12.07.2015 Views

Upplev Norrköping i ord och bild 2012

Upplev Norrköping i ord och bild 2012

Upplev Norrköping i ord och bild 2012

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Upplev</strong> Norrköping i <strong>ord</strong> <strong>och</strong> <strong>bild</strong> <strong>2012</strong>


Vi kan summera <strong>2012</strong> som ett år med mångaevenemang <strong>och</strong> en utvecklad besöksnäring förNorrköping. För oss på <strong>Upplev</strong> Norrköping haråret innehållit nya unika samarbeten, produktutveckling<strong>och</strong> planering för evenemangen2013. Vi har an<strong>ord</strong>nat gamla klassiskaarrangemang så som Augustifesten <strong>och</strong> Nyårspromenadenmen även nya i form av Valborgsmässofirande<strong>och</strong> Jul i Industrilandskapet.Succén från förra året med ”Industrisemester”fortsätter. Under fyra kvällar fylls Holmentorget<strong>och</strong> Trappan där höjdpunkten var stadens stolthetDen svenska björnstammen. Tillsammansmed Visit Linköping har East SwedenConvention Bureau startat. Ett unikt samarbetedär en region, två städer <strong>och</strong> ett sextiotalintressenter går samman för att stärka besöksnäringen<strong>och</strong> skapa fler möten till regionen.Hos dotterbolaget Louis De Geer konsert &kongress har <strong>2012</strong> varit ett år fyllt av storakonferenser <strong>och</strong> möten, men inte minst ett årmed en stor bredd av det bästa inom svensktmusikliv. Aldrig tidigare har så mångabesökare besökt våra konserter som under<strong>2012</strong>. Sommarens Emil i Lönneberga somspelades i Värmekyrkan <strong>och</strong> KENT-konserten påHolmentorget är några av årets höjdpunkter.Louis De Geer är en katalysator för besöksnäringeni Norrköping <strong>och</strong> skall fungera somNorrköpingsbornas vardagsrum. Här skallmöten mellan kollegor, vänner <strong>och</strong> artisterske <strong>och</strong> unika upplevelser skapas.Vår målsättning är att medverka till attstimulera besöksnäringen <strong>och</strong> göra Norrköpingtill en attraktiv stad att leva, bo i <strong>och</strong> besöka.Attraktion är ett viktigt verktyg för att en stadskall ha en positiv utveckling. När vi ser påframtiden, <strong>och</strong> då redan på 2013, kan vikonstatera att vi står inför härliga utmaningar<strong>och</strong> en ljus framtid för besöksnäringen iNorrköping. En av världens största Titanicutställningar,Dam EM i fotboll, Bråvalla Festival<strong>och</strong> mycket mer står på agendan för 2013.I denna publikation ger vi en tillbakablick på deevenemang <strong>och</strong> större aktiviteter som bolagetgenomfört <strong>och</strong> ansvarat för <strong>2012</strong>.Trevlig läsningStefan Papangelis, VD med medarbetare


Koncernen <strong>Upplev</strong> Norrköping AB<strong>Upplev</strong> Norrköping AB är moderbolag i enkoncern, där Louis De Geer konsert & kongressi Norrköping AB är dotterbolag. <strong>Upplev</strong> NorrköpingAB är ett 100% kommunalägt bolagunder Norrköping Rådhus AB.DotterbolagLouis De Geer har till uppgift att sälja, marknadsföra<strong>och</strong> utveckla anläggningen samt attstärka Norrköping som en attraktiv stadav seende nöje <strong>och</strong> evenemang. DotterbolagetLouis De Geer ska arrangera kongresser,konferenser, konserter <strong>och</strong> andra kulturevenemang.Affärsidé<strong>Upplev</strong> Norrköping AB ska i tät samverkan mednäringslivet utveckla besöksnäringen i Norrköping.<strong>Upplev</strong> Norrköping AB har ettsam<strong>ord</strong>nande ansvar att tillsammans mednäringslivet marknadsföra Norrköping som enattraktiv ort att besöka. Genom sam<strong>ord</strong>nadmarknadsföring <strong>och</strong> säljande verksamhet ska<strong>Upplev</strong> Norrköping AB bidra till att göra Norrköpingtill en av landets ledande kommuneravseende evenemang/möten <strong>och</strong> turism. <strong>Upplev</strong>Norrköping AB skall bidra till att öka tillväxteninom besöksnäringen <strong>och</strong> därmed öka antaletarbetstillfällen i kommunen. <strong>Upplev</strong> NorrköpingAB ska vidare aktivt arbeta för att förmåarrangörer att förlägga olika typer av evenemangtill Norrköping.VisionKoncernen skall bidra till att göra Norrköpingtill en av Sveriges ledande kommuner vad gällerkonserter, konferenser, kongresser, mässor,teater, idrotts- <strong>och</strong> andra evenemang samt enattraktiv ort för turism.


