01.10.2019 Views

Ahmet İnam - Söz Hanı

Ahmet İnam, Şiirler

Ahmet İnam, Şiirler

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.isaretatesi.com

Ahmet İnam

SÖZ HANI

Şiirler


AHMET İNAM

Düşünür, akademisyen, yazar, şair. Ahmet İnam, elli yıla yakın bir süredir felsefe

tarihi, mantık, bilgi teorisi, bilim felsefesi, ahlâk felsefesi, kültür felsefesi, edebiyat

teorisi, sanat, şiir, müzik ve İslam mistisizmi gibi çeşitli alanlarda yaptığı

çalışmaları özgün bir yaşam felsefesinde bir araya getirdi; Batı düşüncesi ve Doğu

düşüncesi arasında köprüler kurarak çağa ve insana dokunan sentezler ortaya

koymaya çabaladı; yüzlerce deneme ve onlarca kitap kaleme aldı. Bu çabaların son

yirmi yıldaki meyvesi, yerel dil ve düşünce motiflerini evrensel bir düzeyde ele

alıp yorumladığı, serbest, değişken, organik bir sistematiğe sahip olan ve kapsamı

giderek genişleyen Gönül Felsefesi oldu. Daima şiire (poêsis) özlem duyarak yazan

Ahmet İnam, denemeci yanı ağır bassa da hep şiirleyen bir denemeci oldu;

yazılarını bazen bir düşünür, bazen bir toplum ve kültür eleştirmeni, bazen bir

eğitici, bazen bir mistik havasında, ama daima hümanist bir çizgide kaleme aldı;

zaman zaman kendi düşünce penceresinden Türkiye için bir değerleri değerlendirme

görevi üstlendi ve “değerlerin değmesini” her şeyden çok önemsedi. Söz Hanı,

Ahmet İnam şiirinin son on yıldaki çizgisini yansıtan bir seçki niteliği taşıyor.


Ahmet İnam

SÖZ HANI


Söz Hanı

Ahmet İnam

Kapak Resmi:

‘Süprematist Resim: Sekiz Kırmızı Dikdörtgen’

Kazimir Malevich, 1915

1. Baskı:

© İşaret Ateşi, Ekim 2019

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır.

Her hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla

basılamaz, kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir

mecra veya internet sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için

lütfen kaynak gösteriniz.

www.isaretatesi.com

isaretatesi@gmail.com


İÇİNDEKİLER

Önsöz: Şiirim Üstüne ………………………………………………… 13

S ö z H a n ı

Hayatım ……………………………………………………………… 18

Kimsin? ………………………………………………………………. 19

Açık Bağır ……………………………………………………………. 20

Pencere ……………………………………………………………….. 21

Boşluğum …………………………………………………………….. 22

Ölüme ………………………………………………………………… 23

Testi …………………………………………………………………… 24

Eşikte ………………………………………………………………….. 25

Bekleyiş ……………………………………………………………….. 26

Parkta …………………………………………………………………. 27

Hangisi? ………………………………………………………………. 28

Güzde Kalan …………………………………………………………. 29

Bu ……………………………………………………………………… 30

Gezinti ………………………………………………………………… 31

Manolya Ağacı ……………………………………………………….. 32

Ortalı Dünya …………………………………………………………. 33

Hasanağa’da Bir Dünya …………………………………………….. 35

Göğe Doğru ………………………………………………………….. 36


Ahmed’in Gemisi ……………………………………………………. 37

aylatnA‘da nasaH ağA Has Ağa …………………………………… 38

Foça Resimleri ………………………………………………………... 40

Adsız Şiir ……………………………………………………………… 43

Âşık Hüdâî Gibi ……………………………………………………… 45

Felsefe Denen Dal ……………………………………………………. 46

Helva Felsefesi ……………………………………………………….. 47

Kaçan ………………………………………………………………….. 48

Kelimelerin Künhü …………………………………………………... 49

Tunus’un Bulutları …………………………………………………... 50

Madende Bir Ahmet …………………………………………………. 51

Buğu …………………………………………………………………... 52

Anlıyor ………………………………………………………………... 53

Köşe …………………………………………………………………… 54

Ankara Güya …………………………………………………………. 55

O ……………………………………………………………………….. 56

Kargaşa ………………………………………………………………... 57

Avuntu ………………………………………………………………... 58

Kafamla Şapkam Arasında …………………………………………. 60

Yolun Ortasında ……………………………………………………... 61

Darağacı Manzumesi ………………………………………………... 62

Gülümse ……………………………………………………………… 64

Açıklık ………………………………………………………………… 65

Dokunuş ……………………………………………………………… 66

Çığlık …………………………………………………………………. 67

Dost Bağı ……………………………………………………………... 69


Longa ……………………………………………………………….. 70

Cüz ………………………………………………………………….. 71

İsyan ………………………………………………………………… 72

Kıyıda Şişman Kadınlar …………………………………………... 73

Beriden ……………………………………………………………… 74

Çıtçıt ………………………………………………………………… 75

Yaktın, Yakıştık ……………………………………………………. 76

Beden ……………………………………………………………….. 77

Firkete ………………………………………………………………. 78

Can Ufku …………………………………………………………… 79

Hayal Yarası ……………………………………………………….. 80

Dil …………………………………………………………………… 81

Şiir-i Kadim ………………………………………………………… 82

Bozkırda Bir Çıplak ………………………………………………... 83

Rüya …………………………………………………………………. 85

Gelirim Yine ………………………………………………………… 87

Öte Yüz ……………………………………………………………… 89

Amcalar ……………………………………………………………... 90

Balıklar ………………………………………………………………. 91

Çalpara ……………………………………………………………… 92

Yaralım ……………………………………………………………… 94

Geleceğim …………………………………………………………… 96

Yağmur ……………………………………………………………… 97

Kalp Kalemi ………………………………………………………… 98

Hiçe Dalış …………………………………………………………… 99

Can Suyu ……………………………………………………………. 100


Damla ……………………………………………………………….. 101

Hiçsöz ……………………………………………...………………... 102

Hiçe Köçekçe ……………………………………………………….. 103

Serpmeler …………………………………………………………… 105

Düşüveren …………………………………………………………... 106

Fısıltı …………………………………………………………………. 107

Garip Kuş ……………………………………………………………. 108

Aşk Mı? …………………………………………………...…………. 109

Yirmi Bir Pare ………………………………………………………. 110

Ağaç ……………………………………………...………………….. 113

Güğüm ………………………………………………………………. 114

İzmir …………………………………………………………………. 115

Kaçıyor ………………………………………………………………. 116

Kapak ………………………………………………………………... 117

Kapı ………………………………………………………………….. 118

Maşrapa ……………………………………………………………... 119

Özlem ………………………………………………………………... 120

Tanık ………………………………………………………………… 121

Zahm-ı Rikkat ………………………………………………………. 122

Koşmaca ……………………………………………………………... 123

Dizin: Şiirlerin Yazım Tarih ve Yerleri ……………………………… 125


www.isaretatesi.com

ŞİİRİM ÜSTÜNE

Elli yıldan fazladır şiirle yürüyorum. Cemal Süreya’nın, Behçet

Necatigil’in teşviklerini aldığım dönemlerde yazdıklarımı

unuttum. Destanlardan, tekerlemelerden, bilmecelerden,

türkülerden, şarkılardan, halk şiirinden, Divan edebiyatından

beslendim, beslenmekteyim. Dünya şiirini anlamaya çalıştım,

özgün dillerinden okumaya çalıştıklarımdan sarsıldığım

olmuştur.

