma brandförsvaretsverksamhet inom tilldelad budgetram beroende på många svårförutsägbarafaktorer. Detta kan medföra ytterligare krav på att intensifieraoch utöka intäktsbringande verksamheter, tydligt avgränsadefrån förvaltningens myndighetsutövning, kombinerat med kravpå effektiviseringar, bl a genom utökad samverkan.Genomsnittsåldern hos utryckningspersonalen (heltid) är 42 år. Generelltär det svårare med ökande ålder att klara de fysiska krav somgäller för rökdykning. Behov av omplaceringar kan därför uppstå vilketpåverkar kostnadsbilden negativt.På central nivå har genomförts och pågår många utredningar sompåverkar brandförsvarets verksamhet. ”Sårbarhets- och säkerhetsutredningen”har resulterat i ett arbete med att organisera den nya planeringsmyndighetenoch förslag till ny lagstiftning förväntas under2002. Ett omfattande planeringsarbete på lokal nivå kommer attkrävas av <strong>kommun</strong>erna med inriktning att bygga upp ett tryggt ochsäkert samhälle.Nuvarande räddningstjänstlag från 1986 har också utretts och förslagpå ny lag förväntas under 2002. Den nya lagen blir sannoliktmindre detaljreglerad och <strong>kommun</strong>erna torde få ett bredare ansvarför planering av skydd mot olyckor.Nya räddningstjänstutbildningen (grund- och vidare-utbildning) förväntasstarta i januari 2003. I annan utredning har lämnats förslag påatt räddningsverket ersätts av annan myndighet som huvudman förräddningstjänstutbildningen.Sotningsutredningen har efter ett omfattande arbete ”lagts på is”för vidare beredning och det torde dröja innan nytt lagförslag presenteras.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 75


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: skydd av människors hälsa – miljöskyddViktiga händelser under åretNya miljöbalken och dess omfattande regelverk präglade verksamhetenäven dess tredje år. På den lokala myndigheten, Bygglovs- ochmiljöskyddsnämnden, med sitt miljö- och hälsoskyddskontor märktesdetta genom fortsatt ökning av antalet ärenden och inte minstden utvidgade ärendeadministrationen. Den ökade arbetsmängdenutan tillförande av ytterligare resurser har inneburit, att uppgifternahar prioriterats hårdare.Ansökningar om särskilda projektmedel har gjorts hos länsstyrelsenför inventering inom förorenade områden. För <strong>2001</strong> har inre hamnenvarit aktuell. Kommunens samverkan med länsstyrelsen är betydelsefullför att skapa ett mer effektiv tillsynsarbete, inledningsvisgenom projektet ”KemSTEGet”, dvs. SystemTillsyn för myndighetenoch EGenkontroll inom företaget.Kontoret har försökt leva upp till riktmärket ”Den goda myndigheten”,dvs. myndigheten som är rättssäker, snabb och tydlig och bemötermedborgare och företag på ett bra sätt samt håller hög tillgänglighetför samråd och dialog.Kontoret har liksom tidigare år drivit ett antal projekt inom ramenför den löpande tillsynen har utförts i samverkan med andra <strong>kommun</strong>erbl a– inom livsmedelstillsyn - för <strong>2001</strong> avseende bagerier och konditorier– för luftmätning i gaturummet hyrdes mätutrustningen ut till Linköpings<strong>kommun</strong> i slutet av året, efter att ha använts på Hamnbrontidigare under året– inom djurskyddetEnskilda ärenden av betydelse:– bullerstörningar från bl.a. Borgsholms skjutbana. Kontoret harutfört mätningar och deltagit i överläggningar med skytteföreningarna.Inriktningen på kort sikt är att begränsa det mest störandeskyttet. På längre sikt avses en skjutbana anläggas, eventuellt isamverkan med Linköpings <strong>kommun</strong>.– luftmätningar av urbana bakgrundshalter. Miljö- och hälsoskyddskontorethar även deltagit i starten av ett flerårigt luftprojekt, lettav Världshälsoorganisationens europakontor. Projektet har inriktningenatt koppla luftföroreningshalter direkt till hälsorisker. Ettbesök gjordes i Linz i Österrike under året.– samarbetet om emissionsdatabasen (EBD) med länets <strong>kommun</strong>erhar fortsatt. Kontoret har under året fått tillgång till en uppdateradEDB som täcker regionen Östergötland, Småland och Blekinge.– aktualisering av beredskapsplaneringen (KUB 3) påbörjades i slutetav året och skall fullföljas under 2002. Planeringen avser dricksvatten,hälsoskydd, smittskydd. Sydkraft ÖstNät AB svarar för huvuddelenav planeringen för dricksvatten.Projektet Förorenad mark planlades med en inventeringsfas somfullföljdes under <strong>2001</strong>. Fortsättning följer 2002 och framåt i statligtregi genom Länsstyrelsen.Verksamhetens utveckling och kvalitetMiljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet grundas i huvudsak påegen prövning och tillsyn samt medverkan i länsstyrelsens prövningoch tillsyn inom de områden som täcks av miljöbalken, djurskyddslagenoch livsmedelslagen. Resursbehovet enligt gängse bedömningsgrunderöverstiger de aktuella resurserna med mer än 20 procent.På kort sikt handlar det om att kraftsamla och omfördela resursernatill de viktigaste områdena, dvs. de områden som har störst påverkanpå miljön och människors hälsa, t ex omfattande utsläpp (”fabriker”),stor utbredning (enskilda avlopp), påtaglig påverkan på människor(buller), etc. Samtidigt gäller det att inte blottställa sig inomde lägre prioriterade områdena, t ex de många verksamheterna somhar liten eller måttlig påverkan på miljön och människors hälsa. Alltdetta ställer stora krav på personal och ledning och förutsätter endynamisk utveckling.Kärnuppgifterna - miljö- och hälsoskydd - skall lösas i serviceandagentemot enskilda, företag och målsättningen är att vara Den godamyndigheten - som kännetecknas bl.a. av de fyra nedanstående kvalitetskriterierna:Tillgänglighet: Bra öppettider, att alltid nå en handläggare, hålla godtelefonkultur.Inflytande: Vara öppen för möjliga lösningar, ställa rimliga krav påenskilda, visa respekt för ”kunderna” /allmänhetenPersonlig kontakt: Ge gott bemötande, skapa förtroende genom ettgott och konsekvent handlande, ge begripliga besked, förmedla kunskap.Yrkeskompetens: Utvecklat kunnande, reflektion över ”kundens” situation,nyhetsbevakning, samarbete mellan <strong>kommun</strong>er m.m.Vad gäller uppföljning av ovan angivna kvalitetsmått krävs utökadeinsatser.Inriktningsmål, allmäntDe <strong>kommun</strong>ala inriktningsmålen är i dag inte helt relevanta för verksamhetsområdetmiljöskydd, hälsoskydd, djurskydd och livsmedelstillsyn.Målen bör ses över med ledning av de nationella och regionalamålen samt utifrån det miljöprogram för Norrköpings <strong>kommun</strong>som kommer att antas under våren 2002. Det är angeläget att inriktningsmålendå blir mer representativa, signifikanta och väsentliga förverksamheten än tidigare, samt att de bildar grund för de operativaoch konkreta målen på förvaltningsnivå.Nedan redovisas och kommenteras inriktningsmål (im)och även delmål(dm):Människors hälsa– Livsmedel, bostäder / lokaler eller omgivningen skall inte inverka negativtpå människors hälsa (im)Målet ligger på nationellt övergripande nivå och torde vara ostridigt.Det är samtidigt i det närmaste omöjligt att följa.– Kunskapen om magnetfält och bostäder, daghem, skolor och lekplatsersom finns i närheten av kraftledningar, ställverk och transformatorstationerskall öka.(dm)Detta är mera en aktivitet än ett mål. Kontoret följer utvecklingeninom området.– Kommunens invånare skall inte utsättas för stråldoser från radon somöverstiger gränsvärdet för sanitär olägenhet. (im)Målet är konkret och mätbart, samtidigt som en uppföljning av detär mycket omfattande.– Fastighetsägare till byggnader som enligt tidigare mätningar har radonhalteröver gränsvärdet skall förmås att åtgärda dessa (dm).Detta är mera än aktivitet än ett mål. Fastighetsägarna informerasom att åtgärder måste vidtas. Samtliga ansökningar har tillstyrkts avmiljö- och hälsoskyddskontoret. Aktivitetsnivån är dock för närva-76 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMiljö- och stadsplanering: skydd av människors hälsa – miljöskyddrande låg. Centrala beslut utifrån radonutredningen avvaktas.– Dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd skall finnas ochskyddas mot risker för påverkan. (im)Målet ligger på nationellt övergripande nivå och torde vara ostridigt.Kvalitet och kvantitet är mätbara. Formellt skydd (föreskrifter etc.)kan följas upp. Faktiskt skydd är svårt att följa upp. Målet behöverkonkretiseras på lokal nivå. Vad skall skyddas? Hur och till när?Miljöskydd– Av människor orsakade miljöpåverkan skall minskas till nivåer sominte skadar människors hälsa, kulturhistoriska värden, materialets livslängdeller naturen ens i ett långsiktigt perspektiv.(im)Målet ligger på nationellt övergripande nivå. Men sin långsiktiga inriktningär det samtidigt omöjligt att följa upp i vår tid.Målet måste delas upp och konkretiseras på lokal nivå. De tre förstapunkterna nedan, som är mera av riktlinjer för arbetet än delmål, gerviss vägledning. Den fjärde punkten är en tydlig aktivitet. Behovet avkonkreta inriktningsmål samt operativa delmål kvarstår.Kunskapen om situationen vad gäller miljön dess utveckling i Norrköpingskall fördjupas. Denna kunskap skall utgöra underlag för åtgärdsprioriteringaroch effektuppföljning, kontroll av gräns- och riktvärdensamt information till beslutsfattare, verksamhetsutövare ochallmänhet. Följande frågor skall prioriteras:1. Koncentrationer av kolväte/cancerframkallande ämnen från bl.a. industri,arbetsredskap, båtmotorer, trädgårdsmaskiner och enskild vedeldning.Kommunens emissionsdatabas (EDB) inklusive de mätningar somutförs utgör en god grund för detta arbete.2. Försurningens och övergödningens påverkan på mark, sjöar, vattendragoch grundvatten, samt grundvattentillgångar för den framtidavattenförsörjningen.3. Tungmetallers och organiska miljögifters förekomst och spridning.4. Kommunen skall föreslå och ställa krav på förbättringar av 70 bristfälligaenskilda avlopp inom tillrinningsområdet till Roxen-Glan.Detta arbete har inte bedrivits med tillräcklig kraft det senaste året.Här krävs nya insatser inom ramen för befintliga resurser.FramtidenMiljöbalken - och den lagstiftning som följer på balken - kommer attställa stora krav på insatser från miljö- och hälsoskyddskontoret; detgäller såväl tillsyn och medverkan i prövning som rådgivning, serviceoch deltagande i samhällsplanering. Miljöbalken ställer även krav påatt verksamhetsutövare av skilda slag skall anmäla sin verksamhet tillmiljö- och hälsoskyddskontoret. Sanktionsavgifter tas ut för dem sominte fullgör denna skyldighet i tid. Miljöbalken ökar samtidigt möjligheternaatt ta ut avgifter för prövning och tillsyn, vilket torde varaett av villkoren för att finansiera en nödvändig förstärkning och förnyelseav de personella resurserna. Miljöbalken öppnar vägarna förskapande av ett uthålligt samhälleMiljö- och hälsoskyddskontoret arbetar tillsammans med bygglovkontoretmed att utveckla ”Den goda myndigheten”, dvs. myndighetensom agerar snabbt, tydligt och rättsäkert, med känsla för verksamhetensgrundläggande syften och med omtanke om den enskildamänniskan.Det pågår en debatt om vad som är statligt – centralt resp regionalt– och lokalt ansvar inom verksamhetsområdet. Utredning har gjortsom djurskydd och livsmedelstillsyn. Inslaget av partsintressen är iblandpåfallande. Generellt bör ansvar fördelas efter funktion och inteminst graden av närhet. Ämnesområden som ligger nära människor- t.ex. mat, vatten, djur och hälsa - bör hanteras lokalt. Övergripandeeller specifika frågor - köttimport, strålskydd, etc. - bör hanteraspå central nivå.Tillsynsutredning, tillsynsplan, verksamhetsplan samt uppföljningMiljö- och hälsoskyddsverksamheten skall årligen göra en tillsynsutredningsom visar behovet av personella resurser samt en tillsynsplanför hur tillgängliga resurser ska disponeras för att på bästa sätt svaramot behoven. Skillnaden mellan bedömt behov och tillgängliga resurserbildar utgångspunkt för planering av verksamhetens bemanning.Det visar sig att de flesta verksamhetsgrenar har otillräckligaresurser.En beskrivande verksamhetsplan görs årligen där det i konkreta termeranges vilka insatser som ska ges extra prioritet, och därmed -underförstått - att vissa andra insatser tills vidare får stå tillbaka.Intern miljöpolicy har miljö- och hälsoskyddskontoret sedan 1994för det egna kontorets inköp, lokalvård, tjänsteresor m.m. Kontoretsverksamhetsplanering utgör i övrigt underlag för miljöarbetet inomdet egna myndighetsområdet.Tidigare använda nyckeltal (bl a. antal anställda inom olika verksamheter)har inte ansett relevanta för verksamheten och utgår därför.Arbete pågår med att finna mer rättvisande nyckeltal.Rapporter– Tillsynsutredningen - årlig kartläggning av tillsynsbehov och tillgängligaresurser inom kontorets verksamhetsgrenar,– Tillsynsplanen - som anger disponering av resurserna, antogs avBygglovs- och miljöskyddsnämnden den 8 februari <strong>2001</strong>– Riktlinjer för enskilda avloppNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 77


