06.08.2013 Views

Titel titel titel titel - SL

Titel titel titel titel - SL

Titel titel titel titel - SL

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1.0<br />

Samrådsredogörelse<br />

Förstudie Tvärförbindelse mellan Roslagsbanan<br />

och Arlanda


Samrådsredogörelse<br />

Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och<br />

lättillgänglig kollektivtrafik på spår och väg.<br />

Vi möter olika kunders behov av enkla, pålitliga och prisvärda resor. Alla<br />

resor ska vara säkra och trygga.<br />

Vi bidrar genom vår verksamhet till en långsiktigt hållbar utveckling av<br />

regionen.<br />

© 2007 AB Storstockholms Lokaltrafik<br />

2012-03-26<br />

Strategisk utveckling/Trafik- och teknikutveckling<br />

Dokument-id: <strong>SL</strong>-2011-05811<br />

Författare: Stefan Persson, <strong>SL</strong>, Malin Gibrand, <strong>SL</strong>, Marco Regazzzoni, ÅF, Maria Håkansson, ÅF<br />

Bild omslag: <strong>SL</strong>


Innehållsförteckning<br />

Samrådsredogörelse<br />

1 Samrådsförfarandet ................................................................................ 4<br />

2 Minnesanteckningar från inställt samråd 1/12 2011....................... 5<br />

2.1 Händelseförlopp ...................................................................................... 5<br />

3 Minnesanteckningar från samråd 26/1 2012..................................... 6<br />

3.1 Dragning på scenen ............................................................................... 7<br />

3.2 Frågestund i plenum............................................................................... 7<br />

4 Inkomna synpunkter från allmänheten och <strong>SL</strong>:s svar................... 9<br />

4.1 Förslag på alternativa lösningar ........................................................... 9<br />

4.1.1 Medbororgarförslag ..................................................................................16<br />

4.2 Val av alternativ.....................................................................................19<br />

4.3 Trafikering, bana, fordon och stationer .............................................27<br />

4.4 Påverkan på kultur-, miljö- och friluftsintressen ...............................32<br />

4.5 Intrång, boendemiljö och ersättning...................................................41<br />

4.6 Samhällsekonomi och finansiering ....................................................46<br />

4.7 Generella synpunkter ...........................................................................51<br />

4.8 Synpunkter som ej berör denna förstudie .........................................60<br />

5 Remisssvar och yttranden av organisationer ................................63<br />

5.1 Norrvatten ..............................................................................................63<br />

5.2 Lantmäteriet ...........................................................................................63<br />

5.3 Fortum ....................................................................................................63<br />

5.4 Trafikverket ............................................................................................64<br />

5.5 Roslagsvatten ........................................................................................66<br />

5.6 PRO ........................................................................................................68<br />

5.7 Svenska Kraftnät...................................................................................69<br />

5.8 Airport City .............................................................................................71<br />

5.9 Länsstyrelsen i Stockholms län ..........................................................72<br />

5.10 Stockholms Vandrareförening ............................................................74<br />

5.11 Svenska Turistföreningen....................................................................76<br />

5.12 Vallentuna naturskyddsförening .........................................................77<br />

5.13 Markims hembygdsförening ................................................................78<br />

3


1 Samrådsförfarandet<br />

Samrådsredogörelse<br />

En förstudie syftar till att utreda vilka utredningsalternativ som är genomförbara. I<br />

arbetet identifieras olika problem och möjligheter med alternativen. Utredningsarbetet<br />

med Förstudie kring Tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda genomförs i<br />

tät dialog med berörda kommuner, länsstyrelsen, Trafikverket, TMR, Stockholm<br />

Nordost och Swedavia. En projektgrupp bestående av representanter från nyss<br />

nämnda aktörer har tillsammans med representanter för <strong>SL</strong> och konsulter från ÅF haft<br />

möten under arbetet med den strategiska fasen.<br />

Samråd är en del av utredningsprocessen och syftar till att på ett tidigt stadium samla<br />

in information om vad allmänhet och organisationer tycker är viktigt i ett berört<br />

område. Vid samråd framkommer också ofta kunskap som är viktig i det fortsatta<br />

arbetet.<br />

<strong>SL</strong> beslöt att ett tidigt samråd skulle hållas i Vallentuna den 1 december 2011.<br />

Intresset var över förväntan och samrådet sköts upp på grund av att lokalen inte<br />

kunde rymma alla som kom. Synpunkter från några informella samtal under detta<br />

tillfälle noterades och redovisas i denna samrådsredogörelse.<br />

Samrådet hölls sedan den 26 januari 2012 i ungdomslokalen Nova i Vallentuna.<br />

Som underlag för samrådet togs en 6-sidig broschyr fram: ”Inbjudan till samråd om en<br />

förstudie kring en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda”. I foldern<br />

presenterades projektets bakgrund, syfte och mål samt förslag på<br />

utredningsalternativ. En förfrankerad svarsfolder för synpunkter bifogades inbjudan,<br />

med information om sista datum för inlämnande av skriftliga synpunkter.<br />

Inför båda samrådstillfällena skickades informationsfoldern ut till samtliga<br />

fastighetsägare inom det område mellan Vallentuna och Arlanda där ny infrastruktur<br />

primärt kan tänkas anläggas i samband med projektet. Information om de två<br />

samrådsmötena annonserades i Metro, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,<br />

Sigtunabygden och Vallentunasteget. Dessutom annonserade <strong>SL</strong> på stationer i<br />

närheten. Inbjudan till samråd har även lagts ut på <strong>SL</strong>:s, Stockholms stads och<br />

Vallentuna kommuns hemsidor. Foldern distribuerades även till företag, myndigheter<br />

och intresseorganisationer.<br />

De synpunkter som har kommit in har dels lämnats muntligt och dels skriftligt. Cirka<br />

250 skrivelser och e-brev har inkommit till <strong>SL</strong>. Under samrådsmötena uppmanades<br />

besökarna att skicka in sina synpunkter via förfrankerade brev, som fanns i lokalerna,<br />

eller via e-post. De synpunkter som framfördes under mötena stämmer överens med<br />

de som inkommit efter mötena och som samlats i denna samrådsredogörelse<br />

Synpunkterna är grupperade efter sakfråga. En del inkomna synpunkter avser flera<br />

sakfrågor och har i vissa fall delats upp och sorterats in efter de olika rubrikerna. Ett<br />

sammanfattande svar inleder varje ämne. Där ges en generell bild av vad<br />

synpunkterna handlar om och i vilken riktning de pekar. Eventuella synpunkter som<br />

inte täcks in av det generella svaret kommenteras separat i högerkolumnen.<br />

Under ett särskilt avsnitt redovisas inkomna remissvar och yttranden av organisationer<br />

i sin helhet.<br />

4


Samrådsredogörelse<br />

2 Minnesanteckningar från inställt samråd 1/12<br />

2011<br />

Minnesanteckningar från inställt möte med sakägare och allmänhet gällande förstudie<br />

tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda<br />

Mötesdatum: 2011-12-01<br />

Mötestid: 18.30-20.00<br />

Mötesplats: Vallentunasalen, Vallentuna<br />

Medverkande:<br />

Stefan Persson, <strong>SL</strong><br />

Malin Gibrand, <strong>SL</strong>, projektledare<br />

Maria Håkansson, ÅF, bitr. projektledare<br />

Sara Nordenskjöld, <strong>SL</strong><br />

Thomas Fylkehed, <strong>SL</strong><br />

Ulf Brandt, <strong>SL</strong><br />

Carina Kling, <strong>SL</strong><br />

Lars Moberg, <strong>SL</strong><br />

Åke Alexandersson, <strong>SL</strong><br />

Shula Gladnikoff, Stockholm Nordost/Vallentuna<br />

Mikael Engström, Stockholm Nordost<br />

Inga-Lill Segnestam, Vallentuna<br />

Eva Anderlig, Vallentuna<br />

Daniel Jarl, Vallentuna<br />

Marlene Sjödin, Vallentuna<br />

Anna-Karin Bergvall, Sigtuna<br />

Claes Tapper, Swedavia<br />

Fredrik Jaresved, Swedavia<br />

Hans-Göran Edbom, Täby<br />

Anitha Jacobsson, ÅF<br />

Marco Regazzoni, ÅF<br />

Deltagande:<br />

Ca 60 kvinnor, ca 70 män<br />

+ minst 80 personer utanför dörrarna<br />

Ålder mellan ca 25-80 år, medelåldern ca 55 år<br />

2.1 Händelseförlopp<br />

Intresset för mötet var över förväntat stort. Lokalen, som rymmer 120 personer, är<br />

överfylld vid utsatt tid för mötet och många fler trycker på för att komma in.<br />

Stefan Persson (SP) från <strong>SL</strong> informerar från scenen att alla inte får plats på grund av<br />

brandskyddsregler. Efter att ha tagit in förslag från mötesdeltagare meddelar SP att<br />

samrådet flyttas till senare tid och lokal, och att det kommande mötet kommer att<br />

annonseras genom samma kanaler som tidigare.<br />

5


Samrådsredogörelse<br />

3 Minnesanteckningar från samråd 26/1 2012<br />

Minnesanteckningar från möte med sakägare och allmänhet gällande förstudie<br />

tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda<br />

Mötesdatum: 2012-01-26<br />

Mötestid: 19.00-22.00<br />

Mötesplats: Nova ungdomshus, Vallentuna<br />

Medverkande:<br />

Stefan Persson, <strong>SL</strong><br />

Malin Gibrand, <strong>SL</strong>, projektledare<br />

Maria Håkansson, ÅF, bitr. projektledare<br />

Sara Nordenskjöld, <strong>SL</strong><br />

Thomas Fylkehed, <strong>SL</strong><br />

Erik Sjaunja, <strong>SL</strong><br />

Carina Kling, <strong>SL</strong><br />

Henrik Block, <strong>SL</strong><br />

Marianne Grundmark, <strong>SL</strong><br />

Bodil Johansson, <strong>SL</strong><br />

Lars Moberg, <strong>SL</strong><br />

Maria Röjvall, <strong>SL</strong><br />

Åke Alexandersson, <strong>SL</strong><br />

Andreas Andersson, <strong>SL</strong><br />

Maria Cederborg, <strong>SL</strong><br />

Marianne Grundmark, <strong>SL</strong><br />

Claes Tapper, Swedavia<br />

Fredrik Jaresved, Swedavia<br />

Shula Gladnikoff, Stockholm Nordost och Vallentuna kommun<br />

Mikael Engström, Stockholm Nordost<br />

Frida Eriksson, Vallentuna Kommun<br />

Eva Anderling, Vallentuna Kommun<br />

Marlene Sjödin, Vallentuna kommun<br />

Lars Lundqvist, Vallentuna kommun<br />

Eleonor Åberg, Vallentuna kommun<br />

Anna V Axelsson, Vallentuna kommun<br />

Hans Göran Edbom, Täby kommun<br />

Eva Lejon, Sigtuna kommun<br />

Anitha Jacobsson, ÅF<br />

Inger Poveda Björklund, ÅF<br />

Stephanie Nicolin, ÅF<br />

Kjell Säfvestad, ÅF<br />

Marco Regazzoni, ÅF<br />

Deltagande:<br />

Ca 150 kvinnor, ca 200 män<br />

Ålder mellan ca 20-80 år, medelåldern ca 55-60 år<br />

6


3.1 Dragning på scenen<br />

Samrådsredogörelse<br />

Stefan Persson (SP) från <strong>SL</strong> hälsar välkommen och föredrar kvällens<br />

programpunkter. Stefan inleder med att berätta om <strong>SL</strong>:s verksamhet, strategier och<br />

utvecklingsplaner. Vidare berättar han om planprocessen, förstudiens tidplan och<br />

formerna för inlämnande av synpunkter.<br />

Malin Gibrandt, projektledare från <strong>SL</strong>, berättar om den idéstudie som ligger till<br />

grund för förstudien samt motivet och syftet med förstudien.<br />

Maria Håkansson, uppdragsledare från ÅF och biträdande projektledare,<br />

redovisar förstudiens utredningsalternativ och berättar om utredningsarbetet.<br />

Länsstyrelsens synpunkter avseende passagen genom riksintresset för kulturvården<br />

mellan Markim och Orkesta föredras.<br />

Shula Gladnikoff, representant från Stockholm Nordost, berättar om<br />

Roslagsbanans historia och berörda kommuners planer avseende kollektivtrafik.<br />

Vikten av att förbättra tvärförbindelserna i länets nordöstra pekas på. Vallentunas<br />

översiktsplan föredras kortfattat.<br />

Eva Lejon från Sigtuna Kommun berättar kort om kommunens syn på en<br />

tvärförbindelse i rollen som värdkommun för Arlanda.<br />

Fredrik Jaresved från Swedavia föredrar Arlandas planer. Då 40 000 nya<br />

arbetsplatser planeras i Arlandaområdet poängteras vikten av en utbyggd<br />

kollektivtrafik till Arlanda.<br />

3.2 Frågestund i plenum<br />

Lennart Erixon: Tycker att det är tvivelaktigt att dra järnväg genom området pga den<br />

känsliga kulturmiljön. Roslagsbanan är också smalspårig och man borde inte bygga<br />

vidare med gammal teknik. Ifrågasätter projektet ur en samhällsekonomisk synvinkel.<br />

Svar från SP: Idéstudien visade att projektet inte var samhällsekonomiskt lönsamt<br />

men intressant att studera vidare med utgångspunkt från andra mål om regional<br />

utveckling. En förlängning av Roslagsbanan förutsätter att även den nya banan är<br />

smalspårig.<br />

Representant för PRO redovisar ett yttrande från PRO:s Samorganisation i Täby.<br />

Organisationen anser att projektet är synnerligen angeläget att genomföra och att det<br />

är viktigt att bevara och utveckla Sveriges enda smalspåriga järnväg för daglig<br />

kollektivtrafik: Roslagsbanan.<br />

Tommy Arvidsson: Hur kommer projektet att finansieras? Blir järnvägen smalspårig,<br />

normalspårig, dubbelspårig?<br />

Svar från SP: Inga finansieringsbeslut är ännu tagna. Men det kan principiellt vara<br />

regionen (Landstinget och kommuner) och staten som finansierar. <strong>SL</strong> undersöker<br />

även möjligheter för privat finansiering. En ev förlängning av Roslagsbanan blir<br />

smalspårig med dubbelspår. En ev framtida ombyggnad till normalspår ska inte<br />

omöjliggöras.<br />

Erik Reman: I Japan går tågen som urverk på smalspår. Är positiv till projektet men<br />

det är angeläget att det sker med minsta möjliga intrång på privata fastigheter och<br />

kulturmiljön. Påpekar att om inte järnvägen byggs kan resultatet bli att en ny väg<br />

byggs istället. Återuppbyggnad för Roslagsbanan till Rimbo önskas.<br />

Mats Höjbrant, Åkersberga: Investeringen är intressant även för Österåker. Ska<br />

självklart vara järnvägsalternativet. Kan också bli en smidig bytesmöjlighet till tåg mot<br />

Uppsala.<br />

Gunnar Bergsten Lindholmen: Förespråkar att utnyttja befintliga vägar för en<br />

effektiv bussförbindelse.<br />

7


Samrådsredogörelse<br />

Janne Tingvall, Vallentuna: Ser en risk att fastighetsägare ska köras över och att<br />

inlösningssummorna inte blir rättvisa.<br />

Svar från Andreas Andersson, <strong>SL</strong>: Vid inlösning tas alltid oberoende värderingsmän<br />

in. Inlösningen sker i sent skede. Innan järnvägsplanen är klar tar man kontakt direkt<br />

med fastighetsägarna för att nå överenskommelser om fastighetsinlösen.<br />

Per Jagstaff: För att kunna öka flygtrafiken måste järnvägsförbindelsen genomföras.<br />

Annars kommer Arlandas utsläppsrätter ta slut. Tror att markpriserna kommer skjuta i<br />

höjden i Markim om förbindelsen byggs.<br />

Herr Johansson, ca 80 år: Önskar att minnesanteckningarna ska dupliceras i<br />

biblioteken i berörda kommuner. Betonar vikten av ny teknik och tillgänglighet för bl a<br />

permobiler.<br />

Svar från SP: Samrådsredogörelsen samt information om projektet kommer att finnas<br />

på <strong>SL</strong>:s hemsida. Biblioteken får själva skriva ut informationen om så önskas.<br />

Karl Axel Olsson, Representerar näringslivet i Vallentuna, bor mellan Arlanda<br />

och Vallentuna: Anser att spårbunden trafik är att föredra då det är det mest hållbara<br />

alternativet. Påpekar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till det känsliga<br />

kulturlandskapet och förespråkar en nordlig dragning.<br />

David Tiberg: Har utrett en normalspårig pendeltågsbana från Täby via Sollentuna till<br />

Arlanda. Resan skulle ta 18 minuter. Undrar hur snabbt skulle denna planerade bana<br />

ta?<br />

Svar från Henrik Block, <strong>SL</strong>: Resan mellan Täby och Arlanda kommer ta ca 30<br />

minuter men beror på vilka sorts vagnar som används.<br />

Raol Hamilton, Husby gård: Det finns varg, björn och betesdjur i trakten. Hur ska<br />

hänsyn tas till dem?<br />

Svar från SP: Tackar för synpunkten och påpekar att frågan tas upp i<br />

miljöbedömningen för projektet.<br />

Kvinna, ca 55år: Poängterar att djuren och miljön har ett egenvärde samt att naturen<br />

är viktig för människorna i Vallentuna att bevara för framtida generationer.<br />

Man: Anser att normalspår bör utredas så att tågen köra fortsätta till Uppsala utan<br />

byte till Uppsalapendeln.<br />

Svar från SP: Tackar för synpunkten men påpekar att med normalspår förloras<br />

direktkopplingen till Nordostsektorn i och med att Roslagsbanan är smalspårig.<br />

8


Samrådsredogörelse<br />

4 Inkomna synpunkter från allmänheten och<br />

<strong>SL</strong>:s svar<br />

I detta kapitel presenteras alla de synpunkter som inkommit från allmänheten under<br />

samråds- och remissperioden. Flera synpunkter har sammanfattats.<br />

Synpunkterna bemöts med svar från <strong>SL</strong>. Synpunkterna är kategoriserade efter olika<br />

ämnen och snarlika synpunkter besvaras i vissa fall med ett generellt svar. Följande<br />