Şiir diye yazdıklarım mahcuptur. Hüseyin Cöntürk’ten

“hep aynı şeyleri” yazdığımı öğrendiğimde, kimi şair

arkadaşlarım yazdıklarımın şiir olmadığını söylediklerinde

çok utanmışımdır. “Şair gibi yaşamıyorsun Ahmet

demişimdir kendime, “şiiri unut!” Unutmaya çalıştım. Şiir

utandığım çıplaklığım oldu. Eleştiri, deneme, öykü, roman

yazdım. Şiiri düzyazıda gizlemeye çalıştım, hicabımdan. Dalga

geçer biçimde manzumelerle bastırdım şiir dürtümü.

Altmış beş yaşımda iki aya yakın kalbimdeki sorunlardan

kaynaklanan hastane yaşantımın ardından, yaşadıklarım,

kurutmaya çalıştığım şiir pınarını yeniden fark etmeme yol

açtı. Arayan, arayacak olan biriydim. Bu kültürün, Türkçe

düşünce bahçesinde gönlünü arıyordum. Şiir beni alıp öteye

13


www.isaretatesi.com

götürüyordu. Şiirle sürüklenmekten yıllarca ürktüm. Demek ki

yaşamaktan korkmuşum. Hâlâ korkarım. Onun için kendime

şair değil, şiirci, manzumeci, kimi zaman müteşair derim.

Saf, temiz, sade bir anlatımı arıyorum. Yunus’un

yolcusuyum. Derin ve yoğun yaşantıları basit bir dil ve biçimle

söylemeye gayret ediyorum. Ben nasıl ki eksik, özürlü bir

insansam, yazdıklarımın da olabildiğince yalansız, riyasız

olmasını isterim.

Duygu patlamalarıyla yazmam. Kuru düşüncelerden,

didaktik söyleyişlerden, göze kulağa hoş gelip okuyanı ele

geçirmeye çalışan “retorik” deyişlerden uzak kalmaya

çabalarım.

“Çit şiirin” ardındayım. Çit, bir sınırı işaret ediyor. Engeli

gösteriyor. Dilin, hayatın engelini aşmak isterim – bu

engellerin içinde kalarak.

Bağıran, hava atan, teoriyle yoğrulmuş şiir uzağımdadır.

Şiir söylemek bir göze almadır. Bela hep vardır. Şairler

çarşısında en alt katta bir dükkâncığım var. Çoğu kez

kepenkleri kapalıdır. Ölmemişsem içeride çalışıyorumdur.

Kapıyı çalana selamım olur.

Ahmet İnam

14


www.isaretatesi.com

15


www.isaretatesi.com

SÖZ HANI

16


www.isaretatesi.com

17


www.isaretatesi.com

HAYATIM

yalnızım

üşüyorum

kalbimde

mantık soruları

18


www.isaretatesi.com

KİMSİN?

öyleyim

öylece

kâinatta

19


www.isaretatesi.com

AÇIK BAĞIR

Kuşandım kendimi

Kelimelerimi

Buyur hayat

Vur beni!

20


www.isaretatesi.com

PENCERE

Ardında bırakarak

Aklı –– gemileri yak;

Göremezsin uğraşma,

Gönül pencerenden bak.

21


www.isaretatesi.com

BOŞLUĞUM

Damla damla

Sızdı hakikat

Çınlayan boşluğuma.

Sızladı içim.

22


www.isaretatesi.com

ÖLÜME

Sevgili ölüm,

Bana beni

Hatırlat.

Ey ölüm!

Bana beni

Kat.

Bırakma elini

Hayatın.

Sonsuzluğunda

Yaşasın hakikat!

23


www.isaretatesi.com

TESTİ

Belki de sen

Dünyanın ortasında

Bir garip duran

Gönül tasıma

Boşalan düşüncesin.

Sevgilisin ––

Testisin.

24


www.isaretatesi.com

EŞİKTE

Eşiğindeyim

Yüreğinin.

Aç kapını

Ben geldim.

Eşiğindesin

Yüreğimin.

Açtım kapımı

Sen gittin.

25


www.isaretatesi.com

BEKLEYİŞ

Beklersin

Bilirim.

Gelirsem

Şaşmazsın.

Bekleme.

Geleyim.

26


www.isaretatesi.com

PARKTA

Parktasın diyelim

Kaptırmışsın kendini

Ağaca

Böceğe

Buluta

Şaşarsın ––

Karşındayım

Sırtımda eprimiş bir deri ceket

Pantolonumda yemek lekesi

Bakakalırım

Sana

Toprağa

İnsana

Güneşe

27


www.isaretatesi.com

HANGİSİ?

Ne çok yüzüm var,

Hangisi benim?

Ne çok sözüm var,

Hangisi benim?

Biri senin,

Biri benim.

Garipliğim benim,

Zenginliğim senin.

İçimdeki ateşte,

Közlerimin hepsi senin.

28


www.isaretatesi.com

GÜZDE KALAN

Bir elma ısırığıdır yaşam

Güz akşamları

Ankara’da.

Ağar içime

Uğuldayan gülümsemen

Sokak lambasında.

Uçuşan yapraklarla

Kalakalır hüzün

Bakışımızda.

Bakışımız

Boynu bükük

Bekler durur

Yağdı yağacak

Yağmurda.

29


www.isaretatesi.com

BU

Sonbahar bu

Islak merdivenlerinde İstanbul’un.

Sensin bu

Titreyen ıssızlığında

Tuttuğumuz yolun.

Ruhunun penceresi bu,

Hüzün açan sevinçleriyle

Teninin

Beni içine alması.

Elinde

Kelimelerden bir demet,

Kapımı çalması bu

Sevincinin.

Saçlarını okşuyor

Bu yokluğum.

30


www.isaretatesi.com

GEZİNTİ

Omuz başların

Mumun titrek alevi.

Boynun

Alnımı yuduğum

Buz gibi pınar.

Ülkesindeyim bedeninin,

Ateşim var.

31


www.isaretatesi.com

MANOLYA AĞACI

Manolya ağacının altında

Soyundu yârim,

Bıraktı kendini Boğaz’ın sularına.

Manolya ağacının altında

Soyundu yârim,

Bıraktı kendini içimin sularına.

Vurdu sevdamın karanlığı

Yârimin berrak derinliğine.

Manolya ağacının altında

Bir kızgın fırın ––

Pişirir

Özürlerle mamul içimi.

