01.10.2019 Views

Ahmet İnam - Söz Hanı

Ahmet İnam, Şiirler

Ahmet İnam, Şiirler

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.isaretatesi.com<br />

<strong>Ahmet</strong> <strong>İnam</strong><br />

SÖZ HANI<br />

Şiirler


AHMET İNAM<br />

Düşünür, akademisyen, yazar, şair. <strong>Ahmet</strong> <strong>İnam</strong>, elli yıla yakın bir süredir felsefe<br />

tarihi, mantık, bilgi teorisi, bilim felsefesi, ahlâk felsefesi, kültür felsefesi, edebiyat<br />

teorisi, sanat, şiir, müzik ve İslam mistisizmi gibi çeşitli alanlarda yaptığı<br />

çalışmaları özgün bir yaşam felsefesinde bir araya getirdi; Batı düşüncesi ve Doğu<br />

düşüncesi arasında köprüler kurarak çağa ve insana dokunan sentezler ortaya<br />

koymaya çabaladı; yüzlerce deneme ve onlarca kitap kaleme aldı. Bu çabaların son<br />

yirmi yıldaki meyvesi, yerel dil ve düşünce motiflerini evrensel bir düzeyde ele<br />

alıp yorumladığı, serbest, değişken, organik bir sistematiğe sahip olan ve kapsamı<br />

giderek genişleyen Gönül Felsefesi oldu. Daima şiire (poêsis) özlem duyarak yazan<br />

<strong>Ahmet</strong> <strong>İnam</strong>, denemeci yanı ağır bassa da hep şiirleyen bir denemeci oldu;<br />

yazılarını bazen bir düşünür, bazen bir toplum ve kültür eleştirmeni, bazen bir<br />

eğitici, bazen bir mistik havasında, ama daima hümanist bir çizgide kaleme aldı;<br />

zaman zaman kendi düşünce penceresinden Türkiye için bir değerleri değerlendirme<br />

görevi üstlendi ve “değerlerin değmesini” her şeyden çok önemsedi. <strong>Söz</strong> <strong>Hanı</strong>,<br />

<strong>Ahmet</strong> <strong>İnam</strong> şiirinin son on yıldaki çizgisini yansıtan bir seçki niteliği taşıyor.


<strong>Ahmet</strong> <strong>İnam</strong><br />

SÖZ HANI


<strong>Söz</strong> <strong>Hanı</strong><br />

<strong>Ahmet</strong> <strong>İnam</strong><br />

Kapak Resmi:<br />

‘Süprematist Resim: Sekiz Kırmızı Dikdörtgen’<br />

Kazimir Malevich, 1915<br />

1. Baskı:<br />

© İşaret Ateşi, Ekim 2019<br />

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır.<br />

Her hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla<br />

basılamaz, kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir<br />

mecra veya internet sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için<br />

