19.04.2013 Views

12 árbores - Medio Rural - Xunta de Galicia

12 árbores - Medio Rural - Xunta de Galicia

12 árbores - Medio Rural - Xunta de Galicia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAGNOLIA GRANDIFLORA DO PAZO DE SANTA CRUZ<br />

O tronco, coa base engrosada pola presenza <strong>de</strong> contrafortes cilíndricos, non se ramifica ata unha altura <strong>de</strong> 4,60<br />

m, on<strong>de</strong> nace unha gran primeira rama, xa que este exemplar non amosa unha verda<strong>de</strong>ira cruz, senón que a copa<br />

se vai formando pola sucesión <strong>de</strong> pólas que saen ao longo do fuste, tipo <strong>de</strong> ramificación pouco frecuente nas<br />

magnolias.<br />

A copa é irregular, pola forte competencia á que está sometida, e mestúrase coa dun eleagno, non menos monumental<br />

que a propia magnolia, que comeza a medrar a poucos metros da súa base e gabea ata o alto da súa copa, formando<br />

ambas <strong>árbores</strong> un curioso conxunto <strong>de</strong> gran fermosura.<br />

Nome común: Magnolia Grandiflora do Pazo<br />

<strong>de</strong> Santa Cruz<br />

Nome científico: Magnolia grandiflora L.<br />

Provincia: A Coruña<br />

Concello: Vedra<br />

Parroquia: Ortigueira<br />

Lugar: Pazo <strong>de</strong> Santa Cruz <strong>de</strong> Ribadulla<br />

GALICIA<br />

Altura: 24,70 m<br />

Perímetro normal: 4,76 m<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: 16,40 m<br />

Ida<strong>de</strong> estimada: 150-200 anos


METASEQUOIA DO PAZO DE LOURIZÁN<br />

A metasequoia é unha árbore caducifolia do grupo das coníferas con gran valor científico, considérase un fósil<br />

vivente, e ornamental, pois as súas follas, aciculares e subdísticas, vístense <strong>de</strong> fermosas cores antes <strong>de</strong> caer, amarela<br />

primeiro e parda avermellada máis tar<strong>de</strong>. As sementes fórmase nun cono leñoso.<br />

Esta especie consi<strong>de</strong>rouse extinguida ata o ano 1941, cando se atopou vivindo no surleste da China. Polo tanto é<br />

moi rara a presenza en Europa <strong>de</strong> exemplares con máis <strong>de</strong> medio século <strong>de</strong> vida. A ida<strong>de</strong>, maxestosida<strong>de</strong>,<br />

<strong>de</strong>ndrometría e excelente arquitectuta converten a metasecuoia <strong>de</strong> Lourizán nun exemplar único.<br />

O tronco, monopódico, non per<strong>de</strong> a verticalida<strong>de</strong> en ningún momento, acadando unha altura <strong>de</strong> 33,20 m. A casca,<br />

<strong>de</strong> cor parda-avermellada, <strong>de</strong>sprén<strong>de</strong>se tardamente en finas tiras. O fuste ramifícase a partir <strong>de</strong> 5 m <strong>de</strong> altura,<br />

dispoñéndose as pólas arredor do tronco, <strong>de</strong> forma radial, reducindo a súa lonxitu<strong>de</strong> coa altura para configurar<br />

unha copa cónica espectacular.<br />

O seu gran vigor e situación na que se atopa permítenlle liberarse da competencia <strong>de</strong> outros exemplares arbóreos<br />

plantados nas proximida<strong>de</strong>s.<br />

Nome común: Metasequoia do Pazo <strong>de</strong> Lourizán<br />

Nome científico: Metasequoia glyptostroboi<strong>de</strong>s<br />

H. Hu. & Cheng<br />

Provincia: Pontevedra<br />

Concello: Pontevedra<br />

Parroquia: Lourizán<br />

Lugar: Pazo <strong>de</strong> Lourizán<br />

GALICIA<br />

Altura: 33,20 m<br />

Perímetro normal: 2,54 m<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: 11,80 m<br />

Ida<strong>de</strong> estimada: 40-60 anos


METROSIDEROS EXCELSO DO XARDÍN DA TORRE DE ANDRADE<br />

O metrosi<strong>de</strong>ros excelso é unha fermosa e corpulenta árbore sempre ver<strong>de</strong> orixinaria <strong>de</strong> Nova Zelandia. As súas<br />

follas son opostas, <strong>de</strong> cor ver<strong>de</strong> grisácea pola face e tomentosas e abrancazadas polo envés. A floración é espectacular,<br />

pois as flores amosan numerosos estames <strong>de</strong> cor vermella. Froito seco capsular. Cultívase como planta <strong>de</strong> adorno<br />

en parques e xardíns, tolerando a proximida<strong>de</strong> do mar.<br />

O metrosi<strong>de</strong>ros da Torre <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> medra sobre un dos valados que separan as distinatas zonas <strong>de</strong>stes xardíns.<br />

O tronco, a pesar <strong>de</strong> crecer en <strong>de</strong>snivel, érguese bastante vertical.<br />