32


www.isaretatesi.com

ORTALI DÜNYA

İkimizin ortası

Masa ––

Masada insan kaynıyor,

Masada ölüm oynuyor.

İkimizin ortası

Yasa ––

Yasa eziyet ediyor,

Can veriyor, can alıyor.

İkimizin ortası

Tasa ––

Tasa bizle eğleniyor,

Yürüyoruz, çelmeliyor.

İkimizin ortası

Kasa ––

33


www.isaretatesi.com

Beş veriyor üç alıyor,

Sevdamızı yaralıyor.

İkimizin ortası

Oysa

Gökyüzü olamaz mıydı ––

Bizi ortalı dünyadan alamaz mıydı?

34


www.isaretatesi.com

HASANAĞA’DA BİR DÜNYA

Hasanağa’da bir dünya,

O dünyada Antalya,

Antalya’da bir sevgili kalmıştır.

Gittim,

Ardımda

Hüzünle sevinç

Çiftetelli oynamıştır.

35


www.isaretatesi.com

GÖĞE DOĞRU

Gök baktı,

Ben baktım.

Gördüm,

Göğe kaçmış Ahmet.

36


www.isaretatesi.com

AHMED’İN GEMİSİ

Yüzer keştî-i Ahmed gâh peydâ gâh nâ peydâ

Deryâda kendi gitmiş gönlü kalmış hüveydâ

Derûnunda hazîn bir sır gibi tüter sevdâ

Kalır âsârı nihân yazıp dursa ne fayda.

37


www.isaretatesi.com

AYLATNA’DA NASAH AĞA HAS AĞA

Haydar Ergülen’e

Bağlamış atını rakı şişesine

Körük çizmeleri ışıldar durur.

aylatnA‘da nasaH ağA Has Ağa

Birazdan bağlamanın teli kopacak

Birazdan yüreğinde bir kıyamet

Varsın kopsun varsın kopsun

Vurulsun da tellerine hele tellerine

Derinliği yüreğimizin, derinliği inlesin

Kader dinlesin, felek dinlesin

Karacaoğlan, Koç şairim Haydar, Cemal Abimiz elbette

Kerse Hocam, Doktor Taha, vah dinlesin, ah dinlesin.

Tüm dostların yoklukları,

Oturup sobanın başında

Aralığın on beşinde.

aylatnA’da nasaH ağA Has Ağa

Tüm dostların yoklukları

38


www.isaretatesi.com

Can dinlesin, ten dinlesin.

Biz de bağlayalım atımızı rakı şişesine

Giydirelim kasketimizi şaraba.

aylatnA’da dostlar ve onların yoklukları

Ânın sonsuzluğunda uçuversin.

Türkülerin dipsiz boşluktan yükseldiği anda

Hasanağa’da bir şiir tersine yürümektedir zamanda.

Hasanağa’da bir şiir tersine yürümektedir zamanda.

39


www.isaretatesi.com

FOÇA RESİMLERİ

1.

Foça’da

Bir akasya ağacı,

Altında deniz,

Dibinde kedi.

Bakarlar yıldızlara,

Şaşarlar.

Bakarlar insanlara,

Şaşarlar.

2.

Minare

Ağaçlarla çevrili,

Gökle.

Aşağıda

Sere serpe kayıklar

40


www.isaretatesi.com

Salınır sularında

Günbatımının.

Güngörmüş masamda

Dingin çay bardağım,

Foça’dayım.

3.

Savursun varsın

Deli rüzgâr

Defterimin yapraklarını.

Alsın götürsün harfleri

Hiçliğe.

Foça’nın vardır niçini.

4.

Kalenin burçlarında

Uğuldayan tarih

Fısıldar kulağıma

İçimin gizemini.

Titreşir durur

41


www.isaretatesi.com

O bilge yaşam

Foça’nın sularında.

5.

Dağ taş

Deniz balık

Bakarlar Foça’ya,

Yaşarlar.

Bakarlar Foça’ya,

Yaşarlar.

42


www.isaretatesi.com

ADSIZ ŞİİR

Belki susarak

Belki hüzünle

Dünyana konuk geldim ben

Saatine baktın

Dünya kaygısı

Aydınlık yüzünde

İçindeki nur

Öfkenle karışmış

Gözlerindeki gök

Sokaklardan yokuş aşağı

Kış yaz

Mevlana’ya kitaplarla

Öykülerle şiirlerle

Düşünceye

İmkânsızlık uçurumlarına

Acılara

43


www.isaretatesi.com

Yılgınlığa

Kapında bir adam

Ardı ardına

Bir yudum sevinç

Bir yudum bulut

Bir avuç yıldız

Sigara dumanları

Mumlar

Bir umut

Aralanan yalnızlık

Kapında bir adam

Kilitler ve kitaplar

Aramanın umudu

Bir tünelden çıkışın ferahlığı

Yoksunluktaki varsınlık

Açtıkça kapını bana

Şükür ki varsın

Dürüstlük borcum var sana

44


www.isaretatesi.com

ÂŞIK HÜDÂÎ GİBİ

Esip yazamadın, anla, havanı,

Ne kaleme sarıl ne yeli incit;

Ahmet boş duruyor gönül kovanı,

Ne çiçeğe dokun ne balı incit.

45


www.isaretatesi.com

FELSEFE DENEN DAL

Çıktım aşk dola dola

Felsefe denen dala

Korkarım dal kırıla

Düşüncem yarım kala

46


www.isaretatesi.com

HELVA FELSEFESİ

İrmik helvasını

Ve felsefeyi

Sevdim,

İrmik helvasını düşünüp

Felsefeyi yedim!

47


www.isaretatesi.com

KAÇAN

–– Nereye düşüncem nereye?

–– Yakıp da giden sevgiliye.

–– Uğrayıver o zaman bari

Ahmet İnam denen deliye!

48


www.isaretatesi.com

KELİMELERİN KÜNHÜ

Nalladım atımı

Dibinde ölümün,

Sürdüm

Kelimelerin künhüne.

Nerede? Öte nerede?

Uçurdum suna gönlümü

Gizlerin gölüne.

Bozkırda

Bizi bekler

Öte.

Atım, narin felsefem,

Ey hamarat şiirim!

Vuralım bu garip bedeni

Kelimelerin künhüne.

49


www.isaretatesi.com

TUNUS’UN BULUTLARI

Hangi hüzünlere sevdalısınız

Tunus’un bulutları?

Hangi Afrikalara yağacaksınız,

Hangi Asyalara?

Hangi çilelerle donandınız

Kuşanıp da ağıtları?

Hangi Avrupalardan gelirsiniz

Görmeden hudutları?

Bir noktayım dünyada ––

Bâb-ı Bahr’ın önünde Tunus’ta

Kıtalar bende düğümlenmiş,

Gelecek geçmişin kuyusundan tırmanmakta.

İçimde düşünce haydutları

Yağmalanıyor hayallerim ––

Bir gül olup açayım umutları,

Yağdırın çöllere beni yağdırın,

Siz dostlarım, Tunus’un bulutları!