ämnesområden har synpunkterna kategoriserats efter:<br />

Förslag på alternativa lösningar<br />

Val av alternativ<br />

Trafikering, bana, fordon och stationer<br />

Påverkan på kultur-, miljö- och friluftsvärden<br />

Intrång, boendemiljö och ersättning<br />

Samhällsekonomi och finansiering<br />

Generella synpunkter<br />

Synpunkter som ej berör denna förstudie<br />

4.1 Förslag på alternativa lösningar<br />

Figur 1 Förslag från Åke Ekdal<br />

9


Namn Synpunkt<br />

Joakim Nordahl<br />

Lena Henriksson<br />

Anonym<br />

Per Nyström<br />

Ben I Olsson<br />

Anita Stybbe<br />

Anne-Marie Eriksson<br />

Mats Nyström<br />

Samrådsredogörelse<br />

Förespråkar en ny ”norrortsbana” med sträckningen Täby C<br />

– Sollentuna – Järfälla – Bålsta. En sådan bana skulle<br />

förbättra kommunikationerna för hundratusentals<br />

människor. Tanken ska vara att man måste kunna komma<br />

vidare åt alla håll, inte bara till Arlanda. Att bygga ut den<br />

åldriga Roslagsbanan förbättrar inte utvecklingen av<br />

kollektivtrafiken i norrort.<br />

Inget av de tre föreslagna alternativen skulle bidra till en<br />

bättre förbindelse mellan Vallentuna och de västra<br />

förorterna Upplands Väsby, Sollentuna, Kista, Akalla samt<br />

till Uppsala.<br />

Förslag: Anslutning till Arlanda Express i Upplands Väsby<br />

skulle även ge goda pendlarmöjligheter till västerort och<br />

Uppsala.<br />

I första hand tycker jag att man bör överväga en<br />

sammanlänkning mellan Roslagsbanan och pendeltågen<br />

och istället dra en sträckning mellan Vallentuna station och<br />

Upplands Väsby station, alternativt Täby-Sollentuna.<br />

Vad vinner en vacker landsbygd med ett rikt djurliv på, när<br />

landskapet skärs av i två landshalvor? Ett snabbtåg utan<br />

möjlighet till access för de boende, ger inget mervärde utan<br />

endast försämringar!<br />

Låt istället detta naturområde förbli ett stort<br />

sammanhängande rekreationsområde för Norra<br />

Storstockholm. Koncentrera investeringen till redan<br />

exploaterade områden. Använd normalspårig järnväg för då<br />

kan flera synergieffekter med bl a näringslivet uppstå och<br />

man kan öppna för godstransporter.<br />

Exempel på alternativ sträckning kan vara Vallentuna-<br />

Upplands Väsby alternativt Täby kyrkby-Sollentuna. Dessa<br />

spå kan sedan förlängas till Arninge och Åkersberga.<br />

Vallentuna-Arlanda<br />

Vallentuna-Norrtälje-Kappelskär<br />

Förordar ”Norrortsbanan”, ett förslag från kollektivtrafikant<br />

Stockholm som innebär ny järnväg från Täby till Sollentuna<br />

och vidare till Arlanda. Restiden Täby-Arlanda skulle bara<br />

bli 18 minuter.<br />

En busslinje eller en järnväg eller spårväg av något slag till<br />

Upplands Väsby. Då utnyttjar man de järnvägsspår som<br />

redan finns från Upplands Väsby till Arlanda och vidare<br />

norr över. Sedan förbättrar man förbindelsen från<br />

Vallentuna till Upplands Väsby. Idag är det många som<br />

arbetar i Upplands Väsby men bor i Vallentuna och även<br />

tvärt om, att man bor i Upplands Väsby men jobbar i<br />

Vallentuna.<br />

Anser att en alternativ sträckning Husbyön-Skalmsta-<br />

Benstocken-Arlanda är bäst ty där drabbas få boende av<br />

intrång. Föreslår att en väg anläggs parallellt med<br />

järnvägen för att stärka bilförbindelsen Täby/Arninge-<br />

Arlanda.<br />

10


Johan Svedberg<br />

Tomas och Margareta<br />

Strömsten, Gilbert och<br />

Kerstin Jansson,<br />

Sundkvist<br />

Eric Renman<br />

Jessica Patek<br />

Åke Ekdal<br />

Monica Zetterlund<br />

Daniel Chanow<br />

Samrådsredogörelse<br />

Hur skall en framåtblickande infrastruktursatsning i<br />

Nordostsektorn se ut?<br />

1. Tunnelbanedragning över Karolinska genom Solna<br />

och Solna C fram till Danderyds sjukhus (grön<br />

linje).<br />

2. Tunnelbanedragning från Mörby C till Täby C och<br />

sedan vidare till Arninge C<br />

3. Etablering av kommunikationscentrum i Arninge där<br />

bussar, tunnelbana och Roslagsbana<br />

sammanstrålar, här finns också möjlighet till<br />

infartsparkeringar<br />

4. Från Arninge kan man när behoven uppstår planera<br />

för vidaredragning av Roslagsbanan till Rimbo,<br />

Norrtälje och Arlanda<br />

5. Roslagsbanan lever vidare men mer som ett<br />

komplement<br />

Motsätter sig all utbyggnad av järnvägen då nyttan inte<br />

uppväger kostnaderna och naturförstörelsen. <strong>SL</strong> borde i<br />

stället ägna sig åt att få den befintliga trafiken att fungera<br />

bättre. Bedömer att en sådan här förbindelse endast skulle<br />

användas av boende norr om Täby, Täbybor tar<br />

Häggviksleden till E4 och vidare till Arlanda. Förespråkar att<br />

pendeltågstrafiken förlängs till Arlanda och att busstrafiken<br />

mellan Häggvik och Uppplands Väsby utökas, alternativt<br />

spår längs dessa vägsträckor. Av föreslagna alternativ<br />

anses Nord vara mest realistiskt då det går genom<br />

obebyggd terräng.<br />

Lysande förslag. Alt Nord förespråkas. Mest nytta för<br />

Lindholmen och Kårsta samt skonar kulturmiljön. Alternativ<br />

Syd är också bra. Utesluter bussalternativ, inte ens den<br />

bästa buss är bättre än det sämsta tåg. Dessutom, utred att<br />

fortsätta spåret från Kårsta till Rimbo och vidare mot<br />

Norrtälje, Hallstavik och Uppsala.<br />

Förespråkar alternativ Syd. Anser att alternativ Nord och<br />

Mitt gör för mycket intrång i kulturbygden. Bygden är<br />

värdefullast när den är orörd = gammaldags. Förbindelsen<br />

skulle underlätta arbetsresorna mellan Ormsta och<br />

Sundbyberg. Men det behövs mer, så som en längre<br />

sträckning med buss som binder samman norrort på tvären,<br />

tex Arninge-Vallentuna-Märsta-Sigtuna-Bålsta.<br />

Nytt spår Arninge-Täby-Vallentuna-Upplands Väsby,<br />

använd norra stambanan från Väsby till Märsta, nytt spår<br />

från Märsta till Arlanda.<br />

Förespråkar att ett spår dras från Åkersberga till Vallentuna<br />

och vidare till Arlanda. Idag finns ingen direktförbindelse<br />

mellan grannkommunerna Vallentuna och Österåker.<br />

Föreslår en spårvagnslösning som följer landskapet och<br />

befintliga vägar, på bekostnad av något längre restid.<br />

Spårvägen skulle gå från Vallentuna via Väsbyvägen,<br />

Mellösavägen, Almungevägen, västerut till Skobyväge till<br />

Htella Arlandia och sedan terminal 4. Hållplatser skulle<br />

vara Arlanda-Arlandia-Skoby, Skånela kyrka, Sälna, Grana,<br />

Lindönäs, Vallentuna. Lindönäs kunde även förses med<br />

helikopterbana.<br />

11


Mikael Lindberg<br />

Claes Eriksson<br />

Nils-Olov Jarlsåker<br />

Åke Lind<br />

Gunnar Andersson<br />

Peeter Joers<br />

Britt Wisth<br />

Samrådsredogörelse<br />

När Frestavägen skall byggas ut går det bra att följa den till<br />

Almungevägen och därefter vika av mot Arlanda.<br />

Ett annat alternativ är att dra den mer rakt fram vid<br />

Lindholmen och sen komma in mot Arlanda längs<br />

inflygningsdelen och i bullerzonen<br />

Förslag till detta projekt: Roslagsbanan förlängs till Sky City<br />

och vidare till Märsta, Sigtuna och Bålsta. Förslag 2:<br />

Roslagsbanan förläggs under mark från Danderyd och där<br />

grenar sig mot Lidingö respektive Odenplan till Karolinska.<br />

Förslag 3: Spårrförbindelse från Barkarby över järvafältet till<br />

Rotebro samt snabbspårväg Barkarby-Bromma-Ekerö.<br />

Förslag 4: Roslagsbanan förses med normal spårvidd och<br />

byggs ut till Norrtälje.<br />

Jag ansluter mig till förslaget att Roslagsbanan dras fram till<br />

Arlanda men tycker också att den skall fortsätta till Märsta<br />

station.<br />

Alternativt, att normalspår dras från Märsta till Arlanda med<br />

omstigningsmöjlighet till den nya stationen för<br />

Roslagsbanan. Därefter fortsätter normalspåret för att<br />

anslutas med nuvarande normalspår norr om Arlanda och<br />

till Uppsala.<br />

Alla terminaler på Arlanda bör angöras. Föreslår en<br />

spårsträckning från Hägernäs via Arninge till Rydbo.<br />

Ser gärna spårbunden trafik till Arlanda från Ormsta.<br />

Sträckningen spelar ingen roll.<br />

Idag är ju roslagbanans delningspunkt Roslags-Näsby, vore<br />

det inte bättre att göra ny linje därifrån eftersom folk ändå<br />

måste byta där för att komma från Åkersberga mot Arlanda<br />

Det var ju där det var mest population också enlig mötet i<br />

Vallentuna. Har någon titta på att bygga detta i tunnel<br />

istället? Visst det blir dyrare men fördelarna måste vara<br />

fler.<br />

Varför jämför man inte med byggande/förlängning av<br />

tunnelbanan? Tunnelbana har i tidigare utredningar<br />

bedömts som den samhällsekonomiskt bästa lösningen.<br />

Tunnelbanan har tekniska förutsättningar att kopplas<br />

samman med Arlandatraktens övriga spårslag, t.ex. för färd<br />

mot Uppsala. Tunnelbanan kan ta mindre plats i anspråk då<br />

den inte är beroende av luftledningar.<br />

Låt Roslagsbanan förbli den trivsamma, ålderstigna<br />

lokaljärnvägen från 1800-talet som det kan gå att leva nära,<br />

med nödvändigt underhåll och förbättrat bullerskydd!<br />

Låt de nya spår, som behövs, byggas med modern teknik<br />

för bästa resultat och för att kunna utvecklas i framtiden.<br />

Dvs bygg ut tunnelbanan!<br />

Skapa en omstigningsstation – t.ex. i Arningetrakten – för<br />

samverkan mellan dessa två och de nya busslinjerna!<br />

12


Gunnar Bergsten<br />

Annkatrin och Åke<br />

Jansson<br />

Berit Nilsson<br />

Sven Lindbäck<br />

Torbjörn Eriksson<br />

Gunilla Andersson<br />

Samrådsredogörelse<br />

<strong>SL</strong>:s VD har fått styrelsens uppgifta att göra en ekonomi-<br />

och konsekvensanalys av de 3 föreslagna spåralternativen.<br />

Hur har detta avlöpt?<br />

Antalet pendlare Rimbo-Arlanda är stort och ökande. Ny<br />

vägsträckning Grana-UpplVäsby är planlagd och villkoren<br />

för Arlandabanan ska omförhandlas. Koppling till <strong>SL</strong>?<br />

Har följande bansträckningsalternativ beaktats?<br />

1. Vallentuna-Rimbo- Arlanda.<br />

2. Åkersberga-Vallentuna-Upplands Väsby-Arlanda.<br />

Varför beaktas inte behovet av godstransporter? En<br />

väglösning underlättar transporter till och från andra platser<br />

än flygterminalerna, som exempelvis det framväxande<br />

transportnavet i Rosersberg. Med en spårlösning fortsätter<br />

Vallentunas utveckling som sovstad med ett svagt<br />

näringsliv.<br />

Var är bussalternativen i förstudien? Samhällsnyttan av en<br />

spårförbindelse bör inte jämföras med ett 0-alternativ utan<br />

med andra alternativ som till exempel buss Arninge-<br />

Vallentuna-Hammarby-Arlanda.En ny väg lär ju vara på<br />

gång från Grana-kurvan.<br />

Utbyggnad av Roslagsbanan är det riktiga alternativet,<br />

busstrafikalternativet är förkastligt ur miljösynpunkt och med<br />

tanke på komfort. Förespråkar alternativ Nord med en<br />

koppling till Österskärsbanan. Sträckan påverkar få boende.<br />

Viktigt att Arninge knyts samman med<br />

Täby/Vallentuna/Lindholmen.<br />

Förordar alternativ Nord med hänsyn till att antalet<br />

fastighetsägare är färre där. Presenterar ett eget alternativ:<br />

Bygga järnvägen bredvid de befintliga vägarna på sträckan<br />

Täby Kyrkby –E4-Arlanda.<br />

Är mycket positivt till förbindelsen. Några synpunkter:<br />

Förutom Arlanda talades det om att knyta ihop de regionala<br />

stadsdelskärnorna Arlanda / Märsta med Täby C<br />

/Arninge. Man borde titta på spårvägsförbindelse<br />

Vallentuna – Arninge och den vägen mot Täby C. Jag tror<br />

att det skulle vara för krångligt för folk att tas sig till Täby C/<br />

Arninge via tågbyte i RoslagsNäsby.<br />

Kommer inte de allra flesta som reser till och från Arlanda<br />

att bo/arbeta norr om RoslagsNäsby? Bor man närmare<br />

Stockholm väljer man att åka via Centralen till Arlanda.<br />

Det bor flest människor nu och den framtida utbyggnaden<br />

kommer väl att ske Täby C – Arninge - Rydbo –<br />

Åkersberga.<br />

Eftersom man planerar för en omstigningsstation i Arninge<br />

för bussar från Vaxholm – Norrtälje skulle ett spår mot<br />

Vallentuna – Arlanda vara mycket bra.<br />

Vallentunabor får väl ingen förmån av detta? Varför lades<br />

Roslagsbanan ner norr om Kårsta? Bygg ut banan där i<br />

stället! Förstör inte gammal kulturmark norr om City.<br />

Använd miljöbuss från Vallentuna till Upplands Väsby på<br />

befintlig motorväg istället.<br />

13


Johan Palmaer<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Påpekar att det rent allmänt behövs en mer utvecklad<br />

strategi för tvärförbindelser i StorStockholm, och att detta<br />

projekt är ett gott exempel på vad regionen behöver för att<br />

utvecklas.<br />

Förespråkar en spårlösning enligt alternativ Syd eller Mitt<br />

samt en landsväg med bättre bussförbindelse mellan<br />

Vallentuna och Upplands Väsby.<br />

Framhåller att även en direktbuss från Vallentuna till<br />

Upplands-Väsby för omstigning med tåg skulle innebära en<br />

avsevärd förbättring, men ett alternativ med en busslinje<br />

från Danderyds sjukhus, via Täby, Vallentuna, Upplands<br />

Väsby till Arlanda är också intressant. Anser att om en väg<br />

anläggs ska den vara öppen för biltrafik såväl som<br />

busstrafik.<br />

Vi tackar för alla inkomna synpunkter och förslag. Syftet med ett tidigt samrådsmöte är<br />

att tidigt få in synpunkter och förslag samt att identifiera förutsättningar och behov<br />

innan utredningsarbetet sätter igång.<br />

<strong>SL</strong> presenterade i mars 2010 en idéstudie för en förlängning av Roslagsbanan till<br />

Arlanda. Idéstudien pekar på att den tvärförbindelse som skapas om Roslagsbanan<br />

kopplas till Arlanda kan bidra till en regionförstoring genom att öka tillgängligheten från<br />

framförallt Vallentuna och Täby till Arlanda. Detta ger positiva miljökonsekvenser i<br />

form av minskad biltrafik.<br />

<strong>SL</strong>:s styrelse beslutade därefter att påbörja en förstudie för att studera kopplingen<br />

mellan Nordostkommunerna och Arlanda mer i detalj och att återrapportera denna<br />

förstudie under 2012. Skälen att genomföra en förstudie är enligt styrelsebeslutet att:<br />

Säkerställa det fysiska utrymme som järnvägen kräver mellan Vallentuna och<br />

Arlanda samt inom flygplatsområdet.<br />

Fördjupa kunskapen om objektet genom t.ex. samråd med berörda aktörer och<br />

allmänhet.<br />

Studera fler lösningar för att nå de uppställda målen.<br />

Förstudien ska enligt fyrstegsprincipen ha ett trafikslagsövergripande perspektiv, vilket<br />

bland annat innebär att även busslösningar kommer att analyseras. Busslösningar har<br />

bland annat den fördelen att de kan binda samman fler start- och målpunkter som idag<br />

ligger utanför Roslagsbanans upptagningsområde.<br />

Syftet med förstudien är att få fram underlag för att bedöma om det är motiverat med<br />

en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda samt vilken trafik och sträckning<br />

som i så fall ska rekommenderas. Geografiskt är förstudien avgränsad till att studera<br />

möjligheten att förbättra kollektivtrafiken mellan de regionala stadskärnorna<br />

Arlanda/Märsta och Täby/Arninge. Detta skulle även ge stora delar av<br />

nordostkommunerna bättre tillgänglighet till Arlanda och Uppsala, båda viktiga<br />

arbetsplatsområden.<br />

Parallellt med förstudien arbetar <strong>SL</strong>, i samarbete med Stockholms läns samtliga<br />

kommuner, med att ta fram en stomnätsstrategi för Stockholms län. Denna strategi<br />

ska ge riktlinjer för stomtrafikens utveckling i Stockholms län fram till år 2030. Denna<br />

strategi kommer bl.a. att identifiera lämpliga stråk för stomtrafik mellan<br />

kommuncentrum och regionala stadskärnor i hela länet och tittar då t.ex. på olika<br />

möjliga förlängningar av tunnelbana och tvärbana. Strategin får därför en viktig uppgift<br />

att foga samman resultat och slutsatser från förstudien med utvecklingen av övriga<br />

delar av stomnätet. Flera av de inkomna förslagen på linjesträckningar kan komma att<br />

prövas inom ramen för stomnätsstrategin.<br />

14


Samrådsredogörelse<br />

En ny busslinje planeras att trafikera väg 268 då den byggts om mellan E4:an och<br />

Grana. Busslinjen planeras gå mellan Upplands Väsby, Vallentuna och Arninge och<br />

kommer att förbättra tillgängligheten mellan Täby, Vallentuna och Upplands Väsby<br />

kommun. Den kommer även förbättra tillgängligheten mellan nordostsektorn och<br />

pendeltågstrafiken till Stockholm, Arlanda och Uppsala.<br />

Den så kallade Norrortsbanan har studerats i en studentuppsats och avser en ny<br />

järnvägskoppling mellan Täby-Kista-Barkarby. Denna koppling har ett stort geografiskt<br />

influensområde och innebär mycket stora investeringar, vilket gör den svår att jämföra<br />

mot de utredningsalternativ som studeras inom förstudien. Potentialen för tung<br />

stomtrafik (t ex järnväg) i de stråk som norrortsbanan pekar ut, kommer däremot<br />

kunna belysas inom ramen för stomnätsstrategin.<br />

Pågående dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan dimensioneras så att det är<br />

möjligt att senare bygga ut till normalspår på sträckor där det inte innebär allt för stora<br />

kostnader. Alternativen för ny Tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda ska<br />

utformas så att en framtida utbyggnad till normalspår inte omöjliggörs.<br />

En eventuell framtida bussgata är ej avsedd för genomfartstrafik, men skulle däremot<br />

kunna tänkas användas för angöring av fastigheter längs bussgatans sträckning. Det<br />

blir i så fall en fråga för aktuell kommun och <strong>SL</strong> att avgöra om det är lämpligt att tillåta<br />

annan trafik och i så fall i vilken utsträckning.<br />

15


4.1.1 Medbororgarförslag<br />

Samrådsredogörelse<br />

Tre mer omfattande medborgarförslag har inkommit. På grund av omfattningen<br />

presenteras de inte i sin helhet i denna samrådsredogörelse. Nedan sammanfattas<br />

och bemöts dessa förslag.<br />

4.1.1.1 Caspar Lindberg<br />

Caspar Lindberg presenterade redan 1994 ett förslag för en förlängning av<br />

Roslagsbanan från Ormsta till Bålsta via Arlanda. Söder om Arlanda föreslår<br />

Lindeberg ett triangelspår. Förslaget väckte visst intresse från regionplane- och<br />

trafikkontoret, politiker och media. Dock bedömdes att kopplingen då saknade<br />

tillräckligt resandeunderlag för att motivera en noggrannare utredning av förslagen.<br />

Figur 2 En skiss från Caspar Lindbergs förslag från 1994<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Tack för ditt förslag. Denna förstudie är avgränsad till att studera kopplingen Täby-<br />

Vallentuna-Arlanda samt vad en förlängning till Märsta skulle ge. Den utpekade<br />

sträckningen i förslaget är intressant att studera, eftersom den knyter samman tätorter<br />

samt regional- och pendeltågssystem, men ej inom ramen för denna utredning.<br />

Resandet mellan Sigtuna – Märsta ökar och allt fler i Sigtuna vill resa till Arlanda, som<br />

blir en allt viktigare målpunkt och även bytesnod för pendeltåg Stockholm – Uppsala<br />

och övriga nationella tåg. Inom <strong>SL</strong>:s arbete med framtagande av en stomnätsstrategi<br />

för Stockholms län kommer kopplingen Bålsta-Sigtuna-Märsta-Arlanda att studeras,<br />

för att se om det finns tillräckligt resandeunderlag för att motivera någon form av<br />

stomtrafik.<br />

16


4.1.1.2 Claes Göran Guinchard<br />

Samrådsredogörelse<br />

Guinchard förespråkar att den smalspåriga Roslagsbanan ska dras från Lindholmen<br />

till Sigtuna via Arlanda och Märsta, med stationer vid befintliga och planerade<br />

målpunkter på och kring Arlanda flygplats och i Märsta-Sigtuna.<br />

Figur 3 Skisserad passage av Märsta. Del av Claes Göran Guinchards förslag.<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Tack för ditt förslag. Denna förstudie är avgränsad till att studera kopplingen Täby-<br />

Vallentuna-Arlanda samt vad en förlängning till Märsta skulle ge. Den utpekade<br />

sträckningen i förslaget är intressant att studera, eftersom resandet mellan Sigtuna –<br />

Märsta ökar och allt fler i Sigtuna vill resa till Arlanda, som blir en allt viktigare<br />

målpunkt och även bytesnod för pendeltåg Stockholm – Uppsala och övriga nationella<br />

tåg. Inom <strong>SL</strong>:s arbete med framtagande av en stomnätsstrategi för Stockholms län<br />

kommer kopplingen Bålsta-Sigtuna-Märsta-Arlanda därför att studeras, för att se om<br />

det finns tillräckligt resandeunderlag för att motivera någon form av stomtrafik.<br />

Samtidigt kan påpekas att den perifera angöringen av Arlanda, som illustreras i kartan<br />

ovan, skapar långa gångavstånd till den stora mängd arbetsplatser som planeras i<br />

Arlanda stad och den viktiga bytespunkten vid Sky City.<br />

17


4.1.1.3 Mats Höjbrandt<br />

Samrådsredogörelse<br />

Mats Höjbrandt presenterar ett relativt detaljerat förslag för hur Roslagsbanan kan<br />

dras och trafikeras från Ormsta och angöra Arlanda, med öppning för fortsättning mot<br />

Märsta. Höjbrandt undersöker särskilt hur en bra koppling till Åkersberga kan uppnås.<br />

Figur 4 Skisserad dragning insänd av Mats Höjbradt.<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Tack för ditt förslag och dina synpunkter, som i stora delar överensstämmer med vad<br />

som kommer studeras inom ramen för förstudien. Exempelvis kommer en förlängning<br />

till Märsta prövas och föreslaget depåläge i Molnby bör kunna nyttjas via triangelspår.<br />

18


4.2 Val av alternativ<br />

Namn Synpunkt<br />

Martin S<br />

Joakim Irebrand<br />

Christer Oldhoff<br />

Lilian Hasselblad<br />

Samrådsredogörelse<br />

Detta är ett mycket bra förslag som bör realiseras så snart<br />

som möjligt. Jag förespråkar en förlängning av Roslagsbanan<br />

Det är det mest framtidssäkra alternativet ur alla perspektiv.<br />

Busstrafik på befintliga vägar är inte ett hållbart alternativ då<br />

inte infrastrukturen finns på plats för att det ska vara<br />

tillräckligt snabbt.<br />

Buss på ny infrastruktur har samma nackdelar som utan den<br />

nya infrastrukturen. Den kommer gå lite snabbare bara.<br />

Vi bor i Markim som är en lugn liten by med små mysiga<br />

vägar och så vill vi att det ska fortsätta vara. Vi har nog med<br />

buller från Arlanda och någon järnväg vill vi inte ha. Så för<br />

oss gäller alternativ Nord.<br />

Jag tycker att förlängningen bör vika av först efter<br />

Lindholmen.<br />

På detta vis får man som bonus en ökad turtäthet för de<br />

invånare som bor i Molnby och Lindholmen, vilket jag tror<br />

skulle uppskattas.<br />

Förespråkar spår. Buss är inget alternativ om man vill vara<br />

det minsta miljömedveten. Kanske den kortaste sträckningen<br />

är att föredra.<br />

Lars Öman Tycker alt Nord är det bästa förslaget<br />

Jan Söderberg<br />

Nej tack. Nordstråket är minst dåligt, eller busstrafik på<br />

befintliga vägar.<br />

Inger Höijer Syd eller mitt är bästa förslagen<br />

Carola Steenberg Är positiv. Förespråkar spår.<br />

Marianne Blomquist<br />

Mot ny infrastruktur i alternativ mitt eller syd pga av att det<br />

förstör kulturmiljön.<br />

Tvärförbindelse är bra, med tillgänglighet till annan tågtrafik<br />

Ann Kristin Erisksson<br />

Matilda Åkesson<br />

Britt Wisth<br />

både söderut och norrut. Förespråkar alt Syd.<br />

Förslaget att bygga bussgator som endast är till för de bussar<br />

<strong>SL</strong> kör till Arlanda är idiotiskt. Det är bättre att använda de<br />

pengarna som det kostar att göra helt nya bussgator till att<br />

förbättra den allmänna vägen till Arlanda (Grana-<br />

Starrmossen). Då kan alla använda den. Dessutom skulle en<br />

bussgata förstöra lika mycket som järnvägen i Markim.<br />

Att föreslå att bussar skall köra sträckan på befintliga vägar<br />

kräver knappast en kostsam utredning – det kan gemene<br />

man lätt tänka ut – och visst, det vore en bra och billig idé.<br />

Det kan vara bra att skapa en busslinje från t.ex. Danderyds<br />

Sjukhus för färd norrut via Täby och Arninge för att sedan via<br />

den nyanlagda Häggviksleden ansluta till E4 för färd till<br />

Arlanda.<br />

Det andra bussförslaget, att skapa nya vägar för busstrafiken,<br />

verkar lika okvalificerat, med tanke på de stora svårigheter att<br />

finna godtagbara sträckningar genom kulturlandskapet som<br />

nyligen präglade byggandet av Häggviksleden.<br />

19


Johan Björklund<br />

Petter Ålander<br />

Åke Lind<br />

Tore Edfeldt<br />

Familjen Haking<br />

Ann-Katrin Nyqvist<br />

Samrådsredogörelse<br />

Välkomnar mycket planerna för förbättrad kommunikation till<br />

Arlanda från Täby och Vallentuna.<br />

Vill understryka att enbart införa en busslinje på intet sätt<br />

kommer att upplevas som en särskilt förbättring av<br />

kollektivtrafiken till Arlanda. En tåglinje är däremot en<br />

stabiliserande och permanent lösning som kommer att locka<br />

ett avsevärt större antal resande. Därtill kommer att det längs<br />

den järnvägen också kan uppföras ny bebyggelse som från<br />

dag ett kommer att ha en mycket mer attraktiv kollektivtrafik<br />

än vad en busslinje någonsin kan ge.<br />

Det vore mycket tråkigt om utbyggnaden om Roslagsbanan<br />

till Arlanda likt Spårväg Syd också blir en "tumme" genom att<br />

det enda som blir är lite "förbättrad busstrafik".<br />

Anser att broschyren Inbjudan till Samråd innehåller för lite<br />

information om utredningsalternativen. Påpekar också att<br />

Sigtuna Museum inte har fått inbjudan, vilket de borde. Med<br />

hänvisning till Bussalternativet anses uppbyggnad av<br />

infrastruktur som bygger på trafik driven av<br />

förbränningsmotorer som utesluten.<br />

Alternativ Syd och Mitt påverkar många boende och<br />

lantbrukare och kommer kräva många plankorsningar.<br />

Bra förslag. Förespråkar spåralternativ beroende på<br />

marktillgänglighet och bostadsbyggande. Helst alt Syd till<br />

Arlanda och Märsta.<br />

Förespråkar spårbunden trafik, alternativ Nord. Redan nu<br />

finns utrymme för busstrafik mellan Vallentuna och<br />

Lindholmen.<br />

Vi har tidigare föreslagit att man anlägger en väg mellan<br />

Grana och Almungevägen (mellan Bergshamra och Sälna)<br />

för busstrafik till Arlanda. Alternativt att dra Roslagsbanan<br />

från Vallentuna utmed denna väg.<br />

Om man dock ändå ska dra Roslagsbanan norr om<br />

Vallentuna är vi många som undrar varför man inte ansluter<br />

banan norr om Lindholmen så att boende i den starkt<br />

expansiva orten kan kliva på direkt istället för att först ta sig<br />

till Vallentuna och byta till "Arlanda-linjen" där. Lindholmen<br />

beräknas ju växa ihop med Vallentuna inom en inte så<br />

avlägsen framtid.<br />

Förespråkar alternativ Nord. Många boende i Lindholmen och<br />

det är ett område under stark utveckling. Alternativet skulle<br />

öka mervärdet för boende där. Bra om de som bor mellan<br />

Arlanda och Lindholmen om de kan bli mindre bilbundna.<br />

Påpekar att det finns flera häststall i Molnby och Foderby och<br />

att många rider och motionerar i skogen där. Anser att<br />

alternativ Syd och Mitt är oacceptabla för de skär av<br />

tillgängligheten till denna skog.<br />

20


Göran Altius<br />

Bertil Blom<br />

Uno Sköld<br />

Samrådsredogörelse<br />

Jag är boende i Lindholmen och jag förordar att<br />

Arlandagrenen borde ansluta i Lindholmen och inte i Molnby<br />

av följande anledningar:<br />

1. För att boende i Lindholmen ska få tillgång till direkt<br />

förbindelse till Arlanda.<br />

2. Lindholmen expanderar, det byggs nu ytterligare daghem<br />

och ett hundratal nya bostadshus.<br />

3. Dubbelspår ska byggas till Lindholmen.<br />

4. Det finns en ny infartsparkering i Lindholmen.<br />

5. För att inte turtätheten mellan Östra station och<br />

Lindholmen ska riskeras att försämras pga<br />

kapacitetsproblem.<br />

Jag förordar att Arlandagrenen borde byggas spårbundet och<br />

inte som bussväg av följande anledningar:<br />

1. Trafiken blir miljövänligare.<br />

2. Det utnyttjar övriga investeringar i Roslagsbanan på ett<br />

bättre sätt.<br />

3. Det ger även en direktförbindelse mellan Arlanda och<br />

Universitetet samt Tekniska Högskolan.<br />

Förespråkar alt Syd och tror bullerstörningar från tåget blir<br />

ytterst marginella.<br />

Man bör planera för nya ”stadskärnor” efter banan för att ge<br />

större ekonomiskt underlag. Förespråkar alternativ Nord då<br />

det här finns goda möjligheter till samplanering av bostäder<br />

samt att alternativet bedöms vara det som ger minst<br />

påverkan på naturkänsliga områden.<br />

H & M Lundgren Tycker det blir bra med järnväg alt Syd eller Nord<br />

Bent Osmén<br />

Marcus Björkegren<br />

Alvarsson Albina<br />

Marcus Iverman<br />

Junered<br />

Innan fantastisk kultur, skogs och jordbruksmark förstörs bör<br />

passagerarunderlag presenteras. Alternativ Nord verkar vara<br />

det alternativ som erbjuder smidigast resa och trafiken kan<br />

utökas från Arlanda till Norrtälje. Tidigare försökta Vallentuna-<br />

Väsby-Arlanda kanske är ett nog så bra alternativ.<br />

Detta projekt är ett av de viktigaste av <strong>SL</strong>:s projekt norr om<br />

