REKLISTAN 2013 - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

REKLISTAN 2013 - Landstinget Sörmland

REKLISTAN 2013

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL

FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN

I LANDSTINGET SÖRMLAND


Förord

Detta är den 17:e reviderade upplagan av “REKLISTAN

Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2013

som är utgiven av Läkemedelskommittén.

Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena

har utförts av de expertgrupper som är knutna till

Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av

läkemedel på REKLISTAN är;

– Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet

– Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer)

– Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk

för dosdispensering)

– Leveranssäkerhet

– Pris

– Terapitradition

– Miljöskäl

– Äldreperspektiv

Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den

snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både

beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de

förändringar som sker vad gäller prissättningen.

Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl

innehåll som layout på “REKLISTAN i Landstinget Sörmland

2013”. Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna

i Läkemedelskommitténs arbetsutskott:

Lars Steen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Gösta Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Rolf Bodin, Vårdcentralen, Malmköping

Ruth Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Marie Portström, Tunafors VC, Eskilstuna

Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Mun- och tandsjukdomar........................................................2

Antibiotikaprofylax. Dentala infektioner. Karies. Munslemhinneförändringar. Muntorrhet.

Premedicinering. Tandvärk.

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning...........................3

Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid

NSAID-behandling. Meteorism. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar.

Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes.

Hjärta, kretslopp och blod......................................................6

Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Kronisk ischemisk hjärtsjukdom.

Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi.

Hud.........................................................................................7

Svampinfektioner. Impetigo. Torr hud. Psoriasis. Eksem. Acne. Rosacea. Urticaria.

Bensår. Huvudlöss. Flatlöss. Skabb.

Urin- och könsorgan...............................................................9

Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré.

Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism (LUTS). Erektil dysfunktion.

Infektionssjukdomar..............................................................10

Bakteriella ÖLI (Sinuit, mediaotit, tonsillit). Pneumoni. Pneumoni-atypisk genes.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Urinvägsinfektioner. Mjukdelsinfektioner.

Genital klamydia. Herpes simplex och zoster. Giardia och amöba. Spolmask och

springmask. Bandmask. Huvudlöss. Flatlöss. Skabb. Svampinfektioner. Impetigo.

Rörelseapparaten.................................................................12

Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Smärta i rörelseorganen. Osteoporos.

Nervsystemet.......................................................................13

Akut övergående smärta. Svår smärta. Neuropatisk smärta.Ytlig lokal neuropatisk

smärta. Smärta vid cancersjukdom. Migrän. Epilepsi. Parkinsonism. Restless legs.

Psykiatri................................................................................15

Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Sömnstörningar. Alkoholsjukdom.

Demens. BPSD.

Andningsorganen.................................................................16

Allergisk rinit. Astma. KOL. Läkemedel vid rökstopp. Hosta. Anafylaxi.

Ögonsjukdomar....................................................................18

Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk.

Öronsjukdomar.....................................................................18

Extern otit.

Kosttillägg.............................................................................19

Äldre och läkemedel....................................................... 21-22

Vårdprogram/behandlingsriktlinjer utgivna av

Läkemedelskommittén......................................................... 25

Riskläkemedel för äldre

FaR Fysisk aktivitet på recept

1


Mun- och tandsjukdomar

Antibiotikaprofylax

Amoxicillin

Amoxicillin

Linkosamid

Dalacin (vid PC-allergi)

dentalA infektioner

Penicillin V

Kåvepenin

Linkosamid

Dalacin

Imidazolderivat

Flagyl

Karies

Natriumfluorid

Dentan lösning

Dentirol sugtablett

Fluorette tuggummi

Munslemhinneförändringar

Antibiotikum vid

svampinfektion

Mycostatin

Antiseptikum

Corsodyl gel

Hexident

Muntorrhet

Natriumfluorid

Dentan lösning

Dentirol sugtablett

Fluorette tuggummi

Natriumfluorid+

salivstimulerande

Xerodent

Saliversättningsmedel

Proxident

premedicinering

Midazolam

Midazolam lösning

Midazolam rektal gel

Diazepam

Stesolid

Tandvärk

Ibuprofen

Ibuprofen

Paracetamol

Alvedon

2


Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Blod och blodbildande organ

Ulcus, gastrit och

reflux

Syrasekretionshämmande

medel

Omeprazol

(se kommentar sid 4)

Syraneutraliserande medel

Gaviscon

Novalucol

Ulcus med

helicobactEr

pylori-infektion

Behandlingen av helicobacterassocierad

ulcussjukdom bör ske

i samråd med specialist.