50


www.isaretatesi.com

MADENDE BİR AHMET

Gülerken sen

Kocaman ağzın

Ruhunun temmuzunda

Bir serin salıncak ––

Ahmet orada sallanacak.

Bakışın bir anlam kuyusu

Birazdan grizu

Patlayacak.

Emir vermiş aşk padişahı,

Ahmet kuyuya yollanacak.

51


www.isaretatesi.com

BUĞU

Anlayanımız belki hiç olmayacak,

Oysa yanmalı içimizdeki ocak;

İlkeler soğuk, ilişkiler üşüyor,

Ama üzgün kalplerimiz hâlâ sıcak.

52


www.isaretatesi.com

ANLIYOR

Çocuk, gözleriyle bakıyor bir böceğin,

Kuş, sözleriyle uçuyor şairin,

Döşek sermiş önüne deniz

Uykulu düşüncenin.

Buradayız. Aşk büyüktür.

Güz, dokunuyor tuvaline ruhumuzun,

Sen içinin obruklarında tenha,

Ben kelimelerin perişan bahçesinde şaşkın,

Oturmuş susuyoruz karşılıklı,

Dirseklerimizi taşıyan masa anlıyor,

Soluklarımızı kuşatan dünya

Bunca yaşadıklarımız

Yaşayamadıklarımız

Anlıyor.

53


www.isaretatesi.com

KÖŞE

Yağmur, kasvet,

Yürürken bıkkın bıkkın,

Hayatın ağzında

Köşede gülüşün senin.

Demek ki yaşamalıyım

Demek ki canımda can

Demek ki içimde iç var

Dışımda dış

Nar kokulu teninde

Çılgın sarılış.

Köşede gülüşün senin

Demek ki yok ölüm.

54


www.isaretatesi.com

ANKARA GÜYA

Mahzun bir gül gibi sokaklarında

Dolaştım Ankara

Canımın feneriyle

Karanlığında.

Hangi evin penceresinden

Yüzüme vuran ışığa

Açtım içimi?

Hangi gönlün bahçesinden

Meçhul bir âşığa

Derlediler beni?

Yârim anlamış beni güya,

Can evime gülümseyen rüya.

55


www.isaretatesi.com

O

Alnında bir aydınlık avlu

Düşüncen safran çiçeği kokuyor

Gülüyorsun

Gül defterinde kelimeler

Dudaklarına dokunuyor.

Doğurdu doğuracak bastığın toprak

Göğüslerinden

Bir gizli sevda okunuyor.

56


www.isaretatesi.com

KARGAŞA

Irmaklar köpürdü

Yarıldı okyanus tam ortasından

Yıldızlar alev topu

Dağlar öfke püskürdü

Bozuldu evrende düzen

Bir kargaşa arkasından.

Biz ne mi yaptık?

Derrida okuduk

Mehter marşıyla

Rakı içip

Seviştik.

57


www.isaretatesi.com

AVUNTU

Durdun ya hayata böyle

Gün gelir

Bir şiir

Seni öpebilir.

Bir dize belki

Aklına eser de

Resim çektirir

Seninle.

Yine çıkmazsın bilirim

Yüzün yoktur

Resimlerde.

Durmaz avutursun kendini

Söylenirsin hafiften buruk:

Başka bir ışık çıkmalı

Okuyanın gözlerinde

58


www.isaretatesi.com

Bende beni görmek için

Şiirlerde.

59


www.isaretatesi.com

KAFAMLA ŞAPKAM ARASINDA

Köşedeki şapkacıdan

Sevgilim almış bana

Üstü delikli bir şapka ––

Üstü delikli, dumanım tütsün diye aşka.

Kafamla şapkam arasında

Beynimden püsküren magma

Selam verip de arayan hayata

Çiziyor yârimin hayalini hakikat atlasına.

Kafamla şapkam arasında hava

Hasret kalmış sevgilimin soluğuna

Geceleri emiyor yıldızları

Gizemli kelimeler devşirerek kovuğuna.

60


www.isaretatesi.com

YOLUN ORTASINDA

Sokakta. Yolun ortasında. Yalnızım.

Kâinat çınlıyor içimde

Alacakaranlıkta bir muamma gölge

Yürüyorum erken yıldızları koklayıp

Derinlerimden geçiyor rüzgâr

Sokakta çırılçıplağım. Sokakta ıpıssız.

Sonra nasıl oluyorsa apansız

Göz gözeyiz:

Bakıyor pencereden bir tenha güzellik.

Anlıyorum çaresiz:

Sokakta. Yolun ortasında. Yalnızız.

61


www.isaretatesi.com

DARAĞACI MANZUMESİ

bir İstanbul türküsüyle

Dünyaya inmiş ki şiir salıncak

Mahzun Ahmet orada sallanacak

Türküler sevdayla hep dallanacak

Mahzun Ahmet orada sallanacak

Pek fazla şaşıyor bir şey bulunca

Selamı kalacak ömrü dolunca

Umutlar denizde dalga olunca

Mahzun Ahmet orada sallanacak

Düşünme gücünün dev avucundan

Harf uçurumunun en son ucundan

Tutunmuş dala tam düşeceği an

Mahzun Ahmet orada sallanacak

62


www.isaretatesi.com

Mutlu yolcudur o gönlünde acı

Dünya evinde bir garip kiracı

Felsefeden kurulmuş darağacı

Mahzun Ahmet orada sallanacak

63


www.isaretatesi.com

GÜLÜMSE

Zor günler var önümüzde dedimse

Çatmasın hemen kaşlarını kimse

Sen, sevdiceğim, dostum, can kulaklım

İç göyneğimin iliği, gülümse

64


www.isaretatesi.com

AÇIKLIK

Kapanır

Bizi saran açıklık,

Can verir

Çıplak dil.

Çöker

Kurda kuşa

Toprağa taşa

Karanlık.

Ölüverir

İçyüzümüz.

65


www.isaretatesi.com

DOKUNUŞ

Ama nasıl dokunmalı o cana,

Gözleri dünyaya sonsuzdan bakana?

Nasıl dokunmalı ––

Kuytularını çiğnedik,

Böldük uykularını,

Bakışımızın okları deldi yaralarını,

Sözlerimiz hayal evini yıktı,

Yağmaladı umutlarını, imkânlarını.

Ama nasıl dokunmalı o cana,

İçine nice gökyüzü sığana?

Şu soğuk, nemli havada

Sessizce kapısını ört o canın ––

Bir garip kalsın dünyada,

Kendi içine dokunsun.

66


www.isaretatesi.com

ÇIĞLIK

Yaşadığım söyleniyor ––

Yaşasaydım ne eksilirdi dünyadan,

Bahçede şu yorgun kuş

Mahzun durur muydu öyle?

Kapımın eşiğinden

Gene de geçer miydi şu karınca?

Olsaydım ––

Bulutlar bulut,

Okyanuslar okyanus

Kalır mıydı öyle?