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMarknadsföring och näringslivsutvecklingDet politiska ansvaret för näringslivsfrågorna ligger hos <strong>kommun</strong>styrelsensberedningsutskott (BERU). Den 1 januari <strong>2001</strong> inrättadesett nytt näringslivskontor och ny näringslivsdirektör tillträdde i april<strong>2001</strong>. Näringslivskontoret har tillsammans med bolagen DestinationNorrköping och Norrköpings Transportcentrum (som också finansierasöver BERUs budget) ansvaret för det operativa näringslivsochmarknadsföringsarbetet.I samband med organisationsförändringen, d v s inrättandet av ettnäringslivskontor, beslutades också att ett förslag till ny marknadsföringsorganisationskulle utarbetas. Under <strong>2001</strong> har detta arbete drivitsav en arbetsgrupp bestående av berörda tjänstemän inom <strong>kommun</strong>ensamt representanter från det lokala näringslivet. Enligt <strong>kommun</strong>fullmäktigesbeslut i maj <strong>2001</strong> ska ett marknadsföringsbolag bildasför att stärka bilden av Norrköping. Målet med bolagets verksamhetär att skapa tillväxt och ekonomisk utveckling i Norrköping.Viktiga händelser under åretNorrköpings näringsliv fortsätter att förändras. Från en traditionellindustristad med ett antal stora tillverkningsföretag förflyttas tyngdpunktenmot ett mer kunskapsintensivt och bredare näringsliv.Under året skedde ett antal viktiga etableringar inom logistik- ochtransportområdet i Norrköping;– DFDS Transport AB beslutade att etablera ett nytt logistikcentrumpå Händelö. Nu byggs nya lokaler, omkring 25 000 kvadratmeter,för ändamålet.– Green Cargo etablerar nordiskt lager och distributionscentral fören internationell aktör. Etableringen medför cirka 60 nya arbetstillfälleni Norrköping.– Kuehne & Nagel expanderar i Norrköping, bland annat tack vareett kontrakt med Thomson Multimedia AB.– Norrköpings fördelar utifrån infrastruktur och logistiska fördelarresulterade också i att Tubbin och Melander som under året gicksamman med två andra aktörer i branschen beslutade sig för attvälja Norrköping som huvudbas. Det nya bolaget heter HaugengruppenAB.Ett antal större förändringar skedde också inom elektronikområdet;– Whirlpoolkoncernen informerade hösten <strong>2001</strong> om att man utredermöjligheten att koncentrera volymtillverkningen av mikrovågsugnartill Kina. I Norrköping tillverkas idag omkring en miljonmikrovågsugnar per år. Skulle förslaget om förflyttning av tillverkningengenomföras kan ca 500 arbetstillfällen i Norrköping kommaatt beröras.– Viasystems köpte Ericsson Telecom AB:s mönsterkortstillverkningi Norrköping 1998. Detta var en del i den stora omstruktureringenav Ericssons verksamhet och ett led i strategin om att koncentrerasig på kärnverksamhet bland annat genom outsourcing. Islutet av hösten <strong>2001</strong> skedde ett så kallat management buy-out;den lokala ledningen i Norrköping övertog verksamheten vid Viasystems.Företagsnamnet lyder nu Norrköping Printed CircuitBoard AB. I samband med övertagandet i juni <strong>2001</strong> reduceradesockså personalstyrkan med ca 140 personer.– Bluetronics var ett av de första avknoppningsföretagen från industriforskningsinstitutetAcreo. Företaget utvecklade en speciell designmetodinom det trådlösa ”bluetooth-konceptet”, som ska ledatill billigare och mindre radiomoduler som ersättning för kablarmellan <strong>kommun</strong>icerande elektronikenheter. Under <strong>2001</strong> fickBluetronics likviditetsproblem och under hösten försattes bolageti konkurs. Idag finns dock Bluetronics i ny tappning, tre medarbetareköpte bolaget och startade om med ny kraft. Bluetronics äridag ett av företagen i ProNova Science Parks start- och växthus.Miljoner till forskningCoin - Centre for Organic Informatics - startades i slutet av år 2000av Acreo och Linköpings universitet. Coin ska hålla ihop och stödjadet unika nätverk inom området organisk och polymer elektroniksom utvecklas i Linköpings-Norrköpings området. I april <strong>2001</strong> fickMagnus Berggren, som forskar om ”smarta papper”, d v s mikroelektronikpå papper och lysande plast hela 10 miljoner kronor frånStiftelsen för strategisk forskning. Pengarna ska användas till ett forskningsprogrammed titeln ”Föränderliga organiska processorer”.ProNova Science ParkÅr <strong>2001</strong> blev startskottet för bolaget ProNova Science Park AB somfår en stor del av sin basfinansiering från Norrköpings <strong>kommun</strong>. Pro-Nova är Norrköpings framtidspark för entreprenörer och kunskapsföretag, beläget mitt i det unika industrilandskapet vid Motala Ström.ProNova har en viktig uppgift i omdaningen av Norrköping näringslivgenom att erbjuda attraktiva miljöer för de nya kunskapsföretagen.Här finns idag ett åttiotal företag med sammanlagt omkring 1000anställda. ProNova Science Park driver i samarbete med Linköpingsuniversitet entreprenörskapsprogram för att stimulera fler människoratt utveckla sina affärsidéer till företag. Under hösten <strong>2001</strong> öppnadesProNovas start- och växthus. Här kan nya entreprenörer tillrimlig kostnad hyra en plats och utvecklas vidare tillsammans medandra i liknande situation. Konferensutrymmen, infrastruktur ochmöjlighet till rådgivning inom ett antal viktiga områden finns också.I start- och växthuset finns redan tre företag, varav två med tydligkoppling till forskningsinstitutet Acreo; Addmarkable, som arbetarinom området elektronik på papper, och Bluetronics, som ”återuppstått”efter konkursen tidigare under året.ProNova medverkar också i ett entreprenörskapsprogram särskilt riktattill kvinnor (EGO-programmet) som drivs av Universitetsholding.Genom ProNova Science Park finns ett formaliserat samarbete mellan<strong>kommun</strong> och universitet och i styrelsen för ProNova Science ParkAB finns två representanter från Linköpings universitet. ProNovaScience Park fyller en viktig funktion när det gäller möjligheter förexaminerade studenter från Linköpings universitet, Campus Norrköping,att utveckla affärsidéer och etablera sig i Norrköping.Statsminister vid invigningen av etanolfabriken på Händelö.Foto: Jocke Blomqvist, NT78 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETMarknadsföring och näringslivsutvecklingNyföretagande - kampanjen BörjeFör att öka intresset för att starta företag genomfördes under hösten<strong>2001</strong> en regional kampanj kallad Börje. I Norrköping drevs det operativaarbetet av Nyföretagarcentrum, i samverkan med Arbetsförmedlingen,näringslivskontoret och IFS (internationella företagarföreningen).Förutom en nyföretagarmässa i Värmekyrkan (i samarbetemed Jobs & Society) genomfördes inspirationsträffar för intresserade.Dessutom inrättades ett särskilt ”Börje-kontor” på Arbetsförmedlingenför att ta emot personer med företagsidéer. Glädjandenog kunde en rejäl ökning av antalet besök hos Norrköpings Nyföretagarcentrumkonstateras efter kampanjen.Marknadsföring av NorrköpingUnder <strong>2001</strong> utarbetades på uppdrag av <strong>kommun</strong>fullmäktige ett förslagtill ny marknadsföringsorganisation i Norrköping. Bakgrundentill organisationsförändringen var behovet av att fokusera och effektiviseramarknadsföring av Norrköping som en attraktiv ort. En utredningstartades redan 2000 för att se över den dåvarande organisationenoch ett förslag till ny organisationsmodell lades fram för <strong>kommun</strong>fullmäktigei maj <strong>2001</strong>. En arbetsgrupp bestående av representanterfrån såväl <strong>kommun</strong> som det lokala näringslivet deltog underhela utredningsarbetet som utmynnade i ett förslag om att starta ettnytt marknadsföringsbolag, gemensamt ägt av näringslivet och <strong>kommun</strong>enoch med möjlighet till majoritetspost för näringslivet.På sensommaren <strong>2001</strong> påbörjades rekryteringen av en VD för detnya bolaget vars verksamhet ska inriktas mot ett antal prioriterademålgrupper som alla är viktiga för att skapa tillväxt och ekonomiskutveckling i Norrköping, bland annat kvalificerad arbetskraft, beslutsfattareinom näringslivet och potentiella studenter vid Linköpingsuniversitet, Campus Norrköping.Under hösten <strong>2001</strong> genomfördes tre viktiga attitydmätningar somkommer att ligga till grund för marknadsföringsbolagets fortsatta arbete;bilden av Norrköping hos norrköpingsborna själva, hos lokalaopinionsbildare samt hos nationella opinionsbildare.Destination Norrköping är fortsatt ansvarigt för marknadsföringenav Norrköping gentemot målgruppen turister/affärsbesökare. I januari<strong>2001</strong> engagerades Destination Norrköping i ministerrådsmöteti Norrköping. Under sommaren gick Nationaldagsfirande och SailNorrköping av stapeln. Sail Norrköping, som arrangerades i slutet avjuli, lockade hela 35000 besökare som fick se ett tjugotal stora segelfartygi Norrköpings hamn. Karnevalen med omkring 250 000 besökareoch SM i Musikfyrverkeri var två andra stora arrangemang.Destination Norrköpings medlemsantal växer stadigt, i dagsläget ärdet omkring 250 medlemmar.Destination Norrköping deltar i flera olika regionala samarbetsprojektså som Östsvenska Turistrådet, Göta Kanal och Östgötaskärgården.Verksamhetens utveckling och kvalitetInriktningsmålen– Norrköpings <strong>kommun</strong> ska bedriva en offensiv näringslivs- och marknadsföringspolitiksom skapar förutsättningar för ett slagkraftigt näringslivoch därmed ett ökat antal arbetstillfällen– Kommunen skall verka för att goda och konkurrenskraftiga företagsvillkorerbjuds i Norrköping, speciellt för småföretagen– Norrköpings industri- och tjänstesektor skall utvecklas till en av demest framgångsrika i landet och med en allt större inriktning på enkunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet, som bidrar till enhållbar utveckling– Norrköping skall utvecklas till ett internationellt slagkraftigt <strong>kommun</strong>ikationscentrum,en länk mellan västra och östra Europa samt ettnordiskt transportcentrum.Av det som redovisats under ”Viktiga händelser under året” har näringslivskontoretsatsat tid och resurser för att stärka näringslivet ochför att marknadsföra Norrköping.För det nya näringslivskontoret har <strong>2001</strong> inneburit stora utmaningar.Etableringen av en ny organisation för näringslivsfrågorna inom<strong>kommun</strong>en har tagit tid och mycket arbete har lagts ner på att byggaupp kontaktnät och skapa/behålla relationer, såväl inom <strong>kommun</strong>ensegen organisation som utåt i näringslivet. Personalstyrkanhar under året också reducerats med två personer.Näringslivsstrukturen i Norrköping förändras och konkurrensen hårdnarom var de nya företagen, de mer kunskapsintensiva, ska välja attetablera sig. För att öka Norrköpings attraktionskraft hos investerareär det mycket viktigt att effektivisera och fokusera marknadsföringenav Norrköping som ort. Detta kommer också att ske genom etableringenav den nya marknadsföringsorganisationen.Kontakterna med det befintliga näringslivet sker idag, förutom viadirekta kontakter/besök genom samarbetet med de olika företagarföreningar(geografiska och branschvisa) som finns i <strong>kommun</strong>en.ProNova Science Park är en viktig del av omstruktureringen av Norrköpingsnäringsliv. Här ska en attraktiv miljö kunna erbjudas de företagoch investerare som är intresserade av Norrköping som etableringsort.Norrköpings Transportcentrum verkar på motsvarande sätt inomlogistik- och transportområdet där Norrköping med sitt geografiskaläge och väl utvecklade infrastruktur är mycket intressant som etableringsort.Detta faktum uppmärksammades under <strong>2001</strong> i tidningen”Inköp och logistik” som utsåg Norrköping till en av de mestintressanta regionerna för etableringar inom logistik- och transportområdet.FramtidenDet nya näringslivskontoret kommer att vidareutveckla samarbetetoch samverkan med fler relevanta, <strong>kommun</strong>ala verksamhetsområden,med Norrköpings transportcentrum och Destination Norrköping,liksom med det nya marknadsföringsbolaget.Omstruktureringen av Norrköpings näringsliv fortsätter. Mot bakgrundav inriktningsmålet ”Norrköpings industri- och tjänstesektor skallutvecklas till en av de mest framgångsrika i landet och med en allt störreinriktning på en kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet” skanäringslivskontoret under 2002 bland annat engageras i arbetet medatt formulera en ny långsiktig tillväxt- och utvecklingsstrategi ochvidareutveckla formerna för samverkan med ett antal strategisktviktiga externa aktörer.Det regionala samarbetet kommer också att prioriteras, framför alltgäller det utvecklingsområden som är gemensamma med Linköping.Norrköping/Linköping är befolkningsmässigt Sveriges fjärde störstaregion och utgör en stor och attraktiv regional arbetsmarknad.Rapporter– Kompetens i Norrköping -Uppsats LiU -EKI -ekonomuppdrag vt<strong>2001</strong>– Förslag till ny marknadsföringsorganisation - Eurofutures utredningjanuari <strong>2001</strong>.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 79


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETInternationaliseringViktiga händelser under åretSverige var för första gången, ordförande i EU:s ministerråd underdet första halvåret <strong>2001</strong>. Omkring 80 mer officiella möten förladestill Sverige, av dessa genomfördes tre i Norrköping och dessutomfem av tjänstemannamötena/konferenserna. Åtta genomförda EUmöteni Norrköping får anses vara ett mycket gott resultat.Jämställdhets- och socialministrarnas möte i januari Norrköping vardet första ministermötet inom EU i Sverige någonsin.Jämställdhets- och socialministrarnas möte i januari Norrköping vardessutom det första ministermötet inom EU i Sverige någonsin.Mötet fick stor uppmärksamhet, ett stort antal mediarepresentanterfanns på plats för att bevaka ministermötet.Fem av mötena genomfördes i Louis De Geer konsert & kongress,två i Rosen och ett i ProNova. Vid samtliga möten fick Norrköpings<strong>kommun</strong> möjlighet att visa innerstaden för besökarna och informationsmaterialom Norrköping delades ut. Vid vissa möten fanns dessutomutrymme för längre utflykter och studiebesök. I samband medrepresentation har lokala kulturföreträdare framträtt. LinköpingsUniversitet, Campus Norrköping, Östgötateatern, Norrköpings symfoniorkestersamt museerna i Norrköping framförde en föreställningmed namnet Table Manners. En tvärmedial upplevelse med mat ochritualer kring ätandet som tema.Allmänheten i Norrköping deltog flitigt i arrangemang kring EUmötena.Genom föreläsningar och artiklar om EU och ordförandehalvårethar norrköpingsborna fått möjlighet att höja sin kunskapsnivåi ämnet.Ungdomar från regionen deltog i projektet Unga reportrar och kundedärför följa de tre första mötena som ackrediterade journalisteroch publicera artiklar om dem.I förberedelsearbetet inför ordförandehalvåret hade Norrköpings <strong>kommun</strong>ett givande samarbete med bland annat Länsstyrelsen Östergötlandsamt Linköpings, Nyköpings och Tammerfors <strong>kommun</strong>er. Undergenomförandet fanns ett nära samarbete med berörda departement.Norrköpings <strong>kommun</strong> anslog 550 000 kronor extra för genomförandetav aktiviteter i samband med ordförandehalvåret. Ingen extrapersonal har anställts. Mötena har inneburit direkta intäkter till <strong>kommun</strong>enpå 2 300 000 kronor. Dessutom fick Norrköping stor positivpublicitet och näringslivet fick intäkter genom hotellbokningar, måltideroch resor. Sammanfattningsvis var EU-arrangemangen bådeekonomiskt och marknadföringsmässigt mycket positivt för Norrköping.Norrköping och Riga utvaldes att ingå i projektet Vänort <strong>2001</strong>.Förutom det avtalsreglerade samarbetet <strong>kommun</strong>erna emellan fickNorrköping och Riga på så sätt ekonomiskt stöd för ytterligare samarbeteinom ett flertal områden.Dessutom har det nordiska samarbetet löpt vidare på ett kreativt sättmed arbete inom fackgrupperna kultur, utbildning, näringsliv ochmiljö. Även frågor som integration har lyfts inom den gemensammanordiska plattformen.Norrköping/Linköping genomförde en ”Sverigevecka” i Linz, Österrike.Kommunens samarbete med Esslingen, Tyskland, utveckladesunder året.Verksamhetens utveckling och kvalitetInternationellt arbete ger kunskaper som gör invånarna i Norrköpingbättre rustade för förändringar som orsakas av påverkan från omvärldenFöljande inriktningsmål skall relateras till nedanstående beskrivningav verksamhetens utveckling och kvalitet– Norrköpings <strong>kommun</strong> skall skapa internationella kontakter och allianserkring <strong>kommun</strong>ens och regionens viktigaste utvecklingsfrågor– Kommunen skall göra sig internationellt känt inom ett antal områden.Norrköping skall inta en ledande roll i samarbetet kring Östersjönoch ses som ”porten mot öster”Under <strong>2001</strong> har fortsatta satsningar på Östersjösamarbetet skett iform av <strong>kommun</strong>ens eget samarbete med Riga stad i Lettland, samtgenom regionala satsningar.Landstinget i Östergötland och Norrköpings <strong>kommun</strong> har fortsattsitt huvudmannaskap för Baltic Network. Verksamheten leds genomen styrgrupp med representanter från de båda organisationerna.Under året har ett grundligt utredningsarbete genomförts kring ”EastSweden-regionens agerande på Östersjöarenan”, där såväl huvudmännenlandstinget och <strong>kommun</strong>en som representant för BalticNetwork deltagit. Parterna har också varit värdar för aktiviteter i formav Polendagar, där regionen Kujawsko-Pomorskie presenterade sig,bl a i Norrköping. Besöket var en uppföljning av den nationella satsningenfrån svensk sida i Polen 1999.FramtidenUnder år 2002 är det viktigt att fortsätta stimulera internationaliseringsarbeteti den <strong>kommun</strong>ala organisationen. Stötta nyckelpersonersom i sin tur sprider kunskapen vidare in i de olika verksamhetsområdena.Utveckla de redan etablerade kontakterna samt informeraom EU:s möjligheter till finansiering av olika projekt.80 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETITViktiga händelser under åretAvmattad IT-marknad. År <strong>2001</strong> har varit ett besvärligt år med neddragningar,omstruktureringar och ägarskiften för ett stort antal ITföretag.De mycket höga förväntningarna på webbaserad tjänsteutvecklingoch snabb bredbandsutbyggnad har inte kunnat infrias.Utvecklingen under <strong>2001</strong> har varit positiv i det avseendet att branschennu visar en bättre fokusering på kundnyttan och de verkligabehoven samt på realistiska kalkyler. IT-företag med inriktning påsystemutveckling, nätverk, datordrift, kundstöd och annan IT-serviceär emellertid oförändrat väl representerade i <strong>kommun</strong>en. Marknadsbilden,närheten till Unversitetet i Linköping/Campus Norrköpingoch kvalificerad personal samt bra <strong>kommun</strong>ikationer är avgörandelokaliseringsfaktorer. Det finns också påtagliga kostnadsmässigafördelar jämfört med Stockholm.Personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen - PuL trädde i full kraftden 1 oktober <strong>2001</strong>. Samtidigt upphörde datalagen att gälla. PuLomfattar flera typer av behandling av personuppgifter än vad datalagengjorde. PuL tillämpas på all, helt eller delvis, automatiserad behandlingav personuppgifter oavsett om uppgifterna finns i ett registereller inte. Personuppgiftslagen bygger på att verksamhetsledningenansvarar för att deras behandling av personuppgifter överensstämmermed lagen. Olika informationsinsatser angåenden PuL har genomförtsav främst Kommunstyrelsens kontor under året. Kommunstyrelsenfattade i maj beslut om vissa principer angående personuppgiftsansvaretm m inom <strong>kommun</strong>en (KS § 116). Personuppgiftsombudhar utsetts inom flertalet berörda <strong>kommun</strong>ala myndigheteroch nämnder.Genomförande av EWA-projektet. EWA är en förkortning av EffektivWebbaserd Administration. Projektet inkluderar både ett omfattandesystemutvecklingsarbete (DIWA-systemet) och utveckling avarbetssätt och rutiner avseende diarieföring och ärendehantering inom<strong>kommun</strong>en. Det syftar såväl till att förenkla och effektivisera arbetetsom att göra den politiska ärendeprocessen mer åtkomlig och överblickbar.DIWA är installerat och utbildninginsatser påbörjades i storskala under hösten. Projektet kommer också att resultera i olika styrandedokument kring ärendehanteringen i det politiska beredningsarbetet.Nytt löne- och personaladministrativt system (Palett). 1 maj bytte<strong>kommun</strong>en IT-stöd för främst lönehanteringen. Efter ett flerårigtarbete kunde ett upphandlat system introduceras som bl a hanteraröver 10 000 lönespecifikationer per månad (inkl. de <strong>kommun</strong>ala bolagen).En förbättring jämfört med tidigare system är att schemaläggningvid de <strong>kommun</strong>ala enheterna kan ske på ett mer effektivt sätt.Rapporteringsarbetet har också utvecklats på olika sätt. Upphandlingengenomfördes framgångsrikt i samarbete med Linköpings <strong>kommun</strong>.Förnyelse av hemsidan. Norrköpings <strong>kommun</strong>s hemsidawww.norrkoping.se har förnyats och omarbetats under <strong>2001</strong>. En nyteknisk plattform har införskaffats för att bättre svara mot tidens krav.Emil Frick är en av de 260 mellanstadieelever som deltagit i projektet datakörtkort för barn.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 81