staden. Spårtrafik bättre än buss eftersom bussar skapar mer<br />

trängsel, slitage på vägbana och mer långsiktig<br />

miljöpåverkan. Förespråkar alternativ Syd för den har kortast<br />

sträckning, närhet till planerad fordonsdepå i Molnby samt<br />

ger möjlighet till station Benstocken.<br />

Förespråkar alternativ Syd då det är kortast och därför<br />

billigast. Påpekar vikten av att det finns parkeringsmöjligheter<br />

vid stationerna. Projektet kommer avlasta E4-ans trafik.<br />

Utmärkt förslag att förlänga Roslagsbanan till Arlanda.<br />

Förespråkar alt Nord för att få fler turer till Lindholmen.<br />

Projektet är bra för Nordostkommunernas utveckling.<br />

Sträckningen bör väljas med hänsyn till geotekniska<br />

förutsättningar och kulturmiljöpåverkan. Bedömer det som<br />

bäst att grena av från Lindholmen.<br />

21


Marcus Tallholm<br />

Barbro Ågren Alternativ Syd.<br />

Grossman / Gad<br />

Regius<br />

Christer Jansson<br />

Samrådsredogörelse<br />

Förordar alt Nord eftersom det ger innevånarna i det snabbt<br />

växande Lindholmen ett sätt att resa kommunalt- även via<br />

pendeltåg till Märsta.<br />

Alternativ Syd.<br />

Utmärkt förslag som redan borde byggts. Alternativ Nord är<br />

att föredra då det ger Lindholmen ökad turtäthet.<br />

Kerstin Adnell Önskar spårtrafik alternativ Syd<br />

Rune Elfman Alternativ Nord är mitt val.<br />

Hans Höwitz<br />

Filip Borgh<br />

Monica Dennerholm Alternativ Syd<br />

P. Fujikawa<br />

Beatrice Thorsell<br />

LG Jansson<br />

Göran Eriksson<br />

M Braunekisielm<br />

Cecilia Sandgren<br />

Erlan Junered<br />

Fantastiskt tillfälle att höja Vallentunas attraktivitet.<br />

Förespråkar alternativ Nord eftersom Vallentuna växer norrut<br />

mot Lindholmen och man knyter på ett bättre ihop de yttre<br />

regionerna.<br />

Tycker järnvägen till Arlanda ska dras via Lindholmen, som<br />

expanderar kraftigt.<br />

Med tanke på den växande befolkningen i och kring<br />

Lindholmen bör en spårväg mellan Lindholmen och Arlanda<br />

byggas ut. Även Lindholmens kommunikationer söderut bör<br />

förbättras<br />

Ser alternativ Nord som det bästa alternativet. Busstrafik<br />

bullrar och stör minst.<br />

Tvärlinjen är välkommen. Ett bussalternativ har fördelen att<br />

det är lättare att göra fler stopp vilket borde gynna fler.<br />

Stråken Mitt och Nord går över ett område som skulle in på<br />

UNESCOs världsarvslista, men ansökan stoppades då<br />

boende och jordbrukare i trakten protesterade. Förordar<br />

alternativ Syd för att bäst undvika påverkan av kulturminnen<br />

och de känslor som detta rör upp.<br />

Absolut spårtrafik, ingen busslinje. Alternativ Syd ser bäst ut<br />

med tanke på kulturmarkerna norr därom. Analys av<br />

arkeologisk expertis och bullermätningar måste genomföras<br />

Positiv till tvärförbindelse mellan Vallentuna och Arlanda.<br />

Förespråkar alt Mitt då det redan finns bebyggelse samt<br />

hotellområde nära.<br />

Järnväg till Arlanda mycket bra för miljön och kommunerna.<br />

Förespråkar alternativ Nord för det är obebott, men<br />

alternativet kräver bättre påstigning i Lindholmen med<br />

övergång till spår 2. Molnby är ej lämpligt pga<br />

översvämningsrisk. Hur och var ska människorna stiga på?<br />

Banvallen till Norrtälje finns ju kvar. Kommer Roslagen<br />

(Norrtälje/Rimbo) att kopplas på i Lindholmen via befintlig<br />

järnväg vid Kårsta?<br />

Inga Tibblin Förordar alternativ Mitt<br />

22


Göran Ennerfelt,<br />

Antonia Ax:son<br />

Johnson<br />

Lilian Hasselblad<br />

Samrådsredogörelse<br />

Förspråkar spårtrafik alternativ Nord. Tycker att frågan har<br />

hög proritet.<br />

Förespråkar spår framför buss, inte minst av miljöhänsyn.<br />

Anser alternativ Syd vara överlägset bäst eftersom ett<br />

bostadsområde kan bli aktuellt och för att sträckan är kortare.<br />

Jonas Schölin Bra projekt. Förespråkar alt Nord.<br />

Siv Jonsson<br />

Louise Sparr<br />

Åke Springstedt<br />

Anna Karin<br />

Johansson<br />

Helle Backman<br />

Carl Gustav Schultz<br />

Mogens Olsen<br />

Disa Blomqvist<br />

Lillemor Möller<br />

Jennie Magnusson<br />

Ali Reza<br />

Förespråkar spårtrafik då bussar skapar trängsel och släpper<br />

ut avgaser. Anser att alternativ nord är det bästa då det går<br />

genom ett landskap som idag är i stort sett obebyggt.<br />

Odelat positiv till spårtrafik. Förordar alternativ Nord som<br />

inkluderar Lindholmen.<br />

Förespråkar alternativ Mitt. Är född i Markim och tycker<br />

järnväg är ett bra förslag.<br />

Förespråkar alternativ Norr för det ger bättre möjligheter för<br />

det växande Lindholmen och boende norr därom, i Kårsta,<br />

Eksgkogen och Frösunda. Många som bor där har arbete på<br />

Arlanda och de måste idag ta bil.<br />

Mycket angeläget med tvärförbindelse ute i norrort.<br />

Förespråkar utbyggnad av Roslagsbanan. Alternativ Syd är<br />

lämpligast då den skonar kulturbygderna från exploatering.<br />

Spårtrafik alternativ Nord verkar vara det bästa miljö- och<br />

utvecklingsmässigt. Det är viktigt att tjänstemän och folkvalda<br />

ser alternativen i ett långsiktigt perspektiv >30 år och med<br />

hänsyn till hur regionen utvecklas.<br />

Tycker om spårtrafik. De presenterade alternativen är lika<br />

bra.<br />

Förordar spårbunden trafik. Nordalternativet från Lindholmen<br />

är bäst pga kortare väg till avgångsstation jämfört med<br />

Molnby.Spårtrafik är bätre än buss eftersom: Tåg är<br />

miljömässigt bäst,Tåg har kortare restid, Roslagsbanan finns<br />

redan, går att bygga ut från Lindholmen till Arlanda, Tåg är<br />

behagligt för resenärerna, Buss kräver nya vägar och det är<br />

risk att det blir en autostrada som skär genom landskapet.<br />

Är mycket positiv till planerna. Stockholm växer norrut.<br />

Förespråkar alternativ Nord som inkluderar Lindholmen.<br />

Bostadsområden bör ligga nära trafikförbindelser och<br />

Vallentuna kan växa mot norr. En utbyggnad skulle innebära<br />

fler arbetstillfällen. Men det kanske är bäst att välja det<br />

alternativ som väcker minst motstånd.<br />

Reser mycket i tjänsten och en förbindelse skulle vara bra<br />

personligen och för hela Vallentuna. Förespråkar Spårtrafik<br />

med tanke på miljöpåverkan.<br />

Anser att det blir mer behändigt att dra linjen från<br />

Lindholmen, då kan även boende kring Kårsta ta sig lättare<br />

till Arlanda kollektivt. Annars är det nog inte lönsamt (för dem)<br />

att åka kollektivt.<br />

23


Håkan Andersson<br />

Stefan Eklund och<br />

Rigmor Palm-Eklund<br />

Carina Engman<br />

Wallin<br />

Carina Engman<br />

Wallin<br />

Bertil Rydell<br />

Ulf Lindqvist<br />

Carl Axel Olsson,<br />

Företagarna i<br />

Vallentuna<br />

Hans Sahlström<br />

Arild Jägerskogh<br />

Samrådsredogörelse<br />

Förespråkar buss. Om vägar måste byggas föreslås en<br />

sträckning som svänger av strax norr om norrortsleden och<br />

över till Väsby. Tycker inte att järnvägen behövs. Hur många<br />

åkte med flygbussarna som gick från Vallentuna? Lägg<br />

pengarna istället på återuppbyggnad av Roslagsbanan till<br />

Rimbo och Norrtälje.<br />

Positiva till att Roslagsbanan byggs ut till Arlanda. Det har<br />

många fördelar genom att underlätta för boende i Vallentuna-<br />

Täby att på ett snabbt och enkelt sätt färdas till och från<br />

flyget. Det har också den fördelen att minska bilismen och<br />

därmed CO2 emissionerna till atmosfären.<br />

Viktigt att minimera påverkan på kulturlandskapet i Markim<br />

och att de kända naturvärden som finns inte skadas. Av de<br />

tre alternativen med utbyggd tågförbindelse tycks alternativ<br />

syd ha minst påverkan på landskap och naturvärden.<br />

Vi förordar därmed inte en lösning med buss på redan<br />

befintliga vägar.<br />

Förespråkar alternativ Syd pga minst miljöpoåverkan av<br />

obebyggd mark. Föreslår en lösning som innebär att banan<br />

går under mark. Bäst för alla.<br />

Vi måste ha utveckling. Förordar alternativ Syd för det känns<br />

lämpligast geografiskt sett.<br />

Välkomnar planerna. Förespråkar alternativ Syd som bedöms<br />

fånga upp flest resenärer, eller el/biogas-bussar på befintliga<br />

vägar (utom lv923). Tvärförbindelse har saknats sedan länge.<br />

Genomfarten på lv923 mellan Almunge och Norrsunda är<br />

problematisk. Flygbullret är försumbart jämfört med buller<br />

från vägen. <strong>SL</strong>:s bussar har problem vid möten. BK II<br />

ifrågasätts. Många olyckstillbud längs lv923 – året om.<br />

Tycker spåralternativen är bäst. Menar att biltrafiken genom<br />

Skånela kommer minska vilket är bra för biltrafiken påverkar<br />

hästgårdarna och vägarna negativt.<br />

Näringslivet i Vallentuna ser mycket positivt på att dra<br />

Roslagsbanan till Arlanda. Det ger bättre tillgänglighet vilket<br />

möjliggör ökad handel, turism och tillverkningsindustri. För<br />

boende i Vallentuna ger en bättre förbindelse till Arlanda<br />

också bättre utbud av service och arbetstillfälllen. Alternativ<br />

Nord förespråkas då detta når Lindholmen. Lindholmen<br />

station är en populär turistplats med många fornminnen och<br />

Lindholmens gård (Gustav Vasas födelseplats). Dock bör<br />

alternativet gå ännu mer norrut för att undvika intrång i<br />

riksintresse för kulturvården.<br />

Utbyggd Roslagsbana är utmärkt för alla boende längs<br />

järnvägen. Spårlösning är bästa alternativet och tåg är bättre<br />

tidsmässigt samt tar fler passagerare. Förordar alternativ<br />

Nord eftersom påverkan på kulturlandskapet är minst och<br />

Lindholmen är ett område som växer, därför lämpligare<br />

knutpunkt än Molnby,<br />

Förordar alt Nord som innefattar den växande tätorten<br />

Lindholmen. Närheten till Orkesta och Trosta är också positiv.<br />

24


Birgitta Steiner<br />

Inga-Maj Röst<br />

Peter von Schoultz<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

På befintliga vägar går det inte att köra buss, de är för smala<br />

och det blir många avåkningar. Bedömer det som<br />

oekonomiskt att skapa nya vägar endast för buss.<br />

Förespråkar alt Syd då det ansluter till befintliga byggnader<br />

vid Arlanda. Alternativet är också bra om nytt bostadsområde<br />

byggs i Karlsfred.<br />

För ca 15 år sedan etablerades en bussförbindelse mellan<br />

Täby och Arlanda. Busstrafiken var inte lönsam så den lades<br />

ner. En bussförbindelse från ev.Täby till Arlanda är ändå bra<br />

av fyra skäl:<br />

1. En buss är flexibel och kan lätt ändra färdvägen genom<br />

nya orter som växer fram.<br />

2. Idag finns miljöbussar som skonar miljön.<br />

3. En bussförbindelse till Arlanda kostar lite att starta.<br />

4. En olönsam bussförbindelse har inga kostnader om den<br />

läggs ner.<br />

För att skona kulturlandskapet förespråkas bussförbindelser<br />

(med miljövänliga drivmedel) från Täby över Arningeleden<br />

och nya planfria järnvägsövergången vid Vallentuna centrum<br />

vidare på Upplands-Väsby-vägen fram till Granakurvan där<br />

det har planerats en uträtning av vägen mot E4, och sen<br />

vidare mot Arlanda. Denna lösning bör gå att realisera<br />

mycket snabbare än såväl en järnvägsutbyggnad som<br />

landsvägsutbyggnad genom Orkesta-Markim.<br />

Vi tackar för alla inkomna synpunkter och förslag avseende val av<br />

utredningsalternativ. Syftet med ett tidigt samrådsmöte är just att få in synpunkter och<br />

förslag samt att identifiera förutsättningar och behov innan utredningsarbetet sätter<br />

igång. Inkomna synpunkter kan även leda till att vi väljer att utveckla eller förändra<br />

något utredningsalternativ.<br />

Förstudien ska svara på om det är motiverat med en ny kollektivtrafikförbindelse och<br />

hur den i sådana fall bör se ut. Som tidigare nämnts ska både buss- och spårlösningar<br />

studeras. De utredningsalternativ som ska studeras vidare i förstudien utgår alla från<br />

en trafik som sammankopplar de regionala stadskärnorna Arlanda/Märsta och<br />

Täby/Arninge, men hur de tar sig däremellan och hur de angör de båda regionala<br />

stadskärnorna skiljer sig åt. Syftet med detta angreppssätt är att förutsättningslöst<br />

identifiera bästa sträckning och lösning för en ny kollektivtrafikkoppling.<br />

De utredningsalternativ som redan definierats och som skall studeras inom förstudien<br />

utgörs av två bussalternativ och tre spåralternativ, där de sistnämnda har hämtats från<br />

tidigare genomförd idéstudie:<br />

Bussalternativ på befintlig infrastruktur består av ny busstrafik som använder<br />

befintliga och/eller planerade vägar. Genom ett effektivt trafikupplägg skapas en<br />

attraktiv kollektiv trafikförbindelse mellan nordostkommunerna och Arlanda.<br />

Bussalternativ med ny infrastruktur grundar sig på tanken ”tänk spår – kör buss”<br />

och liknar till stor del spåralternativen nedan. Utifrån behov föreslås nya bussgator<br />

för att skapa en bra linjesträckning mellan Täby/Arninge och Arlanda/Märsta,<br />

genom Vallentuna.<br />

Spåralternativ syd viker av direkt efter Molnby och angör Arlanda söderifrån.<br />

Stråket sträcker sig via Husbyön och Skalmsta till Benstocken och vidare till<br />

Arlanda.<br />

25


Samrådsredogörelse<br />

Spåralternativ mitt viker av direkt efter Molnby, går strax väster om Husby och<br />

angör Arlanda antingen mellan Antuna gård och hotellområdet eller norr därom.<br />

Den geografiska korridoren passerar strax väster om Markims kyrka och därefter<br />

befintlig bebyggelse vid Erikslund och Fridal. Banans placering norr eller söder om<br />

väg 273 blir beroende av lösningar inom flygplatsområdet.<br />

Spåralternativ nord viker av från Mörby norr om Lindholmen och går väster om<br />

Orkesta kyrka. Den andra halvan av sträckningen går den geografiska korridoren<br />

genom obebyggd terräng för att sedan ansluta Arlanda österifrån på samma sätt<br />

som alternativ mitt.<br />

Första steget efter samrådsmötet och genomgång av inkomna synpunkter är att<br />

identifiera linjesträckningar för de på förhand identifierade utredningsalternativen samt<br />

eventuellt för ytterligare något utredningsalternativ. Därför finns i nuläget ingen mer<br />

fakta att tillgå kring vilken linjesträckning eller vilket utredningsalternativ som<br />

sammanvägt är mest fördelaktigt, mer än vad som framkom i idéstudien. Det är<br />

däremot vår förhoppning att förstudien ska identifiera det utredningsalternativ och den<br />

linjesträckning som på bästa sätt:<br />

Ger en attraktiv kollektivtrafik som bidrar till en positiv regionutveckling<br />

Skapar ett robust och långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem för Stockholms län<br />

med goda utblickar mot angränsande län<br />

Förbättrar lägesegenskaperna för de regionala kärnorna och kommunerna i<br />

Stockholm Nord och Nordost.<br />

Binder samman de regionala stadskärnorna Täby/Arninge och Arlanda/Märsta och<br />

förbättra tillgängligheten i relationerna Uppsala – Stockholm Nord – Stockholm<br />

Nordost – centrala Stockholm<br />

Ökar andelen som väljer att resa med kollektivtrafiken<br />

Ger en begränsad miljöpåverkan<br />

Planeras med och inte mot det rika kulturlandskapet<br />

Ger en ekonomiskt effektiv kollektivtrafik; såväl samhällsekonomiskt som<br />

företagsekonomiskt.<br />

Inför samrådet har ett samrådsyttrande inkommit från Länsstyrelsen som anser att en<br />

infrastruktursatsning i enlighet med spåralternativ mitt och spåralternativ nord, skulle<br />

vara liktydigt med påtaglig skada på Markim och Orkesta socknar, vilka är klassade<br />

som riksintresse för kulturmiljövården. Förstudien kommer därför i största möjliga mån<br />

försöka undvika linjesträckningar genom dessa socknar.<br />

För en eventuell spårlösning kommer förstudien inte att undersöka ytterligare<br />

stationslägen utöver de som pekas ut i idéstudien på sträckan mellan Vallentuna och<br />

Arlanda, dvs identifierade stationslägen i Vallentuna, Lindholmen, Benstocken och<br />

Arlanda Sky City. Anledningen till detta är att det inte finns eller planeras för några<br />

bebyggelsekoncentrationer längs de utpekade korridorerna som är tillräckligt stora för<br />

att motivera en station.<br />

<strong>SL</strong> har som mål att all kollektivtrafik på sikt ska drivas med förnybar energi. Det<br />

innebär att alla nya fordon som köps in ska uppfylla detta mål, så att äldre fordon som<br />

inte når upp till miljömålen kan fasas ut. Det finns även ett nationellt mål om en<br />

fossilbränslefri fordonsflotta till år 2030 som <strong>SL</strong>:s mål överensstämmer med. <strong>SL</strong><br />

strävar även efter en successiv övergång till tystare framdrivningstekniker, t ex del<br />

eller helelektrifiering för busstrafiken.<br />

26


Samrådsredogörelse<br />

4.3 Trafikering, bana, fordon och stationer<br />

Namn Synpunkt<br />

Martin S<br />

Martin Olsson<br />

Christina Hultman<br />

Louise Spåra<br />

Johnny Knudsen<br />

Magnus Karlsson<br />

Rahm<br />

Blir det dubbelspår från början? Om inte bör man se till att man<br />

har reserverat plats för detta i framtiden då det garanterat<br />

kommer att behövas. Om resten av Vallentunalinjen ska ha<br />

dubbelspår bör även Arlanda-sträckningen ha det.<br />

Förutsättningarna för att man ska kunna bygga räls denna<br />

sträcka är väl ändå väldigt bra om man jämför med en massa<br />

andra projekt som måste pusslas igenom befintlig bebyggelse.<br />

Skulle det vara problem att bygga här, kan man nog inte bygga<br />

någonstans överhuvudtaget. Här ser det ju verkligen ut som att<br />

man har chansen att dra väldigt raka spår för att hålla en hög<br />

fart. Förhoppningsvis satsar man långsiktigt och ser till att man<br />

slipper hålla på med en massa dyra kurvrätningar i framtiden för<br />

att spara lite pengar idag.<br />

För att få full effekt är det mycket viktigt att det är lätt att byta<br />

mellan pendeltåget till Uppsala och den nya Roslagsbanan.<br />

Därför föreslår jag att man lägger den nya Roslagsbanan i en<br />

tunnel under Arlanda så att man får ett enkelt byte vid Arlanda<br />

C. Den nya stationen blir därmed underjordisk och läggs i ett<br />

plan över eller under Arlanda C. Detta ger även den fördelen att<br />

man slipper bygga en säckstation dvs tågen kan fortsätta i<br />

samma riktning vidare mot Märsta vilket ger en effektiv lösning<br />

med korta restider.<br />

Jag vill också mycket bestämt avråda från att bygga en<br />

säckstation enligt det förslag som presenterades på<br />

samrådsmötet. Det är i princip omöjligt att få till en god turtäthet<br />

med en sådan lösning. Skånetrafiken hade en säckstation på<br />

Malmö C innan Citytunneln stod klar. De hade hela 6 st<br />

plattformsspår att tillgå, men fick det inte att fungera så bra som<br />

man trott dvs man hade överskattat sin förmåga att driva trafiken<br />

med god turtäthet. Det var till och med så att man fick minska<br />

turtätheten med kort varsel när man insåg att man inte kunde<br />

hantera situationen. Om en säckstation med bara två<br />

plattformsspår byggs så kommer det bli helt omöjligt att få god<br />

turtäthet, minst fyra plattformsspår är att rekommendera. Men<br />

även en sådan säckstation avråder jag i från.<br />

Kommer det stationer mellan Arlanda och Vallentuna?<br />

Ställer sig positiv. Anser att tågen borde stanna vid Tibble för att<br />

det skulle underlätta kommunikationerna för ett stort antal<br />

människor.<br />

Alternativ Mitt förespråkas. Detta förutsätts:<br />

- Nya bredare vagnar så att alla väskor får plats<br />

- Man kan resa på vanlig <strong>SL</strong>-biljett<br />

- Trafik dygnet runt<br />

- Fler vagnar till morgonrusning<br />

Lysande projekt! För att det ska bli attraktivt bör minst 30<br />

minuterstrafik finnas.<br />

27


Åke Lind<br />

Åke Lind<br />

Martin S<br />

Samrådsredogörelse<br />

Dubbelspår, turtäthet 15 eller 30 min från början. Stationer<br />

anlägggs när bostäder byggs.<br />

Stationer anlägggs när bostäder byggs.<br />

Förespråkar att man drar rälsen ända fram till Märsta/Sigtuna<br />

också för att underlätta byten till/från pendeltåget bl.a. Och<br />

varför inte ha i åtanke en till etapp för framtiden: Bålsta? På så<br />

sätt knyter man ihop i princip hela norra Stockholm. Vallentuna -<br />

Arlanda - Märsta - Sigtuna - Bålsta. I perspektivet att denna<br />

sträckning blir något mer än bara till Arlanda någon gång i<br />

framtiden borde också stationerna vid Arlanda och eventuellt<br />

Märsta, vara mer av typen "Genomgående lösning österifrån i ett<br />

kommunikationsstråk" (Figur 5.6:1 i idéstudien) eller "Perifera<br />

lösningar med skyttel till terminalområdet" (Figur 5.6:6). Tyvärr<br />

är de lösningar som har presenterats som de mest troliga<br />

alternativen säcklösningar istället. Dessa vändningar kostar<br />

några minuter och är onödiga för dem som inte ska av vid<br />

Arlanda Sky City. Den perifera lösningen förutsätter dock att<br />

Arlanda fixar ett snabbt och smidigt transitsystem helst med<br />

någon typ av automatbana som roterar på Arlanda så att man<br />

kan hoppa av vid rätt terminal. Detta behövs i framtiden vare sig<br />

Roslagsbanan förlängs till Arlanda eller ej. En fördel med att inte<br />

ha alla byten på ett och samma ställe blir ju mindre trängsel och<br />

bättre spridning av trängseln. Det behöver nödvändigtvis inte<br />

ses som ett extra byte då man förmodligen ändå måste gå eller<br />

hoppa på en buss för att byta terminal från Sky City.<br />

Det finns uppenbart ett framtida behov av station vid Benstocken<br />

och det vore dumt att inte bygga den stationen nu då<br />

kostnaderna tydligen skulle bli mycket högre genom att vänta<br />

med den investeringen.<br />

Astrid Kroner En utbyggnad bör göras snarast. Stopp vid Tibble önskas.<br />

Karin Hedén<br />

Filip Borgh<br />

Carola Steenberg<br />

Kristina Dudle<br />

Dag Folkesson<br />

Anita Grönwall<br />

och Mohd Abdul<br />

Mannan<br />

Claes Brolin<br />

Föreslår en station mellan Roslagsbanan och Arlanda för att de<br />

boende i området ska gynnas mer.<br />

Om roslagsbanan ska bli ett bra alternativ måste dubbelspår<br />

finnas i hela banans längd.<br />

Viktigt med parkeringsmöjligheter i närheten av stationerna. Och<br />

att det kompletteras med bussar till stationerna så att boende på<br />

landsbygden och i de nybyggda områdena kan använda<br />

förbindelsen..<br />

Förespråkar alternativ Nord. Hoppas även på en<br />

station/busshållplats längs sträckan. Finns det sådana planer?<br />

Önskar att stationen på Arlanda görs så att tågbytet till<br />

norrgående tåg mot Uppsala blir kort och smidigt<br />

Projektet är en bra idé. Vill dessutom att Hägernäs station flyttas<br />

närmare Hägernäs strand och påpekar vikten att alla stationer<br />

längs sträckan har lättillgängliga stationer med bra belysning och<br />

ev personal.<br />

Tycker det är en bra idé om glesbygden får hållplatser. Idag får<br />

vi cykla och skjutsa till tåg för att klara oss med bil. Den södra<br />

linjen förespråkas.<br />

28


Björn Åström<br />

Martin Olsson<br />

Martin Olsson<br />

Martin Olsson<br />

Nikola Matisic<br />

Samrådsredogörelse<br />

Arlandaförbindelsen är positiv men det viktigaste är att<br />

Stockholm – Vallentuna fortsätter köras med 15-minuterstrafik.<br />

Ser fram emot renoverade vagnar som förhoppningsvis går<br />

tystare.<br />

Ett bra alternativ är att använda det bergrum A-Train sprängde<br />

ut när de byggde Arlandatunneln. Bergrummet är tänkt att<br />

användas om pendeltågslinjen som går till Märsta förlängs till<br />

Arlanda. Pendeltågen kommer då in norrifrån i Arlandatunneln<br />

och får egna spår i det utsprängda bergrummet som de kan<br />

vända på utan att störa trafiken vid ordinarie plattform på<br />

Arlanda C. Detta bergrum behövs eftersom pendeltågen inte kan<br />

vända vid den ordinarie plattformen på Arlanda C, men<br />

plattformar och spår behöver anläggas i bergrummet.<br />

Används det stationsläge ovan jord som föreslagits nära SkyCity<br />

så är det bättre om Roslagsbanan har Arlanda som slutstation<br />

och de som ska till Märsta tar pendeltåget som då utgår från<br />

detta bergrum som <strong>SL</strong> inreder till en slutstation för pendeltågen.<br />