Şu ıpıssız evrende

Yokluğum

Şimdi kimin gözlerinde?

Anladım galiba,

Gereksizim bu dünyaya ––

67


www.isaretatesi.com

Açıp penceremi yıldızlara,

Haykırıyorum sonunda:

“Doğmadım ben hiç,

Olmadım!

Olanlara armağandır bu çığlığım!”

68


www.isaretatesi.com

DOST BAĞI

Dost bağında, ah, bir gül açmış bana,

Başlamış içimde bitmez yolculuk;

Öte ötede dokunmuş cana,

Gözüme dost olmuş sonsuz ufuk.

69


www.isaretatesi.com

LONGA

Klarnetin araladığı pencereden uç,

Kucaklasın seni zâville şenlenen bulut,

Kuzguncuk tepelerine götürsün kanun,

Şevki Bey’in uşşağına değsin kanadın.

İçimdeki nihavendi bilirmiş gibi bakıyor

Tamburumun tellerinde gülümseyen tereddüt.

Ruhumun köçekçeleriyle sev beni ah sevgilim,

Udum ağır semailerle okşasın saçlarını,

Apansız öpsün alnından tefim.

Yandık –– aşk çeşmesine gidelim,

Musikinin serin soluğuyla

Zamanlarımızı kana kana yıkayalım.

70


www.isaretatesi.com

CÜZ

Ahmet Turan Kul’a

Doğru olan bir sen vardın ey yüce yanlışlık,

Bilmedik, neye doğru diyorlarsa inandık;

Tuttuk yalanla doldurduk boşluğumuzu,

Dışımız ak göründü kapkarayken içimiz.

71


www.isaretatesi.com

İSYAN

Neden dünya böyle

Ve ben neden böyleyim,

Ah, yakalasam bu gerçeği

Bir güzel benzetmez miyim!

Şiir beni aramış ––

Yoktum.

72


www.isaretatesi.com

KIYIDA ŞİŞMAN KADINLAR

Kıyıda şişman kadınlar

Tatlı tarhana açıyorlar bebeler için,

Bir türkü çınlıyor masada yorgun radyodan.

Ten kokan imâlarla gülüşüyorlar,

Şalvarlılar!

İçi yanıyor şalvarlarının ––

İnce upuzun bir delikanlı geçiyor önlerinden çıplak,

Gözleriyle emiyorlar!

Kıyıda şişman kadınlar ––

Zamanı kaşık kaşık yiyorlar.

73


www.isaretatesi.com

BERİDEN

Selam gelir derindendir,

Kelam gelir gönülden;

Yârim gelir ötedendir,

Yârim gelir öteden.

Beriden gelirim ben,

Ben ––

Bahçesine hasret,

Kıyıda bir tutam ot.

Ötelere varamadım yârim,

Ötekine eremedim;

As beni gökyüzüne ––

Boynum ipine kurban olsun!

74


www.isaretatesi.com

ÇITÇIT

Düş dostum yok düşleyelim dünyayı,

Hayat beni bir kötüye çıtçıtladın;

Bir iyiye bir güzele bir doğruya,

Ölüm beni bir öyküye çıtçıtladın.

Güzeldir bir derdin yüreklendirmesi,

Kuş sesi, sevda sesi, fikir sesi,

Can evime vuran aşk nefesi,

Gönül beni bir ezgiye çıtçıtladın.

Çıtçıtımın uçları,

Yârin dokunuşları.

Açılmış bir çıtçıtın aralığından

Çağırıyor bizi gökyüzü.

75


www.isaretatesi.com

YAKTIN, YAKIŞTIK

Can evinden yaktığın

Varlığa bıraktığın

Işımış

Yakışmıştır.

Düş ucumdan baş ucuma

Yüzmektedir sonsuzun gemisi

Tutmaktayız dümenini

Tutuşmuşuz

Yakışmıştır.

Yâr rüzgârı vurmuş tenime

Yakmış

Yakışmıştır.

Titreyen!

Titreşimin ulaşmış

Yakışmıştır.

76


www.isaretatesi.com

BEDEN

Güngörmüş bir beden ––

Tatmış, yaşamış

Duymuş, güzelleşmiş

Değmiş, değişmiş bir beden.

Dinlemiş, tinlemiş

Tınlamış, çınlamış bir beden ––

Almış, vermiş

Yırtmış, parçalamış

Okşamış, okşanmış

Topraktan göğe

Selam olmuş bir beden.

77


www.isaretatesi.com

FİRKETE

İçinin avlularında piyano sesleri

Ürkekçe saklambaç oynuyor,

İnleyince saçında o mahzun firkete

Rüzgârda bir kuş uçuyor,

Gönlünü alıp götürüyor

Sevgisi çöl olan o uzak memlekete.

Yoksun, bilinmiyor adın,

Sadık can kaygındır

Seni dünyaya bağlayan esrarlı firkete;

Toplamışsın kâinata saçılan benliğini,

Yıldızlardan bakıyorsun dünyaya.

Kimler duyuyor kim bilir ––

Gözlerinde parıltılı bir cümbüş,

Gümbür gümbür sevda türküsü çalınmakta.

78


www.isaretatesi.com

CAN UFKU

Gizlerimin oyuklarında uğuldayan rüzgâr!

Okşa sevgilinin bakışında

Açıveren incelikler yarasını!

O ve ben, kuşuz ya ––

Uçuyoruz kırık kanatlarımızla

Taşıyarak serseri kelimeleri.

Var mısın sevgili var mısın ha ––

Dünyanın tüm acılarını vurmaya,

Buzda çiçek açan sözlerimizden

Olunabileceklerin en zengini olmaya;

Sen gönlüne bendeki her şeyi çiz,

Ben gönlüme sendeki her şeyi;

Resimlerde her şey çıksın,

Alalım içimize varlığın her rengini.

79


www.isaretatesi.com

HAYAL YARASI

Sızlayan mahcup hayal yarasıyla

Ötenin gurbetinde arayan kalbim

Dağılıp tarihin mor ebrusunda

Sesleniyor dipsiz kuyulara:

“Ey hayat, incindim, al beni içeri!”

Senin ucundan benim ucuma,

Ucumuzdan içimize

Hiç yolu dar ––

Tıkılmışlardanız bakışımızın mahzenine,

Şiir dallarının hoyratça kırıldığı çağda

Ölü sevinçler geziyor sokaklarda,

Tam özgürlüğün ortasında

Zincire vurulmuş sevda!

80


www.isaretatesi.com

DİL

Şu yaprağın damarlarından değdiğim dil,

Gözlerinin saklı göğünde gördüğüm dil,

Sesinin balkonunda, duyulmayandan duyduğum dil,

Tohumken toprakta sever sevmez açtığım dil,

Vurunca dünya bana içine telaşla sığındığım dil ––

Al bu dili, al da beni anlat, ah sevgili:

Ruhumun kapısını açık unutmuşum,

Bir iki hırsızdan başka giren olmamış içeri!

