Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

cerum.umu.se

Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

Övrigt, partner 3 6Tabell 14: Avgörande faktorer som påverkat utbildningsvalPå frågan om vilken enskild faktor som haft störst inverkan på respondenternas val att studeravid ett utbildningsprogram med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, har en majoritetangivit ett klart och entydigt svar. Cirka 60 procent av hela gruppen har angivit egetämnesintresse som tyngsta påverkansfaktor. Bland dessa finns en rad olika intresseinriktningardär ämneskombination, graden av tvärvetenskapligt innehåll och renodlat intresseför ett enskilt ämne är frekventa faktorer.En betydande del (25 %) anger att andra personer i respondentens sociala nätverk har haftavgörande påverkan. Här handlar det ofta om fast samlevnadsrelation, föräldrars påverkanoch andra privata kontakter som ofta har specifik kunskap relaterats till särskilt ämnesintresse,fakultetens utbud eller mer generellt till Umeå universitet.Argument och metoder som antas skapa intresse för utbildningsprogramSom avslutning på djupintervjun har frågor kring fakultetens förmåga att locka andra presumtivastudenter till Umeå ställts. Se frågorna 15 och 16 i bilaga. Syftet har varit att kunnagöra en kartläggning som ger en indikation om vilka variabler som studenterna själva värderarhögst. Svarsmaterialet bör betraktas med stor försiktighet då få av undersökningensrespondenter har särskilda kunskaper i marknadsföring och erfarenheter av informationskampanjer.De argument och metoder som antas skapa intresse för utbildningsprogram vid teknik– ochnaturvetenskaplig fakultet redovisas nedan i tabellen. Frågan har fokuserat på det utbildningsprogramsom respondenten, hösten 2004, själv har inlett sina universitetsstudier vid.Det tydligaste mönster som kan utläsas av tabellen är att 43 procent betraktar ett personligtmöte med någon person som muntligt informerar om utbildningen som en betydelsefullfaktor. Flera av svaren indikerar att möjligheten att kunna ställa följdfrågor har stor betydelse.Bland svaren som handlar om personlig information finns ett flertal med särskilt positivaerfarenheter av det mentorskapssystem som finns aktivt i Umeåregionen. Öppet-husaktivitetervid Umeå universitet samt besök på gymnasieutbildningar av enskilda studenterär högt värderade informationsmetoder. Arbetsmarknadsrelaterade argument ges även enviss betydelse för att skapa attraktiva utbildningar.Svarskategoriantal procentPersonliga möten med informatör 20 43 %Arbetsmarknadsrelaterade argument 10 22 %Umeå stad 8 17 %Mindre mängd info/ höja statusen 6 13 %Informerade personalfunktioner på gymnasienivå -SYO /lärare. Mässaktiviteter6 13 %Marknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 38

More magazines by this user
Similar magazines