Views
1 year ago

qronika+177

„qronika+”-s

„qronika+”-s esaubreba vax- tang gumberiZe: _ mimdinare wlis 22 maiss, saxlidan gamosvlis dros, susis TanamSromlebma damakaves da „modulis SenobaSi” mimiyvanes. brali warmidgines, sadac ewera, rom TaRliTuri gziT qalaq Tbilisis raionebis gamgeobebis angariSidan didi raodenobis Tanxa gaiflanga. mas Semdeg, rac saproceso SeTanxmeba gamiformes, gamomiSves da 3 wliT pirobiTi sasjeli momisajes. es faqti me TviTon Seviswavle da garwmunebT, rom organizacias da Cvens TanamSromlebs saxelmwifosgan arc erTi TeTri ar miuTvisebiaT. 12 Tebervlis Semdeg Cveni TvalTvali da satelefono saubrebis Cawera mimdinareobda, saqmis masalebi 6 tomia Sedgenili da arc erTi saubris dros, erTxelac, ar maqvs ganxorcielebuli satelefono zari meriis laboratoriis im TanamSromlebTan, romlebic daakaves. arc erTTan kavSiri ar mqonda 5 Tvis ganmavlobaSi da rogor SeiZleba, adamianma Seqmna korufciuli jgufi da miiTviso Tanxebi ise, rom adamians ar daelaparako da ar Sexvde?! saerTod, TvaliT ar minaxavs arc erTi da erT-erTi TanamSromeli, gvarad miqaZe, Cemi Zveli TanamSromeli iyo „TbilliftSi”, 15 weli TvaliT ar myavda nanaxi. es yvelaferi viRacis interesebis gamo moxda. _ vis gulisxmobT? _ vici, visi interesebic iyo, magram amas ver davamtkiceb, radgan sabuTi ar maqvs da saubrisganac Tavs Sevikaveb, magram saintereso detals getyviT: rodesac „modulis” Senoba- Si mimiyvanes, visTanac Semiyvanes, gvaric ar vici, arc karze ewera, vuTxari, _ araviTari 30 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com ro amas xeli, an is xalxi cixe- Si gauSvao. laboratoriis oTxive TanamSromeli samsaxurSi malaRuraZis miyvanili iyo, Semdeg davazuste, dakiTxvebis dros yvelas ekiTxebodnen, _ vin migiRo samsaxurSio? laboratoriis xelmomwerebidan marto es oTxi TanamSromeli iyo dapatimrebuli da pasuxisgebaSi micemuli. ar vici, Sesa- Zlebelia, gadacdoma hqondaT, magram is metad ver Seamowmebda. is midis, xedavs, rom obieqti gakeTebulia, lifti muSaobs da yvela detalis Semowmeba fizikurad SeuZlebelia. es unda akontrolos amxanagobis Tavmjdomarem. rodesac nawili gamoicvleba, iman unda akontrolos, gamocvlil nawilebs maT vabarebT, zogs, romelic kidev vargisiania, fuls vuxdiT da vyidulobT. amxanagobis Tavmjdomares araviTari pretenzia ar hqonia, magram ra da visi mizeziT iyo, faqtia, am xnis kaci arafris gulis- Tvis cixeSi aRmovCndi. uaRresad sainteresoa, TaRliTis ganmarteba amoviRe leqsikonidan, xuTi komponentisgan Se- ratom daakaves Sps `jorjian liftservisis~ generaluri direqtori?! Sps „jorjian liftservisis” Tamar batiaSvili generaluri direqtori, vaxtang 593 61 74 15 gumberiZe, romelic 2016 wlis 22 maiss saqarTvelos uSiSroebis samsaxuris antikorufciulma departamentma TaRliTobis mux- liT daakava, „qronika+”-Tan dakavebis detalebs ixsenebs da acxadebs, rom ukanonod moeqcnen da wardgenil braldebasTan kavSiri arasodes hqonia. gumberiZes surs, sazogadoebam gai- gos, rom is ar aris TaRliTi da arc am gziT miuTvisebia Tanxa. danaSauli ar Camidenia, aravi- Tari korufciuli jgufi ar Semiqmnia, am sakiTxTan dakavSirebiT aravisTan kavSiri ar mqonia da araviTari Tanxebi ar mimiTvisebia-meTqi. meubneba, _ maS, malaRuraZe vin aris (malaRuraZe iyo Cveni organizaciis damfuZnebeli da sakrebulos sarevizio