81


www.isaretatesi.com

ŞİİR-İ KADİM

Çaresizdir kelimeler

Vurunca ömrüme şiir

Kalakalırım dilsiz

Çarpar dağıtır bedenimi

İşitirim ses değildir

Çekerim nefes değil

Yaşamı çağıran magmadan zehir

İçine aklımla girdiğim kafes değil

Söyledin nasılsa duydular, şükret

Birkaç kişidir, herkes değil.

Oydun Ahmet, oydun:

Şiiri yerine koydun!

82


www.isaretatesi.com

BOZKIRDA BİR ÇIPLAK

Kar yağıyor bozkıra ––

Gömleğimin altında paramparça kelimeler

Şiirle açmak için yaralarımı…

Yürüyorum üryan,

Etrafta zebaniler, kan,

Yakacaklar, sözlerimi, düşlerimi

Biliyorum.

Çağımın hoyrat insanlarıyla

Tıklım tıkış

Upuzun bir tren son sürat ––

Kapısına sıkışmış

Dünyam

Savrulmakta ––

Şiir çınlayan bu bitimsiz bozkıra…

83


www.isaretatesi.com

İçimin dehlizlerinde dolanmış,

Toprak kokan

İncindi incinecek bir dil ––

Şiirin can veren magmasından.

Yürüyorum üryan,

Etrafta zebaniler, kan ––

Bozkırda bir başıma

Tir tir titriyorum.

84


www.isaretatesi.com

RÜYA

Biri

Sana gizli detayını vermeli hayatının,

Biri

Çıkartmalı özetini,

Öbürü

Baştan sona alay etmeli,

Diğeri

Nedensiz övmeli,

Öteki

Anlayamamalı seni,

Beriki

Ağız dolusu sövmeli.

Neden yaşadın acaba,

Var mıydı bir gereğin,

Bir tınısı olabildin mi

Yaşamla çalan dümbeleğin?

85


www.isaretatesi.com

Karmakarışıksın sen, saçılmışsın zamana,

Hangi Ahmet’ler girmiş

Gerçek diye rüyana!

86


www.isaretatesi.com

GELİRİM YİNE

Gelirim yine bu kahveye

Gelişim unutulsun diye

Kahve mazi olur

Kalın gözlüklü ihtiyar gazete okur

Tavlada cılız iki genç

Şans oyunu tutkunu işsiz

Bir köşede uyuklayan evsiz

Oturur Yunus duyar kavram indiririm

Yırtılmış perişan gökyüzünden

Bir iki karga yandaki bahçede

Başımda bulut

Şiir ararım

Gelirim yine bu kahveye

Gelişim unutulsun diye

Eşya havalanır

Sevinç göç eder

87


www.isaretatesi.com

Karşıda yorgun direğe leylekler konar

Yolculuğa çıkar düşünce

Ben nargilem kalemim

Sallanır dünya

Umudum altında kalır

Gelirim yine bu kahveye

Gelişim unutulsun diye

Zaman dadanır geleceğe

Ahmet kalır bu anda

Dibe dalar aldanır

88


www.isaretatesi.com

ÖTE YÜZ

Sen canının öte yüzünü gördün

Göremedin yerin yok

Bastığın yerleri çekiyorlar altından

Beyninde bir sancı var düşünen

Turnasın vardığın yerler gurbet.

Eğreti resimler veriyorsun dünyaya

İçin yüzüne yansımıyor

Donmuş göllerinde yeşilbaşlı sunan

Yıldızlar altında sıcaklığını arıyor.

İçinin mangalını üflüyor hayat,

Düşüncenin ciridiyle

Can evinin atını vuruyor!

89


www.isaretatesi.com

AMCALAR

Elinizde tabaklar bardaklar

Dünyayı çekiştiriyorsunuz amcalar

Hopluyor göbekleriniz

Göğü kaplıyor sesiniz

Ben yeniyetme kardeşiniz

Ayaklarınız arasında

Haykırıyor da

Duymuyor hiçbiriniz.

Şimdi amcalar benim bu sözlerim

Çiğnenmiş bedenimin

Sözcüklere vurulmuş halidir

Böyle biliniz.

90


www.isaretatesi.com

BALIKLAR

Ayazda, ay ışığında, kıyıda

Hakikati yarmaya gelmiş karaltı

Yokladı da dünyanın örtülerini

Ruhunda yüzen balıkları aradı.

Yosun tutmuş çakıllar arasında

Sonsuzu soran balıklar

Bırakıp seslerini bir kutsal haykırışa

İçiyorlar masum dokunuşlarla karanlığı.

Okurlar mı acaba bu garip balıklar

Her gece denize döktüğüm mısralarımı?

91


www.isaretatesi.com

ÇALPARA

Sandıkta

Tülbentlerin arasında

Tespihin, hamam tasının yanında

Mahzun bir çalpara

Bakar bakar da

Yanar bana:

“Hani acılardan damıttığın şiir,

İçinin yangınından, dışının yıkıntısından?

Bir kerecik takmadığın parmaklarına

Çalparayım ben çalpara

Hadi kuşlara merhaba de

Çiçek tozlarına

Hiç sevgiline, yok dostuna

Hayata harflerden serdiğin kilime

Yazgını yazan kaleme

Dünyadaki nokta kadar yerine

Merhaba!”

92


www.isaretatesi.com

Şimdi çalpara

Sen de beni ara.

93


www.isaretatesi.com

YARALIM

Geldin

Ferah havalarla türkü sesinden,

Bir gül gibi açtı tedirginliğim

Görünce seni can penceresinden;

Göğün neresindensin,

Yerin neresinden?

Dünyadasın ––

Tenhalığın kuşatılmış,

Dağlıyorlar beynini kızgın düşüncelerle,

İçini değiştiriyorlar dışınla,

Varlığın damgalanıp yığınlara atılmış.

Vurmuşlar, olsun,

Hâlâ güneşe duruyor alnın;

Gittiler işte

Üfleyip umudun mumunu,

94


www.isaretatesi.com

Ah yaralım,

Bir tek sen kaldın!

95


www.isaretatesi.com

GELECEĞİM

Şiirdeyim,

Geleceğim

Duyulmayanın yanından.

Bakmaktayım

Derinlerimin gecesine,

Uçan kuşların ardından

Geleceğim.

96


www.isaretatesi.com

YAĞMUR

Aç ––

Açılası sırlarım var sevgilim,

Bize bakıyor ürkek tavşan

Bacadaki baykuş

Avluda güvercinler,

Yağmur dinmiyor sevgilim.

Gizli anlam goncasında

Bakışının damlası,

Can canayız bu bahçede ––

Aralanmış kapı,

Çağ görünüyor aralıktan,

Yağmur dinmiyor sevgilim.

97


www.isaretatesi.com

KALP KALEMİ

Bir diyeceği olmalı insanın,

Bir de kâğıttan ömrü;

Almalı kalp kalemini eline

Yazmalı da yazmalı!