lütfen kaynak gösteriniz.<br />

www.isaretatesi.com<br />

isaretatesi@gmail.com


İÇİNDEKİLER<br />

Önsöz: Şiirim Üstüne ………………………………………………… 13<br />

S ö z H a n ı<br />

Hayatım ……………………………………………………………… 18<br />

Kimsin? ………………………………………………………………. 19<br />

Açık Bağır ……………………………………………………………. 20<br />

Pencere ……………………………………………………………….. 21<br />

Boşluğum …………………………………………………………….. 22<br />

Ölüme ………………………………………………………………… 23<br />

Testi …………………………………………………………………… 24<br />

Eşikte ………………………………………………………………….. 25<br />

Bekleyiş ……………………………………………………………….. 26<br />

Parkta …………………………………………………………………. 27<br />

Hangisi? ………………………………………………………………. 28<br />

Güzde Kalan …………………………………………………………. 29<br />

Bu ……………………………………………………………………… 30<br />

Gezinti ………………………………………………………………… 31<br />

Manolya Ağacı ……………………………………………………….. 32<br />

Ortalı Dünya …………………………………………………………. 33<br />

Hasanağa’da Bir Dünya …………………………………………….. 35<br />

Göğe Doğru ………………………………………………………….. 36


Ahmed’in Gemisi ……………………………………………………. 37<br />

aylatnA‘da nasaH ağA Has Ağa …………………………………… 38<br />

Foça Resimleri ………………………………………………………... 40<br />

Adsız Şiir ……………………………………………………………… 43<br />

Âşık Hüdâî Gibi ……………………………………………………… 45<br />

Felsefe Denen Dal ……………………………………………………. 46<br />

Helva Felsefesi ……………………………………………………….. 47<br />

Kaçan ………………………………………………………………….. 48<br />

Kelimelerin Künhü …………………………………………………... 49<br />

Tunus’un Bulutları …………………………………………………... 50<br />

Madende Bir <strong>Ahmet</strong> …………………………………………………. 51<br />

Buğu …………………………………………………………………... 52<br />

Anlıyor ………………………………………………………………... 53<br />

Köşe …………………………………………………………………… 54<br />

Ankara Güya …………………………………………………………. 55<br />

O ……………………………………………………………………….. 56<br />

Kargaşa ………………………………………………………………... 57<br />

Avuntu ………………………………………………………………... 58<br />

Kafamla Şapkam Arasında …………………………………………. 60<br />

Yolun Ortasında ……………………………………………………... 61<br />

Darağacı Manzumesi ………………………………………………... 62<br />

Gülümse ……………………………………………………………… 64<br />

Açıklık ………………………………………………………………… 65<br />

Dokunuş ……………………………………………………………… 66<br />

Çığlık …………………………………………………………………. 67<br />

Dost Bağı ……………………………………………………………... 69


Longa ……………………………………………………………….. 70<br />

Cüz ………………………………………………………………….. 71<br />

İsyan ………………………………………………………………… 72<br />

Kıyıda Şişman Kadınlar …………………………………………... 73<br />

Beriden ……………………………………………………………… 74<br />

Çıtçıt ………………………………………………………………… 75<br />

Yaktın, Yakıştık ……………………………………………………. 76<br />

Beden ……………………………………………………………….. 77<br />

Firkete ………………………………………………………………. 78<br />

Can Ufku …………………………………………………………… 79<br />

Hayal Yarası ……………………………………………………….. 80<br />

Dil …………………………………………………………………… 81<br />

Şiir-i Kadim ………………………………………………………… 82<br />

Bozkırda Bir Çıplak ………………………………………………... 83<br />

Rüya …………………………………………………………………. 85<br />

Gelirim Yine ………………………………………………………… 87<br />

Öte Yüz ……………………………………………………………… 89<br />

Amcalar ……………………………………………………………... 90<br />

Balıklar ………………………………………………………………. 91<br />

Çalpara ……………………………………………………………… 92<br />

Yaralım ……………………………………………………………… 94<br />

Geleceğim …………………………………………………………… 96<br />

Yağmur ……………………………………………………………… 97<br />

Kalp Kalemi ………………………………………………………… 98<br />

Hiçe Dalış …………………………………………………………… 99<br />

Can Suyu ……………………………………………………………. 100


Damla ……………………………………………………………….. 101<br />

Hiçsöz ……………………………………………...………………... 102<br />

Hiçe Köçekçe ……………………………………………………….. 103<br />

Serpmeler …………………………………………………………… 105<br />

Düşüveren …………………………………………………………... 106<br />

Fısıltı …………………………………………………………………. 107<br />

Garip Kuş ……………………………………………………………. 108<br />

Aşk Mı? …………………………………………………...…………. 109<br />

Yirmi Bir Pare ………………………………………………………. 110<br />

Ağaç ……………………………………………...………………….. 113<br />

Güğüm ………………………………………………………………. 114<br />

İzmir …………………………………………………………………. 115<br />

Kaçıyor ………………………………………………………………. 116<br />

Kapak ………………………………………………………………... 117<br />

Kapı ………………………………………………………………….. 118<br />

Maşrapa ……………………………………………………………... 119<br />

Özlem ………………………………………………………………... 120<br />

Tanık ………………………………………………………………… 121<br />

Zahm-ı Rikkat ………………………………………………………. 122<br />

Koşmaca ……………………………………………………………... 123<br />

Dizin: Şiirlerin Yazım Tarih ve Yerleri ……………………………… 125


www.isaretatesi.com<br />

ŞİİRİM ÜSTÜNE<br />

Elli yıldan fazladır şiirle yürüyorum. Cemal Süreya’nın, Behçet<br />

Necatigil’in teşviklerini aldığım dönemlerde yazdıklarımı<br />

unuttum. Destanlardan, tekerlemelerden, bilmecelerden,<br />

türkülerden, şarkılardan, halk şiirinden, Divan edebiyatından<br />

beslendim, beslenmekteyim. Dünya şiirini anlamaya çalıştım,<br />

özgün dillerinden okumaya çalıştıklarımdan sarsıldığım<br />

olmuştur.<br />

Şiir diye yazdıklarım mahcuptur. Hüseyin Cöntürk’ten<br />

“hep aynı şeyleri” yazdığımı öğrendiğimde, kimi şair<br />

arkadaşlarım yazdıklarımın şiir olmadığını söylediklerinde<br />

çok utanmışımdır. “Şair gibi yaşamıyorsun <strong>Ahmet</strong>”<br />

demişimdir kendime, “şiiri unut!” Unutmaya çalıştım. Şiir<br />

utandığım çıplaklığım oldu. Eleştiri, deneme, öykü, roman<br />

yazdım. Şiiri düzyazıda gizlemeye çalıştım, hicabımdan. Dalga<br />

geçer biçimde manzumelerle bastırdım şiir dürtümü.<br />

Altmış beş yaşımda iki aya yakın kalbimdeki sorunlardan<br />

kaynaklanan hastane yaşantımın ardından, yaşadıklarım,<br />

kurutmaya çalıştığım şiir pınarını yeniden fark etmeme yol<br />

açtı. Arayan, arayacak olan biriydim. Bu kültürün, Türkçe<br />

düşünce bahçesinde gönlünü arıyordum. Şiir beni alıp öteye<br />

13


www.isaretatesi.com<br />

götürüyordu. Şiirle sürüklenmekten yıllarca ürktüm. Demek ki<br />

yaşamaktan korkmuşum. Hâlâ korkarım. Onun için kendime<br />

şair değil, şiirci, manzumeci, kimi zaman müteşair derim.<br />

Saf, temiz, sade bir anlatımı arıyorum. Yunus’un<br />

yolcusuyum. Derin ve yoğun yaşantıları basit bir dil ve biçimle<br />

söylemeye gayret ediyorum. Ben nasıl ki eksik, özürlü bir<br />

insansam, yazdıklarımın da olabildiğince yalansız, riyasız<br />

olmasını isterim.<br />

Duygu patlamalarıyla yazmam. Kuru düşüncelerden,<br />

didaktik söyleyişlerden, göze kulağa hoş gelip okuyanı ele<br />

geçirmeye çalışan “retorik” deyişlerden uzak kalmaya<br />

çabalarım.<br />

“Çit şiirin” ardındayım. Çit, bir sınırı işaret ediyor. Engeli<br />

gösteriyor. Dilin, hayatın engelini aşmak isterim – bu<br />

engellerin içinde kalarak.<br />

Bağıran, hava atan, teoriyle yoğrulmuş şiir uzağımdadır.<br />