Ulcusprofylax vid

NSAID-behandling

Omeprazol

Meteorism

Minifom

Förstoppning

FaR

Tarmirriterande medel

Cilaxoral

Bulkmedel

Inolaxol

Osmotiskt verkande medel

Forlax

Importal

Laktulos

Movicol

Mjukgörande och smörjande

medel

Microlax

Resulax

Diarré

Propulsionsdämpande

medel

Loperamid

Bulkmedel

Inolaxol

Inflammatoriska

tarmsjukdomar

För rektalt bruk enbart vid

behandling av Proktit

5-ASA preparat

Asacol

Pentasa

Steroider

Colifoam

Pred-Clysma

Hemorrojder

Scheriproct N

3


Illamående

Rörelse- och åksjuka

Postafen

Övrigt illamående

Postafen

Primperan

Pankreasinsufficiens

Digestionsenzymer

Creon

Kommentar till

PPI-gruppens

preparat och deras

användande

PPI är potenta läkemedel där det är

viktigt att användandet sker på rätt

indikation efter korrekt diagnostik.

Indikationerna för användande av

PPI är konstaterad ulcussjukdom

eller gastroesofageal refluxsjukdom

samt profylax/underhållsbehandling

av dessa tillstånd. Dyspeptiska symtom

är i sig inte indikation för att

starta en behandling med PPI men

däremot i de flesta fall en anledning

till att starta en utredning av bakomliggande

orsaker, se vårdprogram

“Ont i magen”.

4


Blod Diabetes och blodbildande organ Blandade insuliner

FaR

Insuman Comp 25

NovoMix 30

Diabetes typ 1

Måltidsinsulin

Apidra

Humalog

Basinsulin

Humulin NPH

Insuman Basal

Lantus

Levemir

Diabetes typ 2

Läkemedel som ökar insulinkänsligheten

Metformin

Läkemedel som ökar insulinfrisättningen

Glimepirid

Mindiab

Basinsulin

Humulin NPH

Insuman Basal

Lantus (Endast i undantagsfall

vid typ 2 diabetes där NPH först

har prövats)

Levemir (Endast i undantagsfall

vid typ 2 diabetes där NPH först

har prövats)

Måltidsinsulin

Apidra

Humalog

RAAS-blockad hos diabetiker

ACE-hämmare

Enalapril

Angiotensin II-antagonister

Losartan

Sköldkörtelhormon

Levaxin


"Alla övriga blodsockersänkande

läkemedel är tredjehandsmedel som

skall användas när metformin, SU

och/el insulin prövats och befunnits

otillräckliga eller är olämpliga.

Alla läkemedel har sin plats! För

information och tips se TerapiTips

nr 1 2013."

5


Blod och blodbildande organ

Hjärta, kretslopp och blod

HyPertoni

FaR

ACE-hämmare

Enalapril

Kalciumantagonister

Amlodipin

Diuretika

Hydroklortiazid

Spironolakton

(vid svår hypertoni)

ACE-hämmare och diuretika

Enalapril Comp

Betareceptorblockerare

Atenolol

Metoprolol

Angiotensin II-antagonister

Candesartan

Losartan

Angiotensin II-antagonister

och diuretika

Candesartan/

Hydroklortiazid

Losartan/Hydroklortiazid

Lipidrubbningar

FaR

Statiner

Atorvastatin

Simvastatin

Angina pectoris

FaR

Nitrater - kortverkande

Glytrin

Nitrater - långverkande

Isosorbidmononitrat

Betareceptorblockerare

Atenolol

Bisoprolol

Kalciumantagonister

Amlodipin

kronisk ischemisk

hjärtsjukdom

FaR

Betareceptorblockerare

Bisoprolol

Metoprolol

Statiner

Atorvastatin

Simvastatin

Trombocythämmare

Clopidogrel (vid ASA-intolerans)

Trombyl

ACE-hämmare

Ramipril

6


Blod Hjärtsvikt och blodbildande organ Arytmier

FaR

FaR

ACE-hämmare

Ramipril (postinfarkt)

Enalapril

Betareceptorblockerare

Bisoprolol

Diuretika

Furosemid

Lasix Retard

Spironolakton (vid svår

hjärtsvikt)