komisiis Tavmjdomare) da misi colio?! vu- Txari, _ misi coli aris erTerTi damfuZnebeli, romelsac araviTari kavSiri ar aqvs organizaciasTan, arc erTxel ar mosula, ubralod, formalurad gvyavs gaformebuli, rom iqidan wamovides, Semdeg Tavisi wili daxvdes da imuSaosmeTqi. ar vici, ra moxda! es roca yvelaferi gaformda da gvaiZules, saproceso gagveformebina, davamtkiceT, rom araTu Cvens organizacias, arc erT Cvens TanamSromels erTi TeTric ar miuTvisebia saxelmwifo Tanxa. piriqiT, samuSaoTa mwarmoebelma gulisxmiereba gamoiCina da amxanagobis Tavmjdomares sakuTari fuli asesxa, romelsac es Tanxa samuSaos Sesrulebis Semdeg unda daebrunebina. dabejiTebiT geubnebiT: samuSaoTa mwarmoebels arc erTi TeTri ar miuTvisebia. saerTo jamSi, maTi monacemebiT, maT mier damtkicebuli Sesrulebuli samuSaoebiT, ma- Tive dadebuli aRweris mixedviT, samuSaoTa mwarmoebels Sesrulebuli aqvs 2000 lariT meti samuSao, vidre fizikurad Tanxaa Semosuli. _ e. i. malaRuraZis gamo `ori wlis ganmavlobaSi pirvel adgilzea Cveni organizacia da oqros reitingi gvaqvs. Cemi erTaderTi Txovnaa, rom xalxma icodes, me ar var TaRliTi, romelsac 58 wlis muSaobis staJi maqvs, var 5 Svilisa da 12 SviliSvilis patroni da 76 wlis asakSi gavxdi TaRliTi?! mJavanaZidan dawyebuli 9 mTavroba gamovicvale, es meaTea da am asakSi gavxdi TaRliTi?!~ moxda es yvelaferi? _ rac giTxariT, imaze metis Tqma xmamaRla ar SemiZlia, sabuTi ar maqvs, rom davamtkico. _ Tqvens firmas da saxelm- wifos ra tipis urTierTba hqonda? _ Cvens firmasa da amxanago- vaxtang gumberiZe: `me ar var TaRliTi!~ bebs xelSekruleba gvqonda dadebuli, am Tanxebis 80%-s gamgeoba ixdis da 20%-s _ amxanagoba, magram xelSekruleba amxanagobebTan formdeba. Cven araviTari urTerToba ar gvaqvs saxelmwifosTan, urTier- Toba gvaqvs amxanagobis TavmjdomaresTan, romelic valdebulia, xels rom awers „forma 2"-ze, samuSao Caibaros, miiRos da ise moaweros xeli. aravi- Tari SeniSvna maTi mxridan Cven mimarT ar yofila da arc iqneboda, radgan samuSaoebi manamde SevasruleT, vidre maT fuli gadaixades. _ saproceso SeTanxmeba ratom gaaformeT, amiT xom, faqtobrivad, danaSauli aRiar- eT? _ iZulebuli viyavi! roca es yvelaferi damtkicda, advokatma pirdapir ganmicxada, vinc dapatimrebulebi iyvnen da visac CemTan erTad saproceso Se- Tanxmeba gauformes, meriis laboratoriis TanamSromlebs, cixeSi SevabrunebT da or Cems TanamSromels, vinc samuSaoebi Seasrula, imaTac mivayolebT da daviWerTo, an unda moawe- dgeba: siyalbe, matyuaroba, arakeTilsindisiereba, TvalTmaqcoba, yalTabandoba. erT faqtsac ver damisaxeleben, rom vinme mometyuebinos! _ Tqveni firma agrZelebs muSaobas? _ ra Tqma unda, magram, magaliTad, saburTalos gamgeobaSi rom midian, eubnebian, xom iciT, mag organizacias ra SeemTxva, wadiT da sxva firma moiZieTo. _ ratom gadawyviteT, rom am Temaze gesaubraT? _ Tqveni meSveobiT minda, mivmarTo Cemi ofisis win, aRmaSeneblis gamzirze, manqanebis sadgomze rom zviadia da eWvobs, rom me TaRliTi var: Cveni ofisi sadac aris, iq sxva organizaciebic gaxlavT, maT ar unda hqondeT eWvi, rom me TaRliTi var; ramdenime megobarmac ki damkarga amis gamo, uyura televizorSi da marTla TaRliTi vgonivar; parikmaxerTan rom Sevdivar, TvalebSi ver miyurebs, icis, rom dapatimrebuli viyavi da rcxvenia, raime mkiTxos; maRaziis