Şiir söylemek bir göze almadır. Bela hep vardır. Şairler<br />

çarşısında en alt katta bir dükkâncığım var. Çoğu kez<br />

kepenkleri kapalıdır. Ölmemişsem içeride çalışıyorumdur.<br />

Kapıyı çalana selamım olur.<br />

<strong>Ahmet</strong> <strong>İnam</strong><br />

14


www.isaretatesi.com<br />

15


www.isaretatesi.com<br />

SÖZ HANI<br />

16


www.isaretatesi.com<br />

17


www.isaretatesi.com<br />

HAYATIM<br />

yalnızım<br />

üşüyorum<br />

kalbimde<br />

mantık soruları<br />

18


www.isaretatesi.com<br />

KİMSİN?<br />

öyleyim<br />

öylece<br />

kâinatta<br />

19


www.isaretatesi.com<br />

AÇIK BAĞIR<br />

Kuşandım kendimi<br />

Kelimelerimi<br />

Buyur hayat<br />

Vur beni!<br />

20


www.isaretatesi.com<br />

PENCERE<br />

Ardında bırakarak<br />

Aklı –– gemileri yak;<br />

Göremezsin uğraşma,<br />

Gönül pencerenden bak.<br />

21


www.isaretatesi.com<br />

BOŞLUĞUM<br />

Damla damla<br />

Sızdı hakikat<br />

Çınlayan boşluğuma.<br />

Sızladı içim.<br />

22


www.isaretatesi.com<br />

ÖLÜME<br />

Sevgili ölüm,<br />

Bana beni<br />

Hatırlat.<br />

Ey ölüm!<br />

Bana beni<br />

Kat.<br />

Bırakma elini<br />

Hayatın.<br />

Sonsuzluğunda<br />

Yaşasın hakikat!<br />

23


www.isaretatesi.com<br />

TESTİ<br />

Belki de sen<br />

Dünyanın ortasında<br />

Bir garip duran<br />

Gönül tasıma<br />

Boşalan düşüncesin.<br />

Sevgilisin ––<br />

Testisin.<br />

24


www.isaretatesi.com<br />

EŞİKTE<br />

Eşiğindeyim<br />

Yüreğinin.<br />

Aç kapını<br />

Ben geldim.<br />

Eşiğindesin<br />

Yüreğimin.<br />

Açtım kapımı<br />

Sen gittin.<br />

25


www.isaretatesi.com<br />

BEKLEYİŞ<br />

Beklersin<br />

Bilirim.<br />

Gelirsem<br />

Şaşmazsın.<br />

Bekleme.<br />

Geleyim.<br />

26


www.isaretatesi.com<br />

PARKTA<br />

Parktasın diyelim<br />

Kaptırmışsın kendini<br />

Ağaca<br />

Böceğe<br />

Buluta<br />

Şaşarsın ––<br />

Karşındayım<br />

Sırtımda eprimiş bir deri ceket<br />

Pantolonumda yemek lekesi<br />

Bakakalırım<br />

Sana<br />

Toprağa<br />

İnsana<br />

Güneşe<br />

27


www.isaretatesi.com<br />

HANGİSİ?<br />

Ne çok yüzüm var,<br />

Hangisi benim?<br />

Ne çok sözüm var,<br />

Hangisi benim?<br />

Biri senin,<br />

Biri benim.<br />

Garipliğim benim,<br />

Zenginliğim senin.<br />

İçimdeki ateşte,<br />

Közlerimin hepsi senin.<br />

28


www.isaretatesi.com<br />

GÜZDE KALAN<br />

Bir elma ısırığıdır yaşam<br />

Güz akşamları<br />

Ankara’da.<br />

Ağar içime<br />

Uğuldayan gülümsemen<br />

Sokak lambasında.<br />

Uçuşan yapraklarla<br />

Kalakalır hüzün<br />

Bakışımızda.<br />

Bakışımız<br />

Boynu bükük<br />

Bekler durur<br />

Yağdı yağacak<br />

Yağmurda.<br />

29


www.isaretatesi.com<br />

BU<br />

Sonbahar bu<br />

Islak merdivenlerinde İstanbul’un.<br />

Sensin bu<br />

Titreyen ıssızlığında<br />

Tuttuğumuz yolun.<br />

Ruhunun penceresi bu,<br />

Hüzün açan sevinçleriyle<br />

Teninin<br />

Beni içine alması.<br />

Elinde<br />

Kelimelerden bir demet,<br />

Kapımı çalması bu<br />

Sevincinin.<br />

Saçlarını okşuyor<br />

Bu yokluğum.<br />

30


www.isaretatesi.com<br />

GEZİNTİ<br />

Omuz başların<br />

Mumun titrek alevi.<br />

Boynun<br />

Alnımı yuduğum<br />

Buz gibi pınar.<br />

Ülkesindeyim bedeninin,<br />

Ateşim var.<br />

31


www.isaretatesi.com<br />

MANOLYA AĞACI<br />

Manolya ağacının altında<br />

Soyundu yârim,<br />

Bıraktı kendini Boğaz’ın sularına.<br />

Manolya ağacının altında<br />

Soyundu yârim,<br />

Bıraktı kendini içimin sularına.<br />

Vurdu sevdamın karanlığı<br />

Yârimin berrak derinliğine.<br />

Manolya ağacının altında<br />

Bir kızgın fırın ––<br />

Pişirir<br />

Özürlerle mamul içimi.<br />

32


www.isaretatesi.com<br />

ORTALI DÜNYA<br />

İkimizin ortası<br />

Masa ––<br />

Masada insan kaynıyor,<br />

Masada ölüm oynuyor.<br />

İkimizin ortası<br />

Yasa ––<br />

Yasa eziyet ediyor,<br />

Can veriyor, can alıyor.<br />

İkimizin ortası<br />

Tasa ––<br />

Tasa bizle eğleniyor,<br />

Yürüyoruz, çelmeliyor.<br />

İkimizin ortası<br />

Kasa ––<br />

33


www.isaretatesi.com<br />

Beş veriyor üç alıyor,<br />

Sevdamızı yaralıyor.<br />

İkimizin ortası<br />

Oysa<br />

Gökyüzü olamaz mıydı ––<br />

Bizi ortalı dünyadan alamaz mıydı?<br />

34


www.isaretatesi.com<br />

HASANAĞA’DA BİR DÜNYA<br />

Hasanağa’da bir dünya,<br />

O dünyada Antalya,<br />

Antalya’da bir sevgili kalmıştır.<br />

Gittim,<br />

Ardımda<br />

Hüzünle sevinç<br />

Çiftetelli oynamıştır.<br />

35


www.isaretatesi.com<br />

GÖĞE DOĞRU<br />

Gök baktı,<br />

Ben baktım.<br />

Gördüm,<br />

Göğe kaçmış <strong>Ahmet</strong>.<br />

36


www.isaretatesi.com<br />

AHMED’İN GEMİSİ<br />

Yüzer keştî-i Ahmed gâh peydâ gâh nâ peydâ<br />

Deryâda kendi gitmiş gönlü kalmış hüveydâ<br />

Derûnunda hazîn bir sır gibi tüter sevdâ<br />

Kalır âsârı nihân yazıp dursa ne fayda.<br />

37


www.isaretatesi.com<br />

AYLATNA’DA NASAH AĞA HAS AĞA<br />

Haydar Ergülen’e<br />

Bağlamış atını rakı şişesine<br />

Körük çizmeleri ışıldar durur.<br />

aylatnA‘da nasaH ağA Has Ağa<br />

Birazdan bağlamanın teli kopacak<br />

Birazdan yüreğinde bir kıyamet<br />

Varsın kopsun varsın kopsun<br />

Vurulsun da tellerine hele tellerine<br />

Derinliği yüreğimizin, derinliği inlesin<br />

Kader dinlesin, felek dinlesin<br />

Karacaoğlan, Koç şairim Haydar, Cemal Abimiz elbette<br />

Kerse Hocam, Doktor Taha, vah dinlesin, ah dinlesin.<br />

Tüm dostların yoklukları,<br />

Oturup sobanın başında<br />

Aralığın on beşinde.<br />

aylatnA’da nasaH ağA Has Ağa<br />

Tüm dostların yoklukları<br />

38


www.isaretatesi.com<br />

Can dinlesin, ten dinlesin.<br />

Biz de bağlayalım atımızı rakı şişesine<br />

Giydirelim kasketimizi şaraba.<br />

aylatnA’da dostlar ve onların yoklukları<br />

Ânın sonsuzluğunda uçuversin.<br />

Türkülerin dipsiz boşluktan yükseldiği anda<br />

Hasanağa’da bir şiir tersine yürümektedir zamanda.<br />

Hasanağa’da bir şiir tersine yürümektedir zamanda.<br />

39


www.isaretatesi.com<br />

FOÇA RESİMLERİ<br />

1.<br />

Foça’da<br />

Bir akasya ağacı,<br />

Altında deniz,<br />

Dibinde kedi.<br />

Bakarlar yıldızlara,<br />

Şaşarlar.<br />

Bakarlar insanlara,<br />

Şaşarlar.<br />

2.<br />

Minare<br />

Ağaçlarla çevrili,<br />

Gökle.<br />

Aşağıda<br />

Sere serpe kayıklar<br />

40


www.isaretatesi.com<br />

Salınır sularında<br />

Günbatımının.<br />

Güngörmüş masamda<br />

Dingin çay bardağım,<br />