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETITInformations- och navigationsstrukturen har strukturerats om förgöra att hemsidan mer intuitiv och lättanvänd. Den grafiska profilenhar setts över. Den nya sidan lades ut på Internet i slutet av året.Arbetet med att komplettera textmaterial, anpassa äldre sidor medmera fortsätter under år 2002.Nytt e-postsystem för skolan. Sedan vårterminen 1999 har alla eleveri Norrköpings <strong>kommun</strong> haft tillgång till en egen e-postadress genom<strong>kommun</strong>ens försorg. Användandet av adresserna har dock varitbegränsat beroende på olika svårigheter. Många har använt sig avolika e-postsystem och det har inte funnits en gemensam <strong>kommun</strong>ikationskanal,av typen ett intranät. Med detta som bakgrund startadesett projekt med syftet att att ge elever, personal och föräldrar iNorrköpings <strong>kommun</strong> ett kraftfullt <strong>kommun</strong>ikationssystem, sombåde inkluderar e-post- och intranätfunktioner . Projektet har arbetatmycket aktivt under <strong>2001</strong> och har huvudsakligen finansierats medmedel från statliga ITiS-delegationen (IT i Skolan). Med ett gemensamt<strong>kommun</strong>ikationssystem, som kan nås både från skolan och hemifrån,skapas bl a bättre förutsättningar för distanslärande, samarbetemellan exempelvis elevråd och skolidrottsförening, föräldrarsinsyn och medverkan i skolarbetet samt träning för både elever ochlärare att använda IT som ett verktyg i det pedagogiska arbetet. Systemetinnehåller också ett lättanvänt verktyg för att göra hemsidor.Genomförandet sker stegvis och under år <strong>2001</strong> har merparten avskolorna introducerats i att använda det gemensamma <strong>kommun</strong>ikationssystemet.Genomförandet slutförs under våren 2002. E-postsystemetinom skolan kommer snart att inkludera 20 000 e-postadresser- att jämföra med e-post-systemet inom administrationensom har ca 3 000 adresser.Verksamhetens utveckling och kvalitetInriktningsmål– IT är ett kraftfullt verktyg för Norrköpings förnyelse och bidrar till attgöra det attraktivt att bo och verka i <strong>kommun</strong>en.– IT används och utvecklas så att både effektiviteten och kvalitén i verksamhetenökar och att servicen därmed kontinunerligt förbättras tillalla de som bor, vistas i och har intresse av <strong>kommun</strong>en.– Barn och ungdomar som växer upp i Norrköpings <strong>kommun</strong> ska gesmöjlighet till att erövra och utnyttja informationsteknologin som ettredskap för lärande och <strong>kommun</strong>ikation. De ska stimuleras till attvara aktiva och kritiska sökare av kunskap, samt till att <strong>kommun</strong>icerafrågor, erfarenheter, idéer och tankar med såväl vuxenvärlden sombarn och ungdomar från andra miljöer och kulturer. Likvärdiga möjligheterska skapas mellan olika förskolor, skolor och elevgrupper.Norrköpings <strong>kommun</strong> kan på olika sätt bidra till att IT är ett kraftfulltverktyg för Norrköpings förnyelse och att det i dessa avseendenär attraktivt att bo och verka i <strong>kommun</strong>en. Genom en fortsatt offensivsatsning på snabba dataförbindelser till och från alla <strong>kommun</strong>alaenheter är <strong>kommun</strong>en pådrivande till att optofibernätet förgrenasallt mera samt till att allt flera kan erbjudas ADSL-uppkopplingar.Norrköpings <strong>kommun</strong> hyr idag ca 105 fiberförbindelser och ca 300ADSL-förbindelser. Kommunen verkar vidare på olika sätt för attskapa miljöer där IT-anknutna innovationer tas tillvara och ocksåvidareutvecklas och kommersialiseras. Detta bygger på samarbete ochutbyte med både innovativa företag och universitetet. Ett kraftfulltexempel är satsningen på Acreo där idéer och innovationer i den definitivatekniska framkanten förädlas. Ett annorlunda exempel är projektetTable Manners som visades vid EU-mötet i början av <strong>2001</strong>.Här genomfördes ett filmprojekt i samarbete mellan främst olika grenarav Campus Norrköping, såväl kulturellt inriktade som tekniskt,och kulturinstitutionerna i <strong>kommun</strong>en.82 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1Möjligheterna till bredbandsuppkoppling inte har ökat i den omfattningsom kunde förväntas vid ingången av år <strong>2001</strong> inom <strong>kommun</strong>ensgeografiska område. Inkluderas s k ADSL-förbindelser hardock en klar majoritet av befolkningen och företagen i Norrköpings<strong>kommun</strong> möjlighet att köpa/abonnera på en snabb uppkoppling.De jämförelser som återkommande görs mellan olika <strong>kommun</strong>er visarockså att Norrköping tillhör de <strong>kommun</strong>er där bredbandsaktörernaär förhållandevis aktiva. Storleken och närheten till den kraftfullaIT-infrastruktur som finns mellan Stockholm och södra Sverigeär här gynnsamma faktorer för <strong>kommun</strong>en. Den satsning inom glesbebyggdaområden inom <strong>kommun</strong>en, vilken har utretts under <strong>2001</strong>,behandlas särskilt i avsnitt E. IT - Infrastrukturprogram för Norrköpings<strong>kommun</strong>Medieteknikområdet är ett prioriterat område där det finns en storpotential inom <strong>kommun</strong>en.Förutsättningarna har av olika skäl kommit att bli mycket goda fören ytterligare satsning på teknik och kunnande kring medieteknik.Utbildning och forskning bedrivs inom relevanta teknikområden såsombildhantering, visualisering och lösningar för utvecklad interaktionmellan människa och teknik. Parallellt satsas på historiskt ochsamhällsvetenskapligt inriktad utbildning och forskning om medieproduktionoch kulturell utveckling. Kulturen har också genom bl amuséer, teatrar, musikliv och den historiska och välbevarade miljön iindustrilandskapet en stark ställning inom <strong>kommun</strong>en. Arbetet medatt förbereda en ytterligare satsning inom medieteknikområdet harsuccessivt intensifierats under år <strong>2001</strong>.ITiS-projektet. Från hösten 1999 till våren 2002 har ca 820 läraredeltagit i det s k ITiS-projektet, med stöd från den statliga ITiSdelegationen.Under <strong>2001</strong> deltog ca 280 lärare. Motsvarande antalbärbara datorer har införskaffats till alla medverkande. Projekten genomförsav arbetslag. Från hösten 1999 till våren 2002 har 121 arbetslagdeltagit och under <strong>2001</strong> deltog 49 arbetslag. Varje arbetslagskriver en rapport efter avslutat projekt som publiceras på hemsidanför ITiS i Norrköping (vilken nås via <strong>kommun</strong>ens hemsidawww.norrkoping.se). Genom denna satsning har många lärare fåttmöjlighet att öka sin kompetens och sina färdigheter i att användaIT-verktyget, vilket är en viktig förutsättning för måluppfyllelsen avseendeIT i barn- och ungdomsverksamheten.Andra ITiS-anknutna aktiviteter som genomförts under år <strong>2001</strong> harvarit:– Datakörkort för barn - sex skolor med ca 260 mellanstadieeleverdeltar i ett projekt där eleverna har möjlighet att ta ett ”datakörkort”.– Skoltidningsprojekt - Skolklasser får testa ett skoltidningsverktygför publicering på Internet.– Fortbildningscheck- enheter som ännu inte sökt till ITiS erbjudsen utbildningscheck för grundläggande datautbildning, med syftetatt få upp intresset för IT och på sikt få enheten att delta i ITiSmed minst ett lag.– Kurs i Informationskompetens.- Tillsammans med Läsrörelsen iNorrköping har <strong>kommun</strong>ens utvecklingsenhet Mimer anordnaten gemensam kurs i informationskompetens. Deltagare var bibliotekarier,lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.Studie av barn- och ungdomsenheternas IT-satsningar. För att undersökaresultatet av barn- och ungdomsenheternas IT-satsningar haren genomgripande inventering utförts av Produktionskontoret. Antaletelevdatorer på grundskolan motsvarar ca 15 elever/dator (i genomsnitt).På gymnasiet är förhållandet ca 5 elever/dator. Behovet av


F. VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH KVALITETITnyanskaffningar på grundskolan är påtagligt under kommande treårsperiod,såväl vad gäller elev- som lärardatorer. På EU:s toppmötei Stockholm lade kommissionen fram målet 5 elever per dator (EUnytt5). Man kan vidare konstatera att IT-mognaden och -kompetensenvarierar från enhet till enhet, och även mellan olika arbetslaginom en enhet. Behovet av kompetensutvecklig bedöms vara stort,trots den effekt som ITiS-satsningen haft och kommer att ha. Behovfinns av kontinuerlig tillgång till lokalt knuten fortbildning, som enligtutredaren är att föredra framför centrala ”stora” utbildningstillfällen.Undersökningen visar att IT-fortbildning på den egna enheten, medarbete vid den egna utrustningen, ger den största effekten. Som ettresultat av studien och med stöd av medel från utbildningsdepartementethar IT-pedagoger anställts vid två skolor under året.FramtidenKonkreta förslag angående ett framtida medieinstitut i Norrköpingkommer att presenteras under år 2002. Med ett medieinstitut skapasytterligare en intressant arena för IT-baserad utveckling inom <strong>kommun</strong>en.Ett medieinstitut är intressant i många avseenden; väcka intresseför modern informationsteknologi bland barn och ungdom,utveckla kulturinstitutionernas verksamhet, utgöra en plattform föratt rekrytera studenter och genomföra spännande forskningsprojekt,erbjuda företag medietjänster samt också utgöra en bas för startandetav nya företag inom området.Den av staten initierade satsningen på bredbandsförbindelser tillglesbebyggda orter och områden inom <strong>kommun</strong>en kommer att konkretiserasallt mera under 2002. Satsningen bör bidra till att Norrköpingytterligare stärker sin ställning som en <strong>kommun</strong> med väl utbyggdIT-infrastruktur. Detta innebär att förutsättningarna för distansarbetesuccessivt kommer att förbättras.Norrköpings <strong>kommun</strong> kommer inom ramen för det omfattande internaförändringsarbete som genomförs under 2002 att pröva nyasätt att organisera arbetet och använda nyutvecklade IT-verktyg.Detta sker i samarbete med innovativa företag inom IT-branschen.Förändringarna syftar alltid direkt eller indirekt till att öka servicegradenoch att öka invånarnas delaktighet i det <strong>kommun</strong>ala arbetet.Projekt kommer vidare att bedrivas för att särskilt utveckla <strong>kommun</strong>ensom en 24-timmars myndighet.Det fortsatta arbetet med IT i skolan kommer att ske på flera fronter.En strategi måste tas fram under 2002 om vad som händer efter attITiS-projektet avslutas (i slutet av 2002). Strategin måste inkluderamål och aktiviteter för att särskilt lyfta de skolenheter som både hardåligt med utrustning och förhållandevis liten datorvana. Det tidigarepåbörjade arbetet med etiska normer för e-post- och Internet-användning,s k Netikett, kommer att prioriteras under 2002. Kommunstyrelsenskontor kommer vidare att utreda lämpliga framtidafinansieringsformer för datorinnehav, uppkopplingar, m m vid skolorna.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 83


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNFEM ÅR I SAMMANDRAG<strong>2001</strong> 2000 1999 1998 1997Antal invånare 31 december ................................ 122 896 122 199 122 212 122 415 123 049Kommunal utdebitering per 100 kr 1) .......................21,45 21,45 21,45 21,29 21,29-Verksamhetens nettokostnader, mkrexkl avskrivningar. ................................................-3 937,3 -3 592,5 -3 539,6 -3 356,2 -3 102,9-Skatteintäkter netto(inkl generella statsbidrag), mkr ............................. 3 967,9 3 824,1 3 588,6 3 423,2 3 230,7-Finansnetto, mkr ....................................................... 30,2 -14,5 -60,1 29,8 -40,5-Nettokostnadernas och finansnettots andelav skatteintäkterna netto, proc ................................... 98,5 94,3 100,3 97,2 97,3Tillgångar, totalt mkr ............................................. 7 976,8 8 207,7 6 682,1 4 889,4 4 302,4• Tillgångar per invånare, kr ................................... 64 907 67 167 54 676 39 941 34 965Skulder, totalt, mkr 2) .............................................. 4 093,6 4 417,4 4 333,7 3 689,9 4 777,0• Skulder per invånare, kr ....................................... 33 310 36 145 35 461 30 143 38 822Nettolåneskuld <strong>kommun</strong>en, mkr ..................................... 0 247,1 243,2 871,4 928,1• Nettolåneskuld per invånare, kr .................................... 0 2 022 1 990 7 118 7 543Nettotillgång <strong>kommun</strong>en, mkr ................................. 757,8 0 0 0 0• Nettotillgång per invånare ..................................... 6 167 0 0 0 0Eget kapital, totalt mkr 2) ........................................ 3 737,7 3 661,5 2 348,4 1 199,5 -474,6Soliditet, proc 2) ............................................................. 47 45 35 25 -11(Eget kapital/tillgångar)Skuldsättningsgrad, proc 2) .............................................................................. 53 55 65 75 111(Skulder/tillgångar)Balanslikviditet, proc ................................................... 134 144 86 40 26(Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)1) Skatteväxling med landstinget på 0,14 kr från och med 1996 och 0,16 kr från och med 1999.2) Ny redovisningsprincip för pensionsskuld 1 januari 1998.Ekonomisk översikt1. ÅRETS RESULTATKommunens resultat för <strong>2001</strong> efter extraordinäraposter är 37,9 mkr. I årets bokslut redovisasen extraordinär kostnad avseende semester-/ferielöneskuld.Vid övergången till ettnytt lönesystem har beräkningsprincipen föruppehållsanställda, framför allt lärare, ändratsvilket medför en engångskostnad på 22,9 mkr.Utfallet för <strong>kommun</strong>alskatteintäkter och generellastatsbidrag blev 89 mkr bättre än budgeteratoch kan i huvudsak härledas till slutregleringoch justering av skatteintäkter för år2000 och <strong>2001</strong>.Under <strong>2001</strong> genererade <strong>kommun</strong>ens finansiellaverksamhet ett positivt finansnetto på 30,2mkr (-14,5 mkr 2000). Finansnettot på 30,2mkr var 17,2 mkr bättre än det budgeteradefinansnettot.Verksamhetens nettokostnader redovisar ettunderskott i förhållande till budget på 45,3mkr.I verksamhetens nettokostnader ingår realisationsvinstermed 33,7 mkr. Nya principer förfriköp av tomträtter för småhus samt ökadetaxeringsvärden fr o m 2002 har resulterat iett stort antal friköp under <strong>2001</strong>.Kommunens produktion dvs primärenheterenheter inom utbildning, vård och omsorg,kultur och fritid samt teknik och serviceenheterredovisar ett underskott på sammanlagt49,1 mkr. Enheter inom barn och ungdomsområdetsvarar för 25 mkr av underskottet ochmerparten där är hänförligt till grundskolan.Primärenheter inom vård och omsorg redovisarett underskott på 8 mkr. Här svarar de särskildaboendeformerna ett underskott på 11,9mkr medan hemtjänsten redovisar ett överskottpå 3,5 mkr. Även enheter inom handikappomsorgenredovisar ett mindre överskott. Resterandedel av primärverksamhetens underskottavser bl a vikariepooler samt kultur ochfritidsenheter. Teknik och serviceenheternaredovisar sammantaget ett underskott på 3,6mkr där kostenheten står för drygt 2 mkr avunderskottet.Primärverksamhetens resultat skall relateras tillbeställarsidan där bl a <strong>kommun</strong>delsnämndernaredovisar ett överskott på 4 mkr. Samtliga<strong>kommun</strong>delsnämnder med undantag av södrakdn redovisar överskott. Kommundelnämndernaredovisar överskott (14 mkr) inom äldreomsorgenbl a till följd av att färre hemtjänsttimmarutförts än beräknat. Likaså har kost-84 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk översiktnaderna för medicinskt färdigbehandlade minskat.På barn och ungdomssidan redovisar<strong>kommun</strong>delsnämnderna ett underskott på10,4 mkr till följd av ökade volymer inombarnomsorg och skola.Socialnämnden redovisar ett underskott på75,5 mkr. Underskottet är i huvudsak hänförligttill handikappomsorg (13,4 mkr) samtindivid och familjeomsorg (62,4 mkr) därbarn- och ungdomsvården svarar för 38,5 mkrav underskottet och vuxenvården 23,9 mkr.Antalet insatser har minskat i förhållande till2000. Däremot har priserna höjts inom HBVvårdenför barn och ungdomar. På vuxensidanhar bl a bristen på stödlägenheter lett till längrevårdtider på institution.Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenredovisar ett överskott på 16,2 mkr. Merparten,14 mkr, avser den pott som nämndensatt av för särskilda insatser som inte behövdeianspråktas under året. Försörjningsstödskontoretredovisar ett överskott på 3,3 mkr. Antalethushåll har fortsatt att minska och är nunere på 1990/1991 års nivå (5 830 hushåll).Det är framför allt gruppen ungdomar 18-24år som minskat. Utbetalt försörjningsstöd harockså minskat kraftigt med netto 33 mkr i förhållandetill föregående år.För redovisning av samtliga nämnders resultathänvisas till årsredovisningens del 2.Avstämning ekonomisk balansEnligt <strong>kommun</strong>allagen(8 kap 4§) skall <strong>kommun</strong>ensintäkter överstiga kostnaderna. Kommunensresultaträkning utgör med detta kravutgångspunkten för om <strong>kommun</strong>ens ekonomiär i balans. Enligt förarbetena är huvudprincipenatt realisationsvinster inte skall räknasi intäkterna då avstämning mot balanskravetgörs. Om det finns synnerliga skäl kan ocksåkostnadsposter undantas.I resultaträkningen ovan görs en avstämningav <strong>kommun</strong>ens resultat mot gällande balanskrav.Samtliga realisationsvinster och den extraordinärakostnaden avräknas från resultatet.Som avstämning mot kravet på ekonomiskbalans erhåller <strong>kommun</strong>en ett balanserat resultatför <strong>2001</strong> på 27,1 mkr.Resultat och balansräkning samt verksamhetenskostnader och intäkter finns även redovisati euro sist i årsredovsiningen sid 112 och113 enligt KF beslut, KF § 195 (KH nr 126/<strong>2001</strong>).RESULTAT – KOMMUNEN<strong>2001</strong> 2000 1999 1998Verksamhetens nettokostnad ................... -3 937,3 -3 698,3 -3 637,9 -3 451,0Skatteintäkter............................................ 3 236,5 3 072,0 2 816,9 2 663,0Generella statsbidrag, utjämning .................. 731,4 752,1 771,7 760,2Finansiella intäkter ....................................... 233,8 153,6 158,8 224,2Finansiella kostnader ................................... -203,6 -168,1 -218,9 -194,4Resultat före extraordinära kostnader ............. 60,8 111,3 -109,4 2,0Extraordinära intäkter ......................................... 0 1 352,2 1 287,7 0Extraordinära kostnader ................................ -22,9 -67,8 -29,4 0Årets resultat enligt resultaträkning ................ 37,9 1 395,7 1 148,9 -2,0Utredning balanskrav 1)Avgår realisationsvinsterFörsäljning fastigheter ................................... -33,7Extraordinär semesterskuld ............................. 22,9Årets balanserade resultat .............................. 27,1Ingående balanserat resultat .......................... 53,7Utgående balanserat resultat .......................... 80,8Dessutom balanseras pensionsfondensrealiserade resultat för <strong>2001</strong> på 14,4 mkrsom en avsättning.1) Balanskrav för <strong>kommun</strong>erna gäller från år 2000.Eget kapital - Norrköpings <strong>kommun</strong>1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>Åretsförändringmkr -24,0 +1 674,1 1) +1 148,9 +1 313,1 +76,2Eget kapitalNorrköpings <strong>kommun</strong> redovisar för <strong>2001</strong>ett positivt resultat med 37,9 mkr. Årets förändringav det egna kapitalet är 76,2 mkr.Avvikelsen orsakas av en övergång till nyperiodiseringsprincip av skatteintäkter. Vidövergången bokföres (enligt anvisning) 38,3mkr direkt mot egen kapital.1) Enligt redovisningslag 1 januari 1998 redovisas pensionsförmåner intjänade före 1 januari 1998 fören ansvarsförbindelse inom linjen.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 85