Detta innebär att pendeltågslinjen delar sig i Upplands Väsby<br />

där den ena går via Arlanda till Uppsala (dessa använder<br />

ordinarie plattform på Arlanda C) och den andra går via Märsta<br />

till Arlanda med Arlanda som slutstation (denna slutstation<br />

inreds i ovan nämnda bergrum).<br />

Detta blir en billig lösning då spåren redan finns. Jag föredrar<br />

alternativet med en underjordisk station för Roslagsbanan, men<br />

väljer ni förslaget med en station ovan jord nära SkyCity så är<br />

det viktigt att det blir en vanlig slutstation (inte en säckstation).<br />

En viktig aspekt är att resenären som ska byta mellan<br />

Roslagsbanan och pendeltåget slipper gå upp i terminalen<br />

eftersom A-Train tar ut en stationsavgift av alla som ska ner till<br />

Arlanda C eller upp därifrån. Detta sker i den stationspärr som<br />

finns i SkyCity. Att passera den kostar fn 75 kr/passage.<br />

Stationsavgiften har A-Train rätt att ta ut av alla som påbörjar<br />

eller avslutar sin resa på Arlanda C, men avgiften ska inte tas ut<br />

av de som byter tåg där. Därför måste <strong>SL</strong> ordna någon lösning<br />

på detta så att byte kan ske utan att stationsavgift tas ut. Viktigt<br />

att notera är att det blir dyrare i långa loppet att betala<br />

stationsavgift för varje resenär som byter tåg på Arlanda än att<br />

bygga en tunnel under Arlanda, som innebär en<br />

engångskostnad när den byggs. Dvs på sikt blir tunneln billigare<br />

men framförallt effektivare, vilket kommer innebära att fler väljer<br />

att åka med <strong>SL</strong> och UL.<br />

Anser det mycket viktigt att det blir ett smidigt byte på Arlanda<br />

mellan Roslagsbanan och pendeltåg/fjärrtåg. Därför bör en<br />

tunnel under Arlanda utredas så att man inte behöver byta<br />

station. Betänk att det krävs en särskild tilläggsavgift på biljetten<br />

för de som ska in i flygplatsterminalen och denna ska inte de<br />

som reser vidare med tåg behöva betala.<br />

Genialisk idé! Många flygberoende flyttar ut mot Täby Kyrkby<br />

och Vallentuna. Lättare med väskor på spårväg än på buss.<br />

Dock måste tågtrafiken Östra Station - Arlanda vara pålitlig.<br />

Integrera tågstation på Arlanda med perrong från Roslagsbana.<br />

Vagnar ämnade för större väskmängder måste byggas.<br />

Roslagsbanans tåg är idag ej välanpassade för långbenta<br />

förortsbor.<br />

29


Bertil Edner<br />

Åsa Bergqvist<br />

Katryn Ambag<br />

Anonym<br />

Samrådsredogörelse<br />

Valentuna – Arlanda borde byggts för länge sen. Alternativet<br />

buss på befintliga vägar förefaller meningslöst, vilka restider<br />

skulle det ge? Roslagsbanan borde förlängas även i södra<br />

änden till Odenplan.<br />

Önskar att tvärförbindelsen går från Täby, med stopp vid Bällsta<br />

där det idag är dåliga kommunikationer. Framhåller att tågen<br />

behöver vara bättre anpassade för långa personer, bagage,<br />

barnvagnar och rullstolar<br />

Tvärbana bra! Se till att den tangerar köpcentret Eurostop i<br />

Arlandastad. Där finns Hotell+Restauranger+långtidsparkering.<br />

Om det dock skulle bli aktuellt med utbyggnad av<br />

kollektivtrafiken mellan Arlanda-Arninge/Täby via Markim tycker<br />

jag att man bör dra sträckningen så långt bort från Markims<br />

kyrkslätt som möjligt och isåfall också bygga en station/hållplats i<br />

socknen. En station skulle kanske kunna kompensera de<br />

ekonomiska förluster som lantbrukarna och andra småföretagare<br />

sannolikt skulle bli drabbade av. Om de som bor i socknen får<br />

del av den förbättrade kollektivtrafiken skulle fler kunna bosätta<br />

sig i socknen. Dessutom skulle fler kunna ta sig dit; t.ex.<br />

förskole- och skolklasser från andra delar av Stockholms län<br />

som får möjlighet att besöka bondgårdar för att titta på djur<br />

och lära sig var mjölken kommer ifrån. Det skulle också<br />

möjliggöra för fler att kunna utöva aktiviteter som ridning, golf<br />

etc. Genom att erbjuda en bra kollektivtrafik för de boende och<br />

besökande i socknen skulle landsbygden kunna hållas levande.<br />

30


LW<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Förlängning av Roslagsbanan till Arlanda kommer att innebära<br />

stora förbättringar för resenärer och arbetstagare i nordöstra<br />

Storstockholm och Sigtuna kommun. Bilberoendet kommer att<br />

minska och Arlandas roll som järnvägsknut att öka.<br />

Fr.o.m. dec 2012 kommer <strong>SL</strong> att trafikera en helt ny<br />

pendeltågslinje från Älvsjö via Uppl Väsby till Arlanda och vidare<br />

till Uppsala. En gemensam station söder om själva Arlanda<br />

flygplats för denna linje och den nya Roslagsbanan skulle ge<br />

ytterligare fördelar till båda dessa linjer. Arlanda C skulle<br />

avlastas och resenärer från/till Roslagsbanan som skall till/från<br />

stationer på den nya pendellinjen skulle gynnas. Ev. kan det<br />

påverka förhandling om på/avstigningsavgiften på Arlanda C.<br />

Sigtuna kommun, Swedavia m.fl. överväger att skapa ett<br />

spårbilssystem som skall täcka hela Arlanda/Arlanda stads/<br />

Märstaområdet med dess många spridda målpunkter. En<br />

kontakt mellan Roslagsbanan/pendeltåget och detta system vid<br />

ovanstående station skulle ge en snabb och alltid tillgänglig enstopps<br />

resa till målpunkter inom Arlandaområdet samt<br />

Märsta/Valsta (och ev. Uppl Väsby via Rosersberg och i en<br />

förlängning Sigtuna). Med ett spårbilssystem finns det inget<br />

behov av en Roslagsbanestation vid Benstocken. Ev parkerare<br />

skulle få bättre service med spårbil.<br />

Det föreslagna stationsläget ger också möjlighet till en lösning<br />

som innebär en etappvis utbyggnad av den nya Roslagsbanan<br />

där den nya stationen är etappmål 1 och den mer komplexa<br />

dragningen in till Arlanda C kan vara steg 2.<br />

Ovanstående möjligheter förutsätter det sydliga alternativet av<br />

de föreslagna linjedragningarna.<br />

Berörda intressenter bör aktivt driva tanken på biltullar till<br />

Arlandaområdet för delfinansiering av både Roslagsbanan,<br />

stationutbyggnad och spårbilssystemet.<br />

Tack för inkomna synpunkter om bl a sträckning, angöring av Arlanda, stationslägen<br />

och trafikering. Det ger värdefull input till förstudiens sträcknings- och trafikanalyser.<br />

Då taxestrukturen för framtida kollektivtrafikering av Arlanda inte är känd kommer tre<br />

alternativa scenarier för taxor på pendeltåg, buss och Arlanda express att studeras i<br />

förstudien. Likaså kommer en analys genomföras av effekten av avgiftsbelagd biltrafik<br />

till Arlanda.<br />

Vi kommer i förstudien att studera möjligheten att förlänga tvärförbindelsen till Märsta.<br />

Förstudien ska svara på effekten av en sådan förlängning. Likaså ska förstudien<br />

översiktligt belysa vad en förlängning av Roslagsbanan till centrala Stockholm skulle<br />

kunna ge för effekter.<br />

För de spårsträckningar som kommer att analyseras inom ramen för förstudien gäller<br />

följande förutsättningar:<br />

Dubbelspår på stora delar av banan<br />

Plattformslängd på 190 m<br />

Dimensionerande hastighet är 120 km/h<br />

Möjliggöra en framtida utbyggnad till normalspår.<br />

Anslutning till ny depå i Molnby via triangelspår för alternativ Syd och Mitt<br />

31


Samrådsredogörelse<br />

För en eventuell spårlösning kommer förstudien inte studera ytterligare stationslägen<br />

utöver de som pekas ut i idéstudien på sträckan mellan Vallentuna och Arlanda, dvs<br />

möjliga stationslägen är, förutom befintliga i Vallentuna, Benstocken och Arlanda Sky<br />

City. Anledningen till detta är att det inte finns eller planeras för några<br />

bebyggelsekoncentrationer längs de utpekade korridorerna som är tillräckligt stora för<br />

att motivera en station. För en busslösning finns däremot möjligheter för fler<br />

hållplatslägen.<br />

Inom förstudien kommer vi i samråd med Swedavia lägga stor vikt vid att få till ett bra<br />

förslag till angöring och bytespunkt på Arlanda flyggplats. Vi kommer inom förstudien<br />

att titta vidare på om en säckstation eller genomgående station ger bästa lösning.I<br />

idéstudien studerades flera olika lösningar för angöring av Arlanda med en<br />

spårlösning, såväl ytliggande som tunnelalternativ samt säcklösningar och<br />

genomgående lösningar. Även perifer angöring som förutsatte någon form av<br />

skytteltrafik till terminalområdet studerades. Då syftet med en ny kollektivtrafikkoppling<br />

är att öka tillgängligheten till flygplatsen och skapa en god bytespunkt med Arlanda<br />

central identifierades ett stationsläge i direkt anslutning till Arlanda Sky City som det<br />

mest optimala läget. Tunnellösningar ansågs ge bästa möjlighet för en god<br />

bytespunkt, men de höga kostnaderna för en tunnellösning medförde att denna typ av<br />

lösning då avfördes från fortsatta studier. En tunnellösning kan dock komma att<br />

återaktualiseras på grund av Starkströmsförordningen.<br />

Pågående upprustning av Roslagsbanan med dubbelspårsutbyggnad kommer att<br />

möjliggöra en framtida tiominuterstrafik, dvs sex tåg i timmen i vardera riktning. I<br />

förstudien kommer en eventuell avgrening av Roslagsbanan mot Arlanda trafikeras<br />

med fyra tåg per timme till/från Arlanda under högtrafik. Detta kommer inte att medföra<br />

någon ökad trafik genom Danderyd eller Täby. Däremot beräknas en förlängning till<br />

Arlanda ge något färre tåg till Lindholmen för alternativ Syd och Mitt, då de tåg som<br />

idag vänder i Lindholmen är de som i dessa fall skulle förlängas till Arlanda. I<br />

förstudien ska alternativa trafikupplägg med bl a skipstop-trafik analyseras.<br />

4.4 Påverkan på kultur-, miljö- och friluftsintressen<br />

Namn Synpunkt<br />

Annkatrin och Åke<br />

Jansson<br />

Mikael Lindberg<br />

Anita Stybbe<br />

Stefan Rudner<br />

För att bevara området Markim-Orkesta är ett aktivt jordbruk<br />

med djurhållning av största betydelse. Ett järnvägsspår inom<br />

området är hinder.Vi får inte offra Markim-Orkesta bara för att<br />

kunna flyga mera!<br />

Förstör inte kulturminnesmärkt landsbygd. Bevara landskapet<br />

öppet, inte sönderklippt av järnväg.<br />

Sedan 1995-2011 var Markim-Orkesta upptagen på UNESCOs<br />

världsarvslista, men ströks pga ointresse från politikerna, vilket<br />

inte delas oss som ofta besöker området En järnväg eller väg<br />

genom området vore kortsiktigt och oacceptabelt.<br />

1993 blev Markim med sin unika kulturbygd utsedd av<br />

Världsnaturfonden att få vara med på världsarvslistan. Undrar<br />

hur <strong>SL</strong>:s planerare fick för sig att dra mittbanan rakt genom<br />

Markim inpå husknuten på fastigheter och kulturgårdar och<br />

marker som brukas. Byggtransporter ska ta sig fram på vägar<br />

som är så smala att två bilar knappt kan mötas. Vill ha en<br />

förklaring.<br />

32


Christina<br />

Hammarstedt<br />

Hillevi Lindström<br />

Menna<br />

Hagstroem<br />

Lena Henriksson<br />

Petter Ålander<br />

Martin S<br />

Marianne Nordahl<br />

Samrådsredogörelse<br />

Att lägga järnvägen rakt igenom landskapsskyddat område,<br />

framför allt orkasta kyrka låter vansinningt. Vi som bor här har<br />

lång tid fått höra hur värdefull vår gamla jordbruksbyggd med<br />

fornlämningar är för kommande generationer. Vi får inte stycka,<br />

bygga eller ändra i våra fasader för att det unika områdets<br />

karaktär ska bevaras. Det gör vi gärna för det är anledningen till<br />

att vi väljer att bo här. Det har talats om att området skulle kunna<br />

bli ett Världsarv. Nu planeras att idyllen ska sprängas med<br />

dubbelspårig järnväg?<br />

Kommer flygtrafiken verkligen fortsätta öka med de ökade<br />

miljökraven?<br />

Kommer en sådan här stor investering att löna sig?<br />

Vill inte ha något spår genom Markim -Orkesta pga att det blir så<br />

förstört under byggnationen och att vi inte kommer att få någon<br />

nytta av spåret. Denna natur och gamla mark är vi rädda om. Vi<br />

tycker att det ska finnas kvar lite historia till efterlevande. Det<br />

måste finnas ett bättre alternativ, några förslag kom under<br />

kvällen på Nova. Buss förbindelse är mindre förstörande för<br />

naturen och för markägaren tex bönderna och deras djur.<br />

De föreslagna dragningarna för järnväg/väg skadar påtagligt den<br />

värdefulla kulturmiljön Markim-Orkesta. Pågående<br />

markanvändning sedan järnåldern berörs påtagligt av den barriär<br />

som skulle skapas. Betydande påverkan av Markim-Orkesta<br />

som rekreationområde. Skydda kulturmiljön kring riksintressena<br />

Markim och Orkesta. Hållbar utveckling innebär att många<br />

faktorer ska vägas samman –ekologiska, sociala, ekonomiska<br />

och kulturhistoriska. Kollektivtrafik med kvalitet är inte bara<br />

kvantitet och korta restider.<br />

Enormt stora natur- och kulturvärden skulle gå förlorade och<br />

väger definitivt inte upp fördelarna med en tåglinje till Arlanda.<br />

En stor anledning till att man bosätter sig i Vallentuna i dag är<br />

tillgängligheten till skog och odlad kulturmark och möjlighet till<br />

rekreation och friluftsliv.<br />

Alternativ Syd och Mitt påverkar många boende och lantbrukare<br />

och kommer kräva många plankorsningar. Samtliga alternativ<br />

påverkar den gamla kulturmiljölandskap som är föreslagen till<br />

UNESCOS världsarvslista och omfattande arkeologiska<br />

utgrävningar skull krävar på en sträcka av 12 km. Ett trafikstråk<br />

kommer innebära stor påverkan på djur och växter och<br />

detaljerade ekologiska undersökningar kommr att krävas, inte<br />

minst i de känsliga våtmarkerna. Vilka åtgärder kommer <strong>SL</strong> vidta<br />

för att garantera att denna exploatering inte kommer innebära<br />

men för naturmiljön?<br />

En utbyggd trafik i detta område har faktiskt många positiva<br />

effekter på miljön. Inte bara de uppenbara att folk tar tåget<br />

istället för bilen, utan dessa områden som ofta benämns som så<br />

värdefulla att bevara blir också mer tillgängliga för andra<br />

människor som får uppleva att resa genom detta landskap som<br />

annars bara är tillgängligt för relativt få människor.<br />

Tåg- eller vägnät kan aldrig väga tyngre än att bevara<br />

förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, kyrkor mm i<br />

den särpräglade bondbygden med anor från järnåldern. Gör inte<br />

om misstaget som gjordes på Norrmalm på 60-talet.<br />

33


Elise Eklund<br />

Lennart Erixon<br />

Hilding Andersson<br />

Fam S Wallin<br />

Helene Tuvesson<br />

Eva<br />

Monica Eriksson<br />

Inga-Maj Röst<br />

Peter von<br />

Schoultz<br />

Samrådsredogörelse<br />

Urbota dumt förslag. Unika natur- och kulturvärden kommer<br />

sannolikt att gå förlorade. Inte kan det vara så svårt att ta sig<br />

från Arlanda till Täby.<br />

Länsstyrelsen hävdar att en infrastrukturinvestering i Markim och<br />

Orkesta skulle hota ett betydande kulturarv. Det bör tilläggas att<br />

hotet mot riksintresset (och världsarvet) Markim-Orkesta inte kan<br />

avlägsnas genom valet av ”det minst dåliga” alternativet ur<br />

kultursynpunkt. Genomförandet av byggprojektet kommer<br />

oavsett ban- och vägsträckning att innebära stora ingrepp i en<br />

gårds- och vägstruktur som varit oförändrad sedan järnåldern.<br />

Vill ej ha tvärförbindelsen över Markim socken samt Orkesta.<br />

Detta är gammal kulturbygd som ska vara orörd.<br />

Inga förändringar av vår landsbygd. Ökad trafik till Arlanda skulle<br />

förändra så mycket. Det är redan nog buller från flyget. Det<br />

södra alternativet är det som ger minst negativa effekter.<br />

Tycker inte tvärbana är befogad, - hur många skulle utnyttja<br />

den? En järnväg skulle förstöra landskapet som är nära att bli<br />

världsarv. Förordar bussalternativ. Mer flexibelt och inte lika stor<br />

påverkan på landskapet.<br />

Oacceptabelt och oansvarigt att dra järnväg genom Orkesta-<br />

Markim som uppfyller kriterier för att vara världsarv. Att inkräkta<br />

på den miljön skulle orsaka förstörelse som aldrig går att<br />

reparera.<br />

Är arg och rädd för vad som kommer hända med de boende i<br />

Markim med omnejd. Jordbruk nedärvda i generationer kommer<br />

att stympas, buller kommer öka, huspriserna faller, natur- och<br />

kulturlandskapet förstörs och vilda och tama djur kommer bli<br />

överkörda. Påpekar också att Arlandatåget inte skulle användas<br />

för det blir krångligt att ta med bagage och Roslagsbanan har<br />

opålitliga avgångstider. Tycker det är orättvist att bygga för folk i<br />

tätbebyggda områden på bekostnad av landsbygdens<br />

människor.<br />

En tågförbindelse mellan Vallentuna och Arlanda över socknarna<br />

Markim-Orkesta skulle innebära förödande hot mot den rika<br />

miljö- och kulturskatt som finns bevarad där. Ett ingrepp skulle<br />

tillintetgöra kuturvärden för all framtid. De kan aldrig återskapas.<br />

Jag kan inte läsa någonstans att <strong>SL</strong> har utrett vilka<br />

konsekvenserna blir för våtmarker och vattendrag i socknarna<br />

Markim-Orkesta genom järnvägsbygget!<br />

Orkesta och Markim har en mycket unik miljö som varit påtänkt<br />

för Unescos världsarvslista. Omfattande järnvägs- eller<br />

landsvägsbyggen i denna miljö skulle ge oförsvarbara sår i<br />

denna miljö.<br />

34


Britt Wisth<br />

Anne-Marie<br />

Eriksson<br />

Anna och Magnus<br />

Malmlund<br />

Samrådsredogörelse<br />

De tre alternativa ”korridorerna” att dra de nya spåren går alla<br />

genom skyddade kulturmiljöer. Detta är ytterligare en faktor som<br />

gör att utredningen inte kan ses som seriös. En instans i<br />

samhället, Länsstyrelsen, skyddar kulturmiljöer enligt gällande<br />

lagstiftning. En annan föreslår järnvägsdragning i de skyddade<br />

platserna. Detta är inte seriöst!<br />

Vi har glädjen att bo i ett landskap med en lång förhistoria, som<br />

lämnat kvar till oss många värdefulla fornlämningar och<br />

kulturlandskap, värdefull bebyggelse och natur.<br />

Detta är vi mycket glada över och vi vill gärna lämna denna bygd<br />

orörd till våra efterkommande. Detta är en tillgång som inte kan<br />

värderas i pengar. Självklart måste nya vägar och spår planeras<br />

i lägen som inte påverkar de skyddade områdena!<br />

Gör ingen järnväg över Markim-Orkesta. Bygden är orörd och<br />

måste så förbli. Socknarna är en oas i ett stressigt och<br />

exploaterat samhälle. Socknarna Markim-Orkesta kan erbjuda<br />

rekreation för alla åldrar. Inte minst kan skolklasser få en inblick i<br />

vår forntid genom den rika skatt på fornlämningar som finns där.<br />

Gårdarna ligger i en cirkel runt kyrkan och berättar om Sveriges<br />

historia långt bakåt i tiden.<br />

En tvärförbindelse skulle ge negativ påverkan på friluftslivet.<br />

Idag är det många boende i Molnby och Ormsta som<br />

promenerar, springer eller cyklar den så kallade Molnbyrundan<br />

(Molnbyvägen – Foderby – Ormsta och åter Molnbyvägen).<br />

Därutöver är de mindre vägarna utöver Molnbyvägen använda<br />

som ridstigar för områdets många ryttare. Konsekvenserna för<br />

det rörliga friluftslivet och eventuella begränsningar till följd av en<br />

utbyggnad måste redovisas.<br />

Som <strong>SL</strong> påpekat passerar de spårbundna alternativen genom en<br />

känslig kulturbygd, vilket måste konsekvensbeskrivas nogsamt.<br />

35


Anonym<br />

Mats Gullberg<br />

Hilding Andersson<br />

Anette Ström<br />

Yngve Kant<br />

Christina Hultman<br />

Samrådsredogörelse<br />

Riksintresset som skyddas enligt hushållsbestämmelserna i<br />

miljöbalken kap 3-4 att bevara området försvann samtidigt som<br />

marken prospekterades med anledning av tåg/vägförbindelse<br />

mellan Roslagsbanan och Arlanda vilket misstänkliggör möjlighet<br />

till utökat kommersiellt flygutrymme.<br />

Värde eller betydelse får inte påtagligt skadas av annan<br />

tillståndspliktig verksamhet i områden av riksintresse.<br />

Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuella motstående<br />

lokalt allmänintresse. Dessa områden av riksintressen som är<br />

skyddsvärda pga av sin speciella natur- eller kulturvärden skall<br />

alltid prioriteras i den fysiska planeringen.<br />

Området Markim-Orkesta är nu tillgängligt för kommersiell<br />

prospektering, vilket kommer att omintetgöra värdefulla<br />

strukturer beskrivet nedan, vilka anmäldes av regeringen 1989<br />

aktuella att föras upp på UNESCO:s lista över världsarv!<br />

Motivering:Centralbygd med förhistorisk bruknings- och<br />

bosättningskontinuitet och kyrkor, bebyggelsestruktur och<br />

odlingslandskap som speglar utvecklingen i en utpräglad<br />

bondbygd från den äldre järnåldern till idag (Fornlämningsmiljö).<br />

Uttryck för riksintresset: Många och ovanligt stora gravfält från<br />

järnåldern, husgrundsterrasser, forntida odlingsspår och<br />

vägsträckningar samt ett stort antal runristningar. Husby och<br />

Vaxtuna som utgör äldre centrala enheter med anknytning till<br />

kungamakten. De romanska kyrkorna i Markim och Orkesta från<br />

1200- respektive 1100-talen. Det öppna odlingslandskapet med<br />

ensamgårdar och små byar som huvudsakligen bevarar en<br />

karaktär från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det<br />

ålderdomliga vägnätet.<br />

Undrar över barriäreffekter och hur det rörliga<br />

friluftslivet(orientering och vandring) påverkas. Föreslår skyltar<br />

som visar var närmsta passage över/under järnvägen är.<br />

Använd buss via Upplands-Väsby till Arlanda. Inga vägar eller<br />

järnvägar över de kulturella vyerna Markim-Orkesta-Frösunda.<br />

Vill inte se några nya vägar eller järnvägar genom landsbygden.<br />

Det fanns en gång personalbuss frånn Vallentuna till Arlanda<br />

som lades ner, varför satsa miljarder på något som kanske inte<br />

fungerar? Det finns miljöbussar som kan gå på befintliga vägar.<br />

Både alt Norr och alt Mitt går mot alla intentioner att bevara<br />

Markim-Orkesta som värdefullt kulturarv och borde kunna<br />

avfärdas till förmån för alt Syd.<br />

Anser att underlagen är bristfälliga och saknar detaljer som är<br />

avgörande för ställningstagande för oss som är boende invid<br />

föreslagen bana. Kräver mer detaljerad information och möjlighet<br />

till fortsatt yttrande. Är oerhört negativ eftersom vi redan har sett<br />

landskasbilden brytas av buller och störningar. Många mycket<br />

gamla gårdar och byggnader ligger under de föreslagna<br />

korridorerna. Sydalternativet är det bästa av de föreslagna.<br />

Varför ska ny infrastruktur gå genom det mest runstensrika<br />

området i Uppland?<br />

36


Gunnar Bergsten<br />

Gunnar Åkerberg,<br />

Elisabeth Debong<br />

Matilda Åkesson<br />

Samrådsredogörelse<br />

Hur ska målet att projektet ”måste behandlas med och inte mot<br />

det rika kulturlandskapet” uppfyllas?<br />

De tre föreslagna korridorerna innebär att aktiv och produktiv<br />

jordbruksverksamhet troligen upphör.<br />

Vilket berättigande har <strong>SL</strong> och Vallentuna kommun att förstöra<br />

värdefulla marker av ekonomiska och historiska värden för<br />

framtidens historia och markägarnas ekonomi?<br />

Den historiska marken och småskalighet, som man också alltid<br />

har sagt i Vallentuna kommun, vackra och oförstörda<br />

landskapet, kommer förstöras. Eventuella viltstaket längs banan<br />

kommer förvirra hela viltbeståndet. Det naturliga med Markim<br />

socken är därmed förstört.<br />

Markägares livsverk i generationer, liv och boende splittras för<br />

andras nytta och bekvämlighet. Det blir många allvarliga inbrott i<br />

människans totala liv längs de 3 stycken tänkta tågbanorna<br />

vilken man än skulle välja.<br />

Inflyttningen till Vallentuna och Roslagen som trycker på,<br />

inklusive Arlanda stad och Arlanda flygplats, för en bättre<br />

kommunikation, behöver ett antal fler förslag.<br />

Markim är inte bara vårt hem för oss drygt 300 personer som bor<br />

här, utan också ett hem för det rika djurlivet. Här finns älg,<br />

rådjur, dovhjort, vildsvin, lo, varg, kungsörn m.m. Ett<br />

järnvägsspår med tät trafik förstör även för dem.<br />

Bevara Markim som det är, och som det varit så länge. Det finns<br />

ju så mycket värdefullt här att lämna till efterkommande<br />

generationer. Låt dem också få beundra och fascineras av en så<br />

mäktig historia.<br />

Figur 5 Husbyöhn – viktiga ridvägar. Insänt av Peter Haking<br />

37


Samrådsredogörelse<br />

Figur 6 Insändare i Vallentuna Steget insänd av Lennart Erixon<br />

38


Samrådsredogörelse<br />

Figur 7 Första sidan av den protestlista mot utbyggd Roslagsbana genom Markim-<br />