Foça’dayım.<br />

3.<br />

Savursun varsın<br />

Deli rüzgâr<br />

Defterimin yapraklarını.<br />

Alsın götürsün harfleri<br />

Hiçliğe.<br />

Foça’nın vardır niçini.<br />

4.<br />

Kalenin burçlarında<br />

Uğuldayan tarih<br />

Fısıldar kulağıma<br />

İçimin gizemini.<br />

Titreşir durur<br />

41


www.isaretatesi.com<br />

O bilge yaşam<br />

Foça’nın sularında.<br />

5.<br />

Dağ taş<br />

Deniz balık<br />

Bakarlar Foça’ya,<br />

Yaşarlar.<br />

Bakarlar Foça’ya,<br />

Yaşarlar.<br />

42


www.isaretatesi.com<br />

ADSIZ ŞİİR<br />

Belki susarak<br />

Belki hüzünle<br />

Dünyana konuk geldim ben<br />

Saatine baktın<br />

Dünya kaygısı<br />

Aydınlık yüzünde<br />

İçindeki nur<br />

Öfkenle karışmış<br />

Gözlerindeki gök<br />

Sokaklardan yokuş aşağı<br />

Kış yaz<br />

Mevlana’ya kitaplarla<br />

Öykülerle şiirlerle<br />

Düşünceye<br />

İmkânsızlık uçurumlarına<br />

Acılara<br />

43


www.isaretatesi.com<br />

Yılgınlığa<br />

Kapında bir adam<br />

Ardı ardına<br />

Bir yudum sevinç<br />

Bir yudum bulut<br />

Bir avuç yıldız<br />

Sigara dumanları<br />

Mumlar<br />

Bir umut<br />

Aralanan yalnızlık<br />

Kapında bir adam<br />

Kilitler ve kitaplar<br />

Aramanın umudu<br />

Bir tünelden çıkışın ferahlığı<br />

Yoksunluktaki varsınlık<br />

Açtıkça kapını bana<br />

Şükür ki varsın<br />

Dürüstlük borcum var sana<br />

44


www.isaretatesi.com<br />

ÂŞIK HÜDÂÎ GİBİ<br />

Esip yazamadın, anla, havanı,<br />

Ne kaleme sarıl ne yeli incit;<br />

<strong>Ahmet</strong> boş duruyor gönül kovanı,<br />

Ne çiçeğe dokun ne balı incit.<br />

45


www.isaretatesi.com<br />

FELSEFE DENEN DAL<br />

Çıktım aşk dola dola<br />

Felsefe denen dala<br />

Korkarım dal kırıla<br />

Düşüncem yarım kala<br />

46


www.isaretatesi.com<br />

HELVA FELSEFESİ<br />

İrmik helvasını<br />

Ve felsefeyi<br />

Sevdim,<br />

İrmik helvasını düşünüp<br />

Felsefeyi yedim!<br />

47


www.isaretatesi.com<br />

KAÇAN<br />

–– Nereye düşüncem nereye?<br />

–– Yakıp da giden sevgiliye.<br />

–– Uğrayıver o zaman bari<br />

<strong>Ahmet</strong> <strong>İnam</strong> denen deliye!<br />

48


www.isaretatesi.com<br />

KELİMELERİN KÜNHÜ<br />

Nalladım atımı<br />

Dibinde ölümün,<br />

Sürdüm<br />

Kelimelerin künhüne.<br />

Nerede? Öte nerede?<br />

Uçurdum suna gönlümü<br />

Gizlerin gölüne.<br />

Bozkırda<br />

Bizi bekler<br />

Öte.<br />

Atım, narin felsefem,<br />

Ey hamarat şiirim!<br />

Vuralım bu garip bedeni<br />

Kelimelerin künhüne.<br />

49


www.isaretatesi.com<br />

TUNUS’UN BULUTLARI<br />

Hangi hüzünlere sevdalısınız<br />

Tunus’un bulutları?<br />

Hangi Afrikalara yağacaksınız,<br />

Hangi Asyalara?<br />

Hangi çilelerle donandınız<br />

Kuşanıp da ağıtları?<br />

Hangi Avrupalardan gelirsiniz<br />

Görmeden hudutları?<br />

Bir noktayım dünyada ––<br />

Bâb-ı Bahr’ın önünde Tunus’ta<br />

Kıtalar bende düğümlenmiş,<br />

Gelecek geçmişin kuyusundan tırmanmakta.<br />

İçimde düşünce haydutları<br />

Yağmalanıyor hayallerim ––<br />

Bir gül olup açayım umutları,<br />

Yağdırın çöllere beni yağdırın,<br />

Siz dostlarım, Tunus’un bulutları!<br />

50


www.isaretatesi.com<br />

MADENDE BİR AHMET<br />

Gülerken sen<br />

Kocaman ağzın<br />

Ruhunun temmuzunda<br />

Bir serin salıncak ––<br />

<strong>Ahmet</strong> orada sallanacak.<br />

Bakışın bir anlam kuyusu<br />

Birazdan grizu<br />

Patlayacak.<br />

Emir vermiş aşk padişahı,<br />

<strong>Ahmet</strong> kuyuya yollanacak.<br />

51


www.isaretatesi.com<br />

BUĞU<br />

Anlayanımız belki hiç olmayacak,<br />

Oysa yanmalı içimizdeki ocak;<br />

İlkeler soğuk, ilişkiler üşüyor,<br />

Ama üzgün kalplerimiz hâlâ sıcak.<br />

52


www.isaretatesi.com<br />

ANLIYOR<br />

Çocuk, gözleriyle bakıyor bir böceğin,<br />

Kuş, sözleriyle uçuyor şairin,<br />

Döşek sermiş önüne deniz<br />

Uykulu düşüncenin.<br />

Buradayız. Aşk büyüktür.<br />

Güz, dokunuyor tuvaline ruhumuzun,<br />

Sen içinin obruklarında tenha,<br />

Ben kelimelerin perişan bahçesinde şaşkın,<br />

Oturmuş susuyoruz karşılıklı,<br />

Dirseklerimizi taşıyan masa anlıyor,<br />

Soluklarımızı kuşatan dünya<br />

Bunca yaşadıklarımız<br />

Yaşayamadıklarımız<br />

Anlıyor.<br />

53


www.isaretatesi.com<br />

KÖŞE<br />

Yağmur, kasvet,<br />

Yürürken bıkkın bıkkın,<br />

Hayatın ağzında<br />

Köşede gülüşün senin.<br />

Demek ki yaşamalıyım<br />

Demek ki canımda can<br />

Demek ki içimde iç var<br />

Dışımda dış<br />

Nar kokulu teninde<br />

Çılgın sarılış.<br />

Köşede gülüşün senin<br />

Demek ki yok ölüm.<br />

54


www.isaretatesi.com<br />

ANKARA GÜYA<br />

Mahzun bir gül gibi sokaklarında<br />

Dolaştım Ankara<br />

Canımın feneriyle<br />

Karanlığında.<br />

Hangi evin penceresinden<br />

Yüzüme vuran ışığa<br />

Açtım içimi?<br />

Hangi gönlün bahçesinden<br />

Meçhul bir âşığa<br />

Derlediler beni?<br />

Yârim anlamış beni güya,<br />

Can evime gülümseyen rüya.<br />

55


www.isaretatesi.com<br />

O<br />

Alnında bir aydınlık avlu<br />

Düşüncen safran çiçeği kokuyor<br />

Gülüyorsun<br />

Gül defterinde kelimeler<br />

Dudaklarına dokunuyor.<br />

Doğurdu doğuracak bastığın toprak<br />

Göğüslerinden<br />

Bir gizli sevda okunuyor.<br />

56


www.isaretatesi.com<br />

KARGAŞA<br />

Irmaklar köpürdü<br />

Yarıldı okyanus tam ortasından<br />

Yıldızlar alev topu<br />

Dağlar öfke püskürdü<br />

Bozuldu evrende düzen<br />

Bir kargaşa arkasından.<br />

Biz ne mi yaptık?<br />

Derrida okuduk<br />

Mehter marşıyla<br />

Rakı içip<br />

Seviştik.<br />

57


www.isaretatesi.com<br />

AVUNTU<br />

Durdun ya hayata böyle<br />

Gün gelir<br />

Bir şiir<br />

Seni öpebilir.<br />

Bir dize belki<br />

Aklına eser de<br />

Resim çektirir<br />

Seninle.<br />

Yine çıkmazsın bilirim<br />

Yüzün yoktur<br />

Resimlerde.<br />

Durmaz avutursun kendini<br />

Söylenirsin hafiften buruk:<br />

Başka bir ışık çıkmalı<br />

Okuyanın gözlerinde<br />

58


www.isaretatesi.com<br />

Bende beni görmek için<br />

Şiirlerde.<br />

59


www.isaretatesi.com<br />

KAFAMLA ŞAPKAM ARASINDA<br />

Köşedeki şapkacıdan<br />

Sevgilim almış bana<br />

Üstü delikli bir şapka ––<br />

Üstü delikli, dumanım tütsün diye aşka.<br />

Kafamla şapkam arasında<br />

Beynimden püsküren magma<br />

Selam verip de arayan hayata<br />

Çiziyor yârimin hayalini hakikat atlasına.<br />

Kafamla şapkam arasında hava<br />

Hasret kalmış sevgilimin soluğuna<br />