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk översikt2.SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAGDe generella statsbidragen varierar mycketmellan åren. Detta är till största delen ekonomisktneutralt för <strong>kommun</strong>en, eftersom det ihuvudsak är en effekt av tillämpning av gällande”finansieringsprincip” mellan staten och<strong>kommun</strong>sektorn. Den innebär att om statenger nya uppgifter, avvecklar uppgifter eller påannat sätt ändrar befintliga ekonomiska förutsättningarför <strong>kommun</strong>erna ska en ekonomiskreglering ske mellan staten och <strong>kommun</strong>erna.1 skattekrona = Mkr1994 ................................................. 112,31995 ................................................. 115,51996 ................................................. 121,11997 ................................................. 123,61998 ................................................. 126,11999 ................................................. 129,82000 ................................................. 138,6<strong>2001</strong> ................................................. 148,6MkrSkatteintäkter och generella statsbidrag3 230,7 3 423,2 3 588,6 3 824,1 3 967,91997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>3. KOMMUNEN: NETTOKOSTNADERNAS OCH FINANSNETTOTS ANDEL AV SKATTEINTÄKTERNASammanställningen visar vilket utrymme somfinns kvar till avskrivningar och förändring aveget kapital för skattekollektivet. I denna sammanställningredovisas <strong>kommun</strong>en som helhet.För <strong>2001</strong> har 1,5 procent från skatteintäkteroch generella statsbidrag tillförts till att finansieranettoinvesteringarna eftersom 98,5 procgår till att finansiera verksamhetens nettokostnad(exkl avskrivningar) och finansnettot.%Nettokostnadernas och finansnettotsandel av skatteintäkterna1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>86 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNEKONOMISK Ekonomisk ÖVERSIKT översikt4. NETTOINVESTERINGARNettoinvesteringar är investeringsutgifter efteravdrag för investeringsbidrag. Försäljningarav anläggningstillgångar som inte har ettsamtband med ny- (re-)investeringar utgör inteinvesteringsbidrag.MkrÅrets nettoinvesteringar uppgår till 148,9 mkr,vilket utgör 3,8 proc av skatteintäkterna (14,4proc 2000).För redovisning av nämndernas investeringarhänvisas till respektive nämnds redovisning.År 2000 förvärvades kongressanläggningenLouis De Geer samt Mässhallarna. Dessutominvesterades i ett nytt resecentrum.1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>5. SOLIDITET OCH SKULDSÄTTNINGSGRADSoliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarnasom finansieras med eget kapital.%1)2)2)Skuldsättningsgraden visar hur stor del av detotala tillgångarna som finansierats med lånoch övriga skulder.120100Soliditetsmåttet för <strong>kommun</strong>en är inkl internbankensverksamhet, d v s ingen rensning harskett av de lån och den vidareutlåning som skertill de egna företagen.80604011175655547SkuldsättningsgradSoliditet20253545530-11-201997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>1) Ny redovisningsprincip för pensionsskuld. Se redovisningsprinciper.2) Inkl resultatet av aktieförsäljning Norrköping Miljö & Energi AB (49 procent såldes 2000, Resterande51 procent såldes <strong>2001</strong> ).Aktieposterna hade ett väsentligt högre värde jämfört med det bokförda.6. AVGIFTER I BARNOMSORG OCH ÄLDREOMSORGDen 1 januari 1997 höjdes barnomsorgsavgifternamed fem procent generellt plus att ettsmåbarnstillägg infördes.Mkr 147,1 147,6 151,9 149,9 160,5Från och med 1 januari 1996 har <strong>kommun</strong>eninkomstrelaterad hemtjänsttaxa vilket medförtatt avgifterna för hemtjänsten ökat.I övrigt beror periodens förändringar på högreinkomster hos brukarna samt förändradevolymer.Under år 2000 gjordes en nedskrivning av uteståendefordringar på 4,5 mkr (varav 4,2 mkravseende barnomsorg).1997 19981999 2000 <strong>2001</strong>Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 87


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk översikt7. KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN <strong>2001</strong>-12-31I sin roll som borgensman har Norrköpings<strong>kommun</strong> iklätt sig ett risktagande. Per <strong>2001</strong>-12-31 uppgår tecknad borgen till 210 mkr.Svenska <strong>kommun</strong>förbundet har utarbetat riktlinjerm m för redovisning av <strong>kommun</strong>ala borgensåtaganden.Enligt dessa katalogiseras åtagandenai riskgrupper, graderat från 1 till 3,där åtaganden i riskgrupp 1 har högsta risk.En sådan indelning ger ovanstående bild.Under <strong>2001</strong> har borgensåtagandena minskatmed 425 mkr. Inom de olika riskgruppernafördelas förändringen enligt följande.Riskgrupp 1 ................................. -6 mkrRiskgrupp 2 ............................. -104 mkrRiskgrupp 3 ............................. -315 mkrDen största minskningen finns i riskgrupp 3.Minskningen i riskgrupp 3 beror främst på attborgen ersatts med vidareutlåning från <strong>kommun</strong>ensinternbank till <strong>kommun</strong>ens bolag, allti enlighet med den av <strong>kommun</strong>fullmäktigebeslutade borgenspolicyn.Vidare beror minskningen i riskgrupp 1 i höggrad på att <strong>kommun</strong>en från och med 1997-01-01 inte förnyar förlustgaranti för småhusvid ägarbyte.Riskgrupp 1, tkrFöreningsåtaganden ............................................................ 784Förlustgaranti för småhus enligtvissa statliga förordningar (40%) ..................................... 40 156Totalt riskgrupp 1 ...................................................................... 40 940Riskgrupp 2, tkrKommunala företag ................................................................. 0Ideella föreningar ............................................................. 9 456Övriga företag ........................................................................ 0Totalt riskgrupp 2 ...................................................................... 9 456Riskgrupp 3Kommunala bostadsföretag (allmännyttiga) .................... 159 858Totalt riskgrupp 3 ...................................................................... 159 858Totalt borgensåtagande för Norrköpings <strong>kommun</strong> ..................... 210 254RiskbedömningFör förlustansvar för vissa småhus i riskgrupp1 med statlig belåning har borgen infriats under<strong>2001</strong> med 0,1 mkr. Motsvarande siffra föregåendeår var 0,4 mkr.Risken finns att <strong>kommun</strong>en under <strong>2001</strong> ochäven för åren framöver blir åsamkad inlösenkostnaderför sitt borgensåtagande åt enskildaför statligt bostadslån till småhus. En försiktigbedömning kan möjligen antyda att belopp påca 0,5 miljoner kr per år måste reserveras förinlösen av denna form av borgen.På sikt kommer <strong>kommun</strong>ens åtagande vadbeträffar förlustgaranti för småhus att minskaytterligare i och med att <strong>kommun</strong>en från ochmed 1997-01-01 inte förnyar dessa. Vidare har<strong>kommun</strong>en i en borgenspolicy intagit en höggrad av återhållsamhet vad beträffar att beviljany borgen.Någon ny borgen har inte beviljats under året.88 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk översiktI strategin för finansiering och medelsplaceringingår att <strong>kommun</strong>en och <strong>kommun</strong>ensbolag via Internbanken ska vara tillförsäkradupplånings- och placeringsmöjligheter. För attsäkerställa detta har Internbanken en likviditetsreservi form av kontokrediter, finansieringsprogramoch lånelöften. Verksamhetenvad gäller bl a befogenheter regleras av en finanspolicymed tillhörande riskinstruktion.Finanspolicyn är fastställd av <strong>kommun</strong>fullmäktige.Likviditetsreserven uppgick <strong>2001</strong>-12-31 till2.930 mkr och av denna reserv var 689 mkrutnyttjat. Reserven bestod av egen likviditetpå 1.429 mkr, kontokrediter i bank på 450mkr, certifikatprogram på 500 mkr, ECP- programpå 1.030 mkr (100 milj USD, ECP-program- EuroCommercial Paper Programme)och ramavtal på 950 mkr. Ramavtalen avserfrämst lång finansiering och de övriga finan-Likviditet och låneskuld8 . FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER <strong>2001</strong>sieringsmöjligheterna avser främst kort finansiering.Under året har Internbanken totalt minskatupplåningen med 177 mkr, vilket innebär att<strong>2001</strong>-12-31 hanteras en låneportfölj på 3.045mkr. Av denna låneportfölj var 2.374 mkr vidareutlånattill <strong>kommun</strong>ens bolag.Kommunen hade <strong>2001</strong>-12-31 ingen egen nettolåneskuld,utan <strong>kommun</strong>en hade istället enfinansiell nettotillgång på 758 mkr. Detta ären ökning av de finansiella tillgångarna med1.005 mkr under <strong>2001</strong>. Ökningen beror påatt i januari erhölls 1.405 mkr i försäljningsintäktoch 77,2 mkr i ränta från den resterandeaktieförsäljningen i Norrköpings Miljö& Energi AB.Kommunfullmäktige har beslutat följande avseendeintäkterna från ovan nämnda aktieförsäljning.350 mkr i avsättning till pensionsfonden,450 mkr till amortering på skulder isyfte att bli skuldfri (netto). Vidare avsattes605 mkr till kapitalförvaltning, varav 305 mkri långsiktigt konsoliderande syfte. Av räntanavsattes 74,9 mkr för särskilda projekt.Under <strong>2001</strong> genererade <strong>kommun</strong>ens finansiellaverksamhet ett positivt finansnetto på30 mkr (-14,5 mkr 2000). Finansnettot på 30mkr var 17 mkr bättre än det budgeteradefinansnettot.Förutom ovan redovisade finansiella tillgångarhade <strong>kommun</strong>ens pensionsfond <strong>2001</strong>-12-31 ett marknadsvärde på 480 mkr. Totalt har465 mkr avsatts i pensionsfonden. För merredovisning av pensionsfonden, se avsnitt pensionsåtagande(sid 88).Se vidare under avsnittet Likviditet och låneskuldför detaljredovisning av den finansiellaverksamheten och dess utveckling över de senastefem åren.Förändring av låneskulden <strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31Likviditet och värdepapper ........................ 1 428,6 329,4 583,5 50,4 3,5Nettoutlåning till <strong>kommun</strong>ala bolag .......... 2 374,2 2 645,3 2 416,3 1 747,1 1 267,2Låneskuld .................................................. 3 045,0 3 221,8 3 243,0 2 668,9 2 198,8Nettolåneskuld, Norrköpings <strong>kommun</strong> .......... 0 247,1 243,2 871,4 928,1Nettotillgång, Norrköpings <strong>kommun</strong> ....... 757,8Likviditetsreserv, mkr <strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31Likviditet och värdepapper ........................... 1 429 329 584 44 3Kontokrediter i bank ....................................... 450 400 400 400 400Certifikatprogram ............................................ 500 500 500 500 500ECP-program (100 milj USD) ........................ 1 030 997 847 808 808Ramavtal ......................................................... 950 950 950 1 250 -Summa ....................................................... 2 930 3 176 3 281 3 002 1 711Utnyttjat ........................................................ 689 982 573 661 10Kvar i likviditetsreserv .............................. 2 241 2 194 2 708 2 341 1 701Finansiella intäkter och kostnader (mkr) <strong>2001</strong> 2000 1999 1998 1997Ränteintäkter ............................................... 216,5 141,0 139,7 129,2 115,2Räntekostnader ............................................ 194,4 -164,8 -202,4 -192,0 -177,6Räntenetto ................................................... 22,1 -23,8 -62,7 -62,8 -62,3Valutavinster/förluster ......................................... 0 0 0 0 0Övriga finansiella intäkter ............................... 17,3 12,6 19,1 95,0 22,8Övriga finansiella kostnader ............................. 9,2 -3,3 -16,4 -2,4 -0,9Finansnetto .................................................. 30,2 -14,5 -60,0 29,8 -40,5Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 89


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk översiktKommunens pensionsåtagande uppgår <strong>2001</strong>-12-31 till 2.307 mkr, varav 450 mkr utgörsärskild löneskatt. Åtagandet redovisas med 60mkr som avsättning i balansräkningen och2.247 mkr som ansvarsförbindelse. Totalt har<strong>kommun</strong>en minskat sitt åtagande med 20 mkrunder <strong>2001</strong>.Dessutom har <strong>kommun</strong>en pensionsåtagandeni f d <strong>kommun</strong>ala bolag med 27,3 mkr (27,3mkr).Den s k individuella delen av årets nyintjänadepensioner uppgår till 66 mkr med tillhörandelöneskatt på 16 mkr. Individuella delenutbetalas i mars 2002 och redovisas med tillhörandelöneskatt som en kortfristig skuld.För att möta kommande pensionsutbetalningarhar <strong>kommun</strong>en avsatt 465 mkr till en pensionsfond.Bokförda värdet uppgick <strong>2001</strong>-12-31 till 479,4 mkr och marknadsvärdet var480,9 mkr.Totala pensionsförpliktelsen var <strong>2001</strong>-12-312.307 mkr och placerade pensionsmedel i pensionsfondenvar 479 mkr (bokfört värde).Detta innebär att mellanskillnaden på 1.828mkr har återlånats till verksamheten. Fr o m<strong>2001</strong> sker inte återlån, året nyintjänade pensionersom inte kan utbetalas som individuelldel avsätts till pensionsfonden. Detta innebäratt för <strong>2001</strong> har 8,4 mkr avsatts till pensionsfonden,överföring skedde i februari 2002.9. PENSIONSÅTAGANDEMkrPensionsfondens placeringar 31 december <strong>2001</strong>Belopp i mkr.Pensionsåtagande2 1842 120 2 470Under <strong>2001</strong> har <strong>kommun</strong>ens resultaträkningtotalt belastats med 171 mkr avseende pensionskostnader.PensionsfondenPensionsfonden regleras av den av <strong>kommun</strong>fullmäktigefastställda placeringspolicyn. Deninnehåller förutom placeringsriktlinjer även enstrategi. Strategin innebär att medlen ska bör-Gränser enligt policynMarknads- Procent Min Normal MaxvärdeRäntebärandeplaceringarinkl obligationer 205,1 42 40 50 60Aktier, totalt 238,5 50 40 50 60- Svenska aktier 143,7 30 25 30 35- Utländska aktier 94,8 20 15 20 25Likvida medel, övrigt 37,3 8 0 0 10TOTALT 480,9 100 1002 327 2 307ja disponeras först år 2011 och att all avkastningåterinvesteras i fonden fram till dess. 2011sker uttag med 5 proc av årets pensionsutbetalningar.Belastningen ökar sedan med 5 procper år, vilket innebär att fonden belastas medpensionsutbetalningarna fullt ut år 2030. Motbakgrund av strategin har placeringsriktlinjernautarbetats.Vidare ska fr o m <strong>2001</strong> nyintjänade pensionersom inte kan utbetalas som individuell delavsätts till pensionsfonden.Totalt har 465 mkr avsatts till pensionsfonden.Denna pensionsfond har varit under uppbyggnadunder <strong>2001</strong>. Värdet i fonden var 31december 480,9 mkr och det bokförda värdetvar 479,4 mkr. Fonden redovisar nettointäkterför <strong>2001</strong> på totalt 14,4 mkr.Totalt har fonden ökat med 15,9 mkr sedanstarten (3,3 proc), till 480,9 mkr.Det bokförda nettoresultatet på 14,4 mkr under<strong>2001</strong> balanseras som en avsättning i balansräkningen.Detta med utgångspunkt från<strong>kommun</strong>fullmäktiges strategi.39262634Pensionsfond mkr <strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31 1999-12-31Avsatt till fonden, innevarande år .................350,0 0 115,0Avsatt till fonden, totalt .................................465,0 115,0 115,0Bokfört värde ...............................................479,4 115,0 115,0Marknadsvärde 31 december .......................480,9 120,5 115,6Avsättning, i balansräkningen ....................... 14,490 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk översiktRESULTATRÄKNING (MKR)Not <strong>2001</strong> 2000Verksamhetens intäkter .............................................................. 1 1 014,1 925,4Verksamhetens kostnader........................................................... 2 -4 845,5 -4 517,9Avskrivningar........................................................................... ... 3 -105,9 -105,8Verksamhetens nettokostnader ............................................... -3 937,3 -3 698,3Skatteintäkter............................................................................. 4 3 236,5 3 072,0Generella statsbidrag och utjämning .......................................... 5 731,4 752,1Finansiella intäkter ..................................................................... 6 233,8 153,6Finansiella kostnader .................................................................. 7 -203,6 -168,1Resultat före extraordinära poster ......................................... 60,8 111,3Extraordinära intäkter ................................................................. 8 0 1 352,2Extraordinära kostnader ............................................................. 8 -22,9 -67,8Årets resultat ............................................................................. 37,9 1 395,7FINANSIERINGSANALYS (MKR)<strong>2001</strong> 2000Tillförda medelResultat före avskrivningar och pensionsskuldens förändring ........ 141,6 1 504,1Reavinster som ingår i resultatet ................................................... -33,7 -1 365,4Nedskrivningar som belastat resultatet ......................................... 3,9 -Försäljning av anläggningstillgångar ............................................. 55,8 1 435,5Minskning av långfristiga fordringar ............................................. 420,6 178,4Ökning av långfristiga skulder ...................................................... - -Direktbokning eget kapital ........................................................... 38,3Summa tillförda medel ............................................................. 625,5 1 752,6Nettoinvesteringar ........................................................................ 148,9 550,6Justeringar ................................................................................... 5,8 -5,1Ökning av långfristiga fordringar .................................................. - 107,3Minskning av långfristiga skulder ................................................. 53,0 -Uppskrivning av tillgångar ............................................................ 2,4 -Långfristig placering ..................................................................... 697,0Avsättning särskilda projekt .......................................................... - 74,9Summa använda medel ............................................................ 907,1 727,7Förändring av rörelsekapitalet ................................................. -280,6 +1 024,9Specifikation av förändring av rörelsekapitaletÖkning(+)/minskning(-) av förråd .................................................. -0,2 +0,1Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga fordringar .......................... -1 233,6 +1 718,0Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder .............................. +682,4 -375,1Ökning(+)/minskning(-) av likvida medel ....................................... +270,8 -318,2Summa ....................................................................................... -280,6 +1 024,9Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 91