Orkesta som lämnats till <strong>SL</strong>. Den fullständiga listan innehåller 170 underskrifter.<br />

39


Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Vi tackar för alla inkomna synpunkter och information avseende kultur-, miljö- och<br />

friluftsvärden. Dessa kommer att användas som underlag i förstudien. I förstudien<br />

kommer även underlag inhämtat från Länsstyrelsen, berörda kommuner, Trafikverket,<br />

SGU, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet m.fl. att användas.<br />

<strong>SL</strong> är väl medvetna om det rika kultur- och miljölandskapet, vilket är unikt i sitt slag.<br />

Det är en målsättning för förstudien att eventuell ny infrastruktur mellan Täby,<br />

Vallentuna och Arlanda på bästa sätt måste planeras med och inte mot det rika<br />

kulturlandskapet.<br />

I förstudieskedet ska miljö- och kulturfrågorna belysas och vägas in vid val av åtgärd.<br />

Natur- och kulturmiljömässiga förutsättningar dokumenteras i ett tidigt skede för att<br />

utgöra underlag till sträckningsstudier för de olika utredningsalternativen.<br />

Informationsinsamlingen utgår från de miljöaspekter som beskrivs i miljöbalkens 6<br />

kapitel 3§ och avgränsas till de som bedöms vara relevanta för projektet.<br />

Avgränsningen sker under insamlingen och i samband med analysen av<br />

förutsättningar och intressen. Alla avgränsningar kommer att dokumenteras.<br />

Förstudiens grundläggande förenlighet med allmänna planeringssynpunkter belyses,<br />

inklusive allsidig bedömning av bl.a. markanvändningsfrågor samt förslagets<br />

förenlighet med kommunala översiktsplaner, samt lokala, regionala och nationella<br />

miljökvalitetsnormer.<br />

En förteckning kommer att tas fram för områden med riksintresse, med skydd enligt 7<br />

kap miljöbalken samt Natura 2000-områden. Av redovisningen kommer att framgå<br />

vilken påverkan som uppkommer, vilka effekter det medför samt en bedömning av<br />

vilka konsekvenser som uppkommer om dessa innebär påtaglig skada.<br />

Inledningsvis kommer befintligt material och planeringsförutsättningar att studeras och<br />

analyseras. Platsbesök kommer att göras på platser som är identifierade som särskilt<br />

känsliga eller komplexa ur ett miljökonsekvensperspektiv. Fältinventeringar eller<br />

kompletterande utredningar utförs normalt inte i detta tidiga skede, men om det<br />

behövs med hänsyn till att miljökonsekvensanalysen ska kunna användas för att<br />

jämföra utredningsalternativen på saklig grund, kan det bli aktuellt.<br />

De framtagna miljöförutsättningarna kommer att vara ett viktigt underlag vid studie av<br />

sträckningar för de olika utredningsalternativen. Analys av miljökonsekvenser görs<br />

interaktivt med sträckningsstudierna.<br />

Beskrivning av miljökonsekvenserna utarbetas i första hand med utgångspunkt från<br />

Trafikverkets Publikation 2011:090, Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och<br />

järnvägar (3.6 Förstudie). Med hänsyn till att miljökonsekvensanalysen ska vara<br />

tillräckligt detaljerad för en jämförande bedömning av utredningsalternativ utförs<br />

analysen mer djupgående där det finns behov. Det kommer även redovisas vilka<br />

osäkerheter som finns i bedömningarna av miljökonsekvenser. En underlagsrapport<br />

kommer tas fram som innehåller miljöförutsättningar och miljöbedömning för<br />

studerade alternativ. Rapporten kommer innehålla lättfattliga beskrivningar och tydliga<br />

illustrationer i form av kartor och foton.<br />

I förstudiens projektgrupp sitter representanter från Länsstyrelsen som har mycket god<br />

kunskap inom området. Länsstyrelsen anser att en infrastruktursatsning i enlighet med<br />

spåralternativ mitt och spåralternativ nord skulle vara liktydigt med påtaglig skada på<br />

Markim och Orkesta socknar, vilka är klassade som riksintresse för kulturmiljövården.<br />

Förstudien kommer därför i största möjliga mån försöka undvika linjesträckningar<br />

genom dessa socknar.<br />

40


Samrådsredogörelse<br />

4.5 Intrång, boendemiljö och ersättning<br />

Namn Synpunkt<br />

Familjen Anderson<br />

Jan Tingvall<br />

Clas och Gudrun<br />

Johansson<br />

Jan Söderberg<br />

Ett större samhällsintresse än tvärförbindelse är att vi<br />

fortsättningsvis kan odla och producera kött och mjölk nära<br />

Stockholm. Idag är konsumenten mer medveten om att äta<br />

närodlat. Både av etiskt och miljöskäl. Kommuner och<br />

landsting tvingas ställa högre krav och hänsyn till detta vid<br />

upphandlingar gällande skolor och sjukvård. Kulturlandskapet<br />

i Markim och Orkesta är unik. Många gårdar drivs modernt<br />

och med den senaste tekniken. Kulturmiljö betyder inte att<br />

bygden är ett Miniskansen. För bygdens framtida utveckling<br />

inom jordbruket krävs nya driftformer, där hot som<br />

infrastruktursatsningar kan ge så negativa barriäreffekter att<br />

det omöjliggör effektiv skötsel av gårdarna i framtiden.<br />

Vår gård Stora Lundby ligger mitt i syd- och mitt-förslagen till<br />

tvärförbindelse. Vi bedriver en modern mjölkgård med ca 100<br />

mjölkkor och 150 ungdjur. Under 2012 finns planer på att<br />

investera i mjölkrobotar. Gården har drivits i familjens ägor i<br />

sex generationer. Ska en ny generation förvalta gården<br />

behövs fortsatt utveckling. Vid alla beslut man tar som rör<br />

gården så tar vi alltid stor hänsyn till framtiden. Vi har redan<br />

idag stora problem med betesdriften för mjölkkorna då vägen<br />

delar gården. Korna kan bara beta på den sidan där<br />

ladugården finns. Med robot blir betesdriften en ännu större<br />

utmaning. Svensklagstiftning säger att djuren måste vara ute<br />

på bete i minst tre månader. Ett tåg skulle ge avsevärda<br />

barriärseffekter på betesdriften. Varje dag producerar våra<br />

kor 3 ton mjölk eller 1 miljoner liter per år som körs 30<br />

minuter till Kallhällsmejeriet och direkt ut till stockholmarna.<br />

Fodret som korna äter odlas på flera av Markims gårdar och<br />

gödselspridningen sker även där. Här ligger ett stort skäl till<br />

att vi ska slippa tåget. Närproducerad mat, ett större<br />

samhällsintresse, och bättre för miljön. Vill också passa på att<br />

bjuda in <strong>SL</strong> på kosläpp i början av maj. Jag hör av mig.<br />

Är boende i Markim och är orolig för att fastigheten blir svår<br />

att sälja om järnväg planeras över fastigheten. Är <strong>SL</strong> villiga<br />

att betala marknadspris +25%?<br />

Brukar och äger en gård i Markim med omfattande<br />

köttproduktion. Alternativ mitt skulle dela fastigheten i två<br />

halvor och förvåra eller omöjliggöra fortsatt brukande. I<br />

området finns även rådjur, dovhjort, älg, vildsvin hare, räv och<br />

spår av varg och lo har noterats. Området är välbesökt av<br />

motionärer och kulturbyggden bör bevaras.<br />

Boende i Markim-Orkesta är de stora förlorarna. Sänkta<br />

fastighetspriser, gårdar kapade mitt itu, buller och sår i<br />

naturen. Sträckning syd vid stora och lilla Lundby går rakt<br />

genom fem småhustomter med permanentboende.<br />

41


Peter von Schoultz<br />

Britt Wisth<br />

Clas Brostedt<br />

Anonym<br />

Peter Bokström<br />

Samrådsredogörelse<br />

Redan byggverksamheten skulle medföra svåra skador av<br />

entreprenadmaskiner och upplag av byggmassor. En järnväg<br />

som är tänkt för tåghastigheter på 100-200 km/tim kräver<br />

stora säkerhetsavstånd på båda sidor. Gårdar med<br />

jordbruksverksamhet kommer att klyvas och djurhållning<br />

försvåras genom att övergångarna över spåren kommer att<br />

vara ytterst få av säkerhetsskäl.<br />

I presentationsmaterialet för utbyggnad av Roslagsbanan till<br />

Arlanda presenteras <strong>SL</strong>:s principer och åtgärder för att<br />

minska bullerstörning från tågtrafiken. Det ser bra ut på<br />

papperet.<br />

Emellertid är det lätt att konstatera att <strong>SL</strong> inte lever upp till<br />

sina egna föreslagna åtgärder då stora delar av bebyggelsen<br />

kring den befintliga Roslagsbanan har svåra bullerstörningar<br />

som<br />

<strong>SL</strong> visat stor ovilja att åtgärda. I rättsprocess efter<br />

rättsprocess avvisar <strong>SL</strong> boendes krav på rimlig<br />

bullerdämpning. Detta är allvarligt då det pekar fram emot hur<br />

dessa problem kommer att hanteras även vid de föreslagna<br />

utbyggnaderna.<br />

Den enklaste och effektivaste åtgärden av alla, som<br />

dessutom är helt utan kostnader, är att sänka hastigheten i<br />

tättbebyggda områden, vilket ger fullgod effekt på bullret.<br />

T.o.m. detta processar <strong>SL</strong> för att slippa genomföra.<br />

Trafken kan byggas ut under förutsättning att boende slipper<br />

gnissel från tågen. Hur bestäms vilka som får bullerplank?<br />

Hur värderas en gård som har gått i arv i fem generationer?<br />

Ta hänsyn till de få lantbruk som finns kvar! Ett stängt<br />

linjeelement är förödande för oss som bor här för det skapar<br />

en barriär. Hur ska vi ta oss över? Dra en järnväg via<br />

Sollentuna där det bor fler. Vi som bor här i Skalmsta<br />

drabbas bara och har ingen nytta. Det är bara ekonomiska<br />

intressen som styr. Hur ska enskilda fastighetsägare kunna<br />

rädda kulturlandskapet? Om järnväg ska dras här måste man<br />

beakta många passager för vilt och friluftsliv och bygga<br />

stationer för oss som bor här.<br />

Jag har jakt som rekreation och hobby och har jaktmark i<br />

Lindholmen, i korridor "Nord".<br />

Om detta skulle realiseras kommer jaktmarken att vara<br />

förstörd. Jag har haft jaktmark på ett område i Lindholmen<br />

där Roslagsbanan skär marken i<br />

2 delar. För det första vill ingen släppa någon hund eftersom<br />

det är en stor fara med tåget samt att jag har varit tvungen att<br />

hämta åtskilliga rådjur och älg som blivit påkörda av tåget.<br />

Jag kommer alltså inte kunna ha samma jaktmöjligheter jag<br />

har idag utan dessa kommer att minimeras.<br />

Min åsikt är att inte dra bansträckningen i dessa delar av<br />

området utan att istället dra banan så nära väg etc. där det<br />

inte stör övrig natur på detta sätt.<br />

42


Anna och Magnus<br />

Malmlund<br />

Matilda Åkesson<br />

Samrådsredogörelse<br />

Trafikbelastningen på tillfartsvägarna Lindholmenvägen och<br />

Molnbyvägen. Molnbyvägen är idag en mindre grusväg som i<br />

stort sett endast trafikeras av de boende längs vägen. Skulle<br />

något av alternativen med en förlängning av Roslagsbanan<br />

enligt stråk syd eller mitt väljas utgår dessa från Molnby<br />

station. Därvid är det av största vikt för oss boende längs<br />

med tillfartsvägen att både byggtrafik och trafik i ett<br />

driftsskede leds andra vägar.<br />

En eventuell fordonsdepån i Molnby kan medföra både ökad<br />

trafik och bullerstörningar för boende i Molnby.<br />

Konsekvenserna av en placering av en eventuell<br />

fordonsdepå i området måste redovisas. Planprocesserna för<br />

eventuell detaljplaneläggning av området kring Molnby<br />

station och en eventuell fordonsdepå bör säkerställa att<br />

samtliga kringboende informeras på ett tillfredsställande sätt.<br />

Det innebär att samtliga boende längs Molnbyvägen bör<br />

kallas till samråd (dvs inte behöva bevaka detta i medierna).<br />

På de vid samrådet lämnade kartorna redovisas inte<br />

eventuella markavvattningsföretag som kan beröras av de<br />

planerade sträckningarna. Detta måste redovisas.<br />

Alla som har någon slags verksamhet i området mellan<br />

Vallentuna och Arlanda har lagt ut massvis med pengar och<br />

arbete (i flera generationer) för att få sin gård till vad den är<br />

idag. Om järnvägen skulle gå över Bergby Gård, där jag bor,<br />

skulle den dela flertalet av böndernas åkrar. Spåret ”tar” 1,5<br />

km fin åkermark. De förlorar stora delar av sin odlingsbara<br />

areal, och måste därför dra ner på sin produktion. Detta ger<br />

ju självfallet minskade inkomster, och i ett längre perspektiv<br />

ger det minskad andel svenskt kött i kötthyllan där du går och<br />

handlar. Även en stor mjölkgård drabbas hårt av järnvägen.<br />

De har en ny ladugård och många mjölkkor. De tvingas också<br />

dra ner på sin produktion om järnvägen kommer hit.<br />

Mittsträckan är dragen nära vårt hus. Jag och min man har<br />

två små barn, som är lika nyfikna som alla andra små barn.<br />

Jag vill inte att de ska växa upp nära en livsfarlig järnväg. På<br />

Vreta Gård bedriver Roslagens Elevhem ett behandlingshem<br />

för tonåringar. Jag är rädd att en järnväg nära dem kan få<br />

ödesdigra konsekvenser. Markim är sedan länge hårt utsatt<br />

för flygbuller. När tredje banan byggdes blev det allt värre.<br />

Många plan går rakt över vår gård flera gånger per dag. När<br />

planen går över här och man är ute får man sluta prata med<br />

varandra, för bullret från flyget är så högt. De där stora<br />

planen vänjer sig man aldrig vid, även om man försöker att<br />

inte höra dem så hör man dem ändå. Bilarnas<br />

koldioxidutsläpp ingår i Arlandas utsläppstak, om<br />

Roslagsbanan byggs ut och därmed biltrafiken minskar<br />

kommer det flyga ännu mer flygplan över ett redan så utsatt<br />

Markim. Vi Markimbor får ALLA nackdelar med<br />

Roslagsbanan. Buller och mark- och kulturförstörning av<br />

järnvägen, och mer buller och nedfall av flygets avgaser på<br />

oss. Vi har inte valt att bo på landet för detta, det är det vi vill<br />

slippa!<br />

43


Peeter Joers<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Hur beräknas buller från denna etapp av roslagsbanan?<br />

Ganska många har ju redan allt från 55-70 dBA FBN från<br />

flyget. Det kommer ju att bli mer buller i området med dessa<br />

tåg, har ni räknat på dessa nivåer och var den ekvivalenta<br />

ljudnivån blir? Dom bostäder som hamnar nära den slutgiltiga<br />

dragningen, kommer dessa bostäder att bullerisoleras så<br />

som man gjorde för Bana 3 på Arlanda ?<br />

Tack för inkomna synpunkter. Vi förstår att förstudien skapar en oro avseende intrång,<br />

boendemiljö och mark- och fastighetsvärden.<br />

Vid byggande av ny väg eller järnväg kommer fastigheter längs sträckningen att<br />

beröras. I början av planeringsprocessen väger de allmänna intressena tyngst, men ju<br />

längre <strong>SL</strong> kommer i processen, desto mer fokuserar vi på lösningar så att situationen<br />

blir så bra som möjligt för den enskilde fastighetsägaren.<br />

I planeringen av byggande av väg eller järnväg är förstudien det första steget. <strong>SL</strong><br />

utreder olika möjliga så kallade utredningsalternativ för att slutligen komma fram till ett<br />

antal korridorer som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra. En förstudie<br />

kan även leda till att man inte väljer att gå vidare med något alternativ. Det kan vara<br />

så att denna förstudie inte finner det motiverat med en förbättrad kollektiv<br />

tvärförbindelse. Det finns idag inga beslut varken om att förlänga Roslagsbanan till<br />

Arlanda eller att satsa på enbusslösning – och det finns inga pengar avsatta i de<br />

statliga investeringsplanerna fram till 2021 för sådana investeringar.<br />

Därför studerar inte <strong>SL</strong> hur enskilda fastigheter påverkas i alla olika alternativ i detta<br />

tidiga planeringsskede. Och eftersom något exakt läge för en ny investering inte<br />

kommer kunna bestämmas i en förstudie påbörjar vi heller inte någon inlösenprocess.<br />

Om frågor uppstår för den enskilde fastighetsägaren på grund av att det eventuellt ska<br />

gå en bussgata eller järnväg vid den aktuella fastigheten bistår vi med all den<br />

information och de upplysningar som kan krävas för berörd fastighetsägare.<br />

Om en framtida inlösning skulle bli aktuell tas alltid oberoende värderingsmän in.<br />

Senare i planeringsprocessen, i samband med framtagande av en eventuell<br />

järnvägsplan, tar <strong>SL</strong> direktkontakt med fastighetsägarna för att nå överenskommelser<br />

om fastighetsinlösen.<br />

När Stockholm växer, minskar avstånden mellan bostäder och trafik, och störningarna<br />

från buller ökar. <strong>SL</strong> bedriver ett aktivt arbete med att minska bullerstörningarna från<br />

trafiken vilket även anges i <strong>SL</strong>:s miljöpolicy. Landstinget har krav på <strong>SL</strong> att bedriva ett<br />

systematiskt bullerreduktionsarbete. Förutom skärm- och fönsteråtgärder sker<br />

åtgärder på infrastruktur och fordon med t.ex. smörjning av spår, spårslipning och<br />

underhåll av fordon. <strong>SL</strong> utreder även möjligheterna till bullerdämpande åtgärder på<br />

fordon och spår samt ställer krav på tystare fordon vid upphandlingar.<br />

<strong>SL</strong> vidtar, utifrån gällande bullerpolicy, bullerreducerande åtgärder för de fastigheter<br />

där 80 dB(A) som maximalnivå från spårtrafiken överskrids på uteplats invid fasad.<br />

Utmed sträckor som bedöms som väsentligt ombyggda tillämpas 70 dB(A) max som<br />

bedömningsgrund för åtgärd. I dessa fall görs utredningar om eventuell bullerskärm<br />

längs banvallen för att uppnå en godtagbar miljö. Efter vissa sträckor kan det räcka<br />

med bullerreducerande åtgärder i form av en gräsbeklädd jordvall.<br />

<strong>SL</strong> undersöker möjligheter till att vidta åtgärder vid källan, dvs. vagnpark och räls, i ett<br />

projekt på Roslagsbanan. Om satsningarna i projektet ger goda bullerreducerande<br />

effekter bedömer <strong>SL</strong> att behovet av skärmar på sikt kan komma att minska.<br />

Vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av järnväg bör följande riktvärden normalt<br />

inte överskridas (Prop. 1996/97:53):<br />

44


Samrådsredogörelse<br />

30 dB(A) ekvivalentnivå (genomsnittlig ljudnivå under ett dygn) inomhus<br />

45 dB(A) maxnivå (högsta ljudnivå från enstaka händelser, till exempel när ett tåg<br />

passerar) inomhus natt<br />

55 dB(A) ekvivalentnivå på uteplats i anslutning till bostad<br />

60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus för bostadsområdet i övrigt<br />

70 dB(A) maxnivå på uteplats i anslutning till bostad<br />

I propositionen anges att ”vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad<br />

som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan<br />

reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusnivåerna inte<br />

överskrids.”<br />

45


Samrådsredogörelse<br />

4.6 Samhällsekonomi och finansiering<br />

Namn Synpunkt<br />

Martin S<br />

Jan Olof Jonson<br />

Vallentunabo<br />

Petter Ålander<br />

Inga-Maj Röst<br />

Jag reagerade över att man i förstudien hade räknat ut<br />

nyttokostnadskvoten för detta projekt och fått det till endast 0,2.<br />

Detta låter otroligt lågt och tidsperspektivet man har för detta är<br />

löjligt lågt om man räknar med år 2030. Att en järnväg ska ha en<br />

högre samhällsnytta på knappt 13 år från det att den är klar (<br />

tidigast<br />

2017 kanske) är knappast realistiskt. 10 års perspektiv har man<br />

kanske när man köper en bostad. Bygger man järnväg tycker jag<br />

ändå att man måste ha ett perspektiv på många decennier. Hur<br />

mycket kommer inte denna utbyggnad ha påverkat<br />

samhällsbyggandet i norrort om 30-50 år?<br />

Man bygger ju inte bara något som ska uppfylla de behoven som<br />

finns när projektet är klart, utan även förhoppningsvis flera<br />

decennier framöver. Men ser man till att man har plats att växa i<br />

så kommer folk att hinna anpassa sig för att bo i norrort för att<br />

kunna pendla till och från Arlanda och Märsta för att jobba och bo.<br />

Har man infrastrukturen på plats kan man se till att<br />

kapacitetsförstärka med fler tåg senare.<br />

Det bör beaktas att byggandet av järnväg av ekonomiska skäl<br />

kräver stora dagliga resandeströmmar. Ifrågasätter om sådana<br />

finns på bandelen Stockholms Östra-Vallentuna och att endast en<br />

bangren kan täcka in den spridda boendestrukturen i norrort.<br />

Optimala förbindelser mellan nordostsektorn och Arlanda bör<br />

utredas mer mångsidigt. Föreslår att Arlanda Express skulle<br />

kunna förlängas till Norrtälje.<br />

Helt oförstående till dragning av järnväg genom kulturhistorikt<br />

unikt världsarv Markim-Orkesta. Den glest befolkade trakten kan<br />

knappast ge operatören intäkter som håller för ett långsiktigt<br />

resande. Bättre att locka operatörer till trafikförsörjningsplaner där<br />

det finns resenärer och funktionsavtal som kan garantera ett mer<br />

långsiktigt åtagande.<br />

Känns som ett storvulet politikerförslag.<br />

Anser det osannolikt att investeringen kommer löna sig.<br />

Tvärförbindelser generellt har för lågt resandeunderlag och det är<br />

inte många om bor i Täbybor som arbetar på Arlanda. Undrar hur<br />

finansieringen ska gå till, tror inte resandekollektivet skulle gå med<br />

på höjda avgifter för att bekosta anläggandet. Ifrågasätter<br />

lagligheten i att Stockholms län ska finansiera bygget.<br />

I <strong>SL</strong>:s förstudie kan man läsa att bara drygt 100 resenärer<br />

kommer att övergå från privatbilism till kollektivtrafik på mornarna i<br />

samband med utbyggnaden<br />

av Roslagsbanan till Arlanda. Rent samhällsekonomiskt är det inte<br />

försvarbart att bygga en järnvägsförbindelse som går med förlust.<br />

Månadsintäkterna från 100 nya resenärer räcker inte ens till att<br />

avlöna lokföraren.<br />

46


Birgitta<br />

Swedenborg<br />

Matilda Åkesson<br />

Lennart Erixon<br />

Rolf Johansson<br />

Samrådsredogörelse<br />

Framhåller att ett sådant här projekt måste göras på goda<br />

samhällsekonomiska grunder och att den samhällsekonomiska<br />

kalkylen från idéstudien visar att nyttorna motsvarar 20% av<br />

kostnaderna. Samtidigt bedöms anläggningskostnaderna vara för<br />

lågt uppskattade idéstudien. Detta borde avföra frågan från<br />

framtida diskussioner. Påpekar att <strong>SL</strong> oftar fattar<br />

investeringsbeslut tvärs mot de samhällsekonomiska kalkylerna..<br />

Anser att den mes prioriterade satsningen i nordost är T-bana till<br />

Täby C och Arninge.<br />

Utdrag ur artikel i "Knivstabygden" från den 14 dec-11: "Bland<br />

annat undrade han (Jan Holmberg (M) kommunalråd i Upplands<br />

Väsby) hur Swedavia ställer sig till att investera i en förlängd<br />

Roslagsbana till Arlanda. Torborg Chetkovich (vd för Swedavia)<br />

sa att en sådan satsning troligtvis blir för dyr. Enligt henne lägger<br />

Swedavia istället allt sitt krut på att få till en pendeltågslinje till<br />

flygplatsen."<br />

Att bygga ut Roslagsbanan skulle kosta nästan 3 miljarder. Det är<br />

för dyrt om man ser till hur många personer det hjälper. Nyttan blir<br />

mindre än kostnaderna. Jag vill inte att mina skattepengar ska gå<br />

till att förstöra min hembygd Markim.<br />

Användningen av biogasbussar gör det möjligt att hålla nere<br />

koldioxidutsläppen i norrortsregionerna. Det är dock förtjänstfullt<br />

att <strong>SL</strong> inte har tagit hänsyn till Arlandas utsläppsrättigher i den<br />

