Views
2 months ago

2004 Grafcet

MEEI 2.- Procedemento

MEEI 2.- Procedemento xeral de programación. Cando teñamos que elaborar un programa para implementar un automatismo seguiremos o seguinte procedemento: I. Determitar as especificacións de partida. II. III. Identificar e direccionar as entradas, saídas e recursos necesarios do sistema. Identificar os estados ou etapas • Seguiremos un modelo MOORE. • Cada etapa virá definida polo valor das saídas (ou accións que se realizan). • A cada etapa asóciaselle unha marca. IV. Programación do GRAFCET Constará, como norma xeral, das seguintes partes: a) Condicións iniciais/activación da etapa inicial • Farase uso da SM0.1 • Actívase con SET o estado inicial e resetéanse os restantes. b) Programación de tódalas transicións. • Elaborarase un network por transición. • Deberá elaborarse asimesmo un network para cada unha das temporizacións que se recollan no Grafcet. c) Programación das accións • Para cada saída programarase un network • Neste network o paralelo dos estados nos que esté en funcionamento unha saída activará esa saída en cuestión. Para realizar o programa correspondente a un ciclo de traballo en linguaxe GRAFCET, deberanse ter en conta os seguintes principios básicos: • Descomponse o proceso en etapas que serán activadas unhas tras outras. • A cada etapa asóciaselle unha ou varias accións que só serán efectivas cando a etapa estea activa. • Unha etapa actívase cando se cumple a condición de transición e está activa a etapa anterior. • O cumplimento dunha condición de transición implica a activación da etapa seguinte e a desactivación da etapa precedente. Páxina 12 de 20

MEEI • Actividades. 1. Programar un semáforo simple que describa un ciclo para vehículos de 8 segundos vermello, 8 segundos verde e 3 segundos ámbar. 2. Programar unha rede semafórica coa seguinte secuencia: 3. Programar unha rede semafórica coa seguinte secuencia Páxina 13 de 20

Novedades Trix 2004 - Railwaymania.com
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004
ESPEC CORP. ANNUAL REPORT 2004
Arraianos%20n1%208-2004%20Web
c/o Motor Klassik 3/2004 - Audi 100
Boletim Antiaerea 2004.pdf - Exército Português
nº 119 - Maio/Junho 2004 - pucrs
Latino-americana mundial 2004 - Agenda Latinoamericana
Relatório e Contas 2004 - Fundação de Serralves
Plano Nacional de Saúde 2004/2010 – Prioridades
Conferência Internacional 2004 A Policia ao Serviço do - Inspecção ...
5, 6 e 7 de abril de 2004 - DIB & Associados
materias de lic. administración plan 2004-2005 - Instituto ...
nº 121 - Setembro/Outubro 2004 - pucrs
Plano Nacional de Saúde 2004/2010 – Prioridades
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil (2004-2011 - OIT