01.11.2022 Views

jenerik

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SORULARLA

KONU ANLATIMLI

BİYOKİMYA

ÇALIŞMA KİTABI

Dr. Öğr. Üyesi IŞIL YILDIRIM

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2023 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

SORULARLA KONU ANLATIMLI BİYOKİMYA ÇALIŞMA KİTABI

Dr. Öğr. Üyesi IŞIL YILDIRIM

ISBN: 978-605-335-730-8

5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası hükümleri gereğince herhangi bir bölümü, resmi veya yazısı,

yazarların ve yayınlayıcısının yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi

alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz. Kitap içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller

ile ilgili sorumluluk yazarına aittir.

NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Millet Cad. No: 111 Çapa-İstanbul

Tel : (0212) 632 83 33

E-posta : destek@nobeltip.com

DAĞITIM

Tel : (0212) 771 52 11 - (0212) 771 33 09

E-posta : hasannazli@nobeltip.com

Yayımcı

: Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Millet Cad. No:111 34104 Fatih-İstanbul

Yayımcı Sertifika No : 50192

Baskı / Cilt

: Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd. Şti.

İvedik Org. San. 1420. Cad. No: 58/1

Yenimahalle/Ankara

Matbaa Sertifika No : 47479

Sayfa Tasarımı - Düzenleme : Can Gelgeç

Kapak Tasarım

: Nobel Tıp Kitabevleri

Baskı Tarihi

: Ekim 2022 - İstanbul


ÖNSÖZ

Biyokimya canlı organizmalarda meydana gelen kimyasal olayların oluşumunu inceleyen

bilim dalıdır. Canlıların çoğalması, büyümesi, yaşlanması ve ölümlerine ilişkin tüm olaylar

biyokimyasaldır. Bu nedenle biyokimya biliminin canlılar var olduğu sürece güncel olacağı

açıktır. Biyokimya aynı zamanda tıp, veterinerlik, eczacılık, biyoloji, biyoteknoloji, kimya vb.

bölümleri için temel bilim alanıdır. Bu çoklu disiplinler arası yaklaşım bilim ve teknolojik

açıdan geleceğe yönelik tüm çalışmalar için hayati öneme sahiptir. Biyokimya gelecek vaat

eden bir bilim dalıdır.

Biyokimya ile ilgili birçok kitap olmakla birlikte, soru şeklinde hazırlanmış bir kitap bulunmadığı

görülmüştür. Bu durum bir eksiklik olarak görülmüş ve bu amaçla bir yola çıkılarak

şu ana kadar edindiğim bilgiler ışığında bu çalışma kitabını kaleme almış bulunmaktayım.

Bu kitap temel bilimler, sağlık bilimleri, lisansüstü eğitim, hazırlanan, TUS veya diğer ilgili

alanda sınava hazırlanan öğrencilere, akademisyenlere veya Biyokimya ’ya ilgi duyan herkese

önemli bir kaynak olacaktır. İlgili anabilim dalında eğitime faydalı olacaktır. Bu kitap eğitim

hayatınız boyunca karşınıza çıkacak ya da çıkması muhtemel engelleri ve zorlukları aşmanızda

size bir kılavuz olacaktır.

Kitabın ilgili alanda eğitim gören öğrencilere ve ilgili kişilere yararlı olmasını temenni eder,

en içten dileklerimi sunarım.

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Yıldırım

iiiAİLEME…İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM: TEMEL BİYOKİMYA

BİYOKİMYANIN KONUSU.......................................................................................................................1

HÜCRE VE YAPISI......................................................................................................................................5

SU BİYOKİMYASI.....................................................................................................................................35

KARBONHİDRATLAR.............................................................................................................................38

LİPİTLER......................................................................................................................................................49

PROTEİNLER..............................................................................................................................................60

ENZİMLER..................................................................................................................................................79

NÜKLEİK ASİTLER...................................................................................................................................93

VİTAMİNLER VE MİNERALLER.........................................................................................................115

HORMONLAR..........................................................................................................................................123

2. BÖLÜM METABOLİZMA

2.1. METABOLİZMAYA GİRİŞ...............................................................................................................129

2.2. FOTOSENTEZ....................................................................................................................................133

2.3. KARBONHİDRAT METABOLİZMASI.........................................................................................134

2.3.1. Glikoliz......................................................................................................................................135

2.3.2. Sitrik Asit Döngüsü (Tca: Trikarboksilik Asit Döngüsü veya Krebs Döngüsü)............143

2.3.3. Elektron Taşıma Sistemi (ETS)...............................................................................................148

2.3.4. Pentoz Fosfat Yolu....................................................................................................................153

2.3.5. Glukoneogenez.........................................................................................................................156

2.3.6. Glikojenez.................................................................................................................................159

2.3.7. Glikojenoliz...............................................................................................................................161

2.4. LİPİT METABOLİZMASI.................................................................................................................164

2.4.1. Yağ Asidi Sentezi......................................................................................................................164

2.4.2. Yağ Asidi Oksidasyonu...........................................................................................................172

2.5. PROTEİN METABOLİZMASI.........................................................................................................175

2.5.1. Amino Asitlerin Sentezi..........................................................................................................179

2.5.2. Amino Asitlerin Yıkımı...........................................................................................................181

2.6. NÜKLEOTİT METABOLİZMASI...................................................................................................184

2.6.1. Pürinlerin Metabolizması.......................................................................................................184

2.6.2. Pirimidin Metabolizması........................................................................................................187

KAYNAKLAR...................................................................................................................................................190

vii


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!