Views
5 years ago

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

Miljöprövningsdelegationen BESLUT Datum 2011-06-16 Kungörelsedelgivning Textilia Rimbo AB Box 53 762 22 RIMBO Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo AB:s tvättanläggning på fastigheten Rimbo- Håsta 1:51 i Rimbo, Norrtälje kommun Kod 40.60 i bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd BESLUT Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län avslutar det prövotidsförfarande som föreskrevs i Miljöprövningsdelegationens beslut den 24 oktober 2005 (dnr 5511-2005-19773). Miljöprövningsdelegationen fastställer slutligt villkor för buller vid Textilia Rimbo AB:s (bolaget), org.nr 556538-5043, tvättanläggningen i Rimbo, Norrtälje kommun. Den provisoriska föreskriften i beslut daterat den 24 oktober 2005 samt villkor B 5 i beslut daterat den 13 februari 2001 upphävs och ersätts av nedanstående villkor 7. 7. Buller från den samlade verksamheten vid Textilia Rimbo AB:s verksamhet får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostad än följande begränsningsvärden. Dagtid vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Lör-, sön- och helgdag (kl. 07-18) 45 dBA Kvällstid (kl. 18-22) 45 dBA Nattetid (kl. 22-07) 40 dBA Kontroll av begränsningsvärdena ska ske genom närfältsmätningar och beräkningar i samband med klagomål eller minst en gång vart femte år. Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 08-785 40 00 (vxl) miljoskydd.stockholm@lansstyrelsen.se Enheten för miljöskydd Box 22067 104 22 STOCKHOLM Fax 08-651 5750 www.lansstyrelsen.se/stockholm 1 (5) Beteckning 5511-2007-105167

ÄRENDETS HANDLÄGGNING BESLUT Datum 2011-06-16 Beteckning 5511-2007-105167 Bolaget inkom till Miljöprövningsdelegationen med en prövotidsredovisning den 1 december 2006. Denna prövotidsredovisning kompletterades den 4 juli 2007 samt den 14 december 2010. Prövotidsredovisningen kungjordes i Norrtelje Tidning den 9 mars 2011. Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun, tillsynsmyndigheten, har givits möjlighet att yttra sig över prövotidsredovisningen och inkom med ett yttrande den 12 april 2011. REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET Tidigare beslut Länsstyrelsen lämnade genom beslut den 5 oktober 1998 tillstånd enligt miljöskyddslagen till tvätteriverksamheten i Rimbo. I beslut daterat den 13 februari 2001 meddelade Länsstyrelsen bland annat slutligt villkor, B 5, avseende buller från verksamheten enligt nedan. B5. Buller från verksamheten skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid närliggande bostadsbebyggelse inte överstiger: Vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Sön- och helgdagar (kl. 07-18) 50 dBA Kväll (kl. 18-22) 50 dBA Natt (kl. 22-07) 45 dBA Den 24 oktober 2005 meddelade Miljöprövningsdelegationen genom beslut Textilia Tvätt & Textilservice AB ändring av tillståndet daterat den 5 oktober 1998 för att kunna uppföra och driva en träpelletseldad ångpanna vid verksamheten. Miljöprövningsdelegationen sköt upp det slutliga avgörandet avseende buller. Under prövotiden meddelade Miljöprövningsdelegationen följande provisoriska föreskrift. I. Pelletspannan får inte ge upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer vid närmaste fastighet än följande riktvärde: Vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Sön- och helgdagar (kl. 07-18) 45 dBA Kväll (kl. 18-22) 45 dBA Natt (kl. 22-07) 40 dBA 2 (5)

Fastställande av slutliga villkor avseende ... - Svenskt Vatten