Views
5 months ago

2004 Grafcet

MEEI 4. A figura

MEEI 4. A figura representa o esquema de saída dun aparcamento público, polo que son evacuados os vehículos situados en dúas plantas. A regulación da saída efectuarase mediante a apertura dos semáforos SF1 ou SF2, segundo proceda. Dous sensores, S1 ou S2 efectúan a demanda de saída, confirmado o lazo sensor S3 o final da maniobra de saída do vehículo en curso. Dúas ou máis demandas consecutivas da mesma planta só poderán seren atendidas cando non existan demandas na outra planta. En ningún caso pode haber máis dun vehículo entre os sensores S1, S2 e S3. O sistema disporá dun pulsador para resetealo e levalo ás condicións iniciais. Secuencia de apertura: a) Cando un vehículo se superpon ou activa un sensor, solicita a saída. O semáforo correspondente abrirase se non hai outro vehículo saíndo. b) O semáforo correspondente manterase aberto durante 5 segundos, contados dende o momento en que o vehículo abandone o lazo sensor. Despois deste tempo péchase o semáforo. 5. Programar a rede semafórica do exercicio 3 cun único temporizador e funcións de comparación. Páxina 14 de 20

MEEI 6. Controlar o funcionamento dun ascensor nun edificio de 3 plantas (planta 1, planta 2, planta 3) de acordo coas siguintes especificacións: Entradas: Salidas • Pulsador para acudir a unha planta determinada: P0(I0.0), P1(I0.1), P2(I0.2). • Sensores que se activen cando o ascensor chegue a cada unha das plantas S0(I0.3), S1(I0.4), S2(I0.5). • Indicador de planta na que se atopa ou á que se dirixe o ascensor: I0(A0.0), I1(A0.1), I2(A0.2). • Bobina de xiro no sentido de elevación do motor (S, A0.3) • Bobina de xiro no sentido de descenxo do motor (B, A0.4) Funcionamento No estado inicial o ascensor atoparase na planta 1. Seleccionada unha planta destino, o ascensor non se deterá ata chegar á mesma, nin aceptará entradas ata finalizar o percorrido. A ubicación do ascensor realízase mediante os sensores S1, S2,S3 que entregan un nivel alto de tensión cando se atopan nunha desas plantas. Mentras o ascensor se dirixe a unha planta, así como nos instantes nos que está detido en cada unha delas, actívase o indicador da dita planta. 7. Deseñar mediante un autómata programable o sistema electrónico de control automático do tren de lavados da figura siguinte: O sistema consta dos siguintes elementos: - Tres motores que realizan as siguintes tarefas: Páxina 15 de 20

Relatório de sustentabilidade 2004 - Unicer
Ciclo 2004-2014
II Congresso (2004) - UniCEUB
Treinamento Olímpico 2004
Relatório de Actividades 2004 - FEC
ENADE Comentado 2004 - pucrs
Julho 2004.qxd - Portal do Espírito
5007 Stevmanta/te 2004 - Vryhof Anchors
prospekt 2004 USA seite1.pdf
B.Mensal BCE - Abril 2004
Novedades Heki 2004 - Railwaymania.com