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNBALANSRÄKNING (MKR)Not <strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31AnläggningstillgångarMark, byggnader och anläggningar ........................................... 9 2 795,5 2 760,2Maskiner och inventarier .......................................................... 10 231,7 222,8Värdepapper, andelar och bostadsrätter ................................... 11 870,4 176,5Långfristiga fordringar .............................................................. 12 1 964,3 2 381,9Summa anläggningstillgångar ................................................. 5 861,9 5 541,4OmsättningstillgångarFörråd ......................................................................................... 1,6 1,8Kortfristiga fordringar .............................................................. 13 1 110,7 2 344,3Kortfristiga värdepapper ........................................................... 14 670,9 295,6Kassa och bank ........................................................................ 14 331,7 24,6Summa omsättningstillgångar ................................................. 2 114,9 2 666,3SUMMA TILLGÅNGAR ............................................................... 7 976,8 8 207,7Eget kapital, avsättning och skulderEget kapital .............................................................................. 15 3 737,7 3 661,5Avsättning för pensioner .......................................................... 16 74,5 64,9Övriga avsättningar .................................................................. 17 71,0 63,9Långfristiga skulder .................................................................. 18 2 513,8 2 566,8Kortfristiga skulder ................................................................... 19 1 579,8 1 850,6SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL .................................... 7 976,8 8 207,7AnsvarsförbindelserBorgensförbindelser ................................................................. 20 210,3 635,8Pensioner ................................................................................. 21 2 274,3 2 262,0REDOVISNINGSPRINCIPERREDOVISNINGSLAG. Redovisningen har i allt väsentligt skett utifrångällande redovisningslag för <strong>kommun</strong>er.PERIODISERING. I bokslutet har periodisering av fordrings- och skuldposterskett med hänsyn till konsekvens- och väsentlighetsprincipen.STATSBIDRAG tillhörande <strong>2001</strong> har periodiserats.SEMESTERSKULD, d v s personalens intjänade men ej uttagna semesterhar skuldbokförts. Beräkningsprincipen för ferieanställda, framföralltlärare, har förändrats i och med <strong>kommun</strong>ens byte av lönesystem.Lärarnas ingående semesterskuld redovisades för första gången i bokslutet1994 (enl anv 4B från referensgruppen i redovisning) som enextraordinär kostnad. Den engångskostnad som uppstått i <strong>2001</strong> årsbokslut p g a förändrad beräkningsprincip redovisas som en extraordinärkostnad.SOCIALA AVGIFTER har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspåläggi samband med löneredovisningen. Periodisering harskett. Personalomkostnadpålägget har interndebiterats nämndernamed 40,29 procent för samtliga anställda.ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR upptas till anskaffningskostnaden reduceratmed eventuella investeringsbidrag med avdrag för planenlig avskrivning.KAPITALKOSTNADER. Avskrivning sker på tillgångarnas historiska anskaffningsvärde.Avskrivningsplanerna följer <strong>kommun</strong>förbundets rekommendationer.Internränta beräknas delvis på anläggningstillgångarnasbokförda värde. Internräntan för <strong>2001</strong> var 8 procent.LÅNESKULD. Avser lån med löptider överstigande ett år. Kommandeårs amorteringar klassificeras som kortfristiga skulder. Från och med1997 redovisas upptagna lån i <strong>kommun</strong>en efter återstående löptid, senot 18 och 19.SKATTER. Kommunen har från och med <strong>2001</strong> års bokslut övergått tillatt periodisera skatteintäkterna till det år den skattepliktiga inkomstenintjänas. Enligt rekommendation från Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisningskall detta betraktas som byte av redovisningsprincip.Engångseffekten av bytet av princip bokföres direkt mot eget kapital.PENSIONSÅTAGANDEN. Pensionsförmåner som intjänats före år 1998redovisas som ansvarsförbindelse. Garanti- och visstidspensioner samtpensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i balansräkningensom avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.Dock redovisas den del av pensionförmåner intjänade från och medår 2000 som personalen får placera individuellt som kortfristig skuld.I samtliga belopp ingår löneskatt.Fr o m 2000 periodiseras särskild löneskatt enligt rekommendationnr 5 från Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisning. Införandet är att betraktasom byte av redovisningsprincip. Justering av tidigare år, 1998-1999,har skett gentemot eget kapital med 41,1 mkr. Jämförande tal vadbeträffar avsättning för pensioner och ansvarsförbindelser har justeratsför 1999.BALANSKRAV. Från och med 2000 omfattas <strong>kommun</strong>erna av krav påatt uppnå ekonomisk balans. Kommunen redovisar resultatet, enligtregelverket för balanskravet. Se not 15 till balansräkningen.FINANSIELLA TILLGÅNGAR. Enligt Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisningsrekommendation redovisas det bokförda värdet på finansiella tillgångartill det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkligavärdet på balansdagen. Placeringar som vid placeringstillfället haren lång löptid och är avsedda att innehas till dess förfall klassificerassom finansiella anläggningstillgångar.92 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNNOTERRedovisning RedovisningNot 1Verksamhetens intäkter<strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31Enligt redovisningen ......................... 8 332,4 7 961,3Eliminering interna mellanhavanden -7 318,3 -7 035,9Summa ........................................... 1 014,1 925,4Bland verksamhetens intäkter ingårbl a följande delposter:Överskott vid fastighetsförsäljning ......... 33,7 13,4Delsumma ........................................... 33,7 13,4Not 2Verksamhetens kostnaderEnligt redovisningen ...................... 12 163,8 11 553,8Eliminering interna mellanhavanden-7 318,3 -7 035,9Summa ........................................... 4 845,5 4 517,8Bland verksamhetens kostnader ingårbl a följande delposter:Avgångsvederlag ..................................... 2,8 2,8Förlusttäckning SON ................................... 0 4,1Underskott vid fastighetsförsäljning ......... 0,4 0,2Projekt Rotkraft ....................................... 2,7 0Delsumma ............................................. 5,9 7,1Not 3Avskrivningar enligt plan ................ 105,9 105,8Maskiner och inventarier 5,0-33,3 %Fastigheter och anläggningar 2-5 %Not 4SkatteintäkterEgna skatteintäkter, preliminärt ....... 3 134,2 2 972,7Slutreglering 1999 ....................................... 90,7Slutavräkning 2000 .............................. 40,0Justering <strong>2001</strong>1) ....................................... 53,4Utjämning efter skatteväxling ................ -3,1 -3,2Summa <strong>kommun</strong>alskatt ................ 3 224,5 3 060,2Extra skatt Törlingdom .......................... 12,0 11,8Summa ........................................... 3 236,5 3 072,0Not 5Generellt statsbidrag, utjämningsbidragGenerellt statsbidrag(inkl bidrag mervärdesskatt)................. 811,3 816,3Skattekostnad mervärdesskatt ............ -277,7 -254,4Kostnadsutjämning ................................. 4,5 18,0Inkomstutjämning ............................... 217,0 183,6Införandetillägg .......................................... 0 10,5Nivåjustering ........................................ -23,7 -21,9Summa .............................................. 731,4 752,1Not 6Finansiella intäkterRänta rörliga medel ............................. 101,1 16,6Ränta koncernbolag ............................ 115,4 124,7Summa ränteintäkter ....................... 216,5 141,3Utdelning aktier och andelar ................... 0,4 0,4Övriga finansiella intäkter ...................... 16,9 11,9Summa finansiella intäkter .............. 233,8 153,6Not 7Finansiella kostnaderRänta lån ............................................. 190,6 162,5Ränta koncernbolag ................................ 2,9 4,8Räntebidrag ........................................... -1,8 -2,6Ränta pensionsskuld ................................ 2,7 4,8Summa räntekostnader ................... 194,4 169,5Övriga finansiella kostnader .................... 9,2 -1,4Summa finansiella kostnader .......... 203,6 168,1Redovisning Redovisning<strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31Not 8Aktieförsäljning NorrköpingMiljö & Energi AB ......................................... 1 352,2Ersättning för renhållning ............................. 0Avsättning skatterevision .............................. -5,8Infriande av förlustgarantiStiftelsen Åbymo .......................................... -62,0Semesterlöneskuld *) .................................................... -22,9Summa ............................................... -22,9 1 284,4*) Se redovisningsprinciper sid 92Not 9Mark, byggnader och anläggningarMarkreserv .......................................... 138,5 132,9Verksamhetsfastigheter .................... 1 865,2 1 827,3Fastigheter för affärsverksamhet .......... 195,0 161,0Publika fastigheter .............................. 295,3 272,4Fastigheter för annan verksamhet ....... 228,5 241,3Övriga fastigheter .................................... 0,3 0,3Pågående arbeten ................................. 72,7 125,0Summa ........................................... 2 795,5 2 760,2Not 10Maskiner och inventarierTransportmedel ..................................... 61,2 55,9Övriga inventarier ................................ 170,5 166,9Summa .............................................. 231,7 222,8Not 11Värdepapper, andelar, bostadsrätterAktier och andelar i koncernbolag ......... 36,1 35,5Aktier .................................................. 241,8 11,5Andelar ................................................... 0,4 0,4Obligationer ........................................ 474,5 116,1Konvertibler .......................................... 13,5 8,0Kapitalförvaltning ................................ 103,3 -Bostadsrätter ........................................... 3,8 4,1Grundfondkapital .................................... 0,9 0,9- värdereglering värdepapper.................. -3,9Summa .............................................. 870,4 176,5Not 12Långfristiga fordringarUtlämnade amorteringsfria lån .............. 19,7 22,9- Nedskrivning amorteringsfria lån .. -19,6 -22,7- Utlåning till<strong>kommun</strong>ala bolag ................................... 2 380,2- Djurparksfastigheteri Norrköping AB ............................. 61,8 62,7- Norrköpings KommunalaFastighets AB ................................. 25,0 25,0- AB Norrköpings Idrottspark ........... 35,0 30,0- Hyresbostäder .......................... 2 467,3 1 755,9Avgår kortfristig del ............................ -624,9 -314,4Övrig långfristig fordran .............................. - 1,5Summa ........................................... 1 964,3 2 381,9Not 13Kortfristiga fordringarKundfordringar ..................................... 45,2 41,2Statsbidragsfordringar ......................... 153,6 118,4Ingående mervärdesskatt ....................... 30,8 30,3Utlåning <strong>kommun</strong>ala bolag ................. 631,4 483,2Övriga kortfristiga fordringarförutbetalda kostnader och upplupnaintäkter etc, ......................................... 249,7 1 671,2Summa ........................................... 1 110,7 2 344,1) Ny redovisningsprincip, se kommentar i redovisningsprinciperNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 93


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNNOTERRedovisning Redovisning<strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31Not 14Kortfristiga värdepapper,och kassa, bankKassa/bank .......................................... 331,7 24,6Värdepapper ....................................... 670,9 295,6Summa ........................................... 1 002,6 320,2Not 15Eget kapitalIngående balans ............................ 3 661,5 2 348,4Särskild löneskatt 1998-1999 ....................... -41,1Direktbokas mot eget kapital. Byteav redovisningsprincip, se avsnittredovisningsprinciper.VA-fond flyttas till kkl avsättningar ............... -41,5Se not 17Skatter, intäkter, del av slutavräkning2000 direktbokas moteget kapital ........................................... 38,3(se avsnitt redovisningsprinciper)Årets förändring via resultaträkningen ... 37,9 1 395,7Utgående balans .............................. 3 737,7 3 661,5Balanserat resultat ................................. 80,8 53,7(varav 27,1 mkr avser <strong>2001</strong>)Not 16Avsättning för pensionerAvsatt till pensioner, exklgaranti- och visstidspensioner ................ 34,2 25,8Avsatt till garanti- och visstidspensioner 25,9 39,1Avsatt till pensionsfond ......................... 14,4 0Summa avsättningar för pensioner .. 74,5 64,9Som avsättning för pensionerredovisas garanti- och visstidspensionersamt pensionsförmånerintjänade fr o m 1998, d v s den delsom inte utbetalastill de anställda.I beloppen ingår särskild löneskatt.Pensionsförmåner som intjänats före1998 redovisas som ansvarsförbindelse(not 21)Not 17Övriga avsättningarRiskåtaganden ...................................... 26,2 20,8VA-fond ................................................ 44,8 43,1Summa ................................................ 71,0 63,9Not 18Långfristiga skulderCheckkredit ........................................... 54,0 99,6Lån i banker och kreditinstitut .......... 2 394,8 2 412,8Övr långfristiga skulder.......................... 65,0 54,4Summa långfristiga skulder .......... 2 513,8 2 566,8Not 19Kortfristiga skulderLeverantörsskulder .............................. 150,1 155,7Källskatt ................................................ 52,2 45,8Utgående mervärdesskatt ........................ 0,4 1,2Skulder <strong>kommun</strong>ala bolag ................... 210,6 218,1Kortfristiga låneskulder ....................... 438,0 655,0Semesterskuld ..................................... 178,8 138,4Depositioner............................................ 1,1 2,1Övriga kortfristiga skulder, upplupnakostnader och förutbetaldaintäkter etc. ......................................... 548,6 634,3Summa ........................................... 1 579,8 1 850,6Not 20Borgensförbindelser (tkr)Borgen inom bostadssektornHyresbostäderi Norrköping AB .................................. 146,8 309,3Stiftelsen Åbymo ................................... 13,1 165,6Förlustansvar påstatliga bostadslån................................. 40,2 46,3Summa .............................................. 200,1 521,2Annan borgenNorrköping Miljö & Energi AB .................... 0 104,3Marieborgs Folkhögskola ........................ 1,2 1,3Racketstadion.......................................... 3,9 3,9Åby Tennisklubb ...................................... 4,3 4,3Stiftelsen Hellmarksgården ...................... 0,8 0,8Summa ................................................ 10,2 114,6Summa totalt .................................... 210,3 635,8Not 21Pensionsåtaganden, mkrKommunens ansvarsförbindelse enligtKPA för pensioner intjänade före1998-01-01...................................... 2 247,0 2 234,7För följande f d heläga <strong>kommun</strong>alabolag har <strong>kommun</strong>en ett åtagandeför pensionsskulden. Nedan redovisaspensionsskulden för respektive bolag. 2)F d Bråvikens Bogser och Service AB ........ 3,6 3,6F d Norrköpings KommunalaSotnings AB ............................................ 2,2 2,2F d Norrköpings KommunalaRenhållnings AB .................................... 16,3 16,3Utveckling Norrköping AB ....................... 5,2 5,2Summa ........................................... 2 274,3 2 262,0I beloppen ingår särskild löneskatt2) Ingen ny beräkning har gjorts för <strong>2001</strong>Redovisning Redovisning<strong>2001</strong>-12-31 2000-12-3194 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNVERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER, MKRNedanstående redovisning är den kostnad/intäkt <strong>kommun</strong>en har haftför verksamheten under <strong>2001</strong>.Bland intäkterna redovisas även statsbidrag och avgifter. Verksamhetsindelningenföljer i stort kommuförbundets rekommendation tillindelning i s k verksamhetsblock (sju st).<strong>2001</strong> 2000 1)Netto- Proc Netto- ProcVerksamhet Kostnader Intäkter kostnad kostnadPolitisk verksamhet 64,6 0,3 64,3 1,6 63,4 1,7Infrastruktur, skydd m m 330,9 143,6 187,3 4,7 187,4 5DäravGator och vägar 102,2 6,2 96,0 88,9Fritid och Kultur 303,6 47,7 255,9 6,4 244,0 6,5DäravFritidsverksamhet 121,4 12,2 109,2 107,2Kulturverksamhet 182,2 35,5 146,7 136,8Pedagogisk verksamhet 2 024,3 289,1 1 735,2 43,6 1 566,1 42DäravBarnomsorg 407,8 96,6 311,2 296,0Skolbarnsomsorg 115,9 0,6 115,3 107,8Grundskola 913,3 22,4 890,9 781,9Gymnasieskola 363,1 60,2 302,9 289,4Vård och omsorg 1 816,5 230,6 1 585,9 39,9 1 525,5 41DäravÄldreomsorg inkl färdtjänst 919,4 114,9 804,5 768,1Handikappomsorg 323,2 81,0 242,2 225,1Individ och familjeomsorg (exkl försörjningsstöd) 317,9 18,1 299,8 273,2Försörjningsstöd 228,0 16,4 211,6 234,4Särskilt riktade insatser 155,4 94,2 61,2 1,5 53,2 1,3DäravFlyktingverksamhet 25,4 34,7 -9,3 -1,9Arbetsmarknadsåtgärder 130,1 59,6 70,5 55,1Affärsverksamhet 193,4 107,6 85,8 2,3 99,6 2,5DäravKollektivtrafik 98,7 19,1 79,6 82,8Hamnverksamhet 17,5 14,8 2,7 0,5Avfallshantering/renhållning 2) 72,8 71,3 1,5 13,6Summa 4 888,7 913,1 3 975,6 100 3 739,2 1001) Inkl symfoniorkesterns räkenskaper från och med 1 januari 2000.2) Efter försäljning av Norrköping Miljö & Energi har <strong>kommun</strong>en beställaransvaret för avfallshantering och renhållning.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 95