Angiotensin II-antagonister

Candesartan (alternativ till

ACE-hämmare vid biverkning eller

som tillägg till ACE-hämmare vid

svår hjärtsvikt)

Hud

Svampinfektioner

Antimykotika

Ketokonazol schampo

(seborroiskt eksem)

Terbinafin

Antimykotika+steroid

Cortimyk

(seborroiskt eksem)

Impetigo

Tvål och kranvatten

Retapamulin

Altargo

Betareceptorblockerare

(frekvensreglering vid förmaksflimmer)

Bisoprolol

Tromboembolism

Antikoagulantia

Fragmin

Waran

Nya antikoagulantia (Eliquis,

Pradaxa, Xarelto) insättes endast

efter kontakt med specialist.

megaloblastanemi

Behepan

Folacin

järnbristanemi

Duroferon

Flukloxacillin

Heracillin

Cefadroxil

Cefadroxil

mjukgörare

OBS! Rabatterat läkemedel endast

vid svår psoriasis, atopisk dermatit,

handeksem och ichtyos.

Karbamid

Canoderm (kräm+lotion)

Propylenglykol

Locobase LPL

Propyderm (kräm)

7


Avfjällning

Salicylsyra 2 % i Decubal

kräm (psoriasis+avfjällning)

Salsyvase 2 % (även till torra

handflator och fotsulor)

psoriasis

Medelstark och stark glukokortikoid

(se under eksem)

eksem

Mild glukokortikoid

Mildison

Medelstark glukokortikoid

Emovat

Locoid lipid

Stark glukokortikoid

Betnovat

Elocon (1:a handsval)

acne

Vitamin A

Differin

Peroxider

Basiron

Peroxider + vitamin A

Epiduo

Antiinfektivum - kombination

Duac

Övrigt (azelainsyra)

Skinoren

Antibakteriellt

Tetralysal

rosacea och perioral

dermatit

Finacea

Rosazol

Tetracyklin

urticaria

Antihistaminer

Aerius oral lösning (barn >1år)

Cetirizin

Loratadin

bensår

Antibakteriellt

Iodosorb (OBS! Handelsvara -

ej recept. Vid smetiga inf. sår)

Ättikssyralösning 5 mg/ml

Zinkbandage

ZipZoc salvstrumpa

Huvudlöss

Hedrin (OBS! Medicinteknisk

produkt)

Tenutex

Flatlöss

Prioderm

Tenutex

Skabb

Tenutex

8


Blod och blodbildande organ

Urin- och könsorgan

Antikonception

Kombinerade p-piller

(Monofasiska p-piller - förstahandsval

vid nyförskrivning)

Neovletta

NuvaRing

Rent gestagena preparat

Cerazette (minipiller)

Nexplanon (implantat)

Mirena (spiral)

Depo-provera (intramuskulär

injektion)

Postcoital antikonception

(akut antikonception)

NorLevo (akut-p-piller)

EllaOne (akut p-piller)

Vulvo-vaginala

infektioner

Bakteriell vaginos

Flagyl (peroralt)

Svampinfektioner

Pevaryl (ej till gravida)

Canesten

Fluconazol (peroralt)

Kondylom

Wartec (kräm)

Klimakteriebesvär

FaR

Östrogener

Femanest

Estradot (plåster)

Sekvenspreparat

Novofem (1:a handspreparat)

Divina Plus

Femasekvens

Kontinuerlig kombinationsbehandling

Activelle

Indivina

Femanor

Lågdosöstrogener

Ovesterin (kräm/vagitorier)

Vagifem (vaginaltablett)

Oestriol (tablett 1 mg,

peroralt)

Dysmenorré

NSAID (peroralt tillsammans

med paracetamol)

Ibuprofen

Diklofenak T

Naproxen

Hormonell behandling

Neovletta

Mirena (spiral)

9


Blödningsrubbningar

Rikliga blödningar

Cyklo-F

Tranon (tranexamsyra)

Mirena

Oregelbundna blödningar

Provera, cykliskt

Primolut-Nor, cykliskt

Förskjutning av menstruation

Primolut-Nor

Trängningsproblematik

Urologiska spasmolytika

Toviaz

Kentera (plåster)

Infektionssjukdomar

Bakteriella ÖLI (sinuit,

Mediaotit, tonsillit)

Kåvepenin

pneumoni

Kåvepenin

PNEUMONI - Atypisk

genes

Doxyferm

Ery-max

Kroniskt obstruktiv

lungsjukdom

Amoxicillin

Doxyferm

Spektramox

OBS! Växelbruk!