BolagetBesöksnäringen står för en växande del avSveriges ekonomi <strong>och</strong> sysselsättning. Norrköpingvill vara en del av denna växandenäring <strong>och</strong> <strong>Upplev</strong> Norrköping arbetar för attbesökaren skall välja Norrköping som besöksmåloavsett inom vilket segment det gäller.En ökad besöksnäring <strong>och</strong> ökad turistekonomiskomsättning ger stora effekter såsom fler arbetstillfällen, levande stadskärna,fler evenemang <strong>och</strong> kulturella aktiviteter.<strong>Upplev</strong> Norrköping är kommunens destinationsbolagmed uppdrag att stärka <strong>och</strong> främjabesöksnäringen.<strong>Upplev</strong> Norrköping skall arbeta inom segmentenprivat <strong>och</strong> affärsturism. Dessa segmentunderstöds av verksamhetsområdena i bolagetsom är: turism, marknad, evenemang <strong>och</strong>Convention Bureau. Bolaget skall genomdotter bolaget Louis De Geer konsert & kongressverka för att stärka Norrköping som en attraktivstad avseende nöje <strong>och</strong> evenemang.Dotterbolaget Louis De Geer ska arrangerakongresser, konferenser, konserter <strong>och</strong> andrakulturevenemang.<strong>Upplev</strong> Norrköping skall vara en del av <strong>och</strong>bidra till en positiv destinations- <strong>och</strong> produktutveckling.Inom varje verksamhetsområde <strong>och</strong> segmentfinns en årligen uppdaterad aktivitetsplan därdet framkommer vilket arbete <strong>och</strong> aktivitetersom ska bedrivas under det året.<strong>Upplev</strong> Norrköping vill vara drivande i att skapaprojekt där näringen medverkar under flerårscykler.Dessa projekt skall även ligga till grund iatt stärka Norrköping som en attraktiv stad attleva, verka <strong>och</strong> bo i.Ytterligare information gällande strategier<strong>och</strong> affärsmodeller finns i bolagets”Affärsplan <strong>2012</strong>-2015”


Turistbyrån:Christina thyrstedt, Christina wahlin, kerstin volminger,victoria teodorsson, Petra Östelius, Viveca Valgren <strong>och</strong> Carita N<strong>ord</strong>hPersonalevenemang:Maria olofsson <strong>och</strong>Sara Näsvall


Ekonomi:Clary Andersson <strong>och</strong>Annika Rasmussonledningsgrupp:Johan Bergerfalk, Christina Leinonen<strong>och</strong> Stefan Papangelismarknad:martin lidman, sofia fäldt, Cecilia karlssonsusanne arvidsson <strong>och</strong> pernilla juhlin


JulgransplundringVarje år bjuder vi traditionsenligt påjulgransplundring på Tyska torget,13 januari. Det dansas till Hemgårdensfolkdanslag <strong>och</strong> alla barnfår varsin godispåse när vi dansar utjulen.


MässdeltagandeFör tredje året i rad åker vi i januari tillN<strong>ord</strong>ens största resemässa, Matka, iHelsingfors.Vi finns även på plats på årets Vildmarksmässamed främst Östgötaskärgården<strong>och</strong> Bråvikslandet.Satsningen på äventyrsprodukter fortsätter<strong>och</strong> paddling har stort intressebland besökarna.


EM-kval& USM ihandbollHelgen 23-25 mars är det fulltfokus på handboll. Under helahelgen spelas slutspel i USM medlandets absolut bästa ungdomslag iStadium Arena. På lördagen spelasdessutom EM kval för damer,Sverige mot Österrike i Himmelstalundshallen.Båda evenemangen ären direkt följd av det lyckade HandbollsVM som genomfördes 2011.


ValborgsmässofirandePå valborgsmässoafton an<strong>ord</strong>narvi tillsammans med Norrköpingstidningar det traditionella firandet iFolkparken. Ett välbesökt arrangemangmed eld, körsång, hemvärnetsmusikkår <strong>och</strong> talare. Dethela avslutas med ett fyrverkeri avGöteborgs fyrverkerifabrik.


