23.09.2022 Views

Bok Styrk din selvtillit

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»? Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden. Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

Har du kjent at du ikke strekker til noen ganger, eller du føler du ikke er god nok? Kanskje opplever du at andre mennesker overkjører deg og din personlighet? Dette bunner i at du ikke er trygg på deg selv. Usikkerhet kan gjøre at du ikke klarer å være deg selv fullt ut. Gud sier: «Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg». Han ønsker at du skal være fri, modig og sterk på en gang. Dette vil gjøre deg hel på innsiden så du begynner å heie på deg selv. Når du blir mer trygg i deg selv, vil du få det mye bedre med både deg selv og andre. Nå er spørsmålet: «hvordan kommer du dit»?

Kristin vil i denne boken gi deg 12 nøkler til hvordan du kan styrke ditt indre liv så du blir mer frimodig og sterk på innsiden.
Det vil hjelpe deg i relasjoner, med hvordan du har det og til å utrette det du er ment å skulle gjøre i livet.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/styrk-din-selvtillit-fra-usikker-til-trygg-på-deg-selv.html

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hvordan er

selvbildet ditt?

S

elvbilde er det indre bildet du har av deg selv, det du innerst

inne tror om deg selv. Selvbildet er formet av hvordan

du opplever at andre ser på deg. Når du møter folk, merker

du om de liker deg eller ikke, og dette er med på å påvirke

hvordan du ser på deg selv. Derfor er det så viktig å tenke over

hvilke tanker du har om deg selv.

Andre mennesker reflekterer hva de ser i deg. Det kan

være et helt annet bilde enn hva Gud ser i deg. Andre mennesker

klarer ikke å se det som ligger i deg før det kommer

til syne. Til og med kristne klarer ikke se deg slik Gud ser

deg, de kan ta feil av hvem du er. I Bibelen har vi et eksempel

på det. Samuel som var en høyt aktet profet, og som hadde

lært å høre Guds stemme fra han var liten, fikk i oppdrag av

Gud å salve den nye kongen i Israel. Han gikk til Isais hus,

og skulle se ut hvem av sønnene hans det var. Gud gav ham

ikke innsikt før han begynte å gå, han viste ikke hvem det

var med en gang. Da Samuel, som var en gudfryktig mann,

Hvordan er selvbildet ditt? 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!