gamyidvelsac minda mivmarTo, rom Sevdivar da hgonia, TaRliTi var. uSiSroebis samsaxuris ufrosisa da misi moadgilis lifti Cven aRvadgineT, TaRliTebi rom vyofiliyaviT, Cven gagvakeTebinebdnen?! minda, sazogadoebas mivmarTo da vuTxra, rom ar var TaRliTi! piriqiT, Cemma TanamSromelma gamoiCina gulisxmiereba, amxanagobas daexmara da lifti aamuSava. Cemma mezoblebma xom ar ician, ra moxda, sadarbazos win rom damades borkilebi, gamqcevi viyavi Tu ra?! amis Sesaxeb piradadac vuTxari. am xnis kaci normalurad verc ki davdivar, ori insulti gadavitane, saxsrebi mtkiva da ver vmoZraob, Svils avyavar da Camovyavar kibeebze. borkilebis nakvalevi axlac metyoba, rom damades, _ miWers-meTqi, _ veubnebi da, _ ra vqnaT, aseTiao. Cems dakavebas televiziiT iRebdnen da „modulis” Senobis kibeebze samjer amiyvanes da Camomiyvanes, kadrebi rom gadaeRoT. meriis lifti gavakeTeT da saburTalos gamgeoba aqeT gvexveweba, rTulad gasakeTebel liftebs yovelTvis Cven vakeTebT. ori wlis ganmavlobaSi pirvel adgilzea Cveni organizacia da oqros reitingi gvaqvs. Cemi erTaderTi Txovnaa, rom xalxma icodes, me ar var TaRliTi, romelsac 58 wlis muSaobis staJi maqvs, var 5 Svilisa da 12 SviliSvilis patroni da 76 wlis asakSi gavxdi TaRliTi?! mJavanaZidan dawyebuli 9 mTavroba gamovicvale, es meaTea da am asakSi gavxdi TaRliTi?! 30 N46(177) 27.12-17.01.2017 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com kaxeTSi Zaladobis faqtebis rekorduli maCvenebelia! kaxeTSi Zaladobis mxriv sagan- maka mosiaSvili gaSo mdgomareobaa. jer kidev 599 97 25 55 wina wlebSi „Zaladobisgan dacvis erovnuli qselis” kvlevis mixed- viT, qveynis masStabiT, ojaxuri Zaladobis yvelaze maRali maCvenebeli kaxeTSi gamovlinda. regionSi gamokiTxuli adamianebis 92% ojaxSi Zaladobas, 86% ki fizikur Zaladobas ganicdis; 67% ojaxis wevrisgan mudmivad elis Tavdasxmas, maTi 63% qmarma gaaupatiura; 29% ki fexmZimobis periodSi qmris mxridan fizikur da seqsualur Zaladobas ganicdida. miuxedavad wina wlebis mZime statistikisa, regionSi suraTi ar icvleba. Tu bolo periodSi gasajaroebuli Zaladobis istoriebs gadavxedavT, mZime suraTs miviRebT. suraTi masStaburia: marto Telavis raionSi 2015 wels 6 mkvleloba moxda, Tumca Tu qalTa mimarT Zaladobas Tvals gadavavlebT, mivxvdebiT, rom regionSi qali, praqtikulad, daucvelia. 2012 wlis mere kaxeTis mravali Zaladobrivi istoriidan sul ramdenimes CamovTvliT... ojaxuri Zaladoba velis- cixeSi: Svilis mier nacemi deda saavadmyofoSi moaTavses. qalbatonis mdgomareoba imdenad rTuli iyo, rom mas saswrafo operacia Cautarda; Telavis raionis sofeli yarajala: 16 wlis gogonam Tavi moikla. gavrcelebuli informaciiT, mSoblebi gogonas gaTxovebas aiZulebdnen; lagodexis raionis erT- erTi sofeli: gogona mamamisma 45 wlis kacs 10 Zroxad mihyida maSin, roca arasrulwlovan gogonas gaTxoveba ar surda; 1965 wels dabadebuli elizbar f. arasrulwlovanTan sqesobrivi kavSiris damyarebis braldebiT daakaves. gamoZiebam daadgina, rom dakavebulma 1999 wels dabadebul klavdia m.