Views
6 months ago

2004 Grafcet

MEEI 2.- Procedemento

MEEI 2.- Procedemento xeral de programación. Cando teñamos que elaborar un programa para implementar un automatismo seguiremos o seguinte procedemento: I. Determitar as especificacións de partida. II. III. Identificar e direccionar as entradas, saídas e recursos necesarios do sistema. Identificar os estados ou etapas • Seguiremos un modelo MOORE. • Cada etapa virá definida polo valor das saídas (ou accións que se realizan). • A cada etapa asóciaselle unha marca. IV. Programación do GRAFCET Constará, como norma xeral, das seguintes partes: a) Condicións iniciais/activación da etapa inicial • Farase uso da SM0.1 • Actívase con SET o estado inicial e resetéanse os restantes. b) Programación de tódalas transicións. • Elaborarase un network por transición. • Deberá elaborarse asimesmo un network para cada unha das temporizacións que se recollan no Grafcet. c) Programación das accións • Para cada saída programarase un network • Neste network o paralelo dos estados nos que esté en funcionamento unha saída activará esa saída en cuestión. Para realizar o programa correspondente a un ciclo de traballo en linguaxe GRAFCET, deberanse ter en conta os seguintes principios básicos: • Descomponse o proceso en etapas que serán activadas unhas tras outras. • A cada etapa asóciaselle unha ou varias accións que só serán efectivas cando a etapa estea activa. • Unha etapa actívase cando se cumple a condición de transición e está activa a etapa anterior. • O cumplimento dunha condición de transición implica a activación da etapa seguinte e a desactivación da etapa precedente. Páxina 12 de 20

MEEI • Actividades. 1. Programar un semáforo simple que describa un ciclo para vehículos de 8 segundos vermello, 8 segundos verde e 3 segundos ámbar. 2. Programar unha rede semafórica coa seguinte secuencia: 3. Programar unha rede semafórica coa seguinte secuencia Páxina 13 de 20

Delloite. Guia Fiscal 2004
Catalogo 2004.pdf - Partalum
Novedades Trix 2004 - Railwaymania.com
Voz da Terra, Agosto de 2004 - CNA
RELATÓRIO DE CONVERGÊNCIA 2004
Voz da Terra, Outubro de 2004 - CNA
Edição 215 - Fevereiro / 2004 - Free
B. Mensal BCE - Maio 2004
2004 - Instituto Geográfico Português
ESPEC CORP. ANNUAL REPORT 2004