samhällsekonomiska analysen av en utbyggd Roslagsbana.<br />

Swedavia riskerar snart att slå i sitt utsläppstak genom<br />

transporterna till och från Arlanda och utsläppen från flyget. Men<br />

Arlanda måste (liksom andra storflygplatser) lösa sina<br />

miljöproblem genom att minska utsläppen från flyget. De totala<br />

koldioxidutsläppen (inklusive från flyget) i norrortsregionen<br />

kommer inte att minska genom en utbyggd Roslagsbana. Det är<br />

inte en uppgift för befolkningen i socknarna Markim och Orkesta<br />

eller dagens och morgondagens skattebetalare att lösa<br />

Swedavias utsläppsproblem. Kommande generationer kommer<br />

inte att tacka oss för att ha försenat utvecklingen mot en<br />

miljövänligare flygtrafik i Stockholm. De kommer i stället att<br />

anklaga oss för att inte ha värnat om vårt kulturhistoriska arv eller<br />

ha satsat på ett effektivt transportssystem i en region som har<br />

ambitionen att vara en svensk tillväxtmotor under 2000-talet.<br />

Använd bästa kända teknik och gör konkurrensupphandling i varje<br />

särskilt fall. Tex bullerskärmning kan göras på flera sätt och<br />

kombineras med tak över stationer. Underjordiska upp och<br />

nedgångar till stationen gör så inga bommar behövs.<br />

47


Lennart Erixon<br />

Johan Svedberg<br />

Samrådsredogörelse<br />

<strong>SL</strong>:s idéstudie (2010) betonade att utbyggnaden av Roslagsbanan<br />

skulle resultera i en samhällsekonomisk förlust (se t.ex.<br />

uppskattningen av det låga antalet resenärer som skulle gå över<br />

till kollektivtrafik). Det är svårt att hitta exempel från Europas<br />

storstäder på regionala nät av spårbunden trafik direkt till<br />

huvudflygplatsen. Järnvägs- och/eller tunnelbanetåg går från<br />

flygplatsen till centrala delar av huvudstaden, oftast till<br />

centralstationen. I fall där stadskärnan har flera stora<br />

järnvägsstationer (se t.ex. London) finns flera parallella spår.<br />

Invånare i förorterna kan resa till och från flygplatsen genom<br />

tvärförbindelser som ansluter till tåg- och tunnelbanelinjerna till<br />

centrum. Frankfurt har visserligen två regionala tåglinjer till och<br />

från flygplatsen. Men Frankfurt är en avsevärt större flygplats än<br />

Arlanda. Och regiontågen från Frankfurts flygplats går även till<br />

andra delar av Tyskland dvs de är inte renodlade förortståg.<br />

Tågsystemen i Frankfurt är dessutom moderna och med normal<br />

spårvidd.<br />

Varje samhällsekonomisk kalkyl måste ta hänsyn till eventuella<br />

teknologiska inlåsningseffekter. En satsning på smalspårig<br />

järnväg skulle förmodligen ha negativ effekter på lönsamheten hos<br />

framtida trafikprojekt, minska flexibiliteten vid övergången till<br />

moderna kommunikationssystem och hämma den långsiktiga<br />

tillväxten i Stockholm-Uppsalaregionen. Det är inte rimligt att<br />

motivera en utbyggnad av Roslagsbanan tilll Arlanda med att<br />

banan redan finns på nära håll. Smalspårig järnväg har nackdelen<br />

att inte vara utbytbar, dvs. inte möjlig att ansluta till moderna<br />

spårsystem. Ibland hänvisas till att andra länder, bl.a. Schweiz<br />

och Spanien, har omfattande trafiksystem med smalspårig<br />

järnväg. Men efterforskningar och kontakter med myndigheter<br />

som organiserar den smalspåriga trafiken (se Spanien) har inte i<br />

något fall påvisat en utbyggnad av smalspårig järnväg. Till de<br />

teknologiska inlåsningseffekterna ska läggas begränsningar vad<br />

gäller hastighet och belastning. Vagnar och banvallar kan<br />

visserligen utformas på ett sätt som minskar dessa nackdelar med<br />

en smalspårig järnväg. Men enligt utländsk expertis innebär en<br />

sådan anpassning av tåg och banvallar att kostnadsfördelarna av<br />

en smalspårig järnväg blir eliminerad.<br />

Roslagsbanan kommer aldrig att få den eftersökta kapaciteten och<br />

är egentligen bara en tillfällig och undermålig lösning som medför<br />

avsevärda miljöintrång i såväl Danderyd som Täby samt ökad<br />

trafik på E18 och därmed höjda koldioxidnivåer i känslig och trång<br />

bebyggelse, men genom moderniseringen av den röda linjen kan<br />

man mycket väl låta tåg i högtrafik gå hela vägen till Täby C och i<br />

framtiden till Arninge.<br />

Att då i detta sammanhang börja planera för en vidaredragning till<br />

Arlanda är ett fullständigt infrastrukturellt sammanbrott och skall<br />

läggas på is. Samhällsnyttan per investerad krona är oacceptabelt<br />

låg och ligger inte i skattebetalarnas intresse. Om denna idé<br />

fortsamt planeras så skall frågan upp inom ramen för landstings-<br />

och kommunalvalen 2014 och ansvariga avkrävas mycket tydliga<br />

svar och ansvarstagande.<br />

Jag måste säga att jag blir skrämd hur våra gemensamma medel<br />

prioriteras när jag hör om Arlandaplanerna. Det är helt fel väg att<br />

gå i denna stund och jag förväntar mig ett snart tillnyktrande i<br />

frågan. Redan er egen grundkalkyl borde få ansvariga att bromsa<br />

upp.<br />

48


Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Tack för inkomna synpunkter avseende tidigare genomförda och kommande<br />

samhällsekonomiska kalkyler.<br />

I idéstudien genomfördes samhällsekonomiska kalkyler för förlängning av<br />

Roslagsbanan till Arlanda. I en samhällsekonomisk kalkyl sätts nyttan för ett objekt i<br />

relation till de kostnader som uppstår. I princip ska alla konsekvenser av att<br />

genomföra ett projekt ingå. Konsekvenserna värderas sedan ekonomiskt utifrån t ex<br />

undersökningar av resenärernas värderingar. Nyttosida består av förkortade restider,<br />

biljettintäkter, minskade trafikeringskostnader och externa effekter som minskad<br />

miljöbelastning (luftföroreningar och buller), minskad trängsel på vägarna, ökad<br />

trafiksäkerhet samt ev. minskat behov av underhåll av befintliga vägar och gator. På<br />

kostnadssidan finns investeringskostnaderna, ökade trafikeringskostnader, drift och<br />

underhåll av den nya förbindelsen samt förändringar av statens intäkter från<br />

mervärdesskatt.<br />

Det finns vissa typer av nyttor som av olika skäl inte enkelt kan beräknas, och därmed<br />

inte kan inkluderas i en kvantifierad samhällsekonomisk kalkyl. Till sådana ”icke<br />

beräkningsbara nyttor” hör påverkan på stads-, natur- och kulturmiljö, långsiktiga<br />

effekter på lokalisering och bilinnehav, samt delar av de långsiktiga effekterna på<br />

ekonomiska faktorer som sysselsättning och tillväxt.<br />

Att dessa nyttor inte är ”beräkningsbara” beror i de flesta fall inte på att de inte i princip<br />

skulle kunna beräknas och värderas, utan på att det visat sig svårt att få fram robust<br />

metodik för att göra det. Forskning pågår inom alla dessa områden. Tills vidare bör<br />

man veta om att dessa effekter inte ingår i den beräknade samhällsnyttan (i<br />

normalfallet).<br />

Till de effekter som saknas hör:<br />

Om en åtgärd medför att biltrafiken minskar kan det minska biltrafikens intrång i natur-<br />

, stads- och kulturmiljöer. Vissa åtgärder kan å andra sidan innebära ett intrång i sig,<br />

t.ex. ökad kollektivtrafik genom ett område.<br />

Högre tillgänglighet till arbetsplatser har positiva effekter på sysselsättning och<br />

produktivitet. Denna effekt fångas dock till stor del upp av minskade restider vilka<br />

utgör en del av det s.k. konsumentöverskottet. I vissa fall kan det dock finnas positiva<br />

arbetsmarknadseffekter som inte fångas upp av konsumentöverskottet. Typexemplet<br />

är åtgärder som väsentligt förbättrar tillgängligheten för arbetsresor inom en<br />

högspecialiserad arbetsmarknad.<br />

På lång sikt påverkas lokalisering och bilinnehav så att den långsiktiga<br />

resandeökningen av en åtgärd blir något större än den kortsiktiga.<br />

Dessutom finns, som nämnts, andra överväganden som ligger utanför<br />

samhällsnyttoberäkningarna, framför allt rättighetsperspektiv (rätt till ”minsta<br />

tillgänglighet”) och fördelningseffekter (att det kan vara ett värde i sig att omfördela<br />

resurser mellan samhällsgrupper).<br />

Idéstudien visade att samhällsekonomiskt är kostnaderna för en förlängning av<br />

Roslagsbanan till Arlanda större än nyttorna, med en nytto-kostnadskvot kring 0,2 (dvs<br />

nyttorna motsvarade 20 % av kostnaderna). Med de samhällsekonomiska<br />

beräkningarna beror till stor del på olika omvärldsfaktorer såsom befolkningstillväxt,<br />

bensinpriser, miljöavgifter på Arlanda, biljettpriser mm. Om till exempel bilavgifter<br />

skulle införas på Arlanda bedöms nyttorna öka och motsvara ca 40 % av kostnaderna.<br />

I denna förstudie ska även busslösningar studeras, vilka kan ge en annan<br />

samhällsekonomisk kalkyl.<br />

Det är en målsättning i denna förstudie att en satsning på kollektivtrafiken ska vara<br />

samhällsekonomiskt försvarbar, därför kommer samhällsekonomiska analyser<br />

genomföras för samtliga utredningsalternativ. Om det är motiverat med en ny<br />

kollektivtrafikförbindelse är det vårt mål att den kollektivtrafiklösning som väljs ska ge<br />

49


Samrådsredogörelse<br />

en ekonomiskt effektiv kollektivtrafik; såväl samhällsekonomiskt som<br />

företagsekonomiskt.<br />

Eftersom det finns flera faktorer som påverkar den samhällsekonomiska bedömningen<br />

så kommer det genomföras en rad olika känslighetsanalyser för att i största möjliga<br />

utsträckning beakta dessa osäkerheter. T ex kommer känslighetsanalyser genomföras<br />

för:<br />

Alternativ markanvändning – vad händer om vi bygger färre bostäder och<br />

arbetsplatser än vad som finns i de kommunala planerna.<br />

Scenarier för taxor på Arlanda. Avgifter för biltrafik, biljettpriser och avstigningsavgifter<br />

på flygbussar, Arlanda express och pendeltåg kan påverka det kollektiva resandet och<br />

konkurrenssituationen mellan olika kollektiva färdmedel.<br />

50


4.7 Generella synpunkter<br />

Namn Synpunkt<br />

Elisabeth & Jörgen<br />

Grotteberg<br />

Britt Wisth<br />

Britt Wisth<br />

Linus Lundqvist<br />

Vallentunabo<br />

E. Österman<br />

Samrådsredogörelse<br />

Vi tycker att det är mycket bra förslag att öppna för<br />

bussförbindelsen och så småningom Roslagsbanan till<br />

Arlanda.<br />

Detta behövs, speciellt från Täby som har nästan INGA tvär-<br />

eller norrförbindelser. Alt Syd ser bra ut för Roslagsbannan,<br />

men alla tre verkar OK. Skynda på utredningen och skapa den<br />

nya förbindelsen!<br />

Den aktuella utredningen presenteras utan förankring i tidigare<br />

utredningar om trafik i regionen, utan att ta lärdom av sådana<br />

resultat och utan sammanvägning av helheten. Självklart<br />

måste en länk mellan NO-kommunerna och Arlanda ses i<br />

sammanhang med övrig trafik.<br />

Utredningen ger därigenom intryck av att vara utförd på ett<br />

okvalificerat sätt, med styrd agenda och med givet resultat. De<br />

jämförelser som görs av andra åtgärder för att främja trafik till<br />

Arlanda pekar tyvärr i samma riktning.<br />

Utbyggnad och upprustning av Roslagsbanan sker idag (2012)<br />

enligt en plan som föreslår kraftig ökning av antalet tåg och<br />

mycket stor ökning av tågens hastighet. Detta har fått mycket<br />

kritik och väckt många protester från invånarna i dessa<br />

samhällen, som värnar om en dräglig bostadsmiljö.<br />

Inte bara boende protesterar. Även Landstingets revisorer<br />

riktar allvarlig kritik mot den pågående utbyggnaden och<br />

konstaterar, i korta ordalag, att pengarna rullar okontrollerat.<br />

Den framtida trafiken i Roslagskommunerna kan inte byggas<br />

på sådana grunder. Roslagsbanans begränsningar är<br />

uppenbara, det finns gränser för dess kapacitet.<br />

Vid planeringen av den framtida trafiken i regionen måste man<br />

ta helt andra grepp. Man måste utgå från nutida behov och<br />

satsa på framtida teknik för att skapa trafiksystem som är<br />

hållbara och utvecklingsbara för en längre framtid.<br />

En tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda hade<br />

varit jättebra då man slipper så många byten m.m och så är<br />

det alltid kul att se hur Stockholm kollektivtrafik förbättras och<br />

blir större och större varje dag. Hoppas det blir nåt av det här.<br />

Innan man börjar med järnvägsbyggen i miljardklassen bör<br />

man förbättra kollektivtrafiken mellan grannkommunerna, tex<br />

måste man ta bilen till Sollentuna och Kista. Och varför ska<br />

skattebetalarna betala för att Arlanda har ett koldioxidtak. Vad<br />

säger att trafiken till Arlanda kommer vara det allenarådande<br />

för utvecklingen av regionen.<br />

Vi i Norrort har länge saknat en praktisk förbindelse med<br />

Arlanda. Både för flygresenärer och de som arbetar där. En<br />

förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är ett stort framsteg.<br />

Trafiken behöver inte vara tät utan kan vara koncentrerad till<br />

arbetstid-tider.<br />

51


Torbjörn Eriksson<br />

Ola Johansson<br />

Lennart Erixon<br />

Menna Hagstroem<br />

Inga-Maj Röst<br />

Samrådsredogörelse<br />

Vad skulle det innebära om biltrafiken skulle behöva minska<br />

radikalt pga av utsläpp och priser ? Skulle inte antalet<br />

resenärer öka rätt mycket. Borde inte planeringen utgå från<br />

detta?<br />

Jag tycker att det är en mycket bra ide att bygga ut<br />

Roslagsbanan till Arlanda. Det kommer att få många<br />

människor att välja tåget istället för egen bil eller i synnerhet<br />

taxi. Det är precis såna här saker vi skall göra för en hållbar<br />

framtid. Jag anser att tågen skall stanna vid alla relevanta<br />

hållplatser för att få stor tillgänglighet och enkelhet i systemet.<br />

Att det tar några minuter längre tror jag inte har så stor<br />

betydelse, det kommer ändå att bli ett mycket bekvämt sätt att<br />

ta sig till och från Arlanda.<br />

En sån här tågförbindelse kommer också att bli en mycket<br />

positiv upplevelse för en besökare som flyger in till Arlanda<br />

någonstans ifrån och tex skall besöka ett företag i Vallentuna,<br />

Täby, Danderyd osv. Att bara kunna sätta sig på tåget istället<br />

för att stöka med taxi (och tex riskera att få betala för mycket)<br />

kommer att upplevas oerhört positivt.<br />

Att bygga eller inte bygga ut Roslagsbanan till Arlanda är inte<br />

en fråga för de boende i Markim eller oss stockholmare, det är<br />

en riksangelägenhet.<br />

Sammantaget – en utbyggnad av Roslagsbanan över<br />

socknarna Markim-Orkesta skulle sannolikt medföra en<br />

samhällsekonomisk förlust och även betydande kostnader<br />

utanför kalkylen i form av ett förstört kulturlandskap och<br />

teknologiska inlåsningseffekter. En utbyggnad av tunnelbanan i<br />

kombination med förbättrade tvärförbindelser (tåg eller bussar)<br />

mellan norrortsregionerna och en pendeltågslinje mellan<br />

Arlanda och Stockholms central (eller Älvsjö) skulle<br />

förmodligen vara lönsammare investeringar både för Sverige<br />

och för invånarna i de norra förorterna. Bussförbindelser direkt<br />

till Arlanda eller via pendeltåget Stockholm C – Arlanda (en<br />

upprustning av väg 268 mellan Vallentuna och Upplands-<br />

Väsby är här nödvändig) skulle också innebära en större<br />

flexibilitet i regionens trafikpolitik. I nuläget är det svårt att<br />

beräkna det framtida reseunderlaget för spårbunden trafik till<br />

Arlanda eller ha överblick över vilka tekniska lösningar inom<br />

transportsektorn som kommer att dominera i framtiden.<br />

Konsekvensanalyser bör jämföra och redovisa vilka andra<br />

alternativ det finns för att utveckla kollektivtrafiken i regionen<br />

Stockholm-Nordost-Uppsala.<br />

Luftfartsverket har fått problem. Utsläppen från flygplanen på<br />

Arlanda och från bil- och busstrafiken runt Arlanda gör att<br />

regionen har nåt tacket på de utsläppsrättigheter som är<br />

tillåtna. Om man kan avlägsna bil- och busstrafiken från<br />

Arlanda innebär det att flygplanen kan flyga mer. Kort sagt: de<br />

vinster med renare luft som blir resultatet av minskad bilism tar<br />

flyget igen i form av ökade utsläpp genom fler flygningar.<br />

Socknarna Markim-Orkesta ska inte betala priset att förlora<br />

kultur- och miljöskatter för att lösa luftfartsverkets<br />

utsläppsproblem. Nu är det dags att även luftfartsverket tar sitt<br />

miljöansvar och övergår till miljövänligare flygningar.<br />

52


Samrådsredogörelse<br />

Gunnar Bergström Det blir nog bra, kör vidare.<br />

Matilda Åkesson<br />

Gun Widegren<br />

Eila Sjölund<br />

Kyotoprotokollet innebär att i-länderna ska minska sina utsläpp<br />

av växthusgaser med 5 % under perioden 1990 till 2008-2012.<br />

Enligt protokollet får Sverige öka sina utsläpp med 4 %, men<br />

har istället valt att minska utsläppen med 4 %. Flyget använder<br />

sig av fossila bränslen och påverkar därför växthuseffekten<br />

genom utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Flygets<br />

andel är 3,5 % av den totala klimateffekten från människors<br />

verksamhet. Siffran beräknas stiga i och med att fler väljer att<br />

resa med flyget. Under åren 1990 till 2003 ökade utsläppen av<br />

växthusgas från EU:s internationella luftfart med 73 %.<br />

I idéstudien står ”Förbättringar i kollektivtrafiksystemet ökar<br />

kollektivtrafikandelar i resandet. Miljöeffekterna av de uteblivna<br />

bilresorna är bidrag till minskad klimatpåverkan och en bättre<br />

luftmiljö. Detta blir positiva bidrag i den ekonomiska kalkylen<br />

för Roslagsbanan. I det här fallet blir också uteblivna bilresor<br />

en viktig aspekt mot bakgrund av Arlandas utsläppstak.<br />

Tillsammans med andra åtgärder skapas utrymme för fler<br />

flygrörelser på Arlanda.” (6.1.3)<br />

Alltså, en utbyggd Roslagsbana leder till fler flygavgångar och<br />

därmed mer utsläpp av fossila bränslen från flygplanen. Hur<br />

ska det då gå med det som Sverige lovat efter att ha skrivit<br />

under Kyotoprotokollet?<br />

Utmärkt förslag. Miljömässigt bra och tidsbesparande. Har<br />

förhoppning att Roslagsbanan med turtäthet och sträckning<br />

utvecklas. Banan är inte särkilt störande för intell boende, dock<br />

lite gnissel som bör kunna åtgärdas.<br />

Boende i Skoby har inte nytta av tvärförbindelsen. Möjligen kan<br />

biltrafiken minska på väg 893, men troligen inte.<br />

Sui Söderberg Tycker det verkar bra att förlänga Roslagsbanan till Arlanda.<br />

Samira Alborzi<br />

Karin Hedén<br />

Tycker förslaget är bra. Hänsyn måste tas till de boende längs<br />

banan, men alla kan inte bli nöjda.<br />

Detta projekt är angeläget. Tvärförbindelserna mellan nordost<br />

och nordväst är i dag så gott som obefintliga. Förbindelsen<br />

skulle stimulera arbetspendling mellan de norra förorterna,<br />

underlätta för byte till norrgående tåg och är bra för miljön.<br />

Hänsyn måste tas till det känsliga kulturlandskapet, speciellt i<br />

närheten av Markims kyrka. Påminner om att det var ett<br />

misstag att inte dra tunnelbanan till Täby på 70-talet.<br />

53


Martin Olsson<br />

Ulf Holmström<br />

Anita Bonnevier<br />

Strand<br />

Pia Frisk<br />

Anna Hagberg<br />

Karin Hammarqvist<br />

Niklas Åstrand<br />

Lars Norberg<br />

Samrådsredogörelse<br />

Det är ett mycket bra förslag att skapa en tvärförbindelse<br />

mellan de regionala stadskärnorna i norr. Dessutom är det<br />

väldigt många som pendlar mellan Uppsala och Stockholm.<br />

En utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda ger en bra<br />

bytesmöjlighet på Arlanda för dessa resenärer vilket innebär<br />

att de kan nå arbetsplatser/bostäder i alla de orter som ligger<br />

längs den nuvarande Roslagsbanan och den tilltänkta<br />

utbyggnaden. Med en förlängning av den nya tvärförbindelsen<br />

till Märsta och Sigtuna så kan även dessa orter nås.<br />

När både pendeltågslinjen till Uppsala och den nya<br />

Roslagsbanan till Arlanda står klara så kommer<br />

förutsättningarna till en ökad integreration av<br />

arbetsmarknaderna i nord-ost kommunerna och Uppsala och<br />

Arlanda vara mycket goda. På sikt kommer detta leda till att<br />

det finns ett mycket gott resande underlag för att bygga denna<br />

nya järnväg. Man ska vara medveten om att det tar många år<br />

att få full utdelning på denna investering då det tar tid för folk<br />

att ändra sina vanor tex genom att skaffa ett jobb på ny ort.<br />

Driver verksamhet på Arlanda. Företagen här har svårt att<br />

rekrytera personal pga de dåliga kollektiva förbindelserna.<br />

Många unga har inte råd med bil. En tvärförbindelse bör vara<br />

ett prioriterat projekt. Innan spårförbindelse beslutas bör <strong>SL</strong><br />

arbeta fram ett busslösning som knyter ihop Norrtälje,<br />

Österåker, Täby och Danderyd med Arlanda. Det skulle öka<br />

tillgången till arbetskraft och företagen i norrort kan bättre dra<br />

nyttan av Arlanda.<br />

Behöver inte tåg och skulle ta bilen ändå. Däremot behövs<br />

cykel- och gångbana längs den farliga Frösundavägen.<br />

Generellt positiv till tvärförbindelse. Spåralternativ Mitt och Syd<br />

är ok. Tveksam till alternativet Busstrafik på befintlig<br />

infrastruktur. Trafiksäkerheten på Lindholmsvägen genom<br />

Lindholmen är mycket dålig och så länge säkerheten för<br />

fotgängare inte förbättras önskas ingen ytterligare trafik på den<br />

vägen.<br />

Nästan vilket alternativ som helst skulle vara bättre än nuläget,<br />

men förespråkar spårbundet helst alt Nord för Vallentuna växer<br />

norrut. Banan kommer användas för daglig pendling och ökar<br />

Vallentunas attraktivitet.<br />

Mycket positiv till den föreslagna förlängningen av<br />

Roslagsbanan till Arlanda.<br />

Bra projekt, ju förr det blir klart desto bättre. Tågen på<br />

Roslagsbanan kan då kanske få en välförtjänt uppgradering.<br />

Förespråkar spårbunden trafik med elektrisk drift. Av<br />

klimathänsyn ska energi från kärnkraft, vattenkraft och<br />

förnybara energikällor användas och Arlandabanan är en<br />

komponent i nödvändiga miljösatsningar. Idag tillmäts inte<br />

miljöfrågorna tillräckligt stor vikt. Val av sträckning måste ske<br />

på miljömässiga grunder men i viss mån ta hänsyn till framtida<br />

trafikunderlag från Lindholmen. Vid Arlanda måste anslutning<br />

till järnväg norrut vara bekväm.<br />

54


Per-Bruno Wisth<br />

Marta Triumf<br />

Samrådsredogörelse<br />

Roslagsbanan till Arlanda planeras att dras genom områden av<br />

riksintresse för kulturmiljön som därvid hotas. Markim-Orkesta<br />

är en levande småskalig odlingsbygd i världsklass, samt<br />

Skålhamravägen med bl.a. ett av Sveriges få kvarvarande<br />

områden med odlingsrester från äldre järnåldern och många<br />

runstenar. Tunnelbanan till Arninge ger inga sådana intrång.<br />

Den självklara slutsatsen blir att investeringar i en förlängd<br />

Roslagsbana till Arlanda istället skall läggas på en förlängning<br />

av tunnelbanan till Arninge. Sträckan från NO-kommunerna till<br />

Arlanda kan lättare förses med bättre bussförbindelser.<br />

En vädjan till landstingspolitikerna, förläng tunnelbanan till<br />

Arninge!<br />

Släpp gamla låsningar, tänk om, integrera NO med övriga<br />

Stockholmsområdet med en förlängd tunnelbana.<br />

Är positiv. Vilken sträckning är mindre viktig, viktigast att det<br />

blir av.<br />

Jeanette Lennberg Utmärkt idé för att enkelt och billigt sätt att komma till Arlanda.<br />