RoadshowUnder våren gör vi en så kalladRoadshow, där vi marknadsförNorrköping <strong>och</strong> Bråvikslandet i olikaköpcentrum. Vi besöker Örebro,Västerås, Uppsala, Jönköping <strong>och</strong>Nacka. Förutom att vi själva är påplats, så har vi med representanterfrån olika besöksmål i Norrköping.Främst är det Kolmårdenpaket,golfpaket, vandringspaket,Visualiseringscenter C <strong>och</strong> Emilföreställningensom vi visar upp.


Kändisar iBråvikslandetProjektet Bråvikslandet fortsätter sittarbete med att skapa ett starkt varumärke.Under året tar vi fram ettpopulärt vandringspaket. TidningenTara <strong>ord</strong>nar bland annat läsareresormed vandring i Kolmården. Dessutomuppmärksammas Bråvikslandet i årets”Bonde söker fru” genom inspelningarpå Mauritzberg <strong>och</strong> charmknuttenBonde-Klas i Kolmården.På hemsidan www.bravikslandet.se kandu läsa mer om vad vi gör i projektet.


Trädgårdslust vidFärgargårdenVi genomför de populära trädgårdsdagarnavid Färgargården, en i maj <strong>och</strong>en skördefest i september. Cirka 5 000personer per dag besöker de bådadagarna <strong>och</strong> båda dagarna har fullaprogram. Du kan träffa en trädgårdsmästare,gräs-, j<strong>ord</strong>- <strong>och</strong> svampexperter<strong>och</strong> delta i många olika aktiviteter förutomatt lyssna på föredrag <strong>och</strong> handlaväxter samt lokalproducerade varor. Viarrangerar Trädgårdslust tillsammansmed Econova Garden AB.


Nationaldagen<strong>Upplev</strong> Norrköping AB arrangerarnationladagen på beställning avNationaldagskommittén.Nationaldagen delar vi in i en familjedel<strong>och</strong> en mer formell del där bland annatutdelning av flaggor ingår. Under dagenvälkomnas även nya medborgare tillkommunen i en särskild ceremoni.


MedlemsträffarUnder året arrangerar vi medlemsträffarför våra medlemsföretag. Blandannat berättar vi om projektet Bråvikslandet.Störst uppslutning har vi närGöran Havik <strong>och</strong> Victoria SandellSvensson från Svenska Fotbollsförbundetpresenterar möjligheterna medUEFA Women’s Euro 2013 <strong>och</strong> FKPScorpios ägare, Folkert Koopmansberättar om Bråvalla Festival.


GuidningarVåra guidningar har stort intresse<strong>och</strong> antalet bokningar ökar. En avvåra större händelser under åretär när tyska kryssningsfartyget MSAlbatros lägger till i Pampushamnen.Ca 600 tyska turister väljer att gåi land <strong>och</strong> följa med oss på guidningari Norrköping. Hällristningarna<strong>och</strong> Industrilandskapet är populärabesöksmål. Som vanligt erbjuder viguidningar för privatpersoner mendu kan även boka en egen gruppguidning.


Kina &RysslandTillsammans med Visit Sweden ingårvi i ett samarbete gällande Kina.Under sommaren har vi besök av engrupp kinesiska resejournalister, somär mycket imponerade av Norrköping.Ett 60-tal kinesiska researrangörerbearbetas under en workshop <strong>och</strong>mässa i Kina. Vi har även flera besökfrån journalister <strong>och</strong> researrangörerfrån Ryssland <strong>och</strong> Finland under året.


IndustrisemesterSuccén från förra året fortsättersommaren <strong>2012</strong>. Vid tre tillfällen ärdet konsert på Holmentorget medMikael Wiehe, Den svenska björnstammen<strong>och</strong> Kapten Röd. En kvällgår i filmens tecken där Flimmervisar utomhusbio. På trappandansar besökarna till Titanix,Highlights <strong>och</strong> Casanovas. Vädretsmakter är på vår sida i år <strong>och</strong> allatre dagarna är välbesökta.Ambitionen att ha ett levandeIndustrilandskap fortsätter.


Projektet är ett samarrangemang mellan:


Augustifesten& Starke manAugustifesten är ett av de störstaevenemangen som sker i regionen.Med ett besökarantal på upp emot150 000 besökare befäster Augustifestensin storhet. Augustifestenbestår av fyra delar; artister, tivoli,SM i Musikfyrverkeri <strong>och</strong> denpopulära marknaden. På lördagenarrangerades finalen i Starke man,vinnare blev NorrköpingssonenJohannes Årsjö.