98


www.isaretatesi.com

HİÇE DALIŞ

Geliyorum yanına Hiç

Aşkın kırık dalından uçuruma düşmüş

Tam öpecekken hakikati vazgeçmiş

Tam bulacakken

Bulacakken sana merhaba demiş

Çiçek denizi bahçesinde

Solan gülün yanında

Seninle çay içmiş

İnsanım ben demiş.

Sana anlatacağım seni

Boşluğu döven sarkaçlar altında

Battıkça yazacağım içini.

99


www.isaretatesi.com

CAN SUYU

Bir hiç görünüyor bende,

Geziniyor içimde,

Tepeden tırnağa hepim oysa,

Geliyorum ikisinin harmanından,

Gülümseyen papatyayım sevgilimin elinde.

Derken soluyor yüzüm,

Yaban otlar sarıyor aramızdaki bahçeyi,

Bakışının yağmurundan

Çaresiz damlayım,

Düşüyorum

Çırılçıplak yalnızlığın kör kuyusuna.

Sonra gül bitiyor o kuyuda,

Geceleri ışıyıp duruyor karanlığa,

Salıyor köklerini ölümün can suyuna.

100


www.isaretatesi.com

DAMLA

Koyu anılarla ayrıldım o kuytudan ––

Rüzgârda çırpınan gelinciğe boyun büktüm,

Sevdim anlamayanlarımı,

Yaralarımı kendim diktim.

Anlamak dünyanın en keskin bıçağı,

İncecik doğruyor çağı,

Üflesem tutuşturur muyum

Köşedeki yıkık, sır tüten ocağı?

Anladın sevgilim ––

Yağmurundan bir damla

Gözlerimde duruyor hâlâ.

101


www.isaretatesi.com

HİÇSÖZ

İç cebimde hiç tohumları,

Kurumuş toprakta

Zaman açacak onlardan, mekân açacak,

Bozacak nice oyunları.

Dokunarak içe doğru, erişerek canlara,

Hiçe doğru

Başlamak bitişin şafağında

Sonsuzu duyuran heyecanlara.

Söz içi şarapların bağından

Damıttığımız söz hiçi ––

Az yemedik onun ağulu tabağından

Hiçe düşmekte olan biz birkaç kişi.

102


www.isaretatesi.com

HİÇE KÖÇEKÇE

Hâlâ sarhoş değilim

Ege’ye daldırın beni

Şaraba banılmış zeytin verin

Yoğurun dalında patlamış incirle

Tutun deniz ateşlerine

Öpeyim Akdeniz’i

Okyanusa çağırın

Hâlâ sarhoş değilim

Sözü kalbime eriştirin

Olümpos ateşlerinde yandırın beni

Kaz Dağları’nda oldurun da

Yârimin dudağına kondurun

Zeus’u kıskandırın

Hâlâ sarhoş değilim

103


www.isaretatesi.com

Beni aşkla kandırın

Beni aşka kandırın

104


www.isaretatesi.com

SERPMELER

Ne zaman çalsa kapımı o garip imkân

Açar da hoşgeldin der adı Ben olan boşluk

* * *

Kalmış dilin perişan paçavralarında

Boyayıp kumaş yapacağını sanır

Şair denen düz kafalı hoşluk

* * *

Aralığından gördüm sevgilinin ışığını

Ne güzel aydınlıkmış o büyülü loşluk

* * *

Açtı gözümüzü bütün gün mantık çalıştık

Kumsala dalgalarla vuran sarhoşluk

105


www.isaretatesi.com

DÜŞÜVEREN

Nice geceler sarılıp kelimelere uyudun,

Mucizeler umdun rüyalarından;

Hayat derinlerden yardı seni,

Düşler kanayıp aktı yaralarından.

Söz tüyüne bindin,

Gerçeklerde indin;

Anladın ki ardı uçurumdur sözün,

Önü yalnızlıktır şiirin.

106


www.isaretatesi.com

FISILTI

Açar mı baharla erik dalında

Sarılıp gizlice konuştuklarımız;

Kulağına okuduğum o mahzun şiir

Varır mı sende kâinat olan sana?

Sorusun sen varlığın sır tadında.

Sever mi sevgili seni bir başka can

Büküp de boynunu –– Ahmet adında?

107


www.isaretatesi.com

GARİP KUŞ

Açmış karanlık kayalara kanadını,

Sessizlik çınlayan uçurumlara durmuş;

Dönüp dönüp sormuş varlığını,

Hiçlik ışığında yüreğini okumuş.

Uçarken boşluğuna kendi içinin

Senin boşluğuna bilmeden konmuş.

Yoksa sözlerin bitti mi Ahmet

Üşürken pencerende o garip kuş?

108


www.isaretatesi.com

AŞK MI?

Aşk mı? –– Kapıda ayak sesleri,

Kendimi kendime bırakıyorum;

Saklı güzellikler çıkıyor kovuklarından,

Derin, örtük yaralarım kanıyor yeniden.

Duvarlarımda sayısız çatlama,

Bir başka cana varıyorum;

Bilindik her şey yok oluyor birden,

O büyük patlama yeniden!

109


www.isaretatesi.com

YİRMİ BİR PARE

Nasıl sevmem yanlışlarımı,

Yolu bir sevgiliye çıkar.

* * *

Kalsam da zindanda duvarlar arasında

Pencerem hep deryaya bakar.

* * *

Üfleyip mumuna yalnızlığımın

Sevgili içimin fırınını yakar.

* * *

Dostumsun beynime bir düşünce olarak saplı,

Mıh! Dikkat et, gafilin biri seni tabutuma çakar.

* * *

Çiğnerken içimin bahçelerini

Sevgili yakasına gül takar.

* * *

Uçurumun kenarında sorarım kendime,

Sevgiliye giden tren acaba ne zaman kalkar?

* * *

110


www.isaretatesi.com

Tutamadık aşkın iki ucundan,

Ben mi sakarım yoksa sevgili mi sakar?

* * *

Hapsolmuş içine yazamadığı şiirle,

Görünce sevgiliyi ruhum teninden sarkar.

* * *

Yıkasa suyuyla bu hayat yazılarımı

Onlardan hakikat mürekkebi akar.

* * *

Ne zaman çalsam kapısını sözlerin

İçimde koşuşan meraklı biri var.

* * *

Duyunca sonsuzun sessizliğini,

Küçük hesaplarımızın çığlığı susar.

* * *

Buldum hakikati söylemem kimseye,

İçinde yârim var, değmesin nazar.

* * *

Gizli tut hoyrattan bu gönül evini,

Anlamaz, çok görür, saldırır, yıkar.

* * *

Üzülme sığmazsan ah geniş yüreğim,

Sevgilinin gönlünde yerin dar.

* * *

111


www.isaretatesi.com

İç içeyiz, sevda dorukta, aniden

Gurbet çağırır beni, bakakalır ardımdan yâr.

* * *

Çağlama böyle gürül gürül,

Hayat gelir, sözü ağzına tıkar.

* * *

Bugün de uğramadı kulübene şiir,

Yolda yedi mi onu gerçek denen canavar?