-sTan seqsualuri kavSiri ramdenjerme daamyara. Zaladobis msxverpli mcire saojaxo tipis saxlis aRsazrdelia; erT-erTi sofeli: ramdenime me-8-klaselma moswavlem me-7- klaseli gogona gaaupatiura. mSoblebis informaciiT, moswavleebma gogonas suraTebi gadauRes da SantaJis gamoyenebiT masze 2 Tvis ganmavlobaSi Zaladobdnen; mkvleloba kaxeTSi: yvarlis raionis sofel SaqrianSi ramdenime dRis win gauCinarebuli 76 wlis qali gardacvlili ipoves. adgilobrivebis informaciiT, cxedari qvevrSi aRmoa- Cines. Sinagan saqmeTa saministros gancxadebiT, momxdarze gamo- Zieba sisxlis samarTlis kodeqsis 108-e muxliT daiwyo, rac mkvlelobas gulisxmobs. sofel Saqrianis mcxovreb qals ori dRis ganmavlobaSi eZebdnen. is pensioneri iyo da marto cxovrobda; sofeli winandali: yofilma qmarma 29 wlis meuRle eWvianobis niadagze Svilebis Tvalwin mokla. sanadiro TofiT Tavis are- Si miyenebuli WrilobiT qalbatoni adgilzeve gardaicvala. yofilma qmarma mas saxlis fanjridan ramdenjerme esrola, ris Semdegac Tavis mokvla scada; yvarlis raionis eTnikuri xunZebiT dasaxlebuli ramden- ime sofeli: iq qalis genitaliebis dasaxiCrebis praqtika gamovlinda. amis Sesaxeb vrcel statias „omisa da mSvidobis gaSuqebis instituti” aqveynebs. avtori wers, rom gogonebis SemTxvevaSi winadacveTis procedura saxlSi tardeba. kans makratliT Wrian da Wrilobas xandaxan sufTa spirtiT wmenden. respondentebis ganmartebiT, winadacveTis Semdeg qalebi naklebad temperamentianebi arian da seqsualuri ltolva aRar aqvT. xSirad ismis argumenti, rom rTulia ojaxSi Zaladobis identificireba, radgan igi Caketil socialur wreSi xdeba, Tumca qalTa mimarT Zaladoba didi xania, gascda Caketil sivrces. sazogadoebis gulgril damokidebulebasTan erTad mTavar gamowvevas dacvisa da daxmarebis RonisZiebebis araefeqtiani gamoyeneba warmoadgens. xSirad Zaladobis msxverpl qalTa dasacavad ar xdeba im meqanizmebis gamoyeneba, romelic kanoniT aris gaTvaliswinebuli da Sesabamisad, maTi Txovna daxmarebis Taobaze ugulebelyofili rCeba. N46(177) 27.12-17.01.2017 w. da mianc, ra xdeba kaxeTSi?! ra gvaqvs problema? naTia mequdiSvilma universiteti ramdenime welia, rac daamTavra, igi profesiiT iuristia. xSirad uwevs konsultaciebi rogorc qalebTan, aseve bavSvebTan. miaCnia, rom misi mTavari mowodeba samarTlianoba da kanonis uzenaesobis dacvaa. sxva misi kurseli gogonebisgan gansxvavebiT naTias kaxeT- Si bevri icnobs, Sesabamisad, misi telefonic ar Cerdeba. `kaci ibadeba da izrdeba im grZnobiT, rom qali sustia, is unda uyvardes da daicvas, Tumca is masze Zaladobs, ese igi ar uyvars, miaCnia, rom araa saWiro misi dacva. es niSnavs, rom mas qalis mimarT zizRi aqvs, zizRs ki qalis mimarT interesis dakargvamde mivyavarT, xolo interesis dakargva qalis mimarT, xSir SemTxvevaSi, seqsualuri gaukuRmarTebis bralia~ „qronika+” naTia mequdiS- vils esaubreba: _ kaxeTis masStabiT xSiria Zaladobis faqtebi. ZiriTadad, mamrobiTi sqesis mier Zaladobis faqtebi ikveTeba. gasul kviras 29 wlis colis mkvlelobaSi braldebulma TviTmkvlelobis mcdelobiT scada danaSaulisTvis Tavis arideba. _ Tqveni azriT, ra iwvevs Zaladobas? _ mogismeniaT, albaT, mravali eqspertisa Tu fsiqologis msjeloba am Temaze, umravlesoba amas siRaribes ukavSirebs, _ ar aris ojaxSi saWiro Tanxe- naTia mequdiSvili bi, ar aris simSvide. magram es ase ar gaxlavT. Zaladoba fsiqologiuri aSlilobaa. rasakvirvelia, Zaladobis gamomJRavneba SesaZlebelia iyos ekonomiuri siduxWiris bralic, Tumca ara im zRvariT, rasac mkvlelobamde, Tu TviTmkvlelobamde miyvana hqvia. Zaladobis survili adreul asak- Sive iRebs saTaves da