Prostatism (LUTS)

Testosteron-5-alfa-reduktasinhibitor

Finasterid

Alfa-adrenoreceptorantagonist

Xatral OD (1:a handspreparat

vid BPH)

Erektil dysfunktion

Sildenafil

Viagra

Tadalafil

Cialis

Mjukdelsinfektioner

Kåvepenin (vid erysipelas)

Heracillin

Dalacin

Spektramox (infektion i samband

med djurbett)

Impetigo

Se avsnittet Hud

Genital klamydia

Azithromycin

Doxyferm

Herpes simplex

och zoster

Aciclovir

Valaciclovir

10


URINVÄGSINFEKTIONER

Cystit hos kvinnor

Furadantin

Selexid

Trimetoprim (1)

Pyelonefrit hos kvinnor

Ciprofloxacin

Bactrim (1)

Cedax (3)

UVI utan feber hos män

Furadantin (2)

Selexid (2)

Trimetoprim (1)

UVI med feber hos män

Ciprofloxacin

Bactrim (1)

Cedax (3)

Fotnot

(1) Efter resistensbestämning

(2) Inte evidensbaserat, men

etablerat i klinisk praxis

(3) Vid kinolonresistens

INFLUENSA

Tamiflu

GIARDIA OCH AMÖBA

Flagyl

Spolmask och

springmask

Vermox

bandmask

Yomesan

Svampinfektioner

Fluconazol

11


Rörelseapparaten

Blod och blodbildande organ

Osteoartros

FaR

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Naproxen

Ibuprofen

Relifex (vid Waranbeh.)

Coxiber

Arcoxia*

Celebra*

Opioider

Dolcontin

Norspan

Ledinflammatoriska

sjukdomar

FaR

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Naproxen

Ibuprofen

Relifex (vid Waranbeh.)

Coxiber

Arcoxia*

Celebra*

Glukokortikoid inj.

Lederspan

smärta i rörelseorganen

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Naproxen

Ibuprofen

Relifex (vid Waranbeh.)

Opioider

Norspan

Tricykliskt antidepressivum

Sensaval (lågdos till natten, till

äldre)

Saroten (lågdos till natten)

OSTEOPOROS

FaR

Bisfosfonater

Alendronat veckotablett

(1:a handsval)

Risedronat veckotablett

(1:a handsval)

Övriga medel

Prolia (om njurfunktion eller

biverkningar ej medger behandling

med bisfosfonater)

Kalcium och D-vitamin

Calcichew-D3

Kalcipos-D

Calcichew-D3 Forte (till äldre)

Kalcipos-D Forte (till äldre)

* Arcoxia och Celebra kvarstår i högkostnadsskyddet men subvention begränsas

till patienter som har hög risk för blödningar och för patienter med hög risk

för mag-tarmbiverkningar (gastrointestinala biverkningar), till exempel på grund

av hög ålder eller tidigare magsår.

12


Nervsystemet

Akut övergående

smärta

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Naproxen

Paracetamol+kodein

Citodon (tidsbegränsat)

Opioider

Tramadol (tidsbegränsat,

olämpligt för äldre)

Tramadol Retard (tidsbegränsat,

olämpligt för äldre)

Svår smärta

Opioider

Dolcontin

Fentanyl Depotplåster

Morfin

OxyContin

OxyNorm

NeuroPATISK smärta

Tricykliskt antidepressivum

Sensaval (till äldre)

Saroten

Antiepileptika

Gabapentin Actavis

Hermolepsin

Trileptal

Ytlig lokal neuro-

PATISK smärta

Lokalanestetika

Emla

Versatis (vid ytlig perifer avgränsad

nervsmärta)

Xylocain

Smärta vid canceRsjukdom

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Diklofenak (glattmuskelrelaxerande

effekt)

Coxiber

Celebra

Opioider

Dolcontin

Fentanyl Depotplåster

Morfin

OxyContin

OxyNorm

Tricykliskt antidepressivum

Sensaval (till äldre)

Saroten

Glukokortikoid

Betapred

13


Blod Migrän och blodbildande organ Övriga

NSAID+koffein

Magnecyl Koffein Brus

NSAID

Diklofenak T

Naproxen

Motilitetsstimulerare

Primperan

Triptaner

Sumatriptan

Zomig Rapimelt

Zomig Nasal

Betareceptorblockerare

(profylaktiskt)