G. EKONOMISK ÖVERSIKT – NORRKÖPINGS KOMMUNINVESTERINGAR (MKR)<strong>2001</strong> 2000Nämnd Ut- In- Netto- Ut- In- Nettogifterkomster investering gifter komster investeringKommunstyrelsen 29,0 -20,4 8,6 18,8 10,2 8,6– Lokalförsörjningsenheten 57,0 -2,8 54,2 435,5 8,2 427,3– Kollektivtrafikenheten 26,9 -9,1 17,8 25,6 4,0 21,6– Mark och exploatering 6,6 -0,8 5,8 1,0 1,7 -0,7– Stadsbygg övr 0,5 - 0,5 0,7 0,7– Näringslivskontoret 0,1 - 0,1 – – –Socialnämnden 0,1 - 0,1 0,8 0,8Bygglovs- och miljöskyddsnämnden 2,0 - 2,0 1,3 0,3 1,0Kultur- och fritidsnämnden 13,5 - 13,5 1,7 1,7Tekniska nämnden (inkl Resecentrum) 42,2 -11,8 30,4 97,8 17,2 80,6Produktionsutskottet- Primärenheterna 14,4 -1,1 13,3 9,0 0,5 8,5- Teknik och service 2,6 - 2,6 0,3 0,3Summa 194,9 46,0 148,9 592,6 42,1 550,5 1)1) Under år 2000 förvärvades bl a kongressanläggningen Louis De Geer samt mässhallarna och investeringar gjordes i ett nytt resecentrum96 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGFÖRVALTNINGSBERÄTTELSEAllmäntTillsammans utgör samtliga företag ingående i <strong>kommun</strong>koncernen enenhet gentemot omvärlden. Detta innebär att mellanhavanden mellande i koncernen ingående företagen stäms av och elimineras för att koncernenskall redovisa ett rättvisande resultat och en rättvisande balansomslutning.Syftet med sammanställd redovisning för <strong>kommun</strong>er är bl a att på etttillförlitligt sätt belysa <strong>kommun</strong>ens totala ekonomiska åtaganden. Dessutomunderlättar sammanställd redovisning jämförelser mellan <strong>kommun</strong>ersom bedriver verksamheter i bolagsform med <strong>kommun</strong>er medsamma verksamheter i egen regi.Årets resultatNorrköpings <strong>kommun</strong>koncern redovisar för <strong>2001</strong> ett resultat på 76mkr (1.278 mkr 2000). Före extraordinära poster uppgår <strong>2001</strong> års resultattill 99 mkr (152 mkr 2000).För <strong>2001</strong> redovisar <strong>kommun</strong>en ett resultat på 61 mkr före extraordinäraposter och bolagen ett resultat på 38 mkr före bokslutsdispositioneroch skatt.För detaljerad redovisning avseende bolagen och <strong>kommun</strong>en hänvisastill de efterföljande redovisningarna.Finansiell ställningKoncernens totala tillgångar minskade under året med 480 mkr, varavanläggningstillgångarna minskade med 394 mkr och omsättningstillgångarnaökade med 86 mkr.Kortfristiga skulder har under året minskat med 304 mkr och långfristigaskulder inkl avsättningar har minskat med 290 mkr.Balansomslutningen uppgår till 8 852 mkr, en minskning med 480mkr. Soliditeten i <strong>kommun</strong>koncernen uppgår till 47 procent, en ökningmed fyra procentenheter.För detaljerad redovisning avseende bolagen och <strong>kommun</strong>en hänvisastill de efterföljande redovisningarna.InvesteringarDet är främst <strong>kommun</strong>en och Hyresbostäder som har stor investeringsverksamhet.Under <strong>2001</strong> har <strong>kommun</strong>en nettoinvesteringar på149 mkr och Hyresbostäder på 369 mkr (exkl Stiftelsen Åbymos fastigheter264,5 mkr). Av Hyresbostäders investeringar är projektetRingdansen det dominerande.KoncernöversiktNorrköpings <strong>kommun</strong> är hel- eller delägare i ett tjugotal företag. Omfattningenav ägandet varierar från hundra procent till mycket små andelar.I sammanställd redovisning för <strong>kommun</strong>en ingår, i enlighet med rekommendationer,sådana företag i vilka <strong>kommun</strong>en har väsentligt inflytandeoch där röstandelen uppgår till minst 20 procent. Från ovanståendesker följande undantag:– Norrköpings Hamn och Stuveri AB (NHS), i vilken <strong>kommun</strong>ensägarandel är 40 procent, ingår inte i den sammanställda redovisningen.Kommunens insatskapital i bolaget är 10,7 mkr. NHS hade enomsättning på 150 mkr under <strong>2001</strong> (146 mkr 2000), en balansomslutningper <strong>2001</strong>-12-31 på 230 mkr (202 mkr 2000-12-31) och ettresultat före bokslutsdispositioner, skatt och jämförelsestörande posterför <strong>2001</strong> på 36 mkr (33 mkr 2000). Bolaget hade <strong>2001</strong>-12-31ett justerat eget kapital på 182 mkr (156 mkr 2000-12-31). Under<strong>2001</strong> har <strong>kommun</strong>en erhållit 0,3 mkr i aktieutdelning från NHS.PersonalAntal anställda <strong>2001</strong>Norrköpings<strong>kommun</strong>(8 033)8 212Dotterföretagen(345)256Totalt i <strong>kommun</strong>en och dotterföretagen:8 468 (8 378) tillsvidareanställda– Blåmart Fastighetsutveckling AB ingår inte i den sammanställda redovisningen.Bolaget ägs av Norrköpings Kommunala Fastighets AB,NKF, till 50 procent. Inom Bråvallaområdet skall bolaget planläggaoch utveckla fastigheter och bebyggelse. Bolaget hade en omsättningpå 0,6 mkr under <strong>2001</strong> (0,7 mkr 2000), en balansomslutning per<strong>2001</strong>-12-31 på mkr 7,0 (6,8 mkr 2000-12-31) och bolaget redovisarett nollresultat före bokslutsdispositioner och skatt (0 mkr 2000).Bolaget hade <strong>2001</strong>-12-31 ett justerat eget kapital på 0,2 mkr (0,2mkr 2000-12-31).Av övriga bolag där ägarandelen inte överstiger 20 procent kan nämnasÖstgötatrafiken. Kommunens ägarandel i bolaget uppgår till ca 15 procent.Förändringar under åretUnder året har följande väsentliga förändringar skett i <strong>kommun</strong>koncernen.Vad beträffar väsentliga förändringar, händelser m m, i de enskildabolagen, hänvisas till de efterföljande redovisningarna.– Köpeskillingen från Sydkraft AB på 1.405,1 mkr från försäljningenav aktierna i Norrköping Miljö & Energi AB (NME), erhöll <strong>kommun</strong>enden 15 januari <strong>2001</strong>. Då övertog även Sydkraft AB <strong>kommun</strong>ensborgensåtagande och övriga garantier <strong>kommun</strong>en ställt ut tillförmån för NME. Även den finansiering NME hade med <strong>kommun</strong>ensom motpart löstes den 15 januari.Vidare erhöll <strong>kommun</strong>en ränta på optionsbeloppet, d v s för perioden1999-09-02—<strong>2001</strong>-01-15, på 77,2 mkr. Räntebeloppet för periodenfram t o m 2000-12-31 på 74,9 mkr, har avsatts för särskildaprojekt.Ekonomiska effekterna i resultaträkningen från försäljningen redovisadesi 2000 års bokslut. I och med detta ingick inte NME fr om<strong>2001</strong> i den sammanställda redovisningen.– Utveckling Norrköping AB är fr o m årsskiftet <strong>2001</strong>-01-01 tills vidareett vilande bolag. Inom <strong>kommun</strong>styrelsens kontor har iställetett näringslivskontor bildats.FramtidenUnder 2000 fastställde <strong>kommun</strong>fullmäktige nya ägardirektiv för Hyresbostäderi Norrköping AB. Med utgångspunkt från dessa har bolagetutarbetat och fastställt ett nytt målprogram, Mål 2003. Detta innebärbl a att Hyresbostäder kommer att ha fortsatt koncentration på kund-Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 97


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGFÖRVALTNINGSBERÄTTELSEnyttan men även på personalens utveckling. Ägardirektivens inriktninginnebär vidare att Hyresbostäder planerar att genomföra försäljningarav delar av sitt fastighetsbestånd.Marknadsföringsfrågorna är föremål för översyn och planeras under2002 att bolagiseras. Planeringen är ett bolag ägt av <strong>kommun</strong>en ochdet lokala näringslivet.Stiftelsen Åbymos verksamhet planeras att avslutas under året. Dettaförutsätter dock Kammarkollegits godkännande.Norrköpings <strong>kommun</strong>koncerns framtida ekonomiska utveckling påverkasfrämst av <strong>kommun</strong>ens och Hyresbostäders resultatnivå. Dessatvå är numera de dominerande inom <strong>kommun</strong>koncernen. Hyresbostäderhar en bedömd stabil vinstnivå på ca 30 mkr. Kommunen budgeterarför 2002 ett nollresultat.98 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGNYCKELTALSoliditet och skuldsättningsgradNorrköpings <strong>kommun</strong>koncernEget kapital- Norrköpings <strong>kommun</strong>koncernMkrÅrets 1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong>resultat 55 -61 1 046 1 278 76På grund av förändrad redovisningsprincip avseende pensioneroch latent skatt ökar egna kapitalet 1998 med 1 473 mkr.På grund av förändrad redovisningsprincip avseende pensioneroch latent skatt ökar egna kapitalet 1998 med 1 473 mkr.1996 1997 1998 1999 2000NYCKELTAL<strong>2001</strong> 2000 1999 1998 5) 1997Årets resultat, mkr .............................................................. 76 1 278 1 046 -61 55Tillgångar, mkr .............................................................. 8 852 9 332 8 499 7 852 7 650Tillgångar, per invånare, kr .......................................... 72 028 76 367 69 543 64 142 62 170Skulder, mkr.................................................................. 4 736 5 330 5 693 6 092 7 301Skulder, per invånare, kr ............................................. 38 537 43 617 46 583 49 765 59 334Eget kapital (inkl reserver) mkr ...................................... 4 116 4 002 2 806 1 760 349Eget kapital, per invånare kr ........................................ 33 492 32 750 22 960 14 377 2 836Rörelsekapital 1) , mkr ....................................................... 407 188 -454 -724 -722Balanslikviditet 2) , proc ..................................................... 123 109 72 50 44Soliditet 3) , proc .................................................................. 47 43 33 22 5Skuldsättningsgrad 4) , proc ................................................. 53 57 67 78 951) Omsättningstillgångar - korta skulder2) Omsättningstillgångar/korta skulder3) Eget kapital/tillgångar4) Skulder/tillgångar5) På grund av förändrad redovisningsprincip avseende pensioner ochlatent skatt ökar egna kapitalet med 1 473 mkr.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 99


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING1) Hyresbostäder i Norrköping AB äger i sin tur dotterföretagen Studentbo i Norrköping AB (100 procent), Navestadsbadets Rehab AB (100 procent)och Ringdansen i Norrköping AB (100 procent).2) Norrköpings Kommunala Fastighets AB äger Blåmart Fastighetsutveckling AB (50 procent).3) Destination Norrköping KB, äger Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB (vilande helägt) och 33 procent i Norrköpings BiljettForum HB.Övriga delägare i Norrköpings BiljettForum HB är Östergötlands länsteater med 33 procent och Symfoniorkestern med 33 procent.4) Östgötateatern äger 33 procent i Norrköpings BiljettForum HB.100 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGRESULTATRÄKNING (MKR)Not <strong>2001</strong> 2000Verksamhetens intäkter ............................................................. 1 1 619,9 1 544,4Verksamhetens kostnader .......................................................... 2 -5 239,1 -4 909,5Avskrivningar ............................................................................. 3 -161,7 -161,3Verksamhetens nettokostnader .............................................. -3 780,9 -3 526,4Skatteintäkter .............................................................................. 3 236,5 3 072,0Generella statsbidrag ................................................................... 731,4 752,1Finansiella intäkter ....................................................................... 126,2 78,7Finansiella kostnader ................................................................... -213,9 -224,6Resultat före extraordinära poster och skatt .......................... 99,3 151,8Extraordinära intäkter ................................................................ 4 0 1 194,1Extraordinära kostnader ............................................................. 5 -22,9 -67,7Årets resultat ............................................................................. 76,4 1 278,2FINANSIERINGSANALYS (MKR)<strong>2001</strong> 2000Tillförda medelResultat före avskrivningar och efter skatteintäkteroch finansnetto .............................................................................................. 261,0 313,1Reavinster som ingår i resultatet ...................................................................... -33,7 -25,3Försäljning av anläggningstillgångar ................................................................ 57,8 1 459,2Minskning (+)/ökning (-) av långfristiga fordringar .......................................... 851,5 -850,3Övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära poster ............................................. - 1 186,7Direktbokning eget kapital ............................................................................... 38,3 -Summa tillförda medel ............................................................................. 1 174,9 2 083,4Använda medelInvesteringar inkl omgruppering till anläggningstillgångar ............................ 643,4 677,3Minskning av långfristiga skulder inkl avsättningar ........................................ 289,8 763,9Övriga rörelsekapitalpåverkande extraordinära poster ....................................... 22,9 -Summa använda medel ............................................................................... 956,1 1 441,2Förändring av rörelsekapitalet .................................................................. +218,8 +642,2Specifikation av förändring avrörelsekapitaletÖkning (+) /minskning (-) av förråd ..................................................................... -0,4 -37,7Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga fordringar ........................................ -767,2 +1 444,7Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga skulder ............................................ +304,5 -442,6Ökning (+) /minskning (-) av likvida medel ..................................................... +681,9 -322,2Summa ........................................................................................................ +218,8 +642,2Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 101


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGBALANSRÄKNING (MKR)Not <strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMark, byggnader och anläggningar ........................................... 6 6 104,9 5 742,2Maskiner och inventarier .............................................................. 268,5 248,6Balansposter enligt särskild lag .................................................... 86,2 95,9Värdepapper, andelar och bostadsrätter ...................................... 202,5 117,8Långfristiga fordringar ................................................................. 1,0 852,5Summa anläggningstillgångar .................................................. 6 663,1 7 057,0OmsättningstillgångarFörråd ......................................................................................... 3,2 3,6Kortfristiga fordringar ................................................................ 7 1 164,2 1 931,4Värdepapper ................................................................................ 670,9 295,6Kassa och bank ............................................................................ 350,7 44,1Summa omsättningstillgångar ................................................. 2 189,0 2 274,7SUMMA TILLGÅNGAR ............................................................... 8 852,1 9 331,7EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapital ................................................................................ 8 4 116,3 4 001,6Avsättningar för pensioner .......................................................... 74,5 64,9Avsättning för latent skatt ............................................................ 0,3 0Övriga avsättningar ...................................................................... 74,6 67,5Långfristiga skulder ................................................................... 9 2 803,9 3 110,7Kortfristiga skulder .................................................................. 10 1 782,5 2 087,0Summa skulder och eget kapital .............................................. 8 852,1 9 331,7Ställda panterFastighetsinteckningar ................................................................. 307,7 359,5AnsvarsförbindelserAnsvars- och borgensförbindelser ............................................ 11 54,3 60,4Pensionsförpliktelser ................................................................ 12 2 274,3 2 262,0102 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGREDOVISNINGSPRINCIPERSammanställd redovisning är ett sammandrag av <strong>kommun</strong>ens och dotterföretagensresultat- och balansräkningar.Med dotterföretag avses de företag där <strong>kommun</strong>en innehar en röstandelpå minst 20 procent och väsentligt inflytande. Se under koncernöversiktsidan 8 för redovisning av undantag. Som dotterföretag räknasinte enbart aktiebolag utan också stiftelser. Stiftelser som har karaktärenav donationsfond ingår inte.Sammanställd redovisning är upprättad i enlighet med rekommendationernai den <strong>kommun</strong>ala redovisningslagen och i enlighet med övrigarekommendationer och tillämpningar avseende sammanställd redovisning,dock med vissa undantag som framgår i den löpande texten.Detta innebär bl a att sammanställda redovisningen är upprättadenligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, varvid <strong>kommun</strong>ensanskaffningsvärden (bokförda värden) för aktier och andelarelimineras mot dotterföretagens redovisade egna kapital. Därefter kvarståendebelopp har tillförts eget kapital (egna kapitalet större än an-skaffningsvärden). Kvarstående belopp anses som intjänade efter förvärven.I de fall dotterföretagen utgör en koncern enligt aktiebolagslagen hardenna koncern konsoliderats in i denna koncernredovisning.Fr o m 1998 redovisas 72 procent av dotterföretagens obeskattadereserver som eget kapital. De resterande 28 procenten redovisas somlatent skatt. Vidare redovisas latent skatt och förändring av denna ienlighet med dotterföretagens redovisningar.Interna mellanhavanden av betydelse har eliminerats.Olika redovisningsprinciper mellan <strong>kommun</strong>en och dotterföretagenförekommer. Dessa skillnader har eliminerats i största möjligaste utsträckningoch då med <strong>kommun</strong>ens redovisningsprinciper som grund.I övrigt hänvisas till <strong>kommun</strong>ens redovisningsprinciper.Redovisning Redovisning<strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31Not 1Verksamhetens intäkterIntern försäljning mellan koncernföretagenhar uppgått till 89,4 mkr(föregående år 302,7 mkr).Bland verksamhetens intäkter ingår:Jämförelsestörande intäkter................... 39,3 35,8Summa ................................................ 39,3 35,8Not 2Verksamhetens kostnaderBland verksamhetens kostnader ingårbl a följande delposter:Avgångsvederlag, <strong>kommun</strong>en ................. 2,8 2,9Underskott vid aktieförsäljning ................ 0,4 0,2Rotkraft ................................................... 2,7Summa .................................................. 5,9 3,1Not 3AvskrivningarMaskiner och inventarier 5 - 33,3 %Fastigheter och anläggningar 1-5 %(Byggnader och markanläggningar)Not 4Extraordinära intäkterAktieförsäljning av NorrköpingMiljö & Energi AB ....................................... 0 1 194,1Summa ..................................................... 0 1 194,1NOTERRedovisning Redovisning<strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31Not 6Fastigheter och anläggningar:Fördelat per företag:Norrköpings <strong>kommun</strong> ...................... 2 795,5 2 760,2Hyresbostäder i Norrköping AB ........ 3 186,7 2 593,0Norrköpings Kommunala Fastighets AB 62,1 63,4Stiftelsen Åbymo ..................................... 0,5 0,5AB Djurparksfastigheter i Norrköping ... 66,3 67,1AB Norrköpings Idrottspark .................. 26,0 26,9Interna elimineringar ........................... -32,2 231,1Summa ........................................... 6 104,9 5 742,2Not 7Kortfristiga fordringarKundfordringar ..................................... 59,8 51,1Övriga kortfristiga fordringar ........... 1 104,4 1 880,3Summa ........................................... 1 164,2 1 931,4Not 8Eget kapitalIngående balans .............................. 4 001,6 2 765,0Skatt <strong>kommun</strong>en, del avslutavräkning 2000, direktbokasmed eget kapital (se avsnittredovisningsprinciper) ............................ 38,3VA-fonden *) .................................................. -41,6Årets resultat ......................................... 76,4 1 278,2Utgående balans ............................ 4 116,3 4 001.6*)Under 2000 har <strong>kommun</strong>ensVA-fond omklassificerats tillen avsättning.Not 5Extraordinära kostnaderAvsättning skatterevision ........................... 0 5,7Infriande av förlustgaranti Stift Åbymo ...... 0 62,0Semesterlöneskuld ................................ 22,9Summa ................................................ 22,9 67,7Not 9Långfristiga skulderFördelat per företag:Norrköpings <strong>kommun</strong> ...................... 2 513,8 2 566,8Hyresbostäder i Norrköping AB......... 2 756,0 2 297,6Norrköpings Kommunala Fastighets AB . 25,0 25,0AB Djurparksfastigheter i Norrköping .... 69,5 70,6AB Norrköpings Idrottspark ................... 35,1 38,6Interna elimineringar ....................... -2 595,5 -1 887,9Summa ........................................... 2 803,9 3 110,7Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 103