Geceleri emiyor yıldızları<br />

Gizemli kelimeler devşirerek kovuğuna.<br />

60


www.isaretatesi.com<br />

YOLUN ORTASINDA<br />

Sokakta. Yolun ortasında. Yalnızım.<br />

Kâinat çınlıyor içimde<br />

Alacakaranlıkta bir muamma gölge<br />

Yürüyorum erken yıldızları koklayıp<br />

Derinlerimden geçiyor rüzgâr<br />

Sokakta çırılçıplağım. Sokakta ıpıssız.<br />

Sonra nasıl oluyorsa apansız<br />

Göz gözeyiz:<br />

Bakıyor pencereden bir tenha güzellik.<br />

Anlıyorum çaresiz:<br />

Sokakta. Yolun ortasında. Yalnızız.<br />

61


www.isaretatesi.com<br />

DARAĞACI MANZUMESİ<br />

bir İstanbul türküsüyle<br />

Dünyaya inmiş ki şiir salıncak<br />

Mahzun <strong>Ahmet</strong> orada sallanacak<br />

Türküler sevdayla hep dallanacak<br />

Mahzun <strong>Ahmet</strong> orada sallanacak<br />

Pek fazla şaşıyor bir şey bulunca<br />

Selamı kalacak ömrü dolunca<br />

Umutlar denizde dalga olunca<br />

Mahzun <strong>Ahmet</strong> orada sallanacak<br />

Düşünme gücünün dev avucundan<br />

Harf uçurumunun en son ucundan<br />

Tutunmuş dala tam düşeceği an<br />

Mahzun <strong>Ahmet</strong> orada sallanacak<br />

62


www.isaretatesi.com<br />

Mutlu yolcudur o gönlünde acı<br />

Dünya evinde bir garip kiracı<br />

Felsefeden kurulmuş darağacı<br />

Mahzun <strong>Ahmet</strong> orada sallanacak<br />

63


www.isaretatesi.com<br />

GÜLÜMSE<br />

Zor günler var önümüzde dedimse<br />

Çatmasın hemen kaşlarını kimse<br />

Sen, sevdiceğim, dostum, can kulaklım<br />

İç göyneğimin iliği, gülümse<br />

64


www.isaretatesi.com<br />

AÇIKLIK<br />

Kapanır<br />

Bizi saran açıklık,<br />

Can verir<br />

Çıplak dil.<br />

Çöker<br />

Kurda kuşa<br />

Toprağa taşa<br />

Karanlık.<br />

Ölüverir<br />

İçyüzümüz.<br />

65


www.isaretatesi.com<br />

DOKUNUŞ<br />

Ama nasıl dokunmalı o cana,<br />

Gözleri dünyaya sonsuzdan bakana?<br />

Nasıl dokunmalı ––<br />

Kuytularını çiğnedik,<br />

Böldük uykularını,<br />

Bakışımızın okları deldi yaralarını,<br />

<strong>Söz</strong>lerimiz hayal evini yıktı,<br />

Yağmaladı umutlarını, imkânlarını.<br />

Ama nasıl dokunmalı o cana,<br />

İçine nice gökyüzü sığana?<br />

Şu soğuk, nemli havada<br />

Sessizce kapısını ört o canın ––<br />

Bir garip kalsın dünyada,<br />

Kendi içine dokunsun.<br />

66


www.isaretatesi.com<br />

ÇIĞLIK<br />

Yaşadığım söyleniyor ––<br />

Yaşasaydım ne eksilirdi dünyadan,<br />

Bahçede şu yorgun kuş<br />

Mahzun durur muydu öyle?<br />

Kapımın eşiğinden<br />

Gene de geçer miydi şu karınca?<br />

Olsaydım ––<br />

Bulutlar bulut,<br />

Okyanuslar okyanus<br />

Kalır mıydı öyle?<br />

Şu ıpıssız evrende<br />

Yokluğum<br />

Şimdi kimin gözlerinde?<br />

Anladım galiba,<br />

Gereksizim bu dünyaya ––<br />

67


www.isaretatesi.com<br />

Açıp penceremi yıldızlara,<br />

Haykırıyorum sonunda:<br />

“Doğmadım ben hiç,<br />

Olmadım!<br />

Olanlara armağandır bu çığlığım!”<br />

68


www.isaretatesi.com<br />

DOST BAĞI<br />

Dost bağında, ah, bir gül açmış bana,<br />

Başlamış içimde bitmez yolculuk;<br />

Öte ötede dokunmuş cana,<br />

Gözüme dost olmuş sonsuz ufuk.<br />

69


www.isaretatesi.com<br />

LONGA<br />

Klarnetin araladığı pencereden uç,<br />

Kucaklasın seni zâville şenlenen bulut,<br />

Kuzguncuk tepelerine götürsün kanun,<br />

Şevki Bey’in uşşağına değsin kanadın.<br />

İçimdeki nihavendi bilirmiş gibi bakıyor<br />

Tamburumun tellerinde gülümseyen tereddüt.<br />

Ruhumun köçekçeleriyle sev beni ah sevgilim,<br />

Udum ağır semailerle okşasın saçlarını,<br />

Apansız öpsün alnından tefim.<br />

Yandık –– aşk çeşmesine gidelim,<br />

Musikinin serin soluğuyla<br />

Zamanlarımızı kana kana yıkayalım.<br />

70


www.isaretatesi.com<br />

CÜZ<br />

<strong>Ahmet</strong> Turan Kul’a<br />

Doğru olan bir sen vardın ey yüce yanlışlık,<br />

Bilmedik, neye doğru diyorlarsa inandık;<br />

Tuttuk yalanla doldurduk boşluğumuzu,<br />

Dışımız ak göründü kapkarayken içimiz.<br />

71


www.isaretatesi.com<br />

İSYAN<br />

Neden dünya böyle<br />

Ve ben neden böyleyim,<br />

Ah, yakalasam bu gerçeği<br />

Bir güzel benzetmez miyim!<br />

Şiir beni aramış ––<br />

Yoktum.<br />

72


www.isaretatesi.com<br />

KIYIDA ŞİŞMAN KADINLAR<br />

Kıyıda şişman kadınlar<br />

Tatlı tarhana açıyorlar bebeler için,<br />

Bir türkü çınlıyor masada yorgun radyodan.<br />

Ten kokan imâlarla gülüşüyorlar,<br />

Şalvarlılar!<br />

İçi yanıyor şalvarlarının ––<br />

İnce upuzun bir delikanlı geçiyor önlerinden çıplak,<br />

Gözleriyle emiyorlar!<br />

Kıyıda şişman kadınlar ––<br />

Zamanı kaşık kaşık yiyorlar.<br />

73


www.isaretatesi.com<br />

BERİDEN<br />

Selam gelir derindendir,<br />

Kelam gelir gönülden;<br />

Yârim gelir ötedendir,<br />

Yârim gelir öteden.<br />

Beriden gelirim ben,<br />

Ben ––<br />

Bahçesine hasret,<br />

Kıyıda bir tutam ot.<br />

Ötelere varamadım yârim,<br />

Ötekine eremedim;<br />

As beni gökyüzüne ––<br />

Boynum ipine kurban olsun!<br />

74


www.isaretatesi.com<br />

ÇITÇIT<br />

Düş dostum yok düşleyelim dünyayı,<br />

Hayat beni bir kötüye çıtçıtladın;<br />

Bir iyiye bir güzele bir doğruya,<br />

Ölüm beni bir öyküye çıtçıtladın.<br />

Güzeldir bir derdin yüreklendirmesi,<br />

Kuş sesi, sevda sesi, fikir sesi,<br />

Can evime vuran aşk nefesi,<br />

Gönül beni bir ezgiye çıtçıtladın.<br />

Çıtçıtımın uçları,<br />

Yârin dokunuşları.<br />

Açılmış bir çıtçıtın aralığından<br />

Çağırıyor bizi gökyüzü.<br />

75


www.isaretatesi.com<br />

YAKTIN, YAKIŞTIK<br />

Can evinden yaktığın<br />

Varlığa bıraktığın<br />

Işımış<br />

Yakışmıştır.<br />

Düş ucumdan baş ucuma<br />

Yüzmektedir sonsuzun gemisi<br />

Tutmaktayız dümenini<br />

Tutuşmuşuz<br />

Yakışmıştır.<br />

Yâr rüzgârı vurmuş tenime<br />

Yakmış<br />

Yakışmıştır.<br />

Titreyen!<br />

Titreşimin ulaşmış<br />

Yakışmıştır.<br />

76


www.isaretatesi.com<br />

BEDEN<br />

Güngörmüş bir beden ––<br />

Tatmış, yaşamış<br />

Duymuş, güzelleşmiş<br />

Değmiş, değişmiş bir beden.<br />

Dinlemiş, tinlemiş<br />

Tınlamış, çınlamış bir beden ––<br />

Almış, vermiş<br />

Yırtmış, parçalamış<br />

Okşamış, okşanmış<br />

Topraktan göğe<br />

Selam olmuş bir beden.<br />

77


www.isaretatesi.com<br />

FİRKETE<br />

İçinin avlularında piyano sesleri<br />

Ürkekçe saklambaç oynuyor,<br />

İnleyince saçında o mahzun firkete<br />

Rüzgârda bir kuş uçuyor,<br />

Gönlünü alıp götürüyor<br />

Sevgisi çöl olan o uzak memlekete.<br />

Yoksun, bilinmiyor adın,<br />