Svärd Mycket positiv till utbyggnad av tågtrafiken<br />

Ulla Hyttinge<br />

Vera och Bo<br />

Östberg<br />

Jalonen<br />

Fam. Engstedt<br />

Marie-Louise<br />

Drysén<br />

Leo Oksanen<br />

Claude Verriere<br />

Saleem Chochan<br />

Björn Hägglund<br />

Inger André<br />

Positiv till tvärförbindelse. Underlättar resande från Rydbo till<br />

Arlanda. Bra att inte åka bil eller taxi, inte minst av miljöskäl.<br />

Har väntat länge på en förbindelse via Roslagsbanan till<br />

Arlanda. Stöder det alternativ som beslutas.<br />

Kanske bra med en tvärförbindelse men det viktigaste är att<br />

vägar plogas och sköts bättre, så att det går att ta sig fram till<br />

banan.<br />

Kommer inte utnyttja tvärförbindelsen men ser alternativ Nord<br />

som det bästa.<br />

Jättebra att slippa ta bilen till Arlanda<br />

Tvärförbindelsen är en bra idé. Många åker nu taxi från<br />

Vallentuna till Arlanda.<br />

Har svårt att tro att det blir någon succe. Bra att om det går att<br />

ta tåget norrut utan att åka till centralen, men det tar lång tid<br />

om tåget ska stanna vid varje station. Lågt kundunderlag.<br />

Kommer <strong>SL</strong>-kortet att gälla?<br />

Tycker att en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och<br />

Arlanda vore jättebra.<br />

Projektet är ekonomiskt orealistiskt, miljömässigt tveksamt,<br />

kulturhistoriskt katastrofalt. Föreslår att det omedelbart läggs<br />

ner. Testa snabbussar från Täby C, Arninge och Vallentuna<br />

istället. Notera att intrångsersättningarna kan bli astronomiskt<br />

höga.<br />

Nordostsektorn expanderar och behovet av kollektivtrafik ökar.<br />

Idag används bil och taxi för transport till Arlanda för det finns<br />

inga alternativ. Tvärförbindelsen harmoniserar med EU:s<br />

regelver, te x utsläppsrätter. Spåralternativ Syd är mest<br />

tilltalande.<br />

55


Alexander<br />

Bjureman<br />

Samrådsredogörelse<br />

Tycker det är bra för många längs Roslagsbanan flyger ofta. Är<br />

öppen för alla tre spårlinjedragningar.<br />

Isabel Parra Tycker det är en toppenidé och hoppas det blir av!<br />

Zygmont Rozpedek<br />

Bra för miljön och samhällsekonomiskt riktigt. Ett lyft för<br />

Vallentuna och omliggande kommuner. Förespråkar i första<br />

hand spåralternativ Syd.<br />

Susanne Petterson Tycker det låter bra att Roslagsbanan förlängs.<br />

Okänd<br />

Lilian Blomgren<br />

Annika Kjellström<br />

Christer Brandt<br />

Jag och min familj tycker det är toppen, mycket, mycket bra<br />

tänkt.<br />

Ja det tror jag blir bra. Det spar nog många bilresor och det är<br />

bra för miljön.<br />

Tycker det skulle vara jättebra med tvärförbindelse mellan<br />

Roslagsbanan och Arlanda. Tror det skulle göra Vallentuna<br />

mer attraktivt. Bra förslag även från ett miljöperspektiv.<br />

Är mycket positiv till tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och<br />

Arlanda<br />

Rolf Ohlsson Anser föreslagna åtgärder vara bra.<br />

Nette Carleski<br />

Millis Eidshem, Brf<br />

Linden<br />

Anonym<br />

Bra att <strong>SL</strong> fråger de boende. Positiv till både buss och<br />

spåralternativ. Finns inget naturligt sätt idag förutom bil.<br />

Tycker det skulle vara bra med en tvärbana till Arlanda för det<br />

underlättar för de som arbetar där och även för de boende.<br />

Förslaget är jättebra för nu är alla som arbetar på Arlanda<br />

hänvisade till bil och det är dyrt. Hoppas att projektet kommer<br />

igång snart.<br />

Joanna Laskowski Jättebra med Roslagsbanan till Arlanda.<br />

Peter Ängek<br />

Camilla Crafoord<br />

Hiro Kanakura<br />

Anna Juhlén<br />

Sofia Loving<br />

Michael Rosén<br />

Tycker det är en utmärkt idé. Idag är enda alternativet att ta sig<br />

från Danderyd till arbetet på Arlanda att ta bil, vilket inte är bra<br />

för miljön eller för Alandas maximerade koldioxidutsläpp.<br />

Underbar idé med att förbättra kollektivtrafikförbindelserna till<br />

Arlanda<br />

Äntligen en förbindelse till Arlanda. I stället för att åka bil från<br />

Kragstalund.<br />

Vallentuna växer fort och det är viktigt att infrastrukturen byggs<br />

ut. Dagens vägar och kollektivtrafik kommer inte att räcka.<br />

Förespråkar alla alternativ förutom busstrafik på befintlig<br />

infrastruktur.<br />

Tycker det är jättebra att en tvärförbindelse planeras. Men<br />

tycker det är än viktigare att <strong>SL</strong> satsar mer på tågen till<br />

Stockholm då det är fler och fler som ska in och arbeta. Tågen<br />

är så fulla att det alltid är flera som får stå. Föreslår en buss till<br />

Arlanda några gånger per dag.<br />

Tåg till Arlanda där det gör minst skada på naturen. Bättre<br />

bussförbindelse till nya områden Nyby och kring Lindö<br />

Golfbana.<br />

56


Uno Westman<br />

Peter Löwlund<br />

Kim Byagård<br />

Mårten Sandmark<br />

Diana Guarda<br />

Claes Richter<br />

Ann Petrén<br />

Samrådsredogörelse<br />

Hur får man reseunderlag för den spårbundna trafiken?<br />

Måste planering av ny sträckning av Roslagsbanan ges<br />

markutrymme för normalspår, dubbelspår i framtiden?<br />

Måste kommunerna bygga flerfamiljsbostäder i närheten av<br />

tågstationerna?<br />

Vill ha större tätorter med bra service. Villaägare utnyttjar<br />

sällan kollektivtrafiken. Det är viktigt att snabbt komma till<br />

tågstationerna!<br />

Anser att det finns angelägnare projekt, tex tunnelsbana till<br />

Nacka och Karolinska Sjukhuset. Först därefter kan man<br />

besluta om förlängning av roslagsbanan till Arlanda.<br />

Hoppas verkligen att tågförbindelse byggs! På morgonen och<br />

kvällen åker är de flesta tågen nästan tomma i ena riktningen.<br />

Bra om dessa utnyttjas av resenärer till Arlanda.<br />

Är extrem positiv till utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda. I<br />

eget spår så att monpolet Arlanda Express blir utmanat.<br />

Är positiv till projektet så länge man tar hänsyn till djur och<br />

natur. Det bör vara möjligt att många arbetstillfällen skapas,<br />

inte minst på Roslagsbanan.<br />

Detta är en värdefull satsning för att öka attraktionskraften för<br />

Vallentuna. Det är bra för de boende och framtida boende då<br />

många arbetstillfällen ligger i Arlandaregionen<br />

Anser att alla alternativ verkar vara bra och att det som minst<br />

påverkar markägare och hus ska väljas.<br />

Tomas Remstam Kanonbra idé. Vilken av alternativen spelar ingen roll.<br />

Diana Ekman<br />

Per Gustavsson<br />

Conny Ulvestaf<br />

Ställer sig positiv till projektet. Bedömer att förbindelsen skulle<br />

vara bra för miljön och att linjen skulle få tillräckligt med<br />

resenärer samt att fler skulle bosätta sig utefter dragningen.<br />

Tycker det är väldigt bra med miljövänlig transport till Arlanda<br />

från Nordvästra Stockholm<br />

En fantastiskt bra idé som borde genomföras så snart som<br />

möjligt. Äntligen ett vettigt sätt för oss i Vallentuna och norrort<br />

att ta oss till Arlanda.<br />

Susanna Pettersson Låter bra att förlänga Roslagsbanan till Arlanda.<br />

Elisabeth och<br />

Jörgen Grotteberg<br />

Jan Erngren<br />

Lennart Eriksson<br />

Claes Östlund<br />

Mycket bra att öppna för bussförbindelsen och så småningom<br />

Roslagsbanan till Arlanda. Speciellt viktigt för Täby som nästan<br />

inte har några tvärförbindelser idag. Skynda på utredningen.<br />

Tycker det skulle vara mycket bra med en<br />

kollektivtrafikförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda. Nu<br />

måste man ta bil eller taxi.<br />

Idén är strålande, avlastar övrig trafik och kan vara till stor<br />

fördel för Vallentuna och Täby. Dessutom skapas en alternativ<br />

järnväg ut från Stockholm om järnvägen Stockholm C –<br />

Arlanda får problem.<br />

Saknas idag kollektiv tvärförbindelse Täby-Arlanda. I avvaktan<br />

på beslut om tågförbindelse bör flygbussarna mellan Täby C<br />

och Arlanda återupprättas<br />

57


Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Vi tackar för alla inkomna synpunkter och förslag. Syftet med ett tidigt samrådsmöte är<br />

just att få in synpunkter och förslag samt att identifiera förutsättningar och behov innan<br />

utredningsarbetet sätter igång.<br />

<strong>SL</strong> ska genomföra en förstudie för kopplingen mellan Nordostkommunerna och<br />

Arlanda och ska återrapportera denna förstudie under 2012. Skälen att genomföra en<br />

förstudie är att:<br />

Säkerställa det fysiska utrymme som järnvägen kräver mellan Vallentuna och<br />

Arlanda samt inom flygplatsområdet.<br />

Fördjupa kunskapen om objektet genom t.ex. samråd med berörda aktörer och<br />

allmänhet.<br />

Studera fler lösningar för att nå de uppställda projektmålen.<br />

Förstudien ska enligt fyrstegsprincipen 1 ha ett trafikslagsövergripande perspektiv,<br />

vilket bland annat innebär att även busslösningar kommer att analyseras.<br />

Busslösningar har även den fördelen att de kan binda samman fler start- och<br />

målpunkter som idag ligger utanför Roslagsbanans upptagningsområde.<br />

Syftet med förstudien är att få fram underlag för att bedöma om det är motiverat med<br />

en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda och vilken trafik och sträckning<br />

som i så fall ska rekommenderas. De utredningsalternativ som ska studeras vidare i<br />

förstudien utgår alla från en trafik som sammankopplar de regionala stadskärnorna<br />

Arlanda/Märsta och Täby/Arninge, men hur de tar sig däremellan och hur de angör de<br />

båda regionala stadskärnorna skiljer sig åt. Syftet med detta angreppssätt är att<br />

förutsättningslöst identifiera bästa sträckning för ny kollektivtrafikkoppling för buss eller<br />

spår.<br />

Första steget efter samrådsmötet och genomgång av inkomna synpunkter är att<br />

identifiera linjesträckningar för de på förhand identifierade utredningsalternativen samt<br />

för ytterligare något utredningsalternativ. Därför finns i nuläget ingen mer fakta att<br />

tillgå kring vilken linjesträckning eller vilket utredningsalternativ som sammanvägt<br />

mest fördelaktigt, mer än vad som framkom i idéstudien. Det är däremot vår<br />

förhoppning att förstudien ska kunna identifiera det utredningsalternativ och den<br />

linjesträckning som på bäst sätt:<br />

Ger en attraktiv kollektivtrafik som bidrar till en positiv regionutveckling<br />

Skapar ett robust och långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem för Stockholms län med<br />

goda utblickar mot angränsande län<br />

Förbättrar lägesegenskaperna för de regionala kärnorna och kommunerna i<br />

Stockholm Nord och Nordost.<br />

Binder samman de regionala stadskärnorna Täby/Arninge och Arlanda/Märsta och<br />

förbättra tillgängligheten i relationerna Uppsala – Stockholm Nord – Stockholm<br />

Nordost – den centrala stadskärnan<br />

1 2003 beslutade Sveriges riksdag att fyrstegsprincipen skulle användas i den långsiktiga<br />

planeringen. Principen säger att arbetet med att fastställa behov av ny vägkapacitet och<br />

infrastruktur ska prövas i fyra steg:<br />

I första steget prövar man andra sätt att påverka transportbehovet och färdmedelsvalet än att<br />

bygga, vilket innebär arbete med hållbar plane-ring och beteendepåverkan.<br />

I andra steget prövas åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät, vilket innebär<br />

arbete med hållbart resande.<br />

I tredje steget ska begränsade ombyggnadsåtgärder prövas<br />

Först i fjärde steget handlar det om ren nybyggnation.<br />

58


Samrådsredogörelse<br />

Ökar andelen som väljer att resa med kollektivtrafiken<br />

Ger en begränsad miljöpåverkan<br />

Planeras med och inte mot det rika kulturlandskapet<br />

Ger en ekonomiskt effektiv kollektivtrafik; såväl samhällsekonomiskt som<br />

företagsekonomiskt.<br />

<strong>SL</strong> är väl medvetna om det rika kultur- och miljölandskapet, vilket är unikt i sitt slag.<br />

Det är en målsättning för förstudien att eventuell ny infrastruktur mellan Täby,<br />

Vallentuna och Arlanda på bästa sätt måste planeras med och inte mot det rika<br />

kulturlandskapet. Länsstyrelsen, som sitter i förstudiens projektgrupp, anser att en<br />

infrastruktursatsning i enlighet med spåralternativ mitt och spåralternativ nord, skulle<br />

vara liktydigt med påtaglig skada på Markim och Orkesta socknar, vilka är klassade<br />

som riksintresse för kulturmiljövården. Förstudien kommer därför i största möjliga mån<br />

försöka undvika linjesträckningar genom dessa socknar.<br />

Beskrivning av miljökonsekvenserna utarbetas i första hand med utgångspunkt från<br />

Trafikverkets Publikation 2011:090, Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och<br />

järnvägar (3.6 Förstudie). Underlag inhämtas från Länsstyrelsen, berörda kommuner.<br />

Trafikverket, SGU, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet mfl. Med hänsyn till att<br />

miljökonsekvensanalysen ska vara tillräckligt detaljerad för en jämförande bedömning<br />

av utredningsalternativ utförs analysen mer djupgående där det finns behov. Det<br />

kommer även redovisas vilka osäkerheter som finns i bedömningarna av<br />

miljökonsekvenser. En underlagsrapport kommer att tas fram som innehåller<br />

miljöförutsättningar och miljöbedömning för studerade alternativ. Rapporten kommer<br />

innehålla lättfattliga beskrivningar och tydliga illustrationer i form av kartor och foton.<br />

Idéstudien visade att samhällsekonomiskt är kostnaderna för en förlängning av<br />

Roslagsbanan till Arlanda större än nyttorna, med en kostnadskvot kring 0,2 (dvs<br />

nyttorna motsvarade 20 % av kostnaderna). Men de samhällsekonomiska<br />

beräkningarna beror till stor del på olika omvärldsfaktorer såsom befolkningstillväxt,<br />

bensinpriser, miljöavgifter på Arlanda, biljettpriser mm. Om till exempel bilavgifter<br />

skulle införas på Arlanda bedöms nyttorna öka och till att motsvara 40 % av<br />

kostnaderna. I denna förstudie ska även busslösningar studeras, vilka kan ge en<br />

annan samhällsekonomiskkalkyl.<br />

I en samhällsekonomisk kalkyl sätts nyttan för ett objekt i relation till de kostnader som<br />

uppstår. I princip ska alla konsekvenser av att genomföra ett projekt ingå. Men det<br />

finns vissa typer av nyttor som av olika skäl inte enkelt kan beräknas, och därmed inte<br />

kan inkluderas i en kvantifierad samhällsekonomisk kalkyl. Till sådana ”icke<br />

beräkningsbara nyttor” hör påverkan på stads-, natur- och kultur-miljö, långsiktiga<br />

effekter på lokalisering och bilinnehav, samt delar av de långsiktiga effekterna på<br />

ekonomiska faktorer som sysselsättning och tillväxt.<br />

Det är en målsättning i denna förstudie att en satsning på kollektivtrafiken ska vara<br />

samhällsekonomiskt försvarbar, därför kommer samhällsekonomiska analyser<br />

genomföras för samtliga utredningsalternativ. Om det är motiverbart med en ny<br />

kollektivtrafikförbindelse är det vårt mål att den kollektivtrafiklösning som väljs ska ge<br />

en ekonomiskt effektiv kollektivtrafik; såväl samhällsekonomiskt som<br />

företagsekonomiskt.<br />

Eftersom det finns flera faktorer som påverkar den samhällsekonomiska bedömningen<br />

så kommer det genomföras en rad lika kärnslighetsanalyser för att ta höjd för dessa<br />

osäkerheter.<br />

59


Samrådsredogörelse<br />

4.8 Synpunkter som ej berör denna förstudie<br />

Namn Synpunkt<br />

Stefan Eriksson<br />

Ingemar Angell<br />

Jag önskar härmed lämna synpunkter på planerna för<br />

dubbelspår på Roslagsbanan från Vallentuna station och norrut.<br />

Jag har en fastighet som ligger på östra sidan om<br />

järnvägsspåret precis norr om Vallentuna station. Fastigheten<br />

heter Vallentuna Vallentuna-Rickeby 1:114, och är det f.d.<br />

lokstallet till Roslagsbanan.<br />

Det är viktigt att ni redan nu planerar för att dubbelspåret skall<br />

anläggas på den västra sidan av järnvägsspåren, så att<br />

utbyggnaden görs på den kommunala marken och inte på min<br />

privata mark.<br />

Det finns gott om plats på västra sidan om järnvägsspåret för<br />

utbyggnad. Vägen som går väster om järnvägen går i en kurva<br />

norr om Vallentuna station, och den kurvan kan med fördel rätas<br />

ut och ge plats för breddning av järnvägen. Om man skulle vilja<br />

bredda mycket så är det gott om plats även att flytta vägen det<br />

som behövs.<br />

Det är däremot till mycket stor skada om breddning skulle ske<br />

österut som en del ritningsförslag visar. En breddning österut<br />

skulle förstöra min fastighet totalt eftersom den redan idag är<br />

väldigt smal, endast 16 m där den är som bredast. Även en<br />

ytterst liten breddning skulle göra min fastighet omöjlig att bygga<br />

på och förstöra värdet katastrofalt. Därtill skulle det finnas risk<br />

för att det före detta lokstallet skulle stå i vägen om man breddar<br />

österut. Lokstallet är det sista gamla huset från Vallentunas<br />

storhetstid med eget tegelbruk.<br />

Det måste också uppmärksammas att <strong>SL</strong> har byggt<br />

järnmvägsspår och satt ledningsstolpar på min mark utan lov vid<br />

en tidigare ombyggnad av Roslagsbanan för drygt 10 år sedan.<br />

Jag har fortfarande inte fått ersättning för det intrånget och aldrig<br />

godkänt intrånget. Se tidigare dokumentation i ärendet i ert<br />

arkiv.<br />

Det är viktigt att järnvägsspåret och ledningsstolparna flyttas till<br />

sina ursprungliga lägen västerut vid ombyggnaden, och att det<br />

nuvarande olovliga läget inte ses som något godkänt läge att<br />

bygga vidare utifrån på min fastighet.<br />

Saknar järnvägsförbindelsen Arlanda-Märsta i den senaste<br />

presentationen. Det sker en kraftig befolkningsökning i Sigtuna<br />

och samtidigt många nya arbetsplatser i Rosersberg. Vill höra<br />

<strong>SL</strong>:s uppfattning i frågan om Märsta bangård som fanns i<br />

nationella planen 2012-2015 och fördelningen järnvägstrafik<br />

Märsta/Arlanda i stråket Stockholm-Uppsala.<br />

60


Johan Svedberg<br />

Danderydsbor<br />

mot buller<br />

Samrådsredogörelse<br />

Trafiknämnden inom Landstinget har informerat kring<br />

moderniseringen av den röda tunnelbanelinjen vilket kommer att<br />

leda till en avsevärd kapacitetshöjning. Med detta steg framåt så<br />

har man underlättat för en smidigare och effektivare trafik. Det<br />

vore därför ett rätt steg att återvända till den ursprungliga planen<br />

och dra den röda tunnelbanelinjen vidare främst till Täby<br />

Centrum och i ett längre perspektiv till Arninge. Projektering och<br />

planering har redan skett när den tidigare planen sjösattes. En<br />

tunnelbanedragning öppnar också för en framtida ny linje mellan<br />

Danderyds sjukhus över Edsberg, Sollentuna och fram till Kista.<br />

Härigenom nås två av Stockholms största sjukhus på ett smidigt<br />

sätt för såväl som vårdsökande som arbetstagande. Idag så<br />

stiger stora mängder av resande av i Mörby från Roslagsbanan<br />

och från bussar i Mörby C och vid sjukhuset för att resa vidare<br />

med tunnelbanan. Redan detta visar att behoven av en återgång<br />

till grundplan om trafikering till Täby C finns. Vidare medför<br />

utbyggnaden av Täby C att det vore naturligt med en tunnelbana<br />

hela vägen fram och med en uppgång in i centret, en annan in i<br />

parkeringsanläggningen och ytterligare två uppgångar i det nya<br />

bostadsområdet på Galoppfältet.<br />

I fallet med Danderyd så tycks man inte åstadkommit någon<br />

MKB som utvisar effekterna av den kapacitetshöjning som just<br />

nu pågår. Därmed vet man inte heller de verkliga kostnaderna<br />

för detta projekt – och redan detta är anmärkningsvärt.<br />

Frånvaron av en MKB bör vara en del av de överklagande till<br />

Miljödomstolen som är en oundviklig del av detta projekt.<br />

Behovet av mer tunnelbana kommer fram med allt större kraft<br />

och allt oftare. Solna kommun begär tunnelbana, Nacka<br />

kommun gör detsamma och en majoritet av boende och resande<br />

i Danderyd gör det också. Företagare i ”nya” Täby C ser det<br />

positiva i tunnelbanan. Det är i dessa områden som folk bor,<br />

lever, arbetar och behöver resa. Att då styra över medel till ett<br />

projekt som uppvisar så låg samhällsnytta på investerad krona<br />

som Arlandabanan, är helt enkelt inte acceptabelt.<br />

Banverkets förstudie avseende infrastruktursatsningar inom<br />

Nordostsektorn pekar just på att en kombination av röd och grön<br />

tunnelbana är den mest acceptabla lösningen. Vad är det som<br />

gör att man anstränger sig så mycket att göra saker som inte<br />

utredningen stödjer? Jag tror att det är hög tid att ansvariga<br />

redovisar sina bevekelsegrunder och från det vi sett och hört så<br />

här långt så övertygar man inte!<br />

Vi ser en förlängning av tunnelbanan till Täby som det enda som<br />

långsiktigt kan leda till att bullrig och farlig genomfartstrafik i vår<br />

kommun minskar. Det är också den trafiklösning som är<br />

samhällsekonomiskt mest lönsam. Vi vill att denna lösning ska<br />

förverkligas snarast. På kort sikt vill vi se effektiva åtgärder mot<br />

trafikbullrer. Alla tjänar på tunnelbana till Täby. Resenärer från<br />

nordostkommunerna kan byta från Roslagsbanan och buss till<br />

tunnelbana i Täby/Arninge i stället för vid Östra station.<br />

Roslagsbanan och E18 genom Danderyd och Täby avlastas<br />

mycket av dagens genomfartstrafik. Dyrbara investeringar bl a i<br />

planskilda korsningar som förstör boendemiljön i Danderyd blir<br />

onödiga.<br />

61


Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Parallellt med förstudien arbetar <strong>SL</strong>, i samarbete med Stockholms läns samtliga<br />

kommuner, med att ta fram en stomnätsstrategi för Stockholms län. Denna strategi<br />

ska ge riktlinjer för stomtrafikens utveckling i Stockholms län fram till år 2030. Denna<br />

strategi kommer bl a identifiera lämpliga stråk för stomtrafik mellan kommuncentrum<br />

och regionala stadskärnor i hela länet och tittar då t ex på olika möjliga förlängningar<br />

av tunnelbana och tvärbana. Strategin får därför en viktig uppgift att foga samman<br />

resultat och slutsatser från den aktuella förstudien med utvecklingen av övriga delar<br />

av stomnätet. Flera av de inkomna förslagen på linjestreckningar kan därför komma<br />

att prövas inom ramenför stomnätsstrategin.<br />

Avseende synpunkterna på planerna för dubbelspår på Roslagsbanan från Vallentuna<br />

station och norrut, så kommer denna fråga hanteras av dubbelspårsprojektet<br />

Vallentuna – Lindholmen.<br />

62


Samrådsredogörelse<br />

5 Remisssvar och yttranden av organisationer<br />

5.1 Norrvatten<br />

K.Kronheffer, Norrvatten<br />

5.2 Lantmäteriet<br />

Yttrande<br />

2011-12-07<br />

Ärendenummer<br />

AB409-2011/219<br />

Förrättningslantmätare<br />

Ewa Brodén och Martin Tevall<br />

Ärende Förstudie för tvärförbindelse<br />

mellan Roslagsbanan och<br />

Arlanda<br />

5.3 Fortum<br />

Kommun:<br />

Vallentuna och<br />

Sigtuna<br />

Norrvatten har inga ledningar inom det<br />

aktuella området och har därför inga<br />

synpunkter att framföra angående förslagen.<br />

Län:<br />

Stockholm<br />

Lantmäteriet har i dagsläget inga<br />

erinringar i ärendet.<br />

Från: Axelsson Birgit <br />

Datum: 16 december 2011 10:05:13 CET<br />

Till: "malin.gibrand@trivector.se" <br />

Ämne: Tvärförbindelse Roslagsbanan-Arlanda<br />

Fortum Värme anför följande som svar på ovanstående remiss:<br />

arlandataby@sl.se<br />

Vi har fjärrvärmeledningar i Täby som kan bli påverkade. Fortsatt utredning får visa<br />

om behov av flytt finns. Kontaktperson hos Fortum är Hans Jakobsson som nås på tel<br />