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGRedovisning Redovisning<strong>2001</strong>-12-31 2000-12-31NOTERNot 10Kortfristiga skulderLeverantörsskulder .............................. 238,4 214,5Kortfristig del av långfristig skuld ....... 438,0 822,7Övriga kortfristiga skulder ................ 1 106,1 1 049,8Summa ........................................... 1 782,5 2 087,0Not 11Ansvars- och borgensförbindelserBorgen inom bostadssektornStatliga bostadslån ................................ 40,2 46,3Annan borgenRacketstadion .......................................... 3,9 3,9Åby Tennisklubb ...................................... 4,3 4,3Marieborgs Folkhögskola ........................ 1,2 1,3Stiftelsen Hellmarksgården ...................... 0,8 0,8Garantiförbindelse .................................. 3,9 3,8Summa ................................................ 54,3 60,4Not 12Pensionsåtaganden, mkrKommunens ansvarsförbindelse enligtKPA för pensioner intjänade före1998-01-01 ..................................... 2 247,0 2 234,7För följande f d heläga <strong>kommun</strong>alabolag har <strong>kommun</strong>en ett åtagandeför pensionsskulden. Nedan redovisaspensionsskulden för respektive bolag. 1)F d Bråvikens Bogser och Service AB ........ 3,6 3,6F d Norrköpings KommunalaSotnings AB ............................................ 2,2 2,2F d Norrköpings KommunalaRenhållnings AB ................................... 16,3 16,3Utveckling Norrköping AB ....................... 5,2 5,2Summa ........................................... 2 274,3 2 262,0I beloppen ingår särskild löneskatt1) Ingen ny beräkning har gjorts för <strong>2001</strong>104 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGREDOVISNING AV BOLAGEN/STIFTELSERNA SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENFör de större bolagen och stiftelserna, som ingår i den sammanställdaredovisningen, redovisas nedan några nyckeltal för respektive bolag ochstiftelse. Vidare redovisas kommentarer mm för en del av bolagen.— Obeskattade reserver ingår med 72 procent i justerat eget kapital.— Soliditeten är justerat eget kapital i procent av totala tillgångar.I redovisningen nedan definieras nyckeltal enligt följande:Norrköpings Kommunala Fastighets AB<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr ................................. 15,6 16,6Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr ...... 0,4 10,8Balansomslutning, mkr ....................... 66,4 68,6Justerat eget kapital, mkr .................... 36,6 36,1Soliditet, procent .................................... 55 53Anställda .................................................. 0 0Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta ochförsälja fastigheter samt att utnyttja förvärvade fastigheter för bebyggelse.Bolagets syfte är att verka för näringslivets utveckling i <strong>kommun</strong>en.Bolaget äger och förvaltar vid årets utgång åtta fastigheter med en lokalareapå ca 45 300 kvm. Fastigheten Risängen 4:8 hyrs från Norrköpings<strong>kommun</strong>. Fastigheterna är belägna i och omkring Norrköpingoch hyrs i huvudsak ut för industriell verksamhet i <strong>kommun</strong>en. Bolagetär även delägare i Fastigheten Fiskeby 1:50 genom Blåmart FastighetsutvecklingAB där NKF innehar 50 proc av aktierna.Årets resultatÅrets resultat uppvisar ett överskott på 421 kkr. Resultatet är bättreän budget, vilket förklaras med lägre räntekostnader, något högrehyresintäkter. Resultatet påverkas vidare med befarade kundförlusterpå 608 kkr och återvunna kundförluster på 300 kkr.Fastigheten Risängen 4:7 har under året avyttrats för 2 047 kkr, vilketgett en realisationsförlust på ca 28 kkr.Det ekonomiska läget i bolaget är stabilt, då både soliditet och egetkapital har förstärkts.Soliditeten uppgår till drygt 55 proc och avkastningen på eget kapitaltill 1,2 proc.Den samlade långfristiga upplåningen uppgår till 25 000 kkr.InvesteringarOmbyggnad och anpassning av Östgötateaterns lokaler i kv. Hyvlaren2 har utförts till en kostnad av ca 3 000 kkr, varav investeringen är ca1 900 kkr.Tak och förstärkningsarbeten har utförts på Flöjten 1 till en kostnadav ca 2 300 kkr.Vakansgraden inom fastighetsbeståndet uppgår vid årets slut till 19,2proc.FramtidenBlåmart Fastighetsutveckling AB kommer att göra ett nollresultat <strong>2001</strong>med risk för ett underskott 2002. Framtiden för Blåmart FastighetsutvecklingAB kommer att diskuteras under mars 2002 med Skanska.Investeringar år 2002 beräknas till c:a 6 875 kkr. Upphandling avfasadrenoveringsarbeten mot Östra Promenaden på kv. Flöjten 1 pågår.Beslut om ett bidrag på 580 kkr avseende antikvarisk merkostnadhar erhållits från länstyrelsen. Projektering och ombyggnad av ca 600kvm av f d Skandias lokaler kommer att påbörjas efter att fasadarbetenahar upphandlats.Sjöfartsverket har sagt upp sina lokaler (2 060 kvm) i kv Pricken 1 föravflyttning 2002-03-31.Atlas Swecomp kommer att flytta sin verksamhet (940 kvm) från kv.Pricken 1 till Finspång den 01-01-2003. Skandinavisk HylstillverkningAB som är hyresgäst i kv Pricken, har hamnat i betalningssvårighetermed en skuld till NKF AB på i dagsläget 528 kkr.Fastighetsmarknaden i Norrköping uppvisar fortfarande en svag efterfråganpå kontor och verkstadslokaler. Positiva trender finns framförallti efterfrågan avseende logistiklokaler och till viss del även på kontorframförallt i och runt industilandskapet.Den ekonomiska avkastningen beräknas under år 2002 ge ett överskottmed c:a 30 kkr,NKF AB:s målsättning att minska vakansgraden till ca 16 proc under<strong>2001</strong> har inte lyckats. Ny målsättning är att vakansgraden högst skavara 20 proc under år 2002 och till 16 proc år 2003 beror till stor delpå ovanstående uppsägningar. Detta är något av ett måste för att inteförsämra företagets positiva trend de senaste åren. Långsiktig målsättningär att vakansgraden ska ligga på c:a 10-15 proc år 2004-2005.Nyckeltal <strong>2001</strong> 2000 1999 1998Soliditet, % .................. 55,1 52,7 33,8 29,6Avkastn på eg kap, % .... 1,2 29,8 11,4 51,9Avkastn på tot kap, % .. 2,9 18,7 7,6 15,4Investeringar, kkr ........ 1 889 4 969 1 242 0Total area, kvm ......... 45 300 45 543 48 736 46 502Hyresintäkter, kr/kvm ..... 345 367 342 331Underhållskostn, kr/kvm .. 78 52 52 46Uppvärmn-kostn, kr/kvm . 62 67 59 58Fastighetsskötsel, kr/kvm . 22 19 17 19Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 105


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGREDOVISNING AV BOLAGEN/STIFTELSERNA SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENAB Norrköpings Idrottspark<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr ................................... 6,6 5,9Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr ..... -0,2 -1,0Balansomslutning, mkr ........................ 39,4 42,9Justerat eget kapital, mkr ...................... 2,3 2,4Soliditet, procent ...................................... 6 5Anställda .................................................. 0 0Bolaget har till föremål för sin verksamhet att upprusta, förvalta ochutveckla Norrköpings Idrottspark.Bolagets syfte är dels att främja sport och idrottsverksamhet i Norrköpings<strong>kommun</strong>, dels utveckla användningen av fastigheten NorrköpingsIdrottspark.Norrköpings <strong>kommun</strong> hyr anläggningen av bolaget.Under året har bl a byte av läktarstolar på östra läktaren påbörjats ochstorbildsskärm har installerats vid A-plan. Vidare har en del kompletteringsinvesteringarskett i anslutning till konstgräsplan. Totalt uppgårårets investeringar till 1,5 mkr.Det har bildats en arenagrupp under året som har till uppgift attutveckla arenan som fotbollsanläggning. I gruppen ingår förutom bolagetäven <strong>kommun</strong>ens kultur- och fritidsnämnd och IFK Norrköping.Årets negativa resultat före bokslutsdispositioner på -0,2 mkr berorfrämst på mer underhåll och en dyrare dränering av A-plan än planerat.Bolaget har per 2000-12-31 ackumulerat 3,5 mkr i balanseradevinstmedel och obeskattade reserver. Årets förlust balanseras mot dessamedel.Norrköpings Transportcentrum AB<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr ................................... 1,6 1,9Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr ......... 0 0Balansomslutning, mkr .......................... 2,8 2,9Justerat eget kapital, mkr ...................... 2,3 2,3Soliditet, procent .................................... 82 79Anställda .................................................. 1 2Bolaget driver rörelse avseende konsult- och serviceverksamhet medinriktning mot logistik- och transportfrågor. Målet med verksamhetenär att medverka till att skapa tillväxt inom denna sektor i Norrköpingsregionen.Utgångspunkten är Norrköpings geografiska läge och dessinfrastruktur.Under <strong>2001</strong> har bolaget medverkat till flera etableringar som stärktNorrköpings ställning som en av de ledande logistikregionerna i Sverige.Bolaget har under året genomfört uppdrag och studier avseende denregionala infrastrukturen och dess möjligheter.Tillsammans med externa intressenter driver bolaget flera projekt somförväntas leda till ökad sysselsättning inom verksamhetsomrrådet.ÄgarförhållandenBolaget ägs till 60 procent av Norrköpings <strong>kommun</strong> och till 40 procentav Norrköpings Hamn och Stuveri AB.Utveckling Norrköping AB<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr ...................................... 0 8,5Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr ......... 0 0,1Balansomslutning, mkr .......................... 0,9 2,0Justerat eget kapital, mkr ...................... 0,7 0,7Soliditet, procent ................................... 75 30Anställda .................................................. 0 6Bolaget bedriver för närvarande inte någon verksamhet.Under 2002 planeras en ombildning av Utveckling Norrköping AB föratt tillsammans med det lokala näringslivet bedriva arbete med attmarknadsföra Norrköping.106 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGREDOVISNING AV BOLAGEN/STIFTELSERNA SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENBolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Norrköpings <strong>kommun</strong>förvärva äganderätt eller tomträtt till fastigheter för att därpå uppföraoch förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektivaanordningar.Bolagets verksamhet får jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning.Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i <strong>kommun</strong>en. Bolagetär ett allmännyttigt bostadsföretag. Kommunfullmäktige har fastställtägardirektiv för bolaget.KoncernenKoncernen består av moderbolaget Hyresbostäder i Norrköping ABsamt Navestadbadets Rehab AB, Studentbo i Norrköping AB och Ringdanseni Norrköping AB.Navestadbadets Rehab AB, som tidigare bedrev friskvårds- och rehabiliteringsverksamhet,har under året inte bedrivit någon verksamhet.Studentbo i Norrköping AB har till uppgift att främja bostadsförsörjningeninom Norrköpings <strong>kommun</strong>, främst för studerande vid Linköpingsuniversitet, Campus Norrköping. Företaget har inga anställda.Förvaltningen handhas av moderbolaget.Ringdansen i Norrköping AB har under året ej bedrivit någon rörelse.VerksamhetBolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)och till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO).Företaget, som är Norrköpings största bostadsföretag, äger och förvaltar187 (163) fastigheter innehållande 11 321 (9 754) lägenheter och559 (486) lokaler. Den totala lägenhetsytan uppgår till 812 980 kvm(703 830 kvm) och den totala ytan för lokaler uppgår till 59 004 kvm(49 339 kvm). Differensen mellan åren beror främst på köpet av fastigheternai Åby och Skärblacka. 358 ombyggda och klara lägenheter iRingdansen är medräknade ävensom färdigställda lokaler.Den 15 december 2000 tecknades avtal med Stiftelsen Åbymo om köpav stiftelsens fastigheter i Åby och Skärblacka. Beståndet består av niofastigheter i Åby om sammanlagt 933 lägenheter och åtta fastigheter iSkärblacka om sammanlagt 312 lägenheter. Totalt omfattar köpet 1245 lägenheter samt ett antal lokaler.Köpeskillingen var 264 500 kkr och tillträdet skedde den 1 januari<strong>2001</strong>.PersonalMedelantalet helårsanställda har under året varit 180 (174) varav 50(52) kvinnor och 130 (124) män.Dotterbolagen har inga anställda. Förvaltningen av dotterbolagen handhasav moderbolaget.MarknadHyresmarknaden i Norrköping har varit god under året och efterfråganpå bolagets lägenheter har ökat markant. Den minskning av antalettomma lägenheter som skedde under sista halvåret 2000 har fortsattunder hela <strong>2001</strong>.Vakansgraden, beräknad som hyresbortfallet för outhyrda lägenheter iförhållande till total bruttohyra för lägenheter, uppgick under året till5,0 proc (10,0 proc). Den minskning av <strong>kommun</strong>ens folkmängd sommärkts tidigare år har nu vänts till en mindre ökning. Arbetslösheten ärdock fortfarande relativt hög. Det kan dock märkas en ökad sysselsättningsamt viss ökning av hushållens disponibla inkomster, vilket kanmedverka till en gynnsam effekt på bolagets uthyrningsgrad. GjordaHyresbostäder i Norrköping AB 1)<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr ............................... 561,6 504,9Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr .... 36,4 36,0Balansomslutning, mkr ................... 3 362,4 2 797,0Justerat eget kapital, mkr .................. 400,2 363,8Soliditet, procent .................................... 12 13Anställda .............................................. 180 1741) Redovisningen avser koncernen.prognoser för en kommande 5-årsperiod visar på en viss befolkningstillväxt.På marknadssidan kan nämnas att ett nytt säljstödssystem, Eyescream,kommer att implementeras. Detta innebär bland annat att våra kundersjälva kan söka bland de lediga lägenheter som finns för att hitta enlägenhet som passar. Dessutom har sedvanliga marknadsföringsaktivitetergenomförts, såsom visningar, lördagsöppet etc. Det tidigare infördabonussystemet som premierar långt och troget boende har fortsatt.Totalt rabatterades 3,3 Mkr.Det interna arbetet med att ytterligare kundorientera verksamhetenhar fortsatt, bl a genom det tidigare påbörjade kvalitetsarbetet.HyresnivåI förhandling mellan företaget och Hyresgästföreningen avseende 2002års hyror träffades i november <strong>2001</strong> överenskommelse om en höjningmed 19 kr/kvm fr o m 1 januari 2002. Höjningen är föranledd avkraftiga ökningar av <strong>kommun</strong>ala taxor för vatten, värme och sophantering.Investeringar och fastighetsunderhållKoncernens bruttoinvesteringar uppgick till totalt 643,2 mkr (139,3mkr). Av det investerade beloppet avsåg 292,3 mkr förvärv av fastigheter,270,6 mkr nedlagda kostnader i projekt Ringdansen och totalt har430,8 mkr investerats i Ringdansen. Erhållet bidrag är hittills 9,9 mkr.Totalt beräknad produktionskostnad är ca en miljard och totalt beräknatbidrag är 260 mkr.43,0 Mkr avsåg det fortsatta arbetet på Såpkullen inklusive ombyggnadenav fastigheten Törnrosa 6. I investeringen på Såpkullen ingår tillskapandetav fyra nya vindslägenheter. Ombyggnaden av Törnrosa, frånföre detta panncentral till bostadshus, har inneburit att åtta nya lägenheterhar tillskapats. Bland de större planerade underhållsåtgärdernasom under året genomförts kan nämnas fortsatta renoveringsarbetenpå Såpkulllen, byte av spisar och kylskåp i stora delar av beståndet samtrenovering av träfasader i Klockaretorpet. Kostnaden för ovanståendeunderhållsåtgärder uppgick totalt till 22,3 mkr (24,2 mkr).Kostnaden för löpande underhåll och reparationer har uppgått till 60,7mkr (56,5 mkr)ResultatKoncernens resultat uppgick till 36,4 mkr (36,0 mkr).Moderbolagets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgicktill 139,8 mkr (126,8 mkr)Fastigheterna, med ett bokfört värde i moderbolaget av 3 148,2 mkr(2 582,0 Mkr), gav under <strong>2001</strong> ett driftsöverskott (hyresintäkter medavdrag för fastighetskostnader men exklusive avskrivningar och medNorrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 107