Metoprolol

EPILEPSI

Akutbehandling

Bensodiazepin

Stesolid rektal lösning

Antiepileptika

Fettsyraderivat

Ergenyl

Ergenyl Retard

Hydantoinderivat

Fenantoin

Karboxamidderivat

Hermolepsin

Hermolepsin Retard

Trileptal

Lamotrigin Actavis

Levetiracetam Sandoz

Parkinsonism

MAO-B-hämmare

Azilect

Eldepryl

L-dopa inkl. kombinationer

Madopark

Madopark Depot

Madopark Quick

Madopark Quick mite

Stalevo

Dopaminagonist

Pramipexol

Ropinirol

COMT-hämmare

Comtess

RESTLESS LEGS

Dopaminagonist

Pramipexol

L-dopa

Madopark Quick

14


Blod och blodbildande organ

Psykiatri

DEPRESSION

Förstahandsval

SSRI

Sertralin

Citalopram

Andrahandsval

SNRI

Venlafaxin

Övriga antidepressiva

Mirtazapin

SSRI

Cipralex

TILLFÄLLIG ÅNGEST

Icke benzodiazepinbesläktat

medel

Atarax (ej beroendeframkallande)

Bensodiazepinderivat

Oxascand (för tillfälligt bruk)

Tillfällig ångest hos äldre

Oxascand (för tillfälligt bruk)

ÅNGESTSYNDROM

Förstahandsval

SSRI

Sertralin

Citalopram

Andrahandsval

SNRI

Venlafaxin

Tricykliskt antidepressivum

Klomipramin

SSRI

Cipralex

Tillfälliga sömnstörningar

Icke-bensodiazepinbesläktat

medel

Propavan (ej beroendeframkallande)

Benzodiazepinbesläktade

medel

Zopiklon (för tillfälligt bruk)

Zolpidem (för tillfälligt bruk)

Tillfälliga sömnstörningar

hos äldre

Zopiklon (för tillfälligt bruk)

ALKOHOLSJUKDOM

Återfallsförebyggande

läkemedelsbehandling vid

alkoholberoende

Antabus

Campral

Naltrexon

Vitamintillskott vid alkoholsjukdom

Oralovite

Abstinensbehandling i

öppenvård

Stesolid (delas dagligen på

mottagning, ej på recept, se

TerapiTips nr 1, 2013)

Thiamin (Licenspreparat. 200 mg i

daglig i.m. injektion på mottagningen)

15


Blod DEMENS och blodbildande organ Psykotiska symtom och

Symtomatisk behandling vid

Alzheimers sjukdom

Mild till måttlig

Kolinesterashämmare

(risk för bradyarrytmi och överledningsrubbningar)

Donepezil

Galantamin

Rivastigmin

Exelon depotplåster

Måttlig till svår

Glutamathämmare

Ebixa

beteendemässiga och

psykiatriska symptom

vid demens (BPSD)

Vid otillräcklig effekt av icke

farmakologiska åtgärder

Irritabilitet, agitation, oro

Sertralin

Citalopram

Agitation, aggressivitet

Ebixa

Andningsorganen

Allergisk rinit

Peroralt antihistamin

Aerius oral lösning (end. barn > 1 år)

Cetirizin

16

svår aggressivitet

*Risperidon

Ångestsymtom

Förstahandsval

Sertralin

Citalopram

Vid tillfällig ångest

Oxascand

Heminevrin

Depressiva symtom

Förstahandsval

Sertralin

Citalopram

Andrahandsval

Mirtazapin

Cipralex

Venlafaxin

Tillfälliga sömnstörningar

Zopiklon (i första hand)

Oxascand

Heminevrin (vid nattlig oro)

* Risperidon och övriga antipsykotika ska användas

restriktivt och omprövas regelbundet.

Och dessa preparat ska ej ges vid Lewy body

demens, pga extrem känslighet för extrapyramidala

biverkningar.

Loratadin

Nasala glukokortikoider

Desonix

Nasonex


Astma

FaR

Kortverkande selektiva beta-

2-stimulerare

Airomir Autohaler

Bricanyl Turbuhaler

Buventol Easyhaler

Ventilastin Novolizer

Långverkande selektiva

beta-2-stimulerare

Formatris Novolizer

Oxis Turbuhaler

Glukokortikoider

Alvesco Inhal.spray

Flutide Evohaler (endast för

barn)

Giona Easyhaler

Novopulmon Novolizer

Långverkande beta-2-stimulerare

+ glukokortikoid

Symbicort Turbuhaler

Endast vid otillräcklig effekt med

enbart inhalationssteroid. Ej startpreparat

vid nydebuterad astma.