* * *

Sokuluruz biz iki yalnız bu ıssız ovada,

Isıtır sözlerin yağarken üstümüze kar.

* * *

Buluverdik birbirimizin güneşini,

Bu yıl nasıl da erken geldi bahar.

* * *

Yok bitmeyen rahatlık bu âlemde,

Bulunur her an bir şey, canını sıkar.

* * *

Sus artık Ahmet, çekil kovuğuna,

Eylem ister aşk, fazla sözden bıkar.

112


www.isaretatesi.com

AĞAÇ

Bak!

Bu ağaç

Mâna açıyor

113


www.isaretatesi.com

GÜĞÜM

Çarşıda bakırcılar,

Kuyumcular, aktarlar;

İnsanlardan bir düğüm ––

Bilirim bekler beni

Kuytuda yapayalnız

İçini yıkayacak

Suyu özleyen güğüm.

114


www.isaretatesi.com

İZMİR

İzmir:

Değdin ––

Parmak uçlarında şiir!

115


www.isaretatesi.com

KAÇIYOR

Senin aklın şiirde,

Bak –– kaçıyor!

116


www.isaretatesi.com

KAPAK

Ormanda

Halinden memnun bir dolma kalem kapağı:

İçinden

Sıra sıra karıncalar

Birazdan çıkacak yangına

Harf taşıyor!

117


www.isaretatesi.com

KAPI

Ne zaman açılır kapı?

Ardında bir mucize

Hazırlanıyor

118


www.isaretatesi.com

MAŞRAPA

Avluda

Kuytuda

Tulumbadan

Bir maşrapa şiir

Yudum yudum içilmiştir

119


www.isaretatesi.com

ÖZLEM

Özlemiş o kelime beni,

Kavuştu şükür ki!

120


www.isaretatesi.com

TANIK

Yaşadım bunları da

Kelimeler gördü bir tek.

121


www.isaretatesi.com

ZAHM-I RİKKAT

Bir salıncaktayım

Düş ile hiç arasında

Beyazın karasında

Karanın beyazında

Çırılçıplak

Dünyanın ayazında

122


www.isaretatesi.com

KOŞMACA

Bırak artık peşimi şiir,

Ölüm henüz gelmemiştir;

Yolum hayat, evim dünya,

Göğün büyüsü değmemiştir.

Bırak artık peşimi şiir,

Basit insanım ben, pek basit;

Sözlerim sıradan, duygum dümdüz,

Aklım büyüne ermemiştir.

123


www.isaretatesi.com

124


www.isaretatesi.com

DİZİN: ŞİİRLERİN YAZIM TARİH VE YERLERİ

Hayatım ……………………………... Ocak 2008, Ankara

Kimsin? ……………………………… Ağustos 2009, Antalya

Açık Bağır …………………………… Eylül 2009, Kıbrıs

Boşluğum …………………………… Eylül 2009, Kıbrıs

Ölüme ……………………………….. Eylül 2009, Konya

Testi …………………………………. Mayıs 2009, Ankara

Eşikte ………………………………… Ocak 2008, Ankara

Bekleyiş ………………………………. Mayıs 2009, Ankara

Parkta ………………………………... Nisan 2009, Ankara

Hangisi? ……………………………... Mayıs 2009, Ankara

Güzde Kalan …………………………. Ekim 2008, Ankara

Manolya Ağacı ………………………. Haziran 2009, İstanbul

Ortalı Dünya ……………………….... Eylül 2009, Ahlatlıbel

Hasanağa’da Bir Dünya ……………... Ekim 2009, Antalya

Göğe Doğru ………………………….. Eylül 2009, Kıbrıs

aylatnA‘da nasaH ağA Has Ağa …….. Aralık 2006, Antalya

Foça Resimleri ……………………….. Eylül 2009, Foça

Adsız Şiir ……………………………. Şubat 2008, Ankara

125


www.isaretatesi.com

Helva Felsefesi ……………………….. Mayıs 2009, Ankara

Kelimelerin Künhü …………………... Şubat 2010, Ankara

Tunus’un Bulutları ………………….. Şubat 2010, Tunus

Madende Bir Ahmet …………………. Temmuz 2010, İzmir

Buğu …………………………………. Temmuz 2010, Ankara

Anlıyor ………………………………. Kasım 2010, Antalya

Ankara Güya ………………………… Mart 2011, Ankara

O ……………………………………... Mart 2011, Ankara

Kargaşa ………………………………. Mart 2011, Antalya

Avuntu ………………………………. Mayıs 2011, İstanbul

Kafamla Şapkam Arasında …………... Ağustos 2011, Foça

Yolun Ortasında ……………………... Eylül 2011, Pangaltı

Darağacı Manzumesi ………………... Temmuz 2012, İstanbul

Gülümse ……………………………… Temmuz 2012, Ankara

Açıklık ………………………………... Eylül 2012, Ankara

Dokunuş ……………………………... Temmuz 2013, Ankara

Çığlık ……………………………….... Temmuz 2013, Ankara

Dost Bağı …………………………….. Ağustos 2013, Ankara

Longa ………………………………… Ağustos 2013, Ankara

Cüz …………………………………... Ağustos 2013, Ankara

İsyan …………………………………. Ağustos 2013, Ankara

Kıyıda Şişman Kadınlar ……………... Eylül 2013, Teos

Beriden ………………………………. Haziran 2014, Eskişehir

Çıtçıt …………………………………. Aralık 2014, Ankara

Yaktın, Yakıştık ……………………… Mayıs 2016, Adana

Firkete ………………………………... Haziran 2016, Ankara

126


www.isaretatesi.com

Can Ufku …………………………….. Temmuz 2016, Foça

Dil ……………………………………. Ağustos 2016, Ankara

Bozkırda Bir Çıplak ………………….. Kasım 2016, Ankara

Rüya …………………………………. Aralık 2016, Ankara

Öte Yüz ……………………………… Ocak 2017, Ankara/Mısır

Balıklar ………………………………. Ocak 2017, Ankara

Çalpara ………………………………. Mart 2017, Bursa

Yaralım ………………………………. Mart 2017, Ankara

Yağmur ……………………………… Mart 2017, Ankara

Kalp Kalemi ………………………….. Nisan 2017, Ankara

Hiçe Dalış ……………………………. Nisan 2017, Gölbaşı

Can Suyu ……………………………. Nisan 2017, Ankara

Damla ………………………………... Nisan 2017, Ankara

Hiçsöz ………………………………... Mayıs 2017, Ankara

Hiçe Köçekçe …………………………. Haziran 2017, Ankara

Serpmeler ……………………………. Ağustos 2017, Ankara

Düşüveren …………………………... Eylül 2017, Side

Fısıltı ………………………………… Ocak 2018, Ankara

Garip Kuş ……………………………. Ocak 2018, Ankara

Yirmi Bir Pare ……………………….. Ocak 2018, Ankara

İzmir …………………………………. Haziran 2018, Ankara

127


www.isaretatesi.com

128

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!