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGREDOVISNING AV BOLAGEN/STIFTELSERNA SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENtillägg för statliga bostadsbyggnadssubventioner) på 190,2 mkr (183,9mkr). Ökningen beror på högre hyresintäkter på grund av förvärv.Dessa har varit högre än fastighetskostnadernas ökning. Dock har destatliga bostadssubventionerna fortsatt att minska, vilket påverkat driftsöverskottetnegativt. Fastigheternas taxeringsvärden uppgår till 2 970,8mkr.Finansverksamhetens resultatFastighetslånen, inklusive kortfristig del, uppgick i koncernen till 2321,9 mkr (2 045,3 mkr) och i moderbolaget till 2 256,6 mkr (2 004,3mkr). Dessutom har kreditiv upptagits i koncernen med 434,0 mkr,varav i moderbolaget 380,0 mkr. Den genomsnittliga räntesatsen påmoderbolagets fastighetslån uppgick till 4,7 poc (5,0 proc).Finansnettot (räntebidrag och övriga ränteintäkter minus räntekostnader)uppgår till -113,4 mkr (-103,6 mkr), vilket är en försämring med9,8 Mkr. Detta förklaras av följande:Minskade räntesubventioner ....................... -7,0Ökade ränteintäkter ...................................... 2,7Förvärv av fastigheter ................................ -12,4Lägre räntor mm ........................................... 6,9Finansiell ställningKoncernens synliga egna kapital uppgick vid årsskiftet till 400,1 mkr(363,7 mkr).Soliditeten, beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen,uppgick i moderbolaget till 12,3proc (13,4proc) och i koncernen11,9proc (13proc). Minskningen beror på stora investeringar i fastighetsförvärvoch i ombyggnader, framförallt Ringdansen.Koncernens likvida medel uppgick per balansdagen till 18,3 mkr (69,5mkr). Hyresbostäder har bekräftade kreditlöften om 86,9 mkr (644,8mkr).Genom beslut av <strong>kommun</strong>fullmäktige ska bolagets kort- och långfristigaupplåning ske genom <strong>kommun</strong>ens interbank. Internbanken garanterarfinansering av de kreditbehov bolaget anmäler.Framtid/ÄgardirektivUnder 2000 fastställde <strong>kommun</strong>fullmäktige nya ägardirektiv för företaget.Styrelsen har med utgångspunkt från dessa fastställt ett nytt målprogram.Detta innebär en koncentration på nyckelområdena kund,utveckling, medarbetare, effektivitet och lönsamhet. I ägardirektivenuttrycks att det totala bostadsbeståndet bör minska på sikt. Detta bl aför att minska marknadsrisk och stärka den finansiella ställningen.NYCKELTAL HYRESBOSTÄDERKoncernen Hyresbostäder <strong>2001</strong> 2000 1999 1998 1997Hyresintäkter, mkr ............................................................... 547,1 489,7 488,4 486,0 495,0Räntebidrag, mkr .................................................................... 3,8 10,8 20,7 22,8 49,9Investeringar, mkr ............................................................... 643,2 139,3 121,5 96,5 116,3Soliditet, procent ................................................................... 11,9 13,0 12,2 12,1 12,0Hyresbostäder i Norrköping ABHyresintäkter, mkr, netto ..................................................... 532,7 478,3 478,8 478,1 491,9Vakansgrad, proc .................................................................... 9,6 10,0 11,1 11,1 9,3Hyresbortfall, mkr .................................................................. 60,1 57,8 60,9 62,4 52,7Genomsnittligt antal tomma lägenheter ................................. 465 309 1 060 1 067 877Räntebidrag, mkr .................................................................... 2,1 9,3 19,5 22,3 49,8Soliditet, proc ........................................................................ 12,3 13,4 12,7 12,5 12,1Avkastning på eget kapital, proc ............................................. 9,2 7,0 5,0 1,4 -2,5Avkastning på totalt kapital, proc ............................................ 4,9 5,2 4,2 5,7 4,8Investeringar, mkr ............................................................... 615,1 138,3 96,0 55,3 80,2Studentbo i Norrköping ABHyresintäkter, mkr, netto ....................................................... 14,4 11,4 9,2 7,1 2,8Vakansgrad per balansdagen, proc.......................................... 9,0 11,0 13,0 23,0 32,0Hyresbortfall, mkr .................................................................... 0,9 1,0 1,6 1,7 uppg saknasAntal tomma lägenheter per balansdagen ................................ 56 75 90 133 160Räntebidrag, mkr .................................................................... 1,7 1,5 1,2 0,6 0,1Investeringar, mkr ................................................................. 28,1 1,0 25,0 39,1 45,6108 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGREDOVISNING AV BOLAGEN/STIFTELSERNA SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENStiftelsen Östergötlands Länsteater<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr .................................81,4 76,8Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr ...... 0,8 1,7Balansomslutning, mkr ........................ 13,7 11,0Justerat eget kapital, mkr ...................... 0,6 -0,2Soliditet, procent ...................................... 5 NegativAnställda .............................................. 148 139Kommunens andel i Stiftelsen Östergötlands Länsteater, Östgötateatern,är 30 procent.Allmänt om verksamhetenStiftelsen Östergötlands Länsteater, Östgötateatern, är Sveriges störstaregionteater. Stiftelsens ändamål är att med fast ensemble och på annatsätt driva eller organisera konstnärlig verksamhet inom Östergötlandslän, att bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt att skapaoch vidmakthålla teaterintresse hos såväl gamla som nya publikgrupper.Östgötateaterns huvudmän är landstinget i Östergötland samt Norrköpingsoch Linköpings <strong>kommun</strong>er. Östgötateatern har två stora sceneri klassiska teaterhus i Norrköping och Linköping till sitt förfogandemen spelar också på mindre scener samt bedriver turnéverksamhet.I Elsas Hus i Linköping spelas ungdomsteater från hösten <strong>2001</strong>.Årets resultatÖstgötateatern redovisar ett överskott på 0,8 mkr för år <strong>2001</strong>, vilket är0,7 mkr bättre än budgeterat. Överskottet år 2000 uppgick till 1,7mkr. Ett bra resultatet har uppnåtts trots lägre biljettintäkter än förväntat,främst tack vare samarbeten med andra teatrar (se nedan) ochåterhållsamhet med kostnaderna. Egenintäkterna uppgick till 17 procentatt jämföra med 19 procent år 2000. Huvudmännen bidrog gemensamtmed 55 procent av intäkterna <strong>2001</strong>.Vid utgången av <strong>2001</strong> var det egna kapitalet återställt tack vare braresultat under både år 2000 och <strong>2001</strong>. Soliditeten som var negativföregående år, uppgick till 4,7 procent.Viktiga händelser under åretÖstgötateatern etablerade under hösten <strong>2001</strong> Ung Scen/Öst, som ärÖstgötateaterns nya unga ensemble med egen teaterscen i Elsas Hus iLinköping. Ung Scen har till uppgift att spela teater för unga människori Linköping samt turnera i Norrköping och övriga Östergötland.Ung Scen, som hade sin första premiär i november med pjäsen Pilot,har fått en flygande start och verksamheten har väckt stort intresse.Östgötateatern har en stark ställning i teatersverige, vilket gett möjlighettill lyckosamma samarbeten med andra teatrar. Dessa samarbetenger stor utdelning konstnärligt, erfarenhetsmässigt och ekonomisktsamtidigt som de öppnar teatern mot omvärlden. Under 2000 och<strong>2001</strong> har Östgötateatern samarbetat med Riksteatern kring produktionernaGirls night out och Temperance. Under våren <strong>2001</strong> uppfördesGirls night out på Cirkus i Stockholm i samarbete med Teaterbolageti Stockholm. Därefter såldes scenografi och kostymer för uppsättningi Malmö. Teatern Baltiski Dom i S:t Petersburg har varit en internationellsamarbetspartner både 2000 och <strong>2001</strong> och samarbetet fortsätteräven år 2002. Samarbeten har också skett med fria teatergrupper tex teatergruppen Jippi! Kulturproduktioner i Linköping kring pjäsenMomo eller kampen om tiden.Uppföljning och utvärderingÖstgötateatern har som övergripande mål att bedriva teaterverksamhetpå hög konstnärlig nivå för vuxna, skolungdomar och barn medegen ensemble och i samarbeten. Detta mål har uppfyllts även <strong>2001</strong>.InvesteringarÅrets investeringar har uppgått till 3,4 mkr <strong>2001</strong> jämfört med 1,4mkr 2000. Den återhållsamhet som under en rad år krävts har medförtett eftersatt investeringsbehov som det under de närmaste årenblir angeläget att finansiera. Ett investeringsbehov för de kommandefem åren på närmare 18 mkr har i dagsläget identifierats.FramtidenSatsningen på samarbeten med andra teatrar kommer att fortsätta.Dessa är idag en viktig ekonomisk förutsättning när det gäller att utföradet uppdrag vi fått av våra huvudmän, för att nå våra mål och för attutveckla teaterns verksamhet. Östgötateaterns ansträngda ekonomi ochfluktuationer mellan åren har gjort det nödvändigt att lägga fram entvåårsbudget där år 2002 visar ett underskott på 2,8 Mkr som hämtashem år 2003 då ett motsvarande överskott budgeterats.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 109


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGREDOVISNING AV BOLAGEN/STIFTELSERNA SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENStiftelsen Åbymo<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr ................................... 0,9 50,9Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr ......... 0 -63,5Balansomslutning, mkr ........................ 14,3 277,1Justerat eget kapital, mkr ...................... 1,1 1,1Soliditet, procent ..................................... 8 0Anställda .................................................. 0 0Stiftelsens samtliga fastigheter, med undantag av Tunadal 2:1, har avyttratstill Hyresbostäder i Norrköping AB 2000-12-15 med tillträde<strong>2001</strong>-01-01. Köpeskillingen utgjorde 264,5 mkr.I och med detta bedriver stiftelsen inte någon verksamhet.Under 2002 är målet att avveckla hela stiftelsen. Det innebär att fastighetenTunadal 2:1 ska avyttras. Avvecklingen av stiftelsen förutsätterkammarkollegiets godkännande.Djurparksfastigheter i Norrköping AB<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr ................................... 6,3 6,0Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr ......... 0 0Balansomslutning, mkr ....................... 71,7 75,0Justerat eget kapital, mkr ...................... 0,1 0,1Soliditet, procent ...................................... 0 0Anställda .................................................. 0 0Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta ochförsälja fastigheter och anläggningar inom Kolmårdens Djurpark.Bolagets syfte är att för främjande av fritids- och rekreationsaktivitetersamt turismen inom <strong>kommun</strong>en tillhandahålla erforderliga fastigheteroch anläggningar.Kolmårdens Djurpark AB arrenderar hela anläggningen av bolaget.Vidare har Kolmårdens Djurpark AB enligt en utställd option rätt attunder vissa förutsättningar köpa bolaget, allt i enlighet med beslut i<strong>kommun</strong>fullmäktige i juni 1997.Optionen gäller t o m 2002-12-31 med rätt till två års förlängning.Kommunfullmäktige har i juni 1997 vidare beslutat att bolaget underperioden 1998-2000 skall investera för 30 mkr i anläggningar i Djurparken.Dessa investeringar arrenderas av Kolmårdens Djurpark AB.2000 års investeringsverksamhet avslutades <strong>2001</strong>. Årets investeringaruppgår till 3,4 mkr. Totalt för perioden 1998-<strong>2001</strong> har investeringarskett med 29,4 mkr. Investeringsverksamheten är nu avslutad.110 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


H. SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGREDOVISNING AV BOLAGEN/STIFTELSERNA SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGENDestination Norrköping KB<strong>2001</strong> 2000Omsättning, mkr .................................31,9 29,1Resultat förebokslutsdispositioner och skatt, mkr ..... -1,1 -1,8Balansomslutning, mkr ........................ 17,6 6,9Justerat eget kapital, mkr ...................... 1,0 -0,3Soliditet, procent ...................................... 6 NegativAnställda ................................................ 31 24Bolaget bedriver konferens- och evenemangsverksamhet med tillhörandemarknadsföring i Louis De Geer konsert & kongress samt kongressbyråverksamhet.Vidare bedrivs turistbyråverksamhet, marknadsföring,evenemangsverksamhet och försäljning av Norrköping som besöksort.Tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateaterndriver bolaget Norrköpings BiljettForum HB för försäljning av biljetterför i första hand delägarnas evenemang. Bolaget svarar för Biljett-Forums personal och operativa ledning.Årets resultat och viktiga händelser under åretÅrets underskott 1 121 tkr är 384 tkr bättre än prognosen vid tertial 2.I samband med prognos 2 hemställde bolaget hos <strong>kommun</strong>styrelsenom underskottstäckning för åren 2000-<strong>2001</strong> med 1 600 tkr, vilketockså beviljades.Orsaken till resultatförbättringen är nästan helt hänförlig till verksamheteni Louis De Geer konsert & kongress, vars intäkter ökat väsentligtunder det sista tertialet jämfört med prognos 2.Verksamheten i Louis De Geer konsert & kongress inleddes med attSverige som ny ordförande i EU förlade det första ministermötet tillNorrköping i januari månad. Detta möte följdes av flera mindre EUmöten.Under året har sedan ett antal både mycket stora och mindrekonferenser samt ett stort antal konserter och banketter ägt rum i LouisDe Geer konsert & kongress och i Värmekyrkan.Genom samarbetet med Östsvenska Turistrådet och Göta Kanal harmaterial från Norrköping nått ut till en betydligt bredare marknadoch i ett större antal än vad som tidigare varit möjligt.Bolaget har medverkat till flera större evenemang, t ex Sail Norrköpingoch SM i fyrverkeri, vilka har stärkt ”norrköpingsandan” ochsamtidigt gett besöksnäringen en ökad omsättning.Bolagets medlemsantal har ökat betydligt och flera välbesökta medlemsmötenhar anordnats.Norrköpingsföretagen fortsätter att aktivt satsa pengar i många av bolagetsaktiviteter och evenemang.I oktober genomfördes en mycket uppskattad och viktig informationskväll,”Schyssta Odds”, för i första hand politiker i regionen. Syftetvar att fästa uppmärksamheten på att besöksindustrin är en betydelsefullnäring som behöver marknadsföringsresurser.Bolaget har under året beviljats EU-bidrag för att genomföra projektetVäxtkraft Mål 3 – Verksamhets- och kompetensanalys. Arbetet meddetta påbörjades efter sommaren.InvesteringarInvesteringarna uppgick under <strong>2001</strong> till 355 tkr.FramtidenBolagets VD sade upp sig i slutet av <strong>2001</strong> och lämnade sedan sintjänst i januari 2002. I samband med detta kommer den gemensammaVD-tjänsten att upphöra och bolaget kommer alltså att ha en egenVD.Rekrytering av VD har genomförts under december-januari och somny VD har Annika Altnäs utsetts fr o m 1 mars 2002.För Louis De Geer konsert & kongress förväntas fortsatt hög nyttjandegradav De Geerhallen med konferenser och kongresser samt evenemangoch upplevelser för norrköpingsborna. De Geerhallen nyttjasockså av Norrköpings Symfoniorkester som här har sina repetitioneroch konserter. För att uppnå ett bättre ekonomiskt utfall för bolagetgenom större tillgänglighet i De Geerhallen har förhandlingar om attfå fram en alternativ repetitionslokal för Symfoniorkestern pågått underhösten. En sådan lokal skulle Renströmmen kunna vara.En mycket viktig faktor för hur en <strong>kommun</strong> utvecklas är hur dessinvånare ser på sin stad. Vi kommer att fortsätta arbetet med att göranorrköpingsborna till optimistiska ambassadörer för sin stad.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 111


BILAGARESULTATRÄKNING (K EURO)Nedan redovisas <strong>kommun</strong>ens och koncernens (sammanställd redovisning)resultat- och balansräkningar omräknat till Euro. Den s k mittkursen<strong>2001</strong>-12-31 har använts, 9,419 EUR. Detta innebär för resultaträkningarnaatt dessa redovisas som om ovanstående valutakurs gällt underhela <strong>2001</strong>.Vidare redovisas <strong>kommun</strong>ens verksamhetsredovisning i euro. Dennabilaga är under utveckling och på sikt kommer fler nyckeltal m m redovisasi euro.Kommunen Koncernen<strong>2001</strong> <strong>2001</strong>Verksamhetens intäkter ................................................................ 107 665,3 171 982,2Verksamhetens kostnader ............................................................ -514 438,9 -556 226,8Avskrivningar ............................................................................... -11 243,2 -17 167,4Verksamhetens nettokostnader ............................................... -418 016,8 -401 412,0Skatteintäkter .............................................................................. 343 614,0 343 614,0Generella statsbidrag och utjämning ........................................... 77 651,5 77 651,5Finansiella intäkter ....................................................................... 24 822,2 13 398,4Finansiella kostnader ................................................................... -21 615,9 -22 709,4Resultat före extraordinära poster ......................................... 6 455,0 10 542,5Extraordinära intäkter ..................................................................Extraordinära kostnader ............................................................... -2 431,2 -2 431,2Årets resultat ............................................................................. 4 023,8 8 111,3BALANSRÄKNING (K EURO)Kommunen Koncernen<strong>2001</strong>-12-31 <strong>2001</strong>-12-31AnläggningstillgångarMark, byggnader och anläggningar ............................................. 296 793,7 649 400,1Maskiner och inventarier .............................................................. 24 599,2 27 253,4Balansposter enligt särskild lag .................................................... 0 9 151,7Värdepapper, andelar och bostadsrätter ...................................... 92 409,0 21 499,1Långfristiga fordringar ................................................................. 208 546,6 106,2Summa anläggningstillgångar .................................................. 622 348,5 707 410,5OmsättningstillgångarFörråd ......................................................................................... 169,9 339,7Kortfristiga fordringar .................................................................. 117 921,2 123 601,2Värdepapper ................................................................................ 71 228,4 71 228,4Kassa och bank ............................................................................ 35 216,1 37 233,3Summa omsättningstillgångar ................................................. 224 535,5 232 402,6SUMMA TILLGÅNGAR ............................................................... 846 884,0 939 813,1Eget kapital, avsättning och skulderEget kapital .................................................................................. 396 825,6 437 020,9Avsättning för pensioner ............................................................. 7 909,5 7 909,5Avsättning för latent skatt ............................................................ 0 31,9Övriga avsättningar ...................................................................... 7 538,0 7 920,2Långfristiga skulder ..................................................................... 266 886,1 197 685,5Kortfristiga skulder ...................................................................... 167 724,8 189 245,1SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ................................... 846 884,0 939 813,1Ställda panterFastighetsinteckningar ................................................................. 0 32 668,0AnsvarsförbindelserBorgensförbindelser .................................................................... 22 327,2 5 764,9Pensioner ..................................................................................... 241 458,8 241 458,8112 - Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1


BILAGAVERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER (K EURO)Nedanstående redovisning är den kostnad/intäkt <strong>kommun</strong>en har haftför verksamheten under <strong>2001</strong>, uttryckt i tusentals euro (keuro).Bland intäkterna redovisas även statsbidrag och avgifter. Verksamhetsindelningenföljer i stort kommuförbundets rekommendation tillindelning i s k verksamhetsblock (sju st).<strong>2001</strong>Netto- ProcVerksamhet Kostnader Intäkter kostnadPolitisk verksamhet ..............................................6 858,5 31,9 6 826,6 1,6Infrastruktur, skydd m m ............................... 35 131,1 15 245,8 19 885,3 4,7DäravGator och vägar .......................................... 10 850,4 658,2 10 192,2Fritid och Kultur ............................................. 32 232,7 5 064,2 27 168,5 6,4DäravFritidsverksamhet ........................................ 12 888,8 1 295,2 11 593,6Kulturverksamhet ....................................... 19 343,9 3 769,0 15 574,9Pedagogisk verksamhet .............................. 214 916,7 30 693,3 184 223,4 43,6DäravBarnomsorg ............................................... 43 295,5 10 255,9 33 039,6Skolbarnsomsorg ....................................... 12 304,9 63,7 12 241,2Grundskola ................................................ 96 963,6 2 378,2 94 585,4Gymnasieskola ........................................... 38 549,7 6 391,3 32 158,4Vård och omsorg .......................................... 192 854,9 24 482,5 168 372,4 39,9DäravÄldreomsorg inkl färdtjänst ........................ 97 611,2 12 198,9 85 412,5Handikappomsorg ...................................... 34 313,6 8 599,6 25 714,0Individ och familjeomsorg (exkl försörjn.stöd) . 33 750,9 1 921,6 31 829,2Försörjningsstöd .......................................... 24 206,4 1 741,2 22 465,3Särskilt riktade insatser ..................................... 16 408,5 10 001,1 6 497,4 1,5DäravFlyktingverksamhet .........................................2 696,7 3 684,0 -987,3Arbetsmarknadsåtgärder ............................ 13 812,5 6 327,6 7 484,9Affärsverksamhet ............................................. 20 533,0 11 423,8 9 109,2 2,3DäravKollektivtrafik .............................................. 10 478 8 2 027,8 8 451,0Hamnverksamhet............................................1 857,9 1 571,2 286,7Avfallshantering/renhållning 1) ...........................................7 729,1 7 569,8 159,3Summa .......................................................... 519 025,4 96 942,6 422 082,8 1001) Efter försäljning av Norrköping Miljö & Energi har <strong>kommun</strong>en beställaransvaret för avfallshantering och renhållning.Norrköpings <strong>kommun</strong> årsredovisning <strong>2001</strong>, del 1 - 113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!