Leukotrienreceptorantagonist

Singulair

kol

FaR

Kortverkande beta-2-stimulerare

Bricanyl Turbuhaler

Buventol Easyhaler

Antikolinergika

Spiriva

Långverkande beta-2-stimulerare

Onbrez Breezhaler

Formatris Novolizer

Serevent Diskus

Långverkande beta-2-stimulerare

+ glukokortikoid

Seretide Forte

Symbicort Forte

Läkemedel vid rökstopp

som tillägg till

motiverande stöd

FaR

1:a hand

Nikotinersättningsmedel

2:a hand

Champix

Zyban

Hosta

Kruppbehandling

Mollipect

Hosthämmande medel

Cocillana-Etyfin

Nipaxon

17


Anafylaxi

Adrenergika för systemiskt

bruk

Jext

Ögonsjukdomar

Ögoninfektion

Bakterier

Chloromycetin

Fucithalmic

Kloramfenikol

Virus

Zovirax

Allergiska ögonbesvär

Natriumkromoglikat

Lecrolyn

Antihistamin

Livostin

Glukokortikoid

Betapred

Antihistamin

Aerius

Torra ögon

Tårsubstitut

Artelac *

Oculac*

Viscotears*

Smörjande medel

Oculentum simplex salva

Svetsblänk

Lokalanestetika

Cincain

* Receptförskrivning endast

vid keratoconjunctivitis sicca

Öronsjukdomar

Extern otit

Glukokortikoider

Diproderm

Locoid

Glukokortikoid + antiinfektivum

Terracortril med polymyxin B

18


Kosttillägg vid sjukdomsrelaterad undernäring hos vuxna

Undernäring/

aptitlöshet

Kompletta (1:a handsval)

Fortimel energy

Fortimel compact

Fortimel yoghurt style

Fresubin 2 kcal

Resource 2.0

Icke kompletta (2:a handsval)

Fortimel jucy

Addera plus

Energimoduler

(restriktion se TerapiTips nr 1 2011)

Addera nypon

Calogen *

Calshake

Scandishake

Nutrical **

* skall INTE ges vid pankreascancer,

gallgångscancer, fettmalabsorption.

** kan ge osmotisk diarré vid

för stor dos. Skall INTE ges vid

diabetes.

Vid samtidig diabetes

Diben

Diasip

Resource 2.0 fiber –

restriktion se TerapiTips nr 1 2011

Vid samtidig

njursjukdom - dialys

Renilon 7.5

Resource protein

Vid samtidig njursvikt

Vid ordinerad

proteinreduktion ges

kosttillägg enbart på

dietistordination.

Vid samtidig

sårläkning

Fresubin energy protein

Fresubin 2 kcal

Resource 2.0

Vid samtidigt

trycksår

Cubitan – restriktion se

TerapiTips nr 1 2011

Fresubin energy protein *

Fresubin 2 kcal *

Resource 2.0 *

* Vid utebliven effekt av Cubitan

Vid samtidig KOL

Fortimel compact

Fresubin 2 kcal

Resource 2.0

19


Vid samtidig

inflammatoriska

tarmsjukdomar

Fortimel energy

Fortimel Jucy

Addera plus

Vid samtidig

fettmalabsorption

Isosource MCT

Resource protein

Vid samtidig

hjärtsvikt med

vätskrestriktion

Fortimel compact

Fresubin 2 kcal

Resource 2.0

Vid samtidig koMjölksprotein-allergi

Provide Xtra

Vid samtidig

förstoppning/diarré

Fortimel energy multifiber

Resource 2.0 fiber

Fresubin 2 kcal fiber

Vid samtidig dysfagi

Krämkonsistens

Fortimel crème

Fortimel dessert fruit

Tjockflytande

Resource 2.0 fiber

Fortimel yoghurt style

Calshake/Scandishake –

restriktioner se TerapiTips nr 1 2011

20


Äldre och läkemedel

2013

En hjälp för alla inom vården att minska ogynsamma effekter av läkemedel hos äldre.

