13.07.2015 Views

Nils Åbergs gata 2A - Norrköpings kommun

Nils Åbergs gata 2A - Norrköpings kommun

Nils Åbergs gata 2A - Norrköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Nils</strong> <strong>Åbergs</strong> <strong>gata</strong> <strong>2A</strong>Äldreboendet på <strong>Nils</strong> <strong>Åbergs</strong> <strong>gata</strong> 2 A är beläget i stadsdelenKneippen syd, med närhet till Himmelstalundsområdet ochFolkets park.Huset består av 66 lägenheter för särskilt boende, varav 22lägenheter är ägnade åt personer med demenssjukdom.På entréplan finns en träffpunkt till för gemenskap ochaktiviteter. Här finns en vacker trädgård som talar till allasinnen, med porlande vatten, gärdsgårdar och odlingslådor.


På <strong>Nils</strong> <strong>Åbergs</strong> <strong>gata</strong> tar vi vår utgångspunkt i den nationella värdegrunden föräldreomsorg; vi arbetar för att varje boende ska få leva ett värdigt liv och kännavälbefinnande. Detta innebär att:du kan så långt det är möjligt påverka när och hur du får hjälp och stöd.din omsorg planeras och genomförs tillsammans med dig.du får ett gott bemötande från personalen.du ska uppleva att vi lyssnar på dina synpunkter och önskemål.ditt privatliv, din integritet och dina livsval respekteras.du ska känna dig trygg.Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, där dina egna resurser tas tillvara.LägenhetenLägenheten är ca 35 kvm. Du har eget badrum med toalett, dusch ochtvättmaskin/torktumlare. Varje lägenhet har en egen balkong. Din lägenhet är ditteget boende, vilket innebär att du möblerar med dina egna möbler samt gardiner.Det finns en säng samt sängbord i lägenheten.KontaktpersonNär du flyttar till <strong>Nils</strong> <strong>Åbergs</strong> <strong>gata</strong> kommer du att få en kontaktperson.Kontaktpersonens uppgift är att:genom samtal med dig komma överens om hur du till ha din omvårdnadoch ditt stöd.skriva ner det ni kommit överens om i en genomförandeplan.tillsammans med dig kontinuerligt utvärdera och följa upp om det stöd ochden omvårdnad du får motsvarar dina förväntningar och behov.se till att du får tillgång till de aktiviteter som finns, utifrån dina intressenoch önskemål.ge dig och dina anhöriga aktuell information


GenomförandeplanTillsammans med din kontaktperson kommer du att planera hur du vill ha dinomvårdnad och ditt stöd, för att det ska passa dig och dina behov. Det ni kommeröverens om skriver kontaktpersonen ner i en genomförandeplan.Genomförandeplanen ska följas upp kontinuerligt och revideras vid behov.AktiviteterAktiviteterna på <strong>Nils</strong> <strong>Åbergs</strong> <strong>gata</strong> planeras utifrån de boendes önskemål ochintressen. Exempel på aktiviteter i huset kan vara:SamtalTidningsläsningSittgymnastikCykelturer (på vår side-by-side cykel)KaffestunderHerrklubbMusikunderhållningStickkaféBingoMåltiderMåltiderna är bland det viktigaste på dagen och ska vara trivsamma stunder.Maten lagas i storköket på entréplan. Frukost, mellanmål och fika ordnas på varjevåning. Du väljer själv om du vill äta i din lägenhet eller i den gemensammamatsalen. Som anhörig är du också välkommen att beställa mat. För merinformation, prata med personalen på våningen.HemförsäkringDu ska ha en egen hemförsäkring, gärna kompletterad med en allriskförsäkring.


Tv, bredband och telefoniTv, bredband och telefoni tillhandahålls av Bredbandsbolaget. Ett basutbud av tvkanaleringår i hyran. Telefonabonnemang ingår också, du betalar endast för desamtal du ringer. För att beställa bredband och telefoni kontaktar duBredbandsbolaget på telefon 0770-777 000.<strong>Nils</strong> <strong>Åbergs</strong> <strong>gata</strong> har en tv-licens för alla lägenheter, du behöver inte teckna enegen.AnhörigaAnhöriga och andra besökare är välkomna när den boende så önskar. Huvudentrénär låst klockan 16.00-09.00. Då måste du använda tagg och kod för att komma in.Saknar du tagg, ring personalen så att de kan komma och öppna.Vi anordnar anhörigträffar två gånger per år. Då berättar vi om verksamheten ochni får möjlighet att ställa frågor till personal och enhetschefer och komma medsynpunkter och tankar. Vid anhörigträffarna kan vi också ordna förläsningar kringolika teman.Sjuksköterska och läkareSjuksköterska finns på plats i huset vardagar klockan 6.45-17.00. Det finns enhuvudansvarig sjuksköterska för varje enhet. Efter klockan 17.00 samt underhelger och nätter finns det sjuksköterskor tillgängliga vid behov via sjuk- ochhemvårdsteamet.Läkare kommer en gång i veckan. Vid behov finns det möjlighet till hembesök.Arbetsterapeut och sjukgymnastDet finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov. De finns på platsi huset varje vecka.När något behöver förbättrasFör att vi ska kunna bli bättre är det viktigt att få ta del av dina synpunkter ocheventuella klagomål. Om du känner dig missnöjd med något så ska du vända digtill din kontaktperson, någon annan i personalgruppen eller till enhetschefen. Omvi inte kommer fram till en gemensam lösning kan du gå vidare med frågan. Detfinns en rutin för klagomålshantering i <strong>Norrköpings</strong> <strong>kommun</strong>.


Kontakta ossBesöksadress: <strong>Nils</strong> <strong>Åbergs</strong> <strong>gata</strong> 2 A, 603 80 NorrköpingVåningSjuksköterskaVåning 1 156576 156584Våning 2 A 156577 156586Våning 2 B 156578 156587Våning 3 A 156579 156583Våning 3 B 156580 156582Våning 4 156581 156585Samordnare 156588/156591Enhetschef 156589/156590E-postsabo.nilsabergs<strong>gata</strong>n@norrkoping.seDin kontaktperson är:__________________________________Ansvarig sjuksköterska är:______________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!