Sadık can kaygındır<br />

Seni dünyaya bağlayan esrarlı firkete;<br />

Toplamışsın kâinata saçılan benliğini,<br />

Yıldızlardan bakıyorsun dünyaya.<br />

Kimler duyuyor kim bilir ––<br />

Gözlerinde parıltılı bir cümbüş,<br />

Gümbür gümbür sevda türküsü çalınmakta.<br />

78


www.isaretatesi.com<br />

CAN UFKU<br />

Gizlerimin oyuklarında uğuldayan rüzgâr!<br />

Okşa sevgilinin bakışında<br />

Açıveren incelikler yarasını!<br />

O ve ben, kuşuz ya ––<br />

Uçuyoruz kırık kanatlarımızla<br />

Taşıyarak serseri kelimeleri.<br />

Var mısın sevgili var mısın ha ––<br />

Dünyanın tüm acılarını vurmaya,<br />

Buzda çiçek açan sözlerimizden<br />

Olunabileceklerin en zengini olmaya;<br />

Sen gönlüne bendeki her şeyi çiz,<br />

Ben gönlüme sendeki her şeyi;<br />

Resimlerde her şey çıksın,<br />

Alalım içimize varlığın her rengini.<br />

79


www.isaretatesi.com<br />

HAYAL YARASI<br />

Sızlayan mahcup hayal yarasıyla<br />

Ötenin gurbetinde arayan kalbim<br />

Dağılıp tarihin mor ebrusunda<br />

Sesleniyor dipsiz kuyulara:<br />

“Ey hayat, incindim, al beni içeri!”<br />

Senin ucundan benim ucuma,<br />

Ucumuzdan içimize<br />

Hiç yolu dar ––<br />

Tıkılmışlardanız bakışımızın mahzenine,<br />

Şiir dallarının hoyratça kırıldığı çağda<br />

Ölü sevinçler geziyor sokaklarda,<br />

Tam özgürlüğün ortasında<br />

Zincire vurulmuş sevda!<br />

80


www.isaretatesi.com<br />

DİL<br />

Şu yaprağın damarlarından değdiğim dil,<br />

Gözlerinin saklı göğünde gördüğüm dil,<br />

Sesinin balkonunda, duyulmayandan duyduğum dil,<br />

Tohumken toprakta sever sevmez açtığım dil,<br />

Vurunca dünya bana içine telaşla sığındığım dil ––<br />

Al bu dili, al da beni anlat, ah sevgili:<br />

Ruhumun kapısını açık unutmuşum,<br />

Bir iki hırsızdan başka giren olmamış içeri!<br />

81


www.isaretatesi.com<br />

ŞİİR-İ KADİM<br />

Çaresizdir kelimeler<br />

Vurunca ömrüme şiir<br />

Kalakalırım dilsiz<br />

Çarpar dağıtır bedenimi<br />

İşitirim ses değildir<br />

Çekerim nefes değil<br />

Yaşamı çağıran magmadan zehir<br />

İçine aklımla girdiğim kafes değil<br />

Söyledin nasılsa duydular, şükret<br />

Birkaç kişidir, herkes değil.<br />

Oydun <strong>Ahmet</strong>, oydun:<br />

Şiiri yerine koydun!<br />

82


www.isaretatesi.com<br />

BOZKIRDA BİR ÇIPLAK<br />

Kar yağıyor bozkıra ––<br />

Gömleğimin altında paramparça kelimeler<br />

Şiirle açmak için yaralarımı…<br />

Yürüyorum üryan,<br />

Etrafta zebaniler, kan,<br />

Yakacaklar, sözlerimi, düşlerimi<br />

Biliyorum.<br />

Çağımın hoyrat insanlarıyla<br />

Tıklım tıkış<br />

Upuzun bir tren son sürat ––<br />

Kapısına sıkışmış<br />

Dünyam<br />

Savrulmakta ––<br />

Şiir çınlayan bu bitimsiz bozkıra…<br />

83


www.isaretatesi.com<br />

İçimin dehlizlerinde dolanmış,<br />

Toprak kokan<br />

İncindi incinecek bir dil ––<br />

Şiirin can veren magmasından.<br />

Yürüyorum üryan,<br />

Etrafta zebaniler, kan ––<br />

Bozkırda bir başıma<br />

Tir tir titriyorum.<br />

84


www.isaretatesi.com<br />

RÜYA<br />

Biri<br />

Sana gizli detayını vermeli hayatının,<br />

Biri<br />

Çıkartmalı özetini,<br />

Öbürü<br />

Baştan sona alay etmeli,<br />

Diğeri<br />

Nedensiz övmeli,<br />

Öteki<br />

Anlayamamalı seni,<br />

Beriki<br />

Ağız dolusu sövmeli.<br />

Neden yaşadın acaba,<br />

Var mıydı bir gereğin,<br />

Bir tınısı olabildin mi<br />

Yaşamla çalan dümbeleğin?<br />

85


www.isaretatesi.com<br />

Karmakarışıksın sen, saçılmışsın zamana,<br />

Hangi <strong>Ahmet</strong>’ler girmiş<br />

Gerçek diye rüyana!<br />

86


www.isaretatesi.com<br />

GELİRİM YİNE<br />

Gelirim yine bu kahveye<br />

Gelişim unutulsun diye<br />

Kahve mazi olur<br />

Kalın gözlüklü ihtiyar gazete okur<br />

Tavlada cılız iki genç<br />

Şans oyunu tutkunu işsiz<br />

Bir köşede uyuklayan evsiz<br />

Oturur Yunus duyar kavram indiririm<br />

Yırtılmış perişan gökyüzünden<br />

Bir iki karga yandaki bahçede<br />

Başımda bulut<br />

Şiir ararım<br />

Gelirim yine bu kahveye<br />

Gelişim unutulsun diye<br />

Eşya havalanır<br />

Sevinç göç eder<br />

87


www.isaretatesi.com<br />

Karşıda yorgun direğe leylekler konar<br />

Yolculuğa çıkar düşünce<br />

Ben nargilem kalemim<br />

Sallanır dünya<br />

Umudum altında kalır<br />

Gelirim yine bu kahveye<br />

Gelişim unutulsun diye<br />

Zaman dadanır geleceğe<br />

<strong>Ahmet</strong> kalır bu anda<br />

Dibe dalar aldanır<br />

88


www.isaretatesi.com<br />

ÖTE YÜZ<br />

Sen canının öte yüzünü gördün<br />

Göremedin yerin yok<br />

Bastığın yerleri çekiyorlar altından<br />

Beyninde bir sancı var düşünen<br />

Turnasın vardığın yerler gurbet.<br />

Eğreti resimler veriyorsun dünyaya<br />

İçin yüzüne yansımıyor<br />

Donmuş göllerinde yeşilbaşlı sunan<br />

Yıldızlar altında sıcaklığını arıyor.<br />

İçinin mangalını üflüyor hayat,<br />

Düşüncenin ciridiyle<br />

Can evinin atını vuruyor!<br />

89


www.isaretatesi.com<br />

AMCALAR<br />

Elinizde tabaklar bardaklar<br />

Dünyayı çekiştiriyorsunuz amcalar<br />

Hopluyor göbekleriniz<br />

Göğü kaplıyor sesiniz<br />

Ben yeniyetme kardeşiniz<br />

Ayaklarınız arasında<br />

Haykırıyor da<br />

Duymuyor hiçbiriniz.<br />

Şimdi amcalar benim bu sözlerim<br />

Çiğnenmiş bedenimin<br />

<strong>Söz</strong>cüklere vurulmuş halidir<br />

Böyle biliniz.<br />

90


www.isaretatesi.com<br />

BALIKLAR<br />

Ayazda, ay ışığında, kıyıda<br />

Hakikati yarmaya gelmiş karaltı<br />

Yokladı da dünyanın örtülerini<br />

Ruhunda yüzen balıkları aradı.<br />

Yosun tutmuş çakıllar arasında<br />

Sonsuzu soran balıklar<br />

Bırakıp seslerini bir kutsal haykırışa<br />

İçiyorlar masum dokunuşlarla karanlığı.<br />

Okurlar mı acaba bu garip balıklar<br />

Her gece denize döktüğüm mısralarımı?<br />

91


www.isaretatesi.com<br />

ÇALPARA<br />

Sandıkta<br />

Tülbentlerin arasında<br />

Tespihin, hamam tasının yanında<br />

Mahzun bir çalpara<br />

Bakar bakar da<br />

Yanar bana:<br />

“Hani acılardan damıttığın şiir,<br />

İçinin yangınından, dışının yıkıntısından?<br />

Bir kerecik takmadığın parmaklarına<br />

Çalparayım ben çalpara<br />

Hadi kuşlara merhaba de<br />

Çiçek tozlarına<br />

Hiç sevgiline, yok dostuna<br />

Hayata harflerden serdiğin kilime<br />

Yazgını yazan kaleme<br />

Dünyadaki nokta kadar yerine<br />

Merhaba!”<br />

92


www.isaretatesi.com<br />

Şimdi çalpara<br />

Sen de beni ara.<br />

93


www.isaretatesi.com<br />

YARALIM<br />

Geldin<br />

