13.07.2015 Views

Familjehem, broschyr - Norrköpings kommun

Familjehem, broschyr - Norrköpings kommun

Familjehem, broschyr - Norrköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Familjehem</strong>


<strong>Familjehem</strong>Barn föds och växer upp under olika villkor. Många har föräldrarsom finns till hands med tid, kärlek och engagemang.Men för några barn och föräldrar ser verkligheten annorlundaut.Varför behövs familjehem?Det finns barn och ungdomar somtidvis har det så svårt att de intekan bo kvar hos sina föräldrar. Detkan bero på föräldrarnas sjukdom,missbruk eller andra personligaproblem. När barnen inte får denomvårdnad som de behöver kan detvara nödvändigt för dem att flytta tillett annat hem - ett familjehem. Därska den känslomässiga och praktiskaomsorgen vara så god att barnen kanfortsätta att utvecklas.Vad innebär det att vara ettfamiljehem?När ett barn placeras i ett familjehemkan det vara tillfälligt för att geföräldrarna tid att lösa sina svårigheter.Det kan också bli under längreperioder och ibland hela uppväxttiden.Som familjehem har man stödav en familjehemssekreterare somansvarar för familjehemmet och finnstill hands för att svara på frågor ochhjälpa till. Barnets socialsekreterarehar ansvaret för barnets situation ochkan också vara ett stöd i besvärligasituationer.För att barnen ska ha det så brasom möjligt är kontakten med denbiologiska familjen oerhört viktig.Därför ska familjehemmet samarbetamed barnets föräldrar och underlättakontakterna med barnets familj.Varje familjehem får ersättning somtäcker kostnaderna för det som barnetbehöver. Dessutom får familjehemmetett arvode för sitt uppdrag.Vilka kan bli ett familjehem?<strong>Familjehem</strong> är lika olika som andrahem, det finns ingen mall. Barnenhar olika behov och intressen ochdärför behövs alla sorters familjehem.Grunden är viljan att ställa upp ochhjälpa barn och ungdomar. Det finnsinga krav på hög utbildning ellerhög materiell standard. Det spelaringen roll om man bor i stan ellerpå landet, i lägenhet eller i eget hus.Däremot är det nödvändigt med ettstarkt engagemang och att man harplats för ett barn både fysiskt ochkänslomässigt. Vi söker trygga och


stabila vuxna som med empati ochinlevelse kan vara kompletterandeföräldrar till någon annans barn.Hur blir man ett familjehem?Innan ni blir ett familjehem utreds erlämplighet genom hembesök,intervjuer och registerkontroller. Alltför att säkerställa barnets bästa.Ta kontakt med någon av oss i familjehemsgruppenså berättar vi mer!Läs merPå vår hemsida kan du läsa mer:www.norrkoping.seHör av dig till oss!<strong>Familjehem</strong>ssekreterareEva Cederholmtfn: 011-15 25 47Annelill Carlssontfn: 011-15 25 87Sandra Björk Busketfn: 011-15 22 66Björn Wiströmtfn: 011-15 20 36Ingvar Wångetfn: 011-15 21 93Yvonne Thorelltfn 011-15 22 87


Norrköpings <strong>kommun</strong>. För dig. För alla. För det goda livet.I Norrköpings <strong>kommun</strong> har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och delav välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget äratt skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare ochverksamheter i vårt område.Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra 9 000medarbetare.Genom att planera och driva en ständig utveckling avmiljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skaparvi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativmötesplats för människor och möjligheter.Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på www.norrkoping.seFAMILJERÄTTS- OCH FAMILJEHEMSENHETEN601 81 NorrköpingTfn: 011-15 00 00 Fax: 011-15 22 61E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!