08-671 70 00<br />

Vänliga Hälsningar<br />

Birgit Axelsson<br />

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

<strong>SL</strong> tackar för Fortums synpunkter vilka kommer att utgöra underlag i den fortsatta<br />

planeringen.<br />

63


5.4 Trafikverket<br />

Samrådsredogörelse<br />

64


Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Tack för Trafikverkets synpunkter och förslag. Trafikverket finns representerade i<br />

förstudiens projektgrupp, vilket borgar för att vi på bästa sätt ska kunna ta hänsyn till<br />

era inkomna synpunkter i arbetet med förstudien. Denna förstudie är avgränsad till att<br />

studera kopplingen Täby-Vallentuna-Arlanda och vad en förlängning till Märsta skulle<br />

kunna ge. Inom <strong>SL</strong>:s arbete med framtagande av en stomnätsstrategi för Stockholms<br />

län kommer däremot kopplingen Bålsta-Sigtuna-Märsta-Arlanda att studeras för att se<br />

om det finns tillräckligt resandeunderlag för att motivera någon form av stomtrafik.<br />

65


5.5 Roslagsvatten<br />

Samrådsredogörelse<br />

66


Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Tack för Roslagsvattens synpunkter. I beskrivningen av de olika alternativens<br />

miljöpåverkan omfattas dagvattenhantering och påverkan på det allmänna<br />

dagvattensystemet. Möjliga konsekvenser pekas ut och översikliga åtgärder i form av<br />

principlösningar redovisas. Till framtida utredningar hör att studera dessa frågor<br />

närmare, bl a i en Miljökonsekvensbeskrivning. Information och synpunkter från<br />

Roslagsvatten kommer utgöra viktiga underlag för senare skeden.<br />

67


5.6 PRO<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

<strong>SL</strong> tackar för PROs synpunkter vilka kommer att utgöra underlag i den fortsatta<br />

planeringen.<br />

68


5.7 Svenska Kraftnät<br />

Samrådsredogörelse<br />

69


Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

<strong>SL</strong> tackar för Svenska Kraftnäts synpunkter vilka kommer att utgöra underlag i den<br />

fortsatta planeringen.<br />

70


5.8 Airport City<br />

Samrådsredogörelse<br />

Remissvar från Airport City avseende samråd om en förstudie kring en<br />

tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda<br />

Stockholm den 14 december 2011<br />

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan Swedavia AB, Sigtuna kommun och<br />

det privata fastighetsutvecklingsbolaget Arlandstad Holding AB. Det är också den<br />

geografiska platsen omfattande de tre aktörernas markinnehav i området kring<br />

Arlanda, totalt ca 800 hektar. Uppdraget för de kommande åren är att bygga en<br />

flygplatsstad, något som i dagsläget inte finns. Inriktningen och fokus ligger på att<br />

skapa ett världsledande centrum för hållbarhet och Cleantech. Detta kommer att bli<br />

nästa stora kunskapskluster i Stockholmsregionen. Flygplatsstaden ska byggas på ett<br />

sätt som skapar liv och hållbarhet samt med höga arkitektoniska standarder. Inom<br />

området arbetar idag drygt 20 000 personer och målet är att skapa förutsättningarna<br />

för närmare 50 000 arbetstillfällen inom en tioårsperiod fram till 2021.<br />

För att flygplatsstaden ska kunna bli verklighet krävs en fungerande och utbyggd<br />

kollektivtrafik till området. En förlängning av Roslagsbanan är därför mycket viktig att<br />

få till stånd. Stockholmsregionen växer i hög takt och det förutsätter en planering både<br />

för bostäder och för arbetsplatser. En förstudie bör därför inkludera de planer som<br />

finns för Airport City Stockholm och den kraftiga expansion av arbetsplatser som<br />

planeras i området. Eftersom verksamheten kommer att växa finns behov av fler<br />

stationer än enbart Arlanda flygplats. Detta bör också beaktas i en förstudie.<br />

Samhällsekonomiskt är det av stor betydelse att ta hänsyn till dessa planer, då vikten<br />

av kollektivtrafik kommer att öka i det aktuella området.<br />

Bästa hälsningar<br />

Kristna Alvendal, Direktör<br />

kristina.alvendal@airportcitystockholm.com<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Tack för ert yttrande. Swedavia och Sigtuna kommun finns representerade i<br />

förstudiens projektgrupp, vilket borgar för att vi på bästa sätt ska kunna ta hänsyn till<br />

de planer som finns för Airport City Stockholm.<br />

71


Samrådsredogörelse<br />

5.9 Länsstyrelsen i Stockholms län<br />

Kulturmiljöenheten<br />

Michael Olausson<br />

08-7855058<br />

YTTRANDE<br />

Datum<br />

2012-01-19<br />

Beteckning<br />

431-28138-<br />

2011<br />

Angående idéskissen inför genomförande av förstudien rörande<br />

tvärförbindelsen mellan Roslagsbanan och Arlanda, Vallentuna och Sigtuna<br />

kommuner<br />

Länsstyrelsen har tagit del av idéskissen rörande en tvärförbindelse mellan<br />

Roslagsbanan och Arlanda. I den regionala utvecklingsplanen för<br />

Stockholmsregionen (RUFS 2010) finns ett antal yttre regionala områden med<br />

stora utvecklingsmöjligheter, Täby/Arninge är ett, Arlanda/Märsta ett annat.<br />

Arlanda och dess närområde är ett av länets större arbetsplatsområden. Tanken<br />

med den nu aktuella idéskissen är att binda samman dessa två regionala<br />

stadskärneområden för att på så vis förbättra tillgängligheten till och från<br />

Arlanda och mellan arbetsmarknaderna i nordostkommunerna. Storstockholms<br />

Lokaltrafik <strong>SL</strong>, anger i sin samrådsinbjudan, att den planerade förstudien är<br />

tänkt att undersöka möjligheterna till att förbättra kollektivtrafiken mellan ovan<br />

nämnda stadsdelskärnor.<br />

<strong>SL</strong> anger att målet är en förbättring av kollektivtrafiken, att satsningen är<br />

samhällsekonomiskt försvarbar och att satsningen medför en ökning av<br />

kollektivtrafiken och därmed en minskning av privatbilismen. Målsättning är<br />

dessutom att en eventuellt ny infrastruktur mellan Roslagsbanan och Arlanda<br />

”planeras med och inte mot det rika kulturlandskapet”. Med tanke på<br />

sistnämnda påpekande från <strong>SL</strong> vill länsstyrelsen anföra följande:<br />

De tre alternativen man för fram i idéskissen, kallade Nord, Syd och Mitt har<br />

varierande storlek på de studerade stråken runt en tänkt sträckning. Berörda<br />

socknar i Sigtuna kommun är Husby Ärlinghundra och Skånela, i Vallentuna<br />

kommun Vallentuna, Orkesta och Markims socknar. Av olika skäl har socknar<br />

som Skånela men framför allt Markim och Orkesta inte kommit att påverkas<br />

nämnvärt av ny bebyggelse sedan slutat av 1800-talet. Detta har bidragit starkt<br />

till att bevara en ålderdomlig väl sammanhållen småskalig jordbruksbebyggelse<br />

med rötter i den äldre järnålderns landskap. Området uppvisar en tydlig<br />

bebyggelsekontinuitet från den äldre järnålderns landskap, gårdar och gravfält<br />

till de historiskt kända gårdarna och byarna. Ett förhållande som även innebär<br />

att vi har ett storstadsnära kulturlandskap som är överblickbart och tillgängligt<br />

för boende men även för en större allmänhet. Orkesta socken med sitt mer<br />

småbrutna landskap skiljer sig från det flacka slättområdet i Markim med<br />

kyrkan som ett självklart centrum. Bebyggelsekontinuiteten och ett successivt<br />

förändrat landskapsutnyttjande är synnerligen tydligt och visuellt gripbart i<br />

Markim. Här har landhöjningen medfört landvinningar som direkt kan avläsas i<br />

72


Samrådsredogörelse<br />

fornlämningar och bebyggelsens skiftande lokalisering. Markim och Orkesta<br />

men även Skånela, är en av Stockholms läns mest fornlämningsrika områden<br />

och är därmed särskilt bevarandevärda.<br />

Markim och Orkesta socknar är sedan en tid klassade som riksintresse för<br />

kulturmiljövården K74. Området är så pass betydelsefullt att det år 1995 blev<br />

uppsatt på UNESCO:s tentativa lista över framtida möjliga världsarv. En<br />

infrastruktursatsning i enlighet med det norra och mellersta stråket, skulle<br />

enligt länsstyrelsen vara liktydigt med påtaglig skada på riksintresset.<br />

På ett möte i december 2011 med konsulter från ÅF, påtalade vi, av ovan<br />

framförda skäl, det olämpliga med förslagen Norr och Mitt, och att det enda<br />

framkomliga ligger i att genomföra en förstudie kring alternativet Syd.<br />

Länsstyrelsen vill därför återigen framhålla denna vår bestämda uppfattning.<br />

Inför planeringen av den kommande förstudien är det väsentligt att personer<br />

med relevant kulturgeografisk och arkeologisk kompetens aktivt dras med i<br />

arbetet. Länsstyrelsen kan bidra med kunskap och förslag i sammanhanget.<br />

Vänligen<br />

Michael Olausson<br />

1:e antikvarie<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Tack för Länsstyrelsens yttrande. Länsstyrelsen finns representerade i förstudiens<br />

projektgrupp, vilket borgar för att vi på bästa sätt ska kunna ta hänsyn till inkomna<br />

samrådssynpunkter. Då Länsstyrelsen anser att en infrastruktursatsning i enlighet<br />

med spåralternativ mitt och spåralternativ, skulle vara liktydigt med påtaglig skada på<br />

Markim och Orkesta socknar vilka är klassade som riksintresse för kulturmiljövården,<br />

kommer vi inom förstudien i största möjliga mån att försöka undvika linjesträckningar<br />

genom detta område.<br />

73


Samrådsredogörelse<br />

5.10 Stockholms Vandrareförening<br />

74


Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Samrådsredogörelse<br />

Tack för Stockholms Vandrareförenings synpunkter. Vårt mål är att föra en öppen<br />

dialog och bjuder in föreningen att följa ärendets utveckling. På <strong>SL</strong>:s hemsida kommer<br />

senaste status angående förstudiens utveckling finnas tillgänglig. Det är vårt mål att<br />

eventuell ny infrastruktur ska planeras med och inte mot det rika miljö- och<br />

kulturlandskapet. Om ny infrastruktur blir aktuell är det viktigt att bl a tillgodose<br />

djurlivets och friluftslivets möjligheter att korsa vägen/banan, så att den inte skapare<br />

en barriär. Inom förstudien kommer vi att konsekvensbeskriva barriäreffekterna av<br />

olika utredningsalternativ.<br />

75


5.11 Svenska Turistföreningen<br />

Samrådsredogörelse<br />

Roslagsbanekretsen har tagit del av <strong>SL</strong>:s ”Förstudie tvärförbindelse mellan<br />

Roslagsbanan och Arlanda” och får härmed lämna följande synpunkter.<br />

Vi upplever det som mycket positivt att behovet av tvärförbindelser mellan länets norra<br />

kommuner och Arlanda uppmärksammas. Studien visar på tre alternativa sträckningar<br />

för en förlängning av Roslagsbanans västra gren från Vallentuna till Arlanda. Ett fjärde<br />

alternativ som nämns är förbättrad bussförbindelse Arninge – Upplands Väsby när väg<br />

268 byggts om.<br />

De olika alternativen i idéstudien är grovt skissade och vi har på nuvarande<br />

utredningsstadium inga specifika synpunkter. Vi vill dock generellt poängtera att<br />

största möjliga hänsyn måste tas till det rörliga friluftslivet och påverkan på<br />

kulturminnen ska undvikas så långt det är möjligt. Vid en linjedragning enligt det norra<br />

alternativet kan knappast negativ påverkan undvikas på kulturlandskapet Markim –<br />

Orkesta som är av riksintresse. Vi anser därför att de sydliga alternativen bör<br />

prioriteras i det fortsatta utredningsarbetet.<br />

I Trafikverkets förstudie av nytt resecentrum i Arninge föreslås inrättandet av en<br />

stombusslinje från Arninge via Vallentuna till Arlanda, eftersom resecentrumet anses<br />

bli en självklar punkt att koppla till Arlanda. En sådan direktlinje är viktig för resenärer<br />

till Arlanda från länets nordöstra kommuner. Att tvingas till ytterligare omstigningar till<br />

Roslagsbanan i Vallentuna eller till tåg i Upplands Väsby gör att många kommer att<br />

föredra bilresandet tror vi.<br />

Roslagsbanekretsen anser slutligen att det är viktigt att kollektivtrafiken i nordöstra<br />

sektorn förbättras samtidigt som friluftslivets frågor uppmärksammas. Vi önskar också<br />

att det finns utrymme för ”Runrike”, ”Gröna Kilar” och andra ”smultronställen” i<br />

framtiden. Därmed vill vi gärna bistå med synpunkter i det fortsatta planeringsarbetet<br />

och ser fram emot att få ta del av mer detaljerad information om planläggningsarbetet<br />

när sådan finns tillgänglig.<br />

För STF Roslagsbanekretsen<br />

2012-02-02<br />

Thomas Malmsten Karl Hellström<br />

Ordförande Omvärldsbevakare<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Tack för Svenska Turistföreningens samrådsyttrande. Vårt mål är att eventuell ny<br />

infrastruktur ska planeras med och inte mot det rika kultur- och miljölandskapet. Inför<br />

samrådet har samrådsyttrande även inkommit från Länsstyrelsen som anser att en<br />

infrastruktursatsning i enlighet med spåralternativ mitt och spåralternativ, skulle vara<br />

liktydigt med påtaglig skada på Markim och Orkesta socknar, vilka är klassade som<br />

riksintresse för kulturmiljövården. Förstudien kommer därför i största möjliga mån<br />

försöka undvika linjesträckningar genom dessa socknar. Förstudien genomförs med<br />

ett trafikslagsövergripande angreppssätt, vilket innebär att både buss- och<br />

spårlösningar kommer att prövas. För de busslösningar som prövas kommer Arninge<br />

resecentrum vara en viktig punkt att försöka angöra.<br />

76


Samrådsredogörelse<br />

5.12 Vallentuna naturskyddsförening<br />

Vallentuna naturskyddsförening vill framföra följande synpunkter angående planer på<br />

förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.<br />

Vi är i princip positiva till förslag som innebär förbättrade kommunikationer till Arlanda<br />

och som kan underlätta resande i området och erbjuda alternativ till biltrafik. Vi kan i<br />

dagsläget inte ta ställning till om en förlängning av Roslagsbanan är den bästa<br />

lösningen eller om utbyggd busstrafik är att föredra.<br />

Av de tre föreslagna järnvägsstråken Nord, Mitt och Syd anser vi att Nord och Mitt bör<br />

avvisas eftersom de till stor del går genom områden av riksintresse för<br />

kulturmiljövården (Markim-Orkesta). En järnvägsdragning genom dessa områden<br />

skulle innebära alltför stora ingrepp i skyddsvärda kulturlandskap och är inte heller<br />

förenligt med miljöbalkens bestämmelser kap 3:6 om skydd för områden av<br />

riksintresse. Enligt miljöbalken ska sådana områden skyddas mot åtgärder som<br />

innebär påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön.<br />

Alternativ Syd anser vi är det stråk som ger minst ingrepp i värdefulla kulturlandskap<br />

men även detta alternativ medför ingrepp i ett skogsområde av lokalt värde för<br />

friluftsliv och även ingrepp i odlingslandskap med fina hagmarker. Spårdragningen<br />

skapar även en barriäreffekt i landskapet. Det är angeläget att i de fortsatta<br />

förstudierna närmare följa upp vad som kan göras för att minska barriäreffekten, t ex<br />

att längs vissa sträckor dra spåret i tunnel och/ eller bygga ekodukter som underlättar<br />

passage för människor och djurliv.<br />

En nackdel med Alternativ Syd är att boende i Lindholmen måste ta sig till<br />

Molnby/Vallentuna för att ansluta. Eftersom Lindholmen sannolikt kommer att få<br />

kraftigt utökat invånarantal i framtiden, bör möjligheterna undersökas om att låta<br />

Alternativ Syd utgå från en punkt strax söder om Lindholmen, i stället för Molnby som<br />

nu föreslagits.<br />

Ytterligare ett alternativ som vi anser bör undersökas närmare är en nordligare<br />

sträckning av järnvägsspåret, dvs norr om riksintresseområdet Markim-Orkesta. Detta<br />

skulle visserligen innebära en något längre sträckning, längre restid och förmodligen<br />

högre kostnad. Nackdelarna bör dock vägas mot väsentligt minskade intrång i<br />

känsliga landskapsmiljöer.<br />

Vi ser med tillförsikt fram emot att få ta del av förstudiens utfall och ser fram emot att<br />

få återkomma med ytterligare synpunkter när ett mer detaljerat sakunderlag föreligger.<br />

Styrelsen för Vallentuna naturskyddsförening<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Tack för Vallentuna naturskyddsförenings samrådsyttrande. Vårt mål är att eventuell<br />

ny infrastruktur ska planeras med och inte mot det rika kultur- och miljölandskapet.<br />

Inför samrådet har samrådsyttrande även inkommit från Länsstyrelsen som anser att<br />

en infrastruktursatsning i enlighet med spåralternativ mitt och spåralternativ, skulle<br />

vara liktydigt med påtaglig skada på Markim och Orkesta socknar, vilka är klassade<br />

som riksintresse för kulturmiljövården. Förstudien kommer därför i största möjliga mån<br />

försöka undvika linjesträckningar genom dessa socknar.<br />

Om ny infrastruktur blir aktuell är det viktigt att bl a tillgodose djurlivets och friluftslivets<br />

möjligheter att korsa vägen/banan, så att den inte skapare en barriär. Hur detta kan<br />

uppnås kommer belysas om ny infrastruktur blir aktuell och kan lösas på olika sätt, t<br />

ex genom ekodukter eller broar för allt från groddjur till vilt.<br />

I idéstudien studeras en nordligare sträckning, men det visade sig att vara svårt att<br />

motivera de längre restiderna och större investeringskostnaderna som en sådan<br />

sträckning skulle ge. Lindholmen blir därför svår att nå utan stora ingrepp i<br />

kulturlandskapet, men finns fortfarande med som ett utredningsalternativ.<br />

77


5.13 Markims hembygdsförening<br />

Samrådsredogörelse<br />

Roslagsbanan till Arlanda kan på sikt vara en god idé för att skapa bättre förbindelser<br />

mellan de regionala stadskärnorna Arlanda/Märsta och Täby centrum/Arninge.<br />

Det som är viktigt att beakta vid framtagande av alternativa sträckningar är det<br />

kulturmiljöhistoriska landskapet i Markim. På ett väldigt tydligt sätt går det att utläsa de<br />

olika landskapsutnyttjandena som skiftat efter hur landhöjningen gått och havet dragit<br />

sig bort från slätten. Historien om Markim går att förstå genom att studera landskapet.<br />

Markim är av riksintresse för kulturmiljön, K74, och ska skyddas från påtaglig skada.<br />

Enligt Vallentuna kommuns Kulturmiljöprogram 2010 bör en framtida översyn av<br />

riksintressets utbredning inkludera gårdarnas utmarker, det vill säga skogen.<br />

Kulturmiljövården anser alltså att även utmarkerna har ett högt värde tillsammans med<br />

det öppna landskapet då det hjälper till att berätta om det historiska landskapet.<br />

Sedan 1969 ingår Markims kyrka i skydd för landskapsbilden enligt § 19 i f.d.<br />

naturvårdslagen. Det innebär att området är belagt med nybyggnadsförbud.<br />

Motsvarande bestämmelser finns numera i miljöbalken 3 kap. 6 §. En eventuell<br />

järnväg eller väg måste anläggas med behörigt avstånd från kyrkan.<br />

Markim är en levande jordbruksbygd där människor sedan förhistorisk tid brukat<br />

jorden. Det är en av anledningarna till att området fördes upp som en presumtiv<br />

kandidat till UNESCO:S världsarvslista. Den levande jordbruksbygden är viktig och får<br />

inte förringas i betydelse. Jordbrukarna i Markim håller landskapet öppet och bidrar till<br />

den biologiska mångfalden samtidigt som de bedriver ett stadsnära jordbruk som<br />

medför närproducerat till storstadsregionen Stockholm. En tvärförbindelse till Arlanda<br />

genom den produktiva jordbruksmarken skulle försvåra för socknens lantbrukare att<br />

driva ett rationellt jordbruk med omvägar för att ta sig till de olika åkerjordarna. Även<br />

Vallentuna kommun poängterar, i sin översiktsplan från 2010, att byggnation på<br />

landsbygden kräver att hänsyn tas till jordbruket.<br />

I inbjudan till samråd anges att planeringen av ny infrastruktur ska göras "med och inte<br />

mot det rika kulturlandskapet". Vi anser att de tre presenterade förslagen alla innebär<br />

en klar motsägelse mot denna målsättning, då varje ingrepp av sådan storleksordning<br />

skulle ge förödande skador i ett så känsligt område. Det kan inte nog betonas att en<br />

kulturhistorisk miljö utgörs av en helhet av jordbruk, bebyggelse, vägar och landskap.<br />

Förutom det ingrepp som själva järnvägs- eller vägbanken skulle utgöra, skulle de<br />

tillfartsvägar som skulle krävas för arbetsfordon under byggtiden göra obotliga skador<br />

på landskapet.<br />

Vi anser att det är av yttersta vikt att infrastrukturfrågan i regionen får en lösning. Den<br />

tilltagande trafiken på Markims vägar ser vi från hembygdsföreningens sida som ett<br />

bekymmer. Detta vägnät måste snarast avlastats från genomfartstrafik.<br />

Vi vill uppmana <strong>SL</strong> och berörda kommuner att söka lösningar i ett vidare perspektiv<br />

istället för att ensidigt fokusera på "kortaste väg". Ett alternativ som tidigare<br />

diskuterats gällande kopplingen Roslagsbanan – Arlanda är en sträckning mellan<br />

Frösunda och Arlanda. Denna sträckning passerar inte kulturområden av riksintressen<br />

och hamnar till största del inom bullermattan. En annan möjlighet att lösa<br />

transportbehovet till och från Arlanda och samtidigt förbättra pendlingsmöjligheten till<br />

arbetsplatser i andra delar av Stor-Stockholm, är att utreda möjligheten att skapa<br />

utbyggda och väl fungerade förbindelser från Vallentuna mot Upplands-Väsby, där<br />

anslutning kan göras till redan befintlig infrastruktur i form av E4 och norra stambanan.<br />

Detta kan möjliggöras genom satsning på förbättrade bussförbindelser via den<br />

utbyggda vägen Grana - Upplands-Väsby eller genom att ansluta spårbunden trafik till<br />

sträckningen Grana-E4. Ett spår till på norra stambanan är inte heller långt borta vilket<br />

skulle motivera en busslösning till Upplands Väsby och därefter tar förstärkt tågtrafik<br />

vid för vidare färd mot Arlanda.<br />

Markims hembygdsförening har på lokal nivå noterat hur viktigt området blivit för<br />

rekreation och kulturupplevelser. Under sommarhalvåret söker sig ökande skaror av<br />

cyklister till det slingrande vägnätet. Natur- och kulturintresserade njuter i ständigt<br />

78


Samrådsredogörelse<br />

ökande omfattning upplevelser i de levande kultur- och jordbruksmiljöerna. Att på<br />

något sätt påverka detta område skulle göra att dess attraktionskraft försvann. Det<br />

traditionella och unika vägnätet i Markim är en attraktion i sig och nuvarande<br />

sträckningar får därför inte förändras. Detta slingrande vägnät är redan idag belastat<br />

av snabb genomfartstrafik vilket innebär ett reellt hot mot möjligheterna till fortsatt drift<br />

av aktivt lantbruk och bibehållen levande landsbygd.<br />

Att vårda och bevara denna unika levande oas som Markim utgör i den snabbt<br />

växande regionen borde vara en självklarhet och en plikt gentemot kommande<br />

generationer.<br />

Markim 2012-02-02<br />

För Markims hembygdsförening<br />

Marie Engstedt, Ordförande<br />

Svar från <strong>SL</strong>:<br />

Tack för Markims hembygdsförenings samrådsyttrande. Vårt mål är att eventuell ny<br />

infrastruktur ska planeras med och inte mot det rika kultur- och miljölandskapet. Inför<br />

samrådet har samrådsyttrande även inkommit från Länsstyrelsen som anser att en<br />

infrastruktursatsning i enlighet med spåralternativ mitt och spåralternativ, skulle vara<br />

liktydigt med påtaglig skada på Markim och Orkesta socknar, vilka är klassade som<br />

riksintresse för kulturmiljövården. Förstudien kommer därför i största möjliga mån<br />

försöka undvika linjesträckningar genom dessa socknar.<br />

Parallellt med förstudien arbetar <strong>SL</strong>, i samarbete med Stockholms läns samtliga<br />

kommuner, med att ta fram en Stomnätsstrategi för Stockholms län. Denna strategi<br />

ska ge riktlinjer för stomtrafikens utveckling i Stockholms län fram till år 2030. Denna<br />

strategi kommer bl a identifiera lämpliga stråk för stomtrafik mellan kommuncentrum<br />

och regionala stadskärnor i hela länet och tittar då t ex på olika möjliga förlängningar<br />

av tunnelbana och tvärbana. Strategin får därför en viktig uppgift att foga samman<br />

resultat och slutsatser från förstudien med utvecklingen av övriga delar av stomnätet.<br />

Flera av de inkomna förslagen på linjestreckningar kan därför komma att prövas inom<br />

ramen för stomnätsstrategin.<br />

En ny busslinje planeras att trafikera väg 268 då den byggts om mellan E4:an och<br />

Grana. Busslinjen planeras gå mellan Väsby-Vallentuna och Arninge och kommer att<br />

förbättra tillgängligheten mellan Täby, Vallentuna och Upplands Väsby kommun. Den<br />

kommer även förbättra tillgängligheten mellan NO-sektorn och pendeltågstrafiken till<br />

Stockholm, Arlanda och Uppsala.<br />

79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!