Ferah havalarla türkü sesinden,<br />

Bir gül gibi açtı tedirginliğim<br />

Görünce seni can penceresinden;<br />

Göğün neresindensin,<br />

Yerin neresinden?<br />

Dünyadasın ––<br />

Tenhalığın kuşatılmış,<br />

Dağlıyorlar beynini kızgın düşüncelerle,<br />

İçini değiştiriyorlar dışınla,<br />

Varlığın damgalanıp yığınlara atılmış.<br />

Vurmuşlar, olsun,<br />

Hâlâ güneşe duruyor alnın;<br />

Gittiler işte<br />

Üfleyip umudun mumunu,<br />

94


www.isaretatesi.com<br />

Ah yaralım,<br />

Bir tek sen kaldın!<br />

95


www.isaretatesi.com<br />

GELECEĞİM<br />

Şiirdeyim,<br />

Geleceğim<br />

Duyulmayanın yanından.<br />

Bakmaktayım<br />

Derinlerimin gecesine,<br />

Uçan kuşların ardından<br />

Geleceğim.<br />

96


www.isaretatesi.com<br />

YAĞMUR<br />

Aç ––<br />

Açılası sırlarım var sevgilim,<br />

Bize bakıyor ürkek tavşan<br />

Bacadaki baykuş<br />

Avluda güvercinler,<br />

Yağmur dinmiyor sevgilim.<br />

Gizli anlam goncasında<br />

Bakışının damlası,<br />

Can canayız bu bahçede ––<br />

Aralanmış kapı,<br />

Çağ görünüyor aralıktan,<br />

Yağmur dinmiyor sevgilim.<br />

97


www.isaretatesi.com<br />

KALP KALEMİ<br />

Bir diyeceği olmalı insanın,<br />

Bir de kâğıttan ömrü;<br />

Almalı kalp kalemini eline<br />

Yazmalı da yazmalı!<br />

98


www.isaretatesi.com<br />

HİÇE DALIŞ<br />

Geliyorum yanına Hiç<br />

Aşkın kırık dalından uçuruma düşmüş<br />

Tam öpecekken hakikati vazgeçmiş<br />

Tam bulacakken<br />

Bulacakken sana merhaba demiş<br />

Çiçek denizi bahçesinde<br />

Solan gülün yanında<br />

Seninle çay içmiş<br />

İnsanım ben demiş.<br />

Sana anlatacağım seni<br />

Boşluğu döven sarkaçlar altında<br />

Battıkça yazacağım içini.<br />

99


www.isaretatesi.com<br />

CAN SUYU<br />

Bir hiç görünüyor bende,<br />

Geziniyor içimde,<br />

Tepeden tırnağa hepim oysa,<br />

Geliyorum ikisinin harmanından,<br />

Gülümseyen papatyayım sevgilimin elinde.<br />

Derken soluyor yüzüm,<br />

Yaban otlar sarıyor aramızdaki bahçeyi,<br />

Bakışının yağmurundan<br />

Çaresiz damlayım,<br />

Düşüyorum<br />

Çırılçıplak yalnızlığın kör kuyusuna.<br />

Sonra gül bitiyor o kuyuda,<br />

Geceleri ışıyıp duruyor karanlığa,<br />

Salıyor köklerini ölümün can suyuna.<br />

100


www.isaretatesi.com<br />

DAMLA<br />

Koyu anılarla ayrıldım o kuytudan ––<br />

Rüzgârda çırpınan gelinciğe boyun büktüm,<br />

Sevdim anlamayanlarımı,<br />

Yaralarımı kendim diktim.<br />

Anlamak dünyanın en keskin bıçağı,<br />

İncecik doğruyor çağı,<br />

Üflesem tutuşturur muyum<br />

Köşedeki yıkık, sır tüten ocağı?<br />

Anladın sevgilim ––<br />

Yağmurundan bir damla<br />

Gözlerimde duruyor hâlâ.<br />

101


www.isaretatesi.com<br />

HİÇSÖZ<br />

İç cebimde hiç tohumları,<br />

Kurumuş toprakta<br />

Zaman açacak onlardan, mekân açacak,<br />

Bozacak nice oyunları.<br />

Dokunarak içe doğru, erişerek canlara,<br />

Hiçe doğru<br />

Başlamak bitişin şafağında<br />

Sonsuzu duyuran heyecanlara.<br />

<strong>Söz</strong> içi şarapların bağından<br />

Damıttığımız söz hiçi ––<br />

Az yemedik onun ağulu tabağından<br />

Hiçe düşmekte olan biz birkaç kişi.<br />

102


www.isaretatesi.com<br />

HİÇE KÖÇEKÇE<br />

Hâlâ sarhoş değilim<br />

Ege’ye daldırın beni<br />

Şaraba banılmış zeytin verin<br />

Yoğurun dalında patlamış incirle<br />

Tutun deniz ateşlerine<br />

Öpeyim Akdeniz’i<br />

Okyanusa çağırın<br />

Hâlâ sarhoş değilim<br />

<strong>Söz</strong>ü kalbime eriştirin<br />

Olümpos ateşlerinde yandırın beni<br />

Kaz Dağları’nda oldurun da<br />

Yârimin dudağına kondurun<br />

Zeus’u kıskandırın<br />

Hâlâ sarhoş değilim<br />

103


www.isaretatesi.com<br />

Beni aşkla kandırın<br />

Beni aşka kandırın<br />

104


www.isaretatesi.com<br />

SERPMELER<br />

Ne zaman çalsa kapımı o garip imkân<br />

Açar da hoşgeldin der adı Ben olan boşluk<br />

* * *<br />

Kalmış dilin perişan paçavralarında<br />

Boyayıp kumaş yapacağını sanır<br />

Şair denen düz kafalı hoşluk<br />

* * *<br />

Aralığından gördüm sevgilinin ışığını<br />

Ne güzel aydınlıkmış o büyülü loşluk<br />

* * *<br />

Açtı gözümüzü bütün gün mantık çalıştık<br />

Kumsala dalgalarla vuran sarhoşluk<br />

105


www.isaretatesi.com<br />

DÜŞÜVEREN<br />

Nice geceler sarılıp kelimelere uyudun,<br />

Mucizeler umdun rüyalarından;<br />

Hayat derinlerden yardı seni,<br />

Düşler kanayıp aktı yaralarından.<br />

<strong>Söz</strong> tüyüne bindin,<br />

Gerçeklerde indin;<br />

Anladın ki ardı uçurumdur sözün,<br />

Önü yalnızlıktır şiirin.<br />

106


www.isaretatesi.com<br />

FISILTI<br />

Açar mı baharla erik dalında<br />

Sarılıp gizlice konuştuklarımız;<br />

Kulağına okuduğum o mahzun şiir<br />

Varır mı sende kâinat olan sana?<br />

Sorusun sen varlığın sır tadında.<br />

Sever mi sevgili seni bir başka can<br />

Büküp de boynunu –– <strong>Ahmet</strong> adında?<br />

107


www.isaretatesi.com<br />

GARİP KUŞ<br />

Açmış karanlık kayalara kanadını,<br />

Sessizlik çınlayan uçurumlara durmuş;<br />

Dönüp dönüp sormuş varlığını,<br />

Hiçlik ışığında yüreğini okumuş.<br />

Uçarken boşluğuna kendi içinin<br />

Senin boşluğuna bilmeden konmuş.<br />

Yoksa sözlerin bitti mi <strong>Ahmet</strong><br />

Üşürken pencerende o garip kuş?<br />

108


www.isaretatesi.com<br />

AŞK MI?<br />

Aşk mı? –– Kapıda ayak sesleri,<br />

Kendimi kendime bırakıyorum;<br />

Saklı güzellikler çıkıyor kovuklarından,<br />

Derin, örtük yaralarım kanıyor yeniden.<br />

Duvarlarımda sayısız çatlama,<br />

Bir başka cana varıyorum;<br />

Bilindik her şey yok oluyor birden,<br />

O büyük patlama yeniden!<br />

109


www.isaretatesi.com<br />

YİRMİ BİR PARE<br />

Nasıl sevmem yanlışlarımı,<br />

Yolu bir sevgiliye çıkar.<br />

* * *<br />

Kalsam da zindanda duvarlar arasında<br />

Pencerem hep deryaya bakar.<br />

* * *<br />

Üfleyip mumuna yalnızlığımın<br />

Sevgili içimin fırınını yakar.<br />

* * *<br />

Dostumsun beynime bir düşünce olarak saplı,<br />

Mıh! Dikkat et, gafilin biri seni tabutuma çakar.<br />

* * *<br />

Çiğnerken içimin bahçelerini<br />

Sevgili yakasına gül takar.<br />

* * *<br />

Uçurumun kenarında sorarım kendime,<br />

Sevgiliye giden tren acaba ne zaman kalkar?<br />

* * *<br />

110


www.isaretatesi.com<br />

Tutamadık aşkın iki ucundan,<br />

Ben mi sakarım yoksa sevgili mi sakar?<br />

* * *<br />

Hapsolmuş içine yazamadığı şiirle,<br />

Görünce sevgiliyi ruhum teninden sarkar.<br />

* * *<br />