BråvallaFestival4 oktober kallar FKP Scorpio till enväldigt välbesökt presskonferens<strong>och</strong> släpper tre stora band tillnästa års festival. Målet är att få40 000 besökare första året,27-29 juni 2013. Mycket tid läggsredan nu <strong>och</strong> <strong>Upplev</strong> Norrköpingsroll i festivalen är att sam<strong>ord</strong>na<strong>och</strong> underlätta för FKP Scorpio attetablera vad som förhoppningsvisblir N<strong>ord</strong>ens största festival.


MagasinetVi bestämmer oss för att skapa ettnytt magasin <strong>och</strong> börjar med etthöst/vinternummer. Magasinetinnehåller artiklar, tips <strong>och</strong> informationom vad du kan se <strong>och</strong> göra iNorrköping. Det nya magasinet göratt vi lättare kan anpassa budskapetefter säsong till skillnad mot denguide som vi tidigare jobbat med.Det första numret distribueras tillca 180 000 hushåll i främst Östergötland<strong>och</strong> Sörmland.Smaka påNorrköpingI samarbete med Bråvikens Hotell<strong>och</strong> Restaurangklubb tar vi fram ettnytt presentkort för Norrköping.Du köper ditt presentkort hos oss,sedan väljer du själv en av 14 olikarestauranger <strong>och</strong> erbjudanden föratt få den smakupplevelse du villha.


DigitalanyheterVi tar fram en mobilapp om Industrilandskapet.Med appen kan du själv gådin egen guidning i området. Antingenläser du själv information eller så lyssnardu till när Magnus Höjer berättar. Duhittar även tips om vad du kan göra<strong>och</strong> äta i området.Vi tar även fram en ny film för besöksnäringen.Filmen visar vårt härligaNorrköping från sin allra bästa sida. Blien ambassadör du också, sprid filmen<strong>och</strong> visa vår fina stad. Du hittar den påwww.upplev.norrkoping.se/film.


Jul i IndustrilandskapetI år tar vi steget <strong>och</strong> gör vår störstajulsatsning någonsin under förstaadventshelgen. Vi växer ur Värmekyrkan<strong>och</strong> fyller även Holmentorgetmed julaktiviteter. Julpyssel, stämningsfullmusikunderhållning, tomtemor<strong>och</strong> tomtefar, fiskdamm till allabarn <strong>och</strong> mycket mer. Tredjeklassarei kommunen tävlar medsnyggaste gran <strong>och</strong> du kan även röstapå vackraste pepparkakshuset.Vi avslutar helgen med att förtrettonde året i rad tända världens (?)största adventsljusstake.


VintergatanStad i ljus har funnits i många år iNorrköping <strong>och</strong> i år utökar vi <strong>och</strong> skaparVintergatan. Det är ett samarbetemellan <strong>Upplev</strong> Norrköping <strong>och</strong> tekniskakontoret. Vintergatan består av tolv olikaljusinstallationer, från Konstmuseet meden stor julgran utöver det vanliga, nerförbi Industrilandskapet med vattenfall<strong>och</strong> ljuskronor <strong>och</strong> tillbaka upp viaDrottninggatan. Vidare utmed vägen kandu bland annat se katalpan <strong>och</strong> kastanjensom båda är vackert belysta, denäldsta belysningen i stan på Hospitalsgatan<strong>och</strong> snöflingor vid Söder tull.För mer information besök:www.upplev.norrkoping.se/vintergatan


Nyårspromenaden1999 startade en tradition med enNyårspromenad. Promenaden är ca1 700 meter <strong>och</strong> lockar cirka 30 000 till40 000 personer varje år. Utveckling avNyårspromenaden sker varsamt.Promenaden är en tradition som uppskattas<strong>och</strong> betraktas av varje besökare.Från arrangörshåll är vårt mål att hållaen Norrköpingsprofil på helapromenaden <strong>och</strong> det finns en stolthetsom bekräftas av alla besökare.


PressDet händer mycket iNorrköping <strong>och</strong> här ärnågra av årets rubriker.


administration/sälj:Annika Nyström, Maria Törnfeldt, carina johansson, Stefan Wengelin,Stefan papangelis, Cecilia thygesen <strong>och</strong> jörgen ericssonTEKNIK <strong>och</strong> fastighet:Pontus nibblén,anders nyman <strong>och</strong>ferid salihifrånvarande: Jakob erikssonPersonalLouis De Geerrestaurang <strong>och</strong> KÖK:andrea torrico, liselotte andersson, hans-ove nilsson,patrik hansson, dennis lindberg <strong>och</strong> daniel fribergfrånvarande: Thor-Atle Normann


Louis De Geerkonsert &kongressPå Louis De Geer händer det sakeråret om. Konserter, konferenser<strong>och</strong> god mat i restaurangen, alltryms i våra lokaler.Vi arrangerar 104* konserter <strong>och</strong>säljer 50 679 biljetter under året.Vi har 486 konferenser i våralokaler med totalt 43 910 personer.www.louisdegeer.se*Varav 48 Emil-föreställningar.