mere, garkveuli mizezebis gamo, vlindeba. zustad ra mizezebi iwvevs am grZnobis gaRviZebas, RmerTma uwyis. saboloo jamSi, im daskvnamde mivdivarT, rom Zaladoba im adamians axasiaTebs, visac kargisa da cudis grCevis unari ar aqvs, visi socializaciac ar Sedga. am Temaze ar saubroben, Tumca ojaxuri Zaladobis dros, rodesac msxverpli colia da damnaSave meuRle, SesaZlebelia, adgili hqondes seqsualur gaukuRmarTebas. _ ras gulisxmobT? _ kaci ibadeba da izrdeba im grZnobiT, rom qali sustia, is unda uyvardes da daicvas, Tumca is masze Zaladobs, ese igi ar uyvars, miaCnia, rom araa saWiro misi dacva. es niSnavs, rom mas qalis mimarT zizRi aqvs, zizRs ki qalis mimarT interesis dakargvamde mivyavarT, xolo interesis dakargva qalis mimarT, xSir SemTxvevaSi, seqsualuri gaukuRmarTebis bralia. _ anu? _ seqsualur gaukuRmarTebamde SesaZlebelia mivyavdeT alkohols da narkotikul sa- Sualebebs. seqsualur gaukuR- marTebaSi igulisxmeba impotencia, rodesac kacs ar SeuZlia aRiaros misi nakli. moZalade mSobelTan gazrdili Svilebic, xSir SemTxvevaSi, moZaladeebad izrdebian. Zaladobas eWvianobas ar davukavSireb da calke ar gamovyof. eWvianobac ar- Semdgari socializaciidan gamomdinareobs, rodesac sxvisi azri ufro mniSvnelovania. saqarTveloSi gvaqvs kanoni „ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb”. am kanonSi mesame Tavs gamovyof, romelic Semakavebel orders eZRvneba. magaliTad, xar ojaxuri Zaladobis msxverpli, gamoiZaxe policia da policiam es saqme sasamarTlos gadasca, mosamarTlem Semakavebeli orderi gamosca da mere? mere araferi, aravin uzrunvelyofs Semakavebeli orderis moTxovnebis Sesrulebas braldebulis mier. 2017 wlidan saqarTvelos kanonSi „ojaxSi Zaladobis aRkveTis, ojaxSi Zaladobis msxverplTa dacvisa da daxmarebis Sesaxeb” cvlileba Sedis, sadac ojaxuri Zaladobis dros municipalitetsac aqvs ukve Carevis ufleba. ra formiT da rogor, es, am droisTvis, ucnobia, Tumca ramdenad gaiTvaliswineben am cvlilebas kaxeTis municipalitetebSi, gaurkvevelia. miuxedavad imisa, rom kanoni avaldebulebT, yvela sakrebuloSi hyavdeT genderuli sabWoebi, aRniSnuli sabWos magvari jer araferi arsad ar Seqmnila. mTavari kiTxva ki kvlav upasuxod rCeba: kanoni kanonieria? Tu samarTliani? sakrebulos deputati dav- iT TuSiSvili fiqrobs, rom kanonis axali CanaweriT Sesa- Zlebeli gaxdeba: „municipalitetis biujetSi gaiweros Sesabamisi programa prevenciis mizniT (an daafinanson arasamTavrobos programa ojaxuri Zaladobis prevenciis mizniT), mag. daafinanson Zaladobis msxverplTa TavSesafari, an maTTvis iuridiuli da fsiqologiuri konsultaciebi, aseve raime mcire sawarmo, romelic Tavs mouyris aseT adamianebs, SesTavazebs maT raime xelobis, an specialobis Seswavlas, Tan fsiqologiur daxmarebas gauwevs”. ra iqneba xval? rogori eqneba kaxeTs 2017 weli? amas ukve momavali gviCvenebs... mTavari mainc erTia, _ kaxeTSi qalebi daucvelebi arian! 31

qronika+3(180)
qronika+158
qronika+4(225)
qronika+218a
qron181
qronika+34(211)
qronika+13(190)
qronika+40a(217)
qronika+187
qronika186
qronika+185
qronika+215
qronika+220
qronika+191
qronika+37a(168)
qronika216
qronika+231
qronika+42a(219)
qronika179
qronika182
Ufohj{! lvcmbTwjmj
gzavnili
ბიბლუსელი
omis sxva saxe
qronika+207
qronika+196
qronika+196
qronika+195
qronika+204
qronika+2(223a)