Normalt vid stigande ålder och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen och är i regel halverad vid 80 år. Nedsatt njurfunktion ger högre

plasmakoncentrationer för läkemedel som utsöndras via njurarna. Doserna behöver därför anpassas. Njurfunktionen bör mätas genom s.k.

estimerad glomerulär filtration (eGFR) med formeln enligt Cockcroft-Gault. Kalkylator finns på: www.fass.se eller www.icd.nu

Män: 1,23 x (140-ålder) x vikt i kg Kvinnor:

1,04 x (140-ålder) x vikt i kg

P-kreatinin i mikromol/L P-kreatinin i mikromol/L

eGFR ml/min:

Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl finns

Användningen leder i hög grad till biverkningar hos äldre. Nyttan ska överväga riskerna, behandlingen bör följas upp och ifrågasättas med

täta intervall.

Substans Preparatexempel Användning Negativa effekter

tramadol Tramadol, Tiparol, m.fl. Smärta /värk Illamående och förvirring hos äldre. Ger utsättningssymtom.Trappas ut.

propiomazin Propavan Sömnmedel Dagtrötthet, restless legs, stelhet, gångstörningar, viss antikolinerg effekt

Långverkande bensodiazepiner

Substans Preparatexempel Användning Negativa effekter

Dagtrötthet, kognitiva störningar (påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring),

muskelsvaghet, balansstörningar. Fallrisk. Beroende och utsättningssymtom,

trappas ut.

Oro, ångest

Sömnmedel

Sömnmedel

Stesolid

Flunitrazepam, Fluscand

Apodorm, Nitrazepam

diazepam

flunitrazepam

nitrazepam

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter

Kommentar: Risk för konfusion, urinretention, muntorrhet, obstipation. Biverkan kan komma vid insättning, efter 2-4 veckor, efter längre tids behandl.

Substans Preparatexempel Användning Substans Preparatexempel Användning

Dämpande

Dämpande

Illamående, dämpande

Depression, panikångest

Nervsmärta

Nervsmärta

Nozinan

Theralen

Lergigan

Anafranil, Klomipramin

Saroten

Sensaval

Ievomepromazin

alimemazin

prometazin

klomipramin

amitryptilin

nortryptilin

Inkontinens

Inkontinens

Detrusitol

Ditropan, Oxybutynin,

Kentera

Emselex

Vesicare

Toviaz

Atarax

tolterodin

oxybutynin

Inkontinens

Inkontinens

Inkontinens

Klåda, oro/ångest

darifenacin

solifenacin

fesotoridin

hydroxizin

21

Landstinget sörmLand


Tänkvärt – omprövning

Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper vars användning innebär risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

Välgrundad och aktuell indikation ska finnas. Nyttan ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.

22

Läkemedelsgrupp och användning Preparatexempel Kommentar

Ej vid hjärtsvikt och eller njursvikt. Risk för GI blödning. Vid stark indikation:

kort kur (1-2 veckor), ½ max. dygnsdos (75 mg för diklofenak, 1200 mg

för ibuprofen, 500 mg för naproxen).

Brufen, Diklofenak, Naproxen,

Relifex, Arcoxia, Celebra

NSAID inkl cox-2-hämmare

Smärta med inflammation

Risk för yrsel, sedering, förvirring, hallucinationer, illamående och

förstoppning; beroende och utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.

Citodon, Morfin, Dolcontin, Oxycontin,

Oxynorm, Fentanyl plåster,

Norspan plåster

Opioider

Smärta, påverkar centrala nervsystemet

Risperidon, Haldol Utvärdera efter 2-3 v. Kan dosen minskas? Kan ge stelhet, gångsvårigheter,

kognitiva störningar, dåsighet, blodtrycksfall. Ompröva

behandlingen ofta. Kan ge utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.

Antipsykotika (Neuroleptika)

Psykos, svår aggressivitet

Finns/ kvarstår indikation? Är utsättningsförsök möjligt?

Utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.

Citalopram, Sertralin, Cipralex,

Venlafaxin, Mirtazapin

Antidepressiva läkemedel

Depression och ångest

Omeprazol Finns godkänd och aktuell indikation? Omvärdera behovet av fortsatt

behandling regelbundet. Risk för reboundeffekt, trappas ut.

Protonpumpshämmare (PPI)

Hämmar produktionen av saltsyra

Digoxin Beakta njurfunktionen, risk för överdosering. Finns säkerställd

indikation? Regelbunden kontroll av P-digoxin och eGFR.