KentEtt av Sveriges största band intarHolmentorget i Industrilandskapeten härlig julikväll för en bejubladkonsert!Återigen fick Holmentorget varaplats för en stor konsertproduktion<strong>och</strong> skapa ett levande Industrilandskap.


Emil iLönnebergaSveriges busigaste unge Emil kommertill Värmekyrkan. Nästan 5 000besökare ser den klassiska AstridLindgren föreställningen Emil iLönneberga under sommaren.Föreställningen presenteras isamarbete med Chopp Event.


Tack till våra medlemmar <strong>2012</strong>GuldmedlemmarBusfabrikenCentric HotelFastighets AB LE LundbergHenry Ståhl FastigheterKolmårdens DjurparkLambertssons SverigeLinden KöpcenterNorrköpings SymfoniorkesterNorrköpings TryckeriRiksbyggenStadiumTellogruppen


SilvermedlemmarArkösunds HotellDrott HotellElite Grand HotellFolkbladetLuftfartsverketMirum GalleriaMusikserviceNorrköpings StadsbibliotekProfil Hotel PresidentScandic Hotel Norrköping N<strong>ord</strong>Sköldviks vandrarhemStrand HotellSöderköpings BrunnThe Black Lion InnThe Lamp HotelTropicariumVisualiseringscenter CWreta GestgifveriÖstgötateaternBronsmedlemmarAbborrebergs VerandaAboveAnfang ReklambyråArbetets MuseumArkitektkopiaArkösunds IntresseföreningBagarstuganBest Western Princess HotelBillbäcks plantskolaBjörke vävstugaBorgenBrandkårsmuseetBråvikens GolfklubbButlers HörnaChan’s PondChopp EventCOOP ForumDHL ExpressEventfastigheter i NorrköpingFirst Camp KolmårdenGamla stan i NorrköpingHalvars glasskioskHamnkällarens Galleri <strong>och</strong> VandrarhemHarry´s RestaurangHertz BiluthyrningHotell Hörnan/Highlander InnHSB i NorrköpingHyresbostäderIndustrikompetensIngelsta ShoppingJohn BauergymnasietKanalmagasinet i MemKapten Bille´sKlövernKolmården WalkingKulturkammarenLjusköns StugorLöfstad Slott, Östergötlands länsmuseumMarieborgs FolkhögskolaMarkstedt KommunikationMauritzberg Golf & Sea ResortMedley CentralbadetMötesfabrikenNorrköping FlygplatsNorrköping International Horse ShowNorrköping VattenNorrköpings GolfklubbNorrköpings Kommun, Hållbar utvecklingNorrköpings KonstmuseumNorrköpings StadsmuseumNorrköpings TidningarNorrköpings TuristgårdOskarshälls serveringPadab Ljud & LjusReijmyre GlasbrukRenströmmenRent a tentRent a wreckRestaurang AthenaRingqvist TryckeriSarring KulturproduktionSikargårdenSkandevall MediaSkandia MäklarnaSodexho AB, Pronova Norrköping KonferensStegeborgsgårdenSwedbankSöderbergs i Norrköping/EuropcarSöderköpings GolfSödra HotelletTallbackens Gård VandrarhemTeoTess VandrarhemVilla FridhemVilla SollidenVärdshuset Löfstad SlottÅby Vandrarhem


FotograferJörgen Ericsson, Louis De Geer konsert & kongressPeter Holgersson, RunpixFotofabrikenStefan SysimetsäIda Ling FlanaganMarcus JehrlanderNiklas LuksNorrköpings TidningarVisit Östergötland<strong>Upplev</strong> Norrköping ABRedigering <strong>och</strong> original<strong>Upplev</strong> NorrköpingGrafisk formSimon Ahlvin, Signed by SimonTryckNorrköpings tryckeriUPPLEV NORRKÖPING ABAdress: Källvindsgatan 1, Värmekyrkan, 601 81Norrköping Tel: 011-15 50 00 Fax: 011-15 50 76E-post: turistbyran@norrkoping.sewww.upplev.norrkoping.sewww.facebook.com/<strong>Upplev</strong>Norrkoping

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!