Yıkasa suyuyla bu hayat yazılarımı<br />

Onlardan hakikat mürekkebi akar.<br />

* * *<br />

Ne zaman çalsam kapısını sözlerin<br />

İçimde koşuşan meraklı biri var.<br />

* * *<br />

Duyunca sonsuzun sessizliğini,<br />

Küçük hesaplarımızın çığlığı susar.<br />

* * *<br />

Buldum hakikati söylemem kimseye,<br />

İçinde yârim var, değmesin nazar.<br />

* * *<br />

Gizli tut hoyrattan bu gönül evini,<br />

Anlamaz, çok görür, saldırır, yıkar.<br />

* * *<br />

Üzülme sığmazsan ah geniş yüreğim,<br />

Sevgilinin gönlünde yerin dar.<br />

* * *<br />

111


www.isaretatesi.com<br />

İç içeyiz, sevda dorukta, aniden<br />

Gurbet çağırır beni, bakakalır ardımdan yâr.<br />

* * *<br />

Çağlama böyle gürül gürül,<br />

Hayat gelir, sözü ağzına tıkar.<br />

* * *<br />

Bugün de uğramadı kulübene şiir,<br />

Yolda yedi mi onu gerçek denen canavar?<br />

* * *<br />

Sokuluruz biz iki yalnız bu ıssız ovada,<br />

Isıtır sözlerin yağarken üstümüze kar.<br />

* * *<br />

Buluverdik birbirimizin güneşini,<br />

Bu yıl nasıl da erken geldi bahar.<br />

* * *<br />

Yok bitmeyen rahatlık bu âlemde,<br />

Bulunur her an bir şey, canını sıkar.<br />

* * *<br />

Sus artık <strong>Ahmet</strong>, çekil kovuğuna,<br />

Eylem ister aşk, fazla sözden bıkar.<br />

112


www.isaretatesi.com<br />

AĞAÇ<br />

Bak!<br />

Bu ağaç<br />

Mâna açıyor<br />

113


www.isaretatesi.com<br />

GÜĞÜM<br />

Çarşıda bakırcılar,<br />

Kuyumcular, aktarlar;<br />

İnsanlardan bir düğüm ––<br />

Bilirim bekler beni<br />

Kuytuda yapayalnız<br />

İçini yıkayacak<br />

Suyu özleyen güğüm.<br />

114


www.isaretatesi.com<br />

İZMİR<br />

İzmir:<br />

Değdin ––<br />

Parmak uçlarında şiir!<br />

115


www.isaretatesi.com<br />

KAÇIYOR<br />

Senin aklın şiirde,<br />

Bak –– kaçıyor!<br />

116


www.isaretatesi.com<br />

KAPAK<br />

Ormanda<br />

Halinden memnun bir dolma kalem kapağı:<br />

İçinden<br />

Sıra sıra karıncalar<br />

Birazdan çıkacak yangına<br />

Harf taşıyor!<br />

117


www.isaretatesi.com<br />

KAPI<br />

Ne zaman açılır kapı?<br />

Ardında bir mucize<br />

Hazırlanıyor<br />

118


www.isaretatesi.com<br />

MAŞRAPA<br />

Avluda<br />

Kuytuda<br />

Tulumbadan<br />

Bir maşrapa şiir<br />

Yudum yudum içilmiştir<br />

119


www.isaretatesi.com<br />

ÖZLEM<br />

Özlemiş o kelime beni,<br />

Kavuştu şükür ki!<br />

120


www.isaretatesi.com<br />

TANIK<br />

Yaşadım bunları da<br />

Kelimeler gördü bir tek.<br />

121


www.isaretatesi.com<br />

ZAHM-I RİKKAT<br />

Bir salıncaktayım<br />

Düş ile hiç arasında<br />

Beyazın karasında<br />

Karanın beyazında<br />

Çırılçıplak<br />

Dünyanın ayazında<br />

122


www.isaretatesi.com<br />

KOŞMACA<br />

Bırak artık peşimi şiir,<br />

Ölüm henüz gelmemiştir;<br />

Yolum hayat, evim dünya,<br />

Göğün büyüsü değmemiştir.<br />

Bırak artık peşimi şiir,<br />

Basit insanım ben, pek basit;<br />

<strong>Söz</strong>lerim sıradan, duygum dümdüz,<br />

Aklım büyüne ermemiştir.<br />

123


www.isaretatesi.com<br />

124


www.isaretatesi.com<br />

DİZİN: ŞİİRLERİN YAZIM TARİH VE YERLERİ<br />

Hayatım ……………………………... Ocak 2008, Ankara<br />

Kimsin? ……………………………… Ağustos 2009, Antalya<br />

Açık Bağır …………………………… Eylül 2009, Kıbrıs<br />

Boşluğum …………………………… Eylül 2009, Kıbrıs<br />

Ölüme ……………………………….. Eylül 2009, Konya<br />

Testi …………………………………. Mayıs 2009, Ankara<br />

Eşikte ………………………………… Ocak 2008, Ankara<br />

Bekleyiş ………………………………. Mayıs 2009, Ankara<br />

Parkta ………………………………... Nisan 2009, Ankara<br />

Hangisi? ……………………………... Mayıs 2009, Ankara<br />

Güzde Kalan …………………………. Ekim 2008, Ankara<br />

Manolya Ağacı ………………………. Haziran 2009, İstanbul<br />

Ortalı Dünya ……………………….... Eylül 2009, Ahlatlıbel<br />

Hasanağa’da Bir Dünya ……………... Ekim 2009, Antalya<br />

Göğe Doğru ………………………….. Eylül 2009, Kıbrıs<br />

aylatnA‘da nasaH ağA Has Ağa …….. Aralık 2006, Antalya<br />

Foça Resimleri ……………………….. Eylül 2009, Foça<br />

Adsız Şiir ……………………………. Şubat 2008, Ankara<br />

125


www.isaretatesi.com<br />

Helva Felsefesi ……………………….. Mayıs 2009, Ankara<br />

Kelimelerin Künhü …………………... Şubat 2010, Ankara<br />

Tunus’un Bulutları ………………….. Şubat 2010, Tunus<br />

Madende Bir <strong>Ahmet</strong> …………………. Temmuz 2010, İzmir<br />

Buğu …………………………………. Temmuz 2010, Ankara<br />

Anlıyor ………………………………. Kasım 2010, Antalya<br />

Ankara Güya ………………………… Mart 2011, Ankara<br />

O ……………………………………... Mart 2011, Ankara<br />

Kargaşa ………………………………. Mart 2011, Antalya<br />

Avuntu ………………………………. Mayıs 2011, İstanbul<br />

Kafamla Şapkam Arasında …………... Ağustos 2011, Foça<br />

Yolun Ortasında ……………………... Eylül 2011, Pangaltı<br />

Darağacı Manzumesi ………………... Temmuz 2012, İstanbul<br />

Gülümse ……………………………… Temmuz 2012, Ankara<br />

Açıklık ………………………………... Eylül 2012, Ankara<br />

Dokunuş ……………………………... Temmuz 2013, Ankara<br />

Çığlık ……………………………….... Temmuz 2013, Ankara<br />

Dost Bağı …………………………….. Ağustos 2013, Ankara<br />

Longa ………………………………… Ağustos 2013, Ankara<br />

Cüz …………………………………... Ağustos 2013, Ankara<br />

İsyan …………………………………. Ağustos 2013, Ankara<br />

Kıyıda Şişman Kadınlar ……………... Eylül 2013, Teos<br />

Beriden ………………………………. Haziran 2014, Eskişehir<br />

Çıtçıt …………………………………. Aralık 2014, Ankara<br />

Yaktın, Yakıştık ……………………… Mayıs 2016, Adana<br />

Firkete ………………………………... Haziran 2016, Ankara<br />

126


www.isaretatesi.com<br />

Can Ufku …………………………….. Temmuz 2016, Foça<br />

Dil ……………………………………. Ağustos 2016, Ankara<br />

Bozkırda Bir Çıplak ………………….. Kasım 2016, Ankara<br />

Rüya …………………………………. Aralık 2016, Ankara<br />

Öte Yüz ……………………………… Ocak 2017, Ankara/Mısır<br />

Balıklar ………………………………. Ocak 2017, Ankara<br />

Çalpara ………………………………. Mart 2017, Bursa<br />

Yaralım ………………………………. Mart 2017, Ankara<br />

Yağmur ……………………………… Mart 2017, Ankara<br />

Kalp Kalemi ………………………….. Nisan 2017, Ankara<br />

Hiçe Dalış ……………………………. Nisan 2017, Gölbaşı<br />

Can Suyu ……………………………. Nisan 2017, Ankara<br />

Damla ………………………………... Nisan 2017, Ankara<br />

Hiçsöz ………………………………... Mayıs 2017, Ankara<br />

Hiçe Köçekçe …………………………. Haziran 2017, Ankara<br />

Serpmeler ……………………………. Ağustos 2017, Ankara<br />

Düşüveren …………………………... Eylül 2017, Side<br />

Fısıltı ………………………………… Ocak 2018, Ankara<br />

Garip Kuş ……………………………. Ocak 2018, Ankara<br />

Yirmi Bir Pare ……………………….. Ocak 2018, Ankara<br />

İzmir …………………………………. Haziran 2018, Ankara<br />

127


www.isaretatesi.com<br />

128

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!