Digitalispreparat

Hjärtsvikt med hjärtarytmier

Furosemid, Impugan, Lasix retard Finns indikation? Kan dosen minskas? Risk för intorkning och elektrolytrubbningar,

framför allt i samband med infektion, diarré, värme. Fallrisk.

Loopdiuretika

Vattendrivande medel

Zopiklon (Imovane), Zolpidem Överväg periodvis behandling eller vid behov. Kan ge beroende och

reboundeffekt. Icke farmakologiska åtgärder i första hand. Fallrisk.

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel

Tillfälliga sömnstörningar

Antiepileptika Liten terapeutisk bredd. Negativa effekter på kognitiv förmåga. Interaktioner. Medicineringen bör omprövas

regelbundet avseende preparatval, dos, kontroll av P-koncentration eller eGFR.

Kontinuerlig behandling > 1 år utan omprövning? Långvarig behandling är en riskfaktor för osteoporos och

fraktur hos äldre. Planera för regelbunden omprövning/ avslut av behandlingen.

Peroral kortisonbehandling med kortikosteroider

Preparat som kräver speciell dosering

Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar hos äldre.

Zopiklon, Imovane 7,5 mg

Oxascand, Sobril 30 mg

zopiklon

oxazepam

Haldol 2 mg

Risperidon 1,5 mg

haloperidol

risperidon

Äldrekortet har reviderats av Läkemedelskommitténs Samarbetsgrupp Äldre och läkemedel, 2013.

Källa: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen (2010).


Anteckningar

23


Anteckningar

24


Vårdprogram/behandlingsriktlinjer utgivna av

Läkemedelskommittén

1. Anafylaxi 2010

2. Antibiotikabehandling bakteriella hud- och

mjukdelsinfektioner i öppen vård 2010

3. Astma hos vuxna 2008

4. Astma och allergi hos barn och ungdomar 2008

5. Behandling av beroendesjukdomar 2011 (nätversion)

6. Diabetes och graviditet 2012 (nätversion)

7. Farmakologisk smärtbehandling vid cancersjukdom

2012

8. Fetma 2012 (nätversion)

9. Hypertoni 2011

10. Knöl på halsen 2011

11. KOL 2010

12. Luftvägsinfektioner 2013 (nätversion)

13. Läkemedelshantering i Sörmland 2013 (nätversion)

14. Ont i magen 2010

15. Smärta hos äldre 2009

16. Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

17. Tyreotoxikos hos vuxna 2011

18. Urinvägsinfektioner 2008

19. Vårdprogram för utredning och behandling av AD/HD hos vuxna

i Landstinget Sörmland 2012 (nätversion)

20. Vårdprogram för utredning och behandling av affektiva sjukdomar hos vuxna vid

psykiatrisk klinik i Landstinget Sörmland (kommer 1:a kvartalet 2013, nätversion)

21. Vårdprogram för behandling av patienter med missbruk- och beteendesjukdomar

i Landstinget Sörmland 2011 (nätversion)

22. Vätsketerapi och nutritionsbehandling 2011

23. Östrogenbehandling 2007 (nätversion)

Vårdprogram/behandlingsriktlinjer på Läkemedelskommitténs hemsida:

Externt: www.landstingetsormland.se/lakemedelskommitten

Internt: Startsidan, Organisation, Landstingets ledningsstab,

Läkemedelskommittén.

25


NPH-Insuliner

Läkemedelsribbor 2013

Av alla medel- och långverkande insuliner

skall NPH-insulinerna utgöra minst 75%

av totala antalet DDD d v s Lantus och

Levemir får utgöra max 25%. Ribban

gäller typ 2 diabetes i primärvården.

Österbergs Tryckeri AB Nyköping dec 2012

Medellångverkande

insuliner

Av alla NPH-insuliner skall Humulin NPH

och Insuman Basal utgöra minst 50% av

totala antalet DDD d v s Insulatard får

utgöra högst 50%

Direktverkande Andelen Novorapid av alla direktverkande

insuliner insulinanaloger får vara högst 50% av

totala antalet DDD d v s Apidra och

Humalog skall utgöra minst 50%

Antibiotika

PcV

Antibiotika

volym

Andelen PcV av antibiotika som används

mot luftvägsinfektioner till barn 0-6år skall

vara minst 80%

Antal kurer antibiotika(J01 exkl. metenamin)

får vara maximalt 175 per 1.000 listade

patienter och år på Vårdcentralen

More magazines by this user
Similar magazines