Views
5 years ago

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

ÄRENDETS HANDLÄGGNING BESLUT Datum 2011-06-16 Beteckning 5511-2007-105167 Bolaget inkom till Miljöprövningsdelegationen med en prövotidsredovisning den 1 december 2006. Denna prövotidsredovisning kompletterades den 4 juli 2007 samt den 14 december 2010. Prövotidsredovisningen kungjordes i Norrtelje Tidning den 9 mars 2011. Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun, tillsynsmyndigheten, har givits möjlighet att yttra sig över prövotidsredovisningen och inkom med ett yttrande den 12 april 2011. REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET Tidigare beslut Länsstyrelsen lämnade genom beslut den 5 oktober 1998 tillstånd enligt miljöskyddslagen till tvätteriverksamheten i Rimbo. I beslut daterat den 13 februari 2001 meddelade Länsstyrelsen bland annat slutligt villkor, B 5, avseende buller från verksamheten enligt nedan. B5. Buller från verksamheten skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid närliggande bostadsbebyggelse inte överstiger: Vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Sön- och helgdagar (kl. 07-18) 50 dBA Kväll (kl. 18-22) 50 dBA Natt (kl. 22-07) 45 dBA Den 24 oktober 2005 meddelade Miljöprövningsdelegationen genom beslut Textilia Tvätt & Textilservice AB ändring av tillståndet daterat den 5 oktober 1998 för att kunna uppföra och driva en träpelletseldad ångpanna vid verksamheten. Miljöprövningsdelegationen sköt upp det slutliga avgörandet avseende buller. Under prövotiden meddelade Miljöprövningsdelegationen följande provisoriska föreskrift. I. Pelletspannan får inte ge upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer vid närmaste fastighet än följande riktvärde: Vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Sön- och helgdagar (kl. 07-18) 45 dBA Kväll (kl. 18-22) 45 dBA Natt (kl. 22-07) 40 dBA 2 (5)

BESLUT Datum 2011-06-16 Beteckning 5511-2007-105167 Syftet med prövotiden var att titta på bullersituationen från den samlade verksamheten och utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att begränsa buller från den samlade verksamheten till följande ekvivalenta nivåer vid närmaste fastighet: Vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Sön- och helgdagar (kl. 07-18) 45 dBA Kväll (kl. 18-22) 45 dBA Natt (kl. 22-07) 40 dBA Prövotidsredovisningen Bolaget inkom den 1 december 2006 med en bullermätning, utförd av Aqua konsult AB, för den samlade verksamheten vid verksamheten i Rimbo. Mätningarna omfattade imissionsmätningar vid närmaste fastighet. Mätningar har genomförts vid ett antal kombinationer av hur stor del av den totala verksamheten som varit i drift samt tidpunkter på dygnet. Resultatet av de genomförda mätningarna visade att verksamheten skulle ha svårt att klara det villkor som prövotiden syftade till att klara. Samtidigt framkommer att det varit svårt att bedöma hur stor inverkan omgivningsbullret haft. Den 4 juli 2007 inkom bolaget med ytterligare en bullermätning, utförd av Acoustic Control AB, avseende pelletspannan. Pelletspannans skorsten hade kompletterats med en ljuddämpare sedan föregående mätningar. Mätningarna omfattade i detta fall närfältsmätningar och beräkningar för att kunna källbestämma pelletspannans bullerbidrag vid närmaste fastighet. Resultatet av de genomförda mätningarna visade att det sammanlagda bullerbidraget från pelletspannan, vid 100 % drift, uppgick till 37 dBA. Av resultatet framkommer även att om anläggningen går på ett driftfall lägre än 100 % av maximal kapacitet kommer även ljudnivån bli lägre. Bolaget inkom slutligen, den 14 december 2010, med en samlad bedömning, utförd av Structor Miljöbyrån Stockholm AB, av det mät- och beräkningsunderlag som tidigare inkommit i ärendet. Bolaget framhåller i denna slutliga komplettering att: • Förändringar av verksamheten vid tvättanläggningen har skett. • Verksamheten har nya drifttider, vardagar kl 06 till kl 19, till skillnad från tidigare drifttider kl 06 till kl 22.30. • Oljepannorna används mycket begränsat, endast som reserv. Med dessa punkter samt de bullerbegränsande åtgärder som vidtagits för pelletspannan som bakgrund bedömer bolaget att de nivåer som Miljöprövningsdelegationen angett kommer att innehållas. 3 (5)

Fastställande av slutliga villkor avseende ... - Svenskt Vatten