A 2,80 m <strong>de</strong> altura sobre do chan comeza a ramificarse, amosando as ramas as raíces aéreas adventicias características<br />

<strong>de</strong>sta especie, formando unha copa bastante globosa, case regular e <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensións, pois acada un diametro<br />

<strong>de</strong> máis <strong>de</strong> 16 m.<br />

Nome común: Metrosi<strong>de</strong>ros Excelso do Xardín da Torre <strong>de</strong><br />

Andra<strong>de</strong><br />

Nome científico: Metrosi<strong>de</strong>ros excelsus Soland. ex Gaernt.<br />

Provincia: A Coruña<br />

Concello: Ponte<strong>de</strong>ume<br />

Parroquia: Ponte<strong>de</strong>ume<br />

Lugar: Xardín da Torre <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong><br />

GALICIA<br />

Altura: 25,00 m<br />

Perímetro normal: 5,45 m<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: 16,50 m<br />

Ida<strong>de</strong> estimada: 100 anos


METROSIDEROS EXCELSO DO XARDÍN DA POLICÍA LOCAL DA CORUÑA<br />

Aínda que non dispón <strong>de</strong> suficiente espazo para manifestarse en toda a súa potencialida<strong>de</strong>, este exemplar ofrécenos<br />

a excelente arquitectura propia das <strong>árbores</strong> da súa especie.<br />

O tronco ramifícase case <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a base en 4 gran<strong>de</strong>s brazos que nacen en sentidos opostos, os cales configuran unha<br />

copa globosa e <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensións.<br />

Pola súa ida<strong>de</strong> amosa na copa unha impresionante maraña <strong>de</strong> raíces aéreas adventicias, a modo <strong>de</strong> barbas longas<br />

e filiformes, que colgan dos brazos e chegan ata o chan, xerando unha composición <strong>de</strong> gran exotismo, vistosida<strong>de</strong><br />

e fermosura.


Esta árbore foi consi<strong>de</strong>rada a máis importante <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong> no Inventario <strong>de</strong> <strong>árbores</strong> sobresaíntes <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>, realizado<br />

no ano 1985 pola Dirección Xeral <strong>de</strong> Montes e <strong>Medio</strong> Ambiente Natural da Consellería <strong>de</strong> Agricultura da <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Galicia</strong>.<br />

Nome común: Metrosi<strong>de</strong>ros excelso do Xardín da Policía<br />

Local da Coruña<br />

Nome científico: Metrosi<strong>de</strong>ros excelsus Soland. ex Gaernt.<br />

Provincia: A Coruña<br />

Concello: A Coruña<br />

Parroquia: A Coruña<br />

Lugar: Comisaría da Policía Local da Coruña<br />

GALICIA<br />

Altura: 20,40 m<br />

Perímetro normal: 3,50; 4,15; 4,00 e 3,00 m.<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: 23,80 m<br />

Ida<strong>de</strong> estimada: 100-150 anos


OLIVEIRA DO PASEO DE AFONSO XII<br />

A oliveira é unha simbólica e lonxeva árbore da rexión mediterránea, con follas simples, opostas e perennes, <strong>de</strong> cor<br />

ver<strong>de</strong> agrisada pola face e con envés abrancazado. Flores tetrámeras, bisexuais, con dous estames, <strong>de</strong> cor abrancazada<br />

amarelada. Froito drupáceo, a oliva. Nalgunhas comarcas galegas <strong>de</strong> clima mediterráneo ou <strong>de</strong> transición a este<br />

aínda se cultiva para producir aceite a partir dos seus froitos, pero é máis frecuente, sen ser abundante, como<br />

símbolo relixioso e como árbore <strong>de</strong> enfeite en parques e xardíns.<br />

O monumento vexetal atópase illado nun enclave urbano moi concorrido, dispón <strong>de</strong> espazo para medrar e pó<strong>de</strong>se<br />

contemplar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> unha ampla conca visual.<br />

O tronco medra indiviso ata unha altura <strong>de</strong> 3,20 m, nivel no que se bifurca en dous gran<strong>de</strong>s brazos, os cales se


amifican para formar unha copa ampla e <strong>de</strong>nsa e vigorosa, amosando soamente algúns síntomas <strong>de</strong> <strong>de</strong>foliación<br />

nas zonas apicais das ramas.<br />

O seu estado sanitario é bo, pois aínda que se <strong>de</strong>tectou a presenza nas ramiñas <strong>de</strong> insectos chupadores, estes non<br />

afectan <strong>de</strong> forma importante á súa vitalida<strong>de</strong>.<br />

Nome común: Oliveira do Paseo <strong>de</strong> Afonso XII<br />

Nome científico: Olea europaea L.<br />

Provincia: Pontevedra<br />

Concello: Vigo<br />

Parroquia: Vigo<br />

Lugar: Paseo <strong>de</strong> Afonso XII<br />

GALICIA<br />

Altura: 15,70 m<br />

Perímetro normal: 3,10 m<br />

Diámetro <strong>de</strong> copa: <strong>12</strong>,55 m<br />

Ida<strong>de</